IX Kongres Ekonomistów Polskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX Kongres Ekonomistów Polskich"

Transkrypt

1 Jacek Sójka Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych IX Kongres Ekonomistów Polskich POLITYCZNE, SPOŁECZNE I KULTUROWE ŹRÓDŁA WSPÓŁCZESNEGO KRYZYSU Tekst ten poświęcony jest analizie przyczyn kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, który spowodował globalne załamanie rynków finansowych. Można twierdzić, iż miał on naturę systemową i nie był spowodowany jedynie przez działania konkretnych osób motywowanych chęcią szybkiego zysku (np. właścicieli i pracowników firm pożyczkowych). Tę naturę oddają dobrze analizy socjologii gospodarczej, w szczególności ustalenia Neila Fligsteina, dla którego rynki są konstruowane w określonych warunkach społeczno-politycznych. Takie konstruowanie rynku można pokazać na przykładzie roli rządu federalnego USA w tworzeniu nowych zasad funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych oraz powoływaniu instytucji wspierających proces sekurytyzacji tych kredytów. Analizy socjologiczne pozwalają odrzucić szereg pozornie słusznych wyjaśnień przyczyn kryzysu, wskazując jednocześnie na najsłabszy element całego systemu, którym byli regulatorzy rynków finansowych. Posługując się wolnorynkową retoryką, uchylali się od nadawaniu kształtu rynkom, które mieli nadzorować. This work is dedicated to an analysis of the causes of the American mortgage market crisis which triggered the global financial meltdown. It can be rightly claimed that it had systemic nature and was not caused only by the activities of individuals motivated by a desire to make a profit as quickly as possible (e.g. the owners and employees of lending companies). This nature has been rendered by the analyses offered by economic sociology, in particular by Neil Fligstein s investigations based on the assumption that markets are constructed within a given social and political environment. Such a market construction can be evidenced by the case of the U.S. federal government s involvement in the creation of new rules for the mortgage market and in the establishment of organizations supporting the process of securitization of mortgage loans. Sociological analyses allow us to reject some only prima facie justified explanations of the crisis origins and, at the same time, detect the weakest element of the whole system, namely the regulators of financial markets. Using the free-market rhetoric, they tried to avoid giving shape to markets which they were expected to regulate. Słowa kluczowe: kryzys finansowy, rynek kredytów hipotecznych, sekurytyzacja, socjologia gospodarcza Socjologia gospodarcza wobec kryzysu W artykule tym chciałbym wykorzystać ustalenia socjologii gospodarczej dotyczące przyczyn niedawnego kryzysu finansowego w USA. 15 września 2008 roku, jeszcze w nocy z niedzieli na poniedziałek, dokładnie o 1.45 Lehman Brothers ogłosił bankructwo. Wydarzenie to zachwiało rynkami finansowymi na całym świecie, a w samym epicentrum tego trzęsienia czyli na Wall Street odczuwano to najbardziej. Kilka dni później Ben Bernanke miał wypowiedzieć pamiętne słowa: w poniedziałek możemy już nie mieć gospodarki. 1 Wprawdzie, jak się powszechnie uważa, kryzys zaczął się już w sierpniu 2007 roku, to jednak dopiero upadek Lehman Brothers wzniecił prawdziwą panikę. Przede wszystkim z tego powodu, iż wiele banków na całym świecie było powiązanych wieloma transakcjami z bankrutem, ale także dlatego, że wiadomo było, iż amerykański bank inwestycyjny poniósł straty na produktach, które wydawały się być jego mocną stroną. Były to obligacje zabezpieczone wierzytelnościami hipotecznymi (mortgage-backed securities MBS) oraz bardziej skomplikowany instrument finansowy: collateralized debt obligations, w skrócie CDO. W przeszłości zdarzały się straty w wielu bankach, lecz jak uważa Richard Swedberg nic tak nie niszczy zaufania do banków jak ukrywana strata, która nagle zostaje ujawniona. 2 Pamiętać także trzeba, iż amerykańskie, w szczególności emitowane przez Lehman Brothers, CDO kupowano na całym świecie, a bank ten był jednym z liderów, a w 2005 i 2006 niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o produkowanie papierów typu MBS, przy czym kredyty hipoteczne stanowiące ich zabezpieczenie należały właśnie do grupy niekonwencjonalnych (subprime). 3 Skutki tego kryzysu odczuwamy do dzisiaj, a jego przyczyny badacze starają się cały czas zgłębiać. Początki kryzysu widziane z dłuższej perspektywy czasowej wcale nie tracą na ostrości, lecz wręcz przeciwnie: obraz staje się coraz bardziej szczegółowy i to nie tylko dzięki naukowym opracowaniom, lecz także za sprawą relacji dziennikarskich (literatura faktu, dokumentalistyka filmowa). 4 Analitycy gospodarczy, przedsiębiorcy oraz politycy chcieliby wierzyć, 1 Przytacza te słowa Swedberg R., The structure of confidence and the collapse of Lehman Brothers, w: Lounsbury M., Hirsch P. M. (red.), Markets on trial. The economic sociology of the US financial crisis, Emerald, Bingley 2010, s Tamże, s Tamże, s Zob. np. Lowenstein R., The end of Wall Street, The Penguin Press, New York 2010; McKenna T. (scenariusz i reżyseria), Meltdown. Episode four. After the fall, CBC Learning 2010, (data dostępu: 28 grudnia 2012)

2 iż można już mówić o kryzysie w czasie przeszłym dokonanym. Wszyscy wypatrują oznak ożywienia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych i Niemczech (te ostatnie powszechnie uważane są za lokomotywę europejskiej gospodarki) i rzeczywiście coraz częściej pojawiają się w mediach krzepiące doniesienia. Dla teoretyków jednak kryzys stanowi poważne wyzwanie. Ekonomiści zastanawiają się nad modelami gospodarczymi, które zawiodły, a także nad przyszłym kształtem gospodarki światowej. Inni przedstawiciele nauk społecznych, socjolodzy, psycholodzy społeczni, politolodzy, antropolodzy i kulturoznawcy pochylają się nad kwestiami tzw. natury ludzkiej, interesu własnego, skłonności do ryzyka czy racjonalności działania. Zauważyć chciałbym, iż interdyscyplinarne podejście do tych kwestii obiecuje najwięcej, bowiem kryzys powinien być analizowany jednocześnie z wielu różnych perspektyw. Wspomnieć jeszcze należy o przydatności, a nawet absolutnej konieczności, przyjmowania perspektywy historycznej. Obecny kryzys splata się wyjątkowo mocno (zwłaszcza w USA) z wieloma reformami gospodarczymi ostatnich 40 lat, a ich istoty nie zrozumiemy bez gospodarczej historii XX wieku. Jednocześnie badanie kryzysu nie może sprowadzać się do szukania winnych. Kryzys miał naturę systemową, a odpowiedzialność polityczna czy nawet karna poszczególnych jednostek nie świadczy wcale o tym, iż rynki finansowe załamały się z powodu kilkudziesięciu oszustów lub zwykłych ryzykantów. Niewiele wytłumaczy nam często przywoływana chciwość jako ludzka przywara bowiem dotyczy ona indywidualnych motywacji a nie sięga do źródeł systemowych. Ponadto jak pisał Tom Donaldson niezależnie od tego, że chciwość trudno zmierzyć, nikt nie prowadził poważnych badań, które pokazałyby, iż była ona większa na Wall Street aniżeli w innych branżach ani też, że występowała z większym nasileniem w jednym okresie lub miejscu, a w innym czasie i miejscu z mniejszym. Oczywiście jest ona czymś zmiennym i zależnym od czasu i miejsca, a to oznacza jednocześnie, że jest zależna od pojawiających się możliwości oraz indywidualnych racjonalizacji. 5 Bankierzy podejmujący ryzykowne decyzje w okresie szybkiego wzrostu swoje decyzje tłumaczą tym, że nie można stać w miejscu, że skoro inni ryzykują i odnoszą korzyści, to ich obowiązkiem jest robić to samo, że wreszcie dopóki muzyka gra, należy tańczyć. 6 Pytanie kluczowe jednak dotyczy właśnie sytuacji, w której tego typu racjonalizacje stają się powszechne: jakie elementy sytuacji stanowią ich podstawę? Znany film Margin call J.C. Chandora (scenariusz i reżyseria) opowiadający historię banku inwestycyjnego, który przypomina zarówno Lehman Brothers jak i Goldman Sachs, których aktywa były mocno obciążone toksycznymi papierami typu MBS, wyświetlany był w Polsce pod tytułem Chciwość. Niestety chciwość niewiele tłumaczy aczkolwiek jest bardziej zrozumiała aniżeli margin call, termin bardziej techniczny, a na dodatek użyty w tytule filmu raczej metaforycznie aniżeli dosłownie. Jednak bez technicznych detali źródeł kryzysu nie da się zrozumieć. Zastanawiając się nad źródłami kryzysu finansowego i starając się odpowiedzieć na pytanie co zawiodło warto odwołać się do ustaleń socjologii gospodarczej, dzięki której spora liczba owych detali staje się bardziej widoczna. Przede wszystkim rola polityków, określony rozkład władzy politycznej (która nie musi skupiona tylko w jednym miejscu), wpływ określonych środowisk (social networks) na decyzje polityczne i gospodarcze itp. Neil Fligstein podkreślał fakt, iż rynki są konstruowane w określonych układach społeczno-politycznych, a swoje własne podejście do gospodarki określał jako polityczno-kulturowe. 7 To konstruowanie rynku szczególnie dobrze jest widoczne na przykładzie rynku kredytów hipotecznych w USA rynku, który przez ćwierć wieku napędzał gospodarkę amerykańską, a jednocześnie tworzył bąbel spekulacyjny, którego pęknięcie zapoczątkowało cały kryzys. Sekurytyzacja kredytów hipotecznych a rola rządu federalnego W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przeciętny Amerykanin, który pragnął kupić upatrzony wcześniej dom udawał się do banku komercyjnego, składał wniosek wraz z koniecznymi zaświadczeniami, zwłaszcza dokumentującymi jego dochody oraz stan rachunku bankowego, który pozwalać miał na uiszczenie tzw. wkładu własnego. Jeżeli eksperci banku dobrze oceniali jego zdolność kredytową, otrzymywał kredyt np. na 30 lat. Przez ten okres bank miał otrzymywać od swojego klienta regularne raty kapitałowe i odsetkowe. W razie niewypłacalności dłużnika, bank przejmował nieruchomość i eksmitował mieszkańców. System ten wydawał się bezpieczny i całkiem racjonalny, między innymi z powodu ścisłych uregulowań prawnych i nadzoru organizacji federalnych (zbyt skomplikowanych, aby omawiać je w tym miejscu). Jednocześnie, jak łatwo zauważyć, tradycyjny bank mógł udzielić tylko określoną liczbę kredytów, zależną od ilości przyjmowanych depozytów i wpływających rat kredytowych, tak więc system ten mógł wydawać się komuś mało wydajny, aczkolwiek w miarę stały popyt na domy i mieszkania nie powodował szybkiego wzrostu ich cen. Nowy system z końca ubiegłego wieku oparty jest na sekurytyzacji kredytów hipotecznych, dzięki czemu jest o wiele bardziej wydajny w generowaniu gotówki poprzez połączenie kredytobiorców z rynkami finansowymi. (Dotyczy to zresztą wszelkich kredytów, nie tylko mieszkaniowych.) Pożyczkobiorca zwraca się do banku lub firmy pożyczkowej (tzn. udzielającej tylko kredytów bez przyjmowania depozytów i prowadzenia rachunków bankowych) z wnioskiem o kredyt hipoteczny. Firma ta bada jego możliwości i powiedzmy udziela mu kredytu. Jednakże nie zatrzymuje tej wierzytelności i odsprzedaje ją, dzięki czemu uzyskuje środki na nowe kredyty, udzielając których regularnie zarabia na prowizji. Jest więc jedynie inicjatorem (originator) kredytu hipotecznego (mortgage loan), pierwszym ogniwem w całym łańcuchu podmiotów biorących udział w sekurytyzacji długów. Jednocześnie banki inwestycyjne, banki 5 Donaldson T., Three ethical roots of the economic crisis, Journal of Business Ethics 2012 nr 1, s To porównanie z 2007 roku przypisywane jest prezesowi Citigroup, Chuckowi Price owi. Zob. Ingham G., Kapitalizm, Tłum. S. Królak, K. Sosnowska, Sic!, Warszawa 2011, s Fligstein N., The architecture of markets. An economic sociology of twenty-first-century capitalist societies., Princeton University Press, Princeton NJ 2001

3 komercyjne lub inne organizacje (w tym same firmy pożyczkowe) tworzą specjalne fundusze o odrębnej osobowości prawnej (special purpose trusts), do których trafiają całe pule kredytów hipotecznych odkupionych od inicjatorów. Pula taka, np. kilka tysięcy kredytów o takim samym oprocentowaniu i okresie kredytowania staje się zabezpieczeniem dla emitowanych przez ten fundusz obligacji. (Wspomniane wyżej papiery typu MBS.) Jeżeli fundusz ten nie jest własnością banku inwestycyjnego, w całym tym procesie uczestniczyć musi taki właśnie bank jako gwarantujący i realizujący emisję obligacji zabezpieczonych na wierzytelnościach hipotecznych. Kolejnym ogniwem tego procesu są inwestorzy kupujący tego typu papiery, aczkolwiek bank je emitujący może część z nich zatrzymać dla siebie czyli połączyć rolę emitenta i inwestora. 8 Sekurytyzacja oznacza zatem zamianę wierzytelności na papiery wartościowe, którymi można handlować, zamianę długu i przyszłych należności z tego tytułu na gotówkę dostępną dzisiaj. Była to innowacja finansowa zwiększająca ilość dostępnego kapitału dla firm, banków, a nawet osób fizycznych. Zasadniczo każdy przyszły strumień pieniądza można zamienić na wprowadzane do obrotu papiery wartościowe. Przykładem mogą być obligacje Davida Bowie zabezpieczone przyszłymi opłatami za odtwarzanie w mediach jego utworów (ocenione na AAA przez agencję Moody s). 9 Sam termin sekurytyzacja po raz pierwszy pojawia się na łamach Wall Street Journal w 1977 roku w artykule Ann Monrow. Redakcja w osobnym komentarzu odcięła się od takiej innowacji językowej twierdząc, iż słowo to nie istnieje w języku angielskim, nawet jeśli używane jest na Wall Street. Finansiści posługiwali się tym terminem (wówczas innowacją językową), bowiem dostrzegali konieczność większej płynności na rynku kredytów hipotecznych w sytuacji, gdy przedstawiciele wyżu demograficznego w USA wchodzili w wiek, w którym nie mogli już obywać się bez własnego domu. 10 Sekurytyzacja nie jest jednak wynalazkiem końca XX wieku. Stosowano ją w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku w stanach Kansas i Nebraska udzielając kredytów tamtejszym farmerom. Obecna była także po I wojnie światowej i w latach dwudziestych. Wielki Kryzys położył kres tego typu innowacjom finansowym. 11 Sekurytyzacja nie została wymyślona przez bankierów, lecz przez polityków. Słynna Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) powołana do życia przez prezydenta Roosevelta i Kongres miała za zadanie stworzenie wtórnego rynku kredytów hipotecznych. Wielki Kryzys powodując falę bankructw kredytobiorców pozbawił jednocześnie banki płynności. Fannie Mae odkupując od nich kredyty hipoteczne miała właśnie uwolnić kapitał potrzebny do funkcjonowania rynku mieszkaniowego. W latach sześćdziesiątych prezydent Johnson zmuszony do oszczędności budżetowych znalazł inny sposób wspomagania tego rynku. Z Fannie Mae uczynił quasi-prywatną organizację wspieraną jedynie przez rząd federalny government sponsored enterprise (w skócie: GSE). Stworzył ponadto drugą organizację tego typu: Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), która miała konkurować z Fannie Mae. Obie te organizacje typu GSE posiadały gwarancje państwa. Dodatkowo rząd stworzył kolejne ciało, którego pozostał całkowitym właścicielem, a które miało za zadanie ubezpieczanie umów kredytowych, zawsze przecież zagrożonych niewypłacalnością kredytobiorców: Government National Mortgage Association (Ginnie Mae). To właśnie ta organizacja przygotowała i gwarantowała pierwszą emisję papierów typu MBS w 1970 roku. 12 Sekurytyzacja kredytów hipotecznych była zatem elementem wieloletnich programów rządowych, innowacją, która w rzeczywistości miała polityczny rodowód, a powstająca bańka na rynku mieszkań charakter systemowy. 13 Sekurytyzacja kredytów hipotecznych była jednocześnie działalnością bardzo opłacalną, co powodowało coraz większe zainteresowanie tymi transakcjami ze strony banków inwestycyjnych. Niskie stopy procentowe po 2000 roku sprawiały, iż banki mogły pożyczać pieniądze na 1% i udzielać kredytów na 5 7 %. Cały proces zaczynał się od inicjowania kredytu, co mogły robić nie tylko wyspecjalizowane instytucje, ale także banki (inwestycyjne i komercyjne). W 1996 roku pięciu głównych inicjatorów posiadało 16,3% udziału w rynku, ale już w 2007 roku aż 52,5%. W tym samym roku kontrolę na 90% rynku miało tylko 25 banków. Zmiany w prawie amerykańskim i stopniowe ograniczanie wpływu ustawy nakazującej oddzielenie bankowości inwestycyjnej od komercyjnej (Glass- Steagal Act zniesiony całkowicie w 1999 roku) oznaczały, iż wszystkie banki zainteresowane były sekurytyzacją długów hipotecznych i często występowały w roli inicjatorów, emitentów obligacji oraz inwestorów, którzy zachowują te papiery wartościowe w swoich aktywach. Ta wielość ról odgrywanych jednocześnie przez te same banki obarczana jest winą za późniejsze załamanie całego rynku. 14 Dlaczego doszło do tego załamania powszechnie już dzisiaj wiadomo. W 2004 roku zaczęło brakować wiarygodnych kredytobiorców, od których wszystko musi się zaczynać. Popyt na obligacje typu MBS (we wszelkich odmianach, zwłaszcza typu CDO collateralized debt obligation) nie słabł, bowiem zainteresowani nimi byli inwestorzy na całym świecie. Liczne firmy pożyczkowe oraz banki zaangażowane w inicjowanie kredytów musiały sięgać głębiej i docierać do osób, które w normalnych warunkach kredytu nie otrzymałyby. Kredyt konwencjonalny 8 Kendall L. T., Securitization. A new era in American finance, W: Kendal L. T., Fishman M. J. (red.), A primer on securitization, MIT Press, Cambridge MA 1996, s. 5 9 Markham J. W., A financial history of modern U.S. corporate scandals. From Enron to reform, M.E. Sharpe, Armonk NY 2006, s Ranieri L. S., The origins of securitization, sources of its growth, and its future potential, W: Kendal L. T., Fishman M. J. (red.), dz.cyt., s Carruthers B.G., Knowledge and liquidity, w: Lounsbury M., Hirsch P.M. (red.),dz.cyt., s Fligstein N., Goldstein A., The anatomy of the mortgage securitization crisis, w: Lounsbury M., Hirsch P.M., (red.), dz.cyt., s Tamże, s Tamże, s. 45

4 udzielany był osobom posiadających potwierdzone dochody, dobrą historię kredytową oraz środki na wkład własny (zazwyczaj 20% wartości domu). Kredyty niekonwencjonalne (subprime) udzielane były w oparciu o deklarowany dochód, bez wkładu własnego i bez analizy historii kredytowej przyszłego dłużnika. Często były to drugie kredyty w sytuacji gdy pierwszy kredyt miał właśnie pełnić rolę wkładu własnego. Stosowano też zachęty w postaci obniżonego oprocentowania przez pierwszy rok a także w postaci wszelkich możliwych odroczeń spłat kredytu, które jednak zwiększały całkowitą pożyczoną sumę. Ryzyko niewypłacalności w przypadku kredytów niekonwencjonalnych było siłą rzeczy znaczące. Zarówno banki jak i ich dłużnicy liczyli na wciąż rosnące ceny domów, co powodowało, iż po kilku latach majątek dłużnika mógł jednak przewyższyć wysokość pożyczonej sumy czyli powodować istnienie pewnej nadwyżki (equity). Spadające stopy procentowe sprawiały, iż opłacało się refinansowanie długu czyli zaciągnięcie nowego na spłatę dotychczasowego kredytu oraz na pokrycie nowych wydatków konsumpcyjnych. Co bardziej przedsiębiorczy Amerykanie kupowali (także na kredyt) wiele różnych nieruchomości w celach spekulacyjnych, na co przymykali oczy pracownicy firm pożyczkowych starając się sprzedać jak najwięcej swoich produktów. Amerykańskie kredyty niekonwencjonalne, co do swojej ilości, po raz pierwszy osiągnęły przewagę nad konwencjonalnymi w 2004 roku, zaś w 2007 ich liczba stanowiła 70% wszystkich udzielonych kredytów hipotecznych. Oczywiście nie można zapominać o roli agencji ratingowych, które pełnią kluczową rolę na rynkach finansowych. To one dostarczają podstawowej dla kupujących informacji na temat wiarygodności oferowanych papierów wartościowych. Liczba kredytów niekonwencjonalnych znacząco wzrosła w latach , lecz jednocześnie wzrosła ilość papierów ostemplowanych jako AAA z 15% do 42%. 15 Zjawisko to łączyć należy z naturą obligacji typu CDO, które zresztą od początku pomyślane były jako szczególnego typu, innowacyjny instrument finansowy. Instrumenty MBS w swej najprostszej postaci oznaczały dywersyfikację ryzyka: zamiast odkupywać jeden konkretny kredyt hipoteczny, kupuję 1/1000 puli zawierającą tysiąc tego typu kredytów. W tej sytuacji niewypłacalność kilku dłużników nie rujnuje całej inwestycji, lecz tylko w małym stopniu (kilka promili) obniża jej rentowność. Bardziej skomplikowaną strukturę miały fundusze, w których pula kredytów hipotecznych podzielona była na transze o różnym stopniu ryzyka i różnym ratingu. Pieniądze kredytobiorców wpływające do funduszu obsługiwały najpierw transze najwyższe (najwyżej oceniane przez agencje ratingowe), a w dalszej kolejności transze niższe, bardziej ryzykowne. Ryzyko niewypłacalności kredytobiorców (zakładano, że nie większe niż 15%) dotyczyło tylko transz najniższych, oferujących jednak większy zwrot z inwestycji związany właśnie z poziomem ryzyka. W ten sposób w oparciu o ryzykowne kredyty hipoteczne zbudować można było fundusze emitujące w miarę bezpieczne papiery wartościowe oparte na w miarę przejrzystej formule. Gdy w latach dziewięćdziesiątych upowszechniają się instrumenty typu CDO formuła ta jest już mniej przejrzysta, przynajmniej dla przeciętnego inwestora spoza Wall Street. Collateralized debt obligations emitowane są przez fundusze stanowiące drugi stopień sekurytyzacji. Emitowane papiery wartościowe zabezpieczane są różnymi aktywami znajdującymi się w funduszu, w szczególności obligacjami typu MBS. W jego skład wchodzić mogą jeszcze inne papiery, w szczególności typu CDS (credit default swaps) stanowiące rodzaj ubezpieczenia względem posiadanych MBS. Obligacje typu CDO oparte były na skomplikowanych formułach matematycznych, które potrafiły sprawić, iż nowe obligacje zabezpieczane ryzykownymi transzami MBS osiągały wyższy rating aniżeli wyjściowe instrumenty. W efekcie tzw. śmieciowe kredyty hipoteczne przekształcały się w wysoko oceniane papiery wartościowe, na które nie słabł popyt na całym świecie. 16 Gdy w USA pękła bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości, system finansowy uratowała interwencja rządu, który m. in. przejął GSE oraz wspierał prywatne banki na zasadzie częściowej nacjonalizacji. W ten sposób historia zatoczyła koło i znowu rząd federalny był głównym rozgrywającym. Przyczyny kryzysu Socjologiczne spojrzenie pozwala zmierzyć się z pytaniem, jak to było możliwe, dlaczego regulatorzy oraz agencje ratingowe tak bardzo myliły się. Alan Greenspan nie chciał interweniować, bowiem wierzył błędnie, że banki są w stanie prawidłowo oszacować ryzyko. Złudzenie, któremu uległo tak wielu fachowców wymaga analizy. Przy okazji warto skomentować popularne wytłumaczenia przyczyn załamania się rynków finansowych. 17 Jedno z nich wymienia brak informacji na temat znajdujących się w obiegu instrumentów finansowych, zwłaszcza tych opartych na kredytach niekonwencjonalnych. Wszystkie emisje jednak musiały spełniać wymagania Security and Exchange Commission (SEC), a prospekty emisyjne dostępne były w sieci. Dotyczy to także natury kredytów stanowiących zabezpieczenie emitowanych papierów wartościowych. Łatwo było dotrzeć do informacji na temat statusu majątkowego konkretnych kredytobiorców, rodzaju kupionego domu i miejsca, w którym on się znajdował. Nie można zatem twierdzić, że kupujący nie byli w stanie zorientować się, co kupują. Możliwość taka zawsze istniała. Inną wątpliwą tezą jest twierdzenie, że emitenci ryzykownych obligacji przerzucali całe ryzyko na inwestorów. Przeczy temu fakt, iż sami bardzo często pełnili tę funkcję. Banki sporą część emitowanych obligacji zatrzymywały dla siebie, a zatem nie było tu sytuacji, w której każdy chciałby pozbyć się jak najszybciej wyraźnie toksycznych aktywów niczym przysłowiowego gorącego ziemniaka. Kolejna popularna opinia wskazuje na agencje ratingowe, opłacane przez emitentów, które zbyt hojnie miałyby szafować najwyższymi ocenami (AAA). Bank, który byłby niezadowolony z usług takiej firmy mógłby zawsze zwrócić się do konkurencji. Fligstein i Goldstein wskazują jednak na fakt, że system taki funkcjonował od dłuższego czasu i nie powodował żadnych nieprawidłowości. 15 Tamże, s Lowenstein R., dz. cyt., s. 23, Opieram się tutaj na ustaleniach cytowanych wcześniej autorów: Fligstein N., Goldstein A., dz. cyt.

5 Tom Donaldson, szukając przyczyn załamania się rynku kredytów hipotecznych, wskazywał na nadmierne skomplikowanie wszelkich innowacji finansowych, z czym nie mogła sobie poradzić większość inwestorów. Porównywał to do szoku, który wywołuje kontakt z najnowszą technologią, np. w dziedzinie medycyny, która pozwala sztucznie podtrzymywać ludzkie życie przez bardzo długi okres. W obliczu takich możliwości przysięga Hipokratesa wymagałaby dookreślenia. 18 Przytaczani tutaj socjologowie pokazują jednak, że innowacje finansowe, aczkolwiek bardzo skomplikowane jeśli chodzi o szacowanie ryzyka, były przejrzyste dla większości zainteresowanych i przynosząc spodziewane zyski sprawdzały się w praktyce. Raczej nie było tu żadnego szoku spowodowanego technologią. Obraz, który wyłania się z tych analiz socjologicznych, ukazuje bardzo skomplikowaną architekturę rynku kredytów hipotecznych i obsługujących ten rynek instytucji. Wśród nich szczególna rola przypada regulatorom, którzy w imieniu państwa mieli czuwać nad sprawnym funkcjonowaniem tego rynku. Alan Greenspan twierdził, iż nie chciał interweniować, bowiem wierzył, że banki dobrze oceniają ryzyko i nie będą same sobie szkodziły. Jako zwolennik wolnego rynku uważał, iż lepiej rozwija się on bez ingerencji tego typu. Paradoks polega jednak na tym, że rynki buduje się tworząc ustawy oraz powołując do życia instytucje. Regulatorzy w pewnym sensie nie rozpoznawali dobrze swojej własnej roli. Twierdzi się często, że zawiodły mechanizmy rynkowe. Jednakże jak starałem się pokazać rynek mieszkaniowy w USA oraz rynek kredytów hipotecznych od dziesięcioleci był politycznym konstruktem. Zawiódł zatem nie wolny rynek, lecz politycy, nawet jeśli ich działania podyktowane były wiarą w zbawczą moc wolnego rynku. Greenspan wielokrotnie powtarzał, iż trudno określić, czy mamy do czynienia z bańką spekulacyjną w czasie, gdy ona się tworzy. Dopiero gdy rynek sam dokonuje pewnej korekty, wszyscy już mają pewność, co się wydarzyło. 19 Zapomniał jednak, iż prowadząc politykę taniego pieniądza i utrzymując stopy procentowane na niskim poziomie określone zjawiska rynkowe kreował. Odwołując się do tytułu znanej pracy Fligsteina The architecture of markets powiedzieć można, iż był jednym z czołowych architektów rynku kredytów hipotecznych (a także wielu innych). System instytucji umożliwia funkcjonowanie rynku. Być może zatem w samym systemie tkwił zalążek jego załamania się, architektura rynku od początku mogła być wadliwa i doprowadziła do katastrofy. Niektórzy z badaczy byliby skłonni odwoływać się do teorii Charlesa Perrow, który sformułował teorię katastrof jako konsekwencji skomplikowania systemów technologicznych np. elektrowni atomowych. 20 Takim systemem nadmiernie skomplikowanym, o zbyt dużej liczbie wewnętrznych powiązań, w którym łatwo o nieprzewidzianą awarię byłby sektor finansowy a kryzys lat byłby taką katastrofą (normal accident) będącą wynikiem mówiąc potocznie przegrzania się systemu. 21 Teza ta byłaby zatem podobna do diagnozy Donaldsona, który pisał o szoku technologicznym oraz o innowacjach, z którymi nie potrafiono sobie poradzić. Spojrzenie systemowe w istocie odkrywa wiele ważnych wewnętrznych zależności i rzeczywiście pozwala spojrzeć na rynek i jego instytucje całościowo. Sam jednak Perrow, twórca tej teorii, odrzuca to rozumowanie, jako przywiązujące zbyt małą uwagę do działań konkretnych ludzi mających duży wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Teoria katastrof systemowych odnosiła się w pierwszym rzędzie do systemów technologicznych oraz do sytuacji, w której wszystkie zaangażowane podmioty robią co mogą, aby wypadkom zapobiec. Przykład elektrowni atomowej najlepiej to obrazuje. W systemach społecznych jednak, twierdzi Perrow, systemowe uwarunkowania nie rozgrzeszają konkretnych ludzi z działań, które byłyby szkodliwe dla wszystkich. Oczywiście fundamentalizm rynkowy czy ideologia neoliberalna są istotnymi kulturowymi uwarunkowaniami działań ludzi (takich np. jak Alan Greenspan), ale też analizować należy ich motywacje i intencje za sprawą których postępują w określony sposób i w określony sposób posiłkują się ideologiami. A zatem system finansowy zawalił się nie dlatego, iż był zbyt skomplikowany, lecz m. in. z powodu nacisków biznesu na polityków w kwestii deregulacji. Perrow wskazuje na działalność konkretnych senatorów, którzy dążyli do zmian prawnych znoszących obowiązywanie ustawy Glass-Steagall z 1933 roku, co było odpowiedzią na wprost formułowane postulaty przedsiębiorców i bankierów. Analizuje też działania i przeszłość zawodową Alana Greenspana, Arthura Levitta (szefa SEC) oraz Roberta Rubina (Sekretarza Skarbu), którzy zanim przyjęli nominacje na swoje stanowiska ściśle byli związani z Wall Street. 22 Perrow ma o tyle rację, iż trudno wykorzystywać teorię odnoszącą się do systemów technicznych do analiz społecznych. Tutaj rzeczywiście działania konkretnych ludzi mogą zakłócać funkcjonowanie systemu. Myli się jednak moim zdaniem nie dostrzegając powtarzalności pewnych zachowań przebiegających według typowego wzoru. Firmy pożyczkowe sprzedawały niekonwencjonalne kredyty każdemu jak mówiono kto miał chociażby wyczuwalne tętno. Sprzedawcy wiedzieli, iż udzielają kredytów niezgodnie ze sztuką, niemniej działała tu racjonalizacja typu wszyscy tak robią. Istniał więc nacisk systemu faworyzujący określony typ racjonalności: nawet jeśli klient nie zasługuje na kredyt, to, po pierwsze, dom jego zyskuje stale na wartości, a po drugie, kredyt ten staje się częścią puli sprzedanej różnym funduszom i podzielonej na transze lub przekształconej w CDO według określonych formuł matematycznych, co sprawia, że jego (klienta) ewentualna niewypłacalność jest już niejako uwzględniona w całym procesie sekurytyzacji. Po trzecie wreszcie, jeżeli moja firma nie udzieli mu kredytu, zrobi to konkurencja. Podobnie interpretować można powiązania nominowanych funkcjonariuszy państwa z Wall Street jako ich poprzednim 18 Donaldson T., dz.cyt., s Lowenstein R., dz.cyt. s Perrow C.B., Normal accidents. Living with high-risk technologies, Basic Books, New York Palmer D., Maher M., A normal accident analysis of the mortgage meltdown, in: Lounsbury M., Hirsch P.M., (red.), dz. cyt., s Perrot C.B., The meltdown was not an accident, in: Lounsbury M., Hirsch P.M., (red.), dz. cyt., s

6 miejscem pracy. Instytucjonaliści mówiliby tutaj o oddziaływaniach środowiskowych i wpływie social networks. Niezależnie jednak od systemowych uwarunkowań działań regulatorów oni właśnie wydawali się być najsłabszym ogniwem. Właśnie regulatorzy szeroko rozumiani (senator proponujący zmianę prawa opowiada się za określonym typem regulacji) są oskarżani o doprowadzenie do kryzysu. Nie zawiódł rynek jako taki, lecz jego architekci. Przy okazji warto wspomnieć o sposobach myślenia i typach racjonalności reprezentowanych przez menedżerów firm. Fligstein, w oparciu o analizy historyczne, pokazuje, iż firmy dążą oczywiście do maksymalizowania zysków, lecz także szukają stabilności. Dążąc do niej właśnie polegają na działaniach rządów, dostosowują się do przewidywanych zmian ustawodawstwa, śledzą sygnały wysyłane przez polityków. Paradoksalnie, nawet jeśli menedżerowie myślą w kategoriach niewidzialnej ręki rynku, zawsze dostosowują się do politycznych uwarunkowań i oczekiwań rządzących. 23 Socjologiczne spojrzenie (polityczno-kulturowe, jak określał to Fligstein) pozwala docenić rolę regulatorów jako architektów rynków finansowych. Warto też dodać w tym miejscu, iż nie przeczy to ogólnie pojętej idei wolnego rynku, ani też nie musi prowadzić do nadmiernej kontroli państwa nad gospodarką. Przeciwnicy nadmiernej regulacji gospodarki przez państwo podkreślają, iż regulacje nie do końca pozwalają zapanować nad spontanicznym funkcjonowaniem rynków. Określone decyzje polityków wcale nie muszą przynosić oczekiwanych skutków ze względu na występowanie tzw. niezamierzonych konsekwencji. Ponadto wszelkie planowane regulacje w USA i Europie nakierowane są na unikanie znanych zagrożeń, są pokłosiem kryzysu. Nie są jednak w stanie uwzględnić przyszłych zagrożeń. Nie wiemy, w którym momencie i w jakiej branży zacznie tworzyć się nowa bańka spekulacyjna. Dominique Strauss-Kahn, jeszcze jako dyrektor MFW, twierdził publicznie, iż za kilka lub kilkanaście lat może nastąpić kolejny kryzys, któremu nikt nie będzie w stanie zapobiec. Zalecał jednak myślenie o nowych regulacjach, aby można było skuteczniej radzić sobie z przyszłym załamaniem. 24 Czy te nowe regulacje będą bardziej skuteczne od starych, które zawiodły nie wiadomo. Warto je jednak tworzyć z myślą o najgorszych scenariuszach i pamiętając o ludzkiej skłonności do błądzenia (której istnienie tak lubił podkreślać Alan Greenspan). Rozważanie najgorszych scenariuszy i przygotowywanie się na następny kryzys nie musi wcale być niepotrzebnym czarnowidztwem, a może pełnić rolę heurystyczną pomagać szukać dobrych rozwiązań. 23 Fligstein N., The architecture of markets, dz.cyt., roz. I 24 McKenna T., dz.cyt.

DZIAŁ. Dział. Nr 1 (11) / 2015 ISSN: 2084 5960

DZIAŁ. Dział. Nr 1 (11) / 2015 ISSN: 2084 5960 DZIAŁ Dział Nr 1 (11) / 2015 ISSN: 2084 5960 1 DZIAŁ Dział tutaj brak jeszcze spisu treści, potrzebuję z rozpiska na poszczególne działy oraz co do wyróżnienia 2 DZIAŁ SPISTREŚCI 3 4 5 8 11 14 15 16 18

Bardziej szczegółowo

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza*

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza* Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012 Milena Kabza* RYZYKO SYSTEMOWE CECHA WSPÓŁCZESNYCH RYNKÓW FINANSOWYCH WPROWADZENIE Integracja rynków finansowych oraz globalizacja jako tendencje

Bardziej szczegółowo

Kapitalizm w punkcie zwrotnym

Kapitalizm w punkcie zwrotnym Zbigniew Maciaszek* Z A R Z ą D Z A N I E Z M I A N A M I 1 / 2 0 1 1 Kapitalizm w punkcie zwrotnym Streszczenie Artykuł jest próbą analizy obecnego modelu kapitalizmu, zwłaszcza w kontekście ostatniego

Bardziej szczegółowo

1.Istota kryzysu finansowego... 4

1.Istota kryzysu finansowego... 4 UWAGA!! Treść poniższej pracy objęta jest ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem autorskich praw majątkowych jest autor poniższej pracy,

Bardziej szczegółowo

Cykl mieszkaniowy a system bankowy przypadek Polski

Cykl mieszkaniowy a system bankowy przypadek Polski Maria Lissowska 1 Jolanta Szulfer 2 Cykl mieszkaniowy a system bankowy przypadek Polski Streszczenie Przedmiotem opracowania jest cykliczność rynku mieszkaniowego w Polsce i wyjaśnienie faktu, że przebieg

Bardziej szczegółowo

Behawioralne aspekty kryzysu finansowego

Behawioralne aspekty kryzysu finansowego Bank i Kredyt 40 (4), 2009, 5 30 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Behawioralne aspekty kryzysu finansowego Adam Szyszka* Nadesłany: 10 marca 2009 r. Zaakceptowany: 9 czerwca 2009 r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Korzyści i zagrożenia związane z rozwojem rynku Credit Default Swap

Korzyści i zagrożenia związane z rozwojem rynku Credit Default Swap Krzysztof Dankowski Studia doktoranckie SGH Korzyści i zagrożenia związane z rozwojem rynku Credit Default Swap Wprowadzenie Dynamiczny rozwój inżynierii finansowej, jaki miał miejsce na początku XXI wieku,

Bardziej szczegółowo

Banki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe, hipoteka odwrócona w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA

Banki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe, hipoteka odwrócona w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Banki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe, hipoteka odwrócona w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA 1. Bank hipoteczny, kredyty hipoteczne Bank hipoteczny jest specjalistyczną

Bardziej szczegółowo

SEKURYTYZACJA WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE INŻYNIERII FINANSOWEJ

SEKURYTYZACJA WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE INŻYNIERII FINANSOWEJ KNUV 2014; 4(42): 156-186 Andrzej Dąbkowski Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa SEKURYTYZACJA WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE INŻYNIERII FINANSOWEJ Streszczenie Publikacja ta poświęcona jest mniej znanemu

Bardziej szczegółowo

REFORMA MONETARNA. RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII

REFORMA MONETARNA. RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII REFORMA MONETARNA lepszy system monetarny dla Islandii RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII Tytuł oryginału: Monetary Reform A better monetary system for Iceland

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny próba rekonstrukcji źródeł

Globalny kryzys ekonomiczny próba rekonstrukcji źródeł Maciej D. Jaworski Uniwersytet Szczeciński Globalny kryzys ekonomiczny próba rekonstrukcji źródeł Streszczenie Artykuł jest wstępem do rozważań na temat zjawiska kryzysu gospodarczego, jaki dotknął świat

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy zarządzania teoria i praktyka. Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Aktualne problemy zarządzania teoria i praktyka. Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Aktualne problemy zarządzania teoria i praktyka Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Recenzent naukowy: Prof. dr hab. Bogdan Nogalski Redakcja: Anita Sosnowska

Bardziej szczegółowo

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r.

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 I CZYNNIKI SUKCESU WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 6 II RYZYKO WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 7 1. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2011 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 40/2011 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Kasa

Bardziej szczegółowo

Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010

Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH Wydział Ekonomii Ekonomia Łukasz Matysek Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010 The impact of financial

Bardziej szczegółowo

Nr 4(53) 2013 ISSN 1429-2939

Nr 4(53) 2013 ISSN 1429-2939 Nr 4(53) 2013 ISSN 1429-2939 Nr 4(53) 2013 ISSN 1429-2939 jest czasopismem wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku, poświęconym zagadnieniom stabilności systemu finansowego, ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonowania agencji credit ratingowych i ich rola w kontekście kryzysu finansowego

Analiza funkcjonowania agencji credit ratingowych i ich rola w kontekście kryzysu finansowego Bartosz Michalski Uniwersytet Wrocławski Analiza funkcjonowania agencji credit ratingowych i ich rola w kontekście kryzysu finansowego 1/23/BM Wprowadzenie Próby zdiagnozowania przyczyn kryzysu finansowego

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 359. Rola państwa w organizacji amerykańskiego rynku hipotecznego KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 359. Rola państwa w organizacji amerykańskiego rynku hipotecznego KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Rola państwa w organizacji amerykańskiego rynku hipotecznego Listopad 1995 Zbigniew Kudaś Informacja Nr 359 Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Polityka finansowa Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki podczas wielkiego kryzysu lat 1929 1933

Polityka finansowa Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki podczas wielkiego kryzysu lat 1929 1933 miscellanea historico-iuridica tom X ROK 2011 Piotr Borowski Polityka finansowa Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki podczas wielkiego kryzysu lat 1929 1933 Jeśli ukradniesz 25 dolarów,

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY CZYLI JAK OGRANICZAĆ RYZYKO HANDLOWE W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH I EKSPORTOWYCH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WYDANIE DRUGIE Warszawa 2008 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2013 Nr 3 (63) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Wiktor Szydło Globalny kryzys 2007 2009 w świetle podejścia ortodoksyjnego

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH. System bankowy w procesie transformacji. Raport. Nr 52

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH. System bankowy w procesie transformacji. Raport. Nr 52 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH System bankowy w procesie transformacji Listopad 1993 Jerzy Żyżyński Raport Nr 52 BSE 1 W 1989 r., gdy przystąpiono w Polsce do reformy

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI*

PYTANIA I ODPOWIEDZI* 2008 2009 PYTANIA I ODPOWIEDZI* Tematem numer jeden dla inwestorów jest to, co wydarzyło się i co może wydarzyć się na rynkach akcji na świecie. Kiedy skończy się ten fatalny okres dla rynków akcji? Co

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

Bardziej szczegółowo