Anna Potapowicz Krzysztof Tkaczyk. aha! J zyk niemiecki. Ksià ka nauczyciela z planem wynikowym dla gimnazjum. poziom podstawowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Potapowicz Krzysztof Tkaczyk. aha! J zyk niemiecki. Ksià ka nauczyciela z planem wynikowym dla gimnazjum. poziom podstawowy"

Transkrypt

1 Anna Potapowicz Krzysztof Tkaczyk aha! J zyk niemiecki Ksià ka nauczyciela z planem wynikowym dla gimnazjum 3 poziom podstawowy

2 Autorzy Ksià ki nauczyciela Anna Potapowicz Krzysztof Tkaczyk Autorzy Planu wynikowego Zuzanna Hubar Barbara Kalinowska Projekt graficzny ok adki Sebastian Szumigaj Rysunki Wies aw Zi ba Redaktorzy Ewa Wilk Witold Kaiser Redaktor techniczny Jolanta Dàbrowska Konsultacja j zykowa Kristina Madejczyk Ksià ka dla nauczycieli j zyka niemieckiego w klasie III gimnazjum do podr czników aha! 3A i 3B ISBN Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 2005 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa, Al. Jerozolimskie 136, P-9 Wydanie pierwsze Arkuszy drukarskich: 10 Sk ad i amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Zak ady Graficzne im. KEN w Bydgoszczy

3 aha! J zyk niemiecki Spis treêci 1. Budowa podr cznika do j zyka niemieckiego aha! 3A i 3B dla trzeciej klasy gimnazjum Cele i cechy podr cznika Rozk ad materia u na jednostki lekcyjne Przyk adowe scenariusze lekcji Testy kontrolne Klucz do testów kontrolnych Klucz do ksià ki ucznia: cz Êç podr cznikowa i çwiczeniowa Transkrypcja tekstów do s uchania Materia y dodatkowe Plan wynikowy

4 4 Budowa, cele i cechy podr cznika 1. Budowa podr cznika do j zyka niemieckiego aha! 3A i 3B dla trzeciej klasy gimnazjum Podr cznik aha!, który oddajemy w Paƒstwa r ce, jest przeznaczony dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum, rozpoczynajàcych nauk j zyka niemieckiego od podstaw, i jest przewidziany do realizacji w ciàgu oko o 90 godzin lekcyjnych. W sk ad kompletu materia ów do nauki j zyka niemieckiego wchodzà: ksià ka ucznia cz Êci 3A i 3B, sk adajàce si z cz Êci podr cznikowej i cz Êci çwiczeniowej, dwie p yty CD, ksià ka nauczyciela. Ksià ka ucznia Ksià ka ucznia sk ada si z szeêciu rozdzia ów (po trzy w cz Êciach 3A i 3B), z których ka dy obejmuje jednostek lekcyjnych. Przyj ty podzia na jednostki lekcyjne nale y rozumieç jako propozycj autorów to nauczyciel na podstawie w asnego doêwiadczenia i oceny poziomu klasy ustala tempo realizacji prezentowanego materia u, a tym samym ostatecznà liczb godzin lekcyjnych niezb dnych do jego opanowania. Cz Êç podr cznikowa jest bogato ilustrowana zdj ciami i rysunkami. Znajdujà si w niej teksty do czytania i s uchania, çwiczenia do testów, informacje gramatyczne, çwiczenia do pracy samodzielnej, z partnerem i w grupie oraz zadania komunikacyjne. Uwa amy, e nauczyciel powinien zrealizowaç wszystkie çwiczenia z ksià ki ucznia zawarte w cz Êci podr cznikowej i çwiczeniowej. Pozostawiamy mu jednak prawo wyboru çwiczeƒ dostosowanych do poziomu uczniów i stopnia ich rozwoju j zykowego zarówno jeêli chodzi o çwiczenia leksykalne, gramatyczne, jak te çwiczenia na rozumienie tekstów s uchanych i çwiczenia fonetyczne. Taka metoda pracy u atwi wprowadzenie nowego materia u, a tak e powtarzanie i systematyzowanie wiedzy oraz umiej tnoêci ju nabytych. OczywiÊcie uzupe nianie treêci ksiàzki materia ami dodatkowymi, pochodzàcymi z innych êróde lub przygotowanymi przez samego nauczyciela, jest jak najbardziej wskazane. W cz Êci çwiczeniowej, przeznaczonej przede wszystkim do samodzielnej pracy ucznia, znajdujà si ró nego typu çwiczenia utrwalajàce, wymagajàce poêwi cenia wi cej czasu pracom pisemnym. Mo na tu znaleêç zadania rozwijajàce i utrwalajàce sprawnoêç s uchania i czytania ze zrozumieniem, systematyzujàce s ownictwo oraz automatyzujàce struktury gramatyczne. åwiczenia uwzgl dniajà ró norodne techniki sprawdzania i utrwalania materia u: zadania z lukami, zadania wielokrotnego wyboru, asocjogramy, krzy ówki, przyporzàdkowywanie wypowiedzi do ilustracji, tworzenie dialogów, wolne wypowiedzi. P yty CD Do obu ksià ek do àczono po jednej p ycie CD. Zawierajà one wzorce fonetyczne do çwiczeƒ wymowy oraz nagrania do çwiczeƒ rozwijajàcych sprawnoêç s uchania ze zrozumieniem monologi, krótsze i d u sze rozmowy, wywiady. W nagraniach wzi li udzia lektorzy niemieccy i austriaccy. Ksià ka nauczyciela Ksià ka nauczyciela u atwi Paƒstwu prac z podr cznikami aha! 3A i 3B. Zawiera ona: ogólnà koncepcj podr cznika, propozycj rozk adu materia u na jednostki lekcyjne, testy kontrolne do ka dego rozdzia u wraz z punktacjà, transkrypcj tekstów do s uchania, zamieszczonych wy àcznie na p ytach CD, klucz do testów kontrolnych i çwiczeƒ z obu cz Êci ksià ki ucznia: podr cznikowej i çwiczeniowej, plan wynikowy; materia y dodatkowe. 2. Cele i cechy podr cznika Komunikacja G ównym celem podr cznika jest przygotowanie ucznia do komunikowania si z rówieênikami, pos ugujàcymi si na co dzieƒ j zykiem niemieckim. Uczeƒ powinien w ró nych sytuacjach dnia codziennego rozumieç j zyk mówiony i pisany, a tak e prawid owo reagowaç, tworzyç krótsze i d u sze wypowiedzi oraz pisaç proste teksty w j zyku niemieckim. SprawnoÊci j zykowe Podr cznik rozwija równomiernie wszystkie cztery podstawowe sprawnoêci j zykowe: rozumienie komunikatu mówionego, czytanie ze zrozumieniem, mówienie oraz pisanie. åwiczenie sprawnoêci j zykowych zachodzi w trzech etapach: rozumienie, odtwarzanie w podanych sytuacjach i rolach oraz swobodna wypowiedê.

5 Rozk ad materia u na jednostki lekcyjne 5 Zakres tematyczny Tematyka prezentowana w podr czniku jest dostosowana do wieku, doêwiadczeƒ i zainteresowaƒ uczniów. Obejmuje mod, problemy ycia codziennego, sztuk, literatur, film, Êrodki masowego przekazu i reklam oraz ycie zawodowe i plany na przysz oêç. Realioznawstwo Autorzy podr cznika k adà nacisk na przekazywanie treêci realioznawczych dotyczàcych Niemiec, z uwzgl dnieniem aspektów interkulturowych. Takie uj cie umo liwia uczniom zapoznanie si z kulturà i obyczajami najbli szego Polsce i zarazem najwi kszego kraju niemieckoj zycznego oraz pozwala na porównanie ich z w asnà kulturà. Mamy nadziej, e dzi ki temu nasi uczniowie stanà si bardziej otwarci wobec innych kultur. J zyk Celem podr cznika jest zapoznanie ucznia z autentycznym j zykiem niemieckim u ywanym w sytuacjach dnia codziennego. Prezentujemy tak e elementy j zyka m odzie owego i potocznego oraz wskazujemy na ró nice mi dzy j zykiem mówionym a pisanym. Podr cznik zawiera wiele çwiczeƒ zach cajàcych do mówienia i stymulujàcych krótsze i d u sze wypowiedzi. Gramatyka U podstaw powstania podr cznika le à najnowsze doêwiadczenia dydaktyki komunikacyjnej. Materia gramatyczno-leksykalny jest prezentowany zawsze w okreêlonych kontekstach sytuacyjnych, w nawiàzaniu do doêwiadczeƒ ucznia i wiedzy ju przez niego posiadanej. Na podstawie przedstawionych przyk adów i zadaƒ uczeƒ sam tworzy regu y gramatyczne. Dzi ki temu zapami tuje je d u ej i uzmys awia sobie, e nadrz dnà funkcjà j zyka jest zawsze komunikacja. Na koƒcu ka dej jednostki lekcyjnej znajdujà si zadania komunikacyjne oraz podsumowanie zdobytych umiej tnoêci. 3. Rozk ad materia u na jednostki lekcyjne Proponowany przez nas rozk ad materia u jest przewidziany do realizacji w ciàgu 90 godzin lekcyjnych. Jednak e ostateczna liczna godzin lekcyjnych, jakà poêwi cà Paƒstwo na realizacj poszczególnych tematów, rozdzia ów, lekcji powtórzeniowych i przeznaczonych na testy, zale y wy àcznie od dokonanej przez Paƒstwa oceny warunków pracy: poziomu i liczebnoêci klasy oraz umiej tnoêci i zaanga owania ka dego z uczniów. Kapitel 1 Kleider machen Leute Temat lekcji Mode für jeden Anlass Im Wilden Westen Diese Sachen sind ein Teil von mir L. godz Cele komunikacyjne prowadzenie rozmów na temat mody i sposobu ubierania si opisywanie wyglàdu i ubioru wyrabianie umiej tnoêci opisywania ilustracji rozwijanie umiej tnoêci czytania ze zrozumieniem rozwijanie umiej tnoêci s uchania i czytania ze zrozumieniem doskonalenie umiej tnoêci opisywania wyglàdu i ubioru doskonalenie formu owania wypowiedzi pisemnych rozwijanie umiej tnoêci opisywania przedmiotów oraz historii z nimi zwiàzanej doskonalenie umiej tnoêci s uchania i czytania ze zrozumieniem Cele leksykalne nazwy cz Êci garderoby s ownictwo dotyczàce stroju utrwalanie s ownictwa dotyczàcego stroju i wyglàdu przypomnienie i rozszerzenie s ownictwa zwiàzanego z przedmiotami codziennego u ytku oraz opisywaniem ich cech charakterystycznych Gramatyka odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreêlonym w mianowniku i bierniku odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreêlonym w dope niaczu i celowniku odmiana przymiotnika po zaimku dzier awczym oraz po przeczeniu kein w liczbie pojedynczej odmiana przymiotnika po rodzajniku okreêlonym oraz po zaimku dzier awczym przeczeniu kein w liczbie mnogiej

6 6 Kapitel 1, 2, 3 Was ziehe ich bloß an? Aussehen oder Charakter? Zwölf Uhr mittags in Aha City gra planszowa Test sprawdzajàcy rozwijanie sprawnoêci rozumienia ze s uchu prowadzenie krótkich dialogów na temat ubioru prowadzenie dialogów w sklepie odzie owym doskonalenie techniki selektywnego czytania tekstu rozwijanie umiej tnoêci dyskutowania na temat mody, wyglàdu i charakteru s ownictwo i zwroty niezb dne do porozumiewania si w sklepie odzie owym utrwalanie s ownictwa dotyczàcego mody, wyglàdu i charakteru Kapitel 2 Manchmal gibt s Probleme Temat lekcji Ich bin von meinem Handy abhängig! Unter jedem Dach gibt s manchmal Krach Spieglein, Spieglein an der Wand... L. godz Cele komunikacyjne rozmowy o problemie uzale nieƒ i na ogów oraz o zagro eniach z nimi zwiàzanych rozwijanie umiej tnoêci prowadzenia dyskusji na podstawie materia u stymulujàcego: kola u rozwijanie umiej tnoêci rozumienia ze s uchu rozwijanie umiej tnoêci formu owania d u szych wypowiedzi ustnych: formu owanie problemów zawartych w tekêcie, opowiadanie o problemach uzale nieƒ znanych z w asnego otoczenia kszta towanie umiej tnoêci rozmowy o konfliktach w rodzinie i sposobach ich rozwiàzywania rozwijanie umiej tnoêci rozumienia ze s uchu kszta towanie i rozwijanie umiej tnoêci selektywnego zrozumienia tekstu i sporzàdzania krótkich notatek rozwijanie umiej tnoêci formu owania d u szych wypowiedzi ustnych: opowiadanie na podstawie w asnego doêwiadczenia kszta towanie umiej tnoêci opisywania siebie i innych: wyglàd zewn trzny i cechy charakteru prowadzenie rozmowy o modzie i pi knie doskonalenie umiej tnoêci czytania ze zrozumieniem Cele leksykalne s ownictwo zwiàzane z uzale nieniami i na ogami, zagro eniami z nimi zwiàzanymi i sposobami ich pokonywania s ownictwo dotyczàce konfliktów w rodzinie i sposobów ich rozwiàzywania s ownictwo zwiàzane z wyglàdem zewn trznym i cechami charakteru s ownictwo kojarzone z idea em pi kna Gramatyka rekcja czasowników rekcja przymiotników i przys ówków czasownik werden

7 Rozk ad materia u na jednostki lekcyjne 7 Kummerkasten Test sprawdzajàcy rozwijanie umiej tnoêci prowadzenia rozmowy: jak sobie radziç w sytuacjach konfliktowych, jak rozwiàzywaç problemy sercowe, zdrowotne, z przyjació mi kszta towanie umiej tnoêci udzielania porad doskonalenie umiej tnoêci czytania ze zrozumieniem i pisania utrwalenie s ownictwa zwiàzanego z problemami m odzie y i sytuacjami konfliktowymi rozwijanie s ownictwa dotyczàcego cech zewn trznych i cech charakteru spójnik deshalb czas przysz y Futur I Kapitel 3 Aus der Bücherkiste Temat lekcji Lesen ist trendy Alle Wege führen nach Hollywood Münchhausen, der Lügenbaron Janosch, der kleine Tiger und seine Freunde Test sprawdzajàcy 3 L. godz Cele komunikacyjne prowadzenie rozmów o ksià kach, gatunkach literackich, literaturze kszta towanie umiej tnoêci wyra ania w asnej opinii o ksià kach z u yciem specyficznego s ownictwa pisanie recenzji ksià ki çwiczenie umiej tnoêci sporzàdzania krótkiej notatki kupowanie i zamawianie ksià ek przez Internet rozwijanie umiej tnoêci czytania ze zrozumieniem umiej tnoêç opisywania yciorysów opowiadanie o swoim yciu rozwijanie umiej tnoêci s uchania i czytania ze zrozumieniem doskonalenie umiej tnoêci formu owania d u szych wypowiedzi ustnych i pisemnych rozwijanie umiej tnoêci rozumienia tekstu literackiego na przyk adzie opowieêci / legendy / bajki doskonalenie umiej tnoêci s uchania i czytania ze zrozumieniem doskonalenie umiej tnoêci formu owania d u szych wypowiedzi ustnych rozwijanie umiej tnoêci przeprowadzania wywiadu rozwijanie umiej tnoêci kreatywnego myêlenia i tworzenia d u szych tekstów w j zyku niemieckim: pisanie bajek i ich publikacja w Internecie rozwijanie sprawnoêci czytania i s uchania ze zrozumieniem Cele leksykalne s ownictwo zwiàzane ze Êwiatem ksià ek gatunki literackie zwroty niezb dne przy pisaniu recenzji s ownictwo zwiàzane z filmem i kinem wprowadzenie i utrwalanie s ownictwa niezb dnego do pisania yciorysu rozszerzenie s ownictwa charakterystycznego dla bajek i opowieêci: wyglàd i cechy charakteru postaci, dziwne wydarzenia, niespodziewane zakoƒczenie s ownictwo i zwroty niezb dne do przeprowadzenia wywiadu z pisarzem Gramatyka zaimek wzgl dny w mianowniku, zdania wzgl dne / przydawkowe czas przesz y Präteritum / Imperfekt zdania ze spójnikami dann i trotzdem utrwalenie zdaƒ o szyku prostym, przestawnym i koƒcowym

8 8 Kapitel 4, 5, 6 Kapitel 4 Mit Kunst auf du und du Temat lekcji Kunst ist für mich... Graffiti gegen graue Wände Wenn ihr Spaß an Musik habt... Test sprawdzajàcy 4 L. godz Cele komunikacyjne prowadzenie rozmów na temat sztuki rozwijanie umiej tnoêci prowadzenia dyskusji na podstawie materia u stymulujàcego operowanie zwrotami zwiàzanymi ze sztukà rozwiàzywanie quizu wyrabianie umiej tnoêci argumentowania rozwijanie umiej tnoêci s uchania ze zrozumieniem rozwijanie umiej tnoêci czytania ze zrozumieniem przyporzàdkowywanie Êródtytu ów do tekstów zbieranie argumentów za i przeciw graffiti rozwijanie umiej tnoêci argumentacji i dyskusji prowadzenie rozmów o muzyce, ulubionych rodzajach muzyki, zespo ach muzycznych i kompozytorach doskonalenie umiej tnoêci s uchania i czytania ze zrozumieniem Cele leksykalne s ownictwo zwiàzane ze sztukà: gatunki sztuki, artyêci, rodzaje utworów, muzea s ownictwo dotyczàce graffiti, argumenty za i przeciw niemieckie nazwy instrumentów muzycznych s ownictwo dotyczàce muzyki: gatunki muzyczne, wybrani kompozytorzy homonimy: der Band, das Band Gramatyka zaimek wzgl dny w celowniku i bierniku zaimek wzgl dny w po àczeniu z przyimkami bezokolicznik z zu i bez zu Kapitel 5 Fernsehen Temat lekcji Zwischen Geschichte und Hightech Streit um die Fernbedienung L. godz. 3 3 Cele komunikacyjne rozwijanie umiej tnoêci rozumienia ze s uchu oraz selektywnego czytania tekstu mówienie: ustne streszczanie tekstu doskonalenie formu owania wypowiedzi pisemnych: poczàtki telewizji rozwijanie umiej tnoêci s uchania czytanie: program telewizyjny przeprowadzanie ankiety i sporzàdzanie statystyki na temat ulubionych programów telewizyjnych doskonalenie sztuki dyskusji (Jak wyobra amy sobie ycie bez telewizora?) Cele leksykalne s ownictwo zwiàzane z rozwojem telewizji nazwy niemieckich stacji telewizyjnych s ownictwo dotyczàce programów telewizyjnych Gramatyka strona bierna (czas teraêniejszy)

9 Rozk ad materia u na jednostki lekcyjne 9 Wirklichkeit pur live aus dem Container Test sprawdzajàcy doskonalenie umiej tnoêci czytania (wypowiedzi o programach typu reality show) oraz s uchania ze zrozumieniem (debata radiowa) nabywanie umiej tnoêci wyra ania w asnego zdania (dyskusja o zjawisku reality show) s ownictwo zwiàzane z programami telewizyjnymi typu reality show zwroty przydatne do wyra ania w asnego zdania Kapitel 6 Den Job nehme ich ab sofort Temat lekcji Zwischen Kindheitsträumen und Arbeitsmarkt Ich würde gern... Jobben in den Ferien? Test sprawdzajàcy 6 L. godz Cele komunikacyjne rozwijanie umiej tnoêci czytania ze zrozumieniem interpretacja diagramu statystycznego przeprowadzanie ankiety i prezentowanie jej wyników doskonalenie umiej tnoêci pisania oraz mówienia o swoich dawnych i obecnych planach zawodowych rozwijanie umiej tnoêci s uchania i czytania ze zrozumieniem (wypowiedzi na forum internetowym) doskonalenie sztuki wypowiedzi: dobieranie zawodów do konkretnych osób prowadzenie krótkich dialogów rozwijanie wszystkich czterech sprawnoêci: czytania (regulacje prawne dotyczàce pracy nieletnich oraz og oszenia o pracy), s uchania i mówienia (praca w czasie wakacji) oraz pisania prowadzenie rozmów w sprawie pracy na wakacje Cele leksykalne nazwy zawodów s ownictwo dotyczàce zawodów i czynnoêci wykonywanych przez ich przedstawicieli s ownictwo dotyczàce systemu szkolnictwa utrwalanie i poszerzanie s ownictwa zwiàzanego z yciem zawodowym zwroty potrzebne do udzielania porad s ownictwo dotyczàce pracy w czasie wakacji s ownictwo zwiàzane z regulacjami prawnymi dotyczàcymi pracy nieletnich Gramatyka deklinacja s aba rzeczowników tryb warunkowy Konditional I tryb przypuszczajàcy Konjunktiv II czasowników sein i haben zdania warunkowe

10 10 Kapitel 1, 2, 3, 4 4. Przyk adowe scenariusze lekcji Scenariusz 1 Kapitel 1 Temat lekcji: Was ziehe ich bloß an? Cele: rozwijanie sprawnoêci rozumienia ze s uchu; prowadzenie krótkich dialogów na temat ubioru; prowadzenie dialogów w sklepie Materia leksykalny: s ownictwo i zwroty niezb dne do porozumiewania si w sklepie odzie owym Materia gramatyczny: odmiana przymiotnika Pomoce dydaktyczne: podr cznik z çwiczeniami, CD Formy socjalne: praca indywidualna Przebieg lekcji Wprowadzenie Nauczyciel/ka prosi poszczególnych uczniów o opisanie ubioru ich lub kolegów / kole anek z klasy. Nast pnie uczniowie próbujà odpowiedzieç na pytania typu: Was zieht man an, wenn man zum Familienfest, zur Klassenparty oder in die Schule geht? Zach camy uczniów do wypowiedzi wymagajàcych u ycia przymiotnika w funkcji przydawki. Prezentacja nowego materia u i praca nad nim Uczniowie s uchajà trzech dialogów z p yty: w sklepie z odzie à u ywanà, w domu przed rodzinnà imprezà oraz w sklepie z ubraniami. Po wys uchaniu odpowiadajà na pytania na str. 17 (pisemnie lub ustnie). Nast pnie uczniowie s uchajà króciutkich dialogów (CD 10) i na ich podstawie tworzà podobne w parach. Wspólnie czytamy i omawiamy Wörterbuch zum Thema: Im Modefachgeschäft. åwiczenia utrwalajàce nowy materia Uczniowie robià pisemnie çwiczenie 20. ze str. 75 w cz Êci çwiczeniowej podr cznika oraz çw. 21. na str. 76. Podsumowanie lekcji i objaênienie pracy domowej Uczniowie wykonujà zadanie komunikacyjne nr 21 na str. 18. Praca domowa: çw. 22. na str. 76. Scenariusz 2 Kapitel 2 Temat lekcji: Gemeinsam gegen Drogen Cele: rozmowy o problemie uzale nieƒ i na ogów oraz zagro eƒ z nimi zwiàzanych; rozwijanie umiej tnoêci prowadzenia dyskusji na podstawie materia u stymulujàcego Materia leksykalny: s ownictwo zwiàzane z uzale nieniami i na ogami Pomoce dydaktyczne: podr cznik z çwiczeniami, CD Formy socjalne: praca indywidualna, praca w parach Przebieg lekcji Wprowadzenie Uczniowie s uchajà krótkich dialogów i przyporzàdkowujà im w aêciwe reakcje zadanie 1. Nauczyciel wyjaênia podstawowe s ownictwo, np.: computersüchtig, die Plage, das Dopingmittel. Prezentacja nowego materia u i praca nad nim Razem pracujemy nad kola em zadanie 2. B dzie to zasadnicza cz Êç zaj ç. Uczniowie opisujà zdj cia i rysunki wyst pujàce w kola u, nast pnie czytajà teksty (zaczynajàc od najkrótszych, które mogà byç te tytu ami poszczególnych ilustracji). Wspólnie zastanawiamy si, które ilustracje pasujà do których tytu ów / tekstów. åwiczenia utrwalajàce nowy materia Zadajemy pytania do kola u, np.: Wie sieht der Mann auf Bild... aus? Wie viele Jugendliche rauchen? Sind das vor allem Mädchen oder Jungen? Ist Arbeitssucht ein wichtiges Problem in Deutschland? Przechodzimy do dyskusji zadanie 3.; wspólnie próbujemy wyjaêniç poj cie na ogu i uzale nieƒ: od pracy, telewizji, zakupów itp. Podsumowanie lekcji i objaênienie pracy domowej Uczniowie w formie pisemnej proponujà, w jaki sposób mo na walczyç z na ogami, np.: Fernsehsucht sich mit Freunden treffen, abends ausgehen, mehr mit der Ehefrau / dem Ehemann sprechen...

11 Przyk adowe scenariusze lekcji 11 Scenariusz 3 Kapitel 3 Temat lekcji: Münchhausen, der Lügenbaron Cele: rozwijanie umiej tnoêci rozumienia tekstu literackiego na przyk adzie opowieêci / legendy / bajki; doskonalenie umiej tnoêci s uchania i czytania ze zrozumieniem; doskonalenie umiej tnoêci formu owania d u szych wypowiedzi ustnych Materia leksykalny: rozszerzenie s ownictwa charakterystycznego dla bajek i opowieêci: wyglàd i cechy charakteru postaci, dziwne wydarzenia, niespodziewane zakoƒczenie Pomoce dydaktyczne: podr cznik z çwiczeniami, CD Formy socjalne: praca indywidualna Przebieg lekcji Wprowadzenie Uczniowie zapoznajà si z informacjà o baronie Münchhausenie. JeÊli czegoê nie rozumiejà, to pytajà nauczyciela. Nast pnie oglàdajà ilustracje do opowieêci o Münchhausenie i je opisujà: Auf dem ersten Bild sehe ich..., Das zweite Bild zeigt... Nast pnie wspólnie zastanawiamy si, jakà histori ilustrujà i czy mo na odgadnàç jej treêç, nie czytajàc fragmentów tekstu. Prezentacja nowego materia u i praca nad nim Uczniowie czytajà fragmenty historii Reise nach Russland i uk adajà je we w aêciwej kolejnoêci (zadanie 13a). Nast pnie s uchajà historii z p yty CD, po to, by sprawdziç, czy w aêciwie odgadli kolejnoêç zadanie 13b. åwiczenia utrwalajàce nowy materia Uczniowie odpowiadajà na pytania z zadania 14. ze str. 56. Uczniowie sporzàdzajà krótkie notatki, na podstawie których opowiadajà w kilku zdaniach w asnymi s owami treêç opowieêci. Wa ne jest, aby nauczyciel dok adnie sprawdzi, czy ka dy uczeƒ takà notatk sporzàdzi, poniewa, ze wzgl dów czasowych, opowiadaç b dzie tylko kilka osób. Podsumowanie lekcji i objaênienie pracy domowej Uczniowie wykonujà zadanie komunikacyjne nr 16. Praca domowa: çw. 19. i 20. z cz Êci podr cznikowej. Scenariusz 4 Kapitel 4 Temat lekcji: Kunst ist für mich... Cele: prowadzenie rozmów na temat sztuki; rozwijanie umiej tnoêci prowadzenia dyskusji na podstawie materia u stymulujàcego Materia leksykalny: s ownictwo zwiàzane ze sztukà, gatunki sztuki, artyêci, rodzaje utworów Pomoce dydaktyczne: podr cznik z çwiczeniami, CD Formy socjalne: praca indywidualna, praca w grupie Przebieg lekcji Wprowadzenie Jako wprowadzenie do lekcji uczniowie s uchajà krótkiej rozmowy o berliƒskiej wystawie zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej z Nowego Jorku zadanie nr 1. Nauczyciel wyjaênia niektóre s ówka, np.: die Nationalgalerie, die MoMA-Ausstellung. Prezentacja nowego materia u i praca nad nim Praca z kola em: wspólnie z uczniami przyporzàdkowujemy podpisy (nazwiska artystów, tytu y dzie, nazwy budowli, opisy wydarzeƒ itp.) do zdj ç i rysunków zadanie 2a. Staramy si, aby uczniowie sami rozwiàzali to zadanie. Gdy któryê z nich da b dnà odpowiedê, pytamy kolejnà zg aszajàcà si osob. Pomagamy dopiero w ostatecznoêci. Mo emy tak e wspólnie zastanawiaç si, jak dany tytu brzmi po polsku (byç mo e jest znany uczniom w aênie w j zyku ojczystym). åwiczenia utrwalajàce nowy materia Rozwiàzujemy zadanie 2b: co z przedstawionych obiektów jest sztukà. Zach camy uczniów do aktywnego uczestnictwa, nawet w formie dyskusji zabawy. Uczniowie u ywajà podanych zwrotów: Ich glaube,... ist Kunst.... ist bestimmt ein Kunstwerk.... ist auf keinen Fall Kunst. So was wie... kann doch keine Kunst sein. Ich bin nicht sicher, ob... Kunst ist.... ist eher keine Kunst, aber... Uczniowie rozwiàzujà zadanie 3. i uzupe niajà schemat: Co jeszcze kojarzy wam si ze sztukà? Podsumowanie lekcji i objaênienie pracy domowej Jako prac domowà uczniowie rozwiàzujà çwiczenie 1. i 2. z cz Êci çwiczeniowej podr cznika.

12 12 Kapitel 5, 6 Scenariusz 5 Kapitel 5 Temat lekcji: Zwischen Geschichte und Hightech (1) Cele: rozwijanie umiej tnoêci rozumienia ze s uchu oraz selektywnego czytania tekstu o rozwoju telewizji Materia leksykalny: s ownictwo dotyczàce rozwoju telewizji Materia gramatyczny: strona bierna Passiv (czas teraêniejszy) Pomoce dydaktyczne: podr cznik z çwiczeniami, CD Formy socjalne: praca indywidualna Przebieg lekcji Wprowadzenie Uczniowie oglàdajà i omawiajà rysunek, a nast pnie s uchajà dwukrotnie nagrania i uzupe niajà zdania. Prezentacja nowego materia u i praca nad nim Uczniowie s uchajà nagrania, a nast pnie czytajà tekst o telewizji. Tekst jest stosunkowo trudny, czytamy go wi c z uczniami powoli i dok adnie. Wprowadzenie materia u gramatycznego G4: strona bierna (czas teraêniejszy). Na podstawie tekstu uczniowie wstawiajà brakujàce s owa. Nast pnie uzupe niajà regu gramatycznà. åwiczenia utrwalajàce nowy materia Uczniowie rozwiàzujà zadanie nr 2a: W których wierszach tekstu znajdujà si nast pujàce informacje? Nast pnie rozwiàzujà zadanie nr 1 z cz Êci çwiczeniowej podr cznika. Podsumowanie lekcji i objaênienie pracy domowej Przy podsumowaniu lekcji upewniamy si, czy uczniowie zrozumieli zasady tworzenia strony biernej oraz jej praktycznych zastosowaƒ w ywej komunikacji. Praca domowa: çw. 2. w cz Êci çwiczeniowej podr cznika. Scenariusz 6 Kapitel 6 Temat lekcji: Jobben in den Ferien? (1) Cele: rozwijanie umiej tnoêci rozumienia ze s uchu oraz selektywnego czytania tekstu (og oszenia o pracy) Materia leksykalny: s ownictwo dotyczàce pracy w czasie wakacji Pomoce dydaktyczne: podr cznik z çwiczeniami, CD Formy socjalne: praca indywidualna Przebieg lekcji Wprowadzenie Uczniowie s uchajà rozmowy Gabi z Biankà i rozwiàzujà zadanie na zrozumienie tekstu (richtig falsch). Nast pnie rozmawiajà na temat pracy w wakacje (zad. 14.). Prezentacja nowego materia u i praca nad nim Uczniowie czytajà og oszenia o pracy, wyjaêniamy nieznane s owa i zwroty. åwiczenia utrwalajàce nowy materia Na podstawie przeczytanego tekstu uczniowie uzupe niajà tabelk (zad. 15). Podsumowanie lekcji i objaênienie pracy domowej Na koniec lekcji uczniowie wypowiadajà si o tym, która z propozycji pracy na lato by ich zainteresowa a i dlaczego. Praca domowa: çw. 14.

13 13 aha! J zyk niemiecki Testy kontrolne

14 14 Kapitel 1 5. Testy kontrolne Test 1 Kapitel 1 I. Lies aufmerksam den Text und entscheide, was richtig und was falsch ist. Przeczytaj uwa nie poni szy tekst i zdecyduj, co jest prawdà, a co nie. (10 punktów) Was trägt man heute, wenn man 16 Jahre alt ist? Die Zeitschrift Trix hat einige deutsche Teenager danach gefragt. Hier die interessantesten Aussagen: Melanie (16) aus Bremerhaven: Ich trage immer das, was gerade in ist. Ich mag keine Klamotten vom vorigen Jahr. Außerdem ist Einkaufen meine wahre Leidenschaft! In Modegeschäften kann ich ohne Ende herumsuchen. Da finde ich immer etwas für mich! Axel (16) aus Dortmund: Eine bequeme Jeanshose, oben ein lustiges T-Shirt oder ein Kapuzen- Sweater, dazu eine Baseballkappe das ist mein Lieblingsoutfit. So laufe ich halt die meiste Zeit herum. Dominik (17) aus Buxtehude: Ich trage meistens lockere sportliche Klamotten zur Schule oder so, aber auch einen schwarzen Anzug und ein weißes Hemd finde ich ab und zu absolut geil! Dazu obligatorisch einen gestreiften Schlips! Wenn ich mal so auf einer Party erscheine, finden es meine Kumpels total bescheuert, dagegen sind die Mädchen meistens völlig hingerissen... Marlies (15) aus Stuttgart: Ich habe eine ältere Schwester und bekomme meistens ihre alten Klamotten. Manche finden das bestimmt schrecklich, ich bin damit aber völlig zufrieden. Aus einer alten Hose kann man doch so viel machen! Ich bastle gern an den Sachen etwas herum und mache aus ihnen Stücke, die man in keinem Laden bekommt. Solche Klamotten sehen nie langweilig aus. bescheuert g upi hingerissen zachwycony, zafascynowany 1. Die Zeitschrift Trix hat nur mit einem deutschen Teenager gesprochen. 2. Melanie achtet immer auf die neuen Trends. 3. Einkaufen macht ihr wenig Spaß. 4. Axel trägt gern Jacken mit Kapuze. 5. Er läuft gern in seiner Freizeit. 6. Dominik zieht meistens sportliche Sachen an, wenn er in die Schule geht. 7. Mädchen mögen das elegante Outfit von Dominik. 8. Manche Leute finden die ältere Schwester von Marlies schrecklich. 9. Marlies findet alte Klamotten furchtbar. richtig falsch II. Wie sehen die Leute auf dem Bild aus? Was tragen sie? Beschreibe genau. Jak wyglàdajà osoby na obrazku? Jakie ubrania majà na sobie? Opisz je dok adnie. (10 punktów)

15 Testy kontrolne 15 III. Welches Adjektiv passt nicht zu dem jeweiligen Substantiv? Streiche durch. Który z podanych przymiotników nie pasuje do danego rzeczownika. PrzekreÊl. (2 punkty) 1. Hose: lustig, kurz, schwarz, hoch 3. Schuhe: schmutzig, groß, fleißig, eng 2. T-Shirt: alt, sauber, klug, klein 4. Kleid: sauer, sommerlich, bunt, lang IV. Ergänze die Adjektivendungen. Uzupe nij koƒcówki przymiotników. (4 punkty) 1. im wild... Westen 4. nach einer lang... Pause 7. in der gleich... Farbe 2. mit einer alt... Fotokamera 5. für ihre neu... Freunde 8. auf dem nächst... Bild 3. bei meinen lieb... Großeltern 6. im letzt... Jahr V. Ergänze die Adjektivendungen, wenn nötig. Uzupe nij koƒcówki przymiotników, jeêli to konieczne. (8,5 punktu) 1. Ihren neu. Freund habe ich noch nicht gesehen, aber sie hat erzählt, er ist intelligent..., charmant... und ein richtig... Profi in seinem Beruf. 2. Ehrlich... gesagt, du siehst furchtbar... in dem alt... Pullover aus. 3. Mein lieb... Bruder hat sich wieder etwas Neu... gekauft: das modernst... Handy mit einer klein... Kamera. 4. Ich muss mir neu... Schuhe und eine leicht... Sommerjacke kaufen. 5. Euer neu... Wagen ist einfach toll Hast du etwas Interessant... bei der Modenschau gesehen? 7. Haben Sie schon von den neuest... Trends gehört? VI. Ergänze die Sätze. Uzupe nij zdania. (6 punktów) 1. Ich bin am Wochenende zu einer Party eingeladen. Vielleicht ziehe ich dann... an. 2. Der Junge geht heute zum ersten Mal in die Schule. Er trägt Es ist sehr kalt draußen. Zieh unbedingt... an! 4. Meine Eltern gehen heute Abend in die Oper. Meine Mutter will anziehen und mein Vater Im Sommer trage ich meistens.... VII. Aussehen oder Charakter? Was ist, deiner Meinung nach, wichtiger? Schreibe mindestens 8 Sätze. Wyglàd czy charakter? Co jest twoim zdaniem wa niejsze? Napisz co najmniej 8 zdaƒ. (16 punktów).

16 16 Kapitel 2 Test 2 Kapitel 2 I. Richtig oder falsch? Lies das Interview mit Tim und entscheide. Prawda czy fa sz? Przeczytaj wywiad z Timem i zdecyduj. (6 punktów) jemanden aufklären uêwiadamiaç kogoê Mütter und Kinder 5 Fragen Wie oft ärgern wir uns über sie! Sie weiß immer alles besser. Und wir müssen nach Hause zurück, wenn die Party erst richtig losgeht. Aber dann wieder ist sie für uns da, wenn wir sie brauchen. So ist sie die Mutter. Wir wollten wissen, wie junge Leute ihre Beziehung zur Mutter sehen. Reporterin: Hallo! Ich möchte dir ein paar Fragen stellen zum Thema Meine Mutter und ich, wenn du nichts dagegen hast. Tim: Aber bitte, schießen Sie los. Reporterin: Das schlimmste Erlebnis mit deiner Mutter? Tim: Meine Mutter hat schrecklich reagiert, als ich mir dieses Jahr die Haare rot gefärbt habe. Oder war es bei der Geschichte mit dem Ohrring noch schlimmer? Ich glaube, meine neue Frisur liegt doch auf Platz eins. Reporterin: Glaubst du, dass deine Mutter hübsch ist? Tim: Ich finde meine Mutter toll. Sie ist sportlich, kleidet sich modisch. Sie sieht einfach prima aus und meine Freunde verwechseln sie oft mit meiner älteren Schwester. Reporterin: Was hast du von deiner Mutter geerbt? Tim: Ich habe äußerlich gar nichts von meiner Mutter. Ich sehe meinem Vater ähnlich, hab seine Haare und Augen. Reporterin: Wie soll die Mutter deiner Kinder sein? Tim: Die Mutter von meinen Kindern muss einfach Klasse sein: charmant, witzig und... sexy. Für mich ist der Charakter ausschlaggebend und nicht das perfekte Aussehen. Aber natürlich habe ich nichts gegen schöne Frauen. Reporterin: Wer hat dich aufgeklärt: Mutter oder Vater? Tim: Weder noch. Ich glaube, die größte Rolle haben dabei Fernsehen und Zeitschriften gespielt. 1. Der Ohrring war das Schlimmste für Tims Mutter. 2. Tim findet seine Mutter hübscher als seine ältere Schwester. 3. Tim ist vom Aussehen her seinem Vater ähnlich. 4. Tim und sein Vater haben rotes Haar. 5. Tims Ehefrau muss eine wahre Schönheit sein. 6. Seine Eltern haben ihm Filme und Zeitschriften empfohlen. richtig falsch II. Verbinde die zueinander passenden Ausdrücke. Po àcz pasujàce do siebie sformu owania. (8 punktów) 1. mit seiner Figur zufrieden sein a) immer mehr arbeiten 2. unter Kaufsucht leiden b) etwas nicht mehr ertragen können 3. süchtig sein nach etwas c) in Mode sein 4. ein eingespieltes Team sein d) schlank werden wollen 5. arbeitssüchtig werden e) abhängig sein von etwas 6. abnehmen wollen f) sich in seinem Körper wohl fühlen 7. in sein g) ständig etwas Neues kaufen müssen 8. die Nase voll haben h) gern und gut als Gruppe arbeiten

17 Testy kontrolne 17 III. Ergänze die Sätze (Rektion der Verben). Uzupe nij zdania (rekcja czasowników). (4 punkty) wem telefoniert Inge so lange? 2. Immer mehr Jugendliche greifen... Drogen. 3. Heute haben wir in der Klasse... die Nikotinsucht geredet. 4. Wir diskutieren... das neue Buch von Tolkien. 5. Warum hörst du denn nicht... deinen Vater? 6. Ich habe eben... unsere Sommerferien in Spanien gedacht. 7. Wir alle wollen... der Öko-Aktion mitmachen. 8. Warum hast du mit mir nicht da... gesprochen? IV. Bilde Fragen zu den fett gedruckten Satzteilen. U ó pytania do wyt uszczonych cz Êci zdania. (6 punktów) 1. Du sollst auf die Aussprache achten. 2. Unsere Klasse nimmt an dem Ausflug nach Krakau teil. 3. Markus ist vom Fernsehen total besessen. 4. Wir sind von Eltern immer noch abhängig. 5. Ich habe eben an Monikas Autounfall gedacht. 6. Wir haben gerade über den neuen Biologielehrer gesprochen. V. Setze die richtige Form von werden ein. Wstaw w aêciwà form czasownika werden. (3,5 punktu) 1. Die Arbeitssucht... in der letzten Zeit zu einem immer größeren Problem. 2. Ich... langsam müde. 3. Die Benzinpreise... von Tag zu Tag immer höher. 4. Es ist aber kalt du im Dezember 15 oder 16? 6. Martin... wohl kein Polizist, oder? 7. Es... spät, wir müssen gehen.

18 18 Kapitel 2 VI. Schreibe die Sätze im Futur. Napisz zdania w czasie przysz ym Futur. (7 punktów) 1. Wann kommt endlich der Bus? 2. Holen Sie mich vom Flughafen ab? 3. Tim ist wohl schon zu Hause. 4. Die Maschine fliegt in zehn Minuten ab. 5. Machst du dich endlich an die Arbeit? 6. Wir besuchen euch an diesem Wochenende. 7. Bleiben wir übers Wochenende zu Hause? VII. Verbinde die Sätze. Po àcz zdania. (6 punktów) 1. Christian hat keine Freunde, a) weil A. macht sie Aerobic. 2. Mensch, beeil dich, b) aber B. er trifft sich jedes Wochenende mit seinem Vater. 3. Anne will abnehmen, c) sonst C. er ständig alleine zu Hause herumsitzt. 4. Ich habe Angst, d) also D. spare ich Geld. 5. Frank lebt bei seiner Mutter, e) deshalb E. meine Eltern meine Zukunftspläne nicht verstehen. 6. Ich möchte mir ein Mountainbike f) dass F. verpassen wir den Zug! kaufen, VIII. Schreibe einen kurzen Brief an deinen Freund aus Deutschland, in dem du von deinen Problemen zu Hause berichtest. Schreibe mindestens 8 Sätze. Napisz krótki list do swojego przyjaciela z Niemiec, w którym poinformujesz go o swoich k opotach w domu. Napisz co najmniej 8 zdaƒ (16 punktów)

19 Testy kontrolne 19 Test 3 Kapitel 3 I. Richtig oder falsch? Lies die Buchrezension von Caroline und entscheide. Prawda czy fa sz? Przeczytaj recenzj ksià ki napisanà przez Caroline i zdecyduj. (8 punktów) Der schreckliche Anfang von Lemony Snicket Der schreckliche Anfang : Der Titel ist Programm. Man liest zunächst den grausamen Anfang einer tollen Geschichte. Schon nach den ersten paar Seiten von diesem Buch dachte ich nur wow! Ich habe das Buch überallhin mitgenommen und es in jeder freien Minute gelesen: im Bus, in der Bahn, manchmal sogar im Unterricht! In seiner absolut genialen Schreibweise erzählt der Autor die Geschichte von drei Geschwistern: Violet Baudelaire (14), sie ist eine hervorragende Erfinderin, Klaus Baudelaire (12), er hat schon sehr viele Bücher gelesen, und kann den Inhalt auch nacherzählen, und Sunny Baudelaire (circa 2). Eines Tages, als die Geschwister am Strand spielen, bekommen sie die tragische Nachricht, dass ihre Eltern gestorben sind. So müssen die Kinder zu ihrem Verwandten Graf Olaf, der in der Nähe wohnt. Er kümmert sich aber nicht um sie, sondern denkt an das Geld der Familie Baudelaire, denn die Eltern der Kinder waren sehr reich. Und so fängt die Geschichte an, in der die Geschwister sogar um ihr Leben kämpfen müssen. Und erst das Ende! Aber ich verrate nichts mehr... Ich empfehle das Buch jedem; es lohnt sich, echt. 1. Caroline findet das Buch grausam. 2. Der schreckliche Anfang ist ein sehr spannendes Buch, glaubt Caroline. 3. Schon nach den ersten paar Seiten hatte Caroline schreclikche Angst. 4. Klaus ist ein Bücherfreund. 5. Die Eltern der Kinder sind plötzlich verreist. 6. Der schreckliche Anfang erzählt die Geschichte von drei Kindern aus einer sehr armen Familie. 7. Graf Olaf liebt die Kinder nicht, er will nur das Geld ihrer Eltern. 8. Caroline meint, die Geschichte hat ein glückliches Ende. richtig falsch II. Verbinde miteinander. Po àcz. (3,5 punktu) 1. ein Buch a) drehen 2. einen Film b) erzählen 3. Kinokarten telefonisch c) vorschlagen 4. sich einen Horror-Film d) kommen 5. eine Geschichte e) bestellen 6. zur Welt f) schreiben 7. einen Kinobesuch g) ansehen III. Ordne die Antonyme zu. Przyporzàdkuj antonimy. (4 punkty) 1. interessant a) schwierig 2. gut b) inhaltsarm 3. modern c) dumm 4. einfach d) wirkungslos 5. klug e) unglücklich 6. wirkungsvoll f) langweilig 7. glücklich g) schlecht 8. inhaltsreich h) historisch

20 20 Kapitel 3 IV. Ordne das jeweils passende Synonym zu. Znajdê pasujàce synonimy. (3 punkty) 1. spannend a) riesig 2. ausgezeichnet b) interessant 3. mächtig c) empfehlenswert 4. mittelmäßig d) hervorragend 5. schwer e) durchschnittlich 6. lesenswert f) kompliziert V. Bilde Relativsätze. Utwórz zdania wzgl dne. (5 punktów) 1. Das ist der bekannte Regisseur. Er hat neulich wieder einen Kinohit gedreht. 2. Wer ist die ältere Dame? Sie steht neben deinem Vater. 3. Kauf dir doch das Buch. Es hat dir so gut gefallen. 4. Das Einkaufszentrum ist ganz neu. Es liegt hier gegenüber. 5. In unserem Park wachsen Bäume. Sie sind fast dreihundert Jahre alt. VI. Ergänze die Sätze mit den Modalverben im Präteritum / Imperfekt. Uzupe nij zdania czasownikami modalnymi w czasie przesz ym Präteritum / Imperfekt. (5 punktów) 1. Noch vorige Woche... man in diesem Restaurant doch rauchen! 2. Mein Bruder... schon mit vier Jahren Rad fahren. 3. Gestern... wir den ganzen Nachmittag in unseren Zimmern Ordnung machen. 4. Ich... ihn nie. 5. Wir... über die Straße gehen, aber die Verkehrsampel zeigte rot. VII. Ergänze die Tabelle. Uzupe nij tabel. (6 punktów) ausgehen wanderte ist gefahren ist gerannt... arbeitete... umziehen hat gespielt... war hatte...

Sprawdź swoje kompetencje językowe

Sprawdź swoje kompetencje językowe Sprawdź swoje kompetencje językowe 1. Jaki to rok? Napisz cyframi. 2pkt achtzehnhundertzweiundneunzig zweitausendfünfzehn 2. Wybierz prawidłową odpowiedź. 5pkt Er (wohnt - schreibt - kommt) in Berlin.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

Mirosława Czerwińska

Mirosława Czerwińska www.awans.net Publikacje nauczycieli Mirosława Czerwińska Test z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net Test z języka niemieckiego,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 19.01.2015 1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 3. Zadanie 3. Rozdział 3. Przed obejrzeniem filmu: Schritt 1. Film ohne Ton. Schritt 2. Film mit Ton

Zadanie 1 Zadanie 3. Zadanie 3. Rozdział 3. Przed obejrzeniem filmu: Schritt 1. Film ohne Ton. Schritt 2. Film mit Ton .shock Fotolia Przed obejrzeniem filmu: Zadanie 1 Zadanie 3 Zadanie 1 Was stellt dieses Foto dar? Schreib deine Assoziationen auf. Napisz swoje skojarzenia z powyższym zdjęciem. Zadanie 2 Wie sieht die

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 13.11.2015 1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania

Bardziej szczegółowo

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów.

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. GIMNAZJUM 20 GDAŃSK POLSKA Maj 2006 SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. D 1.2. B 1.3. Zdający określa główną myśl tekstu. (II.

Bardziej szczegółowo

XV KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla gimnazjów województwa świętokrzyskiego rok szkolny 2016/2017 ETAP I

XV KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla gimnazjów województwa świętokrzyskiego rok szkolny 2016/2017 ETAP I XV KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla gimnazjów województwa świętokrzyskiego rok szkolny 2016/2017 ETAP I kod ucznia Dane uzupełnia członek Komisji Konkursowej po sprawdzeniu i rozkodowaniu prac: Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

FILM 6 Pogoda. Lp. Przebieg lekcji Formy pracy Materia y

FILM 6 Pogoda. Lp. Przebieg lekcji Formy pracy Materia y FILM 6 Pogoda Zaj cia Top Wetter! to materia umo liwiajàcy powtórzenie i przygotowanie si do testu z 7. rozdzia u podr cznika Das ist Deutsch! 1 wydawnictwa Nowa Era. Lekcja prowadzona jest na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI TESTU KOMPETENCYJNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PO GIMNAZJUM UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM TEST GRAMATYCZNO - LEKSYKALNY

WYNIKI TESTU KOMPETENCYJNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PO GIMNAZJUM UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM TEST GRAMATYCZNO - LEKSYKALNY WYNIKI TESTU KOMPETENCYJNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PO GIMNAZJUM UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM TEST GRAMATYCZNO - LEKSYKALNY 1 Badanie przeprowadzili nauczyciele języka niemieckiego: 1. Termin realizacji:

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

3. Rozkład materiału na jednostki lekcyjne

3. Rozkład materiału na jednostki lekcyjne 5 Zakres tematyczny Tematyka prezentowana w podręczniku jest dostosowana do wieku, doświadczeń i zainteresowań uczniów. Obejmuje życie rodzinne i towarzyskie, pracę, świat przyrody, zakupy i usługi, kulturę,

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

1. Gabi hat 5. Die Schwester von Gabi a) zwei Schwestern. a) ist blöd. b) nur eine Schwester b) hat eine gute Figur. c) keine Schwester c) ist alt.

1. Gabi hat 5. Die Schwester von Gabi a) zwei Schwestern. a) ist blöd. b) nur eine Schwester b) hat eine gute Figur. c) keine Schwester c) ist alt. I. Przeczytaj tekst, a następnie wybierz prawidłowe informacje. 7 pkt Ich heiße Gabi und ich habe zwei Geschwister. Mein Bruder ist ein Baby, er ist erst sieben Monate alt. Er trinkt und lacht gern. Er

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ (S1) Czas pracy: 45 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

FILM 5 Nazwy miesi cy

FILM 5 Nazwy miesi cy FILM 5 Nazwy miesi cy Lekcja zosta a opracowana z myêlà o grupie uczniów znajàcych s ownictwo zwiàzane z kalendarzem: miesiàce, pory roku. Te zaj cia warto zrealizowaç po rozdziale 7. podr cznika Das ist

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

FILM 3 Podawanie godzin

FILM 3 Podawanie godzin FILM 3 Podawanie godzin Zaj cia zosta y przygotowane dla uczniów, którzy liczà do stu i znajà zasady podawania czasu zegarowego w sposób oficjalny i potoczny. Lekcja obejmuje materia leksykalny i gramatyczny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO GIMNAZJUM NUMER 27 W WARSZAWIE - 2008

TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO GIMNAZJUM NUMER 27 W WARSZAWIE - 2008 TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DO GIMNAZJUM NUMER 27 W WARSZAWIE - 2008 Imi ę i nazwi sko kandydata : Zaznacz przy ka żdym zadaniu ty l k o j edn ą prawid łową odpowied ź! 1. Jak odpowiesz na

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK MIECKI

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. R F 1.1. Arthus-Bertrand

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. F F F F R Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału na 60 jednostek lekcyjnych

Szczegółowy rozkład materiału na 60 jednostek lekcyjnych Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 205 Szczegółowy rozkład materiału na 60 jednostek lekcyjnych Lekcja organizacyjna.. Deutsch ist international / Niemiecki to język międzynarodowy.2.

Bardziej szczegółowo

1. Petra wohnt in: a. Hamburg b. Köln c. München. 3. Petra spielt gern: a. Lego b. Karten c. Schach

1. Petra wohnt in: a. Hamburg b. Köln c. München. 3. Petra spielt gern: a. Lego b. Karten c. Schach KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY V Imię i nazwisko:... Nazwa szkoły i miejscowość:... Witamy Cię na konkursie DaF-Kenner. Na rozwiązanie testu konkursowego masz 60 minut. W tym czasie możesz zdobyć

Bardziej szczegółowo

Konkurs języka niemieckiego Deutsch ist easy

Konkurs języka niemieckiego Deutsch ist easy Test gramatyczny dla uczniów gimnazjum 1. Wstaw odpowiednią formę czasownika podanego w nawiasie w czasie teraźniejszym (5p) a) Max heute in Poznań ( sein) b) ihr noch die Zeit? ( haben ) c) Sie mit uns

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Guter Start! A = 3 godziny w tygodniu B = 2 godziny w tygodniu Wir sind wieder alle da! Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła Nazwy przedmiotów

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH (S7) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. Język niemiecki. poziom podstawowy i rozszerzony. Także w wersji online TRENING PRZED EGZAMINEM. Sprawdź, czy zdasz!

Egzamin gimnazjalny. Język niemiecki. poziom podstawowy i rozszerzony. Także w wersji online TRENING PRZED EGZAMINEM. Sprawdź, czy zdasz! Egzamin gimnazjalny 8 Język niemiecki poziom podstawowy i rozszerzony TRENING PRZED EGZAMINEM Także w wersji online Sprawdź, czy zdasz! Spis treści Poziom podstawowy Zestaw 1: Aller Anfang ist schwer 5

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 1 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/ TYDZIEŃ = (30

Bardziej szczegółowo

Test wiadomości i umiejętności języka niemieckiego w klasie pierwszej gimnazjum

Test wiadomości i umiejętności języka niemieckiego w klasie pierwszej gimnazjum Literka.pl Test wiadomości i umiejętności języka niemieckiego w klasie pierwszej gimnazjum Data dodania: 2007-08-18 10:15:28 Od początku pracy w gimnazjum przeprowadzam we współpracy z innymi nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Przykładowy sprawdzian uzdolnień językowych z języka niemieckiego. dla kandydatów do Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelinie

Przykładowy sprawdzian uzdolnień językowych z języka niemieckiego. dla kandydatów do Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelinie Przykładowy sprawdzian uzdolnień językowych z języka niemieckiego dla kandydatów do Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelinie Imię i nazwisko ucznia : Ilość uzyskanych punktów: Ilość punktów możliwych do zdobycia:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna 2012 Halina Wachowska Egzamin maturalny 2012 r. Część ustna 1 3 minuty Jesteś na wymianie młodzieżowej w Niemczech. Koleżankę / kolegę z Niemiec interesuje

Bardziej szczegółowo

Eine Geburtstagsgeschichte

Eine Geburtstagsgeschichte Eine Geburtstagsgeschichte Rodzaj ćwiczenia: utrwalające słownictwo, rozwijające umiejętność budowania zdań, rozwijające wyobraźnię Zakres leksykalno-gramatyczny: słownictwo z zakresu urodziny Główny cel:

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

TEST IV. 1. Rozumienie ze słuchu. 8 pkt

TEST IV. 1. Rozumienie ze słuchu. 8 pkt TEST IV 1. Rozumienie ze słuchu. 8 pkt Przeczytaj zdania, a następnie posłuchaj nagrania i zaznacz informacje zgodne z tekstem. 8 x 1 pkt 1. Nina ist am Samstag aufgestanden. a) früh b) sehr früh c) spät

Bardziej szczegółowo

FILM 5 Wskazywanie drogi

FILM 5 Wskazywanie drogi FILM 5 Wskazywanie drogi Zaj cia Top Ferienparadies! to materia dajàcy mo liwoêç powtórzenia i przygotowania si do testu z 7. rozdzia u podr cznika Das ist Deutsch! 2 wydawnictwa Nowa Era. Lekcja prowadzona

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Arkusz I Czas pracy 90 minut Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. R 1.2. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera określone

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ PAŹDZIERNIK 2011 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. F 1.2. R 1.3.

Bardziej szczegółowo

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok Rozdział Jednostka tematyczna Cele komunikacyjne Materiał leksykalny Materiał gramatyczny Materiał z podręcznika Materiał z zeszytu ćwiczeń Materiały dodatkowe Starter (2) Was kennst du schon? - rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka niemieckiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWIE ĆWICZENIA + ZADANIA. POZIOM A1/A2 LEKCJA 1. (45 minut)

MISTRZOWIE ĆWICZENIA + ZADANIA. POZIOM A1/A2 LEKCJA 1. (45 minut) MISTRZOWIE DRYBLINGU ĆWICZENIA + ZADANIA POZIOM A1/A2 LEKCJA 1. (45 minut) 2 Poziom A1/A2 3 1. Unser Hobby? Fußball! 1. Przeczytaj wypowiedzi piłkarzy. Jakie jest ich hobby? Ich heiße Jakub Błaszczykowski.

Bardziej szczegółowo

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.0 i III.1. Temat lekcji Ilość godz. Uczeń potrafi: Realizacja podstawy programowej 1. Das bin ich! 1 przedstawić siebie,

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.0 i III.1. Temat lekcji Ilość godz. Uczeń potrafi: Realizacja podstawy programowej 1. Das bin ich! 1 przedstawić siebie, JĘZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK CZĘŚĆ II REALIZACJA WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.0

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Egzamin maturalny z języka niemieckiego Zadanie 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2015 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

A. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. / 4. B. Połącz ze sobą części zdania. Rozwiązanie wpisz do tabeli. / 5

A. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. / 4. B. Połącz ze sobą części zdania. Rozwiązanie wpisz do tabeli. / 5 Kontrollarbeit 1A Testy do rozdzia³ów Klasse... Vorname und Name... / 25 Note... A. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki. / 4 wie wie wer wo... ist das? Das ist mein Onkel.... heißt er? Er heißt Ralf Schmidt....

Bardziej szczegółowo

FILM 1 Przedstawianie si

FILM 1 Przedstawianie si FILM 1 Przedstawianie si Lekcja przewidziana jest dla uczniów, którzy opanowali materia 1. rozdzia u z podr cznika Das ist Deutsch! 1 wydawnictwa Nowa Era i potrafià przedstawiç si w kilku zdaniach oraz

Bardziej szczegółowo

NA DOBRY START PORADNIK NAUCZYCIELA

NA DOBRY START PORADNIK NAUCZYCIELA NA DOBRY START PORADNIK NAUCZYCIELA 7 Drodzy Nauczyciele Nowe prawo oświatowe zostało uchwalone. Przed nami wielka reforma całego systemu edukacji w Polsce, przed nami wielkie NOWE nowa sieć szkół, nowe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

DEUTSCHFAN REGULAMIN II KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIGO Z ELEMENTAMI REALIOZNAWSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2014/2015

DEUTSCHFAN REGULAMIN II KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIGO Z ELEMENTAMI REALIOZNAWSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2014/2015 REGULAMIN II KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIGO Z ELEMENTAMI REALIOZNAWSTWA DEUTSCHFAN DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2014/2015 1. Organizator 1. Za organizację Konkursu Deutschfan dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIEKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A1) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 5) proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane

Bardziej szczegółowo

alles klar 1a i 1b zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne

alles klar 1a i 1b zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne alles klar a i b zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne Rozdział i temat lekcji Kapitel Wo spricht man Deutsch? Wo spricht man Deutsch? Słuchanie ze zrozumieniem. Wir stellen uns vor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "DER DIE DAS KENNER" EDYCJA VIII Rok szkolny 2011/2012

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DER DIE DAS KENNER EDYCJA VIII Rok szkolny 2011/2012 REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "DER DIE DAS KENNER" EDYCJA VIII Rok szkolny 2011/2012 Celem konkursu jest wspieranie uczniów szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka niemieckiego dla klas II

Rozkład materiału z języka niemieckiego dla klas II Podręcznik: Aha neu 2a,2b Rozkład materiału z języka dla klas II 1. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami oceniania w II klasie Kapitel 1 Ich lade dich ein! Wann hast du Geburtstag? Liczebniki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Uprawnienia ucznia do nieprzenoszenia

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego Piórko dla Gimnazjalistów

I Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego Piórko dla Gimnazjalistów I Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego Piórko dla Gimnazjalistów Etap międzyszkolny 2012/2013 Drogi Gimnazjalisto! Gratulujemy Ci przejścia do etapu międzyszkolnego i życzymy powodzenia w dalszej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTYCZNEGO prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine 1. Autor: Anna Jagiełło 2. Grupa docelowa: I klasa ZSZ 3. Liczba godzin: 2h 4. Temat zajęć: Was fehlt dir? choroby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM "DER DIE DAS KENNER"

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DER DIE DAS KENNER REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM "DER DIE DAS KENNER" Celem konkursu jest wspieranie uczniów szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 3 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/ TYDZIEŃ = 76 GODZIN

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Język niemiecki. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Na zajęciach z języka

KRYTERIA OCENIANIA. Język niemiecki. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Na zajęciach z języka KRYTERIA OCENIANIA Język niemiecki Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Na zajęciach z języka niemieckiego praca przebiegać będzie zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH L5 Ile masz lat? L6 Koszulki piłkarzy w PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Realizacja wymagań szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Der perfekte Valentinstag poziom A2

Der perfekte Valentinstag poziom A2 1 Trage die angegebenen Wörter ein und beschreibe das Foto. Zwei Wendungen passen nicht. Wpisz odpowiednio podane wyrazy, a następnie opisz zdjęcie. Dwa wyrażenia nie pasują. den Valentinstag in den Park

Bardziej szczegółowo

Proponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter. Nowa edycja dla klasy V

Proponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter. Nowa edycja dla klasy V Proponowany rozkład materiału do podręcznika und so weiter. Nowa edycja dla klasy V Rozkład materiału przygotowany do podręcznika und so weiter jest propozycją podziału materiału przy dwóch godzinach języka

Bardziej szczegółowo

POLIGLOTA XVI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KANDYDATÓW DO LICEUM I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kołobrzegu dnia r.

POLIGLOTA XVI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KANDYDATÓW DO LICEUM I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kołobrzegu dnia r. POLIGLOTA XVI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KANDYDATÓW DO LICEUM I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kołobrzegu dnia 07. 04. 2014r. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:... nazwa szkoły... nauczyciel

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

www.awans.net Publikacje nauczycieli Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia

www.awans.net Publikacje nauczycieli Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia www.awans.net Publikacje nauczycieli Urszula Król Zespół Szkół Salezjańskich w Krakowie Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia Materiały wspomagające pracę na lekcjach

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Sprachenschule Fokus. Ich heiße Anna. Sprachenschule Fokus. Sprachenschule Fokus. Ich komme aus Polen. Sprachenschule Fokus. Wo liegt Szczecin?

Sprachenschule Fokus. Ich heiße Anna. Sprachenschule Fokus. Sprachenschule Fokus. Ich komme aus Polen. Sprachenschule Fokus. Wo liegt Szczecin? Wie heißt du? Ich heiße Anna. Nett dich kennen zu lernen. Ich freue mich auch. Wer bist du? Ich bin Anna. Woher kommst du? Ich komme aus Polen. Wo wohnst du? Ich wohne in Szczecin. Wo liegt Szczecin? Szczecin

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Profi 1 neu

Rozkład materiału do podręcznika Profi 1 neu Kapitel Ich Profi neu Wydawnictwo Szkolne PWN Rozkład materiału do podręcznika Profi neu Rozdział Temat lekcji Liczba Hallo, wie heißt du? zawieranie znajomości i przedstawianie się rówieśnikom czasowników

Bardziej szczegółowo

Tekst 1 10 x 1 pkt Po przeczytaniu tekstu,, Meine Familie proszę zaznaczyć, które z poniższych zdań jest prawdziwe (richtig) lub fałszywe (falsch).

Tekst 1 10 x 1 pkt Po przeczytaniu tekstu,, Meine Familie proszę zaznaczyć, które z poniższych zdań jest prawdziwe (richtig) lub fałszywe (falsch). HV LV L/G SA Liczba punktów Podpisy sprawdzających TEST EGZAMINACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO A2 E wersja B Imię i nazwisko:... Wydział, rok:...... Nr albumu:... Słuchanie ze zrozumieniem Po dwukrotnym wysłuchaniu

Bardziej szczegółowo

3. Rozkład materiału na jednostki lekcyjne

3. Rozkład materiału na jednostki lekcyjne Rozkł ad materiał u 5 Zakres tematyczny Tematyka prezentowana w podręczniku jest dostosowana do wieku, doświadczeń i zainteresowań uczniów. Obejmuje organizowanie przyjęcia urodzinowego, miejsce zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2012 roku w województwie pomorskim język niemiecki poziom podstawowy

Osiągnięcia uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2012 roku w województwie pomorskim język niemiecki poziom podstawowy Osiągnięcia uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2012 roku w województwie pomorskim język niemiecki poziom podstawowy Zewnętrzny egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego stanowił trzecią część egzaminu

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Aha!Neu 3A, 3B

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Aha!Neu 3A, 3B ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Aha!Neu 3A, 3B Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Numer lekcji Temat lekcji Zakres tematyczny Umiejętności / Funkcje

Bardziej szczegółowo

TEST II. 1. Rozumienie ze słuchu 8 pkt

TEST II. 1. Rozumienie ze słuchu 8 pkt TEST II 1. Rozumienie ze słuchu 8 pkt Przeczytaj zadanie, następnie posłuchaj nagrania i dopasuj informacje do osób. 8 x 1 pkt 1.... besucht das Haus der Jugend einmal in der Woche. 2.... interessiert

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Temat: In den Sommerferien fahren wir nach Berlin (W wakacje pojedziemy do Berlina). Klasa: szósta szkoły podstawowej Główny cel lekcji: Uczniowie powinnni sporządzić

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Zdania z poprzedniej lekcji

Lekcja 6. Zdania z poprzedniej lekcji Lekcja 6 Zdania z poprzedniej lekcji Słówko Bitte (proszę) może się pojawić na początku, w środku, bądź też na końcu zdania!(jak w pokazano w 1. zdaniu) 1. Schreiben Sie das bitte! /Bitte schreiben Sie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZĘŚĆ I HÖRVERSTEHEN ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Poprawna odpowiedź (1 pkt) A. X B. X C. D. X E. X

Bardziej szczegółowo

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 2 godz. w tygodniu ok. 60 godz. lekcyjnych na rok

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 2 godz. w tygodniu ok. 60 godz. lekcyjnych na rok Rozdział Jednostka tematyczna Cele komunikacyjne Materiał leksykalny Materiał gramatyczny Materiał z podręcznika Materiał z zeszytu ćwiczeń Materiały dodatkowe Starter 2 Was kennst du schon? Was verstehst

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych

K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych opracowała: Anita Waluch Kamienna Góra, 18.05.2006 r. KLASA I Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: swoimi wiadomościami i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Wir dla klasy VI szkoły podstawowej

Rozkład materiału do podręcznika Wir dla klasy VI szkoły podstawowej Rozkład materiału do podręcznika Wir dla klasy VI szkoły podstawowej Rozkład materiału do podręcznika WIR do klasy VI szkoły podstawowej przeznaczony jest do planowania procesu nauczania języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo