R A P O R T. Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Styczeń Communication on Progress

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R A P O R T. Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Styczeń 2011 2012. Communication on Progress"

Transkrypt

1 R A P O R T Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Styczeń Communication on Progress (Poziom Aplikacji C wg Wytycznych GRI) 1 S t r o n a

2 W styczniu 2010 roku firma Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o. przystąpiła do programu Global Compact deklarując tym samym poszanowanie 10 zasad z zakresu przestrzegania praw człowieka, standardów pracy, przeciwdziałania korupcji i ochrony środowiska. Raport przedstawiamy zgodnie z wytycznymi określonymi przez Global Reporting Initiative (GRI). Jest to nasz drugi raport, który opracowaliśmy na poziomie Aplikacji C. Misją Spółki jest budowanie wartości dla naszych Klientów, Współpracowników i Udziałowców. Rozwój, dążenie do utrzymania coraz wyższej sprzedaży i rentowności to nasz cel. Nie zapominamy przy tym działać w sposób socjalny i z pełną odpowiedzialnością. Stosujemy technologie przyjazne dla środowiska i podwyższamy naszą świadomość ekologiczną. W pierwszym raporcie wspomnieliśmy o rozbudowie KTP i nowej inwestycji w Drawsku Pomorskim. Prace projektowe opóźniły się, udało się jednak uruchomić budowę 6 października 2011 roku. Otwarcie zakładu planowane jest w październiku 2012 roku. 2 listopada zakupiliśmy nieruchomość sąsiadującą z naszą firmą i dzięki tej inwestycji pozyskamy dodatkowe 700 m² powierzchni produkcyjnej i pomieszczeń biurowo-socjalnych. Bieżące inwestycje dotyczą nie tylko nieruchomości czy też wyposażenia. Sporym wydatkiem było wdrożenie systemu ERP czyli Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa. Jest to informatyczny system aplikacji, które integrują procesy przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach. System ERP obejmuje całość procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i pozwala zoptymalizować pracę w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa od finansów po logistykę i produkcję. Dzięki temu systemowi możliwe jest sprawne prowadzenie projektów, szybką wymianę informacji, a co za tym idzie również oszczędność czasu i obniżenie kosztów. Uzupełnieniem systemu ERP jest wdrożenie systemu RCP rejestracji czasu pracy. W ubiegłym roku uzyskaliśmy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, który nadawany jest za najwyższą ocenę stabilności firmy według D&B Poland. Certyfikat ten to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D&B Poland. Wyróżnieni certyfikatem to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. To dla nas wielki zaszczyt móc znaleźć się w tak zacnym gronie. Motywuje to nas do utrzymania tak wysokiego poziomu, spełniając przy tym ściśle określone kryteria. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe. Wyróżnienie przyznawane przez Dun & Bradstreet Poland, honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy. Mamy nadzieję, że nasze starania we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact są widoczne i spełniają wszelkie standardy odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Ufamy, że obrany kierunek naszych działań we wdrażaniu 10 Zasad Global Compact jest słuszny i buduje właściwe relacje z otoczeniem, a nasze cele biznesowe przynoszą same korzyści. Z poważaniem André Gerstner Prezes Zarządu Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o. 2 S t r o n a

3 1. Strategia i analiza W roku 2011 nie zidentyfikowaliśmy nowych aspektów środowiskowych ani nowych zagrożeń wynikających z naszej działalności. Wyznaczyliśmy cele i zadania środowiskowe oraz program ich realizacji w stosunku do aspektów środowiskowych zidentyfikowanych na terenie KTP. Naszym celem jest ciągły rozwój, rozbudowa, pomoc najbiedniejszym z zachowaniem przepisów prawa i środowiska naturalnego. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, rozszerzamy profil działalności mając na uwadze dobro klienta, zaspokajanie jego potrzeb. Jednocześnie dbamy o zadowolenie pracowników polepszając komfort pracy, oferując im pomoc materialną. 2. Profil organizacyjny 2.1 Przedstawiony raport z postępów we wdrażaniu Inicjatywy Global Compact jest przygotowany przez firmę Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. 2.2 Specjalizujemy się w produkcji i projektowaniu wiązek kablowych w małych, średnich i dużych seriach oraz szaf sterowniczych. Jesteśmy dostawcą dla gałęzi przemysłu pojazdów użytkowych (autobusów i samochodów ciężarowych), przemysłu samochodowego, telekomunikacyjnego, szynowego, maszynowego oraz energetyki wiatrowej. 2.3 W Spółce występuje struktura liniowa. 2.4 Siedziba główna Spółki mieści się w Czaplinku przy ulicy Pławieńskiej Firma zarejestrowana jest w Polsce. 2.6 Własność prywatna - spółka z o. o. (przedsiębiorstwo niezależne). 2.7 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie Bobry Przedsiębiorczości r. w siedzibie Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim miała miejsce uroczysta Gala Wręczania Nagród w Konkursie Gospodarczym Powiatu Drawskiego - BOBRY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - FIRMA ROKU Nasza firma otrzymała Nagrodę Główną GRAND PRIX BÓBR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU DRAWSKIEGO - FIRMA ROKU Nagroda ta przyznana została za całokształt działalności, stały rozwój i wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Powiecie - unowocześnianie technologii, dbanie o środowisko, działania zgodnie z wymogami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego. Dziękujemy Kapitule za tak znaczne wyróżnienie. Mobilizuje to nas do dalszego działania i polepszania efektywności naszej pracy. 3. Parametry Raportu 3.1 Okres raportowania obejmuje okres od 28 stycznia do 30 grudnia 2011 roku. 3.2 Raport jest sporządzany po raz dugi. 3.3 Raportowanie odbywa się w cyklu rocznym. 3.4 Kontakt: Joanna Chont sekretariat, Zakres i Zasięg Raportu Raport został sporządzony w siedzibie firmy Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o. i obejmuje okres obrachunkowy z 2011 roku. Dane przedstawione są na poziomie Aplikacji C, czyli dla firm początkujących we wdrażaniu 10 Zasad GC. Wskaźniki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wykazują rzeczywiste funkcjonowanie firmy. Zawartość raportu wynika z założeń oraz misji KTP. Mamy nadzieję, że realizacja naszej polityki przez wszystkich pracowników przyczyni się do 3 S t r o n a

4 doskonalenia produkowanych wyrobów i świadczonych przez nas usług i udoskonali relacje z Klientami, przy zapewnieniu finalizacji strategicznych celów naszej firmy. 5. Struktura Nadzorcza Strukturę zarządzania KTP stanowią Zgromadzenie Wspólników i Zarząd Spółki, najwyższym organem Spółki jest Zarząd. W skład Zarządu powołany został pan André Gerstner, który ma jednoosobowe uprawnienia do reprezentacji Spółki. 6. Interesariusze Raport nasz kierujemy do grup interesariuszy Spółki, w tym przede wszystkim do pracowników, związków zawodowych, społeczności lokalnych, klientów i innych organizacji. Oczekujemy wszelkich wskazówek i opinii, które będą bardzo pomocne przy tworzeniu kolejnego raportu. 7. Wskaźniki społeczne i warunki pracy Firma Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. w Czaplinku przywiązuje szczególną wagę do kształtowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Firma zapewnia wszystkim pracownikom systematyczne szkolenia w dziedzinie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. W razie potrzeby organizowane są szkolenia przygotowujące pracowników do egzaminów kwalifikacyjnych, potwierdzających kwalifikacje do obsługi różnych urządzeń oraz instalacji. Dodatkowo Firma kształtuje świadomość i odpowiedzialność pracowników organizując dodatkowe bezpłatne szkolenia tematyczne dla różnych grup pracowników. Szczególne zaangażowanie pracowników uwzględniające w kształtowanie warunków zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy jest zawsze doceniane przez Prezesa Spółki oraz Służbę BHP (w 2011 przyznano 2 nagrody za przejawianie szczególnej inicjatywy w tym obszarze). W celu dokładnej oceny stanu zdrowia pracowników (badania profilaktyczne) ustalono występujące na stanowiskach pracy czynniki zagrażające zdrowiu oraz czynniki uciążliwe i określono długość / częstotliwość ich występowania. Na potrzeby badań profilaktycznych sporządzone zostały także charakterystyki stanowisk pracy. Pracownicy przed dopuszczeniem do pracy zostają przeszkoleni w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz zapoznani z obowiązującymi na stanowisku pracy instrukcjami BHP, oceną ryzyka zawodowego oraz kartami charakterystyki substancji/mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie. Ustalone grupy Pracowników wyposażone są w odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej właściwe do występujących zagrożeń. Służba BHP wdrożyła w Firmie listy codziennej kontroli stanowisk pracy ułatwiające pracownikom oraz ich przełożonym identyfikację zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. Zidentyfikowane przez pracowników zagrożenia zgłaszane są kierownictwu. W naszym zakładzie pracy zapewnione są systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Dokumentacja z kontroli jest dostępna do wiadomości kierownictwa w celu zapobiegania wystąpieniu zidentyfikowanych zagrożeń na innych działach. W Służbie BHP zatrudnione są dwie osoby: specjalista ds. BHP oraz główny specjalista ds. BHP, pełniący również funkcję inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej. Na terenie Spółki działa również Komisja BHP, systematycznie przedstawiająca Pracodawcy propozycje działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zaangażowanie Służby BHP, kierownictwa i pracowników wpływa korzystnie na utrzymywanie niskiego wskaźnika częstości wypadków wynosi on 4, roku wydarzyło się w Firmie 5 4 S t r o n a

5 wypadków przy pracy przy średnim zatrudnieniu 1116). Wszystkie wypadki miały skutki lekkie i w większości spowodowały czasową niezdolność do pracy. W styczniu 2011 roku KTP zatrudniało 1054 osoby, obecnie liczba zatrudnionych to 1207 pracowników. Wzrost zatrudnienia świadczy o ciągłym rozwoju. Co roku planujemy wiele szkoleń dla naszych pracowników i rozszerzamy ich zakres. Poniżej wykaz najważniejszych szkoleń: - rozwiązywanie problemów za pomocą metodologii 8-D, - RAMS oraz Zarządzanie Konfiguracją, - wymagania Specyfikacji Technicznej TS 16949, - lutowanie ręczne przewodów i kabli w oparciu o normę IPC/WHMA-A-620 i IPC-A-610E, - Microsoft Office EXCEL 2007, - szkolenie kierowców wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym kategoria III WJO, typ wózka Hyster P1.6, - Audit Procesu, Audit Wyrobu wg wytycznych VDA. 9. Zakaz korupcji i łapówkarstwa Pracownicy naszej firmy nie mogą łamać zakazu korupcji i łapówkarstwa, nie mogą przyjmować, ani proponować łapówek w jakiejkolwiek postaci. Korupcja stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju firmy i narusza wszelkie wartości demokratyczne, takie jak zaufanie i tolerancja. 10. Wskaźniki środowiskowe Gospodarka odpadami była prowadzona zgodnie z prawem i wewnętrznie ustalonymi zasadami. Wszystkie rodzaje odpadów powstające na terenie półki były zidentyfikowane, a miejsca do ich tymczasowego gromadzenia wyznaczone, tryb postępowania ustalony i przestrzegany. Wszystkie odpady wytworzone w roku 2011 zostały przekazane właściwym i wykwalifikowanym jednostkom posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie utylizacji, recyklingu i gospodarowania odpadami. Segregacja odpadów i przekazywanie ich do utylizacji lub recyklingu, wpłynęła na znaczne zmniejszenie ilości odpadów komunalnych przekazywanych na składowisko odpadów. Właściwa gospodarka odpadami (sortowanie) doprowadziła do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na osobę - o około 20%. Właściwie prowadzona gospodarka mediami (energia, woda, gaz ziemny) doprowadziła do zmniejszenia ich zużycia w stosunku do roku 2010 pomimo znacznego wzrostu zatrudnienia (użytkowników). - zużycie energii elektrycznej zmalało o około 8%, - zużycie wody zmalało o około 8%, - zużycie gazu ziemnego zmalało o około 50%. 5 S t r o n a

6 KTP spełnia wymagania z zakresu ochrony środowiska. Pełnomocnik ZSZ dokonuje oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi co do których organizacja się zobowiązała. Prowadzona jest sprawozdawczość do właściwych urzędów państwowych oraz wyliczane są i uiszczane opłaty w zakresie korzystania ze środowiska. 6 S t r o n a

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA z dnia 10 lutego 2015 WSTĘP Przedstawiony raport podsumowuje działania firmy Ficomirrors Polska (FMP) podejmowane w obszarze

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP

RAPORT. w zakresie postępów we wdrażaniu zasad. Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP RAPORT w zakresie postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact: Communication on Progress COP Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Informacje o firmie... 5 3. 10 zasad Global Compact w działalności

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2012 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2012 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2012 ROK OŚWIADCZENIE PREZESA... 3 INFORMACJE O GRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska RWE Stoen Operator ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa www.rwe.pl ul. Piękna 46 00-672 Warszawa www.rwestoenoperator.pl

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU RAPORT 2013 RAPORT SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 2013 SPIS TREŚCI Oświadczenie Comarch skierowane do interesariuszy firmy w zakresie raportowania kwestii pozafinansowych...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2010 SPIS TREŚCI SŁOWEM WSTĘPU... 3 OŚWIADCZENIE PREZESA... 4 INFORMACJE O FIRMIE I PRODUKTACH... 5 Władze Grupy Apator... 12 Struktura organizacyjna.... 13

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

CSR Code. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013

CSR Code. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013 CSR Code 2012/2013 CSR Code Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl 2012/2013 Spis treści Grupa Nowy Styl w liczbach 4 1 Kim jesteśmy? 9 1.1 Nasza strategia 14 1.2 Władze spółki 16 1.3 Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE Ficomirrors Polska w latach 2009 2013 Wstęp Dla Ficomirrors Polska społeczna odpowiedzialność w biznesie oznacza odpowiedzialne i przede wszystkim zrównoważone

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOSZ Sp. z o.o. DZIELNA, KWIECIEŃ 2008

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOSZ Sp. z o.o. DZIELNA, KWIECIEŃ 2008 RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOSZ Sp. z o.o. DZIELNA, KWIECIEŃ 2008 Spis treści 1. Profil przedsiębiorstwa i działalność biznesowa... 4 1.1. Zakres raportu... 4

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2010 RWE Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa T +48 22 821 41 31 F +48 22 821 33 29 RAPORT 2010 01 SPIS TREŚCI Prezes Zarządu RWE Polska o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA SPIS TREŚCI Słowo wstępne Wojciecha Rzepki 3 CSR w średniej firmie - list Stefana Schwarza 4 O firmie 5 Świadczone usługi 5 Struktura organizacji 6 Nagrody

Bardziej szczegółowo