eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap"

Transkrypt

1 egzemplarz bezpłaty Biulety iformacyjy CPI MSWiA 2/2011 (2) profili zaufaych Profil zaufay, jako metoda uwierzyteliaia obywateli cieszy się coraz większą popularością. W 4 miesiące od udostępieia fukcjoalości obywatele założyli profili. 13 paździerika 2011 epuap a ZMOKU W związku z plaowaym rozpoczęciem wdrożeń ZMOKU każda gmia powia posiadać koto dla Podmiotu Publiczego (PP) a elektroiczej Platformie Usług Admiistracji Publiczej (epuap oraz zaistalowaą Elektroiczą Skrzykę Podawczą (ESP) bezpłatą usługę udostępioą a platformie epuap. 12 paździerika 2011 Uruchomieie VIS Podczas polskiej prezydecji, w diu 11 paździerika 2011 r. astąpiło uruchomieie Wizowego Systemu Iformacyjego, który ma a celu zagwaratowaie wymiay iformacji o osobach starających się o wizę i wizach wydaych przez państwa tworzące strefę Schege. 6 paździerika 2011 Sprzęt i oprogramowaie dla WCPR W diu 12 wrześia 2011 r. zrealizoway został główy przedmiot umowy zawartej przez CPI MSWiA z firmą Wasko a Zakup i wdrożeie Systemu Iformatyczego Wojewódzkich Cetrów Powiadamiaia Ratukowego (SI WCPR). 30 wrześia 2011 Profil zaufay a Warmii i Mazurach Iteretowe Wrota Warmii i Mazur zostały zitegrowae z profilem zaufaym systemu epuap. Użytkowicy Cyfrowego Urzędu Warmii i Mazur mogą podpisywać wioski za pomocą profilu zaufaego udostępiaego a epuap. 27 wrześia 2011 Posiedzeie FoSIS II Realizacja kolejych etapów budowy Systemu Iformacyjego Schege (SIS II), była główym tematem dyskusji w trakcie posiedzeia grupy Rady Uii Europejskiej Frieds of SIS II (FoSIS II), które odbyło się 9 wrześia br. w Warszawie. Orgaizatorem spotkaia było CPI MSWiA. 16 wrześia 2011 Aktualizacja rejestrów państwowych Cetrum Projektów Iformatyczych MSWiA podpisało umowę z firmą Sygity a dostosowaie Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) do wymogów ustawy o ewidecji ludości i ustawy o dowodach osobistych. 15 wrześia 2011 eusługi w liczbach Usługi publicze przez iteret, wielofukcyjy sprzęt ułatwiający pracę biurową, ogólodostępe komputery dla obywateli to iektóre z produktów, realizowaego przez CPI MSWiA, projektu eusługi. W ramach projektu zostaie udostępioa platforma komuikacyja, służąca poprawie obiegu dokumetów wewątrz jedostek orgaizacyjych Policji oraz realizacji drogą elektroiczą spraw świadczoych przez Policję. Poad 2 lata 24 wrześia 2009 r. to data oficjalie rozpoczyająca projekt pod azwą Zitegrowaa, wielousługowa Platforma komuikacyja Policji z fukcją eusługi dla obywateli i przedsiębiorców (eusługi). Jego realizacja zakończy się 31 marca 2012 r., wówczas zostaą odebrae wszystkie jego produkty. Projekt w 85% fiasoway jest ze środków Europejskiego Fuduszu Rozwoju Regioalego w ramach Programu Operacyjego Iowacyja Gospodarka. 6 usług olie Załatwiaie spraw admiistracyjych drogą elektroiczą, to coraz bardziej powszecha metoda kotaktu obywatela z urzędem. Jak w każdym procesie admiistracyjym, obywatel zobowiązay jest do dostarczeia wielu dokumetów, iekiedy będących odpisami z iych urzędów, zaświadczeiami lekarskimi, etc. Udostępioe w ramach projektu usługi pozwolą a załatwieie tych spraw w całości drogą elektroiczą. W ramach projektu eusługi obywatel uzyska możliwość załatwiaia 6 owych spraw admiistracyjych udostępioych przez Policję: e-licecje usługa mająca a celu usprawieie procesu uzyskaia licecji p. detektywistyczej, e-pozwoleie a broń usługa umożliwiająca złożeie drogą elektroiczą wiosków iezbędych do uzyskaia wymagaego pozwoleia, e-skarga usługa umożliwiająca złożeie skargi a kogoś bądź w jakiejś sprawie przez iteret, e-zażaleie dzięki tej usłudze obywatel zyska możliwość zdalego złożeia zażaleia oraz odwołaia się Fot. C. Źmuda od decyzji wydaej przez jedostkę orgaizacyją Policji, e-zamówieia publicze to usługa usprawiająca proces zamówień publiczych w jedostkach orgaizacyjych Policji. Obywatele zyskają elektroiczy dostęp do dokumetów związaych z zamówieiami publiczymi jedostek Policji, e-aukcja (zbywaie majątku) usługa umożliwiająca przekazywaie drogą elektroiczą iformacji dot. zapotrzebowaia a pozyskaie majątku, korzystając z formularzy elektroiczych. Dzięki tej usłudze obywatel będzie mógł uczesticzyć w aukcjach Policji i abywać licytoway majątek bez koieczości osobistego stawieictwa a aukcjach tradycyjych. Do e-urzędu przez epuap Elektroicza Platforma Usług Admiistracji Publiczej (epuap) to środowisko ułatwiające istytucjom publiczym udostępiaie usług e-admiistracji oraz cetraly pukt dostępu obywateli do tych usług. W kilku krokach zaprezetujemy, jak w prosty sposób z urzędu zrobić e-urząd udostępiając mieszkańcom swoje usługi elektroiczie. Droga do tego celu prowadzi przez epuap. Każdy obywatel, który chciałby skorzystać z elektroiczej formy kotaktu z Policją musi zarejestrować się a stroie oraz założyć profil zaufay (jest to bezpłata metoda uwierzyteliaia obywatela w systemach elektroiczej admiistracji), bądź zakupić kwalifikoway podpis elektroiczy (płata metoda uwierzyteliaia tożsamości). Dla fukcjoariuszy, realizacja spraw drogą elektroiczą ozacza usprawieie przepływu daych oraz odciążeie od żmudych, powtarzalych czyości biurokratyczych. Policjaci mogą skutecziej sprawować kotrolę ad prowadzeiem ajważiejszych spraw i dochodzeń, a osoby ich adzorujące mają możliwość przeglądaia spraw dzięki zaawasowaym fukcjoalościom związaym z dokumetacją i przepływem zadań. System uprości pracę, wyelimiuje potrzebę stosowaia papieru, skróci czas sporządzaia raportów i pozwoli skocetrować się a podstawowym zadaiu, jakim jest ochroa społeczeństwa. 18 ifo kiosków Udostępioe w 18. komedach Policji kioski, to komputery z dostępem do iteretu. Dzięki im obywatel, który ie posiada iteretu będzie mógł ieodpłatie skorzystać z tego sprzętu celem załatwieia sprawy urzędowej. 840 urządzeń wielofukcyjych Projekt eusługi to ułatwieia ie tylko dla obywateli. Fukcjoariusze Policji w ramach projektu otrzymali owy sprzęt, który pozwoli a przetwarzaie papierowych wersji dokumetów a postać cyfrową, szybki wydruk iezbędych dokumetów oraz przesłaie ich drogą elektroiczą a wskazae adresy. 120 tys. fukcjoariuszy i pracowików Wdrożoy w Policji oraz komórkach jej podległych elektroiczy obieg dokumetów obejmie swoim zasięgiem ok. 120 tys. fukcjoariuszy i pracowików. Budoway moduł e-kacelaria będzie służyć rejestracji i ewidecji dokumetów związaych z realizacją spraw w jedostkach orgaizacyjych Policji (zarówo elektroiczych, będących efektem wprowadzeia eusług, jak i papierowych, podlegających cyfryzacji). W ramach cyfryzacji dokumetów moduł te zapewi skaowaie dokumetów, ich przetwarzaie do postaci edytowalej, adawaie umerów (z wielu ewidecji) oraz dekretowaie a różych szczeblach orgaizacyjych. Zapewi rówież śledzeie aktualego miejsca przetwarzaia dokumetu oraz jego archiwizację. dokończeie s. 2

2 EKSPERT RADZI Michał Bukowski, zastępca kierowika projektu epuap2 w CPI MSWiA Co powia zrobić gmia, aby udostępiać usługi drogą elektroiczą i mieć dostęp do owego BIP? N ależy założyć koto a platformie epuap i uzyskać status Podmiotu Publiczego. Najkrócej, odbywa się to w czterech etapach: Etap I Założeie kota dla Podmiotu Publiczego (PP) a platformie epuap; Etap II Złożeie wiosku do MSWiA o adaie uprawień Podmiotowi Publiczemu do świadczeia usług a platformie epuap; Etap III Nadaie uprawieia przez MSWiA Podmiotowi Publiczemu do świadczeia usług a platformie epuap i przesłaie iformacji zwrotej; Etap IV Kofiguracja elektroiczej skrzyki podawczej przez Podmiot Publiczy. Po założeiu kota dla istytucji publiczej, podmioty zobowiązae przez ustawę o dostępie do iformacji publiczej do prowadzeia stro podmiotowych BIP, będą mogły zarządzać treścią swoich stro po zalogowaiu się a platformę epuap. Igor Bedarski, kierowik projektu epuap2 w CPI MSWiA. Co powia zrobić gmia, aby pełić rolę puktu potwierdzającego profil zaufay? P uktem potwierdzającym profil zaufay, który potwierdza, przedłuża ważość lub uieważia profile zaufae, może być każdy podmiot publiczy. Warukiem jest spełieie wymagań określoych w przepisach wydaych a podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1 Ustawy z dia 17 lutego 2005 r. o iformatyzacji działalości podmiotów realizujących zadaia publicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z póź. zm.) oraz uzyskaie zgody miistra właściwego do spraw iformatyzacji (Miister SWiA). Wzór wiosku wraz z iformacjami pomocymi w uzyskaiu zgody moża odaleźć a stroie Proces te ie jest skomplikoway, warto go podjąć. Sukces miasta Tychy, które uzyskało zgodę a pełieie roli puktu potwierdzającego pokazuje, że zaiteresowaie mieszkańców uzyskaiem profili jest duże. Im więcej miejsc gdzie mogą je zrealizować, tym realiejsza będzie idea e-admiistracji. Do e-urzędu przez epuap dokończeie ze s. 1 U rząd, który chce udostępiać usługi publicze przez iteret i umożliwić obywatelowi tą drogą kotakt z istytucją, ie musi budować własych systemów. Może bezpłatie wykorzystać do tego platformę epuap. Etap I Założeie kota dla Podmiotu Publiczego (PP) a platformie epuap Pierwszym krokiem, który umożliwia świadczeie usług drogą elektroiczą, jest założeie kota. Do tego celu wystarczy uruchomić przeglądarkę iteretową i wejść a stroę Należy pamiętać, że koto urzędu może być założoe tylko przez użytkowika (osobę fizyczą) platformy epuap upoważioego do reprezetowaia urzędu Podmiotu Publiczego (PP). Dlatego w pierwszej kolejości użytkowik upoważioy do reprezetowaia Podmiotu Publiczego: zakłada swoje koto, a astępie, działając w imieiu Podmiotu Publiczego, zakłada dla iego koto. W celu rejestracji a gov.pl koiecze jest wypełieie formularza odpowiedimi daymi, takimi jak: imię, azwisko, , logi (będzie potrzeby podczas logowaia do systemu epuap) oraz wybór metody uwierzytelieia przy logowaiu do epuap: za pomocą hasła lub certyfikatu (dla posiadaczy podpisu elektroiczego weryfikowaego certyfikatem kwalifikowaym). Pamiętajmy, że samo założeie kota użytkowika ie wystarczy do logowaia się a epuap. Obecie koiecze jest jeszcze założeie orgaizacji (podmiotu). Dotyczy to zarówo osób fizyczych, jak i istytucji publiczych zastrzega Michał Bukowski, zastępca kierowika projektu epuap2 w CPI MSWiA. W przypadku zakładaia orgaizacji dla istytucji publiczych udostępioa została a platformie epuap fukcjoalość pobraia daych ze Słowika Podmiotów Publiczych (SPP). Słowik te tworzoy jest a podstawie daych pochodzący z rejestru REGON, o którego aktualość dba Główy Urząd Statystyczy. Aby skorzystać z SPP podczas zakładaia orgaizacji (podmiotu) dla urzędu ależy wybrać typ Istytucji Publiczej: osobę prawą albo jedostkę bez osobowości prawej oraz zazaczyć opcję Reprezetuję podmiot publiczy. Profil zaufay P rofil zaufay to bezpłaty podpis elektroiczy, dzięki któremu obywatel może załatwić sprawy admiistracyje drogą elektroiczą, bez koieczości wychodzeia z domu. Idetyfikuje osobę, która te podpis wykorzystuje. Cały proces wykorzystaia profilu odbywa się a elektroiczej Jeśli pobrae dae ze Słowika Podmiotów Publiczych są ieprawidłowe lub iekomplete dla daego podmiotu, urząd musi zwrócić się do GUS z prośbą o ich uaktualieie. Dopiero po zaktualizowaiu daych przez GUS i poowym zaimportowaiu daych a epuap zmiay będą widocze dla użytkowików dodaje Michał Bukowski. Po uzupełieiu pozostałych wymagaych pól pojawi się raport końcowy podsumowujący zakładaie kota, który zawiera: podstawowe dae użytkowika, dae podmiotu, dae adresowe podmiotu. Najważiejszymi daymi są: Idetyfikator użytkowika (logi), Idetyfikator podmiotu. Idetyfikatory te musimy zapamiętać, poieważ służą oe do rozpozawaia użytkowika w systemie i jego uwierzytelieia. Etap II Wypełieie i złożeie do MSWiA wiosku o adaie uprawień Podmiotowi Publiczemu do świadczeia usług a platformie epuap Samo założeie kota a epuap ie jest wystarczające do pełego korzystaia z możliwości platformy epuap przez Podmiot Publiczy. Koiecze jest adaie Podmiotowi Publiczemu odpowiedich uprawień przez Miisterstwo Spraw Wewętrzych i Admiistracji. W tym celu ależy złożyć wiosek o aktywowaie przez MSWiA fukcjoalości epuap dla Podmiotu Publiczego. Wiosek o adaie uprawień jest dostępy a stroie (p. ze stroy Platformie Usług Admiistracji Publiczej (epuap). Profil zaufay spełia fukcje podobe do oferowaych obecie komercyjych podpisów elektroiczych. Posługując się azwą użytkowika (logi), hasłem oraz adresem poczty elektroiczej moża załatwiać wiele spraw admiistra- główej w dziale Jak rozpocząć pracę z epuap? ). Dostępe są dwie możliwości przesłaia wiosku: w tradycyjej wersji papierowej, elektroiczie za pomocą formularza zamieszczoego a epuap. Najłatwiejszym sposobem jest przesłaie wypełioego wiosku drogą elektroiczą za pośredictwem epuap. Wystarczy się zalogować, wybrać aktywowaie przez MSWiA fukcjoalości epuap dla Podmiotu Publiczego i wysłać odpowiedi formularz. Etap III Nadawaie uprawień Na podstawie pozytywie zweryfikowaego wiosku w Departamecie Społeczeństwa Iformacyjego Miisterstwa Spraw Wewętrzych i Admiistracji zostaą adae a platformie epuap uprawieia do świadczeia usług przez Podmiot Publiczy. Iformacja o adaiu uprawień zostaie przesłaa zwrotie do Podmiotu Publiczego elektroiczie. W przypadku braku poprawej weryfikacji wiosku przesłaa będzie iformacja o odrzuceiu wiosku z podaiem przyczyy lub z prośbą o uzupełieie wiosku. Etap IV Kofigurowaie elektroiczej skrzyki podawczej Po adaiu uprawień Podmiotowi Publiczemu ależy zaistalować aplikację Elektroiczej Skrzyki Podawczej, która udostępioa została przez MSWiA do bezpłatego wykorzystaia. Istalator usługi dostępy jest w dziale Podmioty Publicze > Zaistaluj usługę. cyjych za pośredictwem Iteretu (p. woszeie pism, wiosków i zapytań). Aby uzyskać profil zaufay ależy ajpierw założyć koto użytkowika a portalu epuap (www.epuap.gov.pl) i wysłać za jego pomocą wiosek o potwierdzeie profilu zaufaego. Następym krokiem jest uwierzytelieie profilu w jedym z puktów potwierdzających ich lista jest dostępa a stroie Najpopulariejsze usługi a platformie epuap Usługi oferowae przez ajwiększą liczbę podmiotów: skargi, wioski, zapytaia do urzędu, zezwoleie a usuięcie drzew i krzewów, elektroicze przesyłaie tytułów wykoawczych, dopisaie do spisu wyborców, udostępieie iformacji publiczej a wiosek. Pozostałe populare usługi a platformie epuap: Przedsiębiorczość: wpis do cetralej ewidecji i iformacji o działalości gospodarczej, zezwoleie a sprzedaż apojów alkoholowych. Edukacja: dofiasowaie kosztów kształceia młodociaych pracowików, wiosek o stypedium szkole, dofiasowaie zakupu podręczików. Podatki, opłaty, cła: umarzaie, odraczaie lub rozkładaie a raty grzywy, umarzaie, odraczaie lub rozkładaie a raty ależości budżetowych. Rolictwo: deklaracja DR-1 a podatek roly, świadczeie o osobistym prowadzeiu gospodarstwa rolego. Zdrowie: zaświadczeie o zgłoszeiu do ubezpieczeia zdrowotego ZUS-EWZ. Motoryzacja i trasport: wydaie wtórika tablic rejestracyjych, wydaie wtórika prawa jazdy, umorzeie lub rozłożeie a raty madatu karego. Sprawy obywatelskie: jedorazowa zapomoga z tytułu urodzeia dziecka (becikowe), odpisy i zaświadczeia z ksiąg stau cywilego. Kultura, sport i turystyka: pozwoleie a przeprowadzeie zbiórki publiczej, zgłoszeie utworzeia stowarzyszeia zwykłego, wpis do ewidecji stowarzyszeń kultury fizyczej ieprowadzących działalości gospodarczej. Pomoc społecza: zaświadczeie o iezalegaiu w opłacaiu składek ZUS-EWN, zaświadczeie o przekroczeiu roczej graicy podstawy wymiaru składek (30-krotość) ZUS-EPW, zgłoszeie reklamacji do iformacji o staie kota osoby ubezpieczoej ZUS-ERU, zwrot adpłacoych składek a wiosek płatika ZUS-EZS, pomoc w sytuacji kryzysowej, przyzaie dodatku mieszkaiowego, przyzaie prawa do zasiłku pielęgacyjego, udzieleie pomocy społeczej. Budowictwo i mieszkaia: ajem lokali użytkowych, abycie ieruchomości w trybie bezprzetargowym, pozwoleie a budowę, adaie umeru porządkowego ieruchomości, zmiaa sposobu użytkowaia obiektu budowlaego lub jego części. Wydawca: Cetrum Projektów Iformatyczych MSWiA ul. rtm. Witolda Pileckiego Warszawa Redaktor aczela: Karolia Jarosławska Opracowaie: Jakub Duraj, Marci Ryłko Ewa Szczepańska, Ewa Szczypek Moika Wach 2

3 egzemplarz bezpłaty B udowa systemu VIS jest szczególie ważym osiągięciem w zakresie wspólej polityki wizowej oraz swobody przemieszczaia się osób, w ramach strefy Schege. System służy do zarządzaia ruchem migracyjym obcokrajowców gwaratuje wymiaę iformacji o osobach starających się o wizę i wizach wydaych przez państwa tworzące strefę. VIS jest więc ważym elemetem zarządzaia graicami zewętrzymi Uii. Każdego roku kosulaty państw, ależących do strefy Schege, rozpatrują około 13 milioów wiosków o wydaie wiz Schege, z czego prawie 12 milioów otrzymuje pozytywą decyzję. Liczba ta ciągle rośie. System VIS jest bazą daych, zawierającą dae wioskodawców ubiegających się o wydaie wizy. Polska w systemie iformacji wizowej Podczas polskiej prezydecji, w diu 11 paździerika 2011 r. Miister Spraw Wewętrzych i Admiistracji, Jerzy Miller razem z komisarz ds. wewętrzych UE, Cecilią Malmstroem, uroczyście ogłosili uruchomieie Wizowego Systemu Iformacyjego (VIS), a także przedstawili korzyści z jego wdrożeia. Są to takie dae jak: imię, azwisko, umer dokumetu podróży, miejsce docelowe podróży, okres ważości wizy, zakres terytorialy, zdjęcie twarzy, odciski palców, wszelkie decyzje dotyczące wizy (odmowa, wydaie, uieważieie). Uruchomieie Wizowego Systemu Iformacyjego wiąże się z zapewieiem wysokiego poziomu bezpieczeństwa a tereie strefy Schege. Każda osoba przekraczająca graicę zewętrzą Uii Europejskiej, będzie sprawdzaa w systemie VIS, co umożliwi idetyfikację osób ie posiadających uprawieia wjazdu czy też posiadających ieważą bądź podrobioą wizę. Weryfikacja będzie odbywać się przez porówaie daych biometryczych, pobraych a graicy z daymi przechowywaymi w systemie VIS. Przyjęte rozwiązaia usprawią współpracę pomiędzy państwami człokowskimi m.i. w zakresie: wspólej polityki wizowej, zapobiegaia hadlu wizami, idetyfikacji osób, które mogą ie spełiać waruków wjazdu, pobytu lub zamieszkaia a terytorium UE. System VIS zajdzie zastosowaie m.i. w sytuacji, gdy posiadacz wizy straci dokumet podróży. W takim przypadku, dzięki idetyfikacji osoby w systemie VIS, Źródło: Komisja Europejska będzie możliwe sprawdzeie statusu pobytu daej osoby, potwierdzeie tożsamości posiadacza wizy oraz sprawe wydaie dokumetów umożliwiających kotyuowaie podróży lub pobytu. Zaletą systemu jest rówież usprawieie i przyspieszeie procesu wydawaia wiz Schege, co ma szczególe zaczeie dla osób często podróżujących. Jedocześie każdy cudzoziemiec, który już wcześiej legalie przebywał a obszarze UE i jest wiarygody (co potwierdza historia wpisów w systemie VIS) może być zwolioy z obowiązku osobistego stawieictwa w istytucji wydającej wizę. Praktycze kosekwecje wdrożeia systemu VIS dla obcokrajowców to między iymi: 1. Osobiste stawieictwo w kosulacie przy pierwszym wiosku wizowym. 2. Pobraie od osoby ubiegającej się o wizę daych biometryczych (zdjęcia twarzy, odcisków palców). 3. Zwolieie z koieczości osobistego stawieictwa przy ubiegaiu się o koleją wizę odciski palców mogą być kopiowae z poprzedich wiosków jeżeli ie są starsze iż 59 miesięcy. 4. Koieczość pobraia odcisków palców w okresie krótszym iż 59 miesięcy, w przypadku uzasadioych wątpliwości dotyczących tożsamości osoby. System VIS jest budoway przez Komisję Europejską przy ścisłej współpracy państw Strefy Schege. Za część cetralą odpowiada Komisja Europejska, atomiast za części arodowe poszczególe państwa Strefy Schege. W Polsce za koordyację przygotowaia polskiego systemu VIS odpowiedziale było MSWiA, a w szczególości Cetrum Projektów Iformatyczych MSWiA. Natomiast za budowę polskiego cetralego systemu VIS odpowiedzialy był Komedat Główy Policji. Wdrożeie systemu VIS jest procesem złożoym, odbywa się etapami. W pierwszej kolejości wykorzystaie VIS w procesie wizowym, astąpiło w Afryce Półocej. W astępej kolejości VIS zostaie uruchomioy a Bliskim Wschodzie (Izrael, Jordaia, Liba, Syria) oraz w regioie Zatoki Perskiej (Afgaista, Ira, Irak, Kuwejt, Katar, Arabia Saudyjska i Emiraty Arabskie). W efekcie, około 2013 roku system zostaie wdrożoy we wszystkich istytucjach państw strefy Schege, biorących udział w procesie wizowym. W Polsce z systemu VIS korzystają istytucje i orgay odpowiedziale za sprawy wizowe i bezpieczeństwo państwa. Należą do ich: Straż Graicza, kosul, wojewoda, miister właściwy do spraw zagraiczych, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Komedat Wojewódzki Policji, komedat powiatowy (miejski) Policji, komedat oddziału Straży Graiczej lub komedat placówki Straży Graiczej, Służba Cela, Rada do Spraw Uchodźców, Sąd, prokuratura, Policja, Agecja Bezpieczeństwa Wewętrzego, Agecja Wywiadu, Cetrale Biuro Atykorupcyje, orgay kotroli skarbowej, Biuro Ochroy Rządu, Służba Kotrwywiadu Wojskowego, Żadarmeria Wojskowa, Służba Wywiadu Wojskowego. Dae gromadzoe w systemie są wykorzystywae do podejmowaia decyzji w zakresie wydaia, odmowy wydaia, uieważieia, przedłużeia i cofięcia wizy. Poadto służą do sprawdzaia tożsamości i uprawień do wjazdu a graicach, a także idetyfikacji osoby a terytorium państwa. Szczególym przypadkiem jest wykorzystaie daych w celu zapobiegaia, wykrywaia lub ścigaia terroryzmu lub przestępczości. Z SSDIP mogą korzystać wszystkie istytucje, które zgodie z ustawą o dostępie do iformacji publiczej z 6 wrześia 2001 roku zobowiązae są do prowadzeia stro podmiotowych BIP. Warukiem korzystaia z SSDIP będzie posiadaie kota a elektroiczej Platformie Usług Admiistracji Publiczej (epuap) oraz uzyskaie statusu Istytucji Publiczej. Aplikacja SSDIP jest zitegrowaa z platformą epuap. Rozwiązaie to iesie ze sobą wiele korzyści dla istytucji publiczej. Oprócz większego bezpieczeństwa SSDIP korzysta z systemu uprawień epuap obecość a platformie epuap ozacza dla istytucji możliwość udostępiaia swoich usług elektroiczie p. Elektroiczej Skrzyki Podawczej. Warto przypomiać o tych korzyściach, bo choć a platformie epuap jest już poad kot założoych przez jedostki budżetowe, ie wszystkie wykorzystują w pełi jej możliwości mówi Igor Bedarski, kierowik projektu epuap2 w Cetrum Projektów Iformatyczych MSWiA SSDIP zawiera fukcjoalości stroy główej BIP (listę podmiotów posiadających BIP w ramach SSDIP wraz z odośikami umożliwiającymi połączeie z ich stroami) oraz daje możliwość tworzeia stro podmiotowych BIP. Każdy z podmiotów tworzy samodzielie stroę podmiotową BIP w ramach SSDIP i samodzielie ją prowadzi. Zarówo możliwość wprowadzaia iformacji a stroę podmiotową BIP, jak i modyfikacja treści możliwa jest wyłączie przez osobę upoważioą Dlaczego warto korzystać z cetralego BIP? Scetralizoway System Dostępu do Iformacji Publiczej (SSDIP) to bezpłata aplikacja, która ujedolici stroy podmiotowe BIP, zwiększając dostępość do iformacji publiczej dla obywateli. Nowy BIP ozacza poprawę zarządzaia iformacją publiczą i ułatwieie dostępu do iej. przez kierowika jedostki, czyli Redaktora stroy podmiotowej BIP. Korzyści SSDIP Według badaia Społeczeństwo Iformacyje w liczbach przeprowadzoego przez DSI MSWiA, średi koszt utrzymaia stroy podmiotowej BIP wyosi PLN. Biorąc pod uwagę ilość podmiotów zobowiązaych a mocy art. 4 Ustawy o dostępie do iformacji publiczej, oszacowaą przez NIK, czyli około podmiotów, koszt utrzymaia rozproszoego systemu dostępu do iformacji publiczej szacuje się a poziomie PLN w skali roku. Zastosowaie SSDIP pozwoli zaczie zmiejszyć te koszty tłumaczy Izabela Adamska, kierowik Cetrum ekompetecji w CPI MSWiA. Dzięki Scetralizowaemu Systemowi Dostępu do Iformacji Publiczej mieszkańcy szybciej zajdą iteresujące ich treści w biuletyach m.i. urzędów czy sądów. Usprawioe zostaą mechaizmy gromadzeia, udostępiaia i prezetacji iformacji publiczych podmiotów mających ustawowy obowiązek prowadzeia stro podmiotowych BIP. Zyskają także możliwość wyszukiwaia iformacji publiczych wśród wszystkich jedostek posiadających stroy podmiotowe BIP w ramach SSDIP. Cetraly BIP ozacza rozszerzeie wachlarza usług elektroiczych dostępych a platformie epuap (w tym: dostęp do iformacji publiczej, zamówień publiczych, aboru a wole staowiska pracy w admiistracji). Dzięki itegracji z platformą epuap a owych użytkowików SSDIP czeka zacze udogodieie. Podczas rejestracji stroy podmiotowej BIP w ramach SSDIP, po wpisaiu umeru REGON, dae o podmiocie pobierae są automatyczie ze Słowika Podmiotów Publiczych a platformie epuap, zasilaego z rejestru REGON i TERYT. Zakres tych daych jest zaczie szerszy iż iformacje o podmiocie dostępe Stroie Główej BIP, co więcej, dae te są automatyczie aktualizowae. Poadto w SSDIP gromadzoe są dae o liczbie pobrań stro podmiotowych BIP dodaje Izabela Adamska. 3

4 Testowaliśmy System Iformatyczy Powiadamiaia Ratukowego System Iformatyczy Wojewódzkich Cetrów Powiadamiaia Ratukowego zalazł się w końcowej fazie produkcyjej. Aby sprawdzić, jak zachowuje się o w praktyczym zastosowaiu, pod koiec sierpia w Lubliie odbyło się, zorgaizowae przez Cetrum Projektów Iformatyczych MSWiA spotkaie, którego główym celem było przetestowaie kolejej wersji systemu powiadamiaia ratukowego oraz współpracy SI WCPR z Systemem Wspomagaia Dowodzeia Policji. W lubelskim pilotażu wzięli udział Koordyatorzy Wojewódzkich Cetrów Powiadamiaia Ratukowego ze wszystkich województw, przedstawiciele lubelskiej Państwowej Straży Pożarej i Policji, a także przedstawiciele MSWiA oraz Cetrum Projektów Iformatyczych MSWiA. Oprócz części merytoryczej, koferecja staowiła bardzo dobrą okazję do wzajemego pozaia się osób, których sprawa współpraca gwaratować będzie bezpieczeństwo obywatelom. Była to też szasa a wymiaę uwag i doświadczeń zdobytych przy pracach związaych z wdrażaiem SIPR. Miejscem główej części koferecji była siedziba lubelskiego Wojewódzkiego Cetrum Powiadamiaia Ratukowego. W spotkaiu udział wzięli rówież Sekretarz Stau w Miisterstwie Spraw Wewętrzych i Admiistracji Włodzimierz Karpiński, Podsekretarz Stau w tym resorcie Piotr Kołodziejczyk, Wojewoda Lubelski Pai Geowefa Tokarska oraz Dyrektor CPI MSWiA Zbigiew Olejiczak i dyrektorzy Departametu Ewidecji Państwowych i Teleiformatyki Witold Jarzyka i Waldemar Curyło. Spotkaie podzieloe zostało a dwie główe części: teoretyczą, w trakcie której koleji prelegeci przedstawiali iformacje o projekcie i poszczególych etapach jego wdrożeia oraz część praktyczą, w ramach której odbyło się przeprowadzeie sceariuszy testowych. W przerwie między obiema częściami zorgaizowaa została koferecja prasowa. Przyjechaliśmy tu uczyć się z doświadczeń Lubelskich mówił a koferecji wicemiister Kołodziejczyk po to, żeby było łatwiej wdrażać system w Krakowie, w Warszawie, czy w Pozaiu. Wbrew wielu opiiom, ie jest tak, że w Polsce ie działają umery alarmowe. Fot. M. Ryłko Pomoc jest a razie jedak świadczoa dłużej iż mogłaby być. Zacze skróceie tego czasu astąpi wraz z pełym wdrożeiem SIPR. wyjaśiał. Włączeie całego kraju do jedego systemu przyda się zwłaszcza przy dużych zdarzeiach. Dziś jest z tym problem. Jak już jest duży wypadek czy katastrofa i jest koieczość zadyspoowaia kilkuastu karetek, czy wozów strażackich, to wykracza to poza możliwość pojedyczego cetrum zarządzaia tłumaczył dalej Piotr Kołodziejczyk Teraz ie będzie z tym problemu, bo cetra w poszczególych województwach będą ze sobą połączoe. Operator będzie mógł zareagować atychmiast. Jest to bardzo złożoe przedsięwzięcie dodał dyrektor CPI MSWiA Zbigiew Olejiczak dzisiaj widzimy tylko kawałek tej góry lodowej, która jest aprawdę potęża złożoa techiczie, techologiczie i orgaizacyjie. Praktycze aspekty fukcjoowaia systemu przedstawił a koferecji prasowej Michał Kozera z CPI MSWiA Dziś telefoy odbierają główie policjat, czy strażak. A chodzi o to, by oi zajęli się swoją pracą, by ieśli am pomoc. Teraz telefo odbierze operator, czyli osoba cywila, zająca języki, po testach psychologiczych, która wpisze zdarzeie do systemu. Musi umieć rozmawiać z poszkodowaym, czy świadkiem zdarzeia, by jak ajwięcej kokretych iformacji zalazło się w systemie. Dlatego wyposażamy operatorów, którzy są kształcei zarówo od stroy teleiformatyczej, jak i pod względem tego, jak rozmawiać z osobą potrzebującą pomocy. Michał Kozera tłumaczył rówież, jak będzie przebiegać automatycza idetyfikacja umeru dzwoiącego, dzięki tak zwaej Platformie Lokalizacyjo-Iformacyjej Cetralej Bazy Daych (PLI CBD): Po odebraiu telefou operator zobaczy a mapie miejsce, w którym przebywa osoba dzwoiąca a umer alarmowy. To miejsce pojawi się iejako z automatu, w momecie wykręcaia umeru. W sytuacji, gdy zadzwoi p. dziecko z prośbą o pomoc, a ie będzie umiało wskazać miejsca swojego pobytu, system atychmiast wskaże miejsce, z którego wykoywae jest połączeie alarmowe. Efektem zmia, co pokazało lubelskie spotkaie pilotażowe, ma być skróceie przepływu iformacji, pomiędzy przedstawicielami policji, straży pożarej i ratowictwa medyczego, a co za tym idzie szybsza i skutecziejsza pomoc poszkodowaym. Z puktu widzeia użytkowików Systemu Iformatyczego Powiadamiaia Ratukowego -operatorów i służb ratukowych, efekt pilotażowej koferecji w Lubliie jest jak ajbardziej pozytywy. Uczesticy spotkaia pozali owy model orgaizacyjy przyjęcia i obsługi zgłoszeń alarmowych. Przedstawioy też został sposób wymiay daych pomiędzy sytemem WCPR, a systemami dziedziowymi SWD policji. Ceym aspektem, co podkreślało wielu uczestików spotkaia, była możliwość wymiay doświadczeń z wdrażaia i fukcjoowaia systemu w poszczególych województwach. Coraz większa sieć teleiformatycza dla umeru 112 Trwają itesywe prace zmierzające do zakończeia budowy Ogólopolskiej Sieci Teleiformatyczej a potrzeby obsługi umeru alarmowego 112 (OST 112). Systematyczie fializowae są koleje etapy wdrożeia. P od koiec wrześia br. zakończoo migrację usług sieci POLWAN do OST 112 a poziomie POL20 tj. w 20 lokalizacjach a poziomie miast wojewódzkich. Dzięki temu, Komedy Wojewódzkie Policji oraz Komeda Główa Policji mogą realizować trasmisję daych po ifrastrukturze sieciowej o dużo większej wydajości iż dotąd, co zaczie usprawi przekazywaie daych oraz zapewi szybki i ieprzerway dostęp do cetralych systemów iformatyczych dla fukcjoariuszy Policji. Jedocześie, a początku paździerika, zakończoo migrację większości usług sieci POLWAN i sieci wojewódzkich Policji do OST 112 a poziomie POL35, czyli w 41 lokalizacjach w pozostałych dużych ośrodkach miejskich. Do wykoaia pełego zakresu migracji, do końca paździerika br., iezbęde jest przeprowadzeie przez jedostki Policji wewętrzych prac dostosowawczych oraz przygotowaie ifrastrukturale jedej Komedy Miejskiej Policji. Dzięki uruchomieiu OST 112 realizującej dotychczasowe fukcje POLWAN oraz sieci wojewódzkich Policji, fukcjoariusze Komed Miejskich Policji uzyskają możliwość dostępu do zaczie bardziej wydajego medium trasmisji daych. Zakończeie wszystkich realizowaych obecie prac związaych z uruchomieiem trasmisji daych i migracją usług do OST 112 a ostatim, powiatowym poziomie w poad 270 węzłach zlokalizowaych w Komedach Powiatowych Policji, plaowae jest do końca br. Termi te jest jedak uzależioy od zakończeia prac w poszczególych węzłach POL300, związaych z zapewieiem gotowości ifrastrukturalej lokalizacji do uruchomieia ww. urządzeń OST 112. Zakończeie ww. prac przyczyia się do realizacji wdrożeia systemu do obsługi zgłoszeń alarmowych a umer 112 oraz poprawy działaia Policji, jako jedego z podmiotów systemu powiadamiaia ratukowego. Telefoy IP dla Policji i Państwowej Straży Pożarej Pod koiec sierpia br. CPI MSWiA zakończyło dostawy kolejej partii telefoów IP do jedostek Policji i Straży Pożarej, w ramach projektu Ogólopolska Sieć Teleiformatycza a potrzeby obsługi umeru alarmowego 112 (OST 112). W sumie, od 2010 r. dostarczoo telefoów IP. Z akupioe telefoy pozwolą a efektywe wykorzystaie możliwości, jakie daje budowaa sieć teleiformatycza (OST112). Nowe aparaty wpłyą a podiesieie stadardów obsługi połączeń oraz bezpieczeństwa trasmisji głosu, przez zastosowaie owoczesych rozwiązań takich, jak p. szyfrowaie połączeń głosowych. Zastosowaa w urządzeiach owoczesa techologia pozwoli a uruchomieie owych usług takich fukcji, jak telekoferecja, co usprawi współpracę służb podczas przyjmowaia zgłoszeń a umer alarmowy 112 oraz ie umery alarmowe. Dzięki temu astąpi poprawa w komuikacji między służbami ratowictwa. W sumie w ramach projektu OST 112 do końca roku do jedostek Policji i PSP zostaie dostarczoych 1500 telefoów IP. 4 1 lipca 2011 roku Polska objęła przewodictwo w Radzie Uii Europejskiej, w ramach Prezydecji grupowej, jako pierwsze i ajwiększe państwo tzw. Tria, w skład którego wchodzą: Królestwo Daii i Republika Cypryjska. C etrum Projektów Iformatyczych MSWiA jest odpowiedziale za realizację astępujących zadań w ramach Prezydecji: Rola CPI w polskiej Prezydecji Zapewieie ifrastruktury teleiformatyczej dla Prezydecji Zapewieie ifrastruktury iformatyczo-telekomuikacyjej do przygotowaia i obsługi Przewodictwa Polski w Radzie Uii Europejskiej w II połowie 2011 r. to międzyresortowy projekt powołay w celu wsparcia procesu przygotowaia, a astępie sprawowaia Prezydecji. Cetrum Projektów Iformatyczych MSWiA jest podmiotem koordyującym oraz odpowiedzialym za zapewieie złożoej ifrastruktury teleiformatyczej całości projektu. Przewodictwo w spotkaiach grup roboczych Rady UE podczas polskiej Prezydecji W okresie polskiej Prezydecji w Radzie UE, CPI MSWiA przewodiczy i koordyuje prace grup roboczych Rady UE, w zakresie realizacji projektów SIS (System Iformacyjy Schege) i VIS (Wizowy System Iformacyjy). Orgaizacja międzyarodowej koferecji SIPR i OST 112 w fukcjoowaiu umeru alarmowego 112 W kaledarz wydarzeń orgaizowaych w ramach Przewodictwa Polski w Radzie UE, została wpisaa koferecja orgaizowaa przez CPI MSWiA oraz stowarzyszeie EENA (Europea Emergecy Number Associatio) z siedzibą w Brukseli, poświęcoa roli Systemu iformatyczego powiadamiaia ratukowego oraz Ogólopolskiej sieci teleiformatyczej a potrzeby obsługi umeru alarmowego 112 w fukcjoowaiu tego umeru. Koferecja, orgaizowaa we współpracy z Departametem Aaliz i Nadzoru MSWiA oraz urzędem wojewódzkim i Wojewódzkim Cetrum Powiadamiaia Ratukowego w Krakowie, zaplaowaa została a 18 listopada br. Fot. CPI MSWiA

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji sierpień (154) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Możliwości eksportu iteretowy polskiej żywości do Malezji Program Odawiale LIFE źródła eergii, korzyści

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych W 2013 roku Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych kocetruje się a zagadieiu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009

BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009 BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 30.09.2009 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca r 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 6 marca WYDARZENIA Obradowali a IV Sesji Rady Miejskiej Za ami pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2015 roku. Posiedzeie

Bardziej szczegółowo

ECTS i DS Labels - olbrzymim sukcesem Politechniki Łódzkiej. Doktorat honoris causa dla prof. Jana Awrejcewicza. Innowacje, przyszłość, technologie

ECTS i DS Labels - olbrzymim sukcesem Politechniki Łódzkiej. Doktorat honoris causa dla prof. Jana Awrejcewicza. Innowacje, przyszłość, technologie W N U M E R Z E ECTS i DS Labels - olbrzymim sukcesem Politechiki Łódzkiej Politechika Łódzka jest jedyą publiczą uczelią w Polsce, która otrzymała od Komisji Europejskiej certyfikaty ECTS Label i DS Label.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012 Miesięczik Zakładowy Sucha Beskidzka Nakład 400 sztuk. Nr 11/160 grudzień 2012 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y B E Z P Ł A T N Y Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzeia Bez zmartwień, z barszczem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 79 31.07.2015 r. Artystycze wakacje str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 14 sierpia WYDARZENIA Rekordowe półrocze w Cetrum Kultury Blisko 35 tysięcy uczestików

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

nr 65 09.01.2015 r. Orszak Trzech Króli przyciągnął tłumy Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 23 stycznia

nr 65 09.01.2015 r. Orszak Trzech Króli przyciągnął tłumy Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 23 stycznia r 65 09.01.2015 r. Orszak Trzech Króli przyciągął tłumy Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 23 styczia WYDARZENIA Wróciła ormalość. Budżet uchwaloy Nowa Rada Miejska zamierza współpracować z Burmistrzem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W 2008 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W 2008 ROKU Medycya Pracy 2010;61(3):353 365 Istytut Medycyy Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Eliza Goszczyńska PRACA POGLĄDOWA DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ Grafika komputerowa, ajogóliej ujmując, dotyczy tworzeia obrazów za pomocą komputera. Jest to rozległa i dyamiczie rozwijająca się dziedzia. Zajmują się ią zarówo artyści

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM. wersja 1.0

INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM. wersja 1.0 INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM wersja 1.0 3 4 5 7 PROFIL ZAUFANY Czym jest profil zaufany? Korzyści z profilu zaufanego Jak posługiwać się profilem zaufanym? Jak uzyskać profil zaufany? 9 10 11

Bardziej szczegółowo

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK. Nr 8-2012 NOWA WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Polonijne Dni Młodzieży

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK. Nr 8-2012 NOWA WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Polonijne Dni Młodzieży ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK Nr 8-2012 NOWA WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! Poloije Di Młodzieży KWARTALNIK NOWA KWARTALNIK ZRZESZENIA ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo