REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU EDUKACJA, ROZWOJ, PRACA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU EDUKACJA, ROZWOJ, PRACA"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU EDUKACJA, ROZWOJ, PRACA Wersja 3 z r. 1 - Postanowienia ogólne 1. Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie realizuje projekt nr POKL /14, pt. Edukacja, rozwój, praca (dalej zwany projektem ). 2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Biuro projektu mieści się w: Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie ul. Mickiewicz Olsztyn 5. Obszar realizacji projektu obejmuje swoim zasięgiem całe województwo warmińsko mazurskie. 6. Okres realizacji projektu: r r. 7. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 184 osób spełniających kryteria uczestnika Poddziałania POKL, wymienionych w 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 8. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji i uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej projektu Edukacja, rozwój, praca. 2 - Definicje Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 1. Projekt - projekt pt.. Edukacja, rozwój, praca nr POKL /14 realizowany przez Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. 2. W-M ZDZ - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Olsztyn, ul. Mickiewicza 5, 3. Instytucja sektora oświaty- instytucja zaliczająca się do jednej z poniższych kategorii: a. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego; b. szkoły: podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

2 2 ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z od-działami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne, artystyczne; c. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego; d. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych e. placówki artystyczne ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych; f. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; g. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami -art. 16 ust. 7ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ww. ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; h. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; i. zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli; j. biblioteki pedagogiczne; k. kolegia pracowników służb społecznych. 4. Kandydat - osoba pełnoletnia, nauczyciel lub pracownik instytucji sektora oświaty, zamieszała na obszarze realizacji Projektu tj. województwa warmińsko - mazurskiego, starająca się o udział w Projekcie, która założyła wymagane Regulaminem dokumenty oraz zalicza się do jednej z poniższych kategorii: 1. osoba pozostająca bez zatrudnienia, która po r. utraciła pracę w instytucjach sektora oświaty, wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika; 2. osoba przewidziana do zwolnienia z sektora oświaty wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika tj. znajdująca się w okresie wypowiedzenia; 3. osoba zagrożona zwolnieniem z pracy: za osobę zagrożoną zwolnieniem z pracy uznaje się pracownika, którego pracodawca (zatrudniający więcej niż 20 osób) w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed jego przystąpieniem do Projektu, dokonał zwolnień na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U nr 90 poz.844 z późn. zm.). Natomiast w przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób, pracodawca dokonał zwolnień na podstawie art , art i 5, art. 1861, art Kodeksu Pracy lub art. 196 ust. 2 Kodeksu Pracy,

3 za osobę zagrożoną zwolnieniem z pracy uznaje się też pracownika zatrudnionego w sektorze oświaty na czas określony/na zastępstwo, umowę zlecenie za osobę zagrożoną zwolnieniem z pracy uznaje się także nauczycieli pozostających w stanie nieczynnym na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U nr 3 poz. 19 z późn. zm.).. 5. Dzień przystąpienia do Projektu - data podpisania przez Kandydata Umowy - deklaracji uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej Projektu Edukacja, rozwój, praca. 3 - Sposób informowania o Projekcie 1. Informacje o Projekcie dostępne będą na stronie internetowej a także w Biurze projektu wskazanym w 1 ust. 4, pod numerem telefonu oraz na materiałach promocyjno informacyjnych Projektu. 4 - Uczestnicy projektu 1. Uczestnikiem projektu może być Kandydat, który: 1) zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji Projektu, wskazanym w 1 ust. 5, 2) należy do jednej z kategorii wskazanych w 2 ust. 4, 3) dostarczy dokumenty potwierdzające przynależność do jednej z kategorii wskazanych w 2 ust. 4 (np. świadectwo pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, itp.), 4) podpisze Umowę - deklarację uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej Projektu. 5) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu. 5 - Rekrutacja 1. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz złożeniem przez Kandydata dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w ust Działania rekrutacyjne prowadzone są przez doradców w następujących placówkach W-M ZDZ: Centrum Edukacji ZDZ w Braniewie ul. Katedralna 9, Braniewo tel Centrum Edukacji ZDZ w Iławie ul. Grunwaldzka 13, Iława tel Centrum Edukacji ZDZ w Ostródzie ul. Olsztyńska 17, Ostróda tel Centrum Edukacji ZDZ w Bartoszycach 3

4 4 ul. 11 listopada Bartoszyce tel Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu ul. Grunwaldzka 77c/3 Tel Punkt Rynku Pracy ZDZ w Ełku ul. Gdańska 24A lokal 2 Tel: Centrum Edukacji ZDZ w Olsztynie ul. Mickiewicza Olsztyn tel tel Centrum Edukacji ZDZ w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2a tel tel Centrum Edukacji ZDZ w Mrągowie ul. Os. Grunwaldzkie 6a Mrągowo tel tel Rekrutacja o charakterze otwartym i ciągłym prowadzona jest do momentu zrekrutowania 184 osób, jednak nie dłużej niż do r. 4. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, pierwszeństwo będzie przysługiwało osobom należącym do jednej z preferowanych grup: 1) osobom o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym, czyli: podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym lub średnim), 2) osobom powyżej 50 roku życia, 5. O zakwalifikowaniu Kandydatów do Projektu decydują Doradcy zaangażowani do prowadzenia działań re-

5 krutacyjnych we wskazanych w ust. 2 placówkach. 6. Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów: 1) formularz Dane uczestnika projektu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptowaniu zapisów niniejszego Regulaminu (załącznik 1 i 3 niniejszego Regulaminu) 2) dokumenty potwierdzające przynależność do jednej z kategorii wskazanych w 2 ust. 4 a. dla osób pozostających bez zatrudnienia I. oświadczenia uczestnika o statusie osoby bezrobotnej lub dokument z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzający ten status; II. kopia świadectwa pracy pozwalającego zweryfikować okres pozostawania bez zatrudnienia i przyczynę zwolnienia; b. dla osób przewidzianych do zwolnienia I. kopia wypowiedzenia umowy o pracę wskazującego: c. w przypadku osób zagrożonych zwolnieniem I. kopia umowy o pracę zawartą na czas określony lub zastępstwo; II. kopia dokumentów poświadczających pozostawanie nauczyciela w stanie nieczynnym Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą Za zgodność z oryginałem", aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem Za zgodność z oryginałem od strony...do strony..." (wówczas należy ponumerować strony) z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata. 6 - Zakres wsparcia w ramach ścieżki szkoleniowej 1. W ramach ścieżki szkoleniowej oferowane jest kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane na podstawie Umowy deklaracji uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej projektu Edukacja, rozwój, praca szkolenia zawodowe lub Umowy deklaracji uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej projektu Edukacja, rozwój, praca studia podyplomowe wzory umów stanowią załączniki 2 i 4 niniejszego Regulaminu, zawieranej pomiędzy W-M ZDZ a uczestnikiem projektu, podpisywanej nie później niż w pierwszym dniu udzielenia wsparcia. 2. Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze będące przedmiotem umowy obejmuje: 1) indywidualne poradnictwo zawodowe w formie Indywidualnych Planów Działania - średnio 8 godzin na osobę; 2) motywacyjne grupowe warsztaty osobowościowe typu gotowość do zmian, adresowane do tych uczestników, którzy potrzebują wzmocnić wiarę w siebie i odbudować motywacje do podjęcia zatrudnienia - 16 godzin; 3) wsparcie szkoleniowe w formie kursu pozwalającego nabyć kwalifikacje i/lub uprawnienia zawodowe. Rodzaj kursu zależny jest od predyspozycji uczestnika i zidentyfikowanych potrzeb lokalnego rynku pracy; 4) wsparcie szkoleniowe w formie studiów podyplomowych. Kierunek studiów zależny jest od predys-

6 pozycji uczestnika i zidentyfikowanych potrzeb lokalnego rynku pracy 5) wsparcie materialne w postaci dodatków szkoleniowych dla osób pracujących i stypendiów dla osób niepracujących oraz zwrot kosztów dojazdu, 6) pośrednictwo pracy, polegające na kojarzeniu uczestników projektu z potencjalnymi pracodawcami, w tym przedstawienie uczestnikowi projektu min. 3 ofert pracy. 7 - Realizacja wsparcia w ramach ścieżki szkoleniowej 1. W-M ZDZ zobowiązuje się udzielić wsparcia, o którym mowa w 6 ust. 2, z wyłączeniem podpunktu 4, zgodnie z obowiązującymi standardami, zapewniając bazę lokalowo-dydaktyczną oraz doświadczoną kadrę doradców i wykładowców. 2. W-M ZDZ zobowiązuje się udzielić wsparcia, o którym mowa w 6 ust. 4, poprzez zawarcie umowy z uczestnikiem projektu oraz pokrycie kosztów czesnego. 3. Koszty wsparcia wymienionego w 6 ust. 2 (w tym wynagrodzenie doradców/ wykładowców/ instruktorów, poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz jeśli dotyczy koszty badań lekarskich, odzieży ochronnej i egzaminów zewnętrznych) są w całości pokryte przez W-M ZDZ ze środków Projektu Edukacja, rozwój, praca. Udział uczestnika w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. 4. W celu zapewnienia efektywności kosztowej i uzyskania jak najlepszych efektów szkoleniowych wsparcie, o którym mowa w 6 ust. 2 pkt 2 i 3 będzie organizowane dla średnio 6-osobowych grup szkoleniowych. 5. Wsparcie w postaci motywacyjnych grup warsztatowych 6 ust. 2 pkt 2 kierowane jest do min 92 uczestników projektu. 6. Indywidualne poradnictwo zawodowe będzie realizowane w terminie dogodnym dla uczestnika projektu i doradcy zawodowego. 7. O terminie realizacji form wsparcia wskazanych w 6 ust. 2 pkt 2 i 3, W-M ZDZ będzie informował uczestnika projektu z min. 7-dniowym wyprzedzeniem, przekazując mu szczegółowy harmonogram zajęć. Warunkiem rozpoczęcia wsparcia szkoleniowego jest zrealizowanie 8 godz. indywidualnego poradnictwa zawodowego. 8. Wsparcie materialne w postaci dodatków szkoleniowych dla osób pracujących i stypendiów dla osób niepracujących (w wysokości 4 zł brutto/godzinę) przysługuje uczestnikom projektu tylko i wyłącznie w trakcie kursu, o którym mowa w 6 ust. 2 pkt 3. Wsparcie to będzie wypłacane jednorazowo po zakończeniu kursu, na pisemny lub ustny wniosek uczestnika projektu zawierający numer rachunku bankowego, złożony nie później niż 5 dni roboczych od daty zakończenia kursu doradcy zawodowemu. 9. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje uczestnikom projektu tylko i wyłącznie w trakcie realizacji wsparcia, o którym mowa w 6 ust. 2 pkt 2, 3. Wypłata dokonywana będzie jednorazowo, w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia danego rodzaju wsparcia, na pisemny wniosek uczestnika projektu zawierający numer konta bankowego, złożony nie później niż 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia danej formy wsparcia. Zwrot kosztów dojazdu środkami publicznymi (PKS/PKP 2 klasa) z miejscowości zamieszkania do miejsca realizacji zajęć, dokonywany będzie na podstawie dostarczonych do W-M ZDZ oryginałów biletów lub w uzasadnionych przypadkach (np. braku dogodnych połączeń środkami publicznymi) złożonego oświadczenia o dojeździe własnym środkiem transportu wraz z kopią dowodu rejestracyjnego pojazdu i oświadczeniem uczestnika projektu o cenie biletu na trasie przejazdu. 10. Pośrednictwo pracy będzie udzielane w okresie maksymalnie 6 miesięcy od dnia zakończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, o którym mowa w 6 ust. 2 pkt 1-4, jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia 6

7 Projektu, tj. do r. 11. W-M ZDZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach zajęć, o których mowa w ust. 5 bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej lub technicznej, powodujących że przeprowadzenie zajęć okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione. W-M ZDZ zobowiązuje się do każdorazowego niezwłocznego informowania uczestnika projektu (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o zmianach w harmonogramach. 12. Po pomyślnym ukończeniu wsparcia określonego w 6 ust. 2 pkt 1-3, W-M ZDZ wyda stosowne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę lub odbyte doradztwo oraz certyfikat Projektu. 13. Po pomyślnym ukończeniu wsparcia określonego w 6 ust. 2 pkt 1,2 i 4 W-M ZDZ wyda stosowne dokumenty potwierdzające odbyte doradztwo oraz certyfikat Projektu. 8 - Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w Projekcie 1. Wszelkie uwagi odnośnie wsparcia określonego w 6 ust. 2 uczestnik projektu powinien zgłaszać do doradcy zawodowego w danej placówce W-M ZDZ, wykazanej w 5 ust. 2, który jest odpowiedzialny za stałą opiekę administracyjno-motywacyjną uczestników projektu. 2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do poinformowania W-M ZDZ o każdej zmianie statusu na rynku pracy (w szczególności w przypadku podjęcia zatrudnienia) oraz o zmianie danych osobowych (w tym adresu zamieszkania, numeru telefonu, zmiany nazwiska) niezwłocznie po zaistnieniu zmiany. 3. W przypadku wsparcia o którym mowa 6 ust. 2, punkt 6 Uczestnik winien zgłosić W-M ZDZ w każdorazową zmianę terminarza zjazdów w dniu pozyskania takiej informacji. 4. Uczestnik projektu (o ile dotyczy) zobowiązany jest do powiadomienia urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany, o rozpoczęciu udziału w Projekcie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wsparcia określonego w 6 ust. 2 pkt 2 lub Uczestnik projektu podlega procedurom monitoringu i oceny efektywności działań Projektu i zobowiązuje się do udzielania W-M ZDZ wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego monitoringu Projektu, w tym uczestnictwa w badaniach ewaluacyjnych do dnia zakończenia Projektu tj. do r. 6. Każdy uczestnik zobligowany jest do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w oferowanym wsparciu określonym w 6 ust. 2 pkt 1-3 (tj. w min. 80% zajęć w odniesieniu do szkoleń i doradztwa oraz 100% godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego i w przypadku studiów podyplomowych zaliczania egzaminów określonych planem studiów) potwierdzonych podpisem odpowiednio na liście obecności i Karcie Usług Doradczych. 7. W przypadku szkoleń pozwalających nabyć uprawnienia zawodowe uczestnik projektu, po ukończeniu zajęć, zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego, w wyznaczonym przez W-M ZDZ miejscu i czasie. Informacja o terminie i miejscu organizacji egzaminu zostanie podana w harmonogramie zajęć, o którym mowa 7 ust W przypadku studiów podyplomowych uczestnik projektu zobowiązany jest po ukończeniu zajęć do przystąpienia do egzaminu dyplomowego, w wyznaczonym przez uczelnię miejscu i terminie. Informację o terminie i miejscu egzaminu uczestnik przekazuje niezwłocznie po jej uzyskaniu W-M ZDZ. 9. Każdy uczestnik zobligowany jest do zapoznania się z ofertami pracy przedstawionymi mu w ramach udzielanego pośrednictwa pracy. W przypadku nieskorzystania z zaproponowanej oferty, uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z ofertą i przedłożenia pisemnego uzasadnienia odrzucenia złożonej mu propozycji. 7

8 10. Udział w Projekcie uznaje się za nieukończony z winy uczestnika w przypadku jego nieobecności podczas więcej niż 20% zajęć w odniesieniu do szkoleń i doradztwa lub (jeśli dotyczy) w przypadku nieobecności na egzaminie zewnętrznym lub nieodbycia pełnego indywidualnego doradztwa zawodowego. 11. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego wyjaśnienia. 12. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, wyłączając studia podyplomowe, nieukończenia go z własnej winy, niedotrzymania pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub podania nieprawdziwych danych, uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez W- M ZDZ, do wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/00). 13. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, w odniesieniu do ścieżki obejmującej studia podyplomowe, nieukończenia go z własnej winy, niedotrzymania pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub podania nieprawdziwych danych, uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez W-M ZDZ, do wysokości 7.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/00) 14. Uczestnik ma prawo przerwać udział w Projekcie bez ponoszenia konsekwencji, o których mowa w ust. 112 i 13, o ile przyczyną przerwania udziału w Projekcie jest samozatrudnienie lub podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (zatrudnienie na czas min. 3 miesięcy) lub na podstawie umowy cywilno prawnej (zatrudnienie na czas min. 3 miesięcy i wartość umowy nie mniejsza niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia). Taki przypadek należy udokumentować przekazując do W-M ZDZ odpowiednio zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (dotyczy osób samozatrudnionych) lub kopię umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy osób zatrudnionych). 15. Naruszenie przez uczestnika projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, może być powodem niezwłocznego usunięcia uczestnika z Projektu Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez W-M ZDZ. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do W-M ZDZ w oparciu o dokumenty projektowe i wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. W-M ZDZ zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny Regulamin W-M ZDZ umieści na stronie internetowej Projektu. 8 Załączniki: 1. Dane uczestnika projektu szkolenia zawodowe. 2. Wzór Umowy - deklaracji uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej projektu Edukacja, rozwój, praca. 3. Dane uczestnika projektu studia podyplomowe 4. Wzór Umowy - deklaracji uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej projektu Edukacja, rozwój, praca (studia podyplomowe).

Załącznik 2. Wzór umowy na świadczenie usług w ramach ścieżki szkoleniowej

Załącznik 2. Wzór umowy na świadczenie usług w ramach ścieżki szkoleniowej Załącznik 2. Wzór umowy na świadczenie usług w ramach ścieżki szkoleniowej UMOWA DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU TWOJE ŻYCIE W TWOICH RĘKACH NR w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ostróda, 01.12.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Kamizelka ratunkowa 2. Projekt jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Projekt Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w ramach projektu pt. Pracowniku oświaty - skorzystaj z nowych możliwości Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze REGULAMIN PROJEKTU Zmiany na lepsze (nr POKL.08.01.02-14-088/13) Instytucja pośrednicząca: Projektodawca/realizator: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Melting Pot- Piotr Kossowski 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL /11

REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL /11 REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL.08.01.02-32-021/11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie,,nowy zawód = Nowa praca realizowanym na terenie

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie "Nowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl Strona1 PZEDSIĘBIOSTWO SPEDYCYJNO-TANSPOTOWE EGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W POJEKCIE: BEZPIECZNA PODÓŻ W PZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB W BANŻY TANSPOTOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Nieniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M.St. Warszawy. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M.St. Warszawy. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty M.St. Warszawy 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

OD ROLNIKA DO PRACOWNIKA Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

OD ROLNIKA DO PRACOWNIKA Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Ostróda, 02.11.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Od rolnika do pracownika bezpłatne szkolenia zawodowe dla

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie Włączeni do życia realizowanym w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowa praca? To możliwe Projekt nr POKL.08.01.02-24-149/13

REGULAMIN PROJEKTU. Nowa praca? To możliwe Projekt nr POKL.08.01.02-24-149/13 REGULAMIN PROJEKTU Nowa praca? To możliwe Projekt nr POKL.08.01.02-24-149/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowa praca? To możliwe. Projekt

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt KUŹNIA PRACY

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniu, przez uczestników projektu Cel zatrudnienie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w szkoleniu, przez uczestników projektu Cel zatrudnienie. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. "CEL - ZATRUDNIENIE" PRIORYTET VIII - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI DZIAŁANIE 8.1 - ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka 1 Definicje 1. Projekt Projekt systemowy pn. Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6a Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie z dnia 9 kwietnia 2015r. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pt.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata Regulamin Rekrutacji uczestników projektu Klucz do Cyfrowego Świata realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez TECHPAL Sp. z o.o. Opracował Kamil Skóra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacycjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet

Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet Imię i nazwisko Uczestniczki projektu:... 1 Organizator projektu, oświadcza, a podpisana poniżej Uczestniczka projektu przyjmuje do wiadomości, że projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy! Regulamin uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy! 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy! współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN PROJEKTU Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój realizowanym w ramach Priorytetu VIII

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL realizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 1. beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10 Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL.09.05.00-24-338/10 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt: Edukacja

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące Projekt Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Aktywni na nowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Aktywni na nowo Projekt POKL.06.01.01-30-043/13 Aktywni na nowo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia REGULAMIN UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL Projekt: DZIECKO POD OPIEKĄ CZAS NA PRACĘ Projekt Dziecko pod opieką czas na pracę realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Bez barier!

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni pełnosprawni w pracy

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni pełnosprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła w systemie edukacji narodowej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Szkoła w systemie edukacji narodowej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Szkoła w systemie edukacji narodowej dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie System edukacji narodowej podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego,

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w Projekcie Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego, (zmieniony 10.08.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. @doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn.: @doradca zawodowy elektroniczna

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

Projekt Długotrwale pracujący

Projekt Długotrwale pracujący REGULAMIN STAŻU Dla projektu Długotrwale pracujący Projekt realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta- Borowiecka Sp. J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo