Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL /12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL /12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL /12, zwany w dalszej części Projektem 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji 3. Projekt realizowany jest przez Miasto Białystok/Publiczne Gimnazjum nr 8, zwane dalej szkołą, w okresie od roku 4. Regulamin uczestnictwa w Projekcie określa: 1) cele i założenia projektu; 2) zakres i formy wsparcia; 3) kryteria rekrutacji uczestników projektu oraz warunki ich uczestnictwa w projekcie; 4) uprawnienia i obowiązki uczestników; 5) zasady monitoringu i kontroli 6) postanowienia końcowe

2 2 CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 1. Celem głównym projektu jest wyrównanie w okresie 20 miesięcy szans edukacyjnych i zwiększenie szans życiowych uczestniczących w zajęciach dodatkowych w atrakcyjnej ofercie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania, uzupełniających braki w wiedzy uczniów osiągających niskie wyniki w nauce i pozwalających na wszechstronny rozwój uczniów w grupie 51 dziewcząt i 63 chłopców 2. Cele szczegółowe: a) Wzrost poziomu kompetencji kluczowych i wiedzy wśród uczniów objętych projektem w zakresie przedmiotów humanistycznych i matematyczno przyrodniczych w okresie 20 miesięcy b) Wzrost umiejętności i wiedzy na zajęciach wyrównawczych w grupie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w okresie realizacji projektu (20 miesięcy) c) Wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem w grupie uczniów o specyficznych potrzebach (klasy sms) d) Wzrost umiejętności społecznych i radzenia sobie z problemami uczniów objętych projektem (20 miesięcy) e) Wzrost świadomości mocnych i słabych stron pod kątem orientacji zawodowej u uczniów uczestniczących w zajęciach z doradztwa zawodowego w okresie trwania projektu (20 miesięcy) 3 ZAKRES I FORMY WSPARCIA 1. Projekt obejmuje wsparcie dla 160 uczniów w następujących formach: a) Blok humanistyczny: Klub Filmowy

3 Klub Teatralny Klub Taneczny Klub Językowy b) Klub matematyczno-przyrodniczy: Klub Matematyka Klub Młodych Einsteinów Klub Informatyka Klub Ekonomisty c) Warsztaty: Jestem tolerancyjny, Jesteśmy równi, Wierzę w siebie d) Zajęcia z doradcą zawodowym: Planuję własną przyszłość e) Wyjazdy edukacyjne do Warszawy (Klub Ekonomisty i Teatralny) f) Tutoring indywidualne wsparcie dla uczniów klas pierwszych g) Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki h) Indywidualna terapia pedagogiczna i) Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne zajęcia z psychologiem sportu j) Zajęcia na pływalni 2. Dopuszcza się udział tego samego ucznia/uczennicy w więcej niż jednej formie wsparcia. 3. Tutoringiem objęci zostają uczniowie klas pierwszych. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość udzielenia wsparcia tutora uczniom klas wyższych.

4 4 KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Projekt skierowany jest do osób objętych edukacją w szkole gimnazjalnej 1) Objętych edukacją w Publicznym Gimnazjum nr 8 zamieszkałych na terenie Miasta Białystok, województwie podlaskim oraz uczęszczających do klas mistrzowskich 2. Rekrutacja uczniów/uczennic do Projektu prowadzona jest w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości szans i płci. 3. Rekrutacja na wszystkie zajęcia odbywa się w sposób ciągły w terminie od 13 września 2012 r. do r. do godz Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych zostaną wywieszone w siedzibie Publicznego Gimnazjum nr roku o godz Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Publicznego Gimnazjum nr 8, Białystok, ul. Konopnickiej 3 w godzinach od 8.00 do W realizacji projektu mogą uczestniczyć uczniowie i uczennice Publicznego Gimnazjum nr W przypadku uczniów i uczennic PG nr 8, będą oni rekrutowani na bezpłatne zajęcia dodatkowe wspierające i rozwijające na podstawie wyników obserwacji pedagogicznej prowadzonej przez nauczycieli. 7. W sytuacji wytypowania większej liczby uczniów/uczennic, pierwszeństwo mają ci uczniowie i uczennice, dla których udział w dodatkowych zajęcia pozwoli na wyrównanie zaobserwowanych dysfunkcji, a w szczególności dotyczy to uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz

5 uczniowie/uczennice klas pierwszych i drugich. W sytuacji wolnych miejsc na zajęcia mogą zgłaszać się uczniowie/uczennice klas trzecich PG nr 8 8. Warunkiem udziału ucznia/uczennicy w projekcie jest złożenie wymaganych dokumentów przez rodziców ucznia-uczennicy/opiekunów prawnych: 1) Karta zgłoszenia, stanowiąca załącznik nr 1 2) Deklaracji Uczestnictwa ucznia/uczennicy w Projekcie, stanowiącej załącznik nr 2 3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia/uczennicy, stanowiące załącznik nr 3 oraz rodziców/opiekunów (załącznik 5 i 6) 4) Deklaracja o dochodach rodziny, w przypadku spełnienia kryteriów w tym samym zakresie przez większą liczbę uczestników projektu. (załącznik nr 4) 5) Zaświadczenie lekarskie o wadach postawy (dotyczy zajęć na pływalni) 6) Oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w zajęciach na pływalni 9. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu rekrutacyjnym, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem 10. Rekrutację do udziału w projekcie przeprowadzi komisja rekrutacyjna, zwana dalej Komisją, w składzie: 1) Dyrektor PG 8 2) koordynator projektu 3) osoba wskazana przez Dyrektora PG 8, 11. Komisja dokonując rekrutacji sporządzi listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu, w przypadku większej liczby chętnych - listy rezerwowe.

6 12. Uczniowie/uczennice z list rezerwowych przyjmowane będą w przypadku wolnych miejsc, jeżeli rodzice/opiekunowie prawni, po otrzymaniu informacji o takiej możliwości, potwierdzą chęć uczestnictwa swojego dziecka w Projekcie oraz spełnione będą warunki określone w Regulaminie. 13. O przyjęciu dzieci do udziału w realizacji projektu decydować będą kolejne kryteria: 1) z rodzin o najniższych dochodach, 2) rodziców samotnie je wychowujących 3) z rodzin wielodzietnych 4) dojeżdżających z małych miejscowości 5) Pierwszeństwo mają grupy niedoreprezentowane 6) Posiadający opinię poradni pedagogiczno psychologicznej (dotyczy zajęć wyrównawczych) 7) Posiadających zaświadczenie lekarskie o płaskostopiu, skrzywieniu kręgosłupa oraz innych wadach postawy (zajęcia na pływalni) 8) Zajęcia z psychologiem sportu dotyczą wyłącznie uczniów klas mistrzostwa sportowego 9) W przypadku spełnienia w/w kryteriów w tym samym zakresie decydować będzie kolejność zgłoszeń. 5 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 1. Każdy Beneficjent ma prawo do nieodpłatnego udziału w Projekcie Szkoła Mistrzów- odkrywamrozwijam się-tworzę 2. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Możliwe jest też prowadzenie zajęć w soboty.

7 3. W trakcie realizacji Projektu uczennice/uczniowie maja zapewnione bezpłatne pomoce naukowe i dydaktyczne, 4. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników Projektu obowiązani są do: 1) wypełnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu, 2) przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, 3) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 5. Rodzic/prawny opiekun dziecka wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie swojego wizerunku oraz wizerunku dziecka na niekomercyjne potrzeby Projektu, w szczególności na zdjęciach i filmach zamieszczanych wyłącznie w materiałach informacyjnych i promujących Projekt oraz działalność PG 8, załącznik nr 6 6. Rodzic/prawny opiekun dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych własnych oraz dziecka na potrzeby Projektu zgodnie z zapisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 7. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 8. W przypadku konieczności rezygnacji z udziału w Projekcie Rodzic/opiekun prawny dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 8 w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniem, załącznik nr 7

8 6 ZASADY MONITORINGU I KONTROLI 1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji - wypełnianie ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwo w innych badaniach będących elementem monitoringu i ewaluacji Projektu w trakcie trwania projektu i po zakończeniu swojego udziału w nim. 2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są jest do niezwłocznego udzielania wszelkich informacji oraz udostępniania wszelkich dokumentów związanych z uczestnictwem w Projekcie na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli i zaangażowanych we wdrażanie Poddziałania Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 2. Publiczne Gimnazjum nr 8 zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8, w oparciu m. in. o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. 6. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

9 Załącznik nr 1 KARTA ZGŁOSZENIA Ucznia/uczennicy w ramach projektu Szkoła Mistrzów- odkrywam-rozwijam się-tworzę Imię i nazwisko rodzica:. Adres zamieszkania... Adres do korespondencji.. Telefon kontaktowy... Zgłaszam udział mojego dziecka. Numer PESEL dziecka.. Do udziału w Projekcie oraz w następujących zajęciach dodatkowych: Klub Filmowy Klub Teatralny Klub Taneczny Klub Językowy k) Klub matematyczno-przyrodniczy: Klub Matematyka Klub Młodych Einsteinów Klub Informatyka

10 Klub Ekonomisty o o o o o o o Warsztaty: Jestem tolerancyjny, Jesteśmy równi, Wierzę w siebie Zajęcia z doradcą zawodowym: Planuję własną przyszłość Tutoring indywidualne wsparcie dla uczniów klas pierwszych Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki Indywidualna terapia pedagogiczna Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne zajęcia z psychologiem sportu Zajęcia na pływalni Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Publiczne Gimnazjum nr 8 w celu realizacji projektu Szkoła Mistrzów- odkrywam-rozwijam się tworzę- zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm). miejscowość, data. czytelny podpis

11 Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna..... (imię i nazwisko dziecka) w projekcie: Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL /12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajanie prawdy, niniejszym oświadczam, iż dane zawarte w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych są zgodne z prawdą. Jednocześnie pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. rodzica/opiekuna) (miejscowość, data) (czytelny podpis

12 Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych mojej córki / mojego syna. W związku z przystąpieniem do Projektu : Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND- POKL /12, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, Warszawa; 2) dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia i obsługi projektu: Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL /12 3) dane osobowe mojego dziecka mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia wsparcia, ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) mam prawo dostępu do treści danych, do danych mojego dziecka i ich poprawiania data podpis rodzica/opiekuna prawnego

13 Załącznik nr 4 Deklaracja o dochodach rodziny za okres ostatnich 3 miesięcy 201 roku Oświadczam, że w skład mojego gospodarstwa domowego wchodzą następujące osoby: L.p. Nazwisko i imię data urodzenia stopień pokrewieństwa Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody netto moje i członków mojej rodziny wynosiły: L.p. Nazwa zakładu pracy Uzyskany dochód netto z 3 miesięcy Uwagi Dochód miesięczny na 1 członka rodziny data. czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

14 Załącznik nr 5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego. imię i nazwisko W związku z przystąpieniem do Projektu : Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND- POKL /12,Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, Warszawa; 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia i obsługi projektu: Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL /12 3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia wsparcia, ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) mam prawo dostępu do treści danych, do moich danych i ich poprawiania data podpis rodzica/opiekuna prawnego

15 Załącznik nr 6. Nazwisko I imię rodzica/opiekuna prawnego OŚWIADCZENIE 1. W związku z udziałem w projekcie: : Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND- POKL /12 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w okresie od roku do roku przez Miasto Białystok/Publiczne Gimnazjum nr 8 wyrażam zgodę do nieodpłatnego rozpowszechniania imienia i nazwiska, wizerunku (zdjęć), wywiadów i nagrań w materiałach informacyjno-promocyjnych, służących promocji Projektu, przygotowywanych przez podmioty nadzorujące i realizujące Projekt w celach niekomercyjnych. 2. Zgoda, o której mowa w pkt 1 nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności: w plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie itp. 3. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych) względem Publicznego Gimnazjum nr 8, z tytułu wykorzystywania wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. 4. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych i materiałów jest Miasto Białystok/Publiczne Gimnazjum nr 8 data.. podpis rodzica/opiekuna prawnego

16 Załącznik nr 7 Rezygnacja z udziału w Projekcie Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND- POKL /12 Ja niżej podpisany/a... oświadczam, że z dniem.. rezygnuję z udziału mojej córki / mojego syna imię i nazwisko dziecka w projekcie Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL /12Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji Jednocześnie informuję, że przyczyną rezygnacji z udziału w projekcie jest:... data. podpis rodzica / opiekuna prawnego

17

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier ED.042.12.2014 Częstochowa,01.04.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Szkoła bez barier współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r. KAPITAł. KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI... Zarządzenie Nr 20/2014 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców

Podkarpacie stawia na zawodowców Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1. biurze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

4'bo I c2oll't- Uchwala Nr f IV Zarządu Powiatu Nowotlworskiego z dnia.~.~.. rq..~9j?ltff(aa.~..~3((,

4'bo I c2oll't- Uchwala Nr f IV Zarządu Powiatu Nowotlworskiego z dnia.~.~.. rq..~9j?ltff(aa.~..~3((, NARODOWA STRATEGIASPÓINO~CI.wA,~,!\-.~.,.~...,~ '$" "T.,..' /:"T'f D~ }''''{;rr... V~.,!:t;..;l. r, ''rl':'i 1... W NOWY~l Dwors«lVJ..a2~,wiook.iał vi, Ignsceg.o P 'Ił (""6-"I(lG r-:c"",,'/

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo