DRODZY CZYTELNICY WST P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRODZY CZYTELNICY WST P"

Transkrypt

1

2 WST P str DRODZY CZYTELNICY Na powitanie lata przygotowaliêmy dla Was nowe wydanie move. Zapraszamy do jego lektury z tym wi kszà przyjemnoêcià, e od tego numeru towarzyszyç nam b dà autorzy felietonów, prawdziwe autorytety w swoich dziedzinach Beata Pawlikowska, podró niczka, i Marek Niedêwiecki, dziennikarz muzyczny. Przed nami najcieplejsze, ale i najpi kniejsze miesiàce w roku. Chcia bym zach ciç wszystkich do aktywnego wakacyjnego wypoczynku. To najprostsza i najlepsza forma sp dzania wolnego czasu, gwarantujàca znakomite samopoczucie psychiczne i fizyczne. A oto, co proponuj uwzgl dniç w letnim planie dnia: 1. Lekkie Êniadanie (ale rano, a nie w porze lunchu). 2. Lekki trening (30-40 minut) aby rozruszaç ca y organizm. Dodatkowym plusem jest to, e mamy bardziej napi te mi Ênie i lepiej prezentujemy si na pla y. 3. Lekki lunch (wykluczajàc frytki i t uste kotlety). 4. Lekki trening przed kolacjà, np. przeja d ka na rowerze, gra w tenisa lub siatkówk, szybki spacer po pla y. 5. Lekka impreza koƒczàca ca y dzieƒ (np. przy grillu kilka przepisów na amach numeru), ale nietrwajàca do wschodu s oƒca. Aktywnie sp dzony urlop wp ynie korzystnie na naszà kondycj i wyglàd, a tak e da nam pot ny zapas energii na ca y rok. Warto zmotywowaç do ruchu tak e partnera. Wskazówki, jak çwiczyç razem, znajdziecie w materiale Plener we dwoje. ycz wszystkim udanych, aktywnych wakacji i zach cam do korzystania z letniej oferty Gymnasionu. str SPIS TREÂCI 4/ Aktywnie na co dzieƒ Siatkówka Hit na lato! 8/ Aktywnie na co dzieƒ Trening cia a i umys u 10/ Wywiad Krzysztof Ibisz Zawsze w formie 13/ Trenuj z nami Plener we dwoje 16/ Projekt kobieta Moda na lato 18/ Kultura Marek Niedêwiecki (Trójka) Warto pos uchaç 20/ Projekt kobieta Gimnastyka dla mamy i smyka 22/ Projekt kobieta Stroje kàpielowe z klasà 24/ Strefa pi kna Twoja paleta kolorów 26/ Zdrowy styl ycia Feng shui pomo e ci w karierze 28/ Zdrowy styl ycia Piramida aktywnoêci fizycznej 30/ 4 pory roku Czas na grill 32/ Sekrety wina Nowy Âwiat vs. Stary Âwiat 34/ Panorama turystyczna Magia Dalekiego Wschodu 38/ Kultura Beata Pawlikowska Maraton na Êniadanie 40/ Trenuj z nimi Latajàce psy 42/ Km/h Genewa / Km/h Zasiàdê jak nale y! 46/ Witaj w klubie Maratony Tomahawk 47/ Witaj w klubie Sexy Class 48/ Co s ychaç? Olimpijski Wieczór z Gymnasionem 50/ Co s ychaç? Celuj w Cellulit program antycellulitowy str str. 4-6 Wydawca: media consulting, ul. Wo oska 18, Warszawa, tel , Zespó redakcyjny: Ireneusz Weso owski, Tim Symes, Agnieszka Musio, El bieta Bogus awska-przybysz, Magdalena Rodak-D bowska, Zofia Rokita, Zofia Sawicka. Wspó pracownicy: Piotr D bowski, Jaros aw Musio, Marek Niedêwiecki, Beata Pawlikowska, Jolanta Pe ka, Katarzyna Sempolska. Reklama: Agnieszka Olczakowska, tel , wew. 109, Zdj cie na ok adce: Agencja Fotograficzna W&G. Magazyn move Klubu Fitness Gymnasion. Adres biura: ul. Pu awska 314, Warszawa, tel ,

3 AKTYWNIE NA CO DZIE SIATKÓWKA - hit na lato! JeÊli myêlicie o aktywnym letnim wypoczynku, polecam siatkówk pla owà. To sport dla ka dego i wiek nie ma tu adnego znaczenia. Co wa ne, w siatkówk mo na zagraç wsz dzie. Liczà si ch ci i dobra zabawa. Nawet nie zauwa ycie, jak mi o sp dziliêcie kilka godzin na Êwie ym powietrzu, a wasze cia a pokry a cudowna opalenizna. SPRAWNOÂå, KOORDYNACJA I SMUK A SYLWETKA To najwi ksze korzyêci z gry w pla owà odmian tej dyscypliny. Siatkarze amatorzy sà ludêmi pogodnymi i wysportowanymi. Nawet ci obdarzeni nadmiarem tkanki t uszczowej z czasem zauwa ajà, e stali si bardziej smukli. Na boisku mo na si spociç jak w dobrej saunie. I choç utrata zb dnych kilogramów to proces mudny i d ugotrwa y, warto spróbowaç. Siatkówka jest Êwietnym sposobem na popraw ogólnej sprawnoêci i wygimnastykowanie. Bawiàc si, skaczemy i biegamy, çwiczymy refleks i celnoêç. Zapewniam, e pod koniec tego lata nawet dla najwi kszych sztywniaków przewrót w przód lub w ty stanie si dzieci cà igraszkà. PLA ÓWKA TO SPORT RODZINNY Dzieci uwielbiajà wspólne zabawy z rodzicami, a siatkówka idealnie si do tego nadaje. Na wakacjach najgorsza jest nuda. Nasi milusiƒscy zaczynajà marudziç i psociç, a starsi próbujà zapanowaç nad ich temperamentem. Ratunkiem jest siatkówka. Dzieci wyszumià si i dadzà ujêcie rozpierajàcej je energii. Rodzice te skorzystajà zdrowotnie, majàc przy tym ca y czas dziatw na oku. Walory wychowawcze i budowanie rodzinnych wi zi to kolejne plusy zabawy w siatkówk. PodkreÊlam: zabawy, bo tylko wtedy wspólna gra ma sens. Gwarantuj, e Êmiechu i radoêci b dzie co niemiara. SIATKÓWKA PLA OWA NIEKONIECZNIE NA PLA Y OczywiÊcie, najprzyjemniejsze jest granie w pla ówk na pla y (na to miejsce wskazuje ju sama nazwa). Ch odny wiaterek od morza, drobniutki piasek pod stopami i sprawiajàce frajd lekkie zm czenie co by nie mówiç sportowà rywalizacjà... To wakacje marzenie! Ale przecie nie wszyscy wyjedziemy nad morze. Co wtedy? Nie ma problemu. Pi k mo na odbijaç wsz dzie. Nad jeziorem, rzekà, w lesie, na àce i w parku. Miejsce jest bez znaczenia. Graç mo emy w parach lub wi kszych grupach. Dobrym sposobem jest rozwieszenie mi dzy drzewami zwyk ego sznurka. Dla naszych potrzeb stanie si on siatkà, nad którà b dziemy przebijaç pi k. I tak, chcàc nie chcàc, zmierzamy do zasad gry. Te mo emy sobie sami ustaliç bo przecie nie rozgrywamy meczu o mistrzostwo Êwiata albo przyjàç takie, które obowiàzujà podczas prawdziwych siatkarskich zawodów. Fot. Arch. prywatne

4 ZASADY SÑ PROSTE Tworzymy dwie dru yny. Zawodowcy grajà parami, ale my mo emy podzieliç ch tnych do gry wed ug naszych potrzeb: na dwie trójki, czwórki itd. Siatkówka pla owa to gra na punkty. Zwyci a zespó, który wygra dwa sety. W wypadku remisu po dwóch rozegranych setach decyduje trzeci, w którym rywalizacja toczy si do 15 punktów, przy czym niezb dna jest dwupunktowa przewaga, np. 15:13, 16:14 itd. W pierwszym i drugim secie wygrywa zespó, który jako pierwszy zdoby 21 punktów, uzyskujàc co najmniej dwa punkty przewagi, czyli: 21:19, 22:20 itd. Ka dà akcj zaczynamy od serwu, czyli zagrywki, która polega na przebiciu pi ki zza koƒcowej linii boiska ponad siatkà na stron przeciwnika. èle wykonana zagrywka oznacza strat punktu. Dru ynie, która odbiera zagrywk, przys ugujà trzy odbicia pi ki, a zatem mo na graç do lepiej ustawionych partnerów. Trzeba tylko pami taç, aby trzecie odbicie skierowaç ponad siatkà na drugà stron boiska. JeÊli to si nie uda, punkt zdobywa przeciwnik. I jeszcze jedna wa na rzecz. Serwuje ten zespó, który wygra ostatnià akcj i zdoby punkt. Reasumujàc, zadanie graczy polega na przebijaniu pi ki na stron przeciwnà tak, aby ta upad a na piasek, i niedopuszczenie do takiej sytuacji w granicach w asnego pola gry. JAK DU E POWINNO BYå BOISKO? Podczas oficjalnych zawodów, organizatorzy wyznaczajà prostokàt 16x8 m, który przedzielajà na Êrodku siatkà. W ten sposób powstajà dwa identyczne kwadraty o wymiarach 8x8 m. Siatka jest zawieszona na specjalnych s upkach. Dla kobiet na wysokoêci 2,24 m, dla m czyzn 2,43 m. Pami tajmy jednak, e tak naprawd to my decydujemy, na jak du ym boisku chcemy zagraç i do ilu punktów b dziemy rywalizowaç. Oficjalnych zasad i przepisów mogà si trzymaç ci, którzy z pla ówkà mieli ju kontakt. Amatorzy powinni ustaliç w asne zasady, takie, aby z gry w siatkówk czerpaç wy àcznie przyjemnoêç! W POLSCE GRAJÑ NAJLEPSI NA ÂWIECIE Naprawd warto wybraç si na zawody, w których startujà mistrzowie olimpijscy i medaliêci mistrzostw Êwiata. Dopiero wtedy zrozumiecie, jak pi kny to sport. W tym celu wcale nie musicie jeêdziç za granic. Do naszego kraju od lat przyje d ajà najwi ksze gwiazdy Êwiatowej siatkówki pla owej. Od dawna organizowane sà u nas najbardziej presti owe zawody z cyklu World Tour. Wspó zawodnictwo w turniejach o Puchar Âwiata odbywa si pod patronatem FiVB, czyli Âwiatowej Federacji Siatkówki. Organizuje si kilkanaêcie turniejów w najciekawszych i najpi kniejszych miejscach na Êwiecie. Zawodnicy walczà o tysiàce dolarów i punkty do Êwiatowego rankingu FiVB. Najlepsi otrzymujà potem prawo walki o olimpijskie medale. NAJLEPSZE SIATKARKI JU W CZERWCU! Czo owi siatkarze grajà w Starych Jab onkach, siatkarki w Warszawie. W ubieg ym roku na boiskach Agrykoli rewelacyjnie spisywa y si Chinki. Do fina u dotar y dwie azjatyckie pary. Brazylijki stan y na najni szym stopniu podium i w tym roku zapowiadajà srogi rewan. Warsaw Open 2007 zostanie rozegrany w dniach 6-10 czerwca. Pula nagród dla paƒ wyniesie 200 tys. dolarów. MYS OWICE ZAPRASZAJÑ W LIPCU! Od kilku sezonów mocnym oêrodkiem siatkówki pla owej sà Mys owice. Tu szanse walki o medale Mistrzostw Âwiata i Europy otrzymujà zawodnicy i zawodniczki w m odszych kategoriach wiekowych. Co wa ne, Mys owice sà bardzo szcz Êliwe dla m odych Polaków, którzy regularnie zdobywajà tu tytu y i medale. Przed rokiem wicemistrzami Êwiata do lat 21 zostali Tomasz Siƒczak i Rafa Szternel, a bràz wywalczyli Piotr Marciniak z Krzysztofem Ormanem. Jak b dzie w tym roku? Przekonacie si przybywajàc do Mys owic w dniach lipca na Mistrzostwa Âwiata U

5 STARE JAB ONKI WE WRZEÂNIU! Siatkarze goszczà na pla ach Copacabana w Rio de Janeiro i w Acapulco lub w wielkich miastach, jak Pary czy Berlin. W Polsce letnim centrum siatkówki pla owej sà Stare Jab onki ko o Ostródy. To w aênie tam co roku zje d ajà najwi ksi fani pla ówki. A wszystko po to, by zobaczyç w akcji swoich ukochanych idoli. Po raz pierwszy najlepsi siatkarze pla owi Êwiata zawitali do Starych Jab onek w 2004 roku. Turniej Mazury Open wygrali doskonali Brazylijczycy, Ricardo Santos i Emanuel Rego, póêniejsi triumfatorzy Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Tegoroczne zmagania odb dà si w dniach 5-9 wrzeênia, a pula nagród si gnie 200 tys. dolarów. PLA ÓWKA NAD POLSKIM BA TYKIEM W wakacje do upad ego gra si w pla ówk nad naszym pi knym morzem. W aêciwie co tydzieƒ sà rozgrywane turnieje i jeêli latem traficie nad polski Ba tyk, szukajcie okazji do gry. Zawody odbywajà si we wszystkich wi kszych nadmorskich kurortach, od ÂwinoujÊcia, przez Mi dzyzdroje, Niechorze, Rewal, Pobierowo, Ko obrzeg, Ustronie Morskie, Mielno, azy, Dar owo, Ustk, eb, W adys awowo, Sopot, a po Krynic Morskà. I nie tylko. Pisa em ju, e w pla ówk mo na graç wsz dzie. Nic dziwnego, e turnieje, gry i zabawy organizuje si w wielu regionach ca ej Polski. Do miast, które robià to regularnie, od lat nale à K dzierzyn-koêle, WrzeÊnia, Cz stochowa, Olsztyn, Radom, Nysa, Ostróda i Police. Tych miejscowoêci z roku na rok przybywa, wi c jeêli ktoê poszuka, to znajdzie. Wy tak e mo ecie zorganizowaç zawody. Wystarczy troch ch ci i zapa u. Ch tni szybko si znajdà, a przy okazji nawià ecie mnóstwo nowych przyjaêni i znajomoêci. O nagrody si nie martwcie. Najwi kszà b dzie sportowe szaleƒstwo, które was wszystkich ogarnie. I tego wam bardzo serdecznie w nadchodzàce wakacje ycz. Piotr D bowski Komentator i dziennikarz TVP Sport W SIATKÓWK PLA OWÑ GRAJÑ ZNANI I LUBIANI Zygmunt Chajzer, dziennikarz i prezenter TV Polsat. Generalnie jestem mi oênikiem siatkówki halowej, ale w pla ówk oczywiêcie tak e grywam. Najcz - Êciej podczas wyjazdów urlopowych. Mam nawet na koncie kilka spotkaƒ mi dzypaƒstwowych, które rozegra em na pla ach Grecji, Tunezji i Egiptu. Co ciekawe, wspólnie z przyjació mi cz sto wygrywaliêmy, a to by a dodatkowa radoêç. Wychodzi na to, e w amatorskiej siatkówce pla owej jesteêmy pot gà. W tym roku postaram si pojechaç do Starych Jab onek. Tam oglàdam najwi ksze gwiazdy w tej dyscyplinie i sam mog tak e poodbijaç pi k. To wspania y sport rodzinny. Gram z moimi dzieçmi, synem Filipem i córkà Weronikà. Córka zosta a nawet powo ana do kadry Mazowsza i wystàpi w Olimpiadzie M odzie y. Mama nam kibicuje i jest dumna z tak usportowionej rodzinki. Le enie brzuchem do góry nie jest dobrym pomys em na lato. Ruch i gra w siatkówk zdecydowanie tak. Zach cam. Daniel Pliƒski, wicemistrz Êwiata w siatkówce halowej, trzykrotny mistrz Polski w siatkówce pla owej, zawodnik Jastrz bskiego W gla. Pla ówka kojarzy mi si ze wspania à pogodà i jest dla mnie Êwietnym sposobem, by si poruszaç i troch spociç. A jak mo na przepi knie i równomiernie si opaliç! Siatkówk pla owà polecam wszystkim. To wspania a zabawa. Wystarczy mieç pi k i kawa ek sznurka. Jeszcze nie tak dawno uprawia em ten sport zawodowo. W przerwach pomi dzy turniejami zabiera em na pla mojà on i wtedy pla ówka by a dla mnie zabawà, a nie obowiàzkiem. Marta nie jest siatkarkà. To by dla nas fajny sposób na relaks we dwoje. Teraz koncentruj si na siatkówce halowej, ale jak zakoƒcz karier, wróc do pla ówki, bo w nià mo na graç do póênych lat

6 AKTYWNIE NA CO DZIE TRENINGI cia a i umys u Chcesz dbaç o sylwetk, doskonale si przy tym relaksujàc? Wybierz zaj cia ruchowe z gatunku mind & body, które dzia ajà nie tylko na sylwetk, ale i psychik, zwi kszajàc ÊwiadomoÊç cia a. Poznane na sali uk ady mo esz powtarzaç w plenerze w pi knym, naturalnym otoczeniu dostarczà jeszcze wi cej przyjemnoêci. PILATES Trening opracowany przez niemieckiego gimnastyka i boksera, Josefa Pilatesa, inspirowany jogà, baletem i çwiczeniami si owymi. Zosta rozpowszechniony g ównie przez tancerzy klasycznych, którzy wykorzystywali t technik w pracy nad utrzymywaniem równowagi mi Êniowej. Pilates polega przede wszystkim na rozciàganiu, spinaniu i rozluênianiu mi Êni. Dobrze koryguje postaw i wyszczupla sylwetk, poprawia elastycznoêç cia a, a tak e doskonale odpr a. Obejmuje ponad 500 çwiczeƒ. Wszystkie sà bezpieczne dla kr gos upa, dlatego mogà je wykonywaç osoby z dolegliwoêciami tej cz Êci cia a. Gymnasion oferuje zaj cia pilatesu na trzech ró nych poziomach zaawansowania. Trening dla poczàtkujàcych jest wprowadzeniem do techniki oraz idealnà formà ruchu dla osób z powa nymi problemami kr gos upa. Uczestnicy zaj ç dowiadujà si du o o tzw. mi Êniach Êrodka (posturalnych), bezpoêrednio odpowiedzialnych za zdrowy, silny kr gos up, oraz poznajà çwiczenia, które je wzmacniajà. Zaczynajà pracowaç z oddechem i uczà si uwalniaç dzi ki niemu energi. Lekcje dla poczàtkujàcych obejmujà te çwiczenia rozciàgajàce, które zwi kszajà ruchomoêç stawów i poprawiajà komfort naszego ycia. Poziom Êrednio zaawansowany uczy p ynnej i harmonijnej pracy nad umys em i cia em. Uczestnicy pog biajà wiedz o swoich mo liwo- Êciach, odkrywajà te sposoby, dzi ki którym mogà czerpaç wi kszà satysfakcj z zaj ç. Natomiast zaawansowany pilates wymaga od osoby çwiczàcej szerokiej wiedzy i doêwiadczenia w pracy z cia em. Sà to intensywne zaj cia wytrzyma oêciowe, podczas których uczestnik pracuje nad wzmocnieniem nie tylko mi Êni Êrodka, ale te zewn trznych. Trening wymaga du o si y, maksymalnej koncentracji oraz naprawd dobrej techniki. Joanna Brzeziƒska, instruktorka fitness i pilates w FK Gymnasion, dietetyczka

7 JOGA Narodzi a si co najmniej 5 tysi cy lat temu. Jest Êcie kà duchowego rozwoju, ale w dzisiejszym, zachodnim Êwiecie postrzega si jà bardziej jako sposób na zregenerowanie si po dniu pracy. Zaj cia w Gymnasionie sà prowadzone wed ug metody hinduskiego mistrza B.K.S. Iyengara, który dziê ma ponad 80 lat, ale wcià praktykuje hatha jog i uczy jej w Indiach. W jodze ogromnà wag przywiàzuje si do precyzji wykonywanych pozycji, zwanych asanami. W ka dej z nich napinamy jedne partie cia a, a rozciàgamy inne. Asany wyrabiajà elastycznoêç i si. Dzia ajà nie tylko na mi Ênie, ale te na koêci, stawy, pobudzajà prac wszystkich gruczo ów dokrewnych. Wp ywajà leczniczo na organizm i skutecznie odstresowujà. Wraz z praktykà, zmienia si percepcja naszego cia a, poznajemy je coraz lepiej i coraz g biej, stajemy si wra liwsi na dotyk. Regularny trening wp ywa te na naszà psychik. Stajemy si spokojniejsi, bardziej zrelaksowani, mamy wi kszy dystans do codziennego, szybkiego ycia i stresujàcych sytuacji. atwiej nam si skoncentrowaç na wa nych dla nas sprawach. Poza tym bardziej akceptujemy siebie. Magda Umer, od lat uprawiajàca jog, tak o niej mówi: (...) aby poradziç sobie z 16 tysiàcami kilometrów nerwów w naszym ciele, nie ma sensu piç, paliç, narkotyzowaç si czy ykaç pigu ek uspokajajàcych. Wystarczy pozwoliç swojemu cia u zaznaç dobrodziejstw po àczenia ruchu i oddechu. Sposób praktyki jogi mo na dostosowaç do indywidualnych potrzeb. Sà zaj cia bardziej dynamiczne i spokojniejsze. åwiczyç mo e ka dy, bez wzgl du na to, ile ma lat i jak elastyczne mi Ênie. Liczy si jedynie gotowoêç do pracy. Nie trzeba wydawaç fortuny na odpowiedni sprz t czy modny strój. Wystarczy luêne, niekr pujàce ruchów ubranie. åwiczy si boso. Decydujàc si na regularnà praktyk, dobrze jest zaopatrzyç si w specjalnà, antypoêlizgowà mat, zapewniajàcà bezpieczeƒstwo podczas wykonywania asan. Jest bardzo wytrzyma a, mo na jà praç w pralce. Starczy na wiele lat. Maty i inne pomoce przydatne w praktykowaniu jogi sà ju do kupienia w Gymnasionie. Ewa Tkaczyk, nauczycielka jogi wed ug metody Iyengara, masa ystka lomi-lomi, instruktorka FK Gymnasion CHI BALL Trafi do nas z Australii, gdzie zosta opracowany na poczàtku lat 90. Jest jedynym treningiem, który dzia a kompleksowo na wszystkie zmys y. Wykorzystuje elementy ró nych form çwiczeƒ, m.in. jogi, pilates, tai chi, a tak e terapii kolorem, zapachem, muzykà. Na zaj ciach wykorzystuje si specjalne, produkowane wy àcznie w Australii, pi eczki o Êrednicy 15 cm, w ró nych kolorach i o pi knych, naturalnych zapachach. Fioletowa ma woƒ lawendy, niebieska owoców ja owca, zielona geranium, pomaraƒczowa pomaraƒczy, ó ta cytryny, a czerwona cynamonu. åwiczàcy na poczàtku zaj ç intuicyjnie si gajà po taki kolor i zapach, jakiego najbardziej potrzebujà. JeÊli np. ktoê pragnie spokoju, wyciszenia, si gnie po fioletowà pi eczk, a gdy m czy go smutek, martwi si czymê, prawdopodobnie poprawi sobie nastrój kolorem ó tym. Trening odbywa si przy specjalnej, odpowiednio dobranej muzyce. Sk ada si z kilku cz Êci, ka da z nich jest prowadzona zgodnie z regu ami tradycyjnej medycyny chiƒskiej i ma inne zadanie. Podstawà treningu jest g boki, rytmiczny oddech, który pe ni dwie funkcje. Po pierwsze: dostarcza tlenu do krwi, a po drugie kontroluje pran, czyli energi yciowà. Dzi ki systematycznym çwiczeniom oddechowym zwi kszamy iloêç pobieranego tlenu i prany oraz poprawiamy koncentracj. W chi ball bardzo wa nà rol odgrywa g boki relaks. Sprawia, e wychodzimy z sali odêwie eni, wypocz ci i nawet po wyczerpujàcych zaj ciach czujemy si Êwietnie. Trening dodaje si i zapa u do dzia ania w yciu codziennym. Zapobiega nadpobudliwoêci, depresji, stanom l kowym, a tak e schorzeniom kr gos upa i uk adu ruchu oraz wielu innym dolegliwoêciom. Poza zaletami zdrowotnymi, jego uprawianie jest po prostu bardzo przyjemne. Katarzyna Wilkos, trenerka personalna, prezenterka fitness, instruktorka fitness i jogi w RVWC Hotelu Intercontinental w Warszawie, prowadzi zaj cia chi ball w FK Gymnasion Fot. LOVLEAH, aaasimon (Bigstockphoto.com) TAI CHI To dawna chiƒska sztuka delikatnych çwiczeƒ, których celem jest harmonia cia a i umys u, wewn trzny spokój, uzdrowienie i odm odzenie organizmu. Wed ug chiƒskiej medycyny, w ludzkim ciele krà y bezustannie yciodajna energia chi. Zaburzenie jej przep ywu prowadzi do utraty witalnoêci, a w rezultacie do choroby. Leczenie polega na przywróceniu zak óconej równowagi i w aênie temu s u à çwiczenia tai chi. Ta forma rekreacji nie wymaga du ego wysi ku, a raczej sporego skupienia. Mo e jà uprawiaç ka dy, bez wzgl du na wiek i stan zdrowia. Lekarze podkreêlajà, e tai chi poprawia kondycj, nie przecià ajàc stawów. Uczestnicy zaj ç wykonujà w okreêlonej kolejnoêci zestaw postaw i ruchów przypomina to uk ad taneczny. åwiczà powoli, z du à dok adnoêcià. Kr gos up jest ca y czas prosty, a ruchy mi kkie i p ynnie. Trening dzia a korzystnie na ca y organizm, wzmacniajàc jego odpornoêç. Zwi ksza ukrwienie mi Êni i wyrównuje ciênienie krwi. G bokie oddychanie przeponà poprawia funkcjonowanie jelit i krà enie, spowalnia bicie serca. åwiczenia przynoszà ulg cierpiàcym na osteoporoz. Polecane sà równie jako idealna forma ruchu po urazach, a tak e korygujàca wady postawy cz sto wspomaga leczenie bólów kr gos upa. Doskonale sprawdza si u osób siedzàcych przez wiele godzin przy biurku. Osoby regularnie uprawiajàce tai chi majà wi cej energii i lepszy nastrój. Poprawia si ich sylwetka i koordynacja ruchowa. Chodzà lekko, p ynnie i z gracjà. A im d u ej çwiczà, tym bardziej pragnà doskonaliç swojà prac nad cia em. mgr in. Ewa Mechelewska, wicemistrzyni Êwiata w tai chi, w aêcicielka szko y Tai chi Warszawa (www.taichi-warszawa.com), instruktorka FK Gymnasion

8 WYWIAD ZAWSZE W FORMIE Widzowie go uwielbiajà. W rankingach na najpopularniejszego prezentera telewizji od lat utrzymuje si na szczycie. Elegancki, uêmiechni ty, dowcipny. Profesjonalny w ka dym calu. Jak on to robi? Krzysztof zdradzi nam, e bardzo pomagajà mu regularne çwiczenia fizyczne. Krzysztof IBISZ Czy to prawda, e codziennie chodzisz do si owni? Prawie codziennie. Zwykle trenuj 3-4 razy w tygodniu. Pierwszà godzin poêwi cam na çwiczenia si owe, a drugà na aeroby z pomiarem t tna. KiedyÊ chodzi em do ró nych klubów, ale odkàd powsta pierwszy Gymnasion przy Pu- awskiej w Warszawie, çwicz tylko tutaj. Je eli przez kilka dni nie mog trenowaç, bardzo mi tego brakuje. Czuj si uzale niony od sportu. Podobno jesteê niez y w sztukach walki? Od dziecka mnie pociàga y. Jako kilkunastoleni ch opak poszed em na film z Bruce m Lee WejÊcie smoka i prosto z kina pobieg em zapisaç si na karate. Trenowa em je przez du à cz Êç podstawówki i w liceum, potem przerzuci em si na jujitsu. Podczas studiów aktorskich w odzi, liznà em te troch aikido. Chodzi em do dobrych szkó, jeêdzi em na obozy. Potem na d ugi czas porzuci em sporty walki. Wróci em do nich, gdy mia em 36 lat. Zainteresowa em si wtedy boksem tajskim i kick boxingiem. Przesta em trenowaç dopiero rok temu. Stwierdzi em, e co prawda walczy si w kaskach, ale nie jest to sport do koƒca bezpieczny. A ja ju przecie jestem powa nym facetem, mam dwóch synów. Uprawia eê te inne dyscypliny... Tak. Za jednà z najwa niejszych uwa am skok wzwy, pod koniec podstawówki i w liceum by em zawodnikiem warszawskiej Legii. Pociàgajà ci sporty ekstremalne? Nigdy nie skoczy bym na bungee. By o ju kilka powa nych wypadków i uwa am, e nierozsàdnie jest uzale niaç swoje ycie i zdrowie od tego, czy ktoê dobrze wyliczy d ugoêç liny. Przez pewien czas myêla em o skokach spadochronowych, ale ju je sobie odpuêci em. Wyznaj zasad, e jak ma si dzieci, to nie gra si w rosyjskà ruletk. Wcià jednak marz o lotnictwie, uwa am je za najpi kniejszy sport. Mo e kiedyê w przysz oêci? Na razie, jeêli mam okazj wsiàêç do szybowca jako pasa er, zawsze z niej korzystam. Jedynym sportem ekstremalnym, jaki od czterech lat uprawiam, jest nurkowanie

9 Gdzie si tego nauczy eê? Nurkowania najlepiej uczyç si w zimnych polskich wodach, bo tu sà najtrudniejsze warunki. Jak ktoê sprawdzi si w naszych jeziorach i w Ba tyku, to potem ju wsz dzie na Êwiecie da sobie rad. Nurkowa em ju w wielu miejscach Êwiata, ale najwi kszy sentyment mam do zimnych wód Haƒczy. Nurkowanie sprawia mi wielkà frajd i daje poczucie wolnoêci. Jest dla mnie rodzajem oczyszczajàcej kontemplacji. Skupiam si wtedy tylko na sobie, swoim sprz cie i pi knie, które jest wokó. Skoƒczy em kursy nurkowania o ró nych stopniach zaawansowania, tak e kurs ratownika nurkowego, brakuje mi jeszcze tylko uprawnieƒ instruktora. Chcia bym je zrobiç nie po to, eby uczyç innych, ale dla w asnej satysfakcji. Co dajà ci regularne treningi? Bardzo du o. MyÊl, e silna potrzeba uprawiania sportu wynika z charakteru mojej pracy, która jest niezwykle stresujàca i wymaga wielkiego zaanga owania. åwiczenia fizyczne nie tylko rozwijajà mi Ênie, ale te wzmacniajà wytrzyma oêç i poprawiajà samopoczucie. Dajà mi ogromnie du o energii na ca y dzieƒ. Czasami tak si uk ada, e przez dwa tygodnie nagrywamy teleturnieje, codziennie 5-6 odcinków. Wiele osób wówczas si dziwi, jak ja to wytrzymuj, skàd czerpi si y, by ca y czas byç w formie, uêmiechaç si. Na pewno, gdyby nie treningi, by oby mi du o trudniej. Sport optymistycznie nastraja do ycia, ale ka dy, kto czyta move to przecie wie

10 Na czym polega trudnoêç w twojej pracy? Bardzo zale y mi, aby ka dy program by dobry. Sprostanie temu zadaniu wymaga ogromnej koncentracji uwagi i intensywnoêci myêlenia. Jestem ciàgle nara ony na ró ne niespodzianki i pu apki, z którymi musz umieç sobie szybko poradziç. Najwi kszy stres prze ywam, oczywiêcie, kiedy wyst puj w programie na ywo. MyÊl, e jestem wtedy nie mniej skoncentrowany ni pilot samolotu podczas làdowania lub startu. Wyznaj amerykaƒskà zasad : JesteÊ tak dobry, jak twój ostatni program. Czy przygotowywanie programów zajmuje ci du o czasu? Tak, bardzo si im poêwi cam. Uwa am, e nie ma sensu zajmowaç si czymê na pó gwizdka, bo wtedy na pewno nie osiàgniemy sukcesu. W dniu, w którym mam program, od rana jestem bardzo skoncentrowany. Nie odbieram komórki, nie za atwiam adnych prywatnych spraw, tylko myêl o tym, jak poprowadziç program, eby mia dramatyczne momenty, zwroty akcji, eby by o w nim coê zabawnego, zaskakujàcego, eby widz nie przerzuci si na innà stacj. Starasz si zawsze elegancko wyglàdaç... Wynika to z szacunku dla widzów, a z drugiej strony, lubi bawiç si modà. Nadal sprowadzasz sobie do programów koszule ze Stanów? Nie, teraz je g ównie szyj. Ubierajà mnie najlepsi w bran y. Stylistka Jola Czaja albo projektant Tomasz Ossoliƒski. Czy twoja szczup a, nienaganna sylwetka to równie zas uga regularnych çwiczeƒ? åwiczeƒ i diety. Bardzo uwa am na to, co jem. Rok temu postanowi em schudnàç i uda o mi si zrzuciç 7 kilogramów. Lepiej si teraz czuj. Jem du o bia ka i warzyw, za to ma o w glowodanów. Nie smakuje mi typowa polska kuchnia, wol w oskà tylko bez makaronu i t ustych sosów. Regularny trening, w aêciwa dieta... Prowadzisz bardzo zdrowy tryb ycia. A czy czasami pozwalasz sobie na jakieê u ywki? Nigdy nie pali em papierosów, nie pociàga mnie to. Nie pij równie alkoholu. PomyÊla em sobie, e na Êwiecie zdarza si zbyt du o nieszcz Êç z powodu alkoholu i powinienem zrobiç jakiê krok, by temu zapobiec. Za o y em, e jeêli ja powiem nie, znajdzie si wi cej takich osób. Nie pij nigdy, nawet w sylwestra. Jak najcz Êciej sp dzasz urlopy i weekendy? Staram si byç jak najwi cej z rodzinà. Uwielbiam kontakt z moimi synami. M odszy, Vincent, niedawno nauczy si chodziç. Starszy, Maks, ma 7 lat, wi c prowadzimy powa ne rozmowy o yciu. Dzi kuj za rozmow. A ja serdecznie pozdrawiam wszystkich çwiczàcych w klubach Gymnasion w ca ej Polsce. Pewnie w którymê z nich si spotkamy. Mi ych treningów. Rozmawia a El bieta Bogus awska-przybysz Fot. Arch. Gymnasion, Piotr Gilarski

11 TRENUJ Z NAMI PLENER we dwoje W lecie nie trzeba szczególnie zach caç nas do aktywnoêci fizycznej. Ta pora roku nastraja pozytywnie i sprzyja wszelkim formom ruchu, zw aszcza na Êwie ym powietrzu. Mi o wykorzystaç ten czas na wspólne spacery, gry zespo owe, jazd na rowerze czy rolkach albo na trening we dwoje. I w aênie çwiczenia dla par sà w tym wydaniu move naszà specjalnà propozycjà na lato.

12 WCHODZENIE NA STOPIE Trening najlepiej rozpoczàç od szybkiego marszu. Nast pnie mo na wykorzystaç niewysokie schody, çwiczàc w taki sam sposób, jak robi si to na zaj ciach stepu. Pami tajmy tylko, aby dla równomiernego obcià enia nóg, wchodziç na stopieƒ na przemian kilka minut z prawej nogi, a nast pnie z lewej. To çwiczenie b dzie dla nas Êwietnà rozgrzewkà i zapewni minimum wysi ku kardio. PRZYSIADY Staƒcie naprzeciwko siebie na odleg oêç ugi tych ramion i rozstawcie stopy na szerokoêç waszych bioder. Wykonajcie przysiad, opuszczajàc biodra mniej wi cej do poziomu kolan. Wa ne jest, by kolana nie wychodzi y przed palce stóp. Pami tajcie te o plecach starajcie si nie pochylaç ich za bardzo do przodu, ale wyciàgajcie kr gos up mocno w gór. Liczb przysiadów uzale nijcie od w asnych mo liwoêci i ch ci w danym dniu. WYPADY Ustawcie stopy równolegle na szerokoêç bioder. Odstawcie prawà nog do ty u, opierajàc jà na pó palcu. W tej pozycji ugnijcie nogi tak, eby w kolanach zachowaç kàt prosty. Powtórzcie çwiczenie kilka razy na jednà nog i tyle samo wypadów wykonajcie na drugà. Fot. Tim Symes; na zdj ciach instruktorzy Gymnasion: Ela Kondzio a, Marcin Zak pski, stroje Nike

13 POMPKI Staƒcie naprzeciwko siebie. Oprzyjcie d oƒ o d oƒ. Odstawcie nog do ty u. Nast pnie jedno z was niech ugina ramiona, zbli ajàc si do partnera. Wa ne jest utrzymywanie lekko napi tych mi Êni brzucha, tak, aby nie wyginaç pleców pod wp ywem wysi ku. Pami tajcie, e na poczàtku bezpieczniej jest wykonaç jednà prawid owà pompk ni kilka bez zachowania odpowiedniej techniki. Najlepiej çwiczyç na zmian raz jedno, raz drugie. BRZUSZKI Jedna osoba k adzie si na plecach, uginajàc nogi w kolanach, druga kl ka od strony jej stóp. Chwytacie si za r ce. Partner, który le y, wykonuje sk ony tu owia do przodu, napinajàc mi Ênie brzucha. Wa ne jest, aby nie napinaç górnej cz Êci pleców, szyi i karku. Mo na podeprzeç g ow d oƒmi. Po wykonaniu serii powtórzeƒ, zamieniacie si miejscami i rolami teraz drugie z was çwiczy mi Ênie brzucha. ROZCIÑGANIE Usiàdêcie naprzeciw siebie w szerokim rozkroku. Wyciàgnijcie si mocno w gór (prostujàc plecy, Êciàgajàc opatki) i chwyçcie za r ce. Jedno z was robi sk on do przodu, utrzymujàc proste plecy, drugie przyciàga do siebie ramiona. åwiczenie wykonujecie naprzemiennie kilka razy. Opracowanie: Magdalena Rodak-D bowska Zdj cia wykonane na pla y przy hotelu Warszawianka Centrum Kongresowe Jachranka Serock

14 PROJEKT KOBIETA MODA na lato Wygodne, naturalne, pastelowe i bardzo kobiece takie sà wakacyjne ubrania i dodatki dla paƒ, proponowane przez firm Nike. Âwietnie sprawdzà si w ka dej sytuacji: na pla y, romantycznej randce, podczas zakupów... Tak e entuzjastki çwiczeƒ z Dalekiego Wschodu znajdà coê dla siebie. Zaprojektowana przez Nike Women kolekcja Sport Culture to ubrania z serii casual, czyli nie do treningu, ale do noszenia na co dzieƒ. Uzupe niajà jà uniwersalne dodatki: torby, buty i okulary. Koszulka Sleveless Top swojà wyrazistoêç zawdzi cza oryginalnym detalom: grafice, g bokim, skoênym kieszeniom z przodu, zaplatanemu sznureczkowi do zaciàgania u góry. Materia owe, niebieskie tasiemki mo na zawiàzaç wokó szyi lub schowaç w ten sposób powstanie top bez ramiàczek. Top Nike Summer Strappy Tank przykuwa uwag gwiazdkami rozsianymi pod dekoltem. Majà one przypominaç Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles z 1984 r. Marszczenia na dole dajà oryginalny efekt bluzy. Cienkie ramiàczka mo na dowolnie u o yç, np. skrzy owaç z przodu lub z ty u, czy owinàç wokó szyi. Koszulka Êwietnie komponuje si z bia ymi spodniami Nike Women Capri z lekkiej, bawe nianej popeliny, o prostym kroju. Ich d ugoêç bez trudu reguluje si zaciàganymi sznureczkami. Lini spodni mo na zmieniç, noszàc nogawki proste lub podwini te. Fot. Nike

15 Z myêlà o paniach aktywnych, które czujà czasem potrzeb wyciszenia i medytacji, firma Nike stworzy a specjalnà kolekcj Yoga, uszytà z naturalnych materia ów zawierajàcych w ókna bambusowe. W jej sk ad wchodzà ubrania i dodatki. Bluza Yoga Wrap Top o barwie lodu Êwietnie chroni przed ch odem podczas çwiczeƒ o wschodzie s oƒca. Jest bardzo wygodna. Zr cznie wszyta wstawka w dekolcie zosta a przymocowana tak, by u atwiç wykonywanie asan. Bardzo rozciàgliwa, przewiewna tkanina bambusowa doskonale dopasowuje si do ró nych pozycji cia a. Bring It On Tote torba uszyta z wyjàtkowo mocnej i lekkiej tkaniny rip-stop, doskonale spisuje si na pla y bez trudu wytrzepiesz z niej piasek. Ma wiele miejsca na r czniki, kremy do opalania, a wewn trzna wiszàca kieszonka pomieêci pieniàdze, okulary s oneczne i ipoda. Eleganckie klapki Beachy Nike Free majà specjalnà podeszw, która daje Êwietne oparcie stopom. Sà niezwykle lekkie. Chodzàc w nich, czujesz si jak boso. Nie bojà si wody, dzi ki paskom z szybkoschnàcego nubuku. Na podeszwie umieszczono lekkie, gumowe wstawki, zapewniajàce doskona à przyczepnoêç na mokrym pod o u i skalistych pla ach. Buty Nike Refresh majà ekologicznà wk adk, wykonanà z tego samego materia u, co maty do jogi. Zapewnia ona dobrà amortyzacj i komfort. Pantofle sà bardzo lekkie, w stylistyce nawiàzujà do baletek. Gumowa podeszwa zewn trzna gwarantuje doskona à przyczepnoêç we wszystkich punktach nacisku. W okularach Precocious mo esz uprawiaç sport, np. graç w siatkówk pla owà. Sà stabilne i wygodne, bo ich zauszniki pewnie trzymajà si ty u g owy. Utrzymane w szarej barwie szk a optyczne Nike MaxRX (dost pne tak e jako szk a korekcyjne) nada y im modny wyglàd. Wentylowany nosek u atwia obieg powietrza, dzi ki czemu sà odporniejsze na zaparowanie i lepiej trzymajà si na nosie

16 KULTURA WARTO POS UCHAå... Marek Niedêwiecki (Trójka) Muzyka by a mojà pierwszà mi oêcià. Jak w piosence Johna Milesa Music. I to si do dziê nie zmieni o. Z apa o mnie jakieê 40 lat temu. Radio by o wtedy moim oknem na Êwiat. Tak jak dla ca ego mojego pokolenia. Pi knie gra o... S ucha o si Jedynki, Popo udnia z M odoêcià, bo w nim w soboty by a Lista Przebojów Studia Rytm. (Trójk zaczà em apaç troch póêniej, kiedy ju mia em radio z ukaefem ). Kocha em si w Halinie Fràckowiak, g osowa em na piosenki Czerwonych Gitar, Skaldów, Maryli Rodowicz, Marka Grechuty, Czes awa Niemena. D ugo by wymieniaç. Koniec lat 60. to cudowny big beat. Dobry czas polskiej muzyki rozrywkowej. Jazz mnie jeszcze wtedy nie bra... Kiedy by em ma ym ch opcem wymyêli em sobie, e b d pracowa w radiu. B d Panem Od Muzyki. To moje marzenie si spe ni o. Ju ponad 25 lat pracuj w Trójce. Dziel si ze s uchaczami moimi fascynacjami, odkryciami oraz ulubionà muzykà. Tak, jestem szcz Êciarzem. Robi to, co lubi i lubi to robiç. To tak tytu em wst pu... Gymnasion odkry em mniej wi cej przed tysi cznym wydaniem Listy Przebojów Trójki, ponad 6 lat temu. Mój kolega Ziutek powiedzia, e musz byç w dobrej kondycji przed Êwi towaniem i tak to si zacz o. Troch si obawia em tego, e w ogromnym klubie nie b d prywatny, ale kiedy obok zobaczy em znanych aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy wiedzia em, e b dzie dobrze. Staram si çwiczyç regularnie. Robi sobie przerwy w zimie, bo wtedy niesie mnie do Australii, ale kiedy wracam, jestem w klubie 2-3 razy w tygodniu. Tak po 2 godziny. Najwa niejsze, e lubi to robiç, bo çwiczenia mnie odstresowujà, a poza tym pozwalajà zrzuciç oko o 1000 kalorii za ka dym razem. Muzyka... Podczas çwiczeƒ s ucham radia. Trójki. Muzyk mam zawsze przy sobie, to znaczy na uszach. Tak, gapi si w telewizor, ale muzyka jest wa niejsza. Ka dy, kto çwiczy, zauwa y, e muzyka mo e pomagaç, ale i troch przeszkadzaç w treningach. Dlatego jak wielu çwiczàcych obok mnie korzystam ze swojej ulubionej A co mog Paƒstwu poleciç na lato? Przede wszystkim Êwiatowà p yt Anny Marii Jopek. Âwiatowà w przenoêni i dos ownie. Ania w Êwietnej formie, mimo ci kich doêwiadczeƒ rodzinnych ostatniego roku. Âpiewa genialnie, poza tym na jej p ycie obok niej wyst puje wielu goêci: Christian McBride, Branford Marsalis, Oscar Castro Neves, Mino Cinelu, Manu Katche, Tord Gustavson... Ma o? No to jeszcze Kayah i Leszek Mo d er. GoÊcie zacni, a muzyka pi kna. Dobra na ka dà por dnia i nocy, a wi c tak e do s uchania podczas çwiczeƒ cielesnych. Delikatny, elegancki jazz. Zakocha em si w takiej muzyce, s uchajàc w Chicago stacji WNUA. To by o kilkanaêcie lat temu i tak mi zosta o. Sam gram smooth jazz w radiu, uk adam z niego p yty. Niezwyk a frajda, wspania e odkrywanie nowych pok adów muzyki. Jazz do çwiczeƒ, powie ktoê? Prosz spróbowaç... Mo na zaczàç od kolekcji p yt Smooth Jazz Cafe. Poza tym polecam Radio Kalifornia, bo to muzyka ze s oƒcem wpisanym w nazw. Czekam na nowy album grupy The Eagles. Muzycy zapowiadajà go od lat, ale chyba ju bli ej ni dalej. Zanim p yta si pojawi, polecam na rozgrzewk nowe wydawnictwa takich wykonawców jak America, Stephen Bishop, Kenny Loggins... Mo na si poczuç, jakby to by a po owa lat 70., a nie rok Powiedzia em kiedyê w radiu, e najwspanialsza muzyka powsta a w latach 70. Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin... Klasyka rocka. Mo e to wi c jednak prawda? Marek Niedêwiecki dziennikarz muzyczny, prezenter Listy Przebojów Programu III Polskiego Radia, pomys odawca serii p ytowej Smoth Jazz Cafe. W Trójce pracuje od 1981 roku. Przez kilka lat prowadzi w TVP2 program Wzrockowa Lista Przebojów. Oprócz muzyki jego hobby sà podró e. Fot. Arch. autora

17 PROJEKT KOBIETA GIMNASTYKA dla MAMY I SMYKA åwicz razem z dzieckiem. Wspólny trening nie tylko poprawia kondycj, ale jest te sposobem na zacieênianie wi zi z maluchem i Êwietnà z nim zabawà. Skorzystaj z naszych propozycji. Prezentowane çwiczenia sà oparte na Metodzie Ruchu Rozwijajàcego Weroniki Sherborne. Mo e wykonywaç je rodzic i dziecko ju od wieku ok. 1,5 roku. Ich celem jest stworzenie maluchowi okazji do poznania w asnego cia a, poprawienie sprawnoêci, a tym samym mo liwoêci ruchowych. Ma y cz owiek nabiera poczucia w asnej si y, czuje si bezpieczniej. Uczy si te dzieliç przestrzeƒ z drugim cz owiekiem i nawiàzywaç z nim bliski kontakt. Proponowany trening mo na wykonywaç nawet codziennie. KolejnoÊç çwiczeƒ jest dowolna, poza tym wybieramy tylko te, które dziecku si podobajà i w których chce ono uczestniczyç. KO YSKA Dziecko staje za plecami siedzàcej na macie (kocu) mamy, a ona chwyta je za nadgarstki. Pochyla si do przodu i jednoczeênie unosi malucha na swoich plecach. ROLOWANIE Mama przyjmuje pozycj siadu skrzy nego, a dziecko sadza na udach. Zaokràgla plecy i dynamicznie, ale stopniowo, kr g po kr gu, k adzie si ca ym kr gos upem na macie. SAMOLOT Mama k adzie si na plecach, ugina nogi w kolanach i opiera dziecko klatkà piersiowà na swoich podudziach. Chwyta dziecko za nadgarstki. Unosi na chwil ugi te nogi do góry i wyciàga ramiona dziecka do boków. Fot

18 MOST Mama robi mostek, podpór ty em albo kl k podparty, a dziecko przechodzi pod nià i dooko a. Aby uatrakcyjniç to çwiczenie, za ka dym razem mama mo e przyjàç innà pozycj. TACZKA Dziecko przyjmuje pozycj na czworaka. Mama, podtrzymujàc je za biodra, unosi do góry jego nogi i zach ca dziecko do chodzenia na ca ych d oniach.

19 PROJEKT KOBIETA STROJE KÑPIELOWE z klasà Czy kostium pla owy mo e byç elegancki? Ale tak! Wystarczy tylko spojrzeç na nowe propozycje firmy Triumph. Jedno- i dwucz Êciowe, zachwycajà bogactwem krojów i kolorów.

20 A jeêli chcesz zadawaç szyku w ka dym calu, dobierz pasujàce do stroju dodatki. Zadanie masz u atwione: kolekcj uzupe niajà wytworne, bardzo kobiece japonki.

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.)

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Scenariusz lekcji Wychowania Fizycznego Opracowanie: Barbara Bączek-Motała Mirosław Hajdel Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Temat lekcji: Nauka i doskonalenie techniki

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

ZDROWE YCIE ERGONOMIA

ZDROWE YCIE ERGONOMIA BIULETYN DLA PRACOWNIKÓW KRAJÓW CENTRALNEJ EUROPY ZDROWE YCIE ERGONOMIA Biuletyn dla pracowników krajów Centralnej Europy Zdrowe ycie Wrzesieƒ 2008 E r g o n o m i a Zasady, o któr ych warto pamiętać...

Bardziej szczegółowo

Wn trze w. www.dobra-forma.pl

Wn trze w. www.dobra-forma.pl Wn trze w Nie masz koncepcji na wn trze? My mamy dla Ciebie CONCEPT! Concept, to system mebli pracowniczych doskonale wykorzystujàcych powierzchni w Twoim biurze. Gdy zastosujesz Concept - na stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

ODPOCZYWAJ ZDROWO I ŚWIADOMIE!

ODPOCZYWAJ ZDROWO I ŚWIADOMIE! ZDROWO I ŚWIADOMIE! Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych HIPPOLAND 04-369 Warszawa, ul. Kickiego 2 lok. U2 tel./fax: 22 671 51 77 e-mail: hippoland@hippoland.pl www.hippoland.pl NIP: 113-22-58-003,

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00

Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00 Dzień Dziecka w Galerii Bronowice 30.05 godz. 10.00-20.00 31.05 godz. 10.00-14.00 Nasza Galeria zaprasza wszystkie dzieci i rodziców na moc atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Całe wydarzenie odbywa się równocześnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Warunek: uczestnikami mogą być amatorzy pow.15 lat 1. Style taneczne turniejów tańca w show. 1. 1. Turnieje tańca w show przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA. e-book ASTRUM. www.astrummedia.pl W R O C Ł A W

Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA. e-book ASTRUM. www.astrummedia.pl W R O C Ł A W AJURWEDA AJURWEDA Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA e-book ASTRUM M E D I A www.astrummedia.pl W R O C Ł A W Copyright e-book ASTRUM MEDIA Sp. z o.o. Wrocław Wszelkie prawa zastrzeżone Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Motyl uczy nas literki L

Motyl uczy nas literki L Karolina Wi ckowska Motyl uczy nas literki L Podstawa programowa (wybrane treêci i wymagania): 1. Edukacja polonistyczna: 1.a. Obdarza uwagà dzieci i doros ych, s ucha ich wypowiedzi i chce zro zumieç,

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ...

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ... Pakiet nr 1: Załącznik nr 2 ODZIEŻ MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Ilość i asortyment odzieży roboczej przewidywana do zakupu w 2014r. KOD PCV 331990001 Termin

Bardziej szczegółowo

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz.

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Pajączek 1 na proste plecy Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Kup Pajączka na stronie medpatent.com.pl lub w dobrych sklepach medycznych. Pajączek

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa.

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa. PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa. Kształtowane umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych kompetencji

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 S.1 TEMAT MIESIĄCA NA RATUNEK - CZYLI JAK SOBIE PORADZIĆ Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY BIERZE SIĘ ZNIKĄD. PO CICHU I NIEZAUWAŻALNIE ZACZYNA ODKRYWAĆ SWOJE OBLICZE.

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy CEL/42/07/09 Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla osób chorych na cukrzycę. Regularny ruch pomaga

Bardziej szczegółowo

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7)

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach poza przedszkolnych w ramach programu,,muzyka jako profilaktyka. Celem zajęć jest: - zaspakajanie naturalnej

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

RICCARDO TISCI DLA GIVENCHY KOLEKCJA OKULARÓW NA SEZON WIOSNA-LATO 2016

RICCARDO TISCI DLA GIVENCHY KOLEKCJA OKULARÓW NA SEZON WIOSNA-LATO 2016 RICCARDO TISCI DLA GIVENCHY KOLEKCJA OKULARÓW NA SEZON WIOSNA-LATO 2016 Informacja prasowa Paryż 2016 GIVENCHY przedstawia nową kolekcję okularów na sezon wiosna-lato 2016, produkowaną i dystrybuowaną

Bardziej szczegółowo

Klasyka w nowym wydaniu

Klasyka w nowym wydaniu Klasyka w nowym wydaniu Jeansy i T-shirty od lat królują w szafach kobiet na całym świecie to klasyczne zestawienie sprawdza się zawsze. Dobierz do nich torebkę z frędzlami, wygodne baleriny i stwórz modną

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone Promieniowanie podczerwone Charakterystyka czynnika Dla okreêlenia promieni podczerwonych cz sto u ywa si skrótu angielskiego terminu Infra Red IR. Promieniowaniem podczerwonym nazywamy promieniowanie

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM STUDENCKIE METODY IKEA PROJEKT KONKURSOWY ZAŁOŻENIA KONKURSU ZAŁOŻENIEM KONKURSU JEST STWORZENIE POKOJU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SALONU I JADALNI DLA RODZINY 2+2. PRZESTRZEŃ TA BĘDZIE MIEJSCEM GDZIE RODZICE

Bardziej szczegółowo

skąd pochodzi Nasz Kurczak

skąd pochodzi Nasz Kurczak Nasz Kurczak to mięso pochodzące od sprawdzonych dostawców. W większości to odbiorcy pasz marki Wipasz - znamy ich hodowle, wspieramy wiedzą, szkolimy. 1 Wiemy skąd pochodzi Nasz Kurczak Kontrolujemy jakość

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl Zapraszam do zapoznania z Naszą propozycją Gotowych zestawów do wynajęcia. W skład zestawu mogą wchodzić stoły Piłkarzyki. Świetna zabawa, integracja i konkurencja. Obsługa pomaga w przeprowadzeniu zawodów

Bardziej szczegółowo

Zdrowy styl Ŝycia. Klasy I VI Szkoły Podstawowej. Promocja zdrowia. Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Osoba współodp. pogadanka.

Zdrowy styl Ŝycia. Klasy I VI Szkoły Podstawowej. Promocja zdrowia. Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Osoba współodp. pogadanka. Zdrowy styl Ŝycia Klasy I VI Szkoły Podstawowej Promocja zdrowia Zdrowo się odŝywiamy. Jaki wpływ na nasze zdrowie mają : cukry, tłuszcze, witaminy, węglowodany. mapa pojęć naucz. biologii i przyrody Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Jesieƒ/Zima. Mocne kolory na zimne dni. Spódnica jakà wybraç? Idealny brzuch i poêladki. JOBST UltraSheer w dwóch nowych odcieniach

Jesieƒ/Zima. Mocne kolory na zimne dni. Spódnica jakà wybraç? Idealny brzuch i poêladki. JOBST UltraSheer w dwóch nowych odcieniach ZAWSZE KROK DO PRZODU. Mocne kolory na zimne dni JOBST UltraSheer w dwóch nowych odcieniach Spódnica jakà wybraç? Ekspert mody - Susanne Eickhoff w rozmowie ze STYLE Idealny brzuch i poêladki Nowe modelujàce

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Jak nauczyciel może wspierać uczniów, w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym?

Jak nauczyciel może wspierać uczniów, w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym? Jak nauczyciel może wspierać uczniów, w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym? Rozmawiajmy o stresie Stres jest zjawiskiem absolutnie naturalnym Boimy się tego co nieznane Większa świadomość uczniów

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ

RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ Przedszkole Miejskie nr 29 Kasztanowa Kraina ul. Wróblewskiego 48 66-400 Gorzów Wlkp. W roku szkolnym 2015/2016 do realizacji programu,,mamo,

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 23-24 MARCA 2013R. 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO BEZ DOBROCI JEST

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witam dotychczasowych i przyszłych darczyńców.

Serdecznie witam dotychczasowych i przyszłych darczyńców. Dla Mariusza Kowalczyka Serdecznie witam dotychczasowych i przyszłych darczyńców. Tę prezentację wykonałem sam na komputerze dzięki Państwa pomocy Polska 07.01.2013 Krótkie przypomnienie kim byłem Imię

Bardziej szczegółowo

NOWY WYMIAR MASA U. Panasonic Real Pro Premium

NOWY WYMIAR MASA U. Panasonic Real Pro Premium NOWY WYMIAR MASA U Panasonic Real Pro Premium Odpowied na Twoje potrzeby zwi zane z masa em EP30002 Real Pro Premium z 1117 wyj tkowymi rodzajami masa u jest Twoim biletem wej ciowym do indywidualnej terapii

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

pi kny ogród w pó godziny

pi kny ogród w pó godziny pi kny ogród w pó godziny pi kny ogród w pó godziny Warszawa 2010 Znajdź czas, żeby cieszyć się swoim ogrodem Ka dy chcia by mieç pi kny ogród, ale jednoczeênie prawie ka dy w aêciciel dzia ki uskar

Bardziej szczegółowo

Adresaci programu. Glenn Doman

Adresaci programu. Glenn Doman Program zajęć świetlicowych z zakresu promocji zdrowia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 24 w Zabrzu Zdrowie jest najpierwszym darem, uroda drugim, a bogactwo trzecim. -Platon Według Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA OBUWIA DZIECIĘCEGO ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO

OFERTA HANDLOWA OBUWIA DZIECIĘCEGO ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO OFERTA HANDLOWA OBUWIA DZIECIĘCEGO ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO Rzeszów, 2013 Firma RENA jest producentem dziecięcego obuwia profilaktyczno-zdrowotnego. Dzieci wraz ze wzrostem stają się bardziej aktywne,

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki)

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) Zadanie główne (temat lekcji): BAWIMY SIĘ PIŁKĄ NA WSZELKIE SPOSOBY Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna Uczeń: - rozwinie zwinność poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Lepsze samopoczucie to lepsze oceny. Jaka jest korzyść dla dziecka?

Lepsze samopoczucie to lepsze oceny. Jaka jest korzyść dla dziecka? Lepsze samopoczucie to lepsze oceny Jaka jest korzyść dla dziecka? Gdy dziecko przebywa w szkole, warunki nauki znacząco wpływają na jego samopoczucie i skuteczność przyswajania wiedzy. Uczenie się może

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych.

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Temat lekcji: Malujemy salę lekcyjną. Cel : nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Zadanie dla ucznia 1. Jakie informacje potrzebne są nam do pomalowania sali lekcyjnej?

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 13 584 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 13 584 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 13 584 Poz. 114 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie mundurów pracowników regionalnych zarzàdów gospodarki wodnej Na podstawie art. 95 ust. 3

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie dla dwojga Ilość dni: 3 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Zabierz swoją ukochaną osobę na Mazury Zachodnie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Temat: Nauka podań i przyjęć w formie gier i zabaw. Miejsce zajęć: boisko piłkarskie. Ilość zawodników: 16. Wiek zawodników: 10 lat

Temat: Nauka podań i przyjęć w formie gier i zabaw. Miejsce zajęć: boisko piłkarskie. Ilość zawodników: 16. Wiek zawodników: 10 lat Temat: Nauka podań i przyjęć w formie gier i zabaw Miejsce zajęć: boisko piłkarskie Ilość zawodników: 16 Wiek zawodników: 10 lat Czas trwania zajęć: 90 minut Przybory: piłki, znaczniki, pachołki 0-2 min

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Sytuacje szczególne D 1.8 Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Danuta Pyrdo Pomys na ciekawe zaj cia Rodzaj zaj ç Zaj cia spo eczne Przedzia wiekowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 CZERWIEC 2011.

HARMONOGRAM. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 CZERWIEC 2011. HARMONOGRAM planowanych pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 CZERWIEC 2011 I Nauczanie zbicia piłki, gra z libero Środa 1.06.2011 6 Doskonalenie odbicia piłki oburącz

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na

Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na kimś dobre wrażenie. Przestrzeganie tych kilku wskazówek

Bardziej szczegółowo