Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9"

Transkrypt

1 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: Data: Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str latek z Polkowic nie wyobra a sobie ycia bez si owni. str. 8 Rozpoczyna si kolejna edycja Miedziowych spotkaƒ z... str.16 W telegraficznym skrócie W telegraficznym skrócie LEGNICA Rada Miejska Legnicy wyrazi a zgod na lokalizacj w Legnicy kasyna z prawdziwego zdarzenia. Jest firma, która chcia aby utworzyç je w pa acyku przy ul. Pocztowej. Brakuje wymaganej koncesji, którà wydaje Ministerstwo Finansów. JeÊli takowà wyda, kasyno powstanie w ciàgu roku. JAWOR Siedem osób trafi o do szpitala po wypadku busa pod Jaworem. Uczestnicy wypadku jechali z Lwówka Âlàskiego na III DolnoÊlàski Turniej Taneczny Osób Niepe nosprawnych, który odbywa si w Jaworze. Samochód niestety uderzy w drzewo, a wszyscy pasa erowie trafili, zamiast na turniej, do szpitala. LEGNICA Legnickie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej utworzy o na cmentarzu... infokiosk. Zdaniem w adz spó ki pomo e to mieszkaƒcom i przyjezdnym na szybkie odnalezienie lokalizacji grobu dawno nieodwiedzanych osób. Mieszkaƒcy, choç nieco zaskoczeni, chwalà pomys. Testem dla urzàdzenia ma byç zbli ajàcy si Dzieƒ Wszystkich Âwi tych. LUBIN Do powa nego wypadku dosz o na terenie budowy mostu na Odrze w rejonie Radoszyc i Ciechanowa. Jeden z pracowników firmy wykonujàcej prace budowlane spad z mostu i z ci kimi obra eniami trafi do szpitala w Górze. M czyzna ma po amane nogi i miednic. Sprawà wypadku ju zajmuje si Paƒstwowa Inspekcja Pracy, która sprawdza, czy dosz o do nieprawid owoêci na placu budowy. REGION KGHM w ramach obchodów 50-lecia istnienia spó ki postanowi stworzyç Z otà List Przebojów. Ka dy mo e zag osowaç na swoje ulubione polskie piosenki. DwadzieÊcia najpopularniejszych znajdzie si na p ycie, która zostanie wydana z okazji Barbórki. Plebiscyt prowadzony jest na stronie internetowej 50lat.kghm.pl. POLKOWICE Nawet 10 lat wi zienia grozi 26-letniemu polkowiczaninowi, który ukrad telefon pewnemu 15-latkowi, bez skrupu ów wyrywajàc mu go z r ki. Z odziej nie uciek jednak daleko. Z apali go patrolujàcy miasto funkcjonariusze, którzy odzyskali skradziony telefon. Zatrzymany trafi do policyjnego aresztu. By kompletnie pijany, mia 2,7 promila alkoholu we krwi. Ewa Szczeciƒska Odby si VIII Zjazd Hufca ZHP Polkowice 22 paêdziernika obradowa VIII Zjazd Hufca ZHP w Polkowicach. Mia na celu podsumowanie pracy Komendy Hufca w latach oraz wybór nowych w adz, na kolejnà, czteroletnià kadencj. W wyniku obrad i g osowania uznano, e hm. Halina elazna pozostaje na funkcji komendantki polkowickiego hufca. Jest to dowód zaufania i potwierdzenie ogromnej pracy, jakà na rzecz polkowickich harcerzy i zuchów od lat prowadzi hm. elazna. Ponadto wybrano nowe w adze Komendy Hufca. Znaleêli si w niej: phm. Janusz Nowak jako skarbnik hufca, phm. Mateusz Zalewski jako zast pca komendanta do spraw organizacyjnych, Kamil Marków jako zast pca komendanta do spraw programowych, oraz phm. Krystyna Gregorowicz jako cz onkini Komendy Hufca. Zjazd wybra rów- nie Komisj Rewizyjnà Hufca w osobach phm. Bartosza Gola (przewodniczàcy komisji), hm. Stanis awa Piotrowskiego (cz onek komisji) oraz pwd. Dawida Âwidra (cz onek komisji). Podczas obrad przyj to tak e strategi rozwoju Hufca ZHP w Polkowicach na lata Zjazd hufca jest jego najwy szà w adzà. Biorà w nim udzia wszyscy dru ynowi oraz aktywni instruktorzy harcerscy. Wszyscy otrzymujà czynne prawo wyborcze, a tym samym prawo wybierania i kandydowania do w adz hufca. RT Archiwum ZHP Polkowice Koszykarki CCC Polkowice wygra y szósty mecz ekstraklasy. str. 10

2 2 Gazeta Polkowicka Z ycia gminy, og oszenie Naukowcy badajà Du o dobrego dla innych Polkowice DolnoÊlàska Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach we wspó pracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wroc awskiego prowadzi badania naukowe. Wkrótce odpowiednie ankiety trafià do mieszkaƒców Polkowic. Badania ankietowe b dà prowadzone w dniach od 2 do 13 listopada. Ankieterzy zapukajà do drzwi losowo wybranych mieszkaƒców miasta. B dà prosili o wype nienie ankiety, sk adajàcej si z blisko 50 pytaƒ, dotyczàcych m.in. sytuacji rodzinnej i bytowej, stosunków sàsiedzkich, jakoêci ycia w Polkowicach. Ankieterzy b dà legitymowaç si listami intencyjnymi z piecz cià DWSPiT oraz dowodami to samoêci. WyjaÊnià cel badaƒ, zostawià formularze, a po umówionym czasie zg oszà si po ich odbiór. Ankietowani w tym czasie odpowiedzà na postawione pytania. - Plan badaƒ naukowych na dwa najbli sze lata zosta zatwierdzony przez senat stosownà uchwa à. OkreÊlono dok adne tytu y prac badawczych. W sumie realizowanych jest 15 tematów zespo owych i 11 indywidualnych. Najwi kszym zadaniem sà badania poêwi cone rozwojowi spo eczno-gospodarczemu miasta. Zajmuje si nimi dziewi ç zespo ów tematycznych, które tworzà naukowcy, dzia acze samorzàdowi, pracownicy instytucji gminnych, liderzy organizacji spo ecznych i przedsi biorstw - mówi rektor szko y Marian Wolaƒski. Uzyskane od badanych mieszkaƒców informacje b dà traktowane w sposób poufny i zostanà wykorzystane jedynie do celów naukowych. Organizatorzy badania proszà o udzielanie szczerych odpowiedzi. Dzi ki temu mo liwe b dzie poznanie sytuacji mieszkaƒców miasta. Pawe Greƒ Pogotowie Ratunkowe w Legnicy informuje, e 14 listopada b.r. nastàpi zmiana organizacyjna zwiàzana z przeniesieniem dyspozytorów medycznych z Polkowic do Centrum Powiadamiania Medycznego (CPM) w Legnicy. W zwiàzku z tym zmieniajà si numery kontaktowe na zlecenia transportu i wezwania dla zespo ów medycznych: - Wezwania - 999; Zlecenia transportów (76) (CPM Legnica) - Kierownik ZRM Polkowice, Alicja TramÊ (76) Gazeta Polkowicka, dwutygodnik Gminy Polkowice, adres: Polkowice, Rynek 6 IIp. (pokój 23), tel , tel/fax e mail: wersja elektroniczna Gazety: Redaguje zespó : (redaktor naczelny), Przemys aw Nowakowski (redaktor techniczny), Roman Tomczak, Pawe Greƒ, Ewa Szczeciƒska Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, skracania i omawiania nades anych komunikatów, apeli, wystàpieƒ, oêwiadczeƒ, listów itp. Za treêç og oszeƒ i tekstów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Wydawca: Urzàd Gminy Polkowice, Projekt Graficzny: Bernard Wybiera a Druk: Drukarnia PolskaPresse Wroc aw, Bielany Wroc awskie, ul. Kolejowa 7. Edyta P dzisz i Andrzej Kaczanowski, odebrali wyró niania w konkursie Akcja Akacja, Akacja Dàb - Niezwykli DolnoÊlàzacy 2011 Fina akacji DolnoÊlàskiej Federacji Organizacji Pozarzàdowych odby si we Wroc awiu. W Parku Stanis awa To py posadzono symboliczne drzewo i wr czono wyró nienia i nagrody. By a to ju szósta edycja tej akcji, w której wyró nieni zostajà aktywni DolnoÊlàzacy, w sposób wyjàtkowy dzia ajàcy na rzecz innych osób i swojego otoczenia. Na takie wyró nienie bez wàtpienia zas u yli polkowiczanie. Edyta P dzisz jest prezesem Stowarzyszenia Charytatywnego yç godnie i kierownikiem Warsztatu Terapii Zaj ciowej w Polkowicach. W tym roku uda o si jej spe niç marzenie podopiecznych WTZ i zorganizowaç im przelot samolotem pasa erskim. W sierpniu tego roku trzydziestu podopiecznych WTZ, odby o dwa loty (Wroc aw - Gdaƒsk, Gdaƒsk - Wroc aw). Niedawno niepe nosprawni przy àczyli si do akcji Marzycielska poczta - pisali kartki z pozdrowieniami do ci ko chorych dzieci, uszyli równie dla nich pluszowe zabawki. Kartki sami wys ali na poczcie - z poczuciem, e pomagajà w ten sposób innym. W lecie tego roku niepe nosprawnych zach cono do zbiórki darów dla powodzian w polkowickich marketach. Edycie P dzisz nie brakuje ogromnego zaanga owania w namawianiu znanych osób do odwiedzin WTZ. Podopieczni spotkali si w Polkowicach m.in. z cz onkami zespo ów Feel i Myslovitz, Ich Troje. Niepe nosprawni z Polkowic odwiedzili równie Pa ac Prezydencki i spotkali si z Pierwszà Damà Annà Komorowskà. Dzia alnoêç Stowarzyszenia nie ogranicza si do pomocy osobom niepe nosprawnym, bo wsparcie udzielane jest równie ich rodzinom i osobom po ci kich chorobach. Andrzej Kaczanowski jest prezesem Stowarzyszenia Charytatywnego Pomocna d oƒ. Dzia a spo ecznie wspierajàc wszystkie osoby, które w danym momencie tego potrzebujà. Dba o ka dego z podopiecznych stowarzyszenia (przede wszystkim sà to osoby uzale nione od alkoholu i ich rodziny), a tak e pomaga pracownikom OPS w sytuacjach kryzysowych, np. zawo àc swoim samochodem osoby uzale nione do oêrodków leczenia odwykowego, pomagajàc w uporaniu si z wi kszymi i mniejszymi dramatami. Corocznie organizuje wypoczynek letni nad morzem dla dzieci ze Êwietlicy Êrodowiskowej Przylàdek Dobrej Nadziei, dbajàc o to, aby dzieciaki mog y skorzystaç z najwi kszej iloêci atrakcji. Pan Andrzej raz w JesteÊmy Fair Play tygodniu spotyka si z mieszkaƒcami noclegowni, podejmujàc próby pomocy w wyjêciu z yciowego impasu, prowadzàc z nimi warsztaty. Pracownicy socjalni OPS ch tnie korzystajà z pomocy Pana Andrzeja. Dla kogo jest ta nagroda? Ewa Szczeciƒska Dla kobiet i m czyzn w ka dym wieku, którzy: - sà liderami w swoich Êrodowiskach, ale nie muszà funkcjonowaç w sformalizowanej organizacji, czy dzia aç jedynie na rzecz kobiet lub m czyzn; - swoim dzia aniem promujà otwartoêç i tolerancj ; - dzia ajà w sposób innowacyjny - mo liwy do powtórzenia w innych Êrodowiskach; - inspirujà i anga ujà do dzia ania innych; - prowadzà dzia alnoêç o charakterze spo ecznym. Z ota Lokalizacja Biznesu - to tytu, którym wyró niono gmin Polkowice w X edycji konkursu Gminy Fair Play Polkowice po raz trzeci wzi y udzia w tym konkursie. Gmina Polkowice zosta a wyró niona tytu em Z ota Lokalizacja Biznesu w kategorii Miasteczko i ma e miasto. Laureaci konkursu zostali zaprezentowani w Warszawie podczas konferencji prasowej w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. Towarzyszy- a jej prezentacja nagrodzonych gmin oraz dyskusja panelowa Sposób na inwestora - czyli jak przyciàgnàç inwestora do gminy i sprawiç by zosta? Szczególnym zainteresowaniem rozmówców cieszy y si praktykowane w Polkowicach formy wspierania istniejàcych ju firm oraz klimat towarzyszàcy przyj ciu nowych inwestorów. Jak si okazuje, na tle innych gmin wyró niamy si np. dysponowaniem Bazà Osób Bezrobotnych, a tak e prowadzeniem Serwisu Samorzàdowego SMS poêwi conego przedsi biorcom. Do udzia u w X edycji konkursu zg osi y si 72 samorzàdy z ca ej Polski. Ostatecznie Kapitu a Konkursu wy oni a 66 gmin, które spe ni y wymagania i przesz y pozytywnie procedur weryfikacyjnà uzyskujàc tym samym tytu i certyfikat Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Tegoroczna edycja konkursu prowadzona by a w szeêciu kategoriach: gmin turystycznych, du ych miast, miast Êrednich, miasteczek i ma ych miast, gmin wiejskich agro oraz gmin wiejskich wielofunkcyjnych. Uroczysta gala i wr czenie nagród odb dzie si 2 grudnia w Warszawie. Ewa Szczeciƒska

3 Nasze tematy Gazeta Polkowicka 3 Emilian Staƒczyszyn oczyszczony z zarzutów korupcyjnych Wroc awska Prokuratura Okr gowa zarzuca a by emu burmistrzowi korupcj. W akcie oskar enia znalaz o si 15 zarzutów zwiàzanych z àdaniem oraz przyjmowaniem apówek na àcznà kwot ponad miliona z otych. Pieniàdze mia y trafiaç do kieszeni burmistrza w zamian za korzystne decyzje przy przetargach na inwestycje gminne. Oskar- enia dotyczy y lat Blisko po owa tej kwoty to wartoêç domu, który by emu burmistrzowi wybudowa jeden z lokalnych przedsi biorców. - Materia dowodowy prokuratury w bardzo niewielkim zakresie potwierdzi si w toku post powania dowodowego. W aêciwie jedynym dowodem, e Emilian Staƒczyszyn przyjmowa apówki, by y zeznania Wac awa K., by ego prezesa Przedsi biorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach. To w aênie K. mia byç po- Êrednikiem w przekazywaniu apówek od przedsi biorców w zamian za korzystne rozstrzyganie przetargów gminnych. Sàd uzna Sàd Okr gowy w Legnicy wyda wyrok w sprawie by ego burmistrza Polkowic oraz marsza ka Dolnego Âlàska, obecnie przewodniczàcego Rady Miejskiej Polkowic. Sàd uzna, e Staƒczyszyn jest niewinny. Po pi cioletnim procesie Sàd Okr gowy w Legnicy uniewinni Emiliana Staƒczyszyna od stawianych mu zarzutów. zeznania K. za ma o wiarygodne, uzasadniajàc to mi dzy innymi tym, e K. wielokrotnie, gdy pojawia y si wàtpliwoêci, co do jego roli w procederze, obiecywa sk adaç zeznania, a nast pnie ich nie sk ada. Zdaniem sàdu, próba oczernienia by- ego burmistrza by a tak naprawd próbà ratowania w asnej skóry. Ostatecznie K. zosta uznany winnym przyj cia apówek (od 10 do 200 tys. z otych). Skazano go àcznie na 3,5 roku wi zienia, a tak e przepadek korzyêci majàtkowej o wartoêci 420 tys. z otych. - Przez siedem lat zawsze g oêno mówi em o tym, e jestem niewinny, e nigdy nie dopuêci em si adnej korupcji. Wyrok, który wyda sàd to potwierdza. W a- Ênie skoƒczy si najgorszy okres w moim yciu. Jestem szcz Êliwy. Nie chc wracaç do przesz oêci. To zamkni ty rozdzia. Wyrok sàdu jest bardzo wa ny dla mnie, a tak e dla wszystkich ludzi, którzy wspierali mnie w tych trudnych dla mnie chwilach. Chcia em im wszystkim serdecznie za to wsparcie podzi kowaç - mówi po wyjêciu z sali rozpraw by y burmistrz. Za pieniàdze z Unii spe niajà si marzenia Warsztat samochodowy, sklep z kawà i herbatà, a tak e galeria artystyczna - to tylko niektóre z nowych podmiotów gospodarczych, które pojawi y si w gminie Polkowice dzi ki realizacji unijnego projektu Bàdê aktywny - za ó firm. W sumie 24 osoby rozpocz y dzia alnoêç gospodarczà. - Zawsze marzy am o sklepie z kawà i herbatà. Takim uroczym miejscu, w którym b dzie wyczuwalna aromatyczna woƒ kawy, które b dzie przytulne i moje. Teraz mam takie miejsce i jestem szcz Êliwa. Dzia am od roku i nie narzekam. Jest dobrze. Klienci dopisujà, czegó chcieç wi cej - mówi nam Gabriela R bisz (na zdj.), która dzi ki unijnej dotacji otworzy a sklepik Fili anka Smaku Kawa i Herbata. Dzi ki pieniàdzom przyznanym w ramach projektu Bàdê aktywny - za ó firm realizowanego przez gmin Polkowice pani Gabriela zakupi a wyposa- enie sklepu, akcesoria do ekspozycji towaru, a tak e to, bez czego prowadzony przez nià sklepik nie móg by si obejêç, czyli kaw i herbat. - Wszystkie osoby, które zosta- y zakwalifikowane do udzia u w projekcie otrzyma y bezzwrotne wsparcie w wysokoêci 40 tysi cy z otych. Pieniàdze te zosta y przeznaczone na uruchomienie firmy, czyli wykonanie niezb dnych prac remontowych, zakup wyposa enia, pomoc prawnà - wylicza Pawe Rudkowski, koordynator projektu z ramienia Urz du Gminy Polkowice. - Zanim przekazaliêmy wybranym osobom Êrodki finansowe zosta y przeprowadzone specjalistyczne szkolenia z zakresu prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej. Nasi przyszli przedsi biorcy mogli skorzystaç z doradztwa z zakresu tworzenia biznes planu. W szkoleniach wzi o udzia 30 osób, a autorom 24 najciekawszych biznes planów przyznaliêmy dotacj - dodaje. Poza kwotà 40 tysi cy wszyscy zakwalifikowani do udzia u w projekcie skorzystali tak e ze wsparcia pomostowego w wysokoêci do z otych miesi cznie przez pierwsze pó roku prowadzenia dzia alnoêci. Te pieniàdze zosta y przeznaczone na pokrycie bie àcych op at zwiàzanych z prowadzeniem dzia alnoêci gospodarczej. 20 osób mog o korzystaç z przed u onego wsparcia pomostowego, przez kolejne szeêç miesi cy. Realizacja programu rozpocz a si pod koniec 2009 roku. W po owie roku ubieg ego pierwsi przedsi biorcy rozpocz li prowadzenie swoich biznesów. DziÊ wi kszoêç z nich radzi sobie dobrze. - Ca y czas coê si dzieje. Na brak klientów nie narzekam. Wr cz przeciwnie jest ich coraz wi cej. Zatrudni em wi c pracownika. Wkrótce rozpocznie si goràcy okres, bo ludzie zacznà wymieniaç w swoich autach opony na zimowe. Decyzja o wzi ciu udzia u w projekcie by a jak najbardziej trafiona - mówi nam Jaros aw Pernal, w aêciciel zak adu wulkanizacyjnego z Polkowic. W podobnym tonie wypowiadajà si tak e inni mikroprzedsi biorcy z Polkowic. Projekt Bàdê aktywny - za ó firm jest wspó finansowany przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Program Operacyjny Kapita Ludzki. Na jego realizacj gmina Polkowice pozyska- a ponad pó tora miliona z otych. Jego realizacja potrwa do 30 listopada. Projekt zosta wytypowany jako dobra praktyka z obszarów dot. wspierania przedsi biorczo- Êci oraz rozwoju zasobów ludzkich i zosta zaprezentowany w materiale filmowym przygotowanym w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej us ug PIFE oraz Funduszy Europejskich w ramach DolnoÊlàskiej Sieci Wspó pracy (DSW) w zakresie promocji i informowania o Programach i Funduszach Europejskich organizowanych przez Wydzia Polityki Regionalnej Urz du Marsza kowskiego Dolnego Âlàska. Materia zostanie wyemitowany w TVP Wroc aw 15 listopada oko o godziny

4 4 Gazeta Polkowicka RozmaitoÊci Policyjny telefon zaufania Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach poinformowa, e w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wroc awiu dzia a ju infolinia pod nazwà Policyjny Telefon Zaufania. Przeznaczona jest do kontaktu mieszkaƒców województwa dolnoêlàskiego z policjà w sprawach dotyczàcych przest pczoêci kryminalnej i zagro eƒ porzàdku publicznego. B kitne motyle rozdane! Podczas uroczystej gali koƒczàcej obchody Dni Seniora, w OÊrodku Pomocy Spo ecznej rozdano nagrody w plebiscycie na wyró niajàcych si uczestników Domu Dziennego Pobytu. B kitne motyle wr cza a Renata Dembek, zast pca burmistrza ds. gospodarczych oraz Beata Pu awska, dyrektor OPS oto numer Policyjnego Telefonu Zaufania, na który mo na dzwoniç bezp atnie z telefonów stacjonarnych. Natomiast pod numer (71) przeznaczony jest dla u ytkowników telefonów stacjonarnych i komórkowych z tym, e po àczenie takie p atne jest wed ug stawek naliczanych przez operatora. Jak podkreêlajà policjanci, celem funkcjonowania Policyjnego Telefonu Zaufania jest umo liwienie mieszkaƒcom Dolnego Âlàska przekazywania informacji oraz wniosków dotyczàcych zagro eƒ i niebezpieczeƒstw, w tym miejsc zagro onych przest pczoêcià i punktów niebezpiecznych na drogach i ulicach. - Wa ne jest tak e, aby powiadamiaç tà drogà o osobach, miejscach i zdarzeƒ kryminalnych, czy faktach pozostajàcych w zainteresowaniu policji - podkreêla Daria Soliƒska, rzecznik KPP w Polkowicach. - Telefon s u y tak e do udzielania mieszkaƒcom porad z zakresu sposobu za atwiania spraw urz dowych w jednostkach policji, prewencji kryminalnej, przeciwdzia ania zjawiskom patologii spo- ecznych, a w szczególnoêci przemocy w rodzinie i seksualnego wykorzystania ma oletnich - dodaje. Oba numery uruchomiono wychodzàc naprzeciw wielokrotnie postulowanym oczekiwaniom mieszkaƒców naszego województwa Policjanci sà zdania, e oba numery telefonów przyczynià si do dalszego wzrostu poczucia bezpieczeƒstwa mieszkaƒców Dolnego Âlàska oraz ograniczania przest pczoêci. Pod numerem Policyjnego Telefonu Zaufania policjant dy uruje od poniedzia ku do piàtku, w godzinach od W pozosta e dni i godziny wszystkie informacje sà nagrywane i ods uchiwane przez kolejnego dy urujàcego funkcjonariusza. tom Dni Seniora, w tym roku odbywajàce si pod has em Podró nik w czasie i przestrzeni, trwa y w polkowickim OÊrodku Pomocy Spo ecznej przez ca y paêdziernik. W tym czasie osoby korzystajàce z oferty Domu Dziennego Pobytu wyje d a- y na wycieczki, bra y udzia w ciekawych zaj ciach i propagowa y zdrowy styl ycia. W tym czasie trwa o te przyjmowanie zg oszeƒ na osoby nominowane do nagród B kitnych motyli Mo na by o zg aszaç swoich kandydatów w pi ciu kategoriach: zdobywca Êwiata, rozêpiewany, szybki zwinny i szalony, super duet oraz ten co nigdy nie odmówi. W wyniku tajnego g osowania zwyci zcy poszczególnych kategorii odebrali z ràk zast pcy burmistrza Renaty Dembek oraz dyrektor Beaty Pu awskiej pamiàtkowe statuetki oraz dyplomy. UroczystoÊç, zorganizowana na sto ówce OPS wzbogacona by a o projekcj wywiadów z nominowanymi uczestnikami DDP. Nie zabrak o tradycyjnej potaƒcówki, co w przypadku osób tak energicznych i pe nych ycia jak podopieczni Domu Dziennego Pobytu, nikogo nie mg o zdziwiç. Roman Tomczak Roman Tomczak Statuetki, czek i Gizelda dla Skarbka Marek TramÊ, starosta polkowicki oraz Tadeusz Kowalski, przewodniczàcy Rady Powiatu, byli goêçmi uroczystoêci zorganizowanej przez podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej Skarbek w Polkowicach. UroczystoÊç odby a si w zwiàzku z obchodzonym niedawno Dniem Edukacji Narodowej, powszechnie zwanym dniem nauczyciela. By a to doskona a okazja aby wychowankowie Skarbka mogli popisaç si swoimi umiej tnoêciami oraz podzi kowaç wychowawcom za ich codzienny trud w o ony w kszta towanie m odych charakterów. W uroczystoêciach tych wzi li udzia sprawdzeni przyjaciele Skarbka. WÊród nich znaleêli si m. in. nasi lokalni samorzàdowcy oraz przedstawiciele instytucji bankowej. Zarówno starosta Marek TramÊ, jak i przewodniczàcy Tadeusz Kowalski nie szcz dzili ciep ych s ów pod adresem pracowników placówki. - Z uznaniem mówili o naszym zaanga owaniu placówki w prac na rzecz dzieci, yczàc nam sukcesów w przysz oêci. Spotkanie przebiega o w weso ej atmosferze, a to g ównie za sprawà podopiecznych placówki, którzy w du ej mierze byli autorami jego scenariusza. Dlatego goêcie spotkania mogli poczuç si w Skarbku jak na wielkiej gali na miar rozdania hollywoodzkich Oskarów. Nie oby o si bez symbolicznych nagród, bo ka dy pracownik placówki otrzyma od wychowanków w asnor cznie wykonanà przez nich statuetk z masy solnej. W ten oto symboliczny sposób wychowankowie powiedzieli swoim opiekunom dzi kujemy!. Mi ym akcentem uroczystoêci by o wr czenie na r ce Anny Zió kowskiej, dyrektorki PS Skarbek, czeku na kwot 1,5 tys. z. z przeznaczeniem na wspieranie turystyki rowerowej wychowanków. Czek wr czy a Joanna Sokal, dyrektor II Oddzia u Banku Zachodniego WBK w Polkowicach. - Bardzo dzi kujemy pani Joannie za udzielonà pomoc finansowà, która na pewno wp ynie na rozwój turystyki rowerowej naszych skarbków - mówi a w imieniu placówki Anna Zió kowska. - Wszyscy przecie doskonale wiemy, e ruch to zdrowie! UroczystoÊç uêwietni a cz Êç artystyczna, na która z o y o si m. in. przedstawienie pod tytu em Baʃ o Gizeldzie. W role ba- Êniowych postaci wcielili si z sukcesem utalentowani m odzi aktorzy, podopieczni placówki. Wa nym elementem uroczystoêci by o tak e po egnanie Macieja, dotychczasowego wychowanka Placówki Socjalizacyjnej Skarbek, który wkroczy w aênie w próg samodzielnoêci i doros oêci. - Wszyscy yczyliêmy mu wiele cierpliwoêci, wytrwa oêci, wszystkiego co najlepsze - wspomina Anna Zió kowska. - Nie oby o si bez ez wzruszenia. RT Archiwum

5 Og oszenia Gazeta Polkowicka 5 BURMISTRZ POLKOWIC zaprasza krajowych i zagranicznych inwestorów do przetargu ustnego na nabycie nieruchomoêci wykazanych w poni szej tabeli, po o onych w Gminie Polkowice w obr bie 4 Polkowice, który odb dzie si w dniu 14 grudnia 2011r. o godz OPIS NIERUCHOMOÂCI Zespó zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany jest w pó nocno-zachodniej cz Êci Polkowic, w sàsiedztwie lasu. Dzia ki przeznaczone do sprzeda y sà niezabudowane, stanowià w asnoêç Gminy Polkowice i wolne sà od wszelkich d ugów i obcià eƒ. Dzia ki przeznaczone do sprzeda y sà nieuzbrojone. Uzbrojenie terenu realizowane b dzie w nast pujàcy sposób: 1. Sieç wodociàgowa i kanalizacja sanitarna - Gmina zapewnia wykonanie sieci wodociàgowej i kanalizacji sanitarnej. 2. Odprowadzenie wód opadowych - Nabywcy we w asnym zakresie zagospodarujà wody opadowe. 3. Sieç energetyczna i gazowa - Nabywcy we w asnym zakresie dokonajà uzgodnieƒ z w aêcicielami sieci. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwa a Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XI/83/99 z dnia 19 wrzeênia 1999 r. og oszona w Dzienniku Urz dowym Województwa Legnickiego Nr 126 z dnia 28 maja 2007 r.), przedmiotowy teren przeznaczony jest: Du y zespó zabudowy jednorodzinnej w sàsiedztwie lasu, oraz projektowany zespól zabudowy us ugowo-mieszkaniowej i us ug z zielenià towarzyszàcà. CENA WYWO AWCZA NIERUCHOMOÂCI Cena wywo awcza netto przeznaczonych do sprzeda y dzia ek przedstawiona jest w powy szej tabeli. Do wylicytowanej ceny netto doliczony b dzie podatek VAT w wys. 23%. Minimalne postàpienie 1% ceny wywo awczej netto Przetarg mo e si odbyç bez wzgl du na liczb uczestników przetargów je eli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferowa co najmniej jedno postàpienie powy ej ceny wywo awczej. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOÂCI Na przedmiotowym gruncie realizowana b dzie zabudowa jednorodzinna szeregowa i wolnostojàca. 1. WysokoÊç zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych. BURMISTRZ POLKOWIC zaprasza krajowych i zagranicznych inwestorów do przetargu ustnego nieograniczonego na nabycie nieruchomoêci wykazanych w poni szej tabeli, po o onych w Gminie Polkowice w obr bie Sucha Górna, który odb dzie si w dniu 07 grudnia 2011r. o godz OPIS NIERUCHOMOÂCI Zespó zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany jest w po udniowej cz Êci wsi Sucha Górna. Dzia ki przeznaczone do sprzeda y sà niezabudowane, stanowià w asnoêç Gminy Polkowice i wolne sà od wszelkich d ugów i ci arów. W bliskim otoczeniu dzia ek znajdujà si sieci uzbrojenia terenu. Uzbrojenie terenu realizowane b dzie w nast pujàcy sposób: 1. Sieç wodociàgowa i kanalizacja sanitarna - Gmina zapewnia wykonanie sieci wodociàgowej i kanalizacji sanitarnej. 2. Odprowadzenie wód opadowych - Nabywcy we w asnym zakresie zagospodarujà wody opadowe. 3. Sieç energetyczna i gazowa - Nabywcy we w asnym zakresie dokonajà uzgodnieƒ z w a- Êcicielami sieci. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obr bu Sucha Górna (uchwa a Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XI/93/99 z dnia 16 wrze- Ênia 1999 r. og oszona w Dzienniku Urz dowym Województwa DolnoÊlàskiego Nr 30 z dnia 3 listopada 1999 r.) przedmiotowy obszar stanowi tereny zainwestowania wiejskiego z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej oraz nieucià liwych us ug. CENA WYWO AWCZA NIERUCHOMOÂCI Ceny wywo awcze netto przeznaczonych do sprzeda y dzia ek przedstawione sà powy ej w tabeli. Do wylicytowanych cen netto doliczony b dzie podatek VAT w wysokoêci 23%. Minimalne postàpienie - 1% ceny wywo awczej netto Przetarg mo e si odbyç bez wzgl du na liczb uczestników przetargów je eli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferowa co najmniej jedno postàpienie powy ej ceny wywo awczej. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOÂCI Na przedmiotowym terenie realizowana b dzie zabudowa jednorodzinna wolnostojàca. WADIUM W przetargu mogà uczestniczyç osoby, które wp acà wadium. 2. Kierunki kalenic, dachy linie zabudowy - g ówne kalenice równoleg e do ulic, 3. Dachy dwu lub wielospadowe, o symetrycznych po aciach g ównych, nachylenie dachów st. 4. Kolorystyka, materia y - Kolory intensywne, elementy ceramicznego wykoƒczenia Êcian, coko y o wyró niajàcym si odcieniu do wysokoêci 50 cm. WADIUM W przetargu mogà uczestniczyç osoby, które wp acà wadium. WysokoÊç wadium wynosi 10 % ceny wywo awczej nieruchomoêci netto p atne w walucie polskiej na rachunek Urz du Gminy Polkowice PKO BP S.A. I/O Polkowice , w terminie do dnia r. Dowód wp aty wadium uczestnik przetargu zobowiàzany b dzie do okazania w dniu przetargu. Wp acone wadium zostanie: 1. Zaliczone na poczet nabycia nieruchomoêci, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg. 2. Zwrócone, je eli osoba wp acajàca nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe. 3. Ulegnie przepadkowi, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg i nie przystàpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej. Wp ata jednego wadium upowa nia do wzi cia udzia u w przetargu na jednà dzia k. Na dowodzie wp aty wadium nale y podaç nr dzia ki. MIEJSCE ORAZ TERMIN PRZETARGU : Przetarg odb dzie si w siedzibie organizatora przetargu w Urz dzie Gminy Polkowice ul. Rynek 17 - sala konferencyjna dnia 14 grudnia 2011r o godz ZOBOWIÑZANIA I KARY UMOWNE 1. Nabywca zobowiàzany b dzie do zabudowania terenu zgodnie z opracowanà przez Urzàd Gminy Polkowice koncepcjà zagospodarowania terenów mieszkaniowych w terminie 5 lat od daty aktu notarialnego. W przypadkach: niedotrzymania terminu zabudowy Sprzedajàcy naliczy kary umowne w wys ,00 z za ka dy rok zw oki. i Nabywca dobrowolnie podda si egzekucji zgodnie z art. 777, ß 1 pkt 4 kodeksu post powania cywilnego. Za zabudowanie nieruchomoêci rozumie si wybudowanie budynku w stanie surowym zamkni tym z docelowà elewacjà. 2. Zobowiàzania, o których mowa w pkt 1 stosuje si do kolejnego Nabywcy liczàc od dnia pierwotnego nabycia. 3. Wszelkie uzgodnienia z w aêcicielami mediów i dróg w otoczeniu terenu Nabywca wykona we w asnym zakresie i na w asny koszt i odpowiedzialnoêç TERMIN I MIEJSCE ZAPOZNANIA SI Z KONCEPCJÑ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW MIESZKANIOWYCH : Z opracowanà przez Urzàd Gminy Polkowice koncepcjà zagospodarowania terenów mieszkaniowych mo na zapoznaç si w siedzibie Urz du Gminy Polkowice ul Rynek 18 i 19 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo- WysokoÊç wadium wynosi 10 % ceny wywo awczej nieruchomoêci netto p atne w walucie polskiej na rachunek Urz du Gminy Polkowice PKO BP S.A. I/O Polkowice , w terminie do dnia r. Dowód wp aty wadium uczestnik przetargu zobowiàzany b dzie do okazania w dniu przetargu. Wp acone wadium zostanie: 1. Zaliczone na poczet nabycia nieruchomoêci, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg. 2. Zwrócone, je eli osoba wp acajàca nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe. 3. Ulegnie przepadkowi, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg i nie przystàpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej. Wp ata jednego wadium upowa nia do wzi cia udzia u w przetargu na jednà dzia k. Na dowodzie wp aty wadium nale y podaç nr dzia ki. MIEJSCE ORAZ TERMIN PRZETARGU : Przetarg odb dzie si w siedzibie organizatora przetargu w Urz dzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 17 - sala konferencyjna dnia 07 grudnia 2011r o godz ZOBOWIÑZANIA I KARY UMOWNE 1. Nabywca zobowiàzany b dzie do zabudowania terenu w terminie 5 lat od daty aktu notarialnego. W przypadku niedotrzymania terminu zabudowy Sprzedajàcy naliczy kary umowne w wys ,00 z za ka dy rok zw oki. Nabywca dobrowolnie podda si egzekucji zgodnie z art. 777 ß 1 pkt 4 Kodeksu post powania cywilnego. Za zabudowanie nieruchomoêci rozumie si wybudowanie budynku w stanie surowym zamkni tym z docelowà elewacjà. 2. Zobowiàzania, o których mowa w pkt 1 stosuje si do kolejnego Nabywcy liczàc od dnia pierwotnego nabycia. 3. Wszelkie uzgodnienia z w aêcicielami mediów i dróg w otoczeniu terenu Nabywca wykona we w asnym zakresie, na w asny koszt i odpowiedzialnoêç. OSOBY UPOWA NIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI: Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaênieƒ zwiàzanych z niniejszym post powaniem udzielajà pracownicy Wydzia- u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo- Êciami w siedzibie organizatora przetargu Polkowice ul. Rynek 18 Êciami oraz w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w terminie do r. w dniach od poniedzia ku do piàtku w godz. od OSOBY UPOWA NIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI: Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaênieƒ zwiàzanych z niniejszym post powaniem udzielajà pracownicy Wydzia u Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami w siedzibie organizatora przetargu Polkowice ul. Rynek 18 - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami tel ZAWARCIE UMOWY NOTARIALNEJ Umowa notarialna nabycia gruntów nastàpi w przypadku spe nienia wszystkich nw. warunków: a) wygrania przetargu, b) otrzymania zgody Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji na nabycie nieruchomoêci, w przypadkach okreêlonych w ustawie z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomoêci przez cudzoziemców, c) zap aty wylicytowanej ceny pomniejszonej o wp acone wadium przed zawarciem umowy notarialnej sprzeda y dzia ki. Wszelkie koszty zwiàzane z zawarciem umowy notarialnej ponosi strona nabywajàca. - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami tel , , ZAWARCIE UMOWY NOTARIALNEJ Umowa notarialna nabycia dzia ki nastàpi w przypadku spe nienia wszystkich ni ej wymienionych warunków: a) wgrania przetargu, b) otrzymania zgody Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji na nabycie nieruchomoêci, w przypadkach okreêlonych w ustawie z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomoêci przez cudzoziemców, c) zap aty wylicytowanej ceny pomniejszonej o wp acone wadium przed zawarciem umowy notarialnej sprzeda y dzia ki. Wszelkie koszty zwiàzane z zawarciem umowy notarialnej ponosi strona nabywajàca.

6 RozmaitoÊci 6 Gazeta Polkowicka» DZIEJE JEDNEGO MIEJSCA Urz dnik jak o nierz Polsko-niemieckie spotkanie Jak tylko Prusacy szturmem zdobyli na Austriakach G ogów, najwa niejszà na Dolnym Âlàsku twierdz, zaprowadzili na tym terenie istnie pruskà dyscyplin. Wg jej regu polkowiczanie mieli wp aciç do królewskiego skarbu zaleg e podatki. Rok 1740 by trudnym rokiem dla Austrii. Nikt jeszcze nie wiedzia, e inauguruje on ponad dwudziestoletni okres wojen pomi dzy cesarstwem austriackim a Prusami. Wojen, które zostanà nazwane przez historyków wojnami Êlàskimi ( ). W grudniu tego roku silne uderzenie skoncentrowanej armii pruskiej (24 tys. o nierzy) rozbi o pojedyncze garnizony cesarskie w Kostrzyniu i Zielonej Górze. Jeszcze tego samego miesiàca kilkutysi czny oddzia pod dowództwem gen. Wilhelma Fermora Êmia- ym atakiem zdoby w zaledwie kilkana- Êcie dni twierdz G ogów, bronionà przez szeêç razy s absze si y austriackie. Warto podkreêliç, e Prusacy mieli za sobà nie tylko doskona e wyszkolenie, dobre uzbrojenie i element zaskoczenia. Po ich stronie zdecydowanie stan a tak e dolnoêlàska ludnoêç. W wi kszoêci ewangelickiego wyznania, mieszkaƒcy tych terenów odczuwali bardzo dotkliwie na sobie ci ar okupacji austriackiej. Przypomnijmy, e Dolny Âlàsk przypad Austrii w wyniku wojny trzydziestoletniej ( ) i nast pujàcego po niej pokoju westfalskiego. Od tego czasu ewangelicy nie mogli si tu czuç dobrze, bo wspierana przez Habsburgów kontrreformacja jezuicka stara a si wszystkimi sposobami wykorzeniç protestantyzm, a jego wyznawców nawróciç na katolicyzm. Dlatego armia pruska po gaszeniu kolejnych punktów oporu zaskoczonych wojsk austriackich bardzo szybko opanowa a ca y Dolny Âlàsk. DoÊç powiedzieç, e po G ogowie przysz a wkrótce kolej na Wroc aw i K odzko, które Prusacy zaj li 22 stycznia 1741 r. Do Polkowic Prusacy wkroczyli po raz pierwszy jeszcze przed zdobyciem G ogowa. Ju wtedy o nierze Fryderyka II obdarli mieszkaƒców ze wszystkiego co mieli. Na o nierski stos posz a ywnoêç, pasza dla koni oraz zwierz ta na ubój oraz pociàgowe. W Êlad za wojskiem na zaj te tereny wkracza a pruska administracja. A ta by a chyba jeszcze bardziej dotkliwa od wojska. Bardzo szybko i sprawnie podzielono ca- à prowincj na dwie kamery (departamenty) ze stolicami w G ogowie i Wroc awiu. Wprowadzono na ich szczyt nowych gubernatorów podleg ych ministrowi oraz ca y sztab urz dników. Jacy to byli urz dnicy niech Êwiadczy fakt, e zarówno o nierzy, jak i przysz ych biuralistów kszta cono wg tych samych zasad - skrajnego pos uszeƒstwa wobec prze o- onych, radykalnego przestrzegania dyscypliny i skrupulatnoêci, traktowania przepisów jako jedynego wzorca post powania oraz bezwzgl dnoêci w egzekwowaniu prawa. Urz dnik w pastwie fryderycjaƒskim by o nierzem. Kamery dolnoêlàskie podzielono na powiaty, tym z kolei podlega y samorzàdy poszczególnych miast. Ju na wiosn 1741 r. do Polkowic przyjecha z G ogowa radca podatkowy. W krótkich, o nierskich s owach zapowiedzia radzie miejskiej, e od tej pory to nie ona b dzie decydowaç o finansach miasta, tylko Królewska Izba Skarbowa. Radcy podatkowemu przekazano kas i rejestry podatkowe polkowickich browarów. (Ten fakt udowadnia, e w tym czasie by y w naszym mieêcie co najmniej dwa browary!). Zapowiedziano tak e zwi kszenie podatków, m. in. od spo ycia niektórych artyku ów ywno- Êciowych. O tych zmianach musia poinformowaç mieszczan burmistrz, Martin Scholz. Jak tylko to zrobi wys annik g ogowskiego gubernatora, mocà swoich uprawnieƒ nadanych mu przez króla, zdjà Scholza ze stanowiska a na jego miejsce ustanowi nowego burmistrza, Joachima Tarnaua. Roman Tomczak Renata Dembek, z-ca burmistrza Polkowic ds. gospodarczych spotka a si dziê w ratuszu z delegacjà by ych mieszkaƒców Trzebcza. Niemieccy goêcie wspominali swoje wojenne dzieciƒstwo sp dzone w Polkowicach. Mówiono tak e o potrzebie dalszej wspó pracy polsko-niemieckiej. Spotkanie przygotowa o Towarzystwo Ziemi Polkowickiej, które od kilku lat dokumentuje i prowadzi badania nad przesz oêcià naszego miasta i jego najbli szych okolic. Tym razem cz onkowie towarzystwa sprawujà opiek merytorycznà nad pobytem w naszym mieêcie czwórki goêci, z których troje urodzi o si w przedwojennym Trzebczu, wtedy Trebitsch. Czwartà osobà by a córka jednego z goêci. Oboje przyjechali do nas z Florydy w USA, gdzie obecnie mieszkajà. GoÊç z Florydy by Êwiadkiem zamordowania przez gestapo w 1940 r. polskiego robotnika rolnego z Trzebcza, skazanego przez doraêny sàd wojenny na Êmierç za mi oêç do Niemki. DziÊ w miejscu egzekucji sprzed 71 lat znajduje si pamiàtkowy g az z inskrypcjà, który ufundowa Urzàd Gminy Polkowice. Podczas spotkania w ratuszu, w którym oprócz Renaty Dembek udzia wzi li cz onkowie TZP, najwi cej miejsca poêwi cono wspomnieniom dawnych mieszkaƒców naszego regionu. Wszyscy po przemianach ustrojowych w 1989 r. ju kilkakrotnie odwiedzali nasze miasto i swój rodzinny Trzebcz. PodkreÊlali tempo zmian, jakie zasz y w tym czasie w infrastrukturze miasta i nale àcych do gminy wsi. Jednak najwi ksze wra enie zrobi a na nich zmiana w mentalnoêci Polaków i Niemców, którzy codzienne, wzajemne relacje na poziomie lokalnym, traktujà jak spraw oczywistà. GoÊcie sp dzili w Polkowicach kilka dni. W tym czasie odwiedzili swojà rodzinnà wieê oraz spotkali si z mieszkaƒcami Trzebcza i Polkowic, których poznali podczas poprzednich wizyt. Roman Tomczak Roman Tomczak Czym skorupka za m odu... Przedszkolaki ze wszystkich polkowickich przedszkoli odwiedzi y koêció pw. Êw. Micha a Archanio a, dowiadujàc si wielu ciekawostek o jego historii i wyposa eniu. Wszystko to w ramach akcji Razem Bezpiecznej. Polkowice biorà w niej udzia ju po raz czwarty. Ogólnopolska akcja Razem Bezpiecznej ma na celu m. in. wzrost realnego bezpieczeƒstwa w Polsce, wzrost poczucia bezpieczeƒstwa jej mieszkaƒców oraz zapobieganie przest pczoêci i aspo ecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie dzia aƒ administracji rzàdowej na rzecz wspó pracy z administracjà samorzàdowà, organizacjami pozarzàdowymi i spo- ecznoêcià lokalnà. Realizowanie tych zadaƒ skierowano w Polkowicach g ównie do dzieci i m odzie y. Dlatego w poznawaniu najciekawszych i najbardziej cennych zabytków naszego miasta uczestniczy y w a- Ênie przedszkolaki. Do rynku w drowa y w opiekuƒczej eskorcie stra ników miejskich, którzy po drodze wyjaêniali dzieciom jak powinny zachowywaç si spacerujàc po mie- Êcie, czego si wystrzegaç i na co zwracaç uwag. Polkowicka edycja akcji Razem Bezpieczniej przebiega pod patronatem burmistrza Wies awa Wabika. Akcja trwa ca y rok. W tym czasie m odzi polkowiczanie spotykajà si m. in. ze stra nikami miejskimi, policjantami i stra akami. Kulminacyjnym punktem akcji Razem Bezpieczniej b dzie majowe podsumowanie przeprowadzonych dzia aƒ, zaplanowane, jak co roku, w Centrum Piknikowym. Podczas niego zostanie najprawdopodobniej rozstrzygni ty konkurs na najlepszà prac dotyczàcà wiedzy zebranej przez przedszkolaków podczas trwania programu. Program Razem Bezpieczniej, przygotowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji. Ma za zadanie m. in. ograniczyç skal zjawisk i zachowaƒ, które budzà powszechny sprzeciw i poczucie zagro enia. Jest on zgodny z przyj tym przez Rad Ministrów dokumentem Strategia Rozwoju Kraju Jednym z jego priorytetów jest Budowa zintegrowanej wspólnoty spo ecznej i jej bezpieczeƒstwa, w której realizacj w pe ni wpisuje si program Razem bezpieczniej. W dokumencie tym wskazuje si, e przy wspó pracy z lokalnymi spo eczno- Êciami nale y dà yç do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeƒstwa oraz wspieraç dzia ania na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa lokalnego, w szczególnoêci majàc na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przest pczoêci pospolitej. KoK

7 Edukacja Gazeta Polkowicka 7 Kroczyli Êladami Marii Sk odowskiej-curie Pod koniec roku w Gimnazjum nr 2 odb dzie si uroczystoêç nadania szkole imienia polskiej noblistki Marii Sk odowskiej-curie. Z tej okazji od ponad roku w szkole realizowanych jest wiele przedsi wzi ç majàcych na celu poznanie wybitnej postaci Êwiata nauki. Ostatnio uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili Pary, miejsce o szczególnym znaczeniu dla ycia Sk odowskiej-curie. Poni ej relacja z pi ciodniowej wycieczki autorstwa Kamili Kosiƒskiej, jednej z uczestniczek wycieczki. (...) Z Polkowic wyjechaliêmy we wtorek 27 wrzeênia po po udniu. W Pary u znaleêliêmy si o poranku nast pnego dnia. Nocna jazda min a nam bardzo weso o, na rozmowach. Zwiedzanie rozpocz liêmy od Panteonu - miejsca pochówku osób zas u- onych dla narodu francuskiego. Tam w aênie, jako jedyna kobieta, a w dodatku nie Francuzka, pochowana jest Maria wraz z m em Piotrem. Z dumà s uchaliêmy opowieêci o jej dokonaniach, przyglàdajàc si jednoczeênie jej sarkofagowi. Le a na nim wieniec przewiàzany bia o-czerwonà wst gà. Po chwili zadumy ruszyliêmy obejrzeç Sorbon - jeden z najlepszych na Êwiecie uniwersytetów. Znajduje si on w dzielnicy aciƒskiej, w której na czas studiów mieszka a Maria. Uczelnia zachwyci a przede wszystkim swoim wyglàdem. adne ze zdj ç widzianych wczeêniej nie ukaza y prawdziwego pi kna Sorbony. Prosto z uniwersytetu ruszyliêmy do Katedry Notre Dame. KojarzyliÊmy jà ze zdj ç zamieszczonych w podr czniku do historii oraz legendy o Dzwonniku z Notre Dam i Esmeraldzie. Dzwonnika nigdzie nie by o, za to z atwoêcià odnaleêliêmy cechy gotyckiego stylu architektonicznego, takie jak m. in. ozdobne witra owe rozety. Potem przysz a pora na przygod z francuskim metrem, które sp ata o nam niez ego figla. Pos uszni instrukcjà pani przewodnik zapami taliêmy numer i kolor linii, którà jedziemy, nazw stacji, na której wysiadamy i grzecznie wsiedliêmy do wskazanego wagonu. Co wi c mog oby pójêç nie tak? Otó okaza o si, e jedziemy w przeciwnà stron! Na szcz Êcie, dzi ki wspania- ym opiekunom, którzy pilnowali nas na szóstk z plusem, nikt si nie zgubi i powróciliêmy z podziemi w komplecie. Po opuszczeniu metra dowiedzieli- Êmy si, e jesteêmy w zupe nie innej dzielnicy Pary a. WspinaliÊmy si na wzgórze Montmartre oglàdajàc stare, francuskie kamieniczki. W drodze na szczyt dostrzegliêmy Moulin Rouge, czyli czerwony m yn, w którym znajduje si chyba najs awniejszy francuski kabaret. Po drodze odkryliêmy, e dzielnica Montmartre od wielu lat zamieszkiwana jest g ównie przez malarzy. Gdy zm czeni doszliêmy na szczyt wzgórza, okaza o si, i nasze wysi ki op aci y si - widok ze szczytu by cudowny. Sporo wiedzà o PRL-u W czasie wolnym spotkaliêmy Joann Krup, znanà polskà modelk, która akurat pozowa a fotografom. Na liêcie miejsc, które odwiedziliêmy nie mog o zabraknàç Luwru. To najwi ksze i najbardziej znane muzeum w swych ok. 35 tysiàcach eksponatów posiada m.in. Kodeks Hammurabiego, Nike z Samotraki, Wenus z Milo, Madonna kanclerza Rolin. ByliÊmy te na wie y Eiffla. Wchodzàc na szczyt po schodach pokonaliêmy setki stopni i spaliliêmy dziesiàtki kalorii. By o warto, gdy wystarczy o jedno spojrzenie w dó, na pejza Pary a, by zrozumieç, dlaczego jest to jedno z najpi kniejszych miejsc na Êwiecie. Widoku z iglicy nie sà w stanie opisaç adne s owa - po prostu nale y zobaczyç go na w asne oczy. ChcieliÊmy spojrzeç na to miasto z rozmaitych perspektyw - zarówno za dnia z ziemi i z lotu ptaka, jak i nocà z wody. Wyp yn liêmy na romantyczny rejs statkiem po Sekwanie - rzece okalajàcej miasto mi oêci - Pary. Nale y pami taç o tym, e Maria w aênie w Pary u pozna a swojego m - a - wybitnego fizyka Piotra Curie. Nasz rejs równie pe en by paryskiej magii. Oglàdane za dnia zabytki, dzi ki grze Êwiate na wodzie, nabra y ca kiem nowego uroku. Ostatniego dnia od rana do wieczora bawiliêmy si w Disneylandzie. Czu- am si tam, jakbym znalaz a si w cudownym, bajkowym Êwiecie. Taƒczy- am na paradzie postaci z bajek wraz z m.in. Tygryskiem, czy Ksi ciem Kopciuszka. Mi o jest czasem poczuç si, jak dziecko. Jednak wszystko, co dobre szybko si koƒczy, tak i nasza przygoda z Pary em dobieg a koƒca. By o wspaniale! Przez te kilka dni jeszcze bardziej zbli y am si do patronki szko y. Po raz pierwszy chodzi am po Pary u Êwiadoma, e zmierzam Êladami Marii, po jej codziennych Êcie kach. Podczas zwiedzania tych wszystkich miejsc czu am przy sobie obecnoêç wybitnej noblistki, cudownej, pewnej siebie kobiety, która pomimo przeszkód osiàgn a sukces. Zapragn am pójêç w jej Êlady... Kamila Kosiƒska Tytu, lead oraz skróty dokonane przez redakcj. To ju sà prawdziwe przedszkolaki Archiwum Gimnazjum Nr 2 Uczennica Gimnazjum nr 2 Kamila Kosiƒska, zaj a drugie miejsce w eliminacjach dolnoêlàskich presti owego konkursu PRL paƒstwem stanu wyjàtkowego. Konkurs ma rang ogólnopolskà. W eliminacjach wojewódzkich wzi li udzia reprezentanci wielu szkó gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z ca ego Dolnego Âlàska. Uczniowie musieli wykazaç si du à wiedzà z zakresu historii PRL. Rozwiàzywali trwajàcy godzin test, który zawiera wiele szczegó owych pytaƒ z tego okresu. Reprezentujàca Gimnazjum nr 2 uczennica zaj a drugà lokat w kategorii gimnazjów. Wraz z nià na drugim miejscu uplasowa y si Olimpia Babiarz oraz Malwina Szreder. Zwyci y a Anna B aszczak, a miejsce trzecie przypad o w udziale Karolowi Lisickiemu. Konkurs odby si w siedzibie dolnoêlàskiej SolidarnoÊci, we Wroc awiu. Polkowiczance, a tak e jej opiekunowi - nauczycielowi historii Markowi Droêdzikowi gratulujemy sukcesu, a tak e yczymy kolejnych. KoK W Przedszkolu Miejskim nr 5 odby o si tradycyjne pasowanie na przedszkolaka. Towarzyszy o mu wiele emocji. OdÊwi tnie ubrane maluchy mog y poczuç si jak prawdziwe gwiazdy. Ceremonia owi, a tak e krótkim wyst pom artystycznym przyglàda y si bowiem dziesiàtki doros ych - rodziców, dziadków i znajomych, którzy fotografowali te donios e chwile, a tak e rejestrowali materia filmowy z tego historycznego wydarzenia. Test wytrzyma oêci maluchy zda y na medal i dzielnie dotrwa y do koƒca ceremonia u, choç niektórzy byli na tyle niecierpliwi, e àdali przerwania uroczystoêci. Ostatecznie wszystkim uda o si dotrwaç do koƒca, czym udowodnili, e na miano przedszkolaka zas ugujà. KoK

8 8 Gazeta Polkowicka Wa ne sprawy Nie wyobra am sobie ycia bez si owni Teofil Modzelewski z Polkowic ma 71 lat. Z pewnoêcià jednak nie jest zwyk ym starszym panem, bo entuzjazmu, yciowej werwy, uêmiechu na twarzy, a przede wszystkim si y pozazdroêciç mo e mu nie jeden m odzieniaszek. Pan Teofil od 15 lat jest na emeryturze. Od 15 lat tak e systematycznie, co najmniej trzy razy w tygodniu przychodzi do si owni Klubu Podnoszenia Ci - arów w Polkowicach i przerzuca tony elastwa. W trakcie jednego treningu zazwyczaj oko o 50. Potrafi wycisnàç 200 kilogramów, a tak e zarzuciç na plecy sztang o wadze nawet 300 kilogramów. Jak na 71-latka i pradziadka, ca kiem nieêle. Tym bardziej, e przed laty lekarze straszyli go kalectwem lat temu us ysza em, e mój kr gos up jest w takim stanie, e nie b d móg chodziç. Lekarze nie chcieli zgodziç si na to, bym pracowa w kopalni. Powiedzia em im wówczas, e b d pracowa i nie tylko chodzi, ale nawet taƒczy. Czas przyzna mi racj. Lekarze nie zawsze majà racj. Silny charakter, upór i dobre nastawienie potrafià czyniç cuda. Jestem tego przyk adem - przyznaje pan Teofil przygotowujàc Sà m odzi, majà od lat. Wszyscy pochodzà z bogatego w tradycje motoryzacyjne stanu Guanajuato. W 2013 roku zacznie tam prac nowa fabryka Volkswagena w miejscowoêci Silao. B dzie produkowaç nowoczesne silniki diesla do volkswagenów. Meksykanie w teorii sà ju przygotowani - Uwielbiam p ywaç, je d na rowerze. AktywnoÊç ruchowa to mój na óg. Dzi ki temu czuj si dobrze, nie narzekam jak inni w moim wieku. Jestem pozytywnie nastawiony do ycia. Wol si uêmiechaç ni za amywaç r ce. sztang do kolejnego çwiczenia, które za chwil sobie zaordynuje. Przyk ad polkowiczanina pokazuje jak du e znaczenie w yciu ma upór, nastawienie psychiczne, a tak e entuzjazm i hart ducha. Pan Teofil, jako sybirak, cz owiek, który prze y rzeczy i wydarzenia, o których wi kszoêç z nas jedynie czyta a w ksià kach, mia wiele powodów do tego, by si za amaç. Pomimo to nie zrobi tego i dziê prezentuje si wyêmienicie. Wspania a sylwetka, wielka si- a i dobry humor. Dlatego te cieszy si on po- Êród m odych polkowiczan du- ym uznaniem, a tym, którzy niedowierzajà w jego opowieêci o tym, ile to kilogramów potrafi dêwignàç, jeêli trzeba udowadnia to w asnor cznie. - KiedyÊ podnios em jednego z kolegów, o wiele m odszego ode mnie i wrzuci em na daszek nad wejêciem do klatki jednego z bloków. Potem go zdjà em, do pracy dla koncernu - wszyscy majà za sobà ukoƒczone szko y w zawodach mechatronika, elektromechanika czy in yniera utrzymania ruchu. W praktyce sprawdzà swoje przygotowanie w Polkowicach, aby póêniej - uzbrojeni w nowe do- Êwiadczenia i wiedz - dobrze pracowaç w Silao. To w aênie z tego powodu m odzi Meksykanie odwiedzili fabryk Volkswagen Motor Polska. Przyszli pracownicy Volkswagen Silao tu uczà si swojego rzemios a i poznajà tajniki pracy przy produkcji silników diesla. Egzotycznymi goêçmi opiekuje si na co dzieƒ Piotr Piotrowski, który w przysz ym roku b dzie ubaw by po pachy. Bo ja jestem narwany, w domu nie usiedz. Ciep e kapcie i telewizor to nie dla mnie - przyznaje polkowiczanin. Choç dêwiganie ci arów sta- o si dla pana Teofila prawdziwà mi oêcià i narkotykiem, bez którego nie wyobra a on sobie swojego ycia, to nie jest to jedyna forma aktywnoêci ruchowej, którà uprawia. - Uwielbiam p ywaç, je d na rowerze. AktywnoÊç ruchowa to mój na óg. Dzi ki temu czuj si dobrze, nie narzekam jak inni w moim wieku. Jestem pozytywnie nastawiony do ycia. Wol si uêmiechaç ni za amywaç r ce. Sport to coê pi knego, to moja mi oêç, mój narkotyk. Nie wyobra am sobie swojego ycia bez si owni, bez çwiczeƒ. Gdyby tego nie mia, nie da bym rady - przyznaje polkowiczanin. Pan Teofil, jak na prawdziwego cz owieka sportu przysta o nie tylko sam uprawia ró ne dyscypliny, ale równie ch tnie przyglàda si sportowej rywalizacji polkowickich dru yn. Mo na go zobaczyç na meczach koszykówki, pi ki r cznej, a tak e, co zrozumia e, podczas zawodów sztangistów. Przyk ad polkowiczanina to ywy dowód na to, e w zdrowym ciele zdrowy duch. Meksykanom z Volkswagena podoba si w Polkowicach Mówià, e polskie dziewcz ta sà najpi kniejsze w ca ej Europie. e w polskim menu brakuje im pikantnych przypraw i jest tu dla nich troch za zimno. 10-osobowa grupa m odych Meksykanów odbywa w aênie praktyki zawodowe w fabryce Volkswagena. Archiwum VWMP pracowa w Silao. Mówi, e Meksykanie zapoznajà si obecnie z procesem produkcji wa ów korbowych i nabierajà praktycznych umiej tnoêci w utrzymaniu ruchu. - To przyszli pracownicy wydzia u wa ów korbowych, dlatego te umiej tno- Êci sà dla nich tak wa ne - wyjaênia Piotrowski. - Równolegle w fabrykach Volkswagena w w gierskim Gyˆr i niemieckim Chemnitz uczà si kolejne grupy Meksykanów, którzy b dà pracowaç w innych dzia ach budowanej obecnie fabryki w Silao - dodaje. Meksykanie z Polkowic zdà yli ju poznaç nasze miasto i polubiç polskà kuchni. - To bardzo schludne i spokojne miejsce. Od razu czuje si tu atmosfer bezpieczeƒstwa - podkreêlajà zgodnie opini o Polkowicach. Za to polska kuchnia, choç smaczna i tania, wymaga aby jeszcze ich zdaniem pikantnych dodatków. Inaczej ni pogoda, która jest wystarczajàco ostra, i którà nawet okreêlajà przymiotnikiem ekstremalna. Pytani o urod spotkanych dziewczyn kiwajà z uznaniem g owami i podnoszà kciuk do góry. - Polki to najpi kniejsze dziewczyny w ca ej Europie - zapewniajà tonem znawców przedmiotu. Praca dla koncernu VW to dla tych m odych ludzi z odleg ego Meksyku wielka szansa. Jak sami przyznajà, zwiàzali swojà przysz oêç z tà firmà, bo w ich regionie to najwi kszy pracodawca, oferujàcy jednoczeênie szans rozwoju osobistego, najwy szà jakoêç pracy i relatywnie wysokie zarobki. Warto przypomnieç, e Meksykanie majà sentyment do marki Volkswagena m. in. poprzez produkowanego tam do 2003 r. Volkswagena garbusa, znanego w Meksyku jako Vochito. Roman Tomczak

9 Projekt Dogoniç dzisiaj Gazeta Polkowicka 9 Projekt Dogoniç dzisiaj rozpoczà si rodzinnie Kursy nurkowania, samoobrony, zaj cia kulinarne i krawieckie, szko a dla rodziców oraz wsparcie rodzinne i zawodowe - wszystko to za darmo dla mieszkaƒców osiedla Hubala, w ramach unijnego projektu, na realizacj którego pieniàdze otrzyma y gmina Polkowice i OÊrodek Pomocy Spo ecznej. Pani Ewelina Rozal mieszka na osiedlu Hubala od oko o 8 lat. Jest mamà dwóch córek - Nikoli i Patrycji. Jak mówi, od momentu jak tam zamieszka a, osiedle sukcesywnie zmienia si nie do poznania. - Pami tam, e by o tu szaro i niewiele si dzia o. Ostatnio przyby o placów zabaw, jest boisko. Mnie najbardziej cieszy budowa przedszkola i Êwietlicy Êrodowiskowej. Starsza, oêmioletnia córka, sp dza w Êwietlicy du- o czasu. Widz, e zaj cia jà zmieniajà - jest bardziej wyciszona, pouk adana. M odsza córka ma roczek. Wkrótce pójdzie do przedszkola, a to, na naszym osiedlu, jest naj adniejsze w ca- ych Polkowicach - mówi Pani Ewelina. Pani Ewelina i jej dzieci Êwietnie bawi y si na pikniku rodzinnym, zorganizowanym na osiedlu Hubala. Podczas imprezy rozpocz to nabór do nowego projektu unijnego realizowanego w Polkowicach. Jest to wspólne przedsi wzi cie (program rewitalizacji spo ecznej mieszkaƒców osiedla Hubala) gminy Polkowice, OÊrodka Pomocy Spo- ecznej i partnerów projektu - Polkowickiego Centrum Us ug Zdrowotnych, polkowickiego Aquaparku i Stowarzyszenia Charytatywnego yç godnie. Na jego przeprowadzenie uzyskano finansowe wsparcie z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w wysokoêci a 1,3 mln z. Polkowice sà jednym z szesnastu polskich miast, które otrzyma o unijne Êrodki na realizacj projektu w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Kilka miesi cy temu polkowiccy urz dnicy i przedstawiciele OPS stworzyli program rewitalizacji spo ecznej. - WczeÊniej przeprowadzono diagnoz potrzeb mieszkaƒców tego osiedla. Stworzenie takiego programu i udzia w konkursie by jakby naturalnà kontynuacjà naszych dzia aƒ na rzecz poprawy ycia mieszkaƒców tej cz Êci miasta. Przypomn tylko, e w aênie zakoƒczyliêmy wielki projekt rewitalizacji osiedla Hubala, w którym, dzi ki wsparciu z UE, zmieniliêmy wyglàd tego osiedla, a tak e zbudowaliêmy infrastruktur sportowà oraz nowe przedszkole wraz ze Êwietlicà Êrodowiskowà - mówi El bieta Ga ek - Kapusta, dyrektor Wydzia u Wspó pracy Europejskiej i Funduszy Zewn trznych UG Polkowice. Docelowo projekt obejmie oko o 300 osób. - Wart podkreêlenia jest fakt, i gmina Polkowice nie musia a wnosiç finansowego wk adu w realizacj projektu. Alternatywà dla wniesienia Êrodków finansowych okaza y si zasoby mieszkaniowe gminy, a dok adnie trzy lokale, które zostanà przekszta cone na tzw. mieszkania chronione dla osób samotnych i rodzin obj tych programem rewitalizacji spo ecznej - wyjaênia Beata Pu awska, dyrektor OÊrodka Pomocy Spo ecznej w Polkowicach. W ramach projektu mieszkaƒcy górniczego osiedla Hubala b dà bezp atnie korzystali z szeregu Êwiadczeƒ. Ka dy z partnerów projektu ma bogatà ofert dla polkowiczan zamieszka ych w tej cz Êci miasta. OÊrodek Pomocy Spo ecznej proponuje m.in. wsparcie i doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, a tak- e tzw. Akademi rodziny (m.in. warsztaty, porady wychowawcze). PCUZ proponuje m.in. tzw. Szko dla rodziców, wsparcie dla rodzin z problemami alkoholowymi i zagro onych przemocà w rodzinie oraz opiek nad dzieçmi do 5 roku ycia. Szczególnie ciekawa jest ta ostatnia propozycja. Dzieci mieszkaƒców osiedla b dà pod szczególnà obserwacjà piel gniarki Êrodowiskowo - rodzinnej. - B dziemy przyglàdaç si rozwojowi dzieci i reagowaç, kiedy b dzie potrzeba konsultacji ze specjalistà, np. logopedà czy ortopedà - wyjaênia Anna Chociej, piel gniarka PCUZ. Atrakcyjnà ofert sp dzania wolnego czasu oferuje Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne. WÊród zadaƒ realizowanych w ramach projektu sà m.in.: kurs samoobrony, akrobatyki sportowej, taƒca i nurkowania. Planowane sà ponadto zaj cia wokalne. B dzie te mo na pograç w bilard, czy wzi ç udzia w osiedlowym turnieju pi ki wodnej. Z kolei Stowarzyszenie Charytatywne yç godnie zorganizuje m.in. zaj cia kulinarne, krawieckie i ceramiczne. Planowane sà równie zaj cia z psychoterapeutà dla osób z zaburzeniami umys owymi. Podczas pikniku na osiedlu Hubala, prowadzono nabór do udzia u w projekcie,a tak e promowano planowane zaj cia. Wszystkie zaj cia w ramach jego trwania (okres 14 miesi cy) sà bezp atne! W ramach unijnego projektu rewitalizacji osiedla Hubala, wybudowano przedszkole wraz ze Êwietlicà Êrodowiskowà, boiska i zagospodarowano przestrzeƒ osiedla. Program rewitalizacji spo ecznej jest naturalnà kontynuacjà dotychczasowych projektów gminy Polkowice realizowanych na tym osiedlu. Ewa Szczeciƒska Gdzie uzyskasz informacje dotyczàce projektu? OÊrodek Pomocy Spo ecznej, ul. Lipowa 2, pokój 209, tel Polkowickiej Centrum Us ug Zdrowotnych, ul. Kard. B. Kominka 7, gabinet 104, tel Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne SA, ul. M yƒska 4, tel , Stowarzyszenie Charytatywne yç godnie, ul. Kard. B. Kominka 7, tel

10 10 Gazeta Polkowicka B dziemy poznawaç kultur greckà W dniu sk adu tego numeru Gazety, tj. Êrod, 2 listopada rozpocz a si szósta edycja Miedziowych spotkaƒ z.... Tym razem polkowiczanie, a tak e goêcie z okolicznych miejscowoêci poznajà kultur greckà. Kultura Jesienne spotkania teatralne za nami Piosenki rosyjskiego barda W odzimierza Wysockiego w wykonaniu mi dzy innymi Miros awa Baki w niespotykanych dotychczas aran acjach zwieƒczy y drugà edycj Jesiennych Spotkaƒ Teatralnych. Jedna osoba spoêród tych, które wezmà udzia w wydarzeniach kulturalnych pojedzie wraz z osobà towarzyszàcà na jednà z greckich wysp, by naocznie przekonaç si o pi knie tego kraju. Ideà, która leg a u podstaw festiwalu W kr gu Cultur. Miedziowe spotkania z... jest przybli anie mieszkaƒcom naszego regionu kultur ró nych krajów. Dotychczas mieliêmy mo liwoêç zag bienia si w kultur rosyjskà, ydowskà, czeskà, irlandzkà, japoƒskà oraz rosyjskà. Tym razem przyszed czas na Grecj. Grecj, która prze ywa obecnie olbrzymie problemy gospodarczo-spo eczne, ale nie mo emy zapominaç, e jest kolebkà cywilizacji zachodniej. To w Grecji powsta teatr antyczny, to stàd wywodzà si wielcy filozofowie tacy jak Platon, czy Arystoteles. To tutaj stworzono demokracj. Âmia o mo na stwierdziç, e podwaliny europejskiej cywilizacji stworzono pod Akropolem. - Kultura antycznej Hellady do dziê inspiruje wielu twórców. Dlatego te zamierzamy jà przybli yç polkowiczanom, a tak e mieszkaƒcom okolicznych miast - mówi nam Andrzej Wierdak, dyrektor Polkowickiego Centrum Animacji, które organizuje Miedziowe spotkania z.... Od samego poczàtku misjà, która przyêwieca organizatorom festiwalu jest w miar pe ne zaprezentowanie kultur wybranych krajów, z uwzgl dnieniem wszystkich jej nurtów. Stàd te program tegorocznej edycji jest rozbudowany i znajdujà si w nim ró norodne pozycje. - Przez ca y listopad b dà odbywaç si koncerty, spektakle, wystawy, a tak- e inne wydarzenia. Mi oênicy kina b dà mieli okazj obejrzeç przeglàd filmów greckich, w ramach którego zaprezentujemy tak wa ne dla greckiej kinematografii dzie a jak Kie, czy te Grek Zorba - wylicza Andrzej Wierdak. Ponadto mi oênicy kulinariów skosztujà tradycyjnych greckich potraw oraz b dà mieli mo liwoêç przyjrzenia si, jak owe potrawy sà przygotowywane. Ciekawostkà tegorocznego przeglàdu b dzie wystawa greckich kart telefonicznych ze zbiorów polkowickiego kolekcjonera Grzegorza Kardysia. B dzie jà mo na oglàdaç ju od najbli szej Êrody (2.11) w otwartej niedawno Galerii Rynek 26. Z kolei 3 listopada odb dzie si koncert Mai Sikorowskiej i krakowskiego zespo u Kroke, znanego g ównie z wykonywania muzyki klezmerskiej. Niebywa à atrakcjà zwiàzanà z tegorocznà edycjà festiwalu Miedziowe spotkania z... b dzie nagroda przewidziana dla jednej z osób, które kupià karnet bàdê bilety na co najmniej pi ç wydarzeƒ w ramach festiwalu. Nagrodà tà jest dwuosobowa wycieczka na jednà z greckich wysp. Zostanie ona rozlosowana po koncercie grupy Mythos, który jest zaplanowany na 29 listopada. Przeglàd rozpoczà si przed niespe na miesiàcem, 1 paêdziernika od spektaklu Teczki w wykonaniu Teatru Ósmego Dnia z Poznania. Potem przez kolejne dni widzowie wraz z artystami pojawiajàcymi si na scenie w polkowickim kinie poszukiwali odpowiedzi na pytanie b dàce jednoczeênie tematem przewodnim spotkaƒ. Brzmia o ono Po co komu teatr? - Nie wyobra am sobie mojego ycia bez teatru. Choç jest ono dzielone pomi dzy film a teatr, to jednak w teatrze czuj si najlepiej. To jest moje miejsce. Teatr sprawia, e ycie jest bogatsze, bez niego Êwiat by by zupe nie inny - mówi nam Miros aw Baka, aktor, którego mogliêmy podziwiaç na scenie podczas wyst pu Projektu Volodia. Wyst p artystów z Projektu Volodia to by a wycieczka po Êwiecie twórczoêci W odzimierza Wysockiego, twórczoêci niezwyk ej, kontemplowanej od wielu lat w wielu krajach. TwórczoÊci wieloznacznej, pozwalajàcej na snucie indywidualnych interpretacji, wreszcie twórczoêci uniwersalnej, dotykajàcej istoty ludzkiej natury. Pomys odawcà Projektu Volodia jest Janusz Kasprowicz. Jest on tak- e do ywotnim wielbicielem zarówno twórczoêci W odzimierza Wysockiego, jak i jego osoby. Zafascynowany zjawiskiem popularnoêci tego barda postanowi zmierzyç si z jego dorobkiem w doêç niespotykany sposób. Nigdy dotàd piosenki Wysockiego nie by y aran owane na tyle instrumentów i w tak niekonwencjonalny sposób. Dokonanie wyboru utworów prezentowanych w czasie wyst pów nie by o zadaniem atwym, bo Wysocki w swoim yciu napisa oko o tysiàca utworów. Januszowi Kasprowiczowi z tej ogromnej iloêci tekstów uda o si wybraç te, które jego zdaniem najpe niej oddajà osobowoêç Wysockiego. W sk ad Projektu Volodia wchodzà muzycy z zespo ów grajàcych na co dzieƒ muzyk : flamenco, rock, blues, jazz tradycyjny. Pozwoli o to na stworzenie niepowtarzalnego klimatu, który towarzyszy ka demu wyst powi Projektu Volodia. Klimatu, który stwarza, e odbiór widzów jest zazwyczaj bardzo dobry. - Ludzie ywo reagujà na to, co dzieje si na scenie. Reakcje sà rozmaite, ale oboj tnych osób jest bardzo niewiele bàdê w ogóle ich nie ma - mówi Janusz Kasprowicz. Wyst p Projektu Volodia by ostatnim akcentem tegorocznych Jesiennych Spotkaƒ Teatralnych, w trakcie których polkowiczanie, a tak e mi o- Ênicy Melpomeny z okolicznych miast wraz z artystami poszukiwali odpowiedzi na pytanie: Po co Komu Teatr? Czy znaleêli? CzeÊç zapewne tak, cz Êç natomiast nie. Bezsprzecznie jednak przyjemnoêç poszukiwania by a ujmujàca.» JESTEM, WI C PISZ WU LYF - szczere, pi kne, wartoêciowe?» BIBLIOTEKA POLECA Archiwum Album grupy WU LYF Go Tell Fire to The Mountain zrobi na mnie wra enie na tyle wielkie, e od blisko miesiàca nie mog si od niego uwolniç. Âcisnà mnie w swoje sid a i trzyma mocno, a ja nie tyle nie mam si y by si z nich wyrwaç, co najzwyczajniej w Êwiecie nie chc, bo muzyki równie pi knej szczerej, przepe nionej egzystencjalnà refleksjà o wspó czesnoêci nie s ysza em od dawna, nawet bardzo dawna. Grup o enigmatycznej nazwie World Unite Lucifer Youth Foundation tworzy kwartet m odych mieszkaƒców Manchesteru - Evans Keti, Joe Manning, Tom McClung oraz Ellery Roberts. Ostatnia dwójka to motor nap dowy poczynaƒ grupy, której ambicje przekraczajà tworzenie wy àcznie muzyki. WU LYF to tak e sztuki multimedialne, happeningi. Wszystko po to, by daç wyraz niepokojàcym myêlom o wspó czesnym m odym cz owieku jako istocie, która w tempie zatrwa- ajàcym odwraca si od wpisanej w jej natur wspólnotowoêci. WU LYF zachryp ym rozmytym g osem Ellery`ego nawo ujà do ycia prawdziwego, do wychodzenia z domów, spotykania si na powietrzu, tworzenia wi zi prawdziwych, a nie tych wirtualnych. Ch opcy z WU LYF chcieliby poczuç si we wspó czesnym Êwiecie, jak dziecko bawiàce si w swojej piaskownicy. Chcieliby poczuç si jak w domu. S owa Ellery`ego nabierajà szczególnej mocy w kontekêcie ostatnich wydarzeƒ na Êwiecie - buntu m odych ludzi, którzy w konsumpcyjnym p dzie zabrn li do Êlepego zau ka i bardzo chcieliby z niego wyjêç, tylko nie bardzo wiedzà jak. Ellery podskórnie wyczuwa, e z tym Êwiatem rzàdzonym przez korporacje i sprzedajnych polityków coê jest nie tak i wykrzykuje to z si à tak wielkà, e a ciarki przechodzà po plecach. On wraz z kumplami z zespo u nie pragnie ycia w Êwietle jupiterów, nie interesuje go bycie gwiazdà g upkowatych tabloidów, nie potrzebuje tysiàca rzeczy, bez których mo na si obejêç. Pi tnuje narcyzm, który sta si znakiem rozpoznawczym kultury masowej. Nie pasuje mu Êwiat, w których ju ma e dzieci wystawiajà swoje zdj cia na publiczny oglàd publikujàc je w portalach spo ecznoêciowych. Debiutancki album artyêci wydali we w asnej wytwórni, choç bili si o nich fonograficzni giganci. Sà szcz Êliwi, e robià rzeczy, które pozwalajà im realizowaç w asne artystyczne marzenia. OsobiÊcie ycz ch opakom z Manchesteru, by zostali sobà i nadal tworzyli muzyk równie prawdziwà i pi knà, jak na tej pierwszej, debiutanckiej p ycie. P ycie, wobec której oboj tnym byç nie sposób.

11 Og oszenia Og oszenia drobne KUPI Kupi ka de auto, rozbite i w ca oêci. Wydaj dokumenty do Wydzia u Komunikacji, transport za darmo, gotówka od r ki. Tel SPRZEDAM Lokal us ugowy o pow. 64 m2, pawilony przy Wo owyjowskiego 14. Tel Kocio gazowy grzewczy, typ Torus-Basic WXT z uk adem podgrzewania wody u ytkowej. Cena do negocjacji. Tel Polonez Caro, rok 1992, przebieg 118 tys. km, gara owany, hak, pierwszy w aêciciel. Cena do negocjacji. Tel Mieszkanie spó dzielczo-w asnoêciowe przy ulicy Ociosowej, pow. 83 m2, II pi tro, 3 pokoje + balkon(wysoki standart). Tel Mieszkanie w asnoêciowe w Polkowicach, ul. Kolejowa, pow. 38,9 m2, dwa pokoje, wc osobno. Do zamieszkania od maja Tel Mieszkanie w asnoêciowe o pow. 51 m2 przy ul. Hubala (przy przedszkolu). Cena ok. 180 tys. z Mieszkanie spó dzielczo-w asnoêciowe w Chocianowie, 3 pokoje, 63 m2, II pi tro. Tel Dom wolnostojàcy w Polkowicach, 360m2, dzia ka 4 ary. Tel Mieszkanie trzypokojowe, I pi tro, wie owiec. Tel Mieszkanie w Polkowicach przy ulicy Kmicica, 2 pokoje o pow. 47,5m2. Cena do uzgodnienia. Tel Pilnie sprzedam mieszkanie spó dzielczo-w asnoêciowe, 4-pokojowe w Polkowicach przy ul. 11-go Lutego, IV p., o pow. 64 m2. Cena do uzgodnienia. Tel VW Pasat B6, 2005, 1.9 TDI, 110 KM, 220 tys. km, trendline, kombi, srebrny, 8 x pp, bluetooth, pakiet zimowy, klimatronic, tempomat, czujnik deszczu i wiele in. Gara owany, stan idealny. Cena 36,5 tys. z. Tel Meble - Nowy Antyk, 3 komody+ 2 nadstawki. Cena 1700 z. Tel Sof rozk adanà + 2 fotele. Cena 1200 z. Tel Sprzedam dzia k Marysieƒka - solidna altanka - podpiwniczona, cena 20 tys. z. Tel Sprzedam dzia k budowlanà 44 ary w elaznym MoÊcie, cena 150 tys. z. Tel Mieszkanie w asnoêciowe 2-pokojowe, kuchnia, azienka, przedpokój, pow. 39,5 m2, II p. Do zamieszkania od zaraz. Cena do uzgodnienia. Tel , po Tanio nowà maszyn do pisania i nowy masa- er do stóp. Tel Drzwi pokojowe w b. dobrym stanie. Cena: 30 z otych. Tel Wyprzeda kryszta ów, naczyƒ, sprz tów domowych. Tel Tanio stare zegary, materia y zagraniczne, obrusowe, zas onowe, wsypowe. Tel Gara przy ul. Polnej, odnowiony, Êwiat o, kana, bezpoêrednio przy ulicy w pobli u piekarni. Cena 15 tys. z. Tel. (76) Toyota Yaris, 1998 r. Cena do uzgodnienia. Tel Telewizor 21 + dekoder i antena satelitarna. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam lub zamieni mieszkanie 3-pokojowe przy ulicy Górników, o pow. 50,60 m2, kuchnia w zabudowie. Tel Sukni Êlubnà, bia à, rozm. 38, plus dodatki: bolerko, r kawiczki, usztywnienie dolne. Tel Dzia k budowlano-mieszkaniowà 60 ar przy ul. Chocianowskiej. Tel , Dzia ki budowlano-us ugowe 10 ar przy ul. Przemkowskiej Tel , Sukni Êlubnà bia à, rozmiar 42. Cena 250 z. Tel Dzia k rolno-budowlanà 76 arów w Chocianowcu. Mo na podzieliç na mniejsze. Pilne. Tel Dzia ki budowlane od 9-12 arów, P-ce Dolne blisko miasta. Media na granicy dzia ki. Tel Gara przy ulicy Kolejowej, gara posiada du- y kana, pràd, si. Cena: 30 tys. z. Tel Dzia k budowlanà w Sobinie, media, pozwolenia, projekt. Tel Sprzedam mieszkanie w asnoêciowe w Polkowicach, ul. Lipowa, II p., po remoncie, pow. uzytkowa 44,3 m2 (dwa pokoje, balkon). Tel. (76) , Mieszkanie 3-pokojowe w Rynku, 86 m2, I p. Cena 480 tys. z. Tel , (76) Sprzedam lub zamieni mieszkanie o pow. 86 m2 na parterze w wie owcu przy ulicy Sztygarskiej. Tel KUPON NA OG OSZENIA DROBNE (maksymalnie 15 s ów, tylko osoby prywatne) TreÊç og oszenia Data nadania...telefon... Mieszkanie w Polkowicach (ul.ociosowa) z balkonem, II pi tro, 3 pokoje. Cena 271 tys. z (do negocjacji) Tel Okazyjnie dzia k przemys owo-us ugowà o powierzchni 2 hektarów w Sobinie. Tel Dzia ki w Guzicach, 10 i 14 arów. Tel Mieszkanie 4-pokojowe w centrum Polkowic. Tel Nowy dom ul. Gorczycowej 1 w Polkowicach, pow. 160 m2 na dzia ce 9 arów, cena 488 tys. z. Mo e byç mieszkanie w rozliczeniu. Tel Dwie dzia ki budowlane w ukowie o pow. 10,90 ara oraz 10,91. Cena: z za ar. Tel Mieszkanie w asnoêciowe 72 m2, I pi tro przy ul. Skalników, po remoncie, 3 pokoje, jadalnia, kuchnia umeblowana, azienka, balkon. Do mieszkania przynale y piwnica oraz komórka. Cena do uzgodnienia. Tel , Sprzedam dzia k budowlana 17 arów w Sobinie. Media przy dzia ce. Tel Sprzedam dom wolnostojàcy o pow. 195,3 m2 na zagospodarowanej dzia ce, o pow m2, osiedle Staszica (Polanka) w Polkowicach. Dom wybudowany wg indywidualnego projektu w 2000 r. lub zamieni (z dop atà) na mieszkanie 3 pokojowe w Polkowicach. Tel , Mieszkanie dwupokojowe, 47,5 m2, II pi tro, przy ul. 11-go Lutego, odêwie one, niski czynsz. Cena: 160 tys. z. Tel , (po16 Atrakcyjne dzia ki budowalne 10 arowe w Sobinie na nowym osiedlu. Cena do negocjacji. Tel ZAMIENI Mieszkanie 2-pokojowe (30,32 m2) przy ul. Ratowników (II p.) na wi ksze 3-pokojowe z dop atà. Tel Mieszkanie 1-pokojowe przy ul. Hubala, azienka, balkon, wie owiec(w tym budynku jest hotel) na mieszkanie spó dzielcze. Tel Mieszkanie kawalerk na mieszkanie 2-pokojowe w Polkowicach lub G ogowie. Tel PRACA Wydawnictwo zatrudni kurierów tylko z miasta i powiatu polkowickiego (wynagrodzenia ok. 100 z. dziennie). Mile widziany samochód osobowy oraz znajomoêç terenu. Oferta aktualna do 4 listopada. Dzwoniç od 11 do 14. Tel Rzetelny, punktualny, nie korzystajàcy ze zwolnieƒ lekarskich emeryt, 47 lat, pilnie podejmie prac. Tel Firma ogólnobudowlana zatrudni pracowników budowlanych. Tel WYNAJM Posiadam do wynaj cia umeblowane pokoje w adnym, spokojnym miejscu, z dost pem do kuchni, azienki, osobne wejêcie. Tel Posiadam do wynaj cia kawalerk przy ul. Chopina. Tel Mam do wynaj cia mieszkanie, 60 m2, w Polkowicach, idealne na biuro lub gabinet lekarski. Tel Mam do wynaj cia mieszkanie 1-pokojowe, umeblowane. Tel Mam dom wynaj cia mieszkanie w Polkowicach, pow. 48 m2, 2 pokoje, I p., os. Centrum. Tel , (76) Mam do wynaj cia mieszkanie, 42 m2, 2 pokoje i kuchnia, Rynek. Tel. (76) , po godz Mam do wynaj cia apartament w nowym budownictwie, pow. 60 m2, w Polkowicach, idealny na biuro lub gabinet lekarski. Cena 1500 z. Tel , po Mam do wynaj cia mieszkanie na os. Centrum, 3 pokoje, 82 m2. Tel Pokoje goêcinne w Grzybowie ko o Ko obrzegu w atrakcyjnych cenach. Tel US UGI Angielski i niemiecki dla ambitnych. Wy àcznie lekcje indywidualne. Wszystkie poziomy nauczania. Tel Szukasz pomocy? Terapeuta uzale nieƒ. Tel Lekcje gry na gitarze, perkusji, pianinie, skrzypcach, akordeonie, keyboard. Wi cej na: Tel Us ugi remontowo-wykoƒczeniowe, szybko i solidnie. Konkurencyjne ceny. Tel Gazeta Polkowicka 11 Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy Urz du Gminy Polkowice zaprasza wszystkie osoby bezrobotne z terenu Gminy Polkowice do dokonania wpisu do Gminnej Bazy Danych Osób Bezrobotnych. Wpis do Bazy jest bezp atny i odbywa si poprzez wype nienie ankiety adresowanej do wszystkich zainteresowanych osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urz dzie Pracy w Polkowicach, b dàcych jednoczeênie mieszkaƒcami Gminy Polkowice. Osoby figurujàce w Bazie mogà liczyç na pomoc w znalezieniu pracy. Dane zawarte w ankiecie b dà wykorzystywane w celu przedstawienia propozycji zatrudnienia inwestorom lokujàcym swoje przedsi biorstwa na terenie Gminy Polkowice. Informacje na temat wpisu do Bazy oraz ankiet mo na uzyskaç w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy (pok.206), tel Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie Polkowice, ul. Lipowi 2 Tel Fax Je eli doêwiadczasz przemocy w rodzinie lub znasz inne osoby, które cierpià z tego powodu PRZYJDè! Dy ury cz onków Zespo u: 10 paêdziernika 2011r., 14 listopada 2011 r., 12 grudnia 2011 r. w godzinach OÊrodek Pomocy Spo ecznej - Centrum Us ug Socjalnych, ul. Lipowa 1. pok. 104 Wystrój sal, dekoracje pubów. Tel Szybko i tanio rozlicz podatek vat za materia y budowlane (remont, budowa) Tel Wykaƒczanie mieszkaƒ, g adzie, glazura, malowanie, panele. Tel , Wykonuj us ugi ogólnobudowlane, bardzo solidnie i fachowo, tanio. Tel Korepetycje z matematyki z zakresu szko y podstawowej, gimnazjum i liceum. Tel Spawanie plastiku, polerowanie lamp samochodowych, usuwanie wgnieceƒ, rys, zadrapaƒ lakierniczych. Tel Sprzàtanie domów, mycie okien, itp. Tel po godz.14 Us ugi remontowe, panele, p ytki, malowanie, hydraulika, itp. Tel Mechanika samochodowa. Polna 1c. Tel Sezonowa wymiana opon - najtaniej w Polkowicach, ul. Polna 1c. Tel Problem z zakupem komputera? Profesjonalne doradztwo. Solidny serwis komputerów, sieci, systemów operacyjnych i oprogramowania. Tel Monta instalacji CO, wod-kan, uk adów solarnych, klimatyzacji, pomp ciep a. Monta piecy i instalacji gazowych. Tel INNE Oddam dwumiesi cznà kotk. Jest bardzo weso a, energiczna, uwielbia zabawy. Nauczona czystoêci. Poszukuje kochajàcego opiekuna. Tel

12 12 Gazeta Polkowicka Informacje Kino 4-6 listopada godz KIE dramat, Grecja, od 16 lat, 96 min godz HECA W ZOO komedia, od 12 lat, 102 min 10, listopada godz GREK ZORBA musical/dramat, Grecja, od 12 lat, 136 min godz COLOMBIANA sensacyjny, USA, od 15 lat, 99 min 11 listopada, godz Uroczysta projekcja filmu z okazji Narodowego Âwi ta Niepodleg oêci 1920 BITWA WARSZAWSKA historyczny, Polska, od 12 lat, 94 min Imprezy Wydarzenia W Kr gu Cultur. VI Miedziowe Spotkania z... Kulturà Greckà Koncerty: MAJA SIKOROWSKA i KROKE bilety: 20z / 25 z / 35 z 3 listopada, godz Kino Spektakle: Eurypides SYTUACJE WG MEDEI spektakl Teatru Witkacego w Zakopanem wyst pujà: Joanna Banasik, Katarzyna Pietrzyk, Bart omiej Chowaniec, Krzysztof Wnuk, Marek Wrona, Andrzej Bienias bilety: 20 z / 25 z / 35 z 13 listopada, godz Aula Kuchnia grecka: POKAZ KULINARNY I DEGUSTACJA TRADYCYJNYCH GRECKICH POTRAW wspó organizator - Aqua Hotel S.A. w Polkowicach bilety: 20 z 9 listopada, godz Aqua Hotel Wydarzenia towarzyszàce: WARSZTATY CERAMICZNE prowadzenie: Natalia Gendera wst p: 5 z, karnet - 15 z obowiàzujà wczeêniejsze zapisy (tel ) 3,10,17,24 listopada, godz OÊrodek Kultury MUZYKA I LITERATURA GRECKA w zbiorach Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach 2-30 listopada, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach WYSTAWY KALIMERA, GRECJO! plenerowa wystawa fotografii 2-30 listopada, Rynek SKARBY GRECJI wystawa sztuki u ytkowej i antycznej: wazy, amfory, p askorzeêby wst p wolny 2-30 listopada, Galeria Rynek 26 SZTUKA GRECKA eksponaty z kolekcji Aresa Chadzinikolau: oryginalne stroje ludowe, kostiumy antyczne, przedmioty kultu religijnego, sztuka u ytkowa i obrazy greckich malarzy wst p: 2 z /1z 2-27 listopada, art.gallery (Kino) WYSTAWA KART TELEFONICZNYCH ze zbiorów Grzegorza Kardysia wst p wolny 2-30 listopada, Galeria Rynek 26 BAJKI EZOPA DLA DU YCH I MA YCH plenerowa wystawa ilustracji Fruzsiny Kun wst p wolny 7-30 listopada, pasa handlowy przy ul. K.B. Kominka Edukacja muzyczna godz. 8.15, 9.00, 10.00, W KRAINIE PANI MUZYKI: Wyprawa do d ungli - koncert dla dzieci godz AKADEMIA MELOMANA: Na folkowà nut - Azja i Pacyfik - koncert dla m odzie y 16 listopada - Kino Galeria Rynek 26 czynna: wtorek - Êroda: , czwartek - niedziela: sta a ekspozycja prac lokalnych artystów, punkt informacji turystycznej sprzeda biletów na wydarzenia kulturalne kawiarnia Si ownia Baseny Zewn trzne, ul. 3 Maja poniedzia ek - piàtek, od 9.00 do sobota od do karnet miesi czny: 55 z, 45 z - ulgowy, bilet jednorazowy: 5 z, 4 z ulgowy CAFE BAR OÊrodek Kultury (ul. Skalników 4) zaprasza na smacznà kaw i herbat, przepyszne naleêniki, ciasteczka francuskie, hot-dogi, hamburgery, tosty, szasz yki, gofry czynny od poniedzia ku do piàtku, w godz Zdrowie AQUAPARK Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. NZOZ Aqua Fitness - Centrum Odnowy Biologicznej Rejestracja: tel , fax poniedzia ek - piàtek , sobota Jaskinia solna: poniedzia ek - piàtek , sobota Przychodnia PCUZ - ZOZ S.A. ul. Kominka 7, tel Poradnia Internistyczna i Pediatryczna Poniedzia ek - piàtek Sobota Tel , 11, 12, 28, 41, 43 Nocne i Êwiàteczne dy ury lekarskie Gabinet nr 32, tel Ambulatorium chirurgiczne, tel Gabinet zabiegowy Codziennie , tel Laboratorium tel poniedzia ek - piàtek , sobota (ostry dy ur) Punkt szczepieƒ tel poniedzia ek - piàtek OÊrodek pomocy psychologicznej, tel poniedzia ek - piàtek Poradnie specjalistyczne - informacja Poradnia Medycyny Pracy - tel (badania kierowców, profilaktyczne) Poradnia dla Kobiet tel APTEKA CENTRUM TEL GRUPA AA AL-ANON spotkania zamkni te: poniedzia ek - godz spotkania otwarte: 2-gi poniedzia ek sierpnia, paêdziernika, grudnia OÊrodek Pomocy Spo ecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice GRUPA AA REMONT spotkania zamkni te: czwartek, pora letnia godz. 19:00, pora zimowa 18:00 spotkania otwarte: ostatni czwartek ka dego miesiàca OÊrodek Pomocy Spo ecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice GRUPA AA ASOCJACJA spotkania w ka dy poniedzia ek o godz 18:00, spotkania otwarte w pierwszy poniedzia ek miesiàca. Dom parafialny, ul. K.B. Kominka 1, Polkowice Szko y j zykowe Austro Consult Kursy indiwidualne, specjalistyczne, intensywne dla firm i instytucji. J zyk angielski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz polski dla cudzoziemców. Profesjonalna jakoêç t umaczeƒ ustnych i pisemnych. ul. Fabryczna 4, Polkowice tel.76/ , DolnoÊlàska Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach ul. Skalników 6B; poniedzia ek - piàtek w godz. 8-16; tel ; J zyk angielski, niemiecki dla poczàtkujàcych i Êrednio zaawansowanych Studium J zyków Obcych Mr Happy ul. Kiliƒskiego 6, strona internetowa: Tel J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtku, w godz Babel Polkowice, ul. G ogowska 13. J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtku , wrzesieƒ tak e soboty Polkowice, ul. G ogowska 13, Tel Lingua Viva ul. Kiliƒskiego 6, Polkowice; tel , Kursy j zyków obcych: angielski, niemiecki i inne j zyki dla dzieci, m odzie y i doros ych Magic School Nauka j zyka angielskiego dla dzieci w wieku od 1 do 14 lat. adres: Kolejowa 10A Tel , Globe Przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego,fce, CAE, tel.: ; adres: Skalników 6b (obok biblioteki) Polkowice wejêcie od parkingu przy DWSPiT Hotele Aqua Hotel Recepcja: tel , fax: Hotel Polkowice ul. Hubala 24. tel Cmentarze Cmentarz Komunalny ul. Spokojna 1. Tel. (076) czynny ca à dob Taxi TAXI - TELEFONY , , , , , , , , (POSTÓJ TAXI) (076) Apteki Lista dy urów aptek jest dost pna na stronie internetowej: w zak adce Apteki. HARMONOGRAM PRACY GMINNEJ KOMISJI ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2011 r. Komisja 9 listopada Zespó 7, 8 listopada Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy zaprasza wszystkich przedsi biorców prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà na terenie gminy Polkowice, do zamieszczenia informacji na temat swoich firm w powszechnie dost pnej Internetowej Bazie Firm. Zadaniem Bazy jest u atwienie wszystkim zainteresowanym szybkiego odnalezienia konkretnej firmy, nawiàzania z nià kontaktu, podj cia wspó pracy oraz wymiany doêwiadczeƒ. Stanowi ona równie form promocji dla polkowickich przedsi biorców i jest jednym z instrumentów stosowanych przez gmin Polkowice w celu wspierania ma ej i Êredniej przedsi biorczoêci. Wpis do Bazy jest bezp atny, a polega na wype nieniu specjalnie przygotowanej ankiety, na podstawie której zamieszcza si informacje o danym podmiocie gospodarczym. Ankiety mo na pobieraç w Urz dzie Gminy Polkowice w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy w pok Baza Firm dost pna jest na stronie internetowej pod adresem Urzàd Gminy Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykazy dotyczàce: - wydzier awienia cz Êci dzia ki o nr geod. 127/13 o pow. 300 m2, po o onej we wsi Komorniki - z przeznaczeniem na ogród przydomowy, - sprzeda y lokalu mieszkalnego, Polkowice ul. G ogowska 1/12, - sprzeda y lokalu mieszkalnego, Polkowice ul. 11 Lutego 37/5, * Uwaga: pierwszeƒstwo w nabyciu w/w mieszkaƒ przys uguje najemcom lokali mieszkalnych, którzy majà zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony. Informacje na temat wykazów mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19 (pok. 10), tel , KONSULTACJE DLA PRZEDSI BIORCÓW I OSÓB ZAMIERZAJÑCYCH ROZPOCZÑå DZIA ALNOÂå GOSPODARCZÑ W ramach wspó pracy Urz du Gminy Polkowice z Agencjà Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. uruchomiono w Urz dzie Gminy cykliczne dy ury konsultantów Agencji Êwiadczàcych us ugi informacyjne dla przedsi biorców i osób zamierzajàcych rozpoczàç dzia alnoêç gospodarczà w zakresie: - podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej, - mo liwoêci uzyskania wsparcia na realizacj projektów w latach ze Êrodków publicznych, - mo liwoêci pozyskania informacji w zakresie us ug specjalistycznych Konsultacje odb dà si w godz.10:00-14:00 8, 22 listopada 2011 r. 6, 20 grudnia 2011 r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Urz du Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, pok.206 (tel. kontaktowy ). Komisja 7, 14 grudnia Zespó 5, 6 grudnia» PROGRAM TELEWIZJI POLKOWICE Poniedzia ek - Czwartek Ca odobowa emisja programu lokalnego program lokalny TV Polkowice lokalne wiadomoêci sportowe program wspólny telewizji lokalnych sieci TV Vectra blok planszowo - informacyjny Emisja programu powtarzana jest co godzin w systemie dobowym. Codziennie przedstawiane sà nowe propozycje programu lokalnego i sieci TV Vectra Âroda GoÊç w studio - tu po informacjach lokalnych - wywiady ze znanymi i interesujàcymi osobami w Polkowicach. Piàtek Twoje miasto Polkowice blok planszowo - informacyjny program Bez Monta u Sobota - Niedziela Program Bez Monta u - przedstawiane sà najwa niejsze wydarzenia minionego tygodnia w Polkowicach. Powtórki co godzin w systemie dobowym. Wszystkie programy telewizji mo na obejrzeç na bie àco w internecie na stronie Biuro Reklam i Og oszeƒ TV Polkowice, ul. K.B. Kominka 6 tel

13 Sport Gazeta Polkowicka 13 Udane mecze Klubu Sportowego Polkowice Czarno - zieloni w dwóch meczach wywalczyli 4 punkty. Najpierw po dobrym meczu pokonali 3:1 zespó Ruchu Radzionków. Po tygodniu wywieêli cenny punkt z Bytomia. Poni ej prezentujemy relacje z tych spotkaƒ. Komplet punktów z Ruchem Czarno - zieloni pokonali 3:1 Ruch Radzionków. Bramki dla podopiecznych Janusza Kudyby strzelali: Grzegorz Podstawek (2 gole) i Damian Piotrowski. Spotkanie odby o si w ramach 16. kolejki I ligi. Ca e spotkanie toczy o si pod dyktando gospodarzy. To oni dominowali na boisku i zas u enie odnotowali trzeci komplet punktów. Na pierwszego gola publicznoêç zgromadzona na stadionie przy ul. Kopalnianej czeka a niespe na kwadrans. W 14. minucie po strzale Kamila Wac awczyka êle interweniowa Mateusz Mika, a skutecznà dobitkà z bliskiej odleg oêci popisa si Grzegorz Podstawek. Po niespe na oêmiu minutach goêcie zdo ali wyrównaç. Wówczas na list strzelców wpisa si Micha Mak. Stracona bramka podzia a a na podopiecznych Janusza Kudyby niczym przys owiowa p achta na byka, bowiem w 30. minucie KS Polkowice ponownie wyszed na prowadzenie. Kapitalne zagranie od Damiana A dasia wykorzysta Damian Piotrowski i strza- em z woleja pokona Mik. Po zmianie stron pad ostatni gol dla naszych. W 48. minucie polkowiczanie wykonywali rzut ro ny, a w polu karnym Ruchu najsprytniej zachowa si Podstawek, który wepchnà pi k do bramki goêci. To by o ostatnie trafienie w meczu. Ostatecznie spotkanie zakoƒczy o si 3:1 dla czarno - zielonych. Kolejne cenne trafienie Wi zika TPH zdeklasowane Podopieczni Stanis awa Kwiatkowskiego przegrali ostatnio dwa mecze. Najpierw ulegli a 0:9 Rekordowi Bielsko-Bia a, a po tygodniu 3:6 Futsalowi Club Siemianowice. Nasi halowcy z zerowym dorobkiem punktowym zamykajà ligowà stawk. Od pierwszych minut mecz nie uk ada si po myêli TPH. Ju na poczàtku spotkania Marek Dudka strzeli samobójczego gola. To trafienie pod ama o naszych pi karzy, co doskonale wykorzystali przyjezdni. Worek z bramkami rozwiàza si w 10. Kamil Wac awczyk ma ostatnio sporo powodów do zadowolenia. minucie. Wówczas na list strzelców wpisa si Tomasz Dura. Kolejne bramki dla Rekordu kolejno strzelali: Pawe Machura, Radek Polasek, Pawe Budniak, Piotr Bubec (2 gole). Po zmianie stron rywale podopiecznych Stanis awa Kwiatkowskiego do- o yli jeszcze dwie bramki. Ostatecznie spotkanie zakoƒczy o si 0:9. Po tygodniu w meczu koƒczàcym 6. kolejk Ekstraklasy futsalu polkowiczanie ponownie ulegli 3:6 z Futsal Club Siemianowice Âlàskie. Bramki dla TPH strzelali: Przemys aw Marciniak, Kamil Nowakowski (na zdj.) i Grzegorz Nowak. Sytuacja b kitnych staje si coraz bardziej skomplikowana. W szeêciu meczach nie wywalczyli adnego punktu i zamykajà ligowà tabel. Miejmy nadziej, e w nast pnym spotkaniu nasi pi karze si prze amià i zainkasujà pierwszy komplet punktów w tym sezonie. W nast pnej kolejce podopieczni Stanis awa Kwiatkowskiego zmierzà si na wyjeêdzie z dru ynà Gwiazdy Ruda Âlàska. Spotkanie odb dzie si w ramach 7. kolejki Ekstraklasy futsalu. PG Historyczny sukces lekkoatletów Polkowiczanki uzyska y dru ynowo 1513 punktów i pewnie wygra y ca e zwody. Drugie miejsce zaj y gimnazjalistki z Boles awca, które straci y do naszych reprezentantek a 200 punktów. Na najni szym stopniu podium uplasowa y si lubinianki. Tym samym polkowiczanki zapewni y sobie start w Finale Mistrzostw Polski, które odb dà si w czerwcu w Bia ymstoku. Zespó ch opców reprezentujàcy Gimnazjum nr 1 w Polkowicach zakoƒczy zawody na siódmym miejscu. Czarno - zieloni wywieêli cenny punkt ze Âlàska w meczu z tamtejszà Polonià Bytom. Wyrównujàcego gola w 75. minucie meczu strzeli Jakub Wi zik. Spotkanie odby o si w ramach 17. kolejki I ligi. Gospodarze ju w 28. minucie meczu wyszli na prowadzenie. Autorem pierwszego trafienia by Blazej Vascak. Po zmianie stron nadal dominowali gracze z Bytomia. Gdy wszystko wskazywa o na to, e Polonia kontroluje przebieg spotkania i zainkasuje komplet punktów, do g osu doszed zespó goêci.w 75. minucie meczu mia a miejsce kluczowa akcja dla tego pojedynku. W dobrej sytuacji znalaz si Jakub Wi zik i zdoby kolejnà wa nà bramk dla czarno - zielonych. W meczu 14. kolejki po jego trafieniu na 3:2 podopieczni Janusza Kudyby wywalczyli komplet punktów z Olimpià Grudziàdz. Warto zaznaczyç, e oba trafienia mia y miejsce tu po pojawieniu si Wi zika na placu gry. Po 17 kolejkach czarno - zieloni z dorobkiem 14 punktów zajmujà 17. miejsce w ligowej tabeli. Polkowiczanie pod wodzà nowego szkoleniowca sà coraz bli ej strefy gwarantujàcej utrzymanie w lidze. W najbli szà sobot tj. 5 listopada nasi pi karze majà szans poprawiç swój dorobek punktowy. O godzinie 17 rozegrajà kolejny mecz o mistrzostwo I ligi, a rywalem podopiecznych Janusza Kudyby b dzie Flota ÂwinoujÊcie. PG Reprezentantki Gimnazjum nr 1 w Polkowicach zaj y pierwsze miejsce w Finale Wojewódzkiej Ligi Lekkoatletycznej. Zmagania odby y si we Wroc awiu. Wyniki indywidualne: I miejsce - Dorota Rachwalska - (rzut oszczepem) I miejsce - Monika W grzyn - (pchni cie kulà) I miejsce - Piotr Zachoszcz (pchni cie kulà) I miejsce - Dawid Podstawka (oszczepem) II miejsce - Paulina Pleszka (pchni cie kulà) III miejsce - Aleksandra Szamaƒska (rzut dyskiem) PG

14 14 Gazeta Polkowicka Rewelacyjne starty Mastersów Polkowiccy Mastersi przywieêli z Mazowsza 28 krà ków. Zmagania odby y si w ramach IV Otwartych Mistrzostw Konstancina w p ywaniu. W zawodach wzi o udzia 200 zawodników m.in. z Litwy i Rosji. Barwy polkowickich Mastersów reprezentowa o dwunastu zawodników (siedem kobiet i pi ciu m czyzn). W gronie kobiet najlepszy rezultat odnotowa a Emilia Kawula, która wywalczy a a cztery z ote medale. Warto zaznaczyç, nasza reprezentantka ma 70 lat i jest najstarszà zawodniczkà wêród polkowickich Mastersów. Kolejne medale wywalczy y: Gra yna Grzegorzewska (1 z oty, 2 bràzowe), Hanna Âwider (1 z oty, 2 srebrne, 1 bràzowy), Janina Zajàc (2 srebrne,1 bràzowy), Regina M adszew (1 srebrny, 2 bràzowe), Ewa Puchalska (1 bràzowy) i Józefa Wo oszczuk (1 srebrny, 1 bràzowy). W kategorii m czyzn najlepiej zaprezentowa si Wies aw Zajàc, który przywióz do Polkowic dwa srebrne i trzy bràzowe medale. Pozosta e krà ki dla polkowickich Mastersów wywalczyli: Bogdan Puchalski (1 srebrny i 2 bràzowe) i Bogdan Jawor(1 srebrny). Bardzo dobre wyniki odnotowali równie Maciej Dobrzyƒski i Zenon Wilk. Wprawdzie nie wywalczyli adnego z krà ków, ale za to poprawili rekordy yciowe. - JesteÊmy bardzo zadowoleni ze swoich startów. Przed nami kolejne zawody. W listopadzie weêmiemy udzia w Maratonie P ywackim w Boles awcu oraz Zimowych Otwartych Mistrzostwach Polski w p ywaniu. Mamy nadziej, e podobnie jak w Konstancinie, zajmiemy wysokie lokaty - powiedzieli nam po udanym starcie polkowiccy Mastersi. Najbli sze zawody w ramach Pucharu Polski odb dà si w dniach r. w Poznaniu na nowym obiekcie Termy Maltaƒskie. O wynikach poinformujemy Paƒstwa w jednym z kolejnych numerów Gazety. Pawe Greƒ Dwie pora ki Finepharmu Podopieczne Miros awa Urama przegra y dwa mecze z rz du. Najpierw uleg y 21:15 z Piotrcovià w spotkaniu w ramach Pucharu Polski. Po tygodniu ponios y pora k 20:29 z KRP Jelenia Góra. Poni ej prezentujemy relacje z tych spotkaƒ. Finepharm egna si z Pucharem Podopieczne Miros awa Urama uleg y z Piotrcovià 21:15 w meczu Pucharu Polski. Mimo pora ki nasze szczypiornistki postawi y twarde warunki na parkiecie w Piotrkowie Trybunalskim i faworyzowany zespó gospodyƒ z trudem wywalczy awans do çwierçfina u PP. Poczàtek spotkania nale a do dru- yny przyjezdnych. Po 14. minutach polkowiczanki prowadzi y w Piotrkowie Trybunalskim 7:4. Gdyby wykorzysta y wszystkie swoje szanse, dorobek bramkowy Finepharmu by by zdecydowanie wy szy. Dopiero w drugim kwadransie do g osu dosz y gospodynie. Zawodniczki Piotrcovii odrobi y straty i zesz y na przerw z dwubramkowym prowadzeniem. Po zmianie stron nasze szczypiornistki nie zwolni- y tempa i zbli a y si do miejscowych na odleg oêç jednego trafienia. O zwyci stwie miejscowych przesàdzi o ostatnie dziesi ç minut. DoÊwiadczony zespó Piotrcovii dominowa na boisku i w efekcie wygra 21:15. Najskuteczniejszà zawodniczkà meczu by a Agata Wypych, która rzuci a dziewi ç bramek, z czego szeêç z rzutów karnych. KPR Jelenia Góra triumfowa o w Polkowicach Dziewi ç bramek Ivety Matouskovej nie powstrzyma o jeleniogórzanek w meczu 7. kolejki PGNiG Superligi Kobiet w pi ce r cznej. Polkowiczanki przegra y siódmy mecz z rz du i zajmujà ostatnie miejsce w ligowej tabeli. O wygranej jeleniogórzanek zdecydowa o ogranie ligowe i znakomita skutecznoêç. Mimo to przez pierwsze 20 minut polkowiczanki toczy y wyrównany bój z dru ynà goêci. Pierwsza cz Êç spotkania zakoƒczy a si 8:13. Po zmianie stron inicjatyw przej y rywalki Finepharmu i doskonale wykorzysta y swoje atuty w starciu z beniaminkiem z Polkowic. Ostatecznie spotkanie zakoƒczy o si 20:29 na korzyêç KPR Jelenia Góra. W dru ynie gospodyƒ najskuteczniejsza by a Czeszka Iveta Matouskova, która zdoby a 9 goli. W nast pnej kolejce nasze pi karki r czne zmierzà si w Kielcach z KSS. Pawe Greƒ Archiwum Sport» KRÓTKO Wyniki naszych m odych p ywaczek W Drzonkowie odby y si Ogólnopolskie Zawody P ywackie z okazji otwarcia 50- metrowego basenu. Poni ej rezultaty reprezentantek polkowickiego P etvala: Magdalena èrebiec - 4. miejsce na dystansie 100 m stylem motylkowym, 6. miejsce na dystansie 50 m stylem klasycznym, 12. miejsce na dystansie 50 m stylem motylkowym, 23. miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym. Kamila Kuriata - 5. miejsce na dystansie 100 m stylem grzebietowym, 8. miejsce na dystansie 50 m stylem grzebietowym, 11. miejsce na dystansie 100 m stylem dowolnym, 25. miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym. Dominika Piekarz - 6. miejsce na dystansie 100 m stylem grzebietowym, 6. miejsce na dystansie 100 m stylem klasycznym, 10. miejsce na dystansie 50 m stylem klasycznym, 13. miejsce na dystansie 50 m stylem grzbietowym. Zawodniczki zosta y sklasyfikowane w kategorii OPEN (roczniki ). KoK Mamy polkowicki AZS! Na poczàtek mocny tenis sto owy. Przy DolnoÊlàskiej Wy szej Szkole Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach zosta powo any Akademicki Zwiàzek Sportowy. Zebranie za o ycielskie Êrodowiskowego klubu AZS DWSPiT Polkowice odby o si w czwartek, 27 paêdziernika. Jak ustalono, wiodàcà sekcjà polkowickiego AZS b dzie sekcja tenisa sto owego, dzia- ajàca dotychczas pod szyldem Mi dzyszkolnego Klubu Sportowego Tenisa Sto owego. Klub plasuje si obecnie na trzecim miejscu w tabeli ekstraklasy kobiet i ma na swoim koncie liczne sukcesy. Czo owe zawodniczki to Katarzyna Grzybowska i Agata Pastor - reprezentantki Polski i wielokrotne medalistki Mistrzostw Polski. - Z czasem utworzymy w AZS w Polkowicach kolejne sekcje. Wst pnie myêlimy o pi ce halowej, siatkowej - mówi dr W odzimierz Olszewski, kanclerz uczelni. - Ponadto przewidujemy utworzenie sekcji seniorów, w której talenty sportowe rozwijaliby s uchacze Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Klub ma skupiaç jednak przede wszystkim studentów DWSPiT, a tak e zainteresowanych sportem pracowników naukowych i administracyjnych. B dzie tak e otwarty dla wszystkich ch tnych, pasjonatów i mi oêników sportu. JW

15 Sport Gazeta Polkowicka 15 Maja zadowolona z koƒcówki sezonu Nasza wicemistrzyni Êwiata Maja W oszczowska ma bardzo udanà koƒcówk sezonu. W czterech ostatnich startach trzykrotnie stawa a na najwy szym stopniu podium, a raz uplasowa a si na miejscu trzecim. Ostatnim tegorocznym wyêcigiem, w którym wzi a udzia W oszczowska by y zmagania w Ustroniu. W wyêcigu kategorii drugiej Polka zwyci y a bez najmniejszych problemów przewodzàc stawce od samego poczàtku. Na mecie Maja wyprzedzi a kole ank z ekipy CCC Polkowice Aleksandr Dawidwicz oraz Czeszk Jan Stevkovà. WczeÊniej nasza mistrzyni wzi a udzia w presti owych zawodach rozegranych Holandii, Francji oraz Austrii. W tych pierwszych przysz o jej Êcigaç si z ca à Êwiatowà czo ówkà na dwóch liczàcych sobie po 27 kilometrów rundach. Co ciekawe, rundach niemal ca kowicie p askich. - Trasa w Holandii by à doêç dziwna. JechaliÊmy ca y czas po p askim, co doprowadzi o do wielkiego chaosu, bo wszystkie Êciga yêmy si w kupie i nie by o za bardzo mo liwoêci by odjechaç - mówi nam nasza mistrzyni. Ostatecznie, po zaci tej walce na finiszowych metrach Polka musia a uznaç wy szoêç dwóch Holenderek - Laury Tourpijn oraz Anne Terpstry. Trzecia lokata, która zaj a Maja i tak jest najlepszym osiàgni ciem w historii polskich wyst pów na trasie w Holandii. Z kolei w legendarnym wyêcigu Roc d`azur reprezentujàca barwy grupy CCC Polkowice Maja nie mia a sobie równych. Przez sporà cz Êç trasy Polka jecha a razem z Natalie Schneitter ze Szwajcarii. Chcàc uniknàç sprinterskiego finiszu, gdy do mety zosta o nieco ponad po owa dystansu, Maja zaatakowa a i oderwa a si od rywalki. Dzi ki tej akcji mog a samotnie wjechaç na lini mety i cieszyç si z wygranej w s ynnym wyêcigu. Âwietnie spisa y si kole anki z zespo u - Ola Dawidowicz przyjecha a na trzecim miejscu, a Magda Sad ecka by a piàta. Równie w austriackim Saalfelden Maja nie mia a sobie równych. Na trasie, na której w przysz ym roku zostanà rozegrane mistrzostwa Êwiata. Polka doêç szybko oderwa a si od duetu S owenek, z którymi rywalizowa- a podczas mistrzostw Europy - Klemeniç i Zakejl, samotnie pokonywa a kolejne kilometry. Choç nie mia a mia d àcej przewagi nad rywalkami to przez ca- y czas kontrolowa a przebieg wyêcigu i pewnie wygra a. - Nie mia abym nic przeciwko temu, aby podczas mistrzostw wszystko przebieg o podobnie. Wówczas jednak na pewno tak atwo nie b dzie - powiedzia a nam Maja, która teraz odpocznie troch od roweru, a ju za kilka tygodni rozpocznie przygotowania do kolejnego sezonu. Archiwum Pomaraƒczowi kolarze bezkonkurencyjni W siedzibie Banku BG odby a si uroczysta Gala BG ProLigi. W jej trakcie wr czono nagrody zwyci zcom tegorocznej edycji cyklu wyêcigów. Pierwsze trzy lokaty zaj li cykliêci naszej grupy CCC Polsat Polkowice. Zwyci y ukasz Bodnar (na zdj ciu), na drugiej pozycji uplasowa si dwukrotny mistrz Polski Tomasz Marczyƒski, a trzecia lokata przypad a w udziale Markowi Rutkiewiczowi. W trakcie gali podsumowujàcej tegorocznà edycje BG ProLigi nagrody najlepszym wr cza a Ma gorzata Zdzienicka-Grabarz, dyrektor Departamentu Sponsoringu i Spo ecznej OdpowiedzialnoÊci Biznesu. - Bank BG od lat wspiera kolarstwo. Naszym celem jest odbudowanie polskiej pot gi kolarskiej sprzed lat. W ten plan BG ProLiga wpisuje si znakomicie - na jasnych zasadach umo liwia rywalizacj o miano najlepszego polskiego kolarza w sezonie - mówi a w trakcie gali Ma gorzata Zdzienicka - Grabarz. Z kolei Tomasz Jaroƒski, prezes BG ProLigi podkre- Êli wysokà rang spotkania. - Ciesz si, e nasze kolarstwo powoli si odbudowuje. Wsparcie sponsorów takich jak Bank BG jest bardzo potrzebne. Wierz, e w ten sposób stworzymy dobre warunki dla sportowej rywalizacji uzdolnionych zawodników - podkreêla Jaroƒski. Przypominamy, e w ramach cyklu BG ProLigi odby o si wiele wyêcigów, za które przyznawano punkty do klasyfikacji generalnej. Dominacja naszych kolarzy potwierdza, e koƒczàcy si sezon by dla nich bardzo dobry. - OdnieÊliÊmy wiele znaczàcych sukcesów. Koƒczàcy si sezon by dla nas naprawde bardzo dobry - podsumowa lakonicznie Piotr Wadecki, dyrektor sportowy naszej grupy. Chiƒski akcent na koniec sezonu Dobieg koƒca dziewi cioetapowy wyêcig kolarski Tour of Hainan rozgrywany na chiƒskiej wyspie. Wzi a w nim udzia nasza zawodowa ekipa CCC Polsat Polkowice, która zaprezentowa a si z dobrej strony. Na starcie wymagajàcej etapówki stan o wiele wyêmienitych grup kolarskich z kazachskà Astanà oraz holenderskà Skill- Shimano na czele. Podopieczni Piotra Wadeckiego polecieli do Chin w szeêcioosobowym sk adzie. Naszà dru yn tworzyli - Tomasz KiendyÊ, Bart omiej Matysiak, Mateusz Taciak, Dariusz Batek, Pawe Charucki i Kamil Zieliƒski. Polkowiczanie od samego poczàtku jechali bardzo aktywnie. Ju na pierwszym etapie z bardzo dobrej strony pokaza si m ody Kamil Zieliƒski, który minà lini mety na czwartej pozycji. Na etapie drugim ten sam kolarz uplasowa si na miejscu 13. Tak- e podczas kolejnych etapów podopieczni Piotra Wadeckiego jechali aktywnie, cz sto zabierajàc si w ucieczki. Ostatecznie wy- Êcig zakoƒczy si triumfem Valentija Igliƒskiego z Astany. Na drugim miejscu uplasowa si Reinardt Janse Van Rensburg z Republiki Po udniowej Afryki, a trzeci by Niemiec Aleksander Schmitt. Najlepszy spoêród naszych kolarzy - wspomniany wczeêniej Zieliƒski zajà miejsce 19. i straci do zwyci zcy 29 sekund. W klasyfikacji dru ynowej nasza ekipa uplasowa a si na wysokim siódmym miejscu. - Jestem zadowolony z postawy moich kolarzy w Chinach. To by trudny wyêcig, a my wszyscy jesteêmy ju zm czeni wyczerpujàcym sezonem. Tym bardziej zawodnikom nale à si s owa uznania za udany start w doborowym gronie - powiedzia nam Piotr Wadecki, dyrektor sportowy naszej grupy. WyÊcig Tour of Hainan by ostatnim w sezonie 2011, w którym wzi li udzia kolarze z grupy CCC Polsat Polkowice. Teraz cykliêci udadzà si na odpoczynek, aby po kilku tygodniach rozpoczàç przygotowania do nowego sezonu. Wiele wskazuje na to, e w dru ynie zajdzie sporo zmian kadrowych. Jest te przesàdzone, e ekipa CCC Polsat Polkowice nie b dzie si Êcigaç w drugiej dywizji, na zapleczu elitarnego Pro Touru, a w dywizji trzeciej. O planach na kolejny sezon, a tak e zmianach kadrowych b dziemy informowaç na bie àco.

16 16 Gazeta Polkowicka CCC wyraênie przegra o w Stambule Naszpikowany gwiazdami Êwiatowego formatu zespó Fenerbahce nie pozostawi polkowiczankom z udzeƒ, co do tego, kto jest lepszy. Podopieczne trenera Dikeoulakosa kontrolowa y przebieg meczu od poczàtku do koƒca i ostatecznie wygra y 86:66. W dniu sk adu tego numeru Gazety CCC gra o we w asnej hali z w oskà Familà Schio. Nie ulega wàtpliwoêci, e to gospodynie by y zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Pomaraƒczowe swojej szansy upatrywa- y w tym, e rywalki sà dopiero u progu sezonu - przed pojedynkiem z nimi rozegra y zaledwie jedno oficjalne spotkanie - z odwiecznym rywalem Galatasaray. Zresztà przegrane 78:85. Zgranie mia o byç atutem naszych dziewczyn. Niestety okaza o si, e zbudowany z indywidualnoêci nietuzinkowych zespó ze Stambu u prezentuje na tyle wysoki poziom, e pokonanie polkowiczanek nie jest dla niego adnym problemem, nawet u progu sezonu. Poczàtek meczu by bardzo wyrównany. W szeregach gospodyƒ z bardzo dobrej strony pokaza y si najwi ksze gwiazdy - Amerykanka Angel McCoughtry i Australijka Penny Taylor. Po stronie CCC ci ar zdobywania punktów spoczywa g ównie na barkach rozgrywajàcej Sharnee Zoll, która radzi a sobie lepiej ni dobrze. Do ósmej minuty by o bardzo równo. Niestety dla polkowiczanek w koƒcówce dwiema trójkami popisa a si Taylor, co pozwoli o jej dru ynie prowadziç po 10 minutach gry 24:19. W kwarcie numer dwa przewaga gospodyƒ systematycznie ros a, g ównie za sprawà McCoughtry oraz Nevire Yilmaz, która pod koszem nie mia- a sobie równych. W szeregach CCC imponowa a Zoll, która nie tylko Êwietnie asystowa a, ale tak e regularnie zdobywa a punkty - do przerwy uzbiera a ich a 17 i by a liderkà nie tylko swojej dru yny, ale ca- ego meczu. To g ównie dzi ki jej postawie pomaraƒczowe schodzi y do szatni z oêmiopunktowym baga em - przy stanie 46:38. Sharnee Zoll rzuci a w Stambule 17 punktów. W drugiej po owie kapitalnie spisywa a si znana z wyst pów na polskich parkietach w barwach Lotosu Gdynia Êrodkowa z Serbii Ivana Matoviç. Popisywa a si celnymi rzutami spod kosza, z dystansu, a tak e efektownymi asystami. Rosnàca przewaga Fenerbahce to w du ej mierze jej zas uga. Kroku próbowa a jej dotrzymaç Evanthia Maltsi, która dwukrotnie trafi a zza linii 6,75. Niestety ewidentnie siad a Zoll, która po przerwie nie trafi a do kosza rywalek ani razu. Trzecià kwart Fenerbahce wygra o wysoko - 23:15 i przed rozpocz ciem ostatnich 10 minut jedynie niepoprawni optymiêci mogli sàdziç, e gospodynie dadzà sobie wydrzeç zwyci stwo. Fenerbahce kontrolowa o gr, a w koƒcówce trener Dikeoulakos da szans m odziutkiej Olcay Cakir, która zaliczy a swoje pierwsze punkty na euroligowych parkietach. Ostatecznie mecz zakoƒczy si pewnà wygranà gospodyƒ 86:66. Dla naszych dziewczyn by a to druga pora ka w presti owych rozgrywkach. FENERBAHCE STAMBU - CCC POLKOWICE 86:66 (24:19, 22:19, 23:15, 17:13) FENERBAHCE: McCoughtry, Matoviç po 19, Yilmaz, Taylor po 14, Siyahademir 8, Tamane 6, Babkina 2, Cakir,Nevlin po 2, Tuncluer, Tancan po 0. CCC: Zoll 17, Maltsi 14, Frazee 11, Walich 8, Perovanoviç 6, Musina, Petronyte po 4, Majewska 2, Gajda 0. Dziewczyny z Polkowic by y zdecydowanym faworytem sobotniego meczu. Tym bardziej, e w poprzednim tygodniu nie rozgrywa y meczu w Eurolidze, bo wypad a im pauza. - Ten tydzieƒ dobrze nam zrobi. Czas pracuje na naszà korzyêç. JesteÊmy zespo em, który ciàgle si poznaje. Aby wszystko zacz o funkcjonowaç, tak jak tego oczekujemy trzeba troch poczekaç - t umaczy trener Koziorowicz. Po sobotnim pojedynku mo- e byç zadowolony z defensywy, która zawsze by a dla niego elementem najwa niejszym. Jego podopieczne pozwoli y rywalkom rzuciç zaledwie 35 punktów, co na pewno jest wynikiem zadowalajàcym. Do ataku mo na mieç jednak sporo zastrze eƒ. O ile skutecznoêç rzutów dwupunktowych oddawanych g ównie ze strefy podkoszowej na poziomie 54 procent jest przyzwoita, to dwa celne rzuty na 15 oddanych zza linii 6,75 m chluby pomaraƒczowym nie przynosi. W 1989 majàcy za sobà trzy lata pracy w Manchesterze United Alex Fergusson przegra z lokalnym rywalem - City 1:5. Po meczu mówi, e to najbardziej upokarzajàca pora ka w jego karierze. 23 paêdziernika 2011 roku przysz a przegrana jeszcze wy sza i jeszcze bardziej bolesna. Tylko rywal si nie zmieni. Oba zdarzenia dzieli od siebie blisko çwierç wieku. To kawa czasu. Losy odwiecznych rywali uk ada y si przez te wszystkie lata zgo a odmiennie. Tu po pami tnej kl sce chyba nawet najwi ksi optymi- Êci rozkochani w United, w najbardziej kolorowych snach nie marzyli, e Fergusson podaruje im a tyle powodów do dumy. Z kolei fani City musieli prze ywaç jedno upokorzenie za drugim. Ich klub miota si w ogonie tabeli Premiere League, bàdê te bi si w II lidze. Wszystko odmieni o si, - Ciàgle si zgrywamy. W koszykówce tak jest, e albo wpada, albo nie wpada. Mam nadziej, e z ka dym kolejnym meczem b dzie coraz lepiej - mówi a Evanthia Maltsi. Sobotnia potyczka rozpocz a si od dwóch minut bez kosza. Oba zespo y pud owa y z czystych pozycji. Ów impas prze ama a Iva Perovanoviç trafiajàc spod kosza. W pierwszej kwarcie gospodynie dominowa y. Skal ich przewagi najlepiej oddaje wynik - 20:5, a tak e fakt, e leszczynianki pierwsze punkty zdoby y po 5 minutach gry. - JesteÊmy na zupe nie innym poziomie. Nie dysponujemy sk adem, który pozwala realnie myêleç o nawiàzaniu wyrównanej walki z takimi dru ynami jak CCC - t umaczy po meczu Dariusz Raczyƒski, trener T czy. W kwarcie numer dwa jego podopieczne spisywa y si o niebo lepiej i potrafi y nawet wygraç ten fragment meczu. Inna sprawa, e spora w tym zas uga niskiej skutecznoêci gdy w klub postanowi zainwestowaç szejk Mansour ben Zayed al-nahyan - saudyjski miliarder, przy którym Roman Abramowicz to niemal biedak. Wy o y setki milionów funtów na transfery, zatrudni szkoleniowca z W och i roztoczy wizj budowania globalnej marki, porównywalnej z tà, którà ma ju rywal zza miedzy. Poczàtkowo sz o opornie, ale tak gruntowne zmiany, jak te, które zaordynowa szejk, wymagajà czasu. W obecnym sezonie niedowierzajàcy w wizje Êwietlanej przysz oêci fani City po raz pierwszy majà realne podstawy do tego, by sàdziç, e ju nied ugo to ich pupile b dà rzàdziç nie tylko Manchesterem i Anglià, ale ca à pi karskà Europà. 23 paêdziernika w ligowym hicie City pokonali United 6:1 i to na ich stadionie. Co wi cej zrobili to w czasie, gdy Czerwone Diab y zachwycajà Sport Coraz lepsza defensywa CCC Podopieczne trenera Krzysztofa Koziorowicza nie da y najmniejszych szans rywalkom z Leszna i pokona y je pewnie 68:35. By o to szóste zwyci stwo polkowiczanek w rozgrywkach Ford Germaz Ekstraklasy. Megan Frazee by a najskuteczniejszà zawodniczka CCC w meczu z T czà Leszno. Rzuci a 14 punktów. gospodyƒ. Do przerwy polkowiczanki prowadzi y 32:18. Po zmianie stron w ciàgu kilkudziesi ciu sekund za trzy punkty trafi y Agnieszka Majewska oraz Maltsi i przewaga CCC uros a do 20 punktów. Gospodynie przez ca y czas kontrolowa y przebieg wydarzeƒ na parkiecie, ale w ich poczynaniach ofensywnych by o sporo nonszalancji, o czym Êwiadczà 22 straty. Uczciwie trzeba jednak przyznaç, e rywalki nie zmusi y polkowiczanek do wielkiego wysi ku. Stàd zapewne roztargnienie, które momentami mog o byç irytujàce, ale wielkiego wp ywu na koƒcowy wynik nie mia o. CCC POLKOWICE - T CZA LESZNO 68:35 (20:5, 12:13, 20:8, 16:9) Polkowice: Maltsi 13, Perovanoviç 8, Musina 5, Zoll, Majewska po 4 oraz Frazee 14, Petronyte 8, Gajda 7, Walich 5, Jasnowska 0.» WOKÓ SPORTU Upokorzenie, które mo e zrodziç coê pi knego wszystkich swoim pe nym fajerwerków, a przede wszystkim zabójczo skutecznym stylem i sà ju niemal gotowe do starcia z magicznà Barcelonà. Tym samym, po up ywie blisko çwierçwiecza nienasyconemu Szkotowi, który prowadzi swoich ch opców do setek bitew przysz o prze yç upokorzenie jeszcze wi ksze ani eli to z 1989 roku. Przeci tny kibic ju dziê zaciera r ce na myêl o rewan u. Wiadomo bowiem, e kto jak kto, ale Fergusson na pewno nie zaszyje si w domowym zaciszu, by roniç zy. Co to, to nie. On ze zdwojonà mocà zacznie pracowaç nad tym, by w kolejnej potyczce to jego zespó by górà. A to zwiastuje mecz epokowy, przy którym zblednà wszystkie inne. Mecz, o jakim marzà kibice nie tylko w Manchesterze, ale na ca ym Êwiecie.

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Miasto Miasto Miasto ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Innowacja organizacyjna

Innowacja organizacyjna Ekonomia świat kreuje, wiedza- sukces gwarantuje! E. Marchwacka Innowacja organizacyjna Jak założyć własną firmę, jakie prowadzić zasady jej rozliczania? zarejestrowana pod numerem 5361.2.110.2014 Opracowana

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Regulamin przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach.

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach. Załącznik 12 Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Typ wskaźnika (,, długoterminowy)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MJR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Trzebini. sygn. akt VIII GUp 40/14/S październik 2015r. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W...

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W... Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego w Jodłówce i Kramarzówce oraz udziału w projekcie Ja też jestem przedszkolakiem nowe formy edukacji przedszkolnej w Gminie Pruchnik.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 9 do siwz WZÓR UMOWY ZLECENIE nr.. zawarta w Kielcach w dniu... 2013 roku, pomiędzy: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia o g ł a s z a PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY na zbycie udziałów Gminy Bogatynia w Spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo