UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU"

Transkrypt

1 UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU z dnia 23 pa dziernika 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedli Centrum i Sienkiewicza w Bia ymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Fabrycznej, Al. J. Pi sudskiego, W ókienniczej i Poleskiej). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz oraz Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz oraz z 2006r. Nr45,poz.319) uchwala si, co nast puje: DZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1 Po stwierdzeniu zgodno ci ustale ze,,studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bia egostoku uchwalonym uchwa Nr XX/256/99 Rady Miejskiej Bia egostoku z dnia 29 listopada 1999r., zmienionym uchwa Nr X/82/03 Rady Miejskiej Bia egostoku z dnia 30 czerwca 2003r.,uchwa Nr XLIV/502/05 z dnia 27 czerwca 2005r. oraz uchwa NrXLV/520/05 z dnia 25 lipca 2005r., uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedli Centrum i Sienkiewicza w Bia ymstoku (rejon ulic Jurowieckiej, Fabrycznej, Al. J. Pi sudskiego, W ókienniczej i Poleskiej), zwany dalej planem, sk adaj cy si z ustale zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu w skali 1:1000 stanowi cego za cznik Nr 1 do niniejszej uchwa y. 2. Plan obejmuje teren o powierzchni oko o 14,3ha zawarty pomi dzy ulicami: Jurowieck, Fabryczn Al. J. Pi sudskiego, W ókiennicz oraz Polesk. 2. Integraln cz ci niniejszej uchwa y s : 1) za cznik Nr 1 przedstawiaj cy rysunek planu; 2) za cznik Nr 2 zawieraj cy list nieuwzgl dnionych uwag do projektu planu; 3) za cznik Nr 3 - okre laj cy sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale do zada w asnych Gminy Bia ystok oraz zasady ich finansowania Ilekro w tre ci niniejszej uchwa y jest mowa bez bli szego okre lenia o: 1) linii rozgraniczaj cej - nale y przez to rozumie lini oddzielaj c tereny o ró nych funkcjach lub ró nych zasadach zagospodarowania oraz ulice i drogi publiczne - ci le okre lone; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale y przez to rozumie lini, której nie mo e przekroczy ciana budynku w kierunku ulicy, terenu publicznego lub s siedniej dzia ki, z zastrze eniem ust 2, pkt.5;

2 2 3) dominantach nale y przez to rozumie eksponowane naro niki zabudowy lub fragmenty elewacji, dla których zalecane jest stosowanie rozwi za projektowych podkre laj cych to po o enie; w miejscach dominant /zgodnie z oznaczeniem graficznym/ dopuszcza si zwi kszenie maksymalnej wysoko ci zabudowy o jedn kondygnacj, jednak nie wi cej ni 4m; 4) powierzchni zabudowanej- nale y przez to rozumie powierzchni zabudowy budynku lub budynków; 5) powierzchni terenu biologicznie czynnej- nale y przez to rozumie grunt rodzimy pokryty ro linno ci oraz wod powierzchniow na dzia ce budowlanej, a tak e 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz dzonych jako sta e trawniki lub kwietniki na pod o u zapewniaj cym ich naturaln wegetacj, o powierzchni nie mniejszej ni 10m 2 ; 6) terenie- nale y przez to rozumie obszar o okre lonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj cymi; 7) urz dzeniach towarzysz cych- nale y przez to rozumie urz dzenia ci le zwi zane z prawid owym funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie okre lonym liniami rozgraniczaj cymi; 8) zabudowie us ugowej- nale y przez to rozumie obiekty przeznaczone do wykonywania wszelkich czynno ci o charakterze wiadcze na rzecz innych osób fizycznych lub prawnych, przyczyniaj ce si do zaspakajania potrzeb indywidualnych lub zbiorowych (w tym tak e handel, administracja) przy czym czynno ci te nie wi si bezpo rednio z wytwarzaniem produktów na skal przemys ow ; 9) zabudowie ródmiejskiej- nale y przez to rozumie zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego ródmie cia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta; 10) dachach p skich - nale y przez to rozumie dachy o spadku od 0% do 15%; 11) dachach pogr onych - nale y przez to rozumie dachy o spadku od 0% do 15%, z których wody opadowe odprowadzane s za po rednictwem instalacji kanalizacji deszczowej przez wn trze budynku do kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo w granicach terenu; 12) strefie ochronnej infrastruktury technicznej nale y przez to rozumie obszar wokó sieci infrastruktury technicznej lub obiektów z ni zwi zanych, przy czym w przypadku sieci strefa ochronna jest zlokalizowana osiowo wzd u trasy sieci, linia rodkowa szeroko ci strefy ochronnej pokrywa si z osi sieci, w przypadku obiektów infrastruktury technicznej - szeroko ci strefy ochronnej ustala si wokó obiektu, od jego najdalej wysuni tej kraw dzi zewn trznej. 2. Nast puj ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s ustaleniami obowi zuj cymi: 1) linie rozgraniczaj ce tereny o ró nych funkcjach lub ró nych zasadach zagospodarowania ci le okre lone; 2) nieprzekraczalna linia zabudowy - w odniesieniu do nowych budynków lub nowych cz ci budynków rozbudowywanych - nie dotyczy docieple budynków istniej cych,

3 3 nadbudowy oraz przebudowy poddaszy na cele mieszkaniowe nad parterem istniej cym i wykraczaj cym poza lini zabudowy w kierunku ulicy; 3) klasyfikacja ulic i dróg gminnych - publicznych; 4) oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urz dze infrastruktury technicznej okre laj ich orientacyjny przebieg, który zostanie okre lony w projektach technicznych inwestycji: 5) oznaczenia liniowe projektowanych jezdni, g ównych ci gów piszych, okre laj ich orientacyjny przebieg, który zostanie okre lony w projektach technicznych inwestycji: 6) ustalenia pkt. 2 nie dotycz : a) docieple budynków istniej cych, b) nadbudowy wy szych kondygnacji budynków nad parterem istniej cym i wykraczaj cym poza lini zabudowy w kierunku ulicy w stosunku do budynków przeznaczonych do trwa ego u ytkowania, c) elementów zewn trznych budynków takich jak: balkon, gzyms, okap, pilaster, wykusz, aluzja zewn trzna - o maksymalnym wysi gu do 1,5m poza lico budynku, d) obiektów tymczasowych o ile ustalenia planu dopuszczaj lokalizacj takich obiektów na okre lonym terenie. DZIA II USTALENIA SZCZEGÓ OWE ROZDZIA 1 Przeznaczenie terenów. Parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska niki intensywno ci zabudowy. 4. Wszystkie tereny obj te ustaleniami planu, przeznaczone pod zabudow, stanowi obszar zabudowy ródmiejskiej Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1U przeznacza si pod zabudow us ugow wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami, dojazdami i zieleni urz dzon. 2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) nieprzekraczaln wysoko nowej zabudowy ustala si na 12m (139,5m n.p.m.), przy czym dla 75% powierzchni zabudowanej nie mniej ni 6m (133,5m n.p.m.); 2) minimaln powierzchni biologicznie czynn wynosz c 3400m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi oraz maksymaln powierzchni zabudowan wynosz c 2250m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Bilans powierzchni nale y do czy do projektu budowlanego ka dego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie jednego pozwolenia na budow ; 3) obs uga komunikacyjna od strony ul. W ókienniczej (L-lokalna);

4 4 4) lokalizacja i bilans miejsc postojowych w granicach terenu wg. wska ników okre lonych w 32; 5) zakazuje si lokalizacji obiektów tymczasowych; 6) dopuszcza si wprowadzenie funkcji mieszkaniowej (apartamenty), maksymalnie na 20% powierzchni u ytkowej Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2U przeznacza si pod us ugi wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami, dojazdami i zieleni urz dzon. 2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) nieprzekraczaln wysoko nowej zabudowy ustala si na 12m (139,5m n.p.m.), przy czym dla 75% powierzchni zabudowanej nie mniej ni 6m (133,5m n.p.m.); 2) minimaln powierzchni biologicznie czynn wynosz c 3300m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi oraz maksymaln powierzchni zabudowan wynosz c 2200m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Bilans powierzchni nale y do czy do projektu budowlanego ka dego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie jednego pozwolenia na budow ; 3) obs uga komunikacyjna od strony ul. W ókienniczej (L-lokalna); 4) lokalizacja i bilans miejsc postojowych w granicach terenu wg. wska ników okre lonych w 32; 5) zakazuje si lokalizacji obiektów tymczasowych; 6) dopuszcza si wprowadzenie funkcji mieszkaniowej (apartamenty), maksymalnie na 20% powierzchni u ytkowej; 3. Na terenie znajduj si nast puj ce zabytki nie wpisane do rejestru zabytków: 1) ul. W ókiennicza 22 kamienica mur., k. XIXw.; 2) ul. W ókiennicza 22A budynek wielorodzinny drew., k. XIXw Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3KP przeznacza si pod ci g pieszy o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych ok.6m. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) wytyczanie nowych alejek i cie ek w sposób umo liwiaj cy dogodne po czenia mi dzy terenami s siednimi oraz elementami ich zagospodarowania; 2) dopuszcza si lokalizacj akcentów przestrzennych, takich jak fontanny, rze by, pomniki, murki oraz inne elementy ma ej architektury; 3) nawierzchni ewentualnych placów i ci gów pieszych nale y wykona z dba o ci o wystrój plastyczny, w powi zaniu z terenami s siednimi.

5 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4U przeznacza si pod zabudow us ugow wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami, dojazdami i zieleni urz dzon. 2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) nieprzekraczaln wysoko nowej zabudowy ustala si na 12m (140,0m n.p.m.), przy czym dla 75% powierzchni zabudowanej nie mniej ni 6m (134,0m n.p.m.); 2) minimaln powierzchni biologicznie czynn wynosz c 4200m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi oraz maksymaln powierzchni zabudowan wynosz c 3000m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Bilans powierzchni nale y do czy do projektu budowlanego ka dego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie jednego pozwolenia na budow ; 4) obs uga komunikacyjna od strony ul. W ókienniczej (L-lokalna); 5) lokalizacja i bilans miejsc postojowych w granicach terenu wg. wska ników okre lonych w 32; 6) zakazuje si lokalizacji obiektów tymczasowych. 3. Na terenie znajduj si nast puj ce zabytki nie wpisane do rejestru zabytków: 1) ul. W ókiennicza 16 budynek wielorodzinny, drew., ok. 1914r.; 2) ul. W ókiennicza 16A budynek biurowo magazynowy (ob. siedziba TVP Bia ystok) mur., r.; 3) ul. W ókiennicza 16A budynek gospodarczy mur., k. XIXw Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZP,KP,KX przeznacza si pod ziele ogólnomiejsk, komunikacj piesz oraz parking ogólnodost pny. 2. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) wytyczanie nowych alejek i cie ek w sposób umo liwiaj cy dogodne po czenia mi dzy terenami s siednimi oraz elementami ich zagospodarowania (rysunek planu jedynie sugeruje g ówne osie kompozycyjne, które nale y uwzgl dni przy zagospodarowaniu terenu); 2) dopuszcza si lokalizacj akcentów przestrzennych, takich jak fontanny, rze by, pomniki, murki oraz inne elementy ma ej architektury; 3) nawierzchni ewentualnych placów i ci gów pieszych nale y wykona z dba o ci o wystrój plastyczny, w powi zaniu z terenami s siednimi; 4) loaklizacja parkingu ogólnodost pnego maksymalnie na 100 miejsc parkingowych w bezpo rednim s siedztwie ulicy W ókienniczej; 5) dopuszcza si lokalizacj obiektów tymczasowych zwi zanych z rekreacj i wypoczynkiem;

6 6 6) dopuszcza si tworzenie rozlewisk i innych urz dze wodnych, zagospodarowanie terenów zielonych, komunikacji pieszej, terenów rekreacyjnych w po czeniu z terenem oznaczonym symbolem 9ZP,KP,W Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6U przeznacza si pod zabudow us ugow (z zakresu sportu, rekreacji i turystyki) wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami, dojazdami, komunikacj piesz i zieleni urz dzon. 2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) nieprzekraczaln wysoko nowej zabudowy ustala si na 12m (142,0m n.p.m.), przy czym dla 75% powierzchni zabudowanej nie mniej ni 6m (136,0m n.p.m.); 2) minimaln powierzchni biologicznie czynn wynosz c 6250m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi oraz maksymaln powierzchni zabudowan wynosz c 4900m 2, co stanowi ok.80% terenu wyznaczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Bilans powierzchni nale y do czy do projektu budowlanego ka dego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie jednego pozwolenia na budow ; 3) dopuszcza si stosowanie dachów p askich lub pogr onych; 4) obs uga komunikacyjna od strony ul. W ókienniczej (L-lokalna); 5) lokalizacja i bilans miejsc postojowych w granicach terenu wg. wska ników okre lonych w 32; 6) zakazuje si lokalizacji obiektów tymczasowych; 7) dopuszcza si tworzenie rozlewisk i innych urz dze wodnych, zagospodarowanie terenów zielonych, komunikacji pieszej, terenów rekreacyjnych w po czeniu z terenem oznaczonym symbolem 9ZP,KP,W Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7U przeznacza si pod zabudow us ugow (z zakresu gastronomii, turystyki) wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingami, dojazdami, komunikacj piesz i zieleni urz dzon. 2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) nieprzekraczaln wysoko nowej zabudowy ustala si na 9m (142,0m n.p.m.); 2) minimaln powierzchni biologicznie czynn wynosz c 500m 2, co stanowi ok.30% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi oraz maksymaln powierzchni zabudowan wynosz c 800m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi. Bilans powierzchni nale y do czy do projektu budowlanego ka dego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie jednego pozwolenia na budow ; 3) obs uga komunikacyjna od strony ul. W ókienniczej (L-lokalna); 4) lokalizacja i bilans miejsc postojowych w granicach terenu wg. wska ników okre lonych w 32;

7 7 5) zakazuje si lokalizacji obiektów tymczasowych Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8ZP,KP przeznacza si pod ziele ogólnomiejsk i komunikacj piesz. 2. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) zakazuje si lokalizacji obiektów tymczasowych; 2) wytyczanie nowych alejek i cie ek w sposób umo liwiaj cy dogodne po czenia mi dzy terenami s siednimi oraz elementami ich zagospodarowania (rysunek planu jedynie sugeruje g ówne osie kompozycyjne, które nale y uwzgl dni przy zagospodarowaniu terenu); 3) dopuszcza si lokalizacj akcentów przestrzennych, takich jak fontanny, rze by, pomniki, murki, o wietlenie oraz inne elementy ma ej architektury; 4) nawierzchni placu i ci gów pieszych nale y wykona z dba o ci o wystrój plastyczny i wysok jako materia ów budowlanych; 5) dopuszcza si mo liwo lokalizacji szaletu miejskiego zlokalizowanego w pobli u ci gu pieszego Teren wzd u rzeki Bia ej oznaczony na rysunku planu symbolem 9ZP,KP,W przeznacza si pod ziele ogólnomiejsk, komunikacj piesz oraz zbiorniki i urz dzenia wodne. 2. Ustala si nast puj ce zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) wytyczanie nowych alejek i cie ek w sposób umo liwiaj cy dogodne po czenia mi dzy terenami s siednimi oraz elementami ich zagospodarowania (rysunek planu jedynie sugeruje g ówne osie kompozycyjne, które nale y uwzgl dni przy zagospodarowaniu terenu); 2) dopuszcza si lokalizacj akcentów przestrzennych, takich jak rze by, pomniki, murki, o wietlenie oraz inne elementy ma ej architektury; 3) dopuszcza si regulacj rzeki Bia ej polegaj c na tworzeniu kaskad, rozlewisk i innych urz dze wodnych, tak e w po czeniu z terenami oznaczonymi symbolami 5ZP,KP,KX, 6U, 10HWP,U,KX,KP; 4) istniej cy paroci g docelowo do llikwidacji lub przebudowy poza korytem rzeki Bia ej; 5) dopuszcza si lokalizacj obiektów tymczasowych zwi zanych z rekreacj i wypoczynkiem; 6) zaleca si zagospodarowanie koryta rzeki Bia ej poprzez w a ciwe ukszta towanie skarpy oraz utworzenie bezposrednio wzd u jej brzegów ci gów pieszych (deptaków) oraz ie ek rowerowych Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 10HWP,U,KX,KP przeznacza si pod zabudow us ugow, handel wielkopowierzchniowy wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, parkingiem wielopoziomowym, dojazdami, komunikacj piesz i zieleni urz dzon oraz pod zbiorniki i urz dzenia wodne.

8 8 2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) nieprzekraczalna wysoko nowej zabudowy nie wi cej ni 18m (147,0m n.p.m.), przy czym dla 10% powierzchni zabudowy dopuszcza si zwi kszenie nieprzekraczalnej wysoko ci zabudowy do 20m (149m n.p.m.); 2) minimaln powierzchni biologicznie czynn wynosz c 20000m 2, co stanowi ok. 40% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi. Bilans powierzchni nale y do czy do projektu budowlanego ka dego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie jednego pozwolenia na budow ; 3) wskazane jest stosowanie zabudowy przykrytej zieleni, szczególnie od strony rzeki Bia ej; 4) jednolite pola fragmentów elewacji nale y ograniczy do pól o maksymalnych wymiarach - wysoko x szeroko = 18m x 50m; 5) dopuszcza si stosowanie dachów p askich lub pogr onych; 6) miejsca oznaczone na rysunku planu jako projektowane lub istniej ce ci gi piesze, które znajd si w kubaturze projektowanej zabudowy nale y przewidzie jako przestrze umo liwiaj c swobodn komunikacj piesz (najlepiej w poziomie parteru) o min. szeroko ci 6m; 7) obs uga komunikacyjna: a) od ulicy Jurowieckiej (01Z) w miejscach wskazanych na rysunku planu, b) od Al. Pi sudskiego w miejscu wskazanym na rysunku planu (tylko dla ruchu osobowego); 8) lokalizacja parkingu lub parkingów w kubaturze z us ugami wg. wska ników okre lonych w 32; 9) dopuszcza si lokalizacj obiektów tymczasowych na okres nie d u szy ni trzy lata; 10) w bilansie terenu obiekty tymczasowe, ze wzgl du na ich ograniczony w czasie charakter, nale y traktowa jako teren biologicznie czynny; 11) dopuszcza si tworzenie rozlewisk i innych urz dze wodnych, zagospodarowanie terenów zielonych, komunikacji pieszej, terenów rekreacyjnych w po czeniu z terenem oznaczonym symbolem 9ZP,KP,W Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 11U przeznacza si pod zabudow us ugow wraz z urz dzeniami towarzysz cymi, dojazdami i zieleni urz dzon oraz komunikacj piesz. 2. Ustala si nast puj ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) nieprzekraczaln wysoko nowej zabudowy ustala si na 12m (139m n.p.m.) i nie mniej ni 6m (133m n.p.m.); 2) minimaln powierzchni biologicznie czynn wynosz c 2900m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi oraz maksymaln powierzchni zabudowan wynosz c 1700m 2, co stanowi ok.50% terenu wyznaczonego

9 9 nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Bilans powierzchni nale y do czy do projektu budowlanego ka dego obiektu realizowanego w ramach jednej inwestycji na podstawie jednego pozwolenia na budow ; 3) obs uga komunikacyjna od strony ulicy Jurowieckiej (01Z); 4) miejsca parkingowe wg. wska ników okre lonych w 32; 5) zakazuje si lokalizacji obiektów tymczasowych. 3. Na terenie znajduje si budynek o warto ciach kulturowych nie wpisany do rejestru zabytków: budynek fabryczny mur. (ob. Pub Fabryka) z II po. XIXw. przy ul. Jurowieckiej 31. ROZDZIA 2 Zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego. 16. Ustala si nast puj ce zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego: 1) miejsca wskazane na rysunku planu jako dominanty kszta towa ze szczególnym uwzgl dnieniem ich formy architektonicznej wynikaj cej z ich eksponowanego usytuowania; 2) zabudow nale y projektowa w oparciu o ustalenia szczegó owe, ze szczególnym uwzgl dnieniem linii zabudowy oraz ogranicze wysoko ciowych. ROZDZIA 3 Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 17. W odniesieniu do terenów istniej cej zieleni przydomowej i przyulicznej wprowadza si nast puj ce zasady : 1) zachowanie i piel gnacja zieleni niskiej i drzewostanu ze szczególn ochron starodrzewu wzd u ulic z dopuszczeniem wycinki wy cznie w celu niezb dnych rozwi za technicznych, kompozycyjnych lub funkcjonalnych; 2) w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc postojowych; 3) przed przyst pieniem do nowego zagospodarowania nale y przeprowadzi szczegó ow inwentaryzacj drzew i krzewów wraz z ocen ich zdrowotno ci; 4) w wypadku wycinki drzew nale y posadzi 5 nowych nasadze za 1 wyci te drzewo. 18. Wy cza si z terenów przeznaczonych do zabudowy tereny zieleni miejskiej oznaczone symbolami 5ZP,KP,KX, 8ZP,KP oraz 9ZP,KP,W. ROZDZIA 4 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej. 19. Na obszerze obj tym planem nie wyst puj obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków i podlegaj ce ochronie konserwatorskiej.

10 Na obszarze obj tym ustaleniami planu znajduj si obiekty zabytkowe nie wpisane do rejestru zabytków, wymienione w ustaleniach szczegó owych dotycz cych poszczególnych terenów. 21. W zakresie modernizacji, przebudowy, rozbudowy oraz ewentualnej robiórki obiektów zabytkowych nie wpisanych do rejestru zabytków organ administracji architektoniczno budowlanej wydaje pozwolenie w uzgodnieniu z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 22. Wszelkie prace ziemne przewidziane na terenie obj tym inwestycj nale y prowadzi w uzgodnieniu z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i pod nadzorem archeologicznym. W przypadku odkrycia przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, i s zabytkiem, inwestor i wykonawca robót jest obowi zany wstrzyma wszelkie prace i przeprowadzi w niezb dnym zakresie badania archeologiczne terenu oraz sporz dzi dokumentacj na koszt jednostki organizacyjnej finansuj cej te roboty. ROZDZIA 5 Wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych. 23. Ustala si, e na obszerze oj tym planem w sk ad przestrzeni publicznych wchodz nastepuj ce tereny i ulice oznaczone na rysunku planu symbolami: 1) 01Z -ulica zbiorcza; 2) 5ZP,KP,KX, 8ZP,KP, 9ZP,KP,W - tereny zieleni Ustala si nastepuj ce wymagania dotycz ce kszta towania przestrzeni publicznych, o których mowa w 24 pkt 1: 1) nakazuje si : a) stosowanie wy cznie ujednoliconego systemu oznakowania ulic i placów miejskich, b) stosowanie wy cznie ujednoliconego systemu obiektów przystanków komunikacji zbiorowej, /wielko obiektu dla ka dej lokalizacji okre la u ytkownik w zale no ci od przewidywanych potrzeb/, zakazuje si nasadzenia drzew i krzewów w liniach rozgraniczaj cyh ulic dojazdowych oraz na pasach dziel cych ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 01Z; 3) dopuszcza si : a) lokalizowanie obiektów tymczasowych wy cznie w bezpo rednim s siedztwie projektowanych i istniej cych przystanków autobusowych /wy cznie jeden kiosk prowadz cy handel detaliczny o powierzchni ca kowitej do 10m 2 /, b) wykorzystanie obiektów przystanków komunikacji zbiorowej jako no nków reklamowych z zastosowaniem ujednoliconego systemu dla wszystkich przystanków, c) lokalizowanie no ników reklamowych w oparciu o stosowanie systemów ujednoliconych /dopuszcza si maksymalnie trzy typy/, d) lokalizowanie urz dze infrastruktury technicznej w oparciu o rozrz d przedstawiony na rysunku planu do uszczegó owienia w projektach technicznych.

11 11 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, o których mowa w 24 pkt 1 nast pi w oparciu o projekt budowlany inwestycji. ROZDZIA 6 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów. 25. Na obszarze obj tym planem nie ustala si granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak e nara onych na niebezpiecze stwo powodzi oraz zagro onych osuwaniem si mas ziemnych. ROZDZIA 7 Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem miejscowym. 26. Nie ustala si wielko ci dzia ek uzyskiwanych w wyniku podzia u nieruchomo ci, w tym minimalnej i maksymalnej wielko ci dzia ek; wielko ci te powinny by dostosowane do zakresu obszarowego inwestycji i mo liwo ci obs ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej. 27. W przypadku podzia u geodezyjnego, w celu ustalenia innego ni istniej cy uk ad dzia ek - podzia ten musi zapewnia bezpo redni dost p do drogi publicznej za pomoc uk adu wydzielonych dróg wewn trznych. ROZDZIA 8 Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowania, w tym zakaz zabudowy. 28. Nie ustala si szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu. 29. Zakaz zabudowy obowi zuje na terenach zieleni miejskiej oznaczonych symbolami: 5ZP,KP,KX, 8ZP,KP oraz 9ZP,KP,W. ROZDZIA 9 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Ustalenia z zakresu komunikacji. Obs ug komunikacyjn obszaru zapewniaj : 1) ulice uk adu podstawowego: ul. Poleska (G-g ówna), Al. J.Pi sudskiego (Z-zbiorcza) poza granicami planu oraz ul. Jurowiecka (01Z-zbiorcza); 2) ulice uk adu obs uguj cego: istniej ce ulice lokalne: ul. W ókiennicza (L-lokalna) poza granicami planu Zak ada si obs ug obszaru komunikacj zbiorow.

12 12 2. Przebieg tras komunikacji zbiorowej przewiduje si ulicami uk adu podstawowego wymienionymi w 30 pkt Obs uga komunikacyjna dzia ek budowlanych w oparciu o ulice istniej ce. 32. Miejsca postojowe lub gara e obs uguj ce projektowan zabudow nale y zapewni na w asnych dzia kach wed ug wska ników: 1) miejsca parkingowe na 1000m 2 powierzchni u ytkowej: administracyjnej, biurowej, handlowej, us ugowej /do bilansu nie wlicza si powierzchni u ytkowej zapleczy socjalnych, magazynów i komunikacji wewn trznej budynków/; 2) 8-12 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych dla powierzchni u ytkowej zapleczy socjalnych, magazynów itp.; 3) miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych lub widowiskowych dla restauracji, kawiarni, kin itp.; 4) 1,2 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w tym 20% miejsc postojowych o charakterze ogólnodost pnym Ustala si linie rozgraniczaj ce i parametry techniczne ulicy publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 01Z ul. Jurowiecka ulica zbiorcza uk adu podstawowego, droga gminna o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych od 30 d0 36m z jezdni 2x2 pasy ruchu. 2. Na terenach w obr bie linii rozgraniczaj cych, o których mowa w ust.1, zakazuje si realizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, z wyj tkiem: urz dze technicznych dróg, zwi zanych z ich utrzymaniem oraz infrastruktury technicznej. Ustalenia ogólne dotycz ce infrastruktury technicznej. 34. Ustalenia planu s obowi zuj ce w odniesieniu do sieci i urz dze infrastruktury miejskiej i infrastruktury zlokalizowanej w liniach rozgraniczaj cych dróg publicznych oraz terenów przewidzianych pod lokalizacj infrastruktury miejskiej. 35. Zasady ogólne modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 1) utrzymuje si lokalizacj istniej cej infrastruktury miejskiej, nie koliduj cej z docelowym zagospodarowaniem terenu okre lonym w planie; 2) dopuszcza si utrzymanie istniej cej infrastruktury miejskiej zlokalizowanej niezgodnie z ustaleniami planu lub oznaczonej na rysunku planu jako przeznaczona do przebudowy, do czasu wyeksploatowania ( mierci technicznej ); 3) ustala si zasady rozbudowy sieci infrastruktury technicznej - zgodnie ze schematem oraz zasadami rozrz du przedstawionymi w planie; 4) odst pstwo od przyj tych w planie zasad rozrz du infrastruktury technicznej mo liwe jest pod warunkiem opracowania projektu zagospodarowania terenu ustalaj cego nowe zasady rozrz du uzbrojenia w zakresie obejmuj cym odst pstwo od ustale planu, projekt winien uwzgl dnia zlokalizowanie wszystkich istniej cych i przewidywanych w planie sieci infrastruktury;

13 13 5) odst pstwo, o którym mowa w pkt 4, wymaga uzgodnie z gestorami sieci; 6) sieci infrastruktury nieuwzgl dnione w rozrz dzie uzbrojenia mog by lokalizowane w pasie drogowym, pod warunkiem zachowania priorytetu lokalizacji uzbrojenia przewidywanego w planie lub w ustaleniach szczegó owych dotycz cych poszczególnych sieci; 7) szeroko strefy ochronnej sieci infrastruktury miejskiej oznaczono na rysunku planu lub w ustaleniach szczegó owych dotycz cych poszczególnych sieci; w przypadku braku odpowiednich oznacze, nale y przyjmowa szeroko strefy wynosz c dla sieci wodoci gowych 4m, kana ów sanitarnych 5m, kana ów deszczowych 4 m, kana ów sieci cieplnych 5m; 8) szeroko strefy ochronnej sieci gazowych - zgodnie z przepisami szczególnymi; 9) roboty budowlane oraz sadzenie drzew i ro lin o rozbudowanych systemach korzeniowych w strefie ochronnej sieci infrastruktury technicznej nale y prowadzi w uzgodnieniu z przedsi biorstwem eksploatuj cym sie ; 10) w a ciciel lub u ytkownik terenu po o onego w strefie ochronnej wokó sieci infrastruktury miejskiej jest zobowi zany do zagospodarowania terenu w sposób umo liwiaj cy prowadzenie robót budowlanych, remontowych i eksploatacyjnych przez przedsi biorstwo eksploatuj ce sie ; 11) przyj te w planie rozwi zania techniczne i parametry projektowanych sieci maj charakter informacyjny i postulatywny; na etapie sporz dzania projektu budowlanego wymagaj u ci lenia zgodnie z warunkami okre lonymi przez w a ciciela sieci i przewidywanymi potrzebami przesy u mediów w obszarze funkcjonalnym (np. zlewni, obszaru zasilania). Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wod ród em zasilania w wod odbiorców b dzie miejska sie wodoci gowa. 2. Przewiduje si mo liwo zaopatrzenia w wod z istniej cych i projektowanych sieci wodoci gowych zlokalizowanych w ul. Jurowieckiej i Fabrycznej. 3. W przypadkach uzasadnionych wzgl dami technologicznymi dopuszcza si budow indywidualnych uj wody na warunkach okre lonych przez organ administracji wydaj cy pozwolenia wodno-prawne. Nie dopuszcza si budowy studni nie wymagaj cych pozwolenia wodno-prawnego. Ustalenia z zakresu odprowadzenia cieków cieki komunalne na terenie obj tym planem b d odprowadzane do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej. 2. Przewidziano mo liwo odprowadzenia cieków komunalnych do istniej cego kolektora sanitarnego Dn 0,7 x 1.25 m w ul. Jurowieckiej. 3. Ustala si stref ochronn wokó kolektora sanitarnego w ul. Jurowieckiej Dn 0,7x1.25 m o szeroko ci 8m. Ustalenia z zakresu odprowadzenia wód opadowych.

6 UCHWA A NR XXX/160/2008 RADY GMINY W BI GORAJU

6 UCHWA A NR XXX/160/2008 RADY GMINY W BI GORAJU Województwa Wielkopolskiego Nr 165 15814 Poz. 2809, 2810 6 UCHWA A NR XXX/160/2008 RADY GMINY W BI GORAJU Za ącznik Nr 2 do Uchwa y Nr LI/496/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 26 listopada 2003 r. Nr 149 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY GMINY WICKO: 2628 Nr X/52/2003 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

AECOM Sp. z o.o. Ambassador Office Building ul. Domaniewska 34a, 9 pi tro 02-672 Warszawa tel. 22 822 00 51 www.aecom.com

AECOM Sp. z o.o. Ambassador Office Building ul. Domaniewska 34a, 9 pi tro 02-672 Warszawa tel. 22 822 00 51 www.aecom.com Analiza mo liwo ci budowy na terenie Warszawy nowych obiektów handlu wielkopowierzchniowego (tj. obiektów o powierzchni sprzeda y powy ej 2.000 m²) wraz z prognoz skutków ich budowy w odniesieniu do 26

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. Przepisy ogólne

Dziennik Urzêdowy. Przepisy ogólne DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 81 Poznañ, dnia 16 maja 2008 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1577 nr CV/1204/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 paÿdziernika 2006 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: 301702_5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Za cznik do uchwa y NR/XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Wroc aw,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska. Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy

Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska. Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy Scott Wilson Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy Podsumowanie nie techniczne Nowa przyszo dla Finningley LOTNISKO DONCASTER FINNINGLEY

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UCHWA A RADY MIASTA HELU:

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UCHWA A RADY MIASTA HELU: DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIE Gdañsk, dnia 15 stycznia 2003 r. Nr 8 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY MIASTA HELU: 77 Nr XLI/295/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie powo³ania zak³adu bud etowego...

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY USTALENIA PLANU Dziennik Urzdowy Województwa Lubelskiego Nr 104 Poz.1832 z dnia 9 czerwca 2006 r. Integraln czci planu jest rysunek

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZARZ D GŁÓWNY Stowarzyszenie Elektryków Polskich OKRE LENIE WARUNKÓW POWSTAWANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW MULTIINFRASTRUKTURALNYCH, ZWŁASZCZA MULTIENERGETYCZNYCH W GMINACH (internetowy skrót

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo