WIADOMO CI POSK NOWYCH CZASÓW REALIA. Nr POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII POLISH SOCIAL & CULTURAL ASSOCIATION LTD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMO CI POSK NOWYCH CZASÓW REALIA. Nr 57 2009 POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII POLISH SOCIAL & CULTURAL ASSOCIATION LTD"

Transkrypt

1 WIADOMO CI POSK Nr REALIA NOWYCH CZASÓW POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII POLISH SOCIAL & CULTURAL ASSOCIATION LTD

2 POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII WIADOMO CI POSK POLSCE I WOLNYM POLAKOM NA PO YTEK Londyn 2009

3 POSK TO NASZE DZIE O POLSCE I WOLNYM POLAKOM NA PO YTEK POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII Polish Social and Cultural Association Ltd King Street, London W6 0RF Tel.: Fax:

4 10 maja ubiegłego roku Emeline Pankhurst tam w górze u miechała si triumfalnie: Walny Zjazd POSK-u po raz pierwszy funkcj przewodnicz cej powierzył KOBIECIE! Dzi kuj Pa stwu za zaufanie. Podj łam si pełnienia tej zaszczytnej funkcji z pełn wiadomo ci jej kompleksowo ci, któr precyzuje poni sze motto: POSK musi kontynuować idee i tradycje swoich zało ycieli przy równoczesnym uwzgl dnieniu realiów, jakie narzucaj nowe czasy. Podzielmy powy sze motto na segmenty: 1. Zało enia POSK nadal musi spełniać swoj rol O rodka Społeczno-Kulturalnego, w którym literatura (biblioteka), muzyka (koncerty), sztuki pi kne (galeria), wreszcie ywe polskie słowo (teatr) maj swoje niezaprzeczalne pierwsze stwo. W ramach powy szego w czasie mojej kadencji, biblioteka kontynuowała swoj rol popularyzowania polskiej ksi ki, w galerii, dzi ki pani Janinie Baranowskiej eksponowali swoje prace malarze, a na scenie teatru wystawiono szereg spektakli, zorganizowano szereg koncertów, a nawet, dzi ki niezwykle ofiarnej pracy i zaanga owaniu pani Marisy Stachów po raz pierwszy wystawiona została opera naszego narodowego kompozytora Stanisława Moniuszki. Dzi ki panom Markowi Greliakowi i Janowi Serafinowi du ym powodzeniem cieszy si Jazz Café. 2. Realia nowych czasów Od wej cia Polski do Unii Europejskiej, jest nas w Zjednoczonym Królestwie du o wi cej i bardziej zró nicowane s potrzeby i oczekiwania od POSK-u. Postawiłam sobie zadanie zaanga owania nowo-powstaj cych organizacji i nowych członków indywidualnych w działalno ć POSK-u. I tu - musz sama siebie pochwalić - zaczynam ju odnosić sukcesy. Dzi ki Polish Psychologists Club, jednej z takich nowych organizacji udało mi si stworzyć co w rodzaju sobotniego przedszkola, gdzie pod opiek dwóch kwalifikowanych przedszkolanek, bawi si dzieci, a rodzice mog na miejscu uzyskać od wykwalifikowanych psychologów fachow porad dotycz c problemów wychowawczych. Ka dy rozumie, e aby realizować wy ej - i w wielkim skrócie przedstawion działalno ć niezb dne s fundusze. A jak Pa stwo na pewno wiedz FUNDUSZE zawsze były pi t achilesow POSK-u. Od zarania POSK borykał sie z problemem braku funduszy. I tak jest dzisiaj. Dotychczas deficytowe saldo pokrywane było z procentów jakie przynosiły lokaty Funduszu Przyszło ci POSK-u oraz z przekazanych spadków i dotacji. 3

5 Dzisiaj, w dobie kryzysu gospodarczego, procenty z lokat s znikome, spadków jest coraz mniej, dotacje coraz rzadziej si zdarzaj. A koszta rosn! Bie ce wydatki na administracj (wynagrodzenie pracowników), na utrzymanie w nale nym stanie starzej cego si budynku, realizacja stale zaostrzaj cych si przepisów BHP i przeciwpo arowych, to problemy z którymi bezustannie borykaj si członkowie Zarz du: od strony technicznej dr Olgierd Lalko - przewodnicz cy Komisji Domu, pan dr Leszek Bojanowski zajmuj cy si BHP oraz od strony finansowej pan Robert Wi niowski skarbnik. Wymienionym panom bardzo dziekuj za ich wkład pracy. Spotkanie Polish Psychologists Club Zarz d POSK-u bardzo aktywnie zabiega o rodki finansowe: a/ wszystkie biura s wynaj te i wszystkie umowy o najem zaktualizowane, b/ dzi ki bezinteresownej pracy pana dr Olgierda Lalko, oddziedziczone po pani Gray mieszkanie w Cheltenham zostało odnowione i ju jest wynaj te, c/ remont 9 Ravenscourt Avenue został sko czony. Dochód z trzech mieszka oddanych agencji do wynaj cia, zacznie zwracać wło one w remont nakłady, d/ udało mi si wynegocjować za bezdurno u ytkowanie pomieszcze na wspomniane ju sobotnie przedszkole. Jednak panie przedszkolanki musz być opłacane. Na ten cel wnie li my do Wspólnoty Polskiej pro b o dotacj, e/ podnie li my stawk za wynajem Galerii. Posuni cie, podejrzewam, nie popularne, ale zapewniam Pa stwa dokonane po uprzednim rozeznaniu rynku. Galeria POSK-u jest nadal najta szym miejscem expozycji w całym zachodnim Londynie. Ale to wszystko nie wystarcza! 4

6 f/ Zarz d szuka tak e sposobów zmniejszenia wydatków. W czasie mojej kadencji, po długich dyskusjach Zarz d doszedł do wniosku, e prowadzone w poprzednich kadencjach debaty na temat ewentualnego zatrudnienia płatnego managing director nabieraj sensu. POSK-owi niezb dna jest osoba, która cał swoj prac skoncentruje na wyszukiwaniu ródeł rodków finansowych dla POSK-u oraz marketingu sal do wynaj cia. Jeste my przekonani, e wykwalifikowany(-a), do wiadczony(-a) w tej dziedzinie pracownik, potrafiłby zdobyć dla POSK-u fundusze wielokrotnie przekraczaj ce koszta swojego zatrudnienia. Wracaj c do realiów naszych czasów... Statut POSK-u liczy ponad 40 lat i wymaga dostosowania do obecnie istniej cych i przewidywanych w przyszło ci warunków. Pracuje ju nad tym powołana przez Zarz d Komisja Statutowa, której przewodniczy pani Monika Skowro ska, kwalifikowany prawnik. Projekt unowocze nionego statutu zostanie oczywi cie oddany pod dyskusj w pierwszej kolejno ci Radzie POSK-u, a nast pnie pod dyskusj i do zatwierdzenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków POSK-u. Westminster Cathedral - uroczysta msza z okazji obchodów 90-lecia wi ta Niepodległo ci yjemy w czasach trudnych i bardzo odmiennych od tych, w których nasi przodkowie budowali POSK. Odmienne warunki sprawiaj, e coraz mniej ludzi anga uje si w prac społeczn, a bez tej POSK-owi trudno b dzie przetrwać. Zapraszam, prosz, namawiam do współpracy z nami. 5

7 Tym, wymienionym z nazwiska i tym nie wymienionym, którzy bezinteresownie, z potrzeby pracy dla Sprawy oddaj swój czas i wiedz, a wi c specjalnie Zarz dowi kadencji oraz tym wszystkim którzy szli mi z pomoc i radami składam gor ce podzi kowania. Równie serdeczne podzi kowania za wkład pracy i lojalno ć składam całemu członowi administracyjnemu z panem Bartkiem Nowakiem na czele oraz paniom Iwonie Abramian, Marysi Stenzel i Krystynie Raczy skiej, które sprawnie i z pełnym oddaniem prowadz sekretariat POSK-u. Opłatek POSK-u. Przewodnicz ca Ewa Brzeska i Konsul Robert Rusiecki Prosz Pa stwa, miniony rok był rokiem bardzo pracowitym, ale przyniósł mi wiele zadowolenia z tej pracy. EWA BRZESKA Przewodnicz ca POSK-u 6

8 7

9 Po egnanie p. Marty Bielec Po egnanie p. Marka Titowa 8

10 DZIAŁ FINANSOWY Główne wydarzenia finansowe POSK-u w 2008 r. Rok finansowy 2008 sko czył si niedoborem 85 tys. (2007- nadwy ka 454 tys.) i zasadniczy deficyt POSK-u wzrósł do 295 tys. (2007 deficyt 202 tys.). Główne wydarzenia finansowe: 265 tys. otrzymano ze spadków i dotacji ( tys.). Główny spadkodawca to p. Stanisław Seliga 241 tys. (w 2007 otrzymano w spadku po p. Stanisławie Selidze 326 tys., po p. Irminie Marii Roefler 27 tys. i po p. Lechu Zawadzkim 100 tys.); 150 tys. po yczono z Fundacji Przyszło ci POSK-u ( tys. otrzymano jako dar od Fundacji Przyszło ci POSK-u); 200 tys. wydano na remont 9 Ravenscourt Avenue, w celu komercjalnego wynajmu mieszka. Te 200 tys. przekazano POSK-owi w styczniu 2009 z Fundacji Przyszło ci POSK-u w formie po yczki; Fundusz Fundacji Przyszło ci POSK-u zmniejszył si o około 15% z powodu kryzysu finansowego który nast pił pod koniec 2008 r. Drukowanie Wiadomo ci POSK-u odbywa si miesi c przed drukowaniem sprawozda finansowych POSK-u, które w formie broszury s doł czone i rozesłane razem z Wiadomo ciami POSK-u. Tak jak w poprzednim roku, w tej broszurce znajd si bardziej szczegółowe obja nienia cyfr podanych powy ej. Komentarz Historycznie, je li si odejmie jednorazowe przychody takie jak spadki, POSK operuje z bie cym deficycytem wynosz cym około tys. rocznie. Ten rok nie jest wyj tkiem. Idealna sytuacja POSK-u była by, gdyby bie cy deficyt POSK-u był pokrywany przez wynajem sal i lokali, oraz dotacje z Fundacji Przyszło ci POSK-u i dotacje od osób prywatnych i organizacji. Niestety, dary od osób prywatnych i organizacji s minimalne, a dotacje które Fundacja Przyszło ci POSK-u mo e przekazać POSK-owi w przyszło ci s bardzo zredukowane z powodu zmniejszenia si odsetek od inwestycji które Fundacja posiada. Wi kszo ć wydatków takich jak wynagrodzenie pracowników, wiatło, gaz, sprz tanie, ubezpieczenie, business rates i wydatki na BHP s trudne do obni enia i w wi kszo ci wypadków POSK nie ma na nie wpływu. Wydatki te mo na ograniczyć tylko w wypadku przeprowadzenia radyklanych zmian w POSK-u. Przyszło ć 2009 b dzie trudnym rokiem dla POSK-u. Patrz c na to w kontek cie kryzysu finansowego, bez zwi kszenia przychodów i zmniejszenia rozchodów POSK mo e mieć powa ne problemy finansowe w nast pnych kilku latach. 9

11 POSK zawsze był i dalej jest oparty na członkostwie. Apeluj wi c do jego członków aby popierali inicjatywy które b d wprowadzone w celu zwi kszenia przychodów i ograniczenia rozchodów. Do tegorocznych Wiadomo ci doł czona jest ulotka z pro b o przekazywanie dotacji na rzecz POSK-u. Prosz bardzo, aby członkowie pomy leli powa nie nad finansowym wsparciem POSK-u w tym roku. Podzi kowanie Chciałbym podzi kować wszystkim, którzy si przyczyniaj do prowadzenia finansów POSK-u, a szczególnie pani Marysi Stenzel za coroczn ci k i dobrze wykonywan prac. FUNDACJA PRZYSZŁO CI POSK (THE POSK FOUNDATION) Powiernicy: Adam Ostoja- Ostaszewski Artur Rynkiewicz (do 14/06/2008) Wojciech Tobiasiewicz (od 14/06/2008) Robert Wi niowski (Przewodnicz cy) Marcin Zaremba Andrzej Zakrzewski Główne wydarzenia finansowe Fundacji Przyszło ci POSK-u w roku 2008: W roku 2008 po yczono POSK-owi na generalne wydatki 150 tys. i warto ć Fundacji spadła do 2,085 tys. Komentarz Jak wiadomo, w 2008 powstał nagły i niespodziewany kryzys finansowy, który miał miał bardzo negatywny wpływ na inwestycje. Inwestycje Fundacji s zale ne od waha na rynkach finansowych i niestety, warto ć Fundacji spadła o około 15%. (W porównaniu: FTSE All Share Index spadł o około 32% i FTSE 100 spadł o około 31% mi dzy 01/01/2008 i 31/12/2008). Jak w poprzednim roku, w broszurce rozesłanej z Wiadomo ciami znajd Pa stwo bardziej szczegółowe obja nienia cyfr dotycz cych Fundacji. ROBERT WI NIOWSKI 10

12 ZARZ D POSK-u W KADENCJI 2008/2009 Ewa Brzeska Hanna Lubaczewska Artur Rynkiewicz Robert Wi niowski Olgierd Lalko Tomasz Wachowiak Krystyna Bell Paweł Pastuszek Leszek Bojanowski Janusz Marszewski Janina Kwiatkowska Monika Skowro ska Janina Baranowska - przewodnicz cy - sekretarz - wiceprzewodnicz cy i Dział Spraw Zewn trznych - skarbnik - Dział Domu - Dział Biblioteczny - Dział Kultury - Dział Techniczny - Dział Bezpiecze stwa i Higieny Pracy - Dział Pozyskiwania Funduszy - Dział Opieki Społecznej - Dział Spraw Zleconych - Galeria POSK SKŁAD RADY POSK-u W KADENCJI 2008/2009 Andersz Danuta Baranowska Janina Becla Ewa Becla Bogusław Bell Krystyna Bildziuk Artur Bojanowski Leszek Brzeska Ewa Dereszewska Krystyna Gogoli ska Jolanta Grablewska Irena Greliak Marek Jabło ska Barbara Jarosz Jerzy Kaczmarski Piotr Klamut Wojciech Kolosi ska Iza Kruczkowska Young Maria Ks. Prałat Tadeusz Kukla Kwiatkowska Janina Lalko Olgierd Laskiewicz Marek Lipniacka Ewa Lubaczewska Hanna Łozi ski Zygmunt Makulski Andrzej Maresch Eugenia Marszewski Janusz Mier-J drzejowicz Włodzimierz Miziniak Helena Młudzi ska Joanna Morganti-Stachów Marisa Nowak Kazimierz Ostoja-Ostaszewski Adam Pastuszek Paweł Rowi ski Krzysztof Ró ycka Irena Rynkiewicz Artur Skowro ska Monika Stachurski Grzegorz Szydło Ryszard Tobiasiewicz Wojciech Trylski Tadeusz Wachowiak Tomasz Wi niewski Albert Wi niowski Robert Własik Barbara Zakrzewski Andrzej Zar bski Krzysztof Zaremba Szymon ółtaniecki Ryszard 11

13 ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE Stowarzyszenie Techników Polskich Towarzystwo Popierania Nauki Polskiej Zwi zek Oficerów Polskiej Marynarki Handlowej Instytut Józefa Piłsudskiego Polska Macierz Szkolna Fundusz Społeczny ołnierza Zwi zek Lotników Polskich Stowarzyszenie Lotników Polskich Blackpool Ognisko Polskie Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Polski O rodek Katolicki Leamington-Spa POSKLUB Koło Lwowian Komisja Rewizyjna Adam Ostrowski Jerzy Habdank-Toczyski Zbigniew Ogrodzi ski Wojciech Ludwig Aleksandra Podhorodecka Józef Wojtecki Kazimierz Mochli ski Jan Martens Małgorzata Sztuka Barbara Orłowska Marcin Kowal Irena Ró ycka Mieczysław Hampel Halina Nedwecka Rada POSK-u w kadencji 2008/2009 (Fot. R. Szydło) 12

14 ZAPISY TESTAMENTOWE NA RZECZ POSK-u p. prof. Stanisław Seliga 241, p. Janina Thugutt 1, p. Władysław Czajkowski p. Lily Hrynczak 2, p. Zbigniew Kosarski 1, DOTACJE NA RZECZ POSKu Mecenas Teatru 1, Maria i Tadeusz Tobiasiewicz Razem 246, Dary na rzecz POSK-u i Fundacji Przyszło ci prosimy przekazywać na adres: POSK, King Street, London W6 ORF, gdzie równie mo na otrzymać formularz na Gift Aid. Grób prof. Stanisława Seligi na cmentarzu w St. Andrew's, w Szkocji. Zmarły przekazał swój maj tek na rzecz POSK-u. Dopiero teraz, po 17 latach, z wielkim trudem udało si POSK-owi ten maj tek odzyskać. 13

15 DZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY Cele: Poszukiwanie ródeł funduszy i dotacji finansuj cych projekty POSK-owe; Zach canie członków oraz polskiego społecze stwa do pomocy finansowej. Dla ka dego członka, POSK jest instytucj z której mo e być dumny. POSK zbudowano, dzi ki wysiłkowi i finansowemu wsparciu społecze stwa polskiego w Wielkiej Brytanii. Obecnie POSK jest centrum polskiego ycia kulturalnego i społecznego na Wyspach Brytyjskich. Posiada jedyny w tym kraju polski teatr, który po wi cony jest propagowaniu polskiej sztuki; zapewnia pomieszczenie oraz finansuje działalno ć Biblioteki Polskiej z jej kolekcj polskich ksi ek oraz bezcennych archiwaliów; daje pomieszczenie wielu polskim organizacjom. Jest miejscem gdzie mo na zaprezentować polsko ć innym narodowo ciom. Ale taki budynek ma du e koszta i wydatki... Od podstawowych: jak codzienne remonty, reperacje i ogólna konserwacja, po działalno ć maj c na celu poszerzanie rodeł dochodu. Przykładem jest utrzymywanie wynajmowanych sal w odpowiednim stanie oraz zapewnienie wła ciwego sprz tu, aby mo na było je wynajmować osobom i organizacjom. W obecnym kryzysie ekonomicznym, gdy inwestycje i akcje przynosz du o mniejsze dochody, coraz trudniej jest utrzymać ten budynek w odpowiednim stanie i zapewnić POSK-owi fundusze na kontynuowanie tej jego wa nej pracy w popieraniu polskiej kultury. Wiele mniejszo ci narodowych w Wielkiej Brytanii, otrzymuje wsparcie dla swojej działalno ci w postaci jednorazowych albo regularnych dotacji od swoich członków i rodaków. My l e my musimy w podobnej formie zwrócić si do naszych rodaków o pomoc w finansowaniu POSK-owej działalno ci. W moim pierwszym roku sprawowania funkcji kierownika Działu Pozyskiwania Funduszy, spróbowałem zapoznać si z systemem ubiegania si o fundusze oraz z mo liwo ciami zach cania osób do regularnej lub jednorazowej pomocy pieni nej POSK-owi. Aby POSK mógł nadal spełniać swe zadania, konieczna jest Wasza pomoc! JANUSZ MARSZEWSKI 14

16 DZIAŁ ADMINISTRACJI Jako nowo-mianowany Sekretarz Zarz du POSK-u polegam na pomocy i wsparciu Sekretariatu. Dzi ki Bogu, tak jak w ka dym zarz dzie jest Civil Service i przy zmianach potrafi wytłumaczyć o co chodzi, tak w POSK-u biuro i jego pracownicy mog wprowadzić nowych członków w codzienn prac POSK-u. Paniom Iwonie Abramian, Marysi Stenzel i Krystynie Raczy skiej dzi kuj wła nie za tak pomoc. Poniewa Komisja Statutowa pracuje nad nowelizacj statutu POSK-u jednym z moich pierwszych zada było i dalej jest uaktualnianie członkostwa POSK-u. Na bie co ledzimy nekrologi w Dzienniku Polskim i z alem skre lamy zmarłych członków. Niestety nie dowiadujemy si w ten sposób o wszystkich, wi c apelujemy do rodzin i krewnych aby dawali nam znać o zgonie naszych członków. Zostały wysłane listy do członków za granic z pro b o potwierdzenie ich istnienia. Ci co nie odpisali zostali przeniesieni do kartoteki nieaktualnych członków. To równie dotyczy organizacji, które zako czyły swoj działalno ć. Potrzebujemy pisemnego potwierdzenia istnienia organizacji wzgl dnie jej likwidacji, by nasze akta odzwierciedlały prawdziwy stan naszego członkostwa. Członkostwo poszczególnych kół SPK zostało uporz dkowane i nieistniej ce ju koła zostały usuni te z listy członków POSK-u. Zostały wprowadzone nowe zasady przyjmowania członków do POSK-u. Nadal nowy członek musi mieć dwóch wprowadzaj cych go sponsorów. Zanim zostanie przyj ty zostaje zaproszony wraz ze swoimi sponsorami na spotkanie towarzyskie z Zarz dem w celu wzajemnego poznania si. Po takim spotkaniu Zarz d POSK-u podejmuje decyzj o przyj ciu na członka. Umowy wynajmu biur, wygasaj ce w tym roku, zostały ju podpisane. W zwi zku z trudn sytuacj ekonomiczn mog być problemy z wynaj ciem biur nowym organizacjom. HANNA LUBACZEWSKA Zarz d POSK-u w kadencji 2008/

17 KOMISJA STATUTOWA Komisja składa si z nast puj cych osób: Przewodnicz ca-monika A.M. Skowro ska; ex officio Przewodnicz ca POSK-u Ewa Brzeska, Skarbnik POSK-u Robert Wi niowski, były Przewodnicz cy POSK-u Olgierd Lalko, członek Zarz du Janusz Marszewski, Prezes Towarzystwa Popierania Nauki Polskiej Jerzy Habdank-Toczyski. Komisja została powołana przez Przewodnicz c POSK-u Ew Brzesk. Komisja podj ła si tego zadania zdaj c sobie spraw e spada na jej członków obowi zek przemy lenia podpór na których jest oparta nasza instytucja jak i zada i celów które s przed nami. Dziel c nasze dyskusje na cał seri tematów, zdawali my sobie spraw e musimy równie wzi ć pod uwag zmiany jakie nast piły w historii Polski jak i w polskim społecze stwie na Wyspach a na pewno w Londynie. Te wydarzenia niew tpliwie wpłyn na dalsz działalno ć POSK-u. W zakres naszych dyskusji weszły nie tylko kwestie prawne i kwestie finansowe np. co do dotacji ale i zastanowienie si nad rol jak powinny pełnić organy władzy w POSK-u czyli Walne Zebranie, Rada i Zarz d naturalnie. Przy tym nie nale y zapominać o głównym udziałowcu POSK-u czyli o Towarzystwie Popierania Nauki Polskiej i sprecyzowanie jego roli na przyszło ć jak i wszelkich kwestii dotycz cych Fundacji POSK-u. Komisja sporz dza obecnie dokument do konsultacji, który przedstawi nasze rozwa ania, propozycje i ewentualne rozwi zania pewnych trudnych tematów. Dokument winien być raczej obszerny i powinien doprowadzić do ywej i zdrowej dyskusji. Mam nadziej e dyskusja oka e si skuteczna i niezbyt kontrowersyjna i e doprowadzi do zdrowej, silnej organizacji. Chciałam tylko dodać, e niew tpliwie Zarz dowi i Radzie jest potrzebna dodatkowa komisja reguł i interpretacji Statutu. Pozwolili my ju sobie pewne sprawy na wietlić Z rzadowi do dalszego rozpatrzenia z ycia codziennego POSK-u np. jak powinny wygl dać wszelkie sprawy zwi zane z przyjmowaniem nowych członków. MONIKA A.M. SKOWRO SKA 16

18 DZIAŁ SPRAW ZEWN TRZNYCH CELE: Załatwianie bie cej korespondencji, pisanie listów kondolencyjnych i nekrologów; Reprezentowanie POSK-u na obchodach rocznicowych, wi tach narodowych i otwieranie wystaw; Opieka nad wycieczkami z kraju, Udział w zebraniach komisji mniejszo ci narodowych przy London Borough of Hammersmith and Fulham; Prace powiernicze w Fundacji POSK-u i w Stowarzyszeniu Powierniczym (do czerwca 2008). SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI W roku sprawozdawczym reprezentowałem POSK na nast puj cych zebraniach i uroczysto ciach: Spotkanie Opłatkowe Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej Spotkanie Opłatkowe POSKlub-u Spotkanie Opłatkowe Katolickiego O rodka Wydawniczego Veritas Zebranie Powierników Fundacji POSK Wywiad z przedstawicielem krajowej Solidarno ci Spotkanie Noworoczne w Instytucie Józefa Piłsudskiego Spotkanie Opłatkowe Polskiej Misji Katolickiej Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Polsk Fundacj Kulturaln i Konsulat R.P Spotkanie z Senatorami R.P. w POSK-u Udział w zebraniu Rady Zjednoczenia Polskiego Reprezentowanie POSK-u na pogrzebie.p. Aleksandra Szkuty Udział w sympozjum zatytułowanym Polish Jewish Relations w Goldsmith s College Uniwersytetu Londy skiego Udział w Polish Walk zorganizowanym przez POSK w imieniu London Borough of Hammersmith and Fulham Zebranie Powierników Fundacji POSK Udział w spotkaniu z Borisem Johnsonem w POSK-u Reprezentowanie POSK-u na pogrzebie.p. gen. pil. Mieczysława Sawickiego Udział w obchodzie pierwszej rocznicy działalno ci Jazz Café Spotkanie w POSK-u z delegatami Zwi zku Polaków na Litwie Udział w Konkursie Czytania zorganizowanym przez Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii Przyj cie wizyty włoskich studentów z United International College, zorganizowanej przez Studium Mniejszo ci Europejskiej Imigracji i Integracji Udział w wieczorze filmowym p.t. Polish Paths to Freedom w Imperial War Museum 17

19 Udział w obchodach 3 Majowych w Ambasadzie R.P Organizacja i nadzór nad wizyt grupy studentów ze Szczecina Wizyta uczniów z Gimnazjum Nr 21 ze Szczecina. Po prawej stronie członek Zarz du POSK-u Artur Rynkiewicz Pomoc przy obsłudze stoiska POSK-u na wystawie Positively Poland w Olympii w Londynie Udział w obchodach wi ta 3 Maja przygotowanych przez Polsk Macierz Szkoln Udział w odsłoni ciu pomnika Giles Hart Memorial w Ravenscourt Park Udział w po egnalnej kolacji konsuli: I. Truszkowskiego i H. Zawiszy Udział w obchodach 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Udział w obchodach wi ta ołnierza: otwarcie okoliczno ciowej wystawy w Instytucie Józefa Piłsudskiego i wyst p polskiego chóru w Teatrze POSK-u Uroczysty obchód wi ta Wojska Polskiego w Ambasadzie R.P Udział w uroczysto ciach zwi zanych z rocznic Bitwy o Wielk Brytani, przygotowanych przez RAF w Northolt Obchody 50-tej rocznicy wydawnictwa Stowarzyszenia Techników Polskich - Technika i Nauka Reprezentowanie POSK-u podczas otwarcia wystawy znaczków Poczty Polskiej pt. Prezydenci R.P. Ambasada R.P. 18

20 Reprezentowanie POSK-u na wykładzie prof. J. Rostowskiego min. Finansów R.P., wygłoszonego w SSEES, University College w Londynie 8/ Udział w Walnym Zebraniu Polskiej Macierzy Szkolnej Inauguracja roku akademickiego PUNO Udział w mszy dzi kczynnej odprawionej w Katedrze Westminster, z okazji 90-tej rocznicy odzyskania przez Polsk niepodległo ci Wizyta studentów włoskich z United International College w POSK-u. W rodku członek Zarz du POSK-u Artur Rynkiewicz Udział w Seminarium po wi conym rozwojowi stosunków polskobrytyjskich. Izba Gmin Konferencja w Ambasadzie R.P. zorganizowana przez Instytut Studiów Polsko- ydowskich Udział w przygotowaniu Opłatka POSK-u. ARTUR RYNKIEWICZ 19

21 DZIAŁ DOMU CELE: Poprawienie wygl du budynku i zapewnienie bezpiecze stwa wszystkim u ytkownikom i go ciom POSK-u; Remont 9 Ravenscourt Avenue i przeprowadzenie podziału na mieszkania; Zako czenie modernizacji instalacji elektrycznych; Przystosowanie si do najnowszych przepisów BHP, technicznych i prawnych. I. Prace wykonane w POSK-u w 2008 roku: 1. 9 Ravenscourt Avenue: przetarg na kontraktora prac budowlanych, wygrała firma A. Kroll Building Services. Budynek został podzielony na trzy niezale ne mieszkania, które b d przeznaczone do wynaj cia przez lokatorów. Całkowity remont pod nadzorem firmy Rumun Consulting został zako czony w planowanym terminie, a koszt prac był mniejszy o 6700 ni przewidziany bud et wynosz cy Instalacje elektryczne: dobiegaj ko ca prace zwi zane z unowocze nieniem systemów kontrolnych przy instalacjach elektrycznych. Wszystkie consumer units zostały wymienione i odpowiadaj teraz najnowszym standartom. Przeprowadzono rozdzielenie okablowania poszczególnych biur i zainstalowano liczniki. Umo liwiły one dokonanie rozlicze za zu yty pr d z poszczególnymi lokatorami. Zako czono instalacj wiateł energo-oszcz dnych w całym gmachu w celu zaoszcz dzenia energii, której cena nieustannie wzrasta. Wszystkie prace elektryczne przeprowadzała firma P.J.C. Electrical. 3. Kontrakty na dostarczanie elektryczno ci: wspólnie z firm doradcz ALFA Energy, na bie co badane s najkorzystniejsze umowy na dostaw gazu i elektryczno ci. W obecnej niejasnej sytuacji cen energetycznych staramy si podpisywać umowy roczne osobno za gaz i za elektryczno ć. Np. obecny 3-letni kontrakt za elektryczno ć ko czy si we wrze niu 2009 i nie nale y spodziewać si uzyskania tak dobrej oferty jak poprzednio. Nowy kontrakt za dostaw gazu udało si podpisać tylko na rok, ale jest po ni szej cenie ni poprzednio. 4. Energy Performance Certificate : w zeszłym roku wprowadzono nowy przepis prawny, który wymaga aby ka dy budynek, który jest wynajmowany lokatorom, posiadał tzw. Energy Performance Certificate. Wst pne prace zmierzaj ce do otrzymania takiego za wiadczenia, wa nego na 10 lat, wykonała firma Epcom. Całkowity koszt wyniósł Bezpiecze stwo: a) unowocze niono system kamer video i aparatur do nagrywania oraz zainstalowano dodatkowy system umo liwiaj cy monitorowanie dalszych pomieszcze ; b) zakupiono 2 wózki 20

22 ewakuacyjne dla osób mniej sprawnych. Przeszkolono personel w obsłudze tych wózków. 6. Krzesła: po 25 latach oraz wielu naprawach, krzesła w Teatrze stały si niebezpieczne. Zakupiono i zainstalowano 230 krzeseł w dolnej cz ci widowni kosztem Przeprowadzono przegl d wszystkich krzeseł w POSK-u (niektóre maj ju ponad 30 lat!) i postanowiono wymienić 100 krzeseł, które ju nie nadaj si do dalszej eksploatacji. 7. Biura: pomieszczenia, które zostały opuszczone przez lokatorów zostały przez naszych pracowników od wie one, przed wynaj ciem nowym lokatorom. W ten sposób odnowiono biura po Kole Lwowian, Project Leonardo, IPAK, Zwi zek Inwalidów i Haskoba. Na bie co od wie a si sal Malinow i inne sale gdy nie s w u yciu. 8. Kotłownia: naprawiono i pomalowano wszystkie drzwi w kotłowni na 5- tym pi trze. 9. Szafki i półki: zbudowano nowe szafy w przedsionku Biura Sekretariatu. Przygotowano specjalne półki na przechowywanie obrazów w Kolekcji POSK-u oraz w pokoju przy Galerii na obrazy.p. M. Lurczy skiego. 10. Sala Conrada: zainstalowano tam dodatkowe o wietlenie pomi dzy szafami oraz usprawniono mechanizmy przesuwanych drzwi w tych szafach. 11. Systemy wodne: co roku systemy wodne poł czone ze zbiornikiem na dachu gmachu s opró niane i dezynfekowane w okresie wi t, gdy POSK jest zamkni ty. 12. Okna: niedost pne okna na elewacjach frontu i tyłu zostały w tym roku, po bardzo długiej przerwie, wyczyszczone przez specjalistyczn firm. II. Plany na przyszło ć: W ostatnich latach wykonano wiele du ych remontów, które b d słu yć na długie lata. Niestety, cz ć z nich wymaga regularnych prac konserwacyjnych. Niektóre remonty, sygnalizowane ju od 10 lat nadal czekaj na rozpocz cie. Do pierwszej grupy przykładowo nale toalety, szczególnie damskie, a do drugiej piece centralnego ogrzewania i systemy wentylacyjne. Teatr nie był remontowany od pocz tku swego istnienia. Pewne projekty zmian były rozwa ane w ostatnich latach, ale z powodu braku funduszy nie zostały zrealizowane. Pilnie wymagana jest wymiana lub naprawa krzeseł na balkonie. Dachy/Tarasy: niektóre nawierzchnie dachowe nie zostały dotychczas zmienione, bo mieli my plany ich zagospodarowania, jak np. powierzchni nad sal Malinow. Wszystkie tarasy na parterze wymagaj gruntownej naprawy, a ten nad biurem Kasy został tylko tymczasowo zabezpieczony. Okna: w wielu cz ciach gmachu s nieszczelne okna. Wymagaj one wymiany na nowoczesne z podwójnym oszkleniem. Spowoduje to zmniejszenie zu ycia energii. 21

23 W obecnej kadencji Komisji Domu, kierownikiem Domu był p. Bartłomiej Nowak. Po przeprowadzeniu z wieloma kandydatami rozmów, na stanowisku zast pcy kierownika zatrudniono p. Magdalen Szklarczyk. Chciałbym zło yć szczególne podzi kowania członkom Komisji Domu, panom Jerzemu Habdank-Toczyskiemu i Zbigniewowi Ogrodzi skiemu za pomoc i zaanga owanie w prowadzeniu działalno ci tej Komisji. Dzi kuj równie p. dr Leszkowi Bojanowskiemu za współprac i za uwagi oraz rady dotycz ce przepisów BHP. Równie dzi kuj naszym kontraktorom p. Zdzisławowi Marcinkowskiemu i p. Stanisławowi Zapa nik, którzy zawsze s gotowi pomóc oraz p. Andrzejowi Rumunowi nie tylko za nadzór wi kszych prac ale równie za udzielone rady. Na zako czenie pragn łbym gor co podzi kować wszystkim pracownikom technicznym i w Recepcji z p. Kierownikiem na czele za wielkie oddanie i ci k prac. Dr OLGIERD LALKO Po egnanie dr Olgierda Lalko po zako czeniu jego kadencji Przewodnicz cego POSK-u 22

24 DZIAŁ BEZPIECZE STWA I HIGIENY PRACY (BHP) Głównym celem działalno ci Działu BHP jest zapewnienie bezpiecze stwa osobom odwiedzaj cym POSK. Dział ci le współpracuje z Kierownikiem Domu nad utrzymaniem i poprawianiem bezpiecze stwa budynku. W roku 2008 wprowadzono wiele zmian w przepisach prawnych dotycz cych BHP. Zmiany te dotycz mi dzy innymi Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act, ułatwiaj one przeprowadzenie post powania prawnego wobec organizacji, pomijaj c ustalenie winy indywidualnej. Zmiany równie dotycz wysoko ci kar, które zostały podwy szone za niektóre przest pstwa. POSK jako organizacja musi uwzgl dniać wszystkie zmiany w zakresie BHP i dostosować si do obecnego prawa. W dzisiejszej, trudnej sytuacji finansowej musimy unikać wypadków, które cz sto poci gaj za sob wysokie koszty zwi zane z wypłacaniem odszkodowa. W roku 2008, podobnie jak w latach poprzednich praca w POSK-u koncentrowała si przede wszystkim na zachowaniu standardów bezpiecze stwa. Osoby zwi zane z POSK-iem cz sto s w podeszłym ju wieku. W zwi zku z tym moja praca zwi zana jest głównie ze zmniejszeniem ryzyka wypadków w ród osób z ograniczonymi mo liwo ciami ruchowymi. Dr LESZEK BOJANOWSKI Wizyta Borisa Johnson a w POSK-u,

25 KIEROWNIK DOMU Do zakresu obowi zków Kierownika Domu nale y: Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i cisła współpraca z dr Leszkiem Bojanowskim; Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem budynku; Organizacja pracy recepcji oraz pracowników technicznych; Wynajem pomieszcze ; Prowadzenie korespondencji; Spotkania z interesantami. Podczas minionego roku doszło do kilku zmian kadrowych. Po egnali my pani Mart Bielec, wieloletni pracownic Recepcji oraz pana Marka Titowa technika teatralnego. Korzystajac z tej okazji chciałbym im serdecznie podzi kować za ci k i rzeteln prac i yczyć powodzenia na przyszło ć. Członkowie Komisji Domu Od listopada 2008 roku pozycje Duty Manager pełni pani Magdalena Szklarczyk, której wkład pracy jest niezb dny dla sprawnego funkcjonowania budynku. Bardzo dziekuj pani Magdzie za du e zaanga owanie i dobr współprac 24

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KWIDZYNIE ul. Hallera 5 Rysunek 1 - Trasa sekretariat-szkoła Rysunek 2 -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku Procedura awansu zawodowego Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Strona 1 / 6 Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Informacje ogólne Kategoria: Informacja turystyczna Długość geograficzna: 19 16' 33'' Szerokość geograficzna: 50 12' 10'' Idealny podróżnik to ten,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r.

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG (Joanna Grabowska-

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa Przyjazna Seniorom

Warszawa Przyjazna Seniorom Katalog ofert Warszawa Przyjazna Seniorom W przyjętym przez Radę m.st. Warszawy Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 określono cele i działania Miasta, które mają na celu podniesienie

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA CICIEL RUCHOMO CI - KOMPUTEROWO LUB R CZ, DU YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB BIESKIM KOLOREM. Podstawa prawna: Data wpływu deklaracji Zał cznik do Uchwały nr../2015.rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyj cia na 2006 rok programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarz dowymi oraz z innymi podmiotami prowadz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Centrum, dzia a na podstawie: 1) n. zm.); 2) alno ci kulturalnej (Dz. U. n. zm.); 3) n. zm.); 4) n. zm.);

Rozdzia 1. Centrum, dzia a na podstawie: 1) n. zm.); 2) alno ci kulturalnej (Dz. U. n. zm.); 3) n. zm.); 4) n. zm.); Rozdzia 1 1. Centrum jest samorz dow instytucj Centrum, dzia a na podstawie: 1) n. zm.); 2) alno ci kulturalnej (Dz. U. n. zm.); 3) n. zm.); 4) n. zm.); 5) niniejszego Statutu. wpisu do rejestru uzyskuje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-686330-I/11/ST/KJ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Barbara Kudrycka Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

referent prawny w Drugim Wydziale Kontroli Zamówień Departamentu Kontroli Doraźnej

referent prawny w Drugim Wydziale Kontroli Zamówień Departamentu Kontroli Doraźnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-03-31 Data wygaśnięcia 2016-03-31 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referent prawny w Drugim Wydziale Kontroli

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgodnie pozostawać placówka W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/33/20 14/JK Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia. Zarządzenie Nr;lol{ /2014 Burmistrza Opoczna z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin rekrutacji kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej na rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ SZCZECIN 2013r. 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA a) Charakter prawny Wspólnoty Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, może jednak nabywać prawa i zaciągać

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Na podstawie art. 86 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo