UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI"

Transkrypt

1 DOTACJA NR /1-R UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI zawarta w dniu 23 listopada 2010 r. pomiędzy Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą przy ulicy Kredytowej 6/20 w Warszawie, KRS reprezentowaną przez Marię Zaguła-Holzer (Dyrektora Fundacji), a podmiotem Fundacja Równać Szanse, Oziębły, o numerze KRS (zwanym dalej Dotowanym), reprezentowanym przez:...jan Nowak......Janina Kowalska... Dotacja, której dotyczy niniejsza umowa, została przyznana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu Równać Szanse Dotowany oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT jest podatnikiem podatku VAT Na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, Fundacja przyznaje Dotowanemu dotację w wysokości zł na realizację programu Razem wyrównujemy szanse (zwanego dalej Programem), który będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 lipca 2011 r. 2. Kwota dotacji będzie przekazywana na wskazany przez Dotowanego rachunek bankowy, zgodnie z planem przekazywania dotacji, zawartym w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym jej integralną cześć. Dotowany wskazuje następujący rachunek bankowy: Numer rachunku: Właściciel rachunku... Adres właściciela rachunku Dotację, przyznaje się wyłącznie na cele oświatowo-edukacyjne, mieszczące się w sferze pożytku publicznego związane z programem wskazanym w 1, opisanym we wniosku o dotację. 2. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania dotacji wyłącznie na sfinansowanie działań opisanych we wniosku o dotację oraz w budżecie Programu, zawartym w załączniku nr 2, stanowiących jej integralną cześć. 3. Fundacja ma prawo żądania zwrotu przekazanych kwot dotacji wraz z ustawowymi odsetkami, w przypadku stwierdzenia wykorzystywania dotacji na cele inne niż wymienione w ust. 1 i 2, z jednoczesnym wstrzymaniem pozostałej części dotacji. strona 1 z 6

2 3. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających całkowite albo częściowe wykorzystanie dotacji zgodnie z niniejszą umową, Dotowany zobowiązuje się do zwrotu dotacji albo jej niewykorzystanej części na rachunek bankowy Fundacji. Zwrot całości albo części dotacji powinien nastąpić najpóźniej w ciągu 60 dni od zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykorzystanie dotacji zgodnie z niniejszą umową. Dotowany zobowiązuje się także w tym przypadku do przekazania raportów, o których mowa w 4 i 5 niniejszej umowy Dotowany zobowiązuje się do przekazywania Fundacji częściowych raportów finansowych z wykorzystania otrzymanych na podstawie umowy kwot dotacji, zgodnie z planem, zawartym w załączniku nr 1 do umowy., we wskazanych w nim terminach. 2. Raporty finansowe, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności: - zestawienie wydatków w poszczególnych kategoriach budżetowych (zgodnie z formularzem raportu finansowego), - zestawienie dokumentów księgowych, zawierające w szczególności informacje o rodzaju dokumentu księgowego, jego numerze, dacie jego wystawienia, wystawcy i odbiorcy dokumentu oraz kwocie na jaką dokument opiewa, (zgodnie z formularzem zestawienia dokumentów do raportu). 3. Dotowany zobowiązuje się w terminie wskazanym w planie stanowiącym załącznik nr 1, do złożenia raportu finansowego z wykorzystania całości dotacji. Zapisy ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. Dotowany zobowiązuje się - przez okres 5 lat od dnia podpisania niniejszej umowy - do przedstawienia, na każde żądanie przedstawiciela Fundacji, wszystkich dokumentów związanych z wydatkowaniem przyznanej dotacji, a zwłaszcza wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w 1 ust. 2 umowy. 5. Fundacja ma prawo żądać wszelkich wyjaśnień w zakresie sporządzania przez Dotowanego raportów finansowych. 6. Przelewy kolejnych transz dotacji na rachunek bankowy, o który mowa w 1 ust. 2 umowy, będą dokonywane po złożeniu przez Dotowanego wszystkich częściowych raportów finansowych z wykorzystania uprzednio przelanych transz dotacji. W przypadku opóźnienia przesłania prawidłowo podpisanej umowy lub raportu bądź nieprawidłowego sporządzenia kolejny, przelew może zostać przesunięty o miesiąc lub do czasu otrzymania prawidłowego dokumentu Dotowany zobowiązuje się do przekazywania Fundacji częściowych raportów oraz całościowego raportu z realizacji Programu (zwanych dalej raportami merytorycznymi), zgodnie z planem zawartym w załączniku nr 1 do umowy. 2. Raporty merytoryczne, o których mowa w ust.1, będą sporządzane wg formularza raportu merytorycznego. 3. Fundacja ma prawo żądać wszelkich wyjaśnień w zakresie sporządzania przez Dotowanego raportów merytorycznych Niniejsza umowa może być wypowiedziana prze Fundację ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Dotowany: a) wykorzysta w całości lub w części środki pochodzące z dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub bez zachowania określonych w Umowie procedur. b) Nie rozpocznie lub nie zakończy Programu w określonym w Umowie terminie, c) Odstąpi od realizacji Programu, d) Przekaże środki dotacji osobie trzeciej niezgodnie z Umową, e) Straci wiarygodność lub/i zdolność do realizacji Programu, f) W jakikolwiek inny sposób naruszy warunki umowy. 2. W razie zaistnienia okoliczności uzasadniającej wypowiedzenie umowy, Fundacja może wyznaczyć Dotowanemu dodatkowy termin do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości, a po jego bezskutecznym upływie rozwiązać Umowę. 3. Rozwiązanie umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia Fundacji. 4. Dotowany nie może powoływać się w szczególności na to, że wykorzystanie dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem, nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, w tym zwłaszcza, że nastąpiło w wyniku działań osób trzecich, przy pomocy których program realizuje. 5. W razie zaistnienia okoliczności określonej w ust.1, środki dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem i środki dotacji, które nie zostały wykorzystane do dnia doręczenia Dotowanemu wypowiedzenia umowy, podlegają zwrotowi na rachunek Fundacji w terminie 14 dni od otrzymania przez Dotowanego pisemnego wezwania do ich zwrotu. Po upływie tego terminu naliczane będą odsetki ustawowe. 6. W przypadku, gdy umowa nie zostanie wypowiedziana wcześniej z powodu okoliczności wymienionych w ust.1, umowa wygasa, gdy program zostanie zrealizowany i Fundacja zaakceptuje ostateczne rozliczenie dotacji. 7. Dotowany ma obowiązek poinformowania Fundacji o zaistnieniu każdej okoliczności, o której mowa w ust. 1, w terminie do 14 dni od jej zaistnienia lub otrzymania o niej wiadomości. strona 2 z 6

3 7. Dotowany zobowiązuje się przez okres trwania umowy do udostępniania Fundacji wszelkich informacji dotyczących zakresu jego działalności. 8. Fundacja ma prawo wizytowania Dotowanego wraz z możliwością uczestnictwa w zajęciach realizowanych ze środków pochodzących z przyznanej dotacji. 9. Fundacja ma prawo do samodzielnej oceny efektów działań Dotowanego Fundacja może przekazywać zainteresowanym podmiotom informacje o wspieranych przez siebie programach i o wynikach ich realizacji, w tym o Programie realizowanym przez Dotowanego. 2. Dotowany ma obowiązek współdziałać w przekazywaniu informacji, o których mowa w ust W każdym przypadku udzielania przez Dotowanego informacji o Programie, Dotowany zobowiązuje się do wskazania jako sponsorów Programu: Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 12. Dotowany zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Fundacji wszelkich informacji o zmianach stanu faktycznego i prawnego dotyczącego Dotowanego, a w szczególności o zmianach: zakresu działania, adresu, telefonu, nazwy. 13 Dotowany nie może przekazywać praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy ani w całości, ani w części osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji i uprzedniego pisemnego określenia przez Fundację sposobu korzystania z tych praw i obowiązków przez osobę trzecią Z zastrzeżeniem ust. 2, wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Dotowany może, bez uprzedniej zgody Fundacji, dokonać przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy przesunięć w budżecie Programu na łączną wartość równą 10 % wartości w ramach poszczególnych kategorii tego budżetu. 15 W sprawach inaczej nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny. 16 Dotacja udzielona przez Fundację pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W związku z tym: zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów lub usług za środki Dotacji przysługuje zwrot podatku naliczonego, a nadto prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług do wysokości 0% przy świadczeniu usług nabywanych za środki Dotacji, jak również zwolnienie z tego podatku nieodpłatnie świadczonych usług, które uprzednio zostały finansowane ze środków Dotacji w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 nr 97, poz.970 z późniejszymi zmianami). Załączniki: nr 1. Plan przekazywania dotacji i raportów nr.2 Podpisany budżet nr 3. Warunki dotacji Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. nr 4. Formularze raportu merytorycznego, raportu finansowego oraz zestawienia wydatków znajdują się na stronie W imieniu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży Maria Zaguła-Holzer Jan Nowak Janina Kowalska W imieniu Dotowanego (wszystkie osoby z pierwszej strony umowy) Pieczątka organizacji strona 3 z 6

4 Załącznik 1 PLAN PRZEKAZANIA DOTACJI Data przelewu I transza/po otrzymaniu podpisanej umowy Kwota przelewu 7000 zł RAZEM: 7000 zł * W przypadku opóźnienia przesłania prawidłowo podpisanej umowy lub raportu bądź nieprawidłowego sporządzenia kolejny, przelew może zostać przesunięty o miesiąc lub do czasu otrzymania prawidłowego dokumentu. PLAN PRZEKAZANIA SPRAWOZDAŃ 1. Całościowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostanie przekazane do dnia 1 września strona 4 z 6

5 Załącznik nr 2 Rodzaj dokumentu: Budżet do umowy * Budżet do zmian * Raport częściowy * Raport końcowy * Numer Dotacji: /1-R Organizacja: Fundacja Równać Szanse Wydatki za okres od dnia do dnia Kategorie Budżetowe Przyznane PFDM (proszę wpisać przyjęte (z budżetu wniosku) kategorie z oryginalnego budżetu) Zmiany w budżecie/ budżet po zatwierdzonych zmianach ** WYDATKI % wykorzystania budżetu w każdej kategorii/typie kosztów Wydatki osobowe Razem osobowe Wydatki rzeczowe Razem rzeczowe Razem od PFDM Kwota otrzymana od PFDM Data: Osoba reprezentująca organizację w umowie o dotacje: (ze strony 1 umowy) Jan Nowak Imię i Nazwisko - Podpis Janina Kowalska Imię i Nazwisko - Podpis Osoba odpowiedzialna za rozliczenia finansowe Ewa Dąb Imię i Nazwisko - Podpis Pieczątka organizacji * UWAGA: niepotrzebne skreślić **W przypadku występowania o zmiany w budżecie prosimy o przesłanie do zatwierdzenia propozycji zmian całego budżetu, w odniesieniu do budżetu oryginalnego strona 5 z 6

6 Załącznik 3 Warunki dotacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności DEKLARACJA DOTOWANEGO Dotowany oświadcza i zapewnia, że: 1. Dotowany zobowiązuje się do przestrzegania w działalności związanej z realizacją Dotacji standardów etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dotyczących konfliktu interesów. 2. Regulacje prawne odnoszące się do Dotowanego (i/lub zapisane w jego dokumentach wewnętrznych) nie zezwalają na wypłacanie środków finansowych i/lub przekazywanie innych składników majątkowych osobo fizycznym lub osobom prawnym nie będącym organizacjami pozarządowymi, inaczej niż w rezultacie prowadzonej przez Dotowanego działalności statutowej, albo jako wynagrodzenie w rozsądnej wysokości za świadczone usługi, lub jako zapłatę zgodną z wartością rynkową za składniki majątkowe, które zakupiła organizacja Dotowana. 3. Dotowany gwarantuje, że nie ma udziałowców ani członków, którzy mają prawo do osobistego udziału z jego dochodach lub składnikach majątkowych. 4. Jeżeli Dotowany ulegnie likwidacji lub rozwiązaniu, zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie pozostałe środki majątkowe przeznaczone zostaną na rzecz innych organizacji o podobnym charakterze działania, na cele charytatywne, naukowe, oświatowe lub edukacyjne. Kopie odnośnych regulacji statutowych lub innych wewnętrznych regulacji dotyczących przeznaczenia środków majątkowych Dotowanego na wypadek likwidacji są w załączeniu wraz z tłumaczeniem na język angielski. W wypadku braku takich regulacji Dotowany zobowiązuje się do podjęcia starań o ich wprowadzenie w czasie uzgodnionym z Fundacją. 5. Dotowany oświadcza, że Dotacja nie będzie wykorzystana na próby wpływania na ustawodawstwo, poprzez propagandę lub w podobny sposób. 6. Dotowany oświadcza, że dotacja nie będzie wykorzystana na bezpośredni lub pośredni udział w kampanii politycznej na rzecz lub w opozycji do jakiegokolwiek kandydata ubiegającego się o urząd publiczny. Dotowany oświadcza, że Dotacja nie będzie wykorzystana bezpośrednio ani pośrednio dla wsparcia jakiejkolwiek partii politycznej. 7. Dotowany oświadcza, i zapewnia, że zapozna się z ograniczeniami w korzystaniu z Dotacji i obowiązkami wynikającymi z Umowy podpisanej między Polish-American Enterprise Fund a Fundacją, zawartej zgodnie z prawem stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych ( Umowa PAEF ). W związku w tym, Dotowany oświadcza i zapewnia, co następuje: - że nie wykorzysta Dotacji na jakąkolwiek działalność związaną z produkcją i sprzedażą broni i amunicji lub aborcją, albo ze świadczeniem usług zbrojeniowych lub aborcyjnych, - że żadna kwota wyasygnowana na podstawie Umowy Dotacji nie stanie się zobowiązaniem, i/lub nie będzie wydatkowana jako wsparcie finansowe wobec komercyjnego przedsięwzięcia, obecnie umiejscowionego w Stanach Zjednoczonych w celu przeniesienia tego przedsięwzięcia poza teren Stanów Zjednoczonych lub przedsięwzięcia, które mogłoby wpływać na redukcję zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych wynikającą z przeniesienia produkcji poza ich teren, - że żadna kwota przydzielona na podstawie Umowy Dotacji nie zostanie przeznaczona ani spożytkowana na żaden projekt lub działalność, która przyczyniłaby się do pogwałcenia praw pracowników uznawanych przez prawo międzynarodowe, zdefiniowane w Paragrafie 502 (a) (4) obowiązującej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Ustawy o Prawie Handlowym z 1974 roku, pracowników na terenie kraju przyjmującego, włącznie z jego oznaczonymi obszarami. 8. Dotowany oświadcza, że przedstawione jako załączniki do Umowy dokumenty, w statut i wyciąg z właściwego rejestru sądowego, odzwierciedlają jego aktualny stan prawny, zaś przedstawione dokumenty finansowe, odzwierciedlają jego aktualne stan finansowy. Dotowany zobowiązuje się na bieżąco, bez wezwania informować Fundację o wszelkich zaistniałych zmianach w statucie i rejestrze sądowym. 9. Wszystkie wyrazy pisane z niniejszej Deklaracji wielką literą, a inaczej nie definiowane, mają to samo znaczenie co w Umowie Dotacji. Według naszej najlepszej wiedzy oświadczamy, iż informacje zawarte w powyższej są prawdziwe i zgodne ze stanem faktyczny, na dowód czego, pod niniejszą deklaracją oznaczoną jako załącznik nr 3 do Umowy Dotacji, składamy swoje własnoręczne podpisy. Jan Nowak, Janina Kowalska W imieniu Dotowanego (wszystkie osoby ze strony 1 umowy) strona 6 z 6

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą... znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... podmiotem realizującym zadanie... z siedzibą w..., zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:...

UMOWA NR... podmiotem realizującym zadanie... z siedzibą w..., zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:... Załącznik nr 3A RAMOWY WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH ZACHOWANIU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ ZACHOWANIU I ROZWOJOWI JĘZYKA REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia wdrażanego w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR.. UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR.. Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... zawarta w dniu pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie NOWA PRACA! Projekt NOWA PRACA! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR...

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Kapitał dla przedsiębiorczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia.

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia. Regulamin udzielania Gwarancji i Poręczeń Bankowych w Alior Bank S.A. Obowiązuje od dnia 8 CZERWCA 2015 roku Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Nowa praca Twój biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Norman Benett K. Grela i Partnerzy Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ KEEP IT SIMPLE Niniejsza Umowa o kartę kredytową Keep It Simple zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

2. Usługa o której mowa w 1 ust. 2 pkt 1 obejmuje co najmniej analizę następujących obszarów:

2. Usługa o której mowa w 1 ust. 2 pkt 1 obejmuje co najmniej analizę następujących obszarów: Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/105/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo