Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2600 classic

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2600 classic"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2600 classic Wydanie 1

2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-340 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię Deklaracji zgodności można znaleźć pod adresem phones/declaration_of_conformity/ Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Navi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja i przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Patent amerykański nr i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright ) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.

3 Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

4 W ŻADNYM WYPADKU I W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB. ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST TAK JAK JEST AS IS. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów firmy Nokia. Kontrola eksportowa Produkt ten zawiera w sobie elementy, technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym i w innych krajach przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione. Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

5 PRZEZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE TAK, JAK SĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCZYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW. ANONS FCC/INDUSTRY CANADA To urządzenie może zakłócać odbiór audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie uda się wyeliminować, wtedy FCC lub Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia /Wydanie 1

6 Spis treści Dla własnego bezpieczeństwa Informacje ogólne...13 Kilka słów o urządzeniu...13 Usługi sieciowe...13 Akcesoria...14 Kody dostępu...15 Pomoc techniczna firmy Nokia Szybki start...17 Instalacja karty SIM i baterii...17 Ładowanie baterii...17 Wymiana przedniej pokrywy...18 Antena...19 Pasek...20 Klawisze i inne elementy...20 Włączanie i wyłączanie telefonu...21 Tryb gotowości...22 Blokada klawiatury...22 Funkcje niewymagające karty SIM Połączenia...23 Nawiązywanie i odbieranie połączeń...23 Głośnik...24 Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe Wpisywanie tekstu...25 Tryby tekstowe...25 Tradycyjna metoda wpisywania tekstu...26 Słownikowa metoda wprowadzania tekstu Nawigacja po menu...27

7 6. Wiadomości...27 Wiadomości tekstowe i multimedialne...28 Wiadomości tekstowe (SMS)...28 Wiadomości multimedialne (MMS)...29 Tworzenie wiadomości tekstowej lub multimedialnej Kreator konfiguracji poczty Pisanie i wysyłanie wiadomości e- mail...31 Pobieranie wiadomości e- mail...31 Wiadomości bezpośrednie...32 Wiadomości audio Nokia Xpress...32 Czat...33 Wiadomości głosowe...33 Spis treś ci Ustawienia wiadomości Kontakty Rejestr połączeń Ustawienia...37 Profile...37 Dźwięki...37 Wyświetlacz...38 Data i godzina...38 Skróty...39 Łączność...39 Technologia bezprzewodowa Bluetooth...39 Dane pakietowe...41 Transfer danych...42 Telefon i połączenia...44 Akcesoria...45 Konfiguracja...45 Przywracanie ustawień fabrycznych...46

8 Spis treś ci 10. Menu operatora Galeria Multimedia...47 Aparat fotograficzny i kamera wideo...47 Dostrajanie się do stacji radiowych...48 Dyktafon Aplikacje Organizator...51 Budzik...51 Kalendarz i lista spraw Internet...52 Nawiązywanie połączenia z usługą...53 Ustawienia wyglądu...54 Pamięć cache...55 Skrzynka usług sieciowych...55 Zabezpieczenia przeglądarki Usługi SIM Informacje o bateriach...57 Ładowanie i rozładowywanie baterii...57 Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia...59 Hologram identyfikacyjny...60 Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?...60 Eksploatacja i konserwacja...62 Pozbywanie się urządzenia...64

9 Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie...65 Małe dzieci...65 Środowisko pracy...65 Aparatura medyczna...66 Wszczepiane urządzenia medyczne...66 Aparaty słuchowe...67 Pojazdy mechaniczne...68 Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją...69 Telefony alarmowe...70 INFORMACJE O CERTYFIKATACH (SAR)...71 Spis treś ci Indeks...74

10 Dla własnego bezpieczeństwa Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji. NIE RYZYKUJ Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze. ZAKŁÓCENIA Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

11 Dla wł asnego bezpieczeń stwa WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w pobliżu aparatury medycznej. WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie. WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO Nie używaj urządzenia na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów. WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj urządzenia w rejonie odpalania ładunków wybuchowych. PROFESJONALNY SERWIS Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 11

12 Dla wł asnego bezpieczeń stwa BATERIE I AKCESORIA Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów. WODOODPORNOŚĆ To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

13 1. Informacje ogólne Kilka słów o urządzeniu Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach EGSM 900 i GSM Więcej o sieciach komórkowych dowiesz się od swojego usługodawcy. Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, przesyłanie lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe. Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Usługi sieciowe Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 13

14 Informacje ogólne wszystkich sieciach; w innych sieciach może być wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych specyficznych dla danego języka znaków lub usług. Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przestawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy. Akcesoria Praktyczne wskazówki dotyczące użytkowania akcesoriów Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę nie za przewód Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

15 Informacje ogólne Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo. Tylko specjaliści mogą instalować skomplikowane akcesoria samochodowe. Kody dostępu Kod zabezpieczający uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu. Kod PIN, dostarczany wraz z kartą SIM, uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z tej karty. Kod PIN2 jest dostarczany z niektórymi kartami SIM i jest niezbędny do korzystania z niektórych usług. Jeśli trzykrotnie wprowadzisz błędny kod PIN lub PIN2, pojawi się żądanie wprowadzenia kodu PUK lub PUK2. Jeśli nie znasz tych kodów, zwróć się po nie do usługodawcy. Kod PIN modułu jest potrzebny, żeby uzyskać dostęp do informacji w module zabezpieczeń karty SIM. Kod PIN podpisu może być potrzebny do składania podpisów cyfrowych. Hasło zakazu jest niezbędne do korzystania z usługi zakazu niektórych połączeń. Aby określić w telefonie ustawienia kodów dostępu i zabezpieczeń, wybierz Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 15

16 Informacje ogólne Pomoc techniczna firmy Nokia Najnowszą wersję niniejszego przewodnika, dodatkowe informacje, pliki do pobrania i usługi związane z danym produktem firmy Nokia można znaleźć pod adresem lub w lokalnej witrynie firmy Nokia. Usługa ustawień konfiguracji Pod adresem można pobrać bezpłatne ustawienia konfiguracyjne wiadomości MMS i e- mail, usług GPRS i innych usług obsługiwanych przez dany model telefonu. Oprogramowanie Nokia PC Suite Pakiet PC Suite i związane z tym pakietem informacje możesz znaleźć w witrynie Obsługa klienta Aby skontaktować się z biurem obsługi klienta, sprawdź listę lokalnych centrów kontaktowych Nokia Care pod adresem Konserwacja Najbliższe centrum obsługi firmy Nokia świadczące usługi naprawcze można znaleźć pod adresem repair Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

17 Szybki start 2. Szybki start Instalacja karty SIM i baterii Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM. 1. Naciśnij przycisk zwalniający, zdejmij tylną obudowę (1) i wyjmij baterię (2). 2. Do uchwytu włóż kartę SIM (3). 3. Włóż baterię (4) i zamknij tylną odbudowę (5). Ładowanie baterii Przed użyciem ładowarki należy sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do zasilania tego urządzenia przeznaczona jest ładowarka AC Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 17

18 Szybki start Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika. Do zasilania telefonu przeznaczona jest bateria BL-5BT. O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę nie za przewód. 1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej. 2. Kabel ładowarki podłącz do złącza ładowania w telefonie. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu. Wymiana przedniej pokrywy Uwaga: Przed zdjęciem obudów wyłącz urządzenie i odłącz od niego ładowarkę oraz inne akcesoria. Zdejmując czy zakładając obudowy, staraj się nie dotykać Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

19 elementów elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze zdjętymi obudowami. 1. Naciśnij przycisk zwalniający i zdejmij tylną obudowę (1). 2. Ostrożne zdejmij przednią pokrywę (2, 3). 3. Zrównaj dolną krawędź przedniej pokrywy z dolną krawędzią telefonu (4), naciśnij na pokrywę i ją zatrzaśnij (5). Antena Szybki start Uwaga: Urządzenie może być wyposażone zarówno w antenę wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby funkcjonującej anteny. Kontakt z anteną wpływa na jakość komunikacji, może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii i może spowodować skrócenie żywotności baterii. Na ilustracji obszar anteny został zaznaczony szarym kolorem Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 19

20 Szybki start Pasek Zdejmij tylną obudowę, przełóż i zaciśnij pasek, jak pokazano na rysunku, i zamknij tylną obudowę. Klawisze i inne elementy 1 Słuchawka 2 Wyświetlacz 3 Klawisze wyboru 4 Klawisz Navi : w dalszej części tekstu nazywany klawiszem przewijania 5 Klawisz połączenia 6 Klawisz zakończenia i klawisz wyłącznika Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

21 Szybki start 7 Przelotka na pasek 8 Obiektyw kamery 9 Głośnik 10 Przycisk zwalniający 11 Mikrofon 12 Złącze zestawu słuchawkowego 13 Złącze ładowarki Uwaga: Nie dotykaj tego złącza; jest ono przeznaczone tylko do użytku pracowników serwisu. Włączanie i wyłączanie telefonu Aby telefon włączyć lub wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 21

22 Szybki start Tryb gotowości O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości. 1 Moc sygnału sieci komórkowej 2 Poziom naładowania baterii 3 Nazwa sieci lub logo operatora 4 Funkcje klawiszy wyboru Lewy klawisz wyboru to Idź do do funkcji umieszczonych na liście skrótów własnych. Gdy pojawi się ta lista, wybierz Opcje > Wybierz opcje, aby zobaczyć dostępne funkcje, lub wybierz Opcje > Ustal kolejność, aby zmienić kolejność funkcji na liście skrótów. Blokada klawiatury Aby uniknąć skutków przypadkowych naciśnięć klawiszy, wybierz Menu i przez 3,5 sekundy naciskaj *, żeby zablokować klawiaturę. Aby odblokować klawiaturę, wybierz Odblok. i przez 1,5 sekundy naciskaj *. Jeśli Kod zabezpiecz. blokadę klawiat. jest włączony, to wprowadź kod zabezpieczeń, gdy pojawi się takie żądanie Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

23 Połączenia Aby klawiatura blokowała się automatycznie po upływie zadanego czasu przebywania telefonu w trybie gotowości, wybierz Menu > Ustawienia > Ustawienia telefonu > Autoblokada klawiatury > Tak. Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zablokuje się automatycznie. Nawet gdy urządzenie lub klawiatura są zablokowane, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Funkcje niewymagające karty SIM Niektórych funkcji tego telefonu można używać bez zainstalowanej karty SIM. Należy do nich radio, gry i wymiana danych z kompatybilnym komputerem lub innym kompatybilnym urządzeniem. Funkcji, których nazwy w menu są przyciemnione, nie można używać. 3. Połączenia Nawiązywanie i odbieranie połączeń Aby nawiązać połączenie, wprowadź numer telefonu, a gdy potrzeba, poprzedź ten numer kodem kraju i numerem kierunkowym. Naciśnij klawisz połączenia, aby wywołać 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 23

24 Połączenia wprowadzony numer. Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność w słuchawce lub w zestawie słuchawkowym, przewiń odpowiednio w prawo lub w lewo. Aby odebrać przychodzące połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Aby odrzucić połączenie bez jego odbioru, naciśnij klawisz zakończenia. Głośnik Jeśli opcje Głośnik i Telefon są dostępne, możesz wybrać jedną z nich, żeby w rozmowie telefonicznej używać głośnika lub słuchawki telefonu. Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne. Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe Aby przypisać numer telefonu do jednego z klawiszy numerycznych (2 do 9), wybierz Menu > Kontakty > Proste wybieranie, przewiń do żądanego numeru i wybierz Przypisz. Wprowadź żądany numer telefonu lub wybierz Szukaj i zapisany kontakt. Aby włączyć funkcję prostego wybierania, wybierz Menu > Ustawienia > Ustawienia połączeń > Proste wybieranie > Tak Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

25 Wpisywanie tekstu Aby nawiązać połączenie metodą prostego wybierania, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj żądany klawisz numeryczny. 4. Wpisywanie tekstu Tryby tekstowe Istnieją dwie metody wprowadzania tekstu: metoda tradycyjna i metoda słownikowa. W trakcie wprowadzania tekstu, naciśnij i przytrzymaj Opcje, aby przełączać się między tradycyjną metodą wprowadzania tekstu (oznaczoną symbolem ), a metodą słownikową (oznaczoną symbolem ). W metodzie słownikowej nie wszystkie języki są dostępne. O wielkości liter informuje wskaźnik, lub. Aby zmienić wielkość liter, naciśnij #. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny (symbol ), naciśnij i przytrzymaj #, a następnie wybierz Tryb numeryczny. Aby zmienić tryb numeryczny na tekstowy, naciśnij i przytrzymaj #. Aby ustawić język tekstu, wybierz Opcje > Język tekstu Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 25

26 Wpisywanie tekstu Tradycyjna metoda wpisywania tekstu Naciskaj klawisz numeryczny (od 2 do 9), aż pojawi się żądany znak. Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka. Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora, po czym wprowadź tę literę. Dostęp do najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych można uzyskać, naciskając kilkakrotnie klawisz numeryczny 1 lub naciskając *, aby wybrać znak specjalny. Słownikowa metoda wprowadzania tekstu Słownikowa metoda wprowadzania tekstu korzysta z wbudowanego słownika, do którego można również dodawać nowe słowa. 1. Zacznij wpisywać słowo, używając klawiszy od 2 do 9. Naciskaj każdy klawisz tylko raz dla danej litery. 2. Aby zatwierdzić słowo, wprowadzając spację, naciśnij 0. Jeśli słowo jest nieprawidłowe, ponownie naciśnij *, a następnie wskaż na liście żądane słowo Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

27 Znak? na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz Literow.. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij Zapisz. Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciskając prawy klawisz przewijania. Wpisz pozostałą część wyrazu i zatwierdź go w całości. 3. Rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu. 5. Nawigacja po menu Funkcje telefonu zostały pogrupowane w różnych menu. Nie wszystkie funkcje menu są opisane w tym dokumencie. W trybie gotowości wybierz Menu, a potem żądane menu i jego podmenu. Wybierz Wyjdź lub Wróć, aby opuścić aktualny poziom menu. Jeśli chcesz bezpośrednio wrócić do trybu gotowości, naciśnij klawisz zakończenia. Aby zmienić widok menu, wybierz Menu > Opcje > Widok gł. menu > Lista lub Tabela. 6. Wiadomości Nawigacja po menu Posługując się urządzeniem, możesz czytać, pisać, wysyłać i zapisywać wiadomości tekstowe, multimedialne, wiadomości audio i wiadomości bezpośrednie, a także wiadomości . Z usług wiadomości możesz korzystać 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 27

28 Wiadomoś ci tylko wtedy, gdy Twoja sieć komórkowa (lub usługodawca) obsługuje odpowiednie do tego funkcje. Wiadomości tekstowe i multimedialne Posługując się tym urządzeniem, możesz utworzyć wiadomość i opcjonalnie dołączyć do niej na przykład zdjęcie. Po dołączeniu pliku telefon automatycznie zamieni wiadomość tekstową na wiadomość multimedialną. Wiadomości tekstowe (SMS) Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości są wysłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla niektórych języków zajmują zwykle więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Aby móc wysyłać wiadomości tekstowe lub SMS , musisz zapisać numer centrum wiadomości. Wybierz Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

29 Wiadomoś ci Menu > Wiadomości > Ustawienia wiadomości > Wiadomości SMS > Centra wiadomości > Dodaj centrum, wprowadź nazwę oraz numer otrzymany od usługodawcy. Wiadomości multimedialne (MMS) Wiadomość multimedialna może zawierać tekst, zdjęcia, pliki audio i pliki wideo. Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS. Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachowa ć ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera. W sprawie dostępności usługi wiadomości multimedialnych i warunków aktywacji zwróć się do usługodawcy. Można także pobrać ustawienia konfiguracji. Patrz Pomoc techniczna firmy Nokia, str. 16. Tworzenie wiadomości tekstowej lub multimedialnej 1. Wybierz Menu > Wiadomości > Utwórz wiadomość > Wiadomość Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 29

30 Wiadomoś ci 2. Aby dodać odbiorców, przewiń do pola Do: i wprowadź numer odbiorcy lub adres bądź wybierz Dodaj, aby móc wybrać odbiorców z dostępnych opcji. Wybierz Opcje, aby dodać odbiorców i tematy oraz aby ustawić opcje wysyłania. 3. Przewiń do pola Tekst: i wprowadź tekst wiadomości. 4. Aby do wiadomości dołączyć jakiś materiał, przejdź do paska załączników w dolnej części wyświetlacza i wybierz żądany typ zawartości. 5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij Wyślij. W górnej części wyświetlacza pokazany jest typ wiadomości, który zmienia się automatycznie wraz ze zmianą jej zawartości. Usługodawca może naliczyć różne opłaty w zależności od typu wiadomości. W sprawie tych opłat skontaktuj się z usługodawcą. Aby czytać, pisać i wysyłać wiadomości , trzeba z telefonu mieć dostęp do własnego konta typu POP3 lub IMAP4. Uwaga: aplikacja to coś innego niż funkcja SMS . Aby móc korzystać z poczty elektronicznej, należy założyć konto i wprowadzić prawidłowe ustawienia. W sprawie dostępności i ustawień konta zwróć się do Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

31 Wiadomoś ci usługodawcy poczty elektronicznej. Ustawienia poczty e- mail możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Kreator konfiguracji poczty Jeśli w telefonie nie określono żadnych ustawień poczty e- mail, automatycznie uruchamiany jest kreator konfiguracji. Aby uruchomić kreatora konfiguracji dla dodatkowego konta , wybierz Menu > Wiadomości oraz istniejące konto . Aby uruchomić kreatora konfiguracji poczty , wybierz Opcje > Dodaj skrz. poczt.. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Pisanie i wysyłanie wiadomości Aby napisać wiadomość , wybierz Menu > Wiadomości > Utwórz wiadomość > Wiadom. e- mail. Aby do wiadomości dodać załącznik, wybierz Opcje > Wstaw. Aby wysłać wiadomość , naciśnij klawisz połączenia. Jeśli trzeba, wybierz żądane konto poczty elektronicznej. Pobieranie wiadomości Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 31

32 Wiadomoś ci Aby wybrać tryb pobierania, najpierw wybierz Menu > Wiadomości > Ustawienia wiadomości > Wiadomości > Edytuj skrzynki pocztowe, a potem żądaną skrzynkę pocztową i Ustawienia pobierania > Tryb pobierania. Aby pobrać wiadomość , wybierz Menu > Wiadomości i żądaną skrzynkę pocztową (jeśli trzeba, potwierdź chęć połączenia się z tą skrzynką). Wiadomości bezpośrednie Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe, które są wyświetlane natychmiast po odebraniu. 1. Aby napisać wiadomość błyskawiczną, wybierz Menu > Wiadomości > Utwórz wiadomość > Wiad. bezpośr.. 2. Wprowadź numer telefonu odbiorcy, napisz wiadomość (maksymalnie 70 znaków) i wybierz Wyślij. Wiadomości audio Nokia Xpress Wygodny sposób tworzenia i wysyłania wiadomości audio z wykorzystaniem MMS. 1. Wybierz Menu > Wiadomości > Utwórz wiadomość > Wiadom. audio. Otworzy się aplikacja Dyktafon Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

33 Wiadomoś ci 2. Nagraj swoją wiadomość. 3. W polu Do: wprowadź jeden lub więcej numerów telefonów lub wybierz Dodaj, aby pobrać żądany numer. 4. Aby wysłać wiadomość, wybierz Wyślij. Czat Czat (usługa sieciowa) umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych do użytkowników będących w trybie online. Aby móc korzystać z tej usługi, musisz ją subskrybować. Musisz też zarejestrować się w usłudze czatu, z której chcesz korzystać. W sprawie dostępności tych usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą. Wygląd menu może się różnić w zależności od usługodawcy czatu. Aby połączyć się z usługą, wybierz Menu > Wiadomości > Czat i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Wiadomości głosowe Poczta głosowa jest usługą sieciową, z której można korzystać po wykupieniu abonamentu. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 33

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2330 classic

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2330 classic Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2330 classic 9214217 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-512 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300 9253368 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-217 jest zgodny z 0434 zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator 9251260 Wydanie 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RA-6 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia E51. Wydanie 3

Instrukcja obsługi urządzenia E51. Wydanie 3 Instrukcja obsługi urządzenia E51 Wydanie 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-244 / RM-426 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia E66. 9207019 Wydanie 1

Instrukcja obsługi urządzenia E66. 9207019 Wydanie 1 Instrukcja obsługi urządzenia E66 9207019 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-343 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Wydanie 2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E66 Wydanie 5 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-343 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM i baterii 8 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 06 Dual SIM Wydanie. PL Spis treści Klawisze i części...5 Wkładanie karty SIM i baterii...7 Wkładanie drugiej karty SIM...8 Wkładanie karty pamięci...9 Ładowanie baterii...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 6.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Znajdowanie pomocy 8 Pomoc techniczna 8 Aktualizowanie oprogramowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 300

Instrukcja obsługi Nokia 300 Instrukcja obsługi Nokia 300 Wydanie 1.2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i części 5 Wkładanie karty SIM i baterii 5 Wkładanie karty pamięci 7 Ładowanie baterii 8 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C6-00

Instrukcja obsługi Nokia C6-00 Instrukcja obsługi Nokia C6-00 Wydanie 4.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Pamięć współdzielona 7 Magnesy i pola magnetyczne 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N900. Wydanie 4

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N900. Wydanie 4 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N900 Wydanie 4 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 7 Znajdowanie pomocy 8 Przeczytaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 311

Podręcznik użytkownika Nokia 311 Podręcznik użytkownika Nokia 311 Wydanie 1.3 PL Spis treści Pierwsze kroki...7 Klawisze i części...7 Wkładanie karty SIM i baterii...10 Wkładanie karty pamięci...11 Włączanie...12 Ładowanie baterii...13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 700

Instrukcja obsługi Nokia 700 Instrukcja obsługi Nokia 700 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie baterii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C7 00

Instrukcja obsługi Nokia C7 00 Instrukcja obsługi Nokia C7 00 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Szybki start 8 Klawisze i części 8 Wkładanie karty SIM i baterii 10 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci 12 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8 00

Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Wydanie 2.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C6 01

Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo