REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU EDUKACJA, ROZWOJ, PRACA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU EDUKACJA, ROZWOJ, PRACA"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU EDUKACJA, ROZWOJ, PRACA Wersja 3 z r. 1 - Postanowienia ogólne 1. Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie realizuje projekt nr POKL /14, pt. Edukacja, rozwój, praca (dalej zwany projektem ). 2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Biuro projektu mieści się w: Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie ul. Mickiewicz Olsztyn 5. Obszar realizacji projektu obejmuje swoim zasięgiem całe województwo warmińsko mazurskie. 6. Okres realizacji projektu: r r. 7. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 184 osób spełniających kryteria uczestnika Poddziałania POKL, wymienionych w 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 8. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji i uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej projektu Edukacja, rozwój, praca. 2 - Definicje Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 1. Projekt - projekt pt.. Edukacja, rozwój, praca nr POKL /14 realizowany przez Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. 2. W-M ZDZ - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Olsztyn, ul. Mickiewicza 5, 3. Instytucja sektora oświaty- instytucja zaliczająca się do jednej z poniższych kategorii: a. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego; b. szkoły: podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

2 2 ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z od-działami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne, artystyczne; c. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego; d. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych e. placówki artystyczne ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych; f. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; g. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami -art. 16 ust. 7ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ww. ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; h. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; i. zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli; j. biblioteki pedagogiczne; k. kolegia pracowników służb społecznych. 4. Kandydat - osoba pełnoletnia, nauczyciel lub pracownik instytucji sektora oświaty, zamieszała na obszarze realizacji Projektu tj. województwa warmińsko - mazurskiego, starająca się o udział w Projekcie, która założyła wymagane Regulaminem dokumenty oraz zalicza się do jednej z poniższych kategorii: 1. osoba pozostająca bez zatrudnienia, która po r. utraciła pracę w instytucjach sektora oświaty, wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika; 2. osoba przewidziana do zwolnienia z sektora oświaty wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika tj. znajdująca się w okresie wypowiedzenia; 3. osoba zagrożona zwolnieniem z pracy: za osobę zagrożoną zwolnieniem z pracy uznaje się pracownika, którego pracodawca (zatrudniający więcej niż 20 osób) w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed jego przystąpieniem do Projektu, dokonał zwolnień na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U nr 90 poz.844 z późn. zm.). Natomiast w przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób, pracodawca dokonał zwolnień na podstawie art , art i 5, art. 1861, art Kodeksu Pracy lub art. 196 ust. 2 Kodeksu Pracy,

3 za osobę zagrożoną zwolnieniem z pracy uznaje się też pracownika zatrudnionego w sektorze oświaty na czas określony/na zastępstwo, umowę zlecenie za osobę zagrożoną zwolnieniem z pracy uznaje się także nauczycieli pozostających w stanie nieczynnym na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U nr 3 poz. 19 z późn. zm.).. 5. Dzień przystąpienia do Projektu - data podpisania przez Kandydata Umowy - deklaracji uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej Projektu Edukacja, rozwój, praca. 3 - Sposób informowania o Projekcie 1. Informacje o Projekcie dostępne będą na stronie internetowej a także w Biurze projektu wskazanym w 1 ust. 4, pod numerem telefonu oraz na materiałach promocyjno informacyjnych Projektu. 4 - Uczestnicy projektu 1. Uczestnikiem projektu może być Kandydat, który: 1) zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji Projektu, wskazanym w 1 ust. 5, 2) należy do jednej z kategorii wskazanych w 2 ust. 4, 3) dostarczy dokumenty potwierdzające przynależność do jednej z kategorii wskazanych w 2 ust. 4 (np. świadectwo pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, itp.), 4) podpisze Umowę - deklarację uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej Projektu. 5) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu. 5 - Rekrutacja 1. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz złożeniem przez Kandydata dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w ust Działania rekrutacyjne prowadzone są przez doradców w następujących placówkach W-M ZDZ: Centrum Edukacji ZDZ w Braniewie ul. Katedralna 9, Braniewo tel Centrum Edukacji ZDZ w Iławie ul. Grunwaldzka 13, Iława tel Centrum Edukacji ZDZ w Ostródzie ul. Olsztyńska 17, Ostróda tel Centrum Edukacji ZDZ w Bartoszycach 3

4 4 ul. 11 listopada Bartoszyce tel Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu ul. Grunwaldzka 77c/3 Tel Punkt Rynku Pracy ZDZ w Ełku ul. Gdańska 24A lokal 2 Tel: Centrum Edukacji ZDZ w Olsztynie ul. Mickiewicza Olsztyn tel tel Centrum Edukacji ZDZ w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2a tel tel Centrum Edukacji ZDZ w Mrągowie ul. Os. Grunwaldzkie 6a Mrągowo tel tel Rekrutacja o charakterze otwartym i ciągłym prowadzona jest do momentu zrekrutowania 184 osób, jednak nie dłużej niż do r. 4. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, pierwszeństwo będzie przysługiwało osobom należącym do jednej z preferowanych grup: 1) osobom o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym, czyli: podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym lub średnim), 2) osobom powyżej 50 roku życia, 5. O zakwalifikowaniu Kandydatów do Projektu decydują Doradcy zaangażowani do prowadzenia działań re-

5 krutacyjnych we wskazanych w ust. 2 placówkach. 6. Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów: 1) formularz Dane uczestnika projektu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptowaniu zapisów niniejszego Regulaminu (załącznik 1 i 3 niniejszego Regulaminu) 2) dokumenty potwierdzające przynależność do jednej z kategorii wskazanych w 2 ust. 4 a. dla osób pozostających bez zatrudnienia I. oświadczenia uczestnika o statusie osoby bezrobotnej lub dokument z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzający ten status; II. kopia świadectwa pracy pozwalającego zweryfikować okres pozostawania bez zatrudnienia i przyczynę zwolnienia; b. dla osób przewidzianych do zwolnienia I. kopia wypowiedzenia umowy o pracę wskazującego: c. w przypadku osób zagrożonych zwolnieniem I. kopia umowy o pracę zawartą na czas określony lub zastępstwo; II. kopia dokumentów poświadczających pozostawanie nauczyciela w stanie nieczynnym Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą Za zgodność z oryginałem", aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem Za zgodność z oryginałem od strony...do strony..." (wówczas należy ponumerować strony) z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata. 6 - Zakres wsparcia w ramach ścieżki szkoleniowej 1. W ramach ścieżki szkoleniowej oferowane jest kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane na podstawie Umowy deklaracji uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej projektu Edukacja, rozwój, praca szkolenia zawodowe lub Umowy deklaracji uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej projektu Edukacja, rozwój, praca studia podyplomowe wzory umów stanowią załączniki 2 i 4 niniejszego Regulaminu, zawieranej pomiędzy W-M ZDZ a uczestnikiem projektu, podpisywanej nie później niż w pierwszym dniu udzielenia wsparcia. 2. Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze będące przedmiotem umowy obejmuje: 1) indywidualne poradnictwo zawodowe w formie Indywidualnych Planów Działania - średnio 8 godzin na osobę; 2) motywacyjne grupowe warsztaty osobowościowe typu gotowość do zmian, adresowane do tych uczestników, którzy potrzebują wzmocnić wiarę w siebie i odbudować motywacje do podjęcia zatrudnienia - 16 godzin; 3) wsparcie szkoleniowe w formie kursu pozwalającego nabyć kwalifikacje i/lub uprawnienia zawodowe. Rodzaj kursu zależny jest od predyspozycji uczestnika i zidentyfikowanych potrzeb lokalnego rynku pracy; 4) wsparcie szkoleniowe w formie studiów podyplomowych. Kierunek studiów zależny jest od predys-

6 pozycji uczestnika i zidentyfikowanych potrzeb lokalnego rynku pracy 5) wsparcie materialne w postaci dodatków szkoleniowych dla osób pracujących i stypendiów dla osób niepracujących oraz zwrot kosztów dojazdu, 6) pośrednictwo pracy, polegające na kojarzeniu uczestników projektu z potencjalnymi pracodawcami, w tym przedstawienie uczestnikowi projektu min. 3 ofert pracy. 7 - Realizacja wsparcia w ramach ścieżki szkoleniowej 1. W-M ZDZ zobowiązuje się udzielić wsparcia, o którym mowa w 6 ust. 2, z wyłączeniem podpunktu 4, zgodnie z obowiązującymi standardami, zapewniając bazę lokalowo-dydaktyczną oraz doświadczoną kadrę doradców i wykładowców. 2. W-M ZDZ zobowiązuje się udzielić wsparcia, o którym mowa w 6 ust. 4, poprzez zawarcie umowy z uczestnikiem projektu oraz pokrycie kosztów czesnego. 3. Koszty wsparcia wymienionego w 6 ust. 2 (w tym wynagrodzenie doradców/ wykładowców/ instruktorów, poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz jeśli dotyczy koszty badań lekarskich, odzieży ochronnej i egzaminów zewnętrznych) są w całości pokryte przez W-M ZDZ ze środków Projektu Edukacja, rozwój, praca. Udział uczestnika w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. 4. W celu zapewnienia efektywności kosztowej i uzyskania jak najlepszych efektów szkoleniowych wsparcie, o którym mowa w 6 ust. 2 pkt 2 i 3 będzie organizowane dla średnio 6-osobowych grup szkoleniowych. 5. Wsparcie w postaci motywacyjnych grup warsztatowych 6 ust. 2 pkt 2 kierowane jest do min 92 uczestników projektu. 6. Indywidualne poradnictwo zawodowe będzie realizowane w terminie dogodnym dla uczestnika projektu i doradcy zawodowego. 7. O terminie realizacji form wsparcia wskazanych w 6 ust. 2 pkt 2 i 3, W-M ZDZ będzie informował uczestnika projektu z min. 7-dniowym wyprzedzeniem, przekazując mu szczegółowy harmonogram zajęć. Warunkiem rozpoczęcia wsparcia szkoleniowego jest zrealizowanie 8 godz. indywidualnego poradnictwa zawodowego. 8. Wsparcie materialne w postaci dodatków szkoleniowych dla osób pracujących i stypendiów dla osób niepracujących (w wysokości 4 zł brutto/godzinę) przysługuje uczestnikom projektu tylko i wyłącznie w trakcie kursu, o którym mowa w 6 ust. 2 pkt 3. Wsparcie to będzie wypłacane jednorazowo po zakończeniu kursu, na pisemny lub ustny wniosek uczestnika projektu zawierający numer rachunku bankowego, złożony nie później niż 5 dni roboczych od daty zakończenia kursu doradcy zawodowemu. 9. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje uczestnikom projektu tylko i wyłącznie w trakcie realizacji wsparcia, o którym mowa w 6 ust. 2 pkt 2, 3. Wypłata dokonywana będzie jednorazowo, w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia danego rodzaju wsparcia, na pisemny wniosek uczestnika projektu zawierający numer konta bankowego, złożony nie później niż 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia danej formy wsparcia. Zwrot kosztów dojazdu środkami publicznymi (PKS/PKP 2 klasa) z miejscowości zamieszkania do miejsca realizacji zajęć, dokonywany będzie na podstawie dostarczonych do W-M ZDZ oryginałów biletów lub w uzasadnionych przypadkach (np. braku dogodnych połączeń środkami publicznymi) złożonego oświadczenia o dojeździe własnym środkiem transportu wraz z kopią dowodu rejestracyjnego pojazdu i oświadczeniem uczestnika projektu o cenie biletu na trasie przejazdu. 10. Pośrednictwo pracy będzie udzielane w okresie maksymalnie 6 miesięcy od dnia zakończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, o którym mowa w 6 ust. 2 pkt 1-4, jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia 6

7 Projektu, tj. do r. 11. W-M ZDZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach zajęć, o których mowa w ust. 5 bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej lub technicznej, powodujących że przeprowadzenie zajęć okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione. W-M ZDZ zobowiązuje się do każdorazowego niezwłocznego informowania uczestnika projektu (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o zmianach w harmonogramach. 12. Po pomyślnym ukończeniu wsparcia określonego w 6 ust. 2 pkt 1-3, W-M ZDZ wyda stosowne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę lub odbyte doradztwo oraz certyfikat Projektu. 13. Po pomyślnym ukończeniu wsparcia określonego w 6 ust. 2 pkt 1,2 i 4 W-M ZDZ wyda stosowne dokumenty potwierdzające odbyte doradztwo oraz certyfikat Projektu. 8 - Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w Projekcie 1. Wszelkie uwagi odnośnie wsparcia określonego w 6 ust. 2 uczestnik projektu powinien zgłaszać do doradcy zawodowego w danej placówce W-M ZDZ, wykazanej w 5 ust. 2, który jest odpowiedzialny za stałą opiekę administracyjno-motywacyjną uczestników projektu. 2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do poinformowania W-M ZDZ o każdej zmianie statusu na rynku pracy (w szczególności w przypadku podjęcia zatrudnienia) oraz o zmianie danych osobowych (w tym adresu zamieszkania, numeru telefonu, zmiany nazwiska) niezwłocznie po zaistnieniu zmiany. 3. W przypadku wsparcia o którym mowa 6 ust. 2, punkt 6 Uczestnik winien zgłosić W-M ZDZ w każdorazową zmianę terminarza zjazdów w dniu pozyskania takiej informacji. 4. Uczestnik projektu (o ile dotyczy) zobowiązany jest do powiadomienia urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany, o rozpoczęciu udziału w Projekcie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wsparcia określonego w 6 ust. 2 pkt 2 lub Uczestnik projektu podlega procedurom monitoringu i oceny efektywności działań Projektu i zobowiązuje się do udzielania W-M ZDZ wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego monitoringu Projektu, w tym uczestnictwa w badaniach ewaluacyjnych do dnia zakończenia Projektu tj. do r. 6. Każdy uczestnik zobligowany jest do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w oferowanym wsparciu określonym w 6 ust. 2 pkt 1-3 (tj. w min. 80% zajęć w odniesieniu do szkoleń i doradztwa oraz 100% godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego i w przypadku studiów podyplomowych zaliczania egzaminów określonych planem studiów) potwierdzonych podpisem odpowiednio na liście obecności i Karcie Usług Doradczych. 7. W przypadku szkoleń pozwalających nabyć uprawnienia zawodowe uczestnik projektu, po ukończeniu zajęć, zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego, w wyznaczonym przez W-M ZDZ miejscu i czasie. Informacja o terminie i miejscu organizacji egzaminu zostanie podana w harmonogramie zajęć, o którym mowa 7 ust W przypadku studiów podyplomowych uczestnik projektu zobowiązany jest po ukończeniu zajęć do przystąpienia do egzaminu dyplomowego, w wyznaczonym przez uczelnię miejscu i terminie. Informację o terminie i miejscu egzaminu uczestnik przekazuje niezwłocznie po jej uzyskaniu W-M ZDZ. 9. Każdy uczestnik zobligowany jest do zapoznania się z ofertami pracy przedstawionymi mu w ramach udzielanego pośrednictwa pracy. W przypadku nieskorzystania z zaproponowanej oferty, uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z ofertą i przedłożenia pisemnego uzasadnienia odrzucenia złożonej mu propozycji. 7

8 10. Udział w Projekcie uznaje się za nieukończony z winy uczestnika w przypadku jego nieobecności podczas więcej niż 20% zajęć w odniesieniu do szkoleń i doradztwa lub (jeśli dotyczy) w przypadku nieobecności na egzaminie zewnętrznym lub nieodbycia pełnego indywidualnego doradztwa zawodowego. 11. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego wyjaśnienia. 12. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, wyłączając studia podyplomowe, nieukończenia go z własnej winy, niedotrzymania pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub podania nieprawdziwych danych, uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez W- M ZDZ, do wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/00). 13. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, w odniesieniu do ścieżki obejmującej studia podyplomowe, nieukończenia go z własnej winy, niedotrzymania pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub podania nieprawdziwych danych, uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez W-M ZDZ, do wysokości 7.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/00) 14. Uczestnik ma prawo przerwać udział w Projekcie bez ponoszenia konsekwencji, o których mowa w ust. 112 i 13, o ile przyczyną przerwania udziału w Projekcie jest samozatrudnienie lub podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (zatrudnienie na czas min. 3 miesięcy) lub na podstawie umowy cywilno prawnej (zatrudnienie na czas min. 3 miesięcy i wartość umowy nie mniejsza niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia). Taki przypadek należy udokumentować przekazując do W-M ZDZ odpowiednio zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (dotyczy osób samozatrudnionych) lub kopię umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy osób zatrudnionych). 15. Naruszenie przez uczestnika projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, może być powodem niezwłocznego usunięcia uczestnika z Projektu Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez W-M ZDZ. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do W-M ZDZ w oparciu o dokumenty projektowe i wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. W-M ZDZ zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny Regulamin W-M ZDZ umieści na stronie internetowej Projektu. 8 Załączniki: 1. Dane uczestnika projektu szkolenia zawodowe. 2. Wzór Umowy - deklaracji uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej projektu Edukacja, rozwój, praca. 3. Dane uczestnika projektu studia podyplomowe 4. Wzór Umowy - deklaracji uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej projektu Edukacja, rozwój, praca (studia podyplomowe).

Załącznik 2. Wzór umowy na świadczenie usług w ramach ścieżki szkoleniowej

Załącznik 2. Wzór umowy na świadczenie usług w ramach ścieżki szkoleniowej Załącznik 2. Wzór umowy na świadczenie usług w ramach ścieżki szkoleniowej UMOWA DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU TWOJE ŻYCIE W TWOICH RĘKACH NR w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ostróda, 01.12.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Kamizelka ratunkowa 2. Projekt jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Projekt Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w ramach projektu pt. Pracowniku oświaty - skorzystaj z nowych możliwości Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze REGULAMIN PROJEKTU Zmiany na lepsze (nr POKL.08.01.02-14-088/13) Instytucja pośrednicząca: Projektodawca/realizator: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Melting Pot- Piotr Kossowski 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie "Nowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl Strona1 PZEDSIĘBIOSTWO SPEDYCYJNO-TANSPOTOWE EGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W POJEKCIE: BEZPIECZNA PODÓŻ W PZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB W BANŻY TANSPOTOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Nieniejszy

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M.St. Warszawy. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M.St. Warszawy. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M.St. Warszawy 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

OD ROLNIKA DO PRACOWNIKA Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

OD ROLNIKA DO PRACOWNIKA Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Ostróda, 02.11.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Od rolnika do pracownika bezpłatne szkolenia zawodowe dla

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowa praca? To możliwe Projekt nr POKL.08.01.02-24-149/13

REGULAMIN PROJEKTU. Nowa praca? To możliwe Projekt nr POKL.08.01.02-24-149/13 REGULAMIN PROJEKTU Nowa praca? To możliwe Projekt nr POKL.08.01.02-24-149/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowa praca? To możliwe. Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt KUŹNIA PRACY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata Regulamin Rekrutacji uczestników projektu Klucz do Cyfrowego Świata realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez TECHPAL Sp. z o.o. Opracował Kamil Skóra

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka 1 Definicje 1. Projekt Projekt systemowy pn. Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniu, przez uczestników projektu Cel zatrudnienie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniu, przez uczestników projektu Cel zatrudnienie. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. "CEL - ZATRUDNIENIE" PRIORYTET VIII - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI DZIAŁANIE 8.1 - ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6a Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie z dnia 9 kwietnia 2015r. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pt.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Aktywni na nowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Aktywni na nowo Projekt POKL.06.01.01-30-043/13 Aktywni na nowo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia REGULAMIN UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN PROJEKTU Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój realizowanym w ramach Priorytetu VIII

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy! Regulamin uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy! 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy! współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL realizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni pełnosprawni w pracy

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni pełnosprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet

Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet Imię i nazwisko Uczestniczki projektu:... 1 Organizator projektu, oświadcza, a podpisana poniżej Uczestniczka projektu przyjmuje do wiadomości, że projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10 Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL.09.05.00-24-338/10 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt: Edukacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 1. beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Bez barier!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące Projekt Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacycjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt Długotrwale pracujący

Projekt Długotrwale pracujący REGULAMIN STAŻU Dla projektu Długotrwale pracujący Projekt realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta- Borowiecka Sp. J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego,

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w Projekcie Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego, (zmieniony 10.08.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Szkoła w systemie edukacji narodowej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Szkoła w systemie edukacji narodowej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Szkoła w systemie edukacji narodowej dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie System edukacji narodowej podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU LUBELSKI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH POKL.06.01.01-06-171/13 w ramach Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA, realizowanym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii".

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Ustka, 17.07.2013r. REGULAMIN SZKOLENIA TRENERÓW TRENINGU ALTERNATYW ŻYCIOWYCH w ramach projektu pt. MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków

Bardziej szczegółowo