Seminarium szkolnego prawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminarium szkolnego prawa"

Transkrypt

1 Seminarium szkolnego prawa Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z zasadami techniki prawodawaczej Białystok, 15 lutego 2011 r.

2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908) określa metodykę przygotowania i sposób redagowania projektów ustaw i rozporządzeń orazinnych normatywnych aktów prawnych, a także warunki, jakim powinny odpowiadać uzasadnienia projektów normatywnych aktów prawnych, jak również reguły przeprowadzania zmian w systemie prawa. 2

3 Przy tworzeniu aktów prawa wewnątrzszkolnego należy posiłkować się odpowiednio: zasadami wyrażonymi w Dziale I w rozdziale 2-7, Dziale II oraz Dziale V rozporządzenia w sprawie Zasad techniki prawodawczej, zapisami Działu VI (dotyczącego uchwał i zarządzeń) ww. rozporządzenia 3

4 Jednostki redakcyjne i ich systematyzacja Podstawową jednostką redakcyjną i systematyzacyjną wewnątrzszkolnych aktów prawnych (np. statut, uchwała, regulamin, zarządzenie itp.) jest paragraf( ). 4

5 paragrafmożna dzielić na ustępy ustępy na punkty, punkty na litery, litery na tiret 5

6 paragraf oznacza się symbolem i cyfrą arabskązkropką [ 1.], ustęp oznacza się cyfrą arabską z kropką bez nawiasu [1., 2. itd.], z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego paragrafu, a przy powoływaniu skrótem ust. bez względu na liczbę i przypadek oraz cyfrą arabską bez kropki [ust. 5], 6

7 punkty oznaczamy cyfrą arabską z nawiasem z prawej strony [1), 2) itd.] z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego paragrafu lub ustępu, a przy powoływaniu skrótem pkt bez względu na liczbę i przypadek oraz cyfrą arabską bez nawiasu [pkt 1], litery oznacza się małymi literami alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem liter właściwych tylko językowi polskiemu (ą, ę ć, ł, ó, ś, ź, ż) z nawiasem z prawej strony [a), b) itd.] z zachowaniem ciągłości alfabetycznej w obrębie punktu, a przy powoływaniu skrótem lit. bez względu na liczbę i przypadek oraz literą alfabetu łacińskiego bez nawiasu [lit. a]. 7

8 tiret (z franc. kreska, łącznik, w języku polskim wyraz nieodmienny np. jeden tiret, dwa tiret, tego tiret), tiret oznaczamy krótką poziomą kreską[-], treść aktu prawnego wydziela się w tiret poprzez dodanie jego znaku od nowej linii, z zachowaniem właściwego wcięcia (marginesu), nie dodaje siężadnych liczb ani liter na oznaczenie kolejnych tiret, 8

9 każdą jednostkę redakcyjną (paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret) zapisuje się od nowego wiersza i poprzedza jej oznaczeniem umieszczonym w tym samym wierszu, paragrafy i ustępy rozpoczyna się od akapitu, punkty, litery i tiret rozpoczyna się na wysokości początku wprowadzenia do wyliczenia, przepisy paragrafu podzielonego na ustępy, punkty, litery i tiret powołuje się w następującej kolejności ust. pkt lit. tiret bez przecinków po kolejnych jednostkach redakcyjnych, 9

10 paragrafy można grupować w jednostki systematyzacyjne wyższego stopnia, tj. w rozdziały, rozdziały numeruje się cyframi arabskimi 10

11 Każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny paragraf z jednoczesnym zachowaniem kolejności numeracji paragrafów w całym akcie prawnym, paragraf powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy, jeżeli samodzielną myśl wyraża kilka zdań paragraf dzielimy na ustępy, jeżeli paragraf ma tylko jeden ustęp, nie należy numerować ustępu. 11

12 W obrębie paragrafu lub ustępu można wyodrębnić wprowadzenie do wyliczenia i punkty, po wprowadzeniu do wyliczenia, zdania rozpoczyna się małymi literami, kończy się średnikiem, a ostatni punkt kropką, jeżeli wyliczenie kończy się częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich punktów, wówczas kropkę stawia się po części wspólnej, w przypadku stosowania wyliczeń wymieniamy bądź skończoną liczbę wyliczeń (np. wszystkie kompetencje danego organu szkoły) lub jeżeli nie wymieniamy wszystkich wyliczeń (np. z uwagi na dużą ilość przypadków, w których rada pedagogiczna może wyrażać opinie) używamy słowa w szczególności i wymieniamy najważniejsze 12

13 W obrębie punktów można dokonać kolejnego wyliczenia, wprowadzając litery, każdą literę kończy się przecinkiem, a ostatnią średnikiem albo kropką, jeżeli wyliczenie kończy się częścią wspólną odnosząca się do wszystkich liter, wówczas średnik albo kropkę stawia się po części wspólnej, w przypadku gdy zabraknie liter, stosuje się oznaczenie najpierw dwuliterowe, a następnie wieloliterowe, dopisując do ostatniej litery alfabetu łacińskiego najpierw pierwszą, a następnie kolejne litery tego alfabetu [a), b).z),za),zb).zz),zza),zzb)]. 13

14 W obrębie liter można dokonać kolejnego wyliczenia, wprowadzając tiret[-], jest to najmniejsza możliwa jednostka redakcyjna aktu prawnego, każde tiret kończy się przecinkiem, a ostatnie przecinkiem, średnikiem albo kropką, chyba że wyliczenie kończy się częścią wspólną odnosząca się do wszystkich tiret(w takim przypadku przecinek, średnik albo kropkę stawia się po części wspólnej), przy powoływaniu tiret oznacza się wyrazem tiret i wyrażonym słownie numerem porządkowym tego tiret 14

15 Najczęściej popełniane błędy techniczne przy tworzeniu dokumentów wewnątrzszkolnych: nie zachowywanie kolejności jednostek redakcyjnych(paragrafów) w obrębie całego aktu (np. kolejność paragrafów zachowana jest tylko w ramach danego rozdziału), stosowanie punktorów (np. kropek, gwiazdek, myślników itp.) zamiast właściwych jednostek redakcyjnych, nieprawidłowe lub niepełne nazewnictwo aktów prawnych, (np. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. ) 15

16 Uchwały, zarządzenia Podstawą wydania uchwały lub zarządzenia jest przepis prawny, który: upoważnia dany organ do uregulowania określonego zakresu spraw, wyznacza zadania lub kompetencje danego organu. 16

17 W tytule uchwały lub zarządzenia zamieszcza się: oznaczenie rodzaju aktu (uchwała, zarządzenie); numer aktu; nazwę organu, który go wydaje; datę (określony kalendarzowo dzień, w którym uchwała lub zarządzenie zostały podpisane); określenie przedmiotu uchwały lub zarządzenia (sformułowane jak najzwięźlej i rozpoczynające się od wyrazów w sprawie ). 17

18 tekst uchwały lub zarządzenia rozpoczyna się od przytoczenia przepisu zawierającego upoważnienie ustawowe do wydania takiego aktu, jako podstawy prawnej wydania tego aktu. podstawę prawną wydania uchwały lub zarządzenia wyraża się zwrotem: Na podstawie art. ustawy ( rozporządzenia ) zarządza się (uchwala się) co następuje: w uchwale lub w zarządzeniu powinien znaleźć się przepis określający termin wejścia w życie danego aktu, a jeżeli zachodzi konieczność uchylenia dotychczas obowiązującej uchwały lub zarządzenia (albo poszczególnych przepisów) również przepis uchylający. 18

19 Nowelizacja (zmiana) aktów prawa wewnątrzszkolnego Zmiana aktu prawa wewnątrzszkolnego (np. uchwały, zarządzenia) polega na: uchyleniu niektórych jego przepisów; zastąpieniu niektórych jego przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu albo dodaniu do niego nowych przepisów. W tytule aktu zmieniającego, przedmiot tego aktu określa się przez użycie zwrotu np. uchwała o zmianie uchwały., uchwała zmieniająca uchwałę,albo uchwała w sprawie zmian w. 19

20 pierwszemu paragrafowi w akcie zmieniającym nadaje się brzmienie: W uchwale (statucie, zarządzeniu itp.)..(wskazać tytuł) wprowadza się następujące zmiany:, jeżeli uchyla się tylko jeden przepis w danym akcie, przepisowi uchylającemu nadaje się brzmienie: W uchwale(statucie, zarządzeniu) (wskazać tytuł) uchyla się paragraf., jeżeli zmienia się treść lub brzmienie tylko jednego przepisu w danym akcie, przepisowi zmieniającemu nadaje się brzmienie: W uchwale(statucie, zarządzeniu) (wskazać tytuł) paragraf otrzymuje brzmienie:... 20

21 zmieniany przepis przytacza się w pełnym nowym brzmieniu, choćby zastępowano w nim, dodawano albo eliminowano tylko jeden wyraz. jeżeli do tekstu danego aktu dodaje się nowe paragrafy zachowuje się dotychczasową numerację, dodając do numeru nowego paragrafu małą literę alfabetu łacińskiego, co wyraża się zwrotem: Po paragrafie X dodaje się paragraf Xa w brzmieniu:., powyższą zasadę stosuje się odpowiednio, gdy w obrębie jednego paragrafu dodaje się nowy ustęp, w obrębie ustępu nowy punkt albo w obrębie punktu nową literę, co wyraża się zwrotem: W po ust. X (pkt X, lit. X) dodaje ust. Xa (pkt Xa, lit. Xa) w brzmieniu: 21

22 Jeżeli kolejną jednostkę redakcyjną niższego stopnia dodaje się na końcu paragrafu, ustępu, punktu albo litery, oznacza się ją odpowiednią kolejną cyfrą arabską lub literą alfabetu łacińskiego, co wyraża się zwrotem: w w ust..dodajesiępkt. (lit. )wbrzmieniu: 22

23 zmiany dokonywane aktem zmieniającym ujmuje się w jeden paragraf aktu zmieniającego, każdy nowelizowany paragraf ujmuje się w jeden punkt, jeżeli w jednym paragrafie wprowadza się zmiany w jego jednostkach redakcyjnych niższego stopnia, każdą z tych zmian oznacza się odrębną literą, nowe brzmienie przepisu umieszcza się w cudzysłowie, w akcie zmieniającym należy określić datę obowiązywania zmian (czyli wejścia w życie zmian). 23

24 Organ dokonujący nowelizacji aktu prawa wewnątrzszkolnego powinien przestrzegać w szczególności następujących zasad: zmian dokonuje się w drodze odrębnego aktu zmieniającego (np. w drodze uchwały zmieniającej, zarządzenia zmieniającego); nowelizacja nie powinna naruszać dotychczasowej struktury aktu prawnego, tzn. nie powinna ulec zmianie dotychczasowa numeracja i kolejność paragrafów oraz pozostałych jednostek redakcyjnych; 24

25 Przykład uchwały rady pedagogicznej wprowadzającej zmiany do statutu Uchwała Nr 10/11 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Zetowie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zmian w statucie Liceum Ogólnokształcącego w Zetowie Na podstawie art. 42 ust. 1 w zw. z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) oraz 12 ust. 8 statutu Liceum Ogólnokształcącego w Zetowie uchwala się co następuje: 1. W statucie Liceum Ogólnokształcącego w Zetowie wprowadza się następujące zmiany: 1) w 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. ; 2) w 16 w ust. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 6) ustalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki w porozumieniu z Podlaskim Kuratorem Oświaty w przypadku, o którym mowa w 17a ust. 5. ; 3) w 17: a) w ust. 6 skreśla się pkt 2; b) w ust. 7 w pkt 2 skreśla się lit. a; 4) po 18 dodaje się 18a w brzmieniu: 18a. W liceum działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. ; 5) w 31 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 31. Uczeń może być nagrodzony w szczególności za:. 2. Zobowiązuje się dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Zetowie do opracowania ujednoliconego tekstu Statutu i podania go do publicznej wiadomości. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 25 Przewodniczący Rady Pedagogicznej Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Zetowie

26 Tekst jednolity a tekst ujednolicony (statutu) Tekst jednolity to tekst aktu prawnego uwzględniający wszelkie zmiany, jakie w nim zaszły od chwili ogłoszenia bądź od ogłoszenia jego ostatniego tekstu jednolitego. Ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w formie obwieszczenia, a tekst jednolity jest załącznikiem do tego obwieszczenia. Teksty jednolite ustaw ogłasza Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a innych aktów normatywnych - organ właściwy do wydania tego aktu. 26

27 Tekst ujednolicony- żaden akt prawny nie definiuje tego pojęcia Tekst ujednolicony nie jest aktem prawnym, ponieważ nie jest uchwalany w trybie przewidzianym dla aktu normatywnego. Przyjmuje się, że może on być opracowywany po każdej zmianie aktu prawnego, jeżeli zachodzi taka potrzeba, z zastosowaniem zasad przewidzianych dla tekstu jednolitego. Podstawowymtekstem aktu prawnego jest zawsze tekst nadany. Powołujemy się zawsze na akt pierwotny i zmiany do niego lub na tekst jednolity, jeżeli został ogłoszony. Nie powołujemy się natomiast na tekst ujednolicony. 27

28 Tekst statutu ujednolica się w celu ułatwienia korzystania z tego dokumentu. Tekst ujednolicony statutu nie jest nowym aktem prawnym. Przy powoływaniu się na dany statut, czy też przy wprowadzaniu kolejnych zmian, należy odnosić się do pierwotnej jego wersji oraz zmian dokonanych w drodze uchwał zmieniających. 28

29 Przy redagowaniu tekstu ujednoliconego statutu można posiłkować się następującymi zasadami: zachowuje się numerację pierwotnego tekstu statutu i uwzględnia numerację dodaną przez uchwały zmieniające statut; nie wprowadza się nowej numeracji, w miejscu przepisu uchylonego, wpisuje się oznaczenie uchylonej jednostki redakcyjnej oraz określenie uchylony ; w odnośniku (tj. w przypisie dolnym na danej stronie statutu) wskazuje się tytuł uchwały uchylającej,; przy przepisach, których treść została zmieniona lub przy przepisach dodanych do statutu, w odnośniku (tj. w przypisie dolnym na danej stronie statutu) wskazuje się uchwałę zmieniającą i datę jej wejścia w życie. 29

30 Przykład fragmentu ujednoliconego statutu Statut Liceum Ogólnokształcącego w Zetowie (tekst ujednolicony) ze zmianami wprowadzonymi uchwałami: nr 5/2008[1], nr 4/2009[2], nr 2/2010[3] 1-35 ( ) [1] Uchwała nr 5/2008 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Zetowie z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zmian w statucie Liceum Ogólnokształcącego w Zetowie [2] Uchwała nr 4/2009 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Zetowie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w statucie Liceum Ogólnokształcącego w Zetowie [3] Uchwała nr 2/2010 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego w Zetowie z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmian w statucie Liceum Ogólnokształcącego w Zetowie 30

31 Przykład fragmentu ujednoliconego statutu Statut Liceum Ogólnokształcącego w Zetowie (tekst ujednolicony) Uczeń za niewypełnienie obowiązków lub złe zachowanie może być ukarany. 2. Karami statutowymi są: 1) upomnienie wychowawcy; 1a)[1] nagana wychowawcy; 2) upomnienie dyrektora; 3)[2] (uchylony); 4) nagana dyrektora; 5) skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów szkoły. 3. Kary są odnotowywane w zeszycie wychowawczym. 4. O każdej karze zawiadamiani są rodzice ucznia. 37. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od nałożonej kary. 2.[3] Odwołanie rozpatruje odpowiednio wychowawca lub dyrektor szkoły. (.) (.) [1] w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1 [2] w brzmieniu ustalonym przez 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2 [3] w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 3 lit a uchwały, o której mowa w odnośniku 3 31

32 Decyzje administracyjne dyrektora szkoły Zgodnie z art. 104 ust. 2ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.), decyzjerozstrzygają sprawę co do istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Decyzja powinna mieć formę pisemną. Ustawowe wymogi stawiane prawidłowo wydanej decyzji administracyjnej określone zostały w art Kodeksu postępowania administracyjnego (oznaczenie organu wydającego decyzję, data wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji). 32

33 Najczęściej spotykane wady decyzji administracyjnej dyrektora szkoły lub placówki: nieprawidłowe wskazanie podstawy prawnej decyzji lub brak podstawy prawnej; brak uzasadnienia lub niepełność uzasadnienia; brak związku między uzasadnieniem a rozstrzygnięciem decyzji; wady formalne(błędy stylistyczne, logiczne itp.); brak pouczenia o możliwości wniesienia odwołania. 33

34 Dziękuję za uwagę Monika Rękawek główny specjalista w Zespole Obsługi Prawnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku 34

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95. Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością...3 4.1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 W DOKUMENTAMI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 \ V ' JVI / I ZAPISAMI Ps-01 A 1 z 23 Znak: PSZJ.0142.1.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Jolanta Górecka Imię i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34 ZRZĄDZENIE Nr 21 MINISTR DMINISTRCJI I CYFRYZCJI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 62 poz. 718. USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Dz.U. 2000 Nr 62 poz. 718. USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2000 Nr 62 poz. 718 USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i tryb ogłaszania aktów

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Wspólny przewodnik praktyczny. przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej

Wspólny przewodnik praktyczny. przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej Wspólny przewodnik praktyczny przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej PL Wspólny przewodnik praktyczny Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przeznaczony dla osób redagujących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o cudzoziemcach (druk nr 489)

Opinia do ustawy o cudzoziemcach (druk nr 489) Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Opinia do ustawy o cudzoziemcach (druk nr 489) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa określa zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357. Mając na względzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DINNIK URĘDOWY MINISTR SPRW GRNICNYCH Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 R Ą D N I N R 2 0 M I N I S T R S P R W G R N I C N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T AWA z dnia o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410)

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej

w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 338 DECYZJA Nr 385/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o zasadach pracy

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r.

Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) na kierunku matematyka Wydziału

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH PRACY BIUROWEJ

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH PRACY BIUROWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH PRACY BIUROWEJ POZNAŃ 2012 Strona 2 z 25 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Podstawowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

59/6/A/2010. WYROK z dnia 14 lipca 2010 r. Sygn. akt Kp 9/09 *

59/6/A/2010. WYROK z dnia 14 lipca 2010 r. Sygn. akt Kp 9/09 * 59/6/A/2010 WYROK z dnia 14 lipca 2010 r. Sygn. akt Kp 9/09 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki przewodniczący Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Bardziej szczegółowo

ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML

ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML Dokument zawiera szczegółowy opis tworzenia aktów zmieniających przy użyciu programu Edytor Tekstów Jednolitych XML www.abcpro.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo