Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku"

Transkrypt

1 Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku Spis treści Rozdział I Postanowienia wstępne Rozdział II Obowiązki pracodawcy Rozdział III Obowiązki pracownika Rozdział IV Czas pracy- porządek pracy Rozdział V Naruszenie Regulaminu Rozdział VI Dyscyplina pracy Rozdział VII Urlopy- zwolnienia od pracy-zastępstwa pracowników nieobecnych Rozdział VIII Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpoŝarowa Rozdział IX Ochrona pracy kobiet Rozdział X Nagrody i wyróŝnienia Rozdział XI Wypłata wynagrodzeń-potrącenia. 0odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Rozdział XII Postanowienia końcowe Załączniki str.1 str.2 str.3 str.4 str.7 str.9 str.10 str.13 str.14 str.15 str.15 str.17

2 Na podstawie przepisów : art Kodeks pracy art. 27 ust.4 i art.30 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych /Dz.U. nr 55,poz.141 z późniejszymi zmianami/ ustalam Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku o następującej treści: Postanowienia wstępne Rozdział I Artykuł 1 Podstawę prawną ustaleń Regulaminu Pracy stanowią przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o Związkach Zawodowych. Artykuł 2 Regulamin Pracy, zwany w dalszej części Regulaminem, jest aktem normatywnym, ustalającym wewnętrzną organizację i porządek w zakładzie pracy oraz określającym związane ze stosunkiem pracy obowiązki pracodawcy i pracowników. Artykuł 3 Celem Regulaminu jest sprecyzowanie reguł porządku pracy, ułatwiających jej naleŝyty przebieg oraz dostosowanie podstawowych zasad prawa pracy do warunków istniejących w zakładzie pracy. Artykuł 4 Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko. Artykuł 5 1.KaŜdy pracownik przed dopuszczeniem go do pracy powinien zaznajomić się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie. 2.Pracownik podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, które załącza się do jego akt osobowych. 3.Zakres praw i obowiązków pracowników określają: 1/ ogólne przepisy prawa pracy, 2/ ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela i inne akty prawa oświatowego, 3/ niniejszy Regulamin inne akty prawa wewnątrzszkolnego, 4/ zawarte z pracownikami akty nawiązania stosunku pracy, 5/ indywidualne zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.

3 Artykuł 6 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) pracodawcy rozumie się przez to dyrektora szkoły 2) organie prowadzącym - rozumienie się przez to Prezydenta Miasta Białegostoku. 2) przepisach prawa pracy rozumie się przez to przepisy Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela oraz przepisy wydane na ich podstawie, 3) zakładowej organizacji związkowej rozumie się przez to Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białymstoku, Komisję Zakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Region Białystok, 4) pracownikach- rozumie się przez to nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkole. Rozdział II Obowiązki pracodawcy Artykuł 7 Do obowiązków pracodawcy naleŝy w szczególności: 1/ zaznajomienie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami, 2/ organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak równieŝ osiągnięcie przez pracowników przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji naleŝytej jakości pracy, 3/ zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, 4/ zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznie szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przeprowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie bhp, 5/ przydzielenie pracownikom odzieŝy ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej według norm określonych przepisami prawa załącznik nr 1 i 2, 6/ terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia przelewem na bankowe konto osobiste pracowników lub bezpośrednio w kasie szkolnej. 7/ ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 8/ stwarzanie pracownikom podejmującym pracę po raz pierwszy warunków sprzyjających przystosowaniu się do naleŝytego wykonywania pracy, 9/ zaspakajanie, w miarę posiadanych środków, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracownikówdysponując Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z odrębnym regulaminem, 10/ stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy, 11/ zabezpieczenie warunków ochrony przeciwpoŝarowej w zakresie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz zaznajomienie pracowników z przepisami p. poŝ, m.in. w formie szkoleń w tym zakresie. 12/ informowanie pracowników o ryzyku zawodowym wiąŝącym się z wykonywaną pracą 13/ zaznajomienie pracownika z przepisami dotyczącymi zachowania tajemnicy słuŝbowej, zawodowej i państwowej. 14/ ścisła współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w Szkole. 15/szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.

4 16/ przydzielenie pracownikom odpowiednio zabezpieczonych miejsc na przechowywanie narzędzi pracy, odzieŝy wierzchniej, roboczej,ochronnej i sprzętu osobistego. Rozdział III Obowiązki pracownika Artykuł 8 1.Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumienie i staranie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełoŝonych, które dotyczą pracy. 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 1/ rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę, 2/ przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 3/ naleŝycie wykonywać polecenia przełoŝonych dotyczące pracy, 4/ przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a takŝe przepisów przeciwpoŝarowych, a w szczególności pracownik jest obowiązany: a/ znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktaŝu z tego zakresu, b/ wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełoŝonych, c/ dbać o ład i porządek w miejscu pracy oraz naleŝyty stan sprzętu i urządzeń, d/ stosować środki ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem, e/ poddawać się badaniom lekarskim wstępnym/ przy podejmowaniu zatrudnienia/ oraz okresowym, kontrolnym i profilaktycznym, f/ niezwłocznie zawiadomić przełoŝonego o zauwaŝonym wypadku w pracy lub zagroŝeniu Ŝycia ludzkiego lub zdrowia, g/ znać i przestrzegać obowiązujące na danym stanowisku pracy zasady bezpieczeństwa poŝarowego oraz znać lokalizację podręcznego sprzętu gaśniczego, a takŝe posiadać umiejętność posługiwania się nim, h/ współdziałać z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 5/ przejawiać koleŝeński stosunek do współpracowników, okazywać pomoc pracownikom nowozatrudnionym, 6/ dbać o mienie zakładu pracy, w tym równieŝ o przydzieloną odzieŝ ochronną, 7/ podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez pracodawcę, jak równieŝ poprzez samokształcenie i doskonalenie zawodowe, 8/ przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w zakładzie pracy. 3. W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownicy są zobowiązani: 1/ zwrócić pracodawcy pobrane narzędzia i pomoce naukowe, odzieŝ ochronną, sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŝ roboczą, jeŝeli nie minął termin jej uŝywalności, 2/ rozliczyć się z pracodawcą z pobranych zaliczek i poŝyczek, 3/ załatwić formalności związane z kartą obiegową zwolnienia, 4. Pracowników obowiązuje zakaz wykorzystywania w celach prywatnych łączności, kserokopiarki, komputerów, drukarki, wyposaŝenia pomieszczeń szkolnych lub innego mienia szkoły.

5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą pracodawcy moŝliwe jest odstąpienie od ustaleń zawartych powyŝej. 5. Pracownicy zobowiązani są godnie reprezentować Szkołę i dbać o jej dobre imię oraz zachowywać tajemnice słuŝbową. Rozdział IV Czas pracy Porządek Pracy Artykuł 9 1.Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. 2.Czas pracy winien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. Artykuł 10 1.Czas pracy pracowników nie będących nauczycielami nie moŝe przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.nie dotyczy to pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu. 2. Czas pracy wszystkich pracowników administracji i obsługi wynosi 8 godzin na dobę. Nie dotyczy to pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu. 3.Czas pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu wynosi 8 godzin na dobę. Dobowy wymiar czasu pracy tych pracowników moŝe być podwyŝszony do 12 godzin na dobę. 4.Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie moŝe przekraczać 40 godzin na tydzień. 5.W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować: 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami, 2) inne czynności wynikające z rocznego planu pracy szkoły, Statutu Szkoły i indywidualnego przydziału obowiązków, 3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 6.Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu ustalają indywidualne umowy o pracę oraz zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. Artykuł 11 Pracownicy administracyjno-obsługowi potwierdzają przybycie do pracy przez osobiste podpisanie listy obecności. Nauczyciele potwierdzają to składaniem podpisów w dziennikach lekcyjnych. Lista obecności pracowników obsługi i administracji znajduje się w portierni szkolnej.

6 Artykuł 12 W zakładzie pracy prowadzona jest ewidencja czasu pracy pracowników zgodna z wymogami Kodeksu Pracy. Artykuł 13 1.Rozkład czasu pracy nauczycieli jest uregulowany szczegółowo w obowiązującym planie zajęć lekcyjnych a takŝe wynika z zadań, które nauczyciel ma do wykonania w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy. 2. Rozkład czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami ustala się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy stanowi on załącznik nr 4 regulaminu dla pracowników zatrudnionych w budynku przy ulicy Konopnickiej 3 i nr 5 dla pracowników zatrudnionych w budynku przy ulicy Słowackiego 4. 3.Tygodniowy harmonogram czasu pracy poszczególnych pracowników ustala pracodawca w oparciu o zasady określone w ust.2 4. Pracodawca moŝe w uzasadnionych przypadkach dokonać niezbędnych odstępstw od rozkładu czasu pracy określonego w art.13 dla poszczególnych pracowników, albo ustalić indywidualny dla nich rozkład czasu pracy. 5. W czasie nieobecności pracownika spowodowanej zwolnieniem lekarskim, urlopem, korzystaniem z dnia wolnego od pracy lub innymi przyczynami pracodawca moŝe zatrudnić innego pracownika na zastępstwo. 1) jeŝeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca moŝe w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

7 Artykuł 14 1.Pora nocna obejmuje 8 godzin i trwa od godziny do godziny Za kaŝdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o wynagrodzeniu./ tj.20%/ 3.Niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uwaŝa się pracę wykonywaną pomiędzy godzina 6.00 w tym dniu, a 6.00 następnego dnia. Artykuł 15 Poza godzinami pracy określonymi w art.13 na terenie szkoły moŝe przebywać pracownik jedynie w przypadkach uzasadnionych, za zgodą pracodawcy. Artykuł 16 W czasie pracy pracownicy zatrudnieni w co najmniej w 6-cio godzinnym wymiarze czasu pracy na dobę mają prawo do 15-minutowej przerwy,która jest wliczana do normalnego czasu pracy. Przerwy trwają dla I zmiany godz do 12.00, dla II zmiany godz Artykuł 17 KaŜdy pracownik zobowiązany jest znajdować się przez cały czas pracy na swoim stanowisku pracy. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy przed końcem czasu pracy w danym dniu jest zabronione. Artykuł 18 Wyjście w czasie pracy poza teren zakładu moŝe nastąpić za zgodą pracodawcy bądź osoby upowaŝnionej po wpisaniu się do ksiąŝki wyjść pracowników.

8 Rozdział V Naruszenie regulaminu środki dyscyplinujące Artykuł Za cięŝkie naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy oraz podstawowych obowiązków pracowniczych mogące stanowić przyczynę uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika uznaje się: 1) niewykonywanie pracy lub niedbałe wykonanie pracy, która jest określona zakresem obowiązków pracownika lub została polecona do wykonania przez pracodawcę. 2) kradzieŝ, bezprawne uŝycie, umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia szkoły lub popełnienie innego rodzaju przestępstwa przeciwko mieniu szkoły, 3) naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy słuŝbowej, 4) spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie przed upływem czasu pracy, 5) niewykonywanie poleceń przełoŝonych dotyczących zakresu obowiązków i odpowiedzialności oraz zadań wynikających ze statutu szkoły i planu pracy szkoły, 6) zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy lub takie zachowanie wobec przełoŝonych, innych pracowników, uczniów, rodziców lub interesantów, które jest raŝąco sprzeczne z powszechnie uznawanymi normami współŝycia społecznego, 7) fałszowanie dokumentów związanych z wykonywaną pracą, 8) stawienie się do pracy po spoŝyciu alkoholu lub spoŝywanie alkoholu w czasie lub w miejscu pracy, 9) raŝące naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpoŝarowych. Artykuł 20 1.W przypadku cięŝkiego naruszenia ustalonego porządku i dyscypliny pracy oraz podstawowych obowiązków pracowniczych w sposób, o którym mowa w art.19 i wystąpienie okoliczności łagodzących lub w przypadku popełnienia przez pracownika uchybień mniejszej wagi stosuje się wobec pracownika następujące kary: 1) upomnienie, 2) naganę, 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub p. poŝ oraz opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spoŝywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca moŝe równieŝ stosować karę pienięŝną.

9 3. Kara pienięŝna za jedno przekroczenie, jak i za kaŝdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności nie moŝe być wyŝsza od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pienięŝne nie mogą przewyŝszać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek pienięŝnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych. 1) wpływy z kar pienięŝnych przeznacza się na poprawę warunków bhp. 4. Kara nie moŝe być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. 5. Kara moŝe być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 6.O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia związki zawodowe i pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. 7. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych oraz dotychczasowy stosunek pracownika do obowiązków słuŝbowych. 8.Kary dyscyplinarne dla nauczycieli wymierza komisja dyscyplinarna. Artykuł 21 Pracownik moŝe w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o karze, wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego, którego pracownik jest członkiem.nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. 1) pracownik, który wniósł sprzeciw moŝe w terminie 14 dni od daty odrzucenia sprzeciwu odwołać się do właściwego Sądu Pracy. Artykuł 22 Wpisy o zastosowaniu środków dyscyplinujących usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Wcześniejsze usunięcie tych danych moŝe nastąpić na wniosek pracownika, którego dotyczy. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca.

10 Rozdział VI Dyscyplina pracy-usprawiedliwienia Artykuł 23 Przestrzeganie dyscypliny pracy jest podstawowym obowiązkiem kaŝdego pracownika. Artykuł 24 Wszyscy bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy zobowiązani są do punktualnego rozpoczęcia pracy i nie opuszczenia swego miejsca pracy w godzinach pracy. KaŜdorazowe późniejsze rozpoczęcia względnie wcześniejsze zakończenie pracy wymaga uprzedniego uzgodnienia z bezpośrednim przełoŝonym. Artykuł 25 Za dyscyplinę pracy oraz prawidłową kontrolę stanu obecności i spóźnień łącznie ze stosowaniem kary regulaminowej odpowiada pracodawca. Artykuł 26 Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o niemoŝliwości stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej. Obowiązek ten uznaje się za spełniony, jeŝeli pracownik zawiadomi o niemoŝliwości stawienia się do pracy bezpośrednio przełoŝonemu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień nieobecności. Artykuł 27 1.W razie niestawienia się do pracy z innych przyczyn niŝ z góry wiadomych, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidzianym czasie jej trwania pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak niŝ w dniu następnym. Zawiadomić moŝna osobiście, przez inną osobę, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub faksu. 2.Niedotrzymanie terminu o którym mowa w pkt.1 uwaŝa się za usprawiedliwione, jeŝeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności w pracy. 3.Pracownik obowiązany jest niezwłocznie usprawiedliwić spóźnienie do pracy u bezpośredniego przełoŝonego. 4.W razie nieobecności w pracy w związku z : a) niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej, b) chorobą członka rodziny pracownika wymagającej osobistej opieki pracownika, pracownik jest obowiązany najpóźniej w ciągu 7 dni dostarczyć Pracodawcy zwolnienie lekarskie. Artykuł 28 Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: 1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy, 2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami

11 o zwalczaniu chorób zakaźnych, w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami, 3) oświadczenie pracownika w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola/ŝłobka/ lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, 4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się,wystawione przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji państwowej lub samorząd terytorialny, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowania o wykroczenia w charakterze świadka lub strony w postępowaniu przed tymi organami, zawierające adnotacje potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie, 5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróŝy słuŝbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, Ŝe do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, jeŝeli warunki odbywania podróŝy uniemoŝliwiły odpoczynek nocny. 6) Imienne wezwanie osoby funkcyjnej na zebranie związkowe. Artykuł 29 1.Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nie usprawiedliwioną naleŝy do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upowaŝnione. Rozdział VII Urlopy i zwolnienia od pracy Artykuł 30 1.Urlopy wypoczynkowe nauczycieli 1) nauczycielom pracującym w placówkach feryjnych przysługuje urlop zgodnie z art.64 Karty Nauczyciela odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. 2) W ramach ustalonego wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego. 3) Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym ma prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niŝ 10 miesięcy w szkole ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. 4) Nauczyciel zatrudniony w szkole uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów w kaŝdym następnym roku kalendarzowym. 2. Pracownikom nie będącym nauczycielami przysługuje urlop na zasadach określonych w Kodeksie Pracy. Urlopy wypoczynkowe pracowników administracji i obsługi udzielane są zgodnie z planem urlopów. 1) plan urlopów ustala dyrektor szkoły uwzględniając wnioski pracowników oraz potrzeby szkoły, przynajmniej na miesiąc przed planowanym terminem urlopów. Z uwagi na specyficzny charakter zakładu pracy jakim jest szkoła urlopy wypoczynkowe mają być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych / tj. ferie letnie i zimowe/.

12 2) pracownik moŝe wykorzystać 4 dni z przysługującego mu w danym roku urlopu w terminie przez siebie wskazanym, którego nie musi wcześniej uzgadniać z pracodawcą. Takiego urlopu nie obejmuje się planem urlopów. 3.W przypadku rozwiązania umowy o pracę pracodawca moŝe wysłać pracownika bez jego zgody, w okresie wypowiedzenia, na przysługujący mu urlop wypoczynkowy. Artykuł Na wniosek pracownika umotywowany waŝnymi przyczynami pracodawca moŝe udzielić urlopu bezpłatnego, jeŝeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy w placówce: a/okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zaleŝą uprawnienia pracownicze, b/ przy udzielaniu urlopu dłuŝszego niŝ 3 miesiące strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z waŝnych przyczyn. 3. Urlopy bezpłatne i szkoleniowe dla nauczycieli udzielane są na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela i w odrębnych przepisach. Artykuł 32 Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi: 1) w celu sprawowania osobistej opieki nad swoimi dziećmi /urlop wychowawczy/, 2) dla umoŝliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora, 3) skierowania do pracy za granicą na okres skierowania, 4) podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych bez skierowania pracodawcy, 5) na czas pełnienie z wyboru funkcji związkowych poza zakładem pracy, jeŝeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania funkcji w charakterze pracownika, 6) na czas powołania do wykonywania pracy na stanowiskach w administracji państwowej, światowej nadzorze pedagogicznym i samorządzie terytorialnym. Artykuł 33 W trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy: 1) w celu wykonywania zadań lub czynności: a) ławnika w sądzie, b) funkcji z wyboru w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, c) członka komisji pojednawczej, d) obowiązku świadczeń osobistych, 2) w celu: 3) a) wykonywania powszechnego obowiązku obrony b) stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, prokuratury, sądu, policji, sądu pracy, NIK. c) wykonywania doraźnych czynności wynikających z funkcji w związkach zawodowych, jeŝeli czynność ta nie moŝe być wykonywana w czasie wolnym od pracy. d) oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich. e) przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych,

13 o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy, jeŝeli nie jest moŝliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy. 4) w celu występowania w charakterze biegłego w postępowaniu administracyjnym sądowym, karnym, przygotowawczym lub kolegium ds. wykroczeń. Artykuł Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. Załatwianie spraw osobistych, nie związanych z pracą powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy. 2. Dyrektor moŝe zwolnić pracownika na czas niezbędny dla załatwienia waŝnych spraw osobistych lub rodzinnych, które nie mogą być załatwione poza godzinami pracy. 5. Za czas zwolnienia, o którym mowa w ust.2 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Artykuł 35 Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w razie: a) ślubu pracownika 2 dni, b) urodzenia się dziecka 2 dni, c) zgonu małŝonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy 2 dni d) ślubu dziecka 1 dzień, e) zgonu teścia, teściowej, siostry,brata, babki, dziadka i innego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu lub pod opieką 1 dzień. Artykuł 36 1.Pracownicy wychowującej dziecko do lat 14 przysługuje w ciągu roku kalendarzowego dwa dni zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 2.Uprawnienie to przysługuje równieŝ pracownikowi, po złoŝeniu stosownych oświadczeń w zakładzie pracy, dotyczących wykorzystania zwolnienia z pracy do opieki nad dzieckiem do lat Dni te mogą być rozdzielone równieŝ między pracujących małŝonków. Artykuł Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw na karmienie dziecka wliczonych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niŝ jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut kaŝda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niŝ 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują JeŜeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

14 Rozdział VIII Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpoŝarowa Artykuł Pracodawca i pracownicy obowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpoŝarowej. 2. Pracodawca jest obowiązany chronić Ŝycie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Artykuł KaŜdy nowo przyjęty pracownik przechodzi wstępne przeszkolenie z zakresu bhp obejmujące instruktaŝ ogólny, instruktaŝ stanowiskowy i szkolenie podstawowe oraz przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej. 2. Odbycie instruktaŝu pracownik potwierdza na piśmie. 3. Przystąpienie do pracy bez znajomości przepisów i zasad bhp ogólnych oraz dotyczących zajmowanego stanowiska jest zabronione. 4. Pracownicy biurowi i nauczyciele podlegają szkoleniom okresowym bhp i p. poŝ co 5 lat, natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych co 3 lata. Artykuł 40 Pracodawca jest obowiązany: 1) zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpoŝarowej, 2) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, 3) wydawać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy, odzieŝ i obuwie ochronne oraz środki ochrony osobistej, 4) wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieŝy i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych narzędzi pracy i pomocy naukowych. Artykuł 41 1.Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzieŝ i obuwie robocze oraz środki ochrony /osobistej/ indywidualnej zabezpieczające przed działaniami niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników w środowisku pracy i na zasadach określonych w tabeli norm przydziału / załącznik nr 1 do regulaminu/. 2.Pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieŝy roboczej./ załącznik nr 2 do regulaminu/ 3.W przypadku dopuszczenia do uŝywania własnej odzieŝy i obuwia roboczego pracownikowi przysługuje ekwiwalent pienięŝny. Wysokość ekwiwalentu pienięŝnego określa pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

15 4. Pracownik nie moŝe być dopuszczony do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieŝy i obuwia roboczego przewidzianych na danym stanowisku pracy. 5. Pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposaŝonych w monitory ekranowe,profilaktyczną opiekę zdrowotną, w szczególności badania okulistyczne. Pracodawca winien zapewnić pracownikom łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi pracami nie obciąŝającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Ponadto pracodawca jest zobowiązany przyznać pracownikom pracującym przy monitorach ekranowych co najmniej 5 minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po kaŝdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 6.JeŜeli w rezultacie obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych okaŝe się, Ŝe dany pracownik powinien uŝywać okularów korygujących wzrok, na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikowi przedmiotowych okularów. Konieczność uŝywania przez danego pracownika okularów musi wynikać z zalecenia lekarza, który po przeanalizowaniu wyników badań okulistycznych, stwierdzi, Ŝe dla tego pracownika pracującego przy obsłudze monitora ekranowego okulary są niezbędne. 7.Koszt okularów pokrywa pracodawca./ Zarządzenie Dyrektora załącznik nr 3/ Ochrona pracy kobiet Rozdział IX Artykuł 42 1.Nie wolno zatrudniać kobiet: a) przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu: - powyŝej 12 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest na stałe, - powyŝej 20 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest dorywczo, b) przy ręcznym przenoszeniu pod górę / schody, pochylnia /: - powyŝej 8 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest na stałe, - powyŝej 15 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest dorywczo. 2.Kobiety w ciąŝy do 6 m-ca nie wolno zatrudniać przy pracach związanych z dźwiganiem cięŝarów powyŝej 5 kg na osobę, 3. Kobiety w ciąŝy powyŝej 6 miesiąca nie wolno zatrudniać przy jakimkolwiek przenoszeniu lub przesuwaniu cięŝarów. 4.Kobietom w ciąŝy zabrania się : - wykonywania prac w warunkach naraŝenia na promieniowanie jonizujące - prac przy obsłudze monitorów ekranowych powyŝej 4 godzin na dobę 5.Kobietom w okresie karmienia zabrania się prac przy otwartych źródłach promieniowania jonizującego. Artykuł 43 Przy ręcznym przenoszeniu cięŝarów, jeŝeli jest to konieczne, naleŝy stosować sprzęt pomocniczy. CięŜar ładunku wraz ze sprzętem pomocniczym nie moŝe przekroczyć norm określonych w art.42. Artykuł 44 1.Kobiet w ciąŝy nie wolno zatrudniać w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych.

16 2.Kobiety w ciąŝy nie wolno delegować poza miejsce pracy bez jej zgody. 3.Kobiety opiekującej się dzieckiem do lat 4 nie wolno bez jej zgody zatrudniać w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych, jak równieŝ delegować poza stałe miejsce pracy. Rozdział X Nagrody i wyróŝnienia Artykuł 45 1.Za wzorowe wypełnianie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskiwanie szczególnych osiągnięć i efektów, mogą być przyznawane m.in. następujące nagrody i wyróŝnienia: a) nagroda pienięŝna / na podstawie Regulaminu przyznawania nagrody Dyrektora szkoły, który stanowi załącznik nr 6 / b) awans na wyŝsze stanowisko lub do wyŝszej grupy zaszeregowania./ nie dotyczy pracowników pedagogicznych/ 2. Zasady nagradzania i wyróŝniania nauczycieli regulują odrębne przepisy. 3. O przyznaniu nagród, wyróŝnień i awansów decyduje Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i zakładowymi organizacjami związkowymi. 4. O nagrodzeniu i wyróŝnieniu pracownika informuje się wszystkich pracowników, a kopie pisma umieszcza się w aktach osobowych pracownika. Rozdział XI Wypłata wynagrodzenia Artykuł 46 1.Wynagrodzenie przysługuje za prace wykonywaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Chodzi tu w szczególności o niewykonywanie pracy z powodu: a) urlopu wypoczynkowego, b) zwolnienia na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, c) zwolnienia na dwa dni w ciągu roku kalendarzowego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, d) zwolnienia od pracy pracownicy cięŝarnej na zlecone przez lekarza badania lekarskie związane z ciąŝą, e) powołanie do dobycia słuŝby, ćwiczeń lub przeszkolenia wojskowego, f) zwolnień udzielanych na mocy odrębnych przepisów w sprawie usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy. G/ zwolnienia osoby funkcyjnej do odbycia zebrania związkowego/.

17 Artykuł 47 1.Wypłata wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami odbywa się z dołu w przedostatnim dniu kaŝdego miesiąca. W przypadku gdy termin wypłaty przypada w dzień wolny od pracy wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym dzień wolny. 2. Wypłata wynagrodzenia lub zasiłków za dni niezdolności do pracy w razie choroby i macierzyństwa dokonywana jest w ostatnim dniu następnego miesiąca. 3.Wypłata zasadniczego wynagrodzenia dla nauczycieli odbywa się z góry w pierwszym dniu kaŝdego miesiąca. JeŜeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie jest wypłacane w dniu następnym po dniu wolnym. 4.Wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i zajęcia dodatkowe dla nauczycieli odbywa się kaŝdorazowo w ostatnim dniu kaŝdego miesiąca. W przypadku gdy termin wypłaty przypada w dniu wolnym od pracy, wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym dzień wolny. 5.Pracodawca na wniosek pracownika jest zobowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia. 6.Premie uznaniowe i inne świadczenia wypłacane są w ciągu jednego miesiąca od dnia ich przyznania. 7.Wypłata wynagrodzenia odbywa się przelewem na bankowe konto osobiste pracowników, za ich pisemną zgodą, bądź teŝ w dniu wypłaty w kasie szkoły. 8. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika lub współmałŝonka pracownika, w razie gdy nie moŝe on osobiście odebrać wynagrodzenia i nie złoŝył pisemnego sprzeciwu co do dokonywania wypłaty do rąk współmałŝonka. Artykuł Z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i składki ZUS podlegają potrąceniu tylko następujące naleŝności: a) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokajanie świadczeń alimentacyjnych, b) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie naleŝności innych niŝ świadczenia alimentacyjne, c) zaliczki pienięŝne udzielone pracownikowi, d) kary pienięŝne przewidziane w art.108 Kodeksu Pracy, e) inne naleŝności za pisemną zgoda pracownika. 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności wymienionych naleŝności jak wyŝej i w następujących granicach: a) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych do trzech piątych wynagrodzenia, b) w razie egzekucji innych naleŝności lub potrąceń zaliczek pienięŝnych do wysokości połowy wynagrodzenia. 2. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okresy nieobecności w pracy, za które pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Artykuł 49 Pracownik moŝe korzystać z obiadów w stołówce szkolnej, ponosząc odpłatność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18 Rozdział XII Postanowienia końcowe Artykuł 50 1.W razie nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku braku stałego zastępcy wyznaczony przez dyrektora pracownik. 3. Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w wyznaczonych godzinach. Informacje o terminach i godzinach przyjęć podaje się do wiadomości w sposób ogólnie przyjęty w placówce. Artykuł 51 1.W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu pracy i aktów wykonawczych do Kodeksu Pracy oraz Karta Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty. Artykuł 52 1.Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony i obejmuje pracowników Szkoły Podstawowej nr 1, Publicznego Gimnazjum nr 8 i XIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku. Artykuł Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie jest traktowana jako wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Artykuł Regulamin moŝe być zmieniony w formie aneksów w tym samym trybie, co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu. 2. Niniejszy Regulamin, w zaleŝności od potrzeb, dostosowany będzie do wymogów wynikających ze zmian przepisów prawa pracy. Artykuł 55 1 Dyrektor szkoły zawiadamia pracowników o wejściu w Ŝycie Regulaminu i o jego zmianach. 2. Regulamin jest do wglądu w kancelarii szkoły oraz u dyrektora. 3.Dyrektor szkoły na Ŝądanie pracownika udostępnia mu do wglądu aktualny tekst Regulaminu i wyjaśnia jego treść. 4.Pracodawca dostarcza zakładowym organizacjom związkowym po jednym egzemplarzu Regulaminu. Artykuł 56 Regulamin został uzgodniony z organizacjami związkowymi.

19 Artykuł 57 Regulamin wchodzi w Ŝycie po upływie dwóch tygodniu od dnia ogłoszenia. Artykuł 58 Zmiany do regulaminu moŝe proponować Pracodawca, Rada Pedagogiczna i Związki Zawodowe. Białystok, dnia Za zakładowe organizacje związkowe: Dyrektor Szkoły

20 Załącznik nr... Zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieŝą i obuwiem roboczym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku Na podstawie Uchwały nr 44 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1990r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieŝy roboczej / M.P. nr 14 poz.109/ oraz Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 kwietnia 1991r. w sprawie ustalania tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieŝy i obuwia roboczego dla pracowników szkół wyŝszych, jednostek i zakładów budŝetowych podległych i nadzorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej / Dz. Urz. MEN nr 2 poz.9/ ustalam co następuje: 1/ Do obowiązków pracownika naleŝy utrzymanie w naleŝytym stanie przydzielonych mu ochron indywidualnych, odzieŝy i obuwia roboczego. 2/ Środki ochrony indywidualnej oraz odzieŝ i obuwie robocze są własnością zakładu pracy. 3/ Środki ochrony indywidualnej są uŝywane do czasu utraty ich cech ochronnych a odzieŝ i obuwie robocze do czasu utraty cech uŝytkowych. 4/Pracownikom zatrudnionym na czas określony bądź nieokreślony bez względu na wymiar czasu pracy, przysługuje prawo do korzystania z ochron indywidualnych, odzieŝy i obuwia roboczego / zgodnie z zakładową tabelą norm przydziału ochrony indywidualnej oraz odzieŝy i obuwia roboczego/.obowiązek zapewnienia środków ochrony indywidualnej. odzieŝy i obuwia roboczego spoczywa na zakładzie pracy. 5/ Okres uŝywalności poszczególnych przedmiotów odzieŝy i obuwia roboczego liczy się od dnia faktycznego ich wydania pracownikowi. Osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy okres uŝywalności odzieŝy i obuwia roboczego przedłuŝa się proporcjonalnie do czasu pracy. 6/ W razie rozwiązania stosunku pracy, bez względu na tryb rozwiązania, pracownik jest obowiązany zwrócić zakładowi odzieŝ roboczą. 7/W razie rozwiązania umowy o pracę, bez względu na tryb rozwiązania przed upływem okresu uŝywalności odzieŝy i obuwia roboczego, pracownik jest obowiązany do zwrotu wyposaŝenia lub równowartości pienięŝnej z uwzględnieniem stopnia zuŝycia. Zakład pracy moŝe, na pisemny wniosek pracownika, wyrazić zgodę na obniŝenie lub rezygnację z wpłaty równowartości pienięŝnej za zuŝytą odzieŝ i obuwie. 8/ OdzieŜ i obuwie robocze nie podlegają zwrotowi w razie: - przejścia pracownika na rentę lub emeryturę, - śmierci pracownika, - uŝywanie tych przedmiotów przed rozwiązaniem stosunku pracy przez okres przekraczający 75 % okresu uŝywalności, określonego w tabeli norm. 9/ W razie utraty lub zniszczenia odzieŝy i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej bez winy pracownika, zakład pracy po sporządzeniu protokołu konieczności wydaje pracownikowi inną odzieŝ bezpłatnie. Natomiast, jeŝeli utrata lub zniszczenie tych przedmiotów nastąpiło z winy pracownika, jest on obowiązany uzupełnić odzieŝ roboczą, odpowiadającą normom zakładowym, we własnym zakresie. 10/ Zakład pracy wypłaca pracownikom ekwiwalent pienięŝny za pranie odzieŝy roboczej.

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu I. Przepisy wstępne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy określają organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Biblioteki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach

REGULAMIN PRACY. Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej nr 8 w Czerwionce-Leszczynach Celem regulaminu jest stworzenie warunków właściwego porządku pracy, dyscypliny pracy, określenie obowiązków i uprawnień pracowników. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. SP w Palowicach

REGULAMIN PRACY. SP w Palowicach REGULAMIN PRACY SP w Palowicach Celem regulaminu jest stworzenie warunków właściwego porządku pracy, dyscypliny pracy, określenie obowiązków i uprawnień pracowników. Regulamin został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W PUŁAWACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp.

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane

Bardziej szczegółowo

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne Regulamin Pracy w Przedszkolu Leśne Ludki w Mieścisku Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Załącznik nr 10 do statutów szkół połączonych w Zespół REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 16/05/06 Rady Pedagogicznej z dnia 20.10.2005r. REGULAMIN PRACY dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH I. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE 1 Regulamin wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

Zasady przydziału i użytkowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zasady przydziału i użytkowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy z dnia 18.04.2011r.l Zasady gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego ( służbowego), środków czystości oraz przydziału okularów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przydzielania pracownikom. Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

Regulamin przydzielania pracownikom. Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, Regulamin przydzielania pracownikom Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków utrzymania higieny osobistej Na podstawie art. 237 6,237 7, 237 8,237

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Rozdział 1 Usprawiedliwianie nieobecności w pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czarnia. Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 roku poz z późniejszymi zmianami))

Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 roku poz z późniejszymi zmianami)) Regulamin wynagradzania i premiowania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 im. Bajkowej Przygody w Czeladzi Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W URZĘDZIE GMINY KORZENNA

REGULAMIN PRACY W URZĘDZIE GMINY KORZENNA REGULAMIN PRACY W URZĘDZIE GMINY KORZENNA Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Korzenna PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Urzędzie Gminy Korzenna, a takŝe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Przedszkola Nr 10 im. Juliana Tuwima. w Czerwionce-Leszczynach

REGULAMIN PRACY. Przedszkola Nr 10 im. Juliana Tuwima. w Czerwionce-Leszczynach 1 REGULAMIN PRACY Przedszkola Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, póz. 94 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy. Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 118 w Szpitalu Specjalistycznym im.s.śeromskiego. Kraków, dnia 2 września 1996r.

Regulamin pracy. Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 118 w Szpitalu Specjalistycznym im.s.śeromskiego. Kraków, dnia 2 września 1996r. Regulamin pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 118 w Szpitalu Specjalistycznym im.s.śeromskiego Kraków, dnia 2 września 1996r. Na podstawie art.104.2(.1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

- 1 - REGULAMIN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BYCHAWIE

- 1 - REGULAMIN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BYCHAWIE PP-P-0111-1/08-1 - REGULAMIN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BYCHAWIE W oparciu o: ustawę z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 24 poz. 141 z późn. zm.), ustawę z dnia 21.01.1982 r. Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 9/R/08 z dnia 1 lipca 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin pracy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew Załącznik do Zarządzenia Nr 104/09 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 18 maja 2009 r. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin wynagradzania zwany

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy SSP nr 28 w Gdyni REGULAMIN PRACY

Regulamin pracy SSP nr 28 w Gdyni REGULAMIN PRACY REGULAMIN PRACY Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Lotników Polskich w Gdyni Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. 1974/24/141 z późniejszymi zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 11.01.2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2009 z dnia 2.11.2009 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Warcie

Regulamin Pracy Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Warcie REGULAMIN PRACY Regulamin Pracy Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Warcie I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o przepisy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie : 1) art. 42 i 43 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYDZIELANIA ORAZ NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ, OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO

ZASADY PRZYDZIELANIA ORAZ NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ, OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia ZASADY PRZYDZIELANIA ORAZ NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ, OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO 1 Środki ochrony indywidualnej i środki higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 6/12 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 09 maja 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2011 r.

Zarządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2011 r. Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. dotyczące zasad przydziału pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku konserwatora odzieŝy i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY SĘDZIEJOWICE I. PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY SĘDZIEJOWICE I. PRZEPISY WSTĘPNE Załącznik do zarządzenia Nr 186/09 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 20 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY SĘDZIEJOWICE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1.1. Regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. Kodeks pracy Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu

pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu R EGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4/2007

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4/2007 REGULAMIN WYNAGRADZANIA OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4/2007 Warszawa, sierpień 2007 Na podstawie art. 77 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 4 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 4 stycznia 2013 r. MGOPS.101.1.2013 ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenie Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko Gminnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli z dnia 24.02.2015 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R A C Y

R E G U L A M I N P R A C Y R E G U L A M I N P R A C Y SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. P. STALMACHA W PRZEGĘDZY Podstawa prawna: - Art.104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu Na podstawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy z późniejszymi zmianami ustala się co

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy. Liceum Ogólnokształcącego. im. Wojska Polskiego w Błaszkach

Regulamin Pracy. Liceum Ogólnokształcącego. im. Wojska Polskiego w Błaszkach Regulamin Pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Błaszkach ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 87/2004/IV. Prezydenta Miasta Pabianic. na podstawie art pkt 1 k. p Ustala się: z dnia 1 czerwca 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 87/2004/IV. Prezydenta Miasta Pabianic. na podstawie art pkt 1 k. p Ustala się: z dnia 1 czerwca 2004 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje: 1. Niniejszy regulamin wynagradzania ustala warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zwianych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w WTZ w Korzennej z siedzibą w Lipnicy Wielkiej a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin wynagradzania ustala się na podstawie: art.77 Kodeksu Pracy (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Podstawa prawna: 1.Art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAGRADZANIA Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BliŜynie

ZASADY WYNAGRADZANIA Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BliŜynie Załącznik do Zarządzenia Nr 22 /2008 Wójta Gminy BliŜyn z dnia 25 sierpnia 2008 roku ZASADY WYNAGRADZANIA Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BliŜynie I. Przepisy wstępne: 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). I.

Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). I. Załącznik nr 13 REGULAMIN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSOLINIE

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSOLINIE REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSOLINIE REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSOLINIE 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Na podstawie art. 104 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ustala się Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŹNIE Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009r. REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. w Gimnazjum w Stanisławowie

REGULAMIN PRACY. w Gimnazjum w Stanisławowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum w Stanisławowie Nr 3/2004 z dn. 23 marca 2004 r. REGULAMIN PRACY w Gimnazjum w Stanisławowie str. 1 z 12 I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Regulamin pracy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2009 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 maja 2009 r. Regulamin pracy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie Rozdział I. PRZEPISY WSTĘPNE 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie Regulamin wynagradzania tworzy się na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie warunków i sposobu wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Miasta Józefowa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 11 lipca 2011 REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 11 lipca 2011 REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 11 lipca 2011 REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin pracy Starostwa Powiatowego w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/0B/2009 Dyrektora ZPO w Górach z dn.01.10.2009 r REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH Na podstawie: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY RADZIEJÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY RADZIEJÓW Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2009 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY RADZIEJÓW Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". 2. Pracownik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Gminy RóŜan z dnia 17 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Gminy RóŜan z dnia 17 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Gminy RóŜan z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w RóŜanie. Na podstawie art.42 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie.

dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie. Zarządzenie wewnętrzne nr 3/IV/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie z dnia 26 kwietnia2013 r. dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RABCE ZDROJU

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RABCE ZDROJU REGUL AMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RABCE ZDROJU Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI w Przedszkolu Miejskim Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI w Przedszkolu Miejskim Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI w Przedszkolu Miejskim Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu Na podstawie: 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Czas pracy

Postanowienia ogólne. Czas pracy Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY W RÓśANIE Postanowienia ogólne 1. Regulamin Pracy Urzędu Gminy w RóŜanie zwany dalej Regulaminem, ustala zasady i tryb funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice Na podstawie art.39

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin pracy Zespołu Szkól Społecznych w Jaśle Regulamin pracy szkoły opracowany na podstawie ustaw: Prawo Pracy, o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela i rozporządzeń. I. Postanowienia ogólne 1. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski Załącznik do Zarządzenia Nr 316/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 15 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 15 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z dnia 30 maja 1996

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU 1/ Podstawa prawna Regulaminu: Ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z późn. zm. / Dz. U. z 1998 r. nr 21 póz. 94

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo