Spis treœci. W numerze:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci. W numerze:"

Transkrypt

1 Spis treœci W numerze: 1. Podpisanie umów Jak kształtować przestrzeń Polski? Dokumenty mówią Warsztaty kwestorów i konwent kanclerzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Wlkp Otwarcie Klubu Studenckiego Hades Uczelnia na 7. Wirtualne Wyspy Wiedzy Przypadki e-learningu: metoda warsztatu na zajęciach informatyki Przybyło nam absolwentów Dbają o kandydata Uniwersytet Gimnazjalisty na półmetku PWSZ na Targach Edukacyjnych O reologii podczas seminarium Od dziś mów do mnie szefie! O polityce energetycznej i budownictwie Widziałem majestat nieskończoności Klub Filmowy z wybitnymi wykładowcami Seminarium dla pracowników PWSZ Studenci wrażliwi na innych Nowości wydawnicze Obóz zimowy Koszykówka Siatkówka

2 Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, prof. zw. dr inż. Jan Chajda podpisał umowę z dwoma kaliskimi firmami na realizację nowych obiektów dydaktycznych w Kampusie PWSZ przy ul. Poznańskiej w Kaliszu. Całe zadanie to przebudowa istniejących budynków powojskowych na potrzeby dydaktyczno-laboratoryjne i socjalne Państwowej Wyższej Szkoły Umowę podpisują rektor prof. Jan Chajda i Ryszard Kubiak Rozbudowa Uczelni Podpisanie umów Umowę podpisują rektor prof. Jan Chajda i Marek Antczak Zawodowej. Firma Novum przebuduje budynek magazynu lotniczego na budynek dydaktyczno-laboratoryjny o kubaturze ponad 19 tys. metrów sześciennych oraz budynek warsztatowo-magazynowy na obiekt noclegowo-socjalny o kubaturze ponad 2 tys. metrów sześciennych. Wartość tych prac wyniesie zł. Natomiast Firma Budowlana Antczak Marek wygrała przetarg na przebu- W podpisaniu umowy uczestniczył m.in. prezydent Kalisza, Janusz Pęcherz 3

3 Rozbudowa.../Konferencja... dowę budynku wielofunkcyjnego na budynek dydaktyczny z dobudową sali audytoryjnej o kubaturze metrów sześciennych. Koszt tych prac wynosi zł. Prace te mają być wykonane w ciągu 18 miesięcy, jednak wykonawcy podczas podpisania umowy, deklarowali, że ten czas znacznie się skróci. Mam nadzieję, że uda nam się zainaugurować nowy rok akademicki już w nowych obiektach powiedział rektor PWSZ w Kaliszu, prof. zw. dr inż. Jan Chajda. W Kampusie PWSZ planowana jest także budowa dwóch kortów tenisowych na sztucznej nawierzchni, zadaszonych elementami z PCV na lekkiej konstrukcji aluminiowej oraz krytej pływalni z 25- metrowym basenem. Uczelnia już w sierpniu 2008 roku podpisała preumowę na współfinansowanie tych inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Jest to pierwsza inwestycja w mieście realizowana z unijnych środków w tak zwanym drugim rozdaniu. Krzysztof Grabowski Jak kształtować przestrzeń Polski? Blisko 900 miast, skupiających prawie 62% ogółu mieszkańców naszego kraju, pełni podstawową rolę w procesach rozwoju gospodarczego, zapewniając także zaspokojenie wielu potrzeb życiowych ludności, szczególnie związanych z usługami, w tym usługami wyższego rzędu. Ich rozwój, który w znacznym stopniu będzie determinował procesy rozwoju Polski Konferencję otworzył prezes Stowarzyszenia Samorządny Kalisz, Andrzej Rogowski 4

4 Konferencja samorządowa W konferencji uczestniczyli m.in. goście z Rosji stał się przedmiotem zainteresowania na wszystkich poziomach zarządzania, a formułowanie i prowadzenie racjonalnej polityki miejskiej i przestrzennej staje się jednym z ważniejszych zadań kolejnych rządów. Globalizacja gospodarki, rosnąca mobilność ludzi, postępująca koncentracja ludności w miastach, negatywne efekty w sferze społecznej i środowiska naturalnego powodują, że rosną i coraz bardziej komplikują się problemy miast. Wieloletnie zaniedbania, rosnący chaos w przestrzeni, a także ograniczone środki przeciwdziałania tym zagrażającym zrównoważonemu rozwojowi miast zjawiskom sprawiają, że rozwiązywanie tych problemów nie jest możliwe już tylko przez władze lokalne. Wymagają one podjęcia prac koncepcyjnych i odpowiednich działań interwencyjnych ze strony szeroko rozumianych władz publicznych wszystkich szczebli. Zmiana modelu rozwoju i wzrostu w skali światowej miast, które pełnią w gospodarce globalnej ważne funkcje zwraca uwagę na metropolizację. Coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem, że metropolie rządzą światem. Wystarczy przytoczyć przykład Nowego Jorku, Londynu czy Tokio. Pojęcie metropolii, na co zwróciła uwagę podczas konferencyjnych obrad między innymi dr Lidia Mierzejewska, nadal jest jednak rozumiane w sposób niejednoznaczny, a określenie ich roli i funkcji w układzie osadniczym danego kraju czy regionu nastręcza sporo trudności. Metropolią jest duże miasto, na obszarze którego skoncentrowane są jednostki wypełniające najwyższej rangi funkcje polityczne, administra- 5

5 Konferencja samorządowa cyjne, gospodarcze, społeczne i kulturalne, które działają w większej skali przestrzennej, głównie globalnej, gdzie koncentrują się nowoczesne usługi, instytucje kulturalne, działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna. Tutaj też tworzą się nowe prądy w kulturze, modzie i style życia rozprzestrzeniające się na cały świat. W Polsce w przeciwieństwie do Zachodu procesy metropolizacyjne przebiegają trudniej i ze znacznym opóźnieniem, między innymi z uwagi na niedostateczne zrozumienie przez władze tych miast funkcji metropolitalnych, które są specyficznym rodzajem funkcji egzogenicznych oraz rezultatem osiągnięcia przez dane miasto pewnego etapu rozwoju. W procesie globalizacji tworzą się więc metropolie, centra o najwyższym poziomie rozwoju oraz obszary zepchnięte na tzw. margines. Chodzi tu o zjawisko tzw. peryferyzacji. Z tych też powodów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego podjęła wspólną ze Stowarzyszeniem Samorządny Kalisz, inicjatywę zorganizowania konferencji naukowej. To nie pierwsze tego typu przedsięwzięcie. Piąta z kolei konferencja o charakterze samorządowym przebiegała tym razem pod hasłem Kształtowanie przestrzeni Polski. Metropolie Aglomeracje Peryferie. W dwudniowej konferencji udział wzięli nie tylko pracownicy naszej Uczelni i przedstawiciele środowisk akademickich, tj. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, ale także samorządowcy praktycy. Wiodące tematy wytyczające charakter i kierunek dyskusji podczas obrad to rozwój przestrzenny, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju lokalnego i regionalnego, czynniki determinujące kształtowanie się obszarów metropolitalnych w Polsce, zróżnicowanie społeczno-przestrzenne metropolii, potencjał polskich metropolii, proces metropolizacji i peryferyzacji oraz cechy i problemy społeczeństwa metropolitalnego. Organizatorzy przygotowali ciekawy program, oparty na kilkunastu referatach o zróżnicowanej problematyce i różnym stopniu szczegółowości. Zasygnalizowane przez autorów referatów problemy potwierdziły ważność problematyki, poddanej konferencyjnej dyskusji oraz pozwoliły na realizację wytyczonego celu naukowego Konferencji (uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy metropolizacja oznaczająca wzmocnienie i szybki rozwój pewnych ośrodków jest równocześnie przyzwoleniem na spowolnienie rozwoju regionów i pogłębienie dysproporcji, i jak szybko i w jakim zakresie otoczenie metropolii ulegnie peryferyzacji). To dwudniowe spotkanie miało niewątpliwie liczne walory poznawcze i pragmatyczne, a pojemność problematyki samorządowej i skala nurtujących samorządy miejskie problemów rodzi potrzebę kolejnych tego typu inicjatyw. dr Beata Wenerska 6

6 Konferencja samorządowa p r o f. z w. d r i n ż. Ja n Ch a j d a, r e k t o r k a l i s k i e j PWSZ W działalności metropolitalnej bardzo ważne miejsce zajmuje działalność środowisk akademickich i uczelnianych. Program konferencji i skład prelegentów gwarantuje sukces naukowy i z tego bardzo się cieszę. Będziemy chcieli to spożytkować, wykorzystując dyskusję jako ważny bodziec w rozwoju środowisk samorządowych. W naszym regionie powstaje aglomeracja kalisko-ostrowska. Z pewnością członkowie tej aglomeracji borykać się będą jeszcze z wieloma problemami, choćby organizacyjnymi; zastanawiać się będą nad perspektywą rozwoju i podjęciem odpowiedniego kierunku działania. Taka aglomeracja może odnieść sukces pod warunkiem wspólnego zaufania i nastawienia na osiągnięcie zamierzonego wspólnego celu. (...) d r i n ż. Ja n u s z Pę c h e r z, Pr e z y d e n t Mi a s ta Ka l i s z a Kaliska konferencja wynika z potrzeby dokonania opisu zjawisk, z jakimi od kilku dekad mamy do czynienia, a więc zjawisk globalizacji produkcji i metropolizacji życia społeczeństw i narodów. Wszystkie wskaźniki ekonomiczne udowadniają, że właśnie skupiska miejskie generują największe wzrosty PKB, że stanowią one ośrodki, które napędzają gospodarki narodowe i kontynentalne, że tu najszybciej dokonują się przekształcenia i zmiany technologiczne, że tylko w aglomeracjach i metropoliach jest możliwy rozwój przedsiębiorczości opartej na wiedzy. (...) Samorządy martwią się perspektywą Polski dwóch, a może trzech szybkości. Powinniśmy zrobić wszystko, aby tych trzech szybkości nie było, aby nie było ich nawet dwóch. (...) m g r i n ż. An d r z e j Ro g o w s k i, p r e z e s Za r z ą d u St o wa r z y s z e n i a Sa m o r z ą d n y Ka l i s z Celem V Naukowej Konferencji Samorządowej, tak jak i poprzednich, jest ożywiona dyskusja na tematy istotne dla kształtowania się samorządu w Polsce, bardzo ważnej sfery życia publicznego, która jako jedyna nie jest w pełni zarządzana, nie jest w pełni instruowana, natomiast ze swej natury rzeczy powinna kształtować się sama w obszarze stanowionego prawa. Trzeba w Polsce tworzyć dobre warunki dalszego rozwoju samorządności, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że przez ostatnie dzisieciolecia i stulecia nie mieliśmy jako społecznośc polska do tego szczęscia. Nadrabiamy jakieś historyczne zaległości, dlatego tak ważne jest, abyśmy przyjmowali jak najlepsze i jak najbardziej efektywne uregulowania. (...) 7

7 Wystawa w Archiwum Dokumenty mówią Dokumenty mówią pod takim tytułem otwarto wystawę w Archiwum Państwowym w Kaliszu. Składa się ona z dwóch części zatytułowanych Kalisz w dokumentach archiwalnych oraz Curiosa, czyli rechot historii w archiwach państwowych. Wystawę zwiedzała kaliska młodzież Po raz pierwszy w Kaliszu zaprezentowano oryginalne dokumenty pergaminowe i księgi z XIV, XV i XVII wieku wypożyczone z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie i Archiwum Państwowego w Poznaniu, a także inne ciekawe materiały z XVIII, XIX i XX wieku, dotyczące historii Kalisza, pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowego w Kaliszu. Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to historyczne skarby z przeszłości Kalisza, wśród których można zobaczyć dokument królewski Kazimierza Wielkiego 8

8 Wystawa w Archiwum z 1349 roku zezwalający mieszczanom kaliskim na karanie złoczyńców, ponadto przywilej wydany w 1512 roku przez króla Zygmunta Starego nadający Kaliszowi prawo organizowania targów i jarmarków. Druga część to nowoczesne duże plansze przedstawiające najciekawsze, najbardziej zaskakujące, niespotykane i rzadkie materiały archiwalne jakie na przestrzeni kilku wieków udało się zgromadzić w archiwach państwowych dotyczące m.in. polityki, moralności, religii, nauki, techniki, rolnictwa, sportu oraz życia codziennego Polaków. Celem wystawy jest zaprezentowanie archiwalnych materiałów zgromadzonych w archiwach państwowych oraz upowszechnianie wiedzy historycznej o Kaliszu. Wystawę zorganizowało Archiwum Państwowe w Kaliszu a współorganizatorami są Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Wystawę w budynku Archiwum Państwowego przy ulicy Poznańskiej (Kampus PWSZ) można oglądać do końca kwietnia. Krzysztof Grabowski Pr o f. d r h a b. St e fa n Ko w a l, p r o r e k t o r PWSZ Uczelnia jako instytucja, jako społeczność, jest częścią życia społecznego Kalisza, a nauka i kultura zawsze były w dziejach Kalisza wysoko cenione. We współczesnych czasach zaangażowanie społeczne, przejawiające się w działalności organizacji pozarządowych, jak również instytucji, jest bardzo ważne. Oczywiście uczelnia ma swoje statutowe zadania, ale poza nimi powinna również uczestniczyć w ważnych imprezach dotyczących miasta Kalisza i Południowej Wielkopolski. Tak to odbieram i tak to oceniam nie możemy zamykać się przed otoczeniem i mówić, że to do nas nie należy. Musimy być wszędzie, zwłaszcza po dziesięciu latach działalności, kiedy uczelnia zdążyła już okrzepnąć. Chwała zatem autorom scenariusza wystawy, chwała pomysodawcom jak mówili organicznicy poznańscy kiedy kończyli zebranie: cześć pracy cześć pracy osób, której efekt możemy oglądać w kaliskim archiwum. 9

9 Wystawa w Archiwum Dr Gr a ż y n a Sc h l e n d e r, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu Wystawa jest wyjątkowa, bo rzeczywiście jedyna w takiej oprawie, jakiej nigdy wcześniej w Kaliszu nie było. Jej wyjątkowość polega na przeciwstawieniu dwóch światów: świata dokumentów, które możemy nazwać sacrum, i archiwaliów będących pewnego rodzaju profanum historii. Te pierwsze, stanowiące dla nas pewną świętość, to dokumenty oryginalne, dotyczące przywilejów królewskich dla Kalisza, z których pierwszy i zarazem najstarszy tutaj prezentowany pochodzi z 1349 roku. Jest to przywilej Kazimierza Wielkiego, zezwalający mieszczanom na karanie złoczyńców. Są oczywiście jeszcze inne, bardzo cenne przywileje: Zygmunta Starego, Władysława IV czy też Jana Kazimierza. Te nazwiska i sam fakt, że mamy tutaj takie właśnie oryginalne dokumenty, stanowią duże wydarzenie i święto dla Kalisza. Jedynie można się smucić z tego powodu, że nie są u nas na stałe. Te akurat zostały wypożyczone na czas wystawy z Archiwum Głównego Akt Dawnych. Otrzymaliśmy także wiele cennych dokumentów związanych z historią Kalisza z Archiwum Państwowego w Poznaniu chociażby księgi związane z pożarami miasta. Z drugiej strony prezentujemy dokumenty, będące co prawda kopiami, ale kopiami dokumentów ukrywanych gdzieś głęboko w archiwach. Świetnie się stało, że właśnie Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowcyh wpadła na pomysł, żeby te archiwalia wyciągnąć na światło dzienne i pokazać ludziom właśnie te wstydliwe, które budzą różne emocje, nierzadko śmiech i zdziwienie. Bo przecież mało kto wie, że jest taki dokument jak cennik usług kata miejskiego albo oficjalne przepisy dotyczące funkcjonowania lupanarów, domów publicznych, burdelów i innych gatunków rozwiązłości. Są to dokumenty pochodzące w większości z początków XIX wieku i z okresu międzywojennego. Jest ich naprawdę dużo. Myślę, że jest to ciekawe; szczególnie dla młodzieży, bo wiedza tutaj prezentowana ma charakter niepodręcznikowy, a w połączeniu z możliwością zobaczenia oryginalnego dokumentu staropolskiego spisanego na pergaminie stanowi ogromną przyjemność poznawania zarówno sacrum, jak i profanum historii. 10

10 Warsztaty i konwent/otwarcie... Warsztaty kwestorów i konwent kanclerzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Wlkp. Kwestorzy i kanclerze w Gołuchowie W dniach marca w kaliskiej PWSZ odbywały się warsztaty kwestorów i konwent kanclerzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Wielkopolski. Do Gołuchowa i Kalisza przybyli goście między innymi z Leszna, Konina, Sulechowa, Piły i Gniezna. Kwestorzy omawiali sprawy związane z opodatkowaniem uczelni, kanclerze natomiast dyskutowali o strategii PWSZ-tów na tle aktualnej sytuacji kraju. Otwarcie Klubu Studenckiego Hades We wtorek, 31 marca 2009 roku, został uroczyście otwarty w Domu Studenta Bulionik przy ulicy Łódzkiej, Klub Studencki Hades. Pomieszczenia wyremontowane i wyposażone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu mają służyć studentom, wówczas, gdy będą chcieli zorganizować integracyjne spotkanie czy też koncert. Jak na otwarcie klubu studenckiego przystało nie zabrakło kulturalnych akcentów. Wieczór uświetnił koncert w ramach projektu Listy Muzyczne, podczas którego wystąpili m.in. Jakub Tomalak i Monika Szczot wraz z czwórką muzyków. Ta grupa przygotowuje się m.in. do eliminacji, by zaśpiewać pod- 11

11 Otwarcie klubu Studenci podczas otwarcia klubu czas koncertu Debiuty i Premiery na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W drugiej części wieczoru młodzież i zaproszonych gości bawił kabaret Klakier złożony m.in. ze studentów kaliskiej PWSZ w składzie: Mariusz Grala, Paweł Reszela, Michał Komorowski i Michał Janowski. Studenci nie kryli zadowolenia z występów. Większości przypadł do gustu również wystrój klubu, który nie będzie służył jako pub, tak jak niektórzy myśleli, lecz jako miejsce spotkań studentów i organizacji koncertów. Miło, że uczelnia myśli i dba o studentów nie tylko pod względem naukowym, ale także daje pomieszczenie na klub, żebyśmy mieli, gdzie się bawić. Najbardziej satysfakcjonuje mnie fakt, że klub mieści się w Domu Studenta BULIONIK, gdyż to zazwyczaj my mamy najdalej żeby gdzieś pojechać na imprezę, a teraz wystarczy mieć pomysł na imprezę zejść na dół z ekipą i imprezka się kręci mówi Dariusz Węgielnik przewodniczący Rady Domu Studenta BULIONIK. Bartłomiej Karolak Podczas koncertu zaśpiewali Monika Szczot i Jakub Tomalak z zespołem 12

12 Wirtualna Uczelnia Uczelnia na www Młode pokolenie studentów wychowane w kulturze cyfrowej za naturalne uważa korzystanie z szerokich możliwości internetu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom realizując projekt pod nazwą Wirtualna Uczelnia. W ramach tego projektu szereg działań uczelnianych przenoszonych jest do sieci internetowej. Internet od samego początku... PWSZ w Kaliszu obecna jest w internecie od początku swojego istnienia. W ciągu 10 lat działalności powstało kilka wersji strony głównej www, portalu uczelnianego i edukacyjnego. Strona główna dostarcza ogólnych informacji o Uczelni, o jej historii i dniu dzisiejszym, osiągnięciach, ważnych wydarzeniach, instytutach, procesie rekrutacji oraz warunkach Jedna z pierwszych wersji strony www z lat Kolejna wersja strony www z lat

13 Wirtualna Uczelnia Wersja strony www z lat Wersja strony www z lat Aktualny wygląd strony www Uczelni 14

14 Wirtualna Uczelnia studiowania. Dostępne są tutaj wydania magazynu studenckiego Żak Kaliski, wydanie multimedialne audycji telewizji studenckiej Kwadrans Akademicki, informator dla kandydatów na studia, multimedialna prezentacja Uczelni. Ze strony głównej www Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu korzysta cała społeczność internetowa. Opracowaniem graficznym kolejnych wersji stron www zajmuje się Piotr Michalak. Portal (www.pwsz-kalisz.edu.pl) adresowany jest głównie do studentów Uczelni prezentując informacje i wykładowcy PWSZ zgodnie z otrzymanym indywidualnym kontem. Na portalu dostępne są kursy zdalne, zawierające materiały edukacyjne, fora dyskusyjne i inne metody komunikacji między studentami a wykładowcami, testy i egzaminy. W ramach portalu można skorzystać z zasobów biblioteki cyfrowej oraz uzyskać dostęp do baz pełnotekstowych, których licencje wykupiła PWSZ w Kaliszu. Działania Uczelni w ramach projekt Wirtualna Uczelnia przedstawione zostały na schemacie: Schemat projektu Wirtualna Uczelnia przydatne w codziennym studiowaniu oraz pełni rolę komunikacyjną między społecznością akademicką. Tutaj można wypowiedzieć się na forum, wziąć udział w pogawędce czat, uzyskać informacje o wydarzeniach uczelnianych i studenckim życiu kulturalnym. Portal informuje o harmonogramie roku akademickiego, siatkach i rozkładach zajęć. Zbudowany został portal edukacyjny (www.e-academia.pwsz-kalisz.edu.pl). Korzystają z niego jedynie studenci Rekrutacja przez Internet Z internetowym obliczem Uczelni spotyka się już kandydat na studia wypełniając na stronie rekrutacji formularz rejestracyjny. W tym roku od 27 kwietnia kandydaci na studia mogą zgłaszać chęć studiowania na wybranych przez siebie kierunkach na stronie pwsz.kalisz.pl. Kandydat samodzielnie wprowadza do formularza rejestracyjnego swoje dane osobowe, umieszcza swoje zdjęcie, które znajdzie się po 15

15 Wirtualna Uczelnia Koncepcja: jedno konto wiele usług przyjęciu na legitymacji studenckiej oraz drukuje obowiązujące dokumenty. Przez okres trwania rekrutacji do kandydata wysyłane są na bieżąco informacje o przebiegu rekrutacji za pomocą poczty elektronicznej. Nowo przyjęci studenci otrzymują swoje konto internetowe i odbywają szkolenie biblioteczne w technologii e-learningu. Konto służy studentowi do korzystania z szeregu dostępnych usług podczas okresu studiów. Wirtualny Dziekanat Do korzystania z programu Wirtualny Dziekanat wymagane jest konto i hasło dostępu. Student rozpoczynający naukę na Uczelni otrzymuje je razem z tzw. wyprawką studenta. Studenci wyższych lat, którzy jeszcze nie posiadają indywidualnego konta muszą zgłosić się po jego odbiór do Działu Nauczania. Po zalogowaniu w sieci internetowej do programu Wirtualny Dziekanat student otrzymuje dostęp do swoich danych osobowych, toku studiów, informacji o przedmiotach i ocenach, przyznanych stypendiach, aktualnym stanie opłat czesnego, tematach prac dyplomowych. Na indywidualnych stronach pojawiają się informacje z Działów Nauczania. Student może również pobrać przez internet wzory obowiązujących podań i dokumentów. W projekcie rozbudowy aplikacji Wirtualny Dziekanat przewidziano system powiadamiania za pomocą wiadomości sms oraz wiadomości . W nowym roku akademickim pojawi się aplikacja Wirtualny Prowadzący umożliwiająca bliższy kontakt wykładowcy ze studentem. 16

16 Wirtualna Uczelnia Wygląd programu Wirtualny Dziekanat na stronie internetowej Na obszarze Uczelni student może korzystać z programu Wirtualny Dziekanat na komputerach w bibliotekach i czytelniach, na urządzeniach mobilnych w obszarach internetu bezprzewodowego oraz za pomocą kiosków informacyjnych. Kioski informacyjne Kioski informacyjne oprócz funkcji dostępu do Wirtualnego Dziekanatu zawierają szeroką informację o Uczelni, prezentacje multimedialne, pokazy zdjęć, nagrania z koncertów oraz umożliwiają korzystanie z internetu w określonym zakresie. Kioski wyposażone są w 19 dotykowy monitor oraz kamerę, za pomocą której można nagrać film lub zrobić zdjęcie i wysłać pocztą internetową. Posiadają wbudowane głośniki oraz czytnik kart chipowych, który zostanie Kiosk informacyjny 17

17 Wirtualna Uczelnia wykorzystany do autoryzacji za pomocą legitymacji studenckiej. Kioski informacyjne obecne były podczas wyjazdów na targi edukacyjne oraz spełniały ważną rolę w promocji Uczelni podczas Dni Otwartych. Ich estetyczny wygląd, parametry techniczne i bogata funkcjonalność zostały wysoko ocenione przez użytkowników. Informacja aktualna, wszędzie i zawsze Szeroką gamę działań Uczelni w internecie obok serwisów i portali internetowych uzupełniają strony instytutów i jednostek międzyinstytutowych, dla których przygotowane zostały narzędzia do sprawnego zarządzania serwisem internetowym. Dzięki tym działaniom informacja dostępna w internecie powinna być pełna i aktualna. Najświeższe informacje o działaniach informatycznych Uczelni można przeczytać na stronie Działu Informatyki i E-Edukacji: kalisz.pl. Oprogramowanie i nowoczesne usługi Uczelnia prowadzi działania w celu rozszerzenia zakresu i możliwości zainstalowanego oprogramowania poprzez zakup licencji oraz podpisywanie umów z producentami. Wszyscy studenci mają obecnie możliwość bezpłatnego korzystania w domu m.in. z zakupionej aplikacji Statistica+QC oraz oprogramowania firmy Siemens: SolidEgde, Femap, NXCam. Wkrótce również studenci będą uczestniczyć w programie IT Academy firmy Microsoft. Oprogramowanie edukacyjne uruchomione w pracowniach komputerowych Uczelni poszerzyło się ostatnio m.in. o programy MatLab z Control System Toolbox i Signal Processing Toolbox, LEQ Professional (hałas przemysłowy), Traffic Noise (hałas komunikacyjny), Aero (ochrona powietrza), Tolerancje geometryczne, WBT Express, Lectora. Dla studentów i wykładowców uruchomiony został dostęp do baz pełnotekstowych z komputerów uczelnianych oraz domowych (InforLex Administracja, ProQuest, Emerald). Informacje o sposobie dostępu znaleźć można na stronie Biblioteki Uczelnianej www. bu.pwsz.kalisz.pl. Przyszłość Wirtualnej Uczelni Wirtualizacja działań uczelnianych prowadzona jest zgodnie z przyjętą strategią informatyczną. Wkrótce znacznie wzrośnie przepustowość sieci komputerowej Uczelni, a w wielu miejscach pojawią się bezprzewodowe punkty dostępu do internetu. Szczególnie widoczne będą zmiany w unowocześnianiu procesu dydaktycznego dzięki rozwijaniu projektu Wirtualne Wyspy Wiedzy. Wykłady przez internet, prezentacje multimedialne, wirtualne tablice i laboratoria, internetowe sieci wiedzy to bliska przyszłość kaliskiej PWSZ. Andrzej Syguła 18

18 Wirtualna Uczelnia Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdrożenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu WWW Wirtualna Wyspa Wiedzy. Jego celem jest wsparcie tradycyjnego procesu edukacyjnego najnowocześniejszymi metodami i technologiami kształcenia na odległość. Projekt ten stanowi fragment działań internetowych określanych jako Wirtualna Uczelnia. E-learning jako nowa forma kształcenia E-learning (edukacja zdalna) jako forma kształcenia jest w Polsce mało popularny, choć w zapytaniu w wyszukiwarce Google zwraca 132 miliony stron www ( ). Wynika to m.in. z ograniczeń ustawowych metodą e-learningu może być objętych maksymalnie 60% zajęć dydaktycznych ze standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia (z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych). Innym elementem opóźniającym stosowanie technik kształcenia na odległość jest nieufność samych wykładowców. E-learning to forma edukacji na odległość (nauczyciel i student są odseparowani), które odbywa się w sieci komputerowej (internetowej) z zastosowaniem mediów elektronicznych (w tym multimediów) z zapewnieniem dwukierunkowej komunikacji między uczestnikami kształcenia. W nauczaniu należy przyjąć odpowiednią metodykę i aktywne metody kształcenia. Cały proces dydaktyczny wspomagany jest i śledzony za pomocą informatycznego systemu edukacyjny, zwanego platformą zdalnego nauczania. Podstawowe zalety zdalnej edukacji to ułatwiony dostęp do nauczania 24/7/365 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) z różnych miejsc, indywidualizacja procesu kształcenia, zwiększona efektywność oraz bogactwo form prezentacji. E-learning to również a może przede wszystkim zmiana filozofii kształcenia: student samodzielnie zdobywa wiedzę a nauczyciel jest jego przewodnikiem (mentorem, mistrzem). Dzięki zdalnemu nauczaniu można brać udział w e-kursach prowadzonych przez wybitnych naukowców na całym świecie, a z zajęć internetowych mogą korzystać osoby z mniejszych ośrodków, osoby niepełnosprawne lub obciążone obowiązkami, które nie pozwalają im studiować stacjonarnie. Proces nauczania zdalnego można personalizować w zależności od posiadanych przez e-studenta wstępnych wiadomości, tempa przyswajania wiedzy w e-kursie, cech indywidualnych studenta (rodzaju jego inteligencji, stylu percepcji i zapamiętywania). Nauczanie on-line pozwala przyspieszyć proces zdobywania wiedzy i umiejętności e-student nie uczy się materiału, 19

19 Wirtualna Uczelnia który już zna, stosowane są najbardziej skuteczne dla niego środki dydaktyczne, a w czasie trwania e-kursu musi być aktywny (nie może usiąść na końcu sali wykładowej i przedrzemać zajęć). Rozwój multimediów i zwiększenie szybkości transmisji w sieciach komputerowych pozwala oddziaływać w procesie edukacji wszechstronnie na studenta za pomocą obrazu, dźwięku, animacji, filmu. Efekty wykorzystania multimediów i aktywnych metod nauczania prezentuje piramida zapamiętywania. Wady e-learningu to wyższy koszt przygotowania zajęć związany m.in. z opracowaniem multimediów, testów i aktywnych form edukacyjnych, ale przede wszystkim problem z wysoką motywacją i samodyscypliną, jaką muszą wykazać się studenci w procesie edukacyjnym. Idea e-edukacji w strategii Uczelni Najlepsze efekty kształcenia daje wykorzystanie zalet kształcenia tradycyjnego oraz nowych możliwości nauczania zdalnego. Ta łączona forma edukacji nazywana jest kształceniem hybrydowym, mieszanym lub z ang. blended. Kaliska PWSZ prowadząc zajęcia przede wszystkim metodą tradycyjną będzie wspierać najnowocześniejsze metody i techniki kształcenia na odległość, a ponadto wykorzystywać technologie internetowe do organizacji procesów kształcenia. W pierwszej fazie realizacji projektu Wirtualna Wyspa Wiedzy na portalu zdalnego nauczania umieszczone zostaną materiały edukacyjne, w drugiej pojawią się rozbudowane treści uzupełnione multimediami, testami, elementami komunikacji między uczestnikami zajęć. Kolejny etap będzie przejściem do zastosowania w nauczaniu technik e-learningowych. Tam, gdzie to możliwe, zaplanowano zbudowanie szeregu kursów do samodzielnego studiowania (m.in. kurs biblioteczny, BHP, kursy korzystania z platformy e-learningowej dla studentów i wykładowców). Dla kontroli jakości kształcenia w tech- Piramida zapamiętywania (źródło: Taraszkiewicz M. Jak uczyć jeszcze lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Warszawa, 2000) 20

20 Wirtualna Uczelnia Aktywności e-learningu nologii zdalnej zastosowane zostaną kryteria oceny kursów opracowane przez Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Portal edukacyjny i pierwsze kursy Jako platformę do prowadzenia zdalnej edukacji wykorzystano popularne na całym świecie środowisko Moodle. Oprogramowanie Moodle pozwala przygotować zajęcia zdalne i realizować je w różnych wariantach. Portal edukacyjny został zainstalowany na dedykowanym serwerze i udostępniony w domenie edukacyjnej PWSZ (www. e.pwsz-kalisz.edu.pl). Multimedialny kurs BHP pracowni komputerowej dostępny na platformie edukacyjnej 21

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualna Uczelnia. Internet od samego początku...

Andrzej Syguła Wirtualna Uczelnia. Internet od samego początku... Andrzej Syguła Wirtualna Uczelnia Młode pokolenie studentów wychowane w kulturze cyfrowej za naturalne uwaŝa korzystanie z szerokich moŝliwości internetu. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja coraz bliżej. Konferencje samorządowe organizowane

Aglomeracja coraz bliżej. Konferencje samorządowe organizowane Nr 7 (68) Marzec 2009 www.zakkaliski.pl Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Kształtowanie przestrzeni Polski metropolie, aglomeracje, peryferia pod

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dydaktyki przez uczelniany system komputerowy.

Wsparcie dydaktyki przez uczelniany system komputerowy. Kielce 2009-11-25 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Wsparcie dydaktyki przez uczelniany system komputerowy. 1 Moodle 1.1 E-learning WSEiP 1.2 Konta studenckie 1.2.1 Inicjacja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona

Bardziej szczegółowo

Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii

Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii Minimalne wyposażenie sal, zasady dostępu do zbiorów bibliotecznych, do

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania wrzesień 2013 O przedsięwzięciu Projekt e-matematyka i zajęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM)

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Rozdział 1 Cele i zadania 1 1. Celem Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych jest wspomaganie procesów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja to propozycja na potwierdzone naukowo teorie dotyczące nauczania wyprzedzającego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA STUDIACH MAGISTERSKICH STUDENCI I SEMESTRU STUDIÓW STACJONARNYCH INSTRUKCJA WYDANA PRZEZ DZIEKANA STUDIUM MAGISTERSKIEGO NA PODSTAWIE REGULAMINU STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA STUDIACH MAGISTERSKICH STUDENCI I SEMESTRU INSTRUKCJA WYDANA PRZEZ DZIEKANA STUDIUM MAGISTERSKIEGO NA PODSTAWIE REGULAMINU STUDIÓW W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA STUDIACH MAGISTERSKICH STUDENCI I SEMESTRU INSTRUKCJA WYDANA PRZEZ DZIEKANA STUDIUM MAGISTERSKIEGO NA PODSTAWIE REGULAMINU STUDIÓW W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Prelegentki wskazały jak osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, podnieść swoje kompetencje czy oszczędzać czas.

Prelegentki wskazały jak osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, podnieść swoje kompetencje czy oszczędzać czas. 1 Jak co roku 17 maja obchodzony był Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Wspominanie tego dnia ma przyczynić się do podniesienia świadomości jak korzystanie z Internetu i innych technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Rekrutacja 2017 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO studia pierwszego stopnia (licencjackie) Szczegółowe informacje: www.kinib.ukw.edu.pl O kierunku Studia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Mateusz Paradowski Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu 7 maja 2008 roku w

Bardziej szczegółowo

Od Szkoły do e-szkoła wyzwania edukacji XXI wieku. Mielec 8 września 2009 r.

Od Szkoły do e-szkoła wyzwania edukacji XXI wieku. Mielec 8 września 2009 r. [ Od Szkoły do e-szkoła ] wyzwania edukacji XXI wieku Mielec 8 września 2009 r. Dlaczego Program eszkoła? Tło historyczne Pracownie szkolne polską wersją informatyki w szkole Relacje pomiędzy przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań { { 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 { 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO strefa studenta

Platforma e-learningowa UO strefa studenta Platforma e-learningowa UO strefa studenta Ten artykuł zawiera opis podstawowej funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki informatyczne

KARTA KURSU. Techniki informatyczne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki informatyczne Information technology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jacek Migdałek Zespół dydaktyczny: Prof. dr hab. Jacek Migdałek Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Joanna Karłowska-Pik Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nauczanie

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole?

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? Toruń, 24.09.2012 Agenda Co to jest e-learning? Obszary e-learningu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI. Anna Jaeschke

EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI. Anna Jaeschke EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Anna Jaeschke STATYSTYKA WIEDZA ROZWÓJ KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO ROKU STATYSTYKI 17-18 października

Bardziej szczegółowo

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5 1.1.1. Uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni na studiach I stopnia Miernik 1/13 1/13 1. Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków, liczba specjalności 5

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi. ZARZĄDZENIE R-29/2010 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej jednostek działalności administracyjnej, 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

3. Obsługa studenta 4. Proces dydaktyczny 5. Harmonogram zajęć

3. Obsługa studenta 4. Proces dydaktyczny 5. Harmonogram zajęć WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ ds. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA Protokół nr 12 /2014/2015 z dnia 04.12.2014 r. W dniu 04.12.2014 roku WZOJK przeprowadził wśród

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r.

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r. Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, 18-19 września 2014 r. Ewa Szynkowska Urząd Miasta Szczecin, 2014r. PORTAL EDUKACYJNY: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Zał. Nr 1 do Regulaminu przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji 1. Informacje o prowadzącym zajęcia dydaktyczne z przedmiotu zgłoszonego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uniwersytet Mikołaja Kopernika Maciej Pańka Kraków 2011 Zaplecze techniczne do prowadzenia specjalistycznych zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym. Wsparcie dla zajęć realizowanych w formie kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ramowa instrukcja realizacji projektu. Dobór narzędzi platformy edukacyjnej

Ramowa instrukcja realizacji projektu. Dobór narzędzi platformy edukacyjnej Piotr Kopciał Charakter prowadzonych zajęd Ramowa instrukcja realizacji projektu Dobór narzędzi platformy edukacyjnej Sala przedmiotu na platformie Przebieg zajęd Efekty pracy Podsumowanie Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

a) działania związane z oceną administracji jednostki w zakresie jej działań istotnym z punktu widzenia studentów;

a) działania związane z oceną administracji jednostki w zakresie jej działań istotnym z punktu widzenia studentów; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Sprawozdanie z oceny własnej monitorowanie, przegląd i podnoszenie zasobów do nauki oraz zasady publikowania informacji na temat kształcenia na UW (2015)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10

KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10 KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10 Spis treści 1. Wprowadzenie...... 3 2. Opis szkolenia... 3 2.1. Zakres tematyczny......

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu Warszawa; 08.04.2014 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu Łamigłówki dla nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku 1

Bardziej szczegółowo

dr Anna Wach-Kąkolewicz mgr Olena Shelest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Anna Wach-Kąkolewicz mgr Olena Shelest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Anna Wach-Kąkolewicz mgr Olena Shelest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1. Główne założenia konstruktywizmu edukacyjnego oraz uzasadnienie dla nauczania zgodnie z tą koncepcją w uczelni wyższej 2.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 MATEMATYKA Scenariusz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA BIBLIOTEKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA BIBLIOTEKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA BIBLIOTEKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ dr Iwona Sójkowska, mgr inż. Izabela Gajda Biblioteki i bibliotekarze partnerami wspierającymi edukację informacyjną i medialną w uczelni 29 maja

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011 Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7 www.gimkonst.pl Program Zawsze razem Andrzej Różycki Marzec 2011 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Założenia... 3 3. Zakres... 4 4. Treść programu... 5 5.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY Koncepcja kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego 24.10.2012 r. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo