REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU EDUKACJA, ROZWOJ, PRACA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU EDUKACJA, ROZWOJ, PRACA"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU EDUKACJA, ROZWOJ, PRACA Wersja 3 z r. 1 - Postanowienia ogólne 1. Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie realizuje projekt nr POKL /14, pt. Edukacja, rozwój, praca (dalej zwany projektem ). 2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Biuro projektu mieści się w: Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie ul. Mickiewicz Olsztyn 5. Obszar realizacji projektu obejmuje swoim zasięgiem całe województwo warmińsko mazurskie. 6. Okres realizacji projektu: r r. 7. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 184 osób spełniających kryteria uczestnika Poddziałania POKL, wymienionych w 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 8. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji i uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej projektu Edukacja, rozwój, praca. 2 - Definicje Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 1. Projekt - projekt pt.. Edukacja, rozwój, praca nr POKL /14 realizowany przez Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. 2. W-M ZDZ - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Olsztyn, ul. Mickiewicza 5, 3. Instytucja sektora oświaty- instytucja zaliczająca się do jednej z poniższych kategorii: a. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego; b. szkoły: podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

2 2 ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z od-działami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne, artystyczne; c. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego; d. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych e. placówki artystyczne ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych; f. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; g. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami -art. 16 ust. 7ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ww. ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; h. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; i. zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli; j. biblioteki pedagogiczne; k. kolegia pracowników służb społecznych. 4. Kandydat - osoba pełnoletnia, nauczyciel lub pracownik instytucji sektora oświaty, zamieszała na obszarze realizacji Projektu tj. województwa warmińsko - mazurskiego, starająca się o udział w Projekcie, która założyła wymagane Regulaminem dokumenty oraz zalicza się do jednej z poniższych kategorii: 1. osoba pozostająca bez zatrudnienia, która po r. utraciła pracę w instytucjach sektora oświaty, wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika; 2. osoba przewidziana do zwolnienia z sektora oświaty wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika tj. znajdująca się w okresie wypowiedzenia; 3. osoba zagrożona zwolnieniem z pracy: za osobę zagrożoną zwolnieniem z pracy uznaje się pracownika, którego pracodawca (zatrudniający więcej niż 20 osób) w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed jego przystąpieniem do Projektu, dokonał zwolnień na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U nr 90 poz.844 z późn. zm.). Natomiast w przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób, pracodawca dokonał zwolnień na podstawie art , art i 5, art. 1861, art Kodeksu Pracy lub art. 196 ust. 2 Kodeksu Pracy,

3 za osobę zagrożoną zwolnieniem z pracy uznaje się też pracownika zatrudnionego w sektorze oświaty na czas określony/na zastępstwo, umowę zlecenie za osobę zagrożoną zwolnieniem z pracy uznaje się także nauczycieli pozostających w stanie nieczynnym na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U nr 3 poz. 19 z późn. zm.).. 5. Dzień przystąpienia do Projektu - data podpisania przez Kandydata Umowy - deklaracji uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej Projektu Edukacja, rozwój, praca. 3 - Sposób informowania o Projekcie 1. Informacje o Projekcie dostępne będą na stronie internetowej a także w Biurze projektu wskazanym w 1 ust. 4, pod numerem telefonu oraz na materiałach promocyjno informacyjnych Projektu. 4 - Uczestnicy projektu 1. Uczestnikiem projektu może być Kandydat, który: 1) zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji Projektu, wskazanym w 1 ust. 5, 2) należy do jednej z kategorii wskazanych w 2 ust. 4, 3) dostarczy dokumenty potwierdzające przynależność do jednej z kategorii wskazanych w 2 ust. 4 (np. świadectwo pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, itp.), 4) podpisze Umowę - deklarację uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej Projektu. 5) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu. 5 - Rekrutacja 1. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz złożeniem przez Kandydata dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w ust Działania rekrutacyjne prowadzone są przez doradców w następujących placówkach W-M ZDZ: Centrum Edukacji ZDZ w Braniewie ul. Katedralna 9, Braniewo tel Centrum Edukacji ZDZ w Iławie ul. Grunwaldzka 13, Iława tel Centrum Edukacji ZDZ w Ostródzie ul. Olsztyńska 17, Ostróda tel Centrum Edukacji ZDZ w Bartoszycach 3

4 4 ul. 11 listopada Bartoszyce tel Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu ul. Grunwaldzka 77c/3 Tel Punkt Rynku Pracy ZDZ w Ełku ul. Gdańska 24A lokal 2 Tel: Centrum Edukacji ZDZ w Olsztynie ul. Mickiewicza Olsztyn tel tel Centrum Edukacji ZDZ w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2a tel tel Centrum Edukacji ZDZ w Mrągowie ul. Os. Grunwaldzkie 6a Mrągowo tel tel Rekrutacja o charakterze otwartym i ciągłym prowadzona jest do momentu zrekrutowania 184 osób, jednak nie dłużej niż do r. 4. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, pierwszeństwo będzie przysługiwało osobom należącym do jednej z preferowanych grup: 1) osobom o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym, czyli: podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym lub średnim), 2) osobom powyżej 50 roku życia, 5. O zakwalifikowaniu Kandydatów do Projektu decydują Doradcy zaangażowani do prowadzenia działań re-

5 krutacyjnych we wskazanych w ust. 2 placówkach. 6. Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów: 1) formularz Dane uczestnika projektu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptowaniu zapisów niniejszego Regulaminu (załącznik 1 i 3 niniejszego Regulaminu) 2) dokumenty potwierdzające przynależność do jednej z kategorii wskazanych w 2 ust. 4 a. dla osób pozostających bez zatrudnienia I. oświadczenia uczestnika o statusie osoby bezrobotnej lub dokument z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzający ten status; II. kopia świadectwa pracy pozwalającego zweryfikować okres pozostawania bez zatrudnienia i przyczynę zwolnienia; b. dla osób przewidzianych do zwolnienia I. kopia wypowiedzenia umowy o pracę wskazującego: c. w przypadku osób zagrożonych zwolnieniem I. kopia umowy o pracę zawartą na czas określony lub zastępstwo; II. kopia dokumentów poświadczających pozostawanie nauczyciela w stanie nieczynnym Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą Za zgodność z oryginałem", aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem Za zgodność z oryginałem od strony...do strony..." (wówczas należy ponumerować strony) z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata. 6 - Zakres wsparcia w ramach ścieżki szkoleniowej 1. W ramach ścieżki szkoleniowej oferowane jest kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane na podstawie Umowy deklaracji uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej projektu Edukacja, rozwój, praca szkolenia zawodowe lub Umowy deklaracji uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej projektu Edukacja, rozwój, praca studia podyplomowe wzory umów stanowią załączniki 2 i 4 niniejszego Regulaminu, zawieranej pomiędzy W-M ZDZ a uczestnikiem projektu, podpisywanej nie później niż w pierwszym dniu udzielenia wsparcia. 2. Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze będące przedmiotem umowy obejmuje: 1) indywidualne poradnictwo zawodowe w formie Indywidualnych Planów Działania - średnio 8 godzin na osobę; 2) motywacyjne grupowe warsztaty osobowościowe typu gotowość do zmian, adresowane do tych uczestników, którzy potrzebują wzmocnić wiarę w siebie i odbudować motywacje do podjęcia zatrudnienia - 16 godzin; 3) wsparcie szkoleniowe w formie kursu pozwalającego nabyć kwalifikacje i/lub uprawnienia zawodowe. Rodzaj kursu zależny jest od predyspozycji uczestnika i zidentyfikowanych potrzeb lokalnego rynku pracy; 4) wsparcie szkoleniowe w formie studiów podyplomowych. Kierunek studiów zależny jest od predys-

6 pozycji uczestnika i zidentyfikowanych potrzeb lokalnego rynku pracy 5) wsparcie materialne w postaci dodatków szkoleniowych dla osób pracujących i stypendiów dla osób niepracujących oraz zwrot kosztów dojazdu, 6) pośrednictwo pracy, polegające na kojarzeniu uczestników projektu z potencjalnymi pracodawcami, w tym przedstawienie uczestnikowi projektu min. 3 ofert pracy. 7 - Realizacja wsparcia w ramach ścieżki szkoleniowej 1. W-M ZDZ zobowiązuje się udzielić wsparcia, o którym mowa w 6 ust. 2, z wyłączeniem podpunktu 4, zgodnie z obowiązującymi standardami, zapewniając bazę lokalowo-dydaktyczną oraz doświadczoną kadrę doradców i wykładowców. 2. W-M ZDZ zobowiązuje się udzielić wsparcia, o którym mowa w 6 ust. 4, poprzez zawarcie umowy z uczestnikiem projektu oraz pokrycie kosztów czesnego. 3. Koszty wsparcia wymienionego w 6 ust. 2 (w tym wynagrodzenie doradców/ wykładowców/ instruktorów, poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz jeśli dotyczy koszty badań lekarskich, odzieży ochronnej i egzaminów zewnętrznych) są w całości pokryte przez W-M ZDZ ze środków Projektu Edukacja, rozwój, praca. Udział uczestnika w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. 4. W celu zapewnienia efektywności kosztowej i uzyskania jak najlepszych efektów szkoleniowych wsparcie, o którym mowa w 6 ust. 2 pkt 2 i 3 będzie organizowane dla średnio 6-osobowych grup szkoleniowych. 5. Wsparcie w postaci motywacyjnych grup warsztatowych 6 ust. 2 pkt 2 kierowane jest do min 92 uczestników projektu. 6. Indywidualne poradnictwo zawodowe będzie realizowane w terminie dogodnym dla uczestnika projektu i doradcy zawodowego. 7. O terminie realizacji form wsparcia wskazanych w 6 ust. 2 pkt 2 i 3, W-M ZDZ będzie informował uczestnika projektu z min. 7-dniowym wyprzedzeniem, przekazując mu szczegółowy harmonogram zajęć. Warunkiem rozpoczęcia wsparcia szkoleniowego jest zrealizowanie 8 godz. indywidualnego poradnictwa zawodowego. 8. Wsparcie materialne w postaci dodatków szkoleniowych dla osób pracujących i stypendiów dla osób niepracujących (w wysokości 4 zł brutto/godzinę) przysługuje uczestnikom projektu tylko i wyłącznie w trakcie kursu, o którym mowa w 6 ust. 2 pkt 3. Wsparcie to będzie wypłacane jednorazowo po zakończeniu kursu, na pisemny lub ustny wniosek uczestnika projektu zawierający numer rachunku bankowego, złożony nie później niż 5 dni roboczych od daty zakończenia kursu doradcy zawodowemu. 9. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje uczestnikom projektu tylko i wyłącznie w trakcie realizacji wsparcia, o którym mowa w 6 ust. 2 pkt 2, 3. Wypłata dokonywana będzie jednorazowo, w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia danego rodzaju wsparcia, na pisemny wniosek uczestnika projektu zawierający numer konta bankowego, złożony nie później niż 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia danej formy wsparcia. Zwrot kosztów dojazdu środkami publicznymi (PKS/PKP 2 klasa) z miejscowości zamieszkania do miejsca realizacji zajęć, dokonywany będzie na podstawie dostarczonych do W-M ZDZ oryginałów biletów lub w uzasadnionych przypadkach (np. braku dogodnych połączeń środkami publicznymi) złożonego oświadczenia o dojeździe własnym środkiem transportu wraz z kopią dowodu rejestracyjnego pojazdu i oświadczeniem uczestnika projektu o cenie biletu na trasie przejazdu. 10. Pośrednictwo pracy będzie udzielane w okresie maksymalnie 6 miesięcy od dnia zakończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, o którym mowa w 6 ust. 2 pkt 1-4, jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia 6

7 Projektu, tj. do r. 11. W-M ZDZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach zajęć, o których mowa w ust. 5 bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej lub technicznej, powodujących że przeprowadzenie zajęć okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione. W-M ZDZ zobowiązuje się do każdorazowego niezwłocznego informowania uczestnika projektu (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o zmianach w harmonogramach. 12. Po pomyślnym ukończeniu wsparcia określonego w 6 ust. 2 pkt 1-3, W-M ZDZ wyda stosowne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę lub odbyte doradztwo oraz certyfikat Projektu. 13. Po pomyślnym ukończeniu wsparcia określonego w 6 ust. 2 pkt 1,2 i 4 W-M ZDZ wyda stosowne dokumenty potwierdzające odbyte doradztwo oraz certyfikat Projektu. 8 - Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w Projekcie 1. Wszelkie uwagi odnośnie wsparcia określonego w 6 ust. 2 uczestnik projektu powinien zgłaszać do doradcy zawodowego w danej placówce W-M ZDZ, wykazanej w 5 ust. 2, który jest odpowiedzialny za stałą opiekę administracyjno-motywacyjną uczestników projektu. 2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do poinformowania W-M ZDZ o każdej zmianie statusu na rynku pracy (w szczególności w przypadku podjęcia zatrudnienia) oraz o zmianie danych osobowych (w tym adresu zamieszkania, numeru telefonu, zmiany nazwiska) niezwłocznie po zaistnieniu zmiany. 3. W przypadku wsparcia o którym mowa 6 ust. 2, punkt 6 Uczestnik winien zgłosić W-M ZDZ w każdorazową zmianę terminarza zjazdów w dniu pozyskania takiej informacji. 4. Uczestnik projektu (o ile dotyczy) zobowiązany jest do powiadomienia urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany, o rozpoczęciu udziału w Projekcie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wsparcia określonego w 6 ust. 2 pkt 2 lub Uczestnik projektu podlega procedurom monitoringu i oceny efektywności działań Projektu i zobowiązuje się do udzielania W-M ZDZ wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego monitoringu Projektu, w tym uczestnictwa w badaniach ewaluacyjnych do dnia zakończenia Projektu tj. do r. 6. Każdy uczestnik zobligowany jest do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w oferowanym wsparciu określonym w 6 ust. 2 pkt 1-3 (tj. w min. 80% zajęć w odniesieniu do szkoleń i doradztwa oraz 100% godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego i w przypadku studiów podyplomowych zaliczania egzaminów określonych planem studiów) potwierdzonych podpisem odpowiednio na liście obecności i Karcie Usług Doradczych. 7. W przypadku szkoleń pozwalających nabyć uprawnienia zawodowe uczestnik projektu, po ukończeniu zajęć, zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego, w wyznaczonym przez W-M ZDZ miejscu i czasie. Informacja o terminie i miejscu organizacji egzaminu zostanie podana w harmonogramie zajęć, o którym mowa 7 ust W przypadku studiów podyplomowych uczestnik projektu zobowiązany jest po ukończeniu zajęć do przystąpienia do egzaminu dyplomowego, w wyznaczonym przez uczelnię miejscu i terminie. Informację o terminie i miejscu egzaminu uczestnik przekazuje niezwłocznie po jej uzyskaniu W-M ZDZ. 9. Każdy uczestnik zobligowany jest do zapoznania się z ofertami pracy przedstawionymi mu w ramach udzielanego pośrednictwa pracy. W przypadku nieskorzystania z zaproponowanej oferty, uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z ofertą i przedłożenia pisemnego uzasadnienia odrzucenia złożonej mu propozycji. 7

8 10. Udział w Projekcie uznaje się za nieukończony z winy uczestnika w przypadku jego nieobecności podczas więcej niż 20% zajęć w odniesieniu do szkoleń i doradztwa lub (jeśli dotyczy) w przypadku nieobecności na egzaminie zewnętrznym lub nieodbycia pełnego indywidualnego doradztwa zawodowego. 11. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego wyjaśnienia. 12. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, wyłączając studia podyplomowe, nieukończenia go z własnej winy, niedotrzymania pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub podania nieprawdziwych danych, uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez W- M ZDZ, do wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/00). 13. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, w odniesieniu do ścieżki obejmującej studia podyplomowe, nieukończenia go z własnej winy, niedotrzymania pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub podania nieprawdziwych danych, uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez W-M ZDZ, do wysokości 7.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/00) 14. Uczestnik ma prawo przerwać udział w Projekcie bez ponoszenia konsekwencji, o których mowa w ust. 112 i 13, o ile przyczyną przerwania udziału w Projekcie jest samozatrudnienie lub podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (zatrudnienie na czas min. 3 miesięcy) lub na podstawie umowy cywilno prawnej (zatrudnienie na czas min. 3 miesięcy i wartość umowy nie mniejsza niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia). Taki przypadek należy udokumentować przekazując do W-M ZDZ odpowiednio zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (dotyczy osób samozatrudnionych) lub kopię umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy osób zatrudnionych). 15. Naruszenie przez uczestnika projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, może być powodem niezwłocznego usunięcia uczestnika z Projektu Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez W-M ZDZ. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do W-M ZDZ w oparciu o dokumenty projektowe i wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. W-M ZDZ zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny Regulamin W-M ZDZ umieści na stronie internetowej Projektu. 8 Załączniki: 1. Dane uczestnika projektu szkolenia zawodowe. 2. Wzór Umowy - deklaracji uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej projektu Edukacja, rozwój, praca. 3. Dane uczestnika projektu studia podyplomowe 4. Wzór Umowy - deklaracji uczestnictwa w ścieżce szkoleniowej projektu Edukacja, rozwój, praca (studia podyplomowe).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo