KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 w Białymstoku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 w Białymstoku"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 w Białymstoku Dziecko przychodzi na świat jako istota, w której nic jeszcze nie zostało zakończone, najważniejsze sprawy są do zrealizowania i wszystko jest możliwe, ponieważ jest ono w naturalny sposób twórcze. Gloton R., Clero C. Białystok 2014

2 PODSTAWA PRAWNA: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., poz. 674 ze zmianami) 3. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) 4. Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2013 r. poz. 803). 5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. poz. 977 ze zmianami) 6. Statut Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Białymstoku. DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU PLACÓWKI - CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA: Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku położone jest na osiedlu Białostoczek przy ul. Sokólskiej 2. Placówka liczy 6 oddziałów, do których uczęszcza 145 dzieci. Personel przedszkola liczy 36 osób, w tym 17 nauczycieli. Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Wykształcenie wyższe posiada 100% nauczycielek. Każda z nich ukończyła szereg form doskonalenia zawodowego, w tym kursy kwalifikacyjne oraz studia podyplomowe. Placówka mieści się w budynku wolnostojącym. Otacza je ogród pełen zieleni. Dzieci mają do swojej dyspozycji plac zabaw wyposażony w liczne urządzenia terenowe. Przedszkole posiada dobre warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające realizację zadań statutowych. Zmodernizowany blok żywieniowy umożliwia przygotowywanie i serwowanie zdrowych, estetycznych posiłków trzy razy dziennie. Istnieje możliwość wyboru diety: podstawowej lub bezmlecznej. Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą realizując podstawę programową w wymiarze 5 godzin dziennie. Pozostały czas przebywania dzieci jest odpłatny i regulowany przez odrębne przepisy. W celu wszechstronnego rozwijania wychowanków z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości, przedszkole oferuje atrakcyjnie zorganizowane zajęcia dydaktyczne i szereg kół zainteresowań. Dzieci potrzebujące wsparcia objęte są pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Placówka realizuje różne projekty, innowacje pedagogiczne oraz programy własne nauczycieli. Współpraca z rodzicami przebiega na wielu płaszczyznach: konsultacje, rozmowy indywidualne, warsztaty, zabawy integracyjne, zajęcia otwarte, spotkania ze specjalistami. W placówce funkcjonuje Rada Rodziców. Opracowując koncepcję uwzględniono aktualne przepisy prawa oświatowego, potrzeby środowiska lokalnego oraz możliwości przedszkola. 2

3 SPECYFIKA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 - NASZE PRIORYTETY Przedszkole Samorządowe Nr 4 jest ukierunkowane na wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami oraz tworzenie warunków do kreatywnego rozwoju wychowanka na różnych płaszczyznach jego aktywności. Szereg działań podejmowanych przez placówkę służy odkrywaniu indywidualnych zdolności oraz rozwijaniu ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej, teatralnej. Przedszkole posiada Certyfikat Szkoła Odkrywców Talentów. Jest realizatorem Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli, projektu unijnego USUS EST OPTIMUS MAGISTER- Praktyka Najlepszym Nauczycielem. Przedszkole kładzie nacisk na wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, poprzez tworzenie warunków umożliwiających wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie jego zdolności. MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio od jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Dzieci w poczuciu akceptacji i bezpieczeństwa odkrywają, rozwijają swoje zainteresowania oraz talenty, uczą się radzenia sobie w różnych sytuacjach, zdobywają doświadczenia. Podejmują własną twórczość artystyczną poprzez zabawę, odczuwają radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań. WIZJA PRZEDSZKOLA Ideą działalności przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze emocjonalnej, poznawczej, artystycznej, werbalnej, społecznej i ruchowej. Przedszkole zapewnia ciekawe i atrakcyjnie zorganizowane zajęcia, w bezpiecznym otoczeniu. Pozwala dziecku szukać nowych, oryginalnych rozwiązań, stwarza pole do kreatywności czego potwierdzeniem będzie uzyskanie odpowiednich certyfikatów np.: patronat Centrum Szkoleniowego Klanza, Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej itp. CELE GŁÓWNE 1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków: Przedszkole odkrywa i rozwija indywidualne predyspozycje dziecka, jego kreatywność i otwartą postawę wobec otaczającego świata. 2. Wychowankowie są aktywni: Przedszkole tworzy przestrzeń do rozbudzania aktywności wychowanków Wychowankowie aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz środowiska lokalnego 3

4 3. Placówka wspomaga rozwój wychowanków z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji: Nauczyciele planując zadania edukacyjne wykorzystują metody aktywizujące w taki sposób, aby każde dziecko mogło robić postępy na miarę swoich możliwości Przedszkole uwzględnia zróżnicowane potrzeby rozwojowe dzieci. Przedszkole tworzy warunki do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i realizowania pasji 4. Rodzice są partnerami placówki. Rodzice współdecydują i są współodpowiedzialni za efekty procesu dydaktyczno- wychowawczego CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich prawidłowego rozwoju; 2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości; 3. Rozwijanie u wychowanków pozytywnych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, umiejętność współdziałania); 4. Budowanie poczucia własnej wartości wychowanków; 5. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka, w tym do podjęcia nauki w szkole; 6. Wykorzystywanie różnorodnych metod pracy z dzieckiem z uwzględnieniem jego indywidualnych predyspozycji i potrzeb; 7. Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze wobec rodziców; 8. Informowanie rodziców o postępach ich dziecka; 9. Promowanie działalności przedszkolnej w środowisku. METODY PRACY Realizując obowiązujące treści programowe wykorzystujemy obok metod tradycyjnych również metody nowatorskie. Przedszkole rozwija aktywność twórczą i uzdolnienia dzieci poprzez: programy własne nauczycieli; metody i techniki twórczego myślenia; innowacje pedagogiczne; koła zainteresowań; konkursy, przeglądy twórczości dziecięcej; koncepcję edukacji matematycznej według E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej; 4

5 metodę Klanzy; program Zabaw Fundamentalnych; metodę C. Orffa; metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne; techniki teatralne, drama; Metodę Dobrego Startu według M. Bogdanowicz; metodę ruchu ekspresji twórczej R. Labana; techniki C. Freineta. system Edukacji przez Ruch wg. Doroty Dziamskiej Wprowadzenie dziecka w świat pisma wg I.Majchrzak Techniki twórczego myślenia TOC OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W celu tworzenia warunków sprzyjających rozwijaniu u dzieci ich aktywności twórczej, poznawczej, językowej i ruchowej przedszkole oferuje szereg bezpłatnych zajęć dodatkowych: język angielski; język niemiecki; religia katolicka; religia prawosławna; koło literackie; koło orgiami; koło plastyczne; koło matematyczne; koło teatralne; koło przyrodnicze; koło języka migowego; zajęcia socjoterapeutyczne; rytmika. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM W ramach przyjętej koncepcji przedszkole włącza się w akcje, projekty, programy i akcje charytatywne o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym: Kampania Społeczna Cała Polska czyta dzieciom ; Sprzątanie Świata ; Zielonym do góry Akcja Zbiórki Baterii Działaj czysto ; 5

6 akcje Caritas Polska ; akcje Pola Nadziei ; Dzień Ziemi ; Aquafresh; Wózki za zakrętki - zbiórka nakrętek na sprzęt rehabilitacyjny dla chorych dzieci; Góra Grosza :Szlachetna Paczka. Placówka systematycznie współpracuje z: Nadleśnictwem Dojlidy; Szkołą Podstawową Nr 26; Przedszkolem Samorządowym Nr 55; Przedszkolem Samorządowym Nr 14; Parafią Miłosierdzia Bożego; Komendą Wojewódzką Policji; Komendą Straży Pożarnej; Chorągwią Białostocką Związku Harcerstwa Polskiego Biblioteką osiedlową; Klubem Jubilat ; Uniwersytetem w Białymstoku; Zespołem Szkół Elektrycznych; Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 10; Galerią A. Karnego i Sleńdzińskich; Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego; Operą i Filharmonią. TRADYCJE PRZEDSZKOLNE Przedszkole ma swoje własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Organizowane są cykliczne imprezy i wydarzenia: Pasowanie na przedszkolaka; akcja Sprzątanie Świata ; Konkurs rodzinny Jarzynowa ciuciubka Mikołajki; Konkurs rodzinny na szopkę podlaską; Spotkanie Opłatkowe; Bal karnawałowy; Biesiada z Babcią i Dziadkiem; 6

7 Dzień Ziemi; Powitanie wiosny; Fotograficzny i literacki konkurs rodzinny; Festyn Rodzinny Święto Rodziny; Dzień Dziecka Dzień Sportu; Pożegnanie absolwentów. DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST: otwarte na poznawanie otaczającego świata świadome swoich praw i obowiązków czynnie uczestniczące w życiu przedszkola twórcze w aktywności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne samodzielne i służące pomocą innym odpowiedzialne i obowiązkowe kulturalne i tolerancyjne BADANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI: W naszym Przedszkolu monitorujemy osiągnięcia dzieci, tak by móc dostosować ofertę do potrzeb wychowanków. Stosujemy następujące formy: obserwacje, bieżące monitorowanie i dokumentowanie; diagnoza wstępna, końcowa, wnioski do dalszej pracy; informacje dla rodziców o poziomie rozwoju dziecka; badanie losów absolwentów; udział dzieci w konkursach, turniejach i występach itp. MODEL ABSOLWENTA: Absolwent naszego Przedszkola: jest samodzielny, pewny własnych możliwości i umiejętności; jest aktywny, twórczy; potrafi zaprezentować swoje umiejętności artystyczne; jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami; jest wrażliwy estetycznie; akceptuje zdrowy styl życia; 7

8 cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego ; jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego; czuje się Polakiem i Europejczykiem. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Przedszkole ujednolica własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny: przedszkole wspomaga rodzinę w wychowywaniu dziecka; dyrektor i nauczyciele zachęcają rodziców do współdecydowania o kierunku pracy przedszkola; nauczyciele wykorzystują różne formy współpracy z rodzicami; w przedszkolu są opracowywane i wdrażane programy własne, innowacje pedagogiczne, o których informowani są rodzice; na bieżąco są uaktualniane: strona internetowa, gazetka dla rodziców oraz prezentacja multimedialna; organizowane są zajęcia otwarte, pogadanki, zebrania z rodzicami, spotkania ze specjalistami; rodzice są zapraszani do udziału w imprezach organizowanych na terenie przedszkola; Przedszkole działa w porozumieniu z Radą Rodziców. W przedszkolu rodzice: uzyskują pomoc specjalistów; otrzymują ocenę postępów i niepowodzeń dziecka; dzielą się swoimi spostrzeżeniami o pracy przedszkola; czynnie uczestniczą w życiu przedszkola; aktywnie wspierają przedszkole w jego działaniach; są współorganizatorami imprez przedszkolnych; decydują o wyborze zajęć dodatkowych dla swojego dziecka; wybierają swoich przedstawicieli do Rady Rodziców. NAUCZYCIEL W NASZYM PRZEDSZKOLU: zapewnia każdemu dziecku podmiotowe traktowanie i dba o jego wszechstronny rozwój oraz otacza opieką swoich wychowanków; zna potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiada zdolność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. jest dobrze przygotowany merytorycznie, metodycznie współpracuje z innym nauczycielami i dzieli się zdobytą wiedzą w ramach WDN, np.: prowadząc rady szkoleniowe, warsztaty, zajęcia koleżeńskie; ciągle doskonali swoje umiejętności w zakresie innowacyjnych metod pracy; efektywnie współpracuje z rodzicami, biorąc pod uwagę ich potrzeby i oczekiwania; 8

9 angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola; bierze udział w pracy zespołów zadaniowych monitorując procesy zachodzące w przedszkolu. Wszyscy pracownicy naszego przedszkola współdziałają ze sobą tworząc atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2014/ Prowadzenie i kontynuowanie działań z zakresu rozwijanie twórczej aktywności dzieci. 2. Ubieganie się o patronat Centrum Szkoleniowego KLANZA nawiązanie szerszej współpracy. 3. Ubieganie się o certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej 4. Kontynuowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami. 5. Wdrażanie innowacji pedagogicznych 6. Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji nauczycieli EWALUACJA KONCEPCJI PRACY Przyjęto, że bieżące wykonanie koncepcji pracy będzie monitorowane przez dyrektora przedszkola, a raz do roku zostanie dokonane podsumowanie realizacji zaplanowanych celów na podstawie: opinii rodziców; przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego; obserwacji dzieci z punktu widzenia osiągania dojrzałości szkolnej i śledzenia losów absolwentów; analiza mocnych i słabych stron przedszkola. POSTANOWIENIA KOŃCOWE koncepcja pracy przedszkola jest otwarta, może ulec modyfikacji; koncepcja pracy jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola; koncepcja pracy jest zatwierdzona do realizacji przez Radę Pedagogiczną; zmiany w koncepcji pracy mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców; koncepcja pracy jest przedstawiona do zaopiniowania dla Rady Rodziców. 9

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015 Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz, Jeśli nie wie wytłumacz,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa o systemie oświaty, ustawa MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Przedszkole nr 121 Zielone Przedszkole Wrocław ul. Tramwajowa 34 na lata 2013-2015 koncepcja pracy przedszkola zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 121 Zielone

Bardziej szczegółowo

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola Misja Przedszkola Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, by w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju, uczymy dzieci samodzielnego myślenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016 Misja przedszkola W naszym przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA 2013-2015 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima,, Julianek w Golubiu-Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie "(...) musimy cały czas pamiętać, czym jest dzieciństwo. Jest wprowadzeniem do całej reszty (...) fundamentem, na którym

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 07.10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Przedszkole Niepubliczne "RADOŚĆ" U.Pachnik, Paweł Pachnik s.c Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU- O TYM JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ I JAK

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PLAN ROZWOJU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W CZECHACH

5-LETNI PLAN ROZWOJU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W CZECHACH Czegośmy się dobrze nie nauczyli w najwcześniejszych dziecięcych latach, tego równieŝ dobrze nie nauczymy się nigdy. 5-LETNI PLAN ROZWOJU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I

Bardziej szczegółowo