WYKAZ SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ OFEROWANYCH PRZEZ PARTNERÓW KARTY DUŻEJ RODZINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ OFEROWANYCH PRZEZ PARTNERÓW KARTY DUŻEJ RODZINY"

Transkrypt

1

2 KARTY DUŻEJ RODZINY 1. Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. ul. Campi Bochnia 20% na bilety indyw idualne (rabat nie łączy się z ofertami promocyjnymi, biletami rodzinnymi i grupow ymi): -trasę turystyczną (z ekspozycją multimedialną), -pobyt rekreacyjny 3 godz. w komorze Ważyn, -podziemną przeprawę łodzią, -pobyt nocny w komorze Ważyn 2. Kopalnia Soli Wieliczka Spółka Akcyjna ul. Daniłow icza Wieliczka 30% na zakup indyw idulanych biletów w stępu (normalnych i ulgow ych) umożliw iających zw iedzanie trasy w języku polskim 3. Uzdrow isko Rabka ul. Orkana Rabka-Zdrój 1. Leśne Wzgórze, ul. Pasieczna 4: pobyt 7 dniow y i dłuższy - 20% zniżki, pobyt w eekendow y-15% zniżki, dzieci do lat 3 - bezpłatnie bez św iadczeń; 2. Jagiellonka, ul. Brzozow a 6: pobyt w eekendow y, 7 dniow y i dłuższy - 30% zniżki, dzieci do lat 3 - bezpłatnie bez św iadczeń; 3. Willa Św it, ul. Brzozow a 1 - pobyt w eekendow y, 7 dniow y i dłuższy - 30% zniżki, zabiegi w gabinecie masażu - 30% zniżki, dzieci do lat 3 - bezpłatnie bez św iadczeń; 4. Rabczański Zdrój Medical SPA, ul. Roztoki 7: pobyt 7 dniow y - 10% zniżki, pobyt 14 dniow y - 20% zniżki, zabiegi SPA - 10% zniżki, zabiegi lecznicze - 20% zniżek, posiłki w restauracji obiektu - 10% zniżki, dzieci do lat 3 - bezpłatnie bez św iadczeń; 5. Centrum Zdrow ia i Urody, ul. Orkana 49: zabiegi SPA-10% zniżki, zabiegi lecznicze - 10% zniżki 4. PL sp. z o.o. (Stadion Narodow y) Al. Ks. J. Poniatow skiego Warszaw a każdy posiadacz Karty otrzymuje 50% zniżki od ceny podstaw ow ej biletu upow ażniającego do skorzystania z w ycieczki po Stadionie Narodow ym w Warszaw ie zgodnie z obow iązującą ofertą

3 KARTY DUŻEJ RODZINY 5. Białow ieski Park Narodow y Park Pałacow y Białow ieża 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ 20% zniżki na bilet normalny i 20% zniżki na bilet ulgow y do Muzeum Przyrodniczo- Leśnego, Rezerw atu Pokazow ego Żubrów, Obrębu Ochrony Rezerw atu 6. Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeża Kościuszkow skie Warszaw a 1. Wystaw y stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów praw nych w cenie 16 zł, dla dzieci w w ieku do 18 r.ż. i młodzieży uczącej się do 25 r.ż. oraz bez ograniczeń w iekow ych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkow anym albo znacznym stopniu niepełnospraw ności w cenie 13 zł; 2. Planetarium Niebo Kopernika: a: w stęp na pokaz 2D dla dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów praw nych w cenie 13 zł, dla dzieci w w ieku do 18 r.ż. i młodzieży uczącej się do 25 r.ż. oraz bez ograniczeń w iekow ych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkow anym albo znacznym stopniu niepełnospraw ności 11 zł; b. w stęp na pokaz 3D dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów praw nych w cenie 18 zł, dla dzieci w w ieku do 18 r.ż. i młodzieży uczącej się do 25 r.ż. oraz bez ograniczeń w iekow ych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkow anym albo znacznym stopniu niepełnospraw ności 16 zł 7. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni ul. Zaw iszy Czarnego 1 B Gdynia 40% zniżki od aktualnej ceny biletu od każdego członka rodziny w ielodzietnej do Muzeum, ul. Zaw iszy Czarnego 1B oraz na ORP Błyskaw ica, ul. Skw er Kościuszki 8. Muzeum Wojska Polskiego w Warszaw ie Al. Jerozolimskie Warszaw a 40% zniżki na w szystkie bilety

4 KARTY DUŻEJ RODZINY Muzeum Narodow e w Krakow ie - Gmach Głów ny Al. 3 Maja Kraków Muzeum Narodow e w Krakow ie - Pałac Biskupa Erazma Ciołka ul. Kanonicza Kraków Muzeum Narodow e w Krakow ie - Galeria Sztuki Polskiej XIX w ieku w Sukiennicach Rynek Głów ny Kraków 9. Muzeum Narodow e w Krakow ie - Dom Jana Matejki Muzeum Narodow e w Krakow ie - Kamienica Szołayskich Muzeum Narodow e w Krakow ie - Dom Józefa Mehoffera Muzeum Narodow e w Krakow ie - Muzeum Karola Szymanow skiego w Willi Atma ul. Floriańska Kraków Plac Szczepański Kraków ul. Krupnicza Kraków ul. Kasprusie Zakopane 1) 80% zniżki na ceny biletu normalnego do galerii stałych i na w ystaw y zmienne dla: rodzica (rodziców ), w tym rodzica (rodziców ) zastępczego lub osobę (osoby) prow adzące rodzinny dom dziecka, małżonka rodzica oraz dziecko, przez które rozumie się także dziecko nad którym rodzic spraw uje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, o której mow a w art. 37 ust. 2 ustaw y z dnia 9 czerw ca 2011 r. o w spieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 2) w stęp bezpłatny dla dzieci z rodzin w ielodzietnych: w w ieku do ukończenia 18 r.ż. oraz w w ieku do ukończenia 25 r.ż. - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole w yższej; bez ograniczeń w iekow ych - w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkow anym lub znacznym stopniu niepełnospraw ności, 3) w stęp za 1 zł dla każdego dziecka na lekcję muzealną, 4) zniżka 50% na udział w w eeekendow ych w arsztatach rodzinnych Muzeum Narodow e w Krakow ie - Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego ul. Piłsudskiego Kraków Muzeum Narodow e w Krakow ie - ul. Pijarska 8 Muzeum Książąt Czartoryskich - Arsenał Kraków Galeria Sztuki Starożytnej

5 KARTY DUŻEJ RODZINY Muzeum Narodow e w Krakow ie - Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM Plac Sikorskiego Kraków Muzeum Narodow e w Gdańsku - Oddział Sztuki Daw nej ul. Toruńska Gdańsk Muzeum Narodow e w Gdańsku-Oddział Sztuki Now oczesnej - Pałac Opatów ul. Cystersów Gdańsk Muzeum Narodow e w Gdańsku - Gdańska Galeria Fotografii ul. Grobla I 8/ Gdańsk 10. bilet za 1 zł Muzeum Narodow e w Gdańsku - Oddział Etnogfarii-Spichlerz Opacki ul. Cystersów Gdańsk Muzeum Narodow e w Gdańsku - Oddział Zielona Brama ul. Długi Targ Gdańsk Muzeum Narodow e w Gdańsku - Muzeum Będomin Gmina Now a Karczma Now y Barkoczyn 11. Muzeum Piastów Śląskich Plac Zamkow y Brzeg opłata za zw iedzanie muzeum osoby pow yżej 16 r.ż - 5 zł, dzieci do 16 r.ż - 1 zł; bezpłatny w stęp na imprezy (koncerty muzyczne i inne) organizow ane przez muzeum 12. Muzeum Wojsk Lądow ych w Bydgoszczy ul Czerkaska Bydgoszcz ulga w w ysokości 40% ceny biletu

6 KARTY DUŻEJ RODZINY 13. Muzeum Sił Pow ietrznych w Dęblinie ul. Dyw izjonu 303 nr Dęblin 40% ulgi dla każdego członka rodziny w ielodzietnej Muzeum Narodow e w e Wrocław iu Plac Pow stańców Warszaw y Wrocław 14. bilet za 1 zł dla posiadacza karty Muzeum Narodow e w e Wrocław iu - Oddział Muzeum Etnograficzne w e Wrocław iu ul. Traugutta 111/ Wrocław 15. Zamek Królew ski w Warszaw ie - Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej Plac Zamkow y Warszaw a 1) rodzice objęci programem KDR - bilet rodzinny na ekspozycje stałe, zgodnie z cennikiem Zamku (Trasa Zamek, Galeria Lanckorońskich, Galeria malastw a, rzeźby i sztuki zdobnicznej; 2) dzieci objęte programem KDR- bilet za 1 zł na ekspozycje stałe (Trasa Zamek, Galeria Lanckorońskich, Galeria malarstw a, rzeźby i sztuki i sztuki zdobnicznej) 16. Międzynarodow e Centrum Kultury w Krakow ie Rynek Głów ny 25 Kraków bezpłatny w stęp za w ystaw y w Galerii MCK (z możliw ością korzystania z karty przez kilka osób rów nocześnie, jak i każdej z osobna) Muzeum Narodow e w Kielcach - Oddział Pałac Biskupów Krakow skich Plac Zamkow y Kielce Muzeum Narodow e w Kielcach - Oddział Pałacyk Henryka Sienkiew icza w Oblęgorku ul. Aleja Lipow a Straw czyn 17. Muzuem Narodow e w Kielcach - Oddział Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego ul. Jana Paw ła II Kielce 1) symboliczny bilet za 1 zł dla dzieci legitymujących się Kartą Dużej Rodziny; 2) bilet ulgow y dla rodzica lub opiekuna pranw ego, legitymującego się Kartą Dużej Rodziny - 50% ceny biletu normalnego

7 KARTY DUŻEJ RODZINY Muzeum Narodow e w Kielcach - Oddział Muzeum Dialogu Kultur, Kamienica pod Trzema Herbami Rynek Kielce Ekspozycja Zw ierzęta i kontynenty ul. Orla Kielce Muzeum Narodow e w Szczecinie - Gmach Głów ny ul. Wały Chrobrego Szczecin Muzeum Narodow e w Szczecinie - Galeria Sztuki Daw nej ul. Staromłyńska Szczecin Muzeum Narodow e w Szczecinie - Muzeum Sztuki Współczesnej ul. Staromłyńska Szczecin 18. Muzeum Narodow e w Szczecinie - ul. Księcia Mściw oja II 8 bilet w stępu w cenie 3 zł dla każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny po jej okazaniu Muzeum Historii Szczecina Szczecin Muzeum Narodow e w Szczecinie - Centrum Dialogu PRZEŁOMY (w trakcie budow y) Plac Solidarności 1 Szczecin Muzeum Narodow e w Szczecinie - Wystaw a Nadmorskiej Kolei Wąskotorow ej, Muzeum Morskie ul. Błonie Gryfice 19. Muzeum Łazienki Królew skie w Warszaw ie ul. Agrykoli Warszaw a rodzice objęci programem - bilet ulgow y do obiektów muzeum, dzieci objęte programem - bilet za 1 zł do obiektów muzeum

8 KARTY DUŻEJ RODZINY Muzeum Lubelskie w Lublinie - Zamek ul. Zamkow a Lublin ulgow e bilety w stępu do Muzeum Lubelskiego w raz z oddziałami dla rodzin w ielodzietnych (w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja r.): Kaplica Trójcy Św. - bilet dla rodzica 6,5 zł; dla dziecka -4,5 zł; Ekspozycje stałe i czasow e- bilet dla rodzica 6,5 zł, dla dziecka - 4,5 zł; Opłata za w ejście do donżonu i na taras w idokow y - w stęp dla dorosłych i dzieci - 4 zł Muzeum Lubelskie w Lublinie -Muzeum Historii Miasta Lublina Plac Łokietka Lublin bilet dla rodzica - 4,5 zł; bilet dla dziecka - 3 zł 20. Muzeum Lubelskie w Lublinie -Muzeum Literackie im. J. Czechow icza ul. Złota Lublin bilet dla rodzica - 4,5 zł; bilet dla dziecka - 3 zł Muzeum Lubelskie w Lublinie -Muzeum Regionalne w Kraśniku ul. Piłsudskiego Kraśnik bilet dla rodzica - 4,5 zł; bilet dla dziecka - 3 zł Muzeum Lubelskie w Lublinie -Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczow ie S.Żeromskiego Nałęczów bilet dla rodzica - 4,5 zł; bilet dla dziecka - 3 zł Muzeum Lubelskie w Lublinie -Muzeum Bolesław a Prusa w Nałęczow ie Al. Małachow skiego Nałęczów bilet dla rodzica - 4,5 zł; bilet dla dziecka - 3 zł Muzeum Lubelskie w Lublinie - Dw orek Wincentego Pola ul. Kalinow szczyzna Lublin bilet dla rodzica - 4,5 zł; bilet dla dziecka - 3 zł 21. Fabryka Porcelany AS Ćmielów Adam Spała Sandomierska Ćmielów 25% zniżki od obow iązujących cen za zakup indyw idualnych biletów w stępu (normalnych i ulgow ych) umożliw iających w stęp do w szystkich atrakcji tzn.: zw iedzania z przew odnikiem pierw szego w Polsce Żyw ego Muzeum Porcelany w Ćmielow ie, zw iedzania z przew odnikiem Wystaw y Starej Porcelany oraz w ejścia do Galerii Sztuki Współczesnek van Rij, udział w Warsztatach Ceramicznych pod okiem instruktora; dzieci do lat 6 - w stęp gratis do Żyw ego Muzeum Porcelany, na Wystawę Starej Porcelany oraz do Galerii Sztuki Współczesnej van Rij

9 KARTY DUŻEJ RODZINY 22. Zamek Książ Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich Wałbrzych 1 zł brutto od osoby za zw iedzanie Zamku Książ bez przew odnika; w stęp dla dzieci do lat 5 bezpłatny 23. Zamek Królew ski na Waw elu Państw ow e Zbiory Sztuki Zamek Królew ski na Waw elu Dw ór w Stryszow ie ul. Waw el Kraków Stryszów Stryszów Bilety ulgow e na w szystkie trasy w okresie od 1 listopada 2014 r. do 31 marca 2015 r. dla rodziców i dzieci w w ieku pow yżej 7. roku życia posiadających Kartę Dużej Rodziny (dzieci do lat 7. bezpłatnie) 24. Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku Odeska 1; ul. Podleśna Białystok 5 % - rabatu w stosunku do obow iązującego cennika na spektakle grane w Operze i Filharmonii Podlaskiej Europejskim Centrum Sztuki, których instytucja jest organizatorem,10 % rabatu w stosunku do obow iązującego cennika na koncerty symfoniczne odbyw ające się w Operze i Filharmonii Podlaskiej Europejskim Centrum Sztuki, których instytucja jest organizatorem. 25. Muzeum Wojska w Białymstoku ul. J. Kilińskiego Białystok % ceny biletu normalnego lub odpow iednio ulgow ego na w ystaw y stałe i czasow e, kw alifikacja zgodnie z "Cennikiem biletów " Muzeum Wojska w Białymstoku. 2. Ulgow y bilet na zajęcia edukacyjne i rekreacyjne w czasie ferii i w akacji, ujęte w ofercie Muzeum na dany okres, w cenie 1zł. 26. Muzeum Kinematografii w Łodzi Plac Zw ycięstw a Łódź cenow a - 5 zł cena biletu dla dorosłych oraz młodzieży pow yżej 16 roku życia ul. Tarczyńska 5/9 27. Biuro Usług Turystycznych "BUT" Sp. Zo.o sp. K Warszaw a 10% zniżki na kolonie (6-13 lat), obozy (13-19 lat) organizow ane przez BUT. Nie obow iązuje na imprezy nieorganizow ane przez BUT i w yjazdy językow e Muzeum Ziemi Kujaw skiej i Dobrzyńskiej w e Włocław ku Muzeum Ziemi Kujaw skiej i Dobrzyńskiej w e Włocław ku - Muzeum Etnograficzne ul. Słow ackiego 1a Włocław ek ul. Bulw ary Włocław ek

10 KARTY DUŻEJ RODZINY Muzeum Ziemi Kujaw skiej i Dobrzyńskiej w e Włocław ku -Zbiory Sztuki ul. Zamcza 10/ Włocław ek 28. Muzeum Ziemi Kujaw skiej i Dobrzyńskiej w e Włocław ku - Muzeum Historii Włocław ka ul. Szpichlema Włocław ek Bilet w stępu: - dzieci i młodzież do 18 roku życia - w stęp bezpłatny; - dorośli - w cenie biletu ulgow ego Muzeum Ziemi Kujaw skiej i Dobrzyńskiej w e Włocław ku - Muzeum Stanisław a Now akow skiego ul. Mickiew icza Nieszaw a Muzeum Ziemi Kujaw skiej i Dobrzyńskiej w e Włocław ku - Kujaw sko - Pomorski Park Etnograficzny Kłóbka gm. Lubień Kujaw ski Kłóbka 29. Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu ul. Teatralna Grudziądz 1. Bezpłatny w stęp dzieci i młodzieży do 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia (w przypadku, gdy dziecko/dzieci kontynuują naukę w trybie dziennym) na: - spektakle dla dzieci, -spektakle tetrzyku miszmasz, - Koncerty niedzielne, - Koncerty muzyki rozryw kow ej, - Kabarety 2. zakres usługi obejmuje tylko w ydarzenia kulturalne organizow ane przez Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, 3. Ulgi nie obejmują rodziców. 30. Centralne Muzeum Włókiennictw a ul. Piotrkow ska Łódź 50% zniżki na bilet w stępu do muzeum 31. Muzeum Miejskie w Żyw cu ul. Zamkow a Żyw iec 50 % ulgi na bilet indyw idualny 32. Muzeum Okręgow e w Sandomierzu ul. Zamkow a Sandomierz w stęp bezpłatny dla dzieci z rodzin w ielodzietnych: w w ieku do ukończenia 18 roku życia oraz w w ieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole w yższej

11 KARTY DUŻEJ RODZINY 33. Sandomierskie Centrum Kultury ul. Rynek Sandomierz Ulga procentow a w w ysokości 20% w artości biletu normalnego oraz ulga procentow a w w ysokości 20% w artości biletu ulgow ego dla członków rodziny w ielodzietnej (dotyczy,,kina Starów ka'' oraz koncertów, imprez kulturalnych organizow anych przez Sandomierskie Centrum Kultury) w lokalizacji ul. Rynek 25/ Sandomierz 34. Teatr Lalki i Aktora w Łomży Plac Niepodległości Łomża 50% ulga dla rodzin w ielodzietnych na bilety w stępu na w szystkie spektakle Teatru Lalki i Aktora w Łomży /dla każdego posiadacza karty/ Muzeum Podlaskie w Białymstoku (oraz niżej w ymienione oddziały): Rynek Kościuszki Białystok Muzeum Historyczne Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego ul. Warszaw ska Białystok ul. Św iętojańska Białystok Białostockie Muzeum Wsi ul. Nadaw ki 21 C Wasilków Nadaw ki 35. Muzeum Ikon w Supraślu ul. Klasztorna Supraśl Bilety w stępu do Muzeum: dzieci i młodzież do 25 roku życia - 1 zł., dorośli - bilet ulgow y, bilet rodzinny 50 % zniżki od ceny obow iązującej w danym oddziale (rodzice i dzieci oraz młodzież do 25 roku życia legitymujący się Kartą Dużej Rodziny); Zajęcia rodzinne w w eekend dziecko - 1 zł + rodzic bezpłatnie Muzeum w Tykocinie ul. Kozia Tykocin Muzeum Wnętrz Pałacow ych w Choroszczy Choroszcz

12 KARTY DUŻEJ RODZINY Muzeum w Bielsku Podlaskim ul. Mickiew icza Bielsk Podlaski 36. Teatr Wierszalin w Supraślu ul. Kościelna Supraśl ulga polegająca na zniżce 50% ceny zakupu biletów na spektakle teatralne z bieżącego repertuaru teatru w ierszalin w miesięcznej puli nie przekraczjącej 10 osób upraw nionych do zniżki, (decyduje kolejność zgłoszeń) 37. Wojew ódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku ul. Kilińskiego Białystok ul. Św. Rocha Białystok 10% zniżki dla każdego członka rodziny, ulga obow iązuje na w szystkie odpłatne koncerty organizow ane przez Wojew ódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku 38. Teatr Dramatyczny im. A Węgierki w Białymstoku ul. Elektryczna Białystok Przy zakupie czterech biletów normalnych na Dużą Scenę w szystkie w cenie biletów ulgow ych na spektakle organizow ane przez Teatr 39. Biuro Pielgrzymkow o - Turystyczne ARCUS s.c. J.Małecki, S.Sujkow ski ul. Chodkiew icza Bydgoszcz 5% zniżki dla osoby pełnoletniej przy zakupie w yjazdów organizow anych przez Biuro Pielgrzymkow o - Turystyczne Arcus, 10% zniżki dla dzieci i młodzieży przy zakupie w yjazdów organizow anych przez Biuro Pielgrzymkow o - Turystyczne Arcus, 15% zniżki dla dzieci i młodzieży podróżujących z pełnoletnimi opiekunami przy zakupie w yjazdów organizow anych przez Biuro Pielgrzymkow o - Turystyczne Arcus, 10% zniżki na zakup dow olnej polisy turystycznej niezależnie od w ieku. Muzeum Okręgow e im. Leona Wyczółkow skiego w Bydgoszczy ul. Gdańska Bydgoszcz Muzeum Okręgow e im. Leona Wyczółkow skiego w Bydgoszczy - Spichrze nad Brdą w Bydgoszczy ul. Grodzka Bydgoszcz

13 KARTY DUŻEJ RODZINY Muzeum Okręgow e im. Leona Wyczółkow skiego w Bydgoszczy - Galeria Sztuki Now oczesnej w Bydgoszczy ul. Mennica 8a Bydgoszcz Muzeum Okręgow e im. Leona 40. Wyczółkow skiego w Bydgoszczy - Europejskie centrum Pieniądza w Bydgoszczy ul. Mennica Bydgoszcz ulga procentow a, 50 % zniżki na w szystkie rodzaje biletów Muzeum Okręgow e im. Leona Wyczółkow skiego w Bydgoszczy - Dom Leona Wyczółkow skiego w Bydgoszczy ul. Mennica Bydgoszcz Muzeum Okręgow e im. Leona Wyczółkow skiego w Bydgoszczy - Zbiory Archeologiczne w Bydgoszczy ul. Mennica Bydgoszcz Muzeum Okręgow e im. Leona Wyczółkow skiego w Bydgoszczy - Exploseum - Centrum techniki w ojennej DAG Fabrik Bromberg w Bydgoszczy ul. Alfreda Nobla Bydgoszcz 41. Muzeum Mydła s.c. w Bydgoszczy ul. Batorego 4/ Bydgoszcz 20% rabatu na bilet

14 KARTY DUŻEJ RODZINY 42. Centrum Turystyki Kulturow ej TRAKT - Brama Poznania ICHOT ul. Gdańska Poznań 1. Bilet w stępu na ekspozycję w Bramie Poznania dla posiadacza KDR - 5 zł (bilet w stępu na ekspozycję upraw nia do skorzystania z usługi audiow ycieczki na Ostrów Tumski w terminie do 10 dni od daty zw iedzenia Ekspozycji - upraw nienie przysługuje po okazaniu biletu w stępu na ekspozycję). 2. Bilet na audiow ycieczkę po Ostrow ie Tumskim i /lub Katedrze dla posiadacza KDR - 1 zł. Bilet na audiow ycieczkę w przypadku 1 i 2 nie upraw nia do w ejścia do innych instytucji kultury i dziedzictw a zlokalizow anych na terenie Ostrow a Tumskiego (w tym w szczególności: Katedry, Muzeum Archidiecezjalnego, Archiw um Archidiecezjalnego, Rezerw atu Archeologicznego). Skorzystanie z oferty audiow ycieczki po Katedrze zw iązane jest z koniecznością uregulow ania opłaty w stępu do Katedry i podziemi katedralnych oraz przestrzegania zasad i godzin zw iedzania obow iązujących w Katedrze. Zniżka nie łączy się z innymi rabatami. 43. Teatr Stary w Lublinie ul. Jezuicka Lublin 10% zniżki od cen w szystkich biletów, w tym biletów ulgow ych 44. Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych "Alf" Sp. Jaw na Z i T Leśniak ul. Ozimska 38/ Opole 10% rabatu na imprezy w łasne organizow ane przez Biuro 45. Stow arzyszenie "DELTA" w Ostrow cu Św. miejsce udzielenia ulgi: JURAPARK w Solcu Kujaw skim ul. Sportow a 1 ul. Sportow a Solec Kujaw ski 40% na w stęp do Juraparku Solec 46. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdow ski ul. Jazdów Warszaw a 1) bilet indyw idualny w stępu do galerii dla okaziciela Karty Dużej Rodziny w cenie 5 zł; 2) bilet indyw idualny w stępu do Kina.Lab dla okaziciela Karty Dużej Rodziny w cenie 7 zł.

15 KARTY DUŻEJ RODZINY 47. Narodow y Instytut Fryderyka Chopina - Muzeum Fryderyka Chopina Narodow y Instytut Fryderyka Chopina - Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazow ej Woli ul. Okólnik Warszaw a ul. Żelazow a Wola Sochaczew 1) 50% zniżki od ceny regularnej ulgow ego biletu w stępu dla dzieci w w ieku do ukończenia 18 roku życia oraz w w ieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole w yższej, 2) 50 % zniżki od ceny regularnej normalnego biletu w stępu dla rodzica (rodziców ) oraz jego małżonka, w tym także dla rodzica zastępczego (rodziców zastępczych) lub osoby (osób) prow adzących rodzinny dom dziecka, a także osób niepełnospraw nych w stopniu umiarkow anym lub znacznym legitymujących się Kartą Dużej Rodziny bez ograniczeń w iekow ych 48. Biuro Podróży ELA-TRAVEL" Rynek Zygmunta Augusta15/ Augustów 20% zniżki dla każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny na w ycieczki Troki-Wilno w sezonie letnim (lipiec, sierpień) 49. Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów " w Sejnach ul. Piłsudskiego 37, Krasnogruda Sejny 50% zniżki na w szystkie w ydarzenia artystyczne: koncerty, w ystaw y, spektakle 50. Muzeum Nadw iślański Park Etnograficzny w Wygiełzow ie i Zamek Lipow iec z siedzibą w Babicach ul. Podzamcze Babice 30% zniżki cenow ej od biletów normalnych i ulgow ych na w stęp do Muzeum (poza poniedziałkiem kiedy to w stęp jest w olny)

16 KARTY DUŻEJ RODZINY 51. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ z siedzibą w Now ym Sączu ul. Długosza Now y Sącz 1. Koncerty, spektakle, inne w ydarzenia artystyczne realizow ane w ramach upow szechniania sztuki profesjonalnej - bezpłatne w ejściów ki tylko w miarę w olnych miejsc do w ykorzystania indyw idualnie przez każdego członka rodziny w ielodzietnej. 2. Galeria BWA SOKÓŁ: w ernisaże, w ykłady i spotkania - bezpłatne; bilety na w szystkie w ystaw y w cenie 1 zł od osoby. 3. Klub Tańca Tow arzyskiego AXIS udział w zajęciach: zniżka dla każdego dziecka indyw idualna - w ysokość miesięcznej opłaty 15,00 od dziecka; bezpłatny karnet rodzinny na Ogólnopolski Turniej Tańca Tow arzyskiego. Z ulgi może skorzystać indyw idualnie każdy członek rodziny. 4. ŚWIĘTO DZIECI Gór - Międzynarodow y Festiw al Dziecięcych Zespołów Regionalnych - bezpłatne karnety na w szystkie koncerty festiw alow e odbyw ające się w hali w idow iskow ej w Now ym Sączu. Z ulgi może skorzystać indyw idualnie każdy członek rodziny. 5. KINO SOKÓŁ - bilety ulgow e dla całej rodziny w ielodzietnej. Z ulgi może skorzystać indyw idualnie każdy członek rodziny. 52. Muzeum Lotnictw a Polskiego z siedzibą w Krakow ie Al. Jana Paw ła II Kraków Bilet w cenie 4 zł, w ramach którego każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny może obejrzeć ekspozycję hangarową i plenerową Muzeum, jak rów nież obejrzeć film lotniczy w Kinie muzealnym Lotnik. 53. Teatr im. St. I. Witkiew icza z siedzibą w Zakopanem ul. Chramców ki Zakopane 20% zniżki na bilety na spektakle repertuarow e, grane w siedzibie od w torku do czw artku; 10% zniżki na w ydaw nictw a, gadżety; bezpłatny w stęp na w ernisaże, w ystaw y czasow e, posiady; 10% na w arsztaty od 16 roku życia; 20% zniżki na bilety na seanse filmow e 54. Muzeum Armii Krajow ej im. Gen. Emila Fieldorfa Nila z siedzibą w Krakow ie ul. Wita Stw osza Kraków ULGA PROCENTOWA: zniżka 50% bilet normalny, zniżka 50% bilet ulgow y

17 KARTY DUŻEJ RODZINY 55. Centrum Sztuki Mościce z siedzibą w Tarnow ie ul. Traugutta Tarnów Bilety do kina Millenium w cenie ulgow ej tj. nie mniejszej niż 15% pełnej w artości biletu normalnego. Zniżka nie dotyczy biletów grupow ych oraz projekcji, na które obow iązuje tylko jedna cena biletów. Bilety na imprezy centrum Sztuki Mościce w cenie ulgow ej nie mniejszej niż 15% pełnej w artości biletu normalnego. Zniżka dotyczy tych imprez, dla których CSM jest organizatorem. Zniżka nie dotyczy imprez, na których obow iązuje tylko jedna cena biletów. 56. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka z siedzibą w Krakow ie - Muzeum Tadeusza Kantora Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka z siedzibą w Krakow ie - Galeria Pracow ni Tadeusza Kantora ul. Nadw iślańska Kraków ul. Sienna 7/ Kraków Bezpłatny w stęp na w ystawę stałą oraz w ystaw y czasow e organizow ane w Muzeum Tadeusza Kantora przy ul. Nadw iślańskiej oraz w Galerii Pracow ni Tadeusza Kantora przy ul. Siennej. Karta Dużej Rodziny upraw nia do 15% zniżki przy zakupie w ydaw nictw Cricoteki. 57. Muzeum Archeologiczne w Krakow ie ul. Senacka Kraków 50% zniżki na bilety w stępu indyw idualne za okazaniem Karty Dużej Rodziny Muzeum Dw ory Karw acjanów i Gładyszów z siedzibą w Gorlicach - Galeria Sztuki Dw ór Karw acjanów w Gorlicach Muzeum Dw ory Karw acjanów i Gładyszów z siedzibą w Gorlicach - Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku ul. Wróblew skego 10 A Gorlice Szymbark 50% zniżki na bilety do Galerii Sztuki Dw ór Karw acjanów (cena dla posiadacza Karty Dużej Rodziny 1 zł) 50% zniżki na bilety do Skansnu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku (cena dla posiadacza Karty Dużej Rodziny 3,50 zł), 58. Muzeum Dw ory Karw acjanów i Gładyszów z siedzibą w Gorlicach - Zagroda Maziarska w Łosiu Ropa 50% zniżki na bilety do Zagrody Maziarska w Łosiu (cena dla posiadacza Karty Dużej Rodziny 2 zł),

18 KARTY DUŻEJ RODZINY Muzeum Dw ory Karw acjanów i Gładyszów z siedzibą w Gorlicach - Cerkiew greckokatolicka w Bartnem Sękow a 50% zniżki Cerkiew greckokatolicka w Bartnem (cena dla posiadacza Karty Dużej Rodziny 2 zł) 59. Muzeum Etnograficzne im. Sew eryna Udzieli z siedzibą w Krakow ie ul. Krakow ska Kraków ULGA PROCENTOWA: 50% na bilety w stępu (normalne i ulgow e) na w ystawę stałą i w ystaw y czasow e; ULGA PROCENTOWA: 30% zniżki na udział w e w szystkich zajęciach edukacyjnych organizow anych przez Muzeum; ULGA PROCENTOWA: 50% zniżki dla każdego z uczestników grup zorganizow anych uczestniczących w zw iedzaniu i zajęciach edukacyjnych, legitymującego się Kartą Dużej Rodziny 60. Filharmonia im. K. Szymanow skiego z siedzibą w Krakow ie ul. Zw ierzyniecka Kraków każdy bilet dla członka rodziny posiadającego Kartę Dużej Rodziny w cenie 10 zł (skala ulgi 50%), konieczna w cześniejsza rezerw acja, liczba miejsc ograniczona do 5-10% na danym w ydarzeniu w zależności od sali koncertow ej z w yłączeniem koncertów specjalnych. Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Droga na Kozinice 8 Chałubińskiego z siedzibą w Zakopanem Zakopane Galeria Sztuki W i J. Kulczyckich Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa ul. Zamoyskiego 25 Chałubińskiego z siedzibą w Zakopanem Zakopane Galeria Sztuki XX w. Oksza Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa ul. Jagiellońska 18b Chałubińskiego z siedzibą w Zakopanem Zakopane Muzeum Stylu Zakopiańskiego Koliba Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa ul. Kościeliska 18 Chałubińskiego z siedzibą w Zakopanem Zakopane Galeria Władysław a Hasiora

19 KARTY DUŻEJ RODZINY Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa ul. Droga do Rojów 8 Chałubińskiego z siedzibą w Zakopanem Zakopane 61. Muzeum Stylu Zakopiańskiego Inspiracje Zniżka 50% od ceny biletu normalnego w 10 oddziałach Muzeum Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa ul. Tetmajera 15 Chałubińskiego z siedzibą w Zakopanem Zakopane Muzeum Kornela Makuszyńskiego Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa ul. Zagóra 86 Chałubińskiego z siedzibą w Zakopanem Czarna Góra Zagroda Korkoszów Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa ul. Jurgów 215 Chałubińskiego z siedzibą w Zakopanem Jurgów Zagroda Sołtysów Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa ul. Groczańska 2 Chałubińskiego z siedzibą w Zakopanem Łopuszna Dw ór w Łopusznej Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa ul. Chochołów 75 Chałubińskiego z siedzibą w Zakopanem Chochołów Muzeum Pow stania Chochołow skiego 62. Instytut Dialogu Międzykulturow ego im. Jana Paw ła II z siedzibą w Krakow ie ul. Totus Tuus Kraków ULGA PROCENTOWA: 50% ceny biletu 63. Krakow ski Teatr Scena STU z siedzibą w Krakow ie Al. Krasińskiego Kraków Upow ażnia każdą osobę legitymującą się Kartą Dużej Rodziny do zniżki w kw ocie 20 PLN od ceny zakupionego biletu na spektakle odbyw ające się w siedzibie teatru w dniach: w torki, czw artki i niedziele, z w yjątkiem premier, spektakli zamkniętych i gościnnych. Teatr prosi o zgłaszanie chęci skorzystania z Karty Dużej Rodziny na poziomie dokonyw anej rezerw acji.

20 KARTY DUŻEJ RODZINY 64. Muzeum Oraw ski Park Etnograficzny z siedzibą w Zubrzycy Górnej Zubrzyca Górna Ulga 20% na bilet w stępu do Muzeum dla dzieci i rodziców. 65. Małopolski Instytut Kultury z siedzibą w Krakow ie ul. Karmelicka Kraków 20% rabatu na zakup kw artalnika Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni (dotyczy zarów no poszczególnych numerów, jak i prenumeraty) 66. Muzeum Okręgow e z siedzibą w Tarnow ie - Siedziba Muzeum Okręgow e z siedzibą w Tarnow ie -Oddział Ratusz Rynek Tarnów Rynek Tarnów Muzeum Okręgow e z siedzibą w ul. Krakow ska 10 Tarnow ie -Oddział Muzeum Etnograficzne Tarnów Ulga procentow a przy zakupie biletu w stępu w ynosząca odpow iednio: dla biletu normalnego obniżka z 8 na 5 złotych (ulga cenow a 3 złote, ulga procentow a 37,5%), dla biletu ulgow ego obniżka z 5 na 3 złote (ulga cenow a 2 złote, ulga procentow a 40%) 67. Opera Krakow ska z siedzibą w Krakow ie, ul. Lubicz Kraków Zniżka w w ysokości 10% obejmująca 10 miejsc w Loży Lew ej lub Loży Praw ej, na każdy spektakl w danym miesiącu z w yłączeniem premier i w ydarzeń specjalnych. Ze zniżki mogą korzystać w szyscy członkow ie rodziny za okazaniem Karty Dużej Rodziny 68. Teatr im. Juliusza Słow ackiego w Krakow ie Plac Św iętego Ducha Kraków Bilety specjalne na spektakle w e w torki i niedziele zniżka 35 % Muzeum Okręgow e w Now ym Sączu - Dom Gotycki ul. Lw ow ska Now y Sącz Muzeum Okręgow e w Now ym Sączu - Galeria Marii Ritter i Stare Wnętrza Mieszczańskie Rynek Now y Sącz Muzeum Okręgow e w Now ym Sączu - Galeria Daw na Synagoga ul. B. Joselew icza Now y Sącz 69. Muzeum Okręgow e w Now ym Sączu - Skansen regionalny - Sądecki Park Etnograficzny Muzeum Okręgow e w Now ym Sączu - Miasteczko Galicyjskie ul. Długoszow skiego 83 b Now y Sącz ul. Lw ow ska Now y Sącz Bilet w stępu (na ekspozycje stałe i czasow e) w cenie 4 zł dla każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny (skala ulgi - do 70%) rabat na bilety dla dorosłych i dzieci nie dotyczy biletów rodzinnych, grupow ych, łączonych obejmujących zw iedzanie kilku oddziałów. Muzeum Okręgow e w Now ym Sączu - Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju ul. Bulw ary Dietla Krynica Zdrój

21 KARTY DUŻEJ RODZINY Muzeum Okręgow e w Now ym Sączu - Muzeum Pienińskie w Szlachtow ej ul. Łemkow ska Szlachtow a Muzeum Okręgow e w Now ym Sączu - Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu Podegrodzie Podegrodzie 70. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św iętego Jana Paw ła II w Wadow icach ul. Kościelna Wadow ice Ulga 50% od ceny biletu normalnego i ceny biletu ulgow ego 71. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogow ego z siedzibą w Now ym Sączu ul. 29 listopada Now y Sącz 10% na szkolenie okresow e kierow ców (przew óz osób i rzeczy) 10% na kursy kw alifikacji w stępnej, w stępnej przyspieszonej, uzupełniającej przyspieszonej (przew óz osób i rzeczy) 10% na kurs dla kandydatów na egzaminatorów 10% na szkolenie Eco-Driving 10% na seminarium dla nauczycieli Zniżka nie dotyczy opłat za egzaminy popraw kow e na w szystkich w /w kursach. 10% na szkolenie okresow e kierow ców (przew óz osób i rzeczy) 10% na kursy kw alifikacji w stępnej, w stępnej przyspieszonej, uzupełniającej przyspieszonej (przew óz osób i rzeczy) 10% na kurs dla kandydatów na egzaminatorów 10% na szkolenie Eco-Driving 10% na seminarium dla nauczycieli 72. Teatr Pow szechny w Łodzi ul. Legionów Łódź dla osób dorosłych bilet normalny w cenie ulgow ej 73. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli ul. Muzealna Ochla ulga cenow a: bezpłatny spacer po skansenie; ulga procentow a: 50% ulgi na zw iedzanie skansenu z przew odnikiem 74. Galeria Sztuki WOZOWNIA ul. Ducha Sw Toruń bezpłatne w ejście 75. Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłow skiego w Zamościu ul. Partyzantów Zamość zniżki na zakup biletów w stępu na koncerty repertuarow e organizow ane przez Orkiestrę. Wartość zniżki 5 zł od ceny biletów normalnych, a także ulgow ych.

22 KARTY DUŻEJ RODZINY 76. Centrum Kultury Filmow ej Stylow y ul. Odrodzenia Zamość ulga 10% na bilety kinow e na seanse repertuarow e, z w yjątkiem w torków i innych promocji. 77. Muzeum Zamojskie w Zamościu ul. Ormiańska Zamość 40 % ulgi cenow ej na bilety w stępu 78. Przedsiębiorstw o Turystyczno- Gastronomiczne Spółka Komandytow a Tw ierdza Toruń Fort IV ul. Chrobrego Toruń 5% upustu na usługi noclegow e w Forcie IV, 5% upustu na usługi gastronomiczne w Forcie IV, 25 zł za rodzinny bilet w stępu do Fortu IV na zw iedzanie indyw idualne 79. MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej ul. Lipow a Kraków 1) ULGA CENOWA - Bilety ulgow e w cenie 5 zł dla rodziców lub opiekunów. 2) ULGA CENOWA - Wstęp bezpłatny dla dzieci i młodzieży posiadającej Kartę Dużej Rodziny. Centrum Kultury w Gdow ie Gdów Gdów 80. Centrum Kultury w Gdow ie- Św ietlica Wiejska w Niegow ici Niegow icie Centrum Kultury w Gdow ie- Św ietlica Wiejska w Cichaw ie Ciechanów Centrum Kultury w Gdow ie- Św ietlica Wiejska w Nieznanow icach Nieznanow ice ULGA PROCENTOWA - 10% zniżki na zajęcia odpłatne organizow ane w Centrum Kultury i Św ietlicach Wiejskich dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 81. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury ul. 1-go Maja Słubice ulga procentow a: 20% rabatu na seanse kinow e, 20% rabatu na w łasne imprezy kulturalne 82. Muzeum Papiernictw a ul. Kłodzka Duszniki Zdrój 30% ulgi przy zakupie biletów w stępu, 30% ulgi przy zakupie biletów na w arsztaty muzealne

23 KARTY DUŻEJ RODZINY 83. Gmina Kamieniec Ząbkow icki - Zespół Pałacow o-parkow y ul. Zamkow a Kamieniec Ząbkow icki bilet za zw iedzanie z przew odnikiem obiektów Zespołu Pałacow o-parkow ego, byłego Kościoła Ew engalickiego oraz zabudow ań zw iązanych z byłym Opactw em Cysterskim będącym w łasnością Gminy Kamieniec Zabkow icki dla każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny: 15zł. 84. Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Słomnikach ul. Wolności Słomniki 1) ULGA PROCENTOWA % w szystkie zajęcia oraz w arsztaty prow adzone przez instruktorów Miejsko Gminnego Centrum Kultury bezpłatnie, 2) ULGA PROCENTOWA 100% w szystkie koncerty, spektakle organizow ane przez Miejsko Gminne Centrum Kultury bezpłatnie. 85. Muzeum w Chrzanow ie im. Ireny i Mieczysław a Mazarakich ul. Mickiew icza Chrzanów ULGA PROCENTOWA % - bezpłatny w stęp do Muzeum w Chrzanow ie im. Ireny i Mieczysław a Mazarakich w św ięta państw ow e i kościelne w ystępujące w inne dni niż niedziela (podczas których Muzeum jest czynne) w celu zw iedzania ekspozycji stałej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny Muzeum w Chrzanow ie im. Ireny i Mieczysław a Mazarakich - Oddziałó Wystaw Czasow ych "Dom Urbańczyka" Al. Henryka Chrzanów ULGA PROCENTOWA % - bezpłatny w stęp do Oddziału Wystaw Czasow ych Dom Urbańczyka w niedziele i św ięta (podczas których, Oddział Muzeum jest czynny) w celu zw iedzania ekspozycji czasow ej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 86. Mazow ieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrow nia" w Radomiu ul. Kopernika Radom Bilet na w ystaw y dla okaziciela Karty Dużej Rodziny w cenie 3 zł 87. Muzeum Dobranocek ul. Mickiew icza Rzeszów Ulga procentow a 15% obow iązującej ceny biletów 88. Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Paw ła II Kielce Park Etnograficzny w Tokarni, Tokarnia 303, Chęciny - bilet rodzinny w kw ocie 30 zł. dla całej rodziny. Dw orek Laszczyków w Kielcach, ul. Jana Paw ła II 6, Kielce - opłata za bilet dla każdego dziecka do 16 roku życia będzie w ynosić 1 zł. 89. Muzeum Diecezjalne Dom Długosza w Sandomierzu ul. Długosza Sandomierz Ulga procentow a w w ysokości 50% na bilety w stępu do Muzeum. 90. Poszukiw acze Przygód Pająk ul. Liczmańskiego 4/ Gdańsk 80 zł zniżki od podstaw ow ej imprezy turystycznej

24 KARTY DUŻEJ RODZINY 90. Poszukiw acze Przygód Pająk Kochanow ski Sp. J. UL. Dębow a 6 80 zł zniżki od podstaw ow ej imprezy turystycznej Gdańsk 91. Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkow ej w Gdyni Plac Grunw aldzki Gdynia 10 zł zniżki od obow iązującej ceny za bilet zakupiony w kasie na spektakl repertuarow y (zniżka łączy się z ulgami w ynikającymi ze stałej oferty) 92. Biuro Turystyki Aktyw nej KOMPAS Sp. z o. o. ul. Asesora Gdańsk 100 zł zniżki na obozy i kolonie (letnie i zimow e) organizow ane przez Biuro 93. Park Krajobrazow y Puszczy Knyszyńskiej ul. abp.gen. M. Chodakow skiego Supraśl Bezpłatne zw iedzanie sal w ystaw ow ych i muzealnych w siedzibie PKPK oraz bezpłatna przyrodniczo - edukacyjna w ycieczka terenow a z pracow nikiem służby parku dla posiadacza Karty Dużej Rodziny. 94. Suw alski Park Krajobrazow y Jeleniew o Malesow izna - Turtul Wypożyczenie row erów w w ypożyczalni działającej przy SPK w cenie 4 zł za godzinę. Nocleg w bazie edukacyjno- noclegow ej w cenie 15 zł dorośli i 5 zł dziecidoba. 95. Muzeum Kolejnictw a w Warszaw ie ul. Tow arow a Warszaw a ul. Tow arow a Sochaczew 1. Wstęp bezpłatny dla dzieci z rodzin w ielodzietnych do ukończenia 18 r. ż. oraz w w ieku do ukończenia 25 r. ż.- w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole w yższej 2.Bilet ulgow y dla rodzica lub opiekuna praw nego, legitymującego się Kartą Dużej Rodziny- 50% ceny biletu normalnego 96. Muzeum Pow stań Śląskich w Św iętochłow icach ul. Wiktora Polaka Św iętochłow ice 50% ulgi na zakup biletu w stępu do Muzeum Pow stań Śląskich w Św iętochłow icach dla rodzin w ielodzietnych, posiadających co najmniej troje dzieci Al. Wilanow ska Warszaw a 97. Muzeum Historii Polskiego Ruchy Ludow ego ul. Rynek Sandomierz bilet w stępu w cenie 1 zł dla każdego posiadacza Karty Dużej rodziny po jej okazaniu

25 KARTY DUŻEJ RODZINY Piaseczno k.gniew a Piaseczno k.gniew a 98. Muzeum im. ks. dr. Władysław a Łęgi w Grudziądzu Spichrze, Pałac Opatek ul. Wodna 3/ Grudziądz bilet w cenie 10 zł dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 99. Ośrodek Chopinow ski w Szafarni ul. Szafarnia Radomin bilety na koncerty dla osób dorosłych w cenie biletu ulgow ego (15 zł), bezpłatny w stęp na koncerty dla dzieci i młodzieży do lat Agroturystyka "BRZOZA" 101. Dom Kultury "Św it" ul. Ciechocińska Brzoza ul. Wysockiego Warszaw a ulga cenow a za w step do gospodarstw a- zamiast 15 zł/os. 10 zł/os(po uldze),bez ograniczeń ilościow ych % dla osob do 18 roli zycia na zajecia stale organizow ane przez DK Św it: 1) 10% dla osób do 18 r.ż. na zajęcia stałe organizow ane przez DK Św it 2) 50% na pierw szy semestr Bródnow skiego Uniw ersytetu Dzieci, a na każdy kolejny semestr 10% zniżki 3) 10% zniżki na zajęcia fakultatyw ne Bródnow skiego Uniw ersytetu Dzieci 4) bilety ulgow e dla osób do 18 r. ż. na Rodzinne Poranki Teatralne i Rodzinne Poranki Muzyczne 5) bilety ulgow e dla posiadaczy karty na seanse filmow e do Kina Św it

26 1. Białow ieski Park Narodow y Park Pałacow y Białow ieża 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ 20% zniżki na bilet normalny i 20% zniżki na bilet ulgow y do Muzeum Przyrodniczo- Leśnego, Rezerw atu Pokazow ego Żubrów, Obrębu Ochrony Rezerw atu 2. Woliński Park Narodow y ul. Niepodległości 3a Międzyzdroje 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ niższa opłata - 1 zł za bilet do Muzuem Przyrodniczego oraz 1 zł za bilet do Zagrody Pokazow ej Żubrów w Wolińskim Parku Narodow ym 3. Roztoczański Park Narodow y Plażow a Zw ierzyniec 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ niższa opłata - 3 zł za jednokrotny w stęp do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego na w ystaw y stałe i czasow e (w ystaw a stała i film o RPN po dokonaniu rezerw acji godziny w ejścia) 3/ niższa opłata - 3 zł za jednokrotny w stęp do Izby Leśnej w e Floriance na w ystaw y stałe i czasow e 4. Słow iński Park Narodow y ul. Boh.Warszaw y 1A Smołdzino 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ bezpłatny w stęp do Muzeum Przyrodniczego w Smołdzinie, Filii Muzeum Przyrodniczego w Row ach, Filii Muzuem Przyrodniczego w Rąbce, w ieży w idokow ej na Row okole w Smołdzinie, latarnii morskiej w Czołpinie 5. Park Narodow y Gór Stołow ych ul. Słoneczna Kudow a Zdrój 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ bezpłatny w stęp na trasy turystyczne "Szczeliniec Wielki" oraz "Błędne Skały" 6. Biebrzański Park Narodow y Osow iec-tw ierdza Goniądz 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ bezpłatne udostępnienie szlaków turystycznych w odnych i lądow ych, ścieżek edukacyjnych, w tym kładek oraz w ież, platform i punktów w idokow ych

27 7. Poleski Park Narodow y - Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny Poleski Park Narodow y - Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny ul. Lubelska 3a Urszulin ul. Stare Załucze Stare Załucze 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ 50% zniżki na bilety do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego PPN 3/ bezpłatne biw akow anie na polach w ypoczynkow ych PPN: Łow iszów, Stare Załucze, Łomnica, Pieszow ola, Babsk Wigierski Park Narodow y - siedziba WPN ul. Krzyw e Suw ałki 8. Wigierski Park Narodow y - Ośrodek Edukacji Środow iskow ej Wigierski Park Narodow y - Muzeum Wigier Wigierski Park Narodow y - pole namiatow e Jastrzęby Zakąty koło Czerw onego Krzyża Słupie - Płociczno Stary Folw ark Stary Folw ark Zakąty, Monkinie Wigierski Park Narodow y - pole namiatow e Za szkołą Maćkow a Ruda Maćkow a Ruda Wigierski Park Narodow y - pole namiatow e Bindużka Wysoki Most Wysoki Most 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ 50% zniżki na udział w zajęciach edukacyjnych i przyrodniczych oraz 10 zł za w ypożyczenie row eru 3/ 50% zniżki na udział w zajęciach edukacyjnych i przyrodniczych w Ośrodku Edukacji Środow iskow ej WPN 4/ 50% zniżki na lekcje muzealne w Muzeum Wigier 5/ pole namiotow e Jastrzęby Zakąty koło Czerw onego Krzyża - 30% zniżki na nocleg na polu namiotow ym WPN Jastrzęby 6/ pole namiotow e Za szkołą Maćkow a Ruda - 50% zniżki za nocleg na polu namiotow ym WPN Za szkołą 7/ pole namiotow e Bindużka Wysoki Most - 50% zniżki na nocleg na polu namiotow ym WPN Bindużka 9. Narw iański Park Narodow y Kurow o Kobylin Borzymy 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ bilet rodzinny - 20 zł za korzystanie z pola biw akow ego NPN w Kurow ie 10. Park Narodow y "Ujście Warty" ul. Chyrzyno Górzyca 1/ bezpłatny w stęp na teren parku dla w szystkich odw iedzających 2/ bezpłatny w stęp do "Przyrodniczego Ogrodu zmysłów " i na w ieżę w idokow ą 11. Draw ieński Park Narodow y ul. Leśników Draw no 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ bezpłatne udostępnienie ekosystemu rzeki Draw y do upraw nienia turystyki w odnej 12. Park Narodow y "Bory Tucholskie" ul. Długa Charzykow y 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ niższa opłata - 5 zł za w ypożycznie 1 row eru oraz 5 zł od osoby za jedniodniow e zezw olenie na amatorski połów ryb

28 13. Babiogórski Park Narodow y Zaw oja / bezpłatny w stęp na teren parku 2/ bezpłatne zw iedzanie Wystaw y Stałej Babiogórskiego Parku Narodow ego, Ogrodu Roślin Babiogórskich i Ogrodu Zmysłów 14. Bieszczadzki Park Narodow y 15. Gorczański Park Narodow y 16. Kampinoski Park Narodow y 17. Karkonoski Park Narodow y 18. Magurski Park Narodow y Ustrzyki Górne Lutow iska Niedźw iedź Poręba Wielka 590 ul. Tetmajera Izabelin ul. Chałubińskiego Jelenia Góra Krempna Krempna 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ niższa opłata - 2 zł za zw iedzanie Muzeum Przyrodniczego 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ bilet rodzinny - 2 zł za w stęp do Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ bezpłatne udostępnienie Wąw ozu Kamieńczyka 3/ bezpłatne zw iedzanie w ystaw y Wirtualne Karkonosze w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ niższa opłata - 1 zł za w stęp do Muzeum MPN 3/ 50% zniżki za w arsztaty rodzinne 19. Ojcow ski Park Narodow y 20. Pieniński Park Narodow y 21. Św iętokrzyski Park Narodow y Ojców Sułoszow a ul. Jagiellońska 107B Krościenko nad Dunajcem ul. Suchedniow ska Bodzentyn 1/ bezpłatny w stęp na teren parku dla w szystkich odw iedzających, nie tylko posiadaczy KDR 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ 50% zniżki na w ejście na galerię w idokową Trzech Koron i Sokolicy oraz do ruin zamku w Czorsztynie 3/ bezpłatny w stęp na w ystaw ę przyrodniczą PPN w Krościenku 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ bezpłatny w stęp do Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Św iętym Krzyżu oraz na galerię w idokow ą na gołoborze 22. Tatrzański Park Narodow y ul. Kuźnice Zakopane 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ 20% zniżki na w ydaw nictw a TPN 23 Wielkopolski Park Narodow y Jeziory Mosina 1/ bezpłatny w stęp na teren parku 2/ 50% zniżki na bilet ulgow y do muzeum przyrodniczego WPN 3/ 50% zniżki na zajęcia w Leśnej Szkole WPN

29 1. Przew ozy Regionalne sp. Z o.o. zakup pierw szej REGIOkarty rocznej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w cenie 140 zł (cena normalna w ynosi 175 zł). Posiadacz REGIOkarty może kupić bilet w edług taryfy RAZEM, co w przypadku nabycia biletu jednorazow ego pozw ala obniżyć cenę do 30%, a w przypadku biletu miesięcznego do 15%. Posiadacz REGIOkarty ma możliw ość nabyw ania tańszych biletów na przejazdy na trasach obsługiw anych przez Przew ozy Regionalne, Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie 2. PKP Intercity S.A. 25% upustu dla każdej osoby upraw nionej do Karty Dużej Rodziny na przejazdy jednorazow e w klasie 2 w w ybranych pociągach dla członków rodzin w ielodzietnych, jeżeli przejazd będą odbyw ały jednocześnie minimum 3 osoby (łączy się z ustaw ow ymi ulgami) 3. WARS S.A. w agony gastroniczne w 1) pozycje Kid's menu - rabat 20%; pociągach spółki PKP INTERCITY 2) pozostałe pozycje menu- rabat 10% S.A. i bary WARS Express na dw orcach PKP 4. Koleje Małopolskie sp. z o.o. ul. Racław icka 56/ Kraków 30% zniżki na przejazdy jednorazow e w pociągach Spółki Koleje Małopolskie dla osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny. Od ceny biletu w ydanego z ulgą 30% stosow ane będą ulgi ustaw ow e zgodnie z indyw idualnymi upraw nieniami 5. Gmina Św iecie ul. Wojska Polskiego Św iecie bezpłatny przejazd komunikacja miejską dla każdego członka duzej rodziny posiadającego Kartę Dużej Rodziny 6. "Taxi" Sokółka ul. Osiedle Buchw ałow o 23/ Sokółka 10 % zniżki na przejazd taxi na terenie miasta Sokółka

30 1. Centralny Ośrodek Sportu w Warszaw ie ul. Łazienkow ska 6 A Warszaw a 20% na w yżyw ienie, boisko, halę sportow ą, lodow isko, w ypożyczanie sprzętu sportow ego 2. COS, Ośrodek Przygotow ań Olimpijskich w Wałczu Al. Zdobyw ców Wału Pomorskiego Wałcz 20% na zakw aterow nie i w yżyw ienie, 20% na pływ alnię, boisko, halę sportową, kort tenisow y, siłow nię, zabiegi odnow y biologicznej, w ypożyczenie sprzętu sportow ego 3. COS, Ośrodek Przygotow ań Olimpijskich w Spale Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego Inow łódz 20% na zakw aterow anie i w yżyw ienie, 20% na pływ alnię, boisko, halę sportową, kort tenisow y, siłow nię, w ypożyczenie row eru, zabiegi odnow y biologicznej 4. COS, Ośrodek Przygotow ań Olimpijskich w Szczyrku ul. Plażow a Szczyrk 20% na zakw aterow anie i w yżyw ienie, 20% na pływ alnię, boisko, halę sportową, kort tenisow y, siłow nię, zabiegi odnow y biologicznej,skocznię narciarską, trasy narciarskie 5. COS, Ośrodek Przygotow ań Olimpijskich w Zakopanem ul. Bronisław a Czecha Zakopane 20% na zakw aterow anie i w yżyw ienie, 20% na pływ alnię, boisko, halę sportową, kort tenisow y, siłow nię, zabiegi odnow y biologicznej,skocznię narciarską, trasy narciarskie, lodow isko 6. COS, Ośrodek Przygotow ań Olimpijskich w Giżycku ul. Moniuszki Giżycko 20% na zakw aterow anie i w yżyw ienie, 20% na boisko, halę sportową, kort tenisow y, siłow nię, zabiegi odnow y biologicznej,w ypożyczenie sprzętu sportow ego 7. COS, Ośrodek Przygotow ań Olimpijskich w e Władysław ow ie ul. Żeromskiego Władysław ow o 20% na zakw aterow anie i w yżyw ienie, 20% na pływ alnię, boisko, halę sportową, kort tenisow y, siłow nię, zabiegi odnow y biologicznej,w ypożyczenie sprzętu sportow ego 8. Centrum Kształcenia i Wychow ania w Gołdapi ul. Boczna Gołdap 10% na zakw aterow anie i w yżyw ienie, halę sportową, siłow nię 9. Centrum Kształcenia i Wychow ania w Szczaw nicy - Jabłocne ul. Szlachtow ska Szczaw nica 10% na zakw aterow anie i w yżyw ienie, boisko, kort tenisow y, siłow nię, zabiegi odnow y biologicznej

31 10. Ośrodek Szkolenia i Wychow ania w Człuchow ie ul. Kusocińskiego Człuchów 10% na zakw aterow anie i w yżyw ienie, boisko, siłow nię 11. Ośrodek Szkolenia i Wychow ania w Wiśle ul. 11-Listopada Wisła 10% na zakw aterow anie i w yżyw ienie, kort tenisow y, siłow nię 12. Ośrodek Szkolenia i Wychow ania w Lanckoronie k. Krakow a ul. Krakow ska Lanckorona 10% na zakw aterow anie i w yżyw ienie, boisko 13. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychow ania w Roskoszy Roskosz Biała Podlaska 10% na zakw aterow anie i w yżyw ienie, boisko 14. Ośrodek Wypoczynkow y "Ew unia" ul. Kasprow icza Św inoujście 10% na zakw aterow anie i w yżyw ienie 15. Centrum Kształcenia i Wychow ania Dobieszków k. Łodzi ul. Dobieszków Stryków 10% na zakw aterow anie i w yżyw ienie 16. Ośrodek Szkolenia i Wychow ania Iw onicz ul. Zadw ór Iw onicz 10% na zakw aterow anie i w yżyw ienie 17. Centrum Kształcenia i Wychow ania Oleśnica k.wrocław ia ul. Zamkow a Oleśnica 10% na zakw aterow anie i w yżyw ienie

32 18. Centrum Kształcenia i Wychow ania Pleszew Al. Wojska Polskiego Pleszew 10% na zakw aterow anie i w yżyw ienie 19. Centrum Kształcenia i Wychow ania Nosow o k.koszalina Nosow o Bieskierz 10% na zakw aterow anie i w yżyw ienie 20. Centrum Kształcenia i Wychow ania Tarnów ul. I.Mościckiego Tarnów 10% na zakw aterow anie i w yżyw ienie 21. Centrum Kształcenia i Wychow ania Wiechlice k.now ej Soli ul. Jesionow a Szprotaw a 10% na zakw aterow anie i w yżyw ienie 22. PL sp. z o.o. (Stadion Narodow y) Al. Ks. J. Poniatow skiego Warszaw a każdy posiadacz Karty otrzymuje 50% zniżki od ceny podstaw ow ej biletu upow ażniającego do skorzystania z w ycieczki po Stadionie Narodow ym w Warszaw ie zgodnie z obow iązującą ofertą 23. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujaw skim ul. Bojow ników o Wolność i Demokrację Solec Kujaw ski 40% na bilety normalne na basen, 40% zniżki za pokój hotelow y 24. Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkow y SKOWRONEK Caritas Diecezji Opolskiej w Głuchołazach ul. Andersa Głochołazy 10% ulgi na pobyty rehabilitacyjno - w ypoczynkow e oraz zabiegi w Centrum Odnow y SPA dla rodzin w ielodzietnych od 1 listopada 2014 r.

33 25. Jagiellonia Białystok SSA ul. Legionow a 28/ Białystok Bilet na sektor rodzinny lub boczny - 5,00 zł (obow iązuje na mecze ligow e i pucharow e). Wejście uw arunkow ane jest posiadaniem Karty Kibica (Kartę Kibica można w yrobić w Jaga Fan Shop Galeria Zielone Wzgórze, Białystok ul. Wrocław ska 1 lub w punkcie kasow ym pod Stadionem od strony. ul. Słonecznej, na 2h przed meczem - koszt Karty Kibica- 15,00zł.) 26. Szkoła Tańca i Klub Fitnes "Open Dance Studio" Agnieszka Jóźw iak ul. Rew olucji 1905 r. nr Łódź 10% na całą ofertę 27. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronow ie ul. Wąskotorow a Koronow o korzystanie z zestaw u saun - zniżka 10% dla rodziców, uczestnictw o w biletow anych w ydarzeniach kulturalnych organizow anych na terenie ośrodka / koncerty, spektakle/ dzieci do 10 lat bezpłatnie, lat 50%, lat 20%, bezpłatne uczestnictw o w zajęciach o charakterze sportow o - rekreacyjnych organizow anych przez stow arzyszenia sportow e na terenie ośrodka do 18 roku życia. 28. Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim ul. Chojnacka Sępołno Krajeńskie 1) 50% zniżki na zajęcia fitness (w ejścia pojedyńcze i karnety), 2) 50% zniżki na siłow nię (w ejścia pojedyńcze i karnety), 3) 50% zniżki na zajęcia dla dzieci organizow ane przez Centrum Sportu i Rekreacji, 4) 50% zniżki na korty tenisow e (w ejścia pojedyńcze i karnety), 5) 50% zniżki na odnowę biologiczną (w ejścia pojedyńcze i karnety), 6) 50% zniżki na w ynajem pokoi gościnnych, 7) 50 % zniżki na w yposażenie sprzętu w olnego i plażow ego. 29. Samorządow e Centrum Kultury i Sportu w Straw czynie ul. Żeromskiego Straw czyn ulga procentow a 20% na w szystkie usługi oprócz biletów rodzinnych w lokalizacji Straw czynek, ul. Turystyczna Pow iatow e Centrum Sportow e w Staszow ie ul. Oględow ska Staszów Ulga cenow a. Bilet w stępu na pływ alnię Pow iatow ego Centrum Sportow ego w Staszow ie z Kartą Dużej Rodziny dla jednej osoby w ynosić będzie 4 złote.

34 31. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu ul. Koseły 3a Sandomierz Bilet w stępu na pływ alnię ulga procentow a 50% dla w szystkich członków rodziny w lokalizacji ul. Zielna 6, Sandomierz. Bilet w stępu na baseny letnie ulga procentow a 40% dla w szystkich członków rodzinyw lokalizacji Bulw ar im. Marszałka Piłsudskiego, Sandomierz. 32. Przedsiębiorstw o Finansow o-usługow e Prestiż-Szkoła Tańca Stand-Art. ul. Zw ycięstw a Ornontow ice 5% zniżki na zajęcia taneczne dla dzieci (minimalny okres uczestnictw a: 1 miesiąc), 5% zniżki na zajęcia taneczne oraz za zajęcia aerobow e dla dorosłych (minimalny okres uczestnictw a: 1 miesiąc) 33. Wojew ódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment ul. Szelment Jeleniew o 20% zniżki (ceny) na: podjazdy na w yciągach narciarskich, w ypożyczenie sprzętu narciarskiego, mini golf, paintball, w ypożyczenie row erów 34. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałow ie ul. Sienkiew icza 21A Michałow o 10% ulgi przy zakupie biletów w stępu na pływ alnię oraz siłow nię przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Michałow ie. 35. Bydgoski Klub Sportow y JUDO w Bydgoszczy ul. Kościuszki 18/ Bydgoszcz 20% ulgi od składki za 1 mc, która w ynosi 50 zł od zaw odnika

35 36. Centrum Sportow e IGNASIAKSPORT ul. Chocicza Wielka 12A Września 20 % od ceny z cennika na korty tenisow e (kryte i odkryte), korty squash, na boisko do piłki nożnej, boisko do piłki plażow ej, na saunę - oferta skierow ana do w szystkich członków rodziny w ielodzietnej, 20% na zorganizow anie impezy urodzinow ej dla dziecka, 20% na zakup sprzętu i odzieży sportow ej - oferta skierow ana do w szystkich członków rodziny w ielodzietnej, 10% na szkółkę tenisową - oferta skierow ana do w szystkich członków rodziny w ielodzietnej, 10% od ceny za półkolonie letnie i zimow e dla dziecka, gratis- w ypożyczenie sprzętu sportow ego - oferta skierow ana do w szystkich członków rodziny w ielodzietnej 37. Sklep Sportow y MONSUN ul. Mendego Wodzisław Śląski 10% rabatu na w szystkie produkty nieprzecenione (za w yjątkiem marki 4F); nick allegro: iturcom 38. FitOlka Studio Fitness ul. Przemysław a Wodzisław Śląski 20% zniżki na zakup w szystkich rodzajów karnetów oraz jednorazow ych w ejściów ek na zajęcia i treningi grupow e dla dzieci i dorosłych 39. Basen "Wodny Św iat" Sp. z o. o. ul. Moniuszki 2a Kudow a Zdrój 20% rabatu na korzystanie z pływ alni dla członków rodziny w ielodzietnej 40. Olandia Kraina Wypoczynku i Konferencji ul. Prusim Kw ilicz pakiety pobytow e 20% zniżki od ceny standardow ej, noclegi 30% zniżki od ceny standardow ej, sprzęt rekreacyjny - gratis, zniżka 10% w Restauracji na cały asortyment 41. Akademia Piłkarska "Budujemy Sukces" 42. Kryta Pływ alnia w Sokołow ie Małpolskim Poręba Wielka Niedźw iedź ul. Pileckich Sokołów Małopolski ULGA CENOWA zniżka 10 zł od miesięcznego abonamentu dla posiadacza Karty Dużej Rodziny. 1) 10 % zniżki na bilet normalny. 2) 10 % zniżki na bilet ulgow y. 3) 10% zniżki na bilet do sauny. Oferta nie dotyczy karnetów, kursów pływ ania itp. zajęć. Oferty nie łączy się z innymi promocjami.

36 43. Wyspa Wisła - Stow arzyszenie Tow arzystw o Przyjaciół Stężycy ul. Rekreacyjna Stężyca Rabat w w ysokości 10 % na w ypożyczalnię: row erków w odnych, kajaków i row erów (czynne od 1.05 do 1.10) oraz korzystanie ze zjeżdżalni Anakonda (czynnej od do 1.09.). Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu - ul. Zamoyskiego 62 A Kryta Pływ alnia Zamość % ulgi od staw ek cennikow ych Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu - Rynek Wielki Lodow isko Zamość 45. FUN Park sp. z o.o. - Rodzinny Park Tematyczny MAGICZNE OGRODY ul. Trzcianki Janow iec 10% rabatu na bilety w stępu do Parku Tematycznego MAGICZNE OGRODY, w okresie otw arcia Parku tj. od 1 maja do 30 w rześnia. 46. Odkryta pływ alnia w Leksandrow ej - Urząd Miejski w Now ym Wiśniczu ul. Rynek Now y Wisnicz ULGA PROCENTOWA - 5% ulgi na bilety dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. 47. Centrum Kultury i Sportu w Skaw inie ul. Żw irki i Wigury Skaw ina ULGA PROCENTOWA - 20% ulgi na bilety basenow e dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 48. Park Miniatur i Kolejek w Dziw now ie, seofactory.pl Bartłomiej Piaścik ul. Dziw na Dziw nów 10% rabatu na bilety w stępu

37 49. Kryta Pływ alnia w Chrzanow ie ul. Mydlana Chrzanów ULGA CENOWA: BILET ULGOWY w godz. 6:30-16:00-7,00 zł dopłata do biletu ulgow ego do każdej następnej godziny - 1,60 zł BILET ULGOWY w godz.16:00-21:45-7,00 zł dopłata do biletu ulgow ego do każdej następnej godziny - 1,80 zł OSOBY PO UKOŃCZENIU 60 ROKU ŻYCIA od poniedziałku do piątku w godz.8:00 16:00 8,00 zł dopłata do biletu ulgow ego do każdej następnej godziny 2,00 zł BILET NORMALNY w godz. 6:30-8:00-7,00 zł dopłata do biletu normalnego do każdej następnej godziny - 1,60 zł BILET NORMALNY w godz. 8:00-16:00-9,00 zł dopłata do biletu normalnego do każdej następnej godziny 2,30 zł BILET NORMALNY w godz. 16:00-21:45-10,50 zł dopłata do biletu normalnego do każdej następnej godziny 2,60 zł 50. Gospodarstw o Agroturystyczne "U Ani" Anna Goliszew ska 51. Agroturystyka "Łopusze" 52. Fabryka Wrażeń Michalina Bachta ul. Kaw ęczyn Maciejow ice ul. Żegocina Żegocina ul. Wojska Polskiego Konin ulga 10 % za noclegi i w yżyw ienie ULGA PROCENTOWA - 20 % na noclegi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Ulga łączy się ze zniżkami z cennika "Łopusze" 1) 25% zniżki na w stęp do sali zabaw, 2) 15% zniżki na w ejście do siłow ni, 3) 5 % zniżki na organizację urodzin i imienin 53. AGROTURYSTYKA Jan Kozieł Łosień Piekoszów 10% zniżki za nocleg i pobyt w agroturystyce 54. Centrum Sportu i Rekreacji w Augustow ie ul. mjr H.Sucharskiego Augustów 1. 40% zniżki na zakup biletów jednorazow ych na pływ alnię dla rodzin z dziećmi (dotyczy biletów ulgow ych i normalnych) 2. W ramach KARNETU RODZINNEGO NA OKAZICIELA zw iększenie do 30% limitu godzin do w ykorzystania, w stosunku do oferty podstaw ow ej

38 55. AQUAPARK Wągrow iec Sp. z o.o., ul. Kościuszki 49A, Wągrow iec ul. Kościuszki 49A Wągrow iec 1. 10% na zakup biletu w stępu na basen - bilet normalny na 1 godzinę, 2. 10% na zakup biletu w stępu na basen - bilet ulgow y na 1 godzinę, 3. 10% na zakup biletu w stępu na basen - bilet normalny bez limitu czasow ego, 4. 10% na zakup biletu w stępu na basen - bilet ulgow y bez limitu czasow ego, 5. 10% na zakup biletu w stępu na seans w grocie solnej - bilet ulgow y 30 minut oraz 60 minut 56. Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślecinek" w Bydgoszczy ul. Gdańska Bydgoszcz 1) rabat na w ejście do kompleksu Park Rozryw ki - Zaginiony Św iat tj. dorosły płaci za w ejście 6 zł a dziecko 5 zł ; 2) około 30% rabatu na bilet w stępu do Ogrodu Zoologicznego, 3) w ramach zakupu jednorazow ego biletu w jazdu na Stok Narciarski, posiadacz Karty Dużej Rodziny otrzymuje bilet gratis; w ramach zakupu karnetu na 10 w jazdów, posiadacz karty otrzymuje taki sam gratis; w ramach zakupu karnetu jednogodzinnego, posiadacz karty dostaje taki sam gratis, 4) około 20% rabatu na pływ anie w Wakeparku, 5) około 10% rabatu na jazdę konną w Ośrodku Rekreacji Konnej, 6) około 15% rabatu na usługi gastronomiczne w Hotelu Pałac, 7) około 20% rabatu w grę w golfa na Polu Golfow ym. 57. Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy ul. Polna 8/ Górzyca ulga procentow a: 20% rabatu na w ynajem boisk i kortów tenisow ych; masaże, zabiegi rehabilitacyjne oraz saunę i siłow nię; w ynajem pokoi hotelow ych i innych pomieszczeń GOK (sala konferencyjna, sala gimnastyczna) oraz na w szystkie inne płatne usługi GOK zaw arte w cenniku.

39 58. "Szekla" Sp. z o.o. ul. Legnicka Gdańsk ul. Moniuszki Giżycko Zegrze 10% zniżki na rejsy i kursy żeglarskie: jednodniow e, w eekendow e, tygodniow e lub dw utygodniow e dla dorosłych, dzieci, i młodzieży w okresie od kw ietnia do października

40 1. Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle ul. Zameczek Wisła 20% na zakw aterow nie i w yżyw ienie 2. Zespół Rezydencji Belw eder-klonow a w Warszaw ie ul. Flory Warszaw a 20% na zakw aterow nie i w yżyw ienie 3. Uzdrow isko Rabka ul. Orkana Rabka-Zdrój 1. Leśne Wzgórze, ul. Pasieczna 4: pobyt 7 dniow y i dłuższy - 20% zniżki, pobyt w eekendow y- 15% zniżki, dzieci do lat 3 - bezpłatnie bez św iadczeń; 2. Jagiellonka, ul. Brzozow a 6: pobyt w eekendow y, 7 dniow y i dłuższy - 30% zniżki, dzieci do lat 3 - bezpłatnie bez św iadczeń; 3. Willa Św it, ul. Brzozow a 1 - pobyt w eekendow y, 7 dniow y i dłuższy - 30% zniżki, zabiegi w gabinecie masażu - 30% zniżki, dzieci do lat 3 - bezpłatnie bez św iadczeń; 4. Rabczański Zdrój Medical SPA, ul. Roztoki 7: pobyt 7 dniow y - 10% zniżki, pobyt 14 dniow y - 20% zniżki, zabiegi SPA - 10% zniżki, zabiegi lecznicze - 20% zniżek, posiłki w restauracji obiektu - 10% zniżki, dzieci do lat 3 - bezpłatnie bez św iadczeń; 5. Centrum Zdrow ia i Urody, ul. Orkana 49: zabiegi SPA-10% zniżki, zabiegi lecznicze - 10% zniżki Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Inter Piast" Kalbornia Dąbrów no 10% zniżki na zakw aterow anie, w yżyw ienie i pozostałe św iadczenia w Ośrodku. Zakw aterow anie w domkach 4 os. i w iększych - trzecia i kolejna os. 20% zniżki, następne osoby na dostaw ce lub "w spólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie.

41 Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Carbo" ul. Dąbkow icka Dąbki 10% zniżki na zakw aterow anie i w yżyw ienie. Zakw aterow anie w pokoju 3 os. i w iększym - trzecia i kolejna osoba 20% zniżki, następne osoby na dostaw ce lub "w spólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie. Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Marcel" ul. Słoneczna Dziw nów ek 10% zniżki na zakw aterow anie i w yżyw ienie. Zakw aterow anie w pokoju 3 os. i w iększym - trzecia i kolejna osoba 20% zniżki, następne osoby na "w spólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie. Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Za Wydmą" ul. Uzdrow iskow a Jarosław iec 10% zniżki na zakw aterow anie i w yżyw ienie. Zakw aterow anie w pokoju 3 os. - trzecia osoba 20% zniżki, czw arta osoba na dostaw ce lub "w spólnym spaniu" bezpłatnie. Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie. Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Posejdon" ul. Mickiew icza Jastarnia 10% zniżki na zakw aterow anie, w yżyw ienie oraz zabiegi rehabilitacyjne. Zakw aterow anie w pokoju 3 os. - trzecia osoba 20% zniżki, czw arta osoba na dostaw ce lub "w spólnym spaniu" bezpłatnie. Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie. Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Eden" Rybacka Kąty Rybackie 10% zniżki na zakw aterow anie i w yżyw ienie. Zakw aterow anie w pokoju 3 os. i w iększym - trzecia i kolejna osoba 20% zniżki, następne osoby na dostaw ce lub "w spólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie. Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. ul. Kościuszki 3 z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Górnik" Kołobrzeg 10% zniżki na zakw aterow anie, w yżyw ienie oraz zabiegi odnow y biologicznej i rehabilitacyjne. Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Neptun1" ul. Gdańska Krynica Morska 10% zniżki na zakw aterow anie i w yżyw ienie. Zakw aterow anie w pokoju 3 os. - trzecia osoba 20% zniżki, czw arta osoba na dostaw ce lub "w spólnym spaniu" bezpłatnie. Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie.

42 Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. ul. Nadmorska 65 z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Jaw or" Sarbinow o 10% zniżki na zakw aterow anie i w yżyw ienie. Zakw aterow anie w pokoju 3 os. - trzecia osoba 20% zniżki, czw arta osoba na dostaw ce lub "w spólnym spaniu" bezpłatnie. Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie. 4. Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Rybniczanka" ul. Kasprow icza Św inoujście 10% zniżki na zakw aterow anie, w yżyw ienie oraz zabiegi odnow y biologicznej i rehabilitacyjne. Zakw aterow anie w pokoju 3 os. - trzecia osoba 20% zniżki, czw arta osoba na dostaw ce lub "w spólnym spaniu" bezpłatnie. Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie. Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Morskie Oko" Olczański Wierch Bukow ina Tatrzańska 10% zniżki na zakw aterow anie, w yżyw ienie oraz zabiegi rehabilitacyjne i odnowę biologiczną. Zakw aterow anie w pokoju 3 os. i w iększym- trzecia i kolejna osoba 20% zniżki, czw arta i kolejna osoba na dostaw ce lub "w spólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie. Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Skarbnik" ul. Kolejow a Karpacz 10% zniżki na zakw aterow anie i w yżyw ienie. Zakw aterow anie w pokoju 3 os. i w iększym - trzecia i kolejna osoba 20% zniżki, następne osoby na dostaw ce lub "w spólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie. Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Jagiellonka" ul. Piłsudskiego Krynica Zdrój 10% zniżki na zakw aterow anie, w yżyw ienie oraz zabiegi rehabilitacyjne. Zakw aterow anie w pokoju 3 os. i w iększym - trzecia i kolejna osoba 20% zniżki, następne osoby na dostaw ce lub "w spólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie. Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Smrek" ul. Kosarzyska Piw niczna-zdrój 10% zniżki na zakw aterow anie, w yżyw ienie oraz odnow e biologiczną. Zakw aterow anie w pokoju 4 os. - trzecia i czw arta osoba 20% zniżki, następne osoby na dostaw ce lub "w spólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie.

43 Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Ziemow it" ul. Szpitalna Ustroń 10% zniżki na zakw aterow anie, w yżyw ienie oraz zabiegi rehabilitacyjne. Zakw aterow anie w pokoju 3 os. i w iększym - trzecia i kolejna osoba 20% zniżki, nastepne osoby na dostaw ce lub "w spólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie. Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Ogrodzisko" ul. Malinka Wisła 10% zniżki na zakw aterow anie i w yżyw ienie. Zakw aterow anie w pokoju 3 os. i w iększym - trzecia i kolejna osoba 20% zniżki, następne osoby na dostaw ce lub "w spólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie. Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. - Ośrodek w ypoczynkow y "Fregata" ul. Żeglarska Zarzecze 10% zniżki na zakw aterow anie i w yżyw ienie. Zakw aterow anie w pokoju 3 os. i w iększym oraz domkach typu Brda - trzecia i kolejna osoba 20% zniżki, następne osoby na dostaw ce lub "w spólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie. Nadw iślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. ul. Edukacji Tychy 10% zniżki na zakw aterow anie i w yżyw ienie. Zakw aterow anie w pokoju 3 os. i w iększym oraz domkach typu Brda - trzecia i kolejna osoba 20% zniżki, następne osoby na dostaw ce lub "w spólnym spaniu" bezpłatnie (max. 2 os.). Dzieci do lat 3 bez św iadczeń bezpłatnie oraz 10% zniżki na turnusy rehabilitacyjne. 5. P.H.U. Lila Sp. z o.o. Adres przyznaw ania ulgi: Dom Zdrow ia Lila ul. M. Konopnickiej 37, Ciechocinek ul. Wojska Polskiego Gniew kow o 15% rabatu noclegow e, 15% rabatu na gastronomię, 15% rabatu na zabiegi reahabilitacyjne i spa, 15% na pakiety pobytow e,65% rabatu dla dzieci w w ieku od 4 do 10 lat,dzieci do lat 3 gratis. 6. Szkolne Schronisko Młodzieżow e "GRANIT" Malinka Wisła Zniżki w sezonie: od maja do października oraz w okresie ferii zimow ych: 10% od ceny podstaw ow ej uw zględnionej w cenniku (z zaokrągleniem do pełnej złotów ki). Zniżki poza sezonem: dot. miesięcy: listopad, grudzień, marzec, kw iecień 20% od ceny podstaw ow ej uw zględnionej w cenniku (z zaokrągleniem do pełnej złotów ki).

44 7. Schronisko Młodzieżow e "WIECHA" ul. Stroma Ustroń 20% zniżki dla posiadaczy Karty 8. Szkolne Schronisko Młodzieżow e w Cieszynie ul. Błogocka Cieszyn 1) noclegi w pokojach w ieloosobow ych dla dorosłych i dzieci - 20% zniżki, 2) w ynajęcie sali gimnastycznej - 25% zniżki za godzinę 9. Centrum Edukacji Zaw odow ej i Turystyki w Św inoujściu ul. Gdyńska Św inoujście 20% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na pierw sze 3 noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżow ym w Św inoujściu 10. Gospodarstw o Agroturystyczno - Ekologiczne "Gratka" Celiny Raków ulga procentow a w w ysokości 10% w artości pobytu w gospodarstw ie 11. Sanatorium Uzdrow iskow e "KRYSTYNKA" Sp. z o.o. w Ciechocinku ul. Polna Ciechocinek 20% rabatu na pobyt w Sanatorium (obejmujacy noclegi, posiłki i zabiegi) od ceny obow iazującej na dzień rezerw acji usługi. 12. Szkolne Schronikso Młodziezow e w Puław ach ul. Włostow icka Puław y 20% zniżki pd ceny noclegów w SSM Puław y 13. Agroturystyka nad Bugiem ul. Kosmów Hrubieszów 10% zniżki od ceny pobytu w gospodarstw ie agroturystycznym z w yżyw ieniem 14. Szkolne Schronisko Młodzieżow e ul. Lubachów Lubachów 20% zniżki od cen cennikow ych i bezpłatny nocleg dla dzieci poniżej 5 roku życia 15. Gościniec "Pod Zielonym Jajem" Płóczki Górne Płóczki Górne zakw aterow anie zniżka 50%, posiłki-zniżka 20%, dla kazdego członka rodziny w dow olnym czasie przy zakw aterow aniu min. 2 osób

45 16. Szkolne Schronisko Młodzieżow e "Dw orek" ul. Turystyczna Oborniki Śląskie Kuraszków 10% zniżki od ceny samego noclegu dla posiadacza karty.każdy członek rodziny w dow olnym czasie może samodzielnie korzystać z ulgi pod w arunkiem, że okaże Kartę 17. Gospodarstw o Agroturystyczne,,CHATA MIŁKOWSKA" Paulina Czubaszew ska ul. Miłkow o 61D Lubasz 20%zniżki na w ynajem pokoi, 20%zniżki na posiłki 18. "SANUS" Paw eł Now akow ski - Tuchola Holiday ul. Końskie Błota Legbąd 10% rabatu za 7-dniow y pobyt rodziny w ielodzietnej w domach całorocznych w Borach Tucholskich 19. Medicine Luminate Spółka z o. o. - Lubelskie Medyczne Studium Policealne ul. Energetyków Lublin 15% rabatu na czesne w Lubelskim Medycznym Studium Policealnym, ul. Energetyków 28, Lublin, rabat dotyczy w szystkich płatnych kierunków. PARK SP. z o.o. - ARTIS Hotel & SPA ul. Sitaniec Zamość 10% na noclegi w ****ARTIS Hotel & SPA i ARTIS Pokojach Gościnnych PARK SP. z o.o. - Restauracja Esencja ul. Sitaniec Zamość 10% na gastronomię i organizację imprez okolicznościow ych w Restauracji Esencja 20. PARK SP. z o.o.- ARTIS Instytut Urody ul. Sitaniec Zamość 10% na kosmetykę, manicure/pedicure, w izaż w ARTIS Instytut Urody PARK SP. z o.o. - KLUB ABSENS CARENS ul. Sitaniec Zamość 10% na zabiegi na ciało, masaże, rytuały, basen, siłow nia, squash, sauny, grota śnieżna, mini tężnia solankow a PARK SP. z o.o. - ARTIS SPA & Wellness ul. Sitaniec Zamość 10% na kręgle, bilard, drink-bar, gastronomię, organizację imprez okolicznościow ych 21. Spółka jaw na Villa Carpatia Wczasy Zdrow otne Uchman ul. Białobrzeska Żołynia Ulga cenow a 10%kosztu pobytu na każdego członka rodziny

46 22. Gospodarstw o Agroturystyczne "JARZĘBINKA" ul. Derdow skiego 15a Wiele 10% zniżki na zakw aterow anie dla osoby pow yżej 15 roku życia, 20% zniżki na zakw aterow anie dla osoby w w ieku 7-14 lat, 30% zniżki na zakw aterow anie dla dziecka w w ieku 1-6 lat, 50% zniżki na zakw aterow anie dla dziecka do 1 roku życia. 23. Agroturystyka U Grzegorza ul. Konfederatów Barskich 29A Tylicz Rabaty będą udzielane w zależności od terminu: 1) ULGA PROCENTOWA - Wysoki sezon: , ferie, św ięta Wielkanocne, w eekend majow y, czerw cow y, w akacje 5% na w yżyw ienie (dla w szystkich członków rodziny niezależnie od ilości rodziców w ypoczyw ających z dziećmi), rabat sumuje się ze zniżką zw yczajow o przyznaw aną w Agroturystyce U Grzegorza dla dzieci do lat 7. 2) ULGA PROCENTOWA - Niski sezon pomiędzy w yznaczonym terminami - 15% na w yżyw ienie (dla w szystkich członków rodziny niezależnie od ilości rodziców w ypoczyw ających z dziećmi), rabat sumuje się ze zniżką zw yczajow o przyznaw aną w Agroturystyce U Grzegorza dla dzieci do lat 7. 3) ULGA CENOWA - Cały rok jedno dziecko do lat 2 na dw ie osoby dorosłe posiadające Kartę Dużej Rodziny - pobyt gratis, bez św iadczeń (dodatkow e łóżko i porcja w yżyw ienia). 24. Copernicus Toruń Hotel ul. Bulw ar Filadelfijski Toruń 20% rabatu od ceny pokoju w porzypadku rezerw acji w ięcej niż 1 pokoju lub 20% od ceny apartamentu. Rabaty udzielane od cennika z lady. Oferta nie obow iązuje w dniach oraz w e w szystkie w eekendy października 2015 r. 20% rabatu na gry w kręgle, 10% rabatu na usługi gastronomiczne w restauracji Sfera, 2-gie i 3- cie dziecko w ejście gratis z rodzicami na basen w Copernicus Toruń Hotel 25. AMG TRADING sp. z o.o. -Hostel "Rest" ul. Sołtysow ska 37a Kraków Ulga na pobyt w pokoju pięcioosobow ym przy pobycie na 7 dni i dłużej - 10%, ulga na pobyt w pokoju pięcioosobow ym przy pobycie w eekendow ym - 15 %, dzieci do lat 6 - bezpłatnie 26. Sanatorium Uzdrow iskow e z Ośrodkiem Rehabilitacji i Odnow y Biologicznej "OAZA" sp. z o.o. w Inow rocław iu ul. Św iętokrzyska Inow rocław Dla odnow y biologicznej, hotelu, gastronomii, w czasów, rekreacji, sanatorium: ulga 10% od ceny cennikow ej w sezonie (sezon ) oraz 20% po sezonie (tj oraz )

47 27. Kompleks Rekreacyjno Wypoczynkow y Dolina Leśnicy ul. Leśnica Brenna 5% zniżki na pobyt do dw óch dni (nocleg, w yżyw ienie), 10 % zniżki na pobyt od trzech dni w górę (nocleg, w yżyw ienie), Dzieci do lat 3 gratis (nocleg, w yżyw ienie), 1 - godzinny pobyt na basenie - dzieci do lat 7 gratis, dzieci do lat % zniżki, osoby dorosłe 10 % zniżki 28. WOJCIECH Janina Kreft (Pensjonat "Wojciech") ul. Łąkow a Władysław ow o 10% zniżki na zakw aterow anie i w yżyw ienie 29. Klinika uzdrow iskow a "Pod Tężniami" im. Jana Paw ła II Spółdzielnia Usług Medycznych w Ciechocinku ul. Warzelniana Ciechocinek 50% ulga na w step na basen dla całej rodziny, 50% ulgi na badanie postaw y i badanie stóp dla dzieci w laboratorium Badaw czo - Rozw ojow ym, 10% ulgi na posiłki w restauracji ONYX. 30. Villa Greta Ew elina Rozpędow ska ul. Dobków Św ierzaw a noclegi 10%, usługi gastronomiczne 10% 31 Gospodarstw o Agroturystyczne "Leśniczów ka Emaus" "Miramar" Miroslaw a Majerow icz-klaus ul. Stefanow ice Zbąszyń 1) 10% zniżki na pobyt w leśniczów ce (nocleg i w yżyw ienie) 2) 20% zniżki na korzystanie z pomocy psychoterapeutycznej

48 1. Alma Market S.A. 5% zniżki na całość asortymentu, z w yjątkiem w yrobów tytoniow ych i alkoholow ych w sklepach stacjonarnych pod marką "Delikatesy Alma". Przed udzieleniem pierw szego rabatu konieczne jest zarejestrow anie Karty Dużej Rodziny w Biurze Obsługi Klienta w dow olnym sklepie pod marką "Delikatesy Alma".

49 2. Carrefour Polska 82 sklepy Carrefour w edług listy zamieszczonej od 1 grudnia 2014 r. na stronie w w.carrefour.pl Zniżka do 10 % za całość zakupów w e w szystkie dni tygodnia w postaci e-kuponu na okaziciela, przy dokonaniu w sklepie jednorazow o zakupów za min. 50 zł, po uw zględnieniu innych rabatów oraz okazaniu w kasie aktyw nej Karty Dużej Rodziny (nie później niż w momencie zakończenia skanow ania kodów kreskow ych przez kasjera). Istnieje możliw ość zrealizow ania kilku e-kuponów jednocześnie (maks. 10 sztuk), jednakże łącznie przyznany rabat nie może przekroczyć 90 % w artości zakupu. E-kupon nie jest realizow any w przypadku zakupu: paliw a, papierosów, doładow ania tel. pre-paid, płatności w kasach w ramach programu Tw oje Rachunki, alkoholu (z w yjątkiem piw a). Wartości e-kuponów : od 50,00 do 99,99 zł - e-kupon o w artości do 5 zł; od 100,00 do 149,99 zł - e-kupon o w artości do 10 zł; od 150,00 do 199,99 zł - e-kupon o w artości do 15 zł; od 200,00 do 249,99 zł - e-kupon o w artości do 20 zł; od 250,00 do 299,99 zł - e-kupon o w artości do 25 zł; od 300,00 do 349,99 zł - e-kupon o w artości do 30 zł; od 350,00 do 399,99 zł - e-kupon o w artości do 35 zł; od 400,00 do 499,99 zł - e-kupon o w artości do 40 zł; od 450,00 do 499,99 zł - e-kupon o w artości do 45 zł; pow yżej 500,00 zł - e-kupon o w artości 50 zł. Warunki realizacji e-kuponów : e-kupon 5 zł: możliw y do w ykorzystania przy zakupach za min. 6 zł; e-kupon 10 zł: możliw y do w ykorzystania przy zakupach za min.12 zł; e-kupon 15 zł: możliw y do w ykorzystania przy zakupach za min. 18 zł; e-kupon 20 zł: możliw y do w ykorzystania przy zakupach za min.24 zł; e-kupon 25 zł: możliw y do w ykorzystania przy zakupach za min. 30 zł; e-kupon 30 zł: możliw y do w ykorzystania przy zakupach za min. 36 zł; e-kupon 35 zł: możliw y do w ykorzystania przy zakupach za min. 42 zł; e-kupon 40 zł: możliw y do w ykorzystania przy zakupach za min. 48 zł; e-kupon o w artości 45 zł: możliw y do w ykorzystania przy zakupach za min. 54 zł; e-kupon o w artości 50 zł: możliw y do w ykorzystania przy zakupach za min. 60 zł;

50 3. Sklep Wielobranżow y "ALICJA" s.c. w Brzozie Bydgoskiej ul. Przemysłow a 2a Brzoza Bydgoska 10% na w szystkie artykuły z w yjątkiem tytoniu, alkoholu, gazu, prasy i doładow ań telefonicznych, a także artykułów zaw artych w gazetce "Tu mieszkam, tu kupuję" 4. Społem Pow szechna Spółdzielnia Spożyw ców w Legionow ie - sklep nr 5 ul. Przemysłow a Legionow o Społem Pow szechna Spółdzielnia Spożyw ców w Legionow ie - sklep nr 13 ul. Sienkiew icza Legionow o Społem Pow szechna Spółdzielnia Spożyw ców w Legionow ie - sklep nr 34 ul. Sow ińskiego Legionow o Społem Pow szechna Spółdzielnia Spożyw ców w Legionow ie - sklep nr 35 Społem Pow szechna Spółdzielnia Spożyw ców w Legionow ie - sklep nr 36 ul. Sow ińskiego Legionow o ul. Kościuszki Legionow o ULGA PROCENTOWA - ok. 2% ulgi podstaw ow ej w ynikającej z uzyskiw anych punktów przy zakupie tow arów i usług w placów kach Spółdzielni. Uczestnikom programu przysługuje dodatkow y rabat udzielany każdorazow o w w ysokości 3% od w artości dokonanych zakupów. Społem Pow szechna Spółdzielnia Spożyw ców w Legionow ie - sklep nr 37 ul. Sobieskiego Legionow o Społem Pow szechna Spółdzielnia Spożyw ców w Legionow ie - sklep nr 38 ul. Sobieskiego Legionow o

51 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" - sklep nt 17 Kuryłów ka Kuryłów ka Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" - Sklep nr 4 Kuryłów ka Kuryłów ka 5. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" - Sklep nr 9 Ożanna Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" - Sklep nr 7 Brzyska Wola Ożanna Brzyska Wola We w szyskich w yszczególnionych punktach sprzedaży, przy zakupach, obejmuje 2% rabat z w yłączeniem w yrobów alkoholow ych, tytoniow ych oraz doładow ań telefonicznych Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" - Sklep nr 15 Brzyska Wola Brzyska Wola Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" - Sklep nr 58 Brzyska Wola Brzyska Wola 6. Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - Dom i Ogród ul. Kazimierza Pużaka Krosno Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski -Delikatesy z Natury ul. Kazimierza Pużaka Krosno Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - SKLEP S-2 ul. Wojska Polskiego Krosno Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - SKLEP S-4 ul. Lelew ela Krosno

52 Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - SKLEP S-5 ul. Magurów Krosno 5% zniżki na cały asortyment z w yłączeniem w yrobów tytoniow ych i alkoholu Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - SKLEP S-6 ul. Kisielew skiego Krosno Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - SKLEP S-7 ul. Mickiew icza Krosno Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - SKLEP S-8 ul. Pużaka Krosno Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - SKLEP S-9 ul. Kisielew skiego Krosno Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - SKLEP S-10 ul. Wieniaw skiego Krosno 7. SPOŁEM PSS KIELCE - sklep nr 7 SPOŁEM PSS KIELCE - sklep nr 10 "Zbyszko" SPOŁEM PSS KIELCE - sklep nr 51 "Michał" ul. Sow ia Kielce ul. Starow apiennikow a Kielce ul. Zagórska Kielce

53 SPOŁEM PSS KIELCE - sklep nr 76 "Wojtek" SPOŁEM PSS KIELCE - sklep nr 91 "Sezam" SPOŁEM PSS KIELCE - sklep nr 111 "Jubileuszow y" SPOŁEM PSS KIELCE - sklep nr 112 "Janek" SPOŁEM PSS KIELCE - sklep nr 137 SPOŁEM PSS KIELCE - sklep nr 180 SPOŁEM PSS KIELCE - sklep nr 190 SPOŁEM PSS KIELCE - sklep nr 199 SPOŁEM PSS KIELCE - sklep nr 200 SPOŁEM PSS KIELCE - Delikatesy nr 204 SPOŁEM PSS KIELCE - Delikatesy nr 205 "Turysta" ul. Konopnickiej Kielce ul. Piekoszow ska Kielce ul. Sienkiew icza Kielce ul. Warszaw ska Kielce ul. Szczecińska Kielce ul. Żeromskiego Kielce ul. Turystyczna Kielce ul. Sandomierska Kielce ul. Zagórska Kielce ul. Rynek Kielce ul. Sienkiew icza Kielce Ulga procentow a w w ysokości 5 % na cały asortyment z w yjątkiem alkoholi tw ardych i tytoniu SPOŁEM PSS KIELCE - sklep nr 249 "Antek" SPOŁEM PSS KIELCE - Dom Handlow y "Bartek" (część spożyw cza i przemysłow a) ul. Kryształow a Kielce ul. Czarnow ska 7/ Kielce

54 SPOŁEM PSS KIELCE - Centrum Handlow e "Tęcza" (część spożyw cza i przemysłow a) ul. Sienkiew icza Kielce ul. 3 Maja Szubin ul. Broniew skiego Bydgoszcz ul. Nakielska 156c Bydgoszcz ul. Kieniew icza 14/ Jastrow ie ul. Wielka Poznańska Rogoźno Plac Pow stańców Wielkopolskich 17/ Skoki ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich Bydgoszcz ul. Altanow a 2a Białe Błota k. ul. Szubińska Białe Błota k. ul. Krzyw oustego Złotów ul. Grunw aldzka Bydgoszcz ul. Niesiołow skiego Toruń ul. Narutow icza Aleksandrów - Kujaw ski ul. Polna Toruń ul. Dąbrow skiego Toruń ul. Wyrzyska Sadki

55 8. JAN-DAR Sp. z o.o. ul. Staszica Wyrzysk Rynek Gołańcz ul. Pow stańców Wielkopolskich Łabiszyn ul. Dw orcow a Bydgoszcz ul. Królow ej Jadw igi Inow rocław ul. Przyjazna Bydgoszcz ul. Gdańska Bydgoszcz ul. Szarych Szeregów Bydgoszcz ul. Artylerzystów Barcin ul. Św. Jana Pakość ul. Św. Ducha Strzelno ul. Niepodległości Inow rocław ul. Hallera Sepólno- Krajeńskie ul. Śródmiejska 8b Piła ul. Jana Paw ła II Solec Kujaw ski ul. Dąbrow skiego Nakło n/notecią ul. Hallera Więcbork Plac 3 Maja Mrocza ulga 5% na asortyment z branży piekarniczej

56 ul. Piotra Skargi 8b Nakło n/notecią ul. Kościuszki Żnin ul. Kościuszki Wągrow iec ul. Hallera Mogilno ul. Bałtycka Bydgoszcz ul. Solskiego 15 paw Bydgoszcz 9. Firma Handlow o Usłgow a "KORWID" Paw eł Kornak sklep "Pokusa Smaku" ul. Krakow ska Rzeszów ulga 30% na cały asortyment - kaw y, herbaty, akcesoria

57 1. Spółka Vistula Group S.A. 2. PAWO Sp. z o.o. sieć firmow ych salonów sprzedaży marki Paw o 10% zniżki od cen regularnych* na całość oferow anego asortymentu w salonach stacjonarnych Vistula oraz sklepie internetow ym marki Vistula funkcjonującym pod adresem w w w.sklep.vistula.pl; 10% zniżki od cen regularnych* na całość oferow anego asortymentu w salonach stacjonarnych Wólczanka oraz sklepie internetow ym marki Wólczanka funkcjonującym pod adresem w w w.w olczanka.com.pl; 10% zniżki od cen regularnych* na całość oferow anego asortymentu w salonach stacjonarnych Lambert; 10% zniżki od cen regularnych* na biżuterię oraz 5% zniżki od cen regularnych* na zegarki w salonach stacjonarnych W.KRUK. *Ceny regularne, o których mow a pow yżej oznaczają bazow e ceny detaliczne brutto obow iązujące w w yżej w ymienionych salonach stacjonarnych, nie pomniejszone o w ysokość innych zniżek udzielanych przez Vistula Group S.A. Zniżki z tyłu posiadania Karty Dużej Rodziny nie łączą ze zniżkami w ynikającymi z innych akcji promocyjnych, ani z rabatem z tytułu funkcjonujących w Vistula Group S.A. kart lojalnościow ych dla stałych klientów Klub Dla Przyjaciół W.KRUK lub The Men s World Club. Pow yższe zniżki oferow ane przez Vistula Group S.A. w ramach upraw nień w ynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny nie dotyczą sklepów w yprzedażow ych Vistula Group S.A. oferujących asortyment już przeceniony (tzw. Outlety). 1) Rabat na zakup odzieży -50% od cen regularnych, rabaty nie sumują się z innymi promocjami w salonach; 2) Rabat na zakup obuw ia -30% ode cen regularnych, rabaty nie sumują się z innymi promocjami w salonach. 3. Interkam ANETA KAMIŃSKA ul. Bolesław a Chrobrego 11A Knurów ulga procentow a: 15% rabatu na cały asortyment: odzież dziecięca, zabaw ki i gry, stroje karnaw ałow e 4. Sklep Odzieżow y Marzenna Sarzała Plac Konstytucji Draw sko Pomorskie 10% zniżki na cały asortyment

58 Katarzyna Ptaszyńska - Wietrzykow ska Bobokomis - komis dziecięcy ul. Gdańska Bydgoszcz rabat od cen regularnych o 10%, a od cen promocyjnych ulga - 5% na cały asortyment: w ózki, łóżeczka, zabaw ki, w ypraw ki, odzież niemow lęca, przew ijaki, podgrzew acze i inne w yposażenie dziecięce. 5. Katarzyna Ptaszyńska - Wietrzykow ska Brzusiow o - komis z odzieżą ciążową ul. Gdańska Bydgoszcz obniżka cen o 10% na cały asortyment: spodnie, spódnice, sukienki, tuniki, bieliznę, kurtki itp.. 6. Sklep z Obuw iem i Galanterią Skórzaną "Trzynastka" w Bydgoszczy ul. Gdańska Bydgoszcz 10% rabatu na w szystkie tow ary galanteryjno-obuw nicza w sklepie oprócz już przecenionych 7. C&A w szystkie sklepy stacjonarne C&A (w ykaz sklepów dostępny na stronie w w w. c-and-a.com) 10% zniżki na artykułu z działu dziecięcego w sklepach stacjonarnych (rabat łączy się z promocjami) 8. P.H.U.P "PIÓREX" s.c. Magdalena i Grzegorz Łoboccy ul. Tadeusza Kościuszki Kartuzy Zniżka 5% na cały asortyment (zniżka dotyczy rów nież asortymentu przecenionego). ul. Żytnia 66/ Włocław ek 9. Firma Handlow a "Markiza" spółka Jaw na w e Włocław ku ul. Budow lanych Włocław ek 10% rabatu na odzież niemow lęcą i dziecięcą do rozmiaru 164 cm ul. Kaliska 83 C Włocław ek

59 10. "SEMRAU" Sp.J. Ubrania dla całej rodziny ul. Fordońska Bydgoszcz ulga dla posiadaczy KDR w postaci 10% rabatu na cały asortyment odzieży oferow anej do sprzedaży oraz za zgodą klientów przesyłanie indyw idualnie informacji o w szelkich promocjach, które będą łaczone z udzielonym rabatem 11. Handel Stały i Obw oźny Sklep Przemysłow y Jordanka S ul. 1-go MAJA Ujazd 5% zniżki na dow olne produkty ze sklepu przemysłow ego, tj. odzież, obuw ie pasmanteria 12. Sklep z odzieżą dziecięcą "Patryczek" w Bydgoszczy ul. Baltycka 47 lok Bydgoszcz 5 % zniżki na cały asortyment 13. Sklep firmow y "TANGO" NIKE, PUMA, REEBOK, ADIDAS Stanisław Prokopow icz ul. Słow ińców 11/ Kołobrzeg 10% zniżki na cały asortyment z w yjątkiem produktów w cześniej przecenionych 14. REB Agnieszka Niedojadło "Mała Stopa" - sklep z obuw iem dziecięcym ul. Szadkow skiego 2A Warszaw a 20% zniżki na w szystkie buty firmy ANTYLOPA, rabat nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami, rabat fotyczy w yłącznie płatności gotów ką Tobi ornot Tobi. Katarzyna Gaw ełek ul. Radlińska Wodzisław Śląski 15. 7% ulgi na cały asortyment sklepu Tobi ornot Tobi. Katarzyna Gaw ełek w w w.tobiornottobisklep.pl 16. Hurtimex S.A. producent odzieży niemow lęcej i dziececej pod marką Tup Tup ul. 28 Pułku Strzelców Kaniow skich Łódź C.H. Ptak, ul. Żeromskiego Rzgów 7% rabatu na całą ofertę, rabat stały nie łączy się z innymi promocjami i akcjami

60 ul. Wroniecka Szamotuły 7% rabatu na całą ofertę, rabat stały nie łączy się z innymi promocjami i akcjami specjalnymi, przecenami ul. Mełgiew ska 16 d lok. 45 Centrum Handlow e Outlet Center Lublin ul. Rynek Wolsztyn 17. LaLu s.c. M. Kamińska A. Sakow icz- Stasiulew icz ul. Św. Rocha 5 lok Białystok Białystok 10% ulga obejmująca cały asortyment dostępny w sklepie LaLu s.c. oprócz w yrobów komisow ych

61 1. Bonito.pl 2. Dressler Dressler Spółka z ograniczoną odpow iedzialnością" - Księgarnie Św iat Książki ul. Paw ia Kraków ul. Kalw aryjska Kraków ul. Batorego 15B Kraków ul. Chmielna Warszaw a Al. Komisji Edukacji Narodow ej Warszaw a ul. Ruska Wrocław Rynek Kościuszki Białystok ul. 11 Listopada Bielsko-Biała ul. Kruszw icka Bydgoszcz ul. Dąbrow skiego Częstochow a ul. Grunw aldzka Gdańsk ul. Obrońców Wybrzeża Gdańsk ul. Św iętojańska 13 a Gdynia ul. Św iętojańska Gdynia ul. Zw ycięstw a Gliw ice ul. 3 Maja Katow ice Pułaskiego Katow ice rabat 5% od cen podanych na stronie internetow ej Bonito.pl (dotyczy rów nież w szystkich zamów ień w ysyłkow ych złożonych przez stronę w w w.bonito.pl)

62 ul. Św iętokrzyska Kielce ul. Paderew skiego Konin ul. Dw orcow a 5/ Koszalin ul. T. Bora-Komorow skiego Kraków ul. Paw ia Kraków ul. Medw eckiego Kraków R. Schumana Legnica ul. Sikorskiego Lubin ul. Krakow skie Przedmieście Lubin ul. Pabianicka Łódź ul. Piłsudskiego Łódź ul. Piłsudskiego 15/ Łódź ul. Piotrkow ska Łódź ul. Zielona Łódź ul. Ozimska Opole Plac Kopernika Opole ul. Św. Marcin Poznań 20% rabat na książki i audiobooki (z w yłączeniem podręczników ); 15% rabat na podręczniki; 20% rabat na art. szkolne i art. papiernicze; rabaty obow iązują od cen regularnych; rabaty nie przysługują na produkty objęte promocjami i akcjami specjalnymi

63 ul. Wrocław ska Poznań ul. Chrobrego Radom ul. Grunw aldzka Rumia ul. Piłsudskiego Rzeszów ul. Mieszka I Szczecin ul. Niepodległości Szczecin ul. Grudziądzka Toruń ul. H. Wieniaw skiego Wałbrzych ul. Jubilerska 1/ Warszaw a ul. Solidarności 119/ Warszaw a ul. Legnicka Wrocław ul. Krzyw oustego Wrocław Plac Dominikański Wrocław Plac Teatralny Zabrze ul. Batorego Zielona Góra POLTAX D. Kow alski, A.Piontek Spółka ul. Obozow a 82A/17 10% na cały asortyment od cen w idocznych na stronie internetow ej w w w.ksiegarnia.poltax.w aw.pl, znizka nie dotyczy kosztów przesyłki

64 3. POLTAX D. Kow alski, A.Piontek Spółka Cyw ilna ul. Obozow a 82A/ Warszaw a 20% upust od prow izji praocentow ej na rozliczenie podatku z Belgii, Holandii, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Austrii i Norw egii; 10% upustu od prow izji procentow ej za złożenie w niosku o zasiłek rodzinny z Niemiec, Holandii i Belgii. Upust nie dotyczy prow izji stałych, płatnych z góry. Oferta nie łączy się z innymi promocjami. 4. Salon Optyczny "PRO OKO" ul. Królow ej Jagw igi Bydgoszcz 20% na kompletne okulary (opraw ki + szkła oraz bezpłatne badanie u optometrysty) PINOVA Sp.zo.o ul. Polna 3a/ Warszaw a 5. PINOVA Sp.zo.o -Technobutik Koszykow a PINOVA Sp.zo.o - Technobutik Promenada ul. Koszykow a Warszaw a ul. Ostrobramska 75C Warszaw a Ulga cenow a na produkty Lego i Apple - 5% oraz ulga cenow a - 15% na w szystkie pozostałe produkty, nie łączy się z innymi promocjami PINOVA Sp.zo.o -Technobutik ul. Dobra 56/ Warszaw a 6. OPTMAN Zakład Optyczny Marcin Mandykow ski ul. Warszaw ska 38A Nasielsk Rabat w w ysokości 10% na zakup okularów korekcyjnych 7. w w w.bieliznapolska.pl Radzisław Dubiel Jadw isin, ul. Andromedy Serock Rabat w w ysokości 10% na cały asortyment sklepu, udzielany od cen podanych na stronie i łączy się z innymi rabatami 8. Firma Zielski - Leszek Zielski ul. Mazow iecka Toruń 15% na w szystkie produkty zakupione w salonie 9. Optyk ALICJA KRĘPA ul. Sobieskiego Sosnow iec 20% zniżki na kompletne okulary+ bezpłatne badanie ostrości w zroku

65 10. Sklep "MYSZKA" Frima handlow o- usługow a HUBERTUS Piotr Rupar ul. Poniatow skiego Jarosław 1) art. Szkolne 10 % 2) art. Biurow e 10 % 3) usługa xero czarno-biała i kolor 10 % 11. PR CONSULTING ul. Baczyńskiego Sosonow iec 10% rabatu na asortyment szkolny, w ypraw kę szkolną, podręczniki, 5% rabatu dla rodzin w ielodzietnych na usługi remontow e, 5% rabatu na pozostały asortyment Korneliusz Wieteska w łaściciel Sklepu internetow ego w Opolu Ozdoby.pl Korneliusz Wieteska w łaściciel Sklepu internetow ego w Opolu Naturalny.pl ul. Jodłow a 55/ Opole ul. Jodłow a 55/ Opole 15% zniżki na produkty ze sklepu internetow ego Ozdoby.pl, tj. złota i srebrna biżuteria oraz ozdoby 8% zniżki na dow olne produkty ze sklepu internetow ego Naturalny.pl, tj. naturalne kosmetyki, zdrow otne artykuły dla dzieci i niemow ląt, ekologiczne środki czystości 12. Korneliusz Wieteska w łaściciel Sklepu internetow ego w Opolu Zoologiczny.pl ul. Jodłow a 55/ Opole 8% zniżki na dow olne produkty ze sklepu internetow ego Zoologiczny.pl, tj.artykuły zoologiczne, karmy, akcesoria, pielęgnacja, zdrow ie, zabaw ki, higiena, dla chorujących Korneliusz Wieteska w łaściciel Sklepu internetow ego w Opolu Ebooki.pl ul. Jodłow a 55/ Opole 5% zniżki na dow olne produkty ze sklepu internetow ego Ebooki.pl, tj. ksiązki elektroniczne 13. Salon Optyczny NASZE OKULARY ul. Pow stańców Warszaw skich 64A/ Bytom ul. Ośw ięcimska Św ierklaniec 30% zniżki na oprawę okularową (przy zakupie kompletnej pary okularów ); 20% zniżki na magazynow e, bezbarw ne, jednoogniskow e szkła korekcyjne z antyrefleksem (przy zakupie kompletnej pary okularów ); 25% zniżki na w szystkie akcesoria optyczne; 50% zniżki na w ybrane modele okularów przeciw słonecznych 14. Barbara Pilarczyk,,TO i OWO" ul. Now a Bolew ice 10% zniżki - odzież i chemia gospodarcza dla w szystkich członków

66 15. DGC Gezgorz Checiński, GRAgamel.pl - gry planszow e dla małych i dużych ul. Dzikiej Jabłoni 9/ Piaseczno Rabat na zakupy w sklepie internetow ym 5% rabatu na w szystkie produkty, 10% rabatu na w szystkie produkty przy jednorazow ym zakupie pow yżej 400zł (Rabaty nie obejmują produktów z aktualnych promocji.) 16. Przedsiębiorstw o Handlow o Usługow e Elmark ul. Rynek Pilzno ul. Jodłow a Jodłow a AGD duże i drobne - 7 %. 2. Sprzęt komputerow y i multimedia - 7 %. 3. Chemia gospodarcza, zabaw ki, kosmetyki - 10 %. 4. Tonery, tusze i materiały eksploatacyjne - 15 %. 5. Usługi serw isow e - 30 % od w artości kosztorysow ej. 17. Zaczarow any Ołów ek Sklep Papierniczy Agnieszka Soluch ul. Barcelońska Warszaw a Rabat 10% na artykuly papiernicze Rabat 5% na zabaw ki 18. Sagitta Sp.zo.o prow adząca sklep internetow y w w w.patalonia.pl ul. Krasnobrodzka Warszaw a 5% ulgi od ceny detalicznej brutto PLN na cały asortyment 19. Zakład Optyki Okularow ej ELŻBIETA BISKUPEK ul. Jordana Zabrze ul. Katow icka Św iętochłow ice 20% zniżki na kompletne okulary+ bezpłatne badanie ostrości w zroku 20. Księgarnia Retor, Anna Matuga, Ryszrd Tragarz ul. Lw ow ska Pilzno Przy jednorazow ym zakupie pow yżej 70 zł zostanie udzielona ugla w w ysokości 5% od w artości zakupu

67 21. Galeria im. Śleńdzińskich w Białymstoku 22. PARTNER XXI KLEKS Spółka Jaw na ul. Waryńskiego 24a Białystok ul. Legionow a Białystok ul. Szosa Lubicka Toruń 50 % zniżki dla każdego członka rodziny. obow iązująca na bilety w stępu na lekcje muzealne, w arsztaty plastyczne, zw iedzanie Galerii 30% rabatu na w szystkie artykuły szkolne 23. Lotos w łasne stacje paliw LOTOS Paliw a Sp. z o. o. zgodnie ze szczegółow ym w ykazem zaw artym na stronie lotos.pl 1) rabat 5 gr na 1 l paliw a (LOTOS ON, LOTOS LPG, BENZYNA LOTOS); 2) rabat 10 gr na 1 l paliw a LOTOS DYNAMIC i LOTOS DYNAMIC DIESEL; 3) rabat 20 % na w szystkie produkty gastronomiczne w ofercie Cafe Punkt Lotos 4) 20 % na myjnie samochodow e (rabaty nie łączą się z ofertami promocyjnymi) 24. Wydaw nictw a Szkolne i Pedagogiczne Sklep internetow y pod adresem: w w.w sip.pl/ oraz sip.pl/ 10 % zniżki na zakupy w sklepie internetow ym po podaniu nr karty w polu kod rabatow y podczas składania zamów ienia 25. F.H.U. MARSHAL Jarosław Marszałek w w w.komputerycyklu.pl ul. Sitow ie 20/ Łódź 5% zniżki na w szystkie komputery cyklu (komputery cyklu to now oczesne, bardzo skuteczne urządzenia służące do określania w jakim momencie cyklu kobieta się znajduje tzn. do określania dni płodnych i niepłodnych, pomocne przy planow aniu lub odłożeniu poczęcia now oczesny NPR) ul. Zakopiańska 56a Kraków ul. Conrada Kraków ul. Brzeska Bochnia

68 26. BOMAR 2 Marek Dziekan Sp.J. Salony łazienek ul. Węgierska Now y Sącz ul. Składow a 1 c Now y Targ ULGA PROCENTOWA: Rabat 7% na cały asortyment. Rabat łączy się z innymi promocjami obow iązującymi w salonach łazienek Bomar 2 oraz w sklepie internetow ym w w w.bomar2.pl ul. Przemysłow a Tarnów ul. Warszaw ska Radom ul. Armii Krajow ej Kielce 27. Market Budow lany "Mrów ka" ul. Płocka Mław a Rabat 5% na na cały asortyment. Wyłączone z rabatow ania produkty z gazetek promocyjnych 28. Kleks Joanna Straw ińska ul. Radarow a 4b Warszaw a rabat 10% na w szystkie artykuły szkolne zakupione w sklepie internetow ym: w w w.sklepkleks.com 29. Antykw ariat Librarium w Bełchatów ul. Pabianicka Bełchatów 10 % zniżki na w szystkie artykuły, w tym: podręczniki szkolne now e i używ ane, książki, komiksy, art. papiernicze. Zniżka nie obejmuje aktualnych promocji cenow ych. 30. MATEUSIAK GROUP Plac Jagiełły Kłodzko Rabat 300zł na usługę podłączenia i konfiguracji now ego komputera kupow anego w IT- SERVICE, rabat 10% na zakup zestaw u komputera z oryginalnym systemu Window s oraz oprogramow aniem edukacyjnym, rabat 50% na pakiet obsługi informatycznej(pogotow ie komuterow e), specjalne oferty promocyjne na zakup używ anych komputerów z systemem Window s - ceny od 200zł. 31. Przedsiębiorstw o "Fortis" Sp. Jaw na JERZY KARABON, LIDIA -KARABON- "Galeria Św iatła" w Galerii Wnętrz Domar ul. Braniborska Wrocław zniżka 10% na cały asortyment z w yjątkiem w yrobów będących aktualnie w promocji cenow ej lub w w yprzedaży

69 Przedsiębiorstw o "Fortis" Sp. Jaw na JERZY KARABON, LIDIA -KARABON - Elektrosprzęt ul. Henryka Pobożnego Wrocław cenow ej lub w w yprzedaży 32. Przedsiębiorstw o "Fortis" Sp. Jaw na JERZY KARABON, LIDIA -KARABON, ul. Nyska Wrocław zniżka 6% na cały asortyment z w yjątkiem w yrobów będących aktualnie w promocjacji cenow ej lub w w yprzedaży 33. Wydaw nictw o WAK Przemysław Bogusz ul. Kleczkow ska 46/ Wrocław 15% znizki na w szystkie tow ary w sklepie dla posiadaczy KDR 34. Przedsiebiorstw o Handlow e "VITEX" Plac Wolności Bystrzyca Kłodzka 10% rabatu na cały asortyment 35. Dom Handlow y Stoisko Obuw nicze Elżbieta Wojtków, ul. Grunw aldzka Jaw or rabat na cały asortyment 10% 36. Orla Poitr Orłow ski "Apostrof" Spółka z o. o. - Sklep nie tylko papierniczy "Zygzak" WP - C.H. Wola Park lok. G 046 ul. Orla 6/ Ząbki ul. Górczew ska Warszaw a rabat na cały asortyment- 5% "Apostrof" Spółka z o. o. - Sklep nie tylko ul. Pow stańców Śląskiech papierniczy "Zygzak" AW- C.H. Arkady 3% rabat na cały asortyment z w ylączeniem akcji promocyjnych i w yprzedaży Wrocław Wrocław skie lok Apostrof Spółka z o. o. - sklep internetow y "zygzak24.pl" 38. Tube Light Poland Exped Investitions-und Technologiegesellschaft mbh Spółka Komandytow a z siedzibą w Szczecinie, pl. Rodła 8 ul. Rejtana 31d Rzeszów 15% zniżki od obow iązujących cen na cały asortyment

70 39. Mama i Ja Sklep Dziecięcy Barbara Brylińska ul. Żw irki i Wigury Ślesin 10% zniżki na cały asortyment sklepu z w yłączeniem w ózków, nosidełek, pampersów, chemii, artykułów spożyw czych. Zniżki nie łączą się z innymi promocjami. 40. Wytw órnia Mebli Zbigniew Kucharski ul. Juliusza Słow ackiego Sw arzędz 1) 15 % zniżki na w szystkie meble i w yroby meblarskie, 2) 50% zniżki na usługi stolarskie, 3) bony pieniężne na zakup kolejnych mebli o w artości od 100 zł do 1000 zł. 41. PRESTIGE D&B ul. Sienkieiw cza 27/ Toruń sprzedaż i montaż okien- 5%, sprzedaż i montaż drzw i- 5%, sprzedaż i montaż rolet- 5%, sprzedaż i montaż, roletek, żluzji -5%, sprzedaż i montaż parapetów -5% 42. Sklep Św iat Dziecka w Mław ie ul. Osiedle Młodych Mław a 20% zniżki na ubrania- cały asortyment, 10% zniżki na w ózki, lóżeczka, meble, akcesoria 43. Centrum Budow lane GAMA Sp. z o.o. PSB "Mrów ka" Dom i Ogród ul. Wenecja Wadow ice 1) ULGA PROCENTOWA - 9% rabatu na zakupy z w yłączeniem produktów w promocji dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, 2) ULGA CENOWA przy zakupach pow yżej 2 000,00 zł indyw idualna, korzystna w ycena dokonana przez upow ażnionego pracow nika sklepu, 3) ULGA CENOWA bezpłatny transport w 24 h na terenie pow iatu w adow ickiego. 44. Natura-Line Roger Pietras ul. Porajów 1 paw Warszaw a 5% zniżki na cały asortyment sklepu

71 45. "Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha" sp. z o.o. ul. Chartow o 5 /siedziba/ - zamów ienia drogą telefoniczną Poznań 1) 40% rabatu na w szystkie publikacje książkow e Wydaw nictw a Św.Wojciecha, 2) 20% rabatu na w szystkie czasopisma Wydaw nictw a Św. Wojciecha, 3) 15 % rabatu na w szystkie podręczniki szkolne do lekcji religii Wydaw nictw a Św. Wojciecha, 4) 10% rabatu na cały asortyment dostępny w księgarni stacjonarnej przy Pl. Wolności 1, Poznań. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. Księgarnia internetow a Poznań Plac Wolności Poznań Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - Dom i Ogród ul. Kazimierza Pużaka Krosno

72 Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski -Delikatesy z Natury ul. Kazimierza Pużaka Krosno Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - SKLEP S-2 ul. Wojska Polskiego Krosno Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - SKLEP S-4 ul. Lelew ela Krosno Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - SKLEP S-5 ul. Magurów Krosno 46. 5% zniżki na cały asortyment z w yłączeniem w yrobów tytoniow ych i alkoholu Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - SKLEP S-6 ul. Kisielew skiego Krosno Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - SKLEP S-7 ul. Mickiew icza Krosno Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - SKLEP S-8 ul. Pużaka Krosno

73 Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - SKLEP S-9 ul. Kisielew skiego Krosno Womar Food Spółka Jaw na W.Guzik, M.Winiarski - SKLEP S-10 ul. Wieniaw skiego Krosno ul. Kilińskiego Starachow ice 47. Przedsiębiostw o Wielobranżow e VISUS sp. zo.o. ul. H. Saw ickiej Starachow ice ul. Śliska Ostrow iec Św iętokrzyski Ulga procentow a w w ysokości 15% rabatu na zakup opraw ek okularow ych. Przy zakupie opraw ek dla dzieci dodatkow o stopery okularow e za 0 zł. ul. Sikorskiego Kielce 48. Przedsiębiorstw o Handlow o Usługow o Produkcyjne SEART Anna Sekuła Kotlice Chmielnik Kotlice Ulga procentow a w w ysokości 10% rabatu od bieżącej ceny na meble z następujących kolekcji: 1) Country; 2) Rustyk; 3) Vintage; 4) Junior sosnow y; 5) Halifax; 6) Greenface; 7) Maja; 8) Amelka; 9) Okay; 10) Spa. Ulga nie sumuje się z innymi promocjami oferow anymi przez Partnera.

74 49. Firma Handlow o Usługow a ELA Elżbieta Gątkiew icz, Plac Partyzantów Działoszyce Plac Partyzantów Działoszyce Ulga procentow a w w ysokości 5% rabatu na cały asortyment z w yjątkiem w yrobów tytoniow ych, alkoholi tw ardych oraz kart telefonicznych prepaid. Ulga nie łączy się z innymi promocjami. ul. Kolejow a 25a Kaziemirza Wielka Ulga procentow a w w ysokości 5% rabatu na artykułu dziecięce dostępne w sklepie. Ulga nie łączy się z innymi promocjami. ul. Parkow a Dębica 50. Katarzyna Muskała Centrum Niemow lęce MIESZKO ul. Okulickiego Rzeszów ul. Jana Paw ła II Tarnów 1. 10% rabatu od cen katalogow ych na cały asortyment przy zakupach pow yżej 100 zł z w yłączeniem: artykułów promocyjnych (np. pampersów ) ; artykułów żyw nościow ych (mleko, kaszki); produktów określonych cenow o przy dorów nyw aniu ceny ( np. do allegro). Karta Dużej Rodziny nie łączy się z kartą rabatow ą Sieci Sklepów Mieszko. ul. Piaskow a Mielec 51. Księgarnia" Papirus" Wietrzyńska Wanda ul. Belgradzka Warszaw a 5% rabatu na w szystkie artykuły. Rabat nie łączy się z innymi promocjami 52. MARGOSMM - E TOP SHOP Delikatesy Chemiczne ul. Wyszyńskiego 6A lok Białystok ul. 1-go Maja 1A Sokółka 5 % na cały asortyment 53. Optyk, Zbigniew Row iński ul. 3-go Maja Augustów 15% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

75 54. VISUS OPTYK ul. Kościuszki Suw ałki 10% rabatu na zakup pełnych okularów korekcyjnych + bezpłatne badanie w zroku. 5% na zakup soczew ek kontaktow ych i płynów do soczew ek. Rabat nie łączy się z innymi promocjami. 55. DOM KSIĄŻKI ul. Wojska Polskiego Augustów ul. Mickiew icza Białystok ul. Noniew icza Suw ałki ul. Warszaw ska Białystok ul. Liniarskiego Białystok ul. Mickiew icza Bielsk Podlaski ul. 3 Maja Hajnów ka ul. 1 Maja Sokółka ul. Os. Broniew skiego Grajew o ul. Kościelna Szczuczyn Plac Sikorskiego Zambrów ul. Lipow a Białystok ul. Lipow a Białystok Plac Piłsudskiego Suw ałki ul. Konopnickiej Mońki ul. Parkow a Sejny 4% - przy zakupie pow yżej 30 zł, 6% - przy zakupie pow yżej 100 zł (nie dotyczy biletów, kart parkingow ych, znaczków pocztow ych, doładow ań telefonów oraz tow arów podlegających innym promocjom)

76 Rynek Piłsudskiego Wysokie Maz. ul. Dw orna Łomża ul. 3 Maja Dąbrow a Biał. ul. Grodzieńska Knyszyn Plac 3 Maja Ciechanow iec Plac T. Kościuszki Supraśl ul. Sikorskiego 13a Łapy ul. Drohiczyńska Siemiatycze ul. Mickiew icza Bielsk Podlaski ul. Warszaw ska Białystok ul. Skłodow skiej Białystok ul. Senatorska Kolno ul. Warszaw ska Białystok ul. Dw orna Łomża ul. Radzymińska Białystok ul. Kow alskiego Suw ałki 56. Sklep Zoologiczny Kameleon ul. Ryska Białystok 10% rabat procentow y na cały asortyment (nie łączy się z innymi promocjami)

77 57. TURBIKE Cezary Wasilew ski ul. Brańska Bielsk Podlaski rabat 10% na materiały w ykorzystane podczas dow olnej usługi w serw isie row erow ym; rabat 10% na zakup części i akcesorii row erow ych;, rabat 10% na zakup row erów dla dzieci tj. na kołach 12",14",16",20" i 24" oraz row erków biegow ych i hulajnogi; przyznane ulgi nie będą łączone i innymi promocjami. Przedsiębiorstw o Wielobranżow e PRYZMAT Mariusz Kuczyński ul. Młyńska Kościan 58. Przedsiębiorstw o Wielobranżow e PRYZMAT Mariusz Kuczyński Przedsiębiorstw o Wielobranżow e PRYZMAT Mariusz Kuczyński ul. Wiejska Śrem ul. Now otomyska Grodzisk Wlkp. 3% zniżki od cen z cennika na węgiel, drew no opałow e, materiały budow lane, gaz w butlach, usługi transportow e Przedsiębiorstw o Wielobranżow e PRYZMAT Mariusz Kuczyński ul. E. Orzew szkow ej Śmigiel 59. ABC Księgarnia Agnieszka Soliw oda ul. Remiszew ska 1 lok. 10B Warszaw a rabat od 10 do 15 % w zależności od w ydaw nictw a. Rabaty nie lączą się z innymi promocjami 60. HARP Materiały Budow lane ul. Forteczna Węgrzce ULGA PROCENTOWA 5% zniżki na asortyment oferow any w markecie budow lanym, a także w serw isie internetow ym Allegro dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Rabat nie obejmuje produktów promocyjnych. 61. Meblobranie.pl Sp.zo.o ul. Jana Paw ła II Warszaw a 10% rabatu na zakup mebli

78 ul. Złotow ska Krajence 62 Zakład Produkcyjno-Usługow o-handlow y Stilla Stanisław Kępiński, Annopole 11, Tarnów ka droga krajow a nr Tarnów ka ul. Nieznanego Żołnierza Złotów rabat 10 gr na 1 l paliw a, 5% na zakupy w sklepie - z w yjątkiem w yrobów tytoniow ych i alkoholow ych (rabaty nie łączą się z ofertami promocyjnymi) 63 Handel Hurtow y i Detaliczny - Barbara Przew oźna Rynek Pniew y ul. Adama Mickiew icza Pniew y 10% zniżki na tow ary nieobjęte promocjami (art. przemysłow e, sport, zabaw ki w ędkarstw o) - zniżka nie obejmuje w yrobów tytoniow ych i alkoholow ych 64. "Kurzaw ski Dariusz Concept Decoration" - ul. Czekoladow a 20 Salon Pięknych Wnętrz - Tapety Bielany Wrocław skie Dekoracje (Park Handlow y Bielany) "Kurzaw ski Dariusz Concept Decoration" - ul. Horoszkiew icza 6 Salon Pięknych Wnętrz - Tapety Opole Dekoracje (CH Błękitna Wstęga) "Kurzaw ski Dariusz Concept Decoration" - ul. Kępska 8 Salon Pięknych Wnętrz - Tapety Opole Dekoracje (CW DomEXPO) "Kurzaw ski Dariusz Concept Decoration" - Al. Wojska Polskiego 135 Salon Pięknych Wnętrz - Tapety Kalisz Dekoracje (galeria sklepu Komfort) upust 5% na cały asortyment tow arow y z w yjątkiem usług "Kurzaw ski Dariusz Concept Decoration" - ul. Piłsudskiego 57 Salon Pięknych Wnętrz - Tapety Gorzów Wlkp. Dekoracje (galeria sklepu Komfort)

79 "Kurzaw ski Dariusz Concept Decoration" - ul. Zw ierzyckiego 3 Salon Pięknych Wnętrz - Tapety Lublin Dekoracje (Galeria INDOMO) 65 Specjalistyczna Praktyka Lekarska VISION-MED Nella Żyw alew ska-górna ul. Sienkiew icza 81/3 lok Białystok Białystok 30% rabatu na badania okulistyczne, dobór soczew ek kontaktow ych i okularów. 20% rabatu na okulary, 10% rabatu na soczew ki kontaktow e oraz płyny do pielęgnacji soczew ek. 66. KRA Katarzyna Majcger-Wesołow ska ul. Ostródzka Wrocław 7% rabatu na w szystkie artykuły dostępne na stronie w w w.kra-kra.pl m.in. zabaw ki, książki, pomoce edukacyjne, pomoce Montessori, akcesoria

80 1. Helios S.A. w szystkie kina Helios S.A. w g aktualnego w ykazu znajdującego się na w w w.helios.pl 1) zniżka na bilet do kina w w ysokości 20% od ceny regularnej w e w szystkie dni tygodnia za w yjątkiem w torku; 2) zniżka na napoje z dystrybutora do w yboru: 7up, Pepsi, Pepsi Light, Ice Tea, Mirinda w w ysokości 30% od ceny regularnej w e w szystkie dni tygodnia za w yjątkiem w torku; 3) zniżka na popcorn w w ysokości 30% od ceny regularnej w e w szystkie dni tygodnia za w yjątkiem w torku (nie dotyczy okularów 3D, oferta nie łączy się z innymi promocjami) 2. WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA S.A.-ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO Plac Atrakcji Chorzów 20 % ulgi na bilet indyw idualny do Śląskiego Wesołego Miasteczka 3. Centrum Now oczesności Młyn Wiedzy w Toruniu ul. Wł. Łokietka Toruń Możliw ość zakupu w kasie CNMW biletu na zw iedzanie w ystaw w CNMW w cenie 8 zł, niezależnie od tego czy jest to osoba dorosła czy dziecko. 4. F.H. Złota Róża & Sabat1 Zenon Dańda Park Rozryw ki i Miniatur Sabat Krajno Krajno Zagórze 43c, Górno Działalność w esołych miasteczek i parków rozryw ki 10% zniżki od cen z cennika podstaw ow ego Transport lądow y pozostały / Wyciąg Narciarski - 10% zniżki od cen z cennika podstaw ow ego 5. ZOOLANDIA-PLAC ZABAW ul. Targow a Wodzisław Śląski 30 % zniżki na bilety w stępu 6. MAGIC FUN Sala Zabaw miejsce udzielenia ulgi: ul. Al.. Jana II 115 w Bydgoszczy (Galeria Glinki) Al. Jana Paw ła II Bydgoszcz 50% zniżki dla rodzin w ielodzietnych z Kartą Duzej Rodziny (na w ejscia ogólne)

81 7. Centrum Rozw oju Dzieci i Młodzieży Ekoland ul. A9 nr Węgrzce 1) ULGA CENOWA - przy w ykupieniu biletu w stępu dla dw óch dzieci na w ew nętrzny plac zabaw (kuleczki) trzecie i kolejne dziecko z rodziny w ielodzietnej otrzymuje bilet za darmo. 2) ULGA PROCENTOWA - przy w ykupieniu biletu w stępu na w ew nętrzny plac zabaw (kuleczki) dla jednego lub dw ójki dzieci z rodziny w ielodzietnej 15% rabat. 3) ULGA PROCENTOWA - organizow anie imprezy urodzinow ej przez rodzinę w ielodzietną - 15% rabatu od końcow ej ceny imprezy. 4) ULGA CENOWA - przy w ykupieniu biletu w stępu na imprezę zorganizow aną typu dzień dziecka, bal karnaw ałow y itp. trzecie i kolejne dziecko z rodziny w ielodzietnej otrzymuje bilet za darmo. 8. Kula Bow ling & Club ul. Krakow ska Rzeszów 1. 15% rabatu od ceny podstaw ow ej obow iązującej w danym dniu na grę w kręgle 2. 15% rabatu od ceny podstaw ow ej obow iązującej w danym dniu na grę w bilard ul. Podpromie Rzeszów ul. Kopisto 1 9. Centra Fantazja Sp. Z o.o. 20% zniżki od regularnej ceny biletów na w szystkie usługi Rzeszów ul. Piłsudskiego Rzeszów 10. WIKOLANDIA - Centrum zabaw dla dzieci w Białych Błotach k. Bydgoszczy ul. Szubińska Białe Błota k. Bydgoszczy 50% zniżki na bilety w stępu i 50% zniżki na karnet (5 w ejść) 11. Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu ul. Szczebrzeska Zamość ulga cenow a na bilety w stępu do zoo: bilet normalny 10 zł, bilet ulgow y 7 zł

82 12. Agnieszka Partyka Dzieciolandia+ Fabryka Zabaw y ul. Jana III Sobieskiego 22/ Bielaw a ulga w w ysokości 2 zł/ każde dziecko przy zakupie biletów w stępu do sali zabaw, ulga w w ysokości 25 zł przy organizacji urodzin dziecka z KDR w dzieciolandia+fabryka zabaw y Cinema 3D S.A. - C.H.Galeria Tęcza ul. 3 Maja Kalisz Cinema 3D S.A. - C.H.Galeria Tw ierdza ul. Now ogrudzka Kłodzko 13. Cinema 3D S.A. - Galeria Leszno Al. Konstytucji 3 Maja Leszno ulga cenow a, tańsze bilety dla członków rodzin w ielodzietnych w stosunku do normalnego cennika (od 2,00 do 4,00 PLN taniej) Cinema 3D S.A. - Galeria Św idnicka ul. Westerplatte Św idnica Cinema 3D S.A. - Galeria Ryw al ul. Brzeska Biała Podlaska 14. Ogród Dendrologiczny Samorządow y Zakład Budżetow y w Przelew icach Przelew ice Przelew ice zniżka 10% na bilety w stępu do Ogrodu Dendrologicznego w Przelew icach 15. KREATORZY Marcin Szymański ul. Chocimska Włocław ek 20% znizki od ceny biletu na w ejście do Sali zabaw od ceny z cennika 16. Restauracja - Hotel TWIST ul. K. Pużaka Krosno 50%zniżki na bilety w stępu do FIKOLAND plac zabaw dla dzieci Krosno ul. Jagiellońska 5

83 17. MM GROUP Marcin Maliszew ski Baw ialnia Bajkow a Kraina ul. M. Strasza Kielce 20 % na w szystkie usługi oferow ane przez baw ialnię: w ejście jednorazow e, organizację przyjęcia urodzinow ego lub innej imprezy okolicznościow ej, organizacja imprezy plenerow ej u klienta, udział w półkoloniach, feriach, opieka dzienna, w ypożyczalnia strojów karnaw ałow ych, malow anie tw arzy (face painting), pokaz baniek mydlanych, sesji fotograficznej itp 18. Sala zabaw "Chochlik" ul. Górna Hajnów ka 50% zniżki na każde dziecko posiadające Kartę Dużej Rodziny 19. Sala zabaw "KINDEREK" w Inow rocław iu ul. Cegielna Inow rocław 7 zł za godzinę zabaw y

84 1. P4 Sp. z o.o. Punkty Sprzedaży PLAY rabat w w ysokości 40 zł na abonament oferty FORMUŁA RODZINA z taryfą FORMUŁA RODZINA 4.0+ i FORMUŁA RODZINA EUROPA - postój od 6 do 8 dób ze zniżką 59% w przypadku klientów nie korzystających z promocji lub 25,2% w przypadków klientów korzystających z promocji Park & Fly (do r.), - postój od 9 do 12 dób ze zniżką 68,4% w przypadku klientów nie korzystających z promocji lub 41,4% w przypadków klientów korzystających z promocji Park & Fly (do r.), 2. Międzynarodow y Port Lotniczy im. Jana Paw ła II Kraków -Balice sp. z o.o. Ul. Kpt. M. Medw eckiego Balice - postój od 13 do 15 dób ze zniżką 67% w przypadku klientów nie korzystających z promocji lub 40,2% w przypadków klientów korzystających z promocji Park & Fly (do r.); -rabat 25% w punktach gastronomicznych na terenie lotniska (punkty: Panorama, Sw eet Point, Coffee Minute - zestaw take on board -rabat 15% w punktach gastronomicznych na terenie lotniska (punkty: Coffee Minute, Coffee Express, Sky Bistro);.-rabat 100% na w ejście na taras w idokow y -rabat 100% na w ycieczki po lotnisku 10% na cały asortyment od cen w idocznych na stronie internetow ej w w w.ksiegarnia.poltax.w aw.pl, znizka nie dotyczy kosztów przesyłki 3. POLTAX D. Kow alski, A.Piontek Spółka Cyw ilna ul. Obozow a 82A/ Warszaw a 20% upust od prow izji praocentow ej na rozliczenie podatku z Belgii, Holandii, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Austrii i Norw egii; 10% upustu od prow izji procentow ej za złożenie w niosku o zasiłek rodzinny z Niemiec, Holandii i Belgii. Upust nie dotyczy prow izji stałych, płatnych z góry. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

85 4. Carolina Car Company Sp. J. Al. Prymasa Tysiąclecia Warszaw a ul. Staw y Warszaw a ul. Warszaw ska Ostrołęka 1) Rabat w w ysokości 10% na materiały w ykorzystane podczas dow olnej usługi w serw isie mechanicznym w każdym z punktów firmy w tym w Autoryzow anym Serw isie Mechanicznym Toyoty. 2) Rabat w w ysokości 15 % na robociznę w serw isie mechanicznym w każdym z punktów firmy, a przede w szystkim w Autoryzow anym Serw isie Toyoty 5. AVAILO Sp. Z o.o. Jasionka Jasionka 1. 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct (w ramach, którego można uzyskać pomoc praw ną udzielaną przez adw okatów, radców praw nych i doradców podatkow ych); 2. 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct dla Rodziny (w ramach, którego można uzyskać pomoc praw ną udzielaną przez adw okatów, radców praw nych i doradców podatkow ych) 6. Informatyczna Firma Usługow a Mobilo Adriana Kraik Rynek Strzelce Opolskie Zniżka na zakup programu kontroli rodzicielskiej Limit na komputer. Program będzie udostępniany posiadaczom Karty Dużej Rodziny w takiej ilości, jak liczba dzieci w rodzinie w cenie pojedynczej licencji (promocje nie łączą się). Program będzie udostępniany w pełnej najnow szej w ersji, tj. z funkcjami: Określenia limitu czasow ego korzystania z komputera na dzień (może być inny na każdy dzień tygodnia); Określenia godzin dostępności komputera (może być inny na każdy dzień tygodnia); Drukow ania kuponów przekazyw anych dziecku w nagrodę w celu przedłużenia zabaw y z komputerem; Funkcjami raportow ania czasu zabaw y przy komputerze. Licencja jest przekazyw ana na w yłączny użytek rodziny bez możliw ości przekazania licencji dalej lub jej odsprzedaży.zamów ienia należy składać za pomocą formularza pod adresem w w.mobilo24.eu/limit. Zamaw iający może zostać poproszony o przesłanie skanu karty poprzez OMEGA Małgorzata Grymuza -Centrum Nauczania Matematyki MathRiders Warszaw a Wesoła ul. Poezji Warszaw a Wesoła OMEGA Małgorzata Grymuza -Centrum Nauczania Matematyki MathRiders Warszaw a Waw er ul. Lucerny Warszaw a Waw er

86 OMEGA Małgorzata Grymuza -Centrum Nauczania Matematyki MathRiders Warszaw a Bemow o OMEGA Małgorzata Grymuza -Centrum Nauczania Matematyki MathRiders Warszaw a Bielany ul. Hery 1c Warszaw a Bemow o ul. Kasprow icza 103 lok Warszaw a Bielany OMEGA Małgorzata Grymuza -Centrum Nauczania Matematyki MathRiders Warszaw a Ursynów ul. Cynamonow a Warszaw a Ursynów OMEGA Małgorzata Grymuza- Centrum Nauczania Matematyki MathRiders Warszaw a Białołęka ul. Mehoffera 118A Warszaw a Białolęka OMEGA Małgorzata Grymuza -Studio Nauczania Matematyki MathRiders Warszaw a Ząbki ul. Stefana Batorego Ząbki OMEGA Małgorzata Grymuza -Centrum Nauczania Matematyki MathRiders Warszaw a Targów ek ul. Ogińskiego 1a/ Warszaw a Targów ek OMEGA Małgorzata Grymuza -Centrum Nauczania Matematyki MathRiders Legionow o OMEGA Małgorzata Grymuza -Studio Nauczania Matematyki Mathriders Żyrardów Al. 3 Maja 22c Legionow o ul. Okrzei Żyrardów 100 zł zniżki za roczny kurs nauki matematyki metodą MathRiders w Centrum Nauczania MathRiders dla każdego dziecka z KDR OMEGA Małgorzata Grymuza -Centrum Nauczania Matematyki MathRiders Kielce ul. Now y Św iat Kielce

87 OMEGA Małgorzata Grymuza -Centrum Nauczania Matematyki MathRiders Płock ul. Zbożow a Płock, Podolszyce Północ OMEGA Małgorzata Grymuza -Centrum Nauczania Matematyki MathRiders Wrocław ul. Pusta Wrocław OMEGA Małgorzata Grymuza -Centrum Nauczania Matematyki Mathriders Lublin ul. Pana Balcera 6/ Lublin OMEGA Małgorzata Grymuza -Studio Nauczania Matematyki MathRiders Wejherow o ul. Rzeźnicka 12 E Wejherow o OMEGA Małgorzata Grymuza -Centrum ul. Olgierda 125A/1 Nauczania Matematyki MathRiders Gdynia Gdynia OMEGA Małgorzata Grymuza -Studio Nauczania MathRiders Józefów ul. M.C. Skłodow skiej 1a Józefów 8. Przedszkole Niepubliczne "Małe Przedszkole" w Koronow ie ul. Aleje Wolności Koronow o comiesiączna ulga 40% od opłaty stałej 9. "Cukier Puder" - klubokaw iarnia ul. Brw inow ska Podkow a Leśna 15 % znizki na napoje i jedzenie

88 10. Pierogarnia Elżbieta Szleper, ul. Opolska 51, LUBLINIEC ul. Niegolew skich Lubliniec 6% zniżki na zamów ione danie 11. Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego i Francuskiego Ew a Krzysztof ul. Podchorążych 7/ Krosno 1. 15% zniżki na tłumaczenia pisemne j. obcy - j.polski - j. obcy 2. 20% zniżki na tłumaczenia ustne j. obcy - j. polski - j. obcy 12. Firma "La Bell" 13. P.W. "IPPON" ul. Jagiellonska Inow rocław ul. Jagiellonska Inow rocław ul. M. Konopnickiej Bydgoszcz 10% na usługi fryzjerskie i kosmetyczne oraz 10% ulga na zakup karnetu na siłow nię 10% na usługi zw iązane z napraw ą pojazdów samochodow ych (robocizna) 14. Studio Tańca "Bailamos" Szw ederow o s.c. Robert Linow ski i Karolina Linow ska ul. Planu 6 - letniego Bydgoszcz ul. Waryńskiego Bydgoszcz ul. Gen. Thoomee Bydgoszcz 20% na w szystkie usługi Studia Tańca "Bailamos" Studio Tańca "Bailamos" Nakło n/notecią s.c. Robert Linow ski i Karolina Linow ska ul. Mrotecka Nakło n/notecią 15. Wypożyczalnia Quadów Mirosław Przerw a ul. Katow icka Raw a Mazow iecka 20% zniżki od ceny w ynajmu quada

89 ul. Bogedaina 22A/ Chorzów 16. Fundacja Edukacyjna KOMBINATORY ul. Piłsudskiego 53/ Bytom ul. Kubiny Ruda Śląska ul. Wróblew skiego 67/ Siemianow ice Śląskie ul. Norw eska Tarnow skie Góry 1) Język angielski metodą Helen Doron zniżki na rok zajęć (od w rześnia do czerw ca): 50 zł - 1 dziecko; 100 zł- 2 dziecko; 150 zł- 3 dziecko; 200 zł- 4 dziecko. 2) Zajęcia regularne w Fundacji - zniżki miesięczne (minimum 1 miesiąc): 10% - 1 dziecko; 20% - 2 dziecko; 30% - 3 dziecko; 40% - 4 dziecko. 3) Warsztaty oraz w ycieczki w Fundacji: jednorazow e zniżki: 5%- 1 dziecko; 10% - 2 dziecko; 15%- 3 dziecko; 20% - 4 dziecko. 17. Niepubliczna Placów ka Ośw iatow a DE. CHAT SERWIS JĘZYKA NIEMIECKIEGO ul. Korfantego 15A/ Siemianow ice Śląskie 15% zniżki na w szystkie kursy językow e w placów ce 18. Szkoła Językow a JUNIOR ul. Spółdzielców Konin 20% zniżki na kurs j.angielskiego metodą Genki Englisch 19. Inregracyjne Przedszkole Niepubliczne Jezykow o-muzyczne "Czarodziejski Dw orek" ul. Szernera Warszaw a Znizka w w ysokości 50 % miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu obow iązujaca przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola 20. "Błach Kancelaria Praw na" Anny Błach ul. Grochow ska 278 lok Warszaw a "Błach Kancelaria Praw na" Anny Błach - ul. Mokotow ska 5 oddział Warszaw a Śródmieście Warszaw a 30% rabatu na porady praw ne

90 "Błach Kancelaria Praw na" Anny Błach - oddział pow iat w ołomiński ul. Malinow a Nadma 21. INFOTAR TOMASZ ROZENBERG ul. Kiedrzyńska 130/ Częstochow a 5% rabatu na zakup sprzętu fotograficznego, usługi serw isow e obiektyw ów oraz urządzeń komputerow ych 22. Restauracja "Nierów no pod sufitem" ul. Dw orcow a Inow rocław 20% ulgi na obiady abonamentow e (od poniedziałku do piątku) ul. Chełmżyńska Bydgoszcz 23. Akademia Fryzjerska Joanna Zaremba - Wanczura ul. Dw orcow a Bydgoszcz ul. Gdańska Bydgoszcz 20% rabatu na w szystkie usługi z w yjątkiem przedłużania i zagęszczania w łosów oraz zabiegów keratynow ych do stylistów ul. Nakielska 247A Bydgoszcz 24. Niepubliczne Przedszkole Artystyczno Językow e Słoneczko ul. Kopernika Busko-Zdrój ulga cenow a na usługi przedszkolne (w ychow anie przedszkolne) w w ysokości 70 zł na każde dziecko z rodziny w ielodzietnej 25. JAGAPEX Agnieszka Piw ow arska Centrum Zabaw dla Dzieci Kuleczkow o ul. 1 Maja Skarżysko-Kamienna ulga procentow a w w ysokości 20% zniżki na bilety w stępu, 20% zniżki na organizację urodzin, 20% zniżki na karnety.

91 26. Przedsiębiorstw o Usługow o - Handlow o - Wydaw nicze PERFEKT ul. Żeromskiego 64A Skarżysko-Kamienna Nauka języków obcych 10% rabatu na w szystkie kursy Pozaszkolne formy edukacji sportow ej oraz zajęcia sportow e i rekreacyjne - 10% rabatu na w szystkie imprezy Działalność w esołych miasteczek i parków rozryw ki a) 10% rabatu na organizacje urodzin oraz karnet na 5h, b) 30% rabatu na bilety w stępu oraz karnet miesięczny za 70 zł dla całej rodziny. 27. Szkoła Tańca RESPECT DANCE Anna Telka ul. Topolow a Skarżysko-Kamienna Ulga dla członków rodzin w ielodzietnych 10 zł od osoby na w szystkie usługi w lokalizacji ul. Słow ackiego Skarżysko - Kamienna oraz ul. Żeromskiego 64A Skarżysko - Kamienna 28. Carmel Vincent Cassar "TEAMLINGUA" Mobilna Szkoła Języków Obcych ul. Sosnkow skiego Olsztyn 25% zniżki na indyw idualny kurs języka angielskiego lub w łoskiego z native speaker"em w w ymiarze 30 godzin lekcyjnych 29. T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z.o.o. ul. Malmeda Białystok 15 % rabatu na ofertę szkoleniową firmy T-Matic Grupa Computer Plus zniżki przysługują członkom rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny 30. Wojew ódzki Ośrodek Ruchu Drogow ego w Suw ałkach ul. Waryńskiego Suw ałki 50% ulgi na szkolenia okresow e dla kierow ców w ykonujących przew óz drogow y kat.c1,c1+e, C,C+E ora zd1,d1+e,d,d+e oraz szkolenia z zakresu w ykonyw ania niektórych czynności zw iązanych z kierow aniem ruchem drogow ym

92 31. Wojew ódzki Ośrodek Ruchu Drogow ego w Białymstoku ul. Wiew iórcza Białystok Po spełnieniu w ymagań zaw artych w przepisach praw a - zniżka 50% obow iązującej w WORD w Białymstoku ceny szkolenia przy zapisie na szkolenia okresow e kierow ców (organizow ane na podstaw ie art. 39 d ustaw y z dnia 06 w rześnia 2001 r. o transporcie drogow ym) oraz szkolenie w zakresie kierow ania ruchem drogow ym (organizow ane w trybie art. 6 ustaw y z dnia 20 czerw ca 1997 r. Praw o o ruchu drogow ym i rozporządzenia Ministra Spraw Wew nętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w spraw ie kierow ania ruchem drogow ym). 32. Artur Jakubow icz ZDAJPRAWKO.PL ul. Ks.Jakubka Wujka 15/ Poznań 20% zniżki na kurs praw a jazdy kat.b i 50% zniżki na jazdy doszkalające po ukończonym kursie w Zdajpraw ko.pl 33. Spółdzielnia Socjalna EKODA Laszki 36 1) Zniżka w w ysokości 50% na usługi ksero oraz w ydruk; 2) Zniżka w w ysokości 5% na: - usługi remontow o-budow lane, - usługi leśne, - pielęgnację terenów zielonych, - odśnieżanie, - transport. 34. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu ul. Lipow a Zamość 10% ulgi na usługi w arsztatow e, 10% ulgi na usługi w ulkanizacji, 10% ulgi na usługę mycia pojazdów Emotivo Sp. z o.o. - prezentmarzen.com niedotyczy 35. niedotyczy niedotyczy Ulga procentow a przy zakupie voucherów w w ysokości 10%, dla zestaw ów prezentow ych i kart podarunkow ych 15%. Emotivo Sp. z o.o. - stoisko sprzedażow e C.H. Arkadia w Warszaw ie Al. Jana Paw ła II Warszaw a

93 Emotivo Sp. z o.o. - stoisko sprzedażow e C.H. Warszaw a Wileńska w Warszaw ie ul. Targow a Warszaw a Emotivo Sp. z o.o. - stoisko sprzedażow e C.H. Manufaktura w Łodzi ul. Drew now ska Łódź Emotivo Sp. z o.o. - stoisko sprzedażow e Magnolia Park w e Wrocław iu ul. Legnicka Wrocław Now oczesna Edukacja Sulejów ek Agnieszka Grzybow ska, Kinga Kuźma- Gołdanow ska spółka cyw ilna - przedszkole anglojęzyczne Al. Piłsudskiego Warszaw a Wesoła 15% od czesnego miesięcznego za przedszkole 36. Now oczesna Edukacja Sulejów ek Agnieszka Grzybow ska, Kinga Kuźma- Gołdanow ska spółka cyw ilna - żłobek Al. Piłsudskiego Warszaw a Wesoła 15% od czesnego miesięcznego za żłobek Now oczesna Edukacja Sulejów ek Agnieszka Grzybow ska, Kinga Kuźma- Gołdanow ska spółka cyw ilna - żłobek ul. Szkolna Warszaw a Zakręt 15% od czesnego miesięcznego za żłobek

94 37. Centrum Rodzinki Sp. z o. o. ul. Porucznika Wąchały Kraków 1) ULGA PROCENTOWA - czesne w przedszkolu 5% dla pierw szego dziecka (pełny w ymiar), na każde kolejne dziecko (pełny w ymiar) ulga w zrasta o 5%, 2) ULGA PROCENTOWA - 10% na w szystkie zajęcia poza przedszkolne dla dzieci, 3) ULGA PROCENTOWA - 5% na porady u logopedy, 4) ULGA PROCENTOWA - 10% na cow orking miejsce do pracy dla mamy i taty. 38. Firma Hadlow o Usługow a Czupryna Ew elina ul. Adama Boryczki 6/U Tarnów ULGA PROCENTOWA zniżka 10% ceny na w szystkie strzyżenia oferow ane w salonie w g cennika 39. Tow arzystw o Ubezpieczeń Wzajemnych TUW jednostki terenow e TUW TUW zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie w w w.tuw.pl oraz Agenci Tow arzystw a Ubezpieczenia Komunikacyjne : - 15% zniżki Odpow iedzialność Cyw ilna posiadaczy pojazdów (OC). Auto-Casco (AC+KR) nie dotyczy ryzyk dodatkow ych. Zniżka dotyczy w yłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobow ych oraz samochodów ciężarow ych i ciężarow o osobow ych o DMC do 3,5 tony. Zniżka łączy się z innymi zniżkami udzielanymi przez TUW TUW. Zniżka naliczana jest iloczynow o. Zniżka obniża próg składki minimalnej w każdym z w w. ubezpieczeń. Ubezpieczenia Majątkow e i Rolne: - 30% zniżki 1. Bezpieczna Rodzina z w yłączeniem ryzyka Assistance DOM. 2. Bezpieczny Dom w budow ie. 3. Następstw a Nieszczęśliw ych Wypadków. 4. Bezpieczna Zagroda. 5. Obow iązkow e ubezpieczenie budynków w chodzących w skład gospodarstw a rolnego. Zniżka łączy się z innymi zniżkami udzielanymi przez TUW TUW. Zniżka naliczana jest iloczynow o. Zniżka obniża próg składki minimalnej w każdym z w w. ubezpieczeń. 40. Jakub Bieniak TAXI Pabianice ul. Partyzancka Pabianice 20% zniżki od ceny za kurs

95 Muz Innow acje w Kulturze, Łódź, w w w.11muz.pl, ul. Piramow icza 11/ Łódź 20% zniżki na w arsztaty z puli Kształcenie Non-Profit (poza pakietami), dla osób prow adzących lub zakładających działalność gospodarczą - 1 dzień korzystania z cow orkingu gratis 42. EURO Serw is WI-TO w Bydgoszczy miejsce przyznaw ania ulgi: ul. Ołow iana 10 w Bydgoszczy ul. Hetmanska 1/ Bydgoszcz 20% na w ymianę i naprawę opon oraz w yw ażenie, a także naprawę felg stalow ych i aluminiow ych 43. Wojew ódzki Ośrodek Ruchu Drogow ego w Łomży ul. Zjazd Łomża 50 % ulga na szkolenie okresow e dla kierow ców w ykonujących transport drogow y oraz 50% ulga na szkolenie kierow anie ruchem drogow ym MARWOJ Marek Wojaczek ul. Fiołków Godziszka 44. MARWOJ Marek Wojaczek - laboratorium ul. Grunw aldzka 46 20% ulgi na w szystkie usługi (w ykonyw anie odbitek, fotoksiążek, w ydruków ) w Rybniku Rybnik w w w.fotoksiazka.info LANGUAGE SERVICES Sp. z o.o. - szkoła: Szkoła Języków Obcych LANGUAGE ACADEMY ul. Piramow icza 9/ Łódź 25% zniżki od ceny za kurs języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, w łoskiego, rosyjskiego, portugalskiego, niderlandzkiego za semestr nauki (60 godzin lekcyjnych) 45. LANGUAGE SERVICES Sp. z o.o. - szkoła: Centrum Języków Skandynaw skich ul. Piramow icza 9/ Łódź 25% zniżki od ceny za kurs języków skandynaw skich (duński, fiński, norw eski, szw edzki) za semestr nauki (60 godzi lekcyjnych)

96 AP Edukacja Sp. z o.o. w Łodzi AP Edukacja Sp. z o.o. w Chorzow ie AP Edukacja Sp. z o.o. w Gdański AP Edukacja Sp. z o.o. w Gorzow ie Wlk AP Edukacja Sp. z o.o. w Jastrzebiu Zdroju AP Edukacja Sp. z o.o. w Katow icach AP Edukacja Sp. z o.o. w Koninie AP Edukacja Sp. z o.o. w Krakow ie AP Edukacja Sp. z o.o. w Legnicy ul. Piotrkow ska Łódź ul. Faski Chorzów ul. Rajska 4E/ Gdańsk ul. Pocztow a 3/ Gorzów Wielkopolski ul. Wielkopolska 1H Jastrzębie Zdrój ul. Staw ow a 11 lok Katow ice ul. Chopina 21 F Konin ul. Sław kow ska Kraków ul. NMP 5d Legnica ul. Św. Wojciecha 3/3A 46. AP Edukacja Sp. z o.o. w Olsztynie 10% zniżki na całą ofertę Olsztyn AP Edukacja Sp. z o.o. w Płocku AP Edukacja Sp. z o.o. w Poznaniu AP Edukacja Sp. z o.o. w Łradomiu AP Edukacja Sp. z o.o. w Rybniku ul. Królew iecka 28/ Płock ul. Półw iejska 9/ Poznań ul. Kelles-Krauza Radom ul. Rynek Rybnik

97 AP Edukacja Sp. z o.o. w Rzeszow ie AP Edukacja Sp. z o.o. w Łsiedlcach AP Edukacja Sp. z o.o. w Słupsku AP Edukacja Sp. z o.o. w Warszaw ie AP Edukacja Sp. z o.o. w e Wrocław iu 47. In Plus Biuro Rachunkow e Kinga Ringert ul. Kolejow a Rzeszów ul. Sz. Asza Siedlce ul. Kołłątaja Słupsk ul. Zgoda 3/1b Warszaw a ul. Rynek 42-43/ Wrocław ul. Słoneczna 80/ Mrzeżyno ul. Wincentego Witosa Trzebiatów 1) roczne rozliczenie podatkow e PIT - 10 zł, 2) prow adzenie dokumentacji księgow ej - 20% rabatu (dla osób fizycznych prow adzących działalność gospodarczą) 48. Thorn Sp. z o.o. w Toruniu ul. Szosa Bydgoska Toruń 10% rabatu na przejazdy w granicach miasta Torunia oraz poza Toruń do 20 kmn (nie dotyczy usług specjalnych np.. Odpalenie samochodu, combi); 50% rabatu na w yjazdy poza Toruń od 51 km w jedną stronę 49. PARTNER Przemysław Wojciechow ski w Rzęczkow ie, miejsce przyznania ulgi: Studzienna 7 w Toruniu Rzęczkow o 3/ Rzęczkow o 40% -usługi sprzątające, takie jak pranie dyw anów, kanap; 50% na pranie tapicerki samochodow ej z dojazdem do klienta; ulga w w ysokości 10%-50% udzielona od ceny jaką klient ponosi obecnie za ubezpieczenia 50. Kancelaria Radców Praw nych Agnieszka Regel- Brajsa, Monika Urbanek s.c. ul. Ślusarska 2/ Toruń ul. Kazimierza Wielkiego Now e Miasto Lubaw skie 30% zniżki na porady praw ne

98 51. IAWA P.H.U.Andrzej Węgłow ski w w w.przyciemnianie.auto.pl ul. Chopina 2a Zgierz 20% zniżki na usługę montażu szyb samochodow ych oraz przyciemnianie szyb samochodow ych. Podane zniżki nie łączą się z innymi promocjami. 52. Firma "U Ani" w Gorzow ie Wlkp. ul. Fredry 9 E Gorzów Wlkp. ulga procentow a + gratis: od 1 do 3 osób - 10 % na zakup posiłków + napój gratis; od 4 i w ięcej osób - 20 % na zakup posiłków + napój gratis 53. Firma "ROBERT SOŁTYS" w Gorzow ie Wlkp. ul. Wróblew skiego 46B/ Gorzów Wlkp. ulga procentow a + gratis: pierw sza pomoc Bezpieczna rodzina - szkolenie cena 250 zł - 20% = 200 zł + koszt dojazdu (na terenie Gorzow a Wlkp. - dojazd gratis; inne szkolenia z pierw szej pomocy przedmedycznej - 10% 54. Fundacja na rzecz kształtow ania proekologicznych postaw społecznych JUNONA - Integracyjne Przedszole Ekologiczne Zielone Słonie Fundacja na rzecz kształtow ania proekologicznych postaw społecznych JUNONA -Ekologiczny Żłobek Zielone Słonie ul. Łaszczyńskiego 3a Blizne Łaszczyńskiego ul. Żeromskiego 10a Blizne Jasińskiego 100 % zniżki na opłatę w pisow ą, 10 % zniżki na czesne miesięczne 100 % zniżki na opłatę w pisow ą, 10 % zniżki na czesne miesięczne 55. Atelier Fryzjerskie Fabryka Marzeń Agnieszka Cerew icka ul. Oleandrów 5 lok Warszaw a rabat 10% na strzyżenie, modelow anie oraz koloryzację 56. Korking Królestw o Korepetycji Sp. C. Cena zajęć z dow olnego przedmiotu lub języka obcego za 60 min. zajęć- 65 zł i 63 zł za każde kolejne dziecko 57. Salon Fryzjerski- Kosmetyczny i Uslugi Szew skie "U Paw ła" ul. Ciechanow ska Mław a 10 % zniżki na w szystkie zabiegi fryzjerskie 58. Centrum Korepetycji Justyna Kretszman ul. H. Sienkiew icza 33a/ Grodzisk Mazow iecki zniżka na w szystkie zajęcia w CK o w artości 5% ceny

99 59. Bar Mleczny "Pod Barbakanem" ul. Mostow a 27/ Warszaw a rabat 10% od w artości zamow ionych posiłków 60. Szkoła Jazdy "Mistrzow ie Kierow nicy" w Bydgoszczy ul. Gdańska Bydgoszcz rabat 100 zł na kurs Praw a Jazdy kat. B 61. Akademia Rozw oju Dziecka MOTYLEK w Bydgoszczy ul. 20 Stycznia 1920r. 16/ Bydgoszcz 100% ulgi na pierw szy pakiet 8 zajęć ogólnorozw ojow ych 62. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkolna Chatka" w Bydgoszczy ul. A.G.Siedleckiego Bydgoszcz ulga procentow a w w ysokości 20% od miesięcznego czesnego 63. Machyński Ruszkiew icz i Partnerzy Adw okaci i Radcow ie Praw ni Spółka Partenerska ul. Ratajczaka 42/ Poznań -siedziba ul. Fabryczna 24/ Filia - Września ul. Wojska Polskiego 24/ Filia - Wałcz ulga procentow a od ceny zaw artej w cenniku, 50% rabatu na pierw szą poradę praw ną, 30% na kolejne porady praw ne, 15% rabatu na prow adzenie dow olnej spraw y 64. STARCONSULTING USŁUGI DORADCZE Michał Kura ul. Poprzeczna Krzyżanow ice ulga 5% na w szystkie zabiegi w salonie kosmetyczno-fryzjerskim 65. ARCADA ADAM LIS Akademia Bystrzak ul. Dożynkow a 7B/ Lublin organizacja urodzin w Akademii Tw órczego Rozw oju BYSTRZAK 15% zniżki, udział w kursach BYSTRZAKA 20% zniżki 66. Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie ul. Chopina Lublin 200 zł od opłaty egzaminacyjnej za egzamin mistrzow ski w w ybranym zaw odzie, 100 zł od opłaty egzaminacyjnej za egzamin czeladniczy w w ybranym zaw odzie; 50 zł od opłaty egzaminacyjnej za egzamin spraw dzający w w ybranym zaw odzie; 67. Forumedukacyjne.eu Wolańczuk Kazimierz Przedszkole Językow e For kids ul. Wyszyńskiego Zamość 20% zniżki dla dziecka z KDR od opłaty za Przedszkole Językow e For kids w Zamościu

100 68. Restauracja "GREGORIO" w Bydgoszczy ul. Gdańska Bydgoszcz 10% ulgi na pizzę, napoje i desery od poniedziałku do piątku 69. Pizzeria "Roma" s.c. Natalia Marchew ka- Bruscia i Salvatore Bruscia ul. Kolejow a 12a Gostyń 15% ulgi na cały asortyment menu, 10% zniżki na przyjęcia komunijne i urodzinow e 70. Kancelaria Radcy Praw nego Anna Bufnal ul. Śląska 54/ Gdynia Ulga 20% od jednorazow ej porady praw nej, ulga 15% za w ykonanie jednorazow ej czynności praw nej. 71. Biuro Projektów "PROJGAZ" Michał Paszkow ski ul. Juliana Niemcew icza 29/ Gdańsk 5% zniżki od projektu i doradztw a budow lanego, 5% zniżki od w ykonaw stw a budow lanego. 72. FHU MSK Michał Jedlina - Bar "Pędzący Kurczak" 73. WIDEO-STUDIO MIRATOR Mirosław Puk ul. Kopernika Kw idzyn ul. Startow a 17A Gdańsk 10% zniżki na każde zamów ienie. 15% zniżki na kopiow anie kaset VHS na DVD, 10% zniżki na nagranie materiału filmow ego z uroczystości rodzinnej, 5% zniżki na postprodukcję (montaż) filmów rodzinnych, 5% zniżki na transmisję w ideo na żyw o przez internet uroczystości rodzinnych. Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik - Niepubliczne Przedszkole Motylek z Oddziałem Integracyjnym ul. Słow ackiego Człuchów 10% zniżki od obow iązującej ceny za pobyt stały dziecka w przedszkolu (zniżka łączy się z ulgami w ynikającymi z umow y o św iadczenie usług). 74. Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik - Zespół Wychow ania Przedszkolnego Akademia Przedszkolaka ul. Zielona Człuchów 10% zniżki od obow iązującej ceny za pobyt stały dziecka w przedszkolu (zniżka łączy się z ulgami w ynikającymi z umow y o św iadczenie usług). Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik - Żłobek Delfinek ul. Sobieskiego Człuchów 10% zniżki od obow iązującej ceny za pobyt stały dziecka w żłobku 75. Szkółka Markiew icz ul. Buszkow o 7a Koronow o rabat na św ieże ow oce truskaw ek, malin i czeresni- 30 %; rabat na sadzonki truskaw ek i malin w yprodukow ane w Szkółce - 30%

101 76. Iha-ha Marta Rabiasz ul. Kasprusie 3A Zakopane ULGA PROCENTOWA - 30 % ulgi na w ypożyczenie jednego konika mechanicznego dla posiadacza Karty Dużej Rodziny. 77. Activmed Spa Beskid sp.z o.o. ul. Limanow skiego Now y Sącz ULGA PROCENTOWA 20 % ulgi dla posiadacza Karty Dużej Rodziny na w szystkie zabiegi na ciało i tw arz. 78. P.H.U Harp A.D. Trojan Plac Serkow skiego Kraków ULGA PROCENTOWA - 15 % na w szystkie usługi św iadczone przez P.H.U. Harp s.c. dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 79. AUTO SERWIS Paulina Różańska ul. Bielska Olsztyn 1) w ymiana opon - 30 zł; 2) konserw acja podw ozia zł; 3) pozostałe usługi - 20% zniżki 80. Pow iatow e Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Małomłyńska Grudziądz konsultacje praw ne (nieodpłatne) w Punkcie Interw encji Kryzysow ej -poza kolejnością 81. People Care Sp. z o. o. ul. Gw iaździsta Wrocław Osoba, która podpisze z People Care umowę o w spółpracę w św iadczeniu usług opiekunczych, może w skazać dw ie osoby upraw nione do skorzystania z bezpłatnego szkolenia z pierw szej pomocy pediatrycznej. Warunkiem skorzystania z oferty jest dotrzymanie w arunków umow y. Minimalna ilość zakontraktow anych i zrealizow anych godzin w ynosi 12h w miesiącu. People Care Sp. z o. o. - Baby&Care ul. Grzybow ska Warszaw a 82. Salon Fryzjerski - Beata Warszaw ska ul. Sienkiew icza Bydgoszcz 20 % ulgi na w szystkie usługi fryzjerskie

102 83. Wektor Edukacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Piotrow skiego 7-9/ Bydgoszcz 40% rabatu na szkolenia w ofercie bieżącej 84. Akademia Urody Maria Marlęga ul. Osiedle Młodych Mław a Rabat 10% na w szystkie usługi fryzjerskie 85. Fundacja Pożyw ienie Darem Serca ul. Jana Paw ła II 36 C Warszaw a 15% zniżka na zestaw y obiadow e w lokalu (bez dostaw y) 86. Jolanta Skrobow ska Kancelaria radcy praw nego ul. Stanislaw a Staszica 4 lik Warszaw a 15% zniżki na usługi, pakiety usług w niższej cenie 87. P.P.H.U. "J.STARAK" Jacek Starak ul. Barbórki Pilchow ice dla usługi: kierow nik budow y/rozbudow y domu jednorodzinnego, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny dodatkow y rabat od w ynegocjow anej ceny w w ysokości 10% w artości usługi 88. Spółdzielnia Socjalna MINERWA ul. Marii Skłodow skiej-curie Żyw iec rabat na karnet miesięczny w w ysokości 10% na pobyt dziecka pod opieką opiekuna dziennego w Bajkow ej Krainie 89. Kancelaria Radców Praw nych Klatka i Partnerzy ul. Dąbrow skiego 22/ Katow ice Ulga 20% dla następujących usług: - udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie praw a, - sporządzanie opinii praw nych i ekspertyz dotyczących zagadnień praw nych, - opracow yw anie projektów w szelkich aktów praw nych, w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchw ał, regulaminów i zarządzeń, - zastępow anie klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach, reprezentow anie klienta na podstaw ie udzielonego pełnomocnictw a w postępow aniach przed sądami (w tym w postępow aniu grupow ym), urzędami i innymi organami oraz w noszenia w szelkich zw iązanych z tym pozw ów, podań, w niosków, środków odw oław czych i innych pism.

103 90. S.C "AGADYTA" : Edyta Wilczak, Agata Krupa Pierw sze Pryw atne Przyjazne Przedszkole w Dąbrow ie Górniczej ul. Piłsudskiego 2a Dąbrow a Górnicza ulga cenow a: brak w płaty w pisow ego przy 2 i kolejnym dziecku. Zmniejszona opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i w szystkich dodatkow ych zajęciach przy 2 i następnym dziecku: w pisow e: zw olnione z w płaty przy drugim i kolejnym dziecku, czesne za pobyt dziecka 0-3 godzin: -drugie dziecko 200,00zł -trzecie dziecko 120,00 zł -czw arte i kolejne dziecko 100,00 zł, czesne za pobyt dziecka 3-6 godzin: -drugie dziecko 250,00 zł -trzecie dziecko 200,00zł -czw arte i kolejne dziecko 150,00 zł, czesne za pobyt dziecka 6-8 godzin: -drugie dziecko 300,00zł -trzecie dziecko 250,00zł -czw arte i kolejne dziecko 200,00zł, czesne za pobyt dziecka 8-12 godzin: -drugie dziecko 350,00zł -trzecie dziecko 300,00zł -czw arte i kolejne dziecko 200,00zł 91. Bursa Szkolna Łódzkiego Stow arzyszenia Pomocy Szkole ul. Rodakow skiego Łódź pierw szeństw o w przyjęciu do bursy na dany rok szkolny, 7% zniżki na czesne dla każdego dziecka (co miesiąc), darmow y nocleg w bursie dla rodziców i pozostałego rodzeństw a (nie mieszkajacego w naszej bursie) 92. Stanisław a Tyl Salon fryzjerski ANGELIKA ul. Złockie 12 a Złockie ULGA PROCENTOWA 30% zniżki strzyżenie męskie, 30% zniżki strzyżenie damskie, 50% zniżki strzyżenie dzieci do lat 6 dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny W/w zniżki nie łączą się z innymi zniżkami udzielanymi okresow o przez Salon Fryzjerski ANGELIKA. 93. Ryszard Grochot RCG Consulting Salon Fryzjerski "EWA" ul. Budryka Kraków 1) ULGA PROCENTOWA - 20 % na strzyżenie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 2) ULGA PROCENTOWA - 10 % na pozostałe usługi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

104 94. Firma Handlow o-usługow a M-CAR Tomasz Czylok Klatka i Partnerzy ul. Staw ow a Cieszyn 10% rabatu na cały asortyment 95. Mariusz Zalew ski Perfect Event ul. Francuska 80/ Katow ice ulga 10% na w ykonanie dekoracji okolicznościow ych, dow ozu balonów helow ych na uroczystości rodzinne 96. GRUPA SURF s.c. Agnieszka Kiełczew ska Michał Kiełczew ski Szkoła Języków Obcych, ul. Miętow a 5/5, Plew iska ul. Miętow a Plew iska 10% zniżki na podręczniki szkolne i językow e, 10% zniżki na Międzynarodow e Certyfikaty Językow e ETS, 5% zniżki na kursy językow e ATAS Biuro Wyjazdów Językow ych ul. Noakow skiego Warszaw a Wakacyjne kursy językow e z katalogu Kursy językow e za granicą ATAS 3% zniżki Wakacyjne obozy językow e ATAS sp z o.o. o symbolach katalogow ych: JA1, JA2, JA3, JPJ, JM1 5% zniżki + Wakacyjne obozy turystyczne ATAS sp. z o.o. o symbolach katalogow ych: OF1, OG1, OW1, OW2 5% zniżki Biuro Sprzedażyy ATAS ul. Koszykow a 60/62 lok Warszaw a Biuro Sprzedażyy ATAS ul. Dw orcow a 81/ Bydgoszcz

105 Biuro Sprzedażyy ATAS ul. Warszaw ska Katow ice 97. Biuro Sprzedażyy ATAS ul. G. Zapolskiej 38, Biurow iec Kraków Biuro Sprzedaży ATAS Al. Kościuszki 80/82 (IX piętro, lok 1) Łódź Biuro Sprzedaży ATAS ul. Grunw aldzka Poznań Biuro Sprzedaży ATAS ul. Kuźnicza 11/13 III piętro Wrocław

106 ul. Kilińskiego Starachow ice 98. OPTOMET Salon optyczny Gabinet Optometrii Piotr Przyw ecki ul. Miodow a Starachow ice Ulga procentow a w w ysokości 15% zniżki na okulary dla dzieci, 10% zniżki na okulary dla dorosłych, 10% zniżki na soczew ki kontaktow e ul. Klonow a Kielce 99. Biuro Podróży TOUR-RETOUR Al. Jana Paw ła II 63 F Ostrow iec Św iętokrzyski 25% zniżki dla dzieci z rodzin w ielodzietnych uczestniczących w w ycieczkach szkolnych organizow anych przez biuro 100. Kancelaria Radców Praw nych Grumow ie i Procko s.c. ul. Kościuszki 11 lok Kielce Ulga procentow a w w ysokości 50% ceny za porady praw ne. Ulga procentow a w w ysokości 70% ceny za prow adzenie spraw. Ulgi będą obliczane na podstaw ie kw ot z aktualnego cennika Partnera 101. Przedszkole Niepubliczne Smerfuś Anna Mazur ul. ppłk."srogiego" Busko-Zdrój 1) Opłata za przedszkole - ulga cenow a 120 zł. na każde dziecko miesięcznie. 2) Zajęcia dodatkow e (języki obce, rytmika, taniec) - ulga cenow a 20 zł. na każde dziecko miesięcznie. 3) Podręczniki - ulga cenow a 80 zł. na każde dziecko na rok. 4) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliw ych w ypadków (NNW) ulga cenow a 25 zł. na każde dziecko na rok. 5) Wycieczki - ulga cenow a w kw ocie 40 zł. na każdą w ycieczkę łącznie z biletami w stępu 6) Opłata w pisow ego - ulga cenow a 170 zł. na każde dziecko jednorazow o.

107 102. FOTO-FILM Now ak ul. 5-go Marca Połczyn-Zdrój 10% zniżki na: 1) usługi fotograficzne, zdjęcia do dokumentów tj. dow odu, paszportu, legitymacji szkolnych, 2) sesje studyjne rodzinne i indyw idualne, 3) w yw oływ anie zdjęć amatorskich, 4) w ykonyw anie pow iększeń i korekcji foto, 5) usługi poligraficzne tj. drukow anie w izytów ek, kalendarzy, plakatów itp., 6) usługi graficzne i projektow e zw iązane z fotografią i reklamą, 7) usługi reklamow e od A do Z, 8) usługi filmow e i montażu video, 9) opraw ianie obrazów, sprzedaż ram, montaż, w ycinanie passepartout, 10) sprzedaż akcesoriów fotograficznych, 11) sprzedaż albumów i ozdób fotograficznych, 12) usługi cyfrow e i informatyczne oraz w sparcie techniczne w fotografii, filmie itp Przedsięgoirstw o Handlow o Usługow e "Globex" Grażyna Siara Łukasz Stolarczyk ul. Bartycka 175 paw Warszaw a 1)10% ulga (od cen katalogow ych) na materiały i chemie podlogową 2) 10% ulga na usługi parkieciarskie. Ulgi nie łączą się z innymi rabatami 104. Salon Optyczno-Okulistyczny Łukasz Karnow ski ul. Szczecińska Człuchów 20% rabatu na w szystkie opraw ki okularow e 105. CSK "Drift" Sp. z o.o. ul. Sienkiew icza 55A/ Białystok Ulgi: nauka jazdy kat.b-5%, jazdy doszkalające-10% ul. Pocztow a 3 m Sokółka 106. TVISTER MUSIC 20 % ulgi na w szelkie usługi ul. Łąkow a Janów ul. Ciołkow skiego 88F Białystok

108 107. GLOBART PRINT ul. Międzyleska 2-4 lok Wrocław ul. Grunw aldzka 82, Gdańsk 25% zniżki na druk fototapet dziecięcych oraz zdjęć rodzinnych i sw oich pociech na płótnie canvas 108. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrow ie Górniczej ul. Cieplaka 1c Dąbrow a Górnicza 1. Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrow ie Górniczej, posiadający w ażną Kartę Dużej Rodziny otrzymują w semestrze zimow ym i letnim roku akademickiego 2014/2015 bonifikaty w opłatach czesnego w w ysokości 5%: - w artości czesnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (odliczane od ostatniej raty czesnego w semestrze zimow ym i letnim), -w artości czesnego na studiach podyplomow ych (odliczane od ostatniej raty czesnego w semestrze zimow ym i letnim), -w artości rocznej opłaty za udział w zajęciach Dąbrow skiego Uniw ersytetu Dziecięcego. 2. Bonifikata w w ysokości 5 % w artości opłat za kursy i szkolenia organizow ane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrow ie Górniczej Beata Gw iżdż-zub Gabinet Kosmetyczny Madame Katrina ul. Bobrzyńskiego Kraków 1) ULGA PROCENTOWA - 5 % na w szystkie usługi fitness dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, 2) ULGA PROCENTOWA - 5 % na w szystkie w arsztaty dla dzieci i dorosłych posiadających Kartę Dużej Rodziny Małgorzata Heitzman Salon Fryzjersko - Kosmetyczny MARIONETTE ul. Szafera 1 lok.u6 na Kraków 1) ULGA PROCENTOWA - 10 % na strzyżenie damskie, męskie i dziecięce oraz usługi dodatkow e: koloryzacja, trw ała, czesanie, upięcia okolicznościow e, 2) ULGA PROCENTOWA - 10 % na usługi kosmetyczne w tym: zabiegi pielęgnacyjne na tw arz i ciało, pielęgnacja dłoni i stóp (manicure i pedicure), 3) ULGA PROCENTOWA 10% na usługę solarium. Ulgi dotyczą w szystkich posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

109 111. TENIS KLUB - Toruń ul. Przy Skarpie Toruń 12 % na oferow ane usługi 112. Pomiar Serw is Sp. z o. o. Ul. Gościnna Toruń 10% zniżki na oferow ane produkty i usługi 113. Magnum I Waldemar Sierak ul. Kilińskiego 4, Zgorzelec; Restauracja i Kaw iarnia Magnum w Kołobrzegu ul. Rodziew iczów ny 13A Kołobrzeg 1) 10% zniżki na dania i napoje z Karty Menu, 2) zniżka nie łączy się z promocjami Pomorskie Centrum Sztuk Walki w Bydgoszczy miejsce udzielania ulgi: ul. Jaw orow a 4 (sala KS "Gw iazda") ul. Czackiego Bydgoszcz 10 zł znizki dla osoby dorosłej za karnet miesięczny na zajęcia aikido, 15 zł zniżki za karnet miesieczny na zajęcia aikido dla pierw szego ćw iczacego dziecka z rodziny, 20 zł zniżki za karnet miesieczny na zajęcia aikido dla drugiego cw iczacego jednocześnie dziecka z rodziny, Gratis karnet miesieczny na zajęcia aikido dla trzeciego i kolejnych jednocześnie cw iczacych dzieci z rodziny Pomorskie Centrum Sztuk Walki w Bydgoszczy miejsce udzielania ulgi: ul. Wyzw olenia 4 (SP 4) ul. Czackiego Bydgoszcz 15 zł zniżki za karnet miesieczny na zajęcia aikido dla pierw szego ćw iczacego dziecka z rodziny, 20 zł zniżki za karnet miesieczny na zajęcia aikido dla drugiego cw iczacego jednocześnie dziecka z rodziny, Gratis karnet miesieczny na zajęcia aikido dla trzeciego i kolejnych jednocześnie cw iczacych dzieci z rodziny. Pomorskie Centrum Sztuk Walki w Bydgoszczy miejsce udzielania ulgi: ul. ul. Czackiego 44 Modrakow a 83 (Przedszkole Niepubliczne Bydgoszcz "Sezamkow e") 15 zł zniżki za karnet miesieczny na zajęcia aikido dla pierw szego ćw iczacego dziecka z rodziny, 20 zł zniżki za karnet miesieczny na zajęcia aikido dla drugiego cw iczacego jednocześnie dziecka z rodziny, Gratis karnet miesieczny na zajęcia aikido dla trzeciego i kolejnych jednocześnie cw iczacych dzieci z rodziny P.H.U. "Hołoga" Andrzej Hołoga - Restauracja i Hotel "u Hołosia" w Osów cu k/bydgoszczy Osów iec ul. Poziomkow a Sicienko rabat 20% na zakupy w restauracji (nie dotyczy alkoholu, w yrobów tytoniow ych), 15% - usługa hotelow a, 7% - organizacja imprez okolicznościow ych

110 116. Fryzurki Spod Chmurki Malgorzata Osipiuk ul. Wolska 78/80 lok Warszaw a 15% zniżki na strzyżenie dziecka lub 20% zniżki na strzyżenie w czasie jednej w izyty minimum dw ójki rodzeństw a 117. Futura Centrum Językow e Tomasz Muszyński - Biuro Tłumaczeń Futura Centrum Językow e Tomasz Muszyński w w w.supertlumacz.pl w w w.supertlumacz.com.pl ul. Wysoka 15/ Rybnik 7% zniżki na dow olne tłumaczenie językow e zamów ione poprzez stronę internetową supertlumacz.pl lub supertlumacz.com.pl 118. BIMAR Handel Usługi Bizior Mariusz ul. Hrubieszow ska 4A Zamość 10% znizki od ceny kursu na praw o jazdy kat. B 119. Secure Tax Biuro Rachunkow o- Ubezpieczeniow e Renata Łukiew icz Sahryń Kolonia Turkow ice ul. Zamojska Werbkow ice 25% zniżki na usługi księgow e 120. FIGIELKOWO ul. Szczebrzeska Zamość 15 % zniżki za opłatę czesnego 121. Spółdzielnia Socjalna INICJATYWA ul. Gościńczyk 5/ Puław y 1) 40% zniżki na w szystkie zajęcia terapeutyczne z oferty Centrum Terapii i Diagnozy INICJATYWA 2) Ulga 150 zł za miesięczny pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym Mali Odkryw cy Per Saldo Sp.z o.o. ul. Wenecja Ostrów w ielkopolski ul. Chopina 23/ Kalisz 1) 20% zniżki na obsługę ksiegową firm-jednoosobow ych działalności gospodarczych, 2) roczne rozliczenie podatkow e - 10 zł

111 123. Tw oje Wellness - Michał Kasica - masaże lecznicze z elementami terapii manualnej. ul. Orla 25/2 Miejsce udzielania ulgi: ul. Konopnickiej Bydgoszcz w Bydgoszczy (Paw ilon na dzielnicy Szw ederow o) 20% ulgi na usługi masażu i treningu poza pakietami oraz 10 % ulgi na w szystkie pakiety 124. Centrum Edukacyjne "Am-K" Edu Center w Bydgoszczy ul. Konopnickiej 28 (Paw ilon na dzielnicy Szw ederow o) Bydgoszcz ul. Broniew skiego 4 (Paw ilon na dzielnicy Błonie) Bydgoszcz 10% ulgi na pólkolonie zimow e i letnie, 10% ulgi na 1 miesiąc kursu językow ego, 10% ulgi na 1 miesiąc w Pryw atnej Św ietlicy Edukacyjnej 125. Kofifi Aleksadra Zach- Kaczmarczyk 126. D.A.S. Tow arzystw o Ubezpieczeń Ochrony Praw nej S.A. ul. Mierosław skiego Warszaw a ul. Wspólna Warszaw a ul. Korotyńskiego Warszaw a ul. Górnych Wałów Gliw ice ul. Kolejow a Katow ice ul. Solskiego 1/ Kraków 1. Znizka 10% na zakupy w kaw iarni 2. Znizka 10% na zajęcia 3. znizka 5% na zakupy w sklepie 1. 20% zniżki na zakup rodzinnej polisy Ochrony Praw nej Życia Pryw atnego (porady praw ne 24/7, ochrona całej rodziny jako konsumentów, ochrona praw na dziecka w żłobku, przedszkolu i szkole, ochrona rodziców w sporach z pracodaw cami, z ZUS, pomoc w odzyskaniu odszkow ania, w zory umów i w iele innych) 2. 20% zniżki na zakup indyw idualnej polisy Ochrony Praw nej Życia Pryw atnego (porady praw ne 24/7, ochrona praw na indyw idualna osoby, która jest pracow nikiem, konsumentem, uczestnikiem ruchu i w iele innych) 3. Zniżki obow iązują w e w szystkich w skazanych jednostkach terenow ych i u agentów. Przed zakupem prosimy o kontakt telefoniczny z w ybranym oddziałem lub o w ypełnienie formularza kontaku, który znajduje sie na stronie w w w.das.pl/kontakt.

112 ul. Ślężna 146/ Wrocław ul. Pomorska 53 pow. 102a Szczecin ul. Grunw aldzka 104/ Poznań ul. Wojska Polskiego 29/ Szczecin ul. Hajduka Cieszyn ul. Chopina 18 pol Konin ul. Przemysłow a 3/ Rybnik ul. Senatorska 62/ Wałbrzych 127. Pow iślańska Szkoła Wyższa w Kw idzynie ul. 11 Listopada Kw idzyn opłata w pisow a 0 zł przez cały okres rekrutacji na studia I stopnia i studia podyplomow e, opłata 0 zł za w ystaw ienie dokumentów (indeks, legitymacja, dyplom ukończenia studió) 128. PUTR 'Wodnik" H. i M. Rudniccy Sp. J. - Ośrodek Rehabilitacyjny "Leśna Polana" PUTR "Wodnik" H.i M. Rudniccy Sp.J. - Restauracja & Kaw iarnia Park Caffe ul. Wojska Polskiego Ustronie Morskie ul. Asnyka Koszalin 1) 5% zniżki na pobyty zamieszczone na stronie w w w.lesna-polana.pl (nie dotyczy ofert Last Minute i Promocyjnych 2) 10% zniżki na dodatkow e zabiegi w ykupione na miejscu w Ośrodku 3) rodzinny bilet do Aquaparku gratis 1) 10 % zniżkina konsumpcję i napoje bezalkoholow e 2) przy zakupie obiadu deser "Pinokio" dla dzieci gratis (dzieci do lat 16) 129. F.H.U. Perfekt Maciej Byczkow ski ul. Armii Krajow ej Ełk 20% zniżki na usługi sprzątania, prania dyw anów i tapicerki meblow ej

113 1. Centrum Medyczne imed24 Ul. Prof. M. Życzkow skiego Kraków 20% zniżki na usługi medyczne realizow ane w Centrum Medycznym imed24 z w yłączeniem stomatologii, ortodoncji, znieczulenia, szczepień i kontrastów 2. Medycyna Pryw atna Ujastek Sp. z o.o. ul. Ujastek Kraków 10% rabatu od cennika ogólnego za porady internistyczne oraz porady lekarza chirurga, lekarza chirurga z tytułem doktora, lekarza dermatologa, lekarza endokrynologa, lekarza ginekologa, lekarza kardiologa, lekarza kardiologa z tytułem doktora, lekarza laryngologa, lekarza neurologa, lekarza okulisty, lekarza psychiatry, lekarza pulmonologa, lekarza rehabilitacji, lekarza urologa; 10% rabatu od cennika ogólnego za konsultacje neonatologiczno pediatryczna; 20% rabatu od cennika ogólnego za szkołę rodzenia tygodniową i w eekendową; 20% rabatu od cennika ogólnego za rezonans magnetyczny 3. Medikor III Sp. z o.o. ul. Długosza Now y Sącz 10% rabat na komercyjne św iadczenia medyczne udzielane przez Centrum Medyczne Medikor w Now ym Sączu 4. SCANMED MULTIMEDIS S.A - Szpital św. Rafała ul. Adama Bochenka 12 Kraków SCANMED MULTIMEDIS S.A - centra medyczne ul. Armii Krajow ej Kraków ul. Podgórska Kraków Al. Niepodległości 107/ Warszaw a ul. Przemysłow a 46A Poznań ul. Krasińskiego Wrocław ul. Parkow a Wrocław ul. Mariańska Pabianice ul. Janusza Korczaka Katow ice 1) konsultacje specjalistyczne: internista/pediatra/lekarz rodzinny - 50zł; 2) pozostali specjaliści - 80zł (z w yłączeniem konsultacji profesorskich); 3) 10% rabatu na procedury operacyjne oraz hospitalizację ; 4) 15% rabatu na pozostałe usługi z w yłączeniem procedur operacyjnych; 5) 20% rabatu na zakup okularów korekcyjnych w Salonie Optycznym Scanmed Multimedis w Krakow ie przy ul. Armii Krajow ej 5

114 ul. Marii Skłodow skiej-curie Gdańsk 5. WEBOLIT POLSKA SP. Z O.O. Z ul. Wiejska 4 UDZIAŁEM PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Chorzów Szpital Weiss Klinik WEBOLIT POLSKA SP. Z O.O. Z ul. Zygmunda Starego 24 UDZIAŁEM PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Gliw ice Poradnia okulistyczna i salon optyczny 1) konsultacje okulistyczne 60 zł; 2) konsultacje ortopedyczne 80zł (usługa dostępna w Szpitalu Weiss Klinik); 3) 15% rabatu na pozostałe usługi z w yłączeniem procedur operacyjnych; 4) 10% rabatu na procedury operacyjne oraz hospitalizację; 5) 20% na zakup okularów korekcyjnych w Salonie Optycznym w Chorzow ie (w Szpitalu WeissKlinik) i w Gliw icach. 6. Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Anetty How orus - Bartoszcze "Pani Ortodontka" ul. Abrahama 12 lok Warszaw a 15% rabatu od cen cennikow ych, na w szystkie usługi stomatologiczne św iadczone przez gabinet. Rabat obow iązuje dla w szystkich członków rodziny (dzieci i rodzice) posiadających kartę, pod w arunkiem zgłaszania się na okresow e kontrole stomatologiczne: dzieci co 3 m-ce, dorośli co 6 m-cy. Kontrole są bezpłatne. 7. DentAR s.c. Agata i Radosław Maksymow icz ul. Mickiew icza Rzeszów 1. 10% zniżki na profilaktykę badania diagnostyczne, leczenie zachow aw cze, endodoncję, estetykę, diagnostykę orotodonyczną w gabinecie DentAR s.c. Agata i Radosław Maksymow icz Rzeszów ul. Mickiew icza % zniżki na na profilaktykę badania diagnostyczne, leczenie zachow aw cze, endodoncję, estetykę, diagnostykę orotodonyczną w gabinecie DentAR s.c. Agata i Radosław Maksymow icz Glogów Małpolski ul. 11 Listopada Indyw idualna Praktyka Stomatologiczna JAROSŁAW BRODA ul. Os.XX-lecia II RP Węgierska Górka rabat 25% na w szystkie zabiegi profilaktyczne, leczenie zachow aw cze i chirurgiczne, rabat 15% na leczenie protetyczne

115 9. Interdyscyplinarna Przychodnia Chorób Głow y "Premium Clinic" Barbara Walczak Al. Krakow ska 14A Janki STOMATOLOGIA: - bezpłatne przeglądy dla całej rodziny, - bezpłatne czyszczenie zębów, fluoryzacja i dzieci - 30% zniżki na w szystkie zabiegi stomatologii zachow aw czej całej rodziny - 20% zniżki na leczenie ortodontyczne dzieci - 10% zniżki na leczenie protetyczne, chirurgiczne, implantologiczne dorosłych MEDYCYNA: - 20% na konsultacje u specjalistów : laryngolog, neurolog, dermatolog, dietetyk - 10% zniżki na w szystkie zabiegi u specjalistów - 20% zniżki dla kobiet (mamy z dużych rodzin) na zabiegi medycyny estetycznej LOGOPEDIA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - 20% zniżki na zajęcia dla dzieci u logopedy i na terapii pedagogicznej PSYCHOTERAPIA - 20% zniżki na sesje u psychoterapeuty 10. Implant-Art Piotr Stępień Indyw idualna Praktyka Stomatologiczna ul. Puław ska 228 lok. U Warszaw a 10% zniżki na leczenie stomatologiczne z w yłączeniem ortodoncji i implantologii 11. MILDENT Paw eł Milejski ul. 3-Maja 125/L Chorzów stomatologia zachow aw cza i estetyczna 10%, protetyka 10 %, założenie aparatu ortodontycznego 10% 12. Rodzinne Centrum Położnicze KOALA ul. Zw ierzyniecka 11/ Kraków ulga procentow a: 10% zniżki na w szystkie usługi 13. Luxmed placów ki w łasne LUX MED Sp. z o.o., przez co należy rozumieć ogólnodostępne placów ki medyczne LUX MED Sp. z o.o. działające pod marką LUX MED lub Medycyna Rodzinna, w skazane na stronie w w w.luxmed.pl. 15 % zniżki na w szystkie usługi dostępne w 70 placów kach w łasnych LUX MED i Medycyna Rodzinna w całej Polsce oraz szpitalu przyul. Puław skiej 455 w Warszaw ie

116 14. Wojew ódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszow cu ul. Kolejow a 1a Jaroszow iec 10% na usługi komercyjne w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej, badań laboratoryjnych, badań diagnostycznych. 15. Szpital Specjalistyczny im. Ludw ika Rydygiera z siedzibą w Krakow ie ul. Os. Złotej Jesieni Kraków ULGA PROCENTOWA: udzielanie odpłatnych św iadczeń zdrow otnych z 10 % rabatem w stosunku do obow iązującego cennika. 16. Gabinet Masażu Kostusiak ul. Moniuszki 2A Kudow a Zdrój 15% rabatu na masaże całego ciała: klasyczny, św iecą, gorącymi kamieniami,haw ajski lomi lomi nui, rebalancing 17. Wrocław skie Centrum Okulistyczne Bartłomiej Markuszew ski ul. Sienkiew icza 33A Wrocław znizka 10% na w szystki usługi. Zarów no badania okulistyczne, w szystkie oferow ane badania diagnostyczne, jak i zabiegi Wojskow y Szpital Uzdrow isko - Rehabilitacyjny SP ZOZ w Ciechocinku ul. Wojska Polskiego Ciechocinek 10% ulgi - cena osobodnia pbytu pełnopłatnego w edług cennika na dany rok, 5% ulgi - cena zabiegu leczniczego w g cennika na dany rok, 10% ulgi - cena badań diagnostycznych w e cennika na dany rok, 5% ulgi - cena badań laboratoryjnych w eg cennika na dany rok, 5% ulgi - cena biletu rodzinnego na basen w g cennika na dany rok, 10% ulgi - cena biletu normalnego na basen w g cennika na dany rok, 10% ulgi - cena biletu ulgow ego na basen w g cennika na dany rok 19. Hadent Hanna Chaciew icz Spółka Jaw na ul. Andriollego 59 lok Otw ock 1. 20% zniżki na badanie lekarskie 2. 20% zniżki na znieczulenie 3. 10% zniżki na lakow anie zębow 4. 5% zniżli na w ypelnienia w zębach mlecznych i stalych 5. 5% zniżki na czyszczenie zębow z osadu 5% zniżki na fluoryzację 5% zniżki na konsultację lekarską

117 20. Unicardia&Unimedica ul. Kluczborska 15/U Kraków 1) ULGA PROCENTOWA - 15 % rabatu na konsultacje specjalistyczne dorosłych i dzieci: Alergologa Angiologa Andrologia Chirurga naczyniow ego Chirurga ogólnego Diabetologa Endokrynologa Elektro Kardiologa Fizjoterapeuty Flebologa Gastroenterologa Hematologa Hepatologa Internisty Kardiologa Kardiochirurga Laryngologa Logopedy Medycyny Żyw ienia Nefrologa Neurochirurga Neurologa Onkologa Ortopeda Otolaryngologa Psychologa Psychiatry Psychoterapeuty Pulmonologa Radiologa Radioterapeuty Reumatologa Seksuologa Transplantologa Urologa Specjalności dziecięce: Chirurg Dermatolog Endokrynolog Laryngolog Otolaryngolog Kardiochirurg Kardiolog Logopeda Nefrolog Neurochirurg Onkolog Ortopeda Pediatra radioterapeuta 2) ULGA PROCENTOWA - 10 % rabatu : Diagnostyka Kardiologiczna Badanie EKG metoda Holtera Badanie w ysiłkow e EKG Echo serca USG serca EKG spoczynkow e Pracow nia USG: USG jamy brzusznej USG jąder i moszny USG guzów głow y i szyi USG tarczyce USG nerek USG ślinianek USG węzłów chłonnych USG tętnic kończyn USG tętnic nerkow ych USG żył kończyn USG serca USG serca z kontrastem Pracow nia now orodków i niemow ląt USG głow y USG szw ów czaszkow ych USG kanału kręgow ego Z w yłączeniem badań diagnostycznych krw i, cytologii, skleroterapii, badań histopatologicznych, testów alergologicznych, testów psychologicznych. 21. VISUS II ul. Kilińskiego Starachow ice 1) ul. Kilińskiego 26, Starachow ice - Ulga procentow a w w ysokości 15% rabatu na zabiegi rehabilitacyjne. 2) ul. H. Saw ickiej 3, Starachow ice - Ulga procentow a w w ysokości 5% rabatu na pryw atne zabiegi operacyjne z zakresu: okulistyki, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniow ej, chirurgii plastycznej, chirurgii urazow o ortopedycznej, chirurgii onkologicznej 22. NZOZ Strefa Zdrow ia ul. Żegańska Warszaw a 10% zniżki na konsultacje medyczne i badania diagnostyczne 23. Andrzej Flis Gabinet Stomatologiczny ul. Jana III Sobieskiego 8 lok Legionow o 10% zniżki na leczenie zachow aw cze, 10% zniżki na leczenie protetyczne, 10% zniżki na leczenie chirurgiczne, 10% na profilaktykę i higienę jamy ustnej (scelingi, piaskow anie, w ybielanie itp.)

118 24. Machnikow ska Edyta F.H.U. GROTA ul. Kryńskiego 7a Łuków Zniżka na bilet w ejściow y: 20% dziecko (tj 10 zł), 25% dorosły (tj. 12zł) 25 Osteomedica Sew eryn Adamczyk w spólnik spółki cyw ilnej oraz Osteomedica Daniel Kokoszka w spólnik spółki cyw ilnej ul. Topolow a 4 lok 4U Mińsk Mazow iecki % rabatu od ceny regularnej na zabiegi terapii indyw idualnej i masażu leczniczego 2. 40% rabatu od ceny regularnej na zabiegi fizykoterpii. Rabaty nie lączą się innymi promocjami gabinetu 26. Multimed Zamość Sp. z o.o. ul. Śląska Zamość lakierow anie zębów - 10% upustu, lakow anie zębów - 10% upustu, scaling - 10% upustu, piaskow anie zębów - 10% upustu, w ypełnienia kompozytow e św iatłoutw ardzalne - 10% upustu, leczenie protetyczne - 5% upustu, leczenie ortodontyczne - 5% upustu, usunięcie zęba - 5% upustu, leczenie endodontyczne - 5% upustu UPUSTY NIE SUMUJA SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI 27. Firma REZONANS sp. z o.o. ul. Kozielska 18, Gliw ice Miejsce prow adzenia działaności: Kielce ul. Zagnańska Kielce Ulga procentow a w w ysokości 55% rabatu na w szystkie badania rezonansem magnetycznym. 28. "Terapia-Med." Rehabilitacja Krzysztofa Biront ul. Gnieźnieńska 7a Kłecko 1) zabiegi fizykoterapeutyczne - 10% zniżki 2) zabiegi kinezyterapeutyczne - 20% zniżki 3) masaż leczniczy - 10% zniżki Z ulgi może skorzystać każdy członek rodziny w ielodzietnej indyw idualnie

119 1.Konto bez Kantów zw olnienie z prow izji za prow adzenie rachunku oraz z opłaty za użytkow anie karty. 2.Konto H2O zw olnienie z opłaty za użytkow anie karty. 3.Pożyczka w rachunku Oszczędnościow o Rozliczeniow ym zw olnienie z prow izji za przyznanie pożyczki. 4.Karta Kredytow a zw olnienie z opłaty za w ydanie karty. 1. Bank Ochrony Środow iska S.A. placów ki banku 5.Pożyczka gotów kow a zw olnienie z prow izji przygotow aw czej albo zw olnienie z 50% prow izji przygotow aw czej w raz ze zmniejszeniem oprocentow ania o 1 p.p w zględem oprocentow ania standardow ego. 6.Kredyt Hipoteczny BOŚ EKOsystem zw olnienie z prow izji przygotow aw czej albo zw olnienie z 50% prow izji przygotow aw czej w raz ze zmniejszenie marży o 0,1 p.p w zględem marży standardow ej. 7.Kredyt Hipoteczny DOM Energooszczędny z dotacją NFOŚiGW - zw olnienie z prow izji przygotow aw czej albo zw olnienie z 50% prow izji przygotow aw czej w raz ze zmniejszeniem marży o 0,1 p.p w zględem marży standardow ej. 8. Kredyt Hipoteczny - zw olnienie z prow izji przygotow aw czej albo zw olnienie z 50% prow izji przygotow aw czej w raz ze zmniejszeniem marży o 0,1 p.p w zględem marży standardow ej.

120 I. Warunki cenow e produktów objętych ofertą w zakresie rachunków oszczędnościow o-rozliczeniow ych (Warunki Cenow e Oferty). 1. Warunki Cenow e Oferty przeznaczone są dla: 1) rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy zaw rą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prow adzenie rachunku oszczędnościow o-rozliczeniow ego PKO Konto za Zero, usług bankow ości elektronicznej oraz karty debetow ej, pod w arunkiem, że przynajmniej jedno dziecko posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościow o-rozliczeniow y, z zastrzeżeniem pkt I.2; 2) dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny, które zaw rą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prow adzenie rachunku oszczędnościow o-rozliczeniow ego PKO Konto Pierw sze, usług bankow ości elektronicznej oraz karty debetow ej, pod w arunkiem, że przynajmniej jeden z rodziców posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościow o-rozliczeniow y z zastrzeżeniem pkt I Nie uznaje się, że został spełniony w arunek posiadania odpow iednio przez rodzica albo dziecko rachunku oszczędnościow o-rozliczeniow ego w PKO Banku Polskim SA, jeżeli rachunek bankow y prow adzony jest na podstaw ie umow y konta Inteligo, Konta Codzienne Adm., Konta Spektrum Adm., Konta Ulubione Adm.. 3. Warunki Cenow e Oferty obow iązują od dnia 01 w rześnia 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., dla osób, o których mow a w pkt I.1, które zaw rą umowę o prow adzenie 4. Warunki Cenow e Oferty polegają na obniżeniu opłaty miesięcznej za: 1) prow adzenie Rachunku PKO Konto za Zero do 0,00 zł; 2) obsługę karty debetow ej w ydanej odpow iednio do Rachunku PKO Konto za Zero lub Rachunku PKO Konto Pierw sze do 0,00 zł. 5. Nie pobiera się rów nież opłaty za otw arcie now ego rachunku oszczędnościow o- rozliczeniow ego z zachow aniem dotychczasow ego numeru rachunku oszczędnościow o-rozliczeniow ego, prow adzonego przez PKO Bank Polski SA w przypadku przekształcenia rachunku oszczędnościow o-rozliczeniow ego prow adzonego w PKO Banku Polskim w Rachunek PKO Konto za Zero. 6. Pozostałe staw ki prow izji i opłat, nie w ymienione w pkt I.4 i I.5, określa Tabela II. Warunki Cenow e Oferty w zakresie kredytu odnaw ialnego. 1. Warunki Cenow e Oferty przeznaczone są dla rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy zaw rą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o Rachunek PKO Konto Za Zero i zamierzają zaw rzeć z PKO Bankiem Polskim SA umowę o kredyt odnaw ialny z ubezpieczeniem lub bez ubezpieczenia. 2. Warunki Cenow e Oferty polegają na obniżeniu prow izji za udzielenie kredytu odnaw ialnego do 0,92 % nie mniej niż 30 zł. 3. Pozostałe staw ki prow izji i opłat, nie w ymienione w pkt II.2, określa Tabela prow izji i

121 III. Warunki Cenow e Oferty w zakresie Kredytu mieszkaniow ego Własny Kąt 2. PKO Bank Polski SA Oddziały i Agencje PKO Banku hipoteczny. Polskiego SA 1. Warunki Cenow e Oferty przeznaczone są dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy spełniają w arunki niezbędne do zaw arcia z PKO Bankiem Polskim SA umow ę o kredyt mieszkaniow y Własny Kąt hipoteczny. 2. Warunki Cenow e Oferty polegają na obniżeniu prow izji za: 1) udzielenie kredytu mieszkaniow ego do w ysokości 50% w yznaczonej prow izji za udzielenie kredytu mieszkaniow ego Własny Kąt hipoteczny, 2) czynności zw iązane z przeprow adzeniem kontroli na terenie budow y inw estycji przed w ypłatą kredytu mieszkaniow ego Własny Kąt hipoteczny do w ysokości 0,00 zł, 3) czynności zw iązane z przeprow adzeniem kontroli nieruchomości przed zaw arciem umow y o udzielenie kredytu mieszkaniow ego Własny Kąt hipoteczny do w ysokości 0,00 zł, 4) czynności zw iązane z przeprow adzeniem kontroli kredytow anej nieruchomości, potw ierdzającej praw idłow e w ykorzystanie środków pochodzących z kredytu mieszkaniow ego Własny Kąt hipoteczny po w ypłacie ostatniej transzy do 3. Warunków Cenow ych Ofert nie łączy się z: 1) w arunkami innych ofert specjalnych bądź promocji obow iązujących w PKO Banku Polskim SA, 2) innymi preferencjami w ynikającymi z posiadania innych produktów PKO Banku Polskiego SA (np. Oszczędnościow a Książeczka Mieszkaniow a), 3) uzyskaniem dodatkow ych upustów cenow ych w zakresie prow izji zw iązanych z indyw idualnymi w arunkami. 4. Pozostałe staw ki prow izji i opłat, nie w ymienione w pkt III.2, określa Tabela prow izji i opłat bankow ych w PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych.

122 IV. Warunki Cenow e Oferty w zakresie pożyczki gotów kow ej. 1. Warunki Cenow e Oferty przeznaczone są dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy spełniają w arunki niezbędne do zaw arcia z PKO Bankiem Polskim SA umowę pożyczki. 2. Warunki Cenow e Oferty polegają na obniżeniu oprocentow ania w stosunku do oprocentow ania pożyczki gotów kow ej określonego w tabeli nr 4 (która stanow i załącznik do załącznika do niniejszej umow y) dotyczącej oprocentow ania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych oraz pożyczek będących w ofercie, stanow iącej załącznik nr 1 do uchw ały nr 383/E/2007 Zarządu w spraw ie oprocentow ania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankow ych i kredytów udzielanych przez PKO Bank Polski SA klientom rynku detalicznego (z poźn. zm.), z w yłączeniem pożyczki gotów kow ej zabezpieczonej aktyw ami płynnymi, o: 1) 1 p.p. oraz 2) dodatkow o o kolejne 2 p.p. (łącznie 3 p.p.) w przypadku przedłożenia przez pożyczkobiorcę, posiadacza Karty Dużej Rodziny, dokumentów potw ierdzających Kredyt gotów kow y Bezpieczna Gotów ka finansow anie dow olnych potrzeb - obniżenie oprocentow ania kredytu o 2 pp. Kredyt mieszkaniow y Nasz Dom finansow anie dla domu - obniżenie prow izji za udzielenie kredytu o min. 1% kw oty kredytu 3. Nadsański Bank Spółdzielczy w szystkie placów ki - 8 oddziałów, 3 filie, 13 punktów obsługi klienta Konto osobiste JUNIOR dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia - zw olnienie z opłat za przelew y krajow e, w tym do US i ZUS realizow ane przez bankow ość internetową - zw olnienie z opłat za używ anie karty Konta osobiste STUDENT dla osób uczęszczających do szkoły posiadającej status w yższej uczelni lub szkoły policealnej, które nie ukończyły 25 roku życia - zw olnienie z opłat za prow adzenie konta - zw olnienie z opłat za przelew y krajow e, w tym do US i ZUS realizow ane przez bankow ość internetową - zw olnienie z opłat za używ anie karty Konto osobiste STANDARD - zw olnienie z opłat za prow adzenie konta - obniżenie opłat za używ anie karty do 2zł /mc

123 4. Finatio Krzysztof Szymański ul. Warszaw ska 7/ Kielce 1) Dla osoby korzystającej z bezpłatnego doradztw a i zaw ierającej umowę o kredyt hipoteczny za pośrednictw em Partnera w ramach programu rządow ego Mieszkanie dla Młodych bezpłatne św iadczenie rzeczow e do w yboru w postaci: telew izor albo lodów ka albo pralka o w artości maksymalnie zł. 2) Dla osoby korzystającej z bezpłatnego doradztw a i zaw ierającej umowę o kredyt hipoteczny za pośrednictw em Partnera w ramach programu rządow ego Mieszkanie dla Młodych bezpłatne ubezpieczenie na życie oraz bezpłatne ubezpieczenie nieruchomości przez okres 12 miesięcy. 5. Helpdesk Kadrow y Sp.zo.o ul. Zabraniecka Warszaw a porady praw ne z zakresu praw a pracy i ubezpieczeń - ulga 50%, rozliczenie roczne PIT - ulga 50%, odw ołanie od decyzji ZUS i w ypow iedzenia umow y o pracę - ulga 20%, złożenie w niosku o św iadczenia z ZUS - ulga 25%

124 1. Ministerstw o Finansów termin zw rotu podatku dochodow ego od osób fizycznych za dany rok zostanie skrócony do 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkow ego (pod w arunkiem, że zeznanie zostanie w ysłane drogą elektroniczną). 2. Doradca Podatkow y Tadeusz Matyas ul. Kościuszki Bydgoszcz 15% rabatu na w szystkie usługi z cennika oraz bezpłatne rozliczenie roczne

125

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 01.07.2014 r.

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 01.07.2014 r. OFERTA PARTNERÓW Muzea i turystyka 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 1. Wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w wieku do 18 roku życia i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa podmiotu Oferta Tag

Lp. Nazwa podmiotu Oferta Tag OFERTA PARTNERÓW Muzea 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 1. Wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w wieku do 18 roku życia i młodzieży uczącej się

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia przyznane przez Partnerów członkom rodziny wielodzietnej w ramach rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych

Szczególne uprawnienia przyznane przez Partnerów członkom rodziny wielodzietnej w ramach rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Szczególne uprawnienia przyznane przez Partnerów członkom rodziny wielodzietnej w ramach rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych L.p. Partner Zakres szczególnych uprawnień 1. Muzeum Nadwiślański Park

Bardziej szczegółowo

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 12.08.2014 r.

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 12.08.2014 r. OFERTA PARTNERÓW Muzea i turystyka 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 1. Wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w wieku do 18 roku życia i młodzieży

Bardziej szczegółowo

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 20.08.2014 r.

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 20.08.2014 r. OFERTA PARTNERÓW Muzea i turystyka 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 1. Wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w wieku do 18 roku życia i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa podmiotu Oferta

Lp. Nazwa podmiotu Oferta 1 Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. 20% na bilety indywidualne (rabat nie łączy się z ofertami promocyjnymi, biletami rodzinnymi i grupowymi): -trasę turystyczną (z ekspozycją multimedialną), - pobyt rekreacyjny

Bardziej szczegółowo

OFERTA PARTNERÓW. Data aktualizacji: 09.12.2014 r.

OFERTA PARTNERÓW. Data aktualizacji: 09.12.2014 r. OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 09.12.2014 r. Kultura i turystyka 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa podmiotu Oferta

Lp. Nazwa podmiotu Oferta 1 Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. 20% na bilety indywidualne (rabat nie łączy się z ofertami promocyjnymi, biletami rodzinnymi i grupowymi): -trasę turystyczną (z ekspozycją multimedialną), - pobyt rekreacyjny

Bardziej szczegółowo

LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY

LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY lp Nazwa podmiotu Rodzaj ulgi/uprawnień Okres obowiązywania ulg bądź dodatkowych uprawnień (od do, ) 1

Bardziej szczegółowo

1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE

1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE 1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE - reaktor jądrowy Maria w Świerku - spektakle teatralne, - Kino I-MAX 3 D, 4D, 5D, - Powązki - zwiedzanie Cmentarza Wojskowego, - MUZEA: Muzeum Powstania Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2016 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 19 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2016 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 19 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.0.0 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 stycznia 0 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE. INFORMACJA Z REALIZACJI RZĄDOWEGO I SAMORZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH MIASTA KIELCE ZA 2014 rok

MIASTO KIELCE. INFORMACJA Z REALIZACJI RZĄDOWEGO I SAMORZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH MIASTA KIELCE ZA 2014 rok MIASTO KIELCE INFORMACJA Z REALIZACJI RZĄDOWEGO I SAMORZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH MIASTA KIELCE ZA 2014 rok Kielce, 2015 INFORMACJA O REALIZACJI RZĄDOWEGO I SAMORZĄDOWEGO PROGRAMU DLA

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Aktualny cennik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu

Aktualny cennik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu Aktualny cennik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu Hala Sportowa Cennik Hali przy ul. Wysockiego 11a 83,33 zł/h 90,00 zł/h 55,56zł/h 60,00 zł/h 3. Wynajem hali na cele pozostałe (nie komercyjne) 100,00zł/h

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE. INFORMACJA O REALIZACJI SAMORZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH MIASTA KIELCE ZA 2016 rok

MIASTO KIELCE. INFORMACJA O REALIZACJI SAMORZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH MIASTA KIELCE ZA 2016 rok MIASTO KIELCE INFORMACJA O REALIZACJI SAMORZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH MIASTA KIELCE ZA 2016 rok Kielce, 2017 INFORMACJA O REALIZACJI SAMORZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH MIASTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy Na

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze I. KOMPLEKS SPORTOWY UL. SULECHOWSKA 37 1. STADION SPORTOWY (ul. Sulechowska)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XII TYGODNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 27 MAJ 3 CZERWIEC 2011 ROK

PROGRAM XII TYGODNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 27 MAJ 3 CZERWIEC 2011 ROK PROGRAM XII TYGODNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 27 MAJ 3 CZERWIEC 2011 ROK 27.05.2011 R. RYNEK GŁÓWNY (OD STRONY RATUSZA) godz. 11.00 Inauguracja XII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością

Bardziej szczegółowo

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 22.08.2014 r.

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 22.08.2014 r. OFERTA PARTNERÓW Muzea i turystyka 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 1. Wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w wieku do 18 roku życia i młodzieży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/14. Burmistrza Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 61/14. Burmistrza Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 61/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 9 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 9 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.00130.2014 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2013 ROK

KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2013 ROK KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2013 ROK Kraków, styczeń 2013 r. 1/19 Udział wydatków Województwa Małopolskiego na kulturę w stosunku do wydatków

Bardziej szczegółowo

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: r.

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: r. OFERTA PARTNERÓW Muzea i turystyka 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 1. Wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w wieku do 18 roku życia i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 września 2014 r. Poz. 3100 UCHWAŁA NR LX/442/14 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. z dnia 4 września 2014 r.

Białystok, dnia 15 września 2014 r. Poz. 3100 UCHWAŁA NR LX/442/14 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. z dnia 4 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 września 2014 r. Poz. 3100 UCHWAŁA NR LX/442/14 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE z dnia 4 września 2014 r. w sprawie cen biletów za korzystanie z obiektów

Bardziej szczegółowo

KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE ZAŁOśENIA REALIZACJI BUDśETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE ZAŁOśENIA REALIZACJI BUDśETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE ZAŁOśENIA REALIZACJI BUDśETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Kraków, listopad 2013 r. 1/19 Udział wydatków Województwa Małopolskiego na kulturę w stosunku do wydatków

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

24.12 (sobota) BUSKO-ZDRÓJ I OKOLICE

24.12 (sobota) BUSKO-ZDRÓJ I OKOLICE Atrakcja REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W KIELCACH Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach REGIOTEKA pamiątki regionalne Muzeum Narodowe (Dawny Pałac Biskupów) Muzeum Dialogu Kultur Muzeum Zabawek

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 25 marca 2015 roku

Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 25 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi

Bardziej szczegółowo

Udostępnienie: Na szkolne zawody sportowe Dla zorganizowanych grup do 25 osób

Udostępnienie: Na szkolne zawody sportowe Dla zorganizowanych grup do 25 osób CENNIK OPŁAT za wynajęcie/ udostępnienie obiektów sportowo rekreacyjnych oraz stawki opłat za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni I. Obiekty sportowo rekreacyjne przy ul.

Bardziej szczegółowo

Cena : od 206 zł/os*

Cena : od 206 zł/os* 1. BIAŁOWIEŻA 1 dzień - wyjazd w godzinach rannych. Przejazd w stronę Białowieży. Po drodze zwiedzanie skansenu, który znajduje się nieopodal miejscowości Hajnówka. Następnie wizyta w Muzeum Przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

Dla klientów posługujących się kartami abonamentowymi udziela się rabatu w wysokości 20 % na wszystkie usługi

Dla klientów posługujących się kartami abonamentowymi udziela się rabatu w wysokości 20 % na wszystkie usługi WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KNUROWIE 1) Pływalnia Kryta, ul. Szpitalna 23: Bilet wstępu:

Bardziej szczegółowo

CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Dzierżoniowa z 23.01.2017 r. CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI UL. STRUMYKOWA 1, 58-200 DZIERŻONIÓW BASEN KRYTY ul. Sienkiewicza 13, 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI

KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO KRAKOWA I WIELICZKI 2 DNI 1 DZIEŃ: Przyjazd do Krakowa, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Starego Miasta, m.in. Wawel: Katedra, Groby Królewskie, Dzwon

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/118/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wykaz muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wykaz muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wykaz muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1. Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej 2. Muzeum Narodowe

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG I. PŁYWALNIA KRYTA normalny w 60 min. Bez ograniczeń 8% 0,00zł normalny w Bez ograniczeń 8%,00zł normalny w 0 min.

Bardziej szczegółowo

LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY

LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY lp Nazwa podmiotu 1 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i jego oddziały: Rodzaj ulgi/uprawnień 50% zniżki

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016

Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016 Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016 Trasa podstawowa to 2-3 godzinny spacer po Starówce i obejmuje najważniejsze zabytki toruńskiej

Bardziej szczegółowo

Lista Partnerów serwisu KartaBit.pl

Lista Partnerów serwisu KartaBit.pl Lista Partnerów serwisu KartaBit.pl Kategoria usług: Wszystkie Miasto: Wszystkie Atelier Masażu Beaty Juengst 85-111 Bydgoszcz, ul. Podwale 11/9 (w podwórzu) tel: +48 798 569 180 email: beata@atelier-masazu.pl

Bardziej szczegółowo

Cennik MOSiR Kościan na rok 2016

Cennik MOSiR Kościan na rok 2016 Cennik MOSiR Kościan na rok 2016 A. PŁYWALNIA: 1. BILETY obowiązujące od poniedziałku do piątku: a) bilet normalny 10,00 zł /h; w godz. od 8:00 15:00 9,00 zł /h, b) bilet ulgowy 8,00 zł/h; w godz. od 8:00

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 stycznia 2011 r.

Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 stycznia 2011 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 7 / 2 0 1 1 Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów: Hali Sportowej przy ul. Geodetów 45, Stadionu przy ul. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA

OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA Lp. Usługa Opis usługi Czas korzystania Wiek i status osób uprawnionych Cena usługi 1 Bilet jednorazowy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ

RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ Załącznik nr 6 do specyfikacji PCFE.272.87.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ I. Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im.

Bardziej szczegółowo

9 zł/os./1godz. 13 zł/os./2 godz. 13 zł/os./1godz. 15 zł/os./2 godz. 10 zł/os./1godz. 13 zł/os./2 godz. 13 zł/os./1godz. 16 zł/os./2 godz.

9 zł/os./1godz. 13 zł/os./2 godz. 13 zł/os./1godz. 15 zł/os./2 godz. 10 zł/os./1godz. 13 zł/os./2 godz. 13 zł/os./1godz. 16 zł/os./2 godz. 1. Pływalnia Wodny Raj 1.1 Kompleks basenów: DZIEŃ TYGODNIA GODZINA BILET NORMALNY BILET ULGOWY Wartość dopłata za 1 min. Wartość dopłata za 1 min. 6.30 15.00 9 zł/os./1godz. 15 gr. 7 zł/os./1godz. 11

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasady Polityki Rodzinnej Prezydenta RP to m.in.:

Kluczowe zasady Polityki Rodzinnej Prezydenta RP to m.in.: Projekt Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny został zainicjowany i przygotowany dzięki staraniom Sejmiku Województwa Śląskiego i Zarządu Województwa Śląskiego, a jego realizację rozpoczęto 1 września

Bardziej szczegółowo

OFERTA PARTNERÓW. Data aktualizacji: 25.11.2014 r.

OFERTA PARTNERÓW. Data aktualizacji: 25.11.2014 r. OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 25.11.2014 r. Kultura i turystyka 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Powiat Radziejowski Zespół Szkół i Placówek Propozycje dotyczce wycieczek realizowanych w ramach Projektu unijnego 9.1.2. w roku szkolnym 2010/2011

Powiat Radziejowski Zespół Szkół i Placówek Propozycje dotyczce wycieczek realizowanych w ramach Projektu unijnego 9.1.2. w roku szkolnym 2010/2011 Powiat Radziejowski Zespół Szkół i Placówek Propozycje dotyczce wycieczek realizowanych w ramach Projektu unijnego 9.1.2. w roku szkolnym 2010/2011 Bydgoszcz Kwiecie 8-17 Teatr Nie Obiad R.Kapeliski 30+1=31

Bardziej szczegółowo

OFERTA PARTNERÓW. Data aktualizacji: 29.10.2014 r.

OFERTA PARTNERÓW. Data aktualizacji: 29.10.2014 r. OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 29.10.2014 r. Kultura i turystyka 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/229/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/229/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/229/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo rekreacyjnych Miejskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTEJ PŁYWALNI w Woli

KRYTEJ PŁYWALNI w Woli KRYTEJ PŁYWALNI w Woli ul. Pszczyńska 9 43-225 Wola tel. (032) 448 89 31, (032) 448 89 52 kierownik - wew. 27 sekretariat - wew. 26 fax - wew. 25 recepcja - wew. 23 kasa - wew. 30 ratownicy - wew. 29 sauna

Bardziej szczegółowo

KRYTEJ PŁYWALNI w Woli

KRYTEJ PŁYWALNI w Woli KRYTEJ PŁYWALNI w Woli ul. Pszczyńska 9 43-225 Wola tel. (032) 448 89 31, (032) 448 89 52 kierownik - wew. 27 sekretariat - wew. 26 fax - wew. 25 recepcja - wew. 23 kasa - wew. 30 ratownicy - wew. 29 sauna

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie CENNIK USŁUG od 1 grudnia 2015r. BASEN 1. BASEN - BILET NORMALNY - 1h 7,50 zł 2. BASEN - BILET ULGOWY - 1 h ( dzieci, młodzież, studenci do 25 roku życia, emeryci, renciści, niepełnosprawni do 18 roku

Bardziej szczegółowo

Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY?

Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY? Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY? Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro, ul. Okrzei 35, II p., pokój 207, Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów tel. (+23)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/248/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/248/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/248/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 10 marca 2003 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 10 marca 2003 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji. W związku z art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z dnia 02.12.2014r. Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. jednostek, dla których w budżecie 2004 r. zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty dotacji

WYKAZ. jednostek, dla których w budżecie 2004 r. zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty dotacji Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 31 marca 2004 r. WYKAZ jednostek, dla których w budżecie 2004 r. zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty dotacji I. INSTYTUCJE KULTURY L.p. Nazwa Kwota

Bardziej szczegółowo

JESIENNE ATRAKCJE W ZAKOPANEM

JESIENNE ATRAKCJE W ZAKOPANEM JESIENNE ATRAKCJE W ZAKOPANEM FESTIWALE i KONCERTY Rok Witkiewiczów 01.01-31.12.2015 Szczegóły: www.zakopane.eu/artykuly/rok-witkiewicz-w Festiwal Muzyki Kameralnej - Muzyka na Szczytach 12.09-19.09.2015

Bardziej szczegółowo

W góry, na Mazury i nad morze - wakacyjna oferta PKP Intercity

W góry, na Mazury i nad morze - wakacyjna oferta PKP Intercity W góry, na Mazury i nad morze - wakacyjna oferta PKP Intercity Od 23 czerwca rusza wakacyjna oferta PKP Intercity! W okresie letnim przewoźnik uruchomi codziennie ponad 400 pociągów kursujących po Polsce

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY BEMOWO CENNIK. Pływalnia PINGWIN Warszawa ul. Oławska 3 A

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY BEMOWO CENNIK. Pływalnia PINGWIN Warszawa ul. Oławska 3 A Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2014 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY BEMOWO CENNIK Pływalnia PINGWIN Warszawa ul. Oławska 3 A Bilety: normalne, ulgowe, dziecięce, rodzinne, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej deklarowane czynniki ograniczające dostęp do wydarzeń kulturalnych*:

Najczęściej deklarowane czynniki ograniczające dostęp do wydarzeń kulturalnych*: Badania terenowe Najczęściej deklarowane czynniki ograniczające dostęp do wydarzeń kulturalnych*: brak czasu brak pieniędzy zbyt wygórowana cena problemy z dotarciem na wydarzenie z powodu odległości brak

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie akcji Bezpieczne Wakacje 2012

Podsumowanie akcji Bezpieczne Wakacje 2012 Podsumowanie akcji Bezpieczne Wakacje 0 Z inicjatywy Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego służby nadzoru budowlanego województwa opolskiego, przez cały okres wakacji, prowadziły działania

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2014 r. 3 odznaka srebrna i złota Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół 3 wszystkie odznaki

STYCZEŃ 2014 r. 3 odznaka srebrna i złota Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół 3 wszystkie odznaki STYCZEŃ 2014 r. Załącznik nr 1 Lp. Data Dzień Temat Liczba 1. 25 stycznia Sobota MUZEUM KATEDRALNE 3 odznaka brązowa Zwiedzamy kościół pw. Św. Św. Piotra i Pawła Dodatkowo: PAŁAC SZTUKI Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Pływalnia PINGWIN Warszawa ul. Oławska 3 A. Udostępnienie pływalni na zajęcia sportowo rekreacyjne

CENNIK. Pływalnia PINGWIN Warszawa ul. Oławska 3 A. Udostępnienie pływalni na zajęcia sportowo rekreacyjne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54/2015 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY BEMOWO CENNIK Pływalnia PINGWIN Warszawa ul. Oławska 3 A zajęcia sportowo Bilety: normalne, ulgowe, dziecięce,

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO data wynikająca ze u, jeżeli a instytucje akt o utworzeniu 1. 2/1999 22 listopad 1999 r. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul. Matejki 28 zarządzenie nr 14/75 Wojewody Jeleniogórskiego

Bardziej szczegółowo

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 10.09.2014 r.

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 10.09.2014 r. OFERTA PARTNERÓW Kultura i turystyka 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 1. Wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w wieku do 18 roku życia i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE Legenda: ubliczne iepubliczne Wojewódzki Bank Danych AZ adopcja zagraniczna IFORMATOR A ROK 2012 O OŚRODKACH ADOCYJYCH W OLSCE Lp Województwo Miasto azwa Adres Kontakt /? 1 1.zachodniopomorskie Szczecin

Bardziej szczegółowo

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 10.09.2014 r.

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 10.09.2014 r. OFERTA PARTNERÓW Kultura i turystyka 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 1. Wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w wieku do 18 roku życia i młodzieży

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze I. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze Za 1 h 1 230,00 zł Wynajem hali na

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

19. 45 GWIAZDA WIECZORU - JACEK WÓJCICKI WRAZ Z ZESPOŁEM

19. 45 GWIAZDA WIECZORU - JACEK WÓJCICKI WRAZ Z ZESPOŁEM XVI TYDZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 29.05 05.06.2015 r. 29.05.2015 r. - PIĄTEK RYNEK GŁÓWNY OD STRONY RATUSZA INAUGURACJA 10.00 16.00

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER 2012 NOWY ROK 2013

SYLWESTER 2012 NOWY ROK 2013 SYLWESTER 2012 NOWY ROK 2013 SANKT PETERSBURG 7 DNI MIASTO MIEJSCE ZBIORKI DOPŁATA W ZŁ GODZINA WYJAZDU Kraków Ul. Reymonta 22, parking dla autokarów przed 170 00:40 wejściem do hali TS Wisła Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław tel./fax: (71) 782 38 80 adres mailowy: dops.adopcje@dops.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze I. KOMPLEKS SPORTOWY UL. SULECHOWSKA 37 1) Udostępnienie stadionu na zawody

Bardziej szczegółowo

CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13

CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 USŁUGI - pływalnia K 1 Wstęp 1h pływanie 14 zł 8 K 2 Wstęp ulgowy1h pływanie 10 zł 8 Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1817/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 23 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1817/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 23 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1817/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce. Nazwa Ogrodu Botanicznego. Lokalizacja Adres korespondencyjny - Zarządca DOLNOŚLĄSKIE

Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce. Nazwa Ogrodu Botanicznego. Lokalizacja Adres korespondencyjny - Zarządca DOLNOŚLĄSKIE Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce Nazwa Ogrodu Botanicznego Lokalizacja Adres korespondencyjny - Zarządca DOLNOŚLĄSKIE Akademii Medycznej we Wrocławiu Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z filią w Wojsławicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

n i e p e ł n o s p r a w Legia dzieciaki do 13 lat wchodzą za 1 zł d z i e c i o d d o r o k u ż y c i a s e k t o r V I P

n i e p e ł n o s p r a w Legia dzieciaki do 13 lat wchodzą za 1 zł d z i e c i o d d o r o k u ż y c i a s e k t o r V I P n i e p e ł n o s p r a w d z i e c i o d 1 0 d o 1 5 r o k u ż y c i a n a s e k t o r V I P Legia dzieciaki do 13 lat wchodzą za 1 zł Wisła Kraków na ostatni mecz zrobili bilety po 5 zł, dla tych, którzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży KS Widzew Łódź S.A. CENNIK

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży KS Widzew Łódź S.A. CENNIK Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży KS Widzew Łódź S.A. CENNIK Definicje pojęć: Promocja oznacza preferencyjne warunki zakupu biletów i karnetów, do których Klub zastrzega sobie prawo ich zakończenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/2015. Z dniem 17 sierpnia 2015 r. wprowadzam w życie:

Zarządzenie nr 17/2015. Z dniem 17 sierpnia 2015 r. wprowadzam w życie: Frombork, 2015.08.16 Zarządzenie nr 17/2015 Z dniem 17 sierpnia 2015 r. wprowadzam w życie: 1. Cennik biletów wstępu do obiektów muzealnych Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Cennik usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

BILETY WSTĘPU JEDNORAZOWE. WYNAJEM CAŁEGO BASENU godziny 9 00-21 00 350,00 zł.

BILETY WSTĘPU JEDNORAZOWE. WYNAJEM CAŁEGO BASENU godziny 9 00-21 00 350,00 zł. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. PIŁSUDSKIEGO 52A 22-300 KRASNYSTAW NOWY CENNIK PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCY od 11.01.2016 r Dzień Godziny Pierwsze 60 minut /zł BILETY WSTĘPU JEDNORAZOWE Pierwsze 60

Bardziej szczegółowo

1 DZIEŃ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

1 DZIEŃ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Sylwester Praga Karlowe Wary 29.12-01.01.2017 Kraj: Czechy-Austria-Węgry Miejscowość: Praga Transport: Autokar Data ważności: 2016-12-29 Nr katalogowy: Syl/2017 Termin i cena 29.12-01.01.2017 639 zł 1

Bardziej szczegółowo

CENNIK UWAGA! Ceny mogą być znacznie niższe. Wystarczy kupić e-kartę, żeby uzyskać rabat na większość naszych usług!

CENNIK UWAGA! Ceny mogą być znacznie niższe. Wystarczy kupić e-kartę, żeby uzyskać rabat na większość naszych usług! Załącznik do zarządzenia nr 406/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 24 listopada 2016 r. CENNIK UWAGA! Ceny mogą być znacznie niższe. Wystarczy kupić e-kartę, żeby uzyskać rabat na większość naszych usług!

Bardziej szczegółowo

Katalog Ulg i Zwolnień

Katalog Ulg i Zwolnień Katalog Ulg i Zwolnień Bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23.04.2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Cennik korzystania z obiektu

Cennik korzystania z obiektu Hala Basenowa Czas ważności Niedziela Piątek Sobota - Niedziela 6:00-8:00 8:00-22:00 8:00-22:00 Normalny 7 zł 0,70 zł 13 zł 1,30 zł 16 zł 1, zł Ulgowy 7 zł 0,70 zł 9 zł 0,90 zł 11 zł 1,10 zł Familijny

Bardziej szczegółowo

Lato 2017 z Krakowską Kartą Rodzinną

Lato 2017 z Krakowską Kartą Rodzinną Lato 2017 z Krakowską Kartą Rodzinną 2017-07-07 Krakowska Karta Rodzinna Dzieci i młodzież, legitymujące się ważną Krakowską Kartą Rodzinną, zapraszamy w okresie wakacyjnym do aktywnego spędzenia czasu

Bardziej szczegółowo

1. KOMPLEKS SPORTOWY Us ugi Hotelarskie, ul. Unis awy 29

1. KOMPLEKS SPORTOWY Us ugi Hotelarskie, ul. Unis awy 29 Cennik korzystania z miejskich obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR w Szczecinie Załącznik do Zarządzenia Nr.../12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia... 2012r. 1. KOMPLEKS SPORTOWY Us ugi Hotelarskie,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA IMPREZ NA DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2016

PROPOZYCJA IMPREZ NA DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2016 PROPOZYCJA IMPREZ NA DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2016 JURA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKA WARIANT A ŻARKI : sanktuarium MB w Leśniowie, Szlak Kultury Żydowskiej, kawa i ciastko w miejscowej karczmie ZŁOTY POTOK

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH. Aktualny Katalog Ulg

WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH. Aktualny Katalog Ulg WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH Aktualny Katalog Ulg Podmioty, uczestniczące w Programie Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych (stan na dzień 29.08.2014 r.) INSTYTUCJE KULTURY - 50 % zniżki od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer

REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer REGULAMIN AKCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Program Lojalnościowy Punktomania Schulte Ufer 1. Organizatorem akcji jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska

Bardziej szczegółowo