Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016

2 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych opiekunów uczniów, nauczycieli w zakresie kształcenie, wychowania i opieki oraz rozwoju zawodowego. Cele szczegółowe: - doskonalenie jakości pracy szkoły, - zapewnienie społeczności szkolnej optymalnych i bezpiecznych warunków kształcenia i wychowania, - zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, - zapewnienie rozwoju osobowego ucznia, - intensyfikowanie działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych, - promocja szkoły oraz dbanie o jej dobry wizerunek w środowisku lokalnym, - współpraca z rodzicami, instytucjami, środowiskiem lokalnym, - podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły, - dbałość o wysoką jakość zarządzania i sprawność organizacyjną szkoły, - dbałość o właściwy klimat pracy, - wspieranie rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej i niepedagogicznej. 2

3 I. Kształcenie Obszar Zadania Formy działania Osoby odpowiedzialne Dokumentacja. Dokumentacja regulująca Opracowanie planów pracy zespołów przedmiotowych oraz proces kształcenia w ZSO problemowo-zadaniowych na rok 2015/2016 z uwzględnieniem Nr 2 jest zgodna z prawem, wniosków z ostatniego roku szkolnego. Wicedyrektor spójna, uwzględnia Ewaluacja przedmiotowych systemów oceniania dla klas LO i PG. Weryfikacja planów dydaktycznych zapewniających realizację celów Przewodniczący korelację nauczania kształcenia, treści nauczania oraz zalecanych warunków i sposobów zespołów poszczególnych realizacji podstawy programowej, także z uwzględnieniem wyników przedmiotowych przedmiotów, potrzeby, egzaminu maturalnego i gimnazjalnego. możliwości i aspiracje Wszyscy Analiza i weryfikacja szkolnego zestawu programów nauczania, uczniów oraz bazę szkoły. nauczyciele dostosowanie ich do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów, analiza wymagań programowych stawianych uczniom PG i LO opiniowanie i ocena programów nauczania do klas gimnazjum oraz liceum. Zapoznanie uczniów i rodziców z WSO, PSO, kryteriami oceniania, wymaganiami edukacyjnymi oraz obowiązującymi podręcznikami. Systematyczna realizacja treści kształcenia zgodnie z przyjętymi planami dydaktycznymi zgodnymi z programami nauczania. Tworzenie, analiza i weryfikacja dokumentacji potrzebnej do realizacji programu matury międzynarodowej. Aktualizacja szkolnego zestawu podręczników, zgodnego z przepisami prawa, na rok szkolny 2016/2017. Opracowanie zasad oraz dokumentacji regulującej zaopatrzenie uczniów klas pierwszych gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z literą prawa. 3

4 Warunki procesu kształcenia. Zapewnienie właściwego kształcenia. warunków procesu Dbałość o estetykę oraz systematyczne wzbogacanie klasopracowni w pomoce dydaktyczne. Wykorzystanie na zajęciach nowoczesnych technologii (np. prezentacji multimedialnych oraz Internetu). Zaopatrywanie biblioteki szkolnej w niezbędny księgozbiór, systematyczne jej uzupełnianie w nowości wydawnicze z dziedziny literatury pięknej i popularnonaukowej. Wzbogacenie w księgozbiór i nagrania dźwiękowe biblioteczek języków obcych. Nauczyciele Wicedyrektor Nauczyciele bibliotekarze Nauczyciele języków obcych Powiększanie księgozbioru biblioteki językowej o podręczniki niezbędne w realizacji programu matury międzynarodowej oraz gimnazjum dwujęzycznego. Całodniowe zapewnienie uczniom dostępu do komputera (Internetu) w czytelni szkolnej oraz poprzez sieć WiFi. Nauczyciele wychowania fizycznego Zapewnienie warunków do utrzymywania sprawności fizycznej, systematyczne wzbogacania katedry W-F w niezbędny sprzęt do ćwiczeń. Urozmaicenie oferty zajęć sportowych. Zorganizowanie dnia sportu. Pomoc uczniom w zaopatrzeniu w podręczniki i materiały pomocnicze przez organizowanie giełdy używanych podręczników. Zaopatrzenie uczniów klas pierwszych gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z dotacją MEN. Nauczyciele bibliotekarze 4

5 Przebieg procesu kształcenia. Proces kształcenia przebiega z wykorzystaniem nowoczesnych, właściwie dobranych i skutecznych metod. Prowadzenie zajęć w oparciu o aktywizujące, nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej. Utrzymanie wysokiego wskaźnika EWD. Nauczanie z wykorzystaniem integracji międzyprzedmiotowej. Wszyscy nauczyciele Nauczyciel rozbudza pasje uczniów. Przygotowanie uczniów do kolejnych etapów olimpiad i konkursów przedmiotowych. Organizowanie szkolnego etapu olimpiad i konkursów przedmiotowych. Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wdrażanie innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych w zakresie organizacji pracy szkoły, metodyki nauczania, rozwijania zainteresowań. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. Realizowanie programu współpracy z uczelniami wyższymi Naukowe inspiracje : organizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni w szkole, organizowanie wyjść uczniów na wyższe uczelnie. Praca z uczniem uzdolnionym. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów z uwzględnieniem różnych form i metod pracy. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Motywowanie uczniów do większego wysiłku poprzez zgłaszanie uczniów do nagród Prezydenta Miasta, Prezesa Rady Ministrów itp., stypendia a szkoły, dyplomy, podziękowania, statuetki II LO, możliwość otrzymania honorowego wyróżnienia Perła księżnej, Uczeń na 6 lub tytułu Sapieżanki II LO, listy gratulacyjne wręczane rodzicom uczniów osiągającym bardzo dobre wyniki nauczania. 5

6 Rozbudzanie zainteresowań poprzez uczestnictwo uczniów w życiu kulturalnym organizowanie wyjść do kina, teatru, muzeum, filharmonii, udział w seminariach naukowych i wykładach na wyższych uczelniach, w bibliotekach. Umożliwienie uczniom realizowania indywidualnego toku nauczania oraz indywidualnego programu nauki. Udział w realizacji projektów i programów pozaszkolnych dotyczących rozwoju potencjału intelektualnego i umiejętności przedmiotowych. Kształtowanie twórczej postawy poprzez zaangażowanie młodzieży w organizację uroczystości szkolnych np. otrzęsiny, wigilie klasowe, Święto Szkoły (udział uczniów w dekoracji pomieszczeń szkolnych podczas uroczystości, akademii, przygotowywanie i udział w imprezach artystycznych. Rozwijanie umiejętności artystycznych i przedmiotowych poprzez współtworzenie Kroniki Szkoły, gazetki szkolnej WiFi, The IB- Times, szkolnej strony internetowej, szkolnej telewizji. Prezentowanie prac plastycznych i fotograficznych uczniów w galerii szkolnej. Edukacja kulturalna w ramach pracy biblioteki szkolnej, organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną np. spotkania poetyckie, spotkania ze sławnymi ludźmi, organizowanie konkursów artystycznych, przygotowanie tablic propozycji kulturalnych i prezentacji literackich. 6

7 Praca z uczniem mającym trudności w nauce. Zapewnienie możliwości rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań zgodnych z zapotrzebowaniem uczniów. Organizacja systemu zindywidualizowanej pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja różnych form pracy z uczniami mającymi trudności w nauce. Diagnoza i ocena poziomu wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany kompetencji językowych dla uczniów rozpoczynających naukę w celu przydziału do grupy językowej, sprawdziany wewnątrzszkolne, maturę próbną, próbny egzamin gimnazjalny. Egzamin maturalny. Egzamin gimnazjalny Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Zapoznanie uczniów klas drugich liceum oraz przypomnienie uczniom klas trzecich liceum oraz ich rodzicom zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zapoznanie uczniów klas drugich gimnazjum oraz przypomnienie uczniom klas trzecich gimnazjum oraz ich rodzicom zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Wicedyrektor Nauczyciele Uwzględnienie tematyki dotyczącej matury oraz egzaminu gimnazjalnego na radach pedagogicznych. Opracowanie harmonogramu egzaminu maturalnego 2016r., rozpowszechnianie i popularyzacja wśród młodzieży i rodziców wszelkich nowości dotyczących Matury 2016, przygotowanie i aktualizacja tablicy informacyjnej. Zorganizowanie zajęć dodatkowych i konsultacji z przedmiotów wybranych przez uczniów jako przedmioty maturalne. 7

8 Matura międzynarodowa. Przygotowanie uczniów do matury międzynarodowej. Przeprowadzenie próbnej matury i analiza jej wyników. Zapoznanie z wynikami matury uczniów i rodziców. Przygotowanie uczniów klas I i II do matury poprzez organizowanie sprawdzianów wewnątrzszkolnych z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Realizacja programu matury międzynarodowej (pracownie lekcyjne, kursy językowe, szkolenia IB dla nauczycieli różnych przedmiotów, rozwijanie współpracy z uczelniami wyższymi). Poszerzenie oferty proponowanych przedmiotów w zakresie przygotowania do matury międzynarodowej. Program MYP IB Podjęcie działań mających na celu wdrożenie programu IB MYP - The International Baccalaureate (IB) Middle Years Programme (MYP) Dalsza edukacja absolwentów. Przygotowanie uczniów do podjęcia kolejnego etapu kształcenia. Pomoc uczniom w wyborze kierunku dalszego kształcenia poprzez organizowanie zajęć z doradzą zawodowym, psychologiem, pedagogiem, spotkań z przedstawicielami różnych grup zawodowych i pracownikami wyższych uczelni oraz szkół policealnych, zorganizowanie w szkole Targów edukacyjnych, aktualizacja w bibliotece szkolnej biblioteczki zaopatrzonej w informatory, broszury itp. dotyczące szkół policealnych i wyższych uczelni. Udział uczniów w pracach Ośrodka Kariery. Udział uczniów w przedsięwzięciach rozwijających ich umiejętności kluczowe ramach edukacji Podstawy przedsiębiorczości. Wicedyrektor Pedagodzy Psycholog Doradca zawodowy 8

9 Edukacja europejska. Realizacja Deutsches DSD programu Sprachdiplom Podjęcie współpracy ze szkołami europejskimi, wymiana młodzieży ze szkołami w ramach programów oraz projektów europejskich. Śledzenie losów absolwentów - zbieranie informacji o dalszych losach absolwentów, spotkania z absolwentami szkoły, którzy osiągnęli sukces zawodowy. Realizacja innowacji pedagogicznej DSD i związanych z nią przedsięwzięć. Uzyskanie przez absolwentów programu DSD certyfikatów uprawniających ich do podjęcia studiów w Niemczech. Systematyczna realizacja tematyki edukacji europejskiej na zajęciach lekcyjnych różnych przedmiotów. Pozyskiwanie nowych partnerów (szkół europejskich) do realizacji projektów unijnych. Dokumentowanie i propagowanie efektów współpracy europejskiej na szkolnej stronie internetowej, w galerii szkolnej współpraca europejska na parterze budynku szkolnego, w gazetce szkolnej i telewizji szkolnej. Udział uczniów w konkursach o tematyce europejskiej. Zespół nauczycieli programu DSD Wszyscy nauczyciele Zespół ds. współpracy europejskiej Demokracja szkolna. Rozwijanie szkolnej. demokracji Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności za współrządzenie szkołą w ramach pracy w Samorządzie Uczniowskim. Opiekun SU Przeprowadzenie demokratycznych wyborów w celu wyłonienia przedstawicieli do struktur SU.. Kształcenie demokratycznych metod rozwijania konfliktów poprzez prowadzenie pogadanek i warsztatów. Organizowanie debat o tematyce społecznej, debat oxfordzkich na bieżące tematy polityczne, poznawanie przez uczniów zasad demokracji. Nauczyciele WOS i historii, historii i społeczeństwa 9

10 Udział uczniów w projektach Centrum Edukacji Obywatelskiej. Organizowanie wyjazdów zainteresowanych uczniów do Sejmu RP, spotkań z pracownikami naukowymi UwB. II. Wychowanie i opieka Obszar Zadania Formy działania Osoby odpowiedzialne Zapobieganie Ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły oraz Szkolnego Programu niedostosowaniu Profilaktyki. społecznemu i zachowaniom Rodzice ryzykownym młodzieży. Realizacja pracy z zespołami klasowymi Szkolnego Programu Działalność wychowawcza i profilaktyczna szkoły. Profilaktyki oraz systematyczne monitorowanie i ewaluacja w/w programu. Opracowanie metod pracy i sposobu oceniania ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych i ujęcie ich w PSO. Uwzględnienie działań zmierzających do zapobiegania uzależnieniom w klasowych planach pracy wychowawczej. Uczniowie Wicedyrektor Pedagodzy Wychowawcy Współpraca ze specjalistami w zakresie organizowania zajęć profilaktycznych dla młodzieży. Nauczyciele Zapobieganie trudnościom w nauce. Wprowadzenie do przy SU, gazetki szkolnej, 2LOTV, elementów związanych z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowego trybu życia. Współpraca w ramach profilaktyki uzależnień z miejskimi instytucjami takimi, jak: Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii, Miejska Komisja ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych, Młodzieżowy 10

11 Ośrodek Terapii i Readaptacji, Policja. Systematyczny monitoring frekwencji uczniowskiej i reagowania na nieusprawiedliwione nieobecności uczniów oraz podejmowanie działań naprawczych. Przeprowadzenie diagnozy zespołów klasowych. Opracowanie planów pracy wychowawczej z uwzględnieniem zagadnień związanych z profilaktyką. Monitoring i ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki. Opracowanie wniosków i uwzględnienie ich w Szkolnym Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki. Prowadzenie lekcji wychowawczych i pedagogicznych na temat technik uczenia się. Kierowanie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi do poradni psychologiczno pedagogicznych. Zorganizowanie zajęć edukacyjnych uczniom objętym indywidualnym tokiem nauczania. Organizowanie w miarę możliwości zajęć wyrównawczych, organizowanie pomocy koleżeńskiej. Indywidualizacja pracy na zajęciach z uczniem mniej zdolnym. Zorganizowanie Koła Wolontariatu uczniów wspomagających kolegów z dysfunkcjami oraz trudnościami w nauce. 11

12 Wychowanie uczniów w duchu patriotycznomoralnym. Wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania dla historii Polski i tradycji narodowej poprzez organizowanie uroczystości rocznicowych. Wzbudzanie i podtrzymywanie poczucia dumy z przynależności do społeczności ZSO nr 2 w Białymstoku oraz szacunku dla tradycji szkoły poprzez: propagowanie historii szkoły, rozwijanie obrzędowości związanej z osobą i działalnością patronki szkoły, organizowanie spotkań z absolwentami szkoły, organizowanie uroczystych obchodów Święta Szkoły. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach patriotycznych szkolnych, miejskich i państwowych. Współpraca z Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym organizowanie uroczystości i imprez. Organizowanie akcji charytatywnych. Zorganizowanie koła wolontariatu sprawującego opiekę nad emerytowanymi nauczycielami II LO i absolwentkami Żeńskiego Gimnazjum. Sprawowanie opieki przez uczniów nad grobami byłych nauczycieli. Działalność opiekuńcza szkoły. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas lekcji, przerw, imprez i wycieczek szkolnych. Właściwa opieka podczas zajęć, przerw, imprez szkolnych, wycieczek. Dyżury nauczycieli podczas przerw. Organizacja i planowanie wycieczek zgodnie z odrębnym regulaminem. Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów w poszczególnych oddziałach zgodnie z procedurami WSO. Wychowawcy Pedagodzy Wszyscy nauczyciele 12

13 Wprowadzenie uczniów klas pierwszych w życie szkoły. Spotkanie informacyjne dla uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego. Zorganizowanie zajęć integracyjnych dla uczniów klas I LO i PG w pierwszym miesiącu nauki. Przeprowadzenie we wszystkich klasach pogadanek na temat bezpiecznego dojścia i dojazdu do szkoły oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i na wycieczkach szkolnych. Nabycie przez uczniów i nauczycieli umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, szkolenia i kursy BHP dla nauczycieli. Zapoznanie uczniów z przepisami związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa w budynku szkolnym oraz zachowaniem w czasie alarmu. Monitorowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. Higiena pracy i nauki. Podjęcie działań mających na celu ograniczanie stresu szkolnego. Wystawianie ocen zgodnie z przepisami prawa oraz z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych. Przestrzeganie dnia bez odpowiedzi ucznia, który otrzymał go w nagrodę za wzorową frekwencję. Informowanie ucznia o grożących ocenach niedostatecznych na koniec semestru oraz przewidywanych ocenach rocznych oraz umożliwienie ich poprawy. Wszyscy nauczyciele Pedagodzy Indywidualna pomoc uczniom wykazującym trudności w nauce lub borykającym się z problemami rodzinnymi. Organizowanie warsztatów na temat radzenia sobie ze stresem w szkole i poza szkołą. 13

14 Zaopatrywanie biblioteki szkolnej w literaturę o tematyce radzenia ze stresem. Zagospodarowanie wolnego czasu zgodnie z potrzebami uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych. Prowadzenie edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Organizowanie w szkole imprez rozrywkowych, wycieczek, które mają na celu relaks oraz utrzymanie przez uczniów emocjonalnej równowagi. Popularyzowanie sportu, rekreacji i turystyki, jako aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez organizowanie wycieczek, biwaków, imprez sportowych, kuligów, prowadzenie pogadanek i konkursów. Kształtowanie nawyków związanych z troską o higienę fizyczną i psychiczną. Utrzymywanie porządku i czystości na terenie szkoły i wokół budynku. Udostępnienie uczniom szafek, w których mogą przechowywać podręczniki szkolne. Współpraca rodzicami. z Dobra współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów. Rodzic jako współtwórca szkoły. Systematyczne informowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych i wychowawczych szkoły oraz o wynikach nauczania i zachowaniu oraz ważnych wydarzeniach z życia szkoły. Zbieranie wśród rodziców opinii o pracy szkoły. Prowadzenie edukacji rodziców w ramach wspierania ich w roli wychowawczej wobec dzieci. Wszyscy nauczyciele Systematyczne informowanie uczniów i rodziców o osiągnięciach i niepowodzeniach uczniów. Organizowanie zebrań i konsultacji dla 14

15 rodziców kilka razy w kwartale. Przekazywanie aktualnych informacji o uczniu z wykorzystaniem dziennika elektronicznego (oceny, frekwencja, inne uwagi o uczniu). Doraźne kontakty z rodzicami w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i edukacyjnych, systematyczny kontakt z rodzicami uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz mającymi trudności w nauce. Udzielanie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej: pozyskiwanie środków finansowych na stypendia, organizowanie akcji charytatywnych. Współpraca z rodzicami w zakresie spraw remontowych i wyposażenia szkoły. Włączanie rodziców do organizacji uroczystości i imprez szkolnych. Zorganizowanie raz w semestrze tzw. Dnia Otwartego szkoły. III. Organizacja i zarządzanie Obszar Zadania Formy działania Osoby odpowiedzialne Organizacja pracy szkoły Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z prawem i jej statutem. Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016. Opracowanie arkusza organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i 15

16 opiekuńczej szkoły zgodnie z przepisami prawa. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2015/2016 i zapoznanie z nim rady pedagogicznej z uwzględnieniem wniosków z roku poprzedniego oraz priorytetów MEN i Kuratorium Oświaty. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Korzystanie z dziennika elektronicznego jako systemu zarządzania relacjami. Nadzór pedagogiczny Właściwa organizacja nadzoru pedagogicznego. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w ramach nadzoru pedagogicznego w celu oceny ich pracy. Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i zapewnienie wykorzystania jej wyników do doskonalenia jakości pracy szkoły. Przekazywanie radzie pedagogicznej wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Promocja szkoły Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku szkolnym i lokalnym. Propagowanie osiągnięć szkoły, nauczycieli i uczniów w mediach. Upowszechnianie sukcesów uczniów i ich opiekunów w gazetkach szkolnych, telewizji szkolnej, w kronice szkoły, na apelach i w mediach. Udział szkoły w rankingach. Przygotowanie folderów szkolnych, plakatów i innych materiałów, w tym multimedialnych, promujących szkołę. Prezentacja osiągnięć szkoły na szkolnej stronie internetowej, w gazetce szkolnej, w telewizji szkolnej 2LO TV w galerii szkolnej i kronice Wszyscy nauczyciele 16

17 szkolnej, tworzenie ciekawej oferty edukacyjnej dla przyszłych kandydatów oraz promocja szkoły podczas Dni Otwartych Szkoły, spotkaniach informacyjnych w szkołach gimnazjalnych i podstawowych. Włączenie rodziców w działania promocyjne na rzecz szkoły. Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły o nowe profile zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Realizacja innowacji pedagogicznych, min. w klasie objętej honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski. Udział uczniów w grantowych programach artystycznych i promowanie osiągnięć szkoły w imprezach zewnętrznych. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym i wychowawczym. Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb nauczycieli i priorytetów szkoły. Rozpoznanie aktualnych potrzeb nauczycieli w zakresie WDN oraz doskonalenia zewnętrznego. Organizowanie warsztatów prowadzonych przez szkolnych pedagogów i liderów WDN. Zapraszanie na rady pedagogiczne szkoleniowe doradców metodycznych i konsultantów. Aktywny udział nauczycieli w pracach zespołów przedmiotowych i wychowawczych. Dzielenie się umiejętnościami i wiedzą uzyskaną podczas kursów doskonalących, kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych. Wspieranie udziału nauczycieli w konferencjach metodycznych, 17

18 warsztatach i kursach. Umożliwienie i pomoc nauczycielom w podjęciu lub kontynuacji studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych. Pomoc nauczycielom w uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego - zapewnienie opiekunów stażu nauczycielom rozpoczynającym staż, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z nauczycielami stażystami. Motywowanie nauczycieli i pomoc w zdobywaniu kwalifikacji egzaminatora do przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz uprawnień egzaminatora egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno przyrodniczych, języka obcego nowożytnego. Opieka nad nauczycielami nowozatrudnionymi: zapoznanie ze stanem organizacyjnym i podstawowymi zasadami pracy szkoły, zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę szkoły - Statutem Szkoły, WSO i Szkolnym Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, przeprowadzenie w pierwszych dniach pracy wszechstronnych rozmów o charakterze instruktażowo doradczym, udzielenie pomocy w zakresie prowadzenia dokumentacji pedagogicznej. 18

19 Baza szkoły Modernizacja bazy szkoły Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego. Wzbogacanie bazy szkoły. Podjecie działań mających na celu budowę nowoczesnego centrum naukowo-językowego (auli szkoły). Uzupełnianie zasobu szafek na podręczniki dla uczniów gimnazjum i liceum. Uzupełnienie wyposażenia pracowni przedmiotowych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne. Zwiększenie stanu księgozbioru bibliotecznego oraz zasobu czasopism. Wzbogacanie wyposażenia klubu szkolnego. Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 została zatwierdzona i przyjęta do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ZSO Nr 2 w Białymstoku dnia 27 sierpnia 2015 roku. 19

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 1 Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy został

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI RAMOWY PLAN ROCZNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1. Tworzenie warunków do kreatywności

Bardziej szczegółowo

Udział w zawodach sportowych.

Udział w zawodach sportowych. KONCEPCA PRACY ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO SZKOLNO GIMNAZJALNEGO W RUCHOCICACH LATA 2013 2018 Opracował zespół w składzie: Aldona Walkowiak - przewodnicząca Wioletta Herkt Monika Nowak Ewa Rubczyńska Monika Stachowiak

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo