Spis treœci. W numerze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci. W numerze:"

Transkrypt

1 Spis treœci W numerze: 1. Podpisanie umów Jak kształtować przestrzeń Polski? Dokumenty mówią Warsztaty kwestorów i konwent kanclerzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Wlkp Otwarcie Klubu Studenckiego Hades Uczelnia na 7. Wirtualne Wyspy Wiedzy Przypadki e-learningu: metoda warsztatu na zajęciach informatyki Przybyło nam absolwentów Dbają o kandydata Uniwersytet Gimnazjalisty na półmetku PWSZ na Targach Edukacyjnych O reologii podczas seminarium Od dziś mów do mnie szefie! O polityce energetycznej i budownictwie Widziałem majestat nieskończoności Klub Filmowy z wybitnymi wykładowcami Seminarium dla pracowników PWSZ Studenci wrażliwi na innych Nowości wydawnicze Obóz zimowy Koszykówka Siatkówka

2 Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, prof. zw. dr inż. Jan Chajda podpisał umowę z dwoma kaliskimi firmami na realizację nowych obiektów dydaktycznych w Kampusie PWSZ przy ul. Poznańskiej w Kaliszu. Całe zadanie to przebudowa istniejących budynków powojskowych na potrzeby dydaktyczno-laboratoryjne i socjalne Państwowej Wyższej Szkoły Umowę podpisują rektor prof. Jan Chajda i Ryszard Kubiak Rozbudowa Uczelni Podpisanie umów Umowę podpisują rektor prof. Jan Chajda i Marek Antczak Zawodowej. Firma Novum przebuduje budynek magazynu lotniczego na budynek dydaktyczno-laboratoryjny o kubaturze ponad 19 tys. metrów sześciennych oraz budynek warsztatowo-magazynowy na obiekt noclegowo-socjalny o kubaturze ponad 2 tys. metrów sześciennych. Wartość tych prac wyniesie zł. Natomiast Firma Budowlana Antczak Marek wygrała przetarg na przebu- W podpisaniu umowy uczestniczył m.in. prezydent Kalisza, Janusz Pęcherz 3

3 Rozbudowa.../Konferencja... dowę budynku wielofunkcyjnego na budynek dydaktyczny z dobudową sali audytoryjnej o kubaturze metrów sześciennych. Koszt tych prac wynosi zł. Prace te mają być wykonane w ciągu 18 miesięcy, jednak wykonawcy podczas podpisania umowy, deklarowali, że ten czas znacznie się skróci. Mam nadzieję, że uda nam się zainaugurować nowy rok akademicki już w nowych obiektach powiedział rektor PWSZ w Kaliszu, prof. zw. dr inż. Jan Chajda. W Kampusie PWSZ planowana jest także budowa dwóch kortów tenisowych na sztucznej nawierzchni, zadaszonych elementami z PCV na lekkiej konstrukcji aluminiowej oraz krytej pływalni z 25- metrowym basenem. Uczelnia już w sierpniu 2008 roku podpisała preumowę na współfinansowanie tych inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Jest to pierwsza inwestycja w mieście realizowana z unijnych środków w tak zwanym drugim rozdaniu. Krzysztof Grabowski Jak kształtować przestrzeń Polski? Blisko 900 miast, skupiających prawie 62% ogółu mieszkańców naszego kraju, pełni podstawową rolę w procesach rozwoju gospodarczego, zapewniając także zaspokojenie wielu potrzeb życiowych ludności, szczególnie związanych z usługami, w tym usługami wyższego rzędu. Ich rozwój, który w znacznym stopniu będzie determinował procesy rozwoju Polski Konferencję otworzył prezes Stowarzyszenia Samorządny Kalisz, Andrzej Rogowski 4

4 Konferencja samorządowa W konferencji uczestniczyli m.in. goście z Rosji stał się przedmiotem zainteresowania na wszystkich poziomach zarządzania, a formułowanie i prowadzenie racjonalnej polityki miejskiej i przestrzennej staje się jednym z ważniejszych zadań kolejnych rządów. Globalizacja gospodarki, rosnąca mobilność ludzi, postępująca koncentracja ludności w miastach, negatywne efekty w sferze społecznej i środowiska naturalnego powodują, że rosną i coraz bardziej komplikują się problemy miast. Wieloletnie zaniedbania, rosnący chaos w przestrzeni, a także ograniczone środki przeciwdziałania tym zagrażającym zrównoważonemu rozwojowi miast zjawiskom sprawiają, że rozwiązywanie tych problemów nie jest możliwe już tylko przez władze lokalne. Wymagają one podjęcia prac koncepcyjnych i odpowiednich działań interwencyjnych ze strony szeroko rozumianych władz publicznych wszystkich szczebli. Zmiana modelu rozwoju i wzrostu w skali światowej miast, które pełnią w gospodarce globalnej ważne funkcje zwraca uwagę na metropolizację. Coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem, że metropolie rządzą światem. Wystarczy przytoczyć przykład Nowego Jorku, Londynu czy Tokio. Pojęcie metropolii, na co zwróciła uwagę podczas konferencyjnych obrad między innymi dr Lidia Mierzejewska, nadal jest jednak rozumiane w sposób niejednoznaczny, a określenie ich roli i funkcji w układzie osadniczym danego kraju czy regionu nastręcza sporo trudności. Metropolią jest duże miasto, na obszarze którego skoncentrowane są jednostki wypełniające najwyższej rangi funkcje polityczne, administra- 5

5 Konferencja samorządowa cyjne, gospodarcze, społeczne i kulturalne, które działają w większej skali przestrzennej, głównie globalnej, gdzie koncentrują się nowoczesne usługi, instytucje kulturalne, działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna. Tutaj też tworzą się nowe prądy w kulturze, modzie i style życia rozprzestrzeniające się na cały świat. W Polsce w przeciwieństwie do Zachodu procesy metropolizacyjne przebiegają trudniej i ze znacznym opóźnieniem, między innymi z uwagi na niedostateczne zrozumienie przez władze tych miast funkcji metropolitalnych, które są specyficznym rodzajem funkcji egzogenicznych oraz rezultatem osiągnięcia przez dane miasto pewnego etapu rozwoju. W procesie globalizacji tworzą się więc metropolie, centra o najwyższym poziomie rozwoju oraz obszary zepchnięte na tzw. margines. Chodzi tu o zjawisko tzw. peryferyzacji. Z tych też powodów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego podjęła wspólną ze Stowarzyszeniem Samorządny Kalisz, inicjatywę zorganizowania konferencji naukowej. To nie pierwsze tego typu przedsięwzięcie. Piąta z kolei konferencja o charakterze samorządowym przebiegała tym razem pod hasłem Kształtowanie przestrzeni Polski. Metropolie Aglomeracje Peryferie. W dwudniowej konferencji udział wzięli nie tylko pracownicy naszej Uczelni i przedstawiciele środowisk akademickich, tj. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, ale także samorządowcy praktycy. Wiodące tematy wytyczające charakter i kierunek dyskusji podczas obrad to rozwój przestrzenny, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju lokalnego i regionalnego, czynniki determinujące kształtowanie się obszarów metropolitalnych w Polsce, zróżnicowanie społeczno-przestrzenne metropolii, potencjał polskich metropolii, proces metropolizacji i peryferyzacji oraz cechy i problemy społeczeństwa metropolitalnego. Organizatorzy przygotowali ciekawy program, oparty na kilkunastu referatach o zróżnicowanej problematyce i różnym stopniu szczegółowości. Zasygnalizowane przez autorów referatów problemy potwierdziły ważność problematyki, poddanej konferencyjnej dyskusji oraz pozwoliły na realizację wytyczonego celu naukowego Konferencji (uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy metropolizacja oznaczająca wzmocnienie i szybki rozwój pewnych ośrodków jest równocześnie przyzwoleniem na spowolnienie rozwoju regionów i pogłębienie dysproporcji, i jak szybko i w jakim zakresie otoczenie metropolii ulegnie peryferyzacji). To dwudniowe spotkanie miało niewątpliwie liczne walory poznawcze i pragmatyczne, a pojemność problematyki samorządowej i skala nurtujących samorządy miejskie problemów rodzi potrzebę kolejnych tego typu inicjatyw. dr Beata Wenerska 6

6 Konferencja samorządowa p r o f. z w. d r i n ż. Ja n Ch a j d a, r e k t o r k a l i s k i e j PWSZ W działalności metropolitalnej bardzo ważne miejsce zajmuje działalność środowisk akademickich i uczelnianych. Program konferencji i skład prelegentów gwarantuje sukces naukowy i z tego bardzo się cieszę. Będziemy chcieli to spożytkować, wykorzystując dyskusję jako ważny bodziec w rozwoju środowisk samorządowych. W naszym regionie powstaje aglomeracja kalisko-ostrowska. Z pewnością członkowie tej aglomeracji borykać się będą jeszcze z wieloma problemami, choćby organizacyjnymi; zastanawiać się będą nad perspektywą rozwoju i podjęciem odpowiedniego kierunku działania. Taka aglomeracja może odnieść sukces pod warunkiem wspólnego zaufania i nastawienia na osiągnięcie zamierzonego wspólnego celu. (...) d r i n ż. Ja n u s z Pę c h e r z, Pr e z y d e n t Mi a s ta Ka l i s z a Kaliska konferencja wynika z potrzeby dokonania opisu zjawisk, z jakimi od kilku dekad mamy do czynienia, a więc zjawisk globalizacji produkcji i metropolizacji życia społeczeństw i narodów. Wszystkie wskaźniki ekonomiczne udowadniają, że właśnie skupiska miejskie generują największe wzrosty PKB, że stanowią one ośrodki, które napędzają gospodarki narodowe i kontynentalne, że tu najszybciej dokonują się przekształcenia i zmiany technologiczne, że tylko w aglomeracjach i metropoliach jest możliwy rozwój przedsiębiorczości opartej na wiedzy. (...) Samorządy martwią się perspektywą Polski dwóch, a może trzech szybkości. Powinniśmy zrobić wszystko, aby tych trzech szybkości nie było, aby nie było ich nawet dwóch. (...) m g r i n ż. An d r z e j Ro g o w s k i, p r e z e s Za r z ą d u St o wa r z y s z e n i a Sa m o r z ą d n y Ka l i s z Celem V Naukowej Konferencji Samorządowej, tak jak i poprzednich, jest ożywiona dyskusja na tematy istotne dla kształtowania się samorządu w Polsce, bardzo ważnej sfery życia publicznego, która jako jedyna nie jest w pełni zarządzana, nie jest w pełni instruowana, natomiast ze swej natury rzeczy powinna kształtować się sama w obszarze stanowionego prawa. Trzeba w Polsce tworzyć dobre warunki dalszego rozwoju samorządności, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że przez ostatnie dzisieciolecia i stulecia nie mieliśmy jako społecznośc polska do tego szczęscia. Nadrabiamy jakieś historyczne zaległości, dlatego tak ważne jest, abyśmy przyjmowali jak najlepsze i jak najbardziej efektywne uregulowania. (...) 7

7 Wystawa w Archiwum Dokumenty mówią Dokumenty mówią pod takim tytułem otwarto wystawę w Archiwum Państwowym w Kaliszu. Składa się ona z dwóch części zatytułowanych Kalisz w dokumentach archiwalnych oraz Curiosa, czyli rechot historii w archiwach państwowych. Wystawę zwiedzała kaliska młodzież Po raz pierwszy w Kaliszu zaprezentowano oryginalne dokumenty pergaminowe i księgi z XIV, XV i XVII wieku wypożyczone z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie i Archiwum Państwowego w Poznaniu, a także inne ciekawe materiały z XVIII, XIX i XX wieku, dotyczące historii Kalisza, pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowego w Kaliszu. Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to historyczne skarby z przeszłości Kalisza, wśród których można zobaczyć dokument królewski Kazimierza Wielkiego 8

8 Wystawa w Archiwum z 1349 roku zezwalający mieszczanom kaliskim na karanie złoczyńców, ponadto przywilej wydany w 1512 roku przez króla Zygmunta Starego nadający Kaliszowi prawo organizowania targów i jarmarków. Druga część to nowoczesne duże plansze przedstawiające najciekawsze, najbardziej zaskakujące, niespotykane i rzadkie materiały archiwalne jakie na przestrzeni kilku wieków udało się zgromadzić w archiwach państwowych dotyczące m.in. polityki, moralności, religii, nauki, techniki, rolnictwa, sportu oraz życia codziennego Polaków. Celem wystawy jest zaprezentowanie archiwalnych materiałów zgromadzonych w archiwach państwowych oraz upowszechnianie wiedzy historycznej o Kaliszu. Wystawę zorganizowało Archiwum Państwowe w Kaliszu a współorganizatorami są Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Wystawę w budynku Archiwum Państwowego przy ulicy Poznańskiej (Kampus PWSZ) można oglądać do końca kwietnia. Krzysztof Grabowski Pr o f. d r h a b. St e fa n Ko w a l, p r o r e k t o r PWSZ Uczelnia jako instytucja, jako społeczność, jest częścią życia społecznego Kalisza, a nauka i kultura zawsze były w dziejach Kalisza wysoko cenione. We współczesnych czasach zaangażowanie społeczne, przejawiające się w działalności organizacji pozarządowych, jak również instytucji, jest bardzo ważne. Oczywiście uczelnia ma swoje statutowe zadania, ale poza nimi powinna również uczestniczyć w ważnych imprezach dotyczących miasta Kalisza i Południowej Wielkopolski. Tak to odbieram i tak to oceniam nie możemy zamykać się przed otoczeniem i mówić, że to do nas nie należy. Musimy być wszędzie, zwłaszcza po dziesięciu latach działalności, kiedy uczelnia zdążyła już okrzepnąć. Chwała zatem autorom scenariusza wystawy, chwała pomysodawcom jak mówili organicznicy poznańscy kiedy kończyli zebranie: cześć pracy cześć pracy osób, której efekt możemy oglądać w kaliskim archiwum. 9

9 Wystawa w Archiwum Dr Gr a ż y n a Sc h l e n d e r, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu Wystawa jest wyjątkowa, bo rzeczywiście jedyna w takiej oprawie, jakiej nigdy wcześniej w Kaliszu nie było. Jej wyjątkowość polega na przeciwstawieniu dwóch światów: świata dokumentów, które możemy nazwać sacrum, i archiwaliów będących pewnego rodzaju profanum historii. Te pierwsze, stanowiące dla nas pewną świętość, to dokumenty oryginalne, dotyczące przywilejów królewskich dla Kalisza, z których pierwszy i zarazem najstarszy tutaj prezentowany pochodzi z 1349 roku. Jest to przywilej Kazimierza Wielkiego, zezwalający mieszczanom na karanie złoczyńców. Są oczywiście jeszcze inne, bardzo cenne przywileje: Zygmunta Starego, Władysława IV czy też Jana Kazimierza. Te nazwiska i sam fakt, że mamy tutaj takie właśnie oryginalne dokumenty, stanowią duże wydarzenie i święto dla Kalisza. Jedynie można się smucić z tego powodu, że nie są u nas na stałe. Te akurat zostały wypożyczone na czas wystawy z Archiwum Głównego Akt Dawnych. Otrzymaliśmy także wiele cennych dokumentów związanych z historią Kalisza z Archiwum Państwowego w Poznaniu chociażby księgi związane z pożarami miasta. Z drugiej strony prezentujemy dokumenty, będące co prawda kopiami, ale kopiami dokumentów ukrywanych gdzieś głęboko w archiwach. Świetnie się stało, że właśnie Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowcyh wpadła na pomysł, żeby te archiwalia wyciągnąć na światło dzienne i pokazać ludziom właśnie te wstydliwe, które budzą różne emocje, nierzadko śmiech i zdziwienie. Bo przecież mało kto wie, że jest taki dokument jak cennik usług kata miejskiego albo oficjalne przepisy dotyczące funkcjonowania lupanarów, domów publicznych, burdelów i innych gatunków rozwiązłości. Są to dokumenty pochodzące w większości z początków XIX wieku i z okresu międzywojennego. Jest ich naprawdę dużo. Myślę, że jest to ciekawe; szczególnie dla młodzieży, bo wiedza tutaj prezentowana ma charakter niepodręcznikowy, a w połączeniu z możliwością zobaczenia oryginalnego dokumentu staropolskiego spisanego na pergaminie stanowi ogromną przyjemność poznawania zarówno sacrum, jak i profanum historii. 10

10 Warsztaty i konwent/otwarcie... Warsztaty kwestorów i konwent kanclerzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Wlkp. Kwestorzy i kanclerze w Gołuchowie W dniach marca w kaliskiej PWSZ odbywały się warsztaty kwestorów i konwent kanclerzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Wielkopolski. Do Gołuchowa i Kalisza przybyli goście między innymi z Leszna, Konina, Sulechowa, Piły i Gniezna. Kwestorzy omawiali sprawy związane z opodatkowaniem uczelni, kanclerze natomiast dyskutowali o strategii PWSZ-tów na tle aktualnej sytuacji kraju. Otwarcie Klubu Studenckiego Hades We wtorek, 31 marca 2009 roku, został uroczyście otwarty w Domu Studenta Bulionik przy ulicy Łódzkiej, Klub Studencki Hades. Pomieszczenia wyremontowane i wyposażone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu mają służyć studentom, wówczas, gdy będą chcieli zorganizować integracyjne spotkanie czy też koncert. Jak na otwarcie klubu studenckiego przystało nie zabrakło kulturalnych akcentów. Wieczór uświetnił koncert w ramach projektu Listy Muzyczne, podczas którego wystąpili m.in. Jakub Tomalak i Monika Szczot wraz z czwórką muzyków. Ta grupa przygotowuje się m.in. do eliminacji, by zaśpiewać pod- 11

11 Otwarcie klubu Studenci podczas otwarcia klubu czas koncertu Debiuty i Premiery na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W drugiej części wieczoru młodzież i zaproszonych gości bawił kabaret Klakier złożony m.in. ze studentów kaliskiej PWSZ w składzie: Mariusz Grala, Paweł Reszela, Michał Komorowski i Michał Janowski. Studenci nie kryli zadowolenia z występów. Większości przypadł do gustu również wystrój klubu, który nie będzie służył jako pub, tak jak niektórzy myśleli, lecz jako miejsce spotkań studentów i organizacji koncertów. Miło, że uczelnia myśli i dba o studentów nie tylko pod względem naukowym, ale także daje pomieszczenie na klub, żebyśmy mieli, gdzie się bawić. Najbardziej satysfakcjonuje mnie fakt, że klub mieści się w Domu Studenta BULIONIK, gdyż to zazwyczaj my mamy najdalej żeby gdzieś pojechać na imprezę, a teraz wystarczy mieć pomysł na imprezę zejść na dół z ekipą i imprezka się kręci mówi Dariusz Węgielnik przewodniczący Rady Domu Studenta BULIONIK. Bartłomiej Karolak Podczas koncertu zaśpiewali Monika Szczot i Jakub Tomalak z zespołem 12

12 Wirtualna Uczelnia Uczelnia na www Młode pokolenie studentów wychowane w kulturze cyfrowej za naturalne uważa korzystanie z szerokich możliwości internetu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom realizując projekt pod nazwą Wirtualna Uczelnia. W ramach tego projektu szereg działań uczelnianych przenoszonych jest do sieci internetowej. Internet od samego początku... PWSZ w Kaliszu obecna jest w internecie od początku swojego istnienia. W ciągu 10 lat działalności powstało kilka wersji strony głównej www, portalu uczelnianego i edukacyjnego. Strona główna dostarcza ogólnych informacji o Uczelni, o jej historii i dniu dzisiejszym, osiągnięciach, ważnych wydarzeniach, instytutach, procesie rekrutacji oraz warunkach Jedna z pierwszych wersji strony www z lat Kolejna wersja strony www z lat

13 Wirtualna Uczelnia Wersja strony www z lat Wersja strony www z lat Aktualny wygląd strony www Uczelni 14

14 Wirtualna Uczelnia studiowania. Dostępne są tutaj wydania magazynu studenckiego Żak Kaliski, wydanie multimedialne audycji telewizji studenckiej Kwadrans Akademicki, informator dla kandydatów na studia, multimedialna prezentacja Uczelni. Ze strony głównej www Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu korzysta cała społeczność internetowa. Opracowaniem graficznym kolejnych wersji stron www zajmuje się Piotr Michalak. Portal (www.pwsz-kalisz.edu.pl) adresowany jest głównie do studentów Uczelni prezentując informacje i wykładowcy PWSZ zgodnie z otrzymanym indywidualnym kontem. Na portalu dostępne są kursy zdalne, zawierające materiały edukacyjne, fora dyskusyjne i inne metody komunikacji między studentami a wykładowcami, testy i egzaminy. W ramach portalu można skorzystać z zasobów biblioteki cyfrowej oraz uzyskać dostęp do baz pełnotekstowych, których licencje wykupiła PWSZ w Kaliszu. Działania Uczelni w ramach projekt Wirtualna Uczelnia przedstawione zostały na schemacie: Schemat projektu Wirtualna Uczelnia przydatne w codziennym studiowaniu oraz pełni rolę komunikacyjną między społecznością akademicką. Tutaj można wypowiedzieć się na forum, wziąć udział w pogawędce czat, uzyskać informacje o wydarzeniach uczelnianych i studenckim życiu kulturalnym. Portal informuje o harmonogramie roku akademickiego, siatkach i rozkładach zajęć. Zbudowany został portal edukacyjny (www.e-academia.pwsz-kalisz.edu.pl). Korzystają z niego jedynie studenci Rekrutacja przez Internet Z internetowym obliczem Uczelni spotyka się już kandydat na studia wypełniając na stronie rekrutacji formularz rejestracyjny. W tym roku od 27 kwietnia kandydaci na studia mogą zgłaszać chęć studiowania na wybranych przez siebie kierunkach na stronie pwsz.kalisz.pl. Kandydat samodzielnie wprowadza do formularza rejestracyjnego swoje dane osobowe, umieszcza swoje zdjęcie, które znajdzie się po 15

15 Wirtualna Uczelnia Koncepcja: jedno konto wiele usług przyjęciu na legitymacji studenckiej oraz drukuje obowiązujące dokumenty. Przez okres trwania rekrutacji do kandydata wysyłane są na bieżąco informacje o przebiegu rekrutacji za pomocą poczty elektronicznej. Nowo przyjęci studenci otrzymują swoje konto internetowe i odbywają szkolenie biblioteczne w technologii e-learningu. Konto służy studentowi do korzystania z szeregu dostępnych usług podczas okresu studiów. Wirtualny Dziekanat Do korzystania z programu Wirtualny Dziekanat wymagane jest konto i hasło dostępu. Student rozpoczynający naukę na Uczelni otrzymuje je razem z tzw. wyprawką studenta. Studenci wyższych lat, którzy jeszcze nie posiadają indywidualnego konta muszą zgłosić się po jego odbiór do Działu Nauczania. Po zalogowaniu w sieci internetowej do programu Wirtualny Dziekanat student otrzymuje dostęp do swoich danych osobowych, toku studiów, informacji o przedmiotach i ocenach, przyznanych stypendiach, aktualnym stanie opłat czesnego, tematach prac dyplomowych. Na indywidualnych stronach pojawiają się informacje z Działów Nauczania. Student może również pobrać przez internet wzory obowiązujących podań i dokumentów. W projekcie rozbudowy aplikacji Wirtualny Dziekanat przewidziano system powiadamiania za pomocą wiadomości sms oraz wiadomości . W nowym roku akademickim pojawi się aplikacja Wirtualny Prowadzący umożliwiająca bliższy kontakt wykładowcy ze studentem. 16

16 Wirtualna Uczelnia Wygląd programu Wirtualny Dziekanat na stronie internetowej Na obszarze Uczelni student może korzystać z programu Wirtualny Dziekanat na komputerach w bibliotekach i czytelniach, na urządzeniach mobilnych w obszarach internetu bezprzewodowego oraz za pomocą kiosków informacyjnych. Kioski informacyjne Kioski informacyjne oprócz funkcji dostępu do Wirtualnego Dziekanatu zawierają szeroką informację o Uczelni, prezentacje multimedialne, pokazy zdjęć, nagrania z koncertów oraz umożliwiają korzystanie z internetu w określonym zakresie. Kioski wyposażone są w 19 dotykowy monitor oraz kamerę, za pomocą której można nagrać film lub zrobić zdjęcie i wysłać pocztą internetową. Posiadają wbudowane głośniki oraz czytnik kart chipowych, który zostanie Kiosk informacyjny 17

17 Wirtualna Uczelnia wykorzystany do autoryzacji za pomocą legitymacji studenckiej. Kioski informacyjne obecne były podczas wyjazdów na targi edukacyjne oraz spełniały ważną rolę w promocji Uczelni podczas Dni Otwartych. Ich estetyczny wygląd, parametry techniczne i bogata funkcjonalność zostały wysoko ocenione przez użytkowników. Informacja aktualna, wszędzie i zawsze Szeroką gamę działań Uczelni w internecie obok serwisów i portali internetowych uzupełniają strony instytutów i jednostek międzyinstytutowych, dla których przygotowane zostały narzędzia do sprawnego zarządzania serwisem internetowym. Dzięki tym działaniom informacja dostępna w internecie powinna być pełna i aktualna. Najświeższe informacje o działaniach informatycznych Uczelni można przeczytać na stronie Działu Informatyki i E-Edukacji: kalisz.pl. Oprogramowanie i nowoczesne usługi Uczelnia prowadzi działania w celu rozszerzenia zakresu i możliwości zainstalowanego oprogramowania poprzez zakup licencji oraz podpisywanie umów z producentami. Wszyscy studenci mają obecnie możliwość bezpłatnego korzystania w domu m.in. z zakupionej aplikacji Statistica+QC oraz oprogramowania firmy Siemens: SolidEgde, Femap, NXCam. Wkrótce również studenci będą uczestniczyć w programie IT Academy firmy Microsoft. Oprogramowanie edukacyjne uruchomione w pracowniach komputerowych Uczelni poszerzyło się ostatnio m.in. o programy MatLab z Control System Toolbox i Signal Processing Toolbox, LEQ Professional (hałas przemysłowy), Traffic Noise (hałas komunikacyjny), Aero (ochrona powietrza), Tolerancje geometryczne, WBT Express, Lectora. Dla studentów i wykładowców uruchomiony został dostęp do baz pełnotekstowych z komputerów uczelnianych oraz domowych (InforLex Administracja, ProQuest, Emerald). Informacje o sposobie dostępu znaleźć można na stronie Biblioteki Uczelnianej www. bu.pwsz.kalisz.pl. Przyszłość Wirtualnej Uczelni Wirtualizacja działań uczelnianych prowadzona jest zgodnie z przyjętą strategią informatyczną. Wkrótce znacznie wzrośnie przepustowość sieci komputerowej Uczelni, a w wielu miejscach pojawią się bezprzewodowe punkty dostępu do internetu. Szczególnie widoczne będą zmiany w unowocześnianiu procesu dydaktycznego dzięki rozwijaniu projektu Wirtualne Wyspy Wiedzy. Wykłady przez internet, prezentacje multimedialne, wirtualne tablice i laboratoria, internetowe sieci wiedzy to bliska przyszłość kaliskiej PWSZ. Andrzej Syguła 18

18 Wirtualna Uczelnia Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdrożenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu WWW Wirtualna Wyspa Wiedzy. Jego celem jest wsparcie tradycyjnego procesu edukacyjnego najnowocześniejszymi metodami i technologiami kształcenia na odległość. Projekt ten stanowi fragment działań internetowych określanych jako Wirtualna Uczelnia. E-learning jako nowa forma kształcenia E-learning (edukacja zdalna) jako forma kształcenia jest w Polsce mało popularny, choć w zapytaniu w wyszukiwarce Google zwraca 132 miliony stron www ( ). Wynika to m.in. z ograniczeń ustawowych metodą e-learningu może być objętych maksymalnie 60% zajęć dydaktycznych ze standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia (z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych). Innym elementem opóźniającym stosowanie technik kształcenia na odległość jest nieufność samych wykładowców. E-learning to forma edukacji na odległość (nauczyciel i student są odseparowani), które odbywa się w sieci komputerowej (internetowej) z zastosowaniem mediów elektronicznych (w tym multimediów) z zapewnieniem dwukierunkowej komunikacji między uczestnikami kształcenia. W nauczaniu należy przyjąć odpowiednią metodykę i aktywne metody kształcenia. Cały proces dydaktyczny wspomagany jest i śledzony za pomocą informatycznego systemu edukacyjny, zwanego platformą zdalnego nauczania. Podstawowe zalety zdalnej edukacji to ułatwiony dostęp do nauczania 24/7/365 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) z różnych miejsc, indywidualizacja procesu kształcenia, zwiększona efektywność oraz bogactwo form prezentacji. E-learning to również a może przede wszystkim zmiana filozofii kształcenia: student samodzielnie zdobywa wiedzę a nauczyciel jest jego przewodnikiem (mentorem, mistrzem). Dzięki zdalnemu nauczaniu można brać udział w e-kursach prowadzonych przez wybitnych naukowców na całym świecie, a z zajęć internetowych mogą korzystać osoby z mniejszych ośrodków, osoby niepełnosprawne lub obciążone obowiązkami, które nie pozwalają im studiować stacjonarnie. Proces nauczania zdalnego można personalizować w zależności od posiadanych przez e-studenta wstępnych wiadomości, tempa przyswajania wiedzy w e-kursie, cech indywidualnych studenta (rodzaju jego inteligencji, stylu percepcji i zapamiętywania). Nauczanie on-line pozwala przyspieszyć proces zdobywania wiedzy i umiejętności e-student nie uczy się materiału, 19

19 Wirtualna Uczelnia który już zna, stosowane są najbardziej skuteczne dla niego środki dydaktyczne, a w czasie trwania e-kursu musi być aktywny (nie może usiąść na końcu sali wykładowej i przedrzemać zajęć). Rozwój multimediów i zwiększenie szybkości transmisji w sieciach komputerowych pozwala oddziaływać w procesie edukacji wszechstronnie na studenta za pomocą obrazu, dźwięku, animacji, filmu. Efekty wykorzystania multimediów i aktywnych metod nauczania prezentuje piramida zapamiętywania. Wady e-learningu to wyższy koszt przygotowania zajęć związany m.in. z opracowaniem multimediów, testów i aktywnych form edukacyjnych, ale przede wszystkim problem z wysoką motywacją i samodyscypliną, jaką muszą wykazać się studenci w procesie edukacyjnym. Idea e-edukacji w strategii Uczelni Najlepsze efekty kształcenia daje wykorzystanie zalet kształcenia tradycyjnego oraz nowych możliwości nauczania zdalnego. Ta łączona forma edukacji nazywana jest kształceniem hybrydowym, mieszanym lub z ang. blended. Kaliska PWSZ prowadząc zajęcia przede wszystkim metodą tradycyjną będzie wspierać najnowocześniejsze metody i techniki kształcenia na odległość, a ponadto wykorzystywać technologie internetowe do organizacji procesów kształcenia. W pierwszej fazie realizacji projektu Wirtualna Wyspa Wiedzy na portalu zdalnego nauczania umieszczone zostaną materiały edukacyjne, w drugiej pojawią się rozbudowane treści uzupełnione multimediami, testami, elementami komunikacji między uczestnikami zajęć. Kolejny etap będzie przejściem do zastosowania w nauczaniu technik e-learningowych. Tam, gdzie to możliwe, zaplanowano zbudowanie szeregu kursów do samodzielnego studiowania (m.in. kurs biblioteczny, BHP, kursy korzystania z platformy e-learningowej dla studentów i wykładowców). Dla kontroli jakości kształcenia w tech- Piramida zapamiętywania (źródło: Taraszkiewicz M. Jak uczyć jeszcze lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Warszawa, 2000) 20

20 Wirtualna Uczelnia Aktywności e-learningu nologii zdalnej zastosowane zostaną kryteria oceny kursów opracowane przez Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Portal edukacyjny i pierwsze kursy Jako platformę do prowadzenia zdalnej edukacji wykorzystano popularne na całym świecie środowisko Moodle. Oprogramowanie Moodle pozwala przygotować zajęcia zdalne i realizować je w różnych wariantach. Portal edukacyjny został zainstalowany na dedykowanym serwerze i udostępniony w domenie edukacyjnej PWSZ (www. e.pwsz-kalisz.edu.pl). Multimedialny kurs BHP pracowni komputerowej dostępny na platformie edukacyjnej 21

Nr 1/2012 (5) Styczeń 2012. Biuletyn Informatyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Nr 1/2012 (5) Styczeń 2012. Biuletyn Informatyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Nr 1/2012 (5) Styczeń 2012 Biuletyn Informatyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 10 lat e-edukacji 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1426-7667 nr indeksu 323462 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców 1 2 3 4 Miesięcznik

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski @ forum Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski ISSN: 1640-2200 Zespół redakcyjny: Sylwia Białecka, Andrzej Marcinkiewicz przewodniczący, Renata Pietrulewicz, Anita Romulewicz, Ewa Rudnicka, Adrianna Walendziak,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

TRENDY. internetowe czasopismo edukacyjne Numer specjalny ISSN 2299-1786

TRENDY. internetowe czasopismo edukacyjne Numer specjalny ISSN 2299-1786 Rozmowa z... Krzysztofem Wojewodzicem, koordynatorem projektu systemowego E-podręczniki do kształcenia ogólnego Nauczanie w rozszerzonej przestrzeni edukacyjnej Czy nauczyciele polubili komputery? TRENDY

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian

e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian 5 aktualności Spis treści 4 Wprowadzenie do Vademecum opolski model kontraktacji działań aktywizacyjnych to swego rodzaju instruktaż dla publicznych służb zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 12 / rok akademicki 2010/2011 ISSN 83-86960-31-7 Praktyki w Bułgarii Nasze innowacje 18 21 8 14 24 Studenci z zagranicy Kultury Świata Liderzy Sukcesu ALMAMER Tego pamiętnego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z badania Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013 Koordynator badania: Kamil Sijko Redakcja

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo