Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca"

Transkrypt

1 ISSN ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR Xl 2008 nr 11 (59) R. V Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca Andrzej Mleczko Seks, myd³o i powid³o Wydawnictwo Iskry Najnowszy zbiór rysunków Andrzeja Mleczki. Czytelnik mo e siê po nim spodziewaæ tematyki o rozmaitym charakterze, w tym œciœle zwi¹zanej z wiosn¹ i szeroko rozumianym budz¹cym siê yciem. Czy jednak aby na pewno autor wie o yciu wystarczaj¹co du o? Jako Kozioro ec o osobach urodzonych pod tym znakiem Zodiaku pisze, i : z najwiêkszym trudem nawi¹zuj¹ kontakty z otoczeniem. Nie wzbudzaj¹ wiêkszej sympatii, s¹ bowiem nudne, zdystansowane i ma³o b³yskotliwe. Najlepiej czuj¹ siê w pracy zorganizowanej, monotonnej, o sta³ym rytmie. Najbardziej wskazany dla nich zawód to ksiêgowy, wojskowy lub rolnik. Karierê robi¹ bardzo rzadko, poniewa brak im elastycznoœci, obrotnoœci i wdziêku. S¹dzimy wiêc, e taki baga osobowoœciowy gwarantuje zadowalaj¹cy poziom zarówno dystansu w yciu, jak i satyry w rysunkach. Andrzej Mleczko urodzi³ siê w 1949 roku w Tarnobrzegu. Studiowa³ na Wydziale Architektury w Krakowie. Od 1971 roku rozpocz¹³ wspó³pracê z pismami polskimi i zagranicznymi, w których opublikowa³ ponad dwadzieœcia tysiêcy grafik i rysunków. Prezentowa³ swoje prace na 134 wystawach indywidualnych w Polsce i 21 za granic¹. Zajmuje siê przede wszystkim rysunkiem satyrycznym, ale tak e ilustracj¹ ksi¹ kow¹, grafik¹ reklamow¹ i scenografi¹. W 1983 roku otworzy³ w Krakowie swoj¹ Galeriê Autorsk¹, któr¹ prowadzi do dzisiaj. Seks, myd³o i powid³o to ju szósty album wydany przez Iskry i poœwiêcony twórczoœci artysty. Poprzednie to Rysunki i aforyzmy, Wiersze i rysunki, Tylko dla doros³ych, Seks i polityka oraz Rozmówki polsko-polskie. Na spotkanie z Autorem i wrêczenie Nagrody zapraszamy 24 XI do Œródmiejskiego Oœrodka Kultury. W serii Poeci Krakowa ukaza³ siê najnowszy tomik El biety Zechenter-Sp³awiñskiej pt. Grudka soli pod powiek¹. Zapraszamy do lektury! Program listopad XI, godz Polsko-esperancka Scena Areno zaprasza na monodram Promieniotwórczoœæ. Maria Sk³odowska-Curie wed³ug materia³ów biograficznych Marii, Piotra i Ewy Curie oraz autorów wspó³czesnych: Szczerbaka, Vernadskij'ego i innych. Realizacja i wykonanie: Jadwiga Gibczyñska W yciu Marii Curie tyle jest cech wielkich, e chcia³oby siê je opowiadaæ jak legendê. (...) zawsze cierpia³a skrycie nad tym, i œwiat chce j¹ widzieæ inn¹ ni ona jest w istocie. A tak by³a pod tym wzglêdem wra liwa i nieprzejednana, e nie umia³a do koñca ycia przybraæ adnej z owych postaw sztucznych, jakie na ogó³ wielkim ludziom narzuca ich s³awa. (...) Nie umia³a byæ s³awn¹. Ewa Curie Pani Curie jest ze wszystkich ludzi na œwiecie jedynym nie zepsutym przez s³awê cz³owiekiem. Albert Einstein 4 XI, godz Krakowski Klub Wegetarian yj i pozwól yæ innym zaprasza na spotkanie z Marzen¹ Góreck¹ pt. Etyka wyzwolenia zwierz¹t wg Petera Singera. Prowadzenie: Renata Fia³kowska 5 XI, godz Salonik Pani Ewy Wieczór ze znanym, znakomitym basem Leonardem Andrzejem Mrozem Prowadzenie: Ewa Warta-Œmietana, Jacek Chodorowski Wstêp: 5 z³ 6 XI, godz Krakowski Klub Podró ników. W³odzimierz Musia³ Nowa Zelandia krajobrazy na koñcu œwiata W³odzimierz Musia³, podró nik, fotograf, pilot wycieczek. Od 1999 roku realizuje swoje podró nicze pasje, do chwili obecnej odby³ ponad 50 dalekich wypraw, odwiedzi³ ponad 40 dalekich krajów. Slajdy z Nowej Zelandii s¹ plonem trzech wypraw do Kraju Kiwi ( ). Piêkno przyrody, ró norodnoœæ krajobrazów, surowa natura tym wszystkim zachwyca Nowa Zelandia: od wulkanów i gejzerów poprzez lasy deszczowe do alpejskich szczytów, fiordów i lodowców. Zapraszamy w podró do jednego z najpiêkniejszych obszarów na Ziemi. 7 XI, godz Charles Péguy Przedsionek Tajemnicy Drugiej Cnoty dylematy t³umacza. O dylematach t³umacza opowie prof. Leon Zarêba, który przet³umaczy³ poemat Przedsionek Tajemnicy Drugiej Cnoty Charles'a Péguy'ego (pierwsze wydanie w Polsce). Prowadzenie: prof. dr hab. Barbara Sosieñ, prof. UJ, specjalistka od literatury francuskiej. Fragment poematu Pieœñ o nocy w formie muzycznej wykona Janusz Grzesz. Recytacja po polsku Stanis³aw Michno, po francusku Leon Zarêba. Przedsionek Tajemnicy Drugiej Cnoty jest poematem o nadziei francuskiego poety i mistyka, jest jego duchowym testamentem. To najwa niejsze z dzie³ Péguy'ego ( ) ukazuje dzia³anie Bo ej nadziei i ³aski w yciu ka dego cz³owieka. Autor poprzez œwiadectwo przemiany w³asnego ycia uczy, jak odnajdywaæ je w trudach dnia codziennego. Dziêki niemu odkrywamy, e Bóg jako pierwszy pok³ada w cz³owieku nadziejê, a dopiero póÿniej cz³owiek w Bogu i w swoim bliÿnim. 10 XI, godz Przystanek marzenie Józef Baran Wiersze czytaj¹: Anna Dymna i Józef Baran. Piosenki z tekstami Józefa Barana i kompozycjami Andrzeja Zaryckiego zaœpiewaj¹: Kinga Rataj, El bieta Wojnarowska i Julia Zarycka z zespo³em. Przy fortepianie: Konrad Masty³o. Prowadzenie: redaktor Wac³aw Krupiñski Przystanek Marzenie to kontynuacja bardzo dobrze przyjêtego przez czytelników i krytykê dziennika z prze³omu wieków pt. Koncert dla nosoro - ca. W Przystanku Marzenie liryzm i humor, literacka anegdota i oryginalna refleksja egzystencjalna, to co osobiste i to co uniwersalne 1,,

2 splataj¹ siê w jedno, tworz¹c barwny gobelin narracyjny, podobnie jak plastyczne opisy podró y do Singapuru, Indonezji, Maroka, Londynu przemieszane z impresjami z ycia bohemy artystycznej Krakowa i obrazkami z kraju lat dziecinnych autora. Józef Baran przekonuje, e nasze istnienia ogo³ocone z marzeñ by³yby o wiele ubo sze.wspó³organizator: Zysk i S-ka Wydawnictwo Józef Baran, urodzony w Borzêcinie. Mieszka od wielu lat w Krakowie. Jego pierwsze tomiki poetyckie ciep³o przyjê³y takie autorytety krytyczne, jak Jerzy Kwiatkowski, Artur Sandauer czy Zbigniew Bieñkowski. Nastêpne ugruntowa³y wysok¹ pozycjê i wprowadzi³y wiersze Barana do podrêczników i programów szkolnych oraz antologii. Za swe ksi¹ ki otrzyma³ m.in. Nagrodê Fundacji Koœcielskich w Genewie (1980), wyró nienie PEN West USA w Los Angeles (2002) i Nagrodê Sto³ecznego Królewskiego Miasta Krakowa (2004). Popularnoœæ przynios³y mu wiersze œpiewane m.in. przez Stare Dobre Ma³ eñstwo. 12 XI, godz Jesienne nastroje program poetycko-muzyczny w wykonaniu Marii i Andrzeja Mrozów, Anny Szaleñcowej i Andrzeja Krzysztofa Torbusa. Anna Szaleñcowa mi³oœniczka fotografii (kilka wystaw fotograficznych na koncie), filmowiec-amator i podró nik. Kocha kulturê basenu Morza Œródziemnego, antyk i wspó³czesnoœæ. Tym razem Anna Szaleñcowa wyst¹pi w roli œpiewaczki! Anna Lankosz-Mróz z wykszta³cenia botanik, doktor nauk przyrodniczych, zwi¹zana z Ogrodem Botanicznym UJ. Autorka zdjêæ przyrodniczych i krajobrazowych. Andrzej Mróz autor pe³nych nastroju piosenek i wierszy. Bard piosenki turystycznej. Z wykszta³cenia metalurg absolwent AGH. Z pasji harcerz, muzyk, tekœciarz, przewodnik beskidzki, fotografik (od 1996 roku cz³onek Zwi¹zku Polskich Fotografików Przyrodniczych). Wystawy autorstwa Andrzeja Mroza prezentuj¹ m.in. kolekcje, roœliny i pejza e krakowskiego Ogrodu Botanicznego. Andrzej Krzysztof Torbus poeta, prozaik, autor ksi¹ ek dla dzieci, autor tekstów piosenek. Studiowa³ filologiê polsk¹ na Uniwersytecie Jagielloñskim. Laureat wielu nagród literackich i konkursów poetyckich, Ogólnopolskiej Studenckiej Gie³dy Piosenki Turystycznej oraz Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wspó³za³o yciel legendarnej krakowskiej grupy literackiej Tylicz. Opublikowa³ kilkanaœcie ksi¹ ek, w tym siedem tomików poetyckich. 13 XI, godz Wystêp uczniów Szko³y Wokalno-Aktorskiej pod kierunkiem Bogdana Kalarusa. Przy fortepianie Anna Wrona 15 XI, godz Klub Przyjació³ Kota Filemon zaprasza na spotkanie pt: Otwórz okienko dla kota. Prowadzenie: Renata Fia³kowska 15 XI, godz Koncert flamenco zespo³u Tajo de Plata Zespó³ flamenco dzia³aj¹cy od 1999 r., pod kierunkiem Ma³gorzaty Drza³, w sk³adzie: Ma³gorzata Drza³ choreografia, taniec, œpiew, palmas, Maria Magdalena Gierat taniec, palmas, Anna Karpierz taniec, palmas, Marta Godlewska taniec, Grzegorz Guzik gitara, cajon, palmas, œpiew. Goœcinnie w zespole wystêpuj¹: Micha³ Czachowski cajon, gitara, palmas, Dominika Topolska taniec, Edyta Galarowicz taniec, Anna Weremczuk taniec, Anna Ab³amowicz taniec, œpiew, palmas, Jagoda Romanowska taniec hinduski. W repertuarze tanecznym i muzycznym grupy s¹ nastêpuj¹ce formy flamenco: alegrias, bulerias, guajira, fandangos de Huelva, tangos, tangos de Malaga, tientos, garrotin, sevillanas, solea, zorongo, siguiriya, solea por buleria, taranta i petenera. W tañcu wykorzystywane s¹ wachlarze, kapelusze i chusty. 17 XI, godz Spotkanie z piosenkami Jagi Wroñskiej Jaga Wroñska (œpiew), Jacek Bylica (fortepian), Agata Pó³torak (skrzypce) wykonaj¹ piosenki autorskie, do muzyki kompozytorów krakowskich, piosenki francuskie, ydowskie. Jaga Wroñska wokalistka zwi¹zana z krakowsk¹ formacj¹ Loch Camelot. Regularnie wystêpuje z recitalem Na wyspie Kraków. Nazywana jest polsk¹ Edith Piaf. Stypendystka Prezydenta Miasta Krakowa w 2008 r. 18 XI, godz Filmowy Klub Historyczny zaprasza na film Doniesienie na Wojty³ê Dziêki uprzejmoœci krakowskiego oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej zapraszamy na pokaz filmu po³¹czonego z wyk³adem, a dotycz¹cym historii inwiligacji biskupa kardyna³a Karola Wojty³y. Historia oparta zosta³a na badaniach Marka Lasoty, historyka IPN, a zarazem dyrektora krakowskiego oddzia³u. W filmie wykorzystano unikalne fotografie ze zbiorów krakowskiego Muzeum Historii Fotografii. 19 XI, godz Tea Time (dawniej Five o'clock) Spotkanie z Wand¹ Bargie³owsk¹-Bargie³³o, solistk¹ Teatru Wielkiego w Warszawie. Prowadzenie: Ewa Warta-Œmietana, Jacek Chodorowski Wstêp: 5 z³ 2 Marek Cienkiewicz Najwy ej w Rumunii Ze wspomnieñ podró nika Góry Fogaraskie (Fogarasze, Munþii Fagaraº) to dach Rumunii. D³ugi na kilkadziesi¹t kilometrów ³añcuch górski, rozci¹gaj¹cy siê z zachodu na wschód, ogranicza Transylwaniê od po³udnia, jest najwy sz¹ czêœci¹ Karpat Po³udniowych, s¹ to te najwy sze góry Rumunii (Moldoveanu, 2544 m n.p.m.). Aby wyprawa w Fogarasze mia³a sens, mo na j¹ zaplanowaæ na dwa sposoby. Sposób pierwszy: oko³o oœmiodniowa wyprawa przejœcie ca³ego grzbietu g³ównym szlakiem koloru czerwonego. Ca³y ekwipunek trzeba nosiæ na plecach: namiot, œpiwór, karimatê, ubrania i jedzenie. Schroniska fogaraskie, aczkolwiek istniej¹, s¹ w wiêkszoœci po³o one na wysokoœci ok metrów, wiêc codzienne zejœcie z grzbietu œrednio jakieœ 500 metrów w pionie i pokonanie tego odcinka nastêpnego ranka jest zbyt du ym wyzwaniem. Sposób drugi podobny jest do pierwszego w sensie wyposa enia, ale krótszy i ³atwiejszy. Na prze³omie lat 60- i 70-tych wybudowano z polecenia Ceauºescu (dyktator chcia³ zbudowaæ posiad³oœæ dla siebie w centralnej czêœci gór) szosê, zwan¹ obecnie Transfogarask¹, która przecina te góry w samym œrodku, dok³adnie z pó³nocy na po³udnie. Droga ta jest majstersztykiem in ynierii od pó³nocy wznosi siê nieustannie, w koñcowym odcinku wije siê kilkunastoma 180-stopniowymi serpentynami, coraz wy ej i wy ej, przekraczaj¹c górskie potoki, dolinki i rumowiska g³azów. Najwy szy jej punkt to jezioro Bâlea Lac, 2030 m n.p.m. Tam, na du ym parkingu, mo na zostawiæ pojazd i udaæ siê na kilkudniow¹ wêdrówkê: na zachód w stronê Negoiu (2535 m) lub w kierunku wschodnim na Moldoveanu (2544 m) dwa najwy sze szczyty fogaraskie. Ten wariant niestety zwi¹zany jest z czêœciowym wracaniem siê po w³asnych œladach, do pozostawionego samochodu. Szosa Transfogaraska przekracza grzbiet tu za Bâlea Lac wybitym w skale tunelem, a potem prowadzi ju tylko w dó³, na po³udnie, szaleñczymi zakrêtami, coraz bli ej i bli ej doliny Dunaju. Nasza wyprawa opiera³a siê na sposobie drugim. Postanowiliœmy zostawiæ samochód w³aœnie obok Bâlea Lac i jeœli tylko pogoda dopisze zdobyæ obydwa znacz¹ce szczyty, czyli Negoiu i Moldoveanu, w miarê mo liwoœci na lekko, pozostawiaj¹c wiêkszoœæ rzeczy w biwaku na dole. Co tu kryæ tak w³aœnie siê sta³o. Wycieczka trwa³a 4 dni, w ca³oœci przebiegaj¹c w rejonie grzbietu, który w tym rejonie, miêdzy Negoiu i Moldoveanu, nie schodzi poni ej 2000 m. Szlak ma charakter wysokogórski: gdzieœ daleko w dole pozosta³y górnoreglowe œwierczyny, dró ka wije siê pomiêdzy skupiskami omsza³ych g³azów i przez trawiaste hale. W znacznej czêœci szlak trawersuje kolejne szczyty. Czêsto wêdrowaliœmy potê nym zboczem o nachyleniu 30 stopni, widz¹c parêset metrów ni ej dno doliny a niedaleko wy- ej szczyty... i potem ju tylko niebo.

3 Najtrudniejszym technicznie odcinkiem jest rejon Negoiu. Szlak w tym rejonie porównywany jest przez polskich turystów do tatrzañskiej Orlej Perci i faktycznie: s¹ ³añcuchy, ekspozycje, niebezpieczne nachylenia. Spor¹ trudnoœæ mo e sprawiæ leb Drakuli: kilkaset metrów wspinaczki w górê na ³añcuchach w¹skim kominem, gdzie nierzadko trzeba przecisn¹æ siê przez zwê enia ska³... W drodze powrotnej, w dó³, jest znacznie trudniej. Ale za to po 45- minutowym napiêciu miêœni i umys³u, po wyjœciu ze lebu, rozpoœciera siê przed nami morze gór, po horyzont plany wy sze, ni sze, nieco zamglone a tu nad nami samo Negoiu. Aby z tego miejsca dojœæ do najwy szego szczytu Rumunii potrzeba dwóch, a nawet trzech dni. Moldoveanu od zachodu (równie od wschodu) ma kszta³t namiotu lub trapezu, d³ugoœci piêciuset metrów, po³o onego na linii pó³noc-po³udnie. Wêdrowiec wchodzi od strony pó³nocnej i staje jakby na ostrzu brzytwy. Po lewej i po prawej opadaj¹ bardzo stromo zbocza. Eksponowana dró ka prowadzi w stronê szczytu, 2544 m n.p.m. Na szczycie umieszczony jest krzy i tabliczka z nazw¹ miejsca i... ju wy ej w Rumunii siê nie da byæ. Wszêdzie dooko³a góry a my nad nimi. I to w³aœnie w Fogaraszach jest najpiêkniejsze: wêdruj¹c przez kilka dni bez ustanku na dwóch tysi¹cach metrów zapominamy, e gdzieœ w dole jest inny œwiat. Tu nie ma drzew (drzewa? co to s¹ drzewa?), s¹ góry dooko³a (i daleko gdzieœ p³askowy Siedmiogrodu), s¹ kruki szybuj¹ce jeszcze wy ej (albo te ni ej) i jest przestrzeñ. Jedynym problemem w Górach Fogaraskich, który mo e brutalnie sprowadziæ na ziemiê, s¹... sami turyœci. Wêdruj¹c przez kilka dni g³ówn¹ czêœci¹ grzbietu, pomiêdzy Negoiu a Moldoveanu, nocuje siê w kilku logicznych miejscach, tam, gdzie robi to wiêkszoœæ osób. Niestety, nie ma tam zagospodarowania, nie ma turystycznych toalet, wiêc zanieczyszczenia biologiczne s¹ wszêdzie dooko³a biwaków. Najgorsze s¹ jednak œmieci: ludzie po prostu zostawiaj¹ konserwy, worki, papierki, szmatki, butelki, a nawet zu yte kartrid e po gazie do kuchenek. Szczególnie przykro by³o zauwa yæ polskie konserwy turystyczne z Tesco, worki po polskich kaszkach Nestle i zupkach z Winiary To oczywiœcie psuje du ¹ czêœæ przyjemnoœci, podobno jednak tak jest w³aœnie tylko na g³ównym odcinku miêdzy Negoiu a Moldoveanu, w skrajnych czêœciach tych gór jest lepiej, bo tam dociera znacznie mniej turystów. W Fogaraszach powszechne jest pasterstwo. Stada owiec pêdzone s¹ na sam grzbiet, nierzadko trzeba przebijaæ siê przez w³ochate morze, które upatrzy³o sobie nasz szlak na miejsce postoju po³¹czonego z konsumpcj¹. Pasterze obserwuj¹ turystów z pewnym pob³a aniem, ale chêtnie prosz¹ o zigaretten, nie pogardz¹ te jedzeniem. Owce szczególnie atrakcyjnie wygl¹daj¹ w stadzie z dalszej odleg³oœci, z góry, z trawersu: wtedy bia³a plama powoli posuwa siê w dole, wypuszczaj¹c odnogi w jedn¹ stronê i wci¹gaj¹c je z drugiej, przykrywaj¹c i odkrywaj¹c teren pod sob¹ a do bacówki, która ulokowana jest tu nad górn¹ granic¹ lasu, a wiêc na oko³o 1500 metrów. Pewnego razu taki kierdel ulokowal siê dok³adnie na szlaku, owieczki posiada³y znu one i monotonnie prze uwa³y wyskubane trawy a my w naszej delikatnoœci chcieliœmy obejœæ to stado. Za nami sz³a kilkuosobowa grupa rumuñskich turystów. Mê czyzna na przodzie widz¹c, e schodzimy, zawo³a³ na nas, póÿniej zaœ wszed³ w owce z energicznym pokrzykiwaniem i wymachami r¹k. Zwierzêta powstawa³y ale tylko te bezpoœrednio le ¹ce na œcie ce i powoli odesz³y na bok robi¹c miejsce. Skorzystaliœmy zatem z okazji i przemknêliœmy za przygodnymi towarzyszami w wêdrówce i teraz ju wiemy, jak postêpowaæ z owcami. Fogarasze mo na traktowaæ jako dobr¹ szko³ê ycia. Wycieczki jednodniowe tu siê nie sprawdz¹ (za krótki czas), tutaj przyje d a siê na co najmniej kilka dni i liczyæ trzeba na to, co na plecach, na towarzyszy wêdrówki i na dobr¹ pogodê. W naszym przypadku wszystko siê sprawdzi³o, a na œmieci na biwakach trzeba po prostu nie zwracaæ uwagi. 20 XI, godz Drugi Wieczór Komedii Improwizowanej. Wyst¹pi Kabaret PUK i zaproszone zespo³y. Przedstawienie, które proponuj¹ krakowscy artyœci z Kabaretu PUK i innych zaproszonych zaprzyjaÿnionych zespo³ów to cykl scenek i gier aktorskich tworzonych na bie ¹co, w oparciu o sugestie widowni. Ka da scenka ma w³asne zasady i schemat dzia³ania. Do schematu widownia dok³ada brakuj¹ce elementy postacie, które maj¹ odegraæ aktorzy; miejsce akcji lub pojedyncze kwestie. Inspiracj¹ dla imprezy jest amerykañskie show Whose line is it anyway. W³aœnie z tego programu zaczerpniêta zosta³a koncepcja improwizowanych gier i scenek, które kabareciarze przedstawi¹ w ŒOKu. Publicznoœæ bêdzie mia³a wp³yw na ka dy z tworzonych na ywo skeczy bêdzie mog³a wybraæ miejsce akcji, postacie, które maj¹ w nim wzi¹æ udzia³ czy te nawet wtr¹ciæ niektóre kwestie. Koncepcjê takiej formy widowiska stworzyli w XX wieku teoretycy teatru Keith Johnston i Viola Spolin (pracowali zupe³nie niezale - nie od siebie). Bilety: 10 z³. 21 XI, godz Grudka soli pod powiek¹ El bieta Zechenter-Sp³awiñska. Spotkanie z Autork¹ Prowadzenie: Wojciech Ligêza Oprawa muzyczna: Agnieszka Roesner i Edward Zawiliñski Promocja najnowszego tomiku wierszy El biety Zechenter-Sp³awiñskiej wydanego w ramach serii Poeci Krakowa Œródmiejskiego Oœrodka Kultury w Krakowie. (...) fotografie dawnych uczuæ, zapisy wspomnieñ, kroniki spraw przegranych, rejestry projektów, które siê nie spe³ni³y, strony a³obne, wanitatywne medytacje. (...) Wiersze El biety Zechenter-Sp³awiñskiej ucz¹ dystansu potwierdzonego przez autoironiê, obrony w³asnych prawd, có z tego, e s³abszych od wrzawy ca³ego œwiata, dzielnoœci, która przyjmuje wszystko, co siê wydarza, bez upiêkszeñ, z³udzeñ i mitów. Raz po raz powraca czu³oœæ, odzywa siê czysty liryzm. W elegijnym œwietle wyostrzaj¹cym kontury rzeczy w sposób intensywny odczuwa siê piêkno krajobrazów i miejsc, bardziej wyrazisty staje siê zwi¹zek z ca³ym istnieniem, wiêcej znacz¹ miêdzyludzkie wiêzi. Utrwalone w poezji debiutantki pierwsze intuicje i rozpoznania, zachwyty i refleksje teraz wzbogacone zostaj¹ o doœwiadczenie i m¹droœæ Wojciech Ligêza 23 XI, godz Ludzie estrady œpiewane rozmowy z Krzysztofem Cwynarem. Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2 Bilety w cenie 30 i 25 z³ do nabycia w ŒOK. 24 XI, godz Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca Andrzej Mleczko Seks, myd³o i powid³o. Spotkanie z Autorem i wrêczenie Nagrody. Prowadzenie: Wac³aw Krupiñski. 25 XI, godz Koncert pt.: Niegasn¹ca mi³oœæ Fortepian, gitara i œpiew Aleksandra Kopyto Nostalgiczny wieczór, podczas którego mi³oœæ i przemijanie wzajemnie siê przenikaj¹, a wszystko dziêki m³odej utalentowanej piosenkarce i zarazem autorce tekstów swoich piosenek. Aleksandra Kopyto, m³oda piosenkarka, zwi¹zana jest z muzyk¹ od dzieciêcych lat najpierw uczy³a siê w szkole muzycznej, póÿniej œpiewa³a jako pierwszy sopran w chórze miejskim, nastêpnie miêdzynarodowym In Terra Pax ( ). Jej pasj¹ jest œpiew, gra na gitarze klasycznej, muzyka gospel, ró norodne style od soul, etno jazz'u, po funky i rock. Obecnie absolwentka geografii na Uniwersytecie Jagielloñskim. 26 XI, godz Krakowski Teatr Faktu zaprasza na monodram Niegdyœ Ofelia oparty na motywach utworu Stanis³awa Wyspiañskiego Œmieræ Ofelii. Projekt i wykonanie: Nina Repetowska Spektakl powsta³ w Roku Stanis³awa Wyspiañskiego i stanowi³ ho³d aktorki z³o ony Wielkiemu Mistrzowi Sztuki. Spektakl rozpoczyna szum deszczu i wtargniecie na salê wzburzonej kobiety - aktorki, której nie przyznano roli Ofelii w przygotowywanym w³aœnie przez jej mê a spektaklu. A przecie, któ w tej roli mo e byæ lepszy od niej?! Aktorka przeistacza siê z chwili na chwilê w postaæ popadaj¹c¹ w szaleñstwo, podobnie jak Ofelia. Hipnotyzuje publicznoœæ gestem, s³owem, spojrzeniem. Jaki bêdzie fina³ tego spektaklu mo na siê przekonaæ ju wkrótce. Premiera monodramu odby³a siê 8 paÿdziernika 2007 roku w Œródmiejskim Oœrodku Kultury. 27 XI, godz Poprzez Kresy. Zdjêcia i komentarz: Piotr Korpanty Przez Zbara, Krzemieniec i Poczajów. Druga czêœæ relacji z wycieczki na kresy bêdzie obejmowaæ przejazd przez tereny po³o one na pó³noc od Tarnopola, bêd¹cym w Polsce miêdzywojennej miastem wojewódzkim. Pierwsza miejscowoœæ na trasie to Zbara, który by³ miejscem oblê enia przez wojska Chmielnickiego w 1649 roku. Obrona polskiego obozu warownego zosta³a przedstawiona przez Henryka Sienkiewicza w Ogniem i mieczem, a niedawno w wersji filmowej Jerzego Hoffmana. Obejrzeliœmy dok³adnie fortyfikacje zamku zbaraskiego, a tak e umoc- 3

4 nienia przegródka. Zobaczyliœmy tak e koœció³ Bernardynów, który podnosi siê ze zniszczeñ z czasów sowieckich. W Wiœniowcu, bêd¹cym miejscem pochodzenia Jeremiego Wiœniowieckiego, pozosta³ zespó³ zamkowo-pa³acowy nale ¹cy do jego rodziny, a póÿniej do Mniszchów. Du o czasu poœwiêciliœmy na zwiedzenie Krzemieñca, w którym starost¹ w XVI wieku by³a królowa Bona, a najbardziej znan¹ osob¹ stamt¹d siê wywodz¹c¹ by³ Juliusz S³owacki. Bardzo du ¹ atrakcj¹ turystyczna w tym rejonie jest ³awra w Poczajowie nazywana prawos³awn¹ Czêstochow¹. Jej piêkne po³o enie, bogate i pe³ne z³oceñ wyposa enie wnêtrz oraz czczone przez wiernych œwiêtoœci robi¹ ogromne wra enie na turystach z Polski. W kolejnym dniu zaplanowane by³o zwiedzanie Tarnopola, co bêdzie tematem nastêpnego grudniowego spotkania. 27 XI, godz , Ani-yun-wiya czyli Klub Mi³oœników Rdzennej Ludnoœci Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej zaprasza na wyk³ad Izabeli Nawrot-Adamczyk pt. Obraz Indianina w kanadyjskiej kulturze. Izabela Nawrot doktorantka w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ w Zak³adzie Kanady. Specjalizuje siê w kulturze i historii z elementami spo³ecznymi tubylczych Kanadyjczyków. 27 XI, godz Krakowski Klub Podró ników. Natalia Figiel Na dachu Kaukazu Natalia Figiel, przewodnik górski, geograf, chodzi po górach, wspina siê, podró- uje, swoj¹ pracê te zwi¹za³a z górami. Wszystko po to, by ci¹gle byæ trochê wy ej nad poziomem morza. Z gór zielonych w koñcu trafia siê w góry bia³e tak w³aœnie zrodzi³ siê pomys³ by zdobyæ Elbrus. W szybkim tempie, bo urlopu ma³o, przy niesamowicie sprzyjaj¹cej pogodzie, w ponoæ szczêœliwy dzieñ z trzema ósemkami w dacie uda³o siê stan¹æ na dachu Kaukazu. 28 XI, godz Promocja ksi¹ ki Miêdzymiasto Agnieszki Ga³uszki Prowadzenie: Marek Górka Miêdzymiasto to pozycja szczególna, dotykaj¹ca pragnienia odwiecznej wêdrówki. Podró e, przemieszczanie pomiêdzy miastami, dworce, stacje, poci¹gi stanowi¹ t³o tej lektury. Agnieszka Ga³uszka: absolwentka historii na UJ, w yciu ima³a siê ró nych profesji, by³a opiekunk¹ zwierz¹t w ogrodzie zoologicznym, szatniark¹ w teatrze a wreszcie zaw³adnê³y ni¹ nowe technologie czyli bran a informatyczna. Nade wszystko lubi podró owaæ i to nie tylko tu po okolicy, mia³a okazjê poznaæ równie Syberiê, Himalaje, Kubê, Indie czy Gruzjê. Wielu j¹ zna jako wêdrowca œwiata, a teraz mamy mo liwoœæ zobaczyæ j¹ w roli debiutuj¹cej pisarki. Klub KAZIMIERZ ul. Krakowska 13, Kraków, tel XI Wystawa fotografii Jerzego Baranowskiego,,Pejza e. 3 XI, godz Spotkanie z Jerzym Baranowskim dla uczestników warsztatów fotograficznych,,podró e z fotografi¹. Jerzy Baranowski, znany i uznany twórca fotografii, jest laureatem kilkudziesiêciu konkursów fotografii artystycznej. Za twórczoœæ artystyczn¹ otrzyma³ tytu³ honorowy Miêdzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej,,Artiste FIAP, a przez Photographic Society of America zosta³ zakwalifikowany do,,class star. Wyda³ albumy krajoznawcze:,,wielkie Jeziora Mazurskie,,,Pojezierze Kaszubskie,,,Wêdrówki,,,Polskie krajobrazy,,,z biegiem rzek,,,nad szczytami Tatr,,,Ma³opolska,,,Scenic and Castles. 3 i 17 XI, godz Grupa rozwoju osobistego pracuj¹ca metod¹ psychodramy. Zajêcia prowadzi Barbara Sokó³ i Monika Œcibak. 3, 10, 17, 24 XI, godz.19.00,,przygoda z fotografi¹ warsztaty prowadz¹ Ma³gorzata Pióro i Zygmunt Novak. 6 XI, godz ,,Ajurweda medycyna naturalna obszaru Indii i Sri Lanki prelekcja Marty Kostki w ramach spotkañ Grupy Kobiet Alternatywnych. 18 XI, godz Turniej Klubowy Krakowskiego Klubu Szaradzistów,,Agora przygotowany przez Marcina Radonia. 19 XI, godz.18.00,,m³odzi muzycy seniorom koncert fortepianowo-skrzypcowy w wyk. uczniów OSM I st. 20 XI, godz ,,Jak wzmocniæ odpornoœæ organizmu. Naturalne suplementy ywnoœci wyk³ad z cyklu spotkañ z przedstawicielami Kliniki Zdrowia,,Korona. 4 Most nad Popradem przep³ywaj¹cym przez miasteczko z ryneczkiem, które z pewnej wysokoœci, na przyk³ad ze szczytu Kiciarza, mo na przykryæ kapeluszem. Pada³o przed kilka dni, teraz siê rozpogodzi³o. Paj¹ki korzystaj¹c z ³adnej pogody zak³adaj¹ wieczorem sieci na muszki. Te sieci s¹ rozwieszone podstêpnie na przês³ach mostu tu przy lampkach, do których zlatuj¹ siê ca³ymi chmarami zwabione œwiat³em æmy i muszki. Pracowite paj¹ki ca³ymi godzinami nawlekaj¹ na przês³a koronki nici. Do niektórych przyklejonych jest mnóstwo muszek. Inne sieci maj¹ jeszcze za du e oka, tak e muszki przelatuj¹ przez nie i lec¹ do dalej. Wre praca. Dziesi¹tki, setki paj¹ków: du ych, mniejszych, malutkich, wszystkie uwijaj¹ siê przy robocie, o ywione wielk¹ nadziej¹ na pyszn¹ biesiadê. Znajoma, z któr¹ obserwujemy gor¹czkow¹ pracê paj¹ków, wyraÿnie bierze ich stronê, cieszy siê, e za chwilê bêd¹ mog³y siê najeœæ do syta, strofuje mnie, gdy mam ochotê popsuæ im dzie³o, urwaæ parê nitek z muszkami i zawiesiæ je w innym miejscu, gdzie paj¹kom nie idzie polowanie. Jest wieczór, w dole p³ynie rzeka przypominaj¹c, e wszystko przemija i zmienia siê: panta rei... S³ychaæ zagadkowy szmer fal, które opowiadaj¹ sobie tajemne sprawy. Tej nocy rozszala³a siê nad miasteczkiem burza z b³yskawicami i ulew¹. Kiedy na drugi dzieñ rano wszed³em znowu na podwieszany most nad Popradem, zobaczy³em istne pobojowisko pajêcze. Nieliczne nici zerwane, fruwaj¹ce na wietrzyku, tu i tam wisia³y strzêpy, jakieœ pojedyncze nitki z przylepionymi do nich pojedynczymi trupami twórców tych sieci. Prawie wszystkie paj¹ki wyginê³y tej nocy, niektóre pospada³y do rzeki, potopi- ³y siê, inne zginê³y od ulewy, jak od szalej¹cego tsunami. Ich wielki trud, ich mozolna praca, ich gor¹czkowa nadzieja - wszystko spe³z³o, zblak³o, nic z tego nie pozosta³o. Józef Baran TSUNAMI Pomyœla³em, e tak samo bywa z naszymi codziennymi marzeniami, nadziejami, kaprysami, które tkamy misternie, podobni paj¹kom, ukryci w naszych wewnêtrznych œwiatach. A potem przychodzi zewnêtrzna ulewa, apokalipsa, tsunami i nic z tego, czym skrycie siê radowaliœmy, nie ma szans na przetrwanie. Ale przecie liczy siê moment o ywiaj¹cej nas nadziei, ta chwila, gdy wierzymy, e warto jeszcze, jeszcze!, warto wiêcej wiêcej!, choæ naprawdê ma³o z owej z³udnej wiary pozostaje, spe³ni siê, ziœci......na koñcu jednego z przêse³ para ocala³ych paj¹ków, którym widocznie uda³o siê przetrwaæ tsunami w szczelinach wsporników. Ich widok przy pracy nape³nia otuch¹ i bezinteresownym wzruszeniem e znów rozpoczynaj¹ taniec z nici¹ prowadz¹cy do utkania nowej, wielkiej pajêczej sieci. Od pocz¹tku, od zera, od jednej nitki decyduj¹ siê stwarzaæ na nowo swój œwiat. Jak cz³owiek... Piwniczna, sierpieñ 2007 (Fragment ksi¹ ki Przystanek marzenie, która uka e siê w tych dniach w wyd. Zysk i S-KA w Poznaniu) Na spotkanie z Autorem i promocjê ksia ki Przystanek marzenie zapraszamy 10 XI o godz do Œródmiejskiego Oœrodka Kultury

5 Dokumentalny film autorstwa Dariusza Walusiaka, omawiaj¹cy inwigilacjê metropolity krakowskiego, arcybiskupa Karola Wojty³ê, zosta³ oparty na badaniach Marka Lasoty, historyka, od listopada 2007 r. dyrektora krakowskiego Oddzia³u Instytutu pamiêci Narodowej. Mechanizmy pañstwa totalitarnego zawsze s¹ to same ze zniewoleniem oraz podporz¹dkowaniem jednostki w celu jej kontrolowania. Niezbêdny jest do tego rozbudowany i wszechmocny aparat przemocy. W PRL na stra y komunistycznego systemu sta³o okryte z³¹ s³aw¹ UB (Urz¹d Bezpieczeñstwa), przemianowane nastêpnie na SB (S³u ba Bezpieczeñstwa), które nie tylko rozpracowywa³o, ale te zwalcza³o wszelkich wrogów w³adzy ludowej. Poza niszczeniem podziemia niepodleg³oœciowego (lata ), niezale nych ruchów studencko-robotniczych ( ), szczególnym zainteresowaniem SB by³ objêty Koœció³ katolicki wraz z duchowieñstwem. Do walki z nim komuniœci utworzyli w ramach aparatu bezpieczeñstwa specjalny IV departament. Najlepsz¹ metod¹ w walce z Koœcio³em by³o podwa anie jego autorytetu, jak i próby rozbijania jednoœci duchowieñstwa (np. tzw. ksiê a patrioci), szukanie wœród nich s³abych jednostek, które szanta em mo na zmusiæ do wspó³pracy b¹dÿ skompromitowaæ. Takim dzia³aniom by³ poddany tak e Karol Wojty³a, któremu za³o ono teczkê ju w 1945 roku, gdyzaœ w 1958 r. zosta³ biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, bezpieka nasili³a dzia³alnoœæ inwigilacyjn¹. Film, oparty na ksi¹ ce Marka Lasoty ( Donos na Wojty³ê. Karol Woj- Doniesienie na Wojty³ê Zabaw siê w szaradzistê Warto zobaczyæ... ty³a w teczkach bezpieki, Kraków 2006), pokazuje strach w³adz komunistycznych przed dynamicznym, charyzmatycznym kap³anem, ale te bezsilnoœæ aparatu bezpieczeñstwa wobec bezkompromisowej postawy biskupa krakowskiego. Dzia³alnoœæ SB spowodowa³a jedynie wiêksz¹ wolê i determinacjê wszelkich dzia³añ zwi¹zanych z pos³ug¹ kap³añsk¹, jak i spo- ³eczn¹ biskupa Karola Wojty³y. To dziêki niemu, jak i innym niez³omnym ksiê- om, komunistom nie uda³o siê zniewoliæ naszego spo³eczeñstwa. Koœció³ by³ ostatnim szañcem wolnej Polski, miejscem, gdzie szukali wsparcia i pomocy dzia³acze opozycji antykomunistycznej. Gdyby w³adzy ludowej uda³o siê zniszczyæ ten ostatni bastion, to prawdopodobnie nie mielibyœmy ani sierpnia 1980 r., ani roku 1989 i oddania w³adzy w pierwszych wolnych i demokratycznych wyborach. Dlatego zapraszam do przyjœcia i obejrzenia filmu, poznania mechanizmów funkcjonowania aparatu bezpieczeñstwa, a nade wszystko zobaczenia, e prawda o tamtych szarych czasach, gdzie sumienie nieraz by³o wystawione na próbê, nie mo e byæ zapomniana oraz przemilczana choæby po to, aby dawni oprawcy nie byli bezkarni. Marek Górka Zapraszamy do Œródmiejskiego Oœrodka Kultury 18 XI o godz ,do Filmowego Klubu Historycznego na film dokumentalny pt.: Doniesienie na Wojty³ê. Krzy ówki rozwi¹zuje wiêkszoœæ Polaków. S¹ wœród nich i tacy, których nudz¹ panoramy, szukaj¹ wiêc zadañ trudniejszych, ciekawszych i bardziej ró norodnych. To czytelnicy pism Rozrywki, szaradziœci rozproszeni po wsiach i miasteczkach, czêsto nieœwiadomi tego, e w pobli u mieszka s¹siad podzielaj¹cy ich pasjê. Hobbyœci zrzeszeni w klubach wiedz¹ ju, e wystarczy raz odwa yæ siê na udzia³ w szaradziarskiej imprezie, by poczuæ siê cz³onkiem rodziny szaradzistów i nabraæ ochoty na kolejne podobne spotkania. Do wszystkich szaradzistów, tak e i tych uprawiaj¹cych dot¹d swoje hobby tylko w zaciszu domowym, kierujê ten tekst i zaproszenie od klubu Agora na otwarte Mistrzostwa Krakowa, które odbêd¹ siê 29 listopada br. o godz , w Krakowie przy ul. Miko³ajskiej 2 (Œródmiejski Oœrodek Kultury). Mi³oœnicy ambitnych rozrywek umys³owych! PrzyjdŸcie, sprawdzicie samych siebie, poznacie innych szaradzistów i autorów znanych wam dot¹d jedynie z nazwiska, a byæ mo e i niektórych redaktorów Rozrywki. Serdecznie zapraszamy! Barbara Sudo³ 21 XI, godz Wernisa wystawy fotografii: Janiny Wieczorek,,Irlandia Jakuba Chodurskiego,,Lustra witra owe Janina Wieczorek po ukoñczeniu studiów w Krakowskiej Akademii Sztuk Piêknych na Wydziale Grafiki u prof. M. Wejmana, podjê³a pracê w Politechnice Krakowskiej w Zak³adzie Fotografii Naukowej przy Wydziale Architektury. Ukoñczy³a te studia in ynierskie, pracuj¹c równoczeœnie w Instytucie Ochrony Œrodowiska PK. Pochodzi z Krynicy, wiêc wychowa³a siê w zielonych lasach i ³¹kach. Prawie od urodzenia autorkê ci¹gnê³o w kolorowy Wielki Œwiat... Marzenia spe³ni³y siê, gdy uda³o jej siê zwiedziæ ju spor¹ jego czêœæ. Obecnie zajmuje siê grafik¹, malarstwem i fotografi¹. Bra³a udzia³ w kilku wystawach zbiorowych w kraju i za granic¹. W swoim dorobku ma 11 wystaw indywidualnych. Nale y do Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Jakub Chodurski, ur. w 1979 roku w Krynicy Zdrój, ukoñczy³ studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie studiowa³ Sztukê Sakraln¹. Swoje prace prezentowa³ na 3 wystawach indywidualnych fotografia, malarstwo olejne. Obecnie od dwóch lat zajmuje siê witra ownictwem. Projektuje i wykonuje witra e o tematyce sakralnej oraz witra e stanowi¹ce wyposa enie wnêtrz (zdobienia okien, drzwi, mebli, dekoracje œcienne, sufitowe). Projektuje i wykonuje równie bi uteriê ze szk³a witra owego. Na niniejszej wystawie prezentuje fotografie nowej serii luster witra owych. 24 XI, godz Buen Camino Preregrino! czyli na piechotê do Santiagio de Compostella. Potem choæby i na koniec œwiata wyk³ad Micha³a Nowaka. Opowieœæ, po³¹czona z prezentacj¹ slajdów, z pieszej wêdrówki starym szlakiem pielgrzymim Camino de Santiago.,,Rok temu przeszed³em niezbyt jeszcze popularne Camino del Norte, wzd³u pó³nocnego wybrze a Hiszpanii. Nastêpnie w Oviedo skrêci³em na po³udnie, by najstarsz¹, górsk¹ œcie k¹ dotrzeæ do Santiago de Compostella. Trasa liczy³a oko³o 800 km i zajê³a mi pó³tora miesi¹ca. Z wielk¹ przyjemnoœci¹ opowiem o swoich przygodach na tej drodze, ciekawych ludziach tam poznanych i byæ mo e zachêcê kogoœ do takiego sposobu poznawania œwiata. Micha³ Nowak, ur. ponad trzydzieœci lat temu. Student V roku psychologii na wydziale filozoficznym UJ, ale przede wszystkim mi³oœnik gór i podró y. Jego pasj¹ jest wspinanie i... joga. Okreœla siebie jako osobê poszukuj¹c¹. Najlepiej czuje siê bêd¹c w drodze. 29 XI, godz Ogólnopolskie Szaradziarskie Mistrzostwa Krakowa (organizator KKS,,Agora ) ZAJÊCIA STA E: Klub Bryd owy wtorek pi¹tek Klub Szachowy wtorek pi¹tek Klub Seniora wtorek pi¹tek Klub Szaradzistów Krakowskich Agora wtorek, godz Chór Hejna³ œrody i pi¹tki, godz Próby duetu Retro Max czwartki, godz Warsztaty teatralne (Dzieci Kazimierza) œrody, czwartki, godz Warsztaty teatralne m³odzie y pi¹tek, Zajêcia TAI CHI wtorki, czwartki Spotkania fotografików,, Grupy 7 poniedzia³ek godz Biblioteka codziennie Klub Strych ul. Masarska 14, Kraków tel , ZAJÊCIA STA E KLUB INTERNETOWY STRYCH czynny: poniedzia³ek czwartek, godz pi¹tek, godz KRAKOWSKI KLUB KOMIKSU * porady dla tworz¹cych komiksy * dyskusje o komiksach z innymi fanami spotkania: czwartek, godz KO O MANGA ANIME YOKAI * pokazy anime, co miesi¹c program pokazów * przygotowanie programu i wyjazdy na konwenty i imprezy mangowe spotkania: œroda, godz KO O FANTASTYKI DRAMA * gra fabularna na ywo spotkania: poniedzia³ek, godz KO O GIER STRATEGICZNYCH * rozgrywanie bitew, kampanii i specjalnych scenariuszy klubowych do Warhammera, Warzone, Main Panzera, Mordheima, Konfrontacji i Warmachine: Hordes * dysponujemy gotowymi sto³ami do gry i szerokim asortymentem makiet * spotkania: wtorek, czwartek godz KO O GIER PLANSZOWYCH 5

6 * rozgrywki we wspó³czesne gry planszowe: negocjacyjne, familijne, ekonomiczne, strategiczne, historyczne spotkania: pi¹tek godz KO O PLASTYCZNE * spotkania integracyjne ró nych grup spo³ecznych, w tym osób niepe³nosprawnych * zajêcia plastyczne prowadzone przez absolwentów ASP spotkania: pi¹tek godz IMPREZY: 4 27 XI Liga gry strategicznej Infinity 4 27 XI Liga gry strategicznej Main Panzer Klub Muzyki Wspó³czesnej Malwa ul. Dobrego Pasterza 6, Kraków tel./faks , Klub czynny jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz XI Dni Ignacego Jana Paderewskiego z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci pod patronatem Przewodnicz¹cej Rady Miasta Krakowa Pani Ma³gorzaty Radwan-Ballady Program: 6 XI, godz Klub Muzyki Wspó³czesnej Malwa Projekcja filmu dokumentalnego o Ignacym Janie Paderewskim. S³owo wstêpne Ma³gorzaty Perkowskiej-Waszek 7 XI, godz Park im. dr Henryka Jordana w Krakowie Z³o enie kwiatów pod pomnikiem I.J. Paderewskiego przez uczestników VIII Miêdzynarodowego Turnieju Gimnastyki Artystycznej O Srebrnego Soko³a. Wystêp Chóru Mêskiego Krakowskiego Towarzystwa Œpiewackiego ECHO pod dyrekcj¹ Zbigniewa Huptysia 11 XI, godz Dom Polonii, Rynek G³ówny 14 w Krakowie Recital fortepianowy Adama Dobrowolskiego Muzyka Polska S³owo o Ignacym Janie Paderewskim 13 XI, godz Studio Koncertowe Radia Kraków, al. S³owackiego 22 Koncert poœwiêcony twórczoœci I.J. Paderewskiego z udzia³em: Tadeusza Domanowskiego fortepian, Aleksandry Rusin œpiew, Orkiestry kameralnej Orfeusz pod dyr. Jana Bary³y S³owo o Ignacym Janie Paderewskiem dr Ma³gorzata Perkowska-Waszek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagielloñskiego Wstêp za zaproszeniami, które mo na otrzymaæ w sekretariacie Klubu Malwa lub w Œródmiejskim Oœrodku Kultury 6-13 XI, godz Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10 Wystawa poœwiêcona yciu i dzia³alnoœci I.J. Paderewskiego 19 XI, godz Dom Pogodnej Jesieni, ul. Korczaka Koncert pieœni patriotycznych 23 XI, godz Salon Artystyczny Dettloffów Spotkanie z Leszkiem Aleksandrem Moczulskim z udzia³em Jacka Zieliñskiego. Prowadzenie: Jacek Wojs Wstêp za zaproszeniami, które mo na otrzymaæ w sekretariacie Klubu Malwa 30 XI, godz Muzykolandia. Cegie³ki Muzykolandii koncert dla dzieci Wstêp 5 z³. Bilety do nabycia przed koncertem. Wykonawcy: Katarzyna S³ota-Marciniec - œpiew, prowadzenie Uczniowie Studium Muzyki KMW Malwa Muzykolandia to cykl koncertów umuzykalniaj¹cych dla dzieci. Cykl tegorocznych koncertów zatytu³owany jest Cegie³ki Muzykolandii, poznawaæ bowiem bêdziemy elementy muzyki takie jak, artykulacja, rytm, dynamika, kolorystyka dÿwiêkowa. Podczas koncertów odbywaj¹ siê konkursy i zabawy dydaktyczne. Wstêp: 5 z³. Bilety do nabycia przed koncertem ZAJÊCIA STA E Studium Muzyki kursy gry na instrumentach (dla dzieci): fortepianie, skrzypcach, flecie, gitarze, saksofonie, keyboardzie). Zajêcia indywidualne, zajêcia umuzykalniaj¹c, koncerty umuzykalniaj¹ce Muzykolandia. 6 8 Krakowskie Kalendarium Rocznicowe 5 listopada 1828 r. zmar³ hrabia Emeryk Zachariasz Miko³aj Seweryn Hutten-Czapski herbu Leliwa (urodzony r.). Znany kolekcjoner, numizmatyk. Pochowany zosta³ na Cmentarzu Rakowickim. 6 listopada 1928 r. urodzi³ siê w odzi Waldemar Krygier (zmar³ w Be³chatowie). Artysta malarz, grafik, scenograf i re yser teatralny. Za³o yciel i dyrektor Teatru 38 w Krakowie. 10 listopada 1898 r. urodzi³ siê Tadeusz Kudliñski (zmar³ 8 paÿdziernika 1990 r.), prozaik i krytyk teatralny. Represjonowany przez polskie w³adze komunistyczne. Po wyjœciu z wiêzienia w 1955 r. zwi¹za³ siê redakcj¹ Tygodnika Powszechnego. 13 listopada 1938 r. urodzi³a siê w Krakowie Roma Ligocka, malarka i pisarka. We wrzeœniu 2001 r. za ksi¹ kê Dziewczynka w czerwonym p³aszczyku uhonorowana zosta³a przez nasz Oœrodek Nagrod¹ Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca. 18 listopada 1888 r. zmar³ Walery Rzewuski (urodzony r.), fotograf, uczestnik powstania styczniowego, radny miasta Krakowa. W 1857 za³o y³ jedno z nowoczeœniejszych atelier fotograficznych. Zas³yn¹³ z fotografii portretowych oraz widoków Krakowa i okolic. Jest patronem Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. 18 listopada 1958 r. zmar³ prof. Witold Budryk (urodzony w Bia³ymstoku r.), in ynier górnictwa, rektor AGH. 19 listopada 1928 r. urodzi³ siê w Krakowie prof. Kazimierz Nowacki (zmar³ r.). Historyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, prezes Towarzystwa Sztuk Piêknych w Krakowie, pracownik naukowy Zak³adu Teatrologii UJ. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim. 21 listopada 1908 r. w Samborze urodzi³ siê Tadeusz Pankiewicz (zmar³ r.), farmaceuta, w³aœciciel apteki Pod Or³em, za pomoc ydom w krakowskim gettcie uhonorowany medalem Sprawiedliwy Wœród Narodów Œwiata autor s³ynnej wspomnieniowej ksi¹ ki Apteka w gettcie krakowskim. 24 listopada 1908 r. urodzi³a siê w Starym Samborze Maria Jarema, (zmar³a 1 listopada 1958 r.). Znana artystka malarka, rzeÿbiarka i scenograf, wspó³za³o ycielka Grupy Krakowskiej, wspó³pracowa³a z teatrami Tadeusza Kantora Cricot i Cricot 2. jmp Drugi, paÿdziernikowy numer kwartalnika FRAGILE poœwiêciliœmy nowym technologiom. Mo na przeczytaæ m.in. o eksperymentalnej poezji stochastycznej, literaturze nowomedialnej, blogomanii, cyberpunku, krakowskich Intermediach, kreacji w dobie nowych mediów cyfrowych, rewolucjach w muzyce, wspó³czesnym teatrze japoñskim. Publikujemy wywiady z Codemanipulatorem, z indyjskim poet¹ Aœokiem WadŸpeji, kompozytork¹ Ew¹ Trêbacz. Wypowiedzieli siê dla nas Ewa Wójtowicz, Patryk Ga³uszka, Krzysztof Maækowski. Pismo FRAGILE w cenie 5 z³ do nabycia w biurze Œródmiejskiego Oœrodka Kultury i w wybranych ksiêgarniach w Polsce. Wiêcej 9

7 7 ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR listopad 2008 LUDZIE ESTRADY ROZMOWY ŒPIEWANE 23 Listopada Krzysztof Cwynar bêdzie goœciem Niny Repetowskiej Urodzony w Wilnie w trzeciej kamienicy od Ostrej Bramy... Krzysztof Cwynar Znany, lubiany i szanowany kompozytor, piosenkarz, poeta, re yser, animator kultury. Œpiewaj¹c swoje piosenki jest wiarygodny, bo czyni to z mi³oœci¹ do tych, którzy go s³uchaj¹! W jego repertuarze znaleÿæ mo na piosenki liryczne, dramatyczne, ballady, które œpiewa z ekspresj¹ i co wa ne na ywo!. Brawurowo nawi¹zuje kontakt z ka d¹ publicznoœci¹, jest zawsze sob¹. Jego dewiza yciowa to wszechstronnoœæ i samowystarczalnoœæ. W swym przebogatym yciu artystycznym zetkn¹³ siê z wieloma znakomitymi artystami, jak choæby ze Zbigniewem Namys³owskim, W³odzimierzem Korczem, Bogus³awem Klimczukiem. Œpiewa³ z najlepszymi orkiestrami: Henryka Debicha, Edwarda Czernego, Jerzego Miliana. Komponowa³ i nadal komponuje piosenki dla swych œpiewaj¹cych kole anek i kolegów, m.in. dla: Anny German, Ireny Santor czy Jerzego Po³omskiego. Wystêpowa³ z ogromnymi sukcesami na Festiwalach Piosenki w Opolu, Sopocie, Ko³obrzegu, a tak e Rostocku, Wilnie i Albenie. Odby³ podró artystyczn¹ prawie po wszystkich Republikach Radzieckich. Wystêpowa³ równie w Europie Zachodniej, USA i Kanadzie. Ci¹gle œpiewa, komponuje, nagrywa p³yty, wystêpuje na estradach w radiu i TV. Niespo yty, niespokojny, ci¹gle coœ wymyœlaj¹cy, proponuj¹cy, twórczy. Co mu daje te si³y? Moim zdaniem misja jak¹ spe³nia od 1992 r. To praca z uzdolnionymi artystycznie osobami niepe³nosprawnymi. Stworzy³ wêdruj¹c¹ Scenê Integracji i podró uje ze swymi podopiecznymi po ca³ej Polsce, a tak e poza jej granicami. W 2002 r. podj¹³ kolejn¹ piêkn¹ wspó³pracê z utalentowanymi muzycznie ludÿmi bezdomnymi. Wystêpuj¹ razem, œpiewaj¹, nagrywaj¹ p³yty i s¹ szczêœliwi. Te przepiêkne inicjatywy Krzysztofa Cwynara wzruszaj¹ publicznoœæ która go bezgranicznie kocha. Najbardziej w odzi, gdzie mieszka od wielu lat. Wkrótce odwiedzi Kraków i pewnie zaœpiewa nam nasze ulubione piosenki Po egnania na peronach, Cyganka, Zawstydzona, Bia³e konie dnia 23 listopada 2008 r., w cyklu Ludzie estrady rozmowy œpiewane. Nina Repetowska - Krakowski Teatr Faktu Patronat honorowy Ksi¹dz Infu³at Jerzy Bry³a Patroni medialni: TVP 3 Kraków, Dziennik Polski, Radio Kraków Ma³opolska, Karnet, Echo miasta, Miasto kobiet. Sponsorzy: Hotel Campanile, Towarzystwo S³owaków w Polsce, Kuchnia Staropolska U Babci Maliny, Aryton Salon Firmowy, Hotel Ostoya Palace Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Wydzia³u Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzêdu Miasta Krakowa Taniec dla dzieci œroda, (grupa I), (grupa II) Gimnastyka dla pañ poniedzia³ek, godz Klub Seniora I czwartek miesi¹ca, godz Klub Zau³ek ul. Poselska 9, Kraków 4 XI, godz Relacja z poœwiêcenia nowego koœcio³a w Tarnopolu Anna Madej 6 XI, godz Renesans jako powrót do tradycji imperialnej staro ytnego Rzymu wyk³ad dra Piotra Krasnego 10 XI, godz Konsultacje plastyczne Urszula Tatrzañska 13 XI, godz Renesans jako zerwanie tradycji sztuki chrzeœcijañskiej wyk³ad dra Piotra Krasnego 20 XI, godz Starochrzeœcijañskie odrodzenie wyk³ad dra Piotra Krasnego 21 XI, godz Enzymatyczna dieta Gersona Krystyna urek 27 XI, godz Sztuka nowo ytna wobec dziedzictwa sztuki bizantyñskiej wyk³ad dra Piotra Krasnego 27 XI, godz Techniki fotograficzne technika albuminowa c.d. Miros³aw Dylski koncerty 23 XI, godz Koncert ku czci œw. Cecylii (msza Cheriona i antyfony) Zespó³ Muzyki Dawnej Canticum Novum, koœció³ Œwiêtej Trójcy ojców Bonifratrów, ul. Krakowska X, godz Koncert z cyklu Œwiêty szlak Almae Matris Zespó³ Muzyki Dawnej Canticum Novum - œpiew, komentarz s³owny - Stanis³aw Dziedzic, koœció³ ojców Bernardynów, ul. Bernardyñska 2 wystawy 3-30 XI, godz Lwów wystawa fotografii Romana Weso³owskiego spotkania klubowe poniedzia³ki godz nauka gry na fortepianie godz Stowarzyszenie Plastyków Nieprofesjonalnych Ziemi Krakowskiej godz Bractwo Rycerskie Zakon Soko³a nauka tañca dawnegoœrody godz nauka gry na fortepianie godz Polskie Towarzystwo Ziemiañskie œrody i pi¹tki godz próby i nabór do Zespo³u Canticum Novum czwartki godz grupa fotografików KontraZ pi¹tki godz rozmówki angielskie 7 XI, godz Klub Z³oczowski 4 XI, godz Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów P³d. - Wsch. 11 XI, godz Ko³o TML - Tarnopol i Ko³o TML - Stryj 18 XI, godz Stowarzyszenie Mi³oœników Jaros³awia 21 XI, godz spotkanie sympatyków diety niskowêglowodanowej 25 XI, godz Macierz Ziemi Cieszyñskiej 28 XI, godz Stowarzyszenie M³odych Pisarzy Oœrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych Piwnica pod Baranami ul. œw. Tomasza 26, tel , 15, 22, 29 XI, godz Kabaret Piwnica pod Baranami 26 XI, godz Recital Agaty Œlazyk 7

8 Zaproszenia * * * Zaproszenia * * * Zaproszenia * * * Zaproszenia Charles Peguy Przedsionek tajemnicy drugiej cnoty (fragmenty poematu) t³umaczenie: prof. dr hab. Leon Zarêba Nocy, jesteœ œwiêta, Nocy jesteœ wielka, Nocy jesteœ piêkna. Nocy wielkim otulona p³aszczem Kocham ciê Nocy i ciê pozdrawiam i wys³awiam ciê jesteœ moj¹ wspania³¹ cór¹ i moim stworzeniem. O piêkna nocy, nocy ogromnym otulona p³aszczem, p³aszczem usianym gwiazdami Przypominasz mi, mnie samemu przypominasz tê wielk¹ ciszê jaka panowa³a Zanim otworzy³em niewdziêcznoœci œluzy. I zapowiadasz mi, mnie samemu zapowiadasz tê wielk¹ ciszê jaka siê stanie Kiedy je zamknê. O s³odka, wielka, œwiêta, piêkna nocy mo e z moich cór najœwiêtsza, nocy sukni¹ wspania³¹ okryta sukni¹ z gwiazd utkan¹ Przypominasz mi tê wielk¹ ciszê jaka panowa³a na œwiecie Przed rozpoczêciem w³adania cz³owieka. Zapowiadasz mi tê wielk¹ ciszê jaka bêdzie Po zakoñczeniu w³adania cz³owieka, kiedy podejmê moje ber³o. I myœlê czasem o tym z wyprzedzeniem bo ten cz³owiek naprawdê robi du o szumu. Lecz przede wszystkim, ma Nocy, przywodzisz mi na myœl noc tamt¹. (...) Ogrodniku królewski, ogrodniku kwiatów i owoców, ogrodniku dusz Ludu ty jesteœ moim ogrodnikiem. Ogrodnikiem w sadzie, ogrodnikiem w warzywniku ogrodnikiem w ogrodzie. Ogrodnikiem na polach. Ludu ogrodników, ludu szlachetny, ludu uczciwy, Ludu prawy. Twoje lasy bardziej s¹ zadbane ni sam park królewski Twoje lasy (najdziksze) bardziej s¹ zadbane ni królewskie sady. Twoje pola i twoje doliny bardziej s¹ zadbane ni ogrody króla. Na twych polach rozleg³ych nie widzê ni jednego chwastu. Ludu pracowity na pró no siê rozgl¹dam twoje pola s¹ czyste jak zadbany ogród Twe doliny co w dali faluj¹ ³agodnie P³odnoœci pe³ne, tajemnych zag³êbieñ. Nabrzmiewaj¹ pod dotkniêciem rêki. Ludu gorliwy p³ug ni brona ni walec, ni ³opata ni grabie ni kopaczka ni motyka ni ko³ek do sadzenia czy sznurek mierniczy Nie nudz¹ siê w twym rêku. Nie pró nuj¹ w twej d³oni. Nie boisz siê ich dotykaæ. Nie patrzysz siê na nie z daleka krêc¹c nosem. Ale z p³uga z brony z walca ³opaty kopaczki motyki czy rydla Robisz dobre i uczciwe robotnice, narzêdzia uczciwego cz³owieka. Nie boisz siê do nich zbli aæ. D³oñ twojej rêki wyg³adza stylisko narzêdzia, nadaje mu piêkny po³ysk drewna. Na spotkanie z t³umaczem poematu Charlesa Peguy Przedsionek tajemnicy drugiej cnoty, prof. dr hab. Leonem Zarêb¹ zapraszamy 7 listopada o godz Krzysztof Graboñ Krzysztof Graboñ rocznik 1984, urodzi³ siê w Brzozowie na Podkarpaciu, mieszka w Turzym Polu. Zwi¹zany ze œrodowiskami literackimi Podkarpacia. Prezentowane wiersze pochodz¹ z jego debiutanckiego tomiku Wschód i zachód (Oficyna Wydawnicza Apla, Krosno 2008). Romuald Rosiñski we wstêpie napisa³: W jego poezji ka de s³owo ma umotywowane miejsce. Spotykamy elementy turpizmu i mizerabilizmu, konsekwentne d¹ enie do tradycji awangard. Cenn¹ cech¹ jest swobodna gra wyobraÿni interesuj¹ce metafory, odleg³e skojarzenia, trafne puenty. Warto te nadmieniæ, i jego wiersze zosta³y przet³umaczone na jêzyk serbski przez mieszkaj¹c¹ w Dukli Olgê Laliæ-Krowick¹, która goœci³a te na ³amach naszego pisma. 8 Cz³owiek pracy obok bazaru kontemplowa³em Renata M wróci³a z Niemiec odwiedzi³a rodzinê zarabia³a na nastêpny Krosno 28 kwietnia 2007 Marzenie Lodowiec ma³ej dziewczynki jak tonie wezbrana woda w oparach wiecznej mg³awicy stuka obcasami tul¹c biednego ch³opca spogl¹da z zapytaniem o porzucone liœcie przerywaj¹ce wszystkie rozsypane na niebie nici w Kroœcienku Wy nym ko³o Krosna s¹ wszystkie jesienne liœcie pouk³adane drzewa stoj¹ na bacznoœæ chyba zasypiaj¹ za chwilê wszystko zostanie przykryte stworzonka bêd¹ szukaæ miejsca widzia³em przez szybê anio³a w kurtce 9 listopada 2007 Prezentacje * * * Prezentacje * * * Prezentacje Zmarnowana wierzy³em jak dzieciak szansie bezowocnie przecieraj¹cej mi okulary wskazuj¹cej na prawym nadgarstku tykaj¹cy miernik mordercy

9 Na progach ludzkiej egzystencji Ukaza³ siê niedawno kolejny, dwunasty ju tomik poezji, wydawany w ramach serii Poeci Krakowa. W zbiorku pt. Grudka soli pod powiek¹ mamy szansê zapoznaæ siê z poezj¹ El biety Zechenter-Sp³awiñskiej, poetki, t³umaczki, autorki prozy. Epitafium dla biedronki (Kraków 1962), Zagin¹³ pies (Kraków 1987), Czapka niewidka (Kraków 1996), Pod gwiaÿdzistym niebem (Kraków 2004), Malinowy tort. Witold Zechenter po latach (Kraków 2007), to zaledwie czêœæ spoœród bogatego dorobku literackiego autorki. W wydanym przez Œródmiejski Oœrodek Kultury w Krakowie zbiorze, obok tych znanych ju czytelnikowi utworów (Wiersze wybrane ), przeczytaæ mo emy wiersze ca³kiem nowe (Wiersze nowe ), drukowane po raz pierwszy, w których dostrzec mo - na nie spotykane wczeœniej akcenty, zwi¹zane z biografi¹ autorki. Poezja El biety Zechenter-Sp³awiñskiej mówi o sprawach wa nych, egzystencjalnych, pojawia siê tutaj lêk przed przemijaniem, przed œmierci¹. Poetka przybiera w tych kwestiach czêsto ton lekki, niefrasobliwy, czasem ironiczny, próbuje zbagatelizowaæ dramatyzm ludzkiej obecnoœci w œwiecie, jednak próby te zostaj¹ natychmiast zdemaskowane. Sprzeciw wobec przemijania okazuje siê nieskuteczny, podobnie jak próba zaklinania œmierci. A pisze ona nie tylko o œmierci fizycznej, t¹ bowiem znieœæ ³atwiej, zw³aszcza wówczas, gdy oswajamy siê z ni¹ za ycia, ale te o œmierci zwanej zapomnieniem: Zasadz¹ w ziemi ch³odnej moje m¹dre cia³o i wyroœnie najwy sze zapomnienie o mnie (Nierównoœæ) Ironia pojawia siê równie w innych wierszach, gdy stwierdza na przyk³ad, e nurt krwi jest ko³em b³êdnym, jest b³êdem pope³nionym przez ycie / w chwili gdy zamieszka³o we mnie / ale jest to b³¹d do naprawienia (***Krew jest podskórn¹ rzek¹...). Kto ten b³¹d mo e naprawiæ? Tylko, pozostawiona w domyœle, œmieræ. Jest ona ostatnim z progów, które trzeba nam pokonaæ, byæ mo e naj³atwiejszym. Trudniej przejœæ te wczeœniejsze: koniec dzieciñstwa i pocz¹tek staroœci. Osobiœcie bli sze s¹ mi te utwory mówi¹ce o nieuchronnej utracie dzieciñstwa na rzecz doros³oœci, o utracie owej mitycznej krainy, pe³nej bezpieczeñstwa i zabaw na kolanach ojca. Doros³oœæ, to porzucenie beztroskiej dziewczynki w czapce z pomponem (*** Ci¹gnê za sob¹ tê chud¹ dziewczynkê...), która sama siê ju tego domaga, to zrozumienie, e nie wszyscy musz¹ mnie kochaæ (Dziêki Tobie), to trudne rozstania z idea³ami, marzeniami i najbli szymi (cykl liryków poœwiêconych ojcu), to wreszcie skorygowanie mitów z rzeczywistoœci¹: ale nie by³o wysp szczêœliwych i gwiazdy nie wpada³y w d³onie i coraz trudniej by³o p³yn¹æ przez s³owa, myœli i pokoje (Podró ) M¹droœæ, któr¹ osi¹ga siê z wiekiem, wcale nie pomaga, jest dla autorki powodem do gorzkich stwierdzeñ: m¹droœæ yciowa / ze wszystkich najg³upsza (Contradictio in adiecto), podobnie jak czas, który nie leczy ran, a uczy nas rezygnacji, któr¹ zwie m¹droœci¹ / i pomniejsza z dnia na dzieñ nasze wielkie sprawy (***Mówisz mi: poczekajmy...). ju przyzwyczaimy siê do maski na³o onej nam przez ycie, oswoimy siê z now¹ rol¹, ca³kiem znienacka przychodzi staroœæ, która w wierszach poetki jest czasem walki z w³asnym cia³em morderc¹, w którym czuje siê obco: Od jakiegoœ czasu mieszkam w cudzej skórze jakbym przebra³a siê na chwilkê a wszystko co moje gdzieœ przepad³o (Zdziwienie) Staroœæ, to kolejny etap samotnoœci, kiedy ju nie tylko ludzie staj¹ siê obcy, ale i ca³y otaczaj¹cy œwiat: Coraz wiêcej umar³ych mieszka w moim mieœcie / a wœród ywych coraz wiêcej nieznajomych (Spacer. Kraków 2000), Spotka³a znajomego, / ca³kiem m³ody cz³owiek, / ko³o szeœædziesi¹tki, / i dobrze wychowany - / nie skry³ zdziwienia./ Wszyscy zd¹ yli umrzeæ. (Zbyt D³ugo). Zbyt d³ugi ywot staje siê, w mniemaniu poetki, nietaktem, bo przecie trzeba wiedzieæ kiedy wstaæ i wyjœæ z rautu zwanego yciem. Poezja El biety Zechenter-Sp³awiñskiej pe³na jest wa nych spostrze- eñ, czasem spostrze eñ - przestróg. Zauwa a ona i zmusza do pochylenia siê nad sprawami, z punktu widzenia zabieganego doros³ego, b³ahymi. Zwraca nasz¹ uwagê na przechodz¹ce przez jezdniê liœcie, na samochody we mgle, ale przede wszystkim na to, jak wa na jest podró w g³¹b samego siebie. Barbara Serwatka El bieta Zechenter-Sp³awiñska, Grudka soli pod powiek¹, Seria Wydawnicza: Poeci Krakowa, t. 13, Wydawca: Œródmiesjki Oœrodek Kultury w Krakowie. Zaproszenia * * * Zaproszenia * * * Zaproszenia El bieta Zechenter-Sp³awiñska Szczêœcie S¹ k³opoty z ustaleniem jego to samoœci nie wiadomo, e jest, gdy jest. Dopiero poniewczasie daje siê badaæ i rozumieæ Mówi: tak, to ja, pamiêtam tê bystr¹ rzekê, psa, nios¹cego dumnie ga³¹ÿ, trzy osoby id¹ce drog¹ trzy pokolenia i to, e nikt z was (prócz psa) nie zwraca³ na mnie uwagi. Czasem jednak pozwala siê rozpoznaæ samo rozdaje wizytówki za które wystawia nam potem s³ony rachunek ³ez. Drugie prawo termodynamiki Jest takie prawo dotycz¹ce ciep³a: e stygnie wszystko w zimnym otoczeniu bo ch³ód jest zaraÿliwy obojêtnoœæ tak e wiêc dlatego i myœli które rodz¹ s³owa czêsto marzn¹ nie w porê jak za wczesne ptaki wiosn¹ kalendarzow¹ formaln¹ i cierpk¹ Myœl o tym Myœl o tym i powtarzaj i stale pamiêtaj: mog¹ byæ wiêksze deszcze i d³u sza posucha ból bardziej dojmuj¹cy i milczenie g³êbsze a to co jest daleko umkn¹æ mo e dalej Myœl o tym i powtarzaj i pamiêtaj stale Na spotkanie z autork¹ i promocjê jej najnowszej ksi¹ ki Bry³ka soli pod powiek¹ zapraszamy 21 XI 2008 r. o godz

10 Laureaci XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Daæ Œwiadectwo XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki Daæ Œwiadectwo organizowany przez Œródmiejski Oœrodek Kultury w Krakowie zosta³ rozstrzygniêty 28 maja 2008 r. Jury w sk³adzie: Krzysztof Lisowski, Adam Ziemianin, Janusz Paluch sekretarz jury, po przeczytaniu 167. zestawów wierszy postanowi³o przyznaæ Nagrodê G³ówn¹ czyli wydanie tomu poezji Agnieszce Kotei z Zakopanego, za zestaw wierszy opatrzonych god³em Nieszka. I Nagrodê Milenie Rytelewskiej z Myszkowa, za zestaw wierszy opatrzonych god³em Erta, II Nagrodê Robertowi Miniakowi z odzi, za zestaw wierszy opatrzonych god³em panta³yk, III Nagrodê Dorocie Ni yñskiej ze Strzelc Opolskich, za zestaw wierszy opatrzonych god³em Waxwing. Przyznano równie trzy równorzêdne wyró nienia: Aleksandrze Zbierskiej z Poznania za zestaw wierszy opatrzonych god³em Mak Nab, Krzysztofowi Bieleniowi z Biecza za zestaw wierszy opatrzonych god³em Okr¹g i Piotrowi Macierzyñskiemu z odzi za zestaw wierszy opatrzonych god³em Nó do otwierania listów owych. Dotychczas prezentowaliœmy wiersze Agnieszki Kotei (numer wakacyjny) i Mileny Rytelewskiej (wrzesieñ). Dorota Ni yñska happening impresjonizm przyt³umiony gwar t³ok ludzie siê przepychaj¹ na œcianach otwarte kolorowe okna obrazów wci¹ przybywaj¹ pielgrzymki do impresjonizmu z odleg³ych miast i œwiatów równoleg³ych jedni jeszcze dziœ rano prowadzili g³êbokie rozmowy o istocie sztuki przy kawie na Montmartrze inni zatrzymali siê tylko na chwilê po drodze do Moulin Rouge prosto z Musée d Orsay biegnê do Marmottan by odwiedziæ Przyjazd poci¹gu na stacjê Moneta zawodowo bowiem studiujê zapis wra eñ na wernisa u wystawiono jej najnowsze dzie³o wielki t³um podziwiaj¹cy wielki transparent z jednej strony transparent wisia³ zupe³nie bia³o tu wszyscy stali tak jakby klaskali z drugiej strony ociekaj¹cy czerwon¹ farb¹ napis by³ wo³aniem o pomoc tu wszyscy stali tak jakby milczeli potem jedni i drudzy odeszli ktoœ jeszcze wróci³ po rêkawiczki i rzuci³ jej w twarz dobrze wychowanym s³owem jeszcze póÿniej kiedy zosta³a zupe³nie sama pociê³a transparent na banda e zimowy mroÿny dzieñ nagie drzewa wzd³u parkanu lokomotywa mru y oczy prychaj¹c k³êbami dymu przyt³umiony gwar t³ok ludzie siê przepychaj¹ ustawiaj¹ walizki na peronie egnaj¹ siê i witaj¹ zawiadowca gwi d e wiêkszoœæ zas³ania mi parkan lecz artysta stoi tam na przodzie i patrzy uwa nie stare czasy kiedy przyjazd poci¹gu oznacza³ tylko pocz¹tek lub koniec podró y mijaj¹ ze zgrzytem lokomotywa zbli a siê jak ciemne dzikie zwierzê ó³te oczy hipnotyzuj¹ mê czyznê który skamienia³y tkwi przed obrazem bez ruchu mo e od kwadransa od wczoraj od miesiêcy mo e lata ca³e mija go op³ywaj¹c jak ska³ê klasa grzecznych uczniów z drewnianymi kasetami na farby z teczkami szkiców id¹ teraz na lekcjê w plenerze w upalne popo³udnie bêd¹ malowaæ wra enia jakie wywiera na nich œwiat rozcieñczaj¹c czyste barwy w strumieniu swoich myœli na przedramieniu mê czyzny zamienionego w kamieñ sinoniebieski tatua obozowy numer z koñcówk¹ 44 przyt³umiony gwar t³ok ludzie siê przepychaj¹ przymarzniêty do obrazu mê czyzna s³yszy na peronie w œwiecie równoleg³ym ujadanie esesmañskich psów pojedyncze strza³y i chrapliwe rzê enie dobijanych rannych t³um zostaje z trzaskiem rozdarty na dwie czêœci mê czyÿni osobno kobiety osobno (rzeczy te osobno) a potem jeszcze selekcja na ywych i umar³ych klasa grzecznych uczniów zostaje w œwiecie równoleg³ym natychmiast zapakowana na ciê arówkê do krematorium kasety z farbami i teczki rzucone na stertê walizek jak teraz opisz¹ wra enia jakie wywiera na nich œwiat Tenochtitlan; Artyœci, specjaliœci od ozdób z piór, to nasi wrogowie (poezja Nahuatl) przegl¹daj¹c star¹ ksiêgê œwiata widzê jak Aztecki poeta Ayocuan Quetzpaltzin wchodzi po stopniach piramidy kamienne stopnie s¹ wytarte przez lata u ywania kiedy jest na szczycie zak³ada koronê i p³aszcz z drogocennych ptasich piór mozaika na p³aszczu opowiada o stworzeniu œwiata rozk³ada szeroko skrzyd³a i s³yszy szelest z jakim przesuwaj¹ siê po niebie gwiazdozbiory obrêcze wszystkich dróg Wszechœwiata przecinaj¹ siê w jego sercu widzi kamienne miasto otulone mg³¹ nocy skazane na zag³adê wszystko do najmarniejszej istoty w szczelinie muru schowanego œwierszcza i widzi w ciemnej komórce na pos³aniu z liœci kukurydzy jak poeta Ayocuan Quetzpaltzin zas³ania z³o onymi rêkami swoje serce bo s³yszy we œnie zbli aj¹ce siê kroki kamieñ potr¹cony jego stop¹ stacza siê po stopniach piramidy przebija jak ostrze z obsydianu skórê snu i spada przed tob¹ stare kamienne schody s¹ wytarte przez lata u ywania umiem czytaæ znaki wspomnienia i sny w których przeraÿliwie zielone pióro quetzala opada wolno w szczelinie czasu ó³te oczy gasn¹ stacja Auschwitz Dorota Ni yñska ur r. Jej wiersze i przek³ad Poematu na urodziny S. Plath ukaza³y siê w Zeszytach Literackich, dwa wiersze w antologii Daæ œwiadectwo, poœwiêconej wzajemnym inspiracjom poezji i fotografii wydanej przez wydawnictwo BOSZ w 2007 r., kilka innych utworów autorki opublikowano w tomach pokonkursowych. Otrzyma³a 2. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim O liœæ konwalii im. Zbigniewa Herberta w 2004 r. oraz 2. miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie 10 Poetyckim Daæ œwiadectwo w 2005 r. 11

11 Czasy to ca³kiem nieodleg³e, a i w pamiêci ludzi doskonale zapisane. Hen, tam na dole w wioskach ycie toczy³o siê swoim torem, a na górze, na halach, w lasach i w potokach pe³no by³o zjaw i mar przeró - nych. Nigdy nie zdarzy³o siê, aby ktoœ z jednego œwiata chcia³ na sta³e przenikn¹æ do drugiego. Ot, zdarza³o siê, e id¹c po wodê do strumienia, ten i ów ujrza³ ju to boginkê, ju to topielicê, lecz zarówno jedna, jak i druga istota ucieka³a zaraz sp³oszona mocno i przez d³ugi czas w tym miejscu nie œmia³a siê pokazaæ. Zdarza³o siê te, e dom nawiedzi³ p³anetnik, lecz goœcinnie przyjêty, nie tylko krzywdy adnej gospodarzowi nie czyni³, a nawet w opiekê swoj¹ bra³. Ludzie byli, co prawda biedni, lecz jak mawiali: Goœæ w dom Bóg w dom. Co kto tam mia³, tym rad goœcia przyjmowa³ i czêstowa³. Ziemia by³a tu licha i nieurodzajna i nie lada trudu wymaga³a, by odda³a swe owoce. Jedynie ci, którzy zajmowali siê wypasem owiec, yli niejako w tych dwóch œwiatach jednoczeœnie. Przez zimê mieszkali w wioskach, a wiosn¹, gdy trawa soczysta pokry³a stoki wyruszali z owcami na wypas. By³a to ciê ka i odpowiedzialna robota, ale dawa³a jakieœ dochody. Dawno górale mówili: Kto ma owce, ten ma, co chce. Ale nie ka dy móg³ pasaæ owce. Musia³ to byæ cz³owiek uczciwy, a pracowity i szanuj¹cy prawa tego drugiego œwiata. Niejeden z tych, którzy poszli z owcami w góry, a nie spodoba³ siê komuœ stamt¹d wraca³ z pustymi rêkami. Owce marnia³y mu w oczach i zaraza je jakaœ dusi³a. Resztkê stada wilcy rozgoni³y, a on sam wróciwszy na dó³, ku swoim, na samo gór wspomnienie, trz¹s³ siê niczym liœæ na wietrze. Bo te i straszno by³o w górach W takich to czasach przysz³o bacowaæ Bulandzie na Jaworzynie Kamienieckiej. Ch³op by³ to wielki i mocarny, a przy tym wielkiego i dobrego serca. Redyk ledwie na halê wygnawszy ju by³ ukl¹k³ i pomodli³ siê do Panienki Najœwiêtszej prosz¹c, aby i jego, i jego owce mia³a w swojej opiece. Nastêpnie roz³o ywszy na bia³ym p³ótnie ró aniec wgania³ swe owce do zagrody, aby jako te ró añcowe paciorki zawsze trzyma³y siê razem, a nigdy nie rozchodzi³y. Rozmawia³ te czêsto z wiatrem chwal¹c go za to, e go ch³odzi, ze s³oñcem, e go grzeje, dziêkowa³ trawie, e jest dobra i soczysta. Sza³as chc¹c dla siebie zbudowaæ, mówi³: Hej smreki, braciszkowie moi kochani pozwólcie, e wezmê sobie kilka waszych ramion ga³êzi na dach do sza³asu. Wszystko to by³o mi³e dla mieszkañców drugiego œwiata. Wiedzieli, e Bulanda zna obyczaj pasterski, a przy tym dobry jest nad podziw dla innych. Tote odp³acali mu siê jak umieli tam, gdzie Bulanda pasa³ owce, trawa zawsze by³a soczysta, a w niej zió³ wszelakich pe³no, co sprawia- ³o, e jego oscypki by³y najlepsze, a i owce, które na œw. Marcina zgania³ z gór by³y najt³ustsze i we³nê mia³y gêst¹, a obfit¹. Bulandê wczeœnie osieroci³a matka. Jego ojciec o eni³ siê po raz drugi, lecz macocha nie by³a dla niego przychylna. Wychowaniem ch³opaka zajê³a siê babka, która by³a znan¹ zielark¹. Od niej te ch³opak nauczy³ siê rozpoznawaæ zio³a, jak te pozna³ ich moc. Oj, nas³ucha³ siê opowieœci o dawnych czasach Bulanda, nas³ucha³. Od babki samej, jak i od kum, które j¹ odwiedza³y. I to nie tylko opowieœci o drugim œwiecie, ale te o zbójach, którzy napadali na kupców, jak i o skarbach ukrytych przez nich na górskich stokach. Zdarza³o siê, bowiem, e a tutaj uciekali zbójnicy przed o³nierzami czy te hajdukami dworskimi, a nie maj¹c ju z nik¹d ratunku, skarby zrabowane zakopywali i oddawali w opiekê duchom podziemnym pankom. Nikt te inny nie móg³ do tych skarbów przyst¹piæ, jak tylko ten, co je odda³ pod opiekê. A, e zbójnicy czêsto ze sob¹ tajemnice do grobu zabierali, przeto skarbów tu by³o bez liku, ino nikt do nich przyst¹piæ nie móg³, a ich ruszyæ. Pasa³ owiecki Bulanda, a e przy tem zajêciu czasu sporo mia³ tote i zajmowa³ siê zio³ami. A jako, e koœci z³amane w ³upki umia³ wk³adaæ, a i stawy wybite naci¹ga³, to i s³awa jego jako znachora ros³a niezmiernie. Ludzie, którym pomóg³, czy to na jarmarkach czy te na odpustach, wielkie rzeczy mówili o nim, a s³awa jego ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR listopad 2008 Patrycja Sobczak Legenda o Bulandzie zwanym ostatnim czarodziejem szybko poza góry urasta, a hen do samego Krakowa siêgaj¹c. Uwa ali te ludzie Bulandê za cz³owieka m¹drego i roztropnego, bo te i niejednemu poradzi³ w wa nej sprawie. Gdy wiêc k³opot jakiœ mieli, a czy choroba ich dopad³a i do ziemi przydusi³a, przychodzili zewsz¹d po leki lub dobre s³owa, a Bulanda, jak umia³, tak pomaga³. Pewnego s³onecznego dnia z lasu wyszed³ cz³owiek i szed³ wprost do sza³asu Bulandy. Stary baca by³ trochê zdziwiony, bo te ani nie s³ysza³, aby ktoœ siê zbli a³ ani te psy nikogo nie wyczu³y. Baca spojrza³ na przybysza raz i drugi, i uœmiechn¹³ siê pod nosem. Wiedzia³, kto zacz, lecz nie zna³, z czym przychodzi. Ani chybi, by³ to p³anetnik. Œwiadczy³ o tym jego strój portki i koszula by³y z p³ótna bia³ego, a prócz tego adnego innego odzienia. P³anetnik ani chybi. Byli to ludzie mieszkaj¹cy w ni nym niebie, którzy wykonywali wszystkie prace gospodarcze - a to lód trzeba pokruszyæ na grad lub œnieg, czy te chmurê deszczem ciê arn¹ przenieœæ nad wierchem, czy te pioruny miotaæ. Ktokolwiek ³askê sobie ich zaskarbi³, móg³ byæ pewien, e nie spotka go nic z³ego, bo przyjacielscy byli ogromnie. Widz¹c id¹cego, siêgn¹³ baca za siebie, wyj¹³ kawa³ek p³ótna, a otrzepawszy go, po³o y³ na trawie. Na nim po³o y³ du y kawa³ oscypka, ukroiwszy wczeœniej kilka plastrów sera no em, obok nó, kawa³ek chleba, co mu jeszcze pozosta³ i kubek z mlekiem. Przybysz, pochwaliwszy imiê Bo e, spojrza³ na Bulandê i mówi: Nie wiedzieliœcie, ktom jest, a ledwiem z lasu siê wychyli³ ju gotowaliœcie poczêstunek dla mnie? Jak- e to? A czy te mo e spotkaæ mnie coœ z³ego od kogoœ, z kim dzielê siê ostatkiem chleba? Toæ eœcie przecie cz³owiek, a nie zwierz jakiœ. Wiecie Bulanda, ja tu do was w wa nej sprawie. S³uchajcie mnie uwa nie, boæ powtarzaæ nie bêdê Lat temu wiele, uchodzi³o têdy przed hajdukami dwóch zbójów. Z³ota nagrabili tyle, e unieœæ im by³o nie³acno, przeto wziêli si³¹ do pomocy ch³opaka a z Mizernej. D³ugo uchodzili, a wreszcie tutaj hajducy ich dopadli. Jeden ze zbójów utopcem w kamienieckiem potoku, a drugi ukrywszy z³oto, kl¹twê na panka, któremu z³oto powierzy³, rzuci³. Ch³opakowi zaœ kaza³ poprzysi¹c, e nikogo do z³ota nie doprowadzi, po czym œci¹³ mu g³owê. Tak to jeszcze przed sw¹ œmierci¹, dwie istoty uczyni³ nieszczêœliwe panka i Ondrasza. al mi ich obu, a zw³aszcza ch³opaka, boæ wcale nie zawini³, a karê straszn¹ ponosi. Ano poczekajcie Ÿdziebko przerwa³ Bulanda i wzi¹wszy kozik sera kilka plastrów odkroi³. Wiedzia³, co p³anetnik adnego elaza do rêki nie weÿmie, boj¹c siê, i z powrotem do nieba unieœæ siê móg³ nie bêdzie, a ser, jako widaæ smakuje mu okrutnie. A p³anetnik jedz¹c ser, zacz¹³ mówiæ dalej: Rzeknê wam tak, na œw. Jana, gdy utopce swej mocy nie maj¹, musicie pójœæ za zjaw¹ Ondrasza. Nie bójcie siê go, krzywdy wam adnej nie uczyni, bo i sam du o wycierpia³. Jak siê zatrzyma, zaczniecie kopaæ, a jak tylko z³oto ujrzycie, ³apcie ³añcuch, co na wierzchu le y; wartko leæcie do kamienieckiego potoku i ciœnijcie w utopca. WeŸcie wody z potoku i zanieœcie pankowi. On wam wtedy z³oto wyda, ale zabraæ go bêdziecie mogli dopiero jak redyk skoñczycie na œwiêtego Micha³a. Czekaæ bêdziecie musieli, coby z³oto z krzywdy ludzkiej oczyœciæ siê mog³o. Zaduma³ siê stary Bulanda, nic nie mówi, tylko siê po g³owie drapie, a po w¹sach sumiastych g³adzi. Chrzeœcijañska to rzecz duszê od zatraty wieczystej ratowaæ, ino jak to zrobiæ, by samemu jej nie straciæ? Utopiec ³atwo siê nie podda, a wystarczy, e wod¹ pryœnie, ju em w jego mocy, a i panka, choæ krzywdy ludziom adnej nie robi, uraziæ ³acno. To przecie i p³anetnik mówi³, e bym siê do nich, do roboty nada³. Gotów mnie jeszcze zabraæ ze sob¹ kiejbym odmówi³. Co pocz¹æ? Co robiæ? Mo e jakoœ, z Bo ¹ pomoc¹ z takimi to myœlami zostawi³ p³anetnik Bulandê, a sam ku niebu ulecia³. W noc œwiêtego Jana zrobi³ Bulanda tak, jak mu p³anetnik radzi³. Kotlik szybko odgrzeba³, a z³apawszy ³añcuch, pêdem siê rzuci³ ku kamienieckiemu potokowi. Rzuci³ Bulanda ³añcuch z³oty, hen, pod kamieñ, tam gdzie najwiêksza g³êbia by³a. Topielec za nim, za ³añcuchem, za z³otem. Na szyje sobie za³o y³, ustroi³ siê piêknie, lecz ³añcuch ciê ki i udÿwign¹æ go nie mo e, tak e na dnie le eæ musi. Utopiec siê miota, wody chce broniæ i ³añcucha nie chce straciæ. Woda tylko bulgoce i pieni siê z tego gniewu i wœciek³oœci. Zanurzy³ baca d³onie w wodzie, zaczerpn¹³ wody, ile tylko w garœcie da³o siê nabraæ i zaniós³ spragnionemu pankowi, a ten od z³ota odst¹pi³. Kotlika tylko z ziemi wyci¹gn¹æ nie móg³, jakby go jakaœ si³a tam trzyma³a. Natê a³ siê Bulanda, chwyta³ kotlik raz z tej, raz z innej strony, a ci¹gn¹³ ku górze. Pot mu czo³o zalewa³ i poczerwienia³ ca³y z wysi³ku. Wreszcie kotlik wylecia³ w górê. Rozsypa³y siê talary. Patrzy Bulanda, jako czêœæ do potoku siê toczy, druga na trawê pad³wszy, ku lasu bie y, a wszystko œwieci i ywym ogniem siê pali. Ziemia z hukiem siê rozwar³a, ska³y rozst¹pi³y i czêœæ z³ota poch³onê³y. Chichot jakiœ, nie ludzki, a diabelski raczej siê ozwa³. Chwyci³ Bulanda kotlik, i z³oto, co siê w nim osta³o i szybko do swej zagrody zaniós³. Tej nocy oka nie zmru y³, a chichot szyderczy ci¹gle s³ysza³, bo powraca³ on stale, echem zwielokrotniony. Dziwowali siê potem ludzie, co do bacy po zio³a przyszli, e z kot³a blask jakiœ bije, a para siê unosi, choæ pod nim p³omienia nie by³o adnego. A e ka dy z tych ludzi chory by³, gdy dosta³ zio³a, a wyzdrowia³, szybko o tym zapomina³. Sto roków mia³ Bulanda, kiej zszed³ z redykiem ku swoim. W góry ju wiêcej nie wyszed³, ino raz, aby kapliczkê na hali, gdzie owce pasa³ wybudowaæ. Bardzo chcia³, aby dusze zagubione mia³y gdzie chwa³ê Bo ¹ s³awiæ i grzechy odkupiæ. Pewnego dnia zaprosi³ do cha³upy swoich s¹siadów. Gdy ju pojedli, i popili, i pogadali o gospodarskich sprawach wyszed³ Bulanda przed cha³upê i mówi: Dziêkujê ci s³oneczko, coœ mnie grza³o i œwieci- ³o, i wam gwiazdy te dziêkujê. I tobie wietrzyku dziêkujê, coœ mnie ch³odzi³ i obwiewa³ wedle potrzeby. I wam lasy dziêkujê, coœcie mi swoj¹ pieœñ œpiewa³y, i tobie strumyku, coœ mi szemra³. I wam góry dziêkujê, boœcie mnie godnie przyjê³y. A do was mówiê tu zwróci³ siê do gospodarzy nie trapcie siê. Widno Pan Bóg ma ju dla mnie redyk przyrychtowany. Tej nocy Bulanda zmar³ Dzieñ nasta³ piêkny i s³oneczny. Na d³ugo przed œwitem na polach rozdzwoni³y siê skowronki. Dziwowali siê ludzie, e tak piêknie dziœ œpiewaj¹. Tylko paru z nich wiedzia³o, co to za dzwonki dzwoni¹. Toæ to stary Bulanda szed³ z redykiem na niebiañskie hale, a sam Archanio³ Micha³ juhasem u niego by³ Zmar³ stary Bulanda, a wraz z nim ca³y drugi œwiat utopce, zjawy, wró ki, dziwo ony, p³anetniki, panki Zniknê³o wszystko. Wszystko. Pozosta- ³a tylko legenda, któr¹ ktoœ czasem próbuje przywróciæ do ycia ten zapomniany drugi œwiat, ale czy tylko legenda? Jak wyt³umaczyæ niepokój, gdy idziesz dnem jaru w starodrzewiu œwierkowym? A mo e gdzieœ zza drzewa obserwuje ciê panek, zazdroœnie strzeg¹cy swoich skarbów, czy te p³anetnik? Mówisz, e to bajanie jakieœ Masz przecie namacalny dowód Bulandowa kapliczka na Jaworzynie Kamienieckiej. Chocia ja bardziej inn¹ nazwê wolê kapliczka ostatniego czarodzieja. Praca nagrodzona w I Ma³opolskim Konkursie Literackim dla M³odzie y U stóp Kaliope. 11

12 Galeria Lamelli Julita Malinowska Gesty Wernisa : 15 X 2008, godz Wystawa czynna do 7 listopada Julita Malinowska ukoñczy³a w 2005 roku, dyplomem z wyró nieniem, Wydzia³ Malarstwa ASP w Krakowie. Studiowa³a tak e na Uniwersytecie w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii oraz na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. W 2005 roku zajê³a II miejsce w konkursie Samsung Art Master, w 2006 roku otrzyma³a Stypendium Twórcze Miasta Krakowa, a w 2008 roku Stypendium Fundacji Pro Artibus Artist in residence (Tammisaari, Finlandia). Adam Czekañski Malarstwo Wernisa : 13 XI 2008, godz Wystawa czynna do 3 grudnia Mini Galeria Jakub Gujda Zaduma Wernisa : 23 paÿdziernika, godz Wystawa czynna do 6 listopada Jakub Gujda ukoñczy³ w 1994 roku Akademiê Sztuk Piêknych w Krakowie. Pracê magistersk¹ wykona³ pod kierunkiem prof. Zofii Medweckiej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki. Od tamtego czasu aktywnie wykonuje prace konserwatorskie, najczêœciej malowide³ nowo ytnych. Prezentowane prace stanowi¹ wybór z bogatego zbioru drzeworytów autora. Barwne lub czarnobia³e grafiki cechuj¹ siê siln¹ ekspresj¹ w³aœciw¹ technice i szczególnym humorem. S¹ obrazami, które jakby przypadkowo wypadaj¹ z g³owy autora przygodne myœli, wspomnienia, sny, teksty z obszaru religii i kultury. Z³y sen jest bliski abstrakcji. Obraz przecinaj¹ ukoœne linie, pomiêdzy którymi dostrzec mo na zarys twarzy. Ostroœæ kresek, które tn¹ twarz i umys³ postaci, odpowiada za dramaturgiê przedstawienia. Niemal fizyczny ból oddzia³uje tak e z prac Przemiana czy Portret pamiêciowy. Erotyk IV i Erotyk stanowi¹ dwie odmienne reprezentacje sytuacji erotycznej. Zaduma nad ni¹ ujawnia ca³¹ gamê odczuæ, które dobrze wyra- aj¹ zarówno formy ob³e i kanciaste. Mêskie atrybuty w sposób zabawny podkreœlaj¹ wyci¹gniête jêzyki ca- ³oœæ mog³aby ilustrowaæ wspó³czesne wydanie ksi¹ ki Markiza de Sade. Arka, Kobieta w kapeluszu, B³êkitny kompresor wci¹ pojawiaj¹ce siê na nowo, warte zadumy nad ich form¹, obrazy mog¹ uwa nego obserwatora przyprawiæ o powa ny ból g³owy. Ból g³owy i krawat w paski jest ma³¹, humorystyczn¹ grafik¹. Zniekszta³cona forma, która tylko dziêki zaznaczeniu oczu, ust i nosa mo e byæ uto samiona z g³ow¹, zaopatrzona zosta³a w krawat, potencjaln¹ przyczynê cierpienia. Anna Widawska Dzieci innego boga - portret Indii Wernisa : 14 listopada, godz Wystawa czynna do 5 grudnia Prezentowane fotografie ukazuj¹ ludzi zamieszkuj¹cych obszar pó³nocno-zachodni i œrodkowy Indii, wraz z ró - norodnoœci¹ kulturowo-religijn¹. Znajduje ona odzwierciedlenie w ró nych formach stroju, obrzêdów, architektury, która stanowi t³o, jednoczeœnie bêd¹c istotnym elementem odniesienia dla grup religijnych, etnicznych. To ojczyzna hindusów, sikhów i buddystów. Wêdrówkê rozpoczynamy w Delhi, stolicy Indii. Brud i bieda ulicy przeplataj¹ siê z barwnoœci¹ oferowanych w malutkich sklepikach towarów, zwojów materia³ów misternie okrywaj¹cych hinduskie kobiety. Wyciszenie odnajdujemy w Dharamsala wiosce tybetañskiej, usytuowanej u podnó a szczytów himalajskich. Kontemplacja czasu, miejsca, celu do którego cz³owiek zmierza jest codziennoœci¹ mieszkañców buddystów. Armitsar jest domem dla Œwiêtej Ksiêgi i najœwiêtszym miejscem dla Si- khów ludu wojowników indyjskich.to jest teren œwi¹tynny, tu ka - dy jest pielgrzymem, niezale nie od wyznania, ka dy znajdzie wytchnienie i wypoczynek, po ywienie i wodê, ciszê i skupienie oraz swojego Boga. Dom Œiwy Varanasi, stoi rzêdem ghat nad brzegiem œwiêtej rzeki Ganges. ycie przeplata siê ze œmierci¹, praca z modlitw¹, radoœæ ze smutkiem, pocz¹tek z koñcem, w promieniach wschodz¹cego i zachodz¹cego nad ghatami s³oñca. Wêdrowca otacza nastrój tajemnicy istnienia i jego koñca, zaczyna balansowaæ miêdzy Fot. Ewa Szponar œwiatem rzeczywistym, który go otacza i duchowym, który go zewsz¹d przenika. Jaipur koniec wêdrówki. Dooko³a toczy siê codzienne ycie; kobiety odziane w barwne sari przenosz¹ na g³owach misy lub dzbany, mê czyÿni jad¹ na s³oniach - indyjskiej atrakcji turystycznej. Indie œwiat kontrastów, które na pozór nie mog¹ istnieæ obok siebie, tu staj¹ siê fascynuj¹cym obrazem codziennoœci. Jest to œwiat, gdzie szare i ubogie ulice egzystuj¹ wraz z czystymi, bia³ymi marmurami miejsc œwiêtych. Gdzie brud ulicy zanika wobec potêgi barw sari. Gdzie na pozór ludzie maj¹ tak niewiele, a posiadaj¹ to co nas zachwyca i wzbudza podziw radoœæ ycia, wewnêtrzny spokój, poczucie wartoœci i sensu w³asnego istnienia. To œwiat pe³en magii. Sztuka buddyjska Cykl wyk³adów prowadzony przez kustosza Muzeum Narodowego w Krakowie, Urszulê Imamura. 20 XI 2008, godz Theravada najstarsza odmiana buddyzmu i jego sztuka Celem spotkañ jest zaznajomienie zainteresowanych osób z najwa niejszymi zjawiskami z historii sztuki krajów azjatyckich, których kultura i sztuka ukszta³towa³a siê pod wp³ywem religii buddyjskiej. FOTOGRAFIA MIESI CA Œródmiejski Oœrodek Kultury, Kraków, ul. Miko³ajska 2 tel. (+12) , , fax , Numer przygotowali: Magdalena Jankosz, Teresa Feliks, Anna Koœciuszko (red. str. 8-11), Agnieszka Kwiecieñ, Janusz M. Paluch. Drukarnia Towarzystwa S³owaków w Polsce, ul. œw. Filipa 7, Kraków, tel.: (+12) ISSN Fot. Joanna B¹k (Kurs Fotografii Artystycznej) 6

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Wiersze Pana JANA KUCHTY

Wiersze Pana JANA KUCHTY Słowo wstępne W lutym 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu wraz z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczęła cykl Spotkań z Poezją. Spotkania odbywają

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom W 78 rocznicę urodzin Mariana Jonkajtysa w Sulejówku odsłonięto kamień - dar serca mieszkańców dumnych, że wyjątkowy człowiek,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r.

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. DASSEL NIEMCY Paul Gerhardt Schule 18-23 maja 2008r. LUBARTÓW POLSKA II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja Wizyta uczniów w Dassel była wspierana

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

Mała Galeria Augustowskich Placówek Kultury

Mała Galeria Augustowskich Placówek Kultury Tadeusz Nieścier KATRYNKA 15; 16-010 Wasilków tel. +48 85 718 61 60; kom. +48 606 12 52 78; e-mail: tadeuszniescier@gmail.com Mała Galeria Augustowskich Placówek Kultury Fotografia x 12 to tytuł wystawy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów :

Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów : Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów : zespołu ds. historii i tradycji zespołu ds. regulaminów i odznak zespołu ds. szlaków zespołu ds. szkoleń i osób niepełnosprawnych a po kolacji

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTOW WIELKOPOLSKIE. wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka

WOJEWÓDZTOW WIELKOPOLSKIE. wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka środa 30 03 2016 17.00 CUD MNIEMANY spektakl ( w ramach projektu Mała Premiera),

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury LATO W MIEŚCIE 2016 - dwa miesiące pełne atrakcji! Wszystkich tych, którzy wakacje będą spędzać w Krakowie i okolicach zapraszamy do Nowohuckiego Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Senior w Centrum w czerwcu

Senior w Centrum w czerwcu Senior w Centrum w czerwcu Czerwiec w CAS Senior w Centrum: Harmonogram do pobrania Zmiany w harmonogramie od 6 czerwca 2016 r. Zmiana terminu wyjścia do CRICOTEKI GODZINY OTWARCIA CAS Senior w Centrum

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Szko a wymaga odbr zowienia. Nale y wi cej uwagi zwraca na dzieci utalentowane. I te talenty nale y rozwija powiedzia a nam Lucyna Ma

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA Z TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM

WSPOMNIENIA Z TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM WSPOMNIENIA Z TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to największe coroczne święto organizowane przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom. W dniach od 1 do 8 czerwca odbył się

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013 Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku m 2012/2013 Główny cel WSDZ: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012

Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012 Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012 Zainspirowany pasjonującą opowieścią uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu o Strudze Toruńskiej ( Nasza Baszka, czyli Struga Toruńska ; gorąco polecam) postanowiłem zapolować

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Moja praca zawodowa Ewelina Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Prezentacja pracy zawodowej Pracę zawodową rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szymon Wójcik. Działalność i cele Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Szymon Wójcik. Działalność i cele Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego Szymon Wójcik Działalność i cele Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego Początki towarzystwa sięgają 1982 roku, kiedy powstało jako Klubu Ornitologów Małopolski. Od 1992 roku działa pod obecną nazwą.

Bardziej szczegółowo

Rodzinko poznaj nasz region

Rodzinko poznaj nasz region Rodzinko poznaj nasz region Będąc przejazdem lub na wakacjach w Górach Świętokrzyskich warto odwiedzić kieleckie rezerwaty przyrody nieożywionej, które nasza rodzina w składzie mama Aneta, tata-hubert

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI XV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI Patronat: Aleksander Palczewski - Ma³opolski

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

LUTY 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie

LUTY 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie LUTY 2 0 1 3 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator kontynuacja kontynuacja (wg ustalonego harmonogramu) H A R M O N O G R A M Zakretki.info Pomagamy

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Tradycyjna kultura ludowa jest to ca okszta t dziedzictwa kulturowego, które przekazywane jest przez pokolenie ust puj ce

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ZAKŁAD SOCJOLOGII Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie we współpracy z ZAKŁADEM FILOZOFII Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na I INTERDYSCYPLINARNĄ

Bardziej szczegółowo

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie!

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Nr.10 W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Spis treści Str.2 Spis treści Str.3 Przedmowa Str.4 Zwierzątko numeru- pies Str.5 Co nowego w świecie? Str.6

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt)

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Sprawność zuchowa Watrzyk 1. Wzięła/ął udział w zbiórce z okazji 100-lecia Szczepu. 2. Zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków?

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków? Kiedy, w jakich sytuacjach najczęściej słuchasz muzyki? W jakich sytuacjach muzyki słuchają Twoi Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, a jakie według Twoich rodziców/ Na jakim koncercie byłeś po

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo