eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "eusługi w liczbach Do e-urzędu przez epuap"

Transkrypt

1 egzemplarz bezpłaty Biulety iformacyjy CPI MSWiA 2/2011 (2) profili zaufaych Profil zaufay, jako metoda uwierzyteliaia obywateli cieszy się coraz większą popularością. W 4 miesiące od udostępieia fukcjoalości obywatele założyli profili. 13 paździerika 2011 epuap a ZMOKU W związku z plaowaym rozpoczęciem wdrożeń ZMOKU każda gmia powia posiadać koto dla Podmiotu Publiczego (PP) a elektroiczej Platformie Usług Admiistracji Publiczej (epuap oraz zaistalowaą Elektroiczą Skrzykę Podawczą (ESP) bezpłatą usługę udostępioą a platformie epuap. 12 paździerika 2011 Uruchomieie VIS Podczas polskiej prezydecji, w diu 11 paździerika 2011 r. astąpiło uruchomieie Wizowego Systemu Iformacyjego, który ma a celu zagwaratowaie wymiay iformacji o osobach starających się o wizę i wizach wydaych przez państwa tworzące strefę Schege. 6 paździerika 2011 Sprzęt i oprogramowaie dla WCPR W diu 12 wrześia 2011 r. zrealizoway został główy przedmiot umowy zawartej przez CPI MSWiA z firmą Wasko a Zakup i wdrożeie Systemu Iformatyczego Wojewódzkich Cetrów Powiadamiaia Ratukowego (SI WCPR). 30 wrześia 2011 Profil zaufay a Warmii i Mazurach Iteretowe Wrota Warmii i Mazur zostały zitegrowae z profilem zaufaym systemu epuap. Użytkowicy Cyfrowego Urzędu Warmii i Mazur mogą podpisywać wioski za pomocą profilu zaufaego udostępiaego a epuap. 27 wrześia 2011 Posiedzeie FoSIS II Realizacja kolejych etapów budowy Systemu Iformacyjego Schege (SIS II), była główym tematem dyskusji w trakcie posiedzeia grupy Rady Uii Europejskiej Frieds of SIS II (FoSIS II), które odbyło się 9 wrześia br. w Warszawie. Orgaizatorem spotkaia było CPI MSWiA. 16 wrześia 2011 Aktualizacja rejestrów państwowych Cetrum Projektów Iformatyczych MSWiA podpisało umowę z firmą Sygity a dostosowaie Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) do wymogów ustawy o ewidecji ludości i ustawy o dowodach osobistych. 15 wrześia 2011 eusługi w liczbach Usługi publicze przez iteret, wielofukcyjy sprzęt ułatwiający pracę biurową, ogólodostępe komputery dla obywateli to iektóre z produktów, realizowaego przez CPI MSWiA, projektu eusługi. W ramach projektu zostaie udostępioa platforma komuikacyja, służąca poprawie obiegu dokumetów wewątrz jedostek orgaizacyjych Policji oraz realizacji drogą elektroiczą spraw świadczoych przez Policję. Poad 2 lata 24 wrześia 2009 r. to data oficjalie rozpoczyająca projekt pod azwą Zitegrowaa, wielousługowa Platforma komuikacyja Policji z fukcją eusługi dla obywateli i przedsiębiorców (eusługi). Jego realizacja zakończy się 31 marca 2012 r., wówczas zostaą odebrae wszystkie jego produkty. Projekt w 85% fiasoway jest ze środków Europejskiego Fuduszu Rozwoju Regioalego w ramach Programu Operacyjego Iowacyja Gospodarka. 6 usług olie Załatwiaie spraw admiistracyjych drogą elektroiczą, to coraz bardziej powszecha metoda kotaktu obywatela z urzędem. Jak w każdym procesie admiistracyjym, obywatel zobowiązay jest do dostarczeia wielu dokumetów, iekiedy będących odpisami z iych urzędów, zaświadczeiami lekarskimi, etc. Udostępioe w ramach projektu usługi pozwolą a załatwieie tych spraw w całości drogą elektroiczą. W ramach projektu eusługi obywatel uzyska możliwość załatwiaia 6 owych spraw admiistracyjych udostępioych przez Policję: e-licecje usługa mająca a celu usprawieie procesu uzyskaia licecji p. detektywistyczej, e-pozwoleie a broń usługa umożliwiająca złożeie drogą elektroiczą wiosków iezbędych do uzyskaia wymagaego pozwoleia, e-skarga usługa umożliwiająca złożeie skargi a kogoś bądź w jakiejś sprawie przez iteret, e-zażaleie dzięki tej usłudze obywatel zyska możliwość zdalego złożeia zażaleia oraz odwołaia się Fot. C. Źmuda od decyzji wydaej przez jedostkę orgaizacyją Policji, e-zamówieia publicze to usługa usprawiająca proces zamówień publiczych w jedostkach orgaizacyjych Policji. Obywatele zyskają elektroiczy dostęp do dokumetów związaych z zamówieiami publiczymi jedostek Policji, e-aukcja (zbywaie majątku) usługa umożliwiająca przekazywaie drogą elektroiczą iformacji dot. zapotrzebowaia a pozyskaie majątku, korzystając z formularzy elektroiczych. Dzięki tej usłudze obywatel będzie mógł uczesticzyć w aukcjach Policji i abywać licytoway majątek bez koieczości osobistego stawieictwa a aukcjach tradycyjych. Do e-urzędu przez epuap Elektroicza Platforma Usług Admiistracji Publiczej (epuap) to środowisko ułatwiające istytucjom publiczym udostępiaie usług e-admiistracji oraz cetraly pukt dostępu obywateli do tych usług. W kilku krokach zaprezetujemy, jak w prosty sposób z urzędu zrobić e-urząd udostępiając mieszkańcom swoje usługi elektroiczie. Droga do tego celu prowadzi przez epuap. Każdy obywatel, który chciałby skorzystać z elektroiczej formy kotaktu z Policją musi zarejestrować się a stroie oraz założyć profil zaufay (jest to bezpłata metoda uwierzyteliaia obywatela w systemach elektroiczej admiistracji), bądź zakupić kwalifikoway podpis elektroiczy (płata metoda uwierzyteliaia tożsamości). Dla fukcjoariuszy, realizacja spraw drogą elektroiczą ozacza usprawieie przepływu daych oraz odciążeie od żmudych, powtarzalych czyości biurokratyczych. Policjaci mogą skutecziej sprawować kotrolę ad prowadzeiem ajważiejszych spraw i dochodzeń, a osoby ich adzorujące mają możliwość przeglądaia spraw dzięki zaawasowaym fukcjoalościom związaym z dokumetacją i przepływem zadań. System uprości pracę, wyelimiuje potrzebę stosowaia papieru, skróci czas sporządzaia raportów i pozwoli skocetrować się a podstawowym zadaiu, jakim jest ochroa społeczeństwa. 18 ifo kiosków Udostępioe w 18. komedach Policji kioski, to komputery z dostępem do iteretu. Dzięki im obywatel, który ie posiada iteretu będzie mógł ieodpłatie skorzystać z tego sprzętu celem załatwieia sprawy urzędowej. 840 urządzeń wielofukcyjych Projekt eusługi to ułatwieia ie tylko dla obywateli. Fukcjoariusze Policji w ramach projektu otrzymali owy sprzęt, który pozwoli a przetwarzaie papierowych wersji dokumetów a postać cyfrową, szybki wydruk iezbędych dokumetów oraz przesłaie ich drogą elektroiczą a wskazae adresy. 120 tys. fukcjoariuszy i pracowików Wdrożoy w Policji oraz komórkach jej podległych elektroiczy obieg dokumetów obejmie swoim zasięgiem ok. 120 tys. fukcjoariuszy i pracowików. Budoway moduł e-kacelaria będzie służyć rejestracji i ewidecji dokumetów związaych z realizacją spraw w jedostkach orgaizacyjych Policji (zarówo elektroiczych, będących efektem wprowadzeia eusług, jak i papierowych, podlegających cyfryzacji). W ramach cyfryzacji dokumetów moduł te zapewi skaowaie dokumetów, ich przetwarzaie do postaci edytowalej, adawaie umerów (z wielu ewidecji) oraz dekretowaie a różych szczeblach orgaizacyjych. Zapewi rówież śledzeie aktualego miejsca przetwarzaia dokumetu oraz jego archiwizację. dokończeie s. 2

2 EKSPERT RADZI Michał Bukowski, zastępca kierowika projektu epuap2 w CPI MSWiA Co powia zrobić gmia, aby udostępiać usługi drogą elektroiczą i mieć dostęp do owego BIP? N ależy założyć koto a platformie epuap i uzyskać status Podmiotu Publiczego. Najkrócej, odbywa się to w czterech etapach: Etap I Założeie kota dla Podmiotu Publiczego (PP) a platformie epuap; Etap II Złożeie wiosku do MSWiA o adaie uprawień Podmiotowi Publiczemu do świadczeia usług a platformie epuap; Etap III Nadaie uprawieia przez MSWiA Podmiotowi Publiczemu do świadczeia usług a platformie epuap i przesłaie iformacji zwrotej; Etap IV Kofiguracja elektroiczej skrzyki podawczej przez Podmiot Publiczy. Po założeiu kota dla istytucji publiczej, podmioty zobowiązae przez ustawę o dostępie do iformacji publiczej do prowadzeia stro podmiotowych BIP, będą mogły zarządzać treścią swoich stro po zalogowaiu się a platformę epuap. Igor Bedarski, kierowik projektu epuap2 w CPI MSWiA. Co powia zrobić gmia, aby pełić rolę puktu potwierdzającego profil zaufay? P uktem potwierdzającym profil zaufay, który potwierdza, przedłuża ważość lub uieważia profile zaufae, może być każdy podmiot publiczy. Warukiem jest spełieie wymagań określoych w przepisach wydaych a podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1 Ustawy z dia 17 lutego 2005 r. o iformatyzacji działalości podmiotów realizujących zadaia publicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z póź. zm.) oraz uzyskaie zgody miistra właściwego do spraw iformatyzacji (Miister SWiA). Wzór wiosku wraz z iformacjami pomocymi w uzyskaiu zgody moża odaleźć a stroie Proces te ie jest skomplikoway, warto go podjąć. Sukces miasta Tychy, które uzyskało zgodę a pełieie roli puktu potwierdzającego pokazuje, że zaiteresowaie mieszkańców uzyskaiem profili jest duże. Im więcej miejsc gdzie mogą je zrealizować, tym realiejsza będzie idea e-admiistracji. Do e-urzędu przez epuap dokończeie ze s. 1 U rząd, który chce udostępiać usługi publicze przez iteret i umożliwić obywatelowi tą drogą kotakt z istytucją, ie musi budować własych systemów. Może bezpłatie wykorzystać do tego platformę epuap. Etap I Założeie kota dla Podmiotu Publiczego (PP) a platformie epuap Pierwszym krokiem, który umożliwia świadczeie usług drogą elektroiczą, jest założeie kota. Do tego celu wystarczy uruchomić przeglądarkę iteretową i wejść a stroę Należy pamiętać, że koto urzędu może być założoe tylko przez użytkowika (osobę fizyczą) platformy epuap upoważioego do reprezetowaia urzędu Podmiotu Publiczego (PP). Dlatego w pierwszej kolejości użytkowik upoważioy do reprezetowaia Podmiotu Publiczego: zakłada swoje koto, a astępie, działając w imieiu Podmiotu Publiczego, zakłada dla iego koto. W celu rejestracji a gov.pl koiecze jest wypełieie formularza odpowiedimi daymi, takimi jak: imię, azwisko, , logi (będzie potrzeby podczas logowaia do systemu epuap) oraz wybór metody uwierzytelieia przy logowaiu do epuap: za pomocą hasła lub certyfikatu (dla posiadaczy podpisu elektroiczego weryfikowaego certyfikatem kwalifikowaym). Pamiętajmy, że samo założeie kota użytkowika ie wystarczy do logowaia się a epuap. Obecie koiecze jest jeszcze założeie orgaizacji (podmiotu). Dotyczy to zarówo osób fizyczych, jak i istytucji publiczych zastrzega Michał Bukowski, zastępca kierowika projektu epuap2 w CPI MSWiA. W przypadku zakładaia orgaizacji dla istytucji publiczych udostępioa została a platformie epuap fukcjoalość pobraia daych ze Słowika Podmiotów Publiczych (SPP). Słowik te tworzoy jest a podstawie daych pochodzący z rejestru REGON, o którego aktualość dba Główy Urząd Statystyczy. Aby skorzystać z SPP podczas zakładaia orgaizacji (podmiotu) dla urzędu ależy wybrać typ Istytucji Publiczej: osobę prawą albo jedostkę bez osobowości prawej oraz zazaczyć opcję Reprezetuję podmiot publiczy. Profil zaufay P rofil zaufay to bezpłaty podpis elektroiczy, dzięki któremu obywatel może załatwić sprawy admiistracyje drogą elektroiczą, bez koieczości wychodzeia z domu. Idetyfikuje osobę, która te podpis wykorzystuje. Cały proces wykorzystaia profilu odbywa się a elektroiczej Jeśli pobrae dae ze Słowika Podmiotów Publiczych są ieprawidłowe lub iekomplete dla daego podmiotu, urząd musi zwrócić się do GUS z prośbą o ich uaktualieie. Dopiero po zaktualizowaiu daych przez GUS i poowym zaimportowaiu daych a epuap zmiay będą widocze dla użytkowików dodaje Michał Bukowski. Po uzupełieiu pozostałych wymagaych pól pojawi się raport końcowy podsumowujący zakładaie kota, który zawiera: podstawowe dae użytkowika, dae podmiotu, dae adresowe podmiotu. Najważiejszymi daymi są: Idetyfikator użytkowika (logi), Idetyfikator podmiotu. Idetyfikatory te musimy zapamiętać, poieważ służą oe do rozpozawaia użytkowika w systemie i jego uwierzytelieia. Etap II Wypełieie i złożeie do MSWiA wiosku o adaie uprawień Podmiotowi Publiczemu do świadczeia usług a platformie epuap Samo założeie kota a epuap ie jest wystarczające do pełego korzystaia z możliwości platformy epuap przez Podmiot Publiczy. Koiecze jest adaie Podmiotowi Publiczemu odpowiedich uprawień przez Miisterstwo Spraw Wewętrzych i Admiistracji. W tym celu ależy złożyć wiosek o aktywowaie przez MSWiA fukcjoalości epuap dla Podmiotu Publiczego. Wiosek o adaie uprawień jest dostępy a stroie (p. ze stroy Platformie Usług Admiistracji Publiczej (epuap). Profil zaufay spełia fukcje podobe do oferowaych obecie komercyjych podpisów elektroiczych. Posługując się azwą użytkowika (logi), hasłem oraz adresem poczty elektroiczej moża załatwiać wiele spraw admiistra- główej w dziale Jak rozpocząć pracę z epuap? ). Dostępe są dwie możliwości przesłaia wiosku: w tradycyjej wersji papierowej, elektroiczie za pomocą formularza zamieszczoego a epuap. Najłatwiejszym sposobem jest przesłaie wypełioego wiosku drogą elektroiczą za pośredictwem epuap. Wystarczy się zalogować, wybrać aktywowaie przez MSWiA fukcjoalości epuap dla Podmiotu Publiczego i wysłać odpowiedi formularz. Etap III Nadawaie uprawień Na podstawie pozytywie zweryfikowaego wiosku w Departamecie Społeczeństwa Iformacyjego Miisterstwa Spraw Wewętrzych i Admiistracji zostaą adae a platformie epuap uprawieia do świadczeia usług przez Podmiot Publiczy. Iformacja o adaiu uprawień zostaie przesłaa zwrotie do Podmiotu Publiczego elektroiczie. W przypadku braku poprawej weryfikacji wiosku przesłaa będzie iformacja o odrzuceiu wiosku z podaiem przyczyy lub z prośbą o uzupełieie wiosku. Etap IV Kofigurowaie elektroiczej skrzyki podawczej Po adaiu uprawień Podmiotowi Publiczemu ależy zaistalować aplikację Elektroiczej Skrzyki Podawczej, która udostępioa została przez MSWiA do bezpłatego wykorzystaia. Istalator usługi dostępy jest w dziale Podmioty Publicze > Zaistaluj usługę. cyjych za pośredictwem Iteretu (p. woszeie pism, wiosków i zapytań). Aby uzyskać profil zaufay ależy ajpierw założyć koto użytkowika a portalu epuap (www.epuap.gov.pl) i wysłać za jego pomocą wiosek o potwierdzeie profilu zaufaego. Następym krokiem jest uwierzytelieie profilu w jedym z puktów potwierdzających ich lista jest dostępa a stroie Najpopulariejsze usługi a platformie epuap Usługi oferowae przez ajwiększą liczbę podmiotów: skargi, wioski, zapytaia do urzędu, zezwoleie a usuięcie drzew i krzewów, elektroicze przesyłaie tytułów wykoawczych, dopisaie do spisu wyborców, udostępieie iformacji publiczej a wiosek. Pozostałe populare usługi a platformie epuap: Przedsiębiorczość: wpis do cetralej ewidecji i iformacji o działalości gospodarczej, zezwoleie a sprzedaż apojów alkoholowych. Edukacja: dofiasowaie kosztów kształceia młodociaych pracowików, wiosek o stypedium szkole, dofiasowaie zakupu podręczików. Podatki, opłaty, cła: umarzaie, odraczaie lub rozkładaie a raty grzywy, umarzaie, odraczaie lub rozkładaie a raty ależości budżetowych. Rolictwo: deklaracja DR-1 a podatek roly, świadczeie o osobistym prowadzeiu gospodarstwa rolego. Zdrowie: zaświadczeie o zgłoszeiu do ubezpieczeia zdrowotego ZUS-EWZ. Motoryzacja i trasport: wydaie wtórika tablic rejestracyjych, wydaie wtórika prawa jazdy, umorzeie lub rozłożeie a raty madatu karego. Sprawy obywatelskie: jedorazowa zapomoga z tytułu urodzeia dziecka (becikowe), odpisy i zaświadczeia z ksiąg stau cywilego. Kultura, sport i turystyka: pozwoleie a przeprowadzeie zbiórki publiczej, zgłoszeie utworzeia stowarzyszeia zwykłego, wpis do ewidecji stowarzyszeń kultury fizyczej ieprowadzących działalości gospodarczej. Pomoc społecza: zaświadczeie o iezalegaiu w opłacaiu składek ZUS-EWN, zaświadczeie o przekroczeiu roczej graicy podstawy wymiaru składek (30-krotość) ZUS-EPW, zgłoszeie reklamacji do iformacji o staie kota osoby ubezpieczoej ZUS-ERU, zwrot adpłacoych składek a wiosek płatika ZUS-EZS, pomoc w sytuacji kryzysowej, przyzaie dodatku mieszkaiowego, przyzaie prawa do zasiłku pielęgacyjego, udzieleie pomocy społeczej. Budowictwo i mieszkaia: ajem lokali użytkowych, abycie ieruchomości w trybie bezprzetargowym, pozwoleie a budowę, adaie umeru porządkowego ieruchomości, zmiaa sposobu użytkowaia obiektu budowlaego lub jego części. Wydawca: Cetrum Projektów Iformatyczych MSWiA ul. rtm. Witolda Pileckiego Warszawa Redaktor aczela: Karolia Jarosławska Opracowaie: Jakub Duraj, Marci Ryłko Ewa Szczepańska, Ewa Szczypek Moika Wach 2

3 egzemplarz bezpłaty B udowa systemu VIS jest szczególie ważym osiągięciem w zakresie wspólej polityki wizowej oraz swobody przemieszczaia się osób, w ramach strefy Schege. System służy do zarządzaia ruchem migracyjym obcokrajowców gwaratuje wymiaę iformacji o osobach starających się o wizę i wizach wydaych przez państwa tworzące strefę. VIS jest więc ważym elemetem zarządzaia graicami zewętrzymi Uii. Każdego roku kosulaty państw, ależących do strefy Schege, rozpatrują około 13 milioów wiosków o wydaie wiz Schege, z czego prawie 12 milioów otrzymuje pozytywą decyzję. Liczba ta ciągle rośie. System VIS jest bazą daych, zawierającą dae wioskodawców ubiegających się o wydaie wizy. Polska w systemie iformacji wizowej Podczas polskiej prezydecji, w diu 11 paździerika 2011 r. Miister Spraw Wewętrzych i Admiistracji, Jerzy Miller razem z komisarz ds. wewętrzych UE, Cecilią Malmstroem, uroczyście ogłosili uruchomieie Wizowego Systemu Iformacyjego (VIS), a także przedstawili korzyści z jego wdrożeia. Są to takie dae jak: imię, azwisko, umer dokumetu podróży, miejsce docelowe podróży, okres ważości wizy, zakres terytorialy, zdjęcie twarzy, odciski palców, wszelkie decyzje dotyczące wizy (odmowa, wydaie, uieważieie). Uruchomieie Wizowego Systemu Iformacyjego wiąże się z zapewieiem wysokiego poziomu bezpieczeństwa a tereie strefy Schege. Każda osoba przekraczająca graicę zewętrzą Uii Europejskiej, będzie sprawdzaa w systemie VIS, co umożliwi idetyfikację osób ie posiadających uprawieia wjazdu czy też posiadających ieważą bądź podrobioą wizę. Weryfikacja będzie odbywać się przez porówaie daych biometryczych, pobraych a graicy z daymi przechowywaymi w systemie VIS. Przyjęte rozwiązaia usprawią współpracę pomiędzy państwami człokowskimi m.i. w zakresie: wspólej polityki wizowej, zapobiegaia hadlu wizami, idetyfikacji osób, które mogą ie spełiać waruków wjazdu, pobytu lub zamieszkaia a terytorium UE. System VIS zajdzie zastosowaie m.i. w sytuacji, gdy posiadacz wizy straci dokumet podróży. W takim przypadku, dzięki idetyfikacji osoby w systemie VIS, Źródło: Komisja Europejska będzie możliwe sprawdzeie statusu pobytu daej osoby, potwierdzeie tożsamości posiadacza wizy oraz sprawe wydaie dokumetów umożliwiających kotyuowaie podróży lub pobytu. Zaletą systemu jest rówież usprawieie i przyspieszeie procesu wydawaia wiz Schege, co ma szczególe zaczeie dla osób często podróżujących. Jedocześie każdy cudzoziemiec, który już wcześiej legalie przebywał a obszarze UE i jest wiarygody (co potwierdza historia wpisów w systemie VIS) może być zwolioy z obowiązku osobistego stawieictwa w istytucji wydającej wizę. Praktycze kosekwecje wdrożeia systemu VIS dla obcokrajowców to między iymi: 1. Osobiste stawieictwo w kosulacie przy pierwszym wiosku wizowym. 2. Pobraie od osoby ubiegającej się o wizę daych biometryczych (zdjęcia twarzy, odcisków palców). 3. Zwolieie z koieczości osobistego stawieictwa przy ubiegaiu się o koleją wizę odciski palców mogą być kopiowae z poprzedich wiosków jeżeli ie są starsze iż 59 miesięcy. 4. Koieczość pobraia odcisków palców w okresie krótszym iż 59 miesięcy, w przypadku uzasadioych wątpliwości dotyczących tożsamości osoby. System VIS jest budoway przez Komisję Europejską przy ścisłej współpracy państw Strefy Schege. Za część cetralą odpowiada Komisja Europejska, atomiast za części arodowe poszczególe państwa Strefy Schege. W Polsce za koordyację przygotowaia polskiego systemu VIS odpowiedziale było MSWiA, a w szczególości Cetrum Projektów Iformatyczych MSWiA. Natomiast za budowę polskiego cetralego systemu VIS odpowiedzialy był Komedat Główy Policji. Wdrożeie systemu VIS jest procesem złożoym, odbywa się etapami. W pierwszej kolejości wykorzystaie VIS w procesie wizowym, astąpiło w Afryce Półocej. W astępej kolejości VIS zostaie uruchomioy a Bliskim Wschodzie (Izrael, Jordaia, Liba, Syria) oraz w regioie Zatoki Perskiej (Afgaista, Ira, Irak, Kuwejt, Katar, Arabia Saudyjska i Emiraty Arabskie). W efekcie, około 2013 roku system zostaie wdrożoy we wszystkich istytucjach państw strefy Schege, biorących udział w procesie wizowym. W Polsce z systemu VIS korzystają istytucje i orgay odpowiedziale za sprawy wizowe i bezpieczeństwo państwa. Należą do ich: Straż Graicza, kosul, wojewoda, miister właściwy do spraw zagraiczych, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Komedat Wojewódzki Policji, komedat powiatowy (miejski) Policji, komedat oddziału Straży Graiczej lub komedat placówki Straży Graiczej, Służba Cela, Rada do Spraw Uchodźców, Sąd, prokuratura, Policja, Agecja Bezpieczeństwa Wewętrzego, Agecja Wywiadu, Cetrale Biuro Atykorupcyje, orgay kotroli skarbowej, Biuro Ochroy Rządu, Służba Kotrwywiadu Wojskowego, Żadarmeria Wojskowa, Służba Wywiadu Wojskowego. Dae gromadzoe w systemie są wykorzystywae do podejmowaia decyzji w zakresie wydaia, odmowy wydaia, uieważieia, przedłużeia i cofięcia wizy. Poadto służą do sprawdzaia tożsamości i uprawień do wjazdu a graicach, a także idetyfikacji osoby a terytorium państwa. Szczególym przypadkiem jest wykorzystaie daych w celu zapobiegaia, wykrywaia lub ścigaia terroryzmu lub przestępczości. Z SSDIP mogą korzystać wszystkie istytucje, które zgodie z ustawą o dostępie do iformacji publiczej z 6 wrześia 2001 roku zobowiązae są do prowadzeia stro podmiotowych BIP. Warukiem korzystaia z SSDIP będzie posiadaie kota a elektroiczej Platformie Usług Admiistracji Publiczej (epuap) oraz uzyskaie statusu Istytucji Publiczej. Aplikacja SSDIP jest zitegrowaa z platformą epuap. Rozwiązaie to iesie ze sobą wiele korzyści dla istytucji publiczej. Oprócz większego bezpieczeństwa SSDIP korzysta z systemu uprawień epuap obecość a platformie epuap ozacza dla istytucji możliwość udostępiaia swoich usług elektroiczie p. Elektroiczej Skrzyki Podawczej. Warto przypomiać o tych korzyściach, bo choć a platformie epuap jest już poad kot założoych przez jedostki budżetowe, ie wszystkie wykorzystują w pełi jej możliwości mówi Igor Bedarski, kierowik projektu epuap2 w Cetrum Projektów Iformatyczych MSWiA SSDIP zawiera fukcjoalości stroy główej BIP (listę podmiotów posiadających BIP w ramach SSDIP wraz z odośikami umożliwiającymi połączeie z ich stroami) oraz daje możliwość tworzeia stro podmiotowych BIP. Każdy z podmiotów tworzy samodzielie stroę podmiotową BIP w ramach SSDIP i samodzielie ją prowadzi. Zarówo możliwość wprowadzaia iformacji a stroę podmiotową BIP, jak i modyfikacja treści możliwa jest wyłączie przez osobę upoważioą Dlaczego warto korzystać z cetralego BIP? Scetralizoway System Dostępu do Iformacji Publiczej (SSDIP) to bezpłata aplikacja, która ujedolici stroy podmiotowe BIP, zwiększając dostępość do iformacji publiczej dla obywateli. Nowy BIP ozacza poprawę zarządzaia iformacją publiczą i ułatwieie dostępu do iej. przez kierowika jedostki, czyli Redaktora stroy podmiotowej BIP. Korzyści SSDIP Według badaia Społeczeństwo Iformacyje w liczbach przeprowadzoego przez DSI MSWiA, średi koszt utrzymaia stroy podmiotowej BIP wyosi PLN. Biorąc pod uwagę ilość podmiotów zobowiązaych a mocy art. 4 Ustawy o dostępie do iformacji publiczej, oszacowaą przez NIK, czyli około podmiotów, koszt utrzymaia rozproszoego systemu dostępu do iformacji publiczej szacuje się a poziomie PLN w skali roku. Zastosowaie SSDIP pozwoli zaczie zmiejszyć te koszty tłumaczy Izabela Adamska, kierowik Cetrum ekompetecji w CPI MSWiA. Dzięki Scetralizowaemu Systemowi Dostępu do Iformacji Publiczej mieszkańcy szybciej zajdą iteresujące ich treści w biuletyach m.i. urzędów czy sądów. Usprawioe zostaą mechaizmy gromadzeia, udostępiaia i prezetacji iformacji publiczych podmiotów mających ustawowy obowiązek prowadzeia stro podmiotowych BIP. Zyskają także możliwość wyszukiwaia iformacji publiczych wśród wszystkich jedostek posiadających stroy podmiotowe BIP w ramach SSDIP. Cetraly BIP ozacza rozszerzeie wachlarza usług elektroiczych dostępych a platformie epuap (w tym: dostęp do iformacji publiczej, zamówień publiczych, aboru a wole staowiska pracy w admiistracji). Dzięki itegracji z platformą epuap a owych użytkowików SSDIP czeka zacze udogodieie. Podczas rejestracji stroy podmiotowej BIP w ramach SSDIP, po wpisaiu umeru REGON, dae o podmiocie pobierae są automatyczie ze Słowika Podmiotów Publiczych a platformie epuap, zasilaego z rejestru REGON i TERYT. Zakres tych daych jest zaczie szerszy iż iformacje o podmiocie dostępe Stroie Główej BIP, co więcej, dae te są automatyczie aktualizowae. Poadto w SSDIP gromadzoe są dae o liczbie pobrań stro podmiotowych BIP dodaje Izabela Adamska. 3

4 Testowaliśmy System Iformatyczy Powiadamiaia Ratukowego System Iformatyczy Wojewódzkich Cetrów Powiadamiaia Ratukowego zalazł się w końcowej fazie produkcyjej. Aby sprawdzić, jak zachowuje się o w praktyczym zastosowaiu, pod koiec sierpia w Lubliie odbyło się, zorgaizowae przez Cetrum Projektów Iformatyczych MSWiA spotkaie, którego główym celem było przetestowaie kolejej wersji systemu powiadamiaia ratukowego oraz współpracy SI WCPR z Systemem Wspomagaia Dowodzeia Policji. W lubelskim pilotażu wzięli udział Koordyatorzy Wojewódzkich Cetrów Powiadamiaia Ratukowego ze wszystkich województw, przedstawiciele lubelskiej Państwowej Straży Pożarej i Policji, a także przedstawiciele MSWiA oraz Cetrum Projektów Iformatyczych MSWiA. Oprócz części merytoryczej, koferecja staowiła bardzo dobrą okazję do wzajemego pozaia się osób, których sprawa współpraca gwaratować będzie bezpieczeństwo obywatelom. Była to też szasa a wymiaę uwag i doświadczeń zdobytych przy pracach związaych z wdrażaiem SIPR. Miejscem główej części koferecji była siedziba lubelskiego Wojewódzkiego Cetrum Powiadamiaia Ratukowego. W spotkaiu udział wzięli rówież Sekretarz Stau w Miisterstwie Spraw Wewętrzych i Admiistracji Włodzimierz Karpiński, Podsekretarz Stau w tym resorcie Piotr Kołodziejczyk, Wojewoda Lubelski Pai Geowefa Tokarska oraz Dyrektor CPI MSWiA Zbigiew Olejiczak i dyrektorzy Departametu Ewidecji Państwowych i Teleiformatyki Witold Jarzyka i Waldemar Curyło. Spotkaie podzieloe zostało a dwie główe części: teoretyczą, w trakcie której koleji prelegeci przedstawiali iformacje o projekcie i poszczególych etapach jego wdrożeia oraz część praktyczą, w ramach której odbyło się przeprowadzeie sceariuszy testowych. W przerwie między obiema częściami zorgaizowaa została koferecja prasowa. Przyjechaliśmy tu uczyć się z doświadczeń Lubelskich mówił a koferecji wicemiister Kołodziejczyk po to, żeby było łatwiej wdrażać system w Krakowie, w Warszawie, czy w Pozaiu. Wbrew wielu opiiom, ie jest tak, że w Polsce ie działają umery alarmowe. Fot. M. Ryłko Pomoc jest a razie jedak świadczoa dłużej iż mogłaby być. Zacze skróceie tego czasu astąpi wraz z pełym wdrożeiem SIPR. wyjaśiał. Włączeie całego kraju do jedego systemu przyda się zwłaszcza przy dużych zdarzeiach. Dziś jest z tym problem. Jak już jest duży wypadek czy katastrofa i jest koieczość zadyspoowaia kilkuastu karetek, czy wozów strażackich, to wykracza to poza możliwość pojedyczego cetrum zarządzaia tłumaczył dalej Piotr Kołodziejczyk Teraz ie będzie z tym problemu, bo cetra w poszczególych województwach będą ze sobą połączoe. Operator będzie mógł zareagować atychmiast. Jest to bardzo złożoe przedsięwzięcie dodał dyrektor CPI MSWiA Zbigiew Olejiczak dzisiaj widzimy tylko kawałek tej góry lodowej, która jest aprawdę potęża złożoa techiczie, techologiczie i orgaizacyjie. Praktycze aspekty fukcjoowaia systemu przedstawił a koferecji prasowej Michał Kozera z CPI MSWiA Dziś telefoy odbierają główie policjat, czy strażak. A chodzi o to, by oi zajęli się swoją pracą, by ieśli am pomoc. Teraz telefo odbierze operator, czyli osoba cywila, zająca języki, po testach psychologiczych, która wpisze zdarzeie do systemu. Musi umieć rozmawiać z poszkodowaym, czy świadkiem zdarzeia, by jak ajwięcej kokretych iformacji zalazło się w systemie. Dlatego wyposażamy operatorów, którzy są kształcei zarówo od stroy teleiformatyczej, jak i pod względem tego, jak rozmawiać z osobą potrzebującą pomocy. Michał Kozera tłumaczył rówież, jak będzie przebiegać automatycza idetyfikacja umeru dzwoiącego, dzięki tak zwaej Platformie Lokalizacyjo-Iformacyjej Cetralej Bazy Daych (PLI CBD): Po odebraiu telefou operator zobaczy a mapie miejsce, w którym przebywa osoba dzwoiąca a umer alarmowy. To miejsce pojawi się iejako z automatu, w momecie wykręcaia umeru. W sytuacji, gdy zadzwoi p. dziecko z prośbą o pomoc, a ie będzie umiało wskazać miejsca swojego pobytu, system atychmiast wskaże miejsce, z którego wykoywae jest połączeie alarmowe. Efektem zmia, co pokazało lubelskie spotkaie pilotażowe, ma być skróceie przepływu iformacji, pomiędzy przedstawicielami policji, straży pożarej i ratowictwa medyczego, a co za tym idzie szybsza i skutecziejsza pomoc poszkodowaym. Z puktu widzeia użytkowików Systemu Iformatyczego Powiadamiaia Ratukowego -operatorów i służb ratukowych, efekt pilotażowej koferecji w Lubliie jest jak ajbardziej pozytywy. Uczesticy spotkaia pozali owy model orgaizacyjy przyjęcia i obsługi zgłoszeń alarmowych. Przedstawioy też został sposób wymiay daych pomiędzy sytemem WCPR, a systemami dziedziowymi SWD policji. Ceym aspektem, co podkreślało wielu uczestików spotkaia, była możliwość wymiay doświadczeń z wdrażaia i fukcjoowaia systemu w poszczególych województwach. Coraz większa sieć teleiformatycza dla umeru 112 Trwają itesywe prace zmierzające do zakończeia budowy Ogólopolskiej Sieci Teleiformatyczej a potrzeby obsługi umeru alarmowego 112 (OST 112). Systematyczie fializowae są koleje etapy wdrożeia. P od koiec wrześia br. zakończoo migrację usług sieci POLWAN do OST 112 a poziomie POL20 tj. w 20 lokalizacjach a poziomie miast wojewódzkich. Dzięki temu, Komedy Wojewódzkie Policji oraz Komeda Główa Policji mogą realizować trasmisję daych po ifrastrukturze sieciowej o dużo większej wydajości iż dotąd, co zaczie usprawi przekazywaie daych oraz zapewi szybki i ieprzerway dostęp do cetralych systemów iformatyczych dla fukcjoariuszy Policji. Jedocześie, a początku paździerika, zakończoo migrację większości usług sieci POLWAN i sieci wojewódzkich Policji do OST 112 a poziomie POL35, czyli w 41 lokalizacjach w pozostałych dużych ośrodkach miejskich. Do wykoaia pełego zakresu migracji, do końca paździerika br., iezbęde jest przeprowadzeie przez jedostki Policji wewętrzych prac dostosowawczych oraz przygotowaie ifrastrukturale jedej Komedy Miejskiej Policji. Dzięki uruchomieiu OST 112 realizującej dotychczasowe fukcje POLWAN oraz sieci wojewódzkich Policji, fukcjoariusze Komed Miejskich Policji uzyskają możliwość dostępu do zaczie bardziej wydajego medium trasmisji daych. Zakończeie wszystkich realizowaych obecie prac związaych z uruchomieiem trasmisji daych i migracją usług do OST 112 a ostatim, powiatowym poziomie w poad 270 węzłach zlokalizowaych w Komedach Powiatowych Policji, plaowae jest do końca br. Termi te jest jedak uzależioy od zakończeia prac w poszczególych węzłach POL300, związaych z zapewieiem gotowości ifrastrukturalej lokalizacji do uruchomieia ww. urządzeń OST 112. Zakończeie ww. prac przyczyia się do realizacji wdrożeia systemu do obsługi zgłoszeń alarmowych a umer 112 oraz poprawy działaia Policji, jako jedego z podmiotów systemu powiadamiaia ratukowego. Telefoy IP dla Policji i Państwowej Straży Pożarej Pod koiec sierpia br. CPI MSWiA zakończyło dostawy kolejej partii telefoów IP do jedostek Policji i Straży Pożarej, w ramach projektu Ogólopolska Sieć Teleiformatycza a potrzeby obsługi umeru alarmowego 112 (OST 112). W sumie, od 2010 r. dostarczoo telefoów IP. Z akupioe telefoy pozwolą a efektywe wykorzystaie możliwości, jakie daje budowaa sieć teleiformatycza (OST112). Nowe aparaty wpłyą a podiesieie stadardów obsługi połączeń oraz bezpieczeństwa trasmisji głosu, przez zastosowaie owoczesych rozwiązań takich, jak p. szyfrowaie połączeń głosowych. Zastosowaa w urządzeiach owoczesa techologia pozwoli a uruchomieie owych usług takich fukcji, jak telekoferecja, co usprawi współpracę służb podczas przyjmowaia zgłoszeń a umer alarmowy 112 oraz ie umery alarmowe. Dzięki temu astąpi poprawa w komuikacji między służbami ratowictwa. W sumie w ramach projektu OST 112 do końca roku do jedostek Policji i PSP zostaie dostarczoych 1500 telefoów IP. 4 1 lipca 2011 roku Polska objęła przewodictwo w Radzie Uii Europejskiej, w ramach Prezydecji grupowej, jako pierwsze i ajwiększe państwo tzw. Tria, w skład którego wchodzą: Królestwo Daii i Republika Cypryjska. C etrum Projektów Iformatyczych MSWiA jest odpowiedziale za realizację astępujących zadań w ramach Prezydecji: Rola CPI w polskiej Prezydecji Zapewieie ifrastruktury teleiformatyczej dla Prezydecji Zapewieie ifrastruktury iformatyczo-telekomuikacyjej do przygotowaia i obsługi Przewodictwa Polski w Radzie Uii Europejskiej w II połowie 2011 r. to międzyresortowy projekt powołay w celu wsparcia procesu przygotowaia, a astępie sprawowaia Prezydecji. Cetrum Projektów Iformatyczych MSWiA jest podmiotem koordyującym oraz odpowiedzialym za zapewieie złożoej ifrastruktury teleiformatyczej całości projektu. Przewodictwo w spotkaiach grup roboczych Rady UE podczas polskiej Prezydecji W okresie polskiej Prezydecji w Radzie UE, CPI MSWiA przewodiczy i koordyuje prace grup roboczych Rady UE, w zakresie realizacji projektów SIS (System Iformacyjy Schege) i VIS (Wizowy System Iformacyjy). Orgaizacja międzyarodowej koferecji SIPR i OST 112 w fukcjoowaiu umeru alarmowego 112 W kaledarz wydarzeń orgaizowaych w ramach Przewodictwa Polski w Radzie UE, została wpisaa koferecja orgaizowaa przez CPI MSWiA oraz stowarzyszeie EENA (Europea Emergecy Number Associatio) z siedzibą w Brukseli, poświęcoa roli Systemu iformatyczego powiadamiaia ratukowego oraz Ogólopolskiej sieci teleiformatyczej a potrzeby obsługi umeru alarmowego 112 w fukcjoowaiu tego umeru. Koferecja, orgaizowaa we współpracy z Departametem Aaliz i Nadzoru MSWiA oraz urzędem wojewódzkim i Wojewódzkim Cetrum Powiadamiaia Ratukowego w Krakowie, zaplaowaa została a 18 listopada br. Fot. CPI MSWiA

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

II. cykl konferencji informacyjnych ZMOKU

II. cykl konferencji informacyjnych ZMOKU II. cykl konferencji informacyjnych ZMOKU 18 października 15 listopada 2011 r. Łódź, Kraków, Kielce, Białystok, Lublin, Opole, Wrocław, Bydgoszcz, Poznań, Katowice, Gorzów Wielkopolski, Gdańsk, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego potrzebna jest reforma ochrony danych w UE?

Dlaczego potrzebna jest reforma ochrony danych w UE? Dlaczego potrzeba jest reforma ochroy daych w UE? Uija dyrektywa o ochroie daych z 1995 r. staowiła kamień milowy w historii ochroy daych osobowych. Jej podstawowe zasady, zapewiające fukcjoowaie ryku

Bardziej szczegółowo

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną *Q019* Wiosek o przystąpieie do grupowego ubezpieczeia a życie z ubezpieczeiowymi fuduszami kapitałowymi z rozszerzoą akietą medyczą Nr polisy ubezpieczeia Nr podgrupy Ubezpieczający Nazwa firmy Ubezpieczoy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści

Podpis elektroniczny. zastosowanie i korzyści Podpis elektroiczy sposób działaia, zastosowaie i korzyści Miisterstwo Gospodarki Warszawa 2005 Nadzór merytoryczy: Departamet Przedsiębiorczości Miisterstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Uizeto Techologies

Bardziej szczegółowo

*Q019* Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z rozszerzoną ankietą medyczną. Ubezpieczający. Ubezpieczony

*Q019* Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z rozszerzoną ankietą medyczną. Ubezpieczający. Ubezpieczony *Q019* Deklaracja przystąpieia do grupowego ubezpieczeia a życie z rozszerzoą akietą medyczą Nr polisy ubezpieczeia Nr podgrupy Ubezpieczający Nazwa firmy Ubezpieczoy Pracowik Małżoek Pełoletie Dziecko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: Załączik r do uchwały r 309 Zarządu Dzielicy Ursyów m.st. Warszawy z dia 25 paździerika 20 r WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: ) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM: b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE* Obszar Staowisko

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ r XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w diu 11 paździerika 2005r. o godz. 10.00 w sali sesyjej Starostwa Powiatowego w Obor ikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku,

oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku, Załącziki do rozporządzeia Miistra Nauki i Szkolictwa Wyższego z dia... r. (poz....) Załączik r 1 SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH,

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. Projekt z dia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia

Bardziej szczegółowo

(WCPR) i Centra Powiadamiania Ratunkowego

(WCPR) i Centra Powiadamiania Ratunkowego egzemplarz bezpłaty Biulety iformacyjy I MSWiA 1/2011 (1) UM Warszawy współpracuje z eua Urząd Miasta st. Warszawy udostępił koleją usługę dla swoich mieszkańców a platformie eua. Rodzice lub opiekuowie

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych lipiec (165) 2016 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Co owego w iteretowy uijym prawie zaków towarowych? Program Zmiay w LIFE przepisach celych Perspektywy

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm SYSTEM KAN-therm Nowoczese istalacje wode i grzewcze WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm HP DESIGNJET T790 może być Twój! Szczegóły a www.kokurs-ka.pl ISO 9001 Projektuj istalacje w Systemie KAN-therm i walcz

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway przez Uię Europejską w ramach Europejskiego Fu duszu Społeczego Współpraca istytucji pomocy społeczej z iymi istytucjami a tereie gmiy,

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) - nowoczesność rozwiązań technicznych i technologicznych Agenda obecny stan organizacji Systemu Powiadamiania Ratunkowego ramy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną i e z b ę d i k e l e k t r y k a Julia Wiatr Mirosław Miegoń Zasilaie budyków użyteczości publiczej oraz budyków mieszkalych w eergię elektryczą Zasilacze UPS oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły Niezbędik dla uia, rodzica i auyciela a rok szkoly 0/0 Zaim pójdziemy do szkoły Spis treści. Ueń ajmłodszy. Ueń iepełosprawy. Ueń w przyjazej i bezpieej szkole. Szkolictwo zawodowe. Prawa rodziców. Rodzicu,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania w transporcie pasażerskim. Podzespoły i systemy HMI

Zastosowania w transporcie pasażerskim. Podzespoły i systemy HMI EAO Ekspert w dziedziie iterfejsów człowiek-maszya Zastosowaia w trasporcie pasażerskim Podzespoły i systemy HMI www. eao.com/catalogues EAO Parter dla przemysłu trasportowego Foto: SBB Systemy operacyje

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych Napęd żaluzji: GEGER-GJ56..e z elektroiczym układem wyłączaia krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewętrzych EN FR ES T Orygiala istrukcja motażu i istrukcja eksploatacji Origial assembly ad operatig istructios

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień. Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA Rada Miejska Łomży Komisja Rodziy, Opieki Społeczej i Zdrowia Działalość Ośrodka Adopcyjo Opiekuńczego w Łomży w roku 007 r. zakresie zabezpieczaia zastępczego środowiska ego dzieciom społeczie osierocoym.

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates) Struktura czasowa stóp procetowych (term structure of iterest rates) Wysokość rykowych stóp procetowych Na ryku istieje wiele różorodych stóp procetowych. Poziom rykowej stopy procetowej (lub omialej stopy,

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia 2015-09-22 dla loginu: internetowagp. Kalkulatory. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami

Wygenerowano dnia 2015-09-22 dla loginu: internetowagp. Kalkulatory. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami se Nowocze ia arzędz olie dla preumeratorów DGP za darmo! PRENUMERATA Zarejestruj się i korzystaj! www.arzedzia. Kalkulatory Akty prawe Aktywe druki Wskaźiki i stawki FIRMA i PRAWO DZIENNIK.PL FORSAL.PL

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dia 19 maja 2015 r. Poz. 41 Zarządzeie Nr 12 Prezesa Urzędu Komuikacji Elektroiczej z dia 18 maja 2015 r. 1) w sprawie plau zagospodarowaia

Bardziej szczegółowo

info euro Norwegia atrakcyjna nisza eksportowa dla małych i średnich przedsiębiorstw Program COSME Prawo autorskie w internecie ISSN 1505-781X

info euro Norwegia atrakcyjna nisza eksportowa dla małych i średnich przedsiębiorstw Program COSME Prawo autorskie w internecie ISSN 1505-781X kwiecień (150) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo Norwegia atrakcyja isza eksportowa dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Program COSME Prawo autorskie w iterecie Zachodiopomorskie Stowarzyszeie

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A PROBLEM ZGODNOŚCI Z PRG

TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A PROBLEM ZGODNOŚCI Z PRG Tomasz ŚWIĘTOŃ 1 TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A ROBLEM ZGODNOŚCI Z RG Na mocy rozporządzeia Rady Miistrów w sprawie aństwowego Systemu Odiesień rzestrzeych już 31 grudia 2009 roku upływa termi wykoaia

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek Zajdowaie pozostałych pierwiastków liczby zespoloej, gdy zay jest jede pierwiastek 1 Wprowadzeie Okazuje się, że gdy zamy jede z pierwiastków stopia z liczby zespoloej z, to pozostałe pierwiastki możemy

Bardziej szczegółowo

Kluczowy aspekt wyszukiwania informacji:

Kluczowy aspekt wyszukiwania informacji: Wyszukiwaieiformacjitoproceswyszukiwaiawpewymzbiorze tychwszystkichdokumetów,którepoświęcoesąwskazaemuw kweredzietematowi(przedmiotowi)lubzawierająiezbędedla Wg M. A. Kłopotka: użytkowikafaktyiiformacje.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków eksploatacji pojazdu na charakterystyki zewnętrzne silnika

Wpływ warunków eksploatacji pojazdu na charakterystyki zewnętrzne silnika POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszy Istrukcja do zajęć laboratoryjych z przedmiotu: EKSPLOATACJA MASZYN Wpływ waruków eksploatacji pojazdu a charakterystyki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zarządzaniu jakością w polskich szpitalach

Zmiany w zarządzaniu jakością w polskich szpitalach Łopacińska Hygeia Public I, Tokarski Health 2014, Z, Deys 49(2): A. 343-347 Zmiay w zarządzaiu jakością w polskich szpitalach 343 Zmiay w zarządzaiu jakością w polskich szpitalach Quality maagemet chages

Bardziej szczegółowo

Wallace & Tiernan Analizator/Kontroler serii SFC Stała analiza parametrów wody

Wallace & Tiernan Analizator/Kontroler serii SFC Stała analiza parametrów wody Wallace & Tiera Aalizator/Kotroler serii SFC Stała aaliza parametrów wody Ogóle Aalizator Wallace & Tiera serii SFC jest przezaczoy do ieprzerwaej kotroli róŝorodych parametrów i aalizy jakości wody. MoŜe

Bardziej szczegółowo

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA Wp³yw wdro eia Zitegrowaego Systemu Iformatyczego a przewagê kokurecyj¹ Grupy LOTOS SA Warszawa, 22 listopada 2004 r. Tadeusz Rogaczewski, Szef Biura Zarz¹dzaia Iformatyk¹ Warszawa, 22 listopada 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY Cetrala Komisja Egzamiacyja Arkusz zawiera iformacje prawie chroioe do mometu rozpoczęcia egzamiu. Układ graficzy CKE 2010 KOD WISUJE ZDAJĄCY ESEL Miejsce a aklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia 2015-11-25 dla loginu: internetowagp. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami. W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

Wygenerowano dnia 2015-11-25 dla loginu: internetowagp. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami. W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy: FIRMA i PRAWO FORSAL.PL K Aa Michalska dr Patryk Filipiak doradca restrukturyzacyjy w Zimmerma Filipiak Restrukturyzacja SA doradca restrukturyzacyjy w Zimmerma Filipiak Restrukturyzacja SA Bartosz Sierakowski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Badania operacyjne. Temat ćwiczenia: Problemy transportowe cd, Problem komiwojażera

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Badania operacyjne. Temat ćwiczenia: Problemy transportowe cd, Problem komiwojażera Istrukcja do ćwiczeń laboratoryjych z przedmiotu: Badaia operacyje Temat ćwiczeia: Problemy trasportowe cd Problem komiwojażera Zachodiopomorski Uiwersytet Techologiczy Wydział Iżyierii Mechaiczej i Mechatroiki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl.

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii odnawialnej

Wytwarzanie energii odnawialnej Adrzej Nocuñ Waldemar Ostrowski Adrzej Rabszty Miros³aw bik Eugeiusz Miklas B³a ej yp Wytwarzaie eergii odawialej poprzez współspalaie biomasy z paliwami podstawowymi w PKE SA W celu osi¹giêcia zawartego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wej.-wyj. Plan (1) Plan (2) Właściwości urządzeń wejścia-wyjścia (2) Właściwości urządzeń wejścia-wyjścia (1)

Urządzenia wej.-wyj. Plan (1) Plan (2) Właściwości urządzeń wejścia-wyjścia (2) Właściwości urządzeń wejścia-wyjścia (1) Pla () Urządzeia wej.-wyj.. Rodzaje ń wejścia-wyjścia 2. Struktura mechaizmu wejścia-wyjścia a) sterowik ia b) moduł sterujący c) podsystem wejścia-wyjścia 3. Miejsce ń wejścia-wyjścia w architekturze

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa Matematyka fiasowa 8.05.0 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy LX Egzami dla Aktuariuszy z 8 maja 0 r. Część I Matematyka fiasowa WERJA EU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut

Bardziej szczegółowo

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych profi-air 250 / 400 touch Nowoczese cetrale rekuperacyje do wetylacji pomieszczeń mieszkalych SYSTEMY ODWADNIAJĄ CE SYSTEMY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU Nowoczesa techologia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 15 października 2015r Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie linii montażowej jako element projektowania cyfrowej fabryki

Harmonogramowanie linii montażowej jako element projektowania cyfrowej fabryki 52 Sławomir Herma Sławomir HERMA atedra Iżyierii Produkcji, ATH w Bielsku-Białej E mail: slawomir.herma@gmail.com Harmoogramowaie liii motażowej jako elemet projektowaia cyfrowej fabryki Streszczeie: W

Bardziej szczegółowo

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2.

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2. Katarzya JARZYŃSKA ABB Sp. z o.o. PRODUKTY NISKONAPIĘCIOWE W INSTALACJI PV Streszczeie: W ormalych warukach pracy każdy moduł geeruje prąd o wartości zbliżoej do prądu zwarciowego I sc, który powiększa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y Zadaie. Łącza wartość szkód z pewego ubezpieczeia W = Y + Y +... + YN ma rozkład złożoy Poissoa z oczekiwaą liczbą szkód rówą λ i rozkładem wartości pojedyczej szkody takim, że ( Y { 0,,,3,... }) =. Niech:

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Kieruki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Zbigiew Ciemy Dyrektor PKP PLK S.A. Cetrum Kolei Dużych Prędkości Wrocław, 11.02.2011 r. Uwarukowaia dla rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Zmiaa poglądów

Bardziej szczegółowo

Katowice, października 2015

Katowice, października 2015 Katowice, 29-30 października 2015 Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl. Przed rozpoczęciem pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym

Bardziej szczegółowo

O PORTALU... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 USŁUGI SPERSONALIZOWANE... 5

O PORTALU... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 USŁUGI SPERSONALIZOWANE... 5 SPIS TREŚCI O PORTALU... 3 Część Publiczna... 3 Część Spersonalizowana... 3 Autentykacja... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 Wyszukiwanie informacji podatkowych... 4 Sprawdzenie numeru PESEL swojego nowonarodzonego

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X papierniczy

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X papierniczy listopad (159) 2015 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Europejski przemysł iteretowy papiericzy Program Fiasowaie LIFEspołeczościowe, kapitał dla MŚP Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLVII Egzami dla Aktuariuszy z 6 paździerika 2008 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut . Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE Ps-04/F1 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ. Opracował: Podpis:

EGZEMPLARZ NR: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE Ps-04/F1 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ. Opracował: Podpis: Ps-04/F TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Imię i azwisko: Pełomocik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i azwisko: Burmistrz Miasta Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydaia:

Bardziej szczegółowo

PODCZAS ZDARZEŃ Z UDZIAŁEM

PODCZAS ZDARZEŃ Z UDZIAŁEM d St. bryg. mgr iż. Tadeusz Jopek jest absolwetem Szkoły Główej Służby Pożariczej w arszawie (1988). Ukończył rówież studia podyplomowe F ^ ^ ^ ^ l z zakresu bezpieczeństwa i higiey pracy w PSŚ w Radomiu.

Bardziej szczegółowo

Agenda. Zakres wdrożenia. Produkty dostarczane przez CPI MSWiA. Harmonogram wdrożenia

Agenda. Zakres wdrożenia. Produkty dostarczane przez CPI MSWiA. Harmonogram wdrożenia Budowa systemu dla Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (WCPR) Wdrożenie WCPR 18+ Agenda Zakres wdrożenia Produkty dostarczane przez CPI MSWiA Harmonogram wdrożenia Otoczenie SI PR a WCPR 18+

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ]

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ] Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej zawartej pomiędzy Polskie Sieci Elektroeergetycze Spółka Akcyja [ ] a WARUNKI ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, powszechnie znana jako epuap, to internetowy portal umożliwiający obywatelom załatwienie wielu urzędowych

Bardziej szczegółowo

Wytarzanie energii ze źródeł odnawialnych w procesie spalania mieszanego paliwa wtórnego zawierającego biomasę

Wytarzanie energii ze źródeł odnawialnych w procesie spalania mieszanego paliwa wtórnego zawierającego biomasę Wytarzaie eergii ze źródeł odawialych w procesie spalaia mieszaego paliwa wtórego zawierającego biomasę Autor: Rafał Szymaowicz - ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techiki Cieplej ( Eergetyka r 5/2011) W

Bardziej szczegółowo

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl Historia tworzeia pewej spółdzieli Zlecaie zadań podmiotom ekoomii społeczej Dla przedsiębiorstw społeczych jest Targes.pl lipiec r 2 (146) 2012 rok XVI OD REDAKCJI Ekoomia społecza to idea, którą warto

Bardziej szczegółowo

1. Metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych

1. Metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych Iwetta Budzik-Nowodzińska SZACOWANIE WARTOŚCI DOCHODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA STUDIUM PRZYPADKU Wprowadzeie Dochodowe metody wycey wartości przedsiębiorstw są postrzegae, jako ajbardziej efektywe sposoby określaia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia. Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony?

Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia. Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony? Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony? Karolina Oskory Marta Wiśniewska Instytut Logistyki i Magazynowania Dyrektywa usługowa Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja kluczowych rejestrów państwowych tworzymy usługi przyjazne Obywatelom

Informatyzacja kluczowych rejestrów państwowych tworzymy usługi przyjazne Obywatelom Informatyzacja kluczowych rejestrów państwowych tworzymy usługi przyjazne Obywatelom Zawiercie, 12 czerwca 2014 r. Czym jest COI? Założenia programu pl.id Aplikacja ŹRÓDŁO Współpraca z aplikacjami alternatywnymi

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem System zarządzaia magazyem Warehouse & DISTRIBUTION Efektywe zarządzaie magazyem Cosafe Logistics dostarcza rozwiązaia dopasowae do potrzeb aszych klietów. Pomagamy zmiejszyć koszty operacyje i uzyskać

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Analiza dokładności wskazań obiektów nawodnych. Accuracy Analysis of Sea Objects

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Analiza dokładności wskazań obiektów nawodnych. Accuracy Analysis of Sea Objects ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6 Adrzej Burzyński Aaliza dokładości wskazań obiektów

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wydawanie dowodów osobistych złożenie wniosku w formie elektronicznej.

KARTA INFORMACYJNA. Wydawanie dowodów osobistych złożenie wniosku w formie elektronicznej. KIUSC/12, ed.1, w.2 KARTA INFORMACYJNA Wydawanie dowodów osobistych złożenie wniosku w formie elektronicznej. Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej epuap kwiecień 2014r. Podstawowe informacje epuap jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom usługi administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM OPTYMALIZACJI PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU

ALGORYTM OPTYMALIZACJI PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU Łukasz WOJCIECHOWSKI, Tadeusz CISOWSKI, Piotr GRZEGORCZYK ALGORYTM OPTYMALIZACJI PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU Streszczeie W artykule zaprezetowao algorytm wyzaczaia optymalych parametrów

Bardziej szczegółowo

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE GAZÓW

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) Agenda Zakres projektu Harmonogram wdrożenia Wspólne zadania i ograniczenia cmp Matryca Produktów SYSTEM

Bardziej szczegółowo