DRODZY CZYTELNICY WST P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRODZY CZYTELNICY WST P"

Transkrypt

1

2 WST P str DRODZY CZYTELNICY Na powitanie lata przygotowaliêmy dla Was nowe wydanie move. Zapraszamy do jego lektury z tym wi kszà przyjemnoêcià, e od tego numeru towarzyszyç nam b dà autorzy felietonów, prawdziwe autorytety w swoich dziedzinach Beata Pawlikowska, podró niczka, i Marek Niedêwiecki, dziennikarz muzyczny. Przed nami najcieplejsze, ale i najpi kniejsze miesiàce w roku. Chcia bym zach ciç wszystkich do aktywnego wakacyjnego wypoczynku. To najprostsza i najlepsza forma sp dzania wolnego czasu, gwarantujàca znakomite samopoczucie psychiczne i fizyczne. A oto, co proponuj uwzgl dniç w letnim planie dnia: 1. Lekkie Êniadanie (ale rano, a nie w porze lunchu). 2. Lekki trening (30-40 minut) aby rozruszaç ca y organizm. Dodatkowym plusem jest to, e mamy bardziej napi te mi Ênie i lepiej prezentujemy si na pla y. 3. Lekki lunch (wykluczajàc frytki i t uste kotlety). 4. Lekki trening przed kolacjà, np. przeja d ka na rowerze, gra w tenisa lub siatkówk, szybki spacer po pla y. 5. Lekka impreza koƒczàca ca y dzieƒ (np. przy grillu kilka przepisów na amach numeru), ale nietrwajàca do wschodu s oƒca. Aktywnie sp dzony urlop wp ynie korzystnie na naszà kondycj i wyglàd, a tak e da nam pot ny zapas energii na ca y rok. Warto zmotywowaç do ruchu tak e partnera. Wskazówki, jak çwiczyç razem, znajdziecie w materiale Plener we dwoje. ycz wszystkim udanych, aktywnych wakacji i zach cam do korzystania z letniej oferty Gymnasionu. str SPIS TREÂCI 4/ Aktywnie na co dzieƒ Siatkówka Hit na lato! 8/ Aktywnie na co dzieƒ Trening cia a i umys u 10/ Wywiad Krzysztof Ibisz Zawsze w formie 13/ Trenuj z nami Plener we dwoje 16/ Projekt kobieta Moda na lato 18/ Kultura Marek Niedêwiecki (Trójka) Warto pos uchaç 20/ Projekt kobieta Gimnastyka dla mamy i smyka 22/ Projekt kobieta Stroje kàpielowe z klasà 24/ Strefa pi kna Twoja paleta kolorów 26/ Zdrowy styl ycia Feng shui pomo e ci w karierze 28/ Zdrowy styl ycia Piramida aktywnoêci fizycznej 30/ 4 pory roku Czas na grill 32/ Sekrety wina Nowy Âwiat vs. Stary Âwiat 34/ Panorama turystyczna Magia Dalekiego Wschodu 38/ Kultura Beata Pawlikowska Maraton na Êniadanie 40/ Trenuj z nimi Latajàce psy 42/ Km/h Genewa / Km/h Zasiàdê jak nale y! 46/ Witaj w klubie Maratony Tomahawk 47/ Witaj w klubie Sexy Class 48/ Co s ychaç? Olimpijski Wieczór z Gymnasionem 50/ Co s ychaç? Celuj w Cellulit program antycellulitowy str str. 4-6 Wydawca: media consulting, ul. Wo oska 18, Warszawa, tel , Zespó redakcyjny: Ireneusz Weso owski, Tim Symes, Agnieszka Musio, El bieta Bogus awska-przybysz, Magdalena Rodak-D bowska, Zofia Rokita, Zofia Sawicka. Wspó pracownicy: Piotr D bowski, Jaros aw Musio, Marek Niedêwiecki, Beata Pawlikowska, Jolanta Pe ka, Katarzyna Sempolska. Reklama: Agnieszka Olczakowska, tel , wew. 109, Zdj cie na ok adce: Agencja Fotograficzna W&G. Magazyn move Klubu Fitness Gymnasion. Adres biura: ul. Pu awska 314, Warszawa, tel ,

3 AKTYWNIE NA CO DZIE SIATKÓWKA - hit na lato! JeÊli myêlicie o aktywnym letnim wypoczynku, polecam siatkówk pla owà. To sport dla ka dego i wiek nie ma tu adnego znaczenia. Co wa ne, w siatkówk mo na zagraç wsz dzie. Liczà si ch ci i dobra zabawa. Nawet nie zauwa ycie, jak mi o sp dziliêcie kilka godzin na Êwie ym powietrzu, a wasze cia a pokry a cudowna opalenizna. SPRAWNOÂå, KOORDYNACJA I SMUK A SYLWETKA To najwi ksze korzyêci z gry w pla owà odmian tej dyscypliny. Siatkarze amatorzy sà ludêmi pogodnymi i wysportowanymi. Nawet ci obdarzeni nadmiarem tkanki t uszczowej z czasem zauwa ajà, e stali si bardziej smukli. Na boisku mo na si spociç jak w dobrej saunie. I choç utrata zb dnych kilogramów to proces mudny i d ugotrwa y, warto spróbowaç. Siatkówka jest Êwietnym sposobem na popraw ogólnej sprawnoêci i wygimnastykowanie. Bawiàc si, skaczemy i biegamy, çwiczymy refleks i celnoêç. Zapewniam, e pod koniec tego lata nawet dla najwi kszych sztywniaków przewrót w przód lub w ty stanie si dzieci cà igraszkà. PLA ÓWKA TO SPORT RODZINNY Dzieci uwielbiajà wspólne zabawy z rodzicami, a siatkówka idealnie si do tego nadaje. Na wakacjach najgorsza jest nuda. Nasi milusiƒscy zaczynajà marudziç i psociç, a starsi próbujà zapanowaç nad ich temperamentem. Ratunkiem jest siatkówka. Dzieci wyszumià si i dadzà ujêcie rozpierajàcej je energii. Rodzice te skorzystajà zdrowotnie, majàc przy tym ca y czas dziatw na oku. Walory wychowawcze i budowanie rodzinnych wi zi to kolejne plusy zabawy w siatkówk. PodkreÊlam: zabawy, bo tylko wtedy wspólna gra ma sens. Gwarantuj, e Êmiechu i radoêci b dzie co niemiara. SIATKÓWKA PLA OWA NIEKONIECZNIE NA PLA Y OczywiÊcie, najprzyjemniejsze jest granie w pla ówk na pla y (na to miejsce wskazuje ju sama nazwa). Ch odny wiaterek od morza, drobniutki piasek pod stopami i sprawiajàce frajd lekkie zm czenie co by nie mówiç sportowà rywalizacjà... To wakacje marzenie! Ale przecie nie wszyscy wyjedziemy nad morze. Co wtedy? Nie ma problemu. Pi k mo na odbijaç wsz dzie. Nad jeziorem, rzekà, w lesie, na àce i w parku. Miejsce jest bez znaczenia. Graç mo emy w parach lub wi kszych grupach. Dobrym sposobem jest rozwieszenie mi dzy drzewami zwyk ego sznurka. Dla naszych potrzeb stanie si on siatkà, nad którà b dziemy przebijaç pi k. I tak, chcàc nie chcàc, zmierzamy do zasad gry. Te mo emy sobie sami ustaliç bo przecie nie rozgrywamy meczu o mistrzostwo Êwiata albo przyjàç takie, które obowiàzujà podczas prawdziwych siatkarskich zawodów. Fot. Arch. prywatne

4 ZASADY SÑ PROSTE Tworzymy dwie dru yny. Zawodowcy grajà parami, ale my mo emy podzieliç ch tnych do gry wed ug naszych potrzeb: na dwie trójki, czwórki itd. Siatkówka pla owa to gra na punkty. Zwyci a zespó, który wygra dwa sety. W wypadku remisu po dwóch rozegranych setach decyduje trzeci, w którym rywalizacja toczy si do 15 punktów, przy czym niezb dna jest dwupunktowa przewaga, np. 15:13, 16:14 itd. W pierwszym i drugim secie wygrywa zespó, który jako pierwszy zdoby 21 punktów, uzyskujàc co najmniej dwa punkty przewagi, czyli: 21:19, 22:20 itd. Ka dà akcj zaczynamy od serwu, czyli zagrywki, która polega na przebiciu pi ki zza koƒcowej linii boiska ponad siatkà na stron przeciwnika. èle wykonana zagrywka oznacza strat punktu. Dru ynie, która odbiera zagrywk, przys ugujà trzy odbicia pi ki, a zatem mo na graç do lepiej ustawionych partnerów. Trzeba tylko pami taç, aby trzecie odbicie skierowaç ponad siatkà na drugà stron boiska. JeÊli to si nie uda, punkt zdobywa przeciwnik. I jeszcze jedna wa na rzecz. Serwuje ten zespó, który wygra ostatnià akcj i zdoby punkt. Reasumujàc, zadanie graczy polega na przebijaniu pi ki na stron przeciwnà tak, aby ta upad a na piasek, i niedopuszczenie do takiej sytuacji w granicach w asnego pola gry. JAK DU E POWINNO BYå BOISKO? Podczas oficjalnych zawodów, organizatorzy wyznaczajà prostokàt 16x8 m, który przedzielajà na Êrodku siatkà. W ten sposób powstajà dwa identyczne kwadraty o wymiarach 8x8 m. Siatka jest zawieszona na specjalnych s upkach. Dla kobiet na wysokoêci 2,24 m, dla m czyzn 2,43 m. Pami tajmy jednak, e tak naprawd to my decydujemy, na jak du ym boisku chcemy zagraç i do ilu punktów b dziemy rywalizowaç. Oficjalnych zasad i przepisów mogà si trzymaç ci, którzy z pla ówkà mieli ju kontakt. Amatorzy powinni ustaliç w asne zasady, takie, aby z gry w siatkówk czerpaç wy àcznie przyjemnoêç! W POLSCE GRAJÑ NAJLEPSI NA ÂWIECIE Naprawd warto wybraç si na zawody, w których startujà mistrzowie olimpijscy i medaliêci mistrzostw Êwiata. Dopiero wtedy zrozumiecie, jak pi kny to sport. W tym celu wcale nie musicie jeêdziç za granic. Do naszego kraju od lat przyje d ajà najwi ksze gwiazdy Êwiatowej siatkówki pla owej. Od dawna organizowane sà u nas najbardziej presti owe zawody z cyklu World Tour. Wspó zawodnictwo w turniejach o Puchar Âwiata odbywa si pod patronatem FiVB, czyli Âwiatowej Federacji Siatkówki. Organizuje si kilkanaêcie turniejów w najciekawszych i najpi kniejszych miejscach na Êwiecie. Zawodnicy walczà o tysiàce dolarów i punkty do Êwiatowego rankingu FiVB. Najlepsi otrzymujà potem prawo walki o olimpijskie medale. NAJLEPSZE SIATKARKI JU W CZERWCU! Czo owi siatkarze grajà w Starych Jab onkach, siatkarki w Warszawie. W ubieg ym roku na boiskach Agrykoli rewelacyjnie spisywa y si Chinki. Do fina u dotar y dwie azjatyckie pary. Brazylijki stan y na najni szym stopniu podium i w tym roku zapowiadajà srogi rewan. Warsaw Open 2007 zostanie rozegrany w dniach 6-10 czerwca. Pula nagród dla paƒ wyniesie 200 tys. dolarów. MYS OWICE ZAPRASZAJÑ W LIPCU! Od kilku sezonów mocnym oêrodkiem siatkówki pla owej sà Mys owice. Tu szanse walki o medale Mistrzostw Âwiata i Europy otrzymujà zawodnicy i zawodniczki w m odszych kategoriach wiekowych. Co wa ne, Mys owice sà bardzo szcz Êliwe dla m odych Polaków, którzy regularnie zdobywajà tu tytu y i medale. Przed rokiem wicemistrzami Êwiata do lat 21 zostali Tomasz Siƒczak i Rafa Szternel, a bràz wywalczyli Piotr Marciniak z Krzysztofem Ormanem. Jak b dzie w tym roku? Przekonacie si przybywajàc do Mys owic w dniach lipca na Mistrzostwa Âwiata U

5 STARE JAB ONKI WE WRZEÂNIU! Siatkarze goszczà na pla ach Copacabana w Rio de Janeiro i w Acapulco lub w wielkich miastach, jak Pary czy Berlin. W Polsce letnim centrum siatkówki pla owej sà Stare Jab onki ko o Ostródy. To w aênie tam co roku zje d ajà najwi ksi fani pla ówki. A wszystko po to, by zobaczyç w akcji swoich ukochanych idoli. Po raz pierwszy najlepsi siatkarze pla owi Êwiata zawitali do Starych Jab onek w 2004 roku. Turniej Mazury Open wygrali doskonali Brazylijczycy, Ricardo Santos i Emanuel Rego, póêniejsi triumfatorzy Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Tegoroczne zmagania odb dà si w dniach 5-9 wrzeênia, a pula nagród si gnie 200 tys. dolarów. PLA ÓWKA NAD POLSKIM BA TYKIEM W wakacje do upad ego gra si w pla ówk nad naszym pi knym morzem. W aêciwie co tydzieƒ sà rozgrywane turnieje i jeêli latem traficie nad polski Ba tyk, szukajcie okazji do gry. Zawody odbywajà si we wszystkich wi kszych nadmorskich kurortach, od ÂwinoujÊcia, przez Mi dzyzdroje, Niechorze, Rewal, Pobierowo, Ko obrzeg, Ustronie Morskie, Mielno, azy, Dar owo, Ustk, eb, W adys awowo, Sopot, a po Krynic Morskà. I nie tylko. Pisa em ju, e w pla ówk mo na graç wsz dzie. Nic dziwnego, e turnieje, gry i zabawy organizuje si w wielu regionach ca ej Polski. Do miast, które robià to regularnie, od lat nale à K dzierzyn-koêle, WrzeÊnia, Cz stochowa, Olsztyn, Radom, Nysa, Ostróda i Police. Tych miejscowoêci z roku na rok przybywa, wi c jeêli ktoê poszuka, to znajdzie. Wy tak e mo ecie zorganizowaç zawody. Wystarczy troch ch ci i zapa u. Ch tni szybko si znajdà, a przy okazji nawià ecie mnóstwo nowych przyjaêni i znajomoêci. O nagrody si nie martwcie. Najwi kszà b dzie sportowe szaleƒstwo, które was wszystkich ogarnie. I tego wam bardzo serdecznie w nadchodzàce wakacje ycz. Piotr D bowski Komentator i dziennikarz TVP Sport W SIATKÓWK PLA OWÑ GRAJÑ ZNANI I LUBIANI Zygmunt Chajzer, dziennikarz i prezenter TV Polsat. Generalnie jestem mi oênikiem siatkówki halowej, ale w pla ówk oczywiêcie tak e grywam. Najcz - Êciej podczas wyjazdów urlopowych. Mam nawet na koncie kilka spotkaƒ mi dzypaƒstwowych, które rozegra em na pla ach Grecji, Tunezji i Egiptu. Co ciekawe, wspólnie z przyjació mi cz sto wygrywaliêmy, a to by a dodatkowa radoêç. Wychodzi na to, e w amatorskiej siatkówce pla owej jesteêmy pot gà. W tym roku postaram si pojechaç do Starych Jab onek. Tam oglàdam najwi ksze gwiazdy w tej dyscyplinie i sam mog tak e poodbijaç pi k. To wspania y sport rodzinny. Gram z moimi dzieçmi, synem Filipem i córkà Weronikà. Córka zosta a nawet powo ana do kadry Mazowsza i wystàpi w Olimpiadzie M odzie y. Mama nam kibicuje i jest dumna z tak usportowionej rodzinki. Le enie brzuchem do góry nie jest dobrym pomys em na lato. Ruch i gra w siatkówk zdecydowanie tak. Zach cam. Daniel Pliƒski, wicemistrz Êwiata w siatkówce halowej, trzykrotny mistrz Polski w siatkówce pla owej, zawodnik Jastrz bskiego W gla. Pla ówka kojarzy mi si ze wspania à pogodà i jest dla mnie Êwietnym sposobem, by si poruszaç i troch spociç. A jak mo na przepi knie i równomiernie si opaliç! Siatkówk pla owà polecam wszystkim. To wspania a zabawa. Wystarczy mieç pi k i kawa ek sznurka. Jeszcze nie tak dawno uprawia em ten sport zawodowo. W przerwach pomi dzy turniejami zabiera em na pla mojà on i wtedy pla ówka by a dla mnie zabawà, a nie obowiàzkiem. Marta nie jest siatkarkà. To by dla nas fajny sposób na relaks we dwoje. Teraz koncentruj si na siatkówce halowej, ale jak zakoƒcz karier, wróc do pla ówki, bo w nià mo na graç do póênych lat

6 AKTYWNIE NA CO DZIE TRENINGI cia a i umys u Chcesz dbaç o sylwetk, doskonale si przy tym relaksujàc? Wybierz zaj cia ruchowe z gatunku mind & body, które dzia ajà nie tylko na sylwetk, ale i psychik, zwi kszajàc ÊwiadomoÊç cia a. Poznane na sali uk ady mo esz powtarzaç w plenerze w pi knym, naturalnym otoczeniu dostarczà jeszcze wi cej przyjemnoêci. PILATES Trening opracowany przez niemieckiego gimnastyka i boksera, Josefa Pilatesa, inspirowany jogà, baletem i çwiczeniami si owymi. Zosta rozpowszechniony g ównie przez tancerzy klasycznych, którzy wykorzystywali t technik w pracy nad utrzymywaniem równowagi mi Êniowej. Pilates polega przede wszystkim na rozciàganiu, spinaniu i rozluênianiu mi Êni. Dobrze koryguje postaw i wyszczupla sylwetk, poprawia elastycznoêç cia a, a tak e doskonale odpr a. Obejmuje ponad 500 çwiczeƒ. Wszystkie sà bezpieczne dla kr gos upa, dlatego mogà je wykonywaç osoby z dolegliwoêciami tej cz Êci cia a. Gymnasion oferuje zaj cia pilatesu na trzech ró nych poziomach zaawansowania. Trening dla poczàtkujàcych jest wprowadzeniem do techniki oraz idealnà formà ruchu dla osób z powa nymi problemami kr gos upa. Uczestnicy zaj ç dowiadujà si du o o tzw. mi Êniach Êrodka (posturalnych), bezpoêrednio odpowiedzialnych za zdrowy, silny kr gos up, oraz poznajà çwiczenia, które je wzmacniajà. Zaczynajà pracowaç z oddechem i uczà si uwalniaç dzi ki niemu energi. Lekcje dla poczàtkujàcych obejmujà te çwiczenia rozciàgajàce, które zwi kszajà ruchomoêç stawów i poprawiajà komfort naszego ycia. Poziom Êrednio zaawansowany uczy p ynnej i harmonijnej pracy nad umys em i cia em. Uczestnicy pog biajà wiedz o swoich mo liwo- Êciach, odkrywajà te sposoby, dzi ki którym mogà czerpaç wi kszà satysfakcj z zaj ç. Natomiast zaawansowany pilates wymaga od osoby çwiczàcej szerokiej wiedzy i doêwiadczenia w pracy z cia em. Sà to intensywne zaj cia wytrzyma oêciowe, podczas których uczestnik pracuje nad wzmocnieniem nie tylko mi Êni Êrodka, ale te zewn trznych. Trening wymaga du o si y, maksymalnej koncentracji oraz naprawd dobrej techniki. Joanna Brzeziƒska, instruktorka fitness i pilates w FK Gymnasion, dietetyczka

7 JOGA Narodzi a si co najmniej 5 tysi cy lat temu. Jest Êcie kà duchowego rozwoju, ale w dzisiejszym, zachodnim Êwiecie postrzega si jà bardziej jako sposób na zregenerowanie si po dniu pracy. Zaj cia w Gymnasionie sà prowadzone wed ug metody hinduskiego mistrza B.K.S. Iyengara, który dziê ma ponad 80 lat, ale wcià praktykuje hatha jog i uczy jej w Indiach. W jodze ogromnà wag przywiàzuje si do precyzji wykonywanych pozycji, zwanych asanami. W ka dej z nich napinamy jedne partie cia a, a rozciàgamy inne. Asany wyrabiajà elastycznoêç i si. Dzia ajà nie tylko na mi Ênie, ale te na koêci, stawy, pobudzajà prac wszystkich gruczo ów dokrewnych. Wp ywajà leczniczo na organizm i skutecznie odstresowujà. Wraz z praktykà, zmienia si percepcja naszego cia a, poznajemy je coraz lepiej i coraz g biej, stajemy si wra liwsi na dotyk. Regularny trening wp ywa te na naszà psychik. Stajemy si spokojniejsi, bardziej zrelaksowani, mamy wi kszy dystans do codziennego, szybkiego ycia i stresujàcych sytuacji. atwiej nam si skoncentrowaç na wa nych dla nas sprawach. Poza tym bardziej akceptujemy siebie. Magda Umer, od lat uprawiajàca jog, tak o niej mówi: (...) aby poradziç sobie z 16 tysiàcami kilometrów nerwów w naszym ciele, nie ma sensu piç, paliç, narkotyzowaç si czy ykaç pigu ek uspokajajàcych. Wystarczy pozwoliç swojemu cia u zaznaç dobrodziejstw po àczenia ruchu i oddechu. Sposób praktyki jogi mo na dostosowaç do indywidualnych potrzeb. Sà zaj cia bardziej dynamiczne i spokojniejsze. åwiczyç mo e ka dy, bez wzgl du na to, ile ma lat i jak elastyczne mi Ênie. Liczy si jedynie gotowoêç do pracy. Nie trzeba wydawaç fortuny na odpowiedni sprz t czy modny strój. Wystarczy luêne, niekr pujàce ruchów ubranie. åwiczy si boso. Decydujàc si na regularnà praktyk, dobrze jest zaopatrzyç si w specjalnà, antypoêlizgowà mat, zapewniajàcà bezpieczeƒstwo podczas wykonywania asan. Jest bardzo wytrzyma a, mo na jà praç w pralce. Starczy na wiele lat. Maty i inne pomoce przydatne w praktykowaniu jogi sà ju do kupienia w Gymnasionie. Ewa Tkaczyk, nauczycielka jogi wed ug metody Iyengara, masa ystka lomi-lomi, instruktorka FK Gymnasion CHI BALL Trafi do nas z Australii, gdzie zosta opracowany na poczàtku lat 90. Jest jedynym treningiem, który dzia a kompleksowo na wszystkie zmys y. Wykorzystuje elementy ró nych form çwiczeƒ, m.in. jogi, pilates, tai chi, a tak e terapii kolorem, zapachem, muzykà. Na zaj ciach wykorzystuje si specjalne, produkowane wy àcznie w Australii, pi eczki o Êrednicy 15 cm, w ró nych kolorach i o pi knych, naturalnych zapachach. Fioletowa ma woƒ lawendy, niebieska owoców ja owca, zielona geranium, pomaraƒczowa pomaraƒczy, ó ta cytryny, a czerwona cynamonu. åwiczàcy na poczàtku zaj ç intuicyjnie si gajà po taki kolor i zapach, jakiego najbardziej potrzebujà. JeÊli np. ktoê pragnie spokoju, wyciszenia, si gnie po fioletowà pi eczk, a gdy m czy go smutek, martwi si czymê, prawdopodobnie poprawi sobie nastrój kolorem ó tym. Trening odbywa si przy specjalnej, odpowiednio dobranej muzyce. Sk ada si z kilku cz Êci, ka da z nich jest prowadzona zgodnie z regu ami tradycyjnej medycyny chiƒskiej i ma inne zadanie. Podstawà treningu jest g boki, rytmiczny oddech, który pe ni dwie funkcje. Po pierwsze: dostarcza tlenu do krwi, a po drugie kontroluje pran, czyli energi yciowà. Dzi ki systematycznym çwiczeniom oddechowym zwi kszamy iloêç pobieranego tlenu i prany oraz poprawiamy koncentracj. W chi ball bardzo wa nà rol odgrywa g boki relaks. Sprawia, e wychodzimy z sali odêwie eni, wypocz ci i nawet po wyczerpujàcych zaj ciach czujemy si Êwietnie. Trening dodaje si i zapa u do dzia ania w yciu codziennym. Zapobiega nadpobudliwoêci, depresji, stanom l kowym, a tak e schorzeniom kr gos upa i uk adu ruchu oraz wielu innym dolegliwoêciom. Poza zaletami zdrowotnymi, jego uprawianie jest po prostu bardzo przyjemne. Katarzyna Wilkos, trenerka personalna, prezenterka fitness, instruktorka fitness i jogi w RVWC Hotelu Intercontinental w Warszawie, prowadzi zaj cia chi ball w FK Gymnasion Fot. LOVLEAH, aaasimon (Bigstockphoto.com) TAI CHI To dawna chiƒska sztuka delikatnych çwiczeƒ, których celem jest harmonia cia a i umys u, wewn trzny spokój, uzdrowienie i odm odzenie organizmu. Wed ug chiƒskiej medycyny, w ludzkim ciele krà y bezustannie yciodajna energia chi. Zaburzenie jej przep ywu prowadzi do utraty witalnoêci, a w rezultacie do choroby. Leczenie polega na przywróceniu zak óconej równowagi i w aênie temu s u à çwiczenia tai chi. Ta forma rekreacji nie wymaga du ego wysi ku, a raczej sporego skupienia. Mo e jà uprawiaç ka dy, bez wzgl du na wiek i stan zdrowia. Lekarze podkreêlajà, e tai chi poprawia kondycj, nie przecià ajàc stawów. Uczestnicy zaj ç wykonujà w okreêlonej kolejnoêci zestaw postaw i ruchów przypomina to uk ad taneczny. åwiczà powoli, z du à dok adnoêcià. Kr gos up jest ca y czas prosty, a ruchy mi kkie i p ynnie. Trening dzia a korzystnie na ca y organizm, wzmacniajàc jego odpornoêç. Zwi ksza ukrwienie mi Êni i wyrównuje ciênienie krwi. G bokie oddychanie przeponà poprawia funkcjonowanie jelit i krà enie, spowalnia bicie serca. åwiczenia przynoszà ulg cierpiàcym na osteoporoz. Polecane sà równie jako idealna forma ruchu po urazach, a tak e korygujàca wady postawy cz sto wspomaga leczenie bólów kr gos upa. Doskonale sprawdza si u osób siedzàcych przez wiele godzin przy biurku. Osoby regularnie uprawiajàce tai chi majà wi cej energii i lepszy nastrój. Poprawia si ich sylwetka i koordynacja ruchowa. Chodzà lekko, p ynnie i z gracjà. A im d u ej çwiczà, tym bardziej pragnà doskonaliç swojà prac nad cia em. mgr in. Ewa Mechelewska, wicemistrzyni Êwiata w tai chi, w aêcicielka szko y Tai chi Warszawa (www.taichi-warszawa.com), instruktorka FK Gymnasion

8 WYWIAD ZAWSZE W FORMIE Widzowie go uwielbiajà. W rankingach na najpopularniejszego prezentera telewizji od lat utrzymuje si na szczycie. Elegancki, uêmiechni ty, dowcipny. Profesjonalny w ka dym calu. Jak on to robi? Krzysztof zdradzi nam, e bardzo pomagajà mu regularne çwiczenia fizyczne. Krzysztof IBISZ Czy to prawda, e codziennie chodzisz do si owni? Prawie codziennie. Zwykle trenuj 3-4 razy w tygodniu. Pierwszà godzin poêwi cam na çwiczenia si owe, a drugà na aeroby z pomiarem t tna. KiedyÊ chodzi em do ró nych klubów, ale odkàd powsta pierwszy Gymnasion przy Pu- awskiej w Warszawie, çwicz tylko tutaj. Je eli przez kilka dni nie mog trenowaç, bardzo mi tego brakuje. Czuj si uzale niony od sportu. Podobno jesteê niez y w sztukach walki? Od dziecka mnie pociàga y. Jako kilkunastoleni ch opak poszed em na film z Bruce m Lee WejÊcie smoka i prosto z kina pobieg em zapisaç si na karate. Trenowa em je przez du à cz Êç podstawówki i w liceum, potem przerzuci em si na jujitsu. Podczas studiów aktorskich w odzi, liznà em te troch aikido. Chodzi em do dobrych szkó, jeêdzi em na obozy. Potem na d ugi czas porzuci em sporty walki. Wróci em do nich, gdy mia em 36 lat. Zainteresowa em si wtedy boksem tajskim i kick boxingiem. Przesta em trenowaç dopiero rok temu. Stwierdzi em, e co prawda walczy si w kaskach, ale nie jest to sport do koƒca bezpieczny. A ja ju przecie jestem powa nym facetem, mam dwóch synów. Uprawia eê te inne dyscypliny... Tak. Za jednà z najwa niejszych uwa am skok wzwy, pod koniec podstawówki i w liceum by em zawodnikiem warszawskiej Legii. Pociàgajà ci sporty ekstremalne? Nigdy nie skoczy bym na bungee. By o ju kilka powa nych wypadków i uwa am, e nierozsàdnie jest uzale niaç swoje ycie i zdrowie od tego, czy ktoê dobrze wyliczy d ugoêç liny. Przez pewien czas myêla em o skokach spadochronowych, ale ju je sobie odpuêci em. Wyznaj zasad, e jak ma si dzieci, to nie gra si w rosyjskà ruletk. Wcià jednak marz o lotnictwie, uwa am je za najpi kniejszy sport. Mo e kiedyê w przysz oêci? Na razie, jeêli mam okazj wsiàêç do szybowca jako pasa er, zawsze z niej korzystam. Jedynym sportem ekstremalnym, jaki od czterech lat uprawiam, jest nurkowanie

9 Gdzie si tego nauczy eê? Nurkowania najlepiej uczyç si w zimnych polskich wodach, bo tu sà najtrudniejsze warunki. Jak ktoê sprawdzi si w naszych jeziorach i w Ba tyku, to potem ju wsz dzie na Êwiecie da sobie rad. Nurkowa em ju w wielu miejscach Êwiata, ale najwi kszy sentyment mam do zimnych wód Haƒczy. Nurkowanie sprawia mi wielkà frajd i daje poczucie wolnoêci. Jest dla mnie rodzajem oczyszczajàcej kontemplacji. Skupiam si wtedy tylko na sobie, swoim sprz cie i pi knie, które jest wokó. Skoƒczy em kursy nurkowania o ró nych stopniach zaawansowania, tak e kurs ratownika nurkowego, brakuje mi jeszcze tylko uprawnieƒ instruktora. Chcia bym je zrobiç nie po to, eby uczyç innych, ale dla w asnej satysfakcji. Co dajà ci regularne treningi? Bardzo du o. MyÊl, e silna potrzeba uprawiania sportu wynika z charakteru mojej pracy, która jest niezwykle stresujàca i wymaga wielkiego zaanga owania. åwiczenia fizyczne nie tylko rozwijajà mi Ênie, ale te wzmacniajà wytrzyma oêç i poprawiajà samopoczucie. Dajà mi ogromnie du o energii na ca y dzieƒ. Czasami tak si uk ada, e przez dwa tygodnie nagrywamy teleturnieje, codziennie 5-6 odcinków. Wiele osób wówczas si dziwi, jak ja to wytrzymuj, skàd czerpi si y, by ca y czas byç w formie, uêmiechaç si. Na pewno, gdyby nie treningi, by oby mi du o trudniej. Sport optymistycznie nastraja do ycia, ale ka dy, kto czyta move to przecie wie

10 Na czym polega trudnoêç w twojej pracy? Bardzo zale y mi, aby ka dy program by dobry. Sprostanie temu zadaniu wymaga ogromnej koncentracji uwagi i intensywnoêci myêlenia. Jestem ciàgle nara ony na ró ne niespodzianki i pu apki, z którymi musz umieç sobie szybko poradziç. Najwi kszy stres prze ywam, oczywiêcie, kiedy wyst puj w programie na ywo. MyÊl, e jestem wtedy nie mniej skoncentrowany ni pilot samolotu podczas làdowania lub startu. Wyznaj amerykaƒskà zasad : JesteÊ tak dobry, jak twój ostatni program. Czy przygotowywanie programów zajmuje ci du o czasu? Tak, bardzo si im poêwi cam. Uwa am, e nie ma sensu zajmowaç si czymê na pó gwizdka, bo wtedy na pewno nie osiàgniemy sukcesu. W dniu, w którym mam program, od rana jestem bardzo skoncentrowany. Nie odbieram komórki, nie za atwiam adnych prywatnych spraw, tylko myêl o tym, jak poprowadziç program, eby mia dramatyczne momenty, zwroty akcji, eby by o w nim coê zabawnego, zaskakujàcego, eby widz nie przerzuci si na innà stacj. Starasz si zawsze elegancko wyglàdaç... Wynika to z szacunku dla widzów, a z drugiej strony, lubi bawiç si modà. Nadal sprowadzasz sobie do programów koszule ze Stanów? Nie, teraz je g ównie szyj. Ubierajà mnie najlepsi w bran y. Stylistka Jola Czaja albo projektant Tomasz Ossoliƒski. Czy twoja szczup a, nienaganna sylwetka to równie zas uga regularnych çwiczeƒ? åwiczeƒ i diety. Bardzo uwa am na to, co jem. Rok temu postanowi em schudnàç i uda o mi si zrzuciç 7 kilogramów. Lepiej si teraz czuj. Jem du o bia ka i warzyw, za to ma o w glowodanów. Nie smakuje mi typowa polska kuchnia, wol w oskà tylko bez makaronu i t ustych sosów. Regularny trening, w aêciwa dieta... Prowadzisz bardzo zdrowy tryb ycia. A czy czasami pozwalasz sobie na jakieê u ywki? Nigdy nie pali em papierosów, nie pociàga mnie to. Nie pij równie alkoholu. PomyÊla em sobie, e na Êwiecie zdarza si zbyt du o nieszcz Êç z powodu alkoholu i powinienem zrobiç jakiê krok, by temu zapobiec. Za o y em, e jeêli ja powiem nie, znajdzie si wi cej takich osób. Nie pij nigdy, nawet w sylwestra. Jak najcz Êciej sp dzasz urlopy i weekendy? Staram si byç jak najwi cej z rodzinà. Uwielbiam kontakt z moimi synami. M odszy, Vincent, niedawno nauczy si chodziç. Starszy, Maks, ma 7 lat, wi c prowadzimy powa ne rozmowy o yciu. Dzi kuj za rozmow. A ja serdecznie pozdrawiam wszystkich çwiczàcych w klubach Gymnasion w ca ej Polsce. Pewnie w którymê z nich si spotkamy. Mi ych treningów. Rozmawia a El bieta Bogus awska-przybysz Fot. Arch. Gymnasion, Piotr Gilarski

11 TRENUJ Z NAMI PLENER we dwoje W lecie nie trzeba szczególnie zach caç nas do aktywnoêci fizycznej. Ta pora roku nastraja pozytywnie i sprzyja wszelkim formom ruchu, zw aszcza na Êwie ym powietrzu. Mi o wykorzystaç ten czas na wspólne spacery, gry zespo owe, jazd na rowerze czy rolkach albo na trening we dwoje. I w aênie çwiczenia dla par sà w tym wydaniu move naszà specjalnà propozycjà na lato.

12 WCHODZENIE NA STOPIE Trening najlepiej rozpoczàç od szybkiego marszu. Nast pnie mo na wykorzystaç niewysokie schody, çwiczàc w taki sam sposób, jak robi si to na zaj ciach stepu. Pami tajmy tylko, aby dla równomiernego obcià enia nóg, wchodziç na stopieƒ na przemian kilka minut z prawej nogi, a nast pnie z lewej. To çwiczenie b dzie dla nas Êwietnà rozgrzewkà i zapewni minimum wysi ku kardio. PRZYSIADY Staƒcie naprzeciwko siebie na odleg oêç ugi tych ramion i rozstawcie stopy na szerokoêç waszych bioder. Wykonajcie przysiad, opuszczajàc biodra mniej wi cej do poziomu kolan. Wa ne jest, by kolana nie wychodzi y przed palce stóp. Pami tajcie te o plecach starajcie si nie pochylaç ich za bardzo do przodu, ale wyciàgajcie kr gos up mocno w gór. Liczb przysiadów uzale nijcie od w asnych mo liwoêci i ch ci w danym dniu. WYPADY Ustawcie stopy równolegle na szerokoêç bioder. Odstawcie prawà nog do ty u, opierajàc jà na pó palcu. W tej pozycji ugnijcie nogi tak, eby w kolanach zachowaç kàt prosty. Powtórzcie çwiczenie kilka razy na jednà nog i tyle samo wypadów wykonajcie na drugà. Fot. Tim Symes; na zdj ciach instruktorzy Gymnasion: Ela Kondzio a, Marcin Zak pski, stroje Nike

13 POMPKI Staƒcie naprzeciwko siebie. Oprzyjcie d oƒ o d oƒ. Odstawcie nog do ty u. Nast pnie jedno z was niech ugina ramiona, zbli ajàc si do partnera. Wa ne jest utrzymywanie lekko napi tych mi Êni brzucha, tak, aby nie wyginaç pleców pod wp ywem wysi ku. Pami tajcie, e na poczàtku bezpieczniej jest wykonaç jednà prawid owà pompk ni kilka bez zachowania odpowiedniej techniki. Najlepiej çwiczyç na zmian raz jedno, raz drugie. BRZUSZKI Jedna osoba k adzie si na plecach, uginajàc nogi w kolanach, druga kl ka od strony jej stóp. Chwytacie si za r ce. Partner, który le y, wykonuje sk ony tu owia do przodu, napinajàc mi Ênie brzucha. Wa ne jest, aby nie napinaç górnej cz Êci pleców, szyi i karku. Mo na podeprzeç g ow d oƒmi. Po wykonaniu serii powtórzeƒ, zamieniacie si miejscami i rolami teraz drugie z was çwiczy mi Ênie brzucha. ROZCIÑGANIE Usiàdêcie naprzeciw siebie w szerokim rozkroku. Wyciàgnijcie si mocno w gór (prostujàc plecy, Êciàgajàc opatki) i chwyçcie za r ce. Jedno z was robi sk on do przodu, utrzymujàc proste plecy, drugie przyciàga do siebie ramiona. åwiczenie wykonujecie naprzemiennie kilka razy. Opracowanie: Magdalena Rodak-D bowska Zdj cia wykonane na pla y przy hotelu Warszawianka Centrum Kongresowe Jachranka Serock

14 PROJEKT KOBIETA MODA na lato Wygodne, naturalne, pastelowe i bardzo kobiece takie sà wakacyjne ubrania i dodatki dla paƒ, proponowane przez firm Nike. Âwietnie sprawdzà si w ka dej sytuacji: na pla y, romantycznej randce, podczas zakupów... Tak e entuzjastki çwiczeƒ z Dalekiego Wschodu znajdà coê dla siebie. Zaprojektowana przez Nike Women kolekcja Sport Culture to ubrania z serii casual, czyli nie do treningu, ale do noszenia na co dzieƒ. Uzupe niajà jà uniwersalne dodatki: torby, buty i okulary. Koszulka Sleveless Top swojà wyrazistoêç zawdzi cza oryginalnym detalom: grafice, g bokim, skoênym kieszeniom z przodu, zaplatanemu sznureczkowi do zaciàgania u góry. Materia owe, niebieskie tasiemki mo na zawiàzaç wokó szyi lub schowaç w ten sposób powstanie top bez ramiàczek. Top Nike Summer Strappy Tank przykuwa uwag gwiazdkami rozsianymi pod dekoltem. Majà one przypominaç Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles z 1984 r. Marszczenia na dole dajà oryginalny efekt bluzy. Cienkie ramiàczka mo na dowolnie u o yç, np. skrzy owaç z przodu lub z ty u, czy owinàç wokó szyi. Koszulka Êwietnie komponuje si z bia ymi spodniami Nike Women Capri z lekkiej, bawe nianej popeliny, o prostym kroju. Ich d ugoêç bez trudu reguluje si zaciàganymi sznureczkami. Lini spodni mo na zmieniç, noszàc nogawki proste lub podwini te. Fot. Nike

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

DZWONIÑCE CEDRY ROSJI ksi ga I

DZWONIÑCE CEDRY ROSJI ksi ga I DZWONIÑCE CEDRY ROSJI ksi ga I Spis treêci Od t umacza... 3 O autorze... 3 Dzwoniàcy cedr... 3 ANASTAZJA - ksi ga I... 8 Spotkanie... 8 Zwierz czy cz owiek? /... 10 Kim oni sà?... 11 LeÊna sypialnia...

Bardziej szczegółowo

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA 30 CZERWCA PONIEDZIA EK 2 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 123 (15673) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram Wi kszy kaliber Dodge Caliber rogaty kompakt w salonie Autotrapera Przygoda z Jeepem Mateusz Kusznierewicz zawsze mia em s aboêç do aut terenowych JednoÊladem w teren Dirt, Street, Vert, Dual Slalom czy

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899 magazyn pacjentów klinik medycznych LUX-MED medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 1/37 ROK X KWARTALNIK MARZEC 2008 www.luxmed.pl Ergonomia w miejscu pracy str. 7 W NUMERZE LUX MED SPIS TREŚCI Przysz

Bardziej szczegółowo

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej R O D Z I N A NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci pod redakcjà Danuty Gorajewskiej Seria: Biblioteczka Przyjació Integracji Redaktor Serii: Danuta Gorajewska, APS, Warszawa Autorzy: Ewa B och-dziedzic muzyk,

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

Jacek Socha. Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 2001.

Jacek Socha. Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 2001. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 200 asz goêç Jacek Socha Ch tnych do gry w bryd a nie brakuje Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u Kàcik optymistycznego pesymisty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Marek Borowski Wywiad z Marsza kiem Sejmu RP. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002. dla Leszka Sztyraka! 45. Mistrzostwa Polski Par na Maksy

Marek Borowski Wywiad z Marsza kiem Sejmu RP. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002. dla Leszka Sztyraka! 45. Mistrzostwa Polski Par na Maksy nr 1 (150) styczeƒ 2003 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002 dla Leszka Sztyraka! 45. Mistrzostwa Polski Par na Maksy Nasz GoÊç Marek Borowski Wywiad

Bardziej szczegółowo

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC ceg a klinkier dachówka p ytka elew. posadzka schody parapety Warszawa, ul. gi 1 (na ty ach TESCO) tel. 722 06 55; 664 31 55; fax 722 08 42 www.keramik.pl; e-mail: keramik@keramik.pl zaprawy kleje GABINET

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei R E K L A M A Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei Czy III Aleja powinna byç otwarta czy zamkni ta dla samochodów i autobusów? Rozpocz y si w aênie konsultacje spo eczne, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç?

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? Wirusowe zapalenie wàtroby fakty i mity o mo liwoêciach zaka enia Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? 6 18 10 8 20 Spis treâci ABC PACJENTA 4 Czym jest

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo