Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A."

Transkrypt

1 Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. (dla Klientów zawierających Umowę o przyznanie Limitu kredytu i wydanie Karty kredytowej od dnia r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. 2. Użyte w Umowie i niniejszym Regulaminie definicje oznaczają: 1) Aplikacja NFC aplikacja Operatora lub aplikacja Banku, zainstalowana w Telefonie NFC, umożliwiająca wgranie i obsługę Karty NFC na Karcie SIM NFC, 2) Aplikacja Mobilne Płatności udostępniona w internecie aplikacja Banku, za pomocą której Posiadacz karty/użytkownik karty m.in. ustala/zmienia mpin oraz Autoryzuje transakcje, 3) Autoryzacja transakcji udzielenie przez Posiadacza karty/użytkownika karty zgody na wykonanie Transakcji w formie i na warunkach przewidzianych w Umowie lub Regulaminie, 4) Bank Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku - Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , adres poczty elektronicznej: podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, wykonująca działalność pod adresami Placówek Banku wskazanych na stronie internetowej Banku 5) Bankomat urządzenie oznaczone emblematem Międzynarodowej organizacji płatniczej umożliwiające Posiadaczowi karty/użytkownikowi karty podejmowanie gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych niefinansowych operacji przy użyciu Karty (np. sprawdzenie salda, zmiana PIN/PIN NFC), z zastrzeżeniem, iż wykonanie tych czynności w formie Transakcji zbliżeniowej jest możliwe tylko jeśli Bankomat obsługuje Transakcje zbliżeniowe, 6) Czytnik FV - urządzenie umożliwiające, przy pomocy Technologii FV, rejestrację wzorca biometrycznego, służące do potwierdzania tożsamości Posiadacza karty/użytkownika karty oraz Autoryzacji wykonywanych przez Posiadacza karty/użytkownika karty Przelewów oraz wpłat na Rachunek karty, 7) Czytnik zbliżeniowy elektroniczne urządzenie służące do przeprowadzania Transakcji zbliżeniowych, znajdujące się w Bankomatach lub Punktach akceptujących Kartę z funkcją płatności zbliżeniowych (paywave lub PayPass), oznaczone emblematem odpowiedniej Międzynarodowej organizacji płatniczej, 8) Data (dzień) sporządzenia Zestawienia transakcji określony w Umowie dzień sporządzenia przez Bank Zestawienia transakcji, 9) Data waluty moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek karty, 10) Dzienny limit wypłat gotówki określona w Umowie/we wniosku o wydanie Karty dodatkowej kwota w ramach Limitu wypłat gotówki, do wysokości której Posiadacz karty/użytkownik karty może dokonywać w ciągu jednego dnia wypłat gotówki, 11) Dzień Roboczy - dzień w godzinach pracy Banku, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka Banku wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia Dzień Roboczy, 12) Hasło weryfikujące jednorazowy zestaw cyfr wskazanych przez Bank Posiadaczowi karty/użytkownikowi karty, służący do weryfikacji jego tożsamości, na potrzeby pobrania przez niego PIN/PIN NFC poprzez wiadomość SMS, 13) Infolinia Banku infolinia Banku dostępna pod numerami: (+48) (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) lub (+48) (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy), 14) Godzina graniczna - godzina w Dniu Roboczym, ustalona dla poszczególnych rodzajów Zleceń płatniczych zgodnie z poniższą tabelą, służąca do oznaczenia Momentu otrzymania Zlecenia płatniczego: Rodzaj Zlecenia Zlecenie płatnicze złożone za pośrednictwem: płatniczego Oddział Banku System Bankowości Internetowej Infolinia Banku Wpływ korespondencji do Banku Przelew zewnętrzny 15:30 15:30 15:30 - Przelew wewnętrzny 20:00 20:00 20:00 - Polecenie zapłaty :00 15) Karta - płatnicza karta kredytowa wydawana przez Bank przy współpracy z Międzynarodową organizacją płatniczą. Karta może zostać wydana jako: a) Karta plastikowa zawierająca m.in. dane zaszyfrowane na pasku magnetycznym i mikroprocesorze, spersonalizowana, tj. z nadrukowanym na niej imieniem i nazwiskiem Posiadacza karty/użytkownika karty, bądź jako karta niespersonalizowana, tj. bez nadrukowanego na niej imienia i nazwiska Posiadacza karty lub b) Karta NFC, tj. karta zainstalowana w Telefonie NFC Posiadacza karty/użytkownika karty w postaci zaszyfrowanych danych na Karcie SIM NFC, 16) Karta dodatkowa - Karta wydana osobie wskazanej przez Posiadacza karty, tj. Użytkownikowi karty, 17) Karta główna Karta wydana Posiadaczowi karty, z którym Bank zawarł Umowę, 1

2 18) Karta SIM NFC karta mikroprocesorowa, dostarczana przez Operatora, celem umieszczenia jej w Telefonie NFC, z której Posiadacz karty/użytkownik karty może korzystać stosownie do obejmującej go umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 19) Kod CVV2/CVC2 trzycyfrowy kod wykorzystywany w procesie Autoryzacji i Uwierzytelnienia Transakcji na odległość, wskazany na rewersie Karty plastikowej, a dla Karty NFC - udostępniony przez Bank poprzez System Bankowości Internetowej lub za pośrednictwem Infolinii Banku. Kod CVV2/CVC2 ulega zmianie w przypadku Wznowienia Karty na kolejny okres jej ważności lub w przypadku wydania Karty w miejsce zastrzeżonej, 20) Limit dostępny - różnica między Limitem kredytu a kwotą Wykorzystanego limitu kredytu, 21) Limit kredytu przyznana indywidualnie dla każdego Posiadacza karty i określona w Umowie dopuszczalna kwota Zadłużenia w złotych z tytułu Transakcji gotówkowych i Transakcji bezgotówkowych oraz obciążeń z tytułu należnych Bankowi, odsetek, opłat i prowizji, 22) Limit transakcji - suma Transakcji gotówkowych i Transakcji bezgotówkowych, jakie może dokonać Użytkownik karty w danym Okresie rozliczeniowym, 23) Limit wypłat gotówki - określona w Umowie kwota, do wysokości której Posiadacz karty może, w ramach przyznanego Limitu kredytu, korzystać z Limitu kredytu w formie gotówkowej, albo określona we wniosku o wydanie Karty dodatkowej kwota, do wysokości której Użytkownik karty może korzystać z Limitu transakcji w formie gotówkowej w danym Okresie rozliczeniowym, 24) Miesięczna rata spłaty podana w Zestawieniu transakcji kwota, jaką Posiadacz karty powinien wpłacić w Terminie spłaty na Rachunek karty z tytułu Transakcji na raty, której spłata odbywa się w równych Miesięcznych ratach spłaty, 25) Miesięczna spłata podana w Zestawieniu transakcji kwota, której procentowa i kwotowa wysokość określana jest w Taryfie, jaką Posiadacz karty winien wpłacić w Terminie spłaty na Rachunek karty z tytułu dokonanych Transakcji gotówkowych i Transakcji bezgotówkowych oraz należnych odsetek i prowizji od tych Transakcji. Wysokość Miesięcznej spłaty nie może być niższa niż minimalna kwota określona w Taryfie, 26) Międzynarodowa organizacja płatnicza międzynarodowa organizacja zrzeszająca instytucje finansowe, wydające Karty płatnicze z jej logo (np. Visa Europe, MasterCard Worldwide), 27) Minimalna wymagana miesięczna spłata podana w Zestawieniu transakcji łączna kwota, jaką Posiadacz karty zobowiązany jest spłacić w Terminie spłaty na Rachunek karty, w skład której wchodzą suma Miesięcznych rat spłaty, Miesięczna spłata oraz należne opłaty, 28) Mobilne Płatności Transakcje na odległość autoryzowane mpin z wykorzystaniem Kart zarejestrowanych na wniosek Posiadacza karty/użytkownika karty przez Bank w Programie Mobilnych Płatności, 29) Program Mobilnych Płatności program udostępniony przez Międzynarodowe organizacje płatnicze umożliwiający rejestrację Karty na potrzeby dokonywania Mobilnych Płatności, 30) mpin poufny numer, indywidualnie ustalany przez Posiadacza karty/użytkownika karty przed pierwszym wykonaniem Mobilnej Płatności, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Posiadacza karty/użytkownika karty oraz do Autoryzacji i Uwierzytelnienia Mobilnych Płatności, 31) Moment otrzymania Zlecenia płatniczego - moment, w którym Zlecenie płatnicze złożone i autoryzowane przez Posiadacza karty/użytkownika karty uznaje się za otrzymane przez Bank. Momentem otrzymania Zleceń płatniczych złożonych przed Godziną graniczną jest dzień otrzymania Zlecenia płatniczego przez Bank. Momentem otrzymania Zleceń płatniczych złożonych po Godzinie granicznej jest następny Dzień Roboczy, 32) Numer karty - 16-cyfrowy numer: a) dla Karty plastikowej - uwidoczniony na awersie karty, b) dla Karty NFC udostępniony Posiadaczowi karty/użytkownikowi karty w Systemie Bankowości Internetowej lub za pośrednictwem Infolinii Banku, 33) Numer rachunku (IBAN/NRB) numer wskazany w treści Zlecenia płatniczego przez Posiadacza karty/użytkownika karty lub osobę trzecią, stanowiący podstawę do prawidłowego wykonania Zlecenia płatniczego, 34) Numer Telefonu NFC numer telefonu komórkowego podany Bankowi przez Posiadacza karty, powiązany z Kartą SIM NFC, 35) Okres rozliczeniowy okres miesięczny, po upływie którego sporządzane jest Zestawienie transakcji, 36) Operator operator telefonii komórkowej, który na podstawie obejmującej Posiadacza karty/użytkownika karty umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych umożliwia wykorzystywanie Technologii NFC na potrzeby dokonywania płatności Kartą NFC z użyciem Telefonu NFC, 37) PIN poufny numer, znany tylko Posiadaczowi karty/użytkownikowi karty, przypisany do Karty plastikowej, który łącznie z danymi zawartymi na tej karcie, służy do elektronicznej identyfikacji Posiadacza karty/użytkownika karty oraz do Autoryzacji i Uwierzytelnienia dokonywanych przez niego Transakcji, 38) PIN NFC poufny numer, znany tylko Posiadaczowi karty/użytkownikowi karty, przypisany do Karty NFC, który łącznie z danymi zawartymi na tej karcie służy do elektronicznej identyfikacji Posiadacza karty/użytkownika karty oraz do Autoryzacji i Uwierzytelnienia dokonywanych przez niego Transakcji, 39) Placówka Banku - oddział Banku lub współpracująca z Bankiem placówka partnerska, 40) Polecenie zapłaty (PZ) usługa płatnicza polegająca na pobieraniu w Terminie spłaty, ze wskazanego przez Posiadacza karty rachunku, na podstawie udzielonej przez Posiadacza karty zgody na obciążenie rachunku, kwoty nie mniejszej niż Minimalna wymagana miesięczna spłata, 41) Posiadacz karty osoba fizyczna, której na podstawie Umowy Bank wydał Kartę i przyznał Limit kredytu, 42) Powiadomienia SMS - usługa polegająca na zapewnieniu Posiadaczowi karty dostępu do wybranej informacji o Rachunku karty za pomocą wiadomości tekstowych SMS, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, 43) Przelew rodzaj Transakcji gotówkowej, dokonany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przelew może zostać dokonany jako przelew zewnętrzny i wewnętrzny, z bieżącą lub odroczoną datą realizacji, przez Posiadacza karty/użytkownika karty, 44) Punkt akceptujący punkt handlowo-usługowy, oznaczony emblematem Międzynarodowej organizacji płatniczej, w którym Posiadacz karty/użytkownik karty może dokonać zapłaty przy użyciu Karty, 45) Rachunek karty rachunek prowadzony przez Bank w złotych wskazany w treści Umowy, służący do rozliczania dokonanych Transakcji oraz wszelkich opłat, prowizji i odsetek należnych Bankowi z tytułu korzystania z Limitu kredytu, wydania i używania Karty, 2

3 46) Referencyjny kurs walutowy kurs sprzedaży dla dewiz wynikający z pierwszej tabeli kursowej Banku BPH S.A. obowiązującej w dniu rozliczenia Transakcji przez Bank. Na w/w kurs sprzedaży stosowany przez Bank do rozliczania Transakcji składa się kurs rynkowy wymiany walut publikowany w serwisie Reuters (www.reuters.pl) oraz marża Banku, na wysokość której wpływa kształtowanie się następujących czynników rynkowych: zmienność kursów walutowych, ceny, po których Bank może kupić lub sprzedać walutę na rynku międzybankowym. Wysokość marży Banku nie może jednak przekroczyć poziomu 8% kursu rynkowego, 47) Regulamin Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A., 48) System Bankowości Internetowej narzędzie Banku umożliwiające wykonywanie m.in. Umowy o udostępnienie kanałów elektronicznych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, tj. umożliwiające Posiadaczowi karty m.in. dostęp do informacji i składania dyspozycji z Rachunku karty oraz dostęp do innych produktów bankowych, 49) Taryfa Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych, 50) Technologia FV technologia biometryczna rozpoznawania układu naczyń krwionośnych znajdujących się wewnątrz ludzkiego palca stosowana do weryfikacji tożsamości Posiadacza karty/użytkownika karty oraz Autoryzacji wykonywanych przez Posiadacza karty/użytkownika karty Przelewów oraz wpłat na Rachunek karty, 51) Technologia NFC technologia umożliwiająca bezstykową i bezprzewodową transmisję danych na bliską odległość (ang. Near Field Communication), 52) Telefon NFC telefon komórkowy wyposażony w Technologię NFC, na którym można zainstalować Kartę NFC, 53) Termin spłaty ustalona w Umowie i podawana każdorazowo na Zestawieniu transakcji data, do której Minimalna wymagana miesięczna spłata musi wpłynąć do Banku, 54) Transakcja - zlecenie wpłaty lub wypłaty gotówki, wydanie polecenia Przelewu lub PZ albo dokonanie zapłaty przy Wykorzystaniu karty, których dokonanie i spłata odbywa się na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz Taryfie, 55) Transakcja bezgotówkowa zapłata za towary i usługi przy Wykorzystaniu karty we wszystkich Punktach akceptujących Kartę oznaczonych emblematem odpowiedniej Międzynarodowej organizacji płatniczej oraz w drodze Transakcji na odległość - której dokonanie i spłata odbywa się na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie, Taryfie oraz Zestawieniu transakcji, 56) Transakcja na raty - usługa polegająca na rozłożeniu wybranej Transakcji bezgotówkowej albo Transakcji gotówkowej w formie Przelewów z Rachunku karty, na równe Miesięczne raty spłaty - której spłata odbywa się na warunkach określonych w Umowie, pisemnym potwierdzeniu skorzystania z usługi, Regulaminie oraz Taryfie, 57) Transakcja gotówkowa - wypłata gotówki w Bankomacie lub placówkach oznaczonych emblematem odpowiedniej Międzynarodowej organizacji płatniczej, realizującej tego typu Transakcje albo Przelew dokonany przy Wykorzystaniu karty, której sposób dokonania i spłata odbywa się na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie, Taryfie oraz Zestawieniu transakcji, 58) Transakcja na odległość Transakcja bezgotówkowa dokonana w drodze dyspozycji bez fizycznego użycia Karty za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu Numeru karty, daty ważności Karty i innych parametrów identyfikujących Posiadacza karty/użytkownika karty lub Kartę, dających możliwość Autoryzacji i Uwierzytelnienia Transakcji, 59) Transakcja zbliżeniowa transakcja dokonywana przy użyciu Karty z funkcją płatności zbliżeniowych (paywave lub PayPass) we wszystkich Bankomatach lub Punktach akceptujących, o ile są one wyposażone w Czytnik zbliżeniowy - której sposób dokonania i spłata odbywa się na warunkach określonych w Umowie, niniejszym Regulaminie, Taryfie oraz Zestawieniu transakcji, 60) Trwały nośnik informacji - nośnik umożliwiający Posiadaczowi karty/użytkownikowi karty przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 61) Ubezpieczenie - ubezpieczenia, którymi, zgodnie ze złożonym wnioskiem, obejmowany jest Posiadacz karty. Opłaty związane z poszczególnymi Ubezpieczeniami określa Taryfa, 62) Umowa (Umowa o Kartę kredytową Banku BPH S.A.) Umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem karty, określająca wysokość przyznanego Limitu kredytu oraz inne warunki korzystania z Limitu kredytu i używania Karty, 63) Uwierzytelnienie proces mający na celu wydanie lub odmowę wydania przez Bank zgody na dokonanie Transakcji, 64) Użytkownik karty - osoba fizyczna, której na podstawie wniosku złożonego przez Posiadacza karty, została wydana Karta dodatkowa, 65) Waluta rozliczeniowa waluta stosowana przez Międzynarodowe organizacje płatnicze do rozliczania w stosunkach z Bankiem Transakcji dokonanych w walucie innej niż PLN. Walutą rozliczeniową dla Visa Europe i MasterCard Worldwide jest waluta euro (EUR), 66) Wykorzystanie karty - dokonanie Transakcji poprzez: a) fizyczne przedstawienie Karty plastikowej i złożenie własnoręcznego podpisu na potwierdzeniu dokonania transakcji lub poprzez weryfikację danych biometrycznych Posiadacza karty/użytkownika karty przy użyciu Czytnika FV albo wprowadzenie PIN, b) fizyczne przedstawienie Karty i dokonanie Transakcji zbliżeniowej z użyciem PIN/PIN NFC/podpisu na potwierdzeniu dokonania transakcji lub jeśli kwota Transakcji tego nie wymaga bez użycia PIN/PIN NFC/podpisu na potwierdzeniu dokonania transakcji, c) dokonanie Transakcji na odległość przy użyciu kodu CVV2/CVC2/mPIN lub kodu sms, 67) Wykorzystany limit kredytu - suma dokonanych Transakcji oraz należnych Bankowi odsetek, opłat i prowizji pobranych w ciężar przyznanego Limitu kredytu, 68) Wznowienie karty wydanie Karty po upływie terminu ważności poprzedniej Karty plastikowej, a w przypadku Karty NFC - zdalne przedłużenie ważności karty po upływie terminu ważności poprzedniej, 69) Zablokowanie karty - czasowe lub stałe uniemożliwienie dokonywania Transakcji przy Wykorzystaniu karty, skutkujące brakiem możliwości korzystania z Limitu kredytu, 70) Zadłużenie suma zobowiązań Posiadacza karty wobec Banku, wynikająca z dokonanych Transakcji oraz odsetek, prowizji i opłat należnych Bankowi z tytułu używania Kart, 3

4 71) Zastrzeżenie karty - całkowite uniemożliwienie na wniosek Posiadacza karty/użytkownika karty dokonywania Transakcji przy Wykorzystaniu karty, skutkujące brakiem możliwości korzystania z Limitu kredytu przy użyciu Zastrzeżonej karty, 72) Zestawienie transakcji sporządzany w ostatnim dniu Okresu rozliczeniowego wykaz zaksięgowanych Transakcji oraz należnych Bankowi opłat, prowizji i odsetek pobranych w ciężar przyznanego Limitu kredytu w danym Okresie rozliczeniowym, 73) Zlecenie płatnicze oświadczenie Posiadacza karty lub Użytkownika karty lub osoby trzeciej skierowane do Banku zawierające polecenie wykonania wpłaty, wypłaty i przelewu środków pieniężnych. 3. Bank może przyznać Limit kredytu i wydać Kartę: 1) osobom fizycznym będącym obywatelami Państwa Polskiego, zamieszkałym w Polsce, 2) osobom fizycznym będącym obywatelami państwa obcego, posiadającym kartę stałego pobytu w Polsce lub kartę pobytu obywatela Unii Europejskiej. 4. Bank może przyznać Limit kredytu i wydać Kartę osobom, których przychody umożliwiają spłatę zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami. Rozdział II Wydanie, Wznowienie Karty, Rezygnacja z Karty Karta wydawana jest po zawarciu Umowy w formie pisemnej. 2. W przypadku, gdy Bank odmówi udzielenia kredytu odnawialnego i wydania Karty, na podstawie informacji zawartych w bazie danych Biura Informacji Kredytowej S.A., bazie danych Związku Banków Polskich i/lub zbiorze danych Banku, Bank niezwłocznie przekazuje Klientowi bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano Karta plastikowa przesyłana jest Posiadaczowi karty listownie nie później niż 14 dni kalendarzowych po zawarciu Umowy na wskazany adres do korespondencji. Karta dodatkowa plastikowa wysyłana jest bezpośrednio do Użytkownika karty. Posiadacz/Użytkownik Karty kredytowej MasterCard World Signia/World Elite Banku BPH i Karty kredytowej MasterCard Platinum Banku BPH odbiera Kartę plastikową osobiście w Banku. 2. Na podstawie wniosku Posiadacza karty, Bank zleca Operatorowi instalację Karty NFC na Karcie SIM NFC powiązanej z Numerem Telefonu NFC. Zainstalowanie Karty NFC potwierdzane jest wiadomością SMS wysyłaną na Numer Telefonu NFC. 3. Instalacja Karty NFC jest możliwa, jeżeli Posiadacz karty/użytkownik karty spełni łącznie następujące warunki: 1) jest objęty umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą z Operatorem, 2) posiada Telefon NFC, 3) posiada zainstalowaną w Telefonie NFC Aplikację NFC oraz aktywną Kartę SIM NFC z dostępną pamięcią, 4) posiada na czas instalacji i wznowienia Karty NFC włączoną usługę transmisji danych udostępnioną przez Operatora. 4. W przypadku wydania Karty plastikowej niespersonalizowanej, Karta ta zostanie przekazana Posiadaczowi karty w dniu zawarcia Umowy. PIN może zostać przekazany Posiadaczowi karty w dniu zawarcia Umowy lub w inny sposób, o którym mowa w 7 ust PIN przekazywany jest Posiadaczowi karty/użytkownikowi karty, odrębnym listem na wskazany adres do korespondencji lub w formie wiadomości SMS wysłanej na wskazany przez niego numer telefonu komórkowego lub jest odbierany osobiście przez Posiadacza karty/użytkownika w przypadku Karty kredytowej MasterCard World Signia/World Elite Banku BPH i Karty kredytowej MasterCard Platinum Banku BPH. PIN NFC przesyłany jest wyłącznie w formie wiadomości SMS na Numer Telefonu NFC. 2. W celu pobrania PIN/PIN NFC za pomocą wiadomości SMS, Posiadacz karty/użytkownik karty powinien w odpowiedzi na otrzymaną z Banku wiadomość SMS wysłaną na Numer Telefonu NFC lub numer telefonu wskazanego do pobrania PIN, odesłać zwrotnie poprawne Hasło weryfikujące. 3. Jeśli dostarczenie PIN/PIN NFC za pośrednictwem wiadomości SMS nie jest możliwe, zostanie on wysłany listownie na ostatni znany Bankowi adres korespondencyjny Posiadacza karty/użytkownika karty. 4. Posiadacz karty/użytkownik karty może dokonać zmiany PIN/PIN NFC w Bankomacie, o ile dany Bankomat umożliwia taką funkcjonalność Na wniosek Posiadacza karty, Bank może wydać Karty dodatkowe, w ilości określonej przez Bank, osobom wskazanym przez Posiadacza karty. Karty dodatkowe mogą być wydane jedynie osobom powyżej 13 roku życia. 2. Posiadacz karty zobowiązany jest poinformować Użytkownika karty o warunkach używania Kart określonych w Umowie oraz Regulaminie. 3. Z zastrzeżeniem 44 ust. 5, Karta dodatkowa może być używana w okresie obowiązywania Umowy, o ile Karta główna zostanie wznowiona i nie została zastrzeżona lub zablokowana Niezwłocznie po otrzymaniu Karty Posiadacz karty/użytkownik karty, zobowiązany jest do podpisania rewersu Karty, zgodnie ze wzorem podpisu złożonym odpowiednio na wniosku lub Umowie. 2. W celu korzystania/dalszego korzystania z dostępnego Limitu kredytu, Posiadacz karty lub Użytkownik karty powinien aktywować Kartę. Aktywacji Karty plastikowej spersonalizowanej można dokonać w sposób zaproponowany przez Bank, zgodnie z informacją dostarczoną wraz z Kartą. Aktywacja Karty plastikowej niespersonalizowanej następuje w momencie jej przekazania Posiadaczowi karty. Aktywacja Karty NFC jest możliwa w Systemie Bankowości Internetowej lub za pośrednictwem Infolinii Banku lub poprzez dokonanie Transakcji bezgotówkowej przy użyciu PIN NFC (powyżej kwoty 50 zł) lub Transakcji gotówkowej przy użyciu PIN NFC, o ile dany Bankomat umożliwia taką wypłatę. 4

5 11.1. Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca danego roku, uwidocznionego na Karcie plastikowej. Zastrzeżenie/zablokowanie Karty nie powoduje utraty ważności Karty, skutkuje niemożnością korzystania z Karty. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej/zablokowanej powoduje utratę jej ważności. W przypadku otrzymania Karty wznowionej, aktywacja tej Karty przed upływem ważności dotychczasowej Karty skutkuje zablokowaniem i utratą ważności Karty dotychczasowej. 2. Bank Wznawia kartę pod warunkiem, że: 1) Karta/Karty dodatkowe używane są zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu, 2) Posiadacz karty wywiązuje się z zobowiązań wobec Banku, określonych w Umowie i Regulaminie oraz nie zalega ze spłatą innych kredytów zaciągniętych w Banku i innych bankach, 3) Posiadacz karty posiada zdolność do spłaty zobowiązań wobec Banku. 3. Bank ma prawo nie Wznowić Karty w przypadku, gdy: 1) Posiadacz karty lub Użytkownik karty nie aktywował Karty lub nie dokonał żadnej Transakcji w okresie ważności Karty lub, 2) Karta, która ma być wznowiona nie znajduje się w aktualnej ofercie Banku. W takim przypadku, Bank dokona jej wymiany na Kartę innego rodzaju/kartę innej Organizacji płatniczej, zachowując dotychczas obowiązujące warunki określone w Umowie i Regulaminie. 4. Bank ma prawo nie wznowić Karty NFC, w przypadku uniemożliwienia przez Operatora dalszej obsługi Karty NFC umieszczonej na Karcie SIM NFC dostarczonej przez Operatora. 5. Bank informuje Posiadacza karty o niewznowieniu Karty przed upływem jej ważności. 6. W trakcie trwania Umowy Bank, na wniosek Posiadacza karty lub za jego uprzednią zgodą: 1) może dokonać wymiany Karty na Kartę innej Międzynarodowej organizacji płatniczej lub wymiany Karty na Kartę bez logo firmy w porozumieniu z którą, Bank wydał Kartę, zachowując warunki określone Umową i Regulaminem, lub 2) może wymienić dotychczasową Kartę na Kartę innego rodzaju na warunkach zaproponowanych przez Bank. Wymiana Karty, o której mowa w pkt 1) może również zostać dokonana przez Bank za zgodą Posiadacza karty udzieloną w trybie określonym w 55 ust Wznowiona Karta plastikowa dostarczana jest na wskazany przez Posiadacza karty i Użytkownika karty adres, co najmniej na dwa tygodnie przed upływem ważności Karty plastikowej aktualnie używanej. Przy wznowieniu Karty plastikowej PIN nie ulega zmianie, z wyjątkiem: 1) wymiany Karty plastikowej z paskiem magnetycznym na Kartę plastikową z mikroprocesorem, 2) wymiany Karty plastikowej niespersonalizowanej na Kartę plastikową spersonalizowaną. W przypadkach wyżej wskazanych PIN jest przesyłany Posiadaczowi karty/użytkownikowi karty na zasadach wskazanych w Wznowienie Karty NFC odbywa się zdalnie poprzez przedłużenie daty ważności Karty NFC zainstalowanej w Telefonie NFC, pod warunkiem spełnienia wymogów o których mowa w 6 ust Wznowiona Karta wymaga ponownej aktywacji Posiadacz karty może w dowolnym terminie ważności Karty zrezygnować z dalszego używania Karty, przy czym: 1) dla Umów zawartych do dnia r. i nie objętych po tym terminie zmianami (w trybie aneksu) w zakresie wymiany Karty na Kartę innego rodzaju rezygnując z Karty plastikowej głównej Posiadacz karty powinien jednocześnie złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, 2) dla Umów zawartych od dnia r. oraz Umów zawartych do dnia r. i objętych po tym terminie zmianami (w trybie aneksu) w zakresie wymiany Karty na Kartę innego rodzaju rezygnacja z Karty plastikowej głównej możliwa jest bez konieczności wypowiadania Umowy przez Posiadacza karty. 2. Posiadacz karty może w każdym momencie trwania Umowy zrezygnować z Kart dodatkowych. 3. Z uwzględnieniem ust. 1, w przypadku wydania w ramach Umowy dwóch Kart głównych, tj. Karty plastikowej i Karty NFC rezygnacja z Karty plastikowej głównej skutkuje rezygnacją ze wszystkich Kart wydanych do Rachunku karty. 4. Rezygnacja z Karty NFC możliwa jest w każdym momencie obowiązywania Umowy bez konieczności wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza karty. 5. W przypadku rezygnacji ze Wznowienia karty plastikowej Posiadacz karty powinien zgłosić do Banku fakt rezygnacji z tej karty na 60 dni przed upływem ważności aktualnie używanej karty. Rezygnacja ze wznowienia Karty dodatkowej może być zgłoszona jedynie przez Posiadacza karty. 6. W przypadku, gdy Posiadacz karty nie spełni warunku wymienionego w ust. 5 Bank obciąży Rachunek karty opłatą za każdą wznowioną Kartę plastikową zgodnie z Taryfą. Rozdział III Używanie Karty Karta może być używana tylko przez jej Posiadacza/Użytkownika w oznaczonym okresie jej ważności, o którym mowa w 11 ust Karta służy do dokonywania, w ciężar Limitu kredytu: 1) Transakcji bezgotówkowych, tj. zapłaty za towary i usługi we wszystkich Punktach akceptujących Kartę, oznaczonych emblematem odpowiedniej Międzynarodowej organizacji płatniczej oraz w drodze Transakcji na odległość, 2) Transakcji gotówkowych, tj.: a) wypłat gotówki do wysokości przyznanego Limitu wypłat gotówki i Dziennego limitu wypłat gotówki. Wypłaty gotówki realizowane są w Bankomatach oraz w placówkach oznaczonych emblematem odpowiedniej Międzynarodowej organizacji płatniczej, realizującej tego typu transakcje, b) Przelewów do wysokości przyznanego Limitu wypłat gotówki na dowolny numer rachunku, z wyjątkiem rachunków kredytowych Banku BPH S.A. oraz rachunków ZUS i organów podatkowych, w formie: - przelewów bieżących wewnętrznych lub zewnętrznych, - przelewów odroczonych wewnętrznych lub zewnętrznych, o ile Bank udostępnia taką usługę. 5

6 14.1. Do wypłat gotówki z Bankomatu niezbędny jest PIN/PIN NFC, który poprzez klawiaturę należy wprowadzić do Bankomatu. Użycie przez Posiadacza karty/użytkownika karty PIN/PIN NFC przy dokonywaniu wypłaty gotówki z Bankomatu równoznaczne jest z dokonaniem przez Posiadacza karty/użytkownika karty Autoryzacji tej transakcji. 2. Przy dokonywaniu Transakcji bezgotówkowych Posiadacz karty/użytkownik karty przedstawia Kartę a następnie dokonuje Autoryzacji transakcji, tj. składa podpis na potwierdzeniu dokonania transakcji identycznie jak na rewersie Karty lub wprowadza PIN/PIN NFC do terminala znajdującego się w Punkcie akceptującym. W przypadku dokonania Transakcji bezgotówkowych w drodze Transakcji na odległość Posiadacz karty/użytkownik karty dokonuje Autoryzacji transakcji poprzez podanie Numeru karty, daty ważności Karty i/lub Kodu CVV2/ CVC2/mPINu. 3. Przy dokonywaniu Transakcji zbliżeniowych Posiadacz karty/użytkownik karty Autoryzuje transakcję, tj. zbliża Kartę do Czytnika zbliżeniowego bez użycia lub z użyciem PIN/PIN NFC lub poprzez złożenie podpisu na potwierdzeniu dokonania transakcji, a następnie otrzymuje informację o akceptacji Transakcji zbliżeniowej. 4. W przypadku zainstalowania na Karcie SIM NFC więcej niż jednej Karty NFC Posiadacz karty/użytkownik karty powinien przed dokonaniem Transakcji zbliżeniowej uruchomić Aplikację NFC i dokonać wyboru Karty NFC, którą zamierza zrealizować Transakcję zbliżeniową. W przypadku nie dokonania wyboru realizacja Transakcji zbliżeniowej nastąpi Kartą NFC ustaloną jako domyślna w Aplikacji NFC. 5. Przelew może być składany przez Posiadacza karty/użytkownika karty za pośrednictwem następujących kanałów: Przelew bieżący Przelew odroczony (wewnętrzny i zewnętrzny) (wewnętrzny i zewnętrzny) Posiadacz karty głównej/użytkownik karty dodatkowej Infolinia Banku TAK TAK System Bankowości Internetowej TAK TAK Oddział Banku TAK, o ile Bank udostępni taką usługę NIE 6. Z uwzględnieniem ust. 5, Autoryzacja Przelewu zlecanego: 1) za pośrednictwem Infolinii Banku - następuje poprzez podanie hasła SMS otrzymanego na wskazany numer telefonu komórkowego, 2) za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej następuje zgodnie z postanowieniami odrębnej umowy, zawartej z Bankiem o korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej, 3) na podstawie dyspozycji złożonej pracownikowi w Oddziale Banku - następuje po uprzedniej pozytywnej weryfikacji tożsamości Posiadacza karty/użytkownika karty: a) poprzez złożenie podpisu na dyspozycji Przelewu, lub b) poprzez weryfikację danych biometrycznych Posiadacza karty/użytkownika karty przy użyciu Czytnika FV, o ile Bank udostępni taką usługę. 7. Zlecając Przelew Posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest podać Numer rachunku (IBAN/NRB), tytuł Przelewu oraz imię i nazwisko odbiorcy Przelewu. 8. Zlecenie Przelewu uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy Przelewu, jeżeli zostało wykonane zgodnie z Numerem rachunku (IBAN/NRB), bez względu na dostarczone przez Posiadacza karty/użytkownika karty inne informacje dodatkowe. 9. Punkt akceptujący ma prawo sprawdzić tożsamość Posiadacza karty i Użytkownika karty przy dokonywaniu Transakcji przy Wykorzystaniu karty. 10. Karta plastikowa może zostać zatrzymana przez Punkt akceptujący lub Bankomat, w przypadku: 1) wykorzystania Karty zablokowanej, zastrzeżonej lub której upłynął termin ważności, 2) odmowy okazania dokumentu tożsamości, 3) niezgodności podpisu złożonego na rewersie Karty plastikowej z podpisem złożonym na potwierdzeniu dokonania Transakcji lub posługiwania się tą kartą przez osobę inną niż wskazana na tej karcie, 4) 3-krotnego błędnego wprowadzenia PIN, 5) otrzymania takiej dyspozycji z Banku. 11. Odmowa zrealizowania Transakcji przez Punkt akceptujący lub Bankomat może nastąpić: 1) dla Karty w przypadku: a) wykorzystania Karty zablokowanej, zastrzeżonej lub której upłynął termin ważności, b) niemożności dokonania Uwierzytelnienia Transakcji, c) odmowy wydania przez Bank zgody na dokonanie Transakcji. 2) dodatkowo dla Karty plastikowej w przypadku: a) odmowy okazania dokumentu tożsamości, b) niezgodności podpisu złożonego na rewersie Karty plastikowej z podpisem złożonym na potwierdzeniu dokonania Transakcji lub posługiwania się tą kartą przez osobę inną niż wskazana na tej karcie, 12. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zlecenia płatniczego związanego z Transakcjami z krajami lub podmiotami objętymi międzynarodowymi sankcjami lub embargami, w tym ustanowionymi przez UE, USA lub ONZ. Bank dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego poinformowania składającego Zlecenie płatnicze o takiej odmowie W trakcie trwania Umowy, Posiadacz karty może skorzystać z Transakcji na raty tj. usługi polegającej na rozłożeniu Transakcji bezgotówkowej albo Transakcji gotówkowej w formie Przelewu z Rachunku karty, na równe Miesięczne raty spłaty, ustalone między Bankiem a Posiadaczem karty podczas rozmowy telefonicznej. 2. Minimalna kwota jednej Transakcji bezgotówkowej albo Transakcji gotówkowej w formie Przelewów z Rachunku karty lub minimalna suma Transakcji bezgotówkowych albo minimalna suma Transakcji gotówkowych w formie Przelewów z Rachunku karty podlegającej/podlegających rozłożeniu na raty, podana zostanie przez Bank podczas rozmowy telefonicznej z Posiadaczem karty, przed skorzystaniem przez niego z tej usługi. 3. Zlecenie usługi Transakcji na raty Posiadacz karty może złożyć telefonicznie w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zaksięgowania ww. transakcji opisanych w ust. 1, o ile nie zostały one spłacone. Podczas rozmowy telefonicznej Posiadacz karty wskazuje transakcję/transakcje, którą/które chce 6

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. (dla Klientów zawierających Umowę o przyznanie Limitu kredytu i wydanie Karty kredytowej od dnia 01.01.2015r.) Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych AVON

Regulamin Kart kredytowych AVON Regulamin Kart kredytowych AVON Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych AVON. 2. Poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ MAKRO

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ MAKRO REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ MAKRO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu Kredytu i używania Karty Kredytowej Makro. 2. Poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I TRANSAKCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK BPH S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I TRANSAKCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I TRANSAKCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. Bank BPH S.A. ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80 175 Gdańsk www.bph.pl marzec 2015 r. Spis treści Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki wydawania przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki wydawania przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Limitu kredytowego oraz zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A. 1 1) Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Limitu kredytowego oraz zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

! " " #$ % #& ' #! " " #' % #& '

!   #$ % #& ' #!   #' % #& ' !"" #$%#&' #!"" #'%#&' Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 45/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. kierującego Pionem Rozwoju Regulamin obowiązuje od 26 października 2015r. W przypadku przesunięcia terminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim nr 23/Z/2014 z dnia 27.02.2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych bankach spółdzielczych Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych. dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s. wprowadzony dnia 7 września 2015 r.

Regulamin kart kredytowych. dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s. wprowadzony dnia 7 września 2015 r. Regulamin kart kredytowych dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie wprowadzony dnia 7 września 2015 r. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II. DEFINICJE... 1 III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II ZASADY PRZYZNAWANIA LIMITU KREDYTU... 7 ROZDZIAŁ III WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. kierującego Pionem Rozwoju Rozdział I Postanowienia dotyczące wszystkich kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank

Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 69/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, maj 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo