Statut Punktu Przedszkolnego "Kącik Malucha w Proniewiczach"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Punktu Przedszkolnego "Kącik Malucha w Proniewiczach""

Transkrypt

1 Statut Punktu Przedszkolnego "Kącik Malucha w Proniewiczach" ROZDZIAŁ I Podstawa prawna 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści Punktem Przedszkolnym, którego pełna nazwa brzmi: Punkt Przedszkolny Kącik Malucha 2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kącik Malucha działa na podstawie: a) Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. c) Założenie Punktu Przedszkolnego Kącik Malucha podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski. d) Niniejszego dokumentu. ROZDZIAŁ II 2 Informacje ogólne 1. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest znajdująca się w Bielsku Podlaskim przy ul. Dąbrowskiego Nazwa placówki: Punkt Przedszkolny Kącik Malucha 3. Siedziba punktu znajduje się w Proniewiczach 25,. 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku. ROZDZIAŁ III Organizacja punktu przedszkolnego 3 1. Rok szkolny w Punkcie Przedszkolnym Kącik Malucha rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku; z wyjątkiem pierwszego roku, który rozpoczyna się z dniem wpisu Punktu Przedszkolnego Kącik Malucha do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski. 2. Punkt Przedszkolny Kącik Malucha działa od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach Istnieje możliwość zmiany czasu pracy punktu w zależności od potrzeb, w oparciu o odrębne uzgodnienia z rodzicami. 3. Punkt Przedszkolny Kącik Malucha czynny jest przez cały rok z wyjątkiem przerwy w okresie wakacyjnym trwającej jeden miesiąc lipiec. Punkt Przedszkolny Kącik Malucha będzie również nieczynny w dniach ustawowo wolnych od pracy Nabór do Punktu Przedszkolnego Kącik Malucha odbywa się przez cały rok, w zależności od wolnych miejsc, według kolejności zgłoszenia. 2. Punkt Przedszkolny Kącik Malucha prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 3. Podstawą zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego Kącik Malucha jest wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka oraz podpisanie umowy.

2 5 1. Punkt Przedszkolny Kącik Malucha przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 4 lat. 2. Zajęcia w Punkcie Przedszkolnym Kącik Malucha prowadzone są w jednej grupie liczącej do 20 dzieci Punkt przedszkolny zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci w formie cateringu Placówka zapewnia wychowankom odpoczynek w postaci leżakowania Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów) dzieci -czesne- ustalana jest przez Organ Prowadzący na dany rok szkolny i ujęta jest w umowie z rodzicami (opiekunami). 2. Czesne płatne jest przez jednorazowo w każdym miesiącu funkcjonowania Punktu Przedszkolnego Kącik Malucha w roku. 3. Opłata ta pobierana jest z góry, do 15 dnia każdego miesiąca. 4. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce. 9 Działalność Punktu Przedszkolnego Kącik Malucha finansowana jest przez: 1. Dotacji urzędu gminy 2. Rodziców w formie opłat stałych (czesne) za pobyt dziecka w przedszkolu. 3. Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Spółdzielnie Socjalną Integracja Punkt Przedszkolny Kącik Malucha nie prowadzi opieki medycznej, badań lekarskich ani stomatologicznych. 2. W Punkt Przedszkolny Kącik Malucha nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani przyjmowania farmaceutyków. 3. W sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub kierownik informuje rodziców o jego stanie a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Punktu Przedszkolnego Kącik Malucha. 4. W sytuacji nagłej wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców. ROZDZIAŁ IV Działalność edukacyjna Na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się tygodniowo minimum 20 godzin (minimum 3 godziny dziennie). 2. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN. 3. Wybrany przez nauczycieli zestaw programów i podręczników obowiązuje co najmniej przez rok. 4. Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy dzieci oraz indywidualnie. 5. Nauczyciele mogą być wspierani w swojej pracy przez praktykantów, stażystów i rodziców dzieci. 6. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Kierownika placówki. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. 7. Punkt Przedszkolny Kącik Malucha może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

3 12 1. Punkt Przedszkolny Kącik Malucha oferuje wychowankom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych: lingwistycznych i artystycznych. 2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. 3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący w porozumieniu z rodzicami. 4. Placówka zapewnia działalność terapeutyczna: a) współprace z psychologiem, b) współpracę z pedagogiem, c) warsztaty z logopedą, d) gimnastykę korekcyjną (rytmika). ROZDZIAŁ V Cele i zadania Punktu Przedszkolnego Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez: a) wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym, b) sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, c) współpracę z rodziną oraz wspomaganie rodziców w wychowywaniu dzieci i przygotowywaniu ich do kolejnych etapów kształcenia 2. Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są przez Punkt Przedszkolny w ramach następujących obszarów pedagogicznych: a) zapewnianie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przychylnym, bezpiecznym i zdrowym otoczeniu, b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnianie dzieciom równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu, c) stwarzanie sytuacji rozwijających samodzielności dziecka oraz jego odpowiedzialność za siebie i za najbliższe otoczenie, d) rozbudzanie wrażliwości moralnej oraz zapoznawanie z powszechnie panującymi zasadami i normami obyczajowymi, e) kształtowanie zdolności spostrzegania, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym, f) wzmacnianie ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej i badawczej oraz wyrażania własnych myśli i odczuć, g) rozwijanie wrażliwości estetycznej i higienicznej, zapewnianie warunków do rozwoju wyobraźnia, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, h) tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania oraz zachowań prozdrowotnych. 3. Szczegółowe zadania punktu przedszkolnego i sposób ich wykonania ustalany jest w planach pracy na poszczególne miesiące. 14

4 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć: dzieci przebywające w punkcie przedszkolnym są pod opieką dwóch nauczycieli, którzy organizują im zabawy oraz zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć; dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w punkcie znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć; nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym; każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i pozostałe przedmioty; nauczycielka opuszcza grupę dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków; nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi; obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie kierownika i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomów (np. podwyższona temperatura); w przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w punkcie przedszkolnym, rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka w ciągu 90 minut od zawiadomienia o chorobie. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim; w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników punktu bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom; w punkcie przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach; Placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dla wszystkich osób przebywających na jej terenie. 2. Wychowankowie punktu przedszkolnego są obowiązkowo ubezpieczeni w wybranej firmie ubezpieczeniowej. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice w terminie uzgodnionym z kierownikiem placówki. 3. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż., przepisów ruchu drogowego. 4. Wycieczki i spacery poza teren punktu przedszkolnego powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczbie opiekunów (1 opiekun na 10 dzieci). Nauczyciel zobowiązany jest wpisać cel, liczbę dzieci i opiekunów oraz przewidywany czas powrotu do dziennika wyjść. ROZDZIAŁ VI Prawa obowiązki Wychowankowie punktu przedszkolnego mają obowiązek: traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych; sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na miejsce; szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki; przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.

5 17 1. Każde dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego ma zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w przede wszystkim do: prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, szacunku dla wszelkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego traktowania, ochrony przed wszelkimi wyrazami przemocy fizycznej bądź psychicznej, poszanowania jego godności osobistej, poszanowania własności, opieki i ochrony, partnerskiej - przyjacielskiej rozmowy na każdy temat, akceptacji i tolerancji jego osoby Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: przestrzeganie niniejszego dokumentu, respektowanie ustaleń kierownika placówki, poszanowanie godności dziecka, wzmacnianie wysiłków punktu przedszkolnego skierowanych na wszechstronny rozwój każdego wychowanka, informowanie nauczycieli i kierownika o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka, przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną osobę pełnoletnia, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawna za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę, terminowe opłacanie czesnego za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym, informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych Rodzice mają prawo do: a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym miesiącu, b) uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia, d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz kierownikowi wniosków z obserwacji pracy punktu przedszkolnego. 2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w punkcie przedszkolnym co najmniej 2 razy w roku szkolnym lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. ROZDZIAŁ VII Nauczyciele 21

6 1. 1. W punkcie przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele posiadający wykształcenie i doświadczenie wymagane do pracy na stanowiskach nauczyciela wychowania przedszkolnego. 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńcze zgodnie z obowiązującymi programami. 3. Nauczyciel odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. 4. Do zakresu zadań nauczycieli należy: a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość, b) wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, d) stosowanie kreatywnych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania, e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w punkcie przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp., f) współdziałanie ze specjalistami oferującymi kompetentną pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zdrowotna i inną, g) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz dbałość o estetykę pomieszczeń, h) współpracowanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z planu pracy realizowanym w danym miesiącu oraz otrzymywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, i) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, j) realizacja zleceń kierownika i osób kontrolujących, k) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym, l) realizacja innych zadań zleconych przez kierownika punktu przedszkolnego, a wynikających z bieżącej działalności placówki. 5. Nauczyciel otacza indywidualną opieka każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu: a) rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych danego dziecka, b) uzgodnienia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, c) włączenia ich w działalność punktu przedszkolnego. 6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w Kącik Malucha mają prawo do: a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci, b) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi, c) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, d) swobody wyboru metod realizacji programu, e) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy, f) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego, g) wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego. ROZDZIAŁ VIII Postanowienia końcowe 22

7 1. Niniejszy dokument obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności punktu przedszkolnego: nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi. 2. Dla zapewnienia znajomości treści niniejszego dokumentu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: - udostępnianie dokumentu przez kierownika placówki zainteresowanym. 3. Kierownik może dokonać zmian w niniejszym dokumencie w związku z potrzebami organizacyjnymi lub zmianą przepisów oświatowych. 4. Rozporządzenia dotyczące działalności Punktu Przedszkolnego, uchwalone przez organy działające w owym punkcie nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego dokumentu. Statut został zatwierdzony uchwałą wolnego zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej Integracja i wchodzi w życie z dniem r.

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Przystań Odkrywców jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne " 1 "

Postanowienia Ogólne  1 Statut Małpi Gaj Akademia Edukacji Montessori w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy statut został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola PRYMUSEK. we Wrocławiu

STATUT. Przedszkola PRYMUSEK. we Wrocławiu - 1 - STATUT Przedszkola PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści przedszkolem,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity STATUT Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Tekst jednolity MIKOŁÓW 2014 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Nr 2, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU Wrocław 2014r. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Pan Słonik, 2. Siedziba Przedszkola: Tczew, 3. Adres Przedszkola: ul. Al. Solidarności 13, 83-110 Tczew. 2 1. Nazwa używana przez Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Przedszkole nr 74 we Wrocławiu zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustalona nazwa placówki brzmi: Niepubliczne Przedszkole Montessori Artystyczny Kącik, zwane dalej Przedszkolem.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

STATUT ELASTYCZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU ORZEŁEK

STATUT ELASTYCZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU ORZEŁEK STATUT ELASTYCZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU ORZEŁEK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedszkole działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Gdańsk 2013 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku, zwany dalej "szkołą" działa w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA Eureka 05-540 Ustanów, ul. Główna 10, e-mail: szkola.eureka@gmail.com www.szkola-eureka.pl STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie Tekst jednolity: 18.07.2012

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/344/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia 1. Punkt

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu działa na podstawie: 1.Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI. z dnia: 25 03 2014 r.

Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI. z dnia: 25 03 2014 r. Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI z dnia: 25 03 2014 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo