Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo"

Transkrypt

1 Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo Publikacja e-centra przestrzenią integracji osób niepełnosprawnych Agnieszka Żychalak Klaudia Rukszan Małgorzata Piątkowska Publikacja wydana przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w ramach projektu Centra Kształcenia na Odległośd Edukacyjna Sied Wsparcia dla Niepełnosprawnych Mieszkaoców Wsi i Małych Miast. Projekt współfinansowany przez Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. grafika i skład: Imaginatornia korekta i redakcja: Przedigrek Monika Wiśniewska Publikacja wydana została na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Oznacza to, że wszystkie zawarte w niej treści można wykorzystywad, a także tworzyd na ich postawie utwory zależne pod warunkiem podania autora oraz nazwy licencjodawcy: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa, grudzieo 2009 r.

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Rozdział 1. Możliwości rozwoju e-centrów proponowane projekty... 7 E-Centra wymiana doświadczeo dla partnerstwa... 7 Gminny Inkubator Przedsiębiorczości Osób Niepełnosprawnych E-learning szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych Powiatowy Portal Pracy Możliwe zastosowania IT i Internetu dla rozwoju lokalnej społeczności wiejskiej Rozdział 2. Centrum kształcenia na odległośd na wsiach inni już to robili E-centrum w Solcu (Gmina Biała) E-centrum w Ligowie (Gmina Mochowo) E-centrum w Kukowie (Gmina Stryszawa) E-centrum w Witulinie (Gmina Leśna Podlaska) Rozdział 3. Inwestujmy w kapitał ludzki Trzeba było dokonad pewnych wyborów historia Jacka Degórskiego Najlepszą inwestycją jest inwestycja w samego siebie historia Piotra Zawory Pędzel, farby i Internet historia Eweliny Mierzwy Spełniam się jako pisarz historia Stanisława Sawczuka Aby się razem uczyd historia Andrzeja Skrzypy Rozdział 4. Teksty eksperckie Samokształcenie poprzez e-learning Droga do kariery wolontariat, staż, spółdzielnia socjalna Praktyczne zastosowanie sprzętu specjalistycznego ułatwiającego naukę osobom niepełnosprawnych Lokalny projekt na rzecz integracji osób niepełno-sprawnych od pomysłu do realizacji O Fundacji... 58

3 Wstęp Celem niniejszej publikacji jest wsparcie rozwoju utworzonych w całej Polsce publicznych punktów dostępu do Internetu (e-centrów). Funkcjonujące e-centra powstały w ramach różnych programów finansowanych ze środków: europejskich, krajowych i samorządowych. W zależności od instytucji, które były ich inicjatorami, różnią się nazwami. Tym, co je łączy, są wspólne cele, a mianowicie: poszerzanie oferty edukacji nieformalnej, propagowanie kształcenia ustawicznego, ułatwianie dostępu do technologii IT, zachęcanie do różnorodnych form aktywności społecznej oraz integracji środowisk lokalnych. Do tej samej grupy instytucji zaliczają się takie placówki jak: centra kształcenia na odległośd na wsiach (404 punkty), gminne centra informacji (GCI), ikonki oraz ikonki cd., internetowe centra edukacyjnooświatowe na wsi czy wioski internetowe. Wszystkich e-centrów jest w Polsce ok Prężnie działające e-centra mogą pełnid szczególną rolę w aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, tj. umożliwiad im podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych. Duże znaczenie w przełamywaniu izolacji mają bowiem działania umożliwiające kontakt z innymi, w tym również osobami pełnosprawnymi, oraz zapewniające warunki sprzyjające podejmowaniu nowych wyzwao. Takimi miejscami mogą byd centra kształcenia na odległośd (e- Centra), w których integracja spełnia się poprzez wspólne podejmowanie aktywności edukacyjnych i zawodowych. Co najmniej połowa osób niepełnosprawnych w Polsce jest w wieku produkcyjnym i powinna pracowad. Niestety wskaźniki zatrudnienia pokazują zgoła odmienną tendencję. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności z II kwartału 2008 r. współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynosił w Polsce 23,5% co, w porównaniu z analogicznym współczynnikiem aktywności osób sprawnych wynoszącym 74,2%, pokazuje dramatyczną sytuację tych pierwszych na rynku pracy. Jest to problem o tyle istotny, że aktywnośd zawodowa warunkuje skuteczną rehabilitację i integrację społeczną osób niepełnosprawnych i zapobiega ich marginalizacji. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się osoby niepełnosprawne mieszkające na wsi, ale niezwiązane z gospodarstwem rolnym, mimo że to właśnie rolnictwo daje zatrudnienie wielu osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza starszym i słabo wykształconym. Współczynnik aktywności zawodowej

4 niepełnosprawnych mieszkaoców wsi związanych z gospodarstwem rolnym wynosił w II kw r. 26,5%, natomiast wskaźnik zatrudnienia osiągnął wysokośd 26,0%. Dla osób zamieszkałych na wsiach, ale niezwiązanych z gospodarstwem rolnym wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 7,2% i 5,6% (BAEL, GUS, 2008 r.). Osoby niepełnosprawne przegrywają na otwartym rynku pracy z osobami pełnosprawnymi z wielu powodów, z czego głównym czynnikiem jest ich niski poziom wykształcenia. Według danych z 2008 r. tylko 5,2% osób niepełnosprawnych posiadało wykształcenie wyższe, a aż 27,6% jedynie gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe lub było bez wykształcenia. Dla osób pełnosprawnych wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 19,1% oraz 12,5%. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymowało się aż 37,9% osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, podczas gdy analogiczny poziom wykształcenia posiadało jedynie 29,2% osób pełnosprawnych (BAEL, GUS, 2008 r.). Osoby niepełnosprawne zamieszkujące obszary wiejskie są gorzej wykształcone niż niepełnosprawni mieszkaocy miast. Na wsiach wykształceniem wyższym legitymowało się tylko 1,8% niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, podczas gdy w miastach odnotowano 8,2% takich osób. Największe zróżnicowanie pomiędzy miastem a wsią widoczne jest w liczbie osób niepełnosprawnych posiadających najniższy poziom wykształcenia. Wykształcenie gimnazjalne i niższe posiadało w II kw r. 18,3% niepełnosprawnych mieszkaoców miast i aż 39% mieszkaoców wsi (BAEL, GUS, 2008 r.). Powyższe dane pokazują, jak wielkie są różnice pomiędzy poziomem wykształcenia Polaków pełnosprawnych i niepełnosprawnych, zwłaszcza tych zamieszkujących obszary wiejskie. Szansą na ich zmniejszenie, a tym samym wyrównanie szans na rynku pracy, jest upowszechnianie systemu kształcenia nieformalnego oraz promowanie kształcenia ustawicznego. Liczba godzin poświęcanych przez osoby pracujące na uczestnictwo w szkoleniach zorganizowanych wynosi godzin rocznie w krajach rozwiniętych i tylko 2 godziny, a więc 25 razy mniej, w Polsce. Tym bardziej trudno zatem zachęcid do tego typu aktywności osoby niepełnosprawne mieszkające w małych miejscowościach i na wsiach. Kluczową rolę w tym zakresie mogą odgrywad e-centra, co potwierdzają doświadczenia Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (FPMiINR) pochodzące z projektu Centra Kształcenia na Odległośd na Wsiach (CKNONW) realizowanego w latach W ramach projektu powstały 404 współpracujące ze sobą centra kształcenia na odległośd na wsiach. Są to pracownie obsługiwane przez przeszkolony personel i odpowiednio wyposażone. W skład

5 wyposażenia wchodzą: meble, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, specjalistyczny sprzęt dla osób niepełnosprawnych (urządzenia umożliwiające sterowane kursorem za pomocą ruchów głowy; klawiatury z powiększonymi klawiszami wraz z nakładkami zapobiegającymi naciśnięciu kilku klawiszy na raz, powiększone trackballe, podpórki pod ramię dla stabilizacji ruchów ręki), oprogramowanie edukacyjne (encyklopedie, słowniki, programy graficzne) i programy do planowania kariery zawodowej (Indywidualny Planer Kariery, Spacery po zawodach, testy). Działania podejmowane przez e-centra na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mogą przyjmowad różne formy w zależności od lokalnych potrzeb, umiejętności współpracy partnerów pochodzących z rożnych środowisk (samorząd, prywatne przedsiębiorstwa i NGO), a także potencjału instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych placówek przekładającego się na umiejętności przekuwania pomysłów w projekty i pozyskiwania funduszy na ich realizację. W rozdziale pierwszym niniejszej publikacji zatytułowanym: Możliwości rozwoju e-centrów proponowane projekty przedstawione zostaną zarysy przykładowych projektów możliwych do zrealizowania w warunkach lokalnych. Główną ideą projektu E-Centra wymiana doświadczeo dla partnerstwa jest połączenie potencjału kilku placówek w celu rozszerzenia ich oferty aktywizacyjnej, a tym samym zwiększenia siły oddziaływania na potencjalnych beneficjentów, którymi są osoby niepełnosprawne. Kolejny projekt: Gminny Inkubator Przedsiębiorczości Osób Niepełnosprawnych zakłada aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie ich w podjęciu samozatrudnienia i promowanie przedsiębiorczości. Celem projektu edukacyjnego E-learning szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do wykonywania prac telemarketingowych poprzez zorganizowane szkolenia z wykorzystaniem technik IT (szkolenie typu blended learning). Nieco inny charakter ma projekt Powiatowy Portal Pracy, który zakłada zapewnienie osobom niepełnosprawnym pozostającym bez zatrudnienia kompleksowej i łatwo dostępnej informacji nt. rynku pracy na poziomie powiatowym. Proponowane projekty mają charakter przykładowy i wymagają adaptacji do lokalnych warunków. Mogą jednak stanowid inspirację dla osób skupionych wokół e-centrów, które poszukują pomysłów na wykorzystanie potencjału placówek i poprawę sytuacji edukacyjnej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych. Rozdział drugi: Centrum kształcenia na odległośd na wsiach inni już to robili zawiera przegląd dobrych praktyk: działao podejmowanych przez centra kształcenia na odległośd funkcjonujące w: Solcu (Gmina Biała), Ligowie (Gmina Mochowo), Kukowie (Gmina Stryszawa) i Witulinie (Gmina Leśna Podlaska). Przegląd inicjatyw i projektów zrealizowanych przez funkcjonujące placówki może

6 stanowid inspirację dla innych e-centrów. Jest także żywym dowodem na to, że prężnie działające e- Centrum może stad się dla środowiska wiejskiego ważnym ośrodkiem edukacyjno-kulturalnym. W rozdziale trzecim zatytułowanym: Inwestujmy w kapitał ludzki przedstawiono sylwetki niepełnosprawnych mieszkaoców wsi, którzy skorzystali z oferty e-centrów, co spowodowało znaczącą zmianę ich sytuacji życiowej. Każda z tych osób startowała z innego pułapu; różni je wiek, wykształcenie i rodzaj niepełnosprawności. Jednak po dokładniejszym zapoznaniu się z ich historiami można dostrzec duże podobieostwa. Aktywnośd edukacyjna, jaką osoby te podjęły za pośrednictwem lokalnych e-centrów, spowodowała pozytywne zmiany i poprawienie się ich ogólnej sytuacji życiowej. Zakooczenie publikacji stanowią następujące teksty eksperckie: Samokształcenie poprzez e-learning, Droga do kariery wolontariat, staż, spółdzielnia socjalna, Praktyczne zastosowanie sprzętu specjalistycznego ułatwiającego naukę osobom niepełnosprawnych, Lokalny projekt na rzecz integracji osób niepełnosprawnych od pomysłu do realizacji. Ich tematyka skupiona jest wokół zagadnieo, które z pewnością zainteresują pracowników e-centrów i gminnych instytucji działających w sferze polityki społecznej oraz edukacji, jak również pracowników organizacji pozarządowych. Treśd i pomysły zawarte w ww. tekstach powinny zachęcid i wspomóc ich w podejmowaniu działao opartych o potencjał e-centrów. Zachęcamy do wykorzystania przedstawionych w niniejszej publikacji sprawdzonych rozwiązao i inicjatyw, które mogą byd podejmowane na rzecz aktywizowania i integrowania osób niepełnosprawnych z lokalnymi społecznościami. Zapraszamy do lektury. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

7 Rozdział 1. Możliwości rozwoju e-centrów proponowane projekty Działalnośd prowadzona w e-centrach może przyjmowad bardzo różne formy. Trzeba tylko mied dobry pomysł i zdobyd środki na jego realizację. W rozdziale tym przedstawiamy przykładowe projekty, które mogą zostad wdrożone w warunkach lokalnych. Wystarczy je jedynie rozwinąd i przełożyd na wniosek składany do odpowiedniej instytucji przydzielającej granty na tego typu działalnośd. W przypadku niektórych projektów podajemy proponowaną liczbę beneficjentów. Mowa jest o liczbie przykładowej. Dokładna liczba beneficjentów musi zostad określona w oparciu o lokalne warunki, w których realizowany będzie dany projekt. E-Centra wymiana doświadczeo dla partnerstwa Przykładowy projekt ukierunkowany jest na rozwój współpracy pomiędzy placówkami CKNONW, jednakże możliwe jest również łączenie różnych rodzajów e-centrów, np.: GCI lub wiosek internetowych. Liczba e-centrów objętych projektem oraz ich położenie (powiat, województwo) nie są sztywno określone. Należy jednak pamiętad, że zasięg projektu uwarunkowany jest źródłem jego finansowania, czyli np. środki unijne pozyskane w województwie mazowieckim mogą byd przeznaczone wyłącznie na realizację projektu obejmującego beneficjentów z tego właśnie województwa. 1. Przesłanki do realizacji projektu Projekt E-Centra wymiana doświadczeo dla partnerstwa jest odpowiedzią na brak wspólnych inicjatyw, które mogłyby byd podejmowane przez funkcjonujące w Polsce e-centra. Centra kształcenia na odległośd na wsiach powstały w ramach projektu finansowanego z SPO RZL , Priorytet 2. Rozwój społeczeostwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem. Z założenia miały one mied charakter lokalny. W chwili obecnej istnieje 404 centrów wyposażonych w stanowiska komputerowe i sprzęt ułatwiający korzystanie z komputera osobom niepełnosprawnym z dysfunkcjami, które uniemożliwiają obsługę sprzętu standardowego. Ponadto każde e-centrum ma dostęp do bezpłatnej biblioteki kursów e-learningowych. W każdej tego typu placówce pracuje także przeszkolony opiekun. Niestety nie wszystkie e-centra są w chwili obecnej, tj. po zakooczeniu projektu, w pełni wykorzystywane. Przyczyną mogą byd bariery ekonomiczne, ponieważ zarówno utrzymanie e- Centrów, jak i wynagrodzenie wypłacane opiekunowi są obecnie finansowane przez lokalny samorząd. Każda dodatkowa inicjatywa oznacza zatem koniecznośd poniesienia przez gminę dodatkowych nakładów. Ponadto poszczególne e-centra mają różne doświadczenia z okresu realizacji projektu jedne działały bardziej aktywnie, inne mniej.

8 Aby doświadczenia najprężniej działających centrów nie zostały zaprzepaszczone, należy wypracowane rozwiązania upowszechnid w tych gminach, gdzie infrastruktura e-centrum nie jest w pełni wykorzystywana. Projekt obejmie sześd gmin: trzy działające najprężniej (A, B i C) i trzy najsłabiej rozwinięte (D, E, F), które znajdują się na terenie tego samego województwa. Główną ideą projektu jest prezentacja dobrych praktyk e-centrów z gmin: A, B i C oraz identyfikacja problemów e- Centrów z gmin: D, E i F. Naszym celem nie jest piętnowanie słabiej działających placówek, ale wspieranie ich poprzez wymianę doświadczeo i rozwiązanie problemów, z jakimi się borykają. Realizacja projektu E-Centra wymiana doświadczeo dla partnerstwa będzie również okazją do wypracowania i przetestowania nowych działao podejmowanych na rzecz środowisk lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działao edukacyjnych skierowanych do niepełnosprawnych mieszkaoców gmin wiejskich (program pilotażowy). Warunkiem powodzenia i skuteczności projektu jest udział w jego realizacji beneficjentów ostatecznych, tj. osób niepełnosprawnych z gmin uczestniczących w projekcie (objęcie ich badaniem ankietowym, uczestnictwo w wizytach studyjnych, warsztatach, konferencji oraz pilotażu). Dzięki oparciu działao o zasadę empowerment projekt zyska wiarygodnośd w oczach lokalnych społeczności osób niepełnosprawnych. 2. Cele projektu Cel główny projektu: umożliwienie osobom niepełnosprawnym zamieszkującym gminy objęte projektem (6 gmin) dostępu do atrakcyjnej oferty szkoleniowej e-centrum. Cele szczegółowe projektu: poszerzenie oferty szkoleniowej e-centrów w gminach: A, B i C; podniesienie jakości usług świadczonych przez e-centra na rzecz niepełnosprawnych mieszkaoców ww. gmin; umożliwienie wymiany doświadczeo i informacji pomiędzy e-centrami w gminach: A, B i C oraz D, E i F; wdrożenie w e-centrach rozwiązao wypracowanych w gminach partnerskich; wspólne wypracowanie nowatorskich rozwiązao (nowych usług edukacyjnych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych) i ich pilotażowe wdrożenie w e-centrach objętych projektem; przekazanie lokalnym środowiskom nowej oferty e-centrów sześciu ww. gmin. 3. Beneficjenci

9 Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące tereny sześciu gmin (A, B, C, D, E i F), które chcą podnieśd swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe lub nabyd nowe kwalifikacje w drodze kształcenia ustawicznego oraz znaleźd zatrudnienie. W realnym projekcie grupa beneficjentów powinna byd opisana bardziej precyzyjnie poprzez określenie np.: wieku, płci, rodzaju lub stopnia niepełnosprawności,wykształcenia itp. Należy jednak pamiętad, że wymagania dotyczące grupy docelowej projektu podane są zazwyczaj w dokumentacji konkursowej, co może stanowid ograniczenie dla uczestników danego konkursu, w tym przypadku e- Centrum starającego się o grant. 4. Działania podejmowane w ramach projektu Przeprowadzenie badania ankietowego wśród opiekunów e-centrów oraz ich beneficjentów, cel: uzyskanie kompleksowej informacji nt. dorobku e-centrów w gminach objętych projektem. Przeprowadzenie wywiadów pogłębionych wśród opiekunów e-centrów oraz ich wybranych beneficjentów, cel: weryfikacja jakości usług świadczonych przez e-centra w gminach: A, B, C, D, E i F na rzecz niepełnosprawnych mieszkaoców ww. gmin; identyfikacja problemów, z jakimi borykają się centra w gminach: D, E i F. Opracowanie raportu z badania ankietowego, cel: diagnoza potencjału szkoleniowego e- Centrów objętych projektem. Przeprowadzenie wizyt studyjnych z udziałem pracowników i beneficjentów poszczególnych e-centrów (wizyty w gminach: A, B i C), cel: zapoznanie się z dobrymi praktykami. Opracowanie raportu ze wszystkich wizyt studyjnych. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, w trakcie których pracownicy i wybrani beneficjenci e-centrów wypracują nowe rozwiązania (nowe usługi edukacyjne świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz opracują rekomendacje dotyczące wykorzystania infrastruktury e-centrów przez środowiska lokalne. Wdrażanie we wszystkich ww. gminach nowych działao edukacyjnych (działania na rzecz osób niepełnosprawnych), które wypracowane zostały podczas warsztatów. Zorganizowanie konferencji z udziałem przedstawicieli wszystkich lokalnych środowisk z gmin objętych projektem (samorząd, instytucje opieki społecznej, oświata, biznes, mieszkaocy gminy), cel: upowszechnienie doświadczeo zgromadzonych podczas projektu. Rozesłanie materiałów pokonferencyjnych do wszystkich e-centrów w Polsce (ok placówek). 5. Korzyści płynące z realizacji projektu Przeprowadzenie projektu skutkowad będzie rozszerzeniem oferty szkoleniowej e-centrów w gminach: D, E i F oraz podniesieniem się jakości usług oferowanych w tychże centrach na rzecz osób

10 niepełnosprawnych. E-Centra rozszerzą swoją ofertę o działania implementowane w innych gminach, a także o nowe działania wypracowane wspólnie podczas trwania projektu. Skutecznośd nowych form wsparcia warunkowana jest udziałem beneficjentów programu, tj. osób niepełnosprawnych, na każdym etapie projektu (zasada empowerment). Ponadto oferta centrów w gminach: A, B i C zostanie rozszerzona o rozwiązania wypracowane w trakcie projektu, które będzie można wprowadzid w życie. W efekcie ww. działao osoby niepełnosprawne zamieszkujące wszystkie gminy objęte projektem uzyskają możliwośd udziału w atrakcyjnych szkoleniach odbywających się w e-centrach. Dzięki temu będą one mogły uzyskad nowe lub podnieśd swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. 6. Korzyści długofalowe Zainicjowana zostanie idea współpracy między centrami, co w przyszłości może zaowocowad wspólnym projektem realizowanym np. ze środków unijnych. Ponadto ustawienie e-centrów z gmin: A, B i C w roli eksperckiej będzie miało pozytywny wpływ na pracowników oraz beneficjentów ww. centrów. Przekonają się bowiem, że ich aktywnośd i dorobek są promowane, co z kolei spowoduje u nich wzrost motywacji do dalszych działao na rzecz lokalnych środowisk. Wypracowane w trakcie projektu rekomendacje dotyczące wykorzystania infrastruktury e-centrum oraz przetestowane nowatorskie działania edukacyjne będą wpływad pozytywnie nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na pełnosprawnych mieszkaoców gmin, którzy są zainteresowani korzystaniem z oferty e- Centrum. 7. Finansowanie Jeśli autorem i wnioskodawcą projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa, możliwe jest współfinansowanie projektu z funduszy strukturalnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich oraz PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Instytucjami, do których należy składad wnioski są: urząd marszałkowski lub wojewódzki urząd pracy (w zależności od województwa). Jeśli autorem i wnioskodawcą projektu będzie organizacja pozarządowa, możliwe jest współfinansowanie projektu przez Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zlecenia realizacji zadao (art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych): Działanie 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieo dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji oraz Działanie 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleo, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

11 Gminny Inkubator Przedsiębiorczości Osób Niepełnosprawnych 1. Przesłanki do realizacji projektu Samozatrudnienie jest jedną z form aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Mimo że istnieją środki finansowe (np. PFRON), które osoba niepełnosprawna może pozyskad na rozpoczęcie działalności gospodarczej, składając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoby te stosunkowo rzadko korzystają z takiej możliwości wejścia/powrotu na rynek pracy. Sytuacja ta jest pochodną uzależnienia osób niepełnosprawnych od pomocy społecznej, ale też brakiem wiedzy na temat możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności oraz prowadzenia jej, czy dostępu do urządzeo biurowych niezbędnych do opracowania planu założenia własnej działalności. Skutkuje to biernością życiową osób niepełnosprawnych i niechęcią przed podejmowaniem ryzyka. 2. Cele projektu Cel główny: pobudzenie beneficjentów do podjęcia aktywności zawodowej. Cele szczegółowe: podniesienie kompetencji społecznych beneficjentów; uświadomienie beneficjentom korzyści płynących z samozatrudnienia; podniesienie wiedzy beneficjentów na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy; wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej; ułatwienie beneficjentom dostępu do infrastruktury biurowej niezbędnej do zainicjowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Beneficjenci Beneficjentem programu jest dziesięd osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę X, które pozostają bez zatrudnienia i są zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej. 4. Działania podejmowane w ramach projektu Przeprowadzenie rekrutacji i wyłonienie osób, które wezmą udział w projekcie (wybrane zostaną osoby posiadające największe predyspozycje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej a jednocześnie spełniające warunki udziału w projekcie). Przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji społecznych (zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, motywacja, odpowiedzialnośd za wykonywaną pracę, samoocena, zasady komunikacji).

12 Przeprowadzenie szkolenia na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy (szkolenie zakooczy się opracowaniem biznesplanów). Indywidualna pomoc świadczona beneficjentom podczas ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Udzielenie wybranym beneficjentom dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Udostępnienie beneficjentom infrastruktury biurowej niezbędnej do zainicjowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (zasoby e-centrum: faks, komputery z dostępem do Internetu, drukarki, ksero, telefony). Jeśli istnieje taka możliwośd, warto do realizacji projektu włączyd lokalnych przedsiębiorców. Ich doświadczenia z zakresu prowadzenia biznesu w regionie, w którym działalnośd gospodarczą rozpoczną beneficjenci projektu, mogą stanowid cenny wkład do projektu. 5. Korzyści płynące z realizacji projektu W wyniku realizacji projektu wszyscy jego beneficjenci podniosą swoje kompetencje społeczne, tj.: umiejętności w zakresie autoprezentacji, skutecznej komunikacji, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem; zwiększy się także u ich poczucie odpowiedzialności za wykonywana pracę i podniesie się poziom samooceny. Wzrośnie u nich również poziom motywacji, co znajdzie odzwierciedlenie w takich czynnikach jak: zwiększenie się motywacji do samorozwoju, wiara we własne możliwości w zakresie znalezienia pracy, zwiększenie zainteresowania podjęciem samozatrudnienia, większe zaangażowanie w wykonywaną pracę zawodową, przełamanie niechęci do aktywności zawodowej, przełamanie poczucia bezradności. Ponadto beneficjenci uzyskają wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Nabędą kluczowe umiejętności niezbędne do prowadzenia rozmów z kontrahentami, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych, poruszania się w środowisku biznesowym oraz przeprowadzania negocjacji. Nauczą się sporządzad biznesplan, przygotowywad dokumentację do zakładu ubezpieczeo społecznych i urzędu skarbowego, zapoznają się z trudnościami związanymi z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Niektórzy z nich podejmą zapewne decyzję o podjęciu samozatrudnienia i rozpoczną starania o pozyskanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub skorzystają z dotacji udzielanych w ramach projektu. Będą mogli wykorzystywad również infrastrukturę biurową e- Centrum podczas rozpoczynania i rozwijania swojej działalności. 6. Korzyści długofalowe Zmieni się odbiór osób niepełnosprawnych przez lokalnych mieszkaoców (postrzegani będą jako zaradni przedsiębiorcy). Rozwój przedsiębiorczości w gminie X.

13 Wzrośnie zainteresowanie samozatrudnieniem u innych osób nieobjętych działaniami projektu, w tym również pełnosprawnych. 7. Finansowanie Możliwe jest uzyskanie współfinansowania projektu ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt mieści się w ramach Priorytetu VI PO KL, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. E-learning szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych 1. Przesłanki do realizacji projektu Niski poziom wykształcenia niepełnosprawnych Polaków, brak lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe będące skutkiem długotrwałego bezrobocia oraz niechęd do kształcenia ustawicznego to najczęściej wyliczane powody dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Niepełnosprawni mieszkaocy wsi mają dodatkowo utrudniony dostęp do szkolnictwa na wszystkich szczeblach ze względu na niższe niż w miastach standardy architektoniczne placówek edukacyjnych i internatów oraz odległośd placówek szkolnictwa wyższego od miejsca zamieszkania przy jednoczesnym braku możliwości dotarcia specjalistycznym środkiem transportu. Biorąc pod uwagę niski poziom kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych zamieszkałych tereny wiejskie oraz utrudniony dostęp do rynku pracy, konieczne jest prowadzenie działao dwutorowych: motywowanie ich do podejmowania edukacji (poprzez szkolenia miękkie) i wspieranie w procesie zdobywania kwalifikacji (poprzez szkolenia zawodowe). Należy także zauważyd, że coraz więcej firm korzysta z telemarketingowej formy rozszerzania swojej działalności handlowej. Telemarketerzy są zatem osobami często poszukiwanymi na rynku pracy, co potwierdzają zresztą statystyki urzędów pracy. Co istotne, telemarketing może byd świadczony w formie telepracy, tak więc potencjalni pracodawcy beneficjentów projektu mogą mied swoje siedziby poza daną gminą. Zasadne wydaje się zatem przeszkolenie osób niepełnosprawnych objętych projektem właśnie do wykonywania pracy w zawodzie telemarketera. 2. Cele projektu Cel główny: podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów. Cele szczegółowe: podniesienie poziomu motywacji beneficjentów do podjęcia lub kontynuowanie nauki; przekonanie beneficjentów do korzystania z edukacji w formie e-learningowej;

14 nabycie przez beneficjentów wiedzy i umiejętności podstawowej obsługi komputera; nabycie przez beneficjentów kompetencji językowych niezbędnych do wykonywania pracy telemarketera; nabycie przez beneficjentów kwalifikacji zawodowych w zakresie telemarketingu; ułatwienie beneficjentom dostępu do infrastruktury niezbędnej do udziału w szkoleniu e- learningowym. 3. Beneficjenci Beneficjentami projektu jest dziesięd osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Y, które legitymują się wykształceniem podstawowym i nigdy nie podejmowały edukacji na poziomie zawodowym lub rozpoczęły ją, lecz nie udało im się jej ukooczyd. Muszą to byd osoby pozostające bez zatrudnienia, a jednocześnie zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniu e-learningowym. Dodatkowym wymogiem jest brak dysfunkcji aparatu mowy oraz dobra dykcja. Kryteria doboru beneficjentów muszą byd dopasowane do zawodu, który beneficjent ma wykonywad po przejściu szkolenia zorganizowanego przez e-centrum w ramach projektu. Należy wziąd pod uwagę zarówno predyspozycje do wykonywania zawodu, jak i dysfunkcje i schorzenia uniemożliwiające potencjalnemu beneficjentowi udział w projekcie. W zależności od lokalnych potrzeb beneficjentami projektu mogą byd osoby niepełnosprawne dobrane według różnych kryteriów, np. osoby posiadające wykształcenie zawodowe lub średnie czy też osoby w określonym wieku, (np. powyżej 45 roku życia). Jednakże należy pamiętad, że w uzasadnieniu wyboru grupy docelowej trzeba wyraźnie określid, dlaczego nasz projekt kierowany jest właśnie do tej, a nie innej grupy odbiorców. 4. Działania podejmowane w ramach projektu Przeprowadzenie rekrutacji i wyłonienie osób posiadających największą motywację do podjęcia nauki a jednocześnie spełniających pozostałe warunki uczestnictwa w projekcie. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji społecznych (zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, motywacja, odpowiedzialnośd za wykonywaną pracę, samoocena, zasady komunikacji). Przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera (programy biurowe, Internet, poczta elektroniczna, platformy e-learningowe). Przeprowadzenie szkolenia poszerzającego zasób słownictwa beneficjentów. Przeprowadzenie szkolenia zawodowego w formie e-learnigowej z zakresu telemarketingu. Świadczenie indywidualnej pomocy beneficjentom w procesie edukacji (tutoring).

15 Udostępnienie beneficjentom infrastruktury niezbędnej do udziału w szkoleniu e- learningowym (zasoby CKNONW, tj. komputery z dostępem do Internetu). 5. Korzyści płynące z realizacji projektu W wyniku realizacji projektu wszyscy jego beneficjenci podniosą swoje kompetencje społeczne, tj.: umiejętności w zakresie autoprezentacji, skutecznej komunikacji, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem; zwiększy się także u nich poczucie odpowiedzialności za wykonywana pracę i podniesie się poziom samooceny. Wzrośnie również poziom ich motywacji, co znajdzie odzwierciedlenie w takich czynnikach jak: wzmocnienie się potencjału osobistego, zwiększenie się motywacji do samorozwoju, wiara we własne możliwości w zakresie znalezienia pracy, zwiększenie zainteresowania nauką w formie e-learningowej, zwiększenie zaangażowania w wykonywaną pracę zawodową, przełamanie niechęci do aktywności zawodowej, zanik poczucia bezradności. Ponadto beneficjenci uzyskają wiedzę na temat podstawowej obsługi komputera oraz obsługi szkoleo e-learningowych. Uczestnicy programu poszerzą także swój zasób słownictwa i nabędą kluczowe umiejętności zawodowe z zakresu telemarketingu, tj.: nauczą się rozumied przekaz telefoniczny, zapoznają się z podstawowymi narzędziami komunikacji telefonicznej, poznają specyfikę rozmów telefonicznych, poznają proces marketingu aktywnego (standard PMA), nauczą się zasad obsługi klientów przez telefon (standard FOK). 6. Korzyści długofalowe W wyniku realizacji projektu zacznie zmieniad się odbiór osób niepełnosprawnych. Będą one postrzegane jako pełnowartościowi pracownicy, np. wykwalifikowani telemarketerzy tak dziś poszukiwani na rynku pracy. Osoby te będą bowiem przygotowane do podjęcia pracy w zawodzie. Pracodawcy, którzy podejmą się zatrudnid beneficjentów projektu, będą mieli okazję przekonad się, że również osoby niepełnosprawne mogą mied aktualne i pożądane na rynku kwalifikacje i rzetelnie wykonywad swoją pracę. 7. Finansowanie Możliwe jest współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Powiatowy Portal Pracy

16 1. Przesłanki do realizacji projektu Projekt Powiatowy Portal Pracy powstał w odpowiedzi na problemy, z jakimi borykały się osoby niepełnosprawne zamieszkujące tereny wiejskie, pozostające bez zatrudnienia, które poszukiwały informacji z zakresu usług świadczonych przez niepubliczne i publiczne instytucje rynku pracy. Grupa ta w największym stopniu podlega ryzyku wykluczenia społecznego. Zaistniała sytuacja jest skutkiem m.in.: słabości otoczenia instytucjonalnego, niskiego poziomu infrastruktury technicznej i niedorozwoju infrastruktury społecznej. 2. Cele projektu Cel główny projektu: zapewnienie osobom niepełnosprawnym pozostającym bez zatrudnienia kompleksowej i łatwo dostępnej informacji o usługach rynku pracy na poziomie powiatowym. Cele szczegółowe projektu: stworzenie katalogu publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy oraz usług rynku pracy danego powiatu (przekrój terytorialny i rodzajowy); określenie zakresu działania publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy funkcjonujących w powiecie; umożliwienie wymiany doświadczeo i informacji pomiędzy publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy w danym powiecie; weryfikacja jakości usług oferowanych przez poszczególne powiatowe publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych); publikowanie ofert zatrudnienia zgłaszanych przez pracodawców (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych); upowszechnianie aktualnych informacji dotyczących lokalnego rynku pracy oraz aktualnej oferty szkoleniowej (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych); upowszechnianie informacji przydatnych w procesie podjęcia lub zmiany zatrudnienia przez osoby poszukujące pracy (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych). 3. Beneficjenci Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne oraz osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące tereny wiejskie w danym powiecie, które chcą znaleźd zatrudnienie oraz zdobyd informacje na temat możliwości zdobycia nowych kwalifikacji. 4. Działania podejmowane w ramach projektu

17 Opracowanie na potrzeby projektu adresowych baz danych publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy działających w danym powiecie. Pozyskanie kompleksowej informacji dotyczącej instytucji rynku pracy funkcjonujących w danym powiecie (zarówno publicznych jak i niepublicznych). Analiza danych powiatowego rynku pracy pod kątem działalności instytucji rynku pracy i oferowanych przez nie usług (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych). Przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z lokalnymi ekspertami rynku pracy i przedstawicielami wybranych instytucji rynku pracy indywidualnych. Stworzenie bazy pośrednictwa pracy (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), która obejmowad będzie: instytucje i organizacje zajmujące się pośrednictwem pracy, agencje zatrudnienia i portale internetowe publikujące oferty pracy. Stworzenie bazy porad nt. poruszania się po rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych) w tym zgromadzenie banku informacji, artykułów, porad i wskazówek odnoszących się do szeroko pojętego zagadnienia poruszania się po rynku pracy. Zbieranie, systematyzacja i aktualizacja danych nt. usług rynku pracy. Uruchomienie Powiatowego Portalu Pracy. Upowszechnienie i promocja Powiatowego Portalu Pracy. 5. Korzyści płynące z realizacji projektu W wyniku realizacji projektu opracowane zostanie narzędzie informatyczne funkcjonujące w formie ogólnodostępnego powiatowego portalu internetowego. Na utworzonej stronie internetowej znajdą się informacje dotyczące usług rynku pracy i instytucji je oferujących, które przedstawione zostaną w formie przystępnej dla osób niepełnosprawnych. Gwarancją łatwego dostępu do poszukiwanych przez użytkowników portalu informacji będzie wyszukiwarka. Pozwoli ona w sposób szybki i prosty odnaleźd w bazie informacje pochodzące z różnych instytucji rynku pracy (w tym oferowanych przez nie usług) te, które spełniają wskazane przez użytkownika kryteria, a jednocześnie dedykowane osobom niepełnosprawnym. Ponadto w Powiatowym Portalu Pracy znajdą się: zakładka zawierająca aktualności związane z sytuacją regionalnego rynku pracy i jego zmianami; forum dyskusyjne skierowane do instytucji rynku pracy; baza pośrednictwa pracy umożliwiająca przeglądanie ofert pracy (znajdą się tam linki do stron publicznych służb zatrudnienia, agencji zatrudnienia oraz portali skupiających oferty pracy) i zamieszczanie przez pracodawców aktualnych ofert zatrudnienia;

18 zakładka zawierająca zbiór informacji, porad i wskazówek odnoszących się do zagadnieo szeroko pojętego poruszania się po rynku pracy przez osoby niepełnosprawne. Poruszone zostaną tam m.in. następujące zagadnienia: umiejętnośd konstruowania CV i listu motywacyjnego, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, prawa i obowiązki pracownicze czy prawo pracy. 6. Korzyści długofalowe upowszechnienie wiedzy nt. nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych wśród niepełnosprawnych mieszkaoców regionu; gromadzenie banku wiedzy nt. usług rynku pracy w powiecie; intensyfikacja współpracy między instytucjami rynku pracy; zainicjowanie dialogu społecznego na rzecz rozwoju powiatowego rynku pracy; opracowanie wskazówek przydatnych dla instytucji rynku pracy, które chcą stworzyd ofertę przyjazną dla osób niepełnosprawnych. 7. Finansowanie Możliwe jest współfinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Instytucjami, do których należy składad wnioski są: urząd marszałkowski lub wojewódzki urząd pracy (w zależności od województwa). Możliwe zastosowania IT i Internetu dla rozwoju lokalnej społeczności wiejskiej Najlepszym uzupełnieniem niniejszego rozdziału przedstawiającego potencjalne projekty możliwe do zrealizowania w e-centrach będzie fragment tekstu Krzysztofa Markiewicza, w którym przedstawia on możliwe zastosowania IT i Internetu w rozwoju lokalnej społeczności wiejskiej. Fragment tej publikacji zamieszczamy poniżej. Centrum zbierania informacji użytecznych grupa ludzi szukających w Internecie wszelkich informacji przydatnych dla danego terenu i dla danej gminy czy miejscowości, o ofertach pracy, o zainteresowaniu specyficznymi produktami, zawodami, terenami do inwestowania, o kursach i szkoleniach przez Internet itp. Centrum promowania oferty gminnej grupa ludzi stale uaktualniająca informacje na gminnej stronie www, propagująca ofertę gminy w Internecie, firma marketingowa. Gminny pośredniak miejsce wymiany informacji o ofertach pracy. Gminny serwis multimedialny (gazeta, radio i TV internetowe) multimedialna relacja z życia gminy.

19 Internetowe biuro rachunkowe i doradztwa dla lokalnych inicjatyw gospodarczych. Centrum edukacji i przysposobienia zawodowego propagowanie nowych zawodów, umiejętności i metod ich zdobywania oraz kształcenie przez publikację informatorów, podręczników i interaktywne kursy w gminnej sieci. Gminne centrum kultury i rozrywki, skupiające młodzież o ambicjach twórczych, która współtworzy serwis informacyjny. Gminny sklep internetowy, dostarczający towary z całego świata. Przede wszystkim sklep taki może oferowad całemu światu produkty gminne (towary i usługi), pomijając łaocuszek pośredników i przyczyniając się do konkurencyjności gminnej oferty. Internetowy punkt skupu i sprzedaży produktów wytwarzanych w gminie. Samo uruchomienie tych rozwiązao może dad kilkanaście nowych miejsc pracy. Kreowany jest także wzrost przeciętnego poziomu zawodowego i kolejne miejsca pracy. Do proponowanych przez K. Markiewicza zastosowao warto dodad jeszcze dwie propozycje: Centrum digitalizacji lokalnego dziedzictwa digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego kroniki szkolne, zasoby biblioteczne, prywatne archiwalia mieszkaoców, muzealia itp. i ich prezentacja w Internecie. E-usługi spółdzielni socjalnych (opisane w części IV Droga do kariery wolontariat, staż, spółdzielnia socjalna).

20 Rozdział 2. Centrum kształcenia na odległośd na wsiach inni już to robili E-centrum w Solcu (Gmina Biała) E-centrum we wsi Solec (Gmina Biała) działa od lutego 2008 r. Funkcjonuje ono zarówno w ramach gminy, jak i stowarzyszenia Odnowa Wsi Solec, pełniąc rolę ośrodka tętniącego życiem. Kiedy na terenie tej niewielkiej wsi powstało e-centrum, większośd mieszkaoców powątpiewała w celowośd tego przedsięwzięcia. Dziś jest to jeden z prężniej działających ośrodków, który organizuje wiele ciekawych programów dedykowanych lokalnej społeczności. Edukacja Finansowa Wśród działao podejmowanych przez e-centrum w Solcu znalazło się np. zadanie realizowane wraz z Fundacją Wspomagania Wsi, którego celem było pozyskanie funduszy z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu Edukacja Finansowa. Projekt ten skierowany był przede wszystkim do kobiet i miał na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu umiejętnego gospodarowania budżetem domowym, pozwalalającej uniknąd zadłużenia kredytowego. Projekt odbywał się pod hasłem Zaplanuj swoją przyszłośd. Gmina Biała Przyszłośd Równych Szans Kolejnym ważnym działaniem podjętymi przez e-centrum była realizacja projektu Gmina Biała Przyszłośd Równych Szans finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu paostwa w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Częścią projektu były szkolenia z zakresu: informatyki (dla osób starszych), języka angielskiego i niemieckiego (w dwóch grupach wiekowych), jak również szkolenie z zakresu aktywizowania kobiet wiejskich do podjęcia działalności społecznej i zawodowej. Projekt obejmował również blok Bliżej kultury przeznaczony dla młodzieży powyżej 14 roku życia, którego celem było przybliżenie beneficjentom jednej z form sztuki, jaką jest teatr. Pracując dla dobra wszystkich, integrujmy się W odpowiedzi na duże zainteresowanie osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych e-centrum zorganizowało cykl szkoleo z zakresu informatyki dla dzieci i dorosłych. Projekt ten nosił nazwę: Pracując dla dobra wszystkich, integrujmy się i był połączeniem szkoleo tradycyjnych i e-learningowych. Środki na jego realizację pochodziły z Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. W ramach tego projektu e- Centrum powiększyło się o jeszcze jedną salę szkoleniową, która została wyremontowana i wyposażona w regały, materiały pomocnicze, tablicę suchościeralną oraz flipchart. W tej właśnie sali prowadzone były szkolenia dla dorosłych Pokonaj strach przed komputerem, aby osoby, które nie miały do tej pory styczności z techniką komputerową mogły przekonad się o użyteczności komputera w domu, a szczególnie gospodarstwie wiejskim. Dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach Poznajmy świat przez Internet.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najważniejsze działania m.st. Warszawy 1. Projekty: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie oraz Nowoczesne technologie szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ KROK W DOROSŁOŚĆ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK KLUB PRACY jest miejscem, w którym osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może zdobyć umiejętności z zakresu aktywnego

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Warsztaty dla bezrobotnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Suwałki 14.03.2007 Pisanie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

8 października 2014 Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu

8 października 2014 Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu informuje o możliwości uczestnictwa w grupowych zajęciach aktywizujących dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia dotyczą zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Realizator Projektów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - stowarzyszenie oświatowe o wieloletniej tradycji sięgającej połowy XIX wieku Działamy na rynku

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/122/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/122/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/122/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Teraz My! na lata 2014-15

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET Człowiek najlepsza inwestycja Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje ogólne Europejski

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Ministerstwo Sprawiedliwości, jako jeden z beneficjentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski w Łodzi Łęczyca, 2.04.2012 r. PO KL kluczem do sukcesu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM:

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: GOPS.4221/90/2011 Szaflary dnia 05.12.2011 r. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę Konferencja Kariera jest kobietą tak jak Ty Warszawa, 30 stycznia 2009 Fundacja Kim jesteśmy? Fundacja powstała w 1990 r. Działamy non-profit na polu integracji społecznej, rynku pracy, edukacji. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE

INFORMACJA O PROJEKCIE INFORMACJA O PROJEKCIE Liderem projektu jest Województwo Pomorskie poprzez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

Wyniki badańi plany modernizacji

Wyniki badańi plany modernizacji Wyniki badańi plany modernizacji (FRSI) organizacja pozarządowa, cel: zwiększanie dostępu do internetu oraz do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, utworzona przez Polsko-Amerykańską Fundację

Bardziej szczegółowo

Czas na zmiany. aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard. Nowielice, 2011

Czas na zmiany. aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard. Nowielice, 2011 Czas na zmiany aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard Nowielice, 2011 Słów kilka o wnioskodawcy e-pro edukacja powstała w grudniu 2003 roku; jest efektem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans - Partner Projektu Stowarzyszenia Miasta w Internecie

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Gmina Łukowica Urząd Gminy w Łukowicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy. Opis przedmiotu zamówienia

Gmina Łukowica Urząd Gminy w Łukowicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy. Opis przedmiotu zamówienia Gmina Łukowica Urząd Gminy w Łukowicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywnej Mamy - odnajdywanie, rozwijanie i wykorzystanie potencjału zawodowego młodych mam. ECORYS Polska Warszawa, 1 czerwca 2012 r.

Centrum Aktywnej Mamy - odnajdywanie, rozwijanie i wykorzystanie potencjału zawodowego młodych mam. ECORYS Polska Warszawa, 1 czerwca 2012 r. Centrum Aktywnej Mamy - odnajdywanie, rozwijanie i wykorzystanie potencjału zawodowego młodych mam ECORYS Polska Warszawa, 1 czerwca 2012 r. Pomysł dla mamy - innowacyjny projekt współpracy PSZ z przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE NA TERENACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE projektu pt. Jestem kompetentny na rynku pracy

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE NA TERENACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE projektu pt. Jestem kompetentny na rynku pracy KSZTAŁCENIE USTAWICZNE NA TERENACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE projektu pt. Jestem kompetentny na rynku pracy Projekt Jestem kompetentny na rynku pracy został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do rozmów i nawiązania współpracy.

Zapraszamy do rozmów i nawiązania współpracy. Szanowni Paostwo, realizuje Projekt Nowe umiejętności i kompetencje dla osób niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest do 360 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na rzecz osób niepełnosprawnych

Inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na rzecz osób niepełnosprawnych Inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na rzecz osób niepełnosprawnych Podstawowym celem działania Fundacji jest aktywizacja zawodowa w zastosowaniach informatyki cięŝko

Bardziej szczegółowo