Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9"

Transkrypt

1 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: Data: Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str latek z Polkowic nie wyobra a sobie ycia bez si owni. str. 8 Rozpoczyna si kolejna edycja Miedziowych spotkaƒ z... str.16 W telegraficznym skrócie W telegraficznym skrócie LEGNICA Rada Miejska Legnicy wyrazi a zgod na lokalizacj w Legnicy kasyna z prawdziwego zdarzenia. Jest firma, która chcia aby utworzyç je w pa acyku przy ul. Pocztowej. Brakuje wymaganej koncesji, którà wydaje Ministerstwo Finansów. JeÊli takowà wyda, kasyno powstanie w ciàgu roku. JAWOR Siedem osób trafi o do szpitala po wypadku busa pod Jaworem. Uczestnicy wypadku jechali z Lwówka Âlàskiego na III DolnoÊlàski Turniej Taneczny Osób Niepe nosprawnych, który odbywa si w Jaworze. Samochód niestety uderzy w drzewo, a wszyscy pasa erowie trafili, zamiast na turniej, do szpitala. LEGNICA Legnickie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej utworzy o na cmentarzu... infokiosk. Zdaniem w adz spó ki pomo e to mieszkaƒcom i przyjezdnym na szybkie odnalezienie lokalizacji grobu dawno nieodwiedzanych osób. Mieszkaƒcy, choç nieco zaskoczeni, chwalà pomys. Testem dla urzàdzenia ma byç zbli ajàcy si Dzieƒ Wszystkich Âwi tych. LUBIN Do powa nego wypadku dosz o na terenie budowy mostu na Odrze w rejonie Radoszyc i Ciechanowa. Jeden z pracowników firmy wykonujàcej prace budowlane spad z mostu i z ci kimi obra eniami trafi do szpitala w Górze. M czyzna ma po amane nogi i miednic. Sprawà wypadku ju zajmuje si Paƒstwowa Inspekcja Pracy, która sprawdza, czy dosz o do nieprawid owoêci na placu budowy. REGION KGHM w ramach obchodów 50-lecia istnienia spó ki postanowi stworzyç Z otà List Przebojów. Ka dy mo e zag osowaç na swoje ulubione polskie piosenki. DwadzieÊcia najpopularniejszych znajdzie si na p ycie, która zostanie wydana z okazji Barbórki. Plebiscyt prowadzony jest na stronie internetowej 50lat.kghm.pl. POLKOWICE Nawet 10 lat wi zienia grozi 26-letniemu polkowiczaninowi, który ukrad telefon pewnemu 15-latkowi, bez skrupu ów wyrywajàc mu go z r ki. Z odziej nie uciek jednak daleko. Z apali go patrolujàcy miasto funkcjonariusze, którzy odzyskali skradziony telefon. Zatrzymany trafi do policyjnego aresztu. By kompletnie pijany, mia 2,7 promila alkoholu we krwi. Ewa Szczeciƒska Odby si VIII Zjazd Hufca ZHP Polkowice 22 paêdziernika obradowa VIII Zjazd Hufca ZHP w Polkowicach. Mia na celu podsumowanie pracy Komendy Hufca w latach oraz wybór nowych w adz, na kolejnà, czteroletnià kadencj. W wyniku obrad i g osowania uznano, e hm. Halina elazna pozostaje na funkcji komendantki polkowickiego hufca. Jest to dowód zaufania i potwierdzenie ogromnej pracy, jakà na rzecz polkowickich harcerzy i zuchów od lat prowadzi hm. elazna. Ponadto wybrano nowe w adze Komendy Hufca. Znaleêli si w niej: phm. Janusz Nowak jako skarbnik hufca, phm. Mateusz Zalewski jako zast pca komendanta do spraw organizacyjnych, Kamil Marków jako zast pca komendanta do spraw programowych, oraz phm. Krystyna Gregorowicz jako cz onkini Komendy Hufca. Zjazd wybra rów- nie Komisj Rewizyjnà Hufca w osobach phm. Bartosza Gola (przewodniczàcy komisji), hm. Stanis awa Piotrowskiego (cz onek komisji) oraz pwd. Dawida Âwidra (cz onek komisji). Podczas obrad przyj to tak e strategi rozwoju Hufca ZHP w Polkowicach na lata Zjazd hufca jest jego najwy szà w adzà. Biorà w nim udzia wszyscy dru ynowi oraz aktywni instruktorzy harcerscy. Wszyscy otrzymujà czynne prawo wyborcze, a tym samym prawo wybierania i kandydowania do w adz hufca. RT Archiwum ZHP Polkowice Koszykarki CCC Polkowice wygra y szósty mecz ekstraklasy. str. 10

2 2 Gazeta Polkowicka Z ycia gminy, og oszenie Naukowcy badajà Du o dobrego dla innych Polkowice DolnoÊlàska Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach we wspó pracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wroc awskiego prowadzi badania naukowe. Wkrótce odpowiednie ankiety trafià do mieszkaƒców Polkowic. Badania ankietowe b dà prowadzone w dniach od 2 do 13 listopada. Ankieterzy zapukajà do drzwi losowo wybranych mieszkaƒców miasta. B dà prosili o wype nienie ankiety, sk adajàcej si z blisko 50 pytaƒ, dotyczàcych m.in. sytuacji rodzinnej i bytowej, stosunków sàsiedzkich, jakoêci ycia w Polkowicach. Ankieterzy b dà legitymowaç si listami intencyjnymi z piecz cià DWSPiT oraz dowodami to samoêci. WyjaÊnià cel badaƒ, zostawià formularze, a po umówionym czasie zg oszà si po ich odbiór. Ankietowani w tym czasie odpowiedzà na postawione pytania. - Plan badaƒ naukowych na dwa najbli sze lata zosta zatwierdzony przez senat stosownà uchwa à. OkreÊlono dok adne tytu y prac badawczych. W sumie realizowanych jest 15 tematów zespo owych i 11 indywidualnych. Najwi kszym zadaniem sà badania poêwi cone rozwojowi spo eczno-gospodarczemu miasta. Zajmuje si nimi dziewi ç zespo ów tematycznych, które tworzà naukowcy, dzia acze samorzàdowi, pracownicy instytucji gminnych, liderzy organizacji spo ecznych i przedsi biorstw - mówi rektor szko y Marian Wolaƒski. Uzyskane od badanych mieszkaƒców informacje b dà traktowane w sposób poufny i zostanà wykorzystane jedynie do celów naukowych. Organizatorzy badania proszà o udzielanie szczerych odpowiedzi. Dzi ki temu mo liwe b dzie poznanie sytuacji mieszkaƒców miasta. Pawe Greƒ Pogotowie Ratunkowe w Legnicy informuje, e 14 listopada b.r. nastàpi zmiana organizacyjna zwiàzana z przeniesieniem dyspozytorów medycznych z Polkowic do Centrum Powiadamiania Medycznego (CPM) w Legnicy. W zwiàzku z tym zmieniajà si numery kontaktowe na zlecenia transportu i wezwania dla zespo ów medycznych: - Wezwania - 999; Zlecenia transportów (76) (CPM Legnica) - Kierownik ZRM Polkowice, Alicja TramÊ (76) Gazeta Polkowicka, dwutygodnik Gminy Polkowice, adres: Polkowice, Rynek 6 IIp. (pokój 23), tel , tel/fax e mail: wersja elektroniczna Gazety: Redaguje zespó : (redaktor naczelny), Przemys aw Nowakowski (redaktor techniczny), Roman Tomczak, Pawe Greƒ, Ewa Szczeciƒska Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, skracania i omawiania nades anych komunikatów, apeli, wystàpieƒ, oêwiadczeƒ, listów itp. Za treêç og oszeƒ i tekstów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Wydawca: Urzàd Gminy Polkowice, Projekt Graficzny: Bernard Wybiera a Druk: Drukarnia PolskaPresse Wroc aw, Bielany Wroc awskie, ul. Kolejowa 7. Edyta P dzisz i Andrzej Kaczanowski, odebrali wyró niania w konkursie Akcja Akacja, Akacja Dàb - Niezwykli DolnoÊlàzacy 2011 Fina akacji DolnoÊlàskiej Federacji Organizacji Pozarzàdowych odby si we Wroc awiu. W Parku Stanis awa To py posadzono symboliczne drzewo i wr czono wyró nienia i nagrody. By a to ju szósta edycja tej akcji, w której wyró nieni zostajà aktywni DolnoÊlàzacy, w sposób wyjàtkowy dzia ajàcy na rzecz innych osób i swojego otoczenia. Na takie wyró nienie bez wàtpienia zas u yli polkowiczanie. Edyta P dzisz jest prezesem Stowarzyszenia Charytatywnego yç godnie i kierownikiem Warsztatu Terapii Zaj ciowej w Polkowicach. W tym roku uda o si jej spe niç marzenie podopiecznych WTZ i zorganizowaç im przelot samolotem pasa erskim. W sierpniu tego roku trzydziestu podopiecznych WTZ, odby o dwa loty (Wroc aw - Gdaƒsk, Gdaƒsk - Wroc aw). Niedawno niepe nosprawni przy àczyli si do akcji Marzycielska poczta - pisali kartki z pozdrowieniami do ci ko chorych dzieci, uszyli równie dla nich pluszowe zabawki. Kartki sami wys ali na poczcie - z poczuciem, e pomagajà w ten sposób innym. W lecie tego roku niepe nosprawnych zach cono do zbiórki darów dla powodzian w polkowickich marketach. Edycie P dzisz nie brakuje ogromnego zaanga owania w namawianiu znanych osób do odwiedzin WTZ. Podopieczni spotkali si w Polkowicach m.in. z cz onkami zespo ów Feel i Myslovitz, Ich Troje. Niepe nosprawni z Polkowic odwiedzili równie Pa ac Prezydencki i spotkali si z Pierwszà Damà Annà Komorowskà. Dzia alnoêç Stowarzyszenia nie ogranicza si do pomocy osobom niepe nosprawnym, bo wsparcie udzielane jest równie ich rodzinom i osobom po ci kich chorobach. Andrzej Kaczanowski jest prezesem Stowarzyszenia Charytatywnego Pomocna d oƒ. Dzia a spo ecznie wspierajàc wszystkie osoby, które w danym momencie tego potrzebujà. Dba o ka dego z podopiecznych stowarzyszenia (przede wszystkim sà to osoby uzale nione od alkoholu i ich rodziny), a tak e pomaga pracownikom OPS w sytuacjach kryzysowych, np. zawo àc swoim samochodem osoby uzale nione do oêrodków leczenia odwykowego, pomagajàc w uporaniu si z wi kszymi i mniejszymi dramatami. Corocznie organizuje wypoczynek letni nad morzem dla dzieci ze Êwietlicy Êrodowiskowej Przylàdek Dobrej Nadziei, dbajàc o to, aby dzieciaki mog y skorzystaç z najwi kszej iloêci atrakcji. Pan Andrzej raz w JesteÊmy Fair Play tygodniu spotyka si z mieszkaƒcami noclegowni, podejmujàc próby pomocy w wyjêciu z yciowego impasu, prowadzàc z nimi warsztaty. Pracownicy socjalni OPS ch tnie korzystajà z pomocy Pana Andrzeja. Dla kogo jest ta nagroda? Ewa Szczeciƒska Dla kobiet i m czyzn w ka dym wieku, którzy: - sà liderami w swoich Êrodowiskach, ale nie muszà funkcjonowaç w sformalizowanej organizacji, czy dzia aç jedynie na rzecz kobiet lub m czyzn; - swoim dzia aniem promujà otwartoêç i tolerancj ; - dzia ajà w sposób innowacyjny - mo liwy do powtórzenia w innych Êrodowiskach; - inspirujà i anga ujà do dzia ania innych; - prowadzà dzia alnoêç o charakterze spo ecznym. Z ota Lokalizacja Biznesu - to tytu, którym wyró niono gmin Polkowice w X edycji konkursu Gminy Fair Play Polkowice po raz trzeci wzi y udzia w tym konkursie. Gmina Polkowice zosta a wyró niona tytu em Z ota Lokalizacja Biznesu w kategorii Miasteczko i ma e miasto. Laureaci konkursu zostali zaprezentowani w Warszawie podczas konferencji prasowej w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. Towarzyszy- a jej prezentacja nagrodzonych gmin oraz dyskusja panelowa Sposób na inwestora - czyli jak przyciàgnàç inwestora do gminy i sprawiç by zosta? Szczególnym zainteresowaniem rozmówców cieszy y si praktykowane w Polkowicach formy wspierania istniejàcych ju firm oraz klimat towarzyszàcy przyj ciu nowych inwestorów. Jak si okazuje, na tle innych gmin wyró niamy si np. dysponowaniem Bazà Osób Bezrobotnych, a tak e prowadzeniem Serwisu Samorzàdowego SMS poêwi conego przedsi biorcom. Do udzia u w X edycji konkursu zg osi y si 72 samorzàdy z ca ej Polski. Ostatecznie Kapitu a Konkursu wy oni a 66 gmin, które spe ni y wymagania i przesz y pozytywnie procedur weryfikacyjnà uzyskujàc tym samym tytu i certyfikat Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Tegoroczna edycja konkursu prowadzona by a w szeêciu kategoriach: gmin turystycznych, du ych miast, miast Êrednich, miasteczek i ma ych miast, gmin wiejskich agro oraz gmin wiejskich wielofunkcyjnych. Uroczysta gala i wr czenie nagród odb dzie si 2 grudnia w Warszawie. Ewa Szczeciƒska

3 Nasze tematy Gazeta Polkowicka 3 Emilian Staƒczyszyn oczyszczony z zarzutów korupcyjnych Wroc awska Prokuratura Okr gowa zarzuca a by emu burmistrzowi korupcj. W akcie oskar enia znalaz o si 15 zarzutów zwiàzanych z àdaniem oraz przyjmowaniem apówek na àcznà kwot ponad miliona z otych. Pieniàdze mia y trafiaç do kieszeni burmistrza w zamian za korzystne decyzje przy przetargach na inwestycje gminne. Oskar- enia dotyczy y lat Blisko po owa tej kwoty to wartoêç domu, który by emu burmistrzowi wybudowa jeden z lokalnych przedsi biorców. - Materia dowodowy prokuratury w bardzo niewielkim zakresie potwierdzi si w toku post powania dowodowego. W aêciwie jedynym dowodem, e Emilian Staƒczyszyn przyjmowa apówki, by y zeznania Wac awa K., by ego prezesa Przedsi biorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach. To w aênie K. mia byç po- Êrednikiem w przekazywaniu apówek od przedsi biorców w zamian za korzystne rozstrzyganie przetargów gminnych. Sàd uzna Sàd Okr gowy w Legnicy wyda wyrok w sprawie by ego burmistrza Polkowic oraz marsza ka Dolnego Âlàska, obecnie przewodniczàcego Rady Miejskiej Polkowic. Sàd uzna, e Staƒczyszyn jest niewinny. Po pi cioletnim procesie Sàd Okr gowy w Legnicy uniewinni Emiliana Staƒczyszyna od stawianych mu zarzutów. zeznania K. za ma o wiarygodne, uzasadniajàc to mi dzy innymi tym, e K. wielokrotnie, gdy pojawia y si wàtpliwoêci, co do jego roli w procederze, obiecywa sk adaç zeznania, a nast pnie ich nie sk ada. Zdaniem sàdu, próba oczernienia by- ego burmistrza by a tak naprawd próbà ratowania w asnej skóry. Ostatecznie K. zosta uznany winnym przyj cia apówek (od 10 do 200 tys. z otych). Skazano go àcznie na 3,5 roku wi zienia, a tak e przepadek korzyêci majàtkowej o wartoêci 420 tys. z otych. - Przez siedem lat zawsze g oêno mówi em o tym, e jestem niewinny, e nigdy nie dopuêci em si adnej korupcji. Wyrok, który wyda sàd to potwierdza. W a- Ênie skoƒczy si najgorszy okres w moim yciu. Jestem szcz Êliwy. Nie chc wracaç do przesz oêci. To zamkni ty rozdzia. Wyrok sàdu jest bardzo wa ny dla mnie, a tak e dla wszystkich ludzi, którzy wspierali mnie w tych trudnych dla mnie chwilach. Chcia em im wszystkim serdecznie za to wsparcie podzi kowaç - mówi po wyjêciu z sali rozpraw by y burmistrz. Za pieniàdze z Unii spe niajà si marzenia Warsztat samochodowy, sklep z kawà i herbatà, a tak e galeria artystyczna - to tylko niektóre z nowych podmiotów gospodarczych, które pojawi y si w gminie Polkowice dzi ki realizacji unijnego projektu Bàdê aktywny - za ó firm. W sumie 24 osoby rozpocz y dzia alnoêç gospodarczà. - Zawsze marzy am o sklepie z kawà i herbatà. Takim uroczym miejscu, w którym b dzie wyczuwalna aromatyczna woƒ kawy, które b dzie przytulne i moje. Teraz mam takie miejsce i jestem szcz Êliwa. Dzia am od roku i nie narzekam. Jest dobrze. Klienci dopisujà, czegó chcieç wi cej - mówi nam Gabriela R bisz (na zdj.), która dzi ki unijnej dotacji otworzy a sklepik Fili anka Smaku Kawa i Herbata. Dzi ki pieniàdzom przyznanym w ramach projektu Bàdê aktywny - za ó firm realizowanego przez gmin Polkowice pani Gabriela zakupi a wyposa- enie sklepu, akcesoria do ekspozycji towaru, a tak e to, bez czego prowadzony przez nià sklepik nie móg by si obejêç, czyli kaw i herbat. - Wszystkie osoby, które zosta- y zakwalifikowane do udzia u w projekcie otrzyma y bezzwrotne wsparcie w wysokoêci 40 tysi cy z otych. Pieniàdze te zosta y przeznaczone na uruchomienie firmy, czyli wykonanie niezb dnych prac remontowych, zakup wyposa enia, pomoc prawnà - wylicza Pawe Rudkowski, koordynator projektu z ramienia Urz du Gminy Polkowice. - Zanim przekazaliêmy wybranym osobom Êrodki finansowe zosta y przeprowadzone specjalistyczne szkolenia z zakresu prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej. Nasi przyszli przedsi biorcy mogli skorzystaç z doradztwa z zakresu tworzenia biznes planu. W szkoleniach wzi o udzia 30 osób, a autorom 24 najciekawszych biznes planów przyznaliêmy dotacj - dodaje. Poza kwotà 40 tysi cy wszyscy zakwalifikowani do udzia u w projekcie skorzystali tak e ze wsparcia pomostowego w wysokoêci do z otych miesi cznie przez pierwsze pó roku prowadzenia dzia alnoêci. Te pieniàdze zosta y przeznaczone na pokrycie bie àcych op at zwiàzanych z prowadzeniem dzia alnoêci gospodarczej. 20 osób mog o korzystaç z przed u onego wsparcia pomostowego, przez kolejne szeêç miesi cy. Realizacja programu rozpocz a si pod koniec 2009 roku. W po owie roku ubieg ego pierwsi przedsi biorcy rozpocz li prowadzenie swoich biznesów. DziÊ wi kszoêç z nich radzi sobie dobrze. - Ca y czas coê si dzieje. Na brak klientów nie narzekam. Wr cz przeciwnie jest ich coraz wi cej. Zatrudni em wi c pracownika. Wkrótce rozpocznie si goràcy okres, bo ludzie zacznà wymieniaç w swoich autach opony na zimowe. Decyzja o wzi ciu udzia u w projekcie by a jak najbardziej trafiona - mówi nam Jaros aw Pernal, w aêciciel zak adu wulkanizacyjnego z Polkowic. W podobnym tonie wypowiadajà si tak e inni mikroprzedsi biorcy z Polkowic. Projekt Bàdê aktywny - za ó firm jest wspó finansowany przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Program Operacyjny Kapita Ludzki. Na jego realizacj gmina Polkowice pozyska- a ponad pó tora miliona z otych. Jego realizacja potrwa do 30 listopada. Projekt zosta wytypowany jako dobra praktyka z obszarów dot. wspierania przedsi biorczo- Êci oraz rozwoju zasobów ludzkich i zosta zaprezentowany w materiale filmowym przygotowanym w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej us ug PIFE oraz Funduszy Europejskich w ramach DolnoÊlàskiej Sieci Wspó pracy (DSW) w zakresie promocji i informowania o Programach i Funduszach Europejskich organizowanych przez Wydzia Polityki Regionalnej Urz du Marsza kowskiego Dolnego Âlàska. Materia zostanie wyemitowany w TVP Wroc aw 15 listopada oko o godziny

4 4 Gazeta Polkowicka RozmaitoÊci Policyjny telefon zaufania Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach poinformowa, e w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wroc awiu dzia a ju infolinia pod nazwà Policyjny Telefon Zaufania. Przeznaczona jest do kontaktu mieszkaƒców województwa dolnoêlàskiego z policjà w sprawach dotyczàcych przest pczoêci kryminalnej i zagro eƒ porzàdku publicznego. B kitne motyle rozdane! Podczas uroczystej gali koƒczàcej obchody Dni Seniora, w OÊrodku Pomocy Spo ecznej rozdano nagrody w plebiscycie na wyró niajàcych si uczestników Domu Dziennego Pobytu. B kitne motyle wr cza a Renata Dembek, zast pca burmistrza ds. gospodarczych oraz Beata Pu awska, dyrektor OPS oto numer Policyjnego Telefonu Zaufania, na który mo na dzwoniç bezp atnie z telefonów stacjonarnych. Natomiast pod numer (71) przeznaczony jest dla u ytkowników telefonów stacjonarnych i komórkowych z tym, e po àczenie takie p atne jest wed ug stawek naliczanych przez operatora. Jak podkreêlajà policjanci, celem funkcjonowania Policyjnego Telefonu Zaufania jest umo liwienie mieszkaƒcom Dolnego Âlàska przekazywania informacji oraz wniosków dotyczàcych zagro eƒ i niebezpieczeƒstw, w tym miejsc zagro onych przest pczoêcià i punktów niebezpiecznych na drogach i ulicach. - Wa ne jest tak e, aby powiadamiaç tà drogà o osobach, miejscach i zdarzeƒ kryminalnych, czy faktach pozostajàcych w zainteresowaniu policji - podkreêla Daria Soliƒska, rzecznik KPP w Polkowicach. - Telefon s u y tak e do udzielania mieszkaƒcom porad z zakresu sposobu za atwiania spraw urz dowych w jednostkach policji, prewencji kryminalnej, przeciwdzia ania zjawiskom patologii spo- ecznych, a w szczególnoêci przemocy w rodzinie i seksualnego wykorzystania ma oletnich - dodaje. Oba numery uruchomiono wychodzàc naprzeciw wielokrotnie postulowanym oczekiwaniom mieszkaƒców naszego województwa Policjanci sà zdania, e oba numery telefonów przyczynià si do dalszego wzrostu poczucia bezpieczeƒstwa mieszkaƒców Dolnego Âlàska oraz ograniczania przest pczoêci. Pod numerem Policyjnego Telefonu Zaufania policjant dy uruje od poniedzia ku do piàtku, w godzinach od W pozosta e dni i godziny wszystkie informacje sà nagrywane i ods uchiwane przez kolejnego dy urujàcego funkcjonariusza. tom Dni Seniora, w tym roku odbywajàce si pod has em Podró nik w czasie i przestrzeni, trwa y w polkowickim OÊrodku Pomocy Spo ecznej przez ca y paêdziernik. W tym czasie osoby korzystajàce z oferty Domu Dziennego Pobytu wyje d a- y na wycieczki, bra y udzia w ciekawych zaj ciach i propagowa y zdrowy styl ycia. W tym czasie trwa o te przyjmowanie zg oszeƒ na osoby nominowane do nagród B kitnych motyli Mo na by o zg aszaç swoich kandydatów w pi ciu kategoriach: zdobywca Êwiata, rozêpiewany, szybki zwinny i szalony, super duet oraz ten co nigdy nie odmówi. W wyniku tajnego g osowania zwyci zcy poszczególnych kategorii odebrali z ràk zast pcy burmistrza Renaty Dembek oraz dyrektor Beaty Pu awskiej pamiàtkowe statuetki oraz dyplomy. UroczystoÊç, zorganizowana na sto ówce OPS wzbogacona by a o projekcj wywiadów z nominowanymi uczestnikami DDP. Nie zabrak o tradycyjnej potaƒcówki, co w przypadku osób tak energicznych i pe nych ycia jak podopieczni Domu Dziennego Pobytu, nikogo nie mg o zdziwiç. Roman Tomczak Roman Tomczak Statuetki, czek i Gizelda dla Skarbka Marek TramÊ, starosta polkowicki oraz Tadeusz Kowalski, przewodniczàcy Rady Powiatu, byli goêçmi uroczystoêci zorganizowanej przez podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej Skarbek w Polkowicach. UroczystoÊç odby a si w zwiàzku z obchodzonym niedawno Dniem Edukacji Narodowej, powszechnie zwanym dniem nauczyciela. By a to doskona a okazja aby wychowankowie Skarbka mogli popisaç si swoimi umiej tnoêciami oraz podzi kowaç wychowawcom za ich codzienny trud w o ony w kszta towanie m odych charakterów. W uroczystoêciach tych wzi li udzia sprawdzeni przyjaciele Skarbka. WÊród nich znaleêli si m. in. nasi lokalni samorzàdowcy oraz przedstawiciele instytucji bankowej. Zarówno starosta Marek TramÊ, jak i przewodniczàcy Tadeusz Kowalski nie szcz dzili ciep ych s ów pod adresem pracowników placówki. - Z uznaniem mówili o naszym zaanga owaniu placówki w prac na rzecz dzieci, yczàc nam sukcesów w przysz oêci. Spotkanie przebiega o w weso ej atmosferze, a to g ównie za sprawà podopiecznych placówki, którzy w du ej mierze byli autorami jego scenariusza. Dlatego goêcie spotkania mogli poczuç si w Skarbku jak na wielkiej gali na miar rozdania hollywoodzkich Oskarów. Nie oby o si bez symbolicznych nagród, bo ka dy pracownik placówki otrzyma od wychowanków w asnor cznie wykonanà przez nich statuetk z masy solnej. W ten oto symboliczny sposób wychowankowie powiedzieli swoim opiekunom dzi kujemy!. Mi ym akcentem uroczystoêci by o wr czenie na r ce Anny Zió kowskiej, dyrektorki PS Skarbek, czeku na kwot 1,5 tys. z. z przeznaczeniem na wspieranie turystyki rowerowej wychowanków. Czek wr czy a Joanna Sokal, dyrektor II Oddzia u Banku Zachodniego WBK w Polkowicach. - Bardzo dzi kujemy pani Joannie za udzielonà pomoc finansowà, która na pewno wp ynie na rozwój turystyki rowerowej naszych skarbków - mówi a w imieniu placówki Anna Zió kowska. - Wszyscy przecie doskonale wiemy, e ruch to zdrowie! UroczystoÊç uêwietni a cz Êç artystyczna, na która z o y o si m. in. przedstawienie pod tytu em Baʃ o Gizeldzie. W role ba- Êniowych postaci wcielili si z sukcesem utalentowani m odzi aktorzy, podopieczni placówki. Wa nym elementem uroczystoêci by o tak e po egnanie Macieja, dotychczasowego wychowanka Placówki Socjalizacyjnej Skarbek, który wkroczy w aênie w próg samodzielnoêci i doros oêci. - Wszyscy yczyliêmy mu wiele cierpliwoêci, wytrwa oêci, wszystkiego co najlepsze - wspomina Anna Zió kowska. - Nie oby o si bez ez wzruszenia. RT Archiwum

5 Og oszenia Gazeta Polkowicka 5 BURMISTRZ POLKOWIC zaprasza krajowych i zagranicznych inwestorów do przetargu ustnego na nabycie nieruchomoêci wykazanych w poni szej tabeli, po o onych w Gminie Polkowice w obr bie 4 Polkowice, który odb dzie si w dniu 14 grudnia 2011r. o godz OPIS NIERUCHOMOÂCI Zespó zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany jest w pó nocno-zachodniej cz Êci Polkowic, w sàsiedztwie lasu. Dzia ki przeznaczone do sprzeda y sà niezabudowane, stanowià w asnoêç Gminy Polkowice i wolne sà od wszelkich d ugów i obcià eƒ. Dzia ki przeznaczone do sprzeda y sà nieuzbrojone. Uzbrojenie terenu realizowane b dzie w nast pujàcy sposób: 1. Sieç wodociàgowa i kanalizacja sanitarna - Gmina zapewnia wykonanie sieci wodociàgowej i kanalizacji sanitarnej. 2. Odprowadzenie wód opadowych - Nabywcy we w asnym zakresie zagospodarujà wody opadowe. 3. Sieç energetyczna i gazowa - Nabywcy we w asnym zakresie dokonajà uzgodnieƒ z w aêcicielami sieci. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwa a Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XI/83/99 z dnia 19 wrzeênia 1999 r. og oszona w Dzienniku Urz dowym Województwa Legnickiego Nr 126 z dnia 28 maja 2007 r.), przedmiotowy teren przeznaczony jest: Du y zespó zabudowy jednorodzinnej w sàsiedztwie lasu, oraz projektowany zespól zabudowy us ugowo-mieszkaniowej i us ug z zielenià towarzyszàcà. CENA WYWO AWCZA NIERUCHOMOÂCI Cena wywo awcza netto przeznaczonych do sprzeda y dzia ek przedstawiona jest w powy szej tabeli. Do wylicytowanej ceny netto doliczony b dzie podatek VAT w wys. 23%. Minimalne postàpienie 1% ceny wywo awczej netto Przetarg mo e si odbyç bez wzgl du na liczb uczestników przetargów je eli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferowa co najmniej jedno postàpienie powy ej ceny wywo awczej. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOÂCI Na przedmiotowym gruncie realizowana b dzie zabudowa jednorodzinna szeregowa i wolnostojàca. 1. WysokoÊç zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych. BURMISTRZ POLKOWIC zaprasza krajowych i zagranicznych inwestorów do przetargu ustnego nieograniczonego na nabycie nieruchomoêci wykazanych w poni szej tabeli, po o onych w Gminie Polkowice w obr bie Sucha Górna, który odb dzie si w dniu 07 grudnia 2011r. o godz OPIS NIERUCHOMOÂCI Zespó zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany jest w po udniowej cz Êci wsi Sucha Górna. Dzia ki przeznaczone do sprzeda y sà niezabudowane, stanowià w asnoêç Gminy Polkowice i wolne sà od wszelkich d ugów i ci arów. W bliskim otoczeniu dzia ek znajdujà si sieci uzbrojenia terenu. Uzbrojenie terenu realizowane b dzie w nast pujàcy sposób: 1. Sieç wodociàgowa i kanalizacja sanitarna - Gmina zapewnia wykonanie sieci wodociàgowej i kanalizacji sanitarnej. 2. Odprowadzenie wód opadowych - Nabywcy we w asnym zakresie zagospodarujà wody opadowe. 3. Sieç energetyczna i gazowa - Nabywcy we w asnym zakresie dokonajà uzgodnieƒ z w a- Êcicielami sieci. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obr bu Sucha Górna (uchwa a Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XI/93/99 z dnia 16 wrze- Ênia 1999 r. og oszona w Dzienniku Urz dowym Województwa DolnoÊlàskiego Nr 30 z dnia 3 listopada 1999 r.) przedmiotowy obszar stanowi tereny zainwestowania wiejskiego z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej oraz nieucià liwych us ug. CENA WYWO AWCZA NIERUCHOMOÂCI Ceny wywo awcze netto przeznaczonych do sprzeda y dzia ek przedstawione sà powy ej w tabeli. Do wylicytowanych cen netto doliczony b dzie podatek VAT w wysokoêci 23%. Minimalne postàpienie - 1% ceny wywo awczej netto Przetarg mo e si odbyç bez wzgl du na liczb uczestników przetargów je eli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferowa co najmniej jedno postàpienie powy ej ceny wywo awczej. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOÂCI Na przedmiotowym terenie realizowana b dzie zabudowa jednorodzinna wolnostojàca. WADIUM W przetargu mogà uczestniczyç osoby, które wp acà wadium. 2. Kierunki kalenic, dachy linie zabudowy - g ówne kalenice równoleg e do ulic, 3. Dachy dwu lub wielospadowe, o symetrycznych po aciach g ównych, nachylenie dachów st. 4. Kolorystyka, materia y - Kolory intensywne, elementy ceramicznego wykoƒczenia Êcian, coko y o wyró niajàcym si odcieniu do wysokoêci 50 cm. WADIUM W przetargu mogà uczestniczyç osoby, które wp acà wadium. WysokoÊç wadium wynosi 10 % ceny wywo awczej nieruchomoêci netto p atne w walucie polskiej na rachunek Urz du Gminy Polkowice PKO BP S.A. I/O Polkowice , w terminie do dnia r. Dowód wp aty wadium uczestnik przetargu zobowiàzany b dzie do okazania w dniu przetargu. Wp acone wadium zostanie: 1. Zaliczone na poczet nabycia nieruchomoêci, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg. 2. Zwrócone, je eli osoba wp acajàca nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe. 3. Ulegnie przepadkowi, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg i nie przystàpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej. Wp ata jednego wadium upowa nia do wzi cia udzia u w przetargu na jednà dzia k. Na dowodzie wp aty wadium nale y podaç nr dzia ki. MIEJSCE ORAZ TERMIN PRZETARGU : Przetarg odb dzie si w siedzibie organizatora przetargu w Urz dzie Gminy Polkowice ul. Rynek 17 - sala konferencyjna dnia 14 grudnia 2011r o godz ZOBOWIÑZANIA I KARY UMOWNE 1. Nabywca zobowiàzany b dzie do zabudowania terenu zgodnie z opracowanà przez Urzàd Gminy Polkowice koncepcjà zagospodarowania terenów mieszkaniowych w terminie 5 lat od daty aktu notarialnego. W przypadkach: niedotrzymania terminu zabudowy Sprzedajàcy naliczy kary umowne w wys ,00 z za ka dy rok zw oki. i Nabywca dobrowolnie podda si egzekucji zgodnie z art. 777, ß 1 pkt 4 kodeksu post powania cywilnego. Za zabudowanie nieruchomoêci rozumie si wybudowanie budynku w stanie surowym zamkni tym z docelowà elewacjà. 2. Zobowiàzania, o których mowa w pkt 1 stosuje si do kolejnego Nabywcy liczàc od dnia pierwotnego nabycia. 3. Wszelkie uzgodnienia z w aêcicielami mediów i dróg w otoczeniu terenu Nabywca wykona we w asnym zakresie i na w asny koszt i odpowiedzialnoêç TERMIN I MIEJSCE ZAPOZNANIA SI Z KONCEPCJÑ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW MIESZKANIOWYCH : Z opracowanà przez Urzàd Gminy Polkowice koncepcjà zagospodarowania terenów mieszkaniowych mo na zapoznaç si w siedzibie Urz du Gminy Polkowice ul Rynek 18 i 19 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo- WysokoÊç wadium wynosi 10 % ceny wywo awczej nieruchomoêci netto p atne w walucie polskiej na rachunek Urz du Gminy Polkowice PKO BP S.A. I/O Polkowice , w terminie do dnia r. Dowód wp aty wadium uczestnik przetargu zobowiàzany b dzie do okazania w dniu przetargu. Wp acone wadium zostanie: 1. Zaliczone na poczet nabycia nieruchomoêci, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg. 2. Zwrócone, je eli osoba wp acajàca nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe. 3. Ulegnie przepadkowi, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg i nie przystàpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej. Wp ata jednego wadium upowa nia do wzi cia udzia u w przetargu na jednà dzia k. Na dowodzie wp aty wadium nale y podaç nr dzia ki. MIEJSCE ORAZ TERMIN PRZETARGU : Przetarg odb dzie si w siedzibie organizatora przetargu w Urz dzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 17 - sala konferencyjna dnia 07 grudnia 2011r o godz ZOBOWIÑZANIA I KARY UMOWNE 1. Nabywca zobowiàzany b dzie do zabudowania terenu w terminie 5 lat od daty aktu notarialnego. W przypadku niedotrzymania terminu zabudowy Sprzedajàcy naliczy kary umowne w wys ,00 z za ka dy rok zw oki. Nabywca dobrowolnie podda si egzekucji zgodnie z art. 777 ß 1 pkt 4 Kodeksu post powania cywilnego. Za zabudowanie nieruchomoêci rozumie si wybudowanie budynku w stanie surowym zamkni tym z docelowà elewacjà. 2. Zobowiàzania, o których mowa w pkt 1 stosuje si do kolejnego Nabywcy liczàc od dnia pierwotnego nabycia. 3. Wszelkie uzgodnienia z w aêcicielami mediów i dróg w otoczeniu terenu Nabywca wykona we w asnym zakresie, na w asny koszt i odpowiedzialnoêç. OSOBY UPOWA NIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI: Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaênieƒ zwiàzanych z niniejszym post powaniem udzielajà pracownicy Wydzia- u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo- Êciami w siedzibie organizatora przetargu Polkowice ul. Rynek 18 Êciami oraz w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w terminie do r. w dniach od poniedzia ku do piàtku w godz. od OSOBY UPOWA NIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI: Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaênieƒ zwiàzanych z niniejszym post powaniem udzielajà pracownicy Wydzia u Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami w siedzibie organizatora przetargu Polkowice ul. Rynek 18 - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami tel ZAWARCIE UMOWY NOTARIALNEJ Umowa notarialna nabycia gruntów nastàpi w przypadku spe nienia wszystkich nw. warunków: a) wygrania przetargu, b) otrzymania zgody Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji na nabycie nieruchomoêci, w przypadkach okreêlonych w ustawie z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomoêci przez cudzoziemców, c) zap aty wylicytowanej ceny pomniejszonej o wp acone wadium przed zawarciem umowy notarialnej sprzeda y dzia ki. Wszelkie koszty zwiàzane z zawarciem umowy notarialnej ponosi strona nabywajàca. - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami tel , , ZAWARCIE UMOWY NOTARIALNEJ Umowa notarialna nabycia dzia ki nastàpi w przypadku spe nienia wszystkich ni ej wymienionych warunków: a) wgrania przetargu, b) otrzymania zgody Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji na nabycie nieruchomoêci, w przypadkach okreêlonych w ustawie z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomoêci przez cudzoziemców, c) zap aty wylicytowanej ceny pomniejszonej o wp acone wadium przed zawarciem umowy notarialnej sprzeda y dzia ki. Wszelkie koszty zwiàzane z zawarciem umowy notarialnej ponosi strona nabywajàca.

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 nr 2 (11), luty 2006 r. cena 3 z (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl POLICJA 997 luty 2006 r, 3 S u ba Sier ant

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC ceg a klinkier dachówka p ytka elew. posadzka schody parapety Warszawa, ul. gi 1 (na ty ach TESCO) tel. 722 06 55; 664 31 55; fax 722 08 42 www.keramik.pl; e-mail: keramik@keramik.pl zaprawy kleje GABINET

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Ci cia w Kolejach Âlàskich

Ci cia w Kolejach Âlàskich SPORT str. 5 R E K L A M A Wiosenne sprzàtanie z w dkarzami W dkarze z kó Okoƒ i Hutmar Art.-Fish zamiast ryb owili Êmieci na brzegach zbiorników Elsnen. Przysz y im z pomocà dzieci ze Szko y Podstawowej

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo