Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce"

Transkrypt

1 Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce

2 Szanowni Pañstwo, Zgodnie z naszym mottem zrobimy wszystko, aby ka dy nasz klient móg³ spe³niæ swoje marzenia i odwiedziæ miejsca znane i te mniej uczêszczane. W ofercie naszej znajdziecie Pañstwo wczasy, wycieczki krajowe i zagraniczne, pielgrzymki, imprezy integracyjne, wycieczki szkolne, zielone szko³y. Oferujemy równie kompleksow¹ obs³ugê grup turystyczny przyje d aj¹cych na S¹decczyznê, organizacjê imprez szkolenioworekreacyjnych oraz kompleksow¹ organizacj¹ wesel. Naszym celem jest œwiadczenie us³ug na najwy szym poziomie dlatego ka d¹ ofertê dostosujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Zapraszamy do skorzystania z naszych us³ug. Zespó³ Euro-Travel W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo oferty innych Biur Podró y takich jak: RAINBOW, OASIS TOUR S, SUN FUN, GTI, GRECOS, ALFA STAR, BEE FREE, ORKA TRAVEL, TRADE & TRAVEL, SKARPA TRAVEL, ORLANDO TRAVEL, BUKSA TRAVEL, SOL-TOUR S, HARCTUR i inne. Prowadzimy równie sprzeda : biletów lotniczych, autokarowych, transfery na lotniska, ubezpieczenia turystyczne, karty m³odzie owe, rezerwacje hoteli na ca³ym œwiecie. Kat alog nasz zawiera oferty, które s¹ propozycjami. Ws zystkie programy mog¹ byæ modyfikowane i dostosowane do iloœci uczestników. Wiêcej ofert znajd¹ Pañstwo na naszej stronie internetowej Zastrzegamy sobie prawo dokon ywania zmian ceny imprezy w przypadkach niezale nych od Biura Podró y EURO TRAVEL np.: podwy szenia op³at drogowych, podatków, kursów walut i innych op³at niezale nych.

3 Lato w zimie 2012/2013 Zarezerwuj swoje wczasy lub wycieczkê objazdow¹ taniej w terminach od paÿdziernika 2012 do kwietnia 2013 TUNEZJA cena od 1457 PLN EGIPT cena od 1469 PLN TURCJA cena od 1529 PLN BU GARIA cena od 1399 PLN GRECJA cena od 1605 PLN HISZPANIA cena od 1969 PLN CYPR cena od 2056 PLN MAROKO cena od 2167 PLN PORTUGALIA cena od 2899 PLN MALTA cena od 2353 PLN KENIA cena od 3550 PLN SRI LANKA cena od 4203 PLN MEKSYK cena od 4850 PLN DOMINIKANA cena od 6016 PLN EMIRATY ARABSKIE cena od 4503 PLN KUBA cena od 5888 PLN JAMAJKA cena od 6352 PLN BAHAMY cena od 6657 PLN KOSTARYKA cena od 6799 PLN WENEZUELA cena od 6861 PLN MALEDIWY cena od 8209 PLN KARAIBY cena od 8454 PLN MAURITIUS cena od 8820 PLN EGIPT Egipt Staro ytny cena od 1599 PLN Rejs Po Nilu cena od 1798 PLN Sfinks - Program Z Rejsem Po Nilu cena od 2289 PLN Egipt Od A Do Z cena od 2299 PLN MAROKO Maroko Dla Wygodnych cena od 2210 PLN Cesarskie Miasta cena od 2235 PLN IZRAEL Jordania + Izrael cena od 2399 PLN Ziemia Œwiêta i Egipt cena od 2527 PLN Izrael - Nie Tylko Dla Pielgrzymów cena od 2649 PLN Tajemnice Chrzeœcijañstwa cena od 2690 PLN TURCJA Turcja Egejska - Su³tañskie Rarytasy cena od 2015 PLN Turcja - Smak Orientu cena od 2068 PLN Turcja W Pigu³ce cena od 2179 PLN HISZPANIA PORTUGALIA Hiszpania i Portugalia cena od 2909 PLN GRECJA Dooko³a Grecji cena od 1826 PLN FRANCJA Pary i Zamki w Dolinie Loary cena od 1218 PLN SPIS TREŒCI Lato w zimie 2012 / 2013 str. 3 WCZASY Turcja - Riwiera Turecka, Egipt - Hurghada str. 4 Tunezja - Monastir, Maroko - Agadir str. 5 Hiszpania - Teneryfa, Hiszpania - Fuerteventura str. 6 WYCIECZKI Izrael str. 7 Weekend w Bratys³awie, Wiedniu, Lwowie str. 8 Weekend w Budapeszcie, Pradze str. 9 Weekend na S³owacji str. 10 Eger - Tokaj, Berlin - Poczdam - Drezno str. 11 Wiedeñ z Dolin¹ Wachau, Praga - Karlove Vary str. 12 Lwów z Podolem, Druskienniki - Wilno, Kowno str. 13 Pary, Wersal, Luwr, Czechy - Zamki str. 14 S³owenia z Chorwacj¹, W³ochy str. 15 W³ochy, Chorwacja str. 16 Hiszpania, Francja str. 17 WYCIECZKI SZKOLNE Kraków, Wieliczka, Sandomierz str. 18 Oœwiêcim, añcut, Ojców, Chorzów str. 19 Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, agiewniki, Tarnów - Pilzno, Zakopane, Niedzica - Czorsztyn str. 20 Szczawnica, Regetów, Bukowiec - Jamno, Wierchomla - Szczawnik, Dolina Popradu str. 21 Ciê kowice, Wytrzyszczka - Tropie - Ro nów, Szczawnica, Stró e str. 22 Lanckorona - Wadowice - Inwa³d, Rabkoland, Szczyrzyc, Inwa³d - Zator str. 23 Bochnia - Nowy Wiœnicz, Góry Œwiêtokrzyskie, Kotlina K³odzka, Góry Sto³owe str. 24 Wroc³aw, Wa³brzych, Nysa, Szlak Orlich Gniazd, Licheñ - Niepokalanów - Warszawa str. 25 Warszawa, Bieszczady, Poznañ - Biskupin - Gniezno str. 26 Pieniny - Zakopane, Na³êczów - Lublin - Zamoœæ, Mazury str. 27 Zielona Szko³a w Ustce i w Borach Tucholskich str. 28 Event - Organizacja zabaw miko³ajkowych i karnawa³owych str. 29 Event - Organizacja konferencji i biesiad str. 30 Event - Pakiety SPA & Wellness str. 31 Event - Kompleksowa organizacja zarêczyn i wesel str. 32 Event - Organizacja imprez plenerowych str. 33 Warunki uczestnictwa w imprezach Euro-Travel str. 34 OFERTA FIRST MINUTE W SPRZEDA Y JU OD r. Niskie ceny z gwarancj¹ niezmiennoœci! Zaliczka przy rezerwacji 10% Szczegó³owe informacje w Biurze lub pod nr tel

4 Turcja / Riwiera Turecka WCZASY HOTEL ASKA BUKET RESORT 5* Po³o enie: Hotel po³o ony w Okurcalar, ok. 35 km od centrum Alanyi, ok. 100 km od lotniska w Antalyi. Informacje ogólne: Hotel powsta³ w 2004 roku, ostatni remont przeprowadzono w 2009 roku. Posiada trzypiêtrowy budynek g³ówny, szeœciopiêtrowy budynek boczny oraz 7 czteropiêtrowych budynków Club. Na terenie hotelu znajduje siê 9 wind, 4 sklepiki i punkty us³ugowe, dwie sale konferencyjne oraz ogród. Pla a: Hotel po³o ony jest ok. 130 m od wirowo - piaszczystej pla y. Pokoje: Przyjemnie urz¹dzone, wy³o one wyk³adzin¹. W pokoju mini-bar (wype³niony codziennie bezp³atnie wod¹), TV/SAT, sejf (p³atny), bezpoœrednie po³¹czenie telefoniczne. W ³azience wanna lub prysznic i suszarka do w³osów. Klimatyzacja sterowana centralnie (czynna w godzinach wyznaczonych przez hotel). Wszystkie pokoje z balkonem, czêœæ z widokiem na morze. Pokoje mieszcz¹ siê w budynku g³ównym i Club. Hotel posiada ³¹cznie 323 pokoje, w tym 3 przystosowane dla osób niepe³nosprawnych. Wy ywienie: All Inclusive Kuchnia miêdzynarodowa. Œniadania, œniadania dla œpiochów, obiady i kolacje w formie bufetu. Pomiêdzy posi³kami przek¹ski, kawa, ciasteczka, lody (p³atne), zupa nocna, przek¹ski nocne. Przy mniej ni 20 osobach posi³ki mog¹ byæ serwowane. Napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne dostêpne s¹ od do Do dyspozycji Goœci jest restauracja z ofert¹ a'la carte (p³atna). Dodatkowo p³atne s¹ napoje importowane (alkoholowe dostêpne w godz ), soki ze œwie ych owoców, napoje energetyzuj¹ce, napoje butelkowane, kawa po turecku, napoje w dyskotece. Pla a: Na terenie hotelu do dyspozycji Goœci jest 2 podgrzewany, kryty basen o powierzchni 117 m. Le aki, materace, rêczniki bezp³atne. Animacje: W ci¹gu dnia animacje prowadzone przez zespó³ hotelowy. Mini Club dla dzieci w wieku 4-12 lat, czynny w godzinach wyznaczonych przez hotel. Sport/rozrywka: Bezp³atnie: kort tenisowy (wymagana rezerwacja), tenis sto³owy, si³ownia, koszy- kówka, rzutki, sauna, ³aŸnia turecka (zabiegi p³atne), ³aŸnia parowa, plac zabaw dla dzieci, amfiteatr, k¹cik TV, sala kinowa, bezprzewodowy Internet w lobby. P³atne: wynajem sprzêtu do tenisa, krêgle, bilard, pi³karzyki, masa, Whirlpool, sala gier, kawiarenka internetowa. Hotel akceptuje karty: Master i Visa. Przelot samolotem, op³aty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7 rozpoczêtych dób hotelowych, wy ywienie wg opisu zakwaterowania, obs³ugê polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekê polskojêzycznego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, baga ). Wizy tureckiej (p³atnej na lotnisku 15 EUR lub 20 USD), wycieczek fakultatywnych, posi³ków innych ni wymienione w opisie wy ywienia przy ka dym z hoteli, napojów do posi³ków jeœli w opisie hoteli nie podano inaczej oraz innych wydatków osobistych. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Turcja Aska Buket ***** od 1789 PLN Alanya Resort Podró tam Wylot z: Katowic do Antalya dnia: Powrót Wylot z: Antalya do Katowic dnia: Zakwaterowanie Pokój 2 osobowy. Wy ywienie All Inclusive. Egipt / Hurghada WCZASY HOTEL: STEIGENBERGER AL DAU CLUB 4* Po³o enie: Hotel po³o ony jest w drugiej linii brzegowej przy ³adnej promenadzie, od pla y dzieli go ok 400 m. Do centrum Hurghady jest oko³o 8 km. Odleg³oœæ od lotniska wynosi oko³o 6 km. Pokoje: Hotel oferuje 246 przytulnych pokoi. 96 pokoi typu 2 standard (25 m bez balkonu), 141 typu superior 2 2 (35 m z balkonem), 4 junior suites (55 m 2 z balkonem) oraz 5 junior suites superior (70 m z balkonem). Wszystkie pokoje s¹ klimatyzowane i wyposa one w mini bar, telefon, TV-Sat, sejf, ³azienkê z prysznicem i WC. Sejf dostêpny jest w recepcji. Wy ywienie: Formu³a All Inclusive œniadanie , lunch i obiadokolacja w formie bufetu, serwowane w restauracji Club House. W ci¹gu dnia ponadto mo na skorzystaæ z przek¹sek serwowanych w Dunes bistro w godz lub Dolphin's Bar w godz Ponadto w ramach formu³y All Inclusive podawane s¹ napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkoholowe w godz Lobby bar czynny jest w godz , lecz nie jest objêty pakietem All Inclusive. Sport i rozrywka: Do dyspozycji Goœci s¹ dwa baseny zewnêtrzne wraz z brodzikami dla dzieci (jeden z nich jest podgrzewany w okresie zimowym). Ponadto dwa korty tenisowe, mini golf, amfiteatr, w którym odbywaj¹ siê animacje, boisko do siatkówki, tenis sto³owy, bilard, rzutki, boccia, centrum nurkowe (nurkowanie z akwalungiem, snorkeling, windsurfing, narty wodne). Dzieci: Dla dzieci przygotowano brodzik, plac zabaw oraz mini-klub (4-12 lat). Przelot samolotem, op³aty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7 rozpoczêtych dób hotelowych, wy ywienie wg opisu zakwaterowania, obs³ugê polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekê polskojêzycznego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Wizy egipskiej (p³atnej na lotnisku 15 EUR lub 20 USD), wycieczek fakultatywnych, posi³ków innych ni wymienione w opisie wy ywienia przy ka dym z hoteli, napojów do posi³ków jeœli w opisie hoteli nie podano inaczej oraz innych wydatków osobistych. Oferta 2 Organizator Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Egipt Steigenberger **** od 2109 PLN Hurghada Al Dau Club Podró tam Wylot z: Katowic do Hurghada dnia: Powrót Wylot z: Hurghada do Katowic dnia: Zakwaterowanie Pok. 2 os. Standardowy. Wy ywienie All Inclusive. 4

5 Tunezja / Monastir WCZASY HOTEL SKANES SERAIL 4* Po³o enie: Hotel po³o ony jest w odleg³oœci 6 km od Monastiru, 12 km od Sousse; 5 minut drogi od lotniska. W pobli u znajduj¹ siê dwa du e pola golfowe (Flamingo i Palm Links). Piaszczysta pla a znajduje siê bezpoœrednio przy obiekcie. Odleg³oœæ od lotniska w Enfidha wynosi 55 km. Hotel oferuje: Na terenie hotelu znajduje siê restauracja g³ówna Le Sultan, restauracja a la carte L Emir, barbeque Le Neptune (czynne w sezonie letnim), bar g³ówny Le Pacha, Piano bar Chahrazed, bar przy basenie Sindbad i bar przy pla y Aladin ; w sezonie letnim dzia³a dyskoteka na otwartym powietrzu. Do dyspozycji Goœci jest wyposa one centrum konferencyjno-biznesowe. Pokoje: Hotel posiada 214 klimatyzowanych pokoi, wyposa- onych w ³azienkê, suszarkê do w³osów, telefon, telewizor, sejf (p³atny). Znajduje siê tu 78 pokoi z widokiem na morze i basen, 60 pokoi z widokiem na morze, 61 pokoi z widokiem na ogród i 15 pokoi z widokiem na lotnisko. Minibar dostêpny jest na proœbê odp³atnie (ok. 8 DT/dzieñ).Pokoje 2 2 standardowe maj¹ 30 m a family 34 m (jeden wiêkszy pokój). Wy ywienie: Formu³a All inclusive zawiera: œniadanie ( ), póÿne œniadanie ( ), obiad ( ), przek¹ski ( ) i kolacjê ( ). Napoje alkoholowe i bezalkoholowe lokalnej produkcji dostêpne s¹ w godz Sport i rozrywka: Hotel organizuje wiele aktywnych form wypoczynku. Goœcie mog¹ korzystaæ z basenu zewnêtrznego, basenu wewnêtrznego (podgrzewany w sezonie zimowym), jacuzzi, æwiczyæ aerobik, graæ w tenisa sto³owego, pi³kê wodn¹, tenisa ziemnego (oœwietlenie p³atne), siatkówkê pla ow¹. W hotelu odbywaj¹ siê codzienne animacje. Za dodatkow¹ op³at¹ mo na udaæ siê do hammamu, skorzystaæ z oferty masa y, pograæ w bilard i gry video lub uprawiaæ sporty wodne na pla y. Le aki przy basenie i na pla y s¹ bezp³atne, materace s¹ p³atne ok. 2 DT/dzieñ, rêczniki pla owe s¹ p³atne ok. 1,5 DT/dzieñ. Dzieci: Dla najm³odszych Goœci hotel przygotowa³ brodzik, plac zabaw i miniklub (4 12 lat). Przelot samolotem, op³aty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7 rozpoczêtych dób hotelowych, wy ywienie wg opisu zakwaterowania, obs³ugê polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekê polskojêzycznego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, baga ). Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Tunezja Skanes **** od 1825 PLN Monastir Serail Podró tam Wylot z: Katowic do Enfidha dnia: Powrót Wylot z: Enfidha do Katowic dnia: Zakwaterowanie Pokój 2 osobowy. Wy ywienie All Inclusive. Maroko / Agadir WCZASY HOTEL OASIS 4* Po³o enie: Wygodny hotel zlokalizowany jest w spokojnej czêœci Agadiru w odleg³oœci 300 metrów od szerokiej piaszczystej pla y i ok. 400 m od centrum miasta. W centrum i przy nadmorskiej promenadzie szeroki wybór restauracji, barów, sklepów. Przejœcie do pla y przez doœæ ruchliw¹ ulicê i promenadê. W 2007 r. hotel przeszed³ gruntown¹ modernizacjê. Pokoje: Hotel dysponuje 152 odnowionymi, choæ niezbyt obszernymi pokojami. Mo liwa 1 dostawka w postaci rozk³adanego ³ó ka (tylko dla dziecka). Wszystkie pokoje z ³azienkami, TV, telefonem i sejfem (dodatkowo p³atny ok. 2,5 za dzieñ). Ponadto w ka dym pokoju indywidualnie sterowana klimatyzacja i lodówka wliczona w cenê. Do dyspozycji goœci: Recepcja czynna 24 h/ dobê, obszerne lobby, 2 windy, restauracja, wymiana walut, 2 bary, sklepy z pami¹tkami. Na terenie hotelu tak e basen ze s³odk¹ wod¹, niewielki plac zabaw, mini klub dla dzieci (czynny tylko w sezonie lipiec - sierpieñ) oraz centrum spa z hammamem, saun¹ i masa ami (dodatkowo p³atne - sauna ok. 100 MAD, hammam ok. 150 MAD, szczegó³owy cennik dostêpny w recepcji). Le aki i parasole przy basenie s¹ bezp³atne. Pla a jest publiczna, le aki i parasole na pla y za dop³at¹ (komplet ok. 30 MAD za dzieñ). Hotel nie zapewnia rêczników pla owych. Bezp³atny bezprzewodowy dostêp do internetu wi-fi w hallu recepcyjnym oraz k¹cik internetowy przy recepcji (p³atny ok. 20 MAD za 15 min.). Wy ywienie: Œniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Za dop³at¹ lunche równie w formie bufetu. Program sportowy i animacyjny: Bezp³atnie dostêpna niewielka si³ownia oraz tenis sto³owy. W szczycie sezonu letniego (lipiec - sierpieñ) hotel prowadzi program animacyjny w ograniczonym zakresie (w jêz. francuskim i angielskim). 6 razy w tygodniu wieczory z muzyk¹ na ywo. Przelot samolotem, op³aty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7 rozpoczêtych dób hotelowych, wy ywienie wg opisu zakwaterowania, obs³ugê polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekê polskojêzycznego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance, baga ). Oferta 2 Organizator Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Maroko Oasis **** od 2186 PLN Agadir Podró tam Wylot z: Katowic do Agadir dnia: Powrót Wylot z: Agadir do Katowic dnia: Zakwaterowanie Pok. 2 os. Standardowy. Wy ywienie HB. 5

6 Hiszpania / Teneryfa WCZASY HOTEL EL MEDANO 3* Po³o enie: Hotel znajduje siê w niewielkiej miejscowoœci El Medano, bezpoœrednio przy pla y. Hotel oddalony jest zaledwie 7 km od lotniska oraz oko³o 20 km od Playa de Las Americas. Hotel oferuje: Hotel sk³ada siê z piêciopiêtrowego budynku wyposa onego w 2 windy. Do dyspozycji Goœci przygotowano wspania³e molo o powierzchni 500 m2, recepcjê czynn¹ ca³¹ dobê, 2 restauracje, snack bar, kantor oraz wypo yczalniê samochodów. Hotel posiada ponadto dostêp do Wi-Fi (p³atny). Le aki dostêpne s¹ bezp³atnie na tarasach, na pla y s¹ dodatkowo p³atne. Pokoje: Hotel oferuje 91 pokoi. Wszystkie wyposa one s¹ w ³azienkê, TV, sejf (p³atny) oraz telefon. Pokoje nie posiadaj¹ klimatyzacji. Suszarkê do w³osów mo na wypo yczyæ (wymagany depozyt). Nie wszystkie pokoje posiadaj¹ balkon. Wy ywienie: HB (œniadania i obiadokolacje). Napoje dostêpne s¹ za dodatkow¹ op³at¹. Sport i rozrywka: Dla Goœci przygotowano basen z wod¹ s³odk¹, 4 tarasy s³oneczne, tenis sto³owy (p³atny). Na pla y skorzystaæ mo na z oferty sportów wodnych. Dzieci: Brak atrakcji dla dzieci. Przelot samolotem, op³aty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7 rozpoczêtych dób hotelowych, wy ywienie wg opisu zakwaterowania, obs³ugê polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekê polskojêzycznego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, baga ). Hiszpania / Fuerteventura WCZASY Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Hiszpania El Medano *** od 2530 PLN Teneryfa Podró tam Wylot z: Katowic do Teneryfy dnia: Powrót Wylot z: Teneryfy do Katowic dnia: Zakwaterowanie Pokój 2 osobowy. Wy ywienie HB. HOTEL: IBEROSTAR FUERTEVENTURA PALACE 4* Po³o enie: bezpoœrednio przy piêknej, piaszczystej, 25-kilometrowej pla y. Do miejscowoœci Jandía ok. 1,5 km. W pobli u przystanek autobusu liniowego. Wyposa enie: komfortowy hotel oferuje 437 pokoi w kilku budynkach. Hol powitalny, windy, restauracja, piano-bar, bar, k¹cik internetowy, butiki. Kompleks basenowy z otwartym zejœciem do oceanu, 3 baseny ze s³odk¹ wod¹ (1 podgrzewany w sezonie zimowym), taras s³oneczny, bar z przek¹skami. Rêczniki k¹pielowe przy basenach za kaucj¹. Sala konferencyjna (do 70 osób). Dzieci: brodzik, animacje, miniklub (4-8 lat), maksiklub (9-12 lat), klub dla nastolatków (13-17 lat) czynne w okreœlonych godzinach, plac zabaw. Rozrywka: programy animacyjne w ci¹gu dnia, wieczorne przedstawienia, okazjonalnie muzyka na ywo. Sport i zdrowie: aerobik, siatkówka pla owa, boccia, strzelanie z ³uku, si³ownia, tenis sto³owy. Wellness: za op³at¹: centrum spa Thai Zen SPAce w s¹siednim hotelu IBEROSTAR Playa Gaviotas Park w godz Wy ywienie HB: œniadanie i kolacja w formie bufetu. Do kolacji wymagany odpowiedni strój. Przelot samolotem, op³aty lotniskowe, transfer 7 rozpoczêtych dób hotelowych, wy ywienie wg opisu zakwaterowania, obs³ugê polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekê polskojêzycznego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Oferta 2 Organizator Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Hiszpania Iberostar **** od 2749 PLN Fuerteventura Palace Podró tam Wylot z: Katowic do Puerto del Rosario dnia: Powrót Wylot z: Puerto del Rosario do Katowic dnia: Zakwaterowanie Pok. 2 os. Standardowy. Wy ywienie HB. 6

7 Izrael WYCIECZKA 8 DNIOWA Czêœæ objazdowa (7 rozpoczêtych dób hotelowych) - Hotele 3* o œrednim standardzie (wg programu), pokoje 2-osobowe (mo liwoœæ dostawki), wszystkie klimatyzowane z ³azienkami oraz najczêœciej TV-sat. W hotelu restauracja oraz bar. Wy ywienie: œniadania oraz kolacje (wg opisu w programie). Dla chêtnych mo liwoœæ dop³aty za tygodniowy pobyt w hotelach w Sharm El Sheikh DZIEÑ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozk³ady prosimy sprawdzaæ na Odprawa paszportowo-celna a nastêpnie transfer do hotelu *** w Sharm el Sheikh. Kolacja i nocleg. DZIEÑ 2 Po œniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd na przejœcie graniczne pomiêdzy Egiptem a Izraelem (Taba- Eilat). Po za³atwieniu formalnoœci wizowych (trwaj¹ od 2 do 4 godzin) spotkanie z izraelskim przewodnikiem. Uwaga! Na granicy zmiana autokaru z egipskiego na izraelski. Nastêpnie transfer dolina Arava na nocleg w Betlejem. Dzienna, œrednia iloœæ pokonywanych kilometrów: ok. 580 km. DZIEÑ 3 Po œniadaniu zwiedzanie rozpoczniemy od Wielkiej Synagogi Jerozolimskiej zbudowanej w 1958 r. przejedziemy do Œciany P³aczu, która pamiêta czasy Œwi¹tyni Salomona; st¹d rozci¹ga siê widok na Plac Œwi¹tynny z Kopu³¹ Ska³y i meczetem Al-Aksa; zobaczymy Z³ot¹ Menorê. Przejazd do Ein Karem i wizyta w koœciele Jana Chrzciciela (wg tradycji tu siê urodzi³), Góra Hertzla z Instytutem Yad Vashem - swoistym muzeum upamiêtniaj¹cym Holokaust. Nastêpnie udamy siê do Betlejem - miejsca narodzin Jezusa - wejœcie do Groty Narodzenia i wybudowanego na niej koœcio³a. Kolacja i nocleg w Betlejem. Dzienna, œrednia iloœæ pokonywanych kilometrów: ok. 60 km. DZIEÑ 4 Po œniadaniu wjedziemy na Górê Scopus i Górê Oliwn¹ z roztaczaj¹c¹ siê st¹d panoram¹ Jerozolimy. Wst¹pimy do koœcio³a Pater Noster, wybudowanego nad grot¹, w której Jezus naucza³ swoich uczniów. Nastêpnie zobaczymy Bazylikê Wszystkich Narodów Gethsemani w Ogrójcu. Wejdziemy w obrêb murów Starego Miasta i rozpoczniemy zwiedzanie od XIV stacji Drogi Krzy owej przechodz¹c ulicami dzielnicy muzu³mañskiej (z bazarami arabskimi) oraz dzielnic¹ chrzeœcijañsk¹. Ostatnie stacje Via Dolorosa znajduj¹ siê w obrêbie Bazyliki Grobu Pañskiego z Golgot¹ i Grobem Jezusa. Opuœcimy "Œwiête Miasto" spaceruj¹c przez dzielnicê ydowsk¹ i ogl¹daj¹c pozosta³oœci Cardo Maximus z czasów Hadriana. Kolacja i nocleg w Jerozolimie lub Betlejem. Dzienna, œrednia iloœæ pokonywanych kilometrów: ok. 60 km. DZIEÑ 5 Po œniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do Nazaretu, w którym zwiedzimy Koœció³ Zwiastowania i koœció³ Œw. Józefa (jeœli wystarczy czasu mo liwoœæ fakultatywnego odwiedzenia Jaffy i Tel Avivu oraz Cezarei Nadmorskiej, p³atne dodatkowo ok. 40 USD). Seforis - miasto rzymsko-bizantyjskie ze wspania³ymi mozaikami oraz niewielk¹ twierdz¹ krzy owców. Kolejnym etapem wycieczki bêdzie Kana Galilejska (miejsce pierwszego cudu - przemienienia wody w wino). Na zakoñczenie dnia przeja d ka ³odzi¹ po Jeziorze Galilejskim. Kolacja i nocleg w Tyberiadzie. Dzienna, œrednia iloœæ pokonywanych kilometrów: ok. 260 km. DZIEÑ 6 Po œniadaniu przejedziemy do kilku koœcio³ów zwi¹zanych z wa nymi dla chrzeœcijan wydarzeniami. Udamy siê do Tabgha (wg tradycji biblijnej miejsce rozmno enia chleba i ryb). Kolejnym etapem podró y bêdzie Kafarnaum, wielokrotnie wspominane w Biblii miejsca zamieszkania Jezusa. Dalej przejedziemy na Górê B³ogos³awieñstw (miejsca tzw. Kazania na Górze oraz wyboru aposto³ów). W Yardenit bêdziemy mogli zamoczyæ nogi w wodach Jordanu i odnowiæ samodzielnie chrzest w rzece, w której chrzczony by³ Jezus. W drodze nad Morze Martwe zwiedzimy teren wykopalisk w Bet Shean, zobaczymy miedzy innymi teatr rzymski, bizantyjsk¹ ulicê, antyczne œwi¹tynie oraz ³aŸnie. Kolacja i nocleg w kibucu w okolicach Morza Martwego. Dzienna, œrednia iloœæ pokonywanych kilometrów: ok. 200 km. DZIEÑ 7 Po œniadaniu wykwaterowanie, nastêpnie zwiedzanie jaskiñ Qumran, w których odnaleziono s³ynne zwoje znad Morza Martwego - staro ytne teksty biblijne. Zatrzymamy siê przy Massadzie - twierdzy Zelotów (dla chêtnych wjazd kolejk¹ górsk¹ do twierdzy 15 USD/osoba). Zwiedzanie zakoñczymy relaksuj¹c¹ k¹piel¹ w Morzu Martwym m. poni ej poziomu morza. Przejazd w kierunku Eljatu przez Pustynie Judzk¹ i Dolinê Arawa na granicê izraelsko-egipsk¹. Odprawa paszportowa i transfer autokarem do Sharm el Sheikh; wieczorem kolacja i nocleg w hotelu *** w Sharm el Sheikh. Dzienna, œrednia iloœæ pokonywanych kilometrów: ok. 520 km. DZIEÑ 8 Rano wykwaterowanie z hotelu (najpóÿniej do godziny 12) i transfer na lotnisko w Sharm el-sheikh. Dok³adne godziny transferów poda rezydent Rainbow Tours na miejscu. Klienci wybieraj¹cy dodatkowy tydzieñ pobytu w Sharm el Sheikh - transfer do wybranego hotelu klienci powracaj¹cy do Polski - transfer na lotnisko. UWAGI! *Ze wzglêdu na specyfikê kraju wielowyznaniowego, szczególnie w okresach œwi¹tecznych (lokalne œwiêta narodowe i religijne) organizacja objazdów i pobytów mo e ulec zmianie (np. kolejnoœæ zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzealnych i œwi¹tyñ, godziny serwowanych posi³ków i ich zawartoœæ). W okresie najwa niejszego œwiêta religijnego Yom Kippur, mog¹ wyst¹piæ zmiany w organizacji objazdów i pobytów. Wszystkie posi³ki w tym czasie s¹ serwowane na zimno, podawane s¹ tylko napoje bezalkoholowe. *Do urz¹dzeñ elektrycznych z "grubymi bolcami" potrzebne s¹ adaptory. *Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. *Godziny wylotów/powrotów mog¹ ulec zmianie! Wycieczki fakultatywne: Podczas pobytu w Sharm El Sheikh proponujemy wycieczki fakultatywne: Góra Synaj i klasztor œw.katarzyny - wschód s³oñca na Górze Synaj i zwiedzanie klasztoru. Cena ok. 38 USD. Delfinarium - pokaz zabaw z delfinami, w cenie transfer autokarem w obie strony. Cena ok. 25 USD. Ras Mohamed - wycieczka statkiem do Parku Narodowego (przepiêkne rafy koralowe), lunch na statku w cenie, k¹piele morskie, snorkeling (kolorowe rafy tu przy brzegu!). Cena ok.45 USD + 5USD na wejœciówki do parku. Kair i Giza - wycieczka autokarowa do stolicy Egiptu (w programie Muzeum Egipskie, piramidy i sfinks w Gizie, Muzeum Papirusu) cena ok. 75 USD. Uwaga! Zamieszczone powy ej opisy wycieczek fakultatywnych s¹ podane wy³¹cznie informacyjnie i nie stanowi¹ oferty handlowej. Nie gwarantujemy, e bêd¹ one wszystkie realizowane. Pe³ny wykaz dostêpnych atrakcji fakultatywnych wraz z ich aktualnymi cenami jest dostêpny u naszych rezydentów. Przelot samolotem czarterowym do Sharm El Sheikh, op³aty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (razem 7 lub za dop³at¹ 14 rozpoczêtych dób hotelowych), wy ywienie œniadania i obiadokolacje (lub lunche), transfery klimatyzowanym autokarem, przeprawy promowe, obs³ugê polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekê polskiego pilota podczas objazdu i ubezpieczenie TU EUROPA SA - wariant standard (KL, NNW i baga ). Wizy egipskiej 15 USD (dla klientów pozostaj¹cych na tydzieñ wypoczynku w Sharm El Sheikh; potrzebna w przypadku wycieczek fakultatywnych: do Kairu, Kolorowego Kanionu oraz Parku Narodowego Ras Mohanmad - autokarem); op³at granicznych ok. 40 USD, kosztów realizacji programu zwiedzania (bilety wstêpu, obs³uga lokalnych przewodników, baga owych, kierowców itp: ok. 120 USD razem w Izraelu i Egipcie) - p³atne obligatoryjnie na miejscu; napojów do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych (ceny w programie), wjazdu kolejk¹ linow¹ na Masadê (15 USD) oraz innych wydatków osobistych. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Izrael Ziemia Œwiêta *** 2624 PLN Wyc. obj. i Egipt Podró tam Wylot z: Katowic do Sharm El Sheikh dnia: Powrót Wylot z: Sharm El Sheikh do Katowic dnia: Zakwaterowanie Pok.J Standardowy. Wy ywienie Œniadania i obiadokolacje 7

8 Weekend w Bratys³awie i Wiedniu WYCIECZKA 3 DNIOWA Wyjazd z Nowego S¹cza o godz Przejazd do Bratys³awy - 3 godzinne zwiedzanie miasta, Stare Miasto, Katedra œw. Marcina, Pa³ac Prymasowski, Wzgórze Zamkowe, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. Œniadanie. Przejazd do Wiednia. Wyjazd na Kahlenberg - panorama Wiednia, Koœció³ Œw. Józefa. Zwiedzanie Starego Miasta m.in.: Katedra Œw. Szczepana, Ulica Graben z Kolumn¹ Zarazy. Czas wolny. Zwiedzanie Ringstrasse: Opera - zwiedzanie wnêtrz, Hofburg, Teatr Dworski, Ratusz oraz Parlament. Przejazd na Prater - Zabawa w s³ynnym weso³ym miasteczku, czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 3 DZIEÑ Œniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do III dzielnicy z ciekaw¹ architektonicznie zabudow¹ Hundertwassera. Przejazd do Schönbrunn - dawnej letniej rezydencji cesarskiej, zwiedzanie Sal Cesarskich. Spacer po ogrodach m.in..: Palmiarnia, Ogród Ró any, Fontanna Neptuna, Glorietta, czas wolny. Oko³o godz wyjazd w kierunku Polski, powrót do Nowego S¹cza w godzinach wieczornych. Transport autokarem (toaleta, barek, DVD, klimatyzacja), 2 noclegi ze œniadaniami, 2 obiadokolacje, us³ugê pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, baga. Biletów wstêpu ok. 30 EUR, tj. ok. 120 z³. Weekend we Lwowie WYCIECZKA 2 DNIOWA Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN Wyjazd z Nowego S¹cza o godz Przyjazd do Lwowa spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Zboru Œw. Jury, Wysoki Zamek - panorama Lwowa, Cmentarz yczakowski (Groby Zapolskiej, Konopnickiej, Ordona, Grottgera, Goszczyñskiego, Kwatera Powstañców Styczniowych), Cmentarz Orl¹t Lwowskich, Opera - zwiedzanie wnêtrz. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. Œniadanie. Dalsze zwiedzanie Lwowa - zwiedzanie Starego Miasta, Rynek - wspania³a architektura renesansowa i barokowa, Katedra Rzymskokatolicka, aciñska i Grekokatolicka, Katedra Ormiañska, Koœció³ Dominikanów, Kaplica Boimów, Apteka-Muzeum, Komnaty Królewskie - muzeum, Wernisa - czas wolny na zakup pami¹tek - malarstwo, rzeÿba, itp. Wyjazd w kierunku Polski. Powrót do Nowego S¹cza w godz. wieczornych. Transport autokarem (toaleta, barek, DVD, klimatyzacja), 1 nocleg ze œniadaniem, 1 obiadokolacjê, us³ugê pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, baga. Biletów wstêpu ok. 10 EUR, tj. ok. 40 z³. Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN 8

9 Weekend w Budapeszcie WYCIECZKA 2 DNIOWA Wyjazd z Nowego S¹cza o godz Przejazd przez S³owacjê, Wêgry. Przyjazd do Budapesztu. Wyjazd na Wzgórze Zamkowe, zwiedzanie m.in.: Baszty Rybackiej, neogotyckiego Koœcio³a Macieja, Brama Wiedeñska oraz Zamek Królewski. Przejazd na Plac Bohaterów - zwiedzanie do wyboru: Park Varosliget, Muzeum Sztuk Piêknych (2200HUF) lub k¹piel w basenach termalnych K¹pieliska Szechenyi (3350 HUF). Nastêpnie jednogodzinny rejs statkiem po Dunaju, wieczorny wyjazd na Wzgórze Gellerta - panorama Budapesztu, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Œniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Objazd Wyspy Ma³gorzaty, podczas którego mo na obejrzeæ m.in.: ruiny Klasztoru Dominikanek oraz Teatr Letni. Przejazd do Esztergomu, zwiedzanie Bazyliki, nastêpnie przejazd do Wyszehradu, zwiedzanie twierdzy. Wyjazd w kierunku Polski ok. godz , powrót do Nowego S¹cza w godz. wieczornych. Transport autokarem (klimatyzacja, toaleta, barek, DVD), 1 nocleg ze œniadaniem, 1 obiadokolacjê, us³ugê pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, baga. Biletów wstêpu ok HUF, tj. ok. 75 z³. Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN Weekend w Pradze WYCIECZKA 2 DNIOWA Wyjazd z Nowego S¹cza o godz Przyjazd do Pragi, zwiedzanie zabytkowej czêœci miasta: Klasztor na Strahovie, Muzeum Miniatur, Hradczany, Katedra Œw. Wita, odprawa warty przed Zamkiem Praskim. Przejœcie na Ma³¹ Stranê, spacer na jeden z najpiêkniejszych œredniowiecznych mostów - Most Karola, czas wolny. Nastêpnie rejs statkiem po We³tawie, obiadokolacja na statku. Po rejsie wyjazd na spektakl "Œwiat³o, Woda, DŸwiêk", powrót do hotelu na nocleg. Œniadanie, wykwaterowanie z hotelu, dalsze zwiedzanie miasta: Ratusz wraz ze s³ynnym zegarem astronomicznym, Uniwersytet Karola, Wie a Prochowa, Josefov, Plac Wac³awa - czas wolny. Oko³o godz. 13:00 wyjazd z Pragi, powrót do Nowego S¹cza w godzinach wieczornych. Transport autokarem (toaleta, barek, DVD, klimatyzacja), 1 nocleg ze œniadaniem, 1 obiadokolacjê na statku w czasie rejsu, us³ugê pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, baga. Biletów wstêpu ok. 550 CZK, tj. ok. 100 z³. Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN 9

10 Weekend na S³owacji WYCIECZKA 2 DNIOWA Wyjazd z Nowego S¹cza o godz Przejazd do Tatrzañskiej omnicy. Wyjazd kolejk¹ linow¹ do Skalnatego Plesa 1754 m n.p.m u podnó a omnicy, przejœcie " Magistral¹ Turystyczn¹ " - widokowa, bez trudnoœci - obok schroniska Rainerowa Chata i Wodospadów Zimnej wody na Hrebieniok zjazd kolejk¹ linowo-terenow¹ do Smokovca - najstarszej tatrzañskiej osady, spacer po kurorcie, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Po œniadaniu przejazd do Lewoczy - pere³ki architektury œredniowiecznej. Zwiedzanie: Rynek, Koœció³ œw. Jakuba z o³tarzem Mistrza Paw³a, Ratusz, klatka hañby, Domu Lewockiego Rodu bankierów i kupców - Thurzonów, Dom Mistrza Paw³a, mury miejskie. Nastêpnie przejazd na zwiedzanie jednego z najbardziej malowniczych zamków S³owacji - Spiskiego Hradu, którego pocz¹tki siêgaj¹ XIII wieku. Wyjazd w kierunku Nowego S¹cza. Zakoñczenie wycieczki w godzinach wieczornych. Transport autokarem, us³ugê pilota, ubezpieczenie NNW, 1 nocleg, 1 œniadanie, 1 obiadokolacjê. Bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów ok. 18 EUR tj. ok. 75 z³. Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN Weekend na S³owacji WYCIECZKA 3 DNIOWA Wyjazd z Nowego S¹cza o godz Przejazd do Zamku Orawskiego - zwiedzanie. Nastêpnie sp³yw tratwami rzek¹ Oraw¹. Przejazd do Lewoczy - zwiedzanie Koœcio³a œw. Jakuba, Ratusz, Budynek Wagi Miejskiej, zabytkowe kamieniczki. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Œniadanie, przejazd do S³owackiego Raju - przejœcie Dolin¹ Hornadu do Klaœtoriska. Nastêpnie zwiedzanie Dobszyñskiej Jaskini Lodowej, Spisky Hrad - ruiny najwiêkszego zaspo³u zamkowego œrodkowej Europy. Przejazd do Popradu. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 3 DZIEÑ Œniadanie. Zwiedzanie Popradu: Rynek, Koœció³ œw. Idziego, synagogi. Przejazd do Smokovca - wyjazd/-zjazd kolejk¹ na Hrebienok. Czas wolny, wyjazd w kierunku Nowego S¹cza. Zakoñczenie wycieczki w godzinach wieczornych. Transport autokarem, us³ugê pilota, ubezpieczenie NNW, 2 noclegi, 2 œniadania, 2 obiadokolacje. Bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów ok. 30 EUR tj. ok. 120 z³. Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN 10

11 Eger - Tokaj WYCIECZKA 2 DNIOWA Wyjazd z Nowego S¹cza o godz Przejazd przez S³owacjê, Wêgry do Egeru. Pobyt na basenach termalnych. W godzinach popo³udniowych dwugodzinny spacer uliczkami Starego Miasta ze zwiedzaniem najciekawszych zabytków Bazyliki, Minaretu, Placu Dobo, Koœcio³a Minorytów. Przejazd do Doliny Piêknych Pañ mo liwoœæ zakupu znanego w ca³ej Europie wina Egri Bikaver. Kolacja i relaks w typowej wêgierskiej Czardzie z winem, przy muzyce cygañskiej. Powrót do hotelu na nocleg. Œniadanie. Pobyt na basenach termalnych. Obiad - godz Przejazd do Tokaju spacer po mieœcie, mo liwoœæ zakupu win. W godz. popo³udniowych wyjazd w kierunku Polski. Powrót do Nowego S¹cza w póÿnych godz. wieczornych. Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN Transport autokarem (WC, klimatyzacja, bar, video), zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu ***(pokoje 2, 3-osobowe), wy ywienie: 1 œniadanie, 1 obiad, 1 obiadokolacjê w Czardzie z winem przy muzyce us³ugê pilota, ubezpieczenie KL i NNW, bilety wstêpu do zwiedzanych Biletu wstêpu na baseny ok Ft, tj. ok. 50 z³. Berlin Poczdam - Drezno WYCIECZKA 4 DNIOWA Wyjazd z Nowego S¹cza o godz Przyjazd do BERLINA. Zwiedzanie m.in.: Berliner Dom katedry z grobowcami Hohenzollernów, przejœcie na Alexanderplatz, wyjazd na wie ê telewizyjn¹, czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicy Berlina, zakwaterowanie, nocleg. Œniadanie. Nastêpnie przejazd pod Bramê Brandenbursk¹, Reichstag, spacer alej¹ Unter den Linden na Wyspê Muzeów, zwiedzanie Muzeum Pergamonu jednego z najwspanialszych zbiorów historii staro ytnej, godzinny rejs po Sprewie. Przejazd do Berlina Zachodniego, zwiedzanie ruin Gedächtniskirche, spacer po s³ynnym bulwarze handlowym Kurfurstendamm, nastêpnie Plac Poczdamski, czas wolny. Powrót do hotelu na nocleg. 3 DZIEÑ Œniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do Poczdamu, miasta wpisanego na Œwiatow¹ Listê Dziedzictwa Kultury Unesco. Spacer po ogrodach kompleksu pa³acowo - ogrodowego Sanssouci. Przejazd do Pa³acu Cecilienhof, gdzie odby³a siê Konferencja Poczdamska, zwiedzanie wnêtrz. Przejazd przez rosyjsk¹ dzielnicê Aleksandrowkê do centrum miasta: Brama Brandenburska, Dzielnica Holenderska, czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 4 DZIEÑ Œniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Drezna - zwiedzanie m.in.: Zwinger lub Nowy Zielony Skarbiec, Opera, Koœció³ NMP - czas wolny. Oko³o godz wyjazd w kierunku Polski. Powrót do Nowego S¹cza w godz. wieczornych. Transport autokarem (klimatyzacja, 3 noclegi ze œniadaniami w hotelach **/*** (pok. 2, 3 os. z ³azienkami, opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem, ubezpieczenie KL, NNW, baga. Biletów wstêpu tj. ok. 60 EUR, tj. 240 z³ oraz obiadokolacji na terenie Niemiec cena od 11 EUR, tj. ok. 45 z³. Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN 11

12 Wiedeñ z Dolin¹ Wachau WYCIECZKA 3 DNIOWA Wyjazd z Nowego S¹cza oko³o godz Nocny przejazd przez S³owacjê do Wiednia. Zwiedzanie miasta, w tym: Belweder, Parlament z pomnikiem Pallas Aten¹, Katedra Œw. Szczepana, Ratusz, Zamek Schonbrunn (letnia rezydencja cesarska) spacer po ogrodach, m.in.: Palmiarnia, Ogród Ró any, Fontanna Neptuna, Glorietta, Zamek Hofburg (zimowa rezydencja cesarska), objazd Ringstrasse autokarem. Przejazd na Górê Kahlenberg, sk¹d roztacza siê piêkny widok na Cesarski Wiedeñ odwiedzimy Koœció³ Œw. Józefa. Obiadokolacja w jednej w winiarni Grinzing. Przejazd na nocleg. Po œniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do malownicznej Doliny Wachau gdzie podró owaæ bêdziemy tzw. Via Imperlislis (Droga Cesarsk¹): zwiedzimy: bajeczny zamek Kreuzenstein z zewn¹trz, odbudowany na ruinach gotyckiej twierdzy. Przejazd wzd³u Dunaju do malowniczego miasta Krems, gdzie pospacerujemy kolorowymi uliczkami miasta i zobaczymy Koœció³ Pijarów. Przejazd do miasteczka Durnstein, z ca³kowicie zachowan¹ gotyck¹ zabudow¹ miasta z ruinami zamku, w którym by³ wiêziony Ryszard Lwie Serce. Przejazd do odrestaurowanego opactwa Benedyktynów w Melk. Obiadokolacja, nocleg. 3 DZIEÑ Œniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Znojmo zwiedzanie Starego Miasta, Zamek, Ratusz, Kaplica Œw. Katarzyny. W godzinach popo³udniowych wyjazd w drogê powrotn¹ do Polski. Powrót do N. S¹cza w godz. wieczornych. Przejazd autokarem (klimatyzacja, toaleta, barek, video), 2 noclegi w hotelach **/***, 2 œniadania i 2 obiadokolacje, opieka pilota, przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, baga. Biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów, ok. 30 EUR, tj. ok. 125 z³. Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN Praga Karlove Vary WYCIECZKA 4 DNIOWA Wyjazd z Nowego S¹cza ok. godz Przejazd do Pragi spacer Dzielnic¹ ydowsk¹ (cmentarz, Ratusz, Synagogi), przejœcie na Rynek Starego Miasta Ratusz ze s³ynnym zegarem Orloj, Koœció³ Marii Panny, Pomnik Jana Hausa, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. Œniadanie. Ci¹g dalszy zwiedzania Pragi: Hradczany ogrody królewskie, kompleks pa³acowo zamkowy z Katedr¹ Œw. Wita. Przejœcie na Ma³¹ Stranê czas wolny. Nastêpnie spacer po jednym z najpiêkniejszych œredniowiecznych mostów Most Karola. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 3 DZIEÑ Œniadanie. Przejazd do Karlovych Varów spacer po uzdrowisku, mo liwoœæ degustacji wód. Przejœcie promenad¹ pod kolejkê szynow¹ wyjazd na Wzgórze Karola. Czas wolny mo liwoœæ skorzystania (we w³asnym zakresie) z k¹pieli (woda zwyk³a) w jednym z basenów. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 4 DZIEÑ Œniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Ci¹g dalszy zwiedzania Pragi Nowe Miasto z Placem Wac³awa. Nastêpnie wizyta w jednej z najstarszych praskich piwiarñ U Fleka, czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski. Powrót do N. S¹cza w godz. wieczornych. Przejazd autokarem (klimatyzacja, toaleta, barek, video), 3 noclegi w hotelach **/***, 3 œniadania i 3 obiadokolacje, opiekê pilota, przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, baga. Biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów, ok. 790 CZK, tj. ok. 135 z³. Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN 12

13 Lwów z Przemyœlem WYCIECZKA 3 DNIOWA Wyjazd z Nowego S¹cza o godz Przejazd do Lwowa, obiadokolacja, nocleg. Œniadanie. Zwiedzanie miasta m.in.: katedra grekokatolicka œw. Jura, cmentarz: yczakowski i Orl¹t Lwowskich, rynek z Kamienic¹ Królewsk¹, czas wolny, dalszy ci¹g zwiedzania miasta: Ratusz, Katedra rzymskokatolicka z kaplic¹ Boimów, Katedra ormiañska, spacer Prospektem Swobody - pomnik Adama Mickiewicza, Opera Lwowska - zwiedzanie wnêtrz, obiadokolacja, nocleg. 3 DZIEÑ Œniadanie. Ci¹g dalszy zwiedzania Lwowa: ruiny Wysokiego Zamku, panorama Lwowa z kopca Unii Lubelskiej, Koœció³ Dominikanów, Wa³y Gubernatorskie, Baszta Prochowa, Koœció³ Bernardynów, Cerkiew Wo³oska, Dworzec Kolejowy, czas wolny. Godzina wyjazd w kierunku Polski, przejazd do Przemyœla. Spacer po mieœcie, w trakcie którego zobaczymy Muzeum Dzwonów i Fajek, powrót do Nowego S¹cza ok. godz Transport autokarem, us³ugê pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, baga, 2 noclegi w hotelu 3*, 2 œniadania, 2 obiadokolacje. Bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów ok. 10 EUR, tj. ok. 40 z³. Uwaga! Udzia³ w spektaklu w Operze Lwowskiej, uzale - niony jest od repertuaru w danym miesi¹cu w cenach od 40 UAH UAH (1 UAH - 0,40 z³). Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN Druskienniki Wilno - Kowno WYCIECZKA 6 DNIOWA Wyjazdy z Nowego S¹cza. W godz. wieczornych, przejazd przez Polskê na Litwê. Przyjazd do s³ynnego uzdrowiska, Druskienniki - spacer po miejscowoœci, rejs statkiem po Niemnie, czas wolny. Nastêpnie wyjazd do miejscowoœci Gruty - zwiedzanie Muzeum Pomników Socjalizmu, przyjazd do Wilna, obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu, wieczorny wyjazd na Górê Trzech Krzy y i Giedymina - legendarnego miejsca wi¹ ¹cego siê z histori¹ Wilna i ca³ej Litwy - panorama miasta, powrót do hotelu, nocleg. 3 DZIEÑ Œniadanie, wyjazd do Kowna, zwiedzanie miasta m.in.: Katedry Œw. Piotra i Paw³a, Koœció³ Œw. Trójcy, Ruiny Zamku, czas wolny, przejazd do Kiejdan - siedziby rodu Radziwi³³ów, zwiedzanie m.in.: Rynek Wielki z XVII w., Ratusz, Dzielnica ydowska, Muzeum Kiejdañskie, czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 4 DZIEÑ Œniadanie, zwiedzanie Wilna m.in.: Cmentarz Rossa - z kwater¹ wojskow¹ i grobem matki Pi³sudskiego, Ostra Brama z wejœciem do kaplicy z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, Koœció³ Œw. Teresy, Cerkiew Œw. Ducha i Œw. Miko³aja, Dom Adama Mickiewicza, czas wolny. Dalszy ci¹g zwiedzania miasta m.in.: Górny Zamek, Uniwersytet im. Stefana Batorego, Koœció³ œw. Ducha, Archikatedra Wileñska z grobami królewskimi wraz z Kaplic¹ œw. Kazimierza, wyjazd na Wie ê Telewizyjn¹ - panorama miasta, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 5 DZIEÑ Œniadanie, wykwaterowanie z hotelu, dalsze zwiedzanie Wilna m.in.: Koœció³ Œw. Piotra i Paw³a, Wojskowy, Cmentarz na Antokolu, przejazd do Trok zwiedzanie m.in.: Zamku Wielkich Ksi¹ ¹t Litewskich na Jeziorze Galve, nastêpnie zwiedzanie miasta m.in.: Klasztor Bernardynów, Œwi¹tynia Karaimska, czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski w drogê powrotn¹. 6 DZIEÑ Powrót do Nowego S¹cza w godzinach porannych. Transport autokarem (toaleta, barek, DVD, klimatyzacja), 3 noclegi w Wilnie pokoje 2, 3 os. z ³azienkami, 3 œniadania i 3 obiadokolacje, opiekê pilota, ubezpieczenie KL NNW, baga. Biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów LTL (1 LTL - ok. 1,2 PLN), tj. ok. 130 z³. Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN 13

14 Pary Wersal Luwr WYCIECZKA 5 DNIOWA Wyjazd z Nowego S¹cza o godz Przejazd do miejscowoœci Brno. Zwiedzanie Starego Miasta m.in.: Katedra œw. Piotra i Paw³a, Ratusz, czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. Œniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd tranzytem przez Niemcy do Pary a, zakwaterowanie w hotelu. Wieczorny spacer po Montmartre: Plac Pigalle, Moulin Rouge, Plac du Tertre, BAZYLIKA Sacre - Coeur. Powrót do hotelu na nocleg. 3 DZIEÑ Œniadanie, zwiedzanie centrum: Wie a Eiffla oraz Pa³ac Inwalidów. Zwiedzanie Luwru - najs³ynniejszego muzeum œwiata. Powrót do hotelu na nocleg. 4 DZIEÑ Œniadanie, wyjazd na Cmentarz Pere Lachaise. Przejazd s³ynnymi bulwarami, Opera Garnier, Plac Vendome - centrum paryskiej elegancji. Nastêpnie zwiedzanie centrum historycznego Pary a, wyspy La Cite: Katedra Notre Dame, Pa³ac Sprawiedliwoœci, Conciergerie i wyspy œw. Ludwika, Forum des Halles oraz centrum Pompidou, czas wolny. Wieczorem rejs po Sekwanie, przejazd przez Pary, powrót do hotelu, nocleg. 5 DZIEÑ Œniadanie, wyjazd do Wersalu - zwiedzanie kompleksu pa³acowego oraz spacer po ogrodach. Powrót do Pary a, dalsze zwiedzania miasta: uk Triumfalny i Pola Elizejskie. Nastêpnie Dzielnica aciñska - Pantheon, Sorbona, Pa³ac Luksemburski, odpoczynek w Ogrodach Luksemburskich. Powrót do hotelu na nocleg. Czechy - Zamki WYCIECZKA 4 DNIOWA 6 DZIEÑ Œniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Pary a metrem m.in.: Plac Bastylii, spacer dzielnic¹ Marais, Plac des Vosges. Nastêpnie przejazd do nowoczesnej dzielnicy La Defense - paryskiego Manhatannu, czas wolny. Powrót do centrum, wizyta w muzeum impresjonistów d`orsay lub mo liwoœæ indywidualnego zwiedzania miasta. Oko³o godz wyjazd z Pary a, nocny przejazd przez Niemcy i Czechy. 7 DZIEÑ Powrót do Nowego S¹cza w godz. popo³udniowych. Transport autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, toaleta), 4 noclegi ze œniadaniami w pokojach 2,3 osobowych z ³azienkami w Pary u, 1 nocleg ze œniadaniem i obiadokolacj¹ w okolicach Pilzna, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW, baga. Biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów ok. 70 EUR, tj. ok. 290 z³ i obiadokolacji w Pary u ok. 13 EUR., tj. ok. 55 z³. Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN Wyjazd z Nowego S¹cza o godz. 6.00, przejazd do miejscowoœci Telcz zaliczanej do najpiêkniejszych miast renesansowych w ca³ej Europie, zwiedzanie wnêtrz renesansowego Zamku, spacer po starym mieœcie, czas wolny, przejazd do hotelu w okolicy Czeskich Budziejowic, obiadokolacja, nocleg. Œniadanie, wyjazd do miasteczka Hluboka nad We³taw¹ zwiedzanie m.in. Zamku Schwarzenbergów zwanego czeskim Windsorem przejazd do Czeskiego Krumlova - miasteczka wpisanego na Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO zwiedzanie m.in.: Starego Miasta, Ratusz, Koœció³ Œw. Wita, renesansowy zamek, spacer po ogrodach, czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 3 DZIEÑ Œniadanie, przejazd do renesansowego Zamku Orlik nad We³taw¹ zwiedzanie m.in.: barokowych i rokokowych wnêtrz, rejs po Zalewie Orlickim, przejazd do miejscowoœci Jindrichuv Hradec zwiedzanie zamku, czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 4 DZIEÑ Œniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do miejscowoœci Brno zwiedzanie: Starego Miasta, Katedra Œw. Piotra i Paw³a, Krypty Kapucynów - zwiedzanie krypt, Ratusza, czas wolny, wyjazd z Brna w godzinach popo³udniowych, powrót do Nowego S¹cza w póÿnych godzinach wieczornych. Przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, toaleta), 3 noclegi w pokojach 2,3 osobowych z ³azienkami, 3 œniadania i 3 obiadokolacje, opiekê pilota, ubezpieczenie KL,NNW, baga. Biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów, ok CZK, tj. ok. 170 z³. Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN 14

15 S³owenia z Chorwacj¹ WYCIECZKA 7 DNIOWA Wyjazd z Nowego S¹cza o godz , przejazd przez S³owacjê, Wêgry do S³owenii. Przejazd do Lubljany, zwiedzanie stolicy S³owenii m.in.: Miejski Targ, Ratusz, Smoczy Most, Wzgórze Zamkowe. Czas wolny, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 3 DZIEÑ Œniadanie, wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie Jaskini Postojnej - nale ¹cej do najwiêkszych i najpiêkniejszych na œwiecie jaskiñ krasowych, przejazd do miejscowoœci Poreæ - zwiedzanie m.in.: Bazyliki Œw. Eufrazjusza arcydzie³o bizantyjskiej architektury wpisane na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO, czas wolny. Nastêpnie wyjazd do Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN miejscowoœci Rovinj - zwanej "per³¹ Wybrze a Istryjskiego", zwiedzanie m.in.: Koœcio³a Œw. Eufemii, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 4 DZIEÑ Œniadanie. Przejazd na rejs ³odzi¹ do Parku Narodowego Brijuni - archipelag obejmuj¹cy 14 wysp, zwiedzanie Rezydencji Marsza³ka Tito, przejazd do Puli - zwiedzanie m.in.: Amfiteatru, uk Sergiuszów, Œwi¹tyniê Augusta, czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 5 DZIEÑ Œniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd na Wyspê Krk, zwiedzanie stolicy wyspy miasteczka KRK - z bardzo dobrze zachowanymi œladami architektury weneckiej. Wyjazd do miejscowoœci Vrbnik - spacer oraz degustacja miejscowych win, nastêpnie zwiedzanie miejscowoœci Omiœalj z wczesnochrzeœcijañsk¹ Bazylik¹ z V w. n.e., przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 6 DZIEÑ Œniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do miejscowoœci Vara din - zwanej "ma³ym Wiedniem" zwiedzanie m.in.: Katedry Wniebowziêcia NMP, Ratusza z XVI w. Nastêpnie wyjazd do stolicy Chorwacji - Zagrzebia, zwiedzanie m. in. Katedry œw. Stefana, Kamiennej Bramy, Koœcio³a Œw. Marka, czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski. 7 DZIEÑ Powrót Nowego S¹cza w godzinach porannych. Transport autokarem (klimatyzacja, toaleta, barek, DVD), 4 noclegi w pokojach 2/3 osobowych z ³azienkami, 4 œniadania i 4 obiadokolacje, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW, baga. Biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów ok. 75 EUR, tj. ok. 300 z³. W³ochy WYCIECZKA 6 DNIOWA Wyjazd z Nowego S¹cza o godz przejazd przez S³owacjê, Austriê do W³och Przejazd do Asy u zwiedzanie m.in.: Bazyliki Œw. Klary, Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej, Porcjunkula i Ogród Ró any, Bazylika Œw. Franciszka z krypt¹, Zamku Rocca Maggiore, zakwaterowanie w hotelu w okolicach Asy u, obiadokolacja, nocleg. 3 DZIEÑ Œniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Rzymu zwiedzanie m. in.: Bazyliki Santa Maria Maggiore, Bazyliki Œw. Jana, Schody Œwiête, Koloseum, uk Konstantyna, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki Fontanna di Trevi, Plac Hiszpañski, Schody Hiszpañskie zakwaterowanie w hotelu w okolicach Rzymu, obiadokolacja, nocleg. 4 DZIEÑ Œniadanie, przejazd do Watykanu zwiedzanie m.in.: Muzeum Watykañskie, Kaplica Sykstyñska, Bazylika Œw. Piotra, Groby Papieskie modlitwa przy grobie Ojca Œw. Jana Paw³a II, powrót do hotelu obiadokolacja, nocleg. 5 DZIEÑ Œniadanie, przejazd do Wenecji dziewiêciogodzinne zwiedzanie Wenecji z parkingu przep³yniêcie stateczkiem do Placu Œw. Marka. Zwiedzanie Wenecji m.in.: Plac Œw. Marka, Kampanila, Torre Dell' Orologio wie a z zegarem, Procuratie arkadowy budynek otaczaj¹cy Plac Œw. Marka z trzech stron, Bazylika Œw. Marka, Most Westchnieñ, San Stefano, Most Rialto, czas wolny, w godz. wieczornych wyjazd z Wenecji. 6 DZIEÑ Przejazd przez Austriê, S³owacjê, powrót do Nowego S¹cza w godzinach popo³udniowych. Transport autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, toaleta), 3 noclegi w pokojach 2,3 osobowych z ³azienkami, 3 œniadania i 3 obiadokolacje, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW, baga. Biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów ok. 50 EUR, tj. ok. 200 z³. Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN 15

16 W³ochy Wenecja Florencja Monte Cassino Rzym Watykan Asy - Padwa WYCIECZKA 8 DNIOWA skiej audiencji generalnej (uwarunkowany obecnoœci¹ Ojca Œwiêtego w Watykanie), zwiedzanie Bazyliki œw. Piotra: Bazylika œw. Jana na Lateranie, Schody Œwiête, Bazylika Matki Bo ej Wiêkszej, Plac Navona, Panteon, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 6 DZIEÑ Œniadanie, przejazd do Asy u - zwiedzanie: Bazylika œw. Franciszka, Piazza del Comune z portykiem Œwi¹tyni Minerwy, Bazylika œw. Klary, Bazylika Matki Boskiej Anielskiej, Porcjunkula, Ogród Ró any, przejazd do hotelu w okolice Rimini, obiadokolacja, nocleg. 7 DZIEÑ Œniadanie, przejazd do Padwy - zwiedzanie Bazyliki œw. Antoniego wraz z grobem œwiêtego, relikwiarzem i przylegaj¹cym klasztorem, czas wolny, Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN Chorwacja Trogir Dubrownik Medjugorie Mostar WYCIECZKA 8 DNIOWA Wyjazd z Nowego S¹cza o godz.11.00, przejazd przez S³owacjê i Austriê. W godzinach po³udniowych przyjazd do Wenecji, zwiedzanie miasta m.in.: Plac œw. Marka, najwy szy budynek w Wenecji kampanila, Torre dell'orologio - wie a z zegarem, Procuratie - arkadowy budynek otaczaj¹cy Plac œw. Marka z trzech stron, Bazylika œw. Marka, Most Westchnieñ, koœció³ San Stefano, Most Rialto, czas wolny, przejazd do hotelu w okolice Wenecji, obiadokolacja, nocleg. 3 DZIEÑ Œniadanie, przejazd do Florencji (stolicy Toskanii) - zwiedzanie miasta m.in.: Koœció³ San Lorenzo, Piazza del Duomo, Katedra NMP Kwietnej, Baptysterium, Kampanila, Piazza della Signoria, Koœció³ œw. Krzy a, Palazzo Vecchio, Most Ponte Vecchio, czas wolny, przejazd w okolicê Rzymu, obiadokolacja, nocleg. 4 DZIEÑ Œniadanie, przejazd na Monte Cassino - Cmentarz o³nierzy Polskich i Opactwo Benedyktynów. Przejazd do Rzymu - zwiedzanie miasta m.in.: Koloseum - amfiteatr, w którym urz¹dzano igrzyska, walki gladiatorów, Kapitol - symbol pañstwa staro ytnych Rzymian, Forum Romanum - dawny plac reprezentacyjny miasta, Plac Wenecki, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpañskie, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 5 DZIEÑ Œniadanie, przejazd do Watykanu - nawiedzenie grobu Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, udzia³ w papiew godzinach popo³udniowych wyjazd w drogê powrotn¹ do Polski przejazd przez Austriê i S³owacjê. 8 DZIEÑ Przyjazd do Nowego S¹cza w godzinach dopo³udniowych. Przejazd autokarem (klimatyzacja, toaleta, barek, DVD), 5 noclegów w pokojach 2/3 osobowych z ³azienkami, 5 œniadañ, 5 obiadokolacji, opiekê pilota, ubezpieczenie KL, NNW, baga. Biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów ok. 75 EUR, tj. ok. 320 z³. Wyjazd z Krakowa o godz Przejazd przez Czechy, Austriê. Wizyta w Wiedniu, przejazd Ringstrasse - Opera, Hofburg, Parlament, Ratusz, Burgtheater, Koœció³ Wotywny oraz spacer przez centrum historyczne miasta. Wyjazd z Wiednia, przejazd przez Austriê, nocny przejazd przez S³oweniê. W godzinach porannych dojazd do Parku Narodowego Plitwickie Jeziora obejmuj¹cego 16 jezior po³¹czonych 92 malowniczymi wodospadami i kaskadami. Park zosta³ wpisany na listê Unesco. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 3 DZIEÑ Po wczesnym œniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Trogiru - miasta atrakcyjnie po³o onego na niewielkiej wyspie. Zwiedzanie starówki (wpisana na listê œwiatowego dziedzictwa kulturalnego Unesco) z ratuszem, loggi¹ miejsk¹, Katedr¹ œw. Wawrzyñca w stylu weneckim oraz starymi murami okalaj¹cymi Starówkê. Po zwiedzaniu dalszy przejazd na pó³wysep Peljesac do hotelu Faraon. Zakwaterowanie, czas wolny na pla owanie i wypoczynek, nocleg. 4 DZIEÑ Po œniadaniu czas poœwiêcony na pla owanie i wypoczynek lub wyjazd do Dubrownika (p³atne dodatkowo) - per³y œwiatowego dziedzictwa architektury wpisanej na listê Unesco - starówka otoczona murami miejskimi, studnia Onofrio z XV wieku, koœció³ œw. Klary, Pa³ac Sponza, Pa³ac Rektorów. Po zwiedzaniu - czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 5 DZIEÑ Po œniadaniu czas poœwiêcony na pla owanie i wypoczynek lub wyjazd na wycieczkê do Medugorje (p³atne dodatkowo) - miejsca licznych pielgrzymek, s³yn¹cego z objawieñ maryjnych, a nastêpnie przejazd do Mostaru - s³ynny kamienny most, meczet i unikalny dom turecki z XVI w. Po po³udniu powrót do hotelu, czas wolny, nocleg. 6 DZIEÑ Po œniadaniu czas poœwiêcony na pla owanie i wypoczynek lub wyjazd na wycieczkê statkiem wokó³ Archipelagu Wyspy Korcula (p³atne dodatkowo). Wizyta na wysepkach Badija oraz Vrnik. Na wyspie Badija wizyta w Klasztorze Franciszkanów z XV wieku, czas na pla owanie i k¹piele morskie, nastêpnie rejs na wyspê Vrnik. Po po³udniu powrót do hotelu, czas wolny, nocleg. 7 DZIEÑ Po œniadaniu wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Polski. Po drodze zwiedzanie Parku Narodowego Krka. Po po³udniu przejazd do sibenika, zwiedzanie historycznego centrum miasta z renesansow¹ katedr¹ Œw. Jakuba oraz z licznymi koœcio³ami. Wyjazd do kraju. Przejazd przez Austriê i Czechy. 8 DZIEÑ Przyjazd do Polski. Powrót do Krakowa - ok. godz noclegi w hotelu Faraon, 1 nocleg w hotelu**/*** w okolicy Plitvic, wy ywienie All inclusive w hotelu Faraon, HB w hotelu w okolicy Plitvic, taksê klimatyczn¹, ubezpieczenie (NW, KL, baga ), przejazd komfortowym autokarem (barek, TV, toaleta, klimatyzacja), opiekê pilota. Biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów ok. 60 EUR, wycieczek fakultatywnych: Dubrownik z³, Medugorje z³, Archipelag Korculi z³. Organizator Delta Travel Cena orientacyjna: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN 16

17 Hiszpania Francja Lourdes Andorra Barcelona Figueras Girona Montserrat Tossa de Mar Carcassonne Avignon Monaco WYCIECZKA 10 DNIOWA Wyjazd z Krakowa o godz Przejazd przez Czechy, krótki postój w œredniowiecznej Kutnej Horze - gotycka bazylika œw. Barbary - najpiêkniejszy koœció³ w Europie œrodkowej. Nocleg w okolicy Rozvadowa w hotelu klasy turystycznej. Po œniadaniu wczesny wyjazd z hotelu. Przejazd przez Niemcy, œrodkow¹ Francjê. Nocleg w okolicach Montelimar. 3 DZIEÑ Wyjazd z hotelu. Przejazd do Avignionu. Krótka wizyta w XIV wiecznej stolicy papiestwa: pa³ac papieski, najbardziej okaza³y zabytek œwiatowej architektury romañskogotyckiej (z zewn¹trz), katedra Notre Dame des Doms, Petit Palais, most st. Benezet, ogrody papieskie. Przejazd przez Langwedocjê - Roussillon do Carcassonne, najlepiej zachowanego na œwiecie kompleksu warownoobronnego Katarów, zwiedzanie Cite. Przejazd do Lourdes, najpiêkniejszego sanktuarium Maryjnego na œwiecie. Krótkie zwiedzanie kompleksu bazyliki NMP Niepokalanego Poczêcia, Bazyliki Ró añcowej oraz Groty Objawieñ. Dla chêtnych mo liwy udzia³ w procesji œwiat³a, obiadokolacja, nocleg w hotelu w Lourdes. 4 DZIEÑ Wczesne œniadanie, wyjazd z hotelu, przejazd przepiêkn¹ tras¹ do ksiêstwa Andory po³o onego w œrodkowych Pirenejach z mo liwoœci¹ tanich zakupów w strefie wolnoc³owej w stolicy Andorra la Vella. Przejazd do Montserrat, zwiedzanie opactwa Benedyktynów po³o onego wœród grzbietów skalnych formacji skalnej Montserrat - bazylika Marii Panny z Figur¹ Czarnej Madonny patronki Katalonii i ca³ej Hiszpani. Przyjazd do hotelu na Costa Brava lub Costa del Maresme. Kolacja, nocleg. 5 DZIEÑ Œniadanie, (lunch w formie suchego prowiantu) wyjazd do Figueras, ogl¹danie muzealnych zbiorów prac surrealisty kataloñskiego Salvadora Dali, przejazd do Girony, jednego z piêkniejszych miast wschodniej Hiszpanii, spacer po œredniowiecznej dzielnicy Call, zwiedzanie najwiêkszej na œwiecie jednonawowej katedry gotyckiej Marii Panny wraz z muzeum, do której prowadzi kompleks 90 barokowych schodów, powrót do hotelu, kolacja. Wieczorem wyjazd do Torderry regionalny wieczór Flamenco, tañców, muzyki i œpiewu. Degustacja trunków-cavy i sangrii. 6 DZIEÑ Œniadanie, (lunch w formie suchego prowiantu) wyjazd do Barcelony stolicy Katalonii, zwiedzanie: plac Kataloñski, bario gotico-dzielnica gotycka z katedr¹ œw. Eulalii, spacer las Ramblas - najpiêkniejszym korytarzem Europy, do stoczni królewskiej i portu. Przejazd na wzgórze Montjuic ze stadionem olimpijskim, plac Hiszpañski Palacio National, œwietlistymi fontannami, przejazd na Neu Camp - Stadion FC Barcelona, dalej sagrada Familia - kulminacyjne dzie³o secesjonisty Antonia Gaudiego, park Guell. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 7 DZIEÑ Œniadanie, (lunch w formie suchego prowiantu) rejs statkiem z Lloret de Mar - stolicy Costa Brava do Tossy de Mar - miasteczka s³yn¹cego ze œredniowiecznej Villa Vella wpisanego w rejestr dziedzictwa kultury narodowej Hiszpanii. Przejazd do Blanes, zwiedzanie jednego z najpiêkniejszych na œwiecie ogrodów botanicznych Mar i Murtra. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 8 DZIEÑ Wczesny wyjazd z hotelu do Francji (suchy prowiant ze œniadaniem lunchem). Jazda przez Langwedocje- Roussillon, Prowansjê na Lazurowe Wybrze e. Wizyta w stolicy Ksiestwa Monaco. Krótki spacer po pó³wyspie: oceanarium (z zewn¹trz), Katedra œw. Miko³aja z kryptami cz³onków rodu Grimaldich, pa³ac Ksi¹ êcy, ogrody œw. Marcina. Przyjazd do hotelu w okolicach Nicei. Nocleg. 9 DZIEÑ Po wczesnym œniadaniu wyjazd w drogê powrotn¹. Jazda przez W³ochy, Austriê, obiadokolacja i nocleg w okolicy Rozvadowa w hotelu klasy turystycznej z ³azienkami na korytarzu. 10 DZIEÑ Œniadanie i wyjazd do Polski. Przyjazd w godzinach wieczornych. Transport autokarem, 4 noclegi w Hiszpanii w hotelu 3* z wy ywieniem 2 x dziennie + lunch w formie suchego prowiantu, 2 noclegi we Francji w hotelach klasy turystycznej, 1 œniadanie, 1 nocleg w Lourdes z wy ywieniem 2 x dziennie, 2 noclegi w Czechach z 2 œniadaniami i 2 obiadokolacje w hotelu klasy turystycznej, obs³ugê pilota przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i baga Biletów wstêpu tj.ok. 100 EUR. Dop³aty 1. Do pokoju 1 osobowego 500 z³. Cena: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN Organizator SKARPA TRAVEL 17

18 WYCIECZKI SZKOLNE 1 DNIOWE Kraków Przejazd do Krakowa zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu, trasa: Komnaty Królewskie, Skarbiec Koronny i Zbrojownia, Smocza Jama, Katedra, Groby Królewskie w tym Krypta pod Wie ¹ Srebrnych Dzwonów, gdzie znajduje siê Sarkofag Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego i jego ony Marii, Dzwon Zygmunta, Nastêpnie przejdziemy Traktem Królewskim zobaczymy Uniwersytet Jagielloñski najstarsz¹ uczelniê w Polsce, Rynek Krakowski, gdzie zwiedzimy Koœció³ Mariacki, Sukiennice renesansow¹ halê Legendarny Kraków Przejazd do Krakowa zwiedzanie rozpoczynamy od Rynku Krakowskiego, gdzie udamy siê do Koœcio³a Mariackiego, z którego codziennie rozlega siê hejna³ i us³yszymy legendê o hejnale krakowskim i Lajkoniku, Sukiennice gdzie mo na zakupiæ pami¹tki, Nastêpnie odwiedzimy Smocz¹ Jamê i us³yszymy legendê o Smoku Wawelskim, targow¹, gdzie mo na zakupiæ pami¹tki, Bramê Floriañsk¹ i Barbakan. Powrót do Nowego S¹cza w godzinach wieczornych. CENA: 85 z³ / os. us³ugê pilota przewodnika, Przejazd do ZOO ok. 2 godzinny pobyt na terenie parku, Powrót do Nowego S¹cza w godzinach wieczornych. CENA: 54 z³ / os. us³ugê pilota przewodnika, Wieliczka Przejazd do Wieliczki, zwiedzanie Kopalni Soli - trasy turystycznej, 20 komór, w tym najpiêkniejsz¹ Kaplicê œw. Kingi, Nastêpnie odwiedzimy Muzeum up Solnych, W drodze powrotnej do Nowego S¹cza istnieje mo liwoœæ wizyty w McDonald's, Powrót do Nowego S¹cza w godz. popo³udniowych. CENA: 75 z³ / os. us³ugê pilota przewodnika, Sandomierz - Baranów Sandomierski Wyjazd z Nowego S¹cza o godz. 8:00, przejazd do Sandomierza, Zwiedzanie miasta: Brama Opatowska z XIV w., wejœcie na wie ê widokow¹ podziwianie panoramy miasta, Podziemna Trasa Turystyczna, Przejœcie pod Bazylikê Katedraln¹, zwiedzanie Bazyliki i Skarbca, Dom D³ugosza Muzeum Diecezjalne, Rejs statkiem po Wiœle (1/2 godz.), Przejazd do Baranowa Sandomierskiego, zwiedzanie zamku. Powrót do Nowego S¹cza w godzinach wieczornych. CENA: 75 z³ / os. us³ugê pilota przewodnika, Ceny dla grup 50 os. na 10 uczestników 1 osoba GRATIS! Programy s¹ ramowe i mog¹ byæ modyfikowane w zale noœci od potrzeb klienta. 18

19 WYCIECZKI SZKOLNE 1 DNIOWE Oœwiêcim Przejazd do Oœwiêcimia - zwiedzanie Muzeum Auschwitz -Birkenau (czas zwiedzania do 3,5 godz.). Brama wejœciowa, blok zag³ady, dowody zbrodni, ycie wiêÿniów, warunki mieszaniowe i sanitarne, blok œmierci, œciana straceñ, komora gazowa i krematorium, brama œmierci, rampa, karna kompania, baraki kwarantanny, baraki mieszkalne, 15 minutowy film dokumentalny, Spacer po mieœcie, w trakcie którego zobaczymy rynek z Ratuszem, Dom Œlebarskich, póÿnoklasycystyczna kamienica mieszczañska, czas wolny, wyjazd do Nowego S¹cza, Powrót do Nowego S¹cza w godz. wieczornych. CENA: 76 z³ / os. us³ugê pilota przewodnika, añcut Przejazd do añcuta, Zwiedzanie Zamku Lubomirskich i Potockich - podziwianie wnêtrza zamku, budynków mieszkalnych i gospodarczych, Przejœcie z zamku do parku, który ma charakter angielskiego parku krajobrazowego, Zwiedzanie Dzia³u Sztuki Cerkiewnej Muzeum Zamku, Zwiedzanie Oran erii, Zameczku Romantycznego, Uje d alni, Powozowni i Stajni Cugowych, Powrót do Nowego S¹cza w godz. wieczornych. CENA: 96 z³ / os. us³ugê pilota przewodnika, Ojców - Ojcowski Park Narodowy Przejazd do Ojcowa, zwiedzanie ruin Zamku rycerskiego, gotycka brama wjazdowa, fragmenty murów kaplicy zamkowej i murów obwodowych, Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego, Zamku w Pieskowej Skale, Kaplicê "Na Wodzie", Maczugê Herkulesa, Grotê okietka, Przejazd do Jaskini Wierzchowskiej - zwiedzanie, Powrót do Nowego S¹cza w godz. popo³udniowych. CENA: 75 z³ / os. us³ugê pilota przewodnika, Chorzów Przejazd do Chorzowa, zwiedzanie Planetarium, udzia³ w seansie popularnym, zwiedzanie wystaw, podgl¹danie gwiazd przez lunetê, przejœcie na dziedziniec, gdzie stoi zegar s³oneczny, zwiedzanie stacji meteorologicznej i sejsmologicznej, Zwiedzanie ZOO, Wizyta w Lunaparku (dodatkowo p³atne korzystanie z atrakcji parku), Powrót do Nowego S¹cza w godz. wieczornych. us³ugê pilota przewodnika CENA: 68 z³ / os. 19

20 WYCIECZKI SZKOLNE 1 DNIOWE Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska - agiewniki Wyjazd z Nowego S¹cz o godz. 6.00, Przejazd do Wadowic, zwiedzanie miasta Bazylika Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny, Przejœcie do Muzeum rodzinnego domu Papie a, Nastêpnie spacer do miejsc zwi¹zanych z yciem Karola Wojty³y Liceum, dawna cukiernia, Sanktuarium œw. Józefa Karmel, Czas wolny na degustacjê kremówek papieskich, Przejazd do Kalwarii Zebrzydowskiej zwiedzanie Klasztoru OO. Bernardynów, Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej, Przejazd do Sanktuarium Bo ego Mi³osierdzia w agiewnikach, Zwiedzanie Bazyliki koœció³ górny i dolny z kaplicami œw. Faustyny, kaplica wêgierska i w³oska, Wyjazd w kierunku Nowego S¹cza, Powrót w godzinach wieczornych. CENA: 50 z³ / os. Transport autokarem, ubezpieczenie NNW, us³ugê pilota przewodnika, bilety wstêpu do zwiedzanych obiektów, degustacjê kremówek. Tarnów Pilzno Przejazd do Tarnowa, spacer po tarnowskiej Starówce wœród zabytkowych kamienic, przejœcie do Bazyliki Katedralnej, nastêpnie przejœcie do Domu Miko³ajowskich, przejœcie pod Kosmiczn¹ Fontannê jest to fontanna ze s³oñcem i uk³adem s³onecznym. Gwiazda wykonana zosta³a ze szk³a i stali, a na stalowych orbitach umieszczono granitowe planety na wodnych poduszkach - czas na odpoczynek, zwiedzanie Dworca Kolejowego zbudowany na wzór dworca lwowskiego, przejœcie do Parku Strzeleckiego, Przejazd do Pilzna, zwiedzanie Muzeum Lalek wystawa sk³ada siê z trzech ekspozycji lalki œwiata, lalki regionalne i historyczne oraz lalki z babcinego strychu, wspólne szycie pacynek, Powrót do Nowego S¹cza w godzinach popo³udniowych. CENA: 48 z³ / os. us³ugê pilota przewodnika, Zakopane Wyjazd z Nowego S¹cza o godz. 7.00, Przejazd do Zakopanego - wyjazd kolejk¹ na Guba³ówkê, przejœcie na Butorowy Wierch zjazd kolejk¹ krzese³kow¹ w dó³, Nastêpnie zwiedzanie cmentarza na Pêksowym Brzysku, drewnianej kaplicy na Jaszczurówce, Spacer Krupówkami, deptakiem pe³nym sklepów, restauracji, herbaciarni, kawiarni i butików, Zwiedzanie Muzeum Tatrzañskiego, Powrót do Nowego S¹cza w godz. wieczornych. CENA: 70 z³ / os. us³ugê pilota przewodnika, Niedzica Czorsztyn Przejazd do Niedzicy - zwiedzanie zamku, wystawy wozownia, spichlerza, spacer po zaporze, przep³yniêcie statkiem po Jeziorze Czorsztyñskim do zamku w Czorsztynie, zwiedzanie ruin zamku, Powrót do Niedzicy ognisko z pieczeniem kie³basek, Powrót do Nowego S¹cza w godzinach popo³udniowych. CENA: 75 z³ / os. Transport autokarem, ubezpieczenie NNW, us³ugê pilota przewodnika, bilety wstêpu do zwiedzanych 20

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI rok

WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI rok Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32, tel. 12 633 12 57 E:mail: krakow@logostour.pl www.logostour.pl, www.incoming.logostour.pl WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI - 2017 rok CZECHY

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina Symbol oferty: 1143/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Bułgaria Morze

Bardziej szczegółowo

Cena zawiera: transport autokarem (kalkulacja z Kielc), noclegi, wyżywienie, opiekę pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż.

Cena zawiera: transport autokarem (kalkulacja z Kielc), noclegi, wyżywienie, opiekę pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż. WYCIECZKI SZKOLNE ZAGRANICZNE 1. BUDAPESZT cena od: 490 zł/os 1 dzień: Wyjazd w godzinach rannych, przyjazd do Budapesztu w godzinach popołudniowych, wieczorny wyjazd na Wzgórze Gellerta (panorama miasta),

Bardziej szczegółowo

Cuda Bliskiego Wschodu - Ziemia Święta

Cuda Bliskiego Wschodu - Ziemia Święta Cuda Bliskiego Wschodu - Ziemia Święta "Ziemia Święta - cuda Bliskiego Wschodu" Podróż samolotem Dzień 1: Przylot przylot na Lotnisko Ben Gurion w Tel Avivie przejazd do hotelu zakwaterowanie i nocleg

Bardziej szczegółowo

DREZNO i OKOLICE - 3 DNI

DREZNO i OKOLICE - 3 DNI DREZNO i OKOLICE - 3 DNI DREZNO i OKOLICE 3 DNI TERMIN: na zapytanie 1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych. Przejazd do Pillnitz spacer po ogrodach letniej rezydencji hrabiny Cosel. Przejazd na punkt widokowy,

Bardziej szczegółowo

DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI

DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO WIEDNIA i BRATYSŁAWY 3 DNI (noclegi w Bratysławie) 1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych. Przyjazd do Bratysławy w godzinach popołudniowych.

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 3 DNI

WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 3 DNI PRAGA - 3 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 3 DNI 1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych z Krakowa. Przyjazd do Pragi popołudniu i zwiedzanie miasta, m.in.: Stare Miasto Brama Prochowa, Kościół Mariacki przed

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

Pobyt : 02 10.10.2010

Pobyt : 02 10.10.2010 EGIPT Pobyt : 02 10.10.2010 wylot 02.10.2010 ( nr lotu LO 6861 ) z Warszawy o godz.20:30 lądowanie w Tabie godz.00:30 (03.10.2010 ) powrót 10.10.2010 ( nr lotu LO 6862) z taby wylot o godz. 01:30 lądowanie

Bardziej szczegółowo

W imieniu Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie serdecznie zapraszamy wszystkich członków i ich rodziny na wycieczkę.

W imieniu Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie serdecznie zapraszamy wszystkich członków i ich rodziny na wycieczkę. W imieniu Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie serdecznie zapraszamy wszystkich członków i ich rodziny na wycieczkę. Europa w pigułce: Budapeszt, Bratysława, Wiedeń, Brno

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB Symbol oferty: 1340/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Dzień 1: Mikulov przejazd do Mikulova na Morawach Dzień 2: Mikulov śniadanie spacer po Mikulovie z pilotem degustacja win Morawskich w winiarni fakultatywnie

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB. Hotel. Symbol oferty: 1705/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB. Hotel. Symbol oferty: 1705/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB Symbol oferty: 1705/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba Samolot

Bardziej szczegółowo

Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna. Program 6 dniowy autokarem

Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna. Program 6 dniowy autokarem Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna Program 6 dniowy autokarem Wieża Eiffla, Katedra Notre-Dame, Luwr, Montmartre, Bazylika Sacre-Coeur, Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Panteon, rejs statkiem po Sekwanie

Bardziej szczegółowo

najwiêksze zabytki Berlina nocleg w okolicy Berlina Ramowy program Poczdam w pigu³ce

najwiêksze zabytki Berlina nocleg w okolicy Berlina Ramowy program Poczdam w pigu³ce Berlina 1 dzieñ (sobota) zbiórka uczestników. Przejazd do Berlina. Zwiedzanie miasta: spacer alej¹ Unter den Linden, zabytkowe centrum, Muzeum Muru Berliñskiego, Reichstag - siedziba niemieckiego Bundestagu,

Bardziej szczegółowo

Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI OPIS. Symbol oferty: 1672/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI OPIS. Symbol oferty: 1672/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI Symbol oferty: 1672/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive Symbol oferty: 356/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Cypr Limassol Limassol

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA DO RZYMU W Roku Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski Gdzie Chrzest, tam nadzieja" 21-25 października 2016 r.

PIELGRZYMKA DO RZYMU W Roku Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski Gdzie Chrzest, tam nadzieja 21-25 października 2016 r. XXXI Archidiecezja Poznańska organizuje pielgrzymkę do Rzymu w podziękowaniu za przeżycie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży. Pielgrzymka organizowana jest w trzech wariantach:

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich

Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich Portugalia Francja Hiszpania Lizbona, Fatima, Santiago de Compostella, Porto, Braga, Burgos, Lourdes, Saragossa, Montserrat, Barcelona, Madryt, Toledo,Costa

Bardziej szczegółowo

Egipt, Jordania, Izrael bliskowschodni tercet 8 lub 15 dni

Egipt, Jordania, Izrael bliskowschodni tercet 8 lub 15 dni Egipt, Jordania, Izrael bliskowschodni tercet 8 lub 15 dni Program 1 / 15 Sharm kurort Synaju Wadi Rum królowa pustyń Petra Nebo ostatnie spojrzenie Mojżesza Betlejem Dżerasz miasto tysiąca kolumn rzeka

Bardziej szczegółowo

Msza Św. na życzenie pielgrzymów w Bazylice Św. Antoniego w Padwie lub w Loreto

Msza Św. na życzenie pielgrzymów w Bazylice Św. Antoniego w Padwie lub w Loreto Program: PRZEZ LORETO DO RZYMU (autokarem - 4300 km*) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 - niedziela - Wyjazd z Polski Dzień 2 poniedziałek PADWA - LORETO - Zwiedzanie Padwy Piazza del Prato,

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI Symbol oferty: 1389/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Symbol oferty: 1402/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret De

Bardziej szczegółowo

- Wylot z kraju macierzystego - Przylot do Rzymu - Transfer do Hotelu w Rzymie - Obiadokolacja i Nocleg Hotel kat. *** w Rzymie lub okolicach Rzymu

- Wylot z kraju macierzystego - Przylot do Rzymu - Transfer do Hotelu w Rzymie - Obiadokolacja i Nocleg Hotel kat. *** w Rzymie lub okolicach Rzymu There are no translations available. Program: RZYM ze zwiedzaniem Sanktuariów Włoch 8 dni - (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 - POLSKA WŁOCHY - RZYM - Wylot z kraju macierzystego

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) /

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / Kategoria *** Region Val di Fassa/Trydent/Włochy Atuty centrum wellness, dzieci do 6 lat

Bardziej szczegółowo

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna.

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna. Wczasy na Malcie, Hotel Mellieha Bay****, All Inclusive Symbol oferty: 672/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Mellieha Samolot

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem. Przekroczenie granicy polskolitewskiej.

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem. Przekroczenie granicy polskolitewskiej. Sylwester Wilno-Kowno-Troki 30.12-01.01.2017 Kraj: Litwa Miejscowość: Wilno Transport: Autokar Data ważności: 2016-12-30 Nr katalogowy: Syl/2017 Termin i cena 30.12-01.01.2017 599 zł DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników

Bardziej szczegółowo

EGIPT MAJ CZERWIEC Hotel Sea Star Beau Rivage 5*

EGIPT MAJ CZERWIEC Hotel Sea Star Beau Rivage 5* EGIPT MAJ CZERWIEC Hotel Sea Star Beau Rivage 5* Termin: 01.06.2013r. do 08.06.2013r. Wylot Warszawa godzina: 12.00 (godzina wylotu może ulec zmianie) Wylot Hurghada godzina: 17.15 (godzina wylotu może

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / Kategoria **** Region Stary Smokovec/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

Costa Brava. Kraina wina i flamenco. & Costa Maresme

Costa Brava. Kraina wina i flamenco. & Costa Maresme Kraina wina i flamenco Costa Brava & Costa Maresme Dzikoœæ wybrze a da³o jej sw¹ nazwê, szmaragdowe morze wabi spragnionych wra eñ turystów, piaszczyste pla e gwarantuj¹ wyœmienity wypoczynek, no i to

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost

COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost Symbol oferty: 1060/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Katalonia

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

WILNO RYGA- KOWNO 5 dni

WILNO RYGA- KOWNO 5 dni WILNO RYGA- KOWNO 5 dni Dla naszych młodych uczestników Litwa jest szczególnie ważna ze względów edukacyjnych. To kraj Adama Mickiewicza, który opisuje w swoich dziełach będących lekturą szkolną. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY - obóz młodzieżowy

WŁOCHY - obóz młodzieżowy WŁOCHY - obóz młodzieżowy Miejsce: Włochy Oferta: Lato 2015 Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 880 zł + 240 Euro/os. PLN Długość: 11 Nazwa hotelu: HOTEL ARON *** Typ dojazdu: Autokar Wyżywienie:

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Symbol oferty: 1665/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa

Bardziej szczegółowo

Program Motywacyjny. IZRAEL Ten, który walczy z Bogiem

Program Motywacyjny. IZRAEL Ten, który walczy z Bogiem Program Motywacyjny IZRAEL Ten, który walczy z Bogiem Izrael Wyjazd firmowy do Izraela Caesarea Nazaret Kana Galilejska Jerozolima lat Morze Czarne Morze Czerwone Quran Kościół Narodzenia Pańskiego Ściana

Bardziej szczegółowo

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna,

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna, 1749 2299 1799 2249 1599 2199 1599 - Hill Diar HB SOUSSE Pierwsze dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce płaci tylko za przelot 1149 zł. Drugie dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce 20% zniżki. do 31.03 rabat

Bardziej szczegółowo

Rabat 10 % do 30.11. Sylwester w Paryżu 28.12.11 02.01.12 1100, 00 zł. Dopłata do pokoju 1-osobowego. Dopłata do 2 kolacji i obiadu

Rabat 10 % do 30.11. Sylwester w Paryżu 28.12.11 02.01.12 1100, 00 zł. Dopłata do pokoju 1-osobowego. Dopłata do 2 kolacji i obiadu 10 % Sylwester w Paryżu 28.12.11 02.01.12 1100, 00 zł Dopłata do 2 kolacji i obiadu 260 zł 290 zł Cena zawiera: przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, WC), 3 noclegi w hotelu ** na przedmieściach Paryża

Bardziej szczegółowo

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne.

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne. Wypoczynek na Malcie, Hotel Santana****, All inclusive Symbol oferty: 978/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie

COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie Symbol oferty: 1037/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław Symbol oferty: 1624/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Grecja/Kreta

Bardziej szczegółowo

450 PLN 1045 PLN 1160 PLN ceny z rabatem promocyjnym

450 PLN 1045 PLN 1160 PLN ceny z rabatem promocyjnym R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 450 PLN 1045 PLN 1160 PLN sport i dobra zabawa wakacyjnie i wygodnie dla rodzin z dzieæmi Hotel Baykal Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, ok. 200 m od piaszczystej pla

Bardziej szczegółowo

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui KWIECIEŃ: 19**, 21**, 26, 28 CZERWIEC: 20, 21, 23, 27, LIPIEC: 11, 12, 14, 18, 19, 21, 28, 30 25, 26, 28 MAJ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 MAJ: 31 PAŹDZIERNIK:

Bardziej szczegółowo

PRAGA TERMIN: 07.10.2011-09.10.2011 14.10.2011-16.10.2011

PRAGA TERMIN: 07.10.2011-09.10.2011 14.10.2011-16.10.2011 PRAGA TERMIN: 07.10.2011-09.10.2011 14.10.2011-16.10.2011 W programie zwiedzania Pragi m. in.: Hradczany: Strahovski klasztor, Loreta, zamek, katedra św. Wita, ogrody zamkowe, Mała Strana : Rynek, Most

Bardziej szczegółowo

Hotel Palma Mazas** - Majorka - wylot Kraków - HB. Palma Mazas. Symbol oferty: 1662/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem

Hotel Palma Mazas** - Majorka - wylot Kraków - HB. Palma Mazas. Symbol oferty: 1662/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem Hotel Palma Mazas** - Majorka - wylot Kraków - HB Symbol oferty: 1662/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Majorka Majorka

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT)

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT) Zestawienie ofert Katarzyna Szulc Buksa Travel Sp. z o.o. tel. 33 811 77 26 Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena 28.09.2016-08.10.2016 (11 dni) Katowice Włochy Riwiera Adriatycka

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski

DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski PADWA WENECJA LORETO MANOPELLO RZYM WATYKAN - MONTE CASSINO Lanciano CASCIA - ASYŻ- San Giowanni Rotondo Termin: do ustalenia DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski O ustalonej godzinie wcześnie rano (ok. 04:00) spotykamy

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky /

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky / Kategoria **** Region Chopok/Tatry Niskie/Słowacja Atuty strefa wellness, Wi-Fi - gratis,

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd w okolice Veszprem, zakwaterowanie, nocleg w hotelu.

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd w okolice Veszprem, zakwaterowanie, nocleg w hotelu. Balaton Budapeszt Zakole Dunaju 5 dni Kraj: Czechy-Austria-Węgry Miejscowość: Brak danych Transport: Autokar Data ważności: 2017-09-13 Nr katalogowy: Wyc/2017 PBPO DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych Cena 1400 zł plus 400 euro Data: 30.07-08.08.2014r. - 10 dni przejazd klimatyzowanym autokarem Toruń- Lwów- Toruń przelot Ukraina- Gruzja oraz z powrotem

Bardziej szczegółowo

Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni

Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni Program Zabawa i zwiedzanie - Dla dzieci i rodziców - Disneyland Paris - najlepszy na świecie - A quaboulevard odpoczynek na basenie - Asterix Park - moc śmiechu i

Bardziej szczegółowo

There are no translations available. Program: RZYM ze zwiedzaniem TOSKANII. 7 dni (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki}

There are no translations available. Program: RZYM ze zwiedzaniem TOSKANII. 7 dni (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} There are no translations available. Program: RZYM ze zwiedzaniem TOSKANII 7 dni (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 POLSKA WŁOCHY - RZYM - Wylot z kraju macierzystego - Przylot

Bardziej szczegółowo

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI Kurort Złote Piaski ulokowany jest w północnej części bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego zaledwie 18 km od Warny. Znajduje się on na terytorium Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Ełk, dnia 14.01.2010r. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację wycieczki dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016

Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016 Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016 cena za os. w pok. standard 2 299zł wylot i powrót: Poznań wyżywienie: All Inclusive Położenie: Kameralny hotel, z którego rozpościera się

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI

KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO KRAKOWA I WIELICZKI 2 DNI 1 DZIEŃ: Przyjazd do Krakowa, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Starego Miasta, m.in. Wawel: Katedra, Groby Królewskie, Dzwon

Bardziej szczegółowo

IZRAEL + JORDANIA wycieczka objazdowa WYLOT Z KATOWIC 07, 14 KWIECIEŃ 2015 CENA od 3469 zł (7+7) SHARM EL SHEIKH - AKABA - WADI RUM - PETRA - MADABA-

IZRAEL + JORDANIA wycieczka objazdowa WYLOT Z KATOWIC 07, 14 KWIECIEŃ 2015 CENA od 3469 zł (7+7) SHARM EL SHEIKH - AKABA - WADI RUM - PETRA - MADABA- IZRAEL + JORDANIA wycieczka objazdowa WYLOT Z KATOWIC 07, 14 KWIECIEŃ 2015 CENA od 3469 zł (7+7) SHARM EL SHEIKH - AKABA - WADI RUM - PETRA - MADABA- GÓRA NEBO - AMMAN - MORZE MARTWE - BETLEJEM - JEROZOLIMA

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie!

COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie! COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie! Symbol oferty: 1056/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Low Cost - H. Flamingo 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie!

COSTA BRAVA Low Cost - H. Flamingo 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie! COSTA BRAVA Low Cost - H. Flamingo 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie! Symbol oferty: 1047/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE!

ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE! ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE! Elite Club Travel Polska Sp. z o.o. 00-710 Warszawa, al. W. Witosa 31, lok. 201B; tel.: 022 640 14 65, 022 640 14 66, fax: 022 858 33 00 bilety lotnicze email: biletyeliteclub@ectp.pl;

Bardziej szczegółowo

Niedziela Palmowa w Watykanie

Niedziela Palmowa w Watykanie Niedziela Palmowa w Watykanie 18.03. - 26.03.2013 r. DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski 18.03.2013 (poniedziałek) O ustalonej godzinie rano (05:00) spotykamy się na Mszy Świętej w Sanktuarium Bł. Jana 1 / 7 Pawła

Bardziej szczegółowo

Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!!

Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!! Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!! Berlin tętni życiem. Zmienia się każdego dnia. Pora zwiedzić stolicę, aby móc zachwycać się jej niepowtarzalnymi atrakcjami kulturalnymi,

Bardziej szczegółowo

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 861/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu:

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu: Wiedeń Opis Cena od: 1500 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Austria Wiedeń to stolica Austrii, leży u stóp Lasów Wiedeńskich, północno-wschodniego pogórza Alp. Położony jest przy skrzyżowaniu starych szlaków

Bardziej szczegółowo

BALI TROPIC RESORT & SPA ****

BALI TROPIC RESORT & SPA **** BALI TROPIC RESORT & SPA **** Czterogwiazdkowy hotel położony przy pięknej plaży w południowej części wybrzeża wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach superior oraz w luksusowych bungalowach urządzonych

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 2 DNI

WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 2 DNI PRAGA - 2 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 2 DNI 1 DZIEŃ: Wyjazd we wczesnych godzinach rannych z Krakowa. Przyjazd do Pragi popołudniu. Zwiedzanie Pragi: Stare Miasto (Rynek, Ratusz z zegarem Orloy, Kościół

Bardziej szczegółowo

Costa Caleta ***+ Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy. Położenie:

Costa Caleta ***+ Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy. Położenie: Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy Costa Caleta ***+ Położenie: Ten wybudowany w 2005 roku hotel położony jest w niewielkim, popularnym zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi kurorcie Caleta de Fuste,

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

1 DZIEŃ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

1 DZIEŃ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Sylwester Praga Karlowe Wary 29.12-01.01.2017 Kraj: Czechy-Austria-Węgry Miejscowość: Praga Transport: Autokar Data ważności: 2016-12-29 Nr katalogowy: Syl/2017 Termin i cena 29.12-01.01.2017 639 zł 1

Bardziej szczegółowo

Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016

Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016 Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016 cena za os. w pok. standard 1907 zł wylot i powrót: Poznań Rozległy i bajecznie kolorowy kompleks hotelowy, idealny dla rodzin

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera /

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / Kategoria *** Region Rabac/Istria/Chorwacja Atuty ok. 50 m od plaży, baseny, atrakcyjna cena Położenie kompleks hoteli

Bardziej szczegółowo

Smaki Podlasia i Litwy z warsztatami

Smaki Podlasia i Litwy z warsztatami 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Smaki Podlasia i Litwy z warsztatami Litwa / Wyc. objazdowe / Wyc. objazdowe Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie:

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I JORDANII 17 28.08.2013

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I JORDANII 17 28.08.2013 PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I JORDANII 17 28.08.2013 1. 17.08 sobota, godz. 20.30 zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie i odprawa paszportowo-celna; godz. 22.55 odlot samolotu PLL Lot do Tel Awiwu. 2.

Bardziej szczegółowo

Majorka. Per³a Balearów

Majorka. Per³a Balearów Per³a Balearów Majorka To tutaj s³oñce rozpieszcza swoimi promieniami, ³agodna morska bryza orzeÿwia cia³o, bujna roœlinnoœæ cieszy oczy, a z³ociste pla e i ciep³e morze pozwalaj¹ oddaæ siê b³ogiej atmosferze

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT Bośnia I Hercegowina \ Neum \ Bosnia i Hercegowina Oferta: NEUM hotel ZENIT Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena Opis Opis hotelu HOTEL ZENIT*** stylowo i funkcjonalnie urządzony, ulokowany na

Bardziej szczegółowo

Przedpłata: 500 zł SHARM EL SHEIK

Przedpłata: 500 zł SHARM EL SHEIK SHARM EL SHEIK Przedpłata: 500 zł RABATY za wczesną rezerwację! 12% zniżki do 31.01.2007 8%zniżki do 28.02.2007 SHARM EL SHEIK AL. DIWAN***+ PALMYRA RESORT**** REGENCY PLAZA RESORT***** TERMIN 8 DNI 15

Bardziej szczegółowo

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE Zagraniczny wyjazd integracyjny typu Incentive kierowany do Państwa Firmy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań. Destynacje, które Państwu oferujemy otwierają

Bardziej szczegółowo

Program: RZYM ze zwiedzaniem UMBRII, TOSKANII, KAMPANII. 8 dni - (samolot + autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 POLSKA WŁOCHY - RZYM

Program: RZYM ze zwiedzaniem UMBRII, TOSKANII, KAMPANII. 8 dni - (samolot + autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 POLSKA WŁOCHY - RZYM Program: RZYM ze zwiedzaniem UMBRII, TOSKANII, KAMPANII 8 dni - (samolot + autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 POLSKA WŁOCHY - RZYM - Wylot z kraju macierzystego - Przylot do Rzymu - Transfer

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161713-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Bardziej szczegółowo

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ DB-ACTIVE KOSZALIN TEL: 695-591-900. www.db-active.pl

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ DB-ACTIVE KOSZALIN TEL: 695-591-900. www.db-active.pl BESKID ŻYWIECKI / ŚLĄSKI wyjazd z Koszalina wieczorem do Rajczy; przyjazd w godzinach rannych do Żywca; zwiedzanie miejscowości zwiedzanie Browaru Żywieckiego lub / óra Żar, zapora wodna; przyjazd do Rajczy

Bardziej szczegółowo

Constantinos the Great Beach Hotel*****

Constantinos the Great Beach Hotel***** Cypr, Larnaka - wypoczynek Constantinos the Great Beach Hotel***** Położenie: Ekskluzywny obiekt położony w miejscowości Protaras, należący do cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Luksusowy pięciogwiazdkowy

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012 Pruszków, dnia 16.08.2012 roku Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6 05-800 Pruszków Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012 Dot : Przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183 Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki Symbol oferty: 762/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Mauritius

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA DO WŁOCH

PIELGRZYMKA DO WŁOCH I DZIEŃ Zbiórka o godzinie 22:10 na Placu Kościelnym Kościoła WNMP w Szczecinie Dąbiu Czynności organizacyjne Błogosławieństwo Ks. Proboszcza Wyjazd nocna jazda przez Niemcy, Austrię do Włoch WNĘTRZE KOŚCIOŁĄ

Bardziej szczegółowo

Mama w Podróży TAJLANDIA 2016 Termin 22.02-04.03.2016

Mama w Podróży TAJLANDIA 2016 Termin 22.02-04.03.2016 Mama w Podróży TAJLANDIA 2016 Termin 22.02-04.03.2016 Grupa: 6 Mam, 6 dzieci, przewodnik z dzieckiem, niania przewodnik Standard hoteli 3* lub 4* Wyżywienie: śniadania PROGRAM WYPRAWY: Dzień 1 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Costa del Sol. Wybrze e s³oñca

Costa del Sol. Wybrze e s³oñca Wybrze e s³oñca Costa del Sol S³oñce jest b³ogos³awieñstwem Kultem otoczone od pradawnych czasów, warunkowa³o wszystko, co matka Ziemia mog³a nam daæ. Nadaj¹c wybrze u jego nazwê, wiedziano, e w pe³ni

Bardziej szczegółowo

Hilton Long Beach**** Egipt - Hurghada wypoczynek

Hilton Long Beach**** Egipt - Hurghada wypoczynek Egipt - Hurghada wypoczynek Hilton Long Beach**** Położenie: Otoczony zadbanym egzotycznym ogrodem, przestronny hotel należący do sieci hotelowej Hilton, słynącej z usług na wysokim poziomie. Znakomicie

Bardziej szczegółowo

W dniach od 21 do 28 września br. parafia organizuje pielgrzymkę do Grecji. Oto szczegółowy program:

W dniach od 21 do 28 września br. parafia organizuje pielgrzymkę do Grecji. Oto szczegółowy program: W dniach od 21 do 28 września br. parafia organizuje pielgrzymkę do Grecji. Oto szczegółowy program: Pielgrzymka lotnicza do Grecji 21-28 września 2015 DZIEŃ 1: PRZELOT DO ATEN - Transfer na lotnisko.

Bardziej szczegółowo