Kamila Noworól, Janusz Sasak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kamila Noworól, Janusz Sasak"

Transkrypt

1 Kamila Noworól, Janusz Sasak Konsultacje społeczne w sprawach ważnych dla gmin wspomagane przez ICT - opis wdrażanej metody i procedury wraz z określeniem wskaźników, instrukcji i formularzy, sporządzony dla Urzędu Gminy Mucharz Oświecim sierpień

2 2

3 I. Założenia i metodyka opracowania procedury Partycypacja obywateli a konsultacje społeczne Podstawy opracowania procedury II. Procedura konsultacji w sprawach ważnych dla gmin wspomaganych przez ICT Cel procedury Zakres podmiotowy stosowania procedury A. Inicjatorzy konsultacji B. Uczestnicy konsultacji Zakres przedmiotowy procedury Zasady odpowiedzialności i uprawnień Postępowanie A. Wystąpienie uprawnionych podmiotów z inicjatywą konsultacyjną B. Decyzja o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami C. Ustalenie osób i zasobów biorących ze strony urzędu gminy udział w pracach nad przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji D. Określenie zasięgu podmiotowego i przedmiotowego konsultacji, określenie harmonogramu konsultacji, wybór oraz przygotowanie form i metod konsultacji E. Ogłoszenie konsultacji wraz z upowszechnieniem niezbędnych informacji o ich przedmiocie F. Zbieranie informacji zwrotnych G. Weryfikacja i analiza pozyskanych informacji zwrotnych H. Przygotowanie sprawozdania z konsultacji I. Upowszechnienie informacji o wynikach konsultacji J. Rozstrzygnięcie władz gminy w kwestii przedmiotu konsultacji z informacją, jak na decyzję wpłynęły wyniki konsultacji Załączniki Załącznik 1. Procedura konsultacji z mieszkańcami rekomendowane instrumenty informacyjne i konsultacyjne Rodzaj informacji przekazywanych mieszkańcom na każdym etapie stosowania procedury konsultacji z mieszkańcami Kanały i narzędzia komunikacji społecznej rekomendowane do stosowania przez Urząd Gminy Narzędzia konsultacyjne w stosowaniu procedury konsultacji z mieszkańcami

4 Załącznik 2. Karty narzędziowe dla rekomendowanych tradycyjnych form informowania i konsultacji Procedura konsultacji z mieszkańcami instrumenty informacyjne, komunikaty Badania opinii i preferencji Spotkanie z mieszkańcami, dyskusja publiczna Załącznik 3. Karty narzędziowe dla rekomendowanych form informowania i konsultacji wykorzystujące technologie ICT - strona WWW i poczta elektroniczna Klasyczna strona Sondaż elektroniczny Ankieta elektroniczna Formularz kontaktowy Petycja elektroniczna Forum dyskusyjne Narzędzia oparte na poczcie elektronicznej Listy mailingowe Załącznik 4 Propozycja projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Załącznik 5 Założenia procedury - Wyniki analizy SWOT oraz ankiety nt. kształtu procedury konsultacji w Gminie Mucharz SWOT - Urząd Gminy w Mucharzu ANKIETA DLA MODERATORÓW ZADANIE 5 Urząd Gminy w Mucharzu

5 I. Założenia i metodyka opracowania procedury 1. Partycypacja obywateli a konsultacje społeczne Zagwarantowanie partycypacji mieszkańców w podejmowaniu decyzji publicznych stanowi z jednej strony prawo obywatelskie, z drugiej obowiązek władz publicznych, w tym szczególnie władz samorządowych, ze względu na przyświecającą im zasadę subsydiarności. P. Buczkowski 1 w kontekście generalnego znaczenia zasady subsydiarności w sprawach publicznych, zauważa, że: Rzadko zwraca się uwagę na fakt, iż zasada subsydiarności wiąże się z innym zupełnie modelem społeczeństwa. Jest to wprawdzie model zbliżony do modelu przedstawicielskiego, lecz model bardziej partycypacyjny, umożliwiający samym jednostkom i grupom społecznym negocjowanie kształtu organizacji życia społecznego i reguł rządzących jego rozwojem ( ). Podkreśla się, że partycypacja mieszkańców jest podstawowym czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej. Wg. P. Starosty rozwój wspólnoty należy traktować jako lokalnie inicjowany proces spontanicznego i planowego zarazem działania na rzecz zmiany ekonomicznych, społecznych, kulturowych i środowiskowych warunków funkcjonowania danej społeczności. Wielość i różnorodność aktorów, biorących udział w procesie rozwoju lokalnego, oznacza potrzebę koordynacji ich działań, ale również budowę partnerskich relacji, które pozwalają na uzyskanie efektu synergii. Wśród cech zarządzania gminą A.P. Wiatrak wymienia: 2 jednoznacznie zorientowanie na mieszkańców i sprzyjanie realizacji ich własnych celów i zadań, proste i zrozumiałe wartości, cele działania i zadania, zdolność do uczenia się zachodzących zmian i dostosowania się do zmiennych warunków, komunikowanie się z mieszkańcami w celu uzyskania ich akceptacji do podjętych działań przez gminę, motywujące oddziaływanie na zachowania mieszkańców zgodnie z przyjętą strategią. W praktyce i teorii zarządzania w sektorze publicznym wypracowano wiele modeli partycypacji publicznej (tzn. z ang. public participation partycypacja ogółu ). Jednym z popularniejszych modeli jest trzyszczeblowa drabina partycypacji (na Rysunku 1 w wersji odwróconej od najmniejszego poziomu angażowania obywateli). Zgodnie z tym ujęciem rozwój partycypacji ma charakter ewolucyjny. Minimalny standard działania władz demokratycznych w tym zakresie stanowi realizacja prawa dostępu do informacji publicznej (szerzej proces informowania). 1 P. Buczkowski, Sprawowanie władzy w perspektywie konfliktów lokalnych, [w:] P. Buczkowski P. Matczak Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001 (red.), s A.P. Wiatrak, Uspołecznienie przygotowania i realizacji strategii, w: J. Rutkowski, D. Stawasz (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005, s

6 Kolejny etap to konsultowanie oznaczające rozszerzenie relacji z obywatelami na wymianę informacji w procesie konsultacji (oczekiwanie informacji zwrotnej od obywateli, z ang. feedback). Dalsze pogłębienie relacji oznacza nawiązanie z obywatelami (zorganizowanymi i niezorganizowanymi) wielokierunkowych, interaktywnych i trwałych (permanentnych) relacji o charakterze sieciowym z włączeniem ich bezpośrednio w proces podejmowania decyzji publicznych. Oznacza to, że na poziomie relacji wykraczających poza informowanie, celem angażowania obywateli jest uzyskanie informacji zwrotnych, niezbędnych w zarządzaniu publicznym. Kolejne wyzwanie stanowi aktywna partycypacja, czyli uznanie prawa obywateli do dyskutowania i generowania niezależnych opcji polityk publicznych. 3 Rysunek 1. Poziomy partycypacji publicznej ku wielokierunkowym i interaktywnym relacjom z obywatelami Źródło: Opracowanie własne na podstawie modelu OECD. 3 W publikacji Engaging Citizens in Policy-making, OECD Public Management Policy Brief No. 10, July 2001,OECD wskazuje, że aktywna partycypacja stanowi nową granicę (newfrontier) dla państw członkowskich. 6

7 Odnosząc się do celów stawianych wobec zadania 5 Opracowanie i wdrożenie procedury konsultacji w sprawach ważnych dla gmin wspomaganych przez ICT, realizowanego w ramach projektu Urząd gminny sprawny i przyjazny, należy skupić się przede wszystkim na drugim poziomie relacji, czyli na konsultowaniu. Szczególne znaczenie ma zatem określenie czym są konsultacje społeczne? Według Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Partycypacji Publicznej (na Rysunku 2 model drabiny partycypacji wg IAP2) celem udziału społecznego na poziomie konsultacji jest uzyskanie informacji zwrotnych od społeczności na temat analizy sytuacji, rozwiązań alternatywnych i/lub decyzji. Ponieważ konsultowanie stanowi drugi stopień partycypacji, dla jego realizacji niezbędne jest jednocześnie prowadzenie procesu informowania publicznego, czyli dostarczania społeczności obiektywnych i wyważonych informacji, aby pomóc jej w zrozumieniu problemu, możliwych alternatyw, okazji i/lub rozwiązań. WZRASTAJĄCY POZIOM WKŁADU SPOŁECZNEGO Informowanie Konsultowanie Zaangażowanie Współpraca Umocowanie Cele partycypacji publicznej dostarczanie społeczności wyważonych i obiektywnych informacji, aby pomóc jej w zrozumieniu problemu, możliwych alternatyw,okazji i/lub rozwiązań uzyskanie informacji zwrotnych od społeczności na temat analizy sytuacji, rozwiązań alternatywnych i/lub decyzji bezpośrednia i stała praca ze społecznością, zapewniająca, że jej problemy i aspiracje są konsekwentnie rozumiane i brane pod uwagę partnerstwo ze społecznością w każdym aspekcie decyzyjnym, obejmujące rozwijanie możliwych alternatyw i identyfikację preferowanych rozwiązań przekazanie prawa podejmowania ostatecznych decyzji w ręce społeczności Obietnica dla społeczności będziemy cię informować będziemy cię informować, słuchać i uznawać twoje problemy i dążenia, oraz dostarczać informacji zwrotnych o tym, jak wkład społeczny wpłynął na podejmowane decyzje będziemy z tobą pracować w celu zapewnienia, że twoje problemy i dążenia są bezpośrednio odzwierciedlane wśród rozwiązań alternatywnych, a także będziemy dostarczać informacji o tym, jak wkład społeczny wpłynął na podejmowane decyzje będziemy oczekiwać twoich bezpośrednich rad i innowacyjnego podejścia do formułowanych rozwiązań oraz włączać twoje rady i rekomendacje do podejmowanych decyzji w maksymalnym możliwym zakresie będziemy wdrażać, to co zdecydujesz Rysunek 2. Poziomy zaangażowania społeczności w procesie partycypacji publicznej wg IAP2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie International Association for Public Participation IAP2 Public Participation Spectrum 7

8 Oba poziomy udziału społecznego, inicjowane przez władze publiczne stanowią określone obietnice dla społeczności: wdrożenie procesu informowania to obietnica stałego przekazywania informacji obywatelom, wdrożenie poziomu konsultacji to obietnica informowania, wysłuchania i uznawania problemów i aspiracji społeczności i jej członków oraz dostarczanie informacji zwrotnych o tym, jak wkład społeczny wpłynął na podejmowane decyzje. Poniżej przedstawiono podział tzw. narzędzi partycypacyjnych oparty na katalogu zaprezentowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Partycypacji Publicznej (IAP2). Stanowi on podstawę dla prowadzonych badań, analiz i propozycji wdrożeniowych 4, również w ramach Zadania nr 5 Opracowanie i wdrożenie procedury konsultacji w sprawach ważnych dla gmin wspomaganych przez ICT, realizowanego w ramach projektu Urząd gminny sprawny i przyjazny. W polskich realiach, w ramach realizacji prawa do informacji publicznej oraz na etapie procesu informowania, władze publiczne i administracja korzystać mogą lub mają obowiązek z instrumentów określonych jako techniki dzielenia się informacjami, a w tym z: narzędzi obligatoryjnych, do których w Polsce należą m.in.: instrumenty zawarte w przepisach prawa dotyczących dostępu do informacji publicznej, w tym w formie Biuletynu Informacji Publicznej, wynikające z prawa zagospodarowania przestrzennego wyłożenia planów przestrzennych, urzędowe obwieszczenia i komunikaty, wynikające z obowiązujących przepisów o charakterze ustawowym (prawo finansów publicznych, prawo zamówień publicznych, prawo ochrony środowiska, prawo budowlane itp.); narzędzi fakultatywnych takich jak np.: centra informacji, biura obsługi interesantów, biura terenowe, repozytoria informacji, archiwa, rejestry, drukowane materiały informacyjne (ulotki informacyjne, biuletyny) o charakterze publicznym i różnego rodzaju raporty, w tym o stanie jednostki, strony internetowe, reklamy i ogłoszenia w mediach, informacje dla mediów, konferencje prasowe, programy telewizyjne, przekazywanie informacji poprzez tradycyjne kanały dystrybucji: organy pomocnicze samorządu (rady osiedli, rady sołeckie, zebrania wiejskie), parafie, organizacje pozarządowe. 4 The IAP2 Public Participation Toolbox, IAP

9 Na etapie konsultacji społecznych władze publiczne i administracja mają do dyspozycji wszystkie wymienione instrumenty i techniki zbierania oraz dostarczania informacji zwrotnych, w tym: narzędzia obligatoryjne, do których w Polsce należą m.in.: instytucja konsultacji z mieszkańcami prowadzona na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, instytucja skarg i wniosków, prawo udziału w posiedzeniach kolegialnych organów władzy pochodzących z bezpośrednich wyborów, obowiązkowe konsultacje społeczne dokumentów planistycznych czy decyzji administracyjnych, w sferach przewidzianych przez przepisy prawa (m.in. prawo ochrony środowiska, prawo zagospodarowania przestrzennego, prawo budowlane); narzędzia fakultatywne takie jak np.: konsultacje z udziałem osób zaufania publicznego/lokalnych autorytetów, gorące linie, chat, badania opinii publicznej z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji (pocztowe, telefoniczne, internetowe), wywiady zogniskowane, głosowania dyskusyjne, debaty (np. z wykorzystaniem Internetu). W ramach realizacji prawa do aktywnego udziału obywateli z życiu publicznym na etapie aktywnego uczestnictwa, władze publiczne i administracja mają do dyspozycji wszystkie wyżej wymienione instrumenty, a także techniki współpracy w postaci: narzędzi obligatoryjnych, do których w Polsce należą: referendum lokalne, instrumenty wynikające z przepisów regulujących działalność pożytku publicznego; narzędzi fakultatywnych, takich jak: wieloletnie planowanie inwestycyjne o charakterze partycypacyjnym, budżety partycypacyjne, programy partnerstwa lokalnego, dotacje, programy grantowe, komitety doradcze, zespoły zadaniowe z udziałem mieszkańców, sesje strategiczne z udziałem obywateli, wysłuchania i przesłuchania publiczne, otwarte drzwi urzędów lub innych instytucji publicznych, jarmarki, festyny dla wspólnoty, sesje projektowe z udziałem mieszkańców i ekspertów, 9

10 spotkania z grupami mieszkańców, z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, panele, ławy obywatelskie (sądy obywatelskie), techniki visioningu, techniki negocjacyjne i budowania konsensusu wykorzystywane do pracy z obywatelami. Wśród narzędzi i technik związanych z technologią internetową 5, które można wykorzystywać w celu wdrażania procesu partycypacji publicznej, w tym konsultacji społecznych, należą: instrumenty informacyjne, za które w odniesieniu do samorządowych serwisów internetowych uznaje się m.in.: zamieszczanie na stronie aktualności z życia gminy, posiadanie odrębnego serwisu informacji dla prasy, zamieszczanie druków i formularzy do pobrania, zamieszczanie katalogu usług świadczonych w urzędzie, posiadanie wydzielonego w menu e-biura obsługi interesanta, możliwość uzyskania w Internecie informacji o stanie sprawy, zamieszczanie tekstów uchwał i informacji o terminie sesji, a także protokołów z posiedzeń rady gminy, zamieszczanie aktualnych i wydzielonych w menu informacji o programach i planach działań samorządu gminy, wydawanie newslettera w wersji elektronicznej lub innego wydawnictwa ciągłego dostępnego w formie plików do ściągnięcia (np. w formacie PDF); instrumenty konsultacyjne (pozyskiwania informacji zwrotnych), za które w odniesieniu do samorządowych serwisów internetowych uznaje się m.in.: stosowanie tzw. gorącej linii, umożliwiającej szybki elektroniczny kontakt z urzędem, zazwyczaj z wójtem, głównie z wykorzystaniem usługi hot mail, udostępnianie tzw. czatu (chat) usługi internetowej pozwalającej prowadzić wieloosobowe konwersacje tekstowe w czasie rzeczywistym do kontaktów z przedstawicieli samorządu i urzędu z obywatelami (czy szerzej użytkownikami Internetu), sondaże (badania) internetowe, służące identyfikacji potrzeb mieszkańców, badania opinii na temat działań władz gminnych lub propozycji wiążących się bezpośrednio ze sprawami wspólnoty lokalne (np. w formie pytania o to, czy należy zmieniać nazwę ulic kojarzonych z poprzednim ustrojem), identyfikacji celów, priorytetów rozwoju czy zadań inwestycyjnych 5 Definicje usług i narzędzi internetowych oparto na Encyklopedii Internetu i Nowych Technologii NETOPEDIA. 10

11 zamieszczanie w serwisach dokumentów do konsultacji społecznych wraz z procedurą przekazywania informacji zwrotnych, zamieszczanie informacji o planowanych debatach i spotkaniach przedstawicieli władz gminy i urzędników z mieszkańcami, udostępnienie z poziomu strony głównej możliwości wysłania wiadomości elektronicznej (poprzez kliknięcie ikony adresu lub formularz wiadomości w postaci hotmail), prowadzenie księgi gości (rodzaju księgi pamiątkowej pozwalającej odwiedzającym witrynę www zaznaczyć swoją obecność i wyrazić opinię o stronach, adnotacja o odwiedzinach jest później udostępniona dla wszystkich na ogólnej stronie księgi). instrumenty współpracy, w obszarze technologii internetowych wykorzystywane przez polskie samorządy, to m.in.: prowadzenie forum dyskusyjnego (discussion forum) rozumianego jako miejsce, w którym użytkownicy sieci mogą wymieniać między sobą informacje, spostrzeżenia i dyskutować na dowolne tematy, inicjowanie debat publicznych w Internecie, prowadzonych zazwyczaj w formie usługi internetowej grup dyskusyjnych (newsgroup, wyodrębnione formalnie miejsca, w których można wymieniać z innymi osobami informacje i poglądy na określone tematy, w tym przypadku zdefiniowane przez przedstawicieli gminy)6 bądź w formie czatów tematycznych; traktowanych jako debata publiczna, poświęconych otwartej dyskusji na konkretny temat związany z zarządzaniem gminą, np. debacie na temat projektu dokumentu programowego. Nowe technologie informatyczne udostępniają szeroki zestaw technik i instrumentów służących zapewnianiu udziału społecznego w życiu publicznym. Należą do nich także np. infomaty, czyli multimedialne kioski informacyjne (łatwe w obsłudze komputery z ekranem dotykowym), rozpowszechniające informacje o usługach świadczonych przez administrację publiczną. Jeszcze inne obejmują techniki umożliwiające głosowanie na odległość. Nowe technologie informatyczne (ICT), stwarzające platformę dla interaktywnej i niskokosztowej współpracy z obywatelami. Do procesów konsultacji społecznych można również stosować wiele instrumentów zarządzania, nie mających bezpośrednio charakteru partycypacyjnego, jak np.: innowacyjne instrumenty programowania finansowego czy inwestycyjnego (budżet jako budżet partycypacyjny, plan przedsięwzięć inwestycyjnych otwarty na wnioski zewnętrzne); polityka zarządzania serwisem internetowym jednostki (interaktywne narzędzia w postaci 6 Definicja na podstawie NETOPEDIA. 11

12 np. forów mieszkańców, e-debat, chatów); narzędzia monitoringu i oceny realizacji dokumentów planistycznych (uwzględniające udział mieszkańców, poprzez komitety, ciała opiniodawcze, grupy fokusowe, czy badania sondażowe). Wdrażające partycypację obywateli władze publiczne mają zatem dostęp do szerokiej palety metod i technik. Tak więc, władze te przyczyniają się do rozwoju relacji ze społecznością podnosząc standard zarządzania, oparty na określonych z góry zasadach i procedurach (zarządzanie jakością, czy instrumenty organizacyjne, takie jak uelastycznianie struktury urzędu, powoływanie nowych jednostek organizacyjnych wyspecjalizowanych agencji, organów pomocniczych samorządu). Konsultowanie kształtu polityk i decyzji publicznych z mieszkańcami wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad: współpraca z mieszkańcami oznacza ich podmiotowe traktowanie jako strategicznych interesariuszy gminy(w przeciwieństwie do przedmiotowego traktowania np. jako tzw. opinii publicznej), włączanie mieszkańców we współdecydowanie stanowi obietnicę, której władze lokalne muszą dotrzymać, proces musi być wiarygodny, przejrzysty, oparty na jasnych zasadach, formy (narzędzia) współpracy, w tym konsultacji z mieszkańcami, trzeba dobierać i różnicować, kierując się potrzebami różnych grup mieszkańców. 2. Podstawy opracowania procedury Podstawę prawną dla wdrażania przez gminy procesu i procedury konsultacji społecznych w Polsce stanowi Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.), która w art. 5a stanowi: 1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. Propozycja procedury konsultacji w sprawach ważnych dla gmin wspomaganych przez ICT dla gminy Mucharz uwzględnia: 1. Opracowaną w ramach projektu, realizowanego w ramach projektu Urząd gminny sprawny i przyjazny Analizę z diagnozą stanu wyjściowego w obszarze konsultacji w sprawach ważnych dla gminy Mucharz, 2. Opracowaną przez Moderatorów w ramach konsultacji i spotkań warsztatowych analizę SWOT (Załącznik 5) wdrożenia procedury konsultacji w gminie Mucharz, 12

13 3. Wyniki ankiety pozyskanej z Urzędu Gminy na temat możliwości wdrażania procedury, w tym różnych form konsultacji, 4. Istniejący stan badań oraz praktykę w zakresie zarządzania procesem partycypacji publicznej. Autorzy niniejszego opracowania zastrzegają, że nie byli związani wynikami ankiety na temat możliwości wdrażania procedury, w tym różnych form konsultacji. Tworząc procedurę kierowali się przede wszystkim istniejącymi regulacjami prawnymi, zasadami i standardami zarządzania publicznego rekomendowanymi przez naukę oraz dobre praktyki w zakresie budowy relacji z mieszkańcami. Przedstawiona procedura oraz projekt uchwały (Załącznik 4) stanowią rekomendację autorów dla wdrożenia w gminie Mucharz. 13

14 II. Procedura konsultacji w sprawach ważnych dla gmin wspomaganych przez ICT 1. Cel procedury Przedstawiona procedura ma na celu realizację zapisów art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. Procedura ma stwarzać warunki dla wzmacniania roli społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji publicznych w sprawach ważnych dla gmin, służąc rozwojowi demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego. W wyniku stosowania procedury oczekuje się wzrostu zaufania mieszkańców do władz gminy, podniesienia jakości podejmowanych przez samorząd lokalny decyzji, lepszej identyfikacji oraz hierarchizacji wyzwań, celów i potrzeb wspólnoty. Swoim zakresem przedmiotowym procedura ukierunkowana jest na stworzenie systemu przygotowywania i wdrażania procesu konsultacji w sprawach ważnych dla Gminy wspomaganych przez ICT. Obejmuje ona zatem: 1) Określenie form informowania i konsultacji stosowanych ze względu na dostępność i możliwości organizacyjno-techniczne Urzędu; 2) Określenie sposobu przygotowania i prowadzenia konsultacji, w tym szczególnie zasad: a) Wyznaczania osób odpowiedzialnych w Urzędzie za przygotowanie i prowadzenie konsultacji b) Tworzenia planu konsultacji, obejmującego: - Identyfikację uczestników konsultacji, - Opracowanie harmonogramu i budżetu konsultacji, - Dobór form i narzędzi 3) Określenie sposobu raportowania, w tym sporządzania sprawozdania z wyników konsultacji 4) Określenie zasad monitoringu i ewaluacji prowadzonych konsultacji. 2. Zakres podmiotowy stosowania procedury A. Inicjatorzy konsultacji Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzane z inicjatywy: 1) Wójta Gminy Mucharz; 2) Rady Gminy; 3) lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie ich działania, 4) rad jednostek pomocniczych, 14

15 5) w przypadku, gdy przedmiot konsultacji dotyczy całej Gminy, grupy co najmniej 5% mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do władz gminy; 6) w przypadku, gdy przedmiot konsultacji nie dotyczy całej Gminy grupy co najmniej 20% mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do władz gminy, zamieszkujących obszar, którego dotyczy przedmiot konsultacji. B. Uczestnicy konsultacji Prawo udziału w konsultacjach przysługuje: wszystkim mieszkańcom Gminy lub, o ile konsultacja społeczna dotyczy określonej jednostki pomocniczej Gminy, mieszkańcom tej jednostki Gminy; określonej grupie społecznej mieszkańców, której dotyczy przedmiot konsultacji (np. bezrobotnym, osobom w pewnym przedziale wiekowym); lokalnym organizacjom pozarządowym w zakresie ich działania. Ze względu na przedmiot konsultacji udział w nich mogą wziąć także, wskazane we wniosku przez Inicjatora (podmioty uprawnione do wnoszenia o przeprowadzenie konsultacji): organizacje pozarządowe obejmujące terenem działania Gminę w sprawach przewidzianych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), inni uczestnicy, których interes wiąże się z przedmiotem konsultacji społecznych (np. przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy). Jeśli konsultacje wymagają specjalistycznej wiedzy Wójt może podjąć decyzję o udziale ekspertów z danej dziedziny. 3. Zakres przedmiotowy procedury Konsultacje społeczne przeprowadza się na terenie gminy Mucharz: 1) w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa; 2) w sprawach ważnych dla Gminy, w tym szczególnie przy przygotowaniu i/lub aktualizacji strategii rozwoju. Konsultacje społeczne prowadzone są, w miarę możliwości, na etapie tworzenia założeń do konsultowanego projektu lub prac nad wstępną jego wersją, a w przypadku inwestycji na etapie przygotowań do jej rozpoczęcia (tzw. etap przedinwestycyjny). 15

16 4. Zasady odpowiedzialności i uprawnień Konsultacje są podejmowane na podstawie pisemnego wniosku złożonego do Wójta przez Inicjatorów. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Wójt w formie zarządzenia, w terminie 14 dni od wniesienia wniosku poprawnego pod względem formalnym (uprawniony wnioskodawca inicjator, wniosek w formie pisemnej, zakres wniosku). W przypadku wystąpienia braków formalnych wniosek zwraca się do uzupełnienia. Uzupełnienie powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania go przez Inicjatorów. Po bezskutecznym upływie tego terminu sprawę pozostawia się bez rozstrzygnięcia. Wyniki konsultacji nie mają mocy wiążącej organy gminy, jednak powinny być brane pod uwagę przy rozstrzygnięciach podejmowanych w sprawie stanowiącej przedmiot konsultacji. Konsultacje uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów w nich uczestniczących. Wszystkie ostateczne decyzje podejmowane w Urzędzie, dotyczące czasu, formy, sposobu oraz celu przeprowadzania konsultacji podejmuje Wójt Gminy Mucharz. 5. Postępowanie Procedura konsultacji społecznych w Gminie Mucharz (Rysunek 3 i Rysunek 4) obejmuje następujące etapy i główne działania: Etap I Organizacyjny 1. Wystąpienie uprawnionych podmiotów z inicjatywą konsultacyjną 2. Decyzja o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami 3. Ustalenie osób i zasobów biorących ze strony Urzędu Gminy udział w pracach nad przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji 4. Określenie zasięgu podmiotowego i przedmiotowego konsultacji, określenie harmonogramu konsultacji, wybór oraz przygotowanie form i metod konsultacji Etap II Wdrożenie konsultacji 1. Ogłoszenie konsultacji społecznych wraz z upowszechnieniem niezbędnych informacji o ich przedmiocie 2. Zbieranie informacji zwrotnych 3. Weryfikacja i analiza pozyskanych informacji zwrotnych 16

17 Rysunek 3. Proces konsultacji społecznych inicjatywa wewnętrzna urzędu gminy Źródło: opracowanie własne. 17

18 Rysunek 4. Proces konsultacji społecznych inicjatywa zewnętrzna Źródło: opracowanie własne. 18

19 Etap III Zamknięcie konsultacji 1. Przygotowanie sprawozdania z konsultacji 2. Upowszechnienie informacji o wynikach konsultacji 3. Rozstrzygnięcie władz gminy w kwestii przedmiotu konsultacji z informacją, jak na decyzję wpłynęły wyniki konsultacji Tabela 1 przedstawia etapy, działania i narzędzia oraz orientacyjne ramy czasowe wdrożenia procedury konsultacji. Ze względu na znaczenie bieżącego prowadzenia procesu informowania, dla każdego etapu wyszczególniono działania informacyjne, które muszą być na bieżąco realizowane. Rekomendacje dla stosowanych kanałów dystrybucji informacji oraz form informowania i konsultacji zawiera Załącznik nr 1. Załączniki nr 2 i 3 zawierają Karty narzędziowe dla rekomendowanych form informowania oraz konsultacji i stanowią instrukcję wdrażania poszczególnych form. Tabela 1. Etapy i działania wdrażania procedury konsultacji ETAP I - organizacyjny Działania Czas realizacji Narzędzia i dokumenty Wystąpienie uprawnionych podmiotów z inicjatywą konsultacyjną; Decyzja o przeprowadzeniu konsultacji; Ustalenie osób i zasobów biorących ze strony urzędu gminy udział w pracach nad przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji - powołanie zespołu ds. konsultacji; Opracowanie planu konsultacji (zasięg podmiotowy i przedmiotowy, harmonogram, wybór oraz dobór form i metod konsultacji); Akceptacja planu konsultacji przez Wójta; Działania informacyjne: stała i aktualna informacja o możliwościach i zasadach konsultacji z mieszkańcami. Min. 7 dni Max. 14 dni Dokumenty: Decyzja Wójta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych - zarządzenie; Decyzja Wójta określająca skład zespołu konsultacyjnego; Plan konsultacji - dokument zawierający opis przedmiotu konsultacji i harmonogram działań zaakceptowany przez Wójta. Narzędzia: Edytor tekstów; Arkusz kalkulacyjny; Baza danych; Oprogramowanie do tworzenia harmonogramów. 19

20 ETAP II wdrożenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji wraz z upowszechnieniem niezbędnych informacji o ich przedmiocie; Działania informacyjne: Informacja o inicjatywie i decyzji samorządu gminnego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wraz z podstawą prawną działania; Informacja o osobach odpowiedzialnych ze strony urzędu gminy za proces konsultacji z mieszkańcami wraz z danymi kontaktowymi do nich; Informacja o prowadzonych pracach przygotowawczych do wdrożenia procedury konsultacji Zbieranie informacji zwrotnych; Działania informacyjne: Informacje dotyczące form konsultacji wraz z instrukcją dla mieszkańców, jak skutecznie mogą wziąć udział w konsultacjach; bieżące informacje o postępie konsultacji i terminach; Informacja o zamknięciu procesu zbierania informacji zwrotnych; Praca wewnętrzna Urzędu, koordynacja komunikacji wewnętrznej i z inicjatorem konsultacji. Min. 14 dni Min. 14 dni Max. 60 dni Dokumenty: Ogłoszenie konsultacji (zawiera obowiązkowo: cel, przedmiot, termin oraz formy w jakich będą się odbywały) zarządzenie Wójta. Narzędzia obowiązkowe: Strona Urzędu; BIP; Urzędowa tablica ogłoszeń. Narzędzia uzupełniające: Bezpośredni kontakt z uczestnikami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej; Za pośrednictwem lokalnych mediów (prasy, radia, telewizji); Roznoszenie ulotek, rozwieszanie plakatów; Inne sposoby dotarcia do uczestników konsultacji. Dokumenty: Wzór ankiety (sondażu); Zestawienia zebranych danych; Protokoły ze spotkań; Inne zależne od zastosowanych narzędzi. Narzędzia obowiązkowe: Informacyjna strona WWW; Ankieta lub sondaż na stronie internatowej oraz w wersji tradycyjnej udostępniana e Urzędzie i podczas spotkań; Spotkanie z uczestnikami konsultacji; Narzędzia uzupełniające: Procedura składania pisemnych propozycji (szczególnie dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych); Konkurs koncepcyjny; Warsztaty; Skrzynka z pomysłami; Forum dyskusyjne; Wideo i telekonferencje; Nagrania ze spotkań umieszczane w Internecie. 20

Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 28 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014r. Regulamin konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt. Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

Projekt. Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi Projekt Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 12 marca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/11 RADY MIASTA OLSZTYN. z dnia 26 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/15/11 RADY MIASTA OLSZTYN. z dnia 26 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR IV/15/11 RADY MIASTA OLSZTYN z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn Na podstawie art. 5a ust. 2 i

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock 1 Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/177/2016 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXI/177/2016 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XXI/177/2016 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Świnoujście Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy TYSKI REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - PROJEKT Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/695/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/695/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych. UCHWAŁA NR XXXVIII/695/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 5a ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/35/11 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

UCHWAŁA NR V/35/11 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych UCHWAŁA NR V/35/11 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./../16 Rady Gminy Izabelin z dnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych"

Uchwała Nr./../16 Rady Gminy Izabelin z dnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych Projekt Uchwała Nr./../16 Rady Gminy Izabelin z dnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 3 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zasad i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 8/2016 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 29 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE NR 8/2016 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 29 lutego 2016 r. OBWIESZCZENIE NR 8/2016 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/88/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI WAŁCZA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach mowa jest o: 1) Radzie należy przez to rozumieć Radę Miasta Wałcz, 2) Burmistrzu należy przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2015 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, w sprawach ważnych dla Gminy, w których przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych REGULAMIN Prowadzenia konsultacji społecznych przez Gminę Miasto Elbląg Konsultacje społeczne powinny tworzyć płaszczyznę do partycypacji publicznej mieszkańców miasta Elbląga oraz elbląskich organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Gliwickiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/1357/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych,

UCHWAŁA NR LXIV/1357/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych, UCHWAŁA NR LXIV/1357/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów

Bardziej szczegółowo

PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Zgodnie z zapisami Zasad realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce w proces opracowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/143/2016 RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ. z dnia 25 października 2016 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/143/2016 RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ. z dnia 25 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 9277 UCHWAŁA NR XXIX/143/2016 RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 1 Konsultacje społeczne- cel Celem konsultacji społecznych jest nawiązanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzą

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 października 2014 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu: Rocznego

Bardziej szczegółowo

a:::- 'j 80 Nc\\'y D r.- :;;" ;.~ -:!~/~':~'"'.~:

a:::- 'j 80 Nc\\'y D r.- :;; ;.~ -:!~/~':~''.~: "RP..~.,4.. -p..--.rj\rf Al'PY] -. -..' ;Il,. _... ' \Ó

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 2 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 2 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 2 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia... 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia... 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia. Projekt Druk Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia... 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia. Na podstawie art. 5a ust. 2 w zw.

Bardziej szczegółowo

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI LOKALNY INDEKS KONSULTACJI Zasadniczym elementem Lokalnego Indeksu Konsultacji jest moderowana dyskusja, podczas której uczestnicy odpowiadają na pytania zawarte w Indeksie. Przygotowując dyskusję trzeba

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 Projekt Załącznik do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Leszno z dnia listopada 2016 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia roku

Uchwała Nr 42/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia roku Uchwała Nr 42/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12.05.2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowa Sucha. Na podstawie art. 5a

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Wstęp Program współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

RADA MIEJs. zdnia 15 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

RADA MIEJs. zdnia 15 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych RADA MIEJs = KOfl3t*flc1n..Jezorna UCHWALA NR 412/y1J33/2013 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA zdnia 15 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych O Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE PROCEDURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

WDROŻENIE PROCEDURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Strona1 WDROŻENIE PROCEDURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH kwiecieo 2011 STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE Informacja Kontakt Propozycja uproszczonego systemu konsultacji społecznych opisanego w formie wstępnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia.. 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świebodzin. Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

Metody włączania interesariuszy w procesy rewitalizacji

Metody włączania interesariuszy w procesy rewitalizacji Metody włączania interesariuszy w procesy rewitalizacji Jarosław Ogrodowski Częstochowa, 12 października 2016 r. Konferencja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne PROJEKT

I. Przepisy ogólne PROJEKT PROJEKT Program Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2016 (załącznik

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU Programu współpracy Gminy Borki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁAWNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2015 ROK Rozdział I Informacje ogólne 1 Ilekroć w Programie współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. Załącznik do Uchwały Nr / /2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia.listopada.2016 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko -projekt- Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Kaliska z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KALISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr X/55/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 19 listopada 2015 r.

Uchwała nr X/55/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 19 listopada 2015 r. Uchwała nr X/55/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r.

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r. Projekt U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Brody z dnia.2015 r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp. Projekt z dnia 25 września 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp. Na

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica UCHWAŁA NR X.68.2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia projekt Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia w sprawie przyjęcia na rok 2014 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5010/2014 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA. z dnia 07 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5010/2014 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA. z dnia 07 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 5010/2014 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 07 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki informacyjno - promocyjnej Gminy Miasto Płock wobec organizacji pozarządowych, grup nieformalnych

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Rumia.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Rumia. Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Rumi z dnia PROJEKT w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Rumia. Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia...

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ CZEŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu wspieranie uczestnictwa obywateli

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Gminy Kamienna Góra z dnia...

UCHWAŁA NR... Rady Gminy Kamienna Góra z dnia... - projekt - UCHWAŁA NR... Rady Gminy Kamienna Góra z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GIśYCKU. z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GIśYCKU. z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GIśYCKU z dnia... w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta GiŜycka Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. l ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r.

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOSZYCE z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia... 2014 r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

STANDARDY RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

STANDARDY RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH STANDARDY RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Proces budowania i reprezentacji w woj. pomorskim na dobre rozpoczął się już w początkach roku 2002. Wybraliśmy model tworzenia reprezentacji terytorialnych przede

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1 Cel główny i cele szczegółowe współpracy 1. Cel główny i cele

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr /VI/14 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia

ZARZĄDZENIE Nr /VI/14 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5726/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr /VI/14 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia szczegółowego trybu realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r.

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r. Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja. PROCEDURA przeprowadzania konsultacji społecznych

Człowiek - najlepsza inwestycja. PROCEDURA przeprowadzania konsultacji społecznych PROCEDURA przeprowadzania konsultacji społecznych 1 Prowadzenie konsultacji społecznych opiera się na następujących zasadach: a) zasada suwerenności: oznacza dobrowolność udziału organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Wołominie. strona / stron 1 / 11 Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji Starostwa Powiatowego. strona / stron 2 / 11 Załącznik nr. do Zarządzenia nr... Starosty Wołomińskiego z dnia. r Procedura aktualizowania

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Wstęp. Postanowienia ogólne

- PROJEKT - Wstęp. Postanowienia ogólne - PROJEKT - Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 Wstęp Uwzględniając obowiązujące zasady ustawowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW Projekt z dnia 25 listopada 2014 r. Sporządzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Drelów z organizacji pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca1990

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)

Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Załącznik 5. Plan komunikacji. Plan komunikacji ze społecznością lokalną w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ujęciu tabelarycznym, zawierający wszelkie niezbędne elementy określone w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia. października 2014 r. Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag i wniosków. do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. ...

Formularz uwag i wniosków. do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. ... Formularz uwag i wniosków do projektu Programu współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 1. Nazwa organizacji zgłaszającej uwagi i wnioski:... 2. Uwagi do projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA z dnia.. 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE z dnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 7 ust. 1 3 Ustawy z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

RADY DZIELNICY m.st. WARSZAWY z dnia. r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy m.st. Warszawy

RADY DZIELNICY m.st. WARSZAWY z dnia. r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy m.st. Warszawy UCHWAŁA NR./ /.. RADY DZIELNICY m.st. WARSZAWY z dnia. r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy m.st. Warszawy Na podstawie 13 ust. 1 pkt 9 oraz 59a Statutu Dzielnicy miasta stołecznego Warszawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r.

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego Uchwała Nr /2011 z dnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego Na podstawie art. 12 a ustawy

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE W SPRAWIE PROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEZ UM WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W NASTĘPUJACYCH OBSZARACH:

REKOMENDACJE W SPRAWIE PROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEZ UM WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W NASTĘPUJACYCH OBSZARACH: MATERIAŁY WYPRACOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW KONSULTACYJNYCH GRUDZIEŃ 2013 MARZEC 2014 (wersja skrócona) REKOMENDACJE W SPRAWIE PROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEZ UM WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Wstęp Zaspokajanie potrzeb i stwarzanie optymalnych warunków do funkcjonowania społeczeństwa jest jednym z głównych

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia r.

RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR / /14 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia.. 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo