WIADOMO CI POSK NOWYCH CZASÓW REALIA. Nr POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII POLISH SOCIAL & CULTURAL ASSOCIATION LTD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMO CI POSK NOWYCH CZASÓW REALIA. Nr 57 2009 POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII POLISH SOCIAL & CULTURAL ASSOCIATION LTD"

Transkrypt

1 WIADOMO CI POSK Nr REALIA NOWYCH CZASÓW POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII POLISH SOCIAL & CULTURAL ASSOCIATION LTD

2 POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII WIADOMO CI POSK POLSCE I WOLNYM POLAKOM NA PO YTEK Londyn 2009

3 POSK TO NASZE DZIE O POLSCE I WOLNYM POLAKOM NA PO YTEK POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII Polish Social and Cultural Association Ltd King Street, London W6 0RF Tel.: Fax:

4 10 maja ubiegłego roku Emeline Pankhurst tam w górze u miechała si triumfalnie: Walny Zjazd POSK-u po raz pierwszy funkcj przewodnicz cej powierzył KOBIECIE! Dzi kuj Pa stwu za zaufanie. Podj łam si pełnienia tej zaszczytnej funkcji z pełn wiadomo ci jej kompleksowo ci, któr precyzuje poni sze motto: POSK musi kontynuować idee i tradycje swoich zało ycieli przy równoczesnym uwzgl dnieniu realiów, jakie narzucaj nowe czasy. Podzielmy powy sze motto na segmenty: 1. Zało enia POSK nadal musi spełniać swoj rol O rodka Społeczno-Kulturalnego, w którym literatura (biblioteka), muzyka (koncerty), sztuki pi kne (galeria), wreszcie ywe polskie słowo (teatr) maj swoje niezaprzeczalne pierwsze stwo. W ramach powy szego w czasie mojej kadencji, biblioteka kontynuowała swoj rol popularyzowania polskiej ksi ki, w galerii, dzi ki pani Janinie Baranowskiej eksponowali swoje prace malarze, a na scenie teatru wystawiono szereg spektakli, zorganizowano szereg koncertów, a nawet, dzi ki niezwykle ofiarnej pracy i zaanga owaniu pani Marisy Stachów po raz pierwszy wystawiona została opera naszego narodowego kompozytora Stanisława Moniuszki. Dzi ki panom Markowi Greliakowi i Janowi Serafinowi du ym powodzeniem cieszy si Jazz Café. 2. Realia nowych czasów Od wej cia Polski do Unii Europejskiej, jest nas w Zjednoczonym Królestwie du o wi cej i bardziej zró nicowane s potrzeby i oczekiwania od POSK-u. Postawiłam sobie zadanie zaanga owania nowo-powstaj cych organizacji i nowych członków indywidualnych w działalno ć POSK-u. I tu - musz sama siebie pochwalić - zaczynam ju odnosić sukcesy. Dzi ki Polish Psychologists Club, jednej z takich nowych organizacji udało mi si stworzyć co w rodzaju sobotniego przedszkola, gdzie pod opiek dwóch kwalifikowanych przedszkolanek, bawi si dzieci, a rodzice mog na miejscu uzyskać od wykwalifikowanych psychologów fachow porad dotycz c problemów wychowawczych. Ka dy rozumie, e aby realizować wy ej - i w wielkim skrócie przedstawion działalno ć niezb dne s fundusze. A jak Pa stwo na pewno wiedz FUNDUSZE zawsze były pi t achilesow POSK-u. Od zarania POSK borykał sie z problemem braku funduszy. I tak jest dzisiaj. Dotychczas deficytowe saldo pokrywane było z procentów jakie przynosiły lokaty Funduszu Przyszło ci POSK-u oraz z przekazanych spadków i dotacji. 3

5 Dzisiaj, w dobie kryzysu gospodarczego, procenty z lokat s znikome, spadków jest coraz mniej, dotacje coraz rzadziej si zdarzaj. A koszta rosn! Bie ce wydatki na administracj (wynagrodzenie pracowników), na utrzymanie w nale nym stanie starzej cego si budynku, realizacja stale zaostrzaj cych si przepisów BHP i przeciwpo arowych, to problemy z którymi bezustannie borykaj si członkowie Zarz du: od strony technicznej dr Olgierd Lalko - przewodnicz cy Komisji Domu, pan dr Leszek Bojanowski zajmuj cy si BHP oraz od strony finansowej pan Robert Wi niowski skarbnik. Wymienionym panom bardzo dziekuj za ich wkład pracy. Spotkanie Polish Psychologists Club Zarz d POSK-u bardzo aktywnie zabiega o rodki finansowe: a/ wszystkie biura s wynaj te i wszystkie umowy o najem zaktualizowane, b/ dzi ki bezinteresownej pracy pana dr Olgierda Lalko, oddziedziczone po pani Gray mieszkanie w Cheltenham zostało odnowione i ju jest wynaj te, c/ remont 9 Ravenscourt Avenue został sko czony. Dochód z trzech mieszka oddanych agencji do wynaj cia, zacznie zwracać wło one w remont nakłady, d/ udało mi si wynegocjować za bezdurno u ytkowanie pomieszcze na wspomniane ju sobotnie przedszkole. Jednak panie przedszkolanki musz być opłacane. Na ten cel wnie li my do Wspólnoty Polskiej pro b o dotacj, e/ podnie li my stawk za wynajem Galerii. Posuni cie, podejrzewam, nie popularne, ale zapewniam Pa stwa dokonane po uprzednim rozeznaniu rynku. Galeria POSK-u jest nadal najta szym miejscem expozycji w całym zachodnim Londynie. Ale to wszystko nie wystarcza! 4

6 f/ Zarz d szuka tak e sposobów zmniejszenia wydatków. W czasie mojej kadencji, po długich dyskusjach Zarz d doszedł do wniosku, e prowadzone w poprzednich kadencjach debaty na temat ewentualnego zatrudnienia płatnego managing director nabieraj sensu. POSK-owi niezb dna jest osoba, która cał swoj prac skoncentruje na wyszukiwaniu ródeł rodków finansowych dla POSK-u oraz marketingu sal do wynaj cia. Jeste my przekonani, e wykwalifikowany(-a), do wiadczony(-a) w tej dziedzinie pracownik, potrafiłby zdobyć dla POSK-u fundusze wielokrotnie przekraczaj ce koszta swojego zatrudnienia. Wracaj c do realiów naszych czasów... Statut POSK-u liczy ponad 40 lat i wymaga dostosowania do obecnie istniej cych i przewidywanych w przyszło ci warunków. Pracuje ju nad tym powołana przez Zarz d Komisja Statutowa, której przewodniczy pani Monika Skowro ska, kwalifikowany prawnik. Projekt unowocze nionego statutu zostanie oczywi cie oddany pod dyskusj w pierwszej kolejno ci Radzie POSK-u, a nast pnie pod dyskusj i do zatwierdzenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków POSK-u. Westminster Cathedral - uroczysta msza z okazji obchodów 90-lecia wi ta Niepodległo ci yjemy w czasach trudnych i bardzo odmiennych od tych, w których nasi przodkowie budowali POSK. Odmienne warunki sprawiaj, e coraz mniej ludzi anga uje si w prac społeczn, a bez tej POSK-owi trudno b dzie przetrwać. Zapraszam, prosz, namawiam do współpracy z nami. 5

7 Tym, wymienionym z nazwiska i tym nie wymienionym, którzy bezinteresownie, z potrzeby pracy dla Sprawy oddaj swój czas i wiedz, a wi c specjalnie Zarz dowi kadencji oraz tym wszystkim którzy szli mi z pomoc i radami składam gor ce podzi kowania. Równie serdeczne podzi kowania za wkład pracy i lojalno ć składam całemu członowi administracyjnemu z panem Bartkiem Nowakiem na czele oraz paniom Iwonie Abramian, Marysi Stenzel i Krystynie Raczy skiej, które sprawnie i z pełnym oddaniem prowadz sekretariat POSK-u. Opłatek POSK-u. Przewodnicz ca Ewa Brzeska i Konsul Robert Rusiecki Prosz Pa stwa, miniony rok był rokiem bardzo pracowitym, ale przyniósł mi wiele zadowolenia z tej pracy. EWA BRZESKA Przewodnicz ca POSK-u 6

8 7

9 Po egnanie p. Marty Bielec Po egnanie p. Marka Titowa 8

10 DZIAŁ FINANSOWY Główne wydarzenia finansowe POSK-u w 2008 r. Rok finansowy 2008 sko czył si niedoborem 85 tys. (2007- nadwy ka 454 tys.) i zasadniczy deficyt POSK-u wzrósł do 295 tys. (2007 deficyt 202 tys.). Główne wydarzenia finansowe: 265 tys. otrzymano ze spadków i dotacji ( tys.). Główny spadkodawca to p. Stanisław Seliga 241 tys. (w 2007 otrzymano w spadku po p. Stanisławie Selidze 326 tys., po p. Irminie Marii Roefler 27 tys. i po p. Lechu Zawadzkim 100 tys.); 150 tys. po yczono z Fundacji Przyszło ci POSK-u ( tys. otrzymano jako dar od Fundacji Przyszło ci POSK-u); 200 tys. wydano na remont 9 Ravenscourt Avenue, w celu komercjalnego wynajmu mieszka. Te 200 tys. przekazano POSK-owi w styczniu 2009 z Fundacji Przyszło ci POSK-u w formie po yczki; Fundusz Fundacji Przyszło ci POSK-u zmniejszył si o około 15% z powodu kryzysu finansowego który nast pił pod koniec 2008 r. Drukowanie Wiadomo ci POSK-u odbywa si miesi c przed drukowaniem sprawozda finansowych POSK-u, które w formie broszury s doł czone i rozesłane razem z Wiadomo ciami POSK-u. Tak jak w poprzednim roku, w tej broszurce znajd si bardziej szczegółowe obja nienia cyfr podanych powy ej. Komentarz Historycznie, je li si odejmie jednorazowe przychody takie jak spadki, POSK operuje z bie cym deficycytem wynosz cym około tys. rocznie. Ten rok nie jest wyj tkiem. Idealna sytuacja POSK-u była by, gdyby bie cy deficyt POSK-u był pokrywany przez wynajem sal i lokali, oraz dotacje z Fundacji Przyszło ci POSK-u i dotacje od osób prywatnych i organizacji. Niestety, dary od osób prywatnych i organizacji s minimalne, a dotacje które Fundacja Przyszło ci POSK-u mo e przekazać POSK-owi w przyszło ci s bardzo zredukowane z powodu zmniejszenia si odsetek od inwestycji które Fundacja posiada. Wi kszo ć wydatków takich jak wynagrodzenie pracowników, wiatło, gaz, sprz tanie, ubezpieczenie, business rates i wydatki na BHP s trudne do obni enia i w wi kszo ci wypadków POSK nie ma na nie wpływu. Wydatki te mo na ograniczyć tylko w wypadku przeprowadzenia radyklanych zmian w POSK-u. Przyszło ć 2009 b dzie trudnym rokiem dla POSK-u. Patrz c na to w kontek cie kryzysu finansowego, bez zwi kszenia przychodów i zmniejszenia rozchodów POSK mo e mieć powa ne problemy finansowe w nast pnych kilku latach. 9

11 POSK zawsze był i dalej jest oparty na członkostwie. Apeluj wi c do jego członków aby popierali inicjatywy które b d wprowadzone w celu zwi kszenia przychodów i ograniczenia rozchodów. Do tegorocznych Wiadomo ci doł czona jest ulotka z pro b o przekazywanie dotacji na rzecz POSK-u. Prosz bardzo, aby członkowie pomy leli powa nie nad finansowym wsparciem POSK-u w tym roku. Podzi kowanie Chciałbym podzi kować wszystkim, którzy si przyczyniaj do prowadzenia finansów POSK-u, a szczególnie pani Marysi Stenzel za coroczn ci k i dobrze wykonywan prac. FUNDACJA PRZYSZŁO CI POSK (THE POSK FOUNDATION) Powiernicy: Adam Ostoja- Ostaszewski Artur Rynkiewicz (do 14/06/2008) Wojciech Tobiasiewicz (od 14/06/2008) Robert Wi niowski (Przewodnicz cy) Marcin Zaremba Andrzej Zakrzewski Główne wydarzenia finansowe Fundacji Przyszło ci POSK-u w roku 2008: W roku 2008 po yczono POSK-owi na generalne wydatki 150 tys. i warto ć Fundacji spadła do 2,085 tys. Komentarz Jak wiadomo, w 2008 powstał nagły i niespodziewany kryzys finansowy, który miał miał bardzo negatywny wpływ na inwestycje. Inwestycje Fundacji s zale ne od waha na rynkach finansowych i niestety, warto ć Fundacji spadła o około 15%. (W porównaniu: FTSE All Share Index spadł o około 32% i FTSE 100 spadł o około 31% mi dzy 01/01/2008 i 31/12/2008). Jak w poprzednim roku, w broszurce rozesłanej z Wiadomo ciami znajd Pa stwo bardziej szczegółowe obja nienia cyfr dotycz cych Fundacji. ROBERT WI NIOWSKI 10

12 ZARZ D POSK-u W KADENCJI 2008/2009 Ewa Brzeska Hanna Lubaczewska Artur Rynkiewicz Robert Wi niowski Olgierd Lalko Tomasz Wachowiak Krystyna Bell Paweł Pastuszek Leszek Bojanowski Janusz Marszewski Janina Kwiatkowska Monika Skowro ska Janina Baranowska - przewodnicz cy - sekretarz - wiceprzewodnicz cy i Dział Spraw Zewn trznych - skarbnik - Dział Domu - Dział Biblioteczny - Dział Kultury - Dział Techniczny - Dział Bezpiecze stwa i Higieny Pracy - Dział Pozyskiwania Funduszy - Dział Opieki Społecznej - Dział Spraw Zleconych - Galeria POSK SKŁAD RADY POSK-u W KADENCJI 2008/2009 Andersz Danuta Baranowska Janina Becla Ewa Becla Bogusław Bell Krystyna Bildziuk Artur Bojanowski Leszek Brzeska Ewa Dereszewska Krystyna Gogoli ska Jolanta Grablewska Irena Greliak Marek Jabło ska Barbara Jarosz Jerzy Kaczmarski Piotr Klamut Wojciech Kolosi ska Iza Kruczkowska Young Maria Ks. Prałat Tadeusz Kukla Kwiatkowska Janina Lalko Olgierd Laskiewicz Marek Lipniacka Ewa Lubaczewska Hanna Łozi ski Zygmunt Makulski Andrzej Maresch Eugenia Marszewski Janusz Mier-J drzejowicz Włodzimierz Miziniak Helena Młudzi ska Joanna Morganti-Stachów Marisa Nowak Kazimierz Ostoja-Ostaszewski Adam Pastuszek Paweł Rowi ski Krzysztof Ró ycka Irena Rynkiewicz Artur Skowro ska Monika Stachurski Grzegorz Szydło Ryszard Tobiasiewicz Wojciech Trylski Tadeusz Wachowiak Tomasz Wi niewski Albert Wi niowski Robert Własik Barbara Zakrzewski Andrzej Zar bski Krzysztof Zaremba Szymon ółtaniecki Ryszard 11

13 ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE Stowarzyszenie Techników Polskich Towarzystwo Popierania Nauki Polskiej Zwi zek Oficerów Polskiej Marynarki Handlowej Instytut Józefa Piłsudskiego Polska Macierz Szkolna Fundusz Społeczny ołnierza Zwi zek Lotników Polskich Stowarzyszenie Lotników Polskich Blackpool Ognisko Polskie Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Polski O rodek Katolicki Leamington-Spa POSKLUB Koło Lwowian Komisja Rewizyjna Adam Ostrowski Jerzy Habdank-Toczyski Zbigniew Ogrodzi ski Wojciech Ludwig Aleksandra Podhorodecka Józef Wojtecki Kazimierz Mochli ski Jan Martens Małgorzata Sztuka Barbara Orłowska Marcin Kowal Irena Ró ycka Mieczysław Hampel Halina Nedwecka Rada POSK-u w kadencji 2008/2009 (Fot. R. Szydło) 12

14 ZAPISY TESTAMENTOWE NA RZECZ POSK-u p. prof. Stanisław Seliga 241, p. Janina Thugutt 1, p. Władysław Czajkowski p. Lily Hrynczak 2, p. Zbigniew Kosarski 1, DOTACJE NA RZECZ POSKu Mecenas Teatru 1, Maria i Tadeusz Tobiasiewicz Razem 246, Dary na rzecz POSK-u i Fundacji Przyszło ci prosimy przekazywać na adres: POSK, King Street, London W6 ORF, gdzie równie mo na otrzymać formularz na Gift Aid. Grób prof. Stanisława Seligi na cmentarzu w St. Andrew's, w Szkocji. Zmarły przekazał swój maj tek na rzecz POSK-u. Dopiero teraz, po 17 latach, z wielkim trudem udało si POSK-owi ten maj tek odzyskać. 13

15 DZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY Cele: Poszukiwanie ródeł funduszy i dotacji finansuj cych projekty POSK-owe; Zach canie członków oraz polskiego społecze stwa do pomocy finansowej. Dla ka dego członka, POSK jest instytucj z której mo e być dumny. POSK zbudowano, dzi ki wysiłkowi i finansowemu wsparciu społecze stwa polskiego w Wielkiej Brytanii. Obecnie POSK jest centrum polskiego ycia kulturalnego i społecznego na Wyspach Brytyjskich. Posiada jedyny w tym kraju polski teatr, który po wi cony jest propagowaniu polskiej sztuki; zapewnia pomieszczenie oraz finansuje działalno ć Biblioteki Polskiej z jej kolekcj polskich ksi ek oraz bezcennych archiwaliów; daje pomieszczenie wielu polskim organizacjom. Jest miejscem gdzie mo na zaprezentować polsko ć innym narodowo ciom. Ale taki budynek ma du e koszta i wydatki... Od podstawowych: jak codzienne remonty, reperacje i ogólna konserwacja, po działalno ć maj c na celu poszerzanie rodeł dochodu. Przykładem jest utrzymywanie wynajmowanych sal w odpowiednim stanie oraz zapewnienie wła ciwego sprz tu, aby mo na było je wynajmować osobom i organizacjom. W obecnym kryzysie ekonomicznym, gdy inwestycje i akcje przynosz du o mniejsze dochody, coraz trudniej jest utrzymać ten budynek w odpowiednim stanie i zapewnić POSK-owi fundusze na kontynuowanie tej jego wa nej pracy w popieraniu polskiej kultury. Wiele mniejszo ci narodowych w Wielkiej Brytanii, otrzymuje wsparcie dla swojej działalno ci w postaci jednorazowych albo regularnych dotacji od swoich członków i rodaków. My l e my musimy w podobnej formie zwrócić si do naszych rodaków o pomoc w finansowaniu POSK-owej działalno ci. W moim pierwszym roku sprawowania funkcji kierownika Działu Pozyskiwania Funduszy, spróbowałem zapoznać si z systemem ubiegania si o fundusze oraz z mo liwo ciami zach cania osób do regularnej lub jednorazowej pomocy pieni nej POSK-owi. Aby POSK mógł nadal spełniać swe zadania, konieczna jest Wasza pomoc! JANUSZ MARSZEWSKI 14

16 DZIAŁ ADMINISTRACJI Jako nowo-mianowany Sekretarz Zarz du POSK-u polegam na pomocy i wsparciu Sekretariatu. Dzi ki Bogu, tak jak w ka dym zarz dzie jest Civil Service i przy zmianach potrafi wytłumaczyć o co chodzi, tak w POSK-u biuro i jego pracownicy mog wprowadzić nowych członków w codzienn prac POSK-u. Paniom Iwonie Abramian, Marysi Stenzel i Krystynie Raczy skiej dzi kuj wła nie za tak pomoc. Poniewa Komisja Statutowa pracuje nad nowelizacj statutu POSK-u jednym z moich pierwszych zada było i dalej jest uaktualnianie członkostwa POSK-u. Na bie co ledzimy nekrologi w Dzienniku Polskim i z alem skre lamy zmarłych członków. Niestety nie dowiadujemy si w ten sposób o wszystkich, wi c apelujemy do rodzin i krewnych aby dawali nam znać o zgonie naszych członków. Zostały wysłane listy do członków za granic z pro b o potwierdzenie ich istnienia. Ci co nie odpisali zostali przeniesieni do kartoteki nieaktualnych członków. To równie dotyczy organizacji, które zako czyły swoj działalno ć. Potrzebujemy pisemnego potwierdzenia istnienia organizacji wzgl dnie jej likwidacji, by nasze akta odzwierciedlały prawdziwy stan naszego członkostwa. Członkostwo poszczególnych kół SPK zostało uporz dkowane i nieistniej ce ju koła zostały usuni te z listy członków POSK-u. Zostały wprowadzone nowe zasady przyjmowania członków do POSK-u. Nadal nowy członek musi mieć dwóch wprowadzaj cych go sponsorów. Zanim zostanie przyj ty zostaje zaproszony wraz ze swoimi sponsorami na spotkanie towarzyskie z Zarz dem w celu wzajemnego poznania si. Po takim spotkaniu Zarz d POSK-u podejmuje decyzj o przyj ciu na członka. Umowy wynajmu biur, wygasaj ce w tym roku, zostały ju podpisane. W zwi zku z trudn sytuacj ekonomiczn mog być problemy z wynaj ciem biur nowym organizacjom. HANNA LUBACZEWSKA Zarz d POSK-u w kadencji 2008/

17 KOMISJA STATUTOWA Komisja składa si z nast puj cych osób: Przewodnicz ca-monika A.M. Skowro ska; ex officio Przewodnicz ca POSK-u Ewa Brzeska, Skarbnik POSK-u Robert Wi niowski, były Przewodnicz cy POSK-u Olgierd Lalko, członek Zarz du Janusz Marszewski, Prezes Towarzystwa Popierania Nauki Polskiej Jerzy Habdank-Toczyski. Komisja została powołana przez Przewodnicz c POSK-u Ew Brzesk. Komisja podj ła si tego zadania zdaj c sobie spraw e spada na jej członków obowi zek przemy lenia podpór na których jest oparta nasza instytucja jak i zada i celów które s przed nami. Dziel c nasze dyskusje na cał seri tematów, zdawali my sobie spraw e musimy równie wzi ć pod uwag zmiany jakie nast piły w historii Polski jak i w polskim społecze stwie na Wyspach a na pewno w Londynie. Te wydarzenia niew tpliwie wpłyn na dalsz działalno ć POSK-u. W zakres naszych dyskusji weszły nie tylko kwestie prawne i kwestie finansowe np. co do dotacji ale i zastanowienie si nad rol jak powinny pełnić organy władzy w POSK-u czyli Walne Zebranie, Rada i Zarz d naturalnie. Przy tym nie nale y zapominać o głównym udziałowcu POSK-u czyli o Towarzystwie Popierania Nauki Polskiej i sprecyzowanie jego roli na przyszło ć jak i wszelkich kwestii dotycz cych Fundacji POSK-u. Komisja sporz dza obecnie dokument do konsultacji, który przedstawi nasze rozwa ania, propozycje i ewentualne rozwi zania pewnych trudnych tematów. Dokument winien być raczej obszerny i powinien doprowadzić do ywej i zdrowej dyskusji. Mam nadziej e dyskusja oka e si skuteczna i niezbyt kontrowersyjna i e doprowadzi do zdrowej, silnej organizacji. Chciałam tylko dodać, e niew tpliwie Zarz dowi i Radzie jest potrzebna dodatkowa komisja reguł i interpretacji Statutu. Pozwolili my ju sobie pewne sprawy na wietlić Z rzadowi do dalszego rozpatrzenia z ycia codziennego POSK-u np. jak powinny wygl dać wszelkie sprawy zwi zane z przyjmowaniem nowych członków. MONIKA A.M. SKOWRO SKA 16

18 DZIAŁ SPRAW ZEWN TRZNYCH CELE: Załatwianie bie cej korespondencji, pisanie listów kondolencyjnych i nekrologów; Reprezentowanie POSK-u na obchodach rocznicowych, wi tach narodowych i otwieranie wystaw; Opieka nad wycieczkami z kraju, Udział w zebraniach komisji mniejszo ci narodowych przy London Borough of Hammersmith and Fulham; Prace powiernicze w Fundacji POSK-u i w Stowarzyszeniu Powierniczym (do czerwca 2008). SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI W roku sprawozdawczym reprezentowałem POSK na nast puj cych zebraniach i uroczysto ciach: Spotkanie Opłatkowe Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej Spotkanie Opłatkowe POSKlub-u Spotkanie Opłatkowe Katolickiego O rodka Wydawniczego Veritas Zebranie Powierników Fundacji POSK Wywiad z przedstawicielem krajowej Solidarno ci Spotkanie Noworoczne w Instytucie Józefa Piłsudskiego Spotkanie Opłatkowe Polskiej Misji Katolickiej Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Polsk Fundacj Kulturaln i Konsulat R.P Spotkanie z Senatorami R.P. w POSK-u Udział w zebraniu Rady Zjednoczenia Polskiego Reprezentowanie POSK-u na pogrzebie.p. Aleksandra Szkuty Udział w sympozjum zatytułowanym Polish Jewish Relations w Goldsmith s College Uniwersytetu Londy skiego Udział w Polish Walk zorganizowanym przez POSK w imieniu London Borough of Hammersmith and Fulham Zebranie Powierników Fundacji POSK Udział w spotkaniu z Borisem Johnsonem w POSK-u Reprezentowanie POSK-u na pogrzebie.p. gen. pil. Mieczysława Sawickiego Udział w obchodzie pierwszej rocznicy działalno ci Jazz Café Spotkanie w POSK-u z delegatami Zwi zku Polaków na Litwie Udział w Konkursie Czytania zorganizowanym przez Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii Przyj cie wizyty włoskich studentów z United International College, zorganizowanej przez Studium Mniejszo ci Europejskiej Imigracji i Integracji Udział w wieczorze filmowym p.t. Polish Paths to Freedom w Imperial War Museum 17

19 Udział w obchodach 3 Majowych w Ambasadzie R.P Organizacja i nadzór nad wizyt grupy studentów ze Szczecina Wizyta uczniów z Gimnazjum Nr 21 ze Szczecina. Po prawej stronie członek Zarz du POSK-u Artur Rynkiewicz Pomoc przy obsłudze stoiska POSK-u na wystawie Positively Poland w Olympii w Londynie Udział w obchodach wi ta 3 Maja przygotowanych przez Polsk Macierz Szkoln Udział w odsłoni ciu pomnika Giles Hart Memorial w Ravenscourt Park Udział w po egnalnej kolacji konsuli: I. Truszkowskiego i H. Zawiszy Udział w obchodach 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Udział w obchodach wi ta ołnierza: otwarcie okoliczno ciowej wystawy w Instytucie Józefa Piłsudskiego i wyst p polskiego chóru w Teatrze POSK-u Uroczysty obchód wi ta Wojska Polskiego w Ambasadzie R.P Udział w uroczysto ciach zwi zanych z rocznic Bitwy o Wielk Brytani, przygotowanych przez RAF w Northolt Obchody 50-tej rocznicy wydawnictwa Stowarzyszenia Techników Polskich - Technika i Nauka Reprezentowanie POSK-u podczas otwarcia wystawy znaczków Poczty Polskiej pt. Prezydenci R.P. Ambasada R.P. 18

20 Reprezentowanie POSK-u na wykładzie prof. J. Rostowskiego min. Finansów R.P., wygłoszonego w SSEES, University College w Londynie 8/ Udział w Walnym Zebraniu Polskiej Macierzy Szkolnej Inauguracja roku akademickiego PUNO Udział w mszy dzi kczynnej odprawionej w Katedrze Westminster, z okazji 90-tej rocznicy odzyskania przez Polsk niepodległo ci Wizyta studentów włoskich z United International College w POSK-u. W rodku członek Zarz du POSK-u Artur Rynkiewicz Udział w Seminarium po wi conym rozwojowi stosunków polskobrytyjskich. Izba Gmin Konferencja w Ambasadzie R.P. zorganizowana przez Instytut Studiów Polsko- ydowskich Udział w przygotowaniu Opłatka POSK-u. ARTUR RYNKIEWICZ 19

21 DZIAŁ DOMU CELE: Poprawienie wygl du budynku i zapewnienie bezpiecze stwa wszystkim u ytkownikom i go ciom POSK-u; Remont 9 Ravenscourt Avenue i przeprowadzenie podziału na mieszkania; Zako czenie modernizacji instalacji elektrycznych; Przystosowanie si do najnowszych przepisów BHP, technicznych i prawnych. I. Prace wykonane w POSK-u w 2008 roku: 1. 9 Ravenscourt Avenue: przetarg na kontraktora prac budowlanych, wygrała firma A. Kroll Building Services. Budynek został podzielony na trzy niezale ne mieszkania, które b d przeznaczone do wynaj cia przez lokatorów. Całkowity remont pod nadzorem firmy Rumun Consulting został zako czony w planowanym terminie, a koszt prac był mniejszy o 6700 ni przewidziany bud et wynosz cy Instalacje elektryczne: dobiegaj ko ca prace zwi zane z unowocze nieniem systemów kontrolnych przy instalacjach elektrycznych. Wszystkie consumer units zostały wymienione i odpowiadaj teraz najnowszym standartom. Przeprowadzono rozdzielenie okablowania poszczególnych biur i zainstalowano liczniki. Umo liwiły one dokonanie rozlicze za zu yty pr d z poszczególnymi lokatorami. Zako czono instalacj wiateł energo-oszcz dnych w całym gmachu w celu zaoszcz dzenia energii, której cena nieustannie wzrasta. Wszystkie prace elektryczne przeprowadzała firma P.J.C. Electrical. 3. Kontrakty na dostarczanie elektryczno ci: wspólnie z firm doradcz ALFA Energy, na bie co badane s najkorzystniejsze umowy na dostaw gazu i elektryczno ci. W obecnej niejasnej sytuacji cen energetycznych staramy si podpisywać umowy roczne osobno za gaz i za elektryczno ć. Np. obecny 3-letni kontrakt za elektryczno ć ko czy si we wrze niu 2009 i nie nale y spodziewać si uzyskania tak dobrej oferty jak poprzednio. Nowy kontrakt za dostaw gazu udało si podpisać tylko na rok, ale jest po ni szej cenie ni poprzednio. 4. Energy Performance Certificate : w zeszłym roku wprowadzono nowy przepis prawny, który wymaga aby ka dy budynek, który jest wynajmowany lokatorom, posiadał tzw. Energy Performance Certificate. Wst pne prace zmierzaj ce do otrzymania takiego za wiadczenia, wa nego na 10 lat, wykonała firma Epcom. Całkowity koszt wyniósł Bezpiecze stwo: a) unowocze niono system kamer video i aparatur do nagrywania oraz zainstalowano dodatkowy system umo liwiaj cy monitorowanie dalszych pomieszcze ; b) zakupiono 2 wózki 20

22 ewakuacyjne dla osób mniej sprawnych. Przeszkolono personel w obsłudze tych wózków. 6. Krzesła: po 25 latach oraz wielu naprawach, krzesła w Teatrze stały si niebezpieczne. Zakupiono i zainstalowano 230 krzeseł w dolnej cz ci widowni kosztem Przeprowadzono przegl d wszystkich krzeseł w POSK-u (niektóre maj ju ponad 30 lat!) i postanowiono wymienić 100 krzeseł, które ju nie nadaj si do dalszej eksploatacji. 7. Biura: pomieszczenia, które zostały opuszczone przez lokatorów zostały przez naszych pracowników od wie one, przed wynaj ciem nowym lokatorom. W ten sposób odnowiono biura po Kole Lwowian, Project Leonardo, IPAK, Zwi zek Inwalidów i Haskoba. Na bie co od wie a si sal Malinow i inne sale gdy nie s w u yciu. 8. Kotłownia: naprawiono i pomalowano wszystkie drzwi w kotłowni na 5- tym pi trze. 9. Szafki i półki: zbudowano nowe szafy w przedsionku Biura Sekretariatu. Przygotowano specjalne półki na przechowywanie obrazów w Kolekcji POSK-u oraz w pokoju przy Galerii na obrazy.p. M. Lurczy skiego. 10. Sala Conrada: zainstalowano tam dodatkowe o wietlenie pomi dzy szafami oraz usprawniono mechanizmy przesuwanych drzwi w tych szafach. 11. Systemy wodne: co roku systemy wodne poł czone ze zbiornikiem na dachu gmachu s opró niane i dezynfekowane w okresie wi t, gdy POSK jest zamkni ty. 12. Okna: niedost pne okna na elewacjach frontu i tyłu zostały w tym roku, po bardzo długiej przerwie, wyczyszczone przez specjalistyczn firm. II. Plany na przyszło ć: W ostatnich latach wykonano wiele du ych remontów, które b d słu yć na długie lata. Niestety, cz ć z nich wymaga regularnych prac konserwacyjnych. Niektóre remonty, sygnalizowane ju od 10 lat nadal czekaj na rozpocz cie. Do pierwszej grupy przykładowo nale toalety, szczególnie damskie, a do drugiej piece centralnego ogrzewania i systemy wentylacyjne. Teatr nie był remontowany od pocz tku swego istnienia. Pewne projekty zmian były rozwa ane w ostatnich latach, ale z powodu braku funduszy nie zostały zrealizowane. Pilnie wymagana jest wymiana lub naprawa krzeseł na balkonie. Dachy/Tarasy: niektóre nawierzchnie dachowe nie zostały dotychczas zmienione, bo mieli my plany ich zagospodarowania, jak np. powierzchni nad sal Malinow. Wszystkie tarasy na parterze wymagaj gruntownej naprawy, a ten nad biurem Kasy został tylko tymczasowo zabezpieczony. Okna: w wielu cz ciach gmachu s nieszczelne okna. Wymagaj one wymiany na nowoczesne z podwójnym oszkleniem. Spowoduje to zmniejszenie zu ycia energii. 21

23 W obecnej kadencji Komisji Domu, kierownikiem Domu był p. Bartłomiej Nowak. Po przeprowadzeniu z wieloma kandydatami rozmów, na stanowisku zast pcy kierownika zatrudniono p. Magdalen Szklarczyk. Chciałbym zło yć szczególne podzi kowania członkom Komisji Domu, panom Jerzemu Habdank-Toczyskiemu i Zbigniewowi Ogrodzi skiemu za pomoc i zaanga owanie w prowadzeniu działalno ci tej Komisji. Dzi kuj równie p. dr Leszkowi Bojanowskiemu za współprac i za uwagi oraz rady dotycz ce przepisów BHP. Równie dzi kuj naszym kontraktorom p. Zdzisławowi Marcinkowskiemu i p. Stanisławowi Zapa nik, którzy zawsze s gotowi pomóc oraz p. Andrzejowi Rumunowi nie tylko za nadzór wi kszych prac ale równie za udzielone rady. Na zako czenie pragn łbym gor co podzi kować wszystkim pracownikom technicznym i w Recepcji z p. Kierownikiem na czele za wielkie oddanie i ci k prac. Dr OLGIERD LALKO Po egnanie dr Olgierda Lalko po zako czeniu jego kadencji Przewodnicz cego POSK-u 22

24 DZIAŁ BEZPIECZE STWA I HIGIENY PRACY (BHP) Głównym celem działalno ci Działu BHP jest zapewnienie bezpiecze stwa osobom odwiedzaj cym POSK. Dział ci le współpracuje z Kierownikiem Domu nad utrzymaniem i poprawianiem bezpiecze stwa budynku. W roku 2008 wprowadzono wiele zmian w przepisach prawnych dotycz cych BHP. Zmiany te dotycz mi dzy innymi Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act, ułatwiaj one przeprowadzenie post powania prawnego wobec organizacji, pomijaj c ustalenie winy indywidualnej. Zmiany równie dotycz wysoko ci kar, które zostały podwy szone za niektóre przest pstwa. POSK jako organizacja musi uwzgl dniać wszystkie zmiany w zakresie BHP i dostosować si do obecnego prawa. W dzisiejszej, trudnej sytuacji finansowej musimy unikać wypadków, które cz sto poci gaj za sob wysokie koszty zwi zane z wypłacaniem odszkodowa. W roku 2008, podobnie jak w latach poprzednich praca w POSK-u koncentrowała si przede wszystkim na zachowaniu standardów bezpiecze stwa. Osoby zwi zane z POSK-iem cz sto s w podeszłym ju wieku. W zwi zku z tym moja praca zwi zana jest głównie ze zmniejszeniem ryzyka wypadków w ród osób z ograniczonymi mo liwo ciami ruchowymi. Dr LESZEK BOJANOWSKI Wizyta Borisa Johnson a w POSK-u,

25 KIEROWNIK DOMU Do zakresu obowi zków Kierownika Domu nale y: Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i cisła współpraca z dr Leszkiem Bojanowskim; Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem budynku; Organizacja pracy recepcji oraz pracowników technicznych; Wynajem pomieszcze ; Prowadzenie korespondencji; Spotkania z interesantami. Podczas minionego roku doszło do kilku zmian kadrowych. Po egnali my pani Mart Bielec, wieloletni pracownic Recepcji oraz pana Marka Titowa technika teatralnego. Korzystajac z tej okazji chciałbym im serdecznie podzi kować za ci k i rzeteln prac i yczyć powodzenia na przyszło ć. Członkowie Komisji Domu Od listopada 2008 roku pozycje Duty Manager pełni pani Magdalena Szklarczyk, której wkład pracy jest niezb dny dla sprawnego funkcjonowania budynku. Bardzo dziekuj pani Magdzie za du e zaanga owanie i dobr współprac 24

VI Forum Młodych Bibliotekarzy

VI Forum Młodych Bibliotekarzy Szymon Malczewski VI Forum Młodych Bibliotekarzy Kolejne Forum Młodych Bibliotekarzy odbywało si w tym roku w Poznaniu, tym razem pod hasłem OtwarciBibliotekarze.eu. Mo na było odnie wra enie, e w tytule

Bardziej szczegółowo

Informacje z o rodka kultury

Informacje z o rodka kultury Informacje z o rodka kultury *** Wakacje na Dwornej M iejski O rodek Animacji Kultury w Wasilkowie zaprasza dzieci i młodzie przez całe wakacje do wietlicy przy ul. Dwornej. Codziennie od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA

SAMODZIELNY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011 Piotrków

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA NAUKOWA: Michał Skarzy ski. Poradnik został opracowany przez zespół ekspertów Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr: Fundacja BFKK

REDAKCJA NAUKOWA: Michał Skarzy ski. Poradnik został opracowany przez zespół ekspertów Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr: Fundacja BFKK REDAKCJA NAUKOWA: Michał Skarzy ski Poradnik został opracowany przez zespół ekspertów Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr: ROZDZIAŁY MERYTORYCZNE: Anastazja Hykiel......... (Cz 2) Michał Skarzy ski........

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW Rok XXIII Nr 4 (109) 2014 4 /2014 CUTOB-PZITB Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o. 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego

Bardziej szczegółowo

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review Przegl d Polsko-Polonijny Pó rocznik Nr 7 8 * * * * * The Poland-Polonia Review Half-yearly No 7 8 Gorzów Wielkopolski 2014 Stowarzyszenie Naukowe Polska w wiecie w Gorzowie Wielkopolskim przy wspó pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. O Priorytetowa: Społecze stwo informacyjne zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI WST P Koncepcja klastrów, czyli relacji o

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom XII Wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki w otoczeniu międzynarodowym pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo