Adres strony internetowej zamawiającego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.fabrykasztuki.org"

Transkrypt

1 Łódź: Realizacja zadania inwestycyjnego: Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, Łódź, woj. łódzkie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Samorządu Terytorialnego - Instytucja Kultury. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja zadania inwestycyjnego: Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Realizacja zadania inwestycyjnego: Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator. Zakres zadania obejmuje: Obszar będący przedmiotem planowanej inwestycji to część zespołu poprzemysłowego objętego ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków miasta Łodzi A/44 z dnia roku. Przedmiotowe budowle stanowią fragment zespołu wykończalni Karola Wilhelma Scheiblera, usytuowanej w części zachodniej rozległego, cennego założenia zabudowy przemysłowej, kształtującej się w XIX wieku i pierwszej ćwierci wieku XX-go. W skład adoptowanej do nowych funkcji zabudowy wchodzą: - budynek A - dawna szwalnia z początku XX wieku, magazyn z lat 20-tych XX wieku, - budynek B i C - magazyny powstałe ok roku i magazyn z lat 80-tych XIX wieku. Są to przykłady architektury przemysłowej, których walorem jest dobry stan zachowania i stosunkowo niewielkie przekształcenia, którym ulegały. Dwa z nich (ma- Strona 1 z 17

2 gazyny z 1887 roku) zachowane są wraz z oryginalnymi wnętrzami i wyposażeniem. Przywrócenie elewacjom budynków pierwotnych walorów estetycznych i form zbliżonych do historycznych jest niezbędne z uwagi na ich obecny zły stan. Budynek A. Obiekt A jest średniowysokim, niepodpiwniczonym budynkiem użyteczności publicznej posiadającym trzy kondygnacje naziemne. Część wschodnią stanowi dwupiętrowy budynek murowany, wzniesiony na rzucie prostokąta. Część zachodnią stanowi również dwupiętrowy budynek wzniesiony na rzucie nieregularnego czworokąta dopasowanego do przebiegu granic nieruchomości. Konstrukcję nośną budynku stanowi monolityczna konstrukcja żelbetowa, słupowo-ryglowa, którego wypełnienie stanowi mur ceglany. Obiekt posiada monolityczną, żelbetową klatkę schodową oraz szyb dźwigu towarowego. W poziomie pierwszego piętra budynek A połączony jest z budynkiem B łącznikiem. Elewacje budynku odzwierciedlają historię rozbudowy obiektu. Dominującym materiałem na elewacji jest cegła. Wnętrza w większości jednoprzestrzenne, skomunikowane historyczną klatką schodową, zlokalizowaną w północno - zachodnim narożniku budynku. Całość przekryta stropodachem niewentylowanym odwadnianym na zewnątrz. Parter stanowić będzie wielofunkcyjna sala muzyczna oraz przestrzeń ekspozycyjna z antresolą. Pod antresolą znajdować się będą sanitariaty ogólnodostępne oraz pomieszczenia zaplecza gastronomi. Na I piętrze zlokalizowano zespoły pracowni o różnym profilu oraz salę konferencyjno - szkoleniową małą (60 miejsc) sąsiadującą z atelier fotograficznym oraz blokiem toalet. Na II piętrze zaprojektowano pomieszczenia biurowe oraz salę konferencyjno - szkoleniową dużą (90 miejsc). Komunikację pionową zapewniać będą dwie klatki schodowe oraz dwie windy: panoramiczna i towarowa. W istniejącej bryle budynku nie planuje się żadnych zmian, a jedynie uzupełnienia i renowacje polegające na odtworzeniu historycznego charakteru elewacji. Nośna konstrukcja żelbetowa zostanie lokalnie wzmocniona. W części centralnej obiektu zaprojektowano nową, stalowo - żelbetową klatkę schodową oraz windę panoramiczną opartą na stalowym szkielecie. We zachodniej części parteru zaprojektowano antresolę w konstrukcji stalowej. Na dachu budynku zastaną zainstalowane trzy centrale wentylacyjne dostępne przez właz dachowy z pomostu technicznego. Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną, grzewczą, wentylacje i klimatyzację, wody lodowej, deszczową, piorunochronną, oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, sygnalizacji pożaru, hydrantową. Dane charakterystyczne budynku A Powierzchnia zabudowy m2 Powierzchnia całkowita obiektu (z łącznikiem południowym) m2 Powierzchnia użytkowa obiektu m2 Łączna kubatura brutto obiektu m3 Wysokość obiektu m Szerokość obiektu m Długość obiektu m Budynki B i C. Budynki B i C zostały wzniesiony, prawdopodobnie w latach sześćdziesiątych XIX wieku i pierwotnie pełniły funkcję magazynową. Budynek B jest murowanym, średniowysokim, niepodpiwniczonym, trzykondygnacyjnym obiektem użyteczności publicznej połączonym łącznikami z budynkami A i C. Nie posiada własnej klatki schodowej. Komunikacja pionowa odbywa się po przez schody i dźwigi usytuowane w budynkach A i C. Układ konstrukcyjny budynku jest podłużny i składa się z rzędu żeliwnych słupów oraz murowanych ścian z pilastrami. Słupy podtrzymują odcinkowe ceramiczne stropy oraz stropodach. Budynek C jest murowanym, niepodpiwni- Strona 2 z 17

3 czonym, częściowo, parterowym, częściowo trzykondygnacyjnym obiektem użyteczności publicznej. Z budynkiem B jest połączony łącznikiem w poziomie I i II piętra. Pierwotnie budynek wzniesiono na rzucie w kształcie litery C, którego wnętrze wypełniono później halą parterową. Komunikacja pionowa odbywa się jednobiegowymi schodami usytuowanymi w południowej części budynku oraz dwoma dźwigami towarowym. W części wysokiej układ konstrukcyjny jest podłużny. Układ konstrukcyjny budynku C jest analogiczny jak budynku B, poszerzony o dwa rzędy żeliwnych słupów. Nad częścią niską, konstrukcję stanowią dwuspadowe dźwigary trapezowe. Na parterze zlokalizowano: wysoki hall, hol górny-foyer, salę wielofunkcyjną z własnym zapleczem, pomieszczenia zaplecza, służące do obsługi głównej funkcji ekspozycyjnej obiektu, a także klatki schodowe, zespoły sanitariatów i dźwigi osobowe. Powierzchnia I i II piętra przeznaczona została zasadniczo na funkcje ekspozycyjne oraz do zagospodarowania, jako przestrzeń wielofunkcyjna. Wewnętrzny pasaż tworzący się pomiędzy budynkami B i C zostanie przykryty szklanym dachem i wydzielony przeszklonymi ścianami, a wewnątrz usytuowano panoramiczny trzon windowy. Komunikację pionową zapewniać będą trzy klatki schodowe. Budynki wyposażone będą w następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektro-energetyczną, centralnego ogrzewania, wentylacje i klimatyzację, wody lodowej, deszczową, piorunochronną, oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, zewnętrznego, sygnalizacji pożaru, hydrantową, instalacji audiowizualnej, sieć strukturalną komputerową i telefoniczną, instalacje gazową. Dane charakterystyczne budynku B i C (łącznie) Powierzchnia zabudowy m2 Powierzchnia użytkowa obiektu m2 Łączna kubatura brutto obiektu m3 Wysokość obiektu m Szerokość obiektu m Długość obiektu m Obiekty A, B i C zapewniają dostępność dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla budynków przyjęto proste warunki gruntowe i II kategorię geotechniczną obiektu. Na terenie objętym inwestycją nie występują skutki oddziaływania eksploatacji górniczej. Budynki zaliczono do kategorii ZL I zagrożenia ludzi. Budynki powinny spełniać wymogi klasy B odporności pożarowej. Po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego budynki A, B i C będą służyły celom ekspozycyjno - wystawienniczym i biurowym Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje realizację przedmiotowych projektów: budowlanego i wykonawczego w tym, w szczególności: - roboty rozbiórkowe, - prace konserwatorskie (w zakresie konserwacji murów ceglanych, elementów stalowych i żeliwnych, ślusarki okiennej i drzwiowej), - roboty remontowo- budowlane, - roboty instalacyjne wewnętrzne, - roboty instalacyjne zewnętrzne, - roboty terenowe - zagospodarowanie terenu, - wyposażenie obiektu w zakresie objętym projektem. Przedmiot zamówienia obejmuje również współdziałanie Wykonawcy z Inwestorem Zastępczym, pod jego nadzorem i w zakresie przez niego określonym w: - przygotowaniu wszystkich dokumentów potrzebnych do uzyskania wymaganego pozwolenia na użytkowanie obiektów, których dotyczą roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, - reprezentowaniu Zamawiającego we wszelkich procedurach zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów, których dotyczą roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, - przekazaniu Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi dokumentami potrzebnymi do rozpoczęcia użytkowania obiektów, których dotyczą roboty budowla- Strona 3 z 17

4 ne objęte przedmiotem zamówienia. Niniejsze zamówienie związane jest z realizacją projektu pod nazwą Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Głównymi zadaniami w ramach projektu są: - Zadanie 1: Realizacja projektu - prace budowlano - instalacyjne: zagospodarowanie terenu; roboty budowlane; prace instalacyjne, - Zadanie 2: Zakup wyposażenia. Przedmiotowe postępowanie dotyczy realizacji Zadania 1 w ramach projektu Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZ- NYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości PLN ( słownie: sześćset piędziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu: 1) należy wpłacić przelewem (operacja bezgotówkowa) na rachunek: Fabryka Sztuki w Łodzi Bank ING o/łódź numer rachunku: z dopiskiem: Wadium na realizację zadania inwestycyjnego: Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Strona 4 z 17

5 Art_Inkubator Uwaga! Wadium wniesione w pieniądzu powinno znajdować się na w/w rachunku Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert. 2) dokument potwierdzający wykonanie przelewu wadium - oryginał lub jego kopię (kserokopię) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pozostałych formach Odpowiedni dokument należy złożyć w formie oryginału, najpóźniej do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w dziale księgowości, pokój nr 9, a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Zwrot wadium: 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ustawie Pzp art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie Strona 5 z 17

6 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁ- NIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ponadto Wykonawcy winni nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdyż przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, a także następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumentny dla każdego z nich): a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z wnioskiem muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem Strona 6 z 17

7 terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne, winni również złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wymagane jest złożenie dokumentów wymienionych w pkt. a)-d) dotyczących każdego Wykonawcy. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt a)-d). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. Dokumenty potwierdzające spełnianie udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa - sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Strona 7 z 17

8 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie /np. referencje/) 2) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w zakresie: wiedzy i doświadczeniu, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, o ile w powyższych zapisów nie wynika obowiązek zachowania formy pisemnej (wówczas należy złożyc oryginały). - Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie): I. Wykonawca musi posiadać następujące doświadczenie: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonać z należytą starannością: co najmniej dwie roboty budowlane: -jedną robotę budowlaną polegają na remoncie, modernizacji lub adaptacji obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków, o wartości netto nie mniejszej niż 5,0 mln PLN, -jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie, modernizacji lub adaptacji obiektu użyteczności publicznej o wartości netto nie mniejszej niż 10,0 mln PLN, w którym mieściły się powierzchnie o charakterze: sali teatralnej, widowiskowej, koncertowej, przestrzeni integrującej nagłośnienie i oświetlenie. Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z późn. zmianami). Wykonawca (Wykonawcy występujący wspólnie) może(mogą) polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, wtedy i tylko wtedy jeżeli podmioty te będą uczestniczyły w wykonywaniu Strona 8 z 17

9 przedmiotowego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie. III.3.3) Potencjał techniczny III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał kadrowy wykwalifikowany w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk: 1)kierownik budowy; Minimalne wymagania: -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; -posiadanie zaświadczenia wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniającego do kierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych lub dokumentów potwierdzających odbycie, co najmniej 2 letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych; -przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; -minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy; -doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla co najmniej jednego zadania obejmującego realizację budynku użyteczności publicznej; 2)kierownik robót elektrycznych; Minimalne wymagania: -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; -posiadanie zaświadczenia wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniającego do kierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych lub dokumentów potwierdzających, odbycie, co najmniej 2 letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych, -przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; -minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności, w której zostały wydane wymagane uprawnienia -doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności w której zostały wydane wymagane uprawnienia przy co najmniej jednym zadaniu obejmującym realizację budynku użyteczności publicznej; 3)kierownik robót sanitarnych; Minimalne wymagania: -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; -posiadanie zaświadczenia wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniającego do kierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych lub dokumentów potwierdzających, odbycie, co najmniej 2 letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych, -przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; -minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w Strona 9 z 17

10 kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności, w której zostały wydane wymagane uprawnienia; -doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności, w której zostały wydane wymagane uprawnienia, przy co najmniej jednym zadaniu obejmującym realizację budynku użyteczności publicznej; 4)kierownik robót telekomunikacyjnych; Minimalne wymagania: -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń (zakres uprawnień winien obejmować: telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą towarzyszącą); -posiadanie zaświadczenia wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniającego do kierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych lub dokumentów potwierdzających, odbycie, co najmniej 2 letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych, -przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; -minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej -doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej przy co najmniej jednym zadaniu obejmującym realizację budynku użyteczności publicznej; 5)kierownik robót drogowych; Minimalne wymagania: -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń; -przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; -minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności drogowej Dopuszcza się, aby osoby wymienione w ppkt. 1) - 5), zamiast wymienionych, wymaganych uprawnień, posiadały uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli zakres posiadanych uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jest taki sam lub szerszy od zakresu wymaganych uprawnień. Dopuszcza się również, aby osoby wymienione w ppkt. 1)-5), zamiast wymienionych wymaganych uprawnień posiadały kwalifikacje zdobyte w innych państwach, o ile zostały dokonane czynności, które zgodnie z przepisami polskiego prawa umożliwiają takim osobom pełnienie funkcji, na jaką zostały wskazane, na terytorium Polski. Wymaga się też, aby osoby wymienione w pkt. 1) - 5) posługiwały się językiem polskim w stopniu umożliwiającym wykonywanie funkcji na jaką zostały wskazane, a przeciwnym wypadku, aby Wykonawca wskazał tłumacza. Zamawiający dopuszcza, wskazywanie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko, aczkolwiek, w takim przypadku osoba ta winna posiadać co najmniej minimalne kwalifikacje przewidywane dla każdego ze stanowisk, na które jest wskazana. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Strona 10 z 17

11 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): a)osiągnąc za okres ostatnich 3 pełnych lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży: w kwocie minimum ,00 zł (słownie: dziesięciu milionów złotych) b)posiadac środki finansowe w wysokości, co najmniej ,00 zł (słownie: dziesięciu milionów złotych) lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: dziesięciu milionów złotych. c)byc ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia wysokości co najmniej ,00 złotych (słownie: dziesięciu milionów złotych). Wykonawca może polegac na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W celu potwierdzenia i weryfikacji przez Zamawiającego spełniania warunku a) Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów pozwalających określić przychód netto ze sprzedaży - za okres ostatnich 3 pełnych lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W celu potwierdzenia spełniania warunku b) Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiadają rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości. W celu potwierdzenia spełniania warunku c) Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Jeżeli wykonawca polega na zdolności finansowej innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnic że w zakresie zdolności finansowej, będzie dysponiwał zasobami innych podmiotów, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Strona 11 z 17

PL-Wrocław: Roboty budowlane 2013/S 072-119698. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Wrocław: Roboty budowlane 2013/S 072-119698. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119698-2013:text:pl:html PL-Wrocław: Roboty budowlane 2013/S 072-119698 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\UG\Ustawienia lokalne\temporary Internet Files\Content.IE5\...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\UG\Ustawienia lokalne\temporary Internet Files\Content.IE5\... Page 1 of 6 Czernikowo: Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo Numer ogłoszenia: 241131-2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 136440-2011;

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I. 1) NAZWA I ADRES: Sieradzkie Centrum Kultury, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekom.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekom.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekom.com.pl Nysa: Wykonanie dodatkowych 2 punktów odpylania linii do produkcji paliwa alternatywnego

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Płock: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka, w ulicach 1 go Maja i Harc. A. Gradowskiego, realizowanego w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Numer ogłoszenia: 11209-2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Ul.Postępu 17a,, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2013

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 256817-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 256817-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Lędziny: Rewitalizacja historycznego centrum Lędzin - Plac Farski Numer ogłoszenia: 256817-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Poznań: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu zarządzania energią, oraz wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej, wraz z osiągnięciem, utrzymaniem i zagwarantowaniem efektu energetycznego

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Roźwienica: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Numer ogłoszenia: 212236-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo