Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala"

Transkrypt

1 fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie dofinansowania w wysokoœci ,71 z³ na rozbudowê wrzesiñskiego szpitala. Spó³ka z o.o. Szpital Powiatowy we Wrzeœni z³o y³a wniosek w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - dzia³anie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie. Jest to jak dotychczas najwy sza kwota dofinansowania realizacji inwestycji w powiecie wrzesiñskim. Wiêcej informacji na temat rozbudowy szpitala przedstawimy w kolejnym wydaniu Przegl¹du Powiatowego. W numerze: Uroczystoœci w rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej strona 2 Starosta wrzesiñski i prezes przekszta³conego w spó³kê szpitala nie kryj¹ radoœci Wyj¹tkowe do ynki Potrójne do ynki: powiatowe, gminne i archidiecezjalne odby³y siê 5 wrzeœnia w Kaczanowie. Mszê œwiêt¹ celebrowa³ bp Bogdan Wojtuœ. Wrêczono odznaczenia zas³u onym dla rolnictwa oraz laur starosty wrzesiñskiego. Starostami do ynek byli Agnieszka Urbaniak z Ga³êzewic oraz Roman Kubiaczyk z Kaczanowa. Uroczystoœci rozpocz¹³ korowód delegacji z parafii ca³ej archidiecezji gnieÿnieñskiej oraz gmin powiatu pod przewodnictwem pocztów sztandarowych. Tradycyjne wieñce, misternie splecione z k³osów zbo a i kwiatów, s¹siadowa³y z rêkodzie³ami utrzymanymi w nowoczesnej stylistyce - na przyk³ad z traktorem czy kul¹ ziemsk¹ wykonanymi z ziaren. Uczestnicy korowodu uzbrojeni w parasole dzielnie stawiali opór niesprzyjaj¹cej aurze - deszczowi i porywistemu wiatrowi. Pochód zamyka³a procesja duchownych, którzy nastêpnie odprawili polow¹ mszê œwiêt¹ na scenie. Biskup Bogdan Wojtuœ wyg³osi³ podnios³¹ homiliê. Kierujemy dzisiaj nasze myœli do Boga, Stwórcy otaczaj¹cego nas œwiata. Codzienna praca anga uje nas tak bardzo, e nie zawsze potrafimy doceniæ jego piêkno. Dziœ, w dzieñ do ynek powinniœmy wznieœæ nasze oczy do góry i podziwiaæ to wielkie bo e dzie³o. Bóg mówi przez to piêkno do nas. Jego eminencja zwracaj¹c siê do rolników podkreœli³, e ich powo³aniem jest dawanie ludziom chleba. Nie samym chlebem yje cz³owiek, jak jest napisane w Ewangelii, ale gdyby go nie by³o, nie by³oby i cz³owieka. O tym nale y pamiêtaæ. Podczas mszy biskup poœwiêci³ plony. Obrzêd do ynkowy zaprezentowa³ Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemia Wrzesiñska, której kierownik, Korowód do ynkowy ubarwi³y przepiêkne wieñce Ryszard Zje d a³ka, opisywa³ publicznoœci ka dy element dawnego rytua³u. W trakcie ceremonii zamkniêcia krêgu wokó³ chleba starostowie do ynek, Agnieszka Urbaniak i Roman Kubiaczyk, przekazali bochen chleba wypieczonego z tegorocznego ziarna gospodarzom do ynek - staroœcie wrzesiñskiemu Dionizemu Jaœniewiczowi i burmistrzowi Wrzeœni Tomaszowi Ka³u nemu, Projekt obejmuje m.in. budowê dodatkowego skrzyd³a szpitala ci rozdzielili go pomiêdzy zgromadzonych. Obrzêd zakoñczy³o posypywanie widzów ziarnami zbo a, co mia³o zapewniæ powszechny dobrobyt i szczêœcie. Kolejnym punktem programu by³o wrêczenie odznaczeñ Zas³u ony dla rolnictwa przyznanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Nagrodzono siedemnastu rolników: Krystynê Naw³okê, Krzysztofa Ludwiczaka, Mariusza JóŸwiaka, Jerzego Jaskólskiego, Hieronima Szweda, Mieczys³awê Micha³owsk¹, Henryka Wi¹cka, Andrzeja Albrechta, Jacka yskwiñskiego, Kazimierza Szablewskiego, El bietê Mocn¹, Andrzeja Sieradzkiego, Ryszarda Nowaczyka, Ryszarda Kurpika, Roberta Kasprowicza, Paw³a Antkowiaka oraz Kazimierza Pa³czyñskiego. cd. str. 2 Zieliniec - historia miejscowoœci strona 7 Na ludow¹ nutê - warsztaty folklorystyczne strona 9 Koncert Ziemi Wrzesiñskiej na Bia³orusi strona 9 Wywiad z Tomaszem Szymkowiakiem strona 14 Projekt zmiany organizacji ruchu w Pyzdrach strona 15

2 2 Wrzesieñ 2009 URZÊDOWE WIEŒCI ABECAD O Bogny Skoraszewskiej Budownictwo - jest dziedzin¹, w której zdoby³am wykszta³cenie i do której chêtnie, od czasu do czasu, wracam. Dzieci moje - Aniê i Micha³a, bardzo kocham. Grzyby - lubiê i zbieraæ, i jeœæ. Konsekwencja - to ³adniejsza nazwa dla uporu, który mnie - jako typowego zodiakalnego lwa - charakteryzuje. Pamiêtamy Lato - lubiê spêdzaæ nad morzem. Spacery przy akompaniamencie szumu fal pozwalaj¹ mi siê wyciszyæ i nabraæ dystansu do codziennych problemów. Miód - szczególnie spadziowy - jest dla mnie symbolem lata zamkniêtym w s³oiku, doskona³ym lekarstwem na jesienn¹ pluchê. Ten zachwyt wytworem pracy pszczó³ to zas³uga mojego dziadka, który by³ pszczelarzem. Oœwiata - zwi¹za³am z ni¹ znaczn¹ czêœæ swojego zawodowego ycia. Poœwiêcam jej te wiele wolnego czasu, pracuj¹c w stowarzyszeniu dzia³aj¹cym na rzecz efektywnoœci polskiego systemu oœwiaty. Przyroda - jest mi niezbêdna do ycia, w kontakcie z ni¹ zyskujê energiê do dzia³ania. Szczêœcie - jest dla mnie poczuciem harmonii z otaczaj¹cym œwiatem. W uroczystoœciach wziê³o udzia³ ponad 30 kombatantów 1 wrzeœnia kombatanci, przedstawiciele samorz¹du i wrzesiñskich szkó³ spotkali siê pod pomnikiem 68. Pu³ku Piechoty, aby Polska m³odzie z Bukowiny Rumuñskiej uczy siê jêzyka polskiego, zawodu urzêdnika i zwiedza ojczyznê przodków. Powiat wrzesiñski od lat prowadzi projekty m³odzie owe kierowane do Polonii za granic¹, g³ównie wschodni¹. Przez ostatnie lata nasz powiat odwiedza³a m³odzie polskiego pochodzenia z Kazachstanu, uczestnicz¹c w obozach integracyjnych z rówieœnikami z Polski. Od dwóch lat powiat wrzesiñski we wspó³pracy z Senatem RP, Stowarzyszeniem Promyk i gmin¹ Wrzeœnia, prowadzi projekty edukacyjne dla Polonii z Rumunii. Od 23 sierpnia we Wrzesiñskich Obiektach Sportowo-Rekreacyjnych nad zalewem Lipówka przebywa grupa uczniów kl. X i XI Liceum w Gura Humorului w Rumunii, która realizuje projekt edukacyjny pn. Letnia szko³a jêzyka - praktyki za- wspomnieæ dramatyczn¹ - ju siedemdziesi¹t¹ - rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej. Historyk z wrzesiñskiego gimnazjum Tolerancja - staram siê byæ tolerancyjna. Jednak przyjació³ wybieram spoœród osób wyznaj¹cych te same wartoœci i obieraj¹cych podobne cele. Uczciwoœæ - jest wartoœci¹, na której budujê relacje z ludÿmi. Wrzeœnia - miasto, które mnie zauroczy³o i w którym zamierzam spêdziæ najbli sze lata. ycie - p³ynie bardzo szybko, wiêc szkoda czasu na bylejakoœæ. Bogna Skoraszewska - z wykszta³cenia mgr in. budownictwa; wiêkszoœæ zawodowego ycia zwi¹za³a z oœwiat¹, pracuj¹c w latach w Zespole Szkó³ Budowlanych w Koninie, od 2007 r. w Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu; aktywnie dzia- ³a w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oœwiaty, gdzie od 2006 r. jest cz³onkiem zarz¹du. Polonia rumuñska na praktykach przypomnia³ najwa niejsze fakty wi¹- ¹ce siê z niemieck¹ i radzieck¹ agresj¹ na Polskê. Zaznaczy³, e i Wrzeœnia mo e poszczyciæ siê chlubn¹ historyczn¹ kart¹ - w tym najwiêkszym w dziejach konflikcie zbrojnym od pocz¹tku uczestniczy³ 68. Pu³k Piechoty. Kilku kombatantów wyró niono odznaczeniami przyznanymi przez burmistrza Miasta i Gminy Wrzeœnia. Zastêpca przewodnicz¹cego Zwi¹zku Kombatantów i By³ych WiêŸniów Politycznych podziêkowa³ zebranym za obecnoœæ i skupienie w tym wyj¹tkowym dniu. Rocznica to poczty sztandarowe, sk³adanie kwiatów, okolicznoœciowe przemówienia. Ale przede wszystkim ho³d oddany milionom ofiar tej wojny, o których zapomnieæ nie wolno. Nikomu. Anna Mizerka wodowe i warsztaty jêzykowe dla m³odzie y polskiego pochodzenia z Bukowiny Rumuñskiej: Wrzeœnia Jest to kontynuacja programu Dzieci Bukowiny, realizowanego od wielu lat we wspó³pracy z Senatem RP i Zwi¹zkiem Polaków w Rumunii, który ma na celu podniesienie jakoœci nauki jêzyka polskiego, równie zawodowego, a tak e wykreowanie nowych postaw i rozwoju aspiracji edukacyjnych, co umo liwi potomkom polskich osadników sprzed ponad 200 lat na lepszy start na lokalnym rynku pracy i podniesie standard ich ycia. Nasi goœcie, razem z rówieœnikami z Zespo³u Szkó³ Politechnicznych, uczestnicz¹ w praktykach zawodowych i warsztatach jêzykowych. Podpatruj¹ pracê wrzesiñskich instytucji, ucz¹c siê nowych umiejêtnoœci. Jak siê czuj¹ we Wrzeœni? Jakie maj¹ wra enia z pobytu w Polsce? Postanowiliœmy zapytaæ o to Cristinê Hofman oraz Bernadetê Drozdec, odbywaj¹ce praktyki w Urzêdzie Skarbowym we Wrzeœni. Dziewczyny uwa aj¹, e Wrzeœnia jest piêknym miastem. Oczarowane s¹ parkiem im. Pi³sudskiego, zachwycone obiektami rekreacyjnymi przy ulicy GnieŸnieñskiej. Postrzegaj¹ nasze miasto jako zadbane i czyste. Jolanda Volosciuc, odbywaj¹ca praktykê w komendzie wrzesiñskiej policji, zauwa y³a, e w Polsce ludzie s¹ bardzo yczliwi i uœmiechniêci. W przysz³oœci chcia³by zostaæ policjantk¹. Dla wszystkich wa ny jest kontakt z polskoœci¹, a dla wielu przyjazd do Wrzeœni to pierwsza wizyta w naszym kraju. Dlatego tak bardzo ceni¹ sobie mi³e przyjêcie, z jakim siê spotkali. Popo³udnia i weekendy spêdzaj¹ tak e bardzo aktywnie, uczestnicz¹ w licznych wycieczkach i w ten sposób poznaj¹ ojczyznê swoich przodków. W planie znalaz³y siê m.in. Gniezno, Poznañ, Toruñ, Warszawa i Kórnik. Kilka dni spêdzili nad morzem w Ko³obrzegu. W czasie wolnym korzystaj¹ z basenu, kina, krêgielni. Poznaj¹ swoich rówieœników, ale tak e ycie i historiê Wrzeœni. S¹ uœmiechniêci, pe³ni zapa³u do pracy i zabawy. Warto podkreœliæ, e goœcie z Rumunii ca³kiem dobrze mówi¹ po polsku. Powiat wrzesiñski to region coraz aktywniejszego rozwoju rolniczego. Na jego terenie istnieje 3000 gospodarstw rolnych, 55 tys. u ytków rolnych, 1350 gospodarstw prowadz¹cych hodowlê. Zajmuje pierwsze miejsce w kraju w realizowaniu programu rolno-œrodowiskowego - co trzeci rolnik zaanga owany jest w ten projekt. Dynamicznie rozwija siê równie agroturystyka, w 2006 roku zarejestrowanych by³o szeœæ gospodarstw, obecnie ju osiemnaœcie. Tradycyjnie starosta wrêczy³ laur za zas³ugi dla powiatu wrzesiñskiego. Tegoroczne wyró nienie trafi³o do powiatowego lekarza weterynarii Romualda Juœciñskiego. Wœród zaproszonych goœci, którzy uczestniczyli w uroczystoœciach byli pos³owie, Pawe³ Arndt (PO) i Witold Czarnecki (PiS), który przeczyta³ list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej przyszed³ czas na rozrywkê. Publicznoœæ œwietnie bawi³a siê na koncercie M³odzie owej Orkiestry WOK reprezentuj¹cej wysoki poziom. Nastêpnie zaœpiewali m³odzi piosenkarze z Wrzesiñskiego Studia Piosenki, wyst¹pi³y dzieci ze szko³y w Kaczanowie, zespó³ taneczny Puls oraz zespó³ wokalny prowadzony przez Rafa³a Sekulaka. ci¹g dalszy ze str. 1 Wyj¹tkowe do ynki fot. M. Jadryszak Gospodarze oraz starostowie do ynek dziel¹ chleb Na uczestników czeka³y dodatkowe atrakcje. Mogli wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej, obejrzeæ stoisko wojów s³owiañskich, skorzystaæ z licznych degustacji, by³y m.in.: pyry z gzikiem przygotowane przez Wrzesiñsk¹ Spó³dzielniê Mleczarsk¹, wêdliny z masarni Ksawerów oraz produkty serwowane przez Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Powiatu Wrzesiñskiego. Wieczorem wyst¹pi³a gwiazda, Zbigniew Wodecki. Koncert zgromadzi³ liczn¹ publicznoœæ, która œpiewa³a razem z artyst¹ znane przeboje. Imprezê zakoñczy³a trwaj¹ca do póÿna zabawa taneczna przy akompaniamencie Na ywo. fot. A. Pawlak Gwiazd¹ by³ Zbigniew Wodecki Praktyki odbywaj¹ siê we wrzesiñskich urzêdach, instytucjach i szko³ach Katarzyna Wilczewska Krzysztof Budkowski

3 OŒWIATA Wrzesieñ Nominacje dla dyrektorów szkó³ i nauczycieli mianowanych 28 sierpnia w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni odby³o siê uroczyste spotkanie z nowo wybranymi dyrektorami powiatowych placówek oœwiatowych i nauczycielami, którzy uzyskali kolejny stopieñ awansu zawodowego. Bogdan Nowak - dyrektor Zespo³u Szkó³ Politechnicznych odebra³ z r¹k starosty nominacjê na kolejn¹ kadencjê Starosta wrzesiñski, Dionizy Jaœniewicz, w imieniu Zarz¹du Powiatu wrêczy³ nominacjê na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza Bognie Skoraszewskiej, Zespo³u Szkó³ Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino Bogdanowi Nowakowi, a Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej El biecie Tomczak. Kadencja dyrektorów rozpoczê³a siê 1 wrzeœnia 2009 r. i potrwa do 31 Inauguracja roku szkolnego 1 wrzeœnia odby³a siê druga powiatowa inauguracja roku szkolnego. Gospodarzem uroczystoœci by³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Henryka Sienkiewicza. 1 wrzeœnia jest szczególnym dniem w kalendarzu polskiej oœwiaty. Po wakacyjnej przerwie odœwiêtnie ubrani uczniowie wracaj¹ do swoich szkó³. Na szkolnym boisku zebrali siê uczniowie, grono pedagogiczne oraz goœcie: starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz, wicestarosta Pawe³ Guzik, wrzesiñscy duchowni, cz³onkowie Komisji Edukacji, dyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele organów prowadz¹cych szko³y niepubliczne. Goœciem specjalnym by³a grupa m³odzie y polskiego pochodzenia z Bukowiny Rumuñskiej. Szkoln¹ ceremoniê rozpoczêto wprowadzeniem sztandarów oraz odœpiewaniem hymnu, które poprzedzone zosta³o msz¹ œwiêt¹ w koœciele farnym. Nie zapomniano o 70. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej, któr¹ uczczono minut¹ ciszy. Nowy rok szkolny dla ka dego z uczniów oznacza coœ innego. Pierwszoklasiœci rozpoczn¹ naukê w nowej szkole (w tym roku do wrzesiñskiego LO do³¹czy ich oko³o dwustu). Dla maturzystów bêdzie to okres przygo- towañ do egzaminu dojrza³oœci, po egnania ze szko³¹ œredni¹ oraz czas podjêcia wa nej decyzji, czyli wybór studiów. Podczas rozpoczêcia roku po egnano równie odchodz¹cego na emeryturê wieloletniego dyrektora liceum Zenona Suchorskiego. Miejsce ustêpuj¹cego dyrektora od 1 wrzeœnia zajê³a Bogna Skoraszewska, która w lipcu wygra³a og³oszony przez starostwo konkurs. Na zakoñczenie uroczystoœci yczono m³odzie y wielu sukcesów, radoœci z nauki. Kornelia Kowalska Kino i muzyka konesera Kino Konesera wpisa³o siê ju na sta³e do kalendarza kinomanów, których nowe zastêpy formu³uj¹ siê ka dej jesieni spoœród pierwszoklasistów szkó³ ponadgimnazjalnych. Na pierwszy seans w sezonie 2009/2010 zapraszamy do kina Trójka, 29 wrzeœnia, jak zwykle o godz Zaprezentujemy film pt. Droga do szczêœcia. Kino konesera prezentuj¹c filmy niekomercyjne, ambitne, od lat cieszy siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹. Z za³o enia jest to projekt edukacyjny, s³u y rozwijaniu potrzeby obcowania z kultur¹, dobrym kinem. S¹dz¹c po frekwencji na ka dym seansie, mo na sierpnia 2014 r. Ponadto 10 nauczycieli z³o y³o uroczyste œlubowanie i odebra³o akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Otrzymali je: - Ma³gorzata B¹czkiewicz - ZSP, - Izabela Bodylska - LO, - Damian Hoffman - ZSTiO, - ksi¹dz Marcin Holaki - ZSZ, - Witold Michalski - ZSP, - Przemys³aw Pawlak - ZSTiO, - Renata Piotrowska-WoŸniak - ZSTiO, - Przemys³aw Trubacz - ZSP, - Dariusz Szulc - ZSS, - S³awomir Zygmunt - ZSTiO. Starosta w krótkim wyst¹pieniu serdecznie pogratulowa³ nowo wybranym dyrektorom, dziêkowa³ za dotychczasow¹ pracê placówek, którymi bêd¹ kierowaæ. Jakoœæ pracy wrzesiñskich szkó³ od kilku lat jest potwierdzana bardzo wysokimi wynikami matur i egzaminów zawodowych. Spotkanie zakoñczy³o siê rozmow¹ przy fili ance kawy. Wydzia³ Oœwiaty i Sportu Uczniowie podziêkowali odchodz¹cemu na emeryturê dyrektorowi - Zenonowi Suchorskiemu Liczba uczniów rozpoczynaj¹cych naukê w szko³ach ponadgimnazjalnych Liczba uczniów w ostatnich klasach szkó³ ponadgimnazjalnych - 936, w tym w klasach maturalnych Liczba oddzia³ów w szko³ach ponadgimnazjalnych - 35 W Zespole Szkó³ Politechnicznych utworzono nowy kierunek nauczania - technik architektury krajobrazu stwierdziæ, e projekt spe³nia swoje zadania. Organizatorzy widz¹c sens i potrzebê tworzenia tego typu programów edukacyjno-kulturalnych przygotowali now¹ propozycjê. Wydzia³ Oœwiaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni zaprasza do udzia³u w spotkaniach pod nazw¹ Muzyka Konesera. Najpewniej w ka dy drugi czwartek miesi¹ca zaprosimy do odrestaurowanej auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. H. Sienkiewicza na koncert muzyki powa nej w wykonaniu muzyków Filharmonii Poznañskiej. Ze wzglêdu na trwaj¹cy jeszcze w LO remont, inauguracyjny koncert pt. Kwartet na dobry pocz¹tek odbêdzie siê w sali kina Trójka 24 wrzeœnia, godz Muzyka Konesera to program, który ma na celu popularyzacjê muzyki klasycznej. Skierowany jest g³ównie do m³odzie y szkó³ ponadgimnazjalnych, maj¹c za zadanie zainteresowanie muzyk¹ powa n¹, a w szczególnoœci rozwijanie muzycznej wra liwoœci. Zapraszamy m³odych melomanów na koncert, na przygodê z muzyk¹. Karnety bêd¹ do odebrania w szkole. Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ w Wydziale Oœwiaty i Sportu, tel , Wydzia³ Oœwiaty i Sportu Wyniki matur Po raz kolejny powiat wrzesiñski okaza³ siê najlepszy w okrêgu (województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie) i dziesi¹ty w skali kraju pod wzglêdem zdawalnoœci matur. Œrednia krajowa wynosi³a w tym roku 81%, œrednia w Wielkopolsce 78,7%, natomiast œrednia powiatu wrzesiñskiego a 87,5%. W naszym powiecie do matury przyst¹pi³o 816 absolwentów (liceum ogólnokszta³c¹ce - 48,2%, uczniowie technikum - 43,1%). Pod wzglêdem wyników ponownie zostaliœmy sklasyfikowani wysoko. Œrednia z egzaminu maturalnego w zakresie podstawowym zapewni³a powiatowi wrzesiñskiemu miejsce w pierwszej dziesi¹tce w okrêgu. Najwy szy wskaÿnik osi¹gnêli uczniowie zdaj¹cy chemiê na Remonty w szko³ach W bud ecie powiatu wrzesiñskiego na 2009 r. zapisane s¹ nastêpuj¹ce zadania inwestycyjne w szko- ³ach ponadgimnazjalnych. 1) Modernizacja budynku internatu przy ul. Kaliskiej (w tym zakup nowego wyposa enia). Szacowany koszt ca³ej inwestycji w roku 2009 wynosi w przybli eniu z³. W roku bud etowym zostanie wykonana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciep³ej wody u ytkowej oraz instalacji elektrycznej. Dokoñczona zostanie wymiana okien, zostan¹ przeprowadzone prace remontowe wewn¹trz budynku internatu oraz zakupione wyposa enie pokoi. 2) Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ul. Kaliskiej. Szacowany koszt ca³ej inwestycji to kwota z³. Zadanie planuje siê realizowaæ w latach W roku bud etowym zostan¹ wykonane prace rozbiórkowe, roboty ziemne i instalacje - elektryczne i sanitarne. Zostanie wykonana bie nia z rekultatywn¹ traw¹, z pi¹tym torem sprinterskim, rów z wod¹ z nawierzchni¹ z poliuretanu oraz rozbieg do skoku wzwy i rzutu oszczepem. Ponadto planuje siê w ramach zadania modernizacjê trybun oraz ko³o do pchniêcia kul¹, rzutu dyskiem i m³otem. 3) Remont pomieszczeñ, w tym auli w Liceum Ogólnokszta³c¹cym. Prace bêd¹ polegaæ na modernizacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i multimedialnej oraz na pracach remontowych. Ponadto planuje siê zakup nowego wyposa enia do auli szkolnej. Na ten cel zostanie wydatkowano kwota oko³o z³. 4) Wymiana okien w budynku Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2. Zadanie remontowe rozpoczêto w 2005 roku. W ramach realizacji zadania planuje siê w 2009 roku dalsz¹ W LO trwaj¹ intensywne prace poziomie podstawowym. Œrednia krajowa 60,3%, œrednia okrêgu 63,1%, a w powiecie wrzesiñskim a 71,3%. Wysokie wyniki uzyskali tak e absolwenci zdaj¹cy matematykê. Na poziomie podstawowym œrednia krajowa dla tego przedmiotu wynios³a 49%, œrednia okrêgu 50,3%, a powiatu wrzesiñskiego 56,4%.Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym znacznie przewy szaj¹ œredni¹ okrêgu - 57,3%, a tak e œredni¹ krajow¹ - 58,5%. Nasi maturzyœci osi¹gnêli wynik 66,6%. W pozosta³ych przedmiotach zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym wyniki by³y wy sze od œrednich krajowych. Po raz kolejny gratulujemy uczniom i ich nauczycielom! Wydzia³ Oœwiaty i Sportu wymianê okien w budynku szko³y. 5) Remont sanitariatów w budynku Zespo³u Szkó³ Politechnicznych. W 2009 roku prace remontowe polegaj¹ na gruntownej modernizacji czterech pomieszczeñ sanitarnych po³o onych na pierwszym i drugim piêtrze starego budynku szko³y. Zadanie jest kontynuacj¹ prac podjêtych w 2008 roku, wówczas remontem objêto sanitariaty przy ma³ej sali gimnastycznej. 6) Budowa nowej hali do æwiczeñ budowlano-instalatorskich. W 2009 roku planuje siê rozpoczêcie zadania maj¹cego na celu rozbudowê zaplecza oœwiatowego z zakresu edukacji zawodowej przeznaczonego do zajêæ dla kszta³c¹cych siê w zawodach zwi¹zanych z budownictwem. W bie ¹cym roku zostanie z³o- ony wniosek na dofinansowanie niniejszej inwestycji ze œrodków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidziane œrodki w bud ecie na 2009 rok przeznaczone s¹ na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakoñczenie zadania planuje siê na 2010 rok. 7) Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostêpnego dla dzieci i m³odzie y przy Zespole szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni. Zak³adany koszt inwestycji w 2009 roku wynosi z³. W ramach zadania planuje siê wykonanie boisk do siatkówki i koszykówki z poliuretanu na podbudowie asfaltowej. 8) Remont dachu budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej po³o onego przy ul. Wojska Polskiego we Wrzeœni. Szacowany koszt prac remontowych wynosi z³. 9) Ponadto planuje siê przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych obiektów Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni. W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostan¹ prace polegaj¹ce m.in. na wymianie instalacji centralnego ogrzewania i ciep³ej wody u ytkowej, a tak e zak³ada siê wykonanie dociepleñ budynków. Na realizacjê niniejszego zadania powiat z³o y³ wnioski o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Narodowego Programu Infrastruktura i Œrodowisko. Beata Walkowiak skarbnik powiatu

4 4 Wrzesieñ 2009 Podsumowanie bud etu na XXX sesji Rady Powiatu Bud et jest realizowany zgodnie z planem Radni spotkali siê na pierwszej sesji po przerwie wakacyjnej w czwartek 3 wrzeœnia. Zgodnie z porz¹dkiem obrad podczas posiedzenia Eugeniusz Wiœniewski, dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy, przedstawi³ statystykê dotycz¹c¹ bezrobocia i sytuacji na rynku pracy za osiem miesiêcy bie ¹cego roku. Okazuje siê, e Wielkopolska jest regionem, w którym najszybciej w kraju przybywa bezrobotnych. Od pocz¹tku roku ich liczba wzros³a o ponad 25%. Pod koniec sierpnia zarejestrowanych w urzêdzie pracy by³o 3837 osób. Ich liczba zwiêkszy³asiê od stycznia o 774. Na koniec lipca stopa bezrobocia wynios³a 13,5%. Jej wzrost zwi¹zany jest ze zwolnieniami grupowymi w firmach: 2M, Zak³adzie Gospodarki Mieszkaniowej, Hagrokol-u i Wheelabrator Group. Trudnoœci prze ywa firma Mikon z Mi³os³awia, likwidacji uleg³a spó³ka Pro Tonsil. Wielu pracowników zatrudnionych w ma³ych firmach na terenie powiatu równie zosta³o zwolnionych. Wzrost bezrobocia zwi¹zany jest ze spowolnieniem rozwoju gospodarczego. Kryzys nie sprzy- WskaŸniki bezrobocia Stopa bezrobocia dla województwa wielkopolskiego w porównaniu z czerwcem wzros³a o 0,1%, pod koniec lipca wynios³a 7,9%. O 0,4 % wzros³y wskaÿniki dla powiatów: wrzesiñskiego Senator Piotr Gruszczyñski przyjecha³ z krótk¹ wizyt¹ do (13,5%) i s³upeckiego (14,8%). Mniejszy wzrost (0,1%) zaobserwowano w powiatach œredzkim (12,6%), pleszewskim (11,6%), œremskim (7,8%). (red.) URZÊDOWE WIEŒCI Senator Gruszczyñski we Wrzeœni Rozmawiano m.in. o rozwoju przedsiêbiorczoœci w powiecie Wrzeœni 26 sierpnia. G³ównym tematem spotkania by³ rozwój ja tworzeniu nowych miejsc pracy - wyjaœnia³ dyrektor Wiœniewski. Na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu Powiatowy Urz¹d Pracy uzyska³ kwotê z³, z czego z³ w ramach algorytmu. Pozosta³e œrodki to otrzymano z rezerwy marsza³ka województwa wielkopolskiego, ministra pracy i polityki spo³ecznej oraz Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W ramach dzia³añ nakierowanych na walkê z bezrobociem aktywizacj¹ objêto 1111 osób. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê sta e. W lipcu i sierpniu skierowano na nie 105 osób, we wrzeœniu 79 i jest to ostatnia tak liczna grupa w tym roku. Informacje z ostatnich tygodni daj¹ podstawy do ostro nego optymizmu - wed³ug GUS przyrost PKB w Polsce jest najwy szy w Europie, w pierwszym kwartale wyniós³ 0,8%, w drugim ju 1,1%, daje to nadziejê na poprawê sytuacji na rynku pracy. W kolejnym punkcie obrad Dionizy Jaœniewicz, starosta wrzesiñski zaprezentowa³ podsumowanie wykonania bud etu za pierwsze pó³rocze bie ¹cego roku. Realizowany jest on zgodnie z planem. Dochody zosta³y wykonane w wysokoœci 52,54% - wynik ten uznano za zadowalaj¹cy. Uzyskano stosunkowo niskie dochody ze sprzeda y mienia. Nie dosz³o do sfinalizowania transakcji, procedury z nimi zwi¹zane s¹ d³ugotrwa³e, niemniej jednak zak³adamy, e w drugiej po³owie roku zgodnie z zapisami w uchwale bud etowej nieruchomoœci uda siê sprzedaæ - uzasadnia³ starosta. Ogólnie wydatki zosta³y wykonane w 42,25%. Jedynie Powiatowy Urz¹d Pracy wyda³ ponad 50% œrodków ze swojej puli, co by³o zwi¹zane ze zmian¹ uregulowañ prawnych dotycz¹cych zakresu obejmowania ubezpieczeniem zdrowotnym osób zarejestrowanych w urzêdzie, które jest finansowane z bud etu pañstwa. Minione szeœæ miesiêcy nie wskazuje zagro eñ w realizacji tegorocznego bud etu - podsumowa³ starosta. Radni poruszyli te kwestiê zwrotu op³at za karty pojazdów wydane w poprzednich latach. Ta sprawa jest przedmiotem intensywnych dzia³añ zarówno konwentu starostów województwa wielkopolskiego, jaki i zwi¹zku powiatów polskich - wyjaœnia³ starosta. Pobieraj¹c op³atê za kartê pojazdu dzia³aliœmy zgodnie z prawem, w oparciu o przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce. Wypracowywane jest obecnie wspólne stanowisko przed s¹dami powszechnymi, aby ¹dania zosta³y oddalone. Sesjê zakoñczy³o przeg³osowanie piêciu uchwa³ dotycz¹cych m.in.: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach oœwiatowych, regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego oraz zmian do uchwa³y o dofinansowaniu termomodernizacji wybranych budynków powiatu. przedsiêbiorczoœci, szkolnictwa wy szego oraz dzia³alnoœæ instytucji publicznych w powiecie wrzesiñskim. Razem ze starost¹ wrzesiñskim Dionizym Jaœniewiczem odwiedzili ZPCZ Kowalski, firmê produkuj¹c¹ maszyny rolnicze. Bogdan Kowalski - w³aœciciel przedsiêbiorstwa, przedstawi³ jego historiê, to, czym obecnie siê zajmuje, oraz pokaza³ goœciom g³ówn¹ halê wraz z lini¹ produkcyjn¹. Senator spotka³ siê równie z Urszul¹ Kropaczewsk¹, dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych, i Eugeniuszem Wiœniewskim, dyrektorem Powiatowego Urzêdu Pracy. Na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 roku o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz.U. nr 191, poz.1365) w Starostwie Powiatowym we Wrzeœni zosta³ utworzony punkt konsultacyjny udzielaj¹cy mieszkañcom szczegó³owych informacji i wyjaœnieñ dotycz¹cych problematyki prawnej i geodezyjnej w zakresie ujawnienia w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci oraz sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. 1. Punkt informacyjno-konsultacyjny przy ulicy Chopina 10, pokój nr 121 jest czynny w poniedzia- ³ek miêdzy a i w czwartek miêdzy a 15.00, tel , kom i W³aœciwym miejscowo dla gmin Wrzeœnia, Mi³os³aw, Ko³aczkowo i Nekla jest Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w S¹dzie Rejonowym we Wrzeœni przy ulicy Jana Paw³a II nr W³aœciwym miejscowo dla gminy Pyzdry jest Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w S¹dzie Rejonowym w S³upcy, ul. Armii Krajowej Podstawowym dokumentem potwierdzaj¹cym stan prawny nieruchomoœci jest aktualny odpis z ksiêgi wieczystej. Innymi dokumentami, które mog¹ potwierdziæ rzeczywisty stan prawny s¹ m.in.: - akt w³asnoœci ziemi, - orzeczenie o wykonaniu aktu nadania, KSIÊGI WIECZYSTE punkt konsultacyjny Burmistrz Wrzeœni, Wrzesiñskie Towarzystwo Kulturalne, Towarzystwo Unia Wrzeœnian zapraszaj¹ na uroczystoœæ patriotyczno-religijn¹, która odbêdzie siê w czwartek 17 wrzeœnia 2009 roku w 70. rocznicê najazdu Armii Czerwonej na Polskê. Uroczystoœæ rozpocznie msza œwiêta w koœciele farnym o godz , nastêpnie uczestnicy przemaszeruj¹ na cmentarz parafialny przy ul. GnieŸnieñskiej pod pomnik katyñski. Organizatorzy zapraszaj¹ wszystkich wrzeœnian oraz prosz¹ przedstawicieli szkó³, organizacji i instytucji o przybycie z pocztami sztandarowymi. - akt notarialny, - ostateczna decyzja administracyjna, - prawomocne orzeczenie s¹du, - inne dokumenty: ugoda s¹dowa, ugoda zawarta w postêpowaniu administracyjnym, zaœwiadczenie wystawione przez w³aœciwe urzêdy. 5. Dzia³ II ksiêgi wieczystej obejmuje wpisy dotycz¹ce prawa w³asnoœci i u ytkowania wieczystego oraz podstawê nabycia tych praw. 6. Ksiêgi wieczyste s¹ jawne i ka dy ma prawo sprawdziæ, kto jest ujawniony w dziale II ksiêgi wieczystej jako w³aœciciel b¹dÿ u ytkownik wieczysty. 7. Dzia³ania, które mog¹ zostaæ podjête w przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II ksiêgi wieczystej nie odpowiadaj¹ rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomoœci: - ujawnienie w ksiêdze wieczystej posiadanych dokumentów (o których mowa w pkt. 4) potwierdzaj¹cych w³asnoœæ lub prawo u ytkowania wieczystego, - przeprowadzenie postêpowania spadkowego, je eli w³aœciciel ujawniony w ksiêdze wieczystej nie yje, - przeprowadzenie postêpowania o zasiedzenie nieruchomoœci, - przeprowadzenie postêpowania w drodze procesu o uzgodnienie treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, - przeprowadzenie postêpowania s¹dowego o stwierdzenie nabycia w³asnoœci nieruchomoœci rolnych przez ich posiadaczy. starosta wrzesiñski (-) Dionizy Jaœniewicz GnieŸnieñska Agencja Rozwoju Gospodarczego informuje o mo liwoœci skorzystania z us³ug punktu konsultacyjnego we Wrzeœni. Bezp³atne porady s¹ udzielane mikro-, ma³ym i œrednim przedsiêbiorcom oraz osobom zamierzaj¹cym rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zapraszamy osoby zainteresowane: 1. podejmowaniem i wykonywaniem (obowi¹zki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie oraz kontrola przedsiêbiorstw), rezygnacj¹ z prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej; 2. mo liwoœciami uzyskania wsparcia na realizacjê projektów w latach ze œrodków publicznych; 3. mo liwoœciami i zasadami uzyskania us³ug specjalistycznych, m.in. doradczych o charakterze proinnowacyjnym (np. audyt technologiczny, pomoc przy pozyskaniu/wdro eniu technologii), doradczych proeksportowych (w zakresie dofinansowywanym w ramach dzia³ania 6.1 PO IG), a tak e z dofinansowywanych szkoleñ; 4. informacjami teleadresowymi instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszaj¹ przedsiêbiorców danej bran y (izby, stowarzyszenia i inne) o zasiêgu regionalnym, jak i ponadregionalnym, a tak e informacjami o d³u nikach i potwierdzaj¹ce wiarygodnoœæ partnerów gospodarczych. Z GnieŸnieñsk¹ Agencj¹ Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. mo na siê skontaktowaæ pod nrem telefonu , , a tak e za pomoc¹ formularza kontaktowego dostêpnego na stronie Konsultanci dy uruj¹ w Powiatowym Urzêdzie Pracy we Wrzeœni, ul. Wojska Polskiego 2 (pokój nr 19). Terminy najbli szych dy urów: 1 i 15 paÿdziernika, 5 i 19 listopada oraz 3 i 17 grudnia 2009 r. - godz. od 9:00 do 13:00. GARG

5 INFORMACJE Wrzesieñ Prze³amywanie barier jêzykowych Na obozie nie tylko uczono siê jêzyka, ale i aktywnie wypoczywano Miêdzy 15 a 28 sierpnia cz³onkowie Klubu Edukacyjnego 4H HORIZON dzia³aj¹cego przy English House we Wrzeœni oraz Klubu Edukacyjnego 4H STAR w Marzeninie uczestniczyli w dwutygodniowym obozie po³¹czonym z warsztatami muzyczno-jêzykowymi w Podd¹biu ko³o Ustki. Jak relacjonuj¹ uczestniczki, Agnieszka, Iza, Asia i Wiktoria: Doskonali³yœmy nasze umiejêtnoœci jêzykowe, pozna³yœmy kulturê i zwyczaje innych krajów. Codziennie odbywa³y siê zajêcia muzyczne i lekcje jêzyka angielskie- go. Mia³yœmy okazjê uczestniczyæ w koncertach i spotkaniach z muzykami. Wœród propozycji nie zabrak³o wspólnych wycieczek do Trójmiasta,S³owiñskiego Parku Narodowego i Ko³obrzegu. Mimo ró nic jêzykowych i kulturowych wszyscy œwietnie siê dogadywali. Dwie osoby z klubu wybra³y siê tak e na miesi¹c do USA. Borys i Martyna wziêli udzia³ w wymianie organizowanej przez ogólnopolskie 4H. Koszty podró y op³acili sami, a na miejscu zamieszkali w domach amerykañskich rówieœników. Zobaczyli wiele, miêdzy innymi Chicago, Detroit, jezioro Michigan, Wielkie Jeziora Pó³nocnoamerykañskie. Jak podkreœla Martyna: Mogliœmy poznaæ ywy jêzyk - tego nie da siê nauczyæ w szkole. A przy tym nawi¹zaliœmy kontakty, prze³amaliœmy lêk przed zagranicznym wyjazdem. Zaskoczy³o nas, jak du e znaczenie maj¹ ró nice kulturowe. Ludzie w Ameryce s¹ zupe³nie inni: bardziej otwarci, bez niepotrzebnych blokad, bardzo mili. Ci¹gle ktoœ mnie pozdrawia³, pyta³, co s³ychaæ. W przysz³ym roku w rewan u m³odzi Amerykanie przyjad¹ na miesi¹c do Polski. 4H Dialog niemieckich i polskich rodzin W ramach wspó³pracy powiatów partnerskich, wrzesiñskiego i Wolfenbüttel, odwiedzi³em 17 lipca stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, która ma siedzibê w miasteczku Schöppenstedt. Zosta³em zaproszony przez prezesa tamtejszej Rodziny, Huberta Pipera, który pe³ni równie rolê organisty i prowadzi miejscowy chór. Przyjêto mnie bardzo goœcinnie - powitanie wyg³osi³ Alfred Wojtala - Polak, który mieszka w tym mieœcie od dawna. Zwiedzi³em miasteczko, pokazano mi tamtejsz¹ parafiê i koœció³. I jedno, i drugie piêkne, ale niestety bez ksiêdza (w Niemczech brakuje kap³anów). Duchowny przyje d a raz na dwa tygodnie, by odprawiæ mszê œwiêt¹. Dowiedzia³em siê, jak wygl¹da praca Rodziny Kolpinga w Schöppenstedt. W tym roku ob- chodzi ona osiemdziesiêciolecie istnienia, zrzesza oko³o stu cz³onków w wieku od 8 do 80 lat. Pad³a propozycja rozpoczêcia wspó³pracy miêdzy naszymi parafiami i rodzinami, a tak e zainicjowania wymiany m³odzie y. Pokazano mi piêkny piec chlebowy, który wybudowali cz³onkowie niemieckiej Rodziny. Zostaliœmy przez nich zaproszeni na uroczyste otwarcie i pieczenie chleba, które odbêdzie siê ju wkrótce. Spotkanie dowiod³o, e mo - na ubogacaæ siê wzajemnie i wymieniaæ doœwiadczenia na niwie miêdzynarodowej, a wspólnym mianownikiem mo e byæ chleb, który wszyscy wspólnie pieczemy i spo ywamy. prezes Rodziny Kolpinga w Bardzie ks. Stanis³aw Dubiel Przeciwko podzia³om Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie otrzyma³ dotacjê na realizacjê projektu Im wiêcej nas ³¹czy, tym mniej dzieli - integracja spo³ecznoœci lokalnej w gminie Ko³aczkowo o wartoœci ,00 z³ w ramach Programu Operacyjnego kapita³ Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji spo³ecznej, Dzia³anie Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt realizowany bêdzie w gminie Ko³aczkowo. Jego zasadniczym celem jest integracja lokalnej spo³ecznoœci z wychowankami Oœrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny, bêd¹cego ca- ³odobow¹ wielofunkcyjn¹ placówk¹ opiekuñczo-wychowawcz¹. Realizacja przewidzianych w projekcie dzia³añ ma pomóc w integracji spo³ecznoœci gminy oraz umo liwiæ wychowankom OWDiR aktywniejszy ni dot¹d udzia³ w yciu spo³ecznym. Z jednej strony projekt ma zwiêkszyæ zaanga owanie mieszkañców w sprawy ich najbli szego otoczenia, z drugiej zaœ pozwoli im korzystaæ z atrakcyjnej oferty kulturalno-artystycznej i edukacyjnej. Motywowaniu mieszkañców obszarów wiejskich do dzia- ³ania na rzecz lokalnej spo³ecznoœci towarzyszyæ bêdzie prze³amywanie stereotypu wychowanka Zakoñczenie lata w Pyzdrach Streetball w wykonaniu Damiana Olejniczaka Festyn z okazji zakoñczenia lata, zorganizowany 29 sierpnia na pyzdrskim rynku, by³ okazj¹ do ostatniej wspólnej zabawy, tu przed rozpoczêciem roku szkolnego. W zabawie pod chmurk¹ uczestniczy³o sporo dzieci, m³odzie y i doros³ych. Dzieciaki od pocz¹tku trwania imprezy bra³y udzia³ w rozmaitych konkursach. Na asfalcie malowa³y kred¹ miejsca, jakie odwiedza³y OWDiR jako osoby mniej zdolnej, niebezpiecznej czy zdemoralizowanej. W ramach tego projektu przewidziane s¹ spotkania informacyjne, zabawy integracyjne i spektakle teatralne, w jakich weÿmie udzia³ ok. 300 osób z gminy Ko³aczkowo, oraz warsztaty integracyjne, w których uczestniczyæ bêdzie m³odzie powy ej 15 roku ycia - 50 osób z gminy Ko³aczkowo, w tym wychowankowie OWDiR. Do udzia³u w projekcie mo na siê zg³osiæ podczas spotkania informacyjnego oraz osobiœcie w OWDiR. Zapraszamy wszystkich mieszkañców gminy. Magdalena Zaj¹c podczas wakacji. Potem przyszed³ czas na gry i zabawy sprawnoœciowe. W nagrodê za uczestnictwo otrzymywa³y s³odkie upominki i przybory szkolne. Dorota Koz³owska, dyrektor M-GOK, i El bieta K³ossowska, prezes Fundacji Rozwoju Gminy Pyzdry podsumowa³y pó³kolonie letnie. Uczestnicy festynu mieli okazjê podziwiaæ popisy m³odych talentów pyzdrskich. Na scenie wokalne umiejêtnoœci prezentowa³y Agnieszka B¹czkiewicz, Agata Ratajczyk i Paulina Tomaszewska, a wokalno-instrumentalne - m³odzie owy zespó³ rockowy z Wrzeœni, w którym œpiewa i gra na gitarze basowej by³a pyzdrzanka - Weronika Medyñska. Koszykówkê uliczn¹ - streetball demonstrowa³ Damian Olejniczak. Impreza plenerowa nie mog³aby siê odbyæ bez pyzdrskiej orkiestry. Orkiestra dêta OSP i M-GOK zagra³a rozrywkowe utwory. Tajniki koreañskiej sztuki samoobrony zaprezentowa³o Pyzdrskie Centrum Taekwondo. Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ Sweet Rebel - nowy polski band, który tworz¹ cztery genialnie œpiewaj¹ce dziewczyny. Zró nicowany repertuar, show taneczne i nowoczesne brzmienia stworzy³y niepowtarzalny klimat. Publicznoœæ nagradza³a zespó³ gromkimi brawami. Zwieñczeniem festynu by³a zabawa taneczna. Sylwia Mazurczak Parafia bardziañska nawi¹za³a kontakt z rodzin¹ Kolpinga w Wolfenbüttel Dzie³o Kolpinga jest zorganizowan¹ wspólnot¹ katolick¹. Rodziny dzia³aj¹ce w Polsce zrzeszone s¹ w Zwi¹zku Centralnym Dzie³a Kolpinga z siedzib¹ w Krakowie. Centrala - Miêdzynarodowa Wspólnota mieœci siê w Kolonii. Prowadzi ona dzia³alnoœæ na rzecz lokalnych œrodowisk. Wspiera najbardziej potrzebuj¹cych - bezrobotnych, m³odzie i dzieci. Wiêcej informacji: Nowe przedszkole we Wrzeœni Przedszkole mo e przyj¹æ siedem oddzia³ów Uroczyste otwarcie pierwszego prywatnego przedszkola we Wrzeœni odby³o siê 21 sierpnia. Przestronne, kolorowe wnêtrza pomieszcz¹ siedem dzieciêcych oddzia³ów. Nowoœci¹ s¹ grupy anglojêzyczne, w których nauczyciel i lektor bêd¹ porozumiewaæ siê z dzieæmi wy³¹cznie po angielsku. Nowa placówka powsta³a na osiedlu Soko³owskim, gdzie mieszka wiele rodzin z ma³ymi dzieæmi.

6 6 Wrzesieñ 2009 ZDROWIE Badania mammograficzne Akcja prowadzona jest na terenie wszystkich gmin powiatu Ka dego roku oko³o 12 tysiêcy kobiet s³yszy z ust lekarza diagnozê: rak piersi. Corocznie prawie 5 tysiêcy kobiet umiera z powodu tego nowotworu. A 10% z nich to Wielkopolanki. O sukcesie leczenia raka gru- Jubileuszowy turnus w Miêdzywodziu Uczestników odwiedzi³ wicestarosta Pawe³ Guzik W dniach sierpnia grupa uczestników Warsztatu Terapii Zajêciowej z Rudy Komorskiej przebywa³a na turnusie rehabilitacyjnym w Miêdzywodziu. By³ to szczególny, bo jubileuszowy XV turnus. Pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem wyjazdów jest nieoceniona w trosce o niepe³nosprawnych dzia³aczka wielkopolskiej Solidarnoœci Regina Krawczyk, matka chrzestna Warsztatu Terapii Zajêciowej w Rudzie Komorskiej. Pierwszy turnus dla osób nie- fot. archiwum WTZ czo³u piersiowego decyduje przede wszystkim jego wczesne wykrycie. W zwi¹zku z tym w dniach 7-11 wrzeœnia na terenie powiatu wrzesiñskiego przeprowadzono akcjê bezp³atnych, profilaktycznych badañ mammograficznych. Akcjê zorganizowa³o Starostwo Powiatowe we wspó³pracy z Wojewódzkim Oœrodkiem Koordynuj¹cym w Poznaniu oraz wszystkimi gminami powiatu. Program adresowany by³ do kobiet, które urodzi³y siê w latach i nie mia³y wykonanych badañ mammograficznych w ci¹gu ostatnich 2 lat. W poniedzia³ek 7 wrzeœnia w mammobusie ustawionym przy amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrzeœni badaniom mammograficznym podda³o siê 84 kobiet. Przy okazji mo na by³o tak e bezp³atnie zmierzyæ poziom cukru we krwi oraz dokonaæ pomiaru ciœnienia têtniczego, z czego skorzysta³o 90 osób. Dodatkowo porad udziela³ pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Julita Koczorowska pe³nosprawnych odby³ siê w Grzybnie k. Poznania w 1989 roku. Szeœæ lat póÿniej, dziêki wspó³pracy ze Zbigniewem Kulesz¹ - prezesem Laguna Tour - turnusy zaczêto organizowaæ w nadmorskim miasteczku Miêdzywodzie. Jest to miejsce o tyle szczególne, i posiada infrastrukturê przyjazn¹ dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach. Specjalne podjazdy do pla y pozwalaj¹ niepe³nosprawnym bez przeszkód za ywaæ leczniczego jodu tu nad morzem. Grupa reprezentuj¹ca na turnusie WTZ z Rudy Komorskiej liczy³a 14 uczestników. Piêcioro z nich otrzyma³o dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni, pozostali mogli wyjechaæ wy³¹cznie dziêki szczodroœci sponsorów. Dla tych ostatnich uczestnicy wyjazdu przygotowali przyjêty owacjami wystêp artystyczny. Kierownik Regina Krawczyk bardzo zabiega³a o to, aby podczas ca³ego turnusu panowa³a prawdziwie rodzinna atmosfera, dla której tak chêtnie przyje d aj¹ tu zarówno osoby choruj¹ce, jak i ich opiekunowie. Przez ca³e dwa tygodnie nie sposób by³o siê nudziæ. Na miejscu czeka³a na uczestników profesjonalna kadra dbaj¹ca o prawid³owy przebieg rehabilitacji podczas zabiegów leczniczych oraz zajêæ kulturalnych. Jednym z terapeutów by³ Ferbi - pies rasy husky - odpowiedzialny za dogoterapiê, czyli leczenie chorego przez zabawê ze specjalnie wyszkolonym czworonogiem. Moc wra eñ przynios³y takie wydarzenia, jak choæby wybory miss i mistera turnusu, biesiada przy ognisku i grillu, karaoke czy Neptunalia, podczas których nowi turnusowicze przeszli chrzest morski. Bartosz Wilczyñski Dy ury aptek wrzesieñ/paÿdziernik Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy a we Wrzeœni, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, firma ITM Grupa Muszkieterów Sieæ Sklepów Intermarché i Bricomarché informuj¹, e przeprowadzona zostanie akcja poboru krwi od honorowych dawców krwi. Osoby w wieku od 18 lat do 55 lat (kobiety) i do 60 lat (mê czyÿni), które zechcia³yby wesprzeæ tê akcjê, prosimy o zg³oszenie siê z dowodem osobistym 19 wrzeœnia (sobota) miêdzy 9.30 a w ambulansie podstawionym przy ul. Koœciuszki 14G we Wrzeœni - market Intermarché i Bricomarché. Przewidujemy wiele atrakcji, m.in. nauka pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci, m³odzie y i doros³ych. Pomó my potrzebuj¹cym! Telefon kontaktowy Marek Ko³ata PCK Wrzeœnia Poradnik pacjenta Jak zostaæ potencjalnym dawc¹ szpiku? Ostatnio doœæ czêsto s³yszê pytanie, jak zostaæ dawc¹ szpiku? Jest to postawa godna uznania i propagowania, poniewa przeszczep szpiku mo e uratowaæ ycie œmiertelnie chorym na bia- ³aczkê oraz inne choroby uk³adu krwiotwórczego. Szpik jest g³ównym narz¹dem krwiotwórczym, zawieraj¹cym komórki macierzyste. Mno ¹ siê one przez ca³e ycie, daj¹c pocz¹tek komórkom, z których powstaj¹ krwinki czerwone, bia³e oraz p³ytki. Szpik mo na przeszczepiæ pod warunkiem identycznoœci antygenów transplantacyjnych - HLA dawcy i biorcy. Aby umo liwiæ przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i szpiku od dawców niespokrewnionych utworzono Centralny Rejestr prowadzony przez POLTRANSPLANT. Potencjalny dawca szpiku to osoba, która jest kandydatem na dawcê szpiku lub komórek macierzystych, czyli spe³nia warunki wpisu do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku prowadzonego przez PO- LTRANSPLANT. Kto mo e zostaæ kandydatem na dawcê szpiku? Ka da zdrowa osoba pomiêdzy 18. a 50. rokiem ycia, spokrewniona genetycznie (rodzice, rodzeñstwo) lub niespokrewniona z chorym. Dawcê rodzinnego zgodnego genetycznie mo e mieæ zaledwie 25-30% potrzebuj¹cych chorych. Dla chorych nie maj¹cych zgodnego dawcy ro- dzinnego du ¹ szans¹ na przeprowadzenie zabiegu jest znalezienie niespokrewnionego, ale zgodnego genetycznie dawcy. Prawdopodobieñstwo znalezienia dawcy zgodnego niespokrewnionego roœnie wraz z poszerzaniem rejestru dawców: im wiêcej chêtnych do oddania szpiku, tym wiêcej chorych mo - na uratowaæ. W krajach, gdzie rejestry licz¹ kilkaset tysiêcy dawców, prawdopodobieñstwo znalezienia dawcy zgodnego siêga 40%. Warto wiedzieæ, e u dawcy nastêpuje pe³na regeneracja szpiku lub komórek macierzystych w ci¹gu 2-3 tygodni. Procedura kwalifikacji nie jest skomplikowana, trwa oko³o minut. Aby zostaæ potencjalnym dawc¹ szpiku nale y: wype³niæ kartê ewidencyjn¹ i zg³osiæ siê na badania lekarskie w wyznaczonej przez PO- LTRANSPLANT placówce s³u by zdrowia. W Wielkopolsce to Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu przy ul. Marceliñskiej 44. Informacje mo na uzyskaæ w dziale laboratoryjnym; tel Druk karty ewidencyjnej znajduje siê na stronie lek. med. Krystyna Dudziñska z-ca dyrektora ds. medycznych Szpitala Powiatowego

7 INFORMACJE Wrzesieñ Swego nie znacie Œwiêty z Zieliñca fot. P. Michalak Koœció³ pw. œw. Miko³aja ufundowano w XV wieku W cieniu ho³ubionego przez dygnitarzy z poprzedniej epoki Bieganowa przycupnê³a niewielka wioska Zieliniec. Po³o ona poœród pól, z dala od g³ównych szlaków, na pozór niczym siê nie wyró nia wœród tysiêcy innych polskich wsi: zaniedbany pa³ac, zniszczony park - takie obrazki mo na znaleÿæ wszêdzie. Ale pozory myl¹... Wrota do historii W bezpoœrednim s¹siedztwie wspomnianego pa³acu, w którym obecnie ma swoj¹ siedzibê Centrum Pomocy BliŸniemu Monar-Markot, wzrok przyci¹ga niewielki drewniany koœció³ek pw. œw. Miko³aja z XV w. z wolno stoj¹c¹ dzwonnic¹. W jego ch³odnym, zacisznym wnêtrzu natrafi³em na p³ytê nagrobn¹ Tomasza Zieliñskiego, cz³owieka niezwyk³ego, którego œwi¹tobliwy ywot doczeka³ siê swej kroniki. Zapewne jej autor, Hieronim Powodowski, postaæ w koœciele polskim XVI wieku znacz¹ca, jako pierwszy zacz¹³ staraæ siê u papie a o wyniesienie Tomasza na o³tarze, co jednak nigdy nie mia³o nast¹piæ. Widz¹c zatem ow¹ tablicê, nie mia³em w¹tpliwoœci, e Zieliniec do miejscowoœci zwyczajnych nie nale y. Pierwsze wzmianki pochodz¹ ju z 1288 roku, kiedy to Dzier ykraj Westkowic z Kopaszyc sporz¹dzi³ dokument przekazuj¹cy we w³adanie synom Jackowi i Jaks³awowi wsie Bieganowo, Ga³êzewo i Zielony D¹b. Ta ostatnia to nasz dzisiejszy Zieliniec. Obecny Koœció³ zosta³ ufundowany w wieku XV (historia parafii siêga stulecia XIII) ju przez Zieliñskich herbu Jelita, którzy w³aœnie st¹d pisz¹ swój ród i przez wiele pokoleñ w³adali wsi¹. Od wieku XVII przesz³a ona w rêce Pig³owskich, dalej Tomickich, Mieszkowskich, Mikroroskich, wreszcie Pilaskich. Przez stulecia wierni modlili siê W dniu 6 sierpnia Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego podj¹³ uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla dzia³ania Odnowa i Rozwój Wsi realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W powiecie wrzesiñskim dofinansowanie otrzymaj¹: - gmina Ko³aczkowo: adaptacja budynku starej kot³owni na stra nicê OSP i œwietlicê wiejsk¹, wnioskowana kwota dotacji z³; - gmina Mi³os³aw: zmiana przed szafowym o³tarzem Koronacji Matki Boskiej z ostatnich lat XIV stulecia. To dzie³o wartoœciowe, zdradzaj¹ce rzemieœlniczy kunszt Pomorza lub Œl¹ska, co œwiadczy o zamo noœci ówczesnych w³aœcicieli Zieliñca, czy te, jak go podówczas nazywano, Zieleñca. Obecnie o³tarz jest przechowywany w zbiorach muzealnych Katedry GnieŸnieñskiej. Z czasów gotyckiej œwietnoœci pozosta³a jeszcze kamienna chrzcielnica, kilka rzeÿb w bocznym o³tarzu i figura pierwotnie wyobra- aj¹ca œwiêtego biskupa (byæ mo e patrona koœcio³a, œw. Miko³aja), przerobiona póÿniej na rzeÿbê Chrystusa Zmartwychwsta³ego. W latach koœció³ odrestaurowano, zamykaj¹c przy tym dostêp do dwu krypt. W jednej z nich pochowano Tomasza Zieliñskiego, przeznaczenie drugiej ginie w pomroce dziejów. Pewne jest jedynie, e w czasie ostatniej wojny przechowywano w niej koœcielne paramenta. Wed³ug miejscowej legendy le ¹ tam pochowani budowniczowie i fundator koœcio³a. Inne podanie mówi, e by³o tam wejœcie do lochów rzekomo ci¹gn¹cych siê pod ca³ym Zieliñcem. Podobne legendy kr¹ ¹ o wzgórku znajduj¹cym siê opodal pa³acu. Wed³ug jednych we wnêtrzu stoi zakopany czo³g, inni utrzymuj¹, e pod wieñcz¹cym górkê kamieniem ukryte s¹ skrzynie ze skarbami. Œwiêty m¹ Wiek XVI to z³ote stulecie Rzeczypospolitej. Dobrze musia³o siê wówczas dziaæ i w Zieliñcu. Parafialna szko³a, fundacje dla koœcio³a, zainteresowanie dostojników koœcielnych zdaj¹ siê to potwierdzaæ. Ale okres ten to tak e czasy reformacji, gdy szlachta odwraca³a siê od katolicyzmu, od œredniowiecznego doktrynerstwa. Koœció³ potrzebowa³ wówczas nowych bohaterów. Nie mêczenników za wiarê, œwiêtych biskupów i zakonników, ale zwyczajnych Odnowa i rozwój wsi dla gmin i parafii ludzi, którzy swoim yciem zaœwiadcz¹ o s³usznoœci rzymskiego papie a. Jednym z nich ludzi by³ Tomasz Zieliñski, m¹ s³yn¹cy ze swej pokory, dobroci i œwi¹tobliwoœci. Odnosi siê wra enie, e jego ycie to historia œwiêtego, mo e dlatego, e poznajemy je z przekazu stylizowanego na hagiografiê. Oto szlachcic ze starego rodu yje postem, jad³o nagotowane rozdaj¹c potrzebuj¹cym, nadstawia drugi policzek, gdy go w szynku bij¹, i biegnie do koœcio³a Bogu dziêkowaæ, e raczy³ na jego dobra spuœciæ po ar. Do tego na lat trzynaœcie do œmierci rozkoszami ³o a ma³ eñskiego wzgardzi³, a umar³ maj¹c lat ledwie 36. Przy tym nie jest to ciemny szlachciura, jakim chcieli widzieæ katolików wyznawcy nowej schizmy, ale cz³owiek wykszta³cony, bywa³y w œwiecie i na dworze. Nie dziwota zatem, e ów ascetyczny m¹ sta³ siê legend¹ ju za ycia, a i cuda post mortem przy jego grobie pono siê zdarza³y. Niestety, relacje cudownie uzdrowionych nie przekona³y Watykanu i nie ma Zieliniec swojego œwiêtego. Za to jakiœ rodzaj kultu musia³ siê utrzymywaæ d³ugo, bowiem krypta z trumn¹ przez wieki œwieci³a czystoœci¹, umajana kwiatami na wa niejsze œwiêta. A gdy w czasie wojny o³dacy niemieccy lub rosyjscy zbeszczeœcili zw³oki, wierni parafianie pozbierali szcz¹tki i z czci¹ z³o yli w nowej trumnie, zapieczêtowanej potem przez prymasa Wyszyñskiego. Do 1951 roku wisia³ te w koœciele obraz wotywny malowany na p³ótnie, wyobra aj¹cy sceny rodzajowe s³ugi bo ego Tomasza. Obraz mo e i wielkiej wartoœci artystycznej nie posiada, ale wiele mówi nam o tym, jak postrzegano postaæ dawnego w³aœciciela wsi. Oto wyobra- one sceny jakby ywcem wyjête z ywotów œwiêtych: nocna adoracja, odwiedziny chorego, ratowanie ebraka. Pa³ace i ogrody Dzisiejszy Zieliniec wyda³ mi siê nieco senny. Mo e sprawi³ to upa³, a mo e koniec lata, kiedy ca³a przyroda siê wycisza, przygotowuj¹c do zimowego odpoczynku. Spaceruj¹c po pa³acowym parku zastanawia³em siê, czy powróci on kiedyœ do dawnej œwietnoœci. Przed laty s³yn¹³ ze swej urody i rzadkich roœlin. Po rozpadzie PGR-u w Bieganowie ca³y ten teren le a³ od³ogiem, a natura i ludzie zrobili swoje. Teraz mieszkañcy pa³acu, mimo e sami potrzebuj¹ pomocy, robi¹, co mog¹, eby budynek znów wieœ zdobi³, a nie szpeci³, co daje nadziejê, e i park zyska nowe oblicze. Piotr Michalak sposobu u ytkowania budynku poszkolnego na œwietlicê wiejsk¹ w Chlebowie wraz z jej rozbudow¹, wnioskowana kwota dotacji z³; - Mi³os³awskie Centrum Kultury: rozbudowa i termomodernizacja domu kultury w Pa³czynie wraz z zagospodarowaniem terenu, wnioskowana kwota dotacji z³; - gmina Wrzeœnia: rozbudowa i modernizacja œwietlic na terenie gminy Wrzeœnia w miejscowoœciach Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sêdziwojewo, Kaczanowo, wnioskowana kwota dotacji z³; - parafia rzymsko-katolicka pw. Narodzenia NMP w Biechowie: utwardzenie placu przed sanktuarium Matki Bo ej Pocieszenia w Biechowie, wnioskowana kwota dotacji z³; - parafia rzymsko-katolicka pw. œw. Jakuba Aposto³a w Sokolnikach: remont dachu koœcio- ³a pw. œw. Jakuba Aposto³a w Sokolnikach, wnioskowana kwota dotacji z³. UMWW Nowa kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej Magdalena Sobczak-Jankiewicz - absolwentka socjologii problemów spo³ecznych, studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki spo³ecznej i resocjalizacji oraz studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy spo³ecznej i pracy socjalnej. Ostatnie dwa i pó³ roku przepracowa³a jako terapeutka we wrzesiñskim WTZ, wczeœniej zatrudniona jako samodzielny specjalista ds. organizacyjnych i administracji, specjalista ds. informacji PR i reklamy. Od 1 sierpnia kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej we Wrzeœni. Swoje cele charakteryzuje nastêpuj¹co: Chcia³abym wykorzystaæ doœwiadczenia poprzedniej kierownik, aby dalej rozwijaæ nasz Warsztat. Chcê, by nasi podopieczni mogli doskonaliæ swe pasje, bardziej wierzyli we w³asne si³y i prze³amywali bariery mentalne, które nadal ograniczaj¹ nasze spo³eczeñstwo. Wa - nym elementem jest tutaj udzia³ w projektach artystycznych, w których nasi podopieczni ju wczeœniej uczestniczyli. W ci¹gu dwunastu lat podopieczni wrzesiñskiej WTZ startowali w licznych olimpiadach, osi¹gali œwietne wyniki i zdobywali medale - m.in. w p³ywaniu, lekkoatletyce, tenisie sto- ³owym - dlatego i w przysz³oœci bêdziemy aktywnie anga owaæ siê w tego rodzaju przedsiêwziêcia. Wa ne, abyœmy nadal zaznaczali swoj¹ obecnoœæ w yciu spo³ecznym naszego miasta. Chcia³abym w przysz³oœci kontynuowaæ projekt Wrzeœnia bez barier. Najwa niejsze jest dla mnie, by nasi uczestnicy w dalszym ci¹gu bardzo dobrze czuli siê w Warsztacie, mieli zaufanie do terapeutów i znajdowali w nich oparcie, aby traktowali WTZ jak drugi dom. Co jest dla kierownika WTZ najwa niejsze? Najwa niejsze jest dobro naszych uczestników. Œwietnie czuj¹ siê w warsztacie, bardzo chêtnie do niego przyje d aj¹. Musimy d¹ yæ do tego, aby byli jak najbardziej autonomiczni, eby potrafili samodzielnie o siebie zadbaæ. Nasi uczestnicy byli dot¹d bardzo aktywni - chcia³abym, aby to siê nie zmienia³o. Aby mieli szansê na rozwój poprzez niestandardowe formy terapii - poprzez doœwiadczenia aktorskie, sztukê - to daje œwietne efekty. Dotychczas Warsztat prowadzono bardzo dobrze, chcê, by nadal cieszy³ siê dobr¹ renom¹. Istotna jest te atmosfera w pracy - warsztat to przecie równie terapeuci, rewalidanci, rehabilitanci i inni specjaliœci. Staramy siê unikaæ sytuacji, w których wypalenie zawodowe ogranicza nasze mo liwoœci. W tej chwili mamy dziesiêæ pracowni - ich sk³ad pozostanie niezmieniony. Poprzednia kierownik bardzo skutecznie pozyskiwa³a fundusze na niestandardowe projekty, uczestnicy czêsto wyje d ali i brali udzia³ w licznych projektach. Jak to bêdzie wygl¹da³o teraz? Ma Pani jakieœ pomys³y na pozyskiwanie funduszy? Chcia³abym to kontynuowaæ. Choæby Festiwal Piosenki Turystycznej - postaram siê, aby by³a to impreza cykliczna, mam te pomys³y na kolejne imprezy organizowane przez nasz warsztat. Niestety jesteœmy poniek¹d uzale nieni od sponsorów. Ma Pani jakieœ konkretne pomys³y na zdobywanie pieniêdzy? O tym bêdê mog³a mówiæ po przeprowadzeniu rozmów ze sponsorami, a wiêc po podjêciu decyzji o realizacji okreœlonych projektów. Podkreœli³a Pani, e celem pracy Warsztatu jest usamodzielnienie uczestników. Jaka jest Pani wizja tego usamodzielnienia? Rehabilitacja zawodowa, ruchowa i spo³eczna ma tu istotne znaczenie. Choæby trening ekonomiczny - podopieczni dostaj¹ kieszonkowe, które pod nadzorem terapeuty samodzielnie wydaj¹. Wychodzimy do spo³eczeñstwa. Uczestnicy nie boj¹ siê iœæ do restauracji, nie obawiaj¹ siê iœæ na zakupy, a wiêc uczestnicz¹ w yciu naszego miasta. Jesteœmy rozpoznawalni, o czym wiem z doœwiadczenia. Nie zamyka siê ju osób niepe³nosprawnych w domu, ich istnienie przesta³o byæ tematem tabu. W tej chwili dziêki takim jednostkom, jak nasza, uczestnicy maj¹ przyjació³, znajomych, maj¹ swój œwiat i swoje cele, mog¹ rozwijaæ pasje i zainteresowania. Jak Pani postrzega stosunek wrzeœnian do osób niepe³nosprawnych intelektualnie? Wydaje mi siê, e starsze osoby s¹ mniej tolerancyjne, choæ oczywiœcie nie wszystkie - nie wolno generalizowaæ. M³odzi ludzie s¹ bardziej otwarci, nie boj¹ siê kontaktu z osobami niepe³nosprawnymi intelektualnie. A kim jest dla Pani osoba niepe³nosprawna intelektualnie? Na pewno ktoœ serdeczny, szczery do bólu. Czasem zagubiony, ale otwarty na kontakt z innymi ludÿmi. Chêtny do wspó³pracy. Nie ma tu ob³udy, jak w naszym œwiecie. Czego siê pani nauczy³a w kontaktach z tymi osobami? Cierpliwoœci, zrozumienia ich potrzeb. A od nich? Spontanicznoœci, radoœci z codziennych ma³ych spraw. Nie potrafimy dostrzec, e drobne sukcesy te maj¹ wartoœæ. Rozmawia³a Anna Mizerka

8 8 Wrzesieñ 2009 Do ynki gminne ABC, chleba chcê - mali ko³aczkowianie recytuj¹ wiersz W³adys³awa Be³zy W Ko³aczkowie œwiêtowano na placu przy remizie OSP. Zespó³ Ko³aczkowianie przy wtórze do- Uczestnicy do ynek w Nekli mogli podziwiaæ piêkne ludowe stroje Plon niesiemy, plon w gospodarza dom œpiewano równie we Wr¹bczynku. 23 sierpnia mieszkañcy gminy Pyzdry œwiêtowali urodzajne zakoñczenie niw. Dok³adnie 11 lat temu w tej wsi odby³y siê gminne do ynki. By³ to dla rolników czas obaw przed wejœciem do UE - przypomnia³ zebranym gospodarz do ynek - burmistrz Krzysztof Stru yñski. Dzisiaj pomimo kryzysu gospodarczego zauwa yæ mo na stopniowy rozwój polskiej wsi. Gmina Pyzdry nieustannie korzysta z projektów unijnych - doda³. Obrzêdom do- ynkowym towarzyszy³ zespó³ ludowy Wiatroki. Chleb na rêce burmistrza z³o yli tegoroczni starostowie, Agnieszka Kaczmarczyk i Andrzej Kruszczyk. Nie zabrak³o równie przyœpiewek ludowych i degustacji wiejskich wyrobów. Podczas do ynek rozstrzygniêto dwa konkursy, do Obtañczenie wieñca z pszenicy i kwiatków z ogroda KULTURA ynkowych pieœni wykonywa³ tañce ludowe, które oklaskiwali licznie zebrani mieszkañcy. Po przekazaniu wieñców z poszczególnych miejscowoœci, w kulminacyjnym punkcie imprezy, starostowie do ynek, Teresa Waszak i Jacek Dobrowolski, wrêczyli wójtowi gminy Ko³aczkowo bochen chleba i miód. Wójt Wojciech Majchrzak podziêkowa³ rolnikom za ich ca³oroczn¹ pracê: Dziêki waszemu trudowi na polskie sto³y codziennie trafia chleb. yczê sobie i nam wszystkim, aby nigdy nikomu w ojczyÿnie tego chleba nie zabrak³o. Przyznano tak e szczególnie zas³u onym mieszkankom gminy medale dla Matek Wsi oraz odznaczono zas³u onych dzia³aczy kó³ek rolniczych. W programie rozrywkowym zaprezentowa³a siê Kapela u W³adka. Anna Mizerka nek, Pawe³ Stanis³awski i Miros³awa Wiœniewska, oficjalnie przekazali do ynkowy chleb na rêce Romana Grychowskiego, burmistrza Nekli. Ca³oœæ zwieñczy³ wspólny taniec cz³onków zespo³u z zaproszonymi goœæmi oraz yczenia sk³adane rolnikom. Po zakoñczeniu oficjalnej czêœci œwiêta wyst¹pi³ Grzegorz Stasiak w programie kabaretowym. Wieczorem zebrani wys³uchali koncertu Andrzeja Cierniewskiego oraz bawili siê na zabawie tanecznej z zespo³em Bonus. G³ówn¹ czêœæ uroczystoœci do- ynkowej w Nekli poprzedzi³ korowód, który przemaszerowa³ z rynku do parku. Po mszy œwiêtej zespó³ folklorystyczny Biskupianie z Domachowa i okolic przedstawi³ tradycyjny obrzêd do ynkowy. Cz³onkowie zespo³u ubrani w piêkne ludowe stroje rozpoczêli swoje wyst¹pienie pieœni¹ specjalnie przygotowan¹ na tê okazjê. Wieziemy z sob¹ wszystko - taniec, œpiewy i granie. Jedziemy do was z sercem, co nigdy nie zawodzi, bo ch³opska rzetelnoœæ z kochania siê rodzi. Nastêpnie starostowie do yktórych mieszkañcy wsi przygotowali siê starannie. W rezultacie najsmaczniejszymi pyzdrskimi ciastami okaza³y siê wszystkie wypieki sporz¹dzone przez gospodynie wsi Wr¹bczynek, równie ka da z kompozycji owocowo-warzywnych otrzyma³a tytu³ cudu z pyzdrskich pól i sadów. Wieczorem wieœ bawi³a siê w rytm ludowych przebojów wykonanych przez kapelê Wiarusy. Katarzyna Balicka Dêty festiwal Fot. WOK W festiwalu wziê³o udzia³ szeœæ orkiestr W sobotê, 29 sierpnia, ca³a Wrzeœnia mog³a przekonaæ siê, jak¹ si³ê maj¹ w sobie orkiestry dête. A to za spraw¹ IV Wrzesiñskiego Festiwalu Orkiestr Dêtych, który odby³ siê w naszym mieœcie. W festiwalu pokaza³o siê szeœæ orkiestr - piêæ bra³o udzia³ w konkursie, natomiast M³odzie owa Orkiestra Dêta Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury wyst¹pi³a poza nim. Œwiêto mi³oœników orkiestr rozpoczê³o siê w samo po³udnie przemarszem muzyków na rynek, gdzie licznie zgromadzeni wrzeœnianie mogli obejrzeæ pokaz musztr paradnych. Potem przyszed³ czas na koncerty. Ka da orkiestra zaprezentowa³a siê publicznoœci w blisko pó³godzinnym koncercie w amfiteatrze im. Anny Jantar. Na za- Klub Twórczoœci Ró nej Cóœ Innego organizuje bezp³atne warsztaty plastyczne dla osób doros³ych prowadzone przez malarkê Beatê Borowczyk. Pierwsze powakacyjne spotkanie odbêdzie siê w sobotê 12 wrzeœnia o godz w siedzibie Towarzystwa Czytelnii Ludowych przy ul. Szkolnej 12 (I piêtro budynku Ochronki, wejœcie z lewej strony). Serdecznie zapraszamy! koñczenie wszystkie orkiestry wspólnie wykona³y jeszcze dwa utwory, na co bardzo ywo zareagowa³a zgromadzona na widowni publicznoœæ. Zdecydowanym zwyciêzc¹ IV Wrzesiñskiego Festiwalu Orkiestr Dêtych okaza³a siê M³odzie owa Orkiestra Dêta z Mykanowa, która otrzyma³a nagrody Grand Prix, nagrodê za przemarsz, za koncert oraz nagrodê dyrektora WOK. Nagrodê burmistrza Wrzeœni otrzyma³a Swarzêdzka Orkiestra Dêta. Za musztrê paradn¹ nagrodzona zosta³a Orkiestra Dêta OSP z Ostrowi Mazowieckiej. Nagrody specjalne otrzyma³y: Orkiestra Dêta OSP Ko³o oraz Miejska M³odzie- owa Orkiestra Dêta z Ambrowa. Marzena Tabaczyñska Wystêp zespo³u Ziemia Wrzesiñska W sobotê 29 sierpnia w Czeszewie odby³y siê do ynki gminne. Starostami do ynek zostali Jolanta Dolata i Ryszard Robak. Uroczystoœci rozpoczê³a msza œw. w koœciele pw. œw. Miko³aja w Czeszewie. Nastêpnie mieszkañcy i zaproszeni goœcie przeszli na plac przy œwietlicy wiejskiej. Licznie zgromadzonych powita³ Zbigniew Skikiewicz, który podziêkowa³ rolnikom, podkreœlaj¹c wartoœæ ich codziennych wysi³ków. yczy³: by chleb, dar powsta³y z tegorocznego zbo a, wzbudzi³ potrzebê dzielenia siê. Nastêpnie odby³y siê obrzêdy do ynkowe z udzia³em Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemia Wrzesiñska, po których przekazano wieniec i chleb na rêce burmistrza. Dzielenie chleba to wyraz solidarnoœci, jest oznak¹ braterstwa i pojednania. Podczas uroczystoœci wrêczono równie odznaczenie Zas³u- ony dla rolnictwa nadany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Otrzyma³a go Genowefa Górna za aktywn¹ dzia³alnoœæ w Kole Gospodyñ Wiejskich w Czeszewie. Nastêpnie wyst¹pili podopieczni Warsztatu Terapii Zajêciowej z Czeszewa, którzy wykonali taniec dworski. Na zakoñczenie zaplanowano koncerty zagranicznych zespo- ³ów, m.in. z: Bu³garii, Izraela, Rumunii i Wêgier, które zjecha³y do Mi³os³awia w ramach Miêdzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych Na ludow¹ nutê. Ostatnim punktem programu do ynek by³a zabawa, która pomimo ch³odnego wieczoru zgromadzi³a spor¹ grupê chêtnych do tañca pod go³ym niebem. Kornelia Kowalska

9 KULTURA/UROCZYSTOŒCI Wrzesieñ Na ludow¹ nutê! Wêgrzy zaprezentowali ywio³owe widowisko Miêdzy 24 a 30 sierpnia w powiecie wrzesiñskim goœcili egzotyczni goœcie. Zespo³y z Europy i Bliskiego Wschodu w ramach VII Warsztatów Folklorystycznych, da³y popisy tañca i œpiewu ludowego podczas piêciu koncertów: w erkowie, Pleszewie, Wrzeœni, Czeszewie i Mi³os³awiu. W tym roku zobaczyæ mogliœmy grupy z Bu³garii (Folk Group Kokery), Rumunii (Romancuta-Folk Art Phoenix Group Romania), Wêgier (Dobbanto Folkdance Group), Ukrainy (Peoples Amateurs Ensemble of Ballroom Dances Yunist), Turcji (Ahi Evran University Folk Dances Association), Polski (Zespó³ Pieœni i Tañca Gilowianka) i Izraela (Dabka Dance Group). Widowisko w Mi³os³awiu poprzedzi³ pochód artystów, który przeszed³ spod koœcio³a parafialnego do parku. Tam uczestnicy warsztatów powitali widzów wspólnym tañcem. Nastêpnie ka da nacja przestawi³a swój oryginalny program. Widowniê zachwyci³y piêkne stroje, œwietne umiejêtnoœci taneczne i wokalne artystów. W ka dym miejscu uczestnicy warsztatów spotkali siê z gor¹cym przyjêciem - mówi Antoni Ukraiñcy dali popis tañca nowoczesnego Ziemia Wrzesiñska na bia³oruskim festiwalu Zaprezentowano m.in. taniec beskidzki Sarna Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemia Wrzesiñska goœci³ na festiwalu Znad Niemna na Bia³orusi w dniach od 22 do 27 sierpnia. Uroczystoœci zorganizowa³o Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, odby³y siê w Oszmianach, w œwiêto Matki Boskiej Czêstochowskiej. W przegl¹dzie wziê³y udzia³ grupy z Bia³orusi, Polski i Ukrainy. 15 sierpnia obchodziliœmy Œwiêto Wojska Polskiego i 89. rocznicê cudu nad Wis³¹. Bitwa ta, zwana warszawsk¹, zosta³a stoczona w miêdzy 12 a 25 sierpnia 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Uznano j¹ za jedn¹ z prze³omowych bitew w historii œwiata. Zatrzyma³a potop rewolucji komunistycznej w Europie oraz zadecydowa³a o zachowaniu niepodleg³oœci przez Polskê. Z tej okazji Wrzesiñ- Rocznica Bitwy Warszawskiej Ho³d bohaterom podkreœli³a obecnoœæ pocztów sztandarowych skie Towarzystwo Kulturalne i Towarzystwo Unia Wrzeœnian zorganizowa³y uroczystoœci rocznicowe. Zaproszeni goœcie, wœród nich przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i organizacji spo³eczno-kulturalnych, z³o yli kwiaty pod pomnikiem 68. Pu³ku Piechoty we Wrzeœni. W spotkaniu uczestniczy- ³y równie poczty sztandarowe. Po krótkim wprowadzeniu Boles³awa Œwiêciochowskiego, prezesa WTK, Ziemia Wrzesiñska przed festiwalowym wystêpem da³a pokazy swoich umiejêtnoœci taneczno-wokalnych w kilku miejscowoœciach - miêdzy innymi w Lidzie i Brzozówce. Wszêdzie przyjmowano nas bardzo ciep³o - wspomina Ryszard Zje d a³ka, kierownik zespo³u. Zachwycony by³em piêknymi i du ymi domami kultury w Lidzie i Brzozówce. W obu oœrodkach znajdowa³y siê przestronne sale widowiskowe. Dzia³aj¹ przy nich liczne m³odzie- owe grupy artystyczne, te instytucje po prostu têtni¹ yciem! Ryszard Zje d a³ka opowiada dalej o tym, co siê dzia³o na festiwalu - Chór Katedry Lwowskiej wyst¹pi³ w repertuarze pieœni sakralnych. Reprezentowa³ wysoki poziom artystyczny. Natomiast Kapela Lwowska przedstawi³a znane szlagiery lwowskiej piosenki. Wœród bia³oruskich zespo³ów zwróci³em uwagê na grupê dzieciêc¹, która wystawi³a spektakl poetycki. Do wystêpu przygotowali ich wolontariusze z Opola. Mi³ym akcentem imprezy by³a obecnoœæ konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie. Wyjazd by³ tak e okazj¹ do zobaczenia miejsc bliskich polskiemu sercu - muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku, Starych Wasiliszek - miejsca narodzin Czes³awa Niemena, jeziora ŒwiteŸ oraz cmentarza o³nierzy AK. radny gminy Wrzeœnia Szymon Paciorkowski przedstawi³ krótki rys historyczny i przypomnia³ mieszkañcom Wrzeœni o udziale ich przodków w bitwie. Pamiêtajmy o wielu wybitnych wrzeœnianach, jak genera³ Roman Abraham, Antonii Ciszak - póÿniejszy za³o yciel Muzeum Regionalnego we Wrzeœni, czy twórcy Legii Ochotniczej Wrzesiñskiej, którzy tak e stanêli do boju w 1920 r. Dziœ, po 89 latach, wreszcie zostaje przywrócona nale na im czeœæ. W planach jest budowa nowoczesnych muzeów, które przybli ¹ m³odzie y ten piêkny zryw polskiego orê a. O bitwie 1920 roku coraz wiêcej siê mówi i s³yszy i miejmy nadzieje, e po ponad piêædziesiêcioletnim okresie zapomnienia zawsze ju bêdziemy mogli œwiêtowaæ j¹ i stawiaæ w jednym szeregu z innymi najwiêkszymi polskimi osi¹gniêciami. Uroczystoœci zakoñczy³a msza œw. w koœciele farnym. Tureckie stroje zwraca³y powszechn¹ uwagê Bar³owski, re yser koncertów galowych oraz konferansjer. Zale y nam, aby wystêpowa³y grupy z ró nych krajów europejskich, a nawet spoza naszego kontynentu - dziêki czemu widzowie mog¹ poznaæ ludowoœæ egzotycznych krajów. Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³y ekipy z Izraela i Turcji. Kolorowe stroje Turków zwraca³y powszechn¹ uwagê. Izraelscy Beduini ubrani w skromne czarnobia³e stroje zaprezentowali dynamiczny pokaz, który bardzo spodoba³ siê widowni. Podczas koncertów obecni byli Mwafaq Khoury, dyrektor Generalnego Ministerstwa Kultury i Sportu w Nazarecie, oraz Marianna Gaju, prezydent miasta Cumpana, co podnios³o rangê wydarzenia. Warsztaty zosta³y zorganizowane przez Ewê Kanabus-Ko- Kulturalny weekend cyjnym Wakacyjny bal, w którym dzieci mog³y zmierzyæ siê w konkurencjach sportowych, a tak e przeobraziæ swoje twarze w kolorowe rysunki. Mo na by³o pos³uchaæ starych, ale wiecznie ywych przebojów polskich gwiazd muzyki w interpretacji Ewy Czajki. Równie mi³oœnicy dobrego humoru znaleÿli coœ dla siebie: wystêp kabaretu Wyjœcie ewakuacyjne wzbudzi³ sporo emocji i œmiechu. Mo na by³o wys³uchaæ koncertu grupy country Urszula Chojan&Country Band Show, która Po raz kolejny w ciep³y sierpniowy weekend Mi³os³awskie Centrum Kultury przygotowa³o wiele atrakcji z okazji obchodów Dni Mi³os³awia. Tegoroczne œwiêto miasta odby³o siê w dniach sierpnia w parku miejskim im. Rodziny Koœcielskich. MCK przygotowa- ³o szerok¹ ofertê programów dla dzieci, wyst¹pi³y m.in. dwa teatry z przedstawieniami dla dzieci, grupa z Torunia z programem anima- Prace Grzegorza Olecha inspirowane rafami koralowymi by³y tematem wernisa u wystawy rzeÿbiarskiej Zwielokrotnione otwartej w niedzielê 6 wrzeœnia w galerii plenerowej Juliana w Zasutowie. Ceramiczne kszta³ty odlano w formach, a nastêpnie poszkliwiono. Artysta u³o y³ na trawie aran- acjê sk³adaj¹c¹ siê z kilkudziesiêciu odlewów utrzymanych w szal z Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Ziemi Pleszewskiej Forum M³odych, przy wsparciu Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia oraz Urzêdu Gminy Mi³os³aw. fot. Piotr Michalak porwa³a do tañca niejedn¹ parê. Natomiast dla entuzjastów mocniejszego grania wyst¹pi³ m³ody, pocz¹tkuj¹cy zespó³ Whispercode z Wrzeœni. Du ym zainteresowaniem cieszy³y siê zawody strzeleckie zorganizowane przy wspó³pracy LOK Mi³os³aw, a tak e atrakcje: byk-rodeo, si³omierz czy paintball. Imprezy wieñczy³y zabawy taneczne, które gromadzi³y mi³oœników dobrej muzyki i tañca. MCK fot. P. Michalak Zwielokrotnione subtelnej kolorystyce: Chcia³bym, aby ka dy widz mia³ swoj¹ interpretacjê tych przedstawieñ - mówi³ autor. Wielu ludziom przypominaj¹ odwrócone kapelusze grzybów. Ja jednak stara³em siê przenieœæ formê ska³y koralowej na l¹d. Goœcie wernisa u zwrócili uwagê na podobny rytm faktury wyobra eñ i trawy, która s³u- y³a im za t³o. Barwy i kszta³ty nak³ada³y siê na siebie i uzupe³nia³y, sprawia³y wra enie naturalnoœci. Instalacja pozwoli³a widzom dostrzec, jak ró norodne kolory mo e mieæ trawa. Prace znacznie lepiej prezentuj¹ siê tutaj ni w zamkniêtej sali galerii - skomentowa³a profesor Danuta M¹czak, kurator wystawy. Inspiracj¹ by³a natura, dziêki czemu pod³o e zaczyna yæ w³asnym yciem. Natura zast¹pi³a wyobcowan¹ dzia³alnoœæ cz³owieka od siebie do siebie.

10 10 Wrzesieñ 2009 Aby ycie mia³o smak Malowanie wazonów to tylko jedna z form ergoterapii Chór, kabaret, ergoterapia i zajêcia sportowe to niektóre z licznych zajêæ aktywizuj¹cych, w których uczestnicz¹ podopieczni Domu Pomocy Spo³ecznej. Od lutego codziennie spotykamy siê na próbach chóru. Bierze udzia³ w nich 10 osób - informuje Lidia Szaroleta, instruktor ds. kulturalnooœwiatowych. W repertuarze mamy piosenki biesiadne, choæby: Sz³a dzieweczka do laseczka, Marianna, Bystra woda, mieszkañcy bardzo je lubi¹. Na pocz¹tku trudno by³o namówiæ ich do œpiewania. Wymawiali siê brakiem g³osu. Zmieni³o siê to ju po pierwszym publicznym wystêpie, kiedy wystêpowali z akompania- mentem i zostali obdarzeni gor¹cymi brawami. Byli zaskoczeni, e tak dobrze wypadli. Podpor¹ chóru s¹ panowie Czes³aw i Edward, ten ostatni udziela siê równie w chórze Zwi¹zku Emerytów i Rencistów. Œpiewam ju od czasów szkolnych. Najbardziej lubiê pieœni sentymentalne - wyznaje. Obdarzony jest on tak e zdolnoœciami manualnymi - jego hobby to haftowanie piêknych serwetek. Pan Marek, który sypie dowcipami jak z rêkawa, dzia³a w tutejszym kabarecie, natomiast panie Irena i Maria lubi¹ robiæ wazony do suszonych kwiatów. Tekturowe rolki oklejamy kawa³kami papieru, potem malujemy Familijne po egnanie lata Dom Pomocy Spo³ecznej we Wrzeœni stara siê urozmaicaæ czas wolny swoim podopiecznym. Tradycyjnie co roku pod koniec lata odbywa siê spotkanie integracyjne pod nazw¹ Po egnanie lata, w którym udzia³ bior¹ mieszkañcy zaprzyjaÿnionych domów z ca³ej Wielkopolski. W tym roku w imprezie, która odby³a siê 28 sierpnia we Wrzesiñskim Oœrodku Kultury, uczestniczyli podopieczni domów pomocy spo- ³ecznej z Poznania, Gniezna, Œremu, Pleszewa, Lisówki, Zagórowa, Psarskiego oraz ze Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie. Na spotkanie przybyli równie zaproszeni goœcie - przyjaciele domu, którym Zbigniew Dworczak - dyrektor DPS we Wrzeœni, z³o y³ podziêkowania za pomoc finansow¹ w organizacji festynu. Wspólna zabawa, rozmowy, nawi¹zanie nowych znajomoœci sprawi³y podopiecznym ogromn¹ radoœæ. Bardzo podoba mi siê, e mamy mo liwoœæ uczestnictwa w tego rodzaju imprezach. To dla nas fajna rozrywka, oderwanie od szarej codziennoœci - oznajmi³ pan Krystian. Mimo o ywionej atmosfery niektórym trudno by³o po egnaæ lato. Bardzo lubiê porê letni¹, poniewa ca³y dzieñ mogê przebywaæ poza budynkiem oœrodka. Wyje d am wózkiem na podwórko i obserwujê, co siê dzieje na ulicy. Przygl¹dam siê ludziom i przys³uchujê temu, co siê dzieje. Chocia w taki sposób Pó³kolonie w Pyzdrach Zajêcia cieszy³y siê du ym zainteresowaniem Podczas imprezy nie brakowa³o chêtnych do tañca JEDNOSTKI je i na koñcu lakierujemy - t³umacz¹. Mieszkañcy równie tkaj¹ gobeliny, robi¹ kartki œwi¹teczne, zaproszenia wysy³ane do bliskich - mówi terapeuta Honorata Pacholska. Mi³oœnicy dobrej lektury mog¹ korzystaæ z biblioteki. Ka dego dnia prowadzimy zajêcia tañca na siedz¹co, polegaj¹ce na wykonywaniu ruchów górnej czêœci cia³a w rytm muzyki. Latem, gdy pogoda dopisuje, mieszkañcy wyje d aj¹ nad jezioro do Kosewa. Opalaj¹ siê, spaceruj¹ nad wod¹, a wieczorem biesiaduj¹ przy grillu. Dziêki zmianie otoczenia podopieczni o ywiaj¹ siê, maj¹ lepszy nastrój - komentuje Lidia Szaroleta. Co roku w czerwcu mieszkañcy zapraszani s¹ do Zagórowa na jagodobranie, rywalizuj¹ z dru ynami z innych domów pomocy spo³ecznej, kto zbierze wiêcej jagód. Czêsto organizowane s¹ zajêcia sportowe i spartakiady. Raz w roku, jesieni¹, podopieczni wyje d aj¹ na konkurs krêglarski do zaprzyjaÿnionego Domu Pomocy Spo³ecznej w Pleszewie. Zachêcamy mieszkañców do zajêæ ergoterapeutycznych (terapia poprzez pracê), sportowych, artystycznych, do zaanga owania w interesuj¹ce hobby. Dziêki temu wychodz¹ z czterech œcian pokoju i ich ycie staje siê ciekawsze - podsumowuje Lidia Szaroleta. mogê siê w³¹czyæ w ycie spo³eczne - mówi pan Antoni. Urozmaiceniem zabawy tanecznej by³ wystêp dziewcz¹t z zespo³u bu³awistek, a tak e konkurs piosenki obcojêzycznej przygotowany dla mieszkañców domów. Okaza³o siê, e wielu z nich potrafi œpiewaæ w jêzyku angielskim, czeskim, francuskim i rosyjskim. Katarzyna Balicka W tym roku w pó³koloniach - bezp³atnej formy letniego wypoczynku - wziê³o udzia³ 76 dzieciaków z pyzdrskiej gminy. Pó³kolonie w Pyzdrach sta³y siê ju tradycj¹. Z roku na rok ciesz¹ siê wiêkszym zainteresowaniem. Tegoroczne odbywa³y siê w dwóch piêciodniowych turnusach. W harmonogramie znalaz³y siê: wyjazd na basen do Wrzeœni, wizyta w kinie w S³upcy, wycieczka do Królewin, parku kaskaderskiego w Kobylnicy i Bajkolandu w Kaliszu. Has³o przewodnie pó³kolonii brzmia³o Bezpieczne wakacje. Dzieci po ka dym dniu wypoczynku wykonywa³y rysunki nawi¹zuj¹ce do tematyki zajêæ. By³y to tzw. bileciki wstêpu na atrakcje kolejnego dnia. Uczestnikom pó³kolonii zagwarantowano s³odkoœci i ciep³y posi³ek - obiad przygotowywany w kuchni Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego. Organizatorem wakacyjnego przedsiêwziêcia, którego koszt opiewa³ na kwotê 11 tys. z³, by³ Miejsko- Gminny Oœrodek Kultury w Pyzdrach i Fundacja Rozwoju Gminy Pyzdry. Pieni¹dze pozyskano w wyniku konkursów og³oszonych przez Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu oraz z Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry i Komisji ds. PiRPA. Opiekê nad dzieæmi sprawowano spo³ecznie. Sylwia Mazurczak Wakacje marzeñ W hotelu Kortowo dzieci œwietnie bawi³y siê na batucie Dwanaœcioro dzieci z Oœrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Ko³aczkowie spêdzi³o tydzieñ (od 10 do 16 sierpnia) w hotelu Kortowo w Poznaniu. Dzieci ju drugi rok z rzêdu skorzysta³y z tej formy wypoczynku. Dobrym duchem przedsiêwziêcia jest Joanna Wierszy³- ³owska - jego inicjatorka i wspó³organizatorka. Wszystko zaczê³o siê od Szko- ³y Spo³ecznej Dêbinka w Poznaniu, gdzie Magdalena Zaj¹c, obecnie dyrektor OWDiR, pracowa³a niegdyœ jako nauczyciel, a Joanna Wierszy³³owska jest nadal przewodnicz¹c¹ rady rodziców. Ich wspó³praca zaowocowa³a objêciem przez szko³ê patronatu nad dzieæmi z Ko³aczkowa. W ci¹gu roku przeprowadzanych jest kilka akcji, m.in.: zwi¹zanych z Bo ym Narodzeniem i Wielkanoc¹, wspólne pieczenie pierniczków, rajd po Poznaniu. Joanna Wierszy³³owska, prowadz¹ca na obrze- ach Poznania hotel Kortowo, od kilku lat organizuje dla dzieci z okolicy sportowe pó³kolonie. Pomyœla³am sobie, e dzieci z Ko³aczkowa tak e mog³yby z nich skorzystaæ. A by³am na siebie z³a, e od razu nie przysz³o mi to do g³owy! - œmieje siê pe³na energii businesswoman. Dzieciom zapewniliœmy w hotelu pe³ne zakwaterowanie. Cieszê siê, e udaje siê zaraziæ tym pomys³em naszych klientów i przyjació³. Dziêki nim zebraliœmy oko³o czterech tysiêcy z³otych. Kwota ta pokry³a koszty po- ³udniowych rozrywek i kieszonkowego. Niewykorzystane œrodki przeznaczymy na zakup aparatów ortodontycznych dla dzieci. Ludzie wspieraj¹ nasz¹ inicjatywê, bo wiedz¹, e ich pieni¹dze s¹ dobrze Przygarnij mnie Pies rasy mieszanej z domieszk¹ krwi owczarka niemieckiego. Po kastracji i zaszczepiony. Bardzo spokojny, chêtnie chodzi na smyczy. Ma szeœæ lat. Zosta³ znaleziony w Bierzglinku. Z pewnoœci¹ bêdzie wierny temu, kto oka e mu serce. wykorzystywane - t³umaczy Joanna Wierszy³³owska. Dzieci wspierane przez instruktorów aktywnie spêdza³y czas graj¹c w siatkówkê, badminton, pi³karzyki, ucz¹c siê onglowaæ. Ko- ³aczkowianie bawili siê w grupach razem z rówieœnikami z Poznania, dziêki czemu towarzystwo szybko siê zintegrowa³o. W poniedzia³ek wszyscy koloniœci piekli pizzê - informuje w³aœcicielka hotelu. By³o przy tym mnóstwo œmiechu i radoœci. Dziœ pieczemy faworki, wiem, e bardzo to lubi¹. Odby³y siê te zajêcia eby pies nie by³ wrogiem, poprowadzone przez ratownik medyczn¹. By³a mowa o tym, jak siê zachowaæ w kontakcie z obcym psem, jak go nie prowokowaæ, co zrobiæ, gdy zwierzê zaatakuje. Na czwartek zaplanowaliœmy konkurs na naj³adniejsz¹ kanapkê oraz jazdê na segwayach, a w pi¹tek wrêczamy nagrody zwyciêzcom konkursów. Staramy siê, aby ka dy dosta³ wyró nienie, jeœli ktoœ nie jest asem w sporcie, czêsto okazuje siê œwietnym rysownikiem, albo potrafi zrobiæ piêkn¹ kanapkê. Dla dzieci przygotowano szereg dodatkowym atrakcji - basen, kino, wizyta w stadninie koni, na fermie strusi, wycieczka do ZOO i zwiedzanie Rogalina. Chcieliœmy, aby dzieci w pe³ni poczu³y, e s¹ na wakacjach, e spe³nia siê ich zachcianki. Ka de dziecko tego potrzebuje. Ich prawdziwe marzenia s¹ inne ni doros³ych, np. id¹c do kina, chc¹ mieæ najwiêksz¹ cocacolê i popcorn, pewnie i tak tego wszystkiego nie zjedz¹ i nie wypij¹, wa ne jednak, e mog¹ to czasem mieæ - podsumowa³a Joanna Wierszy³³owska. Pies rasy mieszanej, w wieku oko³o 9-10 lat, w schronisku od trzech lat. Po kastracji. Znaleziony we Wrzeœni. Jest ju niem³ody i, mimo lat spêdzonych w schronisku, z nadziej¹ czeka na kogoœ, kto go przygarnie. Schronisko Miejskie dla Zwierz¹t we Wrzeœni zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku miêdzy 8:00 a 12:00; w soboty, niedziele i œwiêta miêdzy 8:00 a 10:00, ul. gen. Sikorskiego 38, tel

11 OŒWIATA Wrzesieñ Spotkamy siê za rok 18 sierpnia w Oœrodku Relaks w Orzechowie zakoñczy³a siê V Powiatowa Akcja Letnia Orzechowo - Tymieñ Tegoroczna akcja odbywa³a siê pod has³em O miano wilka morskiego i by³a dla wielu dzieci jedyn¹ szans¹ na ciekawy letni wypoczynek. W ci¹gu niemal dwóch miesiêcy oœrodek Relax w Orzechowie têtni³ yciem, w szeœciu turnusach odpoczywa³o ³¹cznie blisko 600 kolonistów w wieku lat z powiatu wrzesiñskiego i spoza niego. Podczas trwania akcji nie sposób by³o siê nudziæ. Do dyspozycji kolonistów by³y boiska do pi³ki pla- owej, no nej i koszykówki, krêgielnia, a tak e ciesz¹cy siê du ¹ popularnoœci¹ basen. Uczestnicy brali udzia³ w wielu wycieczkach oraz zajêciach sportowych, np. sp³ywach kajakowych. W dziewiêciodniowym planie ka dego z turnusów znalaz³ siê miêdzy innymi czterodniowy pobyt nad morzem, a tak e wycieczki do Torunia, na basen i do kina. Projekt mia³ tak e wymiar edukacyjny. Wa n¹ pozycjê wœród programów zajmowa³y zajêcia Licealiœci w Dolinie Loary Polska delegacja na francuskiej ziemi Ju po raz pi¹ty grupa uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzeœni, laureatów konkursu jêzyka francuskiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Val de Loire Pologne, wy- 15 sierpnia podczas festynu ludowego w Gutowie Ma³ym rozegrano turniej siatkówki pla owej o puchar starosty. Zawody odby³y siê po raz Powiatowa Akcja Letnia odbywa siê ju po raz pi¹ty wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne. Zrealizowano tak- e program pod nazw¹ B¹dŸ bezpieczny na drodze, w ramach którego uczestnicy poznali zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Natomiast w czêœci praktycznej utrwalili i sprawdzili zdobyt¹ wiedzê. Ponadto zrealizowano projekt: Angielski na wakacje oraz Szko³a na rzece. Organizatorami V Powiatowej Akcji Letniej byli: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, Stowarzyszenie jecha³a w nagrodê na dwa wakacyjne tygodnie do Francji. Licealiœci mieszkali u francuskich rodzin, zwiedzali olœniewaj¹ce zamki w Dolinie Loary, uczestniczyli w obchodach œwiêta narodowego Francji. Zwiedzili Pary : Promyk, oœrodki pomocy spo³ecznej wszystkich gmin powiatu, a tak- e gminne komisje rozwi¹zywania problemów alkoholowych. Projekt uzyska³ dotacjê Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, Urzêdu Gminy w Ko³aczkowie oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Drogowskaz. Ka dy turnus koñczy³y ³zy, wymiana adresów, telefonów i zapewnienia do zobaczenia za rok. Wydzia³ Oœwiaty i Sportu Champs-Élysées, Wie ê Eiffla, katedrê Notre Dame, bazylikê Sacré Coeur, Luwr, a tak e dzielnicê artystów - Montmartre i Moulin Rouge. Rejsy statkami, pikniki w malowniczych okolicach, francuskie kafejki Eskapada by³a wielkim prze- yciem i doskona³¹ okazj¹ do sprawdzenia jêzykowych umiejêtnoœci. Ka da uczestniczka realizowa³a tak- e indywidualny plan pobytu organizowany przez francuskie rodziny. Liceum Ogólnokszta³c¹ce od wielu lat wspó³pracuje z francuskim Stowarzyszeniem Val de Loire-Pologne. Podczas uroczystego spotkania w merostwie Suevres przedstawiciele wrzesiñskiej szko- ³y otrzymali pami¹tkowy medal, symbol przyjaÿni i wspó³pracy miêdzy Stowarzyszeniem, regionem Dolina Loary i wrzesiñskim liceum. Turniej siatkówki w Gutowie Ma³ym pierwszy. W kategorii kobiecej triumfowa³a para: Karolina Wawrzyniak i Martyna Michalska, w mêskiej zaœ Mateusz Stondzik i Bartosz Piotrowski. Sêdziowa³a Ewa Lewandowska Karolina Zawitaj wrzeœnianka Katarzyna Wawrzyniak. Zwyciêzcy otrzymali puchary, dyplomy i koszulki. (red.) Zaplanuj swoj¹ karierê O tym, jak wa ne jest poradnictwo zawodowe, wie ka dy uczeñ i jego rodzice. Poszukiwanie najlepszej œcie ki dla edukacji i rozwoju zawodowego spêdza im niejednokrotnie sen z powiek. W tym trudnym procesie dokonywania wyborów uczeñ mo e liczyæ na wielu sojuszników: rodzinê, znajomych, instytucje i organizacje zajmuj¹ce siê poradnictwem zawodowym i edukacyjnym. Aby pomóc w planowaniu dalszej edukacji i wyborze zawodu, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej og³osi³o w dniach od 5 do 11 paÿdziernika Ogólnopolski Tydzieñ Kariery. Do wziêcia udzia³u w pospolitym ruszeniu na rzecz planowania kariery zaprasza wszystkich, którzy zajmuj¹ siê doradztwem zawodowym: instytucje edukacyjne (szko³y, poradnie psychologicznopedagogiczne, biura karier), instytucje rynku pracy (OHP, PUP, oœrodki samorz¹dowe), organizacje pozarz¹dowe. Zachêca do zorganizowania dzia³añ zwi¹zanych z rozwojem kariery w obszarach edukacji i pracy. Ogólnopolski Tydzieñ Kariery zosta³ objêty honorowym patronatem 19 sierpnia 2009 w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych we Wrzeœni odby³o siê spotkanie dotycz¹ce mo liwoœci powo³ania Young Learners Resource Center (Centrum Zasobów Dydaktycznych) we Wrzeœni. Instytucja ta ma byæ utworzona na podstawie porozumienia zawartego z Ambasad¹ Amerykañsk¹, mieszcz¹c¹ siê w Warszawie. Young Learners Resource Center mia³by pomóc nauczycielom w urozmaicaniu lekcji jêzyka angielskiego poprzez dostarczanie pomys³ów oraz odpowiednich materia³ów dydaktycznych. Jego celem bêdzie równie organizacja szkoleñ i warsztatów oraz pomoc we wdra aniu nowych metod dydaktycznych przez nauczycieli ucz¹cych jêzyka angielskiego na terenie naszego powiatu. Bardzo byœmy chcieli, aby we Wrzeœni powsta³ Young Learners Resource Center - mówi Urszula Kropaczewska, dyrektor NKJO. W Polsce tego typu minister pracy i polityki spo³ecznej oraz minister edukacji narodowej. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrzeœni w³¹czy siê do planowanych dzia³añ. Zamierzamy zorganizowaæ w dniach od 5 do 6 paÿdziernika Dni Otwarte w naszej placówce. Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do spotkañ, konsultacji ze specjalistami, doradcami zawodowymi, pedagogami, psychologami, logopedami, surdopedagogiem, tyflopedagogiem. Zapraszamy nauczycieli do wziêcia udzia³u w prelekcjach i warsztatach. Rodzice i uczniowie bêd¹ mogli zapoznaæ siê z nasz¹ ofert¹, porozmawiaæ, wyjaœniæ w¹tpliwoœci, a tak e umówiæ siê na diagnozê, poradê zawodow¹, pomoc psychologiczn¹, pedagogiczn¹ czy logopedyczn¹. Jednoczeœnie zachêcamy inne instytucje, szczególnie szko³y, do w³¹czenia siê do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i zorganizowania w swoich placówkach ró norodnych dzia³añ na rzecz planowania kariery. Zainteresowanych zapraszamy na stronê internetow¹: El bieta Tomczak dyrektor PP-P Nowe pomys³y na angielski oœrodki istniej¹ jedynie w du- ych miastach. Celem ich dzia- ³alnoœci jest szkolenie i doskonalenie umiejêtnoœci nauczycieli jêzyka angielskiego pracuj¹cych z dzieæmi. Ambasada dostarcza oryginalnych amerykañskich materia³ów dydaktycznych, szkoli równie metodyka, który prowadzi zajêcia z nauczycielami i studentami. Jesteœmy w sta- ³ym kontakcie z warszawskim centrum, studenci wynosz¹ wiele korzyœci z tej wspó³pracy. W spotkaniu dotycz¹cym utworzenia Centrum brali udzia³ przedstawiciele Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia oraz Rady Powiatu we Wrzeœni, nauczyciele i dyrektorzy szkó³ naszego regionu oraz delegacja z Ambasady Amerykañskiej: Jeanne Briganti (attaché prasowy), Candace Faber (attaché kulturalny), Magdalena W¹cisz (specjalista ds. kultury). Wizyta zakoñczy- ³a siê owocnymi ustaleniami dla obu stron. NKJO Wrzeœnia

12 12 Wrzesieñ 2009 Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi Dziecko na zakupach 15-letnia córka pani Marii kupi³a bez jej wiedzy drogi odtwarzacz MP3. Pani Maria uda³a siê ze sprzêtem do sklepu, eby go zwróciæ. Sprzedawca odmówi³ przyjêcia towaru, twierdz¹c, e zakupów nie robi³o kilkuletnie dziecko, a œwiadomy, prawie doros³y cz³owiek. Zbli a siê rok szkolny, m³odzie bêdzie wiêc czêœciej robiæ zakupy. Dlaczego warto przypomnieæ, e dzieci do 13. roku ycia nie zawieraj¹ umów cywilno-prawnych, a do takich umów nale ¹ zakupy. Oznacza to, e samodzielnie mog¹ kupowaæ tylko drobne rzeczy, np. bu³- Jest we Wrzeœni pewna kamienna p³yta, przez niektórych omijana, przez innych nigdy nie widziana, na której znajduje siê ma³o czytelny ju napis Miejsce mêczeñstwa i mordów dokonanych na Polakach i obywatelach polskich pochodzenia ydowskiego przez najeÿdÿcê hitlerowskiego w 1943 r. Ogrodzony niskim p³otkiem, zaroœniêty, pozostawiony w nêdznej kondycji niewielki pomnik stoi na terenie dawnego obozu pracy przymusowej nieopodal baraków kolejowych. Ten symboliczny nagrobek przypomina wydarzenia zwi¹zane z istnieniem Reichsbahn - Neubaulager, czyli kolejowego obozu budowlanego, jednego z wielu umiejscowionych przy trakcji kolejowej Warszawa - Poznañ. Dok³adny adres obozu przytacza nam jeden z ówczesnych wiêÿniów w liœcie do rodziny pozostawionej w getcie warszawskim: Wreschen, Warthegau, Ohlendorf, Lager am Bahnhof (Wrzeœnia, Okrêg Warty, obóz przy dworcu, Ohlendorf to firma bêd¹ca podwyko- Uwa aj na grzyby Zbli a siê okres jesienny, czas, kiedy w lasach pojawiaj¹ siê grzyby. Ich zbieranie jest w Polsce bardzo popularne. S¹ one chêtnie spo ywane ze wzglêdu na walory smakowe i zapachowe. Nale y jednak pamiêtaæ, e mog¹ siê staæ przyczyn¹ œmiertelnych zatruæ pokarmowych. W Polsce spotkamy gatunki œmiertelnie truj¹ce, truj¹ce, jadalne i warunkowo jadalne. Wiêkszoœæ niebezpiecznych grzybów to grzyby blaszkowe. Najsmaczniejsze grzyby jadalne maj¹ na spodniej czêœci kapelusza warstwê u³o onych obok siebie rurek przypominaj¹cych g¹bkê. W tej grupie nie spotyka siê grzybów œmiertelnie truj¹cych. Aby nie dopuœciæ do zatrucia pokarmowego, nale y przestrzegaæ kilku regu³: - nie ma sposobu (poza atlasem) na odró nienie podobnych do siebie grzybów jadalnego i truj¹cego, - smak jest zawodn¹ wskazówk¹, np. muchomor sromotni- kowy, najniebezpieczniejszy grzyb naszych lasów, ma przyjemny, s³odkawy smak, - sinienie lub ciemnienie po przekrojeniu mo e zmyliæ; czerniej¹ po przekrojeniu jadalne podgrzybki i niejadalne borowiki szatañskie, - jeœli nie mamy pewnoœci co do gatunku grzyba, nale y go wyrzuciæ, - przy ma³ej znajomoœci grzybów nie nale y zbieraæ okazów z blaszkami pod kapeluszem, a tylko te gatunki, które maj¹ rurki, - grzyby zbieramy do przewiewnych koszy, w torbach foliowych grzyby ³atwo siê zaparuj¹ i krusz¹, stanowi¹ po ywkê dla pleœni, - nie powinno siê podawaæ potraw z grzybów dzieciom, - nie nale y spo ywaæ grzybów na surowo, - grzyby ³atwo ch³on¹ zapachy i zanieczyszczenia, nie nale y ich zbieraæ wokó³ terenów przemys³owych, - w przypadku podejrzenia zatrucia, wyst¹pienia nudnoœci, bólu INFORMACJE kê, gazetê, kredki czy zeszyt. M³odzie y miêdzy 13. a 18. rokiem ycia wolno ju kupowaæ ró ne towary, a wiêc tak e, jak w tym przypadku, odtwarzacz MP3. Jednak jeœli rodzice, niezale nie od wieku dziecka, nie zgadzaj¹ siê na zakup, mog¹ zwróciæ towar do sklepu. Pani Maria ma wiêc prawo oddaæ odtwarzacz, a sprzedawca musi go przyj¹æ. Podstaw¹ takiego dzia³ania s¹ artyku³y od 12 do 20 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz.93 ze zm.). El bieta Staszak-Ma³ecka Powiatowy Rzecznik Konsumetów, ul. Chopina 10, pok. 10, tel , dy ury: - poniedzia³ek 8:00-16:00 - wtorek-pi¹tek 7:00-15:00 Zapomniany pomnik nawc¹ robót kolejowych). Wed³ug Anny Zió³kowskiej, autorki ksi¹ ki Obozy pracy przymusowej dla ydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej , wrzesiñski obóz pracy poch³on¹³ 13 istnieñ ludzkich. Piêciu wiêÿniów zmar³o z wycieñczenia, g³odu i chorób, pozostali zostali powieszeni. Przebywa³ tam podobno Pinchas Menachem Joskowicz, Naczelny Rabin Polski w latach , jak równie Chaskiel Leiserowicz uciekinier z obozu w Kobylempolu. Pierwszy prze- y³ okupacjê, na drugim wykonano egzekucjê w³aœnie we Wrzeœni. Wielu innych, s³abych i niezdolnych do pracy, zosta³o wyprowadzonych z obozu. Nikt nigdy ju o nich nie us³ysza³. Cia³ pomordowanych wprawdzie ju na terenie by³ego Judenlager (druga funkcjonuj¹ca nazwa) nie ma, ale pozosta³ kamieñ i uwieczniona na nim inskrypcja. Piszê o tym dlatego, i w zwi¹zku ze zbli aj¹cymi siê Spotkaniami z Kultur¹ ydowsk¹ chcia³abym, oprócz szeroko pojêtej kultury i tradycji ydowskiej, zasygnalizowaæ kwestiê obowi¹zku pamiêci o historii Wrzeœni, jej mieszkañcach i ludziach z ni¹ zwi¹zanych. A przecie wrzeœnianie pochodzenia ydowskiego stanowili swojego czasu znacz¹c¹ czêœæ tutejszej populacji. No i byli tu te i tacy, których rzuci³a do Wrzeœni okupacyjna rzeczywistoœæ. O nich równie musimy pamiêtaæ. Naszym memento jest zapobieganie niszczeniu, dewastacji i zapomnieniu miejsc naznaczonych cierpieniem i ludzk¹ krwi¹, st¹d moja sugestia, eby wspomniany pomnik znalaz³ siê pod sta³¹ opiek¹ jednej ze szkó³ ponadgimnazjalnych. Zwróci- ³am siê z tak¹ propozycj¹ do Dionizego Jaœniewicza, starosty wrzesiñskiego, który w niew¹tpliwie przychylny sposób odniós³ siê do mojego pomys³u. Tak wiêc ju niebawem przyciête zostan¹ wybuja³e krzewy otaczaj¹ce tablicê, wyblak³y napis znów wype³ni siê czarnymi literami, posadzone zostan¹ roœliny ozdobne i zap³onie tam od czasu do czasu ogieñ. Sprawowania pieczy nad zapomnianym pomnikiem podejmie siê wrzesiñski Sienkiewicz. M³odzi ludzie z ogólniaka zrobi¹ to w ramach ogólnopolskiego projektu Spreading the Dialog sygnowanego przez warszawsk¹ fundacjê Forum Dialogu Miêdzy Narodami, zajmuj¹c¹ siê edukacj¹ na rzecz tolerancji. Projekt ten przeznaczony jest dla uczniów z mniejszych miejscowoœci i zak³ada przybli anie ich mieszkañcom lokalnej historii z uwzglêdnieniem kwestii antysemityzmu, ksenofobii i uprzedzeñ. Wszystkich tych, których interesuje przedwojenna i okupacyjna historia wrzesiñskich ydów, odsy³am do ksi¹ ki Leopolda Kostrzewskiego Ludnoœæ ydowska we Wrzeœni w latach , której to wydanie i promocja planowane s¹ na paÿdziernik bie ¹cego roku. Gra yna Beata Augustin brzucha lub wymiotów nale y jak najszybciej udaæ siê do najbli szej placówki s³u by zdrowia. Pañstwowy powiatowy inspektor sanitarny we Wrzeœni przypomina, i osoby wprowadzaj¹ce do obrotu na targowiskach grzyby œwie e musz¹ posiadaæ atest na grzyby œwie e, który jest wiarygodny przez 48 godzin i wydawany przez uprawnionych grzyboznawców lub klasyfikatorów grzybów. W miejscu sprzeda y powinna byæ informacja o gatunku grzybów oraz adres i nazwisko sprzedawcy. Wprowadzaæ do obrotu mo - na grzyby œwie e, jeœli: s¹ jednego gatunku, nie s¹ rozdrobnione, nie wykazuj¹ zapleœnienia, nie wystêpuj¹ w nich ywe larwy lub kanaliki po larwach. W PSSE we Wrzeœni mo na zg³aszaæ siê z grzybami œwie ymi w celu uzyskania atestu na grzyby œwie e (ul. Wroc³awska 42). Anna Wêclewska Nowe drogi Odbiór drogi w Lisewie Mieszkañcy Lisewa i Zapowiedni maj¹ powody do radoœci. u lowe i gruntowe drogi dojazdowe do ich pól i posesji zosta³y pokryte asfaltow¹ nawierzchni¹. Przebudowa drogi gminnej w Lisewie obejmowa³a dwa odcinki, pierwszy o d³ugoœci 633 metrów, drugi Koszt inwestycji wynosi³ 535 tys. 610 z³. Gmina otrzyma³a na zadanie dofinansowanie w wysokoœci 120 tys. z³ z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu. Pozosta³a kwota tys. 610 z³ pochodzi³a z bud etu gminy. Otwarcie drogi i odbiór techniczny nast¹pi³ 19 czerwca. W Zapowiedni zosta³ zrealizowany pierwszy etap przebudowy drogi gminnej. Roboty budowlane objê³y odcinek 1620 metrów. Ziemia w twoich rêkach Ka dy mo e posprz¹taæ swój ma³y œwiat - swoje mieszkanie z zalegaj¹cych zu ytych sprzêtów gospodarstwa domowego, zepsutych telefonów komórkowych, ³adowarek i innego zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Masz okazjê legalnie i bezp³atnie pozbyæ siê tego, co przek³adasz z k¹ta w k¹t, a mo esz za to dostaæ sadzonkê drzewka lub krzewu do swojego ogrodu. Mamy nadziejê, e dziêki temu niebezpieczne œmieci nie trafi¹ do lasu! Zapraszamy 19 wrzeœnia w godz do: - Liceum Ogólnokszta³c¹cego, ul. Witkowska 1, - Zespo³u Szkó³ Politechnicznych, ul. Wojska Polskiego 1, - Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2, ul. Koszarowa 12, - firmy ALKO, ul. Malinowa 3. W szko³ach mo na oddaæ: ma- Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzeœni informuje Inwestycja kosztowa³a 657 tys. 350 z³ i zosta³a w ca³oœci sfinansowana przez pyzdrski magistrat. Uroczyste otwarcie i poœwiêcenie nowej drogi nast¹pi³o 4 lipca. Burmistrz Krzysztof Stru yñski poinformowa³, e inwestycja ta jest w ca³oœci finansowana z bud etu gminy, z zaci¹gniêtego kredytu, jej wartoœæ jest wiêc zwiêkszona o 260 tys. z³ odsetek, które trzeba sp³aciæ. Robimy wszystko, by poprawiæ lokaln¹ infrastrukturê i tym samym rozwijaæ na naszym terenie potencja³ agroturystyczny. Zadaniem samorz¹du gminnego jest realizacja takich inwestycji, gdy zmierzaj¹ one do zwiêkszenia bezpieczeñstwa i up³ynnienia ruchu drogowego - stwierdzi³ w³odarz gminy. Sylwia Mazurczak ³ogabarytowe urz¹dzenia AGD, sprzêt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzêt audiowizualny, sprzêt oœwietleniowy, narzêdzia elektryczne i elektroniczne zabawki, sprzêt rekreacyjny i sportowy - to, co samodzielnie mo esz przynieœæ. W firmie ALKO - tylko wielkogabarytowe urz¹dzenie AGD, np. lodówki, telewizory, kuchenki, pralki - wszystko to, co musisz przewieÿ. Tam dostaniesz potwierdzenie udzia³u w tej akcji i mo esz przyjechaæ do ww. szkó³ po odbiór nagrody - sadzonki drzewka lub krzewu. Iloœæ sadzonek jest ograniczona. Ma³gorzata Lisiecka W zwi¹zku ze zbli aj¹cym siê okresem wiêkszej zachorowalnoœci na grypê sezonow¹ oraz mo liwoœci wyst¹pienia zara enia siê gryp¹ wywo³an¹ wirusem typu A/H1N1 a tak e potrzeb¹ wzmo onej profilaktyki Pañstwowa Inspekcja Sanitarna we Wrzeœni zamieœci³a szczegó³owe informacje na stronie internetowej:

13 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla m. Pyzdry zatwierdzonego Uchwa³¹ nr XIII/60/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 listopada 2007 r. og³oszonym w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego nr 10, poz. 225 z dnia 15 lutego 2008 r., przedmiotowe dzia³ki ewidencyjne stanowi¹ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem 2 MN. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi: ,00 z³* Wadium wynosi: 2 200,00 z³. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym e post¹pienie nie mo e wynosiæ mniej ni 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem do pe³nych dziesi¹tek z³otych. * Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokoœci 22%. Wadium nale y wp³aciæ w gotówce w kasie urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry w godzinach urzêdowania lub na konto Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry prowadzone w banku Spó³dzielczym w Pyzdrach nr do dnia 30 wrzeœnia 2009 r. Przetarg odbêdzie siê 5 paÿdziernika o godz w siedzibie Urzêdu Gminy i Miasta w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1 - sala narad. Wiêcej informacji na stronie internetowej INFORMACJE Wrzesieñ Starostwo Powiatowe we Wrzeœni og³asza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzêdnicze: GEODETA POWIATOWY Integracyjny obóz 1. Wymagania niezbêdne dla kandydatów: - dyplom ukoñczenia studiów wy szych na kierunku geodezyjnym, - obywatelstwo polskie, - 2-letni sta pracy w urzêdach administracji rz¹dowej lub w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, - uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne, - korzystanie w pe³ni z praw cywilnych i obywatelskich, - pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni praw publicznych, - brak skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe, - bieg³a obs³uga komputera w zakresie programów EGB2000, GEO-INFO V, GEO-INFO - Oœrodek, œrodowiska Windows 2000/XP oraz pakietu MS Office, OpenOffice, - nieposzlakowana opinia. 2. Wymagania dodatkowe: - znajomoœæ ustaw: o samorz¹dzie powiatowym, o gospodarce nieruchomoœciami, prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Kodeksu Postêpowania Administracyjnego, - znajomoœæ zasad prowadzenia ewidencji gruntów oraz PODGiK, - doœwiadczenie zawodowe w dziedzinie geodezji, - umiejêtnoœæ pracy w zespole, - rzetelnoœæ i odpowiedzialnoœæ. 3. Przewidywany zakres obowi¹zków: zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi geodecie powiatowemu. 4. Wymagane dokumenty i oœwiadczenia: 1. yciorys, 2. list motywacyjny, 3. kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie, 4. kopie zaœwiadczeñ o ukoñczonych kursach, szkoleniach, 5. kopie dokumentów potwierdzaj¹cych zatrudnienie (œwiadectwa pracy), 6. oœwiadczenie kandydata o braku skazania za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar enia publicznego, 7. oœwiadczenie kandydata o braku skazania za umyœlne przestêpstwo skarbowe, 8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie (do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrzeœni), 9. oœwiadczenie kandydata o korzystaniu z pe³ni praw publicznych, 10. oœwiadczenie kandydata o posiadaniu pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych. Wymagane dokumenty nale y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko geodeta powiatowy w terminie do 21 wrzeœnia 2009 r. w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrzeœni (pokój nr 120) lub przes³aæ poczta na adres: Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, Wrzeœnia. Dokumenty, które wp³yn¹ do Starostwa po okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrzesnia.powiat.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chopina 10, Wrzeœnia. Kandydat wy³oniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracê zobowi¹zany jest przed³o yæ zaœwiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe. Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny powinny byæ opatrzone klauzul¹: Wyra am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póÿn. zm.) oraz ustaw¹ z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458). Zlot Szkó³ Reymontowskich Wójt gminy Ko³aczkowo, dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum im. W³adys³awa Stanis³awa Reymonta oraz ca³a spo³ecznoœæ szkolna serdecznie zapraszaj¹ w sobotê 26 wrzeœnia o godz na XIII Ogólnopolski Zlot Szkó³ Reymontowskich oraz prezentacjê laureatów Konkursu Recytatorskiego Mówimy Reymontem. Uroczystoœci odbêd¹ siê w sali sesyjnej Urzêdu Gminy w Ko³aczkowie. Impreza zosta³a objêta patronatem honorowym starosty wrzesiñskiego. Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry og³asza III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci gruntowej po³o onej w m. Pyzdry, oznaczonej numerami geodezyjnymi 1733/2 i 1734/2 o ³¹cznej pow ha, dla których w S¹dzie Rejonowym w S³upcy prowadzona jest ksiêga wieczysta Kw nr Wrzesiñska policja prowadzi aktywn¹ wspó³pracê miêdzynarodow¹ Policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Wrzeœni bêd¹cy cz³onkami Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA goœcili w dniach 2-10 sierpnia dzieci rumuñskich policjantów. Ju po raz drugi dzieciaki odwiedzi³y nasz powiat. Dziêki wsparciu burmistrza Wrzeœni i starosty wrzesiñskiego mogliœmy po- Stra acy na start W niedzielê 23 sierpnia stra- acy rywalizowali w turnieju oldboyów o puchar przewodnicz¹cego rady miejskiej w Mi³os³awiu. W rozgrywkach, które odby³y siê na mi³os³awskim stadionie, bra³o udzia³ piêæ dru yn reprezentuj¹cych ochotnicze stra e po arne z Orzechowa, Czeszewa, Mi³os³awia, Mikuszewa i Bia³ego Pi¹tkowa. Uczestnicy powy ej 40. roku ycia rywalizowali w dwóch konkurencjach. Zawodnicy startowali w sztafecie przemiennej z przeszkodami 7x50 metrów - re- XI Miêdzynarodowa Wystawa Rolnicza kazaæ im najpiêkniejsze miejsca naszego regionu, a tak e Warszawê i Toruñ. Dzieci wyjecha³y z naszego obozu bardzo zadowolone, z nadziej¹, e bêd¹ mog³y jeszcze tu powróciæ - mówi Krzysztof Szczeœniak, rzecznik prasowy KPP we Wrzeœni. Stra acy OSP mog¹ pochwaliæ siê dobr¹ kondycj¹ fizyczn¹ KPP we Wrzeœni lacjonuje Andrzej Kasprzak, naczelnik OSP w Czeszewie. Potem przyst¹pili do zadañ bojowych. Najpierw przecinali rêczn¹ pi³¹ drewniany klocek, a nastêpnie po rozwiniêciu wê a stra ackiego strumieniem wody musieli obaliæ przewrotkê na s³upku oraz cztery pacho³ki. Puchar zdoby³a dru yna OSP Orzechowo, natomiast nagrodê dla najstarszego zawodnika turnieju odebra³ Eugeniusz Wlekliñski, cz³onek zwyciêskiej dru yny wrzeœnia Bednary k/poznania gmina Pobiedziska Wiêcej informacji na stronie internetowej

14 14 Wrzesieñ 2009 Pierwszy dzieñ zacz¹³ siê losowaniem grup turniejowych. Ka - dy z uczestników turnieju dosta³ koszulkê siatkarsk¹. Nastêpnie oficjalnie rozpoczêto zawody i zrobiono pami¹tkowe zdjêcia. Wreszcie ruszy³y konkurencje na piasku. Pi¹tkowa rywalizacja to zmagania trójek, w sk³adzie których wystêpowaæ musia³a co najmniej jedna kobieta. Zwyciê yli reprezentanci Nysy SPORT Pi³ka w grze Ju po raz siódmy Urz¹d Miasta i Gminy we Wrzeœni organizowa³ Mistrzostwa Polski Pracowników Samorz¹dowych w siatkówce pla owej. Zawody rozgrywane w dniach sierpnia, na terenie WOSR przy ulicy GnieŸnieñskiej, zgromadzi³y 67 zawodników z 14 miast. Dru yna Starostwa Powiatowego zaciekle walczy³a o wysokie miejsce przed zawodnikami ze Szczecina, Mys³owic i P³oñska. Nastêpnie organizatorzy zaprosili wszystkich zawodników na wieczorek samorz¹dowy. W drugim dniu zawodów do rywalizacji przyst¹pi³y pary mêskie oraz mieszane. W rywalizacji mê - czyzn bezkonkurencyjni okazali siê po raz drugi reprezentanci Nysy, którzy pokonali siatkarzy z Mys³owic, P³oñska i Szczecina. W turnieju par XXVIII Bieg Kazimierzowski Zawodnicy na starcie Biegu Kazimierzowskiego Wrzeœnianin Tomasz Szymkowiak - lekkoatleta specjalizuj¹cy siê w biegu na 3000 m z przeszkodami, czterokrotny mistrz Polski triumfowa³ podczas Biegu Kazimierzowskiego, zorganizowanego 30 sierpnia w Pyzdrach. Ostatnia niedziela sierpnia jest w Pyzdrach tradycyjnym œwiêtem biegaczy. Mi³oœnicy tej dyscypliny, pocz¹wszy od 1982 roku uczestnicz¹ licznie w ogólnopolskim Biegu Kazimierzowskim. Nie inaczej by³o w tym roku, bowiem pojawi³a siê rekordowa liczba zawodników. Wœród 170 biegaczy znalaz³o siê te kilku czo³owych zawodników Polski. Celem imprezy jest popularyzacja masowej re- kreacji biegowej oraz podtrzymania tradycji miasta. Chodzi tu o s³ynny bieg ksiêcia Kazimierza w 1331 roku, kiedy to Krzy acy napadli Pyzdry, by pojmaæ ówczesnego starostê poznañskiego. Do dziœ nie wiadomo, jak uda- ³o siê uciec Kazimierzowi z oblê onego miasta. Kobiety mia³y do pokonania jedno okr¹ enie na dystansie 5 km, a mê czyÿni dwa - 10 km. Biegli ulicami Pyzdr, pilotowani przez policjantkê ruchu drogowego, a do zbiorników szybskich, sk¹d zawracali na rynek. Ca³¹ trasê biegu zabezpieczali policjanci i stra acy. W klasyfikacji generalnej z czasem 28 min. 17 sek. zwyciê y³ Tomasz Akcja Lato w LOK-u mieszanych zwyciêsk¹ ekip¹ zosta³a reprezentacja Urzêdu Miasta i Gminy Wrzeœnia: Gra yna Urbañska - Miros³aw Morawski. Pozosta³e medalowe pozycje zajê³y kolejno duety z Mys³owic i Osielska. Reprezentanci Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, Joanna Suplewska i Grzegorz Walkowski, uplasowali siê na czwartym miejscu. Nie dla wszystkich wyniki by³y jednak najwa niejsze, liczy³a siê równie dobra zabawa, której na piasku i na imprezie koñcz¹cej zawody nie brakowa³o. Po dwóch dniach ciê kiej rywalizacji przyszed³ czas na podsumowanie zawodów. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani przez burmistrza Wrzeœni, Tomasza Ka- ³u nego, pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi. Nastêpnie zaczê³a siê zabawa przy muzyce i grillu. Organizatorzy imprezy spisali siê na medal, a uœmiechniêci zawodnicy opuœcili Wrzeœniê w niedzielny poranek, z nadziej¹ powrotu na zawody za rok. Jacek Zieliñski Szymkowiak (ORKAN Wrzeœnia). Wœród kobiet wygra³a Marzena K³uczyñska (AZS Poznañ) z czasem 16 min. 57 sek. Zwyciêzcy klasyfikacji generalnej otrzymali nagrody pieniê ne, natomiast kategorii wiekowych - rzeczowe. Za wiernoœæ ' pyzdrskiemu biegowi wyró niono Henryka Czerniaka z Borzykowa. Wrêczono równie nagrody najlepszym pyzdrzanom - Mateuszowi Goœce, Piotrowi Janiakowi i Nikodemowi Kryszakowi. Perfekcyjnie zorganizowane zawody przesz³y ju do historii, a zawodnicy z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na kolejn¹ edycjê biegu. LOK co roku organizuje zawody w strzelaniu z wiatrówki Od kilkunastu lat dzieci, które nie wyjecha³y na wakacje, mog¹ spotykaæ siê na zajêciach organizowanych przez wrzesiñsk¹ Ligê Obrony Kraju i Urz¹d Miasta i Gminy we Wrzeœni. Najwiêksze zainteresowanie budzi co roku nauka strzelania z wiatrówki zakoñczona zawodami, choæ mo na te spróbowaæ si³ w tenisie sto³owym, szachach i warcabach. W zajêciach uczestnicz¹ dzieci w ka dym wieku - w tym roku znalaz³o siê 38 chêtnych, którzy spotykali siê od 1 lipca do 12 sierpnia. Warto podkreœliæ, e doskonaleniem umiejêtnoœci strzeleckich bardzo zainteresowane s¹ dziewczyny. Podczas zawodów odbywaj¹cych siê na wolnym powietrzu pod okiem czterech instruktorów strzelectwa zmaganiom startuj¹cych towarzyszy³ gor¹cy doping rodzin. Triumfatorami okazali siê Karolina Puzdrakiewicz i Micha³ Patoka. Uczestnicy zostali obdarowani upominkami. Jak zapowiada organizator imprezy, Marian Sylwia Mazurczak Wojciechowski: Nastêpne spotkania strzeleckie ju w zimie podczas ferii w hali Szko³y Podstawowej nr 6. Zapraszamy chêtnych. (red.) Rozmowa z Tomaszem Szymkowiakiem W Polsce talent to za ma³o Wrzeœnianin jest czterokrotnym mistrzem Polski w biegu na 3000 m z przeszkodami Jest Pan cz³onkiem kadry narodowej. To przywilej, ale równie wyzwanie. Z jednej strony pozycja trudna do osi¹gniêcia, ale równoczeœnie chyba nie³atwa do utrzymania? eby byæ cz³onkiem kadry, mistrzostwo Polski nie wystarczy. Nawet czterokrotne. Tu trzeba uczestnictwa w mistrzostwach œwiata albo Europy. Niektórzy zdobyli tytu³ mistrza Polski, a mimo to nie s¹ w kadrze i nie maj¹ co liczyæ na wsparcie Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki. eby byæ cz³onkiem kadry, trzeba braæ udzia³ w imprezach mistrzowskich i osi¹gaæ wyniki mieszcz¹ce siê w pierwszej ósemce. Na Mistrzostwach Œwiata w Berlinie ta pozycja by³a dla mnie nieosi¹galna ze wzglêdu na zawodników z Afryki - to zupe³nie inna klasa biegaczy, trenuj¹cych w odmiennych warunkach. Ale na Mistrzostwach Europy bêdzie ³atwiej. eby znaleÿæ siê w œcis³ej czo- ³ówce, trzeba du o wyje d aæ? Jestem bez przerwy w podró- y, w ci¹gu roku spêdzam w domu mo e dwa miesi¹ce. Czterdzieœci procent kosztów wyjazdów na mitingi pokrywa Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki. Na przyk³ad umo liwia mi uczestnictwo w jednym obozie wysokogórskim, w Afryce albo we Francji, ale eby trening mia³ realn¹ wartoœæ, muszê uczestniczyæ we trzech. Wiêc o pieni¹dze trzeba staraæ siê samemu, co nie jest ³atwe. Najwiêksze s¹ koszta podró y lotniczych, które muszê pokryæ z w³asnej kieszeni. Zwi¹zek dok³ada siê do piêciu obozów krajowych, a powinienem uczestniczyæ w oœmiu. Nie uda siê wybiæ, ogl¹daj¹c siê wy- ³¹cznie na wsparcie PZLA. To znaczy, e zawodnik o takich osi¹gniêciach, jak Pañskie, jest w du ej mierze zdany na siebie? Jest rzeczywiœcie trudno. Chcia³em tu jednak podkreœliæ, e znalaz³a siê we Wrzeœni osoba, która mnie od lat wspiera: W³adys³aw Szewczyk, prezes Mikromy. To bezinteresowna pomoc, za któr¹ niczego siê ode mnie nie oczekuje - adnej promocji, reklamy. Kiedy parê lat temu pracowa- ³em w Mikromie i jednoczeœnie studiowa³em i biega³em, przesta- ³em dawaæ sobie radê i chcia³em skoñczyæ z bieganiem. W³adys³aw Szewczyk odwiód³ mnie wtedy od tej decyzji i od tego czasu bardzo wspiera. Jestem mu za to niezwykle wdziêczny. Tyle e ta pomoc nie wystarczy. Mam rodzinê, dwójkê dzieci, na bieganie mogê przeznaczyæ to, co pozostaje z wydatków na utrzymanie. Przyda³by siê patron? Bardzo. A to nie jest takie proste. Ju od dziewiêciu miesiêcy tak walczê o przetrwanie (œmiech), ale nie tracê nadziei, e znajdzie siê ktoœ, kto zechce pomóc. Jakie s¹ realne koszta profesjonalnych treningów? W sezonie, czyli od czerwca do wrzeœnia, jest najtrudniej, bo muszê du o pieniêdzy przeznaczyæ na bilety lotnicze. Bez wyjazdów na mitingi z udzia³em najlepszych nie ma mowy o sukcesie. 4 wrzeœnia biegnê w Golden League w Brukseli - startuje czternaœcie osób, czo³ówka z Mistrzostw Œwiata w Berlinie, jest szansa na rekord yciowy. Mam dobrego menad era z Czech, który uzyskuje dla mnie starty w tego rodzaju imprezach, ale eby w nich uczestniczyæ, trzeba wydaæ du o. Œrednio miesiêcznie mówimy o czterech-piêciu tysi¹cach z³otych. I to jest minimum, które umo liwia profesjonalne bieganie. Uczestnictwo w majowym obozie poch³onê³o siedem tysiêcy. Kariera na bie ni kosztuje. A jakie najwa niejsze plany? Ca³e moje ycie podporz¹dkowane jest bieganiu, trenujê dwa razy dziennie. We wrzeœniu jeszcze kilka startów, na których poka ê siê ze œwiatow¹ czo³ówk¹. Od po- ³owy paÿdziernika zaczynam wyje d aæ, jak co roku, na obozy. W styczniu Afryka, potem biegi prze- ³ajowe. W przysz³ym roku Mistrzostwa Europy - jest du a szansa na medal, bo nie wystartuj¹ zawodnicy z Afryki. Kr¹ ¹ te pog³oski, e zdobywca trzeciego miejsca z Berlina zosta³ w³aœnie zdyskwalifikowany za doping... W takim razie yczê, eby znalaz³ ktoœ, kto wesprze mistrza z Wrzeœni i nie pozwoli na zmarnowanie talentu i ogromnej pracy. Rozmawia³a Anna Mizerka Zarz¹d TKKF Sokó³ we Wrzeœni uprzejmie informuje, e tradycyjny turniej w tenisie sto³owym GRAND PRIX, trwaj¹cy od paÿdziernika 2009 r. do kwietnia 2010 r., odbêdzie siê w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 we Wrzeœni przy ul. Koszarowej 12.

15 OG OSZENIA URZÊDOWE Wrzesieñ Projekt nowej organizacji ruchu - Pyzdry Celem tego opracowania jest poprawa bezpieczeñstwa poprzez wprowadzenie regu³y prawej d³oni na odcinkach ulic o znaczeniu lokalnym (usuniêcie istniej¹cego oznakowania wymusi na uczestnikach ruchu drogowego zmniejszenie prêdkoœci oraz wiêkszej ostro - noœci przy dojeÿdzie do skrzy owañ) oraz zmianê trasy pierwszeñstwa na skrzy owaniach (przebieg pierwszeñstwa na skrzy owaniach zosta³ wyznaczony po kierunkach, na których odbywa siê najwiêkszy ruch, w celu up³ynnienia przejazdu przez skrzy owania). Trasy z pierwszeñstwem przejazdu bêd¹ poprowadzone nastêpuj¹cymi ulicami (graficzne zaznaczenie tras przebiegu przedstawiono na rys. nr 1): trasa I ul. Niepodleg³oœci (od skrzy owania z drog¹ wojewódzk¹ nr ul. Wrzesiñska i ul. Mostowa) - ul. Spó³dzielców - ul. Kaliska - ul. Wroc³awska - przebieg istniej¹cy; trasa II ul. Kiliñskiego (od skrzy owania z drog¹ wojewódzk¹ nr ul. Wrzesiñska) - ul. Poznañska (do skrzy owania z ul. Rynek); trasa III ul. Szybska - ul. Nowoogrodowa. Zgodnie z pkt Ustalenie tras z pierwszeñstwem za- ³¹cznika nr 1 Szczegó³owe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach do rozporz¹dzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181), w obszarze zabudowanym na skrzy owaniach dróg lokalnych nie zaleca siê okreœlania pierwszeñstwa znakami. W zwi¹zku z tym, pomiêdzy wymienionymi trasami na skrzy owaniach dróg lokalnych zostan¹ usuniête znaki D-1 droga z pierwszeñstwem i A-7 ust¹p pierwszeñstwa celem wprowadzenia regu³y prawej d³oni - kieruj¹cy pojazdem, zbli aj¹c siê do skrzy- owania, jest obowi¹zany zachowaæ szczególn¹ ostro noœæ i ust¹piæ pierwszeñstwa pojazdowi nadje d aj¹cemu z prawej strony, a je eli skrêca w lewo - tak e jad¹cemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skrêcaj¹cemu w prawo. Dotyczyæ bêdzie to skrzy owañ (lokalizacja przedmiotowych skrzy owañ zosta³a przedstawiona na rys. nr 2): a) ul. Kiliñskiego z ul. Daszyñskiego, ul. Farn¹, b) ul. Sienkiewicza z ul. Staszica, ul. Koœciuszki, c) ul. 11 Listopada z ul. Nowoogrodow¹, ul. Nieca³¹, ul. Staszica, ul. Koœciuszki, d) ul. 3-go Maja z ul. Staszica, ul. Koœciuszki, e) ul. Koœciuszki z ul. Krótk¹. Ze wzglêdu na wprowadzane zmiany zostan¹ ustawione dodatkowo tablice o treœci UWAGA, Zmiana organizacji ruchu, aby ostrzec kieruj¹cych pojazdami ko³owymi, e sposób oznakowania na drogach uleg³ zmianie (lokalizacja tablic zosta³a przedstawiona na rys. nr 3). Tablice zostan¹ ustawione przy drogach wjazdowych do Pyzdr oraz przed ka dym skrzy owaniem, gdzie zmiana kierunku przebiegu pierwszeñstwa zosta³a zmieniona. Tablice bêd¹ ustawione tymczasowo, czas ich ustawienia bêdzie uzale niony od tego, jak szybko uczestnicy ruchu drogowego przyzwyczaj¹ siê do nowej organizacji ruchu. Zmiana organizacji ruchu bêdzie wprowadzona w pierwszych dniach paÿdziernika (od 5 paÿdziernika jest planowane rozpoczêcie prac). PZD we Wrzeœni Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry og³asza III przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci gruntowych niezabudowanych po³o onych w Pyzdrach przy ul. Szybskiej I. Nieruchomoœci przeznaczone do sprzeda y: rys. nr 1 - trasy z pierwszeñstwem przejazdu Wadium wynosi dla nieruchomoœci o numerach: 1) 1284/ ,00 z³, 2) 1284/ ,00 z³, 3) 1284/ ,00 z³, 4) 1284/ ,00 z³. O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym e post¹pienie nie mo e wynosiæ mniej ni 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. *Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wys. 22% Przetarg odbêdzie siê 1 paÿdziernika 2009 r. w Urzêdzie Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 - sala narad: dla dzia³ki oznaczonej 1284/30 o godz. 8.00, dla dzia³ki oznaczonej 1284/31 o godz , dla dzia³ki oznaczonej 1284/32 o godz , dla dzia³ki oznaczonej 1284/33 o godz Wadium mo na wp³aciæ w gotówce w kasie Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry w godzinach urzêdowania lub na konto Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry prowadzone w Banku Spó³dzielczym w Pyzdrach, numer do dnia 28 wrzeœnia 2009 r. II. Nieruchomoœci przeznaczone do sprzeda y: rys. nr 2 - lokalizacja skrzy owañ na których pierwszeñstwo nie zostanie okreœlone znakami rys. nr 3 - lokalizacja tablic o treœci UWAGA, Zmiana organizacji ruchu Wadium wynosi dla nieruchomoœci o numerach: 1) 1284/ ,00 z³, 2) 1284/ ,00 z³, 3) 1284/ ,00 z³, 4) 1284/ ,00 z³ O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, e post¹pienie nie mo e wynosiæ mniej ni 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. *Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wys. 22% Przetarg odbêdzie siê 2 paÿdziernika 2009 r. w Urzêdzie Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 - sala narad: dla dzia³ki oznaczonej 1284/34 o godz. 8.00, dla dzia³ki oznaczonej 1284/35 o godz , dla dzia³ki oznaczonej 1284/37 o godz , dla dzia³ki oznaczonej 1284/38 o godz Wadium mo na wp³aciæ w gotówce w kasie Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry w godzinach urzêdowania lub na konto Urzêdu Gminy i Miasta Pyzdry prowadzone w Banku Spó³dzielczym w Pyzdrach numer do dnia 28 wrzeœnia 2009 r. Wadium w obu przetargach zwraca siê niezw³ocznie po zamkniêciu lub odwo³aniu przetargu,jednak nie póÿniej ni przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu. Wadium wp³acone przez osobê, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Je eli osoba ustalona jako nabywca nie stawi siê bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu, miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu mo e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie polega zwrotowi. Cena nieruchomoœci osi¹gniêta w przetargu podlega zap³acie nie póÿniej ni 3. dnia przed zawarciem umowy notarialnej. Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu. Bli sze informacje mo na uzyskaæ w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym i Gospodarki Nieruchomoœciami tel , wew. 115.

16 Informator powiatowy Starostwo Powiatowe ul. Chopina 10, Wrzeœnia tel. (0-61) fax (0-61) godziny urzêdowania: poniedzia³ek 8.00 do wtorek pi¹tek 7.00 do Wojowie i rzemieœlnicy w Grzybowie Wydzia³ Komunikacji i Transportu rejestracja prawo jazdy godziny urzêdowania: poniedzia³ek 9.00 do wtorek pi¹tek 8.00 do Wydzia³ Administracji Architektoniczno-Budowlanej - tel Wydzia³ Promocji i Kultury - tel Wydzia³ Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich - tel Wydzia³ Oœwiaty i Sportu - tel Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa - tel Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Nieruchomoœci - tel Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - tel Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Chopina 10, tel Kasa Starostwa czynna: poniedzia³ek 8.30 do wtorek pi¹tek 7.30 do Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Wojska Polskiego 2, tel Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1 - tel Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska Polskiego 1 - tel Powiatowy Zarz¹d Dróg - ul. Kaliska 1, - tel Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. 3 Maja 3, tel Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wrzeœni - ul. Wojska Polskiego 1, tel Oœrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny - Ko³aczkowo, pl. Reymonta 4, tel Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia ul. Ratuszowa 1, tel fax Urz¹d Gminy Ko³aczkowo - pl. Reymonta 3, Ko³aczkowo tel , fax Urz¹d Gminy Mi³os³aw - ul. Wrzesiñska 19, Mi³os³aw tel , fax Urz¹d Miasta i Gminy Nekla - ul. Dworcowa 10, Nekla tel , fax Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry - ul. Taczanowskiego 1, Pyzdry tel , fax Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni - ul. Warszawska 26, tel Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we Wrzeœni - ul. Wroc³awska 42, tel Policja Stra Po arna Pogotowie Ratunkowe CPR (Stra Po arna, Pogotowie) Stra Miejska Ca³odobowy policyjny telefon zaufania Pogotowie ciep³ownicze Pogotowie gazowe Pogotowie wodno-kanal Pog. energetyczne Kilka tysiêcy osób w dniach sierpnia wziê³o udzia³ w X Miêdzynarodowym ZjeŸdzie Wojowników S³owiañskich w Grzybowie Wojowie i rzemieœlnicy. Chcieliœmy pokazaæ, jak bardzo spo³ecznoœci wojów i rzemieœlników by³y od siebie zale ne - t³umaczy³ znaczenie has³a Zbigniew Dzier yñski, prezes Towarzystwa Przyjació³ Grodu w Grzybowie, organizator zjazdu, który odby³ siê pod patronatem starosty wrzesiñskiego. Centralnym punktem programu by³a inscenizacja Przebudzenie bêbna. Przy dÿwiêkach tr¹b rzemieœlnicy przekazali w darze wojownikom bêben, któremu nadano imiê Znak Mieszka. Po ceremonii wiele emocji wzbudzi³y popisy hippiczne. Widowisko zamknê³y bitwy wojów. Pierwsze starcia toczono wed³ug scenariusza. Komes - zarz¹dca grodu - si³¹ domaga³ siê sprawiedliwoœci na uwodzicielu córki. Pokonany m³odzian, ku uciesze gawiedzi, pod groÿb¹ œmierci musia³ poœlubiæ znacznie starsz¹ od siebie niewiastê. Po tym uradowani wojowie z pasj¹ oddali siê walce, której nie towarzyszy³y ju adne ograniczenia. W zjeÿdzie udzia³ wziê³o 630 doros³ych wojów, zarówno z Polski, jaki i z Wêgier i S³owacji. W namiotach rozbitych na przestronnej polanie grzybowskiego grodu Badania antropologiczne Od 31 sierpnia do 7 wrzeœnia na terenie budowy parkingu przy ulicach Chopina i Moniuszki, gdzie w lipcu odkryto szesnastowieczny cmentarz, dr Anna Wrzesiñska z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy prowadzi³a badania antropologiczne. Ekshumowano oko³o 242 szkieletów. Szcz¹tki z³o one do kilkudziesiêciu skrzyñ spoczn¹ we wspólnym grobie na cmentarzu parafialnym. Przypomnijmy, e niespodziewane odkrycie dostarcza dowodów na istnienie cmentarza w wiekach od XVI do XVIII w. Chowano na nim zmar³ych bêd¹cych podopiecznymi szpitalnego przytu³ku dzia³aj¹cego przy koœciele œw. Ducha. Natrafiliœmy na 150 grobów naturalnych, pozosta³a setka to tak zwany luÿny materia³ skupiony w ossuarium - relacjonuje dr Wrzesiñska. Przed laty, podczas budowania murów natrafiono na groby i zdecydowano siê zgromadziæ szkielety w jednym miejscu. Kiedyœ nie wzywano archeologów, uszanowano szcz¹tki w taki sposób, jak umiano - dok³adnie zamurowuj¹c je w jednej kwaterze. Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak Redakcja: zespó³ redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni Sk³ad i ³amanie: Kamil Perlik Nak³ad: egzemplarzy Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. swój kunszt prezentowali rzemieœlnicy: garbowano skóry, tkano, wypalano elazo w piecach zwanych dymarkami i przygotowywano strawê. Kto chcia³, móg³ nauczyæ siê lepiæ naczynia z gliny, spróbowaæ swych si³ w kaligrafii arabskiej i sporz¹dzaniu dokumentacji archeologicznej. W kolorowych kramach mo na by³o kupiæ œredniowieczne stroje, bi uteriê, wyroby z koœci, skóry i wiele innych przedmiotów. Amatorzy oryginalnej zabawy wziêli udzia³ w œredniowiecznej grze, zwanej kubb¹, polegaj¹cej na rzucaniu drewnianymi pa³eczkami i przewracaniu nimi klocków. W zabawie jednoczeœnie uczestniczy³o szeœæ dru yn, ka da z nich sk³ada³a siê z trzech zawodników. Dzieci i doroœli œwietnie bawili siê tak e podczas koncertów muzyki dawnej i folkowej w wykonaniu grup Rosaria z Bia³orusi i Zgagafari z Dar³owa. W Grzybowie wznoszony jest obecnie budynek muzeum bêd¹cego fili¹ Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Inwestycja dofinansowana zosta³a ze œrodków unijnych. Dziêki muzeum znacznie wzroœnie atrakcyjnoœæ turystyczna grodu, który bêdzie przyci¹gaæ odwiedzaj¹cych przez ca³y rok. fot. Piotr Michalak W pracach pomagali studenci archeologii W trakcie ekshumacji natrafiono na wiele pochówków dzieci. przyzêbia - bêd¹ce domen¹ ludnoteriale kostnym. Tak samo choroby Dzieci stanowi¹ 30% wszystkich œci zamieszkuj¹cej miasta. Na podstawie badañ mo emy wywniosko- osób, z czego po³owa to niemowlêta - kontynuuje dr Wrzesiñska. waæ, e mê czyÿni yli d³u ej ni Oznacza to, e dzieci pochodzi³y z kobiety, przekraczali czêsto piêædziesi¹ty rok ycia. Œrednia dla ko- ubogich rodzin, których œmiertelnoœæ by³a wysoka, czêsto wystêpowa³y liczne schorzenia oko³oporo- Groby siêga³y pó³tora metra w biet wynosi³a oko³o czterdziestu lat. dowe. Osobn¹, liczn¹ grupê stanowi³y osoby starsze, które skoñczy- warstwa odkryta zosta³a w ostat- g³¹b ziemi. Czwarta i najstarsza ³y 40 lat. Cierpia³y na choroby nich dniach badañ. Na tym poziomie znaleÿliœmy piêædziesi¹t po- owrzodzeniowe, zmiany przez nie wywo³ane mo na dostrzec na machówków, u³o onych rzêdowo - t³umaczy dr Wrzesiñska. Wszyscy zmarli le eli g³owami na zachód, co oznacza, e chrzeœcijañski obrz¹dek chowania by³ skrupulatnie przestrzegany. Fakt ten potwierdza tezê, e gdzieœ tu by³ koœció³ œw. Ducha. Niestety nie odnaleÿliœmy jego pozosta³oœci. Prawdopodobnie domy stoj¹ce obok, wybudowano na jego fundamentach. Jestem zaszokowana liczb¹ ludzi, których koœci wydobyliœmy - dzieli siê swoimi wra eniami lednicka antropolog. Zmarli spoczn¹ we wspólnej mogile. Odbêdzie siê powtórny pochówek wraz z nabo- eñstwem. W pracach uczestniczy³o dziesiêæ osób. Obok studentów pi¹tego roku archeologii UAM w Poznaniu, pomaga³o równie kilku uczniów z wrzesiñskich szkó³ ponadgimnazjalnych. Sami do nas przyszli i spytali, czy mog¹ wzi¹æ udzia³ w badaniach. Wzbudzaliœmy ogólne zainteresowanie wœród mieszkañców. Ciekawi³o ich to, co robimy, co odkryliœmy. Nie wszyscy byli pozytywnie nastawieni, ale cieszy fakt, e interesuj¹ siê histori¹ swojego miasta - podsumowa³a dr Wrzesiñska. Druk: Drukarnia Agora SA ul. Krzywa Pi³a

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r.

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. Uchwała Nr XVII/136/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r.

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. DASSEL NIEMCY Paul Gerhardt Schule 18-23 maja 2008r. LUBARTÓW POLSKA II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja Wizyta uczniów w Dassel była wspierana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo