Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y OPOLAN. Sierpieƒ 2007 NR 79 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y OPOLAN. Sierpieƒ 2007 NR 79 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341"

Transkrypt

1 Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN Sierpieƒ 2007 NR 79 OPOLAN

2 PI A miastem sportu na europejskim poziomie

3 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak Wielkopolska i te nasze miasta dynamicznie si rozwijajà. Tego nie widaç, bo telewizje nie pokazujà rozwoju gospodarczego naszego regionu. Rozwój Polski nastàpi po wprowadzeniu samorzàdu terytorialnego. Wybrany demokratycznie samorzàd i uchwalony podzia dochodów umo liwi niebywa y rozwój Wielkopolski w tym te miast. Nasza redakcja wyszukuje ludzi, którzy swoja pracà przyczyniajà si do szybkiego rozwoju Wielkopolski. UhonorowaliÊmy tytu em Wybitnego Wielkopolanina Zbigniewa Kosmatk Prezydenta miasta Pi y, który za swoich rzàdów zmieni Pi w silne dynamiczne, pi kne miasto. Pod koniec II wojny Êwiatowej miasto spotka straszny los. Decyzjà sztabu hitlerowskiego, w 1945 roku Pi a zosta o zmienione w twierdz, której zadaniem by o powstrzymywaç wojska radzieckie i opóêniç ich marsz na Ko obrzeg, Szczecin i Berlin. Wskutek d ugotrwa ych i ci kich walk dawna Pi a przesta a istnieç. Zdobywajàca miasto Armia Radziecka nie dba a o zachowanie jego substancji. Reszty zniszczeƒ dope ni y przypadkowe po ary, a póêniej rozbiórka budynków, z których ceg wykorzystywano do odbudowy Warszawy. Warszawa zniszczona, Niemcy zamordowali 600 tys. warszawiaków, czyli mniej wi cej po ow ludnoêci miasta. Reszta zosta a wysiedlona. Czyli nowa spo ecznoêç warszawska tworzy a si od zera, g ównie o ludzi z zaêciankowego Mazowsza. Nowa spo ecznoêç warszawska sk ada a si te z ludzi przydatnych dla nowej w adzy. Ta spo ecznoêç bez wzorców, by a atwym kàskiem do sterowania i budowania komunizmu w Warszawie i Polsce. Centralizm sowiecki sprzyja has u e ca a Polska buduje swoja stolic. Wtedy Warszawy nie interesowa y Ziemie Zachodnie, straszyli nas, e przyjdà Niemcy i te ziemie odbiorà Polsce. Dlatego si zbroimy, bo b dzie wojna. Razem ze Zwiàzkiem Radzieckim zdob dziemy Europ Zachodnià. Pi a w wyniku dzia aƒ wojennych oraz wysiedlania ludnoêci niemieckiej zosta a niemal ca kowicie wyludniona. Wojna zmieni a w ruiny 65 proc. budynków mieszkalnych Pi y, a w samym centrum ponad 80 proc. W pierwszych latach po wojnie wysi ek skierowany by g ównie na remonty i odbudow mniej zniszczonych budynków, nie wymagajàcych du ych nak adów. Dopiero w roku 1956, a wi c stosunkowo póêno w porównaniu do innych miast, przystàpiono do realizacji nowego budownictwa. Ta tymczasowoêç spowodowa a zupe ny zastój w odbudowie Pi y. Dopiero w 1964 roku zatwierdzono w Poznaniu ogólny plan przestrzennego zagospodarowania Pi y. A dopiero od 1980 roku datuje si powa ny rozwój Pi y., od tego roku potrzeba by o 27 lat, eby Pi a si zmieni a nie do poznania. To Zbigniew Kosmatka w 1998 roku zosta Prezydentem miasta Pi y. Jego dokonania spowodowa y, e dziê Pi a jest nowoczesnym, adnym miastem w ca oêci zbudowanym przez Polaków. Pami taç musimy, e nowa spo ecznoêç pilska tworzy a si od nowa. Zlepek ludzi z ca ej Polski, nie by zintegrowany z nowym miejscem zamieszkania. Dopiero nast pne pokolenia spowodowa y, e nastàpi a wi ê mi dzy cz owiekiem a jego przestrzenià, jest to niezmiernie istotne dla budowania wi zi mi dzy ludêmi. Dlatego dziê Pi a jest ju mocno zroêni ta i zintegrowana z Wielkopolskà. Najwi kszym zadaniem miasta jest rozbudowa obwodnicy Êródmiejskiej. Przedsi wzi cie to umo liwi aktywizacj obszarów przylegajàcych do by ego lotniska. Miasto Pi a postawi o na rozwój szkolnictwa, bo to jest klucz do rozwoju Pi y. Na obszarach otaczajàcych by e lotnisko zaczyna inwestowaç Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poszerzy on ofert edukacyjnà Pi y, w którym swoje siedziby majà ju - Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa i Wy sza Szko a Biznesu oraz filie trzech renomowanych polskich uczelni - Politechniki Poznaƒskiej, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie. W ten sposób miasto dba o wykszta cenie potencjalnej kadry dla miejscowych pracodawców. Dok adnie opisujemy jak dziê si rozwija Pi a. Majàc wykszta cone kadry przyjdzie do Pi y kapita. Panie prezydencie Ryszardzie Grobelny. Mo e Pan wygraç nast pne wybory i siedzieç na trybunie honorowej w czasie Mistrzostw Europy 2012 roku. Ale trzeba myêleç i dzia aç jak przysta o na XXI wiek. Niech Pan jedzie do Berlina, koniec tramwajów sà za drogie i torowiska wymagajà ciàg ych remontów. XXI wiek jest wiekiem samochodów a Poznaƒ jest nieprzejezdny. W 2012 roku b dziemy mieli 200 tys. samochodów wi cej. Ani z otówki na awic, lotnisko w centrum Poznania to absurd. Sam Pan zabezpieczy 1 milion dolarów na dowo enie uczestników Uniwersjady z Warszawy i Berlina. Metropolia Poznaƒ potrzebuje rozwiàzaƒ godnych XXI wieku. Piszemy o tych wa nych sprawach. 1

4 W numerze Pi a po 173 latach znowu polska Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Jakie jest naprawd bezrobocie w Polsce? Co o Pile warto wiedzieç Moje ycie Stanis aw Staszic ( ) Historia Pi y Historia polskich ydów w Pile Niemcy w 1945 roku zostawili nam zniszczonà Pi Cmentarze wojenne w Pile / Co dalej z piel gniarkami? Miasto Pi a - DziÊ Pi a postawi a na edukacj Pi a atrakcyjnym miastem turystycznym Czy tramwaj niskopod ogowy z Cegielskiego podbije Polsk i Europ Województwo Wielkopolskie Plan Zagospodarowania Przestrzennego Co z Metropolià Poznania??? S uchajàc i patrzàc Pi karskie Mistrzostwa Europy w Polsce wielkà szansà rozwoju Poznania Czy w adze sà Êwiadome, e nowe stadiony to inwestycja na najbli sze sto lat Euro 2012 MyÊlenie w dobrym kierunku Prawda o Lotnisku awica / Przez Berlin do Poznania na Mistrzostwa Europy IloÊç pasa erów na lotniskach Polski Euro 2012 w Poznaniu. Musimy wybudowaç nowà awic? Katowice The City / Wielka budowa w centrum Krakowa Poznaƒ City czeka na swojego inwestora Poznaƒ City tu te musi zostaç opracowany projekt Dlaczego najwa niejsze wydarzenie w Polsce jest przez 90 lat przemilczane? Klàtwa cià y nad Bibliotekà? Serwis powinien byç dla samolotów F-16 w Krzesinach Jaki zamek odbudujà? Naszym zdaniem Pi a spod znaku Rod a JesteÊmy czasopismem internetowym. Rocznie czyta nas milion osób. Zapraszamy Czytelników Naszej Wielkopolski do odwiedzenia naszej strony internetowej. Poza tym Nasza Wielkopolska jest w znanych wyszukiwarkach: Google, Interia.pl, Onet.pl Adres poczty elektronicznej: Redaktor naczelny: Ludwik Ratajczak tel. kom Redaktorzy: Jerzy Miller, Henryk Szumielski, Ewa K odziƒska, Marek Rezler, Ryszard Podlewski, Andrzej Skubiszyƒski, Karolina Paw owska, Lucyna Wojtowicz, Agnieszka Streich, Karolina Maczyƒska, Filipina Klapczyƒska. Adres redakcji: Poznaƒ, Os. Tysiàclecia 65/3 tel./fax (061) tel. kom MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Wydawca: STOWARZYSZENIE RUCH REGIONALNY WIELKOPOLAN Miesi cznik Edukacyjny Samorzàd-Gospodarka-Historia Poznaƒ, Os. Tysiàclecia 65/3 tel./fax (061) tel. kom Zdj cia: Ludwik Ratajczak oraz Andrzej Skubiszyƒski Projekt graficzny: Artists, Cezary Gwóêdê 2

5 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Pi a po 173 latach znowu polska Józef Pieczonka W styczniu i lutym 1945 roku zosta a zamieniona przez hitlerowskie wojska w twierdz, w czasie d ugotrwa ych walk doszcz tnie zniszczona. Wiedzieli ju, e tracà ju swoje wschodnie Niemcy. Zostawili nam zniszczone miasto Wroc aw, Poznaƒ, Pi, Ko obrzeg, Gdaƒsk, Kostrzyn, Koszalin. To oni Wermacht, SS straszyli ludnoêç a ona ucieka a w pop ochu. SpecjaliÊci ustalili, e za Odr uciek o 3,5-4 mln. ludnoêci cywilnej. Czego si bali zbrodni, które pope nili na ludnoêci polskiej i rosyjskiej. Ca y Poznaƒ wysiedlili w ciàgu jednego miesiàca, wolno by o zabraç baga 10 kilogramowy i 20 z otych. A póêniej okradali nasze mieszkania i wywieêli wszystko do Rzeszy. Pierwsze wyp dzenie ludnoêci cywilnej by y w Poznaniu. Armia Czerwona nie mia a szacunku dla niemieckich miast, a e byli zwyci zcami wszystkie zak ady wywozili do Zwiàzku Radzieckiego. Cz sto si zastanawia em dlaczego Armia Czerwona pali a i niszczy a domy ju po zdobyciu miasta. Dowództwo na te podpalenia pozwala o. I takie zniszczone Ziemie Zachodnie dostaliêmy i z tych gruzów musia y powstaç nowe miasta. Pi a by a doszcz tnie zniszczona, zrównana z ziemià. I znowu dziê rzàd niemiecki próbuje forsowaç w asny program na rozpropagowanie tematów wyp dzeƒ. Pami taç musimy, e od powstania Zwiàzku Wyp dzonych min o ju 50 lat. Jego aktywnoêç uzale niona by a od wewn trznej polityki Republiki Federalnej Niemiec, jak i od sytuacji mi dzynarodowej. Ale g ównym celem by o i pozosta- o odzyskanie utraconych ziem wschodnich. To jest najwi ksza kl ska Niemiec od 1000 lat, kiedy Polska powsta a. Cel po przegranej wojnie nie zmieni si do dziê, zmieni y si jedynie metody. Co najgorsze, e ludnoêç niemiecka, ucieka a za Odr w czasie walk i ponios a te wielkie straty. DziÊ elity niemieckie, ludzie wp ywowi w mediach rozpocz y kampani oskar eƒ pod adresem narodu polskiego, obwiniajàc go o cierpienia milionów Niemców, jak mówiono i mówi si nadal niewinnych cywili, niezamieszanych w zbrodnie hitlerowskie zwyk ych obywateli. Erika Steinbach zdo a a Pi a widok na hotel Gromada przekonaç do swojej kampanii nienawiêci wobec Polski grup znaczàcych, polityków, zarówno z prawicà, jak i z lewicy. Niemcy od y y w ÊwiadomoÊci spo eczeƒstwa upokorzonego kl skà wojny i utrata terytoriów. Apogeum tej walki o powrót Niemców do Heimatu by o powstanie Powiernictwa Pruskiego. Bezwzgl dnie dà à do odzyskania majàtków niemieckich. Tak podnieêli g owy, e wystàpili do Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka. DziÊ polska Pi a ca a pi knie odbudowana, silna gospodarczo. Przez dzia ania Wermachtu i SS nie ma du o Êladów po Niemcach, a szkoda bo tu yli prawie przez dwa wieki i miasto rozbudowali. DziÊ pi kna Pi a miasto wybitnego Polaka Stanis awa Staszica jest silnym oêrodkiem gospodarczym i naukowym; Pi a mia a trzy okresy rozwoju. Pierwszy okres to próba odbudowy zniszczeƒ. Drugi okres to powo anie województwa pilskiego, to zmusi o w adze do opracowania programu rozwoju Pi y. I ostatni dynamiczny okres rozwoju, to okres wolnej Polski i zbudowanie od podstaw samorzàdów. DziÊ mamy czwarty okres rozwoju, który rozpoczà si od wstàpienia Polski do Unii Europejskiej. Ten okres b dzie zale a od zaanga owania i wykorzystania Êrodków pieni nych, które przeznaczy a Polsce Unia Europejska. Dlatego my wielkopolanie musimy wszystko zrobiç, eby Pi a te czerpa a te Êrodki, które sà przeznaczone na rozwój ca ej Wielkopolski, nie tylko Poznania. 3

6 Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent Pi y pracowników. DziÊ w Pile przypada jeden samochód na 2 osoby. Mo na powiedzieç, e ka da rodzina ma samochód. W 2000 roku dochód miasta ogó em wynosi 86,6 mln. z, a ju w 2006 roku 137,5 mln. z.. Czyli miasto systematycznie si rozwija. W ka dym mieêcie sà te ludzie biedni, dlatego miasto Pi a na pomoc spo ecznà przeznacza rocznie 27 mln. z.. Pi a ma 12 szkó podstawowych, uczniów jest 4952, a rocznie koƒczy szko podstawowà 1048 absolwentów. Gimnazjów jest 9 a uczy si w nich 3249 uczniów, rocznie koƒczy szko 1098 uczniów. DziÊ wychowanie przedszkolne jest obowiàzkowe. Pi a ma 18 przedszkoli i uczy si w nich 1846 dzieci. W 2006 roku na oêwiat i wychowanie Pi a wyda a z bud etu 55,3 mln. z otych. Ale nauczyciele nadal ma o zarabiajà. Miasto Pi a Jak wiemy w 75% zosta a zniszczona, dlatego zabytków jest ma o. Kto dziê przyjedzie do Pi y zobaczy miasto nowe, adne, kolorowe, w pi knej zieleni. Komunikacja Pi a dba o drogi, dlatego samochodem jeêdzi si dobrze i atwo. Miejskie Zak ady komunikacyjne obs ugujà 16 miejskich linii autobusowych. W 1997 roku zakupiono 2 nowe autobusy niskopod ogowe. Je eli jest tyle samochodów, to ludzie rozliczajà w adze miasta za drogi w mieêcie. Co powstanie w Pile za unijne pieniàdze? Prezydent Pi y Zbigniew Kosmatka DziÊ Pi zamieszkuje 75 tys. mieszkaƒców, w tym kobiet i m czyzn. Bezrobocie wynosi w Pile 7 proc. Pi a ma zarejestrowanych ok podmiotów gospodarczych. Teraz na 8 Pilan przypada jedna firma. Ale w Pile jest wiele du ych firm, które zatrudniajà tysiàce Najwi kszym zadaniem miasta jest rozbudowa obwodnicy Êródmiejskiej. Przedsi wzi cie to umo liwi proces aktywizacji i restrukturyzacji potencjalnych obszarów inwestycyjnych, tj. terenów przylegajàcych do by ego lotniska wojskowego o powierzchni 118 ha. Kolejnym wa nym dla rozwoju miasta projektem jest budowa infrastruktury sanitarni-wodociàgowej na osiedlu Koszyce, które jest g ównym obszarem rozwojowym miasta i docelowo ma liczyç 12 tys. mieszkaƒców. Celem projektu oprócz podniesienia jakoêci ycia mieszkaƒców jest poprawa 4

7 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN stanu Êrodowiska naturalnego, a co za tym idzie, podniesienie atrakcyjnoêci inwestycyjnej i turystycznej miasta. Przygotowany jest równie projekt rozbudowy kanalizacji deszczowej obejmujàcy budow ok. 20 oczyszczalni wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej do p ynàcej przez miasto rzeki Gwdy. Celem projektu jest poprawa jakoêci zarzàdzania gospodarkà wodno-êciekowà w Pile oraz wyeliminowanie zanieczyszczeƒ wprowadzanych do wód Gwdy kanalizacjà deszczowà. Oprócz zabezpieczenia ycia biologicznego ekosystemu Gwdy i Noteci oraz podniesienia walorów Êrodowiskowych realizacja projektu daje szans upowszechnienia uprawiania sportów wodnych na rzece, dzi ki czemu podniesie si standard us ug oko oturystycznych wzd u Gwdy i atrakcyjnoêç 80 ha terenów inwestycyjnych w po udniowej cz Êci miasta. Samorzàd gminy przystàpi równie do opracowania lokalnego programu rewitalizacji obszarów powojskowych znajdujàcych si na terenie miasta. Umo liwi on wspó finansowanie Êrodkami unijnymi projektów realizowanych na tych obszarach nie tylko przez gmin. Oceniamy miasto Pi Ta krótka informacja pokazuje jak Pi a si dynamicznie rozwija i jak Êwietnie miasto jest zorganizowane. Do najwi kszych osiàgni ç nale y zaliczyç rozwój szkolnictwa wy szego. DziÊ w Pile uczy si ponad 4 tys. studentów. To ci m odzi ludzie wykszta ceni b dà zmieniaç miasto. DziÊ Pi a jest przychylnie nastawiona na rozwój gospodarczy, to tu firmy zagraniczne i polskie, majà Êwietne warunki do rozwoju. Trzeba obiektywnie stwierdziç, e du à zas ug w tym rozwoju Pi y ma samorzàd z prezydentem Zbigniewem Kosmatkà na czele. Tak si w yciu sk ada, e sportowcy zawsze dobrze rzàdzà nie tylko miastem. Tytu honorowy Wybitnego Wielkopolanina dostajà ludzie, którzy coê wartoêciowego zrobili dla Wielkopolski. DziÊ Pi a jest chlubà Wielkopolski, bez rozg osu sta a si pr nym oêrodkiem naukowym i gospodarczym. Dlatego ten honorowy tytu dosta cz owiek, który ca ym sercem jest zaanga owany w rozwój Pi y i my w Redakcji Naszej Wielkopolski to zauwa yliêmy. Redakcja Naszej Wielkopolski Jakie jest naprawd bezrobocie w Polsce? Agnieszka Streich Pod koniec maja 2007 r. bezrobocie spad o do 13 procent. Najwi ksze jest w Warmiƒsko Mazurskim 20,5 proc., zachodnio Pomorskim 18,7 proc., a najmniejsze w Wielkopolskim 9,8 proc.. takie dane opublikowa w czerwcu G ówny Urzàd Statystyjczny. GUS analizujàc województwa stwierdzi, e najwi kszy spadek liczby bezrobotnych nastàpi w województwie wielkopolskim (o 7,5 proc.). Ale nadal w urz dach pracy jest zrejestrownych dwa miliony bezrobotnych? W miastach Wielkopolski szuka si dziê pracowników. I zachodzi pytanie ilu m odych zdolnych Polaków opuêci o kraj i szuka pracy za granicà. Po raz pierwszy okaza o si, e nikt za z. nie chce pracowaç. Ile nas kosztuje administracja? Od lat bada wydatki administracyjne urz dów w ca ej Polsce Pawe Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Sam poda, e wydatki na administracj sà ÊciÊle zwiàzane z wielkoêcià samorzàdu. Im liczba ludnoêci jest ni sza, tym wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca sà wy sze. Wed ug niego koszty administarcji du ych miast Wielkopolski wynoszà: Konin: 246,39 z., Leszno: 197,68 z., Kalisz: 185,94 z., Poznaƒ: 157, 13 z., Pi a: 121,02 z. WÊród miast na prawach powiatu pierwsze miejsce zajmuje Konin. Tutaj urz dnicy i radni kosztujà 296 z otyjch w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca. Za to Pi a wydaje najmniej na jednego mieszkaƒca, ale czy te wyliczenia przy takim za o eniu mówià ca à prawd? Ka de miasto, które ma mniej ludzi, bedzie mia o administracj dro szà Konin, Kalisz, Leszno. Ale zastanawiajàcy jest wynik Pi y? To samo dotyczy województw. Im wi ksze województwo, tym wyniki sà lepsze. Dlatego chcieliêmy 9 regionów w Polsce bardziej wyrównanych, ale si nie uda o, mamy 16 województw. i wiele z nich jest bardzo ma ych. Te wyniki nie mówia ca ej prawdy o administracji samorzàdów. Jedno jest pewne, e Polska bez samorzàdów, nie rozwija a by si tak jak teraz. Bez wzgl du co by nie mówiç o kosztach administracji, dzisiaj liczy si rozwój - przyk ad Wielkopolska i te miasto Pi a. 5

8 Co o Pile warto wiedzieç Co o Pile warto wiedzieç Agnieszka Streich Gospodarka mieszkaniowa Liczba mieszkaƒ 2005 rok Liczba osób na 1 mieszkanie - 2,96 Miejski Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej w Pile obecnie zarzàdza 680 budynkami, w których znajduje si lokali mieszkalnych, z czego lokali to w asnoêç gminy. W celu poprawy standardu zasobów komunalnych w latach wykonano szereg napraw i remontów budynków, które zosta y zrealizowane na kwot z. Bezpieczeƒstwo Publiczne w Pile jest najwa niejsze W ramach programu Bezpieczne Miasto przy wspó pracy z Komendà Powiatowà Policji realizowano poszczególne programy prewencji kryminalnej i docierano z nimi do ró nych grup spo ecznych. Szeroko prowadzona edukacja wielokrotnie chroni a osoby od stania si ofiarà przest pstwa i zapobiega a ludzkim tragediom. Do najwa niejszych realizowanych inicjatyw w tym zakresie nale y: Bezpieczna Szko a, Wielkopolski Sàsiedzki Program Przeciwdzia ania Przest pczoêci, Bezpieczne Wakacje, Pod obstrza em, STOP 24, Karta rejestracji mienia, Bezpieczne Êwi ta, Bezpieczna dzia ka, Na wnuczka, Turniej Wiedzy Prewencyjnej, Grupy zawodowe wysokiego ryzyka, Dzia ania zwiàzane z ochronà obiektów muzealnych i sakralnych oraz innych obiektów Plan zagospodarowania Przestrzennego Pi y w których gromadzone sà dobra kultury narodowej. W omawianym okresie podj to ogó em czynnoêci kontrolnych, m in.: posesji i nieruchomoêci, zak adów pracy, instytucji, terenów zieleni miejskiej, placów zabaw dla dzieci, letnich ogródków gastronomicznych, targowisk, parkingów i taksówek osobowych. Ujawniono àcznie ró nego rodzaju wykroczeƒ. W ramach programu Bezpieczne Miasto zainstalowano na g ównych ulicach miasta i terenie pilskiego targowiska 10 kamer (5 sta ych i 5 obrotowych) oraz wyposa ono pomieszczenia obserwacji w Komendzie Powiatowej Policji. Funkcjonujàcy od 2003 roku monitoring obejmuje najbardziej zagro one pod wzgl dem przest pczoêci rejony miasta, tj. Plac Zwyci stwa, Plac konstytucji 3 Maja, ulice: 1 Maja, Âródmiejskà, Ossoliƒskich, Teatralnà, Witaszka oraz targowisko miejskie przy ul. Rynkowej. W zwiàzku z funkcjonowaniem systemu w rejonach obj tych dozorem kamer zmniejszy a si zdecydowanie iloêç pope nionych przest pstw i wykroczeƒ. Skróci si równie czas interwencji od ujawnienia do podj cia dzia aƒ w celu przywrócenia naruszonego porzàdku prawnego. System monitoringu wizyjnego niewàtpliwie wp ywa na wzrost poczucia bezpieczeƒstwa mieszkaƒców miasta. Przynosi wymierne korzyêci szczególnie w zakresie dzia aƒ prewencyjnych i wykrywalnoêci przest pstw. Planowanie przestrzenne g ówny warunek rozwoju miasta Pi y Gmina posiada obecnie 96 obowiàzujàcych planów zagospodarowania przestrzennego, co pokrywa 80% obszaru miasta. W bie àcym roku uchwalony zosta plan obszaru Êródmiejskiego, który ustala na terenie centrum miasta rozwój funkcji regionalnych i ogólnomiejskich m in.: wyspecjalizowany handel o charakterze Êródmiejskim, gastronomii, us ug kultury, rozrywki, edukacji, obs ugi biznesu, powierzchni biurowych, parkingów wielokondygnacyjnych. Ze studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pi y wynika koniecznoêç sporzàdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wa nych dla rozwoju miasta. 6

9 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Moje ycie Zbigniew Kosmatka Urodzi em si jesienià 1945 r. w Chodzie y i ju jako pi tnastolatek zosta em mieszkaƒcem Pi y. W Pile pozna em on Iren, w Pile zosta em szcz Êliwym ojcem dwóch synów, a niedawno tak e dziadkiem. Podobnie jak tysiàce innych pilan, ukoƒczy em pilski ogólniak. Potem by a nauka w Spó dzielczym Studium Ekonomicznym i studia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Studiowa em równie w Moskwie, skàd wywioz em dobrà znajomoêç j zyka rosyjskiego. Ale praca w pilskim samorzàdzie wymaga a szerszych kwalifikacji - dlatego w 1999 roku ukoƒczy em na Uniwersytecie Warszawskim studia z zakresu funkcjonowania samorzàdu. Od 1976 roku zajmowa em stanowiska kierownicze w ró nych firmach i instytucjach. Mandat radnego uzyska em na poczàtku lat dziewi çdziesiàtych i wówczas powierzono mi funkcj Wiceprezydenta Miasta Pi y. Zaufanie mieszkaƒców zdobywa em jeszcze dwukrotnie (za ka dym razem najwi kszà liczbà g osów). W obu kolejnych kadencjach pe ni em funkcj Prezydenta Pi y. Z dumà przyjà em liczne odznaczenia i wyró nienia - mi dzy innymi Srebrny i Z oty Krzy Zas ugi oraz bardzo przeze mnie ceniony Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zas ugi dla oêwiaty i wychowania (od szczebla podstawowego do wy szego). Wielokrotnie - zawsze z ogromnà satysfakcjà - przyjmowa em tytu Cz owieka Roku w rankingach redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych pó nocnej Wielkopolski. Fundacja Polskiej Lekkiej Atletyki nada a mi tytu Przyjaciela Królowej Sportu: za wk ad w rozwój sportu dzieci i m odzie y w Pile. Ale najwa niejsze dla mnie wyró nienie otrzyma em niedawno - Stowarzyszenie MONAR, organizacja pozarzàdowa, stworzona przez Marka Kotaƒskiego, od ponad 25 lat pomagajàca ludziom znajdujàcym si w trudnej sytuacji yciowej - uhonorowa a mnie statuetkà Serce za Serce. Zawsze, kiedy udaje mi si znaleêç odrobin wolnego czasu, poêwi cam si lekturze albo s ucham dobrej muzyki - od klasycznego rock a Presley a po Cztery Pory Roku Vivaldi ego. Obok tego mojà wielkà pasjà jest turystyka. Zbigniew Kosmatka wraz z onà Zbigniew Kosmatka z wnuczkiem Na aglach 7

10 Stanis aw Staszic ( ) Stanis aw Staszic ( ) Stanis aw Staszic Dom narodzin Stanis awa Staszica - dziê muzeum Na przestrzeni wieków Pi a mia a wielu wybitnych mieszkaƒców, jednak tylko jeden doczeka si takiej chwa y, e jego imi wprowadzone zosta o do drugiej obiegowej nazwy miasta. Tym pierwszym obywatelem jest Stanis aw Staszic, postaç na zawsze wpisana w panteon wielkich Polaków. Pilanie z dumà zwykli nazywaç swoje miasto Gro dem Staszica. Stanis aw Staszic wypowiada si w prze o mowych momentach dla dziejów paƒstwa i narodu. W epoce Sejmu Czteroletniego anoni mowymi Uwagami nad yciem Jana Zamoyskiego (1787) i Przestrogami dla Polski (1790) uczestniczy w reformowaniu Rzeczpospolitej. W 1807 roku, kiedy pow sta o Ksi stwo Warszawskie, opublikowa broszur O statystyce Polski, w której nakreêli obraz kraju i jego zasobów, pokaza realne podstawy odzyskania i utrzymania niepodleg ego bytu. Najpe niej wypowiedzia si w obszernym poemacie historiozoficznym Ród ludzki ( ), przedstawiajàc wizj spo eczeƒstwa przysz oêci - Europ zrzeszonych narodów. By nietylko twórcà ponadczasowych idei, ale w równym stopniu cz owiekiem czynu. Wielkie zdolnoê ci organizacyjne ujawni najpierw jako jeden z wspó za o ycieli Towarzystwa Przyjació Nauk w Warszawie (1800). W 1807 r. wszed do rzàdu Ksi stwa Warszawskiego, po 1815 roku jako radca stanu pracowa w komisji spraw wewn trznych i komisji oêwicenia, w 1824 roku zosta ministrem stanu. Dzia a g ównie w tych obszarach, które uwa a za najwa niejsze dla przysz oêci paƒstwa i narodu: szkolnictwie, nauce i gospodarce. JednoczeÊnie jako dyrektor Wydzia u Przemys u i Kunsztów inicjowa i nadzorowa produkcj kopalƒ i hut, budow dróg, regulacje rzek, organizowa Korpus Górniczy, wspó tworzy gie d warszawskà, wystawy r kodzie i przemys u. Dzie o O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski (1815), da mu zas u ony tytu ojca polskiej geologii. L.W. 8

11 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Historia Pi y Filipina Klapczyƒska Ulica Wielka KoÊcielna - obecna Aleja Piastów Dworzec kolejowy z 1901r. Pi a wyros a ze starej rybackiej osady po o onej wêród lasów nad rzekà Gwdà. Prawa miejskie otrzyma a ju prawdopodobnie w XV wieku, zosta o to potwierdzone w 1513 r. przez króla Zygmunta Starego. Nie oszcz dza y miasta katastrofy i zawieruchy wojenne. W roku 1626 roku miasto doszcz tnie sp on o. Odbudowane, nie opar o si wojskom szwedzkim w czasie Wojny Pó nocnej, a najwi ksze zniszczenia przynios a Wojna Siedmioletnia. Po l rozbiorze Rzeczypospolitej, Pi a wesz a w sk ad zaboru pruskiego. W 1755 roku w grodzie nad Gwdà urodzi si najwybitniejszy obywatel miasta - Stanis aw Staszic. Ten zas u ony przedstawiciel OÊwiecenia, ksiàdz, pisarz, mà stanu i filozof, zas ynà jako geolog twórca geologicznej mapy Polski. By inicjatorem budowy kopalni w gla Dawny Nowy Rynek i koêció ewangelicki (obecny Plac Zwyci stwa) kamiennego na Górnym Âlàsku. Po l wojnie Êwiatowej Pi a pozosta a w granicach Rzeszy. W czasie II wojny Êwiatowej miasto sta o si wa nym oêrodkiem przemys u zbrojeniowego Niemiec oraz miejscem ewakuacji ludnoêci niemieckiej z bombardowanych przez Aliantów przemys owych okr gów Rzeszy. Na poczàtku 1945 roku Pi a zosta a og oszona miastem - twierdzà, wchodzàc w sk ad umocnieƒ Wa u Pomorskiego. W wyniku ci kich walk, Pi a leg a w gruzach. By a to ostatnia straszliwa kl ska w dziejach miasta, które zosta o odbudowane, niemal od nowa. DziÊ w ca oêci odbudowana przez Polaków Pi a, budzi podziw. Ci ko na ten sukces pracowa y pokolenia Pilan. Tworzà nowà wspania à histori Pi y. 9

12 Historia polskich ydów w Pile Historia polskich ydów w Pile Tadeusz Ma achowski Synagoga w okresie mi dzywojennym w Pile Od 1550 roku sà ydzi w Pile. Tà dat podaje niemiecki historyk Richard Havemann. Liczba ydów stale ros a w 1655 by o w mieêcie 80 domów ydowskich, czyli ludnoêç ta liczy a 500 osób. Dla odró nienia Niemca od yda, musieli nosiç ó te kapelusze i czerwonà chust na ramionach. Ten okres rozwoju przerwa jednak najazd szwedzki. W dniu 24 lipca 1655 roku Pi a zosta a zaj ta przez wojska feldmarsza ka Wittenberga. NienawiÊç wroga skupia a si g ównie na ydach. Szwedzi zamordowali ok. 33 osóby, rabujàc ca y dobytek, sprofanowali synagog, zniszczyli rulon z Torà i spalili Êwi te ksi gi. Po szwedach ydowska gmina przesta a w Pile istnieç. Wed ug spisu z 1772 roku, po zaj ciu miasta przez Prusy, w Pile w 43 domach mieszka o 318 ydów. W latach ydzi otrzymali prawa polityczne. W tym czasie w Pile mieszka o 409 ydów. W 1841 roku ydzi zbudowali szko, ale ju w 1872 nadzór nad szko à przej o paƒstwo. Wed ug spisu z 1925 roku ydów w Pile by o 586 (ok. 1,8% ogó u mieszkaƒców). W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku (w tzw. noc kryszta owà), jak w ca ej III Rzeszy, dosz o w Pile do gwa townych Synagoga w Pile od strony parku zamieszek. Zdemolowano mieszkania i sklepy nale- àce do ydów. Wielu z nich wyciàgni to z mieszkaƒ i pobito. Spalono synagog przy Wilhelmplatz, która ju nigdy nie zosta a odbudowana. Gestapo robi czystk z ydami, wywozi si ich do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. W 1940 reszt ydów wywieziono do innych obozów. Od tego czasu ju nie by o ydów w Pile. DziÊ pozosta y drzewa po zniszczonym w czasie wojny cmentarzu ydowskim przy ul. Konopnickiej. Redakcja: Dlaczego piszemy o ydach w Pile? Bo chcemy pokazaç, e ydzi w Pile yli i to miasto te budowali. DziÊ po ydach nie ma Êladu, wymordowali ich Szwedzi a potem hitlerowskie Niemcy. Ju w 1655 roku kazali im nosiç ó te kapelusze i czerwone husty na ramionach. To tu w Kraju Warty w 1940 r. wymyêlono Gwiazd Dawida, którà ydzi musieli nosiç w latach Do dziê ydzi w Izraelu nas obra ajà choçby przez drukowany komiks w presti owej gazecie Haaretz. DziÊ nie ma ydów w Pile i to nie z winy Polaków, a z winy Niemców i Szwedów. 10

13 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Niemcy w 1945 roku zostawili nam zniszczonà Pi Pawe Czy kowski Schron bojowy Przy budowie umocnieƒ pracowa o 2500 ludzi, pod dowództwem pu k. Hrabiego Bernsdorfa. Za ca oêç by odpowiedzialny Komisarz Obrony Rzeszy, Gauleiter Pomorza Schwede-Cobury. W samym mieêcie, w piwnicach domów i na strychach przygotowano punkty oporu. Wiercono nowe studnie na wod, gromadzàc ywnoêç. Zak ady lotnicze Albatros i mosty by y gotowe do wysadzenia. Komendantem twierdzy Pi a zosta 26 letni pp k. Remtinger, zdo a zgromadziç ok tys. o nierzy. Ca a ta doêç przypadkowa zbieranina dysponowa a imponujàcymi zapasami ywnoêci, paliw i amunicji a co najwa niejsze zaskakujàcym, pot nym uzbrojeniem (du a iloêç karabinów maszynowych, dzia, czo gów, pociàg pancerny). Nie uda o si Armii Czerwonej zdobyç Pi y z marszu. Od 24 do 29 stycznia 1945r. Nie powiod o si kilkanaêcie prób wdarcia oddzia ów radzieckich do miasta. Fabryk Albatros produkujàcà silniki dla odrzutowców wywieziono w d ugich kolumnach. Dopiero 26 stycznia pozwolono opuêciç ludnoêci Pi. Udost pniono wszelkie Êrodki transportu, nie wolno by o czegokolwiek zabieraç. 30 stycznia 1945 roku 61 armia I Frontu Bia oruskiego, zamkn a pierêcieƒ wokó miasta. Dowódca twierdzy SS - Obersturm Fuher Remmlinger by gotowy prowadziç walk do ostatniego o nierza. Wyda gazet frontowà Tak wyglàda a Pi a w 1945 roku Die Panzernfaust. Gdzie by o napisane, e 29 stycznia z powodzeniem odparto ataki bolszewickie. Podano, e zniszczono 26 czo gów, po owa tych czo gów zosta a zniszczona za pomocà pancerfaustów. Walki trwa y, ale twierdza Pi a nadal si broni a. Ten raport frontowy wraz z rannymi o nierzami 7 lutego przedosta si do kraju. Dlatego mamy dziê pe niejszà informacj owalkach w Pile. 9 lutego wielkie g oêniki namawia y o nierzy twierdzy do poddania si. Codziennie od godz do zasypywano miasto katiuszami. Wojska radzieckie zbli a y si do centrum i za àdano od Remmlingera bezwarunkowej kapitulacji, ale go obowiàzywa rozka Hitlera, walka do ostatniego o nierza. Adolf Hitler nada mu 13 lutego Krzy Rycerski i awansowa do stopnia pu kownika. Dowódca 11 armii Steiner rozkaza wyjêcie z twierdzy. Ogólnie mia o si przebiç z miasta tys. o nierzy. Podzielono ich na cztery grupy, w krwawych walkach tylko nie licznym uda o si przedostaç do si niemieckich operujàcych w rejonie L dczyka. Po zdobyciu Pi y Armia Czerwona wiele budynków spali a. Miasto w 75%. by o doszcz tnie zniszczone. By to 14 luty 1945 rok, po 173 latach niemieckiej niewoli Pi a wraca do Polski. Na podstawie opracowania Paw a Czy kowskiego 11

14 Cmentarze wojenne w Pile / Co dalej z piel gniarkami? Cmentarze wojenne w Pile Cmentarz wojenny w Leszkowie - pomnik upami tniajàcy poleg ych ró nych narodowoêc Obóz jeniecki - Russen Friedhof by zlokalizowany przy koƒcu ul. Bydgoskiej (teren by ego poligonu). Przebywa o w nim 45 tys. jeƒców. Cmentarz zlokalizowano w Leszkowie i tam spoczywa 2656 o nierzy. Cmentarz wojenny Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego Na cmentarzu tym pochowano 1372 o nierzy radzieckich i 185 o nierzy polskich. Jest te cmentarz niemiecki poleg ych o nierzy w I wojnie Êwiatowej. Jest zlokalizowany przy ul. Mickiewicza DziÊ ju wiemy, e Pi a by a twierdzà i broni o jej ok tys. o nierzy hitlerowskich. Gin li w mieêcie, potem przedzierali si na zachód. Niewielu z nich dotar o do swoich. Ilu ich zgin o? Taki strach ogarnà Niemców z Pi y, e wi kszoêç cywilnej ludnoêci Pi y uciek a z miasta. Oni te gin li. Polska odzyska a Ziemie Zachodnie, które by y doszcz tnie zniszczone. Pi a przesta a istnieç. Pierwsza praca pilan, to rozbieranie gruzów i wysy anie cegie do Warszawy. Ca y naród buduje stolic. Kto wtedy myêla o Pile. Je eli chodzi o przemys, który zosta po Niemcach wszystko zabrali Rosjanie. Pozostawiono nam pustyni, nigdy nikt nie udzieli Polakom pomocy, sami odbudowaliêmy Ziemie Zachodnie w tym te Pi. Pi a dziê to najbardziej polskie miasto zbudowane od podstaw na Ziemiach Zachodnich. A.S. Co dalej z piel gniarkami? Jerzy Miller Napewno Paƒstwo si zastanawiacie dlaczego od 1945 roku piel gniarki zarabia y tak ma o. Ka dy powie, e to zawód pi kny i bardzo potrzebny. Jak piel gniarki sà szanowane w Zachodniej Europie. DziÊ minimum, które powinna piel gniarka zarabiaç to jest 2000 z. I jeszcze jedno, dlaczego nie robi si takiej analizy, jak obliczanie kosztów administracji. Chodzi mi o wyliczenie p ac pielegniarek w 16 województwach. Czy Paƒstwo wiedzà, e dziê najmniejsze pensje - dotyczy to lekarzy i piel gniarek ma Wielkopolska. To jest skandal. Gdy powsta y Kasy Chorych, to Wielkopolska mia a si dobrze, ale ma e województwa pada y, nie mia y pieni dzy na leczenie. I rzad Millera wróci do g ebokiej komuny, zabra pieniadze do Warszawy i po przez NFZ zaczà dzieliç. I dziê mamy kryzys. 12

15 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Miasto Pi a - DziÊ Lucyna Wójtowicz Pi a - pr nie rozwijajàce si miasto, malowniczo po o one nad rzekà Gwdà, na pograniczu Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Ponad po ow jego powierzchni stanowià lasy i parki, wype niajàce tereny pomi dzy nowoczesnymi dzielnicami mieszkaniowymi. Urody miastu dodajà liczne jeziora. Okolice grodu sà obszarami nieska onej przyrody i pi knych krajobrazów, które zapraszajà do aktywnego wypoczynku, kuszàc swymi walorami turystów z kraju i z zagranicy. Miasto jest znaczàcym w skali kraju skrzy owaniem szlaków komunikacyjnych. Tu przecinajà si drogi ko owe l kolejowe, prowadzàce z Wybrze a na po udnie, do Poznania, Gorzowa i dalej do Niemiec oraz ze Szczecina i ÂwinoujÊcia do Bydgoszczy, Torunia i Warszawy. Nieustannie przybywa mieszkaƒców miasta, ostatnimi laty nieco wolniej, ale tendencja zmniejszajàcej si liczby urodzeƒ ma charakter ogólnopolski. W koƒcu 2005 roku Pi a liczy a 75 tysi cy mieszkaƒców. To miasto ludzi m odych, prawie 60% mieszkaƒców nie przekroczy o czterdziestego roku ycia. Pi a to tak e intensywnie i systematycznie rozwijajàcy si oêrodek gospodarczy (jednak bez przemys u ci kiego, który móg by zagroziç walorom przyrodniczym regionu). W Pile jest zarejestrowanych aktualnie prawie 9 tysi cy podmiotów gospodarczych. Najpr niej rozwijajàcymi si dzia ami gospodarki sà bran e: elektroniczna, elektryczna i poligraficzna. W mieêcie dzia a prawie 72 spó ki z kapita em zagranicznym. J.M. 13

16 Pi a postawi a na edukacj Pi a postawi a na edukacj Lucyna Wójtowicz Budynek Wyzszej Szko y Zawodowej w Pile Studenci Wyzszej Szko y Zawodowej w Pile Mieszkaƒcy Pi y i pó nocnej Wielkopolski mogà kszta ciç si w naszym mieêcie na wszystkich szczeblach edukacji. Najm odszymi opiekujà si wychowawcy w obkach i przedszkolach. W mieêcie funkcjonuje 9 szkó podstawowych (w tym muzyczna), 4 gimnazja, 3 zespo y szkó, 14 szkó ponadgimnazjalnych i 17 szkó policealnych. Dzieci niepe nosprawne mogà kszta ciç si ze swoimi rówieênikami w przedszkolach szko ach integracyjnych. Szko y Êrednie przygotowujà m odzie do pracy w rodzimych zak adach, a tak e pozwalajà na podj cie nauki na studiach wy szych. W mieêcie ma swojà siedzib Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa i Wy sza Szko a Biznesu. Znajdujà si tak e filie renomowanych polskich uczelni: Akademii Ekonomicznej, Politechniki Poznaƒskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warmiƒsko- Mazurskiego w Olsztynie. Kszta ci si w nich oko o 4000 osób, z tego oko o 1700 w szko ach prywatnych. Âcis a wspó praca uczelni pilskich z uniwersyteckimi oêrodkami w kraju u atwia m odzie y kontynuacj edukacji na specjalistycznych kierunkach. Wi kszoêç absolwentów znajduje z powodzeniem prac w Pile i innych cz Êciach pó nocnej Polski. J.M. Najwi kszà uczelnià w Pile jest Panstwolwa Wy sza Szko a Zawodowa im. Stanis awa Staszica w Pile zosta a utworzona dnia 1 sierpnia 2000 r. STUDIA LICENCJACKIE (stacjonarne i niestacjonarne) 1. Ekonomia ze specjalnoêciami: - Gospodarka i Finanse Samorzàdowe - Informatyka w Ekonomii - Zarzàdzanie Ma ymi i Ârednimi Przedsi biorstwami 2. Filologia - specjalnoêç: - Filologia Angielska 3. Piel gniarstwo 4. Politologia ze specjalnoêciami: - Edukacja Wiedzy o Spo eczeƒstwie i Historii - Polityka bezpieczeƒstwa i Zarzàdzanie Kryzysowe - Pomoc Spo eczna i Pracownik Socjalny - Polityka Regionalna STUDIA IN YNIERSKIE (stacjonarne i niestacjonarne) 5. Budownictwo 6. Elektrotechnika - specjalnoêç: - Systemy Elektroniczno-Informatyczne w Elektrotechnice 7. Mechanika i Budowa Maszyn - specjalnoêç: -Budowa i Eksploatacja Maszyn 14

17 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Pi a atrakcyjnym miastem turystycznym Agnieszka Streich Pi a jako jedno z nielicznych miast w kraju mo e szczyciç si mianem zielonego grodu. Ponad 50% jej powierzchni to obszary zieleni. Liczne parki, skwery, nadrzeczne bulwary i malownicza wyspa w zakolach rzeki, to miejsca szczególnie urokliwe, sprzyjajàce d ugim spacerom. Na terenie miasta mo na zregenerowaç si y, korzystajàc z krytych basenów, kortów tenisowych, fitness klubów, a mi oênicy mocniejszych wra eƒ mogà spróbowaç w asnych si uczàc si skakaç na spadochronie bàdê podziwiaç pejza z lotu ptaka, wykorzystujàc do tego celu paralotni lub szybowiec. Niezapomnianych emocji dostarczà zawodnicy i zawodniczki pierwszoligowych zespo ów Polonii Pi a ( u el) oraz Farmutil Pi a (pi ka siatkowa kobiet). Amatorzy aktywnego wypoczynku w naszym mieêcie nie powinni si nudziç. W niewielkiej odleg oêci od Pi y le y kilkanaêcie jezior, z których kilka znajduje si w granicach administracyjnych miasta. Najwi ksze z nich - P otki jest tradycyjnym miejscem odpoczynku pilan i wczasowiczów. Czysta woda, baza noclegowa, dobrze zorganizowane pla e i wypo yczalnie sprz tu p ywajàcego, a tak e sàsiadujàce z jeziorem lasy sprawiajà, e zakàtek ten jest znany i lubiany nie tylko mieszkaƒcom miasta, ale i turystom. Najwi ksze miasto regionu stanowi tak e centrum ycia kulturalnego. Organizowane imprezy kulturalne i sportowe przyciàgajà do miasta wielu zainteresowanych tà sferà ycia publicznego. Atrakcje Pi y i jej okolic umo liwiajà organizowanie wycieczek do wielu miejsc, zw aszcza, e pi kne o ka dej porze roku lasy sosnowe oferujà niespotykane bogactwo fauny i flory, zaê iloêç przygotowanych atrakcji i uroda nieska onego krajobrazu, sà gwarantem udanego odpoczynku. Bory obfitujà w owoce leêne i zwierzyn. W regionie nie brakuje terenów owieckich, znanych nie tylko wêród myêliwych z Polski, ale równie przybyszom z zagranicy. Poluje si tu na dziki, jelenie, sarny i daniele. Coraz cz Êciej spotyka si bezkrwawych owców, którzy z aparatem fotograficznym lub kamerà podglàdajà ciekawostki tutejszej przyrody. OsobliwoÊcià jest mieszczàcy si w granicach miasta najstarszy w regionie pilskim rezerwat przyrody Kuênik - chroniony od roku 1959, obejmujàcy malowniczy krajobraz leêno-jeziorny z fragmentami àk i bagien. Tworzy on idealne warunki do rozwoju nie spotykanej w innych rezerwatach iloêci gatunków roêlin oraz ponad trzydziestu gatunków rzadkich ptaków. Czyste rzeki i jeziora sta y si ch tnie odwiedzanymi miejscami przez w dkarzy, eglarzy i mi oêników windsurfingu. Znajdujà tu oni odpowiednie warunki do aktywnego wypoczynku, spokój i obfitoêç ryb. Zwolennikom turystyki kajakowej polecamy sp ywy bystrymi rzekami, p ynàcymi dolinami wêród przepastnych lasów. Ich uroki doceni Jan Pawe II, który w aênie tutaj w 1979 roku wypoczywa i odby sp yw kajakowy. Trasa sp ywu od 1993 r. nazywana jest Jego imieniem. Baza hotelowa Pi y jest zró nicowana i dost pna dla ka dej kieszeni. Miasto oferuje swoim goêciom ponad 1000 miejsc noclegowych o ró nym standardzie. WÊród hoteli najlepsze warunki oferuje Gromada - reprezentacyjny budynek, przystosowany do obs ugi osób niepe nosprawnych. Na terenie miasta znajdujà si obiekty przeznaczone do organizowania i prowadzenia kongresów, sympozjów i szkoleƒ. Kapielisko Miejskie nad jeziorem P otki Miejska Êcie ka rowerowa prowadzàca nad jezioro P otki 15

18 Czy tramwaj niskopod ogowy z Cegielskiego podbije Polsk i Europ Czy tramwaj niskopod ogowy z Cegielskiego podbije Polsk i Europ Tramwaj niskopod ogowy typu 118N (82 miejsca siedzàce, 132 miejsca stojàce. Maksymalna pr dkoêç 70km/h) Filipina Klapczyƒska Tramwaj typu 118N z za o enia przewidziany jest do u ytkowania przez przedsi biorstwa komunikacyjne w miastach polskich. Jest to nowoczesny, niskopod ogowy, trójcz onowy, jednoprzestrzenny tramwaj, którego poszczególne cz ony po àczone sà przegubowo, u atwiajàc komunikacj mi dzy cz onami. Tramwaj odpowiada wszelkim wymaganiom, jakie pojazdom komunikacji publicznej bliskiego zasi gu stawiane przez wspó czesne ustawodawstwo. Przyj ta koncepcja tramwaju gwarantuje: wysoki poziom komfortu i bezpieczeƒstwa podró owania, p ynnoêç jazdy, dogodne warunki podró owania dla inwalidów, korzystne osiàgi teclmiczne, niskà zu ywalnoêç eksploatacyjnà cz Êci, przyjaznoêç dla Êrodowiska, niek opotliwà obs ug bie àcà, relatywnie niskie koszty eksploatacji i utrzymania stanu technicznego, ograniczenie oddzia ywaƒ wyst pujàcych podczas jazdy na ukach torowych i niebezpieczeƒstwa wykolejenia. Wysoki poziom bezpieczeƒstwa pasa erów osiàgni to mi dzy innymi poprzez: zastosowanie materia ów niepalnych lub je eli by o to niemo liwe i dopuszczalne; trudnopalnych o ograniczonej emisji dymu i zwiàzków szkodliwych, wysokosprawny uk ad hamulcowy, stosowanie zderzaków poch aniajàcych energi, dostosowanie nadwozia pojazdu do wymagaƒ klasy P IV wg PN-EN mo liwoêç manualnego otwierania drzwi, zastosowanie w oknach bocznych szyb ze szk a hartowanego nadajàcego si do bezpiecznego wybicia w celu ewakuacji pasa erów w razie niebezpieczeƒstwa. Do budowy tramwaju wykorzystano g ównie podzespo y produkcji polskiej: uk ad przeniesienia nap du, energoelektroniczny uk ad nap dowy, agregaty wentylacyjno grzewcze, agregat klimatyzacji, asynchroniczne silniki pràdu przemiennego. Wn trze nadwozia posiada du y stopieƒ wyg uszenia oraz bardzo dobrà izolacj termicznà i akustycznà. Tramwaj posiada nowoczesny system informacji wizualnej i dêwi kowej dla pasa era. Pe ny komfort pracy motorniczego zapewniajà mi dzy innymi: ergonomiczny pulpit, klimatyzacja kabiny, mikroprocesorowe sterowanie oraz system nadzoru (monitoring) i diagnozowania. Uk ad sterowania i diagnostyki zbudowany jest w oparciu o tzw. sieç inteligencji rozproszonej z wykorzystaniem transmisji cyfrowej CAN Open u atwiajàcej monitorowanie i diagnostyk urzàdzeƒ. Do wszystkich urzàdzeƒ i aparatów znajdujàcych si wewnàtrz pojazdu jest zapewniony dobry dost p u atwiajàcy ich obs ug naprawczà. Wszystkie materia y zastosowane w budowie nadwozia nadajà si do wtórnego wykorzystania (recykling) lub te wyroby z tych materia ów mogà byç bezproblemowo sk adowane na wysypiskach. 16

19 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Województwo Wielkopolskie Plan Zagospodarowania Przestrzennego PIERWSZY KRÑG - Obszar Metropolii Poznaƒskiej DRUGI KRÑG - Obszar Aglomeracji Poznaƒskiej Pierwsze opracowanie dotyczy mapy Wielkopolski Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu - podleg e Marsza kowi Wielkopolski. Drugie opracowanie z prawej Jest to nowa Ustawa o Planowaniu Przestrzennym, dla której jest tylko metropolia. Przecie to Êmieszne, eby metropolia obejmowa a pó województwa? Dlatego my w Redakcji dzielimy Poznaƒ na metropoli i aglomeracj - zobacz mapa. 17

20 Co z Metropolià Poznania? Co z Metropolià Poznania? Ludwik Ratajczak Metropolia - s owo greckie. W staro ytnej Grecji miasto macierzyste sk ada o si z osad (kolonii). Jest to stolica kraju lub regionu. DziÊ poznaƒska metropolia obejmuje Poznaƒ w swoich granicach, ale Poznaƒ rozwija si wielocentrycznie i wyszed poza granice miasta. Ka da metropolia w Europie ma dzielnice. Poznaƒ ich nie ma. Gminy oko o poznaƒskie budujà miasta przy granicy z Poznaniem, piszemy o nich. DziÊ po wejêciu do Unii Europejskiej Poznaƒ sta si stolicà Wielkopolski. Poznaƒ jest regionalnym centrum politycznym, naukowym, administracyjnym, finansowym, handlowym i kulturalnym. Dopiero podzia a ma dzielnice i nowa ustawa o mieêcie metropolitalnym odpowie kto, w jakim zakresie i w jakiej formie ma odpowiadaç za kreowanie rozwoju miasta Poznania. W 2000 roku pisaliêmy Trzeba rozwiàzaç problem zwiàzków metropolitalnych - bez otwarcia wielkich miast na okolice, ka da nowa ustawa b dzie u omna. W Sejmie Jan Maria Rokita powiedzia : Musimy si te zastanowiç jak zbudowaç na nowo ustrój wielkich miast, czy nie wprowadziç obowiàzkowo dzielnic jako jednostek pomocniczych. W 2000 roku opracowaliêmy ustaw - O ustroju metropolitalnym miasta Poznania. To by nasz projekt, który zosta wys any do Sejmu i z którego korzysta a Warszawa i Kraków, to te miasta majà dziê dzielnice. Ca y ten materia ukaza si w Naszej Wielkopolsce. Poznaƒskie w adze (Zarzàd) chcà traktowaç Poznaƒ jak miasto monolit, aby z jednego oêrodka dyspozycyjnego (Urzàd) mieç wp yw na to co si dzieje w ka dym punkcie jego obszaru. To dziê jak komuniêci, tworzy malutki, bez pieni dzy, w adzy, samorzàdy pomocnicze. Dlatego Poznaƒ Metropolià nie jest i nie b dzie, ze szkodà dla Poznania i ca ej Wielkopolski. Jan Grabkowski starosta powiatu poznaƒskiego osiàgnà swój cel, dosz o do porozumienia i stworzono warunki powo ania aglomeracji Poznaƒskiej. DziÊ Poznaƒ i powiat poznaƒski postanowili wspólnie dzia aç. Ju w latach minionych opracowano Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, gdzie Poznaƒ mia byç powi kszony o obszar wzd u granicy miasta, Przeêmierowo, Kiekrz, Suchy Las, Czerwonak, Swarz dz, Puszczykowo, Luboƒ, Plewiska, Skórzewo, nazwano wielkà metropolià. Ale te ma e miasta nie budowa Poznaƒ, a oêcienne gminy. Czyli powsta drugi Poznaƒ, gdzie w adze miasta Poznania nie mia y wp ywu na jego rozwój. Mimo, e wybudowano wiele pi knych budynków, to infrastruktura tych obszarów jest zaniedbana, brak ulic, kanalizacji i dróg dojazdowych do centrum miasta. W ten sposób ta wielka metropolia Poznaƒ zosta a zablokowana przez samochody. By czas gdy chciano Luboƒ, Suchy Las, Czerwonak i Swarz dz w àczyç do Poznania, ale nie zrobiono tego. DziÊ powsta y niezale ne od Poznania gminy i one planujà w asny rozwój, majà swoje plany zagospodarowania. Na rozwój Poznania poza granicà miasta mówi si, e to sà peryferie. Miasto Poznaƒ nie ma wp ywu na rozwój peryferii, sà zwolennicy a eby ten dziki rozwój metropolii ograniczyç. Celem statutu metropolitalnego by o zapanowanie nad rozwojem peryferii, te sàsiednich gmin, które àczà si z Poznaniem. DziÊ tà wielkà metropolià nie mo na rzàdziç centralnie z ratusza. Ka dy dziê widzi jak wyglàda Poznaƒ peryferyjny. Zablokowany Poznaƒ Ka dy mo e zobaczyç na mapie Poznaƒ i odrazu widzi, e Poznaƒ nie ma szybkich przejazdów z zachodu na wschód i z po udnia na pó noc. Miasto zacz o budowaç prymitywne ronda, które zrobi y karier w latach szeêçdziesiàtych - dwudziestego wieku. W ten sposób na dziko rozbudowujàcy si Poznaƒ, na obrze ach Poznania zakorkowa miasto. Powiat i miasto Poznaƒ to dziê 512 tys. samochodów, 856 tys. mieszkaƒców. DziÊ g ówny problem to przejazd przez Poznaƒ, a drugi to dojazdy z peryferii do miasta. G os Wielkopolski pokaza map, e 56 dróg b dzie wyremontowanych w Wielkopolsce, ale ani jedna wokó Poznania. Dlatego metropolia Poznaƒ przy takim myêleniu jest skazana na kl sk i to ju widaç. Ma e, wàskie ulice sà zastawione parkujàcymi samochodami, ulice nie spe niajà swojej funkcji, poza tym ich stan techniczny budzi zgroz. W adze Poznania nie panujà nad ca oêcià, ludzie muszà pisaç, gdzie sà dziury, bo oni nie wiedzà? Brak dzielnic jest tu widoczny. Aglomeracja Poznaƒska Jest to obszar ÊciÊle powiàzany z Poznaniem, nie tylko powiat Poznaƒ. Prosz przeczytaç lista z Szamotu. Ten wielki obszar obejmuje takie miasta jak: Oborniki, Szamotu y, Buk, KoÊcian i Ârem itd. Je eli ludzie uciekajà z Poznania, to jest pytanie czy te miasta b dà sypialniami 18

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Jaka metropolila i??

Jaka metropolila i?? Jaka metropolia? KPZK a Bydgoszcz i Toruń Cyt.: W skład podstawowych węzłów sieci powiązań funkcjonalnych miast w roku 2030 wchodzą: stolica i największe polskie miasta Warszawa oraz: Aglomeracja Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2)

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Spis treści: 1. Odpowiedzi absolwentów, którzy zadeklarowali, że: A. Pracują w zawodzie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz Miasto Sieradz Urząd Miasta Sieradza plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz tel.: 43-826-61-16, 43-826-61-65 fax: 43-822-30-05

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 10 października 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 10 października 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 10 października 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO TRANSPORT KOLEJOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Transportu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO TRANSPORT KOLEJOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Transportu TRANSPORT KOLEJOWY W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Aglomeracja poznańska OBSZAR: W skład aglomeracji wchodzi miasto Poznań wraz okolicznymi gminami ciążącymi do Poznania. LUDNOŚĆ: ponad 1 mln mieszkańców (30%

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej.

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT od pięciu lat wdraża Zintegrowany System Informacji o Trakcie Królewsko-Cesarskim. Realizowane każdego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie K.033/09 Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie Warszawa, maj 2009 roku Znaczący odsetek Polaków nie potrafi ocenić połoŝenia rodaków mieszkających na Wschodzie. Po jednej czwartej

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Gdańsk Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1762 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 460509 460427 461531 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5 Miasto: Koszalin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1110 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 109302 109343 109170 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Strona 1 / 6 Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Informacje ogólne Kategoria: Informacja turystyczna Długość geograficzna: 19 16' 33'' Szerokość geograficzna: 50 12' 10'' Idealny podróżnik to ten,

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Płock Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124691 123627 122815 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo