UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU"

Transkrypt

1 UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU z dnia 23 pa dziernika 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedli Centrum i Sienkiewicza w Bia ymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Fabrycznej, Al. J. Pi sudskiego, W ókienniczej i Poleskiej). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz oraz Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz oraz z 2006r. Nr45,poz.319) uchwala si, co nast puje: DZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1 Po stwierdzeniu zgodno ci ustale ze,,studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku uchwalonym uchwa Nr XX/256/99 Rady Miejskiej Bia egostoku z dnia 29 listopada 1999r., zmienionym uchwa Nr X/82/03 Rady Miejskiej Bia egostoku z dnia 30 czerwca 2003r.,uchwa Nr XLIV/502/05 z dnia 27 czerwca 2005r. oraz uchwa NrXLV/520/05 z dnia 25 lipca 2005r., uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedli Centrum i Sienkiewicza w Bia ymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Fabrycznej, Al. J. Pi sudskiego, W ókienniczej i Poleskiej), zwany dalej planem, sk adaj cy si z ustale zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu w skali 1:1000 stanowi cego za cznik Nr 1 do niniejszej uchwa y. 2. Plan obejmuje teren o powierzchni oko o 14,3ha zawarty pomi dzy ulicami: Jurowieck, Fabryczn Al. J. Pi sudskiego, W ókiennicz oraz Polesk. 2. Integraln cz ci niniejszej uchwa y s : 1) za cznik Nr 1 przedstawiaj cy rysunek planu; 2) za cznik Nr 2 zawieraj cy list nieuwzgl dnionych uwag do projektu planu; 3) za cznik Nr 3 - okre laj cy sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale do zada w asnych Gminy Bia ystok oraz zasady ich finansowania Ilekro w tre ci niniejszej uchwa y jest mowa bez bli szego okre lenia o: 1) linii rozgraniczaj cej - nale y przez to rozumie lini oddzielaj c tereny o ró nych funkcjach lub ró nych zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi publiczne - ci le okre lone; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale y przez to rozumie lini, której nie mo e przekroczy ciana budynku w kierunku ulicy, terenu publicznego lub s siedniej dzia ki, z zastrze eniem ust 2, pkt.5;

2 2 3) dominantach nale y przez to rozumie eksponowane naro niki zabudowy lub fragmenty elewacji, dla których zalecane jest stosowanie rozwi za projektowych podkre laj cych to po o enie; w miejscach dominant /zgodnie z oznaczeniem graficznym/ dopuszcza si zwi kszenie maksymalnej wysoko ci zabudowy o jedn kondygnacj, jednak nie wi cej ni 4m; 4) powierzchni zabudowanej- nale y przez to rozumie powierzchni zabudowy budynku lub budynków; 5) powierzchni terenu biologicznie czynnej- nale y przez to rozumie grunt rodzimy pokryty ro linno ci oraz wod powierzchniow na dzia ce budowlanej, a tak e 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz dzonych jako sta e trawniki lub kwietniki na pod o u zapewniaj cym ich naturaln wegetacj, o powierzchni nie mniejszej ni 10m 2 ; 6) terenie- nale y przez to rozumie obszar o okre lonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi; 7) urz dzeniach towarzysz cych- nale y przez to rozumie urz dzenia ci le zwi zane z prawid owym funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie okre lonym liniami rozgraniczaj cymi; 8) zabudowie us ugowej- nale y przez to rozumie obiekty przeznaczone do wykonywania wszelkich czynno ci o charakterze wiadcze na rzecz innych osób fizycznych lub prawnych, przyczyniaj ce si do zaspakajania potrzeb indywidualnych lub zbiorowych (w tym tak e handel, administracja) przy czym czynno ci te nie wi si bezpo rednio z wytwarzaniem produktów na skal przemys ow ; 9) zabudowie ródmiejskiej- nale y przez to rozumie zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego ródmie cia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta; 10) dachach p skich - nale y przez to rozumie dachy o spadku od 0% do 15%; 11) dachach pogr onych - nale y przez to rozumie dachy o spadku od 0% do 15%, z których wody opadowe odprowadzane s za po rednictwem instalacji kanalizacji deszczowej przez wn trze budynku do kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo w granicach terenu; 12) strefie ochronnej infrastruktury technicznej nale y przez to rozumie obszar wokó sieci infrastruktury technicznej lub obiektów z ni zwi zanych, przy czym w przypadku sieci strefa ochronna jest zlokalizowana osiowo wzd u trasy sieci, linia rodkowa szeroko ci strefy ochronnej pokrywa si z osi sieci, w przypadku obiektów infrastruktury technicznej - szeroko ci strefy ochronnej ustala si wokó obiektu, od jego najdalej wysuni tej kraw dzi zewn trznej. 2. Nast puj ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s ustaleniami obowi zuj cymi: 1) linie rozgraniczaj ce tereny o ró nych funkcjach lub ró nych zasadach zagospodarowania ci le okre lone; 2) nieprzekraczalna linia zabudowy - w odniesieniu do nowych budynków lub nowych cz ci budynków rozbudowywanych - nie dotyczy docieple budynków istniej cych,

3 3 nadbudowy oraz przebudowy poddaszy na cele mieszkaniowe nad parterem istniej cym i wykraczaj cym poza lini zabudowy w kierunku ulicy; 3) klasyfikacja ulic i dróg gminnych - publicznych; 4) oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urz dze infrastruktury technicznej okre laj ich orientacyjny przebieg, który zostanie okre lony w projektach technicznych inwestycji: 5) oznaczenia liniowe projektowanych jezdni, g ównych ci gów piszych, okre laj ich orientacyjny przebieg, który zostanie okre lony w projektach technicznych inwestycji: 6) ustalenia pkt. 2 nie dotycz : a) docieple budynków istniej cych, b) nadbudowy wy szych kondygnacji budynków nad parterem istniej cym i wykraczaj cym poza lini zabudowy w kierunku ulicy w stosunku do budynków przeznaczonych do trwa ego u ytkowania, c) elementów zewn trznych budynków takich jak: balkon, gzyms, okap, pilaster, wykusz, aluzja zewn trzna - o maksymalnym wysi gu do 1,5m poza lico budynku, d) obiektów tymczasowych o ile ustalenia planu dopuszczaj lokalizacj takich obiektów na okre lonym terenie. DZIA II USTALENIA SZCZEGÓ OWE ROZDZIA 1 Przeznaczenie terenów. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska niki intensywno ci zabudowy. 4. Wszystkie tereny obj te ustaleniami planu, przeznaczone pod zabudow, stanowi obszar zabudowy ródmiejskiej Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1U przeznacza si pod zabudow us ugow wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami, dojazdami i zieleni urz dzon. 2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) nieprzekraczaln wysoko nowej zabudowy ustala si na 12m (139,5m n.p.m.), przy czym dla 75% powierzchni zabudowanej nie mniej ni 6m (133,5m n.p.m.); 2) minimaln powierzchni biologicznie czynn wynosz c 3400m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi oraz maksymaln powierzchni zabudowan wynosz c 2250m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Bilans powierzchni nale y do czy do projektu budowlanego ka dego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie jednego pozwolenia na budow ; 3) obs uga komunikacyjna od strony ul. W ókienniczej (L-lokalna);

4 4 4) lokalizacja i bilans miejsc postojowych w granicach terenu wg. wska ników okre lonych w 32; 5) zakazuje si lokalizacji obiektów tymczasowych; 6) dopuszcza si wprowadzenie funkcji mieszkaniowej (apartamenty), maksymalnie na 20% powierzchni u ytkowej Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2U przeznacza si pod us ugi wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami, dojazdami i zieleni urz dzon. 2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) nieprzekraczaln wysoko nowej zabudowy ustala si na 12m (139,5m n.p.m.), przy czym dla 75% powierzchni zabudowanej nie mniej ni 6m (133,5m n.p.m.); 2) minimaln powierzchni biologicznie czynn wynosz c 3300m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi oraz maksymaln powierzchni zabudowan wynosz c 2200m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Bilans powierzchni nale y do czy do projektu budowlanego ka dego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie jednego pozwolenia na budow ; 3) obs uga komunikacyjna od strony ul. W ókienniczej (L-lokalna); 4) lokalizacja i bilans miejsc postojowych w granicach terenu wg. wska ników okre lonych w 32; 5) zakazuje si lokalizacji obiektów tymczasowych; 6) dopuszcza si wprowadzenie funkcji mieszkaniowej (apartamenty), maksymalnie na 20% powierzchni u ytkowej; 3. Na terenie znajduj si nast puj ce zabytki nie wpisane do rejestru zabytków: 1) ul. W ókiennicza 22 kamienica mur., k. XIXw.; 2) ul. W ókiennicza 22A budynek wielorodzinny drew., k. XIXw Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3KP przeznacza si pod ci g pieszy o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych ok.6m. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) wytyczanie nowych alejek i cie ek w sposób umo liwiaj cy dogodne po czenia mi dzy terenami s siednimi oraz elementami ich zagospodarowania; 2) dopuszcza si lokalizacj akcentów przestrzennych, takich jak fontanny, rze by, pomniki, murki oraz inne elementy ma ej architektury; 3) nawierzchni ewentualnych placów i ci gów pieszych nale y wykona z dba o ci o wystrój plastyczny, w powi zaniu z terenami s siednimi.

5 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4U przeznacza si pod zabudow us ugow wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami, dojazdami i zieleni urz dzon. 2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) nieprzekraczaln wysoko nowej zabudowy ustala si na 12m (140,0m n.p.m.), przy czym dla 75% powierzchni zabudowanej nie mniej ni 6m (134,0m n.p.m.); 2) minimaln powierzchni biologicznie czynn wynosz c 4200m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi oraz maksymaln powierzchni zabudowan wynosz c 3000m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Bilans powierzchni nale y do czy do projektu budowlanego ka dego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie jednego pozwolenia na budow ; 4) obs uga komunikacyjna od strony ul. W ókienniczej (L-lokalna); 5) lokalizacja i bilans miejsc postojowych w granicach terenu wg. wska ników okre lonych w 32; 6) zakazuje si lokalizacji obiektów tymczasowych. 3. Na terenie znajduj si nast puj ce zabytki nie wpisane do rejestru zabytków: 1) ul. W ókiennicza 16 budynek wielorodzinny, drew., ok. 1914r.; 2) ul. W ókiennicza 16A budynek biurowo magazynowy (ob. siedziba TVP Bia ystok) mur., r.; 3) ul. W ókiennicza 16A budynek gospodarczy mur., k. XIXw Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZP,KP,KX przeznacza si pod ziele ogólnomiejsk, komunikacj piesz oraz parking ogólnodost pny. 2. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) wytyczanie nowych alejek i cie ek w sposób umo liwiaj cy dogodne po czenia mi dzy terenami s siednimi oraz elementami ich zagospodarowania (rysunek planu jedynie sugeruje g ówne osie kompozycyjne, które nale y uwzgl dni przy zagospodarowaniu terenu); 2) dopuszcza si lokalizacj akcentów przestrzennych, takich jak fontanny, rze by, pomniki, murki oraz inne elementy ma ej architektury; 3) nawierzchni ewentualnych placów i ci gów pieszych nale y wykona z dba o ci o wystrój plastyczny, w powi zaniu z terenami s siednimi; 4) loaklizacja parkingu ogólnodost pnego maksymalnie na 100 miejsc parkingowych w bezpo rednim s siedztwie ulicy W ókienniczej; 5) dopuszcza si lokalizacj obiektów tymczasowych zwi zanych z rekreacj i wypoczynkiem;

6 6 6) dopuszcza si tworzenie rozlewisk i innych urz dze wodnych, zagospodarowanie terenów zielonych, komunikacji pieszej, terenów rekreacyjnych w po czeniu z terenem oznaczonym symbolem 9ZP,KP,W Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6U przeznacza si pod zabudow us ugow (z zakresu sportu, rekreacji i turystyki) wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami, dojazdami, komunikacj piesz i zieleni urz dzon. 2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) nieprzekraczaln wysoko nowej zabudowy ustala si na 12m (142,0m n.p.m.), przy czym dla 75% powierzchni zabudowanej nie mniej ni 6m (136,0m n.p.m.); 2) minimaln powierzchni biologicznie czynn wynosz c 6250m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi oraz maksymaln powierzchni zabudowan wynosz c 4900m 2, co stanowi ok.80% terenu wyznaczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Bilans powierzchni nale y do czy do projektu budowlanego ka dego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie jednego pozwolenia na budow ; 3) dopuszcza si stosowanie dachów p askich lub pogr onych; 4) obs uga komunikacyjna od strony ul. W ókienniczej (L-lokalna); 5) lokalizacja i bilans miejsc postojowych w granicach terenu wg. wska ników okre lonych w 32; 6) zakazuje si lokalizacji obiektów tymczasowych; 7) dopuszcza si tworzenie rozlewisk i innych urz dze wodnych, zagospodarowanie terenów zielonych, komunikacji pieszej, terenów rekreacyjnych w po czeniu z terenem oznaczonym symbolem 9ZP,KP,W Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7U przeznacza si pod zabudow us ugow (z zakresu gastronomii, turystyki) wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami, dojazdami, komunikacj piesz i zieleni urz dzon. 2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) nieprzekraczaln wysoko nowej zabudowy ustala si na 9m (142,0m n.p.m.); 2) minimaln powierzchni biologicznie czynn wynosz c 500m 2, co stanowi ok.30% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi oraz maksymaln powierzchni zabudowan wynosz c 800m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi. Bilans powierzchni nale y do czy do projektu budowlanego ka dego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie jednego pozwolenia na budow ; 3) obs uga komunikacyjna od strony ul. W ókienniczej (L-lokalna); 4) lokalizacja i bilans miejsc postojowych w granicach terenu wg. wska ników okre lonych w 32;

7 7 5) zakazuje si lokalizacji obiektów tymczasowych Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8ZP,KP przeznacza si pod ziele ogólnomiejsk i komunikacj piesz. 2. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) zakazuje si lokalizacji obiektów tymczasowych; 2) wytyczanie nowych alejek i cie ek w sposób umo liwiaj cy dogodne po czenia mi dzy terenami s siednimi oraz elementami ich zagospodarowania (rysunek planu jedynie sugeruje g ówne osie kompozycyjne, które nale y uwzgl dni przy zagospodarowaniu terenu); 3) dopuszcza si lokalizacj akcentów przestrzennych, takich jak fontanny, rze by, pomniki, murki, o wietlenie oraz inne elementy ma ej architektury; 4) nawierzchni placu i ci gów pieszych nale y wykona z dba o ci o wystrój plastyczny i wysok jako materia ów budowlanych; 5) dopuszcza si mo liwo lokalizacji szaletu miejskiego zlokalizowanego w pobli u ci gu pieszego Teren wzd u rzeki Bia ej oznaczony na rysunku planu symbolem 9ZP,KP,W przeznacza si pod ziele ogólnomiejsk, komunikacj piesz oraz zbiorniki i urz dzenia wodne. 2. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) wytyczanie nowych alejek i cie ek w sposób umo liwiaj cy dogodne po czenia mi dzy terenami s siednimi oraz elementami ich zagospodarowania (rysunek planu jedynie sugeruje g ówne osie kompozycyjne, które nale y uwzgl dni przy zagospodarowaniu terenu); 2) dopuszcza si lokalizacj akcentów przestrzennych, takich jak rze by, pomniki, murki, o wietlenie oraz inne elementy ma ej architektury; 3) dopuszcza si regulacj rzeki Bia ej polegaj c na tworzeniu kaskad, rozlewisk i innych urz dze wodnych, tak e w po czeniu z terenami oznaczonymi symbolami 5ZP,KP,KX, 6U, 10HWP,U,KX,KP; 4) istniej cy paroci g docelowo do llikwidacji lub przebudowy poza korytem rzeki Bia ej; 5) dopuszcza si lokalizacj obiektów tymczasowych zwi zanych z rekreacj i wypoczynkiem; 6) zaleca si zagospodarowanie koryta rzeki Bia ej poprzez w a ciwe ukszta towanie skarpy oraz utworzenie bezposrednio wzd u jej brzegów ci gów pieszych (deptaków) oraz ie ek rowerowych Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 10HWP,U,KX,KP przeznacza si pod zabudow us ugow, handel wielkopowierzchniowy wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingiem wielopoziomowym, dojazdami, komunikacj piesz i zieleni urz dzon oraz pod zbiorniki i urz dzenia wodne.

8 8 2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) nieprzekraczalna wysoko nowej zabudowy nie wi cej ni 18m (147,0m n.p.m.), przy czym dla 10% powierzchni zabudowy dopuszcza si zwi kszenie nieprzekraczalnej wysoko ci zabudowy do 20m (149m n.p.m.); 2) minimaln powierzchni biologicznie czynn wynosz c 20000m 2, co stanowi ok. 40% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi. Bilans powierzchni nale y do czy do projektu budowlanego ka dego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie jednego pozwolenia na budow ; 3) wskazane jest stosowanie zabudowy przykrytej zieleni, szczególnie od strony rzeki Bia ej; 4) jednolite pola fragmentów elewacji nale y ograniczy do pól o maksymalnych wymiarach - wysoko x szeroko = 18m x 50m; 5) dopuszcza si stosowanie dachów p askich lub pogr onych; 6) miejsca oznaczone na rysunku planu jako projektowane lub istniej ce ci gi piesze, które znajd si w kubaturze projektowanej zabudowy nale y przewidzie jako przestrze umo liwiaj c swobodn komunikacj piesz (najlepiej w poziomie parteru) o min. szeroko ci 6m; 7) obs uga komunikacyjna: a) od ulicy Jurowieckiej (01Z) w miejscach wskazanych na rysunku planu, b) od Al. Pi sudskiego w miejscu wskazanym na rysunku planu (tylko dla ruchu osobowego); 8) lokalizacja parkingu lub parkingów w kubaturze z us ugami wg. wska ników okre lonych w 32; 9) dopuszcza si lokalizacj obiektów tymczasowych na okres nie d u szy ni trzy lata; 10) w bilansie terenu obiekty tymczasowe, ze wzgl du na ich ograniczony w czasie charakter, nale y traktowa jako teren biologicznie czynny; 11) dopuszcza si tworzenie rozlewisk i innych urz dze wodnych, zagospodarowanie terenów zielonych, komunikacji pieszej, terenów rekreacyjnych w po czeniu z terenem oznaczonym symbolem 9ZP,KP,W Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 11U przeznacza si pod zabudow us ugow wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, dojazdami i zieleni urz dzon oraz komunikacj piesz. 2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) nieprzekraczaln wysoko nowej zabudowy ustala si na 12m (139m n.p.m.) i nie mniej ni 6m (133m n.p.m.); 2) minimaln powierzchni biologicznie czynn wynosz c 2900m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi oraz maksymaln powierzchni zabudowan wynosz c 1700m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego

9 9 nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Bilans powierzchni nale y do czy do projektu budowlanego ka dego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie jednego pozwolenia na budow ; 3) obs uga komunikacyjna od strony ulicy Jurowieckiej (01Z); 4) miejsca parkingowe wg. wska ników okre lonych w 32; 5) zakazuje si lokalizacji obiektów tymczasowych. 3. Na terenie znajduje si budynek o warto ciach kulturowych nie wpisany do rejestru zabytków: budynek fabryczny mur. (ob. Pub Fabryka) z II po. XIXw. przy ul. Jurowieckiej 31. ROZDZIA 2 Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego. 16. Ustala si nast puj ce zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego: 1) miejsca wskazane na rysunku planu jako dominanty kszta towa ze szczególnym uwzgl dnieniem ich formy architektonicznej wynikaj cej z ich eksponowanego usytuowania; 2) zabudow nale y projektowa w oparciu o ustalenia szczegó owe, ze szczególnym uwzgl dnieniem linii zabudowy oraz ogranicze wysoko ciowych. ROZDZIA 3 Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 17. W odniesieniu do terenów istniej cej zieleni przydomowej i przyulicznej wprowadza si nast puj ce zasady : 1) zachowanie i piel gnacja zieleni niskiej i drzewostanu ze szczególn ochron starodrzewu wzd u ulic z dopuszczeniem wycinki wy cznie w celu niezb dnych rozwi za technicznych, kompozycyjnych lub funkcjonalnych; 2) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych; 3) przed przyst pieniem do nowego zagospodarowania nale y przeprowadzi szczegó ow inwentaryzacj drzew i krzewów wraz z ocen ich zdrowotno ci; 4) w wypadku wycinki drzew nale y posadzi 5 nowych nasadze za 1 wyci te drzewo. 18. Wy cza si z terenów przeznaczonych do zabudowy tereny zieleni miejskiej oznaczone symbolami 5ZP,KP,KX, 8ZP,KP oraz 9ZP,KP,W. ROZDZIA 4 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej. 19. Na obszerze obj tym planem nie wyst puj obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków i podlegaj ce ochronie konserwatorskiej.

10 Na obszarze obj tym ustaleniami planu znajduj si obiekty zabytkowe nie wpisane do rejestru zabytków, wymienione w ustaleniach szczegó owych dotycz cych poszczególnych terenów. 21. W zakresie modernizacji, przebudowy, rozbudowy oraz ewentualnej robiórki obiektów zabytkowych nie wpisanych do rejestru zabytków organ administracji architektoniczno budowlanej wydaje pozwolenie w uzgodnieniu z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 22. Wszelkie prace ziemne przewidziane na terenie obj tym inwestycj nale y prowadzi w uzgodnieniu z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i pod nadzorem archeologicznym. W przypadku odkrycia przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, i s zabytkiem, inwestor i wykonawca robót jest obowi zany wstrzyma wszelkie prace i przeprowadzi w niezb dnym zakresie badania archeologiczne terenu oraz sporz dzi dokumentacj na koszt jednostki organizacyjnej finansuj cej te roboty. ROZDZIA 5 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych. 23. Ustala si, e na obszerze oj tym planem w sk ad przestrzeni publicznych wchodz nastepuj ce tereny i ulice oznaczone na rysunku planu symbolami: 1) 01Z -ulica zbiorcza; 2) 5ZP,KP,KX, 8ZP,KP, 9ZP,KP,W - tereny zieleni Ustala si nastepuj ce wymagania dotycz ce kszta towania przestrzeni publicznych, o których mowa w 24 pkt 1: 1) nakazuje si : a) stosowanie wy cznie ujednoliconego systemu oznakowania ulic i placów miejskich, b) stosowanie wy cznie ujednoliconego systemu obiektów przystanków komunikacji zbiorowej, /wielko obiektu dla ka dej lokalizacji okre la u ytkownik w zale no ci od przewidywanych potrzeb/, zakazuje si nasadzenia drzew i krzewów w liniach rozgraniczaj cyh ulic dojazdowych oraz na pasach dziel cych ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 01Z; 3) dopuszcza si : a) lokalizowanie obiektów tymczasowych wy cznie w bezpo rednim s siedztwie projektowanych i istniej cych przystanków autobusowych /wy cznie jeden kiosk prowadz cy handel detaliczny o powierzchni ca kowitej do 10m 2 /, b) wykorzystanie obiektów przystanków komunikacji zbiorowej jako no nków reklamowych z zastosowaniem ujednoliconego systemu dla wszystkich przystanków, c) lokalizowanie no ników reklamowych w oparciu o stosowanie systemów ujednoliconych /dopuszcza si maksymalnie trzy typy/, d) lokalizowanie urz dze infrastruktury technicznej w oparciu o rozrz d przedstawiony na rysunku planu do uszczegó owienia w projektach technicznych.

11 11 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, o których mowa w 24 pkt 1 nast pi w oparciu o projekt budowlany inwestycji. ROZDZIA 6 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów. 25. Na obszarze obj tym planem nie ustala si granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si mas ziemnych. ROZDZIA 7 Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem miejscowym. 26. Nie ustala si wielko ci dzia ek uzyskiwanych w wyniku podzia u nieruchomo ci, w tym minimalnej i maksymalnej wielko ci dzia ek; wielko ci te powinny by dostosowane do zakresu obszarowego inwestycji i mo liwo ci obs ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej. 27. W przypadku podzia u geodezyjnego, w celu ustalenia innego ni istniej cy uk ad dzia ek - podzia ten musi zapewnia bezpo redni dost p do drogi publicznej za pomoc uk adu wydzielonych dróg wewn trznych. ROZDZIA 8 Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowania, w tym zakaz zabudowy. 28. Nie ustala si szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu. 29. Zakaz zabudowy obowi zuje na terenach zieleni miejskiej oznaczonych symbolami: 5ZP,KP,KX, 8ZP,KP oraz 9ZP,KP,W. ROZDZIA 9 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Ustalenia z zakresu komunikacji. Obs ug komunikacyjn obszaru zapewniaj : 1) ulice uk adu podstawowego: ul. Poleska (G-g ówna), Al. J.Pi sudskiego (Z-zbiorcza) poza granicami planu oraz ul. Jurowiecka (01Z-zbiorcza); 2) ulice uk adu obs uguj cego: istniej ce ulice lokalne: ul. W ókiennicza (L-lokalna) poza granicami planu Zak ada si obs ug obszaru komunikacj zbiorow.

12 12 2. Przebieg tras komunikacji zbiorowej przewiduje si ulicami uk adu podstawowego wymienionymi w 30 pkt Obs uga komunikacyjna dzia ek budowlanych w oparciu o ulice istniej ce. 32. Miejsca postojowe lub gara e obs uguj ce projektowan zabudow nale y zapewni na w asnych dzia kach wed ug wska ników: 1) miejsca parkingowe na 1000m 2 powierzchni u ytkowej: administracyjnej, biurowej, handlowej, us ugowej /do bilansu nie wlicza si powierzchni u ytkowej zapleczy socjalnych, magazynów i komunikacji wewn trznej budynków/; 2) 8-12 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych dla powierzchni u ytkowej zapleczy socjalnych, magazynów itp.; 3) miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych lub widowiskowych dla restauracji, kawiarni, kin itp.; 4) 1,2 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w tym 20% miejsc postojowych o charakterze ogólnodost pnym Ustala si linie rozgraniczaj ce i parametry techniczne ulicy publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 01Z ul. Jurowiecka ulica zbiorcza uk adu podstawowego, droga gminna o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych od 30 d0 36m z jezdni 2x2 pasy ruchu. 2. Na terenach w obr bie linii rozgraniczaj cych, o których mowa w ust.1, zakazuje si realizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, z wyj tkiem: urz dze technicznych dróg, zwi zanych z ich utrzymaniem oraz infrastruktury technicznej. Ustalenia ogólne dotycz ce infrastruktury technicznej. 34. Ustalenia planu s obowi zuj ce w odniesieniu do sieci i urz dze infrastruktury miejskiej i infrastruktury zlokalizowanej w liniach rozgraniczaj cych dróg publicznych oraz terenów przewidzianych pod lokalizacj infrastruktury miejskiej. 35. Zasady ogólne modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 1) utrzymuje si lokalizacj istniej cej infrastruktury miejskiej, nie koliduj cej z docelowym zagospodarowaniem terenu okre lonym w planie; 2) dopuszcza si utrzymanie istniej cej infrastruktury miejskiej zlokalizowanej niezgodnie z ustaleniami planu lub oznaczonej na rysunku planu jako przeznaczona do przebudowy, do czasu wyeksploatowania ( mierci technicznej ); 3) ustala si zasady rozbudowy sieci infrastruktury technicznej - zgodnie ze schematem oraz zasadami rozrz du przedstawionymi w planie; 4) odst pstwo od przyj tych w planie zasad rozrz du infrastruktury technicznej mo liwe jest pod warunkiem opracowania projektu zagospodarowania terenu ustalaj cego nowe zasady rozrz du uzbrojenia w zakresie obejmuj cym odst pstwo od ustale planu, projekt winien uwzgl dnia zlokalizowanie wszystkich istniej cych i przewidywanych w planie sieci infrastruktury;

13 13 5) odst pstwo, o którym mowa w pkt 4, wymaga uzgodnie z gestorami sieci; 6) sieci infrastruktury nieuwzgl dnione w rozrz dzie uzbrojenia mog by lokalizowane w pasie drogowym, pod warunkiem zachowania priorytetu lokalizacji uzbrojenia przewidywanego w planie lub w ustaleniach szczegó owych dotycz cych poszczególnych sieci; 7) szeroko strefy ochronnej sieci infrastruktury miejskiej oznaczono na rysunku planu lub w ustaleniach szczegó owych dotycz cych poszczególnych sieci; w przypadku braku odpowiednich oznacze, nale y przyjmowa szeroko strefy wynosz c dla sieci wodoci gowych 4m, kana ów sanitarnych 5m, kana ów deszczowych 4 m, kana ów sieci cieplnych 5m; 8) szeroko strefy ochronnej sieci gazowych - zgodnie z przepisami szczególnymi; 9) roboty budowlane oraz sadzenie drzew i ro lin o rozbudowanych systemach korzeniowych w strefie ochronnej sieci infrastruktury technicznej nale y prowadzi w uzgodnieniu z przedsi biorstwem eksploatuj cym sie ; 10) w a ciciel lub u ytkownik terenu po o onego w strefie ochronnej wokó sieci infrastruktury miejskiej jest zobowi zany do zagospodarowania terenu w sposób umo liwiaj cy prowadzenie robót budowlanych, remontowych i eksploatacyjnych przez przedsi biorstwo eksploatuj ce sie ; 11) przyj te w planie rozwi zania techniczne i parametry projektowanych sieci maj charakter informacyjny i postulatywny; na etapie sporz dzania projektu budowlanego wymagaj u ci lenia zgodnie z warunkami okre lonymi przez w a ciciela sieci i przewidywanymi potrzebami przesy u mediów w obszarze funkcjonalnym (np. zlewni, obszaru zasilania). Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wod ród em zasilania w wod odbiorców b dzie miejska sie wodoci gowa. 2. Przewiduje si mo liwo zaopatrzenia w wod z istniej cych i projektowanych sieci wodoci gowych zlokalizowanych w ul. Jurowieckiej i Fabrycznej. 3. W przypadkach uzasadnionych wzgl dami technologicznymi dopuszcza si budow indywidualnych uj wody na warunkach okre lonych przez organ administracji wydaj cy pozwolenia wodno-prawne. Nie dopuszcza si budowy studni nie wymagaj cych pozwolenia wodno-prawnego. Ustalenia z zakresu odprowadzenia cieków cieki komunalne na terenie obj tym planem b d odprowadzane do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej. 2. Przewidziano mo liwo odprowadzenia cieków komunalnych do istniej cego kolektora sanitarnego Dn 0,7 x 1.25 m w ul. Jurowieckiej. 3. Ustala si stref ochronn wokó kolektora sanitarnego w ul. Jurowieckiej Dn 0,7x1.25 m o szeroko ci 8m. Ustalenia z zakresu odprowadzenia wód opadowych.

14 Wody opadowe na terenie obj tym planem b d odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z ogólnymi ustaleniami i schematem lokalizacji projektowanych sieci przedstawionym na rysunku planu lub do rzeki Bia ej z uwzgl dnieniem ustale ust Przewidziano mo liwo odprowadzenia wód opadowych do istniej cego kana u deszczowego Dn 0,5x0,3m w ul. Jurowieckiej. 3. Realizacja nowych budynków i budowli na terenach obj tych planem, a w szczególno ci dróg i innych inwestycji powoduj cych powstanie powierzchni nieprzepuszczalnych powinna by poprzedzona budow kanalizacji deszczowej. 4. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej wymaga zgody przedsi biorstwa eksploatuj cego kanalizacj i spe nienia wymaga dotycz cych dopuszczalnego st enia zanieczyszcze. W szczególno ci oczyszczenia wymagaj cieki deszczowe zawieraj ce odpady sta e, zawiesiny oraz substancje ropopochodne. 5. Do kanalizacji deszczowej po uwzgl dnieniu ustale ust. 4 winny by odprowadzane wody opadowe z terenów dróg, parkingów, sk adów i innych obszarów o znacznym stopniu zanieczyszczenia, na których nast puje sp ukiwanie substancji ropopochodnych i innych mog cych stanowi trwa e ród o zanieczyszczenia gruntu i wód powierzchniowych. 6. Dopuszcza si bezpo rednie odprowadzenie wód opadowych do rzeki Bia ej z pomini ciem miejskiej kanalizacji deszczowej pod warunkiem spe nienia okre lonych przepisami wymaga dotycz cych wymaganego stopnia czysto ci wód opadowych odprowadzanych do rzek. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w ciep o Ogrzewanie budynków, ogrzewanie powietrza wentylacyjnego, przygotowanie ciep ej wody na terenie obj tym ustaleniami planu nale y rozwi zywa korzystaj c z sieci doprowadzaj cych energi ze róde po o onych poza obszarem obj tym planem (sieci energetycznych, ciep owniczych) zgodnie z ogólnymi ustaleniami i schematem lokalizacji projektowanych sieci przedstawionym na rysunku planu. 2. Dopuszcza si lokalizowanie na terenie obj tym ustaleniami planu róde ciep a indywidualnych lub lokalnych, wykorzystuj cych energi solarn, urz dze odzyskuj cych energi (np. pomp cieplnych) lub elektryczn bez ogranicze, wytwarzaj cych energi z procesu spalania gazu ziemnego, oleju opa owego niskosiarkowego, propanu-butanu, róde ciep a opalanych drewnem o mocy nie wi kszej ni 30 kw przy ograniczeniach wynikaj cych z wymogów ochrony rodowiska. 3. Nie dopuszcza si stosowania innych paliw ni wymienione w ust Przewidziano mo liwo pod czenia do miejskiej sieci cieplnej wysokoparametrowej w ul. Fabrycznej i Jurowieckiej. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w gaz Doprowadzenie gazu ziemnego do odbiorców ustala si z uk adu istniej cych sieci gazowych zgodnie z ogólnymi ustaleniami i schematem lokalizacji projektowanych sieci przedstawionym na rysunku planu. 2. Przewidziano mo liwo zasilenia odbiorców z sieci gazowej w ul. Jurowieckiej.

15 15 Ustalenia z zakresu elektroenergetyki Zasilanie w energi elektryczn planuje si z istniej cych stacji transformatorowo-rozdzielczych 220/110/15kV GPZ-1 i 110/15kV RPZ-3 za po rednictwem linii kablowych 15kV. 2. Dostaw energii elektrycznej do odbiorców planuje si z istniej cych stacji transformatorowych 15/0,4kV typu miejskiego Nr 1491, 13, 395 zlokalizowanych na terenie opracowania, stacji transformatorowych Nr 854, 299, 780 zlokalizowanych w bezpo rednim s siedztwie terenu opracowania oraz z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4kV. 3. Zasilanie projektowanych stacji transformatorowych 15/04 kv planuje si za po rednictwem projektowanych linii kablowych 15kV wyprowadzonych od istniej cych linii kablowych 15kV i stacji transformatorowych 15/04 kv uk adu sieci rozdzielczej SN osiedla Sienkiewicza, Bojary i Centrum. 4. Bezpo redni dostaw energii elektrycznej do odbiorców ze stacji transformatorowych 15/04 kv planuje si realizowa za po rednictwem istniej cych oraz projektowanych linii kablowych niskiego napi cia. Istniej ce linie napowietrzne niskiego napi cia nale y przewidzie do likwidacji i zast pienia ich liniami kablowymi. 5. Istniej ce stacje transformatorowe 15/04 kv oraz linie niskiego i redniego napi cia koliduj ce z planowanym zagospodarowaniem planuje si do przebudowy. Ustalenia z zakresu telekomunikacji. 42. Obs ug terenu w zakresie urz dze telekomunikacyjnych planuje si z istniej cej centrali telefonicznej CA Wygoda i CA Bojary za po rednictwem istniej cych i projektowanych sieci kanalizacji telefonicznej magistralnej oraz kanalizacji i kabli doziemnych rozdzielczych. ROZDZIA 10 Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów. 43. Nie ustala si sposów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów. ROZDZIA 11 Naliczanie jednorazowej op aty z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci w zwi zku z uchwaleniem planu 44. Ustala si stawk procentow s u c naliczeniu jednorazowej op aty z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci w zwi zku z uchwaleniem planu w wysoko ci: 1) 30% (s ownie: trzydzie ci procent) dla terenów oznaczonych symbolami: 1U, 2U, 4U, 6U, 7U, 10HWP,U,KX,KP, 11U; 2) dla pozosta ych terenów nie wymienionych w punkcie 1 nie ustala si stawki procentowej, poniewa ustalenia planu nie zmieniaj ich dotychczasowego przeznaczenia. DZIA III

16 16 PRZEPISY KO COWE 45. Traci moc uchwa a Nr XXIX/361/2000 Rady Miejskiej Bia egostoku z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegó owego zagospodarowania przestrzennego ródmie cia Bia egostoku (rejon ulicy W ókienniczej), (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr20, poz.254). 46. Wykonanie uchwa y powierza si Prezydentowi Miasta Bia egostoku. 47. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 30 dni od dnia og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicz cy Rady Edward Stanis aw uczycki

17 17 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr. Rady Miejskiej Białegostoku z dnia.. października 2006r.

18 18

19 19

20 20

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR XLV/1063/14 RADY MIASTA KATOWICE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU

UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU w sprawie: zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (17.03.2015 r.) RADY MIEJSKIEJ W RYNIE z dnia r.

PROJEKT (17.03.2015 r.) RADY MIEJSKIEJ W RYNIE z dnia r. UCHWAŁA NR /./.. RADY MIEJSKIEJ W RYNIE z dnia r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Szymonka gm. Ryn na działkach o numerach

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C

Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C obszary zabudowy miejskiej strefa nieograniczonego parkowania 1 2 3 4 1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie MIN

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000 ARCHITEKTURA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część opisowa 1. Podstawa opracowania i materiały projektowe. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Zagospodarowanie terenu. 3a. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... z dnia... r.

Uchwała Nr... z dnia... r. Uchwała Nr... Rady z dnia... r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 12 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI / 106 / 03 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 marca 2003 r.

UCHWAŁA Nr VI / 106 / 03 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 marca 2003 r. UCHWAŁA Nr VI / 106 / 03 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna TURASZÓWKA - III Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku

Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XXXIII/254/2014 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Poznań, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XXXIII/254/2014 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XXXIII/254/2014 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXI/568/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr LXI/568/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2010 r. Uchwała Nr LXI/568/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 220/1, nr 208/2, nr 208/3, nr 270, nr 245/1, nr 260/2,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

SPRAWOZDANIA STAROSTÓW DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 29 Poznañ, dnia 24 lutego 2009 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 456 nr XXXII/203/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 października 2015 r. Poz. 2931. UCHWAŁA Nr 143/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 24 września 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 2 października 2015 r. Poz. 2931. UCHWAŁA Nr 143/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 października 2015 r. Poz. 2931 UCHWAŁA Nr 143/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 24 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1822 UCHWAŁA NR XXI/190/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

z dnia 26 kwietnia 2001 r. 01.168.2626 UCHWAŁA Nr XXXVIII/365/01 RADY GMINY WARSZAWA-TARGÓWEK z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu rejonu ul. Wysockiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN - tekst ujednolicony - CZĘŚĆ B KIERUNKI POLITYKA PRZESTRZENNA 2001 rok zmiana Studium 2008r. zmiana Studium luty 2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych KRAJOWA RADA ZARZ DÓW DRÓG POWIATOWYCH Przy cza. Wsparcie udzielone przez Norwegi poprzez dofinansowanie ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 1 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 1804 UCHWAŁA NR XXXVI/226/14 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM. z dnia 31 marca 2014 r.

Lublin, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 1804 UCHWAŁA NR XXXVI/226/14 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 1804 UCHWAŁA NR XXXVI/226/14 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARGOWA

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARGOWA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/172/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009 r. PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARGOWA Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice

Dziennik Urzêdowy. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice Województwa Wielkopolskiego Nr 30 3297 620 UCHWA A Nr XI/69/07 RADY GMINY PRZYGODZICE z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dotycz¹cego

Bardziej szczegółowo

1252 UCHWAŁA Nr XXXIII/329/2010

1252 UCHWAŁA Nr XXXIII/329/2010 Województwa Pomorskiego Nr 74 8397 Poz. 1251, 1252 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/328/2010 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu Po wyłożeniu projektu planu do publicznego

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ Załącznik do Uchwały Nr XLII/298/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30.03.2006 roku TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ 1 W celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka POROZUMIENIE Załącznik do uchwały Nr XLVIII/1342/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka Zawarte

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW PO ONYCH W OBR BIE WRÓBLÓW GMINA S AWA

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW PO ONYCH W OBR BIE WRÓBLÓW GMINA S AWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW PO ONYCH W OBR BIE WRÓBLÓW GMINA S AWA UCHWA A NR... RADY MIEJSKIEJ W S AWIE Z DNIA... OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZ DOWYM WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy S pólno Kraje skie. Rozdział 2 Oznaczenia graficzne

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy S pólno Kraje skie. Rozdział 2 Oznaczenia graficzne 600 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 59 3963 Poz. 600 600 UCHWAŁA Nr XXXVIII/285/09 RADY MIEJSKIEJ w S PÓLNIź KRAJź SKIM z dnia 29 pa dziernika 2009 r. w sprawie miejscowych planów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 października 2015 r. Poz. 5367 UCHWAŁA NR XIII/182/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 21 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Nr 19/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 28 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE Nr 19/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 28 marca 2013 r. OBWIESZCZENIE Nr 19/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXV/289/2006 Rady Gminy Zblewo z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzćdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 306 29823 Poz. 4885. z dnia 27 wrzeċnia 2011 r.

Dziennik Urzćdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 306 29823 Poz. 4885. z dnia 27 wrzeċnia 2011 r. 4 885 Dziennik Urzćdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 306 29823 Poz. 4885 4885 UCHWAŁA NR XII/121/11 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 1607. UCHWAŁA Nr 361/12 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 lipca 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 1607. UCHWAŁA Nr 361/12 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 1607 UCHWAŁA Nr 361/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie 62-510 Konin, ul. Poznańska 49 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/156/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/156/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/156/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicach Modrzewiowej i Dębowej w Chojnicach.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R )

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R ) UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R ) zawarta w dniu roku w pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w przy ul. dla której w Sądzie Rejonowym w założona jest księga wieczysta

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH 1. KONCEPCJA PLANU 1.1. Główne założenia koncepcji planu Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: TERENY ZIELENI DO ZACHOWANIA, OCHRONY I REAWLORYZACJI ZACHOWANIA I OCHRONY ZACHOWANIA, OCHRONY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. 11-500 Gi ycko, Bystry 1H NIP 845-198-19-26 REGON 281364299 tel./fax 87/ 429 94 80 Bystry, dnia 22.10.2014 rok RADA GMINY GI YCKO przez Wójta Gminy Gi ycko WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015-2019. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r. KSR-411402-4/08 I/08/003 Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 7151 UCHWAŁA NR XXXIX/342/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY. z dnia 24 października 2013 r.

Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 7151 UCHWAŁA NR XXXIX/342/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY. z dnia 24 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 7151 UCHWAŁA NR XXXIX/342/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY z dnia 24 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/063 Gdańsk, dnia 09 czerwca 2008 roku.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 920 UCHWAŁA NR OG-BR.0007.17.92.2016 RADY GMINY GASZOWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 683 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowani zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo