Anna Potapowicz Krzysztof Tkaczyk. aha! J zyk niemiecki. Ksià ka nauczyciela z planem wynikowym dla gimnazjum. poziom podstawowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Potapowicz Krzysztof Tkaczyk. aha! J zyk niemiecki. Ksià ka nauczyciela z planem wynikowym dla gimnazjum. poziom podstawowy"

Transkrypt

1 Anna Potapowicz Krzysztof Tkaczyk aha! J zyk niemiecki Ksià ka nauczyciela z planem wynikowym dla gimnazjum 3 poziom podstawowy

2 Autorzy Ksià ki nauczyciela Anna Potapowicz Krzysztof Tkaczyk Autorzy Planu wynikowego Zuzanna Hubar Barbara Kalinowska Projekt graficzny ok adki Sebastian Szumigaj Rysunki Wies aw Zi ba Redaktorzy Ewa Wilk Witold Kaiser Redaktor techniczny Jolanta Dàbrowska Konsultacja j zykowa Kristina Madejczyk Ksià ka dla nauczycieli j zyka niemieckiego w klasie III gimnazjum do podr czników aha! 3A i 3B ISBN Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 2005 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa, Al. Jerozolimskie 136, P-9 Wydanie pierwsze Arkuszy drukarskich: 10 Sk ad i amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Zak ady Graficzne im. KEN w Bydgoszczy

3 aha! J zyk niemiecki Spis treêci 1. Budowa podr cznika do j zyka niemieckiego aha! 3A i 3B dla trzeciej klasy gimnazjum Cele i cechy podr cznika Rozk ad materia u na jednostki lekcyjne Przyk adowe scenariusze lekcji Testy kontrolne Klucz do testów kontrolnych Klucz do ksià ki ucznia: cz Êç podr cznikowa i çwiczeniowa Transkrypcja tekstów do s uchania Materia y dodatkowe Plan wynikowy

4 4 Budowa, cele i cechy podr cznika 1. Budowa podr cznika do j zyka niemieckiego aha! 3A i 3B dla trzeciej klasy gimnazjum Podr cznik aha!, który oddajemy w Paƒstwa r ce, jest przeznaczony dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum, rozpoczynajàcych nauk j zyka niemieckiego od podstaw, i jest przewidziany do realizacji w ciàgu oko o 90 godzin lekcyjnych. W sk ad kompletu materia ów do nauki j zyka niemieckiego wchodzà: ksià ka ucznia cz Êci 3A i 3B, sk adajàce si z cz Êci podr cznikowej i cz Êci çwiczeniowej, dwie p yty CD, ksià ka nauczyciela. Ksià ka ucznia Ksià ka ucznia sk ada si z szeêciu rozdzia ów (po trzy w cz Êciach 3A i 3B), z których ka dy obejmuje jednostek lekcyjnych. Przyj ty podzia na jednostki lekcyjne nale y rozumieç jako propozycj autorów to nauczyciel na podstawie w asnego doêwiadczenia i oceny poziomu klasy ustala tempo realizacji prezentowanego materia u, a tym samym ostatecznà liczb godzin lekcyjnych niezb dnych do jego opanowania. Cz Êç podr cznikowa jest bogato ilustrowana zdj ciami i rysunkami. Znajdujà si w niej teksty do czytania i s uchania, çwiczenia do testów, informacje gramatyczne, çwiczenia do pracy samodzielnej, z partnerem i w grupie oraz zadania komunikacyjne. Uwa amy, e nauczyciel powinien zrealizowaç wszystkie çwiczenia z ksià ki ucznia zawarte w cz Êci podr cznikowej i çwiczeniowej. Pozostawiamy mu jednak prawo wyboru çwiczeƒ dostosowanych do poziomu uczniów i stopnia ich rozwoju j zykowego zarówno jeêli chodzi o çwiczenia leksykalne, gramatyczne, jak te çwiczenia na rozumienie tekstów s uchanych i çwiczenia fonetyczne. Taka metoda pracy u atwi wprowadzenie nowego materia u, a tak e powtarzanie i systematyzowanie wiedzy oraz umiej tnoêci ju nabytych. OczywiÊcie uzupe nianie treêci ksiàzki materia ami dodatkowymi, pochodzàcymi z innych êróde lub przygotowanymi przez samego nauczyciela, jest jak najbardziej wskazane. W cz Êci çwiczeniowej, przeznaczonej przede wszystkim do samodzielnej pracy ucznia, znajdujà si ró nego typu çwiczenia utrwalajàce, wymagajàce poêwi cenia wi cej czasu pracom pisemnym. Mo na tu znaleêç zadania rozwijajàce i utrwalajàce sprawnoêç s uchania i czytania ze zrozumieniem, systematyzujàce s ownictwo oraz automatyzujàce struktury gramatyczne. åwiczenia uwzgl dniajà ró norodne techniki sprawdzania i utrwalania materia u: zadania z lukami, zadania wielokrotnego wyboru, asocjogramy, krzy ówki, przyporzàdkowywanie wypowiedzi do ilustracji, tworzenie dialogów, wolne wypowiedzi. P yty CD Do obu ksià ek do àczono po jednej p ycie CD. Zawierajà one wzorce fonetyczne do çwiczeƒ wymowy oraz nagrania do çwiczeƒ rozwijajàcych sprawnoêç s uchania ze zrozumieniem monologi, krótsze i d u sze rozmowy, wywiady. W nagraniach wzi li udzia lektorzy niemieccy i austriaccy. Ksià ka nauczyciela Ksià ka nauczyciela u atwi Paƒstwu prac z podr cznikami aha! 3A i 3B. Zawiera ona: ogólnà koncepcj podr cznika, propozycj rozk adu materia u na jednostki lekcyjne, testy kontrolne do ka dego rozdzia u wraz z punktacjà, transkrypcj tekstów do s uchania, zamieszczonych wy àcznie na p ytach CD, klucz do testów kontrolnych i çwiczeƒ z obu cz Êci ksià ki ucznia: podr cznikowej i çwiczeniowej, plan wynikowy; materia y dodatkowe. 2. Cele i cechy podr cznika Komunikacja G ównym celem podr cznika jest przygotowanie ucznia do komunikowania si z rówieênikami, pos ugujàcymi si na co dzieƒ j zykiem niemieckim. Uczeƒ powinien w ró nych sytuacjach dnia codziennego rozumieç j zyk mówiony i pisany, a tak e prawid owo reagowaç, tworzyç krótsze i d u sze wypowiedzi oraz pisaç proste teksty w j zyku niemieckim. SprawnoÊci j zykowe Podr cznik rozwija równomiernie wszystkie cztery podstawowe sprawnoêci j zykowe: rozumienie komunikatu mówionego, czytanie ze zrozumieniem, mówienie oraz pisanie. åwiczenie sprawnoêci j zykowych zachodzi w trzech etapach: rozumienie, odtwarzanie w podanych sytuacjach i rolach oraz swobodna wypowiedê.

5 Rozk ad materia u na jednostki lekcyjne 5 Zakres tematyczny Tematyka prezentowana w podr czniku jest dostosowana do wieku, doêwiadczeƒ i zainteresowaƒ uczniów. Obejmuje mod, problemy ycia codziennego, sztuk, literatur, film, Êrodki masowego przekazu i reklam oraz ycie zawodowe i plany na przysz oêç. Realioznawstwo Autorzy podr cznika k adà nacisk na przekazywanie treêci realioznawczych dotyczàcych Niemiec, z uwzgl dnieniem aspektów interkulturowych. Takie uj cie umo liwia uczniom zapoznanie si z kulturà i obyczajami najbli szego Polsce i zarazem najwi kszego kraju niemieckoj zycznego oraz pozwala na porównanie ich z w asnà kulturà. Mamy nadziej, e dzi ki temu nasi uczniowie stanà si bardziej otwarci wobec innych kultur. J zyk Celem podr cznika jest zapoznanie ucznia z autentycznym j zykiem niemieckim u ywanym w sytuacjach dnia codziennego. Prezentujemy tak e elementy j zyka m odzie owego i potocznego oraz wskazujemy na ró nice mi dzy j zykiem mówionym a pisanym. Podr cznik zawiera wiele çwiczeƒ zach cajàcych do mówienia i stymulujàcych krótsze i d u sze wypowiedzi. Gramatyka U podstaw powstania podr cznika le à najnowsze doêwiadczenia dydaktyki komunikacyjnej. Materia gramatyczno-leksykalny jest prezentowany zawsze w okreêlonych kontekstach sytuacyjnych, w nawiàzaniu do doêwiadczeƒ ucznia i wiedzy ju przez niego posiadanej. Na podstawie przedstawionych przyk adów i zadaƒ uczeƒ sam tworzy regu y gramatyczne. Dzi ki temu zapami tuje je d u ej i uzmys awia sobie, e nadrz dnà funkcjà j zyka jest zawsze komunikacja. Na koƒcu ka dej jednostki lekcyjnej znajdujà si zadania komunikacyjne oraz podsumowanie zdobytych umiej tnoêci. 3. Rozk ad materia u na jednostki lekcyjne Proponowany przez nas rozk ad materia u jest przewidziany do realizacji w ciàgu 90 godzin lekcyjnych. Jednak e ostateczna liczna godzin lekcyjnych, jakà poêwi cà Paƒstwo na realizacj poszczególnych tematów, rozdzia ów, lekcji powtórzeniowych i przeznaczonych na testy, zale y wy àcznie od dokonanej przez Paƒstwa oceny warunków pracy: poziomu i liczebnoêci klasy oraz umiej tnoêci i zaanga owania ka dego z uczniów. Kapitel 1 Kleider machen Leute Temat lekcji Mode für jeden Anlass Im Wilden Westen Diese Sachen sind ein Teil von mir L. godz Cele komunikacyjne prowadzenie rozmów na temat mody i sposobu ubierania si opisywanie wyglàdu i ubioru wyrabianie umiej tnoêci opisywania ilustracji rozwijanie umiej tnoêci czytania ze zrozumieniem rozwijanie umiej tnoêci s uchania i czytania ze zrozumieniem doskonalenie umiej tnoêci opisywania wyglàdu i ubioru doskonalenie formu owania wypowiedzi pisemnych rozwijanie umiej tnoêci opisywania przedmiotów oraz historii z nimi zwiàzanej doskonalenie umiej tnoêci s uchania i czytania ze zrozumieniem Cele leksykalne nazwy cz Êci garderoby s ownictwo dotyczàce stroju utrwalanie s ownictwa dotyczàcego stroju i wyglàdu przypomnienie i rozszerzenie s ownictwa zwiàzanego z przedmiotami codziennego u ytku oraz opisywaniem ich cech charakterystycznych Gramatyka odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreêlonym w mianowniku i bierniku odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreêlonym w dope niaczu i celowniku odmiana przymiotnika po zaimku dzier awczym oraz po przeczeniu kein w liczbie pojedynczej odmiana przymiotnika po rodzajniku okreêlonym oraz po zaimku dzier awczym przeczeniu kein w liczbie mnogiej

6 6 Kapitel 1, 2, 3 Was ziehe ich bloß an? Aussehen oder Charakter? Zwölf Uhr mittags in Aha City gra planszowa Test sprawdzajàcy rozwijanie sprawnoêci rozumienia ze s uchu prowadzenie krótkich dialogów na temat ubioru prowadzenie dialogów w sklepie odzie owym doskonalenie techniki selektywnego czytania tekstu rozwijanie umiej tnoêci dyskutowania na temat mody, wyglàdu i charakteru s ownictwo i zwroty niezb dne do porozumiewania si w sklepie odzie owym utrwalanie s ownictwa dotyczàcego mody, wyglàdu i charakteru Kapitel 2 Manchmal gibt s Probleme Temat lekcji Ich bin von meinem Handy abhängig! Unter jedem Dach gibt s manchmal Krach Spieglein, Spieglein an der Wand... L. godz Cele komunikacyjne rozmowy o problemie uzale nieƒ i na ogów oraz o zagro eniach z nimi zwiàzanych rozwijanie umiej tnoêci prowadzenia dyskusji na podstawie materia u stymulujàcego: kola u rozwijanie umiej tnoêci rozumienia ze s uchu rozwijanie umiej tnoêci formu owania d u szych wypowiedzi ustnych: formu owanie problemów zawartych w tekêcie, opowiadanie o problemach uzale nieƒ znanych z w asnego otoczenia kszta towanie umiej tnoêci rozmowy o konfliktach w rodzinie i sposobach ich rozwiàzywania rozwijanie umiej tnoêci rozumienia ze s uchu kszta towanie i rozwijanie umiej tnoêci selektywnego zrozumienia tekstu i sporzàdzania krótkich notatek rozwijanie umiej tnoêci formu owania d u szych wypowiedzi ustnych: opowiadanie na podstawie w asnego doêwiadczenia kszta towanie umiej tnoêci opisywania siebie i innych: wyglàd zewn trzny i cechy charakteru prowadzenie rozmowy o modzie i pi knie doskonalenie umiej tnoêci czytania ze zrozumieniem Cele leksykalne s ownictwo zwiàzane z uzale nieniami i na ogami, zagro eniami z nimi zwiàzanymi i sposobami ich pokonywania s ownictwo dotyczàce konfliktów w rodzinie i sposobów ich rozwiàzywania s ownictwo zwiàzane z wyglàdem zewn trznym i cechami charakteru s ownictwo kojarzone z idea em pi kna Gramatyka rekcja czasowników rekcja przymiotników i przys ówków czasownik werden

7 Rozk ad materia u na jednostki lekcyjne 7 Kummerkasten Test sprawdzajàcy rozwijanie umiej tnoêci prowadzenia rozmowy: jak sobie radziç w sytuacjach konfliktowych, jak rozwiàzywaç problemy sercowe, zdrowotne, z przyjació mi kszta towanie umiej tnoêci udzielania porad doskonalenie umiej tnoêci czytania ze zrozumieniem i pisania utrwalenie s ownictwa zwiàzanego z problemami m odzie y i sytuacjami konfliktowymi rozwijanie s ownictwa dotyczàcego cech zewn trznych i cech charakteru spójnik deshalb czas przysz y Futur I Kapitel 3 Aus der Bücherkiste Temat lekcji Lesen ist trendy Alle Wege führen nach Hollywood Münchhausen, der Lügenbaron Janosch, der kleine Tiger und seine Freunde Test sprawdzajàcy 3 L. godz Cele komunikacyjne prowadzenie rozmów o ksià kach, gatunkach literackich, literaturze kszta towanie umiej tnoêci wyra ania w asnej opinii o ksià kach z u yciem specyficznego s ownictwa pisanie recenzji ksià ki çwiczenie umiej tnoêci sporzàdzania krótkiej notatki kupowanie i zamawianie ksià ek przez Internet rozwijanie umiej tnoêci czytania ze zrozumieniem umiej tnoêç opisywania yciorysów opowiadanie o swoim yciu rozwijanie umiej tnoêci s uchania i czytania ze zrozumieniem doskonalenie umiej tnoêci formu owania d u szych wypowiedzi ustnych i pisemnych rozwijanie umiej tnoêci rozumienia tekstu literackiego na przyk adzie opowieêci / legendy / bajki doskonalenie umiej tnoêci s uchania i czytania ze zrozumieniem doskonalenie umiej tnoêci formu owania d u szych wypowiedzi ustnych rozwijanie umiej tnoêci przeprowadzania wywiadu rozwijanie umiej tnoêci kreatywnego myêlenia i tworzenia d u szych tekstów w j zyku niemieckim: pisanie bajek i ich publikacja w Internecie rozwijanie sprawnoêci czytania i s uchania ze zrozumieniem Cele leksykalne s ownictwo zwiàzane ze Êwiatem ksià ek gatunki literackie zwroty niezb dne przy pisaniu recenzji s ownictwo zwiàzane z filmem i kinem wprowadzenie i utrwalanie s ownictwa niezb dnego do pisania yciorysu rozszerzenie s ownictwa charakterystycznego dla bajek i opowieêci: wyglàd i cechy charakteru postaci, dziwne wydarzenia, niespodziewane zakoƒczenie s ownictwo i zwroty niezb dne do przeprowadzenia wywiadu z pisarzem Gramatyka zaimek wzgl dny w mianowniku, zdania wzgl dne / przydawkowe czas przesz y Präteritum / Imperfekt zdania ze spójnikami dann i trotzdem utrwalenie zdaƒ o szyku prostym, przestawnym i koƒcowym

8 8 Kapitel 4, 5, 6 Kapitel 4 Mit Kunst auf du und du Temat lekcji Kunst ist für mich... Graffiti gegen graue Wände Wenn ihr Spaß an Musik habt... Test sprawdzajàcy 4 L. godz Cele komunikacyjne prowadzenie rozmów na temat sztuki rozwijanie umiej tnoêci prowadzenia dyskusji na podstawie materia u stymulujàcego operowanie zwrotami zwiàzanymi ze sztukà rozwiàzywanie quizu wyrabianie umiej tnoêci argumentowania rozwijanie umiej tnoêci s uchania ze zrozumieniem rozwijanie umiej tnoêci czytania ze zrozumieniem przyporzàdkowywanie Êródtytu ów do tekstów zbieranie argumentów za i przeciw graffiti rozwijanie umiej tnoêci argumentacji i dyskusji prowadzenie rozmów o muzyce, ulubionych rodzajach muzyki, zespo ach muzycznych i kompozytorach doskonalenie umiej tnoêci s uchania i czytania ze zrozumieniem Cele leksykalne s ownictwo zwiàzane ze sztukà: gatunki sztuki, artyêci, rodzaje utworów, muzea s ownictwo dotyczàce graffiti, argumenty za i przeciw niemieckie nazwy instrumentów muzycznych s ownictwo dotyczàce muzyki: gatunki muzyczne, wybrani kompozytorzy homonimy: der Band, das Band Gramatyka zaimek wzgl dny w celowniku i bierniku zaimek wzgl dny w po àczeniu z przyimkami bezokolicznik z zu i bez zu Kapitel 5 Fernsehen Temat lekcji Zwischen Geschichte und Hightech Streit um die Fernbedienung L. godz. 3 3 Cele komunikacyjne rozwijanie umiej tnoêci rozumienia ze s uchu oraz selektywnego czytania tekstu mówienie: ustne streszczanie tekstu doskonalenie formu owania wypowiedzi pisemnych: poczàtki telewizji rozwijanie umiej tnoêci s uchania czytanie: program telewizyjny przeprowadzanie ankiety i sporzàdzanie statystyki na temat ulubionych programów telewizyjnych doskonalenie sztuki dyskusji (Jak wyobra amy sobie ycie bez telewizora?) Cele leksykalne s ownictwo zwiàzane z rozwojem telewizji nazwy niemieckich stacji telewizyjnych s ownictwo dotyczàce programów telewizyjnych Gramatyka strona bierna (czas teraêniejszy)

9 Rozk ad materia u na jednostki lekcyjne 9 Wirklichkeit pur live aus dem Container Test sprawdzajàcy doskonalenie umiej tnoêci czytania (wypowiedzi o programach typu reality show) oraz s uchania ze zrozumieniem (debata radiowa) nabywanie umiej tnoêci wyra ania w asnego zdania (dyskusja o zjawisku reality show) s ownictwo zwiàzane z programami telewizyjnymi typu reality show zwroty przydatne do wyra ania w asnego zdania Kapitel 6 Den Job nehme ich ab sofort Temat lekcji Zwischen Kindheitsträumen und Arbeitsmarkt Ich würde gern... Jobben in den Ferien? Test sprawdzajàcy 6 L. godz Cele komunikacyjne rozwijanie umiej tnoêci czytania ze zrozumieniem interpretacja diagramu statystycznego przeprowadzanie ankiety i prezentowanie jej wyników doskonalenie umiej tnoêci pisania oraz mówienia o swoich dawnych i obecnych planach zawodowych rozwijanie umiej tnoêci s uchania i czytania ze zrozumieniem (wypowiedzi na forum internetowym) doskonalenie sztuki wypowiedzi: dobieranie zawodów do konkretnych osób prowadzenie krótkich dialogów rozwijanie wszystkich czterech sprawnoêci: czytania (regulacje prawne dotyczàce pracy nieletnich oraz og oszenia o pracy), s uchania i mówienia (praca w czasie wakacji) oraz pisania prowadzenie rozmów w sprawie pracy na wakacje Cele leksykalne nazwy zawodów s ownictwo dotyczàce zawodów i czynnoêci wykonywanych przez ich przedstawicieli s ownictwo dotyczàce systemu szkolnictwa utrwalanie i poszerzanie s ownictwa zwiàzanego z yciem zawodowym zwroty potrzebne do udzielania porad s ownictwo dotyczàce pracy w czasie wakacji s ownictwo zwiàzane z regulacjami prawnymi dotyczàcymi pracy nieletnich Gramatyka deklinacja s aba rzeczowników tryb warunkowy Konditional I tryb przypuszczajàcy Konjunktiv II czasowników sein i haben zdania warunkowe

10 10 Kapitel 1, 2, 3, 4 4. Przyk adowe scenariusze lekcji Scenariusz 1 Kapitel 1 Temat lekcji: Was ziehe ich bloß an? Cele: rozwijanie sprawnoêci rozumienia ze s uchu; prowadzenie krótkich dialogów na temat ubioru; prowadzenie dialogów w sklepie Materia leksykalny: s ownictwo i zwroty niezb dne do porozumiewania si w sklepie odzie owym Materia gramatyczny: odmiana przymiotnika Pomoce dydaktyczne: podr cznik z çwiczeniami, CD Formy socjalne: praca indywidualna Przebieg lekcji Wprowadzenie Nauczyciel/ka prosi poszczególnych uczniów o opisanie ubioru ich lub kolegów / kole anek z klasy. Nast pnie uczniowie próbujà odpowiedzieç na pytania typu: Was zieht man an, wenn man zum Familienfest, zur Klassenparty oder in die Schule geht? Zach camy uczniów do wypowiedzi wymagajàcych u ycia przymiotnika w funkcji przydawki. Prezentacja nowego materia u i praca nad nim Uczniowie s uchajà trzech dialogów z p yty: w sklepie z odzie à u ywanà, w domu przed rodzinnà imprezà oraz w sklepie z ubraniami. Po wys uchaniu odpowiadajà na pytania na str. 17 (pisemnie lub ustnie). Nast pnie uczniowie s uchajà króciutkich dialogów (CD 10) i na ich podstawie tworzà podobne w parach. Wspólnie czytamy i omawiamy Wörterbuch zum Thema: Im Modefachgeschäft. åwiczenia utrwalajàce nowy materia Uczniowie robià pisemnie çwiczenie 20. ze str. 75 w cz Êci çwiczeniowej podr cznika oraz çw. 21. na str. 76. Podsumowanie lekcji i objaênienie pracy domowej Uczniowie wykonujà zadanie komunikacyjne nr 21 na str. 18. Praca domowa: çw. 22. na str. 76. Scenariusz 2 Kapitel 2 Temat lekcji: Gemeinsam gegen Drogen Cele: rozmowy o problemie uzale nieƒ i na ogów oraz zagro eƒ z nimi zwiàzanych; rozwijanie umiej tnoêci prowadzenia dyskusji na podstawie materia u stymulujàcego Materia leksykalny: s ownictwo zwiàzane z uzale nieniami i na ogami Pomoce dydaktyczne: podr cznik z çwiczeniami, CD Formy socjalne: praca indywidualna, praca w parach Przebieg lekcji Wprowadzenie Uczniowie s uchajà krótkich dialogów i przyporzàdkowujà im w aêciwe reakcje zadanie 1. Nauczyciel wyjaênia podstawowe s ownictwo, np.: computersüchtig, die Plage, das Dopingmittel. Prezentacja nowego materia u i praca nad nim Razem pracujemy nad kola em zadanie 2. B dzie to zasadnicza cz Êç zaj ç. Uczniowie opisujà zdj cia i rysunki wyst pujàce w kola u, nast pnie czytajà teksty (zaczynajàc od najkrótszych, które mogà byç te tytu ami poszczególnych ilustracji). Wspólnie zastanawiamy si, które ilustracje pasujà do których tytu ów / tekstów. åwiczenia utrwalajàce nowy materia Zadajemy pytania do kola u, np.: Wie sieht der Mann auf Bild... aus? Wie viele Jugendliche rauchen? Sind das vor allem Mädchen oder Jungen? Ist Arbeitssucht ein wichtiges Problem in Deutschland? Przechodzimy do dyskusji zadanie 3.; wspólnie próbujemy wyjaêniç poj cie na ogu i uzale nieƒ: od pracy, telewizji, zakupów itp. Podsumowanie lekcji i objaênienie pracy domowej Uczniowie w formie pisemnej proponujà, w jaki sposób mo na walczyç z na ogami, np.: Fernsehsucht sich mit Freunden treffen, abends ausgehen, mehr mit der Ehefrau / dem Ehemann sprechen...

11 Przyk adowe scenariusze lekcji 11 Scenariusz 3 Kapitel 3 Temat lekcji: Münchhausen, der Lügenbaron Cele: rozwijanie umiej tnoêci rozumienia tekstu literackiego na przyk adzie opowieêci / legendy / bajki; doskonalenie umiej tnoêci s uchania i czytania ze zrozumieniem; doskonalenie umiej tnoêci formu owania d u szych wypowiedzi ustnych Materia leksykalny: rozszerzenie s ownictwa charakterystycznego dla bajek i opowieêci: wyglàd i cechy charakteru postaci, dziwne wydarzenia, niespodziewane zakoƒczenie Pomoce dydaktyczne: podr cznik z çwiczeniami, CD Formy socjalne: praca indywidualna Przebieg lekcji Wprowadzenie Uczniowie zapoznajà si z informacjà o baronie Münchhausenie. JeÊli czegoê nie rozumiejà, to pytajà nauczyciela. Nast pnie oglàdajà ilustracje do opowieêci o Münchhausenie i je opisujà: Auf dem ersten Bild sehe ich..., Das zweite Bild zeigt... Nast pnie wspólnie zastanawiamy si, jakà histori ilustrujà i czy mo na odgadnàç jej treêç, nie czytajàc fragmentów tekstu. Prezentacja nowego materia u i praca nad nim Uczniowie czytajà fragmenty historii Reise nach Russland i uk adajà je we w aêciwej kolejnoêci (zadanie 13a). Nast pnie s uchajà historii z p yty CD, po to, by sprawdziç, czy w aêciwie odgadli kolejnoêç zadanie 13b. åwiczenia utrwalajàce nowy materia Uczniowie odpowiadajà na pytania z zadania 14. ze str. 56. Uczniowie sporzàdzajà krótkie notatki, na podstawie których opowiadajà w kilku zdaniach w asnymi s owami treêç opowieêci. Wa ne jest, aby nauczyciel dok adnie sprawdzi, czy ka dy uczeƒ takà notatk sporzàdzi, poniewa, ze wzgl dów czasowych, opowiadaç b dzie tylko kilka osób. Podsumowanie lekcji i objaênienie pracy domowej Uczniowie wykonujà zadanie komunikacyjne nr 16. Praca domowa: çw. 19. i 20. z cz Êci podr cznikowej. Scenariusz 4 Kapitel 4 Temat lekcji: Kunst ist für mich... Cele: prowadzenie rozmów na temat sztuki; rozwijanie umiej tnoêci prowadzenia dyskusji na podstawie materia u stymulujàcego Materia leksykalny: s ownictwo zwiàzane ze sztukà, gatunki sztuki, artyêci, rodzaje utworów Pomoce dydaktyczne: podr cznik z çwiczeniami, CD Formy socjalne: praca indywidualna, praca w grupie Przebieg lekcji Wprowadzenie Jako wprowadzenie do lekcji uczniowie s uchajà krótkiej rozmowy o berliƒskiej wystawie zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej z Nowego Jorku zadanie nr 1. Nauczyciel wyjaênia niektóre s ówka, np.: die Nationalgalerie, die MoMA-Ausstellung. Prezentacja nowego materia u i praca nad nim Praca z kola em: wspólnie z uczniami przyporzàdkowujemy podpisy (nazwiska artystów, tytu y dzie, nazwy budowli, opisy wydarzeƒ itp.) do zdj ç i rysunków zadanie 2a. Staramy si, aby uczniowie sami rozwiàzali to zadanie. Gdy któryê z nich da b dnà odpowiedê, pytamy kolejnà zg aszajàcà si osob. Pomagamy dopiero w ostatecznoêci. Mo emy tak e wspólnie zastanawiaç si, jak dany tytu brzmi po polsku (byç mo e jest znany uczniom w aênie w j zyku ojczystym). åwiczenia utrwalajàce nowy materia Rozwiàzujemy zadanie 2b: co z przedstawionych obiektów jest sztukà. Zach camy uczniów do aktywnego uczestnictwa, nawet w formie dyskusji zabawy. Uczniowie u ywajà podanych zwrotów: Ich glaube,... ist Kunst.... ist bestimmt ein Kunstwerk.... ist auf keinen Fall Kunst. So was wie... kann doch keine Kunst sein. Ich bin nicht sicher, ob... Kunst ist.... ist eher keine Kunst, aber... Uczniowie rozwiàzujà zadanie 3. i uzupe niajà schemat: Co jeszcze kojarzy wam si ze sztukà? Podsumowanie lekcji i objaênienie pracy domowej Jako prac domowà uczniowie rozwiàzujà çwiczenie 1. i 2. z cz Êci çwiczeniowej podr cznika.

12 12 Kapitel 5, 6 Scenariusz 5 Kapitel 5 Temat lekcji: Zwischen Geschichte und Hightech (1) Cele: rozwijanie umiej tnoêci rozumienia ze s uchu oraz selektywnego czytania tekstu o rozwoju telewizji Materia leksykalny: s ownictwo dotyczàce rozwoju telewizji Materia gramatyczny: strona bierna Passiv (czas teraêniejszy) Pomoce dydaktyczne: podr cznik z çwiczeniami, CD Formy socjalne: praca indywidualna Przebieg lekcji Wprowadzenie Uczniowie oglàdajà i omawiajà rysunek, a nast pnie s uchajà dwukrotnie nagrania i uzupe niajà zdania. Prezentacja nowego materia u i praca nad nim Uczniowie s uchajà nagrania, a nast pnie czytajà tekst o telewizji. Tekst jest stosunkowo trudny, czytamy go wi c z uczniami powoli i dok adnie. Wprowadzenie materia u gramatycznego G4: strona bierna (czas teraêniejszy). Na podstawie tekstu uczniowie wstawiajà brakujàce s owa. Nast pnie uzupe niajà regu gramatycznà. åwiczenia utrwalajàce nowy materia Uczniowie rozwiàzujà zadanie nr 2a: W których wierszach tekstu znajdujà si nast pujàce informacje? Nast pnie rozwiàzujà zadanie nr 1 z cz Êci çwiczeniowej podr cznika. Podsumowanie lekcji i objaênienie pracy domowej Przy podsumowaniu lekcji upewniamy si, czy uczniowie zrozumieli zasady tworzenia strony biernej oraz jej praktycznych zastosowaƒ w ywej komunikacji. Praca domowa: çw. 2. w cz Êci çwiczeniowej podr cznika. Scenariusz 6 Kapitel 6 Temat lekcji: Jobben in den Ferien? (1) Cele: rozwijanie umiej tnoêci rozumienia ze s uchu oraz selektywnego czytania tekstu (og oszenia o pracy) Materia leksykalny: s ownictwo dotyczàce pracy w czasie wakacji Pomoce dydaktyczne: podr cznik z çwiczeniami, CD Formy socjalne: praca indywidualna Przebieg lekcji Wprowadzenie Uczniowie s uchajà rozmowy Gabi z Biankà i rozwiàzujà zadanie na zrozumienie tekstu (richtig falsch). Nast pnie rozmawiajà na temat pracy w wakacje (zad. 14.). Prezentacja nowego materia u i praca nad nim Uczniowie czytajà og oszenia o pracy, wyjaêniamy nieznane s owa i zwroty. åwiczenia utrwalajàce nowy materia Na podstawie przeczytanego tekstu uczniowie uzupe niajà tabelk (zad. 15). Podsumowanie lekcji i objaênienie pracy domowej Na koniec lekcji uczniowie wypowiadajà si o tym, która z propozycji pracy na lato by ich zainteresowa a i dlaczego. Praca domowa: çw. 14.

13 13 aha! J zyk niemiecki Testy kontrolne

14 14 Kapitel 1 5. Testy kontrolne Test 1 Kapitel 1 I. Lies aufmerksam den Text und entscheide, was richtig und was falsch ist. Przeczytaj uwa nie poni szy tekst i zdecyduj, co jest prawdà, a co nie. (10 punktów) Was trägt man heute, wenn man 16 Jahre alt ist? Die Zeitschrift Trix hat einige deutsche Teenager danach gefragt. Hier die interessantesten Aussagen: Melanie (16) aus Bremerhaven: Ich trage immer das, was gerade in ist. Ich mag keine Klamotten vom vorigen Jahr. Außerdem ist Einkaufen meine wahre Leidenschaft! In Modegeschäften kann ich ohne Ende herumsuchen. Da finde ich immer etwas für mich! Axel (16) aus Dortmund: Eine bequeme Jeanshose, oben ein lustiges T-Shirt oder ein Kapuzen- Sweater, dazu eine Baseballkappe das ist mein Lieblingsoutfit. So laufe ich halt die meiste Zeit herum. Dominik (17) aus Buxtehude: Ich trage meistens lockere sportliche Klamotten zur Schule oder so, aber auch einen schwarzen Anzug und ein weißes Hemd finde ich ab und zu absolut geil! Dazu obligatorisch einen gestreiften Schlips! Wenn ich mal so auf einer Party erscheine, finden es meine Kumpels total bescheuert, dagegen sind die Mädchen meistens völlig hingerissen... Marlies (15) aus Stuttgart: Ich habe eine ältere Schwester und bekomme meistens ihre alten Klamotten. Manche finden das bestimmt schrecklich, ich bin damit aber völlig zufrieden. Aus einer alten Hose kann man doch so viel machen! Ich bastle gern an den Sachen etwas herum und mache aus ihnen Stücke, die man in keinem Laden bekommt. Solche Klamotten sehen nie langweilig aus. bescheuert g upi hingerissen zachwycony, zafascynowany 1. Die Zeitschrift Trix hat nur mit einem deutschen Teenager gesprochen. 2. Melanie achtet immer auf die neuen Trends. 3. Einkaufen macht ihr wenig Spaß. 4. Axel trägt gern Jacken mit Kapuze. 5. Er läuft gern in seiner Freizeit. 6. Dominik zieht meistens sportliche Sachen an, wenn er in die Schule geht. 7. Mädchen mögen das elegante Outfit von Dominik. 8. Manche Leute finden die ältere Schwester von Marlies schrecklich. 9. Marlies findet alte Klamotten furchtbar. richtig falsch II. Wie sehen die Leute auf dem Bild aus? Was tragen sie? Beschreibe genau. Jak wyglàdajà osoby na obrazku? Jakie ubrania majà na sobie? Opisz je dok adnie. (10 punktów)

15 Testy kontrolne 15 III. Welches Adjektiv passt nicht zu dem jeweiligen Substantiv? Streiche durch. Który z podanych przymiotników nie pasuje do danego rzeczownika. PrzekreÊl. (2 punkty) 1. Hose: lustig, kurz, schwarz, hoch 3. Schuhe: schmutzig, groß, fleißig, eng 2. T-Shirt: alt, sauber, klug, klein 4. Kleid: sauer, sommerlich, bunt, lang IV. Ergänze die Adjektivendungen. Uzupe nij koƒcówki przymiotników. (4 punkty) 1. im wild... Westen 4. nach einer lang... Pause 7. in der gleich... Farbe 2. mit einer alt... Fotokamera 5. für ihre neu... Freunde 8. auf dem nächst... Bild 3. bei meinen lieb... Großeltern 6. im letzt... Jahr V. Ergänze die Adjektivendungen, wenn nötig. Uzupe nij koƒcówki przymiotników, jeêli to konieczne. (8,5 punktu) 1. Ihren neu. Freund habe ich noch nicht gesehen, aber sie hat erzählt, er ist intelligent..., charmant... und ein richtig... Profi in seinem Beruf. 2. Ehrlich... gesagt, du siehst furchtbar... in dem alt... Pullover aus. 3. Mein lieb... Bruder hat sich wieder etwas Neu... gekauft: das modernst... Handy mit einer klein... Kamera. 4. Ich muss mir neu... Schuhe und eine leicht... Sommerjacke kaufen. 5. Euer neu... Wagen ist einfach toll Hast du etwas Interessant... bei der Modenschau gesehen? 7. Haben Sie schon von den neuest... Trends gehört? VI. Ergänze die Sätze. Uzupe nij zdania. (6 punktów) 1. Ich bin am Wochenende zu einer Party eingeladen. Vielleicht ziehe ich dann... an. 2. Der Junge geht heute zum ersten Mal in die Schule. Er trägt Es ist sehr kalt draußen. Zieh unbedingt... an! 4. Meine Eltern gehen heute Abend in die Oper. Meine Mutter will anziehen und mein Vater Im Sommer trage ich meistens.... VII. Aussehen oder Charakter? Was ist, deiner Meinung nach, wichtiger? Schreibe mindestens 8 Sätze. Wyglàd czy charakter? Co jest twoim zdaniem wa niejsze? Napisz co najmniej 8 zdaƒ. (16 punktów).

16 16 Kapitel 2 Test 2 Kapitel 2 I. Richtig oder falsch? Lies das Interview mit Tim und entscheide. Prawda czy fa sz? Przeczytaj wywiad z Timem i zdecyduj. (6 punktów) jemanden aufklären uêwiadamiaç kogoê Mütter und Kinder 5 Fragen Wie oft ärgern wir uns über sie! Sie weiß immer alles besser. Und wir müssen nach Hause zurück, wenn die Party erst richtig losgeht. Aber dann wieder ist sie für uns da, wenn wir sie brauchen. So ist sie die Mutter. Wir wollten wissen, wie junge Leute ihre Beziehung zur Mutter sehen. Reporterin: Hallo! Ich möchte dir ein paar Fragen stellen zum Thema Meine Mutter und ich, wenn du nichts dagegen hast. Tim: Aber bitte, schießen Sie los. Reporterin: Das schlimmste Erlebnis mit deiner Mutter? Tim: Meine Mutter hat schrecklich reagiert, als ich mir dieses Jahr die Haare rot gefärbt habe. Oder war es bei der Geschichte mit dem Ohrring noch schlimmer? Ich glaube, meine neue Frisur liegt doch auf Platz eins. Reporterin: Glaubst du, dass deine Mutter hübsch ist? Tim: Ich finde meine Mutter toll. Sie ist sportlich, kleidet sich modisch. Sie sieht einfach prima aus und meine Freunde verwechseln sie oft mit meiner älteren Schwester. Reporterin: Was hast du von deiner Mutter geerbt? Tim: Ich habe äußerlich gar nichts von meiner Mutter. Ich sehe meinem Vater ähnlich, hab seine Haare und Augen. Reporterin: Wie soll die Mutter deiner Kinder sein? Tim: Die Mutter von meinen Kindern muss einfach Klasse sein: charmant, witzig und... sexy. Für mich ist der Charakter ausschlaggebend und nicht das perfekte Aussehen. Aber natürlich habe ich nichts gegen schöne Frauen. Reporterin: Wer hat dich aufgeklärt: Mutter oder Vater? Tim: Weder noch. Ich glaube, die größte Rolle haben dabei Fernsehen und Zeitschriften gespielt. 1. Der Ohrring war das Schlimmste für Tims Mutter. 2. Tim findet seine Mutter hübscher als seine ältere Schwester. 3. Tim ist vom Aussehen her seinem Vater ähnlich. 4. Tim und sein Vater haben rotes Haar. 5. Tims Ehefrau muss eine wahre Schönheit sein. 6. Seine Eltern haben ihm Filme und Zeitschriften empfohlen. richtig falsch II. Verbinde die zueinander passenden Ausdrücke. Po àcz pasujàce do siebie sformu owania. (8 punktów) 1. mit seiner Figur zufrieden sein a) immer mehr arbeiten 2. unter Kaufsucht leiden b) etwas nicht mehr ertragen können 3. süchtig sein nach etwas c) in Mode sein 4. ein eingespieltes Team sein d) schlank werden wollen 5. arbeitssüchtig werden e) abhängig sein von etwas 6. abnehmen wollen f) sich in seinem Körper wohl fühlen 7. in sein g) ständig etwas Neues kaufen müssen 8. die Nase voll haben h) gern und gut als Gruppe arbeiten

17 Testy kontrolne 17 III. Ergänze die Sätze (Rektion der Verben). Uzupe nij zdania (rekcja czasowników). (4 punkty) wem telefoniert Inge so lange? 2. Immer mehr Jugendliche greifen... Drogen. 3. Heute haben wir in der Klasse... die Nikotinsucht geredet. 4. Wir diskutieren... das neue Buch von Tolkien. 5. Warum hörst du denn nicht... deinen Vater? 6. Ich habe eben... unsere Sommerferien in Spanien gedacht. 7. Wir alle wollen... der Öko-Aktion mitmachen. 8. Warum hast du mit mir nicht da... gesprochen? IV. Bilde Fragen zu den fett gedruckten Satzteilen. U ó pytania do wyt uszczonych cz Êci zdania. (6 punktów) 1. Du sollst auf die Aussprache achten. 2. Unsere Klasse nimmt an dem Ausflug nach Krakau teil. 3. Markus ist vom Fernsehen total besessen. 4. Wir sind von Eltern immer noch abhängig. 5. Ich habe eben an Monikas Autounfall gedacht. 6. Wir haben gerade über den neuen Biologielehrer gesprochen. V. Setze die richtige Form von werden ein. Wstaw w aêciwà form czasownika werden. (3,5 punktu) 1. Die Arbeitssucht... in der letzten Zeit zu einem immer größeren Problem. 2. Ich... langsam müde. 3. Die Benzinpreise... von Tag zu Tag immer höher. 4. Es ist aber kalt du im Dezember 15 oder 16? 6. Martin... wohl kein Polizist, oder? 7. Es... spät, wir müssen gehen.

18 18 Kapitel 2 VI. Schreibe die Sätze im Futur. Napisz zdania w czasie przysz ym Futur. (7 punktów) 1. Wann kommt endlich der Bus? 2. Holen Sie mich vom Flughafen ab? 3. Tim ist wohl schon zu Hause. 4. Die Maschine fliegt in zehn Minuten ab. 5. Machst du dich endlich an die Arbeit? 6. Wir besuchen euch an diesem Wochenende. 7. Bleiben wir übers Wochenende zu Hause? VII. Verbinde die Sätze. Po àcz zdania. (6 punktów) 1. Christian hat keine Freunde, a) weil A. macht sie Aerobic. 2. Mensch, beeil dich, b) aber B. er trifft sich jedes Wochenende mit seinem Vater. 3. Anne will abnehmen, c) sonst C. er ständig alleine zu Hause herumsitzt. 4. Ich habe Angst, d) also D. spare ich Geld. 5. Frank lebt bei seiner Mutter, e) deshalb E. meine Eltern meine Zukunftspläne nicht verstehen. 6. Ich möchte mir ein Mountainbike f) dass F. verpassen wir den Zug! kaufen, VIII. Schreibe einen kurzen Brief an deinen Freund aus Deutschland, in dem du von deinen Problemen zu Hause berichtest. Schreibe mindestens 8 Sätze. Napisz krótki list do swojego przyjaciela z Niemiec, w którym poinformujesz go o swoich k opotach w domu. Napisz co najmniej 8 zdaƒ (16 punktów)

19 Testy kontrolne 19 Test 3 Kapitel 3 I. Richtig oder falsch? Lies die Buchrezension von Caroline und entscheide. Prawda czy fa sz? Przeczytaj recenzj ksià ki napisanà przez Caroline i zdecyduj. (8 punktów) Der schreckliche Anfang von Lemony Snicket Der schreckliche Anfang : Der Titel ist Programm. Man liest zunächst den grausamen Anfang einer tollen Geschichte. Schon nach den ersten paar Seiten von diesem Buch dachte ich nur wow! Ich habe das Buch überallhin mitgenommen und es in jeder freien Minute gelesen: im Bus, in der Bahn, manchmal sogar im Unterricht! In seiner absolut genialen Schreibweise erzählt der Autor die Geschichte von drei Geschwistern: Violet Baudelaire (14), sie ist eine hervorragende Erfinderin, Klaus Baudelaire (12), er hat schon sehr viele Bücher gelesen, und kann den Inhalt auch nacherzählen, und Sunny Baudelaire (circa 2). Eines Tages, als die Geschwister am Strand spielen, bekommen sie die tragische Nachricht, dass ihre Eltern gestorben sind. So müssen die Kinder zu ihrem Verwandten Graf Olaf, der in der Nähe wohnt. Er kümmert sich aber nicht um sie, sondern denkt an das Geld der Familie Baudelaire, denn die Eltern der Kinder waren sehr reich. Und so fängt die Geschichte an, in der die Geschwister sogar um ihr Leben kämpfen müssen. Und erst das Ende! Aber ich verrate nichts mehr... Ich empfehle das Buch jedem; es lohnt sich, echt. 1. Caroline findet das Buch grausam. 2. Der schreckliche Anfang ist ein sehr spannendes Buch, glaubt Caroline. 3. Schon nach den ersten paar Seiten hatte Caroline schreclikche Angst. 4. Klaus ist ein Bücherfreund. 5. Die Eltern der Kinder sind plötzlich verreist. 6. Der schreckliche Anfang erzählt die Geschichte von drei Kindern aus einer sehr armen Familie. 7. Graf Olaf liebt die Kinder nicht, er will nur das Geld ihrer Eltern. 8. Caroline meint, die Geschichte hat ein glückliches Ende. richtig falsch II. Verbinde miteinander. Po àcz. (3,5 punktu) 1. ein Buch a) drehen 2. einen Film b) erzählen 3. Kinokarten telefonisch c) vorschlagen 4. sich einen Horror-Film d) kommen 5. eine Geschichte e) bestellen 6. zur Welt f) schreiben 7. einen Kinobesuch g) ansehen III. Ordne die Antonyme zu. Przyporzàdkuj antonimy. (4 punkty) 1. interessant a) schwierig 2. gut b) inhaltsarm 3. modern c) dumm 4. einfach d) wirkungslos 5. klug e) unglücklich 6. wirkungsvoll f) langweilig 7. glücklich g) schlecht 8. inhaltsreich h) historisch

20 20 Kapitel 3 IV. Ordne das jeweils passende Synonym zu. Znajdê pasujàce synonimy. (3 punkty) 1. spannend a) riesig 2. ausgezeichnet b) interessant 3. mächtig c) empfehlenswert 4. mittelmäßig d) hervorragend 5. schwer e) durchschnittlich 6. lesenswert f) kompliziert V. Bilde Relativsätze. Utwórz zdania wzgl dne. (5 punktów) 1. Das ist der bekannte Regisseur. Er hat neulich wieder einen Kinohit gedreht. 2. Wer ist die ältere Dame? Sie steht neben deinem Vater. 3. Kauf dir doch das Buch. Es hat dir so gut gefallen. 4. Das Einkaufszentrum ist ganz neu. Es liegt hier gegenüber. 5. In unserem Park wachsen Bäume. Sie sind fast dreihundert Jahre alt. VI. Ergänze die Sätze mit den Modalverben im Präteritum / Imperfekt. Uzupe nij zdania czasownikami modalnymi w czasie przesz ym Präteritum / Imperfekt. (5 punktów) 1. Noch vorige Woche... man in diesem Restaurant doch rauchen! 2. Mein Bruder... schon mit vier Jahren Rad fahren. 3. Gestern... wir den ganzen Nachmittag in unseren Zimmern Ordnung machen. 4. Ich... ihn nie. 5. Wir... über die Straße gehen, aber die Verkehrsampel zeigte rot. VII. Ergänze die Tabelle. Uzupe nij tabel. (6 punktów) ausgehen wanderte ist gefahren ist gerannt... arbeitete... umziehen hat gespielt... war hatte...

1. Lena ist in der Schülervertretung des Gymnasiums:

1. Lena ist in der Schülervertretung des Gymnasiums: WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO ETAP SZKOLNY 4 grudnia 2008 Godz. 9.00-10.00.. Imię i nazwisko./50 Ilość punktów ZADANIE I Zapoznaj się z treścią zadania. Po dwukrotnym wysłuchaniu tekstu Wir sind

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Nowak-Daniel

Małgorzata Nowak-Daniel Małgorzata Nowak-Daniel 2 II. Testy do podręcznika Fantastisch! 2 przykłady Wykaz piktogramów Słuchaj! Czytaj! Napisz! Przy tym zadaniu bądź twórczy! Słownictwo Gramatyka UWAGA! Klucz do drugiej części

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL Układ graficzny CKE 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA UCZEŃ Miejsce na naklejkę z kodem TEST 2: PRZYKŁADOWY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

UZUPEŁNIA UCZEŃ Miejsce na naklejkę z kodem TEST 2: PRZYKŁADOWY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL Miejsce na naklejkę z kodem TEST 2: PRZYKŁADOWY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja Instrukcja

Bardziej szczegółowo

studio Język niemiecki studio d Poradnik metodyczny studio d Unterrichtsvorbereitung

studio Język niemiecki studio d Poradnik metodyczny studio d Unterrichtsvorbereitung A studio d richtet sich an Erwachsene ohne Vorkenntnisse, die im In- und Ausland Deutsch lernen. Das Lehrwerk führt in drei (bzw. fünf) Bänden zum Zertifikat Deutsch. Grundlegend für studio d sind folgende

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę z kodem dysleksja

Bardziej szczegółowo

Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska

Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska Deutsch-polnische Schülerzeitung Polsko-niemiecka gazeta uczniowska Mój wymarzony zawód Mein Traumberuf Poznajemy zawody Einblick in die Berufswelt Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

od maja 2007 roku JĘZYK NIEMIECKI

od maja 2007 roku JĘZYK NIEMIECKI Aneks do informatora maturalnego od maja 2007 roku JĘZYK NIEMIECKI Warszawa 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi IV. STRUKTURA I FORMA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ PAŹDZIERNIK 2011 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

TEST 1/WERSJA 1. Zadanie 1 (1-8) Przeczytaj tekst i zdania (1-8). Zaznacz X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R), a które nie (F)

TEST 1/WERSJA 1. Zadanie 1 (1-8) Przeczytaj tekst i zdania (1-8). Zaznacz X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R), a które nie (F) TEST 1/WERSJA 1 Zadanie 1 (1-8) Przeczytaj tekst i zdania (1-8). Zaznacz X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R), a które nie (F) 1.1. Szkoła podstawowa heisst auf Deutsch Hauptschule 1.2. Das Gymnasium

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Serdecznie witamy po wakacjach, mamy nadzieję, że z niecierpliwością czekaliście na kolejny numer

Drodzy Czytelnicy! Serdecznie witamy po wakacjach, mamy nadzieję, że z niecierpliwością czekaliście na kolejny numer Drodzy Czytelnicy! Serdecznie witamy po wakacjach, mamy nadzieję, że z niecierpliwością czekaliście na kolejny numer Deutsch ist in. W tym numerze chcemy zaprezentować Wam nową rubrykę Schulklatsch, w

Bardziej szczegółowo

Nowa matura ustna z języka niemieckiego 2011/2012 ROZMOWA WSTĘPNA

Nowa matura ustna z języka niemieckiego 2011/2012 ROZMOWA WSTĘPNA Autor materiału: Monika Zdunik Redakcja: Monika Mosakowska DaF per Mausklick NOWA MATURA 2012 Drodzy Nauczyciele, zgodnie z zapowiedzią prezentujemy Państwu materiały dotyczące zmian w formule matury ustnej

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Marzec/März 2014. Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa

Nr 2 Marzec/März 2014. Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa Nr 2 Marzec/März 2014 Grenzüberschreitende Berufsorientierung Transgraniczna orientacja zawodowa 1 Drodzy Czytelnicy, polsko-niemiecki zespół redakcyjny spotkał się w Zgorzelcu na kolejnych warsztatach

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJUM Kod ucznia. Dzień Miesiąc Rok Pieczątka WKK Nazwisko i imię ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJUM Drogi Gimnazjalisto! Cieszymy się, że bierzesz udział w naszym konkursie. Życzymy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry

Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry Messehandbuch der vocatium Oderregion in Frankfurt (Oder) 2013 Katalog targów vocatium w Regionie Odry we Frankfurcie n.o. 2013 www.erfolg-im-beruf.de IfT

Bardziej szczegółowo

Projektheft 05/2005 XING. Słubfurt

Projektheft 05/2005 XING. Słubfurt Projektheft 05/2005 XING Słubfurt Kultur findet Stadt eine sozio-kulturelle Recherche zur Grenzregion Frankfurt-Słubice, ausgeführt von Manuel Schilcher und Bernhard Seyringer unter Mitarbeit von Katarzyna

Bardziej szczegółowo

GMO. Wystarczy iskra! Teraz Polska Breslau wird Europas Kulturstadt 2016 Sympozjum brzegowe W Hołdzie Skłodowskiej-Curie

GMO. Wystarczy iskra! Teraz Polska Breslau wird Europas Kulturstadt 2016 Sympozjum brzegowe W Hołdzie Skłodowskiej-Curie Vol. 138 (2012) GMO Wystarczy iskra! 1. Internationales KORCZAK-Festival Berlin 12 Teraz Polska Breslau wird Europas Kulturstadt 2016 Sympozjum brzegowe W Hołdzie Skłodowskiej-Curie Slawa Ratajczak Korczak,

Bardziej szczegółowo

MÓWIĆ JĘZYKAMI DZIESIĘĆ ROZMÓW O DWUJĘZYCZNOŚCI POLSKO-NIEMIECKIEJ. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

MÓWIĆ JĘZYKAMI DZIESIĘĆ ROZMÓW O DWUJĘZYCZNOŚCI POLSKO-NIEMIECKIEJ. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej MÓWIĆ JĘZYKAMI DZIESIĘĆ ROZMÓW O DWUJĘZYCZNOŚCI POLSKO-NIEMIECKIEJ Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Mówić językami Dziesięć rozmów o dwujęzyczności polsko-niemieckiej Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia słownikowe. Część niemiecko-polska

Ćwiczenia słownikowe. Część niemiecko-polska 664 Część niemiecko-polska 1 Hasła sąsiednie Znajdź w słowniku hasło poprzedzające podany wyraz, a następnie hasło następujące po nim. a ankommen Ankunft ankündigen b Bär c EC-Karte d heikel e Mais f OP1

Bardziej szczegółowo

Eseje Wiersze Proza Szkice krytyczne Sztuka

Eseje Wiersze Proza Szkice krytyczne Sztuka Nr 4 (25) Zielona Góra 2008 ISSN 1642-5995 Nr indeksu 370754 Eseje Wiersze Proza Szkice krytyczne Sztuka Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej Herausgegeben mit finanzieller

Bardziej szczegółowo

Partnerschaft Związki partnerskie

Partnerschaft Związki partnerskie Institut für Soziologie Tel: () Prof. Dr. Jürgen Gerhards Fax: () David Glowsky Garystr. Berlin Partnerschaft Związki partnerskie Eine Befragung von Ehepaaren Badanie związków małżeńskich Fragebogen für

Bardziej szczegółowo

od 1499 zł od 76 zł/m² od 280 zł/m² od 320 zł/m² od 280 zł/m² Nr 30 (1216), ISSN 2082-8195, nr indeksu 368202 24 30 VII 2015, cena 2,40 zł (VAT 5%)

od 1499 zł od 76 zł/m² od 280 zł/m² od 320 zł/m² od 280 zł/m² Nr 30 (1216), ISSN 2082-8195, nr indeksu 368202 24 30 VII 2015, cena 2,40 zł (VAT 5%) www.wochenblatt.pl Nagrobki Płytki granitowe Schody Blaty Kominki Tarasy LARES: Diese Materialien Nowy punkt: sind lediglich Oddział zum Lesen Vervielfältigung ist Zakład Kamieniarski PPHU Sati 46-073

Bardziej szczegółowo

Bazar dobrych praktyk, czyli nauczyciel dla nauczycieli. Metody aktywizujące

Bazar dobrych praktyk, czyli nauczyciel dla nauczycieli. Metody aktywizujące Bazar dobrych praktyk, czyli nauczyciel dla nauczycieli. Metody aktywizujące Szczecin 2012 Publikacja przygotowana pod redakcją Iwony Szybowicz Korekta Agnieszka Gruszczyńska Sławomir Iwasiów Projekt i

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

Presseecho & Resonanzen der Teilnehmer &Gäste

Presseecho & Resonanzen der Teilnehmer &Gäste Presseecho & Resonanzen der Teilnehmer &Gäste Quelle: http://www.nordkurier.de/perotti/index.php Quelle: http://www.nordkurier.de/perotti/index.php Quelle: http://www.nordkurier.de/perotti/index.php Quelle:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ich und meine Schule

Rozdział 1 Ich und meine Schule Plan wynikowy nauczania języka niemieckiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej z wykorzystaniem podręcznika ich und du 4. Nowa edycja Marty Kozubskiej, Ewy Krawczyk i Lucyny Zastąpiło Nauczyciel: Klasa:

Bardziej szczegółowo