Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y OPOLAN. Sierpieƒ 2007 NR 79 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y OPOLAN. Sierpieƒ 2007 NR 79 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341"

Transkrypt

1 Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN Sierpieƒ 2007 NR 79 OPOLAN

2 PI A miastem sportu na europejskim poziomie

3 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak Wielkopolska i te nasze miasta dynamicznie si rozwijajà. Tego nie widaç, bo telewizje nie pokazujà rozwoju gospodarczego naszego regionu. Rozwój Polski nastàpi po wprowadzeniu samorzàdu terytorialnego. Wybrany demokratycznie samorzàd i uchwalony podzia dochodów umo liwi niebywa y rozwój Wielkopolski w tym te miast. Nasza redakcja wyszukuje ludzi, którzy swoja pracà przyczyniajà si do szybkiego rozwoju Wielkopolski. UhonorowaliÊmy tytu em Wybitnego Wielkopolanina Zbigniewa Kosmatk Prezydenta miasta Pi y, który za swoich rzàdów zmieni Pi w silne dynamiczne, pi kne miasto. Pod koniec II wojny Êwiatowej miasto spotka straszny los. Decyzjà sztabu hitlerowskiego, w 1945 roku Pi a zosta o zmienione w twierdz, której zadaniem by o powstrzymywaç wojska radzieckie i opóêniç ich marsz na Ko obrzeg, Szczecin i Berlin. Wskutek d ugotrwa ych i ci kich walk dawna Pi a przesta a istnieç. Zdobywajàca miasto Armia Radziecka nie dba a o zachowanie jego substancji. Reszty zniszczeƒ dope ni y przypadkowe po ary, a póêniej rozbiórka budynków, z których ceg wykorzystywano do odbudowy Warszawy. Warszawa zniszczona, Niemcy zamordowali 600 tys. warszawiaków, czyli mniej wi cej po ow ludnoêci miasta. Reszta zosta a wysiedlona. Czyli nowa spo ecznoêç warszawska tworzy a si od zera, g ównie o ludzi z zaêciankowego Mazowsza. Nowa spo ecznoêç warszawska sk ada a si te z ludzi przydatnych dla nowej w adzy. Ta spo ecznoêç bez wzorców, by a atwym kàskiem do sterowania i budowania komunizmu w Warszawie i Polsce. Centralizm sowiecki sprzyja has u e ca a Polska buduje swoja stolic. Wtedy Warszawy nie interesowa y Ziemie Zachodnie, straszyli nas, e przyjdà Niemcy i te ziemie odbiorà Polsce. Dlatego si zbroimy, bo b dzie wojna. Razem ze Zwiàzkiem Radzieckim zdob dziemy Europ Zachodnià. Pi a w wyniku dzia aƒ wojennych oraz wysiedlania ludnoêci niemieckiej zosta a niemal ca kowicie wyludniona. Wojna zmieni a w ruiny 65 proc. budynków mieszkalnych Pi y, a w samym centrum ponad 80 proc. W pierwszych latach po wojnie wysi ek skierowany by g ównie na remonty i odbudow mniej zniszczonych budynków, nie wymagajàcych du ych nak adów. Dopiero w roku 1956, a wi c stosunkowo póêno w porównaniu do innych miast, przystàpiono do realizacji nowego budownictwa. Ta tymczasowoêç spowodowa a zupe ny zastój w odbudowie Pi y. Dopiero w 1964 roku zatwierdzono w Poznaniu ogólny plan przestrzennego zagospodarowania Pi y. A dopiero od 1980 roku datuje si powa ny rozwój Pi y., od tego roku potrzeba by o 27 lat, eby Pi a si zmieni a nie do poznania. To Zbigniew Kosmatka w 1998 roku zosta Prezydentem miasta Pi y. Jego dokonania spowodowa y, e dziê Pi a jest nowoczesnym, adnym miastem w ca oêci zbudowanym przez Polaków. Pami taç musimy, e nowa spo ecznoêç pilska tworzy a si od nowa. Zlepek ludzi z ca ej Polski, nie by zintegrowany z nowym miejscem zamieszkania. Dopiero nast pne pokolenia spowodowa y, e nastàpi a wi ê mi dzy cz owiekiem a jego przestrzenià, jest to niezmiernie istotne dla budowania wi zi mi dzy ludêmi. Dlatego dziê Pi a jest ju mocno zroêni ta i zintegrowana z Wielkopolskà. Najwi kszym zadaniem miasta jest rozbudowa obwodnicy Êródmiejskiej. Przedsi wzi cie to umo liwi aktywizacj obszarów przylegajàcych do by ego lotniska. Miasto Pi a postawi o na rozwój szkolnictwa, bo to jest klucz do rozwoju Pi y. Na obszarach otaczajàcych by e lotnisko zaczyna inwestowaç Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poszerzy on ofert edukacyjnà Pi y, w którym swoje siedziby majà ju - Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa i Wy sza Szko a Biznesu oraz filie trzech renomowanych polskich uczelni - Politechniki Poznaƒskiej, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie. W ten sposób miasto dba o wykszta cenie potencjalnej kadry dla miejscowych pracodawców. Dok adnie opisujemy jak dziê si rozwija Pi a. Majàc wykszta cone kadry przyjdzie do Pi y kapita. Panie prezydencie Ryszardzie Grobelny. Mo e Pan wygraç nast pne wybory i siedzieç na trybunie honorowej w czasie Mistrzostw Europy 2012 roku. Ale trzeba myêleç i dzia aç jak przysta o na XXI wiek. Niech Pan jedzie do Berlina, koniec tramwajów sà za drogie i torowiska wymagajà ciàg ych remontów. XXI wiek jest wiekiem samochodów a Poznaƒ jest nieprzejezdny. W 2012 roku b dziemy mieli 200 tys. samochodów wi cej. Ani z otówki na awic, lotnisko w centrum Poznania to absurd. Sam Pan zabezpieczy 1 milion dolarów na dowo enie uczestników Uniwersjady z Warszawy i Berlina. Metropolia Poznaƒ potrzebuje rozwiàzaƒ godnych XXI wieku. Piszemy o tych wa nych sprawach. 1

4 W numerze Pi a po 173 latach znowu polska Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Jakie jest naprawd bezrobocie w Polsce? Co o Pile warto wiedzieç Moje ycie Stanis aw Staszic ( ) Historia Pi y Historia polskich ydów w Pile Niemcy w 1945 roku zostawili nam zniszczonà Pi Cmentarze wojenne w Pile / Co dalej z piel gniarkami? Miasto Pi a - DziÊ Pi a postawi a na edukacj Pi a atrakcyjnym miastem turystycznym Czy tramwaj niskopod ogowy z Cegielskiego podbije Polsk i Europ Województwo Wielkopolskie Plan Zagospodarowania Przestrzennego Co z Metropolià Poznania??? S uchajàc i patrzàc Pi karskie Mistrzostwa Europy w Polsce wielkà szansà rozwoju Poznania Czy w adze sà Êwiadome, e nowe stadiony to inwestycja na najbli sze sto lat Euro 2012 MyÊlenie w dobrym kierunku Prawda o Lotnisku awica / Przez Berlin do Poznania na Mistrzostwa Europy IloÊç pasa erów na lotniskach Polski Euro 2012 w Poznaniu. Musimy wybudowaç nowà awic? Katowice The City / Wielka budowa w centrum Krakowa Poznaƒ City czeka na swojego inwestora Poznaƒ City tu te musi zostaç opracowany projekt Dlaczego najwa niejsze wydarzenie w Polsce jest przez 90 lat przemilczane? Klàtwa cià y nad Bibliotekà? Serwis powinien byç dla samolotów F-16 w Krzesinach Jaki zamek odbudujà? Naszym zdaniem Pi a spod znaku Rod a JesteÊmy czasopismem internetowym. Rocznie czyta nas milion osób. Zapraszamy Czytelników Naszej Wielkopolski do odwiedzenia naszej strony internetowej. Poza tym Nasza Wielkopolska jest w znanych wyszukiwarkach: Google, Interia.pl, Onet.pl Adres poczty elektronicznej: Redaktor naczelny: Ludwik Ratajczak tel. kom Redaktorzy: Jerzy Miller, Henryk Szumielski, Ewa K odziƒska, Marek Rezler, Ryszard Podlewski, Andrzej Skubiszyƒski, Karolina Paw owska, Lucyna Wojtowicz, Agnieszka Streich, Karolina Maczyƒska, Filipina Klapczyƒska. Adres redakcji: Poznaƒ, Os. Tysiàclecia 65/3 tel./fax (061) tel. kom MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Wydawca: STOWARZYSZENIE RUCH REGIONALNY WIELKOPOLAN Miesi cznik Edukacyjny Samorzàd-Gospodarka-Historia Poznaƒ, Os. Tysiàclecia 65/3 tel./fax (061) tel. kom Zdj cia: Ludwik Ratajczak oraz Andrzej Skubiszyƒski Projekt graficzny: Artists, Cezary Gwóêdê 2

5 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Pi a po 173 latach znowu polska Józef Pieczonka W styczniu i lutym 1945 roku zosta a zamieniona przez hitlerowskie wojska w twierdz, w czasie d ugotrwa ych walk doszcz tnie zniszczona. Wiedzieli ju, e tracà ju swoje wschodnie Niemcy. Zostawili nam zniszczone miasto Wroc aw, Poznaƒ, Pi, Ko obrzeg, Gdaƒsk, Kostrzyn, Koszalin. To oni Wermacht, SS straszyli ludnoêç a ona ucieka a w pop ochu. SpecjaliÊci ustalili, e za Odr uciek o 3,5-4 mln. ludnoêci cywilnej. Czego si bali zbrodni, które pope nili na ludnoêci polskiej i rosyjskiej. Ca y Poznaƒ wysiedlili w ciàgu jednego miesiàca, wolno by o zabraç baga 10 kilogramowy i 20 z otych. A póêniej okradali nasze mieszkania i wywieêli wszystko do Rzeszy. Pierwsze wyp dzenie ludnoêci cywilnej by y w Poznaniu. Armia Czerwona nie mia a szacunku dla niemieckich miast, a e byli zwyci zcami wszystkie zak ady wywozili do Zwiàzku Radzieckiego. Cz sto si zastanawia em dlaczego Armia Czerwona pali a i niszczy a domy ju po zdobyciu miasta. Dowództwo na te podpalenia pozwala o. I takie zniszczone Ziemie Zachodnie dostaliêmy i z tych gruzów musia y powstaç nowe miasta. Pi a by a doszcz tnie zniszczona, zrównana z ziemià. I znowu dziê rzàd niemiecki próbuje forsowaç w asny program na rozpropagowanie tematów wyp dzeƒ. Pami taç musimy, e od powstania Zwiàzku Wyp dzonych min o ju 50 lat. Jego aktywnoêç uzale niona by a od wewn trznej polityki Republiki Federalnej Niemiec, jak i od sytuacji mi dzynarodowej. Ale g ównym celem by o i pozosta- o odzyskanie utraconych ziem wschodnich. To jest najwi ksza kl ska Niemiec od 1000 lat, kiedy Polska powsta a. Cel po przegranej wojnie nie zmieni si do dziê, zmieni y si jedynie metody. Co najgorsze, e ludnoêç niemiecka, ucieka a za Odr w czasie walk i ponios a te wielkie straty. DziÊ elity niemieckie, ludzie wp ywowi w mediach rozpocz y kampani oskar eƒ pod adresem narodu polskiego, obwiniajàc go o cierpienia milionów Niemców, jak mówiono i mówi si nadal niewinnych cywili, niezamieszanych w zbrodnie hitlerowskie zwyk ych obywateli. Erika Steinbach zdo a a Pi a widok na hotel Gromada przekonaç do swojej kampanii nienawiêci wobec Polski grup znaczàcych, polityków, zarówno z prawicà, jak i z lewicy. Niemcy od y y w ÊwiadomoÊci spo eczeƒstwa upokorzonego kl skà wojny i utrata terytoriów. Apogeum tej walki o powrót Niemców do Heimatu by o powstanie Powiernictwa Pruskiego. Bezwzgl dnie dà à do odzyskania majàtków niemieckich. Tak podnieêli g owy, e wystàpili do Europejskiego Trybuna u Praw Cz owieka. DziÊ polska Pi a ca a pi knie odbudowana, silna gospodarczo. Przez dzia ania Wermachtu i SS nie ma du o Êladów po Niemcach, a szkoda bo tu yli prawie przez dwa wieki i miasto rozbudowali. DziÊ pi kna Pi a miasto wybitnego Polaka Stanis awa Staszica jest silnym oêrodkiem gospodarczym i naukowym; Pi a mia a trzy okresy rozwoju. Pierwszy okres to próba odbudowy zniszczeƒ. Drugi okres to powo anie województwa pilskiego, to zmusi o w adze do opracowania programu rozwoju Pi y. I ostatni dynamiczny okres rozwoju, to okres wolnej Polski i zbudowanie od podstaw samorzàdów. DziÊ mamy czwarty okres rozwoju, który rozpoczà si od wstàpienia Polski do Unii Europejskiej. Ten okres b dzie zale a od zaanga owania i wykorzystania Êrodków pieni nych, które przeznaczy a Polsce Unia Europejska. Dlatego my wielkopolanie musimy wszystko zrobiç, eby Pi a te czerpa a te Êrodki, które sà przeznaczone na rozwój ca ej Wielkopolski, nie tylko Poznania. 3

6 Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent Pi y pracowników. DziÊ w Pile przypada jeden samochód na 2 osoby. Mo na powiedzieç, e ka da rodzina ma samochód. W 2000 roku dochód miasta ogó em wynosi 86,6 mln. z, a ju w 2006 roku 137,5 mln. z.. Czyli miasto systematycznie si rozwija. W ka dym mieêcie sà te ludzie biedni, dlatego miasto Pi a na pomoc spo ecznà przeznacza rocznie 27 mln. z.. Pi a ma 12 szkó podstawowych, uczniów jest 4952, a rocznie koƒczy szko podstawowà 1048 absolwentów. Gimnazjów jest 9 a uczy si w nich 3249 uczniów, rocznie koƒczy szko 1098 uczniów. DziÊ wychowanie przedszkolne jest obowiàzkowe. Pi a ma 18 przedszkoli i uczy si w nich 1846 dzieci. W 2006 roku na oêwiat i wychowanie Pi a wyda a z bud etu 55,3 mln. z otych. Ale nauczyciele nadal ma o zarabiajà. Miasto Pi a Jak wiemy w 75% zosta a zniszczona, dlatego zabytków jest ma o. Kto dziê przyjedzie do Pi y zobaczy miasto nowe, adne, kolorowe, w pi knej zieleni. Komunikacja Pi a dba o drogi, dlatego samochodem jeêdzi si dobrze i atwo. Miejskie Zak ady komunikacyjne obs ugujà 16 miejskich linii autobusowych. W 1997 roku zakupiono 2 nowe autobusy niskopod ogowe. Je eli jest tyle samochodów, to ludzie rozliczajà w adze miasta za drogi w mieêcie. Co powstanie w Pile za unijne pieniàdze? Prezydent Pi y Zbigniew Kosmatka DziÊ Pi zamieszkuje 75 tys. mieszkaƒców, w tym kobiet i m czyzn. Bezrobocie wynosi w Pile 7 proc. Pi a ma zarejestrowanych ok podmiotów gospodarczych. Teraz na 8 Pilan przypada jedna firma. Ale w Pile jest wiele du ych firm, które zatrudniajà tysiàce Najwi kszym zadaniem miasta jest rozbudowa obwodnicy Êródmiejskiej. Przedsi wzi cie to umo liwi proces aktywizacji i restrukturyzacji potencjalnych obszarów inwestycyjnych, tj. terenów przylegajàcych do by ego lotniska wojskowego o powierzchni 118 ha. Kolejnym wa nym dla rozwoju miasta projektem jest budowa infrastruktury sanitarni-wodociàgowej na osiedlu Koszyce, które jest g ównym obszarem rozwojowym miasta i docelowo ma liczyç 12 tys. mieszkaƒców. Celem projektu oprócz podniesienia jakoêci ycia mieszkaƒców jest poprawa 4

7 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN stanu Êrodowiska naturalnego, a co za tym idzie, podniesienie atrakcyjnoêci inwestycyjnej i turystycznej miasta. Przygotowany jest równie projekt rozbudowy kanalizacji deszczowej obejmujàcy budow ok. 20 oczyszczalni wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej do p ynàcej przez miasto rzeki Gwdy. Celem projektu jest poprawa jakoêci zarzàdzania gospodarkà wodno-êciekowà w Pile oraz wyeliminowanie zanieczyszczeƒ wprowadzanych do wód Gwdy kanalizacjà deszczowà. Oprócz zabezpieczenia ycia biologicznego ekosystemu Gwdy i Noteci oraz podniesienia walorów Êrodowiskowych realizacja projektu daje szans upowszechnienia uprawiania sportów wodnych na rzece, dzi ki czemu podniesie si standard us ug oko oturystycznych wzd u Gwdy i atrakcyjnoêç 80 ha terenów inwestycyjnych w po udniowej cz Êci miasta. Samorzàd gminy przystàpi równie do opracowania lokalnego programu rewitalizacji obszarów powojskowych znajdujàcych si na terenie miasta. Umo liwi on wspó finansowanie Êrodkami unijnymi projektów realizowanych na tych obszarach nie tylko przez gmin. Oceniamy miasto Pi Ta krótka informacja pokazuje jak Pi a si dynamicznie rozwija i jak Êwietnie miasto jest zorganizowane. Do najwi kszych osiàgni ç nale y zaliczyç rozwój szkolnictwa wy szego. DziÊ w Pile uczy si ponad 4 tys. studentów. To ci m odzi ludzie wykszta ceni b dà zmieniaç miasto. DziÊ Pi a jest przychylnie nastawiona na rozwój gospodarczy, to tu firmy zagraniczne i polskie, majà Êwietne warunki do rozwoju. Trzeba obiektywnie stwierdziç, e du à zas ug w tym rozwoju Pi y ma samorzàd z prezydentem Zbigniewem Kosmatkà na czele. Tak si w yciu sk ada, e sportowcy zawsze dobrze rzàdzà nie tylko miastem. Tytu honorowy Wybitnego Wielkopolanina dostajà ludzie, którzy coê wartoêciowego zrobili dla Wielkopolski. DziÊ Pi a jest chlubà Wielkopolski, bez rozg osu sta a si pr nym oêrodkiem naukowym i gospodarczym. Dlatego ten honorowy tytu dosta cz owiek, który ca ym sercem jest zaanga owany w rozwój Pi y i my w Redakcji Naszej Wielkopolski to zauwa yliêmy. Redakcja Naszej Wielkopolski Jakie jest naprawd bezrobocie w Polsce? Agnieszka Streich Pod koniec maja 2007 r. bezrobocie spad o do 13 procent. Najwi ksze jest w Warmiƒsko Mazurskim 20,5 proc., zachodnio Pomorskim 18,7 proc., a najmniejsze w Wielkopolskim 9,8 proc.. takie dane opublikowa w czerwcu G ówny Urzàd Statystyjczny. GUS analizujàc województwa stwierdzi, e najwi kszy spadek liczby bezrobotnych nastàpi w województwie wielkopolskim (o 7,5 proc.). Ale nadal w urz dach pracy jest zrejestrownych dwa miliony bezrobotnych? W miastach Wielkopolski szuka si dziê pracowników. I zachodzi pytanie ilu m odych zdolnych Polaków opuêci o kraj i szuka pracy za granicà. Po raz pierwszy okaza o si, e nikt za z. nie chce pracowaç. Ile nas kosztuje administracja? Od lat bada wydatki administracyjne urz dów w ca ej Polsce Pawe Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Sam poda, e wydatki na administracj sà ÊciÊle zwiàzane z wielkoêcià samorzàdu. Im liczba ludnoêci jest ni sza, tym wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca sà wy sze. Wed ug niego koszty administarcji du ych miast Wielkopolski wynoszà: Konin: 246,39 z., Leszno: 197,68 z., Kalisz: 185,94 z., Poznaƒ: 157, 13 z., Pi a: 121,02 z. WÊród miast na prawach powiatu pierwsze miejsce zajmuje Konin. Tutaj urz dnicy i radni kosztujà 296 z otyjch w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca. Za to Pi a wydaje najmniej na jednego mieszkaƒca, ale czy te wyliczenia przy takim za o eniu mówià ca à prawd? Ka de miasto, które ma mniej ludzi, bedzie mia o administracj dro szà Konin, Kalisz, Leszno. Ale zastanawiajàcy jest wynik Pi y? To samo dotyczy województw. Im wi ksze województwo, tym wyniki sà lepsze. Dlatego chcieliêmy 9 regionów w Polsce bardziej wyrównanych, ale si nie uda o, mamy 16 województw. i wiele z nich jest bardzo ma ych. Te wyniki nie mówia ca ej prawdy o administracji samorzàdów. Jedno jest pewne, e Polska bez samorzàdów, nie rozwija a by si tak jak teraz. Bez wzgl du co by nie mówiç o kosztach administracji, dzisiaj liczy si rozwój - przyk ad Wielkopolska i te miasto Pi a. 5

8 Co o Pile warto wiedzieç Co o Pile warto wiedzieç Agnieszka Streich Gospodarka mieszkaniowa Liczba mieszkaƒ 2005 rok Liczba osób na 1 mieszkanie - 2,96 Miejski Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej w Pile obecnie zarzàdza 680 budynkami, w których znajduje si lokali mieszkalnych, z czego lokali to w asnoêç gminy. W celu poprawy standardu zasobów komunalnych w latach wykonano szereg napraw i remontów budynków, które zosta y zrealizowane na kwot z. Bezpieczeƒstwo Publiczne w Pile jest najwa niejsze W ramach programu Bezpieczne Miasto przy wspó pracy z Komendà Powiatowà Policji realizowano poszczególne programy prewencji kryminalnej i docierano z nimi do ró nych grup spo ecznych. Szeroko prowadzona edukacja wielokrotnie chroni a osoby od stania si ofiarà przest pstwa i zapobiega a ludzkim tragediom. Do najwa niejszych realizowanych inicjatyw w tym zakresie nale y: Bezpieczna Szko a, Wielkopolski Sàsiedzki Program Przeciwdzia ania Przest pczoêci, Bezpieczne Wakacje, Pod obstrza em, STOP 24, Karta rejestracji mienia, Bezpieczne Êwi ta, Bezpieczna dzia ka, Na wnuczka, Turniej Wiedzy Prewencyjnej, Grupy zawodowe wysokiego ryzyka, Dzia ania zwiàzane z ochronà obiektów muzealnych i sakralnych oraz innych obiektów Plan zagospodarowania Przestrzennego Pi y w których gromadzone sà dobra kultury narodowej. W omawianym okresie podj to ogó em czynnoêci kontrolnych, m in.: posesji i nieruchomoêci, zak adów pracy, instytucji, terenów zieleni miejskiej, placów zabaw dla dzieci, letnich ogródków gastronomicznych, targowisk, parkingów i taksówek osobowych. Ujawniono àcznie ró nego rodzaju wykroczeƒ. W ramach programu Bezpieczne Miasto zainstalowano na g ównych ulicach miasta i terenie pilskiego targowiska 10 kamer (5 sta ych i 5 obrotowych) oraz wyposa ono pomieszczenia obserwacji w Komendzie Powiatowej Policji. Funkcjonujàcy od 2003 roku monitoring obejmuje najbardziej zagro one pod wzgl dem przest pczoêci rejony miasta, tj. Plac Zwyci stwa, Plac konstytucji 3 Maja, ulice: 1 Maja, Âródmiejskà, Ossoliƒskich, Teatralnà, Witaszka oraz targowisko miejskie przy ul. Rynkowej. W zwiàzku z funkcjonowaniem systemu w rejonach obj tych dozorem kamer zmniejszy a si zdecydowanie iloêç pope nionych przest pstw i wykroczeƒ. Skróci si równie czas interwencji od ujawnienia do podj cia dzia aƒ w celu przywrócenia naruszonego porzàdku prawnego. System monitoringu wizyjnego niewàtpliwie wp ywa na wzrost poczucia bezpieczeƒstwa mieszkaƒców miasta. Przynosi wymierne korzyêci szczególnie w zakresie dzia aƒ prewencyjnych i wykrywalnoêci przest pstw. Planowanie przestrzenne g ówny warunek rozwoju miasta Pi y Gmina posiada obecnie 96 obowiàzujàcych planów zagospodarowania przestrzennego, co pokrywa 80% obszaru miasta. W bie àcym roku uchwalony zosta plan obszaru Êródmiejskiego, który ustala na terenie centrum miasta rozwój funkcji regionalnych i ogólnomiejskich m in.: wyspecjalizowany handel o charakterze Êródmiejskim, gastronomii, us ug kultury, rozrywki, edukacji, obs ugi biznesu, powierzchni biurowych, parkingów wielokondygnacyjnych. Ze studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pi y wynika koniecznoêç sporzàdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wa nych dla rozwoju miasta. 6

9 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Moje ycie Zbigniew Kosmatka Urodzi em si jesienià 1945 r. w Chodzie y i ju jako pi tnastolatek zosta em mieszkaƒcem Pi y. W Pile pozna em on Iren, w Pile zosta em szcz Êliwym ojcem dwóch synów, a niedawno tak e dziadkiem. Podobnie jak tysiàce innych pilan, ukoƒczy em pilski ogólniak. Potem by a nauka w Spó dzielczym Studium Ekonomicznym i studia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Studiowa em równie w Moskwie, skàd wywioz em dobrà znajomoêç j zyka rosyjskiego. Ale praca w pilskim samorzàdzie wymaga a szerszych kwalifikacji - dlatego w 1999 roku ukoƒczy em na Uniwersytecie Warszawskim studia z zakresu funkcjonowania samorzàdu. Od 1976 roku zajmowa em stanowiska kierownicze w ró nych firmach i instytucjach. Mandat radnego uzyska em na poczàtku lat dziewi çdziesiàtych i wówczas powierzono mi funkcj Wiceprezydenta Miasta Pi y. Zaufanie mieszkaƒców zdobywa em jeszcze dwukrotnie (za ka dym razem najwi kszà liczbà g osów). W obu kolejnych kadencjach pe ni em funkcj Prezydenta Pi y. Z dumà przyjà em liczne odznaczenia i wyró nienia - mi dzy innymi Srebrny i Z oty Krzy Zas ugi oraz bardzo przeze mnie ceniony Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zas ugi dla oêwiaty i wychowania (od szczebla podstawowego do wy szego). Wielokrotnie - zawsze z ogromnà satysfakcjà - przyjmowa em tytu Cz owieka Roku w rankingach redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych pó nocnej Wielkopolski. Fundacja Polskiej Lekkiej Atletyki nada a mi tytu Przyjaciela Królowej Sportu: za wk ad w rozwój sportu dzieci i m odzie y w Pile. Ale najwa niejsze dla mnie wyró nienie otrzyma em niedawno - Stowarzyszenie MONAR, organizacja pozarzàdowa, stworzona przez Marka Kotaƒskiego, od ponad 25 lat pomagajàca ludziom znajdujàcym si w trudnej sytuacji yciowej - uhonorowa a mnie statuetkà Serce za Serce. Zawsze, kiedy udaje mi si znaleêç odrobin wolnego czasu, poêwi cam si lekturze albo s ucham dobrej muzyki - od klasycznego rock a Presley a po Cztery Pory Roku Vivaldi ego. Obok tego mojà wielkà pasjà jest turystyka. Zbigniew Kosmatka wraz z onà Zbigniew Kosmatka z wnuczkiem Na aglach 7

10 Stanis aw Staszic ( ) Stanis aw Staszic ( ) Stanis aw Staszic Dom narodzin Stanis awa Staszica - dziê muzeum Na przestrzeni wieków Pi a mia a wielu wybitnych mieszkaƒców, jednak tylko jeden doczeka si takiej chwa y, e jego imi wprowadzone zosta o do drugiej obiegowej nazwy miasta. Tym pierwszym obywatelem jest Stanis aw Staszic, postaç na zawsze wpisana w panteon wielkich Polaków. Pilanie z dumà zwykli nazywaç swoje miasto Gro dem Staszica. Stanis aw Staszic wypowiada si w prze o mowych momentach dla dziejów paƒstwa i narodu. W epoce Sejmu Czteroletniego anoni mowymi Uwagami nad yciem Jana Zamoyskiego (1787) i Przestrogami dla Polski (1790) uczestniczy w reformowaniu Rzeczpospolitej. W 1807 roku, kiedy pow sta o Ksi stwo Warszawskie, opublikowa broszur O statystyce Polski, w której nakreêli obraz kraju i jego zasobów, pokaza realne podstawy odzyskania i utrzymania niepodleg ego bytu. Najpe niej wypowiedzia si w obszernym poemacie historiozoficznym Ród ludzki ( ), przedstawiajàc wizj spo eczeƒstwa przysz oêci - Europ zrzeszonych narodów. By nietylko twórcà ponadczasowych idei, ale w równym stopniu cz owiekiem czynu. Wielkie zdolnoê ci organizacyjne ujawni najpierw jako jeden z wspó za o ycieli Towarzystwa Przyjació Nauk w Warszawie (1800). W 1807 r. wszed do rzàdu Ksi stwa Warszawskiego, po 1815 roku jako radca stanu pracowa w komisji spraw wewn trznych i komisji oêwicenia, w 1824 roku zosta ministrem stanu. Dzia a g ównie w tych obszarach, które uwa a za najwa niejsze dla przysz oêci paƒstwa i narodu: szkolnictwie, nauce i gospodarce. JednoczeÊnie jako dyrektor Wydzia u Przemys u i Kunsztów inicjowa i nadzorowa produkcj kopalƒ i hut, budow dróg, regulacje rzek, organizowa Korpus Górniczy, wspó tworzy gie d warszawskà, wystawy r kodzie i przemys u. Dzie o O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski (1815), da mu zas u ony tytu ojca polskiej geologii. L.W. 8

11 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Historia Pi y Filipina Klapczyƒska Ulica Wielka KoÊcielna - obecna Aleja Piastów Dworzec kolejowy z 1901r. Pi a wyros a ze starej rybackiej osady po o onej wêród lasów nad rzekà Gwdà. Prawa miejskie otrzyma a ju prawdopodobnie w XV wieku, zosta o to potwierdzone w 1513 r. przez króla Zygmunta Starego. Nie oszcz dza y miasta katastrofy i zawieruchy wojenne. W roku 1626 roku miasto doszcz tnie sp on o. Odbudowane, nie opar o si wojskom szwedzkim w czasie Wojny Pó nocnej, a najwi ksze zniszczenia przynios a Wojna Siedmioletnia. Po l rozbiorze Rzeczypospolitej, Pi a wesz a w sk ad zaboru pruskiego. W 1755 roku w grodzie nad Gwdà urodzi si najwybitniejszy obywatel miasta - Stanis aw Staszic. Ten zas u ony przedstawiciel OÊwiecenia, ksiàdz, pisarz, mà stanu i filozof, zas ynà jako geolog twórca geologicznej mapy Polski. By inicjatorem budowy kopalni w gla Dawny Nowy Rynek i koêció ewangelicki (obecny Plac Zwyci stwa) kamiennego na Górnym Âlàsku. Po l wojnie Êwiatowej Pi a pozosta a w granicach Rzeszy. W czasie II wojny Êwiatowej miasto sta o si wa nym oêrodkiem przemys u zbrojeniowego Niemiec oraz miejscem ewakuacji ludnoêci niemieckiej z bombardowanych przez Aliantów przemys owych okr gów Rzeszy. Na poczàtku 1945 roku Pi a zosta a og oszona miastem - twierdzà, wchodzàc w sk ad umocnieƒ Wa u Pomorskiego. W wyniku ci kich walk, Pi a leg a w gruzach. By a to ostatnia straszliwa kl ska w dziejach miasta, które zosta o odbudowane, niemal od nowa. DziÊ w ca oêci odbudowana przez Polaków Pi a, budzi podziw. Ci ko na ten sukces pracowa y pokolenia Pilan. Tworzà nowà wspania à histori Pi y. 9

12 Historia polskich ydów w Pile Historia polskich ydów w Pile Tadeusz Ma achowski Synagoga w okresie mi dzywojennym w Pile Od 1550 roku sà ydzi w Pile. Tà dat podaje niemiecki historyk Richard Havemann. Liczba ydów stale ros a w 1655 by o w mieêcie 80 domów ydowskich, czyli ludnoêç ta liczy a 500 osób. Dla odró nienia Niemca od yda, musieli nosiç ó te kapelusze i czerwonà chust na ramionach. Ten okres rozwoju przerwa jednak najazd szwedzki. W dniu 24 lipca 1655 roku Pi a zosta a zaj ta przez wojska feldmarsza ka Wittenberga. NienawiÊç wroga skupia a si g ównie na ydach. Szwedzi zamordowali ok. 33 osóby, rabujàc ca y dobytek, sprofanowali synagog, zniszczyli rulon z Torà i spalili Êwi te ksi gi. Po szwedach ydowska gmina przesta a w Pile istnieç. Wed ug spisu z 1772 roku, po zaj ciu miasta przez Prusy, w Pile w 43 domach mieszka o 318 ydów. W latach ydzi otrzymali prawa polityczne. W tym czasie w Pile mieszka o 409 ydów. W 1841 roku ydzi zbudowali szko, ale ju w 1872 nadzór nad szko à przej o paƒstwo. Wed ug spisu z 1925 roku ydów w Pile by o 586 (ok. 1,8% ogó u mieszkaƒców). W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku (w tzw. noc kryszta owà), jak w ca ej III Rzeszy, dosz o w Pile do gwa townych Synagoga w Pile od strony parku zamieszek. Zdemolowano mieszkania i sklepy nale- àce do ydów. Wielu z nich wyciàgni to z mieszkaƒ i pobito. Spalono synagog przy Wilhelmplatz, która ju nigdy nie zosta a odbudowana. Gestapo robi czystk z ydami, wywozi si ich do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. W 1940 reszt ydów wywieziono do innych obozów. Od tego czasu ju nie by o ydów w Pile. DziÊ pozosta y drzewa po zniszczonym w czasie wojny cmentarzu ydowskim przy ul. Konopnickiej. Redakcja: Dlaczego piszemy o ydach w Pile? Bo chcemy pokazaç, e ydzi w Pile yli i to miasto te budowali. DziÊ po ydach nie ma Êladu, wymordowali ich Szwedzi a potem hitlerowskie Niemcy. Ju w 1655 roku kazali im nosiç ó te kapelusze i czerwone husty na ramionach. To tu w Kraju Warty w 1940 r. wymyêlono Gwiazd Dawida, którà ydzi musieli nosiç w latach Do dziê ydzi w Izraelu nas obra ajà choçby przez drukowany komiks w presti owej gazecie Haaretz. DziÊ nie ma ydów w Pile i to nie z winy Polaków, a z winy Niemców i Szwedów. 10

13 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Niemcy w 1945 roku zostawili nam zniszczonà Pi Pawe Czy kowski Schron bojowy Przy budowie umocnieƒ pracowa o 2500 ludzi, pod dowództwem pu k. Hrabiego Bernsdorfa. Za ca oêç by odpowiedzialny Komisarz Obrony Rzeszy, Gauleiter Pomorza Schwede-Cobury. W samym mieêcie, w piwnicach domów i na strychach przygotowano punkty oporu. Wiercono nowe studnie na wod, gromadzàc ywnoêç. Zak ady lotnicze Albatros i mosty by y gotowe do wysadzenia. Komendantem twierdzy Pi a zosta 26 letni pp k. Remtinger, zdo a zgromadziç ok tys. o nierzy. Ca a ta doêç przypadkowa zbieranina dysponowa a imponujàcymi zapasami ywnoêci, paliw i amunicji a co najwa niejsze zaskakujàcym, pot nym uzbrojeniem (du a iloêç karabinów maszynowych, dzia, czo gów, pociàg pancerny). Nie uda o si Armii Czerwonej zdobyç Pi y z marszu. Od 24 do 29 stycznia 1945r. Nie powiod o si kilkanaêcie prób wdarcia oddzia ów radzieckich do miasta. Fabryk Albatros produkujàcà silniki dla odrzutowców wywieziono w d ugich kolumnach. Dopiero 26 stycznia pozwolono opuêciç ludnoêci Pi. Udost pniono wszelkie Êrodki transportu, nie wolno by o czegokolwiek zabieraç. 30 stycznia 1945 roku 61 armia I Frontu Bia oruskiego, zamkn a pierêcieƒ wokó miasta. Dowódca twierdzy SS - Obersturm Fuher Remmlinger by gotowy prowadziç walk do ostatniego o nierza. Wyda gazet frontowà Tak wyglàda a Pi a w 1945 roku Die Panzernfaust. Gdzie by o napisane, e 29 stycznia z powodzeniem odparto ataki bolszewickie. Podano, e zniszczono 26 czo gów, po owa tych czo gów zosta a zniszczona za pomocà pancerfaustów. Walki trwa y, ale twierdza Pi a nadal si broni a. Ten raport frontowy wraz z rannymi o nierzami 7 lutego przedosta si do kraju. Dlatego mamy dziê pe niejszà informacj owalkach w Pile. 9 lutego wielkie g oêniki namawia y o nierzy twierdzy do poddania si. Codziennie od godz do zasypywano miasto katiuszami. Wojska radzieckie zbli a y si do centrum i za àdano od Remmlingera bezwarunkowej kapitulacji, ale go obowiàzywa rozka Hitlera, walka do ostatniego o nierza. Adolf Hitler nada mu 13 lutego Krzy Rycerski i awansowa do stopnia pu kownika. Dowódca 11 armii Steiner rozkaza wyjêcie z twierdzy. Ogólnie mia o si przebiç z miasta tys. o nierzy. Podzielono ich na cztery grupy, w krwawych walkach tylko nie licznym uda o si przedostaç do si niemieckich operujàcych w rejonie L dczyka. Po zdobyciu Pi y Armia Czerwona wiele budynków spali a. Miasto w 75%. by o doszcz tnie zniszczone. By to 14 luty 1945 rok, po 173 latach niemieckiej niewoli Pi a wraca do Polski. Na podstawie opracowania Paw a Czy kowskiego 11

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan

6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan W numerze 1 Z ostatniej chwili 2 O nas... Rozbiór Wielkopolski 3 List z kancelarii Premiera 5 Ruch Regionalny Wielkopolan - Deklaracja 6 Deklaracja gospodarcza 7 Prawda po trzy z ote od ebka 8 OÊwiadczenia

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341

Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Maj 2004 NR 55 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN POZNA SKA AKADEMIA MEDYCZNA KRYSZTA OWY PUCHAR WIELKOPOLSKI dla

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1 str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB str. 4-7 Z cyklu z wizytà u Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie str.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC ceg a klinkier dachówka p ytka elew. posadzka schody parapety Warszawa, ul. gi 1 (na ty ach TESCO) tel. 722 06 55; 664 31 55; fax 722 08 42 www.keramik.pl; e-mail: keramik@keramik.pl zaprawy kleje GABINET

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo