WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku w dniu.. września 2011 roku. 1

2 WSTĘP Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak Podstawowymi założeniami prezentowanego niżej Programu Wychowawczego, który jest modyfikacją dotychczasowego dokumentu, jest budowanie pomostu między edukacją i wychowaniem oraz podjęcie próby zintegrowania oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych i z zakresu promocji zdrowia w spójną całość. Zgodnie z założeniami reformy Edukacja szkolna ma za zadanie harmonijnie oddziaływać zarówno w zakresie przekazywania wiedzy, jak i kształcenia umiejętności i postaw. Zadania te stanowią wzajemnie uzupełniające się wymiary pracy nauczyciela. 1 Wychowanie nie jest przedmiotem, ale procesem, który dzieje się nieustannie. W pracy wychowawczej niezwykle ważne znaczenie ma dobre zdiagnozowanie problemu, ale tylko refleksyjnie przeprowadzona diagnoza pomoże uzyskać odpowiedzi na trudne pytania. Niniejszy program powstał w wyniku wnikliwej analizy potrzeb, wartości i możliwości rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły. Przeprowadzono analizę SWOT, ankiety i wywiady. Wnioski z diagnozy zostały uwzględnione w Programie Wychowawczym Placówki. Obecne środowisko Szkoły Podstawowej Nr 12 jest bardzo zróżnicowane, ze względu na jej funkcjonowanie w dwóch siedzibach: inne są problemy wychowawcze, odmienne systemy wartości preferowane w rodzinie, różne modele wychowania i warunki funkcjonowania rodzin. W nowej siedzibie Szkoły, do której uczęszcza obecnie zdecydowana większość uczniów, dopiero tworzy się poczucie tożsamości szkolnej. Nowi uczniowie i rodzice zaczynają poznawać ponad 90 letnią tradycję Szkoły oraz jej zwyczaje, utożsamiają się z nimi, wnosząc tym samym nową jakość w nowym wymiarze. Związana z tą sytuacją niepewność i nieufność zaczyna być stopniowo przełamywana, ale ze strony wszystkich potrzeba wiele zaangażowania i zaufania, by rozpoczęty proces integracji społeczności szkolnej przyniósł oczekiwane efekty. Tak więc do znanych nam i zdiagnozowanych wcześniej problemów, dołączają nowe, zmienia się jednocześnie ich waga. Jednym z głównych zadań szkoły jest kształtowanie charakterów swoich wychowanków. Rodzina i szkoła to w pierwszych latach nauki najważniejsze środowiska ucznia. Najważniejsza jest rodzina. Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci mają bowiem rodzice. Nauczyciele powinni jedynie wspierać rodziców w dziedzinie wychowania. Wynikają stąd ważne konsekwencje: kierunek działalności wychowawczej szkoły nie może być sprzeczny z wolą rodziców, a nauczyciele nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania. Praca z rodzicem powinna przebiegać równolegle do pracy z uczniami. Ważne jest zatem zgodne współdziałanie wszystkich podmiotów szkoły w służbie integralnego rozwoju młodego człowieka. Skuteczność podejmowanych działań wychowawczych zależy od współpracy instytucji uczestniczących w procesie wychowawczym. Zaplanowane w Programie Wychowawczym działania będą w sposób niezwykle uważny i rzetelny poddawane ciągłemu i systematycznemu monitoringowi, by na jego podstawie sygnalizować konieczność ewentualnych korekt w prowadzonych działaniach oraz identyfikować osiąganie poszczególnych sukcesów na wieloetapowej drodze do osiągania celów wychowawczych. 1 Opis Zmian potrzebnych w systemie edukacji. Projekt do konsultacji, Szkoła Przyjaźnie wspierająca. Reforma Programowa, Warszawa, kwiecień 2008, str

3 PODSTAWY PRAWNE DO TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, 3. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 4. Karta Nauczyciela, 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, 7. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 228 poz. 1491), 10. Konwencja o Prawach Dziecka. Program Wychowawczy Szkoły został utworzony w oparciu o diagnozę środowiska szkolnego Analiza SWOT, wnioski z ewaluacji zewnętrznej szkoły w roku szkolnym 2010/2011 i podstawy programowej kształcenia, Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania. 3

4 ANALIZA SWOT MOCNE STRONY otwartość dyrekcji na inicjatywy ze strony nauczycieli (zapewnienie funduszy lub zabieganie o fundusze), środowisko rodzinne (dobra współpraca rodziców uczniów z klas I-III), kompetentny pedagog szkolny, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, osobiste zasoby nauczycieli, umiejętności interpersonalne, pasje, doskonalenie zawodowe, zaangażowanie nauczycieli, dobra współpraca między nauczycielami, dobrze zaplanowany WDN, nowy budynek, nowoczesne wyposażenie, zdrowe posiłki, bogata oferta programów prozdrowotnych, współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę, przedsięwzięcia podejmowane przez szkołę (promocja szkoły), właściwa postawa uczniów klas IV-VI wobec symboli narodowych i tradycji szkolnych, kultywowanie tradycji szkoły i regionu (izba tradycji, święto szkoły, gazetki o patronie), SŁABE STRONY brak psychologa, niskie zaangażowanie uczniów w konkursy, zadania dodatkowe, brak motywacji wewnętrznej dzieci, mała spontaniczność dzieci, niska liczba osiągnięć dzieci w kl. IV-VI, używanie wulgaryzmów przez uczniów, brak ujednoliconych zasad zachowania w stosunku do osób dorosłych, brak szacunku uczniów w stosunku do pracowników, do osób dorosłych, nieangażowanie uczniów do udziału w przedsięwzięciach, uroczystościach organizowanych w szkole (np. Festiwal Kultur, uroczyste zakończenie roku szkolnego), duża liczba rozbitych rodzin, słaba współpraca rodziców ze szkołą w klasach IV-VI, zbyt małe poświęcenie czasu przez rodziców dla dzieci, 4

5 niska świadomość rodziców o potrzebie zainteresowania się szkołą u dzieci powyżej 9 roku życia, brak odpowiedzialności rodziców za szkołę, rywalizacja między nauczycielami, niski stopień przepływu informacji między nauczycielami, niska motywacja niektórych nauczycieli do podejmowania działań, współpracy z innymi nauczycielami, inicjowania przedsięwzięć, mała różnorodność metod i form pracy stosowanych przez nauczycieli, mały stopień indywidualizacji pracy z uczniem nieproporcjonalne poświęcenie czasu uczniom z trudnościami w stosunku do uczniów zdolnych, brak programów adaptacyjnych, brak zainteresowania wychowawców z kl. I-III postępami w terapii logopedycznej, duża liczebność uczniów w klasach, mała liczba sal lekcyjnych, SZANSE właściwe nawyki dotyczące żywienia, higieny, zdrowego trybu życia, możliwość zdobycia ogólnopolskiego certyfikatu Szkoły promującej zdrowie, duże zainteresowanie rodziców z klas I-III współpracą ze szkołą dobra opieka pedagogiczna, dobra współpraca z pedagogiem, atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, wysoki poziom kształcenia i wychowania, możliwość podejmowania przez nauczycieli wspólnych działań, bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, skuteczna pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów, wzmocnienie postaw patriotycznych, 5

6 ZAGROŻENIA zła atmosfera pracy wpływająca na jakość współpracy rodziców ze szkołą i stosunek uczniów do szkoły, niska ocena jakości pracy szkoły w oczach instytucji i organów nadzorujących oraz rodziców przyszłych uczniów, ryzyko demoralizacji niektórych uczniów, obniżenie kultury osobistej absolwentów szkoły, obniżenie motywacji do udziału w przedsięwzięciach szkolnych, słaba identyfikacja ucznia i rodzica ze szkołą, z tradycją szkoły, niskie poczucie bezpieczeństwa dziecka, niski wpływ szkoły i rodziców na wychowanie dziecka osłabienie więzi rodzinnych, niepowodzenia dydaktyczne dzieci, wycofanie dzieci, utrata poczucia własnej wartości, brak zaufania rodziców do szkoły, obniżenie jakości pracy nauczycieli nadmiernie obciążonych obowiązkami, obniżenie atrakcyjności zajęć, spadek aktywności i zainteresowania uczniów podczas zajęć, obniżenie motywacji uczniów, obniżenie komfortu pracy uczniów i nauczycieli, niska efektywność pracy dziecka i nauczyciela, obniżenie samooceny ucznia, obniżenie aspiracji do osobistego rozwoju, brak postępów w terapii logopedycznej. 6

7 ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE 1. Społeczność szkolną tworzą uczniowie, rodzice oraz kadra pedagogiczna i niepedagogiczna szkoły. 2. Wychowawcami są wszyscy pracownicy szkoły, wychowują swoją osobowością, doświadczeniem i zachowaniem. 3. Wszyscy ponoszą odpowiedzialność za Szkołę Podstawową nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku. 4. Wszystkie działania wychowawcze mają za zadanie kształtować rozwój umysłowy, fizyczny i emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO 1. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju ich osobowości w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej i światopoglądowej oraz wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zadania i zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z roku. 2. Ujawnienie uzdolnień i zainteresowań ucznia, wszechstronna pomoc w ich rozwijaniu, kształtowanie pozytywnego wizerunku siebie oraz poczucia własnej wartości. 3. Przygotowanie wychowanka do życia w rodzinie i społeczeństwie, do odpowiedzialnego współtworzenia świata i odnajdywania w nim własnego miejsca (samoidentyfikacja narodowa i kulturowa). 4. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska lokalnego. 7

8 5. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej, społecznej przez wspólną zabawę, naukę i wybór form spędzania wolnego czasu. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów. 6. Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija swoją osobowość, buduje poczucie własnej wartości i godności w oparciu o rzetelną samoocenę. METODY I FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ 1. Gry i zabawy integrujące grupę. 2. Metody aktywizujące. 3. Plebiscyty i ankiety. 4. Scenki rodzajowe. 5. Twórczość artystyczna. 6. Gry dydaktyczne. 7. Treningi umiejętności. 8. Projektowanie dokumentów (kronika klasowa, szkolna, redagowanie gazetki szkolnej, klasowej). 9. Imprezy i spotkania o charakterze wspólnotowym (rajdy, wycieczki, spotkania opłatkowe) kultywowanie tradycji. 10. Warsztaty poznawczo doskonalące. 11. Zabawy szkolne. 12. Imprezy o charakterze rekreacyjno sportowym. 13. Spotkania z interesującymi ludźmi. 14. Inne. FORMY ORGANIZACJI PRACY 1. Praca indywidualna. 2. Praca w grupach. 3. Praca w zespołach zadaniowych. 8

9 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU CEL STRATEGICZNY: kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie CELE OGÓLNE: 1. Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt. 2. Uczeń ma możliwość realizacji potrzeb i ambicji naukowych, artystycznych, sportowych i społecznych. 3. Uczeń pokonuje trudności edukacyjne. 4. Uczeń potrafi nawiązywać prawidłowe relacje w rodzinie. 5. Uczeń potrafi rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy. 6. Uczeń dba o wysoki poziom kultury osobistej. 7. Uczeń ma świadomość przynależności narodowej, regionalnej i szkolnej oraz dbałości o nie. 8. Uczeń potrafi współpracować z rówieśnikami o innej narodowości i religii. 9

10 1. Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt. Lp. Cele operacyjne Zadania Sposób realizacji 1. Uczeń zna Zapoznanie z etapami Zajęcia z wychowawcami. sposoby efektywnego uczenia się Diagnoza stylu uczenia się. efektywnego i czytania ze zrozumieniem, Dostosowanie metod i form uczenia się stosuje aktywnego słuchania, pracy na zajęciach je w praktyce. dokonywania selekcji treści, lekcyjnych. wizualizacja treści, utrwalenie poprzez działanie w praktyce. 2. Uczeń potrafi Zachęcanie do uczestnictwa Wyjścia klasowe np. umiejętnie w wolnych formach rekreacji, do instytucji kulturalnych, gospodarować rozrywki, kultury i sportu. wycieczki rajdy, biwaki. wolnym czasem. Rozwijanie potencjału Pogadanki podczas godzin twórczego uczniów poprzez wychowawczych. poszerzenie oferty zajęć Prace plastyczne, literackie pozalekcyjnych. Umożliwianie związane z promocją uczniom podejmowania racjonalnego wypoczynku. działalności w kołach Zajęcia pozalekcyjne. zainteresowań. Zapoznanie z formami pokonywania zmęczenia fizycznego i psychicznego. 3. Uczeń potrafi Przedstawienie jasnych Zajęcia przedmiotowe, dokonać kryteriów oceniania. godziny wychowawcze, samooceny Stwarzanie sytuacji zajęcia pozalekcyjne, własnej pracy. umożliwiających samoocenę rozmowy z uczniami, ucznia. pedagogizacja rodziców. 4. Uczeń potrafi Zapoznanie z konsekwencjami Godziny wychowawcze zachować się używania środków i zajęcia przedmiotowe z wobec zagrożeń odurzających. wykorzystaniem różnych cywilizacyjnych. Uświadomienie znaczenia metod (np. pogadanka, zagrożeń cywilizacyjnych - drama, socjoterapia), Internet, agresywne gry współpraca z rodzicami, komputerowe, itp. realizacja programów 10

11 Ćwiczenia zachowań asertywnych. profilaktycznych, spotkania ze specjalistami. 2. Uczeń ma możliwość realizacji potrzeb i ambicji naukowych, artystycznych, sportowych i społecznych. Lp. Cele operacyjne Zadania Sposób realizacji 1. Uczeń wykazuje się przedsiębiorczością na rzecz szkoły i środowiska. Zdiagnozowanie potrzeb uczniów i ujęcie w planie pracy wychowawczej. Współorganizowanie przez uczniów imprez: naukowych, kulturalno-rozrywkowych, sportowych. Podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. Uczulanie i uwrażliwianie na wygląd i estetykę klasy i szkoły. Rozwijanie samorządności uczniowskiej. Propagowanie w szkole i poza nią idei wolontariatu. Przeprowadzenie ankiety. Metody aktywizujące, nauczanie problemowe, konkursy. Samoocena uczniów, udział samorządu klasowego w tworzeniu ocen zachowania. Tworzenie zespołów pomocy koleżeńskiej, wykonanie pomocy naukowych. Organizowanie imprez w odpowiednich terminach wg scenariuszy. Prace społeczne na rzecz klasy i szkoły, akcje ekologiczne, konkursy. Wybory samorządu uczniowskiego, klasowego. Organizacja kiermaszy, udział w akcjach charytatywnych, Klub Wolontariusza, kampanie społeczne. 2. Uczeń rozwija swój potencjał. Zdiagnozowanie ucznia pod kątem szczególnych uzdolnień. Stworzenie sytuacji do Obserwacja i wspieranie ucznia, doświadczenie, metody aktywne, konkursy, olimpiady, koła 11

12 3. Uczeń potrafi pracować w zespole. 4. Uczeń potrafi prezentować wytwory swojej działalności. twórczego rozwiązywania problemów i rozbudzania ciekawości poznawczej ucznia. Stawianie indywidualnych wymagań uczniom zdolnym. Kształcenie umiejętności współpracy w grupie. Kształtowanie postaw koleżeńskich w dzieleniu się wiedzą. Podejmowanie inicjatyw twórczych, rozwijanie kreatywności ucznia. Stwarzanie okazji i pobudzanie do szeroko pojętej twórczości. Rozwijanie umiejętności autoprezentacji. Kształtowanie obiektywnej samooceny. zainteresowań. Zajęcia lekcyjne Zajęcia pozalekcyjne Wystawy, gazetki, konkursy, uroczystości. Zajęcia lekcyjne Zajęcia pozalekcyjne Gazetki, konkursy, uroczystości Prezentacje na forum klasy i szkoły 3. Uczeń pokonuje trudności edukacyjne Lp. Cele operacyjne Zadania Sposób realizacji 1. Uczeń Rozpoznawanie indywidualnych Obserwacje, wywiady przezwycięża potrzeb rozwojowych z rodzicami, analiza opinii specyficzne i edukacyjnych ucznia. i orzeczeń z PPPP, analiza trudności arkuszy diagnostycznych, w uczeniu się diagnoza. Rozpoznawanie indywidualnych Zajęcia dydaktycznowyrównawcze, możliwości psychofizycznych zajęcia wynikających ze specyficznych specjalistyczne: korekcyjnokompensacyjne, trudności w uczeniu się. 12

13 Planowanie i analiza efektów pracy. logopedyczne, socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym, porady i konsultacje, pedagogizacja rodziców. 4. Uczeń potrafi nawiązywać prawidłowe relacje w rodzinie Lp. Cele operacyjne Zadania Sposób realizacji 1. Uczeń prawidłowo nawiązuje relacje z najbliższymi. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych. Wpajanie postawy miłości do rodziców i członków rodziny, szacunku do starszych. Zapoznanie z rolą domu rodzinnego, funkcjami rodziny Zapoznanie z pozycją dziecka w rodzinie, prawami i obowiązkami członków rodziny. Realizacja treści przedmiotowych. Udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, godziny wychowawcze, pogadanki, dyskusje. Spotkania z pedagogiem, rozmowy indywidualne. Wspólne świętowanie uroczystości rodzinnych. Gazetki ścienne. 2. Uczeń identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami. Przekazywanie i wzmacnianie wartości rodzinnych. Kultywowanie tradycji rodzinnych. Wspólne świętowanie uroczystości o charakterze rodzinnym (np. Dzień Babci, Dziadka, Matki, Ojca itp.). Realizacja treści przedmiotowych. Pogadanki, dyskusje. 3. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły. Stwarzanie dobrego klimatu współpracy i sytuacji wymagających współdziałania domu i szkoły. Uświadomienie znaczenia Opiniowanie dokumentów szkolnych przez rodziców, udział rodziców w tworzeniu dokumentów szkolnych. Organizowanie dni otwartych. 13

14 4. Rodzice mogą liczyć na wsparcie szkoły w sprawowaniu swych funkcji. obecności rodziców w życiu szkoły. Ujednolicenie działań wychowawczych w domu i szkole. Zapewnienie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo i w trudnej sytuacji życiowej. Pozyskiwanie środków uczniom pochodzącym z rodzin potrzebujących pomocy. Pomoc rodzicom uczniów przejawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze w diagnozie specjalistycznej (PP-P), zbieranie spostrzeżeń. Ankiety skierowane do rodziców. Wręczanie podziękowań i gratulacji rodzicom zaangażowanym w życie szkoły. Organizowanie tematycznych spotkań rodziców zgodnie z harmonogramem pedagogizacji i współpracy z rodzicami. Prowadzenie konsultacji dla rodziców. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowaniu. Współpraca z placówkami zajmującymi się wspomaganiem rodziny. Pomoc uczniom potrzebującym w uzyskaniu bezpłatnych obiadów, wyprawki szkolnej. Rozmowy motywacyjne w kierunku badań, opinia zbieranie spostrzeżeń. 5. Uczeń potrafi rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy. Lp. Cele operacyjne Zadania Sposób realizacji 1. Uczeń potrafi Rozbudowanie emocjonalnego Gry i ćwiczenia rozpoznawać słownictwa dziecka, zachęcenie psychologiczne, dramy, emocje i panować do werbalizacji uczuć. scenki rodzajowe. nad nimi. Uczenie dziecka aktywnego Spotkania z pedagogiem. słuchania i publicznego Lekcje z wychowawcą. 14

15 2. Uczeń rozwiązuje konflikty bez agresji i przemocy. zabierania głosu. Kształtowanie postaw asertywnych. Dostarczenie informacji dotyczących jak radzić sobie z przemocą i agresją i wskazanie osób wspomagających. Uświadomienie, że zachowania agresywne są karalne. Propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, jako formy eliminowania napięć emocjonalnych. Zapis z monitoringu. Spotkania ze specjalistami (np. Policja, przedstawiciele Prokuratury, prawnicy, Straż Miejska) Zajęcia pozalekcyjne np. sportowe, teatralne, zajęcia socjoterapeutyczne i inne. Zapis z monitoringu. 6. Uczeń dba o wysoki poziom kultury osobistej. Lp. Cele operacyjne Zadania Sposób realizacji 1. Uczeń potrafi Przypomnienie zasad Organizowanie wycieczek, zachować się zachowania się w miejscach imprez klasowych w miejscach publicznych i konsekwentne i szkolnych. publicznych. ich egzekwowanie. Pogadanki, zajęcia Ćwiczenie z uczniami praktyczne (np. odgrywanie prawidłowych zachowań. scenek rodzajowych, drama). 2. Uczeń ma Kształtowanie przez ćwiczenia Zajęcia warsztatowe np. właściwy prawidłowych zachowań odgrywanie scenek, drama, stosunek do osób w stosunku do osób dorosłych. ukazywanie filmowych lub dorosłych. Ukazanie roli komunikacji literackich przykładów niewerbalnej. do naśladowania. Zapis z monitoringu. 3. Uczeń szanuje Przekazywanie informacji Pogadanki podczas godzin cudze i osobiste na temat konieczności wychowawczych np. dobra materialne. poszanowania dóbr z udziałem specjalistów materialnych innych osób. (policjant, prawnik, itp.) Praca ucznia na rzecz klasy Konkursy szkolne np. 15

16 4. Uczeń potrafi przyjąć prawidłową postawę w grupie rówieśniczej. i szkoły. Premiowanie uczniów za pracę na rzecz szkoły. Przekazywanie informacji na temat prawidłowych zachowań ucznia w grupie rówieśniczej. Ukazywanie uczniom prawidłowych wzorców do naśladowania. Ukazywanie zagrożeń wynikających z kontaktów z grupami nieformalnymi. na najbardziej zadbaną salę. Przydział zadań klasom. Zapis z monitoringu. Realizacja programów profilaktycznych poprzez np. scenki rodzajowe, pogadanki, filmy, spektakle teatralne, spotkania z osobami godnymi naśladowania lub prezentacja wzorców. Zapis z monitoringu. 7. Uczeń ma świadomość przynależności narodowej, regionalnej i szkolnej oraz dbałości o nie. Lp. Cele operacyjne Zadania Sposób realizacji 1. Uczeń zna Zapoznanie z insygniami Lekcje o treściach i rozumie Rzeczypospolitej Polskiej patriotycznych np. historia, znaczenie symboli (godło, flaga, hymn) muzyka, język polski. narodowych i kształtowanie postaw Spotkania z zasłużonymi i szanuje je. patriotycznych. ludźmi np. Sybirakami, Nauka pieśni patriotycznych. członkami AK. Konkursy plastyczne i medialne. 2. Uczeń kultywuje Organizowanie obchodów Apele, przedsięwzięcia, tradycje świąt narodowych imprezy i uroczystości narodowe, i religijnych. upamiętniające ważne regionalne Kształtowanie postaw rocznice narodowe, szkolne i szkolne. patriotycznych w dobie i religijne np. Patriotyczne integracji europejskiej. Śpiewanie, Festiwal Kultur, Kształtowanie zachowań Dzień Niepodległości, zgodnych z Ceremoniałem Konstytucja 3 Maja, Szkolnym. Dzień Papieski, Święto 16

17 Szkoły. Organizacja konkursów szkolnych, międzyszkolnych i krajowych. Lekcje i spotkania w Izbie regionalnej. Wycieczki, gazetki szkolne, klasowe. 8. Uczeń potrafi współpracować z rówieśnikami o innej narodowości i religii. Lp. Cele operacyjne Zadania Sposób realizacji 1. Uczeń akceptuje Ukazanie odmienności jako Tematyka zajęć w związku i szanuje czynnika służącego z przyjęciem nowego kolegi rówieśnika wzbogaceniu własnej do klasy. o innym kolorze osobowości. skóry, wyznania, Zapoznanie z elementami innej Prezentacje np. artystyczne, narodowości. kultury. Kształtowanie postaw kulinarne, multimedialne. tolerancji i otwartości. 2. Uczeń przestrzega Przeciwdziałanie dyskryminacji Omawianie problemów praw człowieka z powodu płci, wieku, różnych form dyskryminacji w życiu wyznania, narodowości, statusu na godzinach codziennym materialnego, wychowawczych. społeczności niepełnosprawności, poziomu Organizowanie spotkań szkolnej. intelektualnego, różnic z osobami z różnych kulturowych. organizacji społecznych, Udział w spotkaniach przeciwdziałających integracyjnych, poznanie dyskryminacji. kultury i obyczajów uczniów Zapoznanie uczniów innych narodowości. z Konwencją o Prawach Zapoznanie uczniów Dziecka. z prawami człowieka, śledzenie i omawianie bieżących 17

18 wydarzeń na świecie w kontekście przestrzegania praw człowieka. Przestrzeganie praw dziecka w społeczności szkolnej. POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW Wychowawca: 1. Jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowania uczących nauczycieli o pojawiających się trudnościach. 2. Opracowuje w oparciu o niniejszy Program wychowawczy szkoły klasowy plan działań wychowawczych. 3. Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery w klasie. 4. W miarę potrzeb odwiedza wychowanka w jego miejscu zamieszkania, po uzyskaniu zgody rodziców ucznia. 5. Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia. Jest w stałym kontakcie z rodzicami i stara się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanka. 6. Informuje rodziców o możliwości konsultacji w poradni specjalistycznej. 7. Organizuje klasowe zebrania rodziców, prowadzi rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów w razie potrzeby. 8. Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową (dziennik, arkusze ocen) 9. Ma obowiązek corocznego informowania rodziców podczas pierwszego spotkania o obowiązujących w szkole przepisach i wymogach (statut, zasady oceniania i promowania, program wychowawczy). 10. Prowadzi zajęcia profilaktyczne, dotyczące bezpieczeństwa w szkole, na terenie obiektów szkolnych, także w drodze do i ze szkoły. 11. W miarę potrzeb prowadzi lekcje wychowawcze poświęcone na realizację ciekawych programów mających na celu wspomaganie rozwoju uczniów. 18

19 ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI Wychowanie młodego człowieka rozpoczyna się w domu rodzinnym. Priorytet w wychowaniu młodego człowieka mają rodzice, rola szkoły jest drugoplanowa. Kierując dziecko do danej szkoły, rodzice przyjmują jej ofertę wychowawczą. Fakt ten jest nie tylko aktem aprobaty, ale przede wszystkim ofertą współdziałania ze szkołą. W pracy wychowawczej nauczycieli elementem niezwykle ważnym i pożądanym jest uczestniczenie rodziców w życiu szkoły, które powinno polegać na zgodnej pracy rodziców i nauczycieli dla dobra uczniów. 1. Podstawą współpracy rodziców i szkoły powinno być rozsądne partnerstwo, oparte na wzajemnym poszanowaniu praw i obowiązków. 2. Wychowanie jest tym skuteczniejsze, im mocniej opiera się na współdziałaniu nauczycieli i rodziców w odniesieniu do wszystkich uczniów. 3. Podstawowe zasady współpracy rodziców z nauczycielami: wzajemne zaufanie i życzliwość pozytywna motywacja partnerstwo 4. Rodzice powinni świadomie współpracować ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi. 5. Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym. 6. Rodzice są zobowiązani do stałego kontaktu z wychowawcą klasy w celu lepszego poznania ucznia w środowisku szkolnym i domowym. 7. Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka. 19

20 PLANOWANE FORMY OCENY ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW PROGRAMU EWALUACJA Przebieg pracy wychowawczej i jej efekty poddawane będą systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli posłużą dalszemu doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Sposoby i środki ewaluacji: 1) obserwacja zachowania uczniów 2) udział uczniów w konkursach i osiągane przez nich wyniki 3) udział w zajęciach pozalekcyjnych 4) zaangażowanie rodziców w realizację działań Narzędzia ewaluacji: 1) ankieta 2) obserwacja 3) rozmowa 4) wywiad Program wychowawczy będzie podlegał ewentualnemu uzupełnieniu po zakończeniu każdego roku szkolnego, oraz po konsultacjach dyrekcji z Radą Pedagogiczną, rodzicami i uczniami. Realizacja zadań wynikających z programu wychowawczego określona będzie w planach pracy wychowawczej poszczególnych klas. 20

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU 1 WSTĘP Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak Podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Budzić nadzieję w sobie i innych, oznacza: dodawać odwagi, dodawać życia. Phil Bosmans

WSTĘP. Budzić nadzieję w sobie i innych, oznacza: dodawać odwagi, dodawać życia. Phil Bosmans PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU 1 WSTĘP Budzić nadzieję w sobie i innych, oznacza: dodawać odwagi, dodawać życia. Phil Bosmans Program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu uzupełnia program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Siemianowicach Śląskich Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2013-2018 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Inowrocławiu

PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2013-2018 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Inowrocławiu PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2013-2018 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Inowrocławiu I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata 2016-2019 (do realizacji w roku szkolnym 2016/2017) Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA Program profilaktyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Sabniach kieruje się

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE i OPIEKA. ,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż

WYCHOWANIE i OPIEKA. ,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż WYCHOWANIE i OPIEKA CEL STRATEGICZNY:,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż Janusz Korczak Cel szczegółowy Procedury i narzędzia osiągania celu Termin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARPICKU AKTY PRAWNE Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią: Konstytucja RP z dnia 17 października 1997 r., Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU 1 II ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO W procesie wychowania i edukacji szczególny nacisk będzie kładziony na kształtowanie charakteru, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa trzecia PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego. ognisko klasowe

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Szkolny program wychowawczy

Szkolny program wychowawczy Szkolny program wychowawczy w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie Człuchów, luty 2016r. 1 Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES 2013-2015 Podstawa prawna: Art. 54 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań wychowawczych prowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych. im. Zesłańców Sybiru. ul. Wąska 13, Kalisz. Rok szkolny 2013/14

Harmonogram działań wychowawczych prowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych. im. Zesłańców Sybiru. ul. Wąska 13, Kalisz. Rok szkolny 2013/14 Harmonogram działań wychowawczych prowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru ul. Wąska 13, 62-800 Kalisz Rok szkolny 2013/14 Lp. Treść zdania Cele szczegółowe Zadania i sposoby 1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie Przesłanie naszych działań pedagogicznych: W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się bardziej człowiekiem. Jan

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.,,Zdrowo-bezpiecznie-kulturalnie PROFILAKTYKA- to chronienie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 2 Plan pracy a opracowany w oparciu o : - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948r. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W RADOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 20015/ 2016 Program opracowali nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Sanok, 16.01.2009 r. 1 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły tworzy całość ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH 1 Celem programu jest ukształtowanie absolwenta, który : wszechstronnie się rozwija, przygotowuje się do życia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE Profilaktyka szkolna ma na celu objęcie ochroną uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielanie wsparcia w trudnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU Naczelny cel wychowawczy Celem wychowania szkolnego jest wspieranie rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2015/2016 Opracowała: Małgorzata Gęsina I PODSTAWA PRAWNA Program profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sabniach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 ZADANIA I FORMY REALIZACJI CEL: PROMOWANIE POZYTYWNYCH WZORCÓW ZACHOWAŃ I WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SAMOOCENY. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZESZOWIE 1. Wstęp Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej ich aktywność

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V TEMATYKA SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI DEMOKRACJA - wybór samorządu klasowego i szkolnego - wyłonienie wspólnych zadań klasowych - autonomiczność działań w wystroju

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008

Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008 Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008 Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2007/2008 stanowi istotny element Planu Pracy Szkoły na dany

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Januszkowicach 2016/2017 Program opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

KLASA I CELE FORMY REALIZACJI OSOBA. Diagnoza sytuacji na wejściu - ankieta: Moje gimnazjum

KLASA I CELE FORMY REALIZACJI OSOBA. Diagnoza sytuacji na wejściu - ankieta: Moje gimnazjum KLASA I OBSZAR Integracja zespołu klasowego Zbadanie klimatu szkoły. Przestrzeganie ustalonych reguł zachowań i regulaminu szkoły z respektowaniem praw i obowiązków uczniów w nowym zespole klasowym. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Budzić nadzieję w sobie i innych, oznacza: dodawać odwagi, dodawać życia. Phil Bosmans

WSTĘP. Budzić nadzieję w sobie i innych, oznacza: dodawać odwagi, dodawać życia. Phil Bosmans PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU 1 WSTĘP Budzić nadzieję w sobie i innych, oznacza: dodawać odwagi, dodawać życia. Phil Bosmans Program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji)

Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji) PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY NA ROK SZKOLNY 20. /20. Klasa Wychowawca.. Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji) Termin Odpowiedzial ny 1. Integrowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu Opracowany przez Zespół ds. Profilaktyki na lata szkolne 2014/15 2015/16 2016/17 WRZESIEŃ 2014 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego rok szkolny 2015/2016 opracowany przez Zespół w składzie: Joanna Bagińska Klaudia Stanisławska Poznań 2016 1 1. Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1 Główne szkolnego programu profilaktyki: promowanie zdrowego stylu życia; wypracowanie efektywnych sposobów zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły; kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. Wstęp

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. Wstęp PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II Wstęp Szkoła harmonijnie realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program opracowany w oparciu o: 1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 2. Konwencję Praw Dziecka z 20.11. 1989 r. 3. Ustawę z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa szósta PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego ogniska klasowe

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy,, pozytywnego obrazu wg. terminarza

Bardziej szczegółowo

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY WIZJA SZKOŁY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, szanujemy jego godność oraz wolność światopoglądową i wyznaniową.

Bardziej szczegółowo