Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016

2 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych opiekunów uczniów, nauczycieli w zakresie kształcenie, wychowania i opieki oraz rozwoju zawodowego. Cele szczegółowe: - doskonalenie jakości pracy szkoły, - zapewnienie społeczności szkolnej optymalnych i bezpiecznych warunków kształcenia i wychowania, - zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, - zapewnienie rozwoju osobowego ucznia, - intensyfikowanie działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych, - promocja szkoły oraz dbanie o jej dobry wizerunek w środowisku lokalnym, - współpraca z rodzicami, instytucjami, środowiskiem lokalnym, - podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły, - dbałość o wysoką jakość zarządzania i sprawność organizacyjną szkoły, - dbałość o właściwy klimat pracy, - wspieranie rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej i niepedagogicznej. 2

3 I. Kształcenie Obszar Zadania Formy działania Osoby odpowiedzialne Dokumentacja. Dokumentacja regulująca Opracowanie planów pracy zespołów przedmiotowych oraz proces kształcenia w ZSO problemowo-zadaniowych na rok 2015/2016 z uwzględnieniem Nr 2 jest zgodna z prawem, wniosków z ostatniego roku szkolnego. Wicedyrektor spójna, uwzględnia Ewaluacja przedmiotowych systemów oceniania dla klas LO i PG. Weryfikacja planów dydaktycznych zapewniających realizację celów Przewodniczący korelację nauczania kształcenia, treści nauczania oraz zalecanych warunków i sposobów zespołów poszczególnych realizacji podstawy programowej, także z uwzględnieniem wyników przedmiotowych przedmiotów, potrzeby, egzaminu maturalnego i gimnazjalnego. możliwości i aspiracje Wszyscy Analiza i weryfikacja szkolnego zestawu programów nauczania, uczniów oraz bazę szkoły. nauczyciele dostosowanie ich do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów, analiza wymagań programowych stawianych uczniom PG i LO opiniowanie i ocena programów nauczania do klas gimnazjum oraz liceum. Zapoznanie uczniów i rodziców z WSO, PSO, kryteriami oceniania, wymaganiami edukacyjnymi oraz obowiązującymi podręcznikami. Systematyczna realizacja treści kształcenia zgodnie z przyjętymi planami dydaktycznymi zgodnymi z programami nauczania. Tworzenie, analiza i weryfikacja dokumentacji potrzebnej do realizacji programu matury międzynarodowej. Aktualizacja szkolnego zestawu podręczników, zgodnego z przepisami prawa, na rok szkolny 2016/2017. Opracowanie zasad oraz dokumentacji regulującej zaopatrzenie uczniów klas pierwszych gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z literą prawa. 3

4 Warunki procesu kształcenia. Zapewnienie właściwego kształcenia. warunków procesu Dbałość o estetykę oraz systematyczne wzbogacanie klasopracowni w pomoce dydaktyczne. Wykorzystanie na zajęciach nowoczesnych technologii (np. prezentacji multimedialnych oraz Internetu). Zaopatrywanie biblioteki szkolnej w niezbędny księgozbiór, systematyczne jej uzupełnianie w nowości wydawnicze z dziedziny literatury pięknej i popularnonaukowej. Wzbogacenie w księgozbiór i nagrania dźwiękowe biblioteczek języków obcych. Nauczyciele Wicedyrektor Nauczyciele bibliotekarze Nauczyciele języków obcych Powiększanie księgozbioru biblioteki językowej o podręczniki niezbędne w realizacji programu matury międzynarodowej oraz gimnazjum dwujęzycznego. Całodniowe zapewnienie uczniom dostępu do komputera (Internetu) w czytelni szkolnej oraz poprzez sieć WiFi. Nauczyciele wychowania fizycznego Zapewnienie warunków do utrzymywania sprawności fizycznej, systematyczne wzbogacania katedry W-F w niezbędny sprzęt do ćwiczeń. Urozmaicenie oferty zajęć sportowych. Zorganizowanie dnia sportu. Pomoc uczniom w zaopatrzeniu w podręczniki i materiały pomocnicze przez organizowanie giełdy używanych podręczników. Zaopatrzenie uczniów klas pierwszych gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z dotacją MEN. Nauczyciele bibliotekarze 4

5 Przebieg procesu kształcenia. Proces kształcenia przebiega z wykorzystaniem nowoczesnych, właściwie dobranych i skutecznych metod. Prowadzenie zajęć w oparciu o aktywizujące, nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej. Utrzymanie wysokiego wskaźnika EWD. Nauczanie z wykorzystaniem integracji międzyprzedmiotowej. Wszyscy nauczyciele Nauczyciel rozbudza pasje uczniów. Przygotowanie uczniów do kolejnych etapów olimpiad i konkursów przedmiotowych. Organizowanie szkolnego etapu olimpiad i konkursów przedmiotowych. Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wdrażanie innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych w zakresie organizacji pracy szkoły, metodyki nauczania, rozwijania zainteresowań. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. Realizowanie programu współpracy z uczelniami wyższymi Naukowe inspiracje : organizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni w szkole, organizowanie wyjść uczniów na wyższe uczelnie. Praca z uczniem uzdolnionym. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów z uwzględnieniem różnych form i metod pracy. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Motywowanie uczniów do większego wysiłku poprzez zgłaszanie uczniów do nagród Prezydenta Miasta, Prezesa Rady Ministrów itp., stypendia a szkoły, dyplomy, podziękowania, statuetki II LO, możliwość otrzymania honorowego wyróżnienia Perła księżnej, Uczeń na 6 lub tytułu Sapieżanki II LO, listy gratulacyjne wręczane rodzicom uczniów osiągającym bardzo dobre wyniki nauczania. 5

6 Rozbudzanie zainteresowań poprzez uczestnictwo uczniów w życiu kulturalnym organizowanie wyjść do kina, teatru, muzeum, filharmonii, udział w seminariach naukowych i wykładach na wyższych uczelniach, w bibliotekach. Umożliwienie uczniom realizowania indywidualnego toku nauczania oraz indywidualnego programu nauki. Udział w realizacji projektów i programów pozaszkolnych dotyczących rozwoju potencjału intelektualnego i umiejętności przedmiotowych. Kształtowanie twórczej postawy poprzez zaangażowanie młodzieży w organizację uroczystości szkolnych np. otrzęsiny, wigilie klasowe, Święto Szkoły (udział uczniów w dekoracji pomieszczeń szkolnych podczas uroczystości, akademii, przygotowywanie i udział w imprezach artystycznych. Rozwijanie umiejętności artystycznych i przedmiotowych poprzez współtworzenie Kroniki Szkoły, gazetki szkolnej WiFi, The IB- Times, szkolnej strony internetowej, szkolnej telewizji. Prezentowanie prac plastycznych i fotograficznych uczniów w galerii szkolnej. Edukacja kulturalna w ramach pracy biblioteki szkolnej, organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną np. spotkania poetyckie, spotkania ze sławnymi ludźmi, organizowanie konkursów artystycznych, przygotowanie tablic propozycji kulturalnych i prezentacji literackich. 6

7 Praca z uczniem mającym trudności w nauce. Zapewnienie możliwości rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań zgodnych z zapotrzebowaniem uczniów. Organizacja systemu zindywidualizowanej pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja różnych form pracy z uczniami mającymi trudności w nauce. Diagnoza i ocena poziomu wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany kompetencji językowych dla uczniów rozpoczynających naukę w celu przydziału do grupy językowej, sprawdziany wewnątrzszkolne, maturę próbną, próbny egzamin gimnazjalny. Egzamin maturalny. Egzamin gimnazjalny Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Zapoznanie uczniów klas drugich liceum oraz przypomnienie uczniom klas trzecich liceum oraz ich rodzicom zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zapoznanie uczniów klas drugich gimnazjum oraz przypomnienie uczniom klas trzecich gimnazjum oraz ich rodzicom zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Wicedyrektor Nauczyciele Uwzględnienie tematyki dotyczącej matury oraz egzaminu gimnazjalnego na radach pedagogicznych. Opracowanie harmonogramu egzaminu maturalnego 2016r., rozpowszechnianie i popularyzacja wśród młodzieży i rodziców wszelkich nowości dotyczących Matury 2016, przygotowanie i aktualizacja tablicy informacyjnej. Zorganizowanie zajęć dodatkowych i konsultacji z przedmiotów wybranych przez uczniów jako przedmioty maturalne. 7

8 Matura międzynarodowa. Przygotowanie uczniów do matury międzynarodowej. Przeprowadzenie próbnej matury i analiza jej wyników. Zapoznanie z wynikami matury uczniów i rodziców. Przygotowanie uczniów klas I i II do matury poprzez organizowanie sprawdzianów wewnątrzszkolnych z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Realizacja programu matury międzynarodowej (pracownie lekcyjne, kursy językowe, szkolenia IB dla nauczycieli różnych przedmiotów, rozwijanie współpracy z uczelniami wyższymi). Poszerzenie oferty proponowanych przedmiotów w zakresie przygotowania do matury międzynarodowej. Program MYP IB Podjęcie działań mających na celu wdrożenie programu IB MYP - The International Baccalaureate (IB) Middle Years Programme (MYP) Dalsza edukacja absolwentów. Przygotowanie uczniów do podjęcia kolejnego etapu kształcenia. Pomoc uczniom w wyborze kierunku dalszego kształcenia poprzez organizowanie zajęć z doradzą zawodowym, psychologiem, pedagogiem, spotkań z przedstawicielami różnych grup zawodowych i pracownikami wyższych uczelni oraz szkół policealnych, zorganizowanie w szkole Targów edukacyjnych, aktualizacja w bibliotece szkolnej biblioteczki zaopatrzonej w informatory, broszury itp. dotyczące szkół policealnych i wyższych uczelni. Udział uczniów w pracach Ośrodka Kariery. Udział uczniów w przedsięwzięciach rozwijających ich umiejętności kluczowe ramach edukacji Podstawy przedsiębiorczości. Wicedyrektor Pedagodzy Psycholog Doradca zawodowy 8

9 Edukacja europejska. Realizacja Deutsches DSD programu Sprachdiplom Podjęcie współpracy ze szkołami europejskimi, wymiana młodzieży ze szkołami w ramach programów oraz projektów europejskich. Śledzenie losów absolwentów - zbieranie informacji o dalszych losach absolwentów, spotkania z absolwentami szkoły, którzy osiągnęli sukces zawodowy. Realizacja innowacji pedagogicznej DSD i związanych z nią przedsięwzięć. Uzyskanie przez absolwentów programu DSD certyfikatów uprawniających ich do podjęcia studiów w Niemczech. Systematyczna realizacja tematyki edukacji europejskiej na zajęciach lekcyjnych różnych przedmiotów. Pozyskiwanie nowych partnerów (szkół europejskich) do realizacji projektów unijnych. Dokumentowanie i propagowanie efektów współpracy europejskiej na szkolnej stronie internetowej, w galerii szkolnej współpraca europejska na parterze budynku szkolnego, w gazetce szkolnej i telewizji szkolnej. Udział uczniów w konkursach o tematyce europejskiej. Zespół nauczycieli programu DSD Wszyscy nauczyciele Zespół ds. współpracy europejskiej Demokracja szkolna. Rozwijanie szkolnej. demokracji Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności za współrządzenie szkołą w ramach pracy w Samorządzie Uczniowskim. Opiekun SU Przeprowadzenie demokratycznych wyborów w celu wyłonienia przedstawicieli do struktur SU.. Kształcenie demokratycznych metod rozwijania konfliktów poprzez prowadzenie pogadanek i warsztatów. Organizowanie debat o tematyce społecznej, debat oxfordzkich na bieżące tematy polityczne, poznawanie przez uczniów zasad demokracji. Nauczyciele WOS i historii, historii i społeczeństwa 9

10 Udział uczniów w projektach Centrum Edukacji Obywatelskiej. Organizowanie wyjazdów zainteresowanych uczniów do Sejmu RP, spotkań z pracownikami naukowymi UwB. II. Wychowanie i opieka Obszar Zadania Formy działania Osoby odpowiedzialne Zapobieganie Ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły oraz Szkolnego Programu niedostosowaniu Profilaktyki. społecznemu i zachowaniom Rodzice ryzykownym młodzieży. Realizacja pracy z zespołami klasowymi Szkolnego Programu Działalność wychowawcza i profilaktyczna szkoły. Profilaktyki oraz systematyczne monitorowanie i ewaluacja w/w programu. Opracowanie metod pracy i sposobu oceniania ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych i ujęcie ich w PSO. Uwzględnienie działań zmierzających do zapobiegania uzależnieniom w klasowych planach pracy wychowawczej. Uczniowie Wicedyrektor Pedagodzy Wychowawcy Współpraca ze specjalistami w zakresie organizowania zajęć profilaktycznych dla młodzieży. Nauczyciele Zapobieganie trudnościom w nauce. Wprowadzenie do przy SU, gazetki szkolnej, 2LOTV, elementów związanych z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowego trybu życia. Współpraca w ramach profilaktyki uzależnień z miejskimi instytucjami takimi, jak: Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii, Miejska Komisja ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych, Młodzieżowy 10

11 Ośrodek Terapii i Readaptacji, Policja. Systematyczny monitoring frekwencji uczniowskiej i reagowania na nieusprawiedliwione nieobecności uczniów oraz podejmowanie działań naprawczych. Przeprowadzenie diagnozy zespołów klasowych. Opracowanie planów pracy wychowawczej z uwzględnieniem zagadnień związanych z profilaktyką. Monitoring i ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki. Opracowanie wniosków i uwzględnienie ich w Szkolnym Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki. Prowadzenie lekcji wychowawczych i pedagogicznych na temat technik uczenia się. Kierowanie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi do poradni psychologiczno pedagogicznych. Zorganizowanie zajęć edukacyjnych uczniom objętym indywidualnym tokiem nauczania. Organizowanie w miarę możliwości zajęć wyrównawczych, organizowanie pomocy koleżeńskiej. Indywidualizacja pracy na zajęciach z uczniem mniej zdolnym. Zorganizowanie Koła Wolontariatu uczniów wspomagających kolegów z dysfunkcjami oraz trudnościami w nauce. 11

12 Wychowanie uczniów w duchu patriotycznomoralnym. Wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania dla historii Polski i tradycji narodowej poprzez organizowanie uroczystości rocznicowych. Wzbudzanie i podtrzymywanie poczucia dumy z przynależności do społeczności ZSO nr 2 w Białymstoku oraz szacunku dla tradycji szkoły poprzez: propagowanie historii szkoły, rozwijanie obrzędowości związanej z osobą i działalnością patronki szkoły, organizowanie spotkań z absolwentami szkoły, organizowanie uroczystych obchodów Święta Szkoły. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach patriotycznych szkolnych, miejskich i państwowych. Współpraca z Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym organizowanie uroczystości i imprez. Organizowanie akcji charytatywnych. Zorganizowanie koła wolontariatu sprawującego opiekę nad emerytowanymi nauczycielami II LO i absolwentkami Żeńskiego Gimnazjum. Sprawowanie opieki przez uczniów nad grobami byłych nauczycieli. Działalność opiekuńcza szkoły. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas lekcji, przerw, imprez i wycieczek szkolnych. Właściwa opieka podczas zajęć, przerw, imprez szkolnych, wycieczek. Dyżury nauczycieli podczas przerw. Organizacja i planowanie wycieczek zgodnie z odrębnym regulaminem. Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów w poszczególnych oddziałach zgodnie z procedurami WSO. Wychowawcy Pedagodzy Wszyscy nauczyciele 12

13 Wprowadzenie uczniów klas pierwszych w życie szkoły. Spotkanie informacyjne dla uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego. Zorganizowanie zajęć integracyjnych dla uczniów klas I LO i PG w pierwszym miesiącu nauki. Przeprowadzenie we wszystkich klasach pogadanek na temat bezpiecznego dojścia i dojazdu do szkoły oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i na wycieczkach szkolnych. Nabycie przez uczniów i nauczycieli umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, szkolenia i kursy BHP dla nauczycieli. Zapoznanie uczniów z przepisami związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa w budynku szkolnym oraz zachowaniem w czasie alarmu. Monitorowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. Higiena pracy i nauki. Podjęcie działań mających na celu ograniczanie stresu szkolnego. Wystawianie ocen zgodnie z przepisami prawa oraz z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych. Przestrzeganie dnia bez odpowiedzi ucznia, który otrzymał go w nagrodę za wzorową frekwencję. Informowanie ucznia o grożących ocenach niedostatecznych na koniec semestru oraz przewidywanych ocenach rocznych oraz umożliwienie ich poprawy. Wszyscy nauczyciele Pedagodzy Indywidualna pomoc uczniom wykazującym trudności w nauce lub borykającym się z problemami rodzinnymi. Organizowanie warsztatów na temat radzenia sobie ze stresem w szkole i poza szkołą. 13

14 Zaopatrywanie biblioteki szkolnej w literaturę o tematyce radzenia ze stresem. Zagospodarowanie wolnego czasu zgodnie z potrzebami uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych. Prowadzenie edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Organizowanie w szkole imprez rozrywkowych, wycieczek, które mają na celu relaks oraz utrzymanie przez uczniów emocjonalnej równowagi. Popularyzowanie sportu, rekreacji i turystyki, jako aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez organizowanie wycieczek, biwaków, imprez sportowych, kuligów, prowadzenie pogadanek i konkursów. Kształtowanie nawyków związanych z troską o higienę fizyczną i psychiczną. Utrzymywanie porządku i czystości na terenie szkoły i wokół budynku. Udostępnienie uczniom szafek, w których mogą przechowywać podręczniki szkolne. Współpraca rodzicami. z Dobra współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów. Rodzic jako współtwórca szkoły. Systematyczne informowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych i wychowawczych szkoły oraz o wynikach nauczania i zachowaniu oraz ważnych wydarzeniach z życia szkoły. Zbieranie wśród rodziców opinii o pracy szkoły. Prowadzenie edukacji rodziców w ramach wspierania ich w roli wychowawczej wobec dzieci. Wszyscy nauczyciele Systematyczne informowanie uczniów i rodziców o osiągnięciach i niepowodzeniach uczniów. Organizowanie zebrań i konsultacji dla 14

15 rodziców kilka razy w kwartale. Przekazywanie aktualnych informacji o uczniu z wykorzystaniem dziennika elektronicznego (oceny, frekwencja, inne uwagi o uczniu). Doraźne kontakty z rodzicami w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i edukacyjnych, systematyczny kontakt z rodzicami uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz mającymi trudności w nauce. Udzielanie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej: pozyskiwanie środków finansowych na stypendia, organizowanie akcji charytatywnych. Współpraca z rodzicami w zakresie spraw remontowych i wyposażenia szkoły. Włączanie rodziców do organizacji uroczystości i imprez szkolnych. Zorganizowanie raz w semestrze tzw. Dnia Otwartego szkoły. III. Organizacja i zarządzanie Obszar Zadania Formy działania Osoby odpowiedzialne Organizacja pracy szkoły Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z prawem i jej statutem. Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016. Opracowanie arkusza organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i 15

16 opiekuńczej szkoły zgodnie z przepisami prawa. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2015/2016 i zapoznanie z nim rady pedagogicznej z uwzględnieniem wniosków z roku poprzedniego oraz priorytetów MEN i Kuratorium Oświaty. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Korzystanie z dziennika elektronicznego jako systemu zarządzania relacjami. Nadzór pedagogiczny Właściwa organizacja nadzoru pedagogicznego. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w ramach nadzoru pedagogicznego w celu oceny ich pracy. Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i zapewnienie wykorzystania jej wyników do doskonalenia jakości pracy szkoły. Przekazywanie radzie pedagogicznej wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Promocja szkoły Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku szkolnym i lokalnym. Propagowanie osiągnięć szkoły, nauczycieli i uczniów w mediach. Upowszechnianie sukcesów uczniów i ich opiekunów w gazetkach szkolnych, telewizji szkolnej, w kronice szkoły, na apelach i w mediach. Udział szkoły w rankingach. Przygotowanie folderów szkolnych, plakatów i innych materiałów, w tym multimedialnych, promujących szkołę. Prezentacja osiągnięć szkoły na szkolnej stronie internetowej, w gazetce szkolnej, w telewizji szkolnej 2LO TV w galerii szkolnej i kronice Wszyscy nauczyciele 16

17 szkolnej, tworzenie ciekawej oferty edukacyjnej dla przyszłych kandydatów oraz promocja szkoły podczas Dni Otwartych Szkoły, spotkaniach informacyjnych w szkołach gimnazjalnych i podstawowych. Włączenie rodziców w działania promocyjne na rzecz szkoły. Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły o nowe profile zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Realizacja innowacji pedagogicznych, min. w klasie objętej honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski. Udział uczniów w grantowych programach artystycznych i promowanie osiągnięć szkoły w imprezach zewnętrznych. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym i wychowawczym. Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb nauczycieli i priorytetów szkoły. Rozpoznanie aktualnych potrzeb nauczycieli w zakresie WDN oraz doskonalenia zewnętrznego. Organizowanie warsztatów prowadzonych przez szkolnych pedagogów i liderów WDN. Zapraszanie na rady pedagogiczne szkoleniowe doradców metodycznych i konsultantów. Aktywny udział nauczycieli w pracach zespołów przedmiotowych i wychowawczych. Dzielenie się umiejętnościami i wiedzą uzyskaną podczas kursów doskonalących, kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych. Wspieranie udziału nauczycieli w konferencjach metodycznych, 17

18 warsztatach i kursach. Umożliwienie i pomoc nauczycielom w podjęciu lub kontynuacji studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych. Pomoc nauczycielom w uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego - zapewnienie opiekunów stażu nauczycielom rozpoczynającym staż, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z nauczycielami stażystami. Motywowanie nauczycieli i pomoc w zdobywaniu kwalifikacji egzaminatora do przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz uprawnień egzaminatora egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno przyrodniczych, języka obcego nowożytnego. Opieka nad nauczycielami nowozatrudnionymi: zapoznanie ze stanem organizacyjnym i podstawowymi zasadami pracy szkoły, zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę szkoły - Statutem Szkoły, WSO i Szkolnym Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, przeprowadzenie w pierwszych dniach pracy wszechstronnych rozmów o charakterze instruktażowo doradczym, udzielenie pomocy w zakresie prowadzenia dokumentacji pedagogicznej. 18

19 Baza szkoły Modernizacja bazy szkoły Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego. Wzbogacanie bazy szkoły. Podjecie działań mających na celu budowę nowoczesnego centrum naukowo-językowego (auli szkoły). Uzupełnianie zasobu szafek na podręczniki dla uczniów gimnazjum i liceum. Uzupełnienie wyposażenia pracowni przedmiotowych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne. Zwiększenie stanu księgozbioru bibliotecznego oraz zasobu czasopism. Wzbogacanie wyposażenia klubu szkolnego. Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 została zatwierdzona i przyjęta do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ZSO Nr 2 w Białymstoku dnia 27 sierpnia 2015 roku. 19

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach zatwierdzona do realizacji dnia 16.09.2013r. 1 Obszar pracy Zarządzanie i organizacja Zadanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI Podstawa prawna Programu Wychowawczego Szkoły : Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY 2014/2015. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

PLAN DYDAKTYCZNY 2014/2015. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu 1 PLAN DYDAKTYCZNY 2014/2015 Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu Lp. Formy realizacji Termin Odpowiedzialny Współodpowiedzialny 1. Kontynuacja działań związanych z procesem kształcenia: a. dbałość

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku szkolnym 2016/2017

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku szkolnym 2016/2017 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku m Obszary pracy szkoły : I. Organizacja pracy dydaktycznej szkoły; II. Zarządzanie szkołą; III. Kształcenie; IV. Wychowanie i opieka; V. Współpraca z rodzicami i środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014

PLAN PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 1 Plan Pracy ZSO w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 Zadania Sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna za realizację Osoby

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA/PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W Dąbrowie Górniczej ROK SZKOLNY 2013/2014 Nasza Szkoła wspiera wychowawcze działania Rodziców I. Priorytety pracy oddziału przedszkolnego: 1. stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy XLII Liceum Ogólnokształcącego im M. Konopnickiej na rok szkolny 2016/2017

Program wychowawczy XLII Liceum Ogólnokształcącego im M. Konopnickiej na rok szkolny 2016/2017 Program wychowawczy XLII Liceum Ogólnokształcącego im M. Konopnickiej na rok szkolny 2016/2017 1 Program wychowawczy na rok szkolny 2016/2017 został opracowany na podstawie Ustawy o systemie oświaty, potrzeb

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania. - umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dobrze zorganizowanym miejscem pracy. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Organizacja zespołu VIII

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zadania Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków służbowych wszystkim

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego mgr XXX nauczyciela w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Od 1.09.2010 do 31.05.2013 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ul. Powstańców Śl. 1, 46-080 Chróścice Tel./fax.: /77/4695-334 e-mail: sekretariat@szkolachroscice.pl PLAN PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH rok szkolny 2013/2014 WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 Szkoła miejscem przyjaznym i bezpiecznym. 2 1. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole. Budowanie pozytywnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ na lata 2010-2015 CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ na lata 2010-2015 CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ na lata 2010-2015 CEL GŁÓWNY Budowanie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

Plan pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy na rok szkolny 2014/2015 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/15 w szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Anna Chadam nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 2 wzamościu Zamość,26X.2000r. Pan mgr Henryk Borowik Dyrektor Gimnazjum nr 2 wzamościu Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Zespołu szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2012/13

Roczny plan pracy Zespołu szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2012/13 Roczny plan pracy Zespołu szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2012/13 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I. Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły przez: współpracę z rodzicami współpracę

Bardziej szczegółowo

ZSO Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

ZSO Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Zadanie Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne za realizację Osoby współodpowiedzialne Termin realizacji I. ORGANIZACYJNE 1. Zorganizowanie pracy szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie KONCEPCJA PRACY III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2011-2014 W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie Bezpieczne i przyjazne Liceum drogą do: o zdobywania rzetelnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ CELE PROGRAMU: Wspomaganie prawidłowego rozwoju osobowości uczniów poprzez zindywidualizowanie procesów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 I. PRIORYTETY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017: 1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich w roku szkolnym 2015/2016 Plan opracowany został na podstawie: 1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014 L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Organizacja pracy zespołu - Zaplanowanie zdań zespołu przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I. DEFINICJA Uczeń zdolny to uczeń wykazujący indywidualne, ponadprzeciętne możliwości skutecznego działania w różnych dziedzinach, osiągający lepsze wyniki w nauce

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. Górników i Energetyków Turowa. w Zgorzelcu ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. Górników i Energetyków Turowa. w Zgorzelcu ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju. Szkoły Podstawowej nr 34. im. Sportowców Hajduckich. w Chorzowie

Plan rozwoju. Szkoły Podstawowej nr 34. im. Sportowców Hajduckich. w Chorzowie Plan rozwoju Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie na lata 2015-2018 1 Plan rozwoju Szkoły Podstawowej im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie koncentruje się wokół kilku obszarów

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15 Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I. Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły przez: współpracę z rodzicami współpracę

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Łowicz, ul. Kaliska 12. tel./fax. (0-46)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Łowicz, ul. Kaliska 12. tel./fax. (0-46) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 12 tel./fax. (0-46) 837-37-85 sp1lowicz@wp.pl www.sp1lowicz.eu... Koncepcja pracy w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie. rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie. rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie rok szkolny 2014/2015 I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA (KSZTAŁCENIE) 1. Programy nauczania 1. Skompletowanie szkolnego zestawu zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo

I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Sposoby realizacji

I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Sposoby realizacji Lp. zadania I.1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. I.2 I.3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni 1.Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Anna Włodarczyk-Jarzębska Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO LO W WOŁCZYNIE w roku szkolnym 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO LO W WOŁCZYNIE w roku szkolnym 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO LO W WOŁCZYNIE w roku szkolnym 2015/2016 Celem głównym pracy wychowawczej LO jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów we wszystkich wymiarach: intelektualnym,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 Program współpracy z rodzicami jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

MICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU

MICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU PLAN PRACY GIMNAZJUM im. BISKUPA MICHAŁA KOZALA W BIAŁOŚLIWIU rok szkolny 2015/2016 Przedstawiony i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną 15 września 2015 r. 1 I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Zadania Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły Koncepcja pracy szkoły na lata 2012 2015. Rada Pedagogiczna zatwierdza do realizacji Koncepcję Pracy Szkoły na lata 2012 2015 Uchwała Nr 5/2011/2012 z dnia 12 stycznia 2012 rok 1 OBSZARY ROZWOJU Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2016/2017

rok szkolny 2016/2017 rok szkolny 2016/2017 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017. 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2016/17

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2016/17 Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2016/17 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I. Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły przez: współpracę z rodzicami współpracę

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 Zarządzanie i organizacja. Analiza dokumentacji osobowej nauczycieli. Przydział

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo