Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku"

Transkrypt

1 Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku Spis treści Rozdział I Postanowienia wstępne Rozdział II Obowiązki pracodawcy Rozdział III Obowiązki pracownika Rozdział IV Czas pracy- porządek pracy Rozdział V Naruszenie Regulaminu Rozdział VI Dyscyplina pracy Rozdział VII Urlopy- zwolnienia od pracy-zastępstwa pracowników nieobecnych Rozdział VIII Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpoŝarowa Rozdział IX Ochrona pracy kobiet Rozdział X Nagrody i wyróŝnienia Rozdział XI Wypłata wynagrodzeń-potrącenia. 0odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Rozdział XII Postanowienia końcowe Załączniki str.1 str.2 str.3 str.4 str.7 str.9 str.10 str.13 str.14 str.15 str.15 str.17

2 Na podstawie przepisów : art Kodeks pracy art. 27 ust.4 i art.30 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych /Dz.U. nr 55,poz.141 z późniejszymi zmianami/ ustalam Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku o następującej treści: Postanowienia wstępne Rozdział I Artykuł 1 Podstawę prawną ustaleń Regulaminu Pracy stanowią przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o Związkach Zawodowych. Artykuł 2 Regulamin Pracy, zwany w dalszej części Regulaminem, jest aktem normatywnym, ustalającym wewnętrzną organizację i porządek w zakładzie pracy oraz określającym związane ze stosunkiem pracy obowiązki pracodawcy i pracowników. Artykuł 3 Celem Regulaminu jest sprecyzowanie reguł porządku pracy, ułatwiających jej naleŝyty przebieg oraz dostosowanie podstawowych zasad prawa pracy do warunków istniejących w zakładzie pracy. Artykuł 4 Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko. Artykuł 5 1.KaŜdy pracownik przed dopuszczeniem go do pracy powinien zaznajomić się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie. 2.Pracownik podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, które załącza się do jego akt osobowych. 3.Zakres praw i obowiązków pracowników określają: 1/ ogólne przepisy prawa pracy, 2/ ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela i inne akty prawa oświatowego, 3/ niniejszy Regulamin inne akty prawa wewnątrzszkolnego, 4/ zawarte z pracownikami akty nawiązania stosunku pracy, 5/ indywidualne zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.

3 Artykuł 6 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) pracodawcy rozumie się przez to dyrektora szkoły 2) organie prowadzącym - rozumienie się przez to Prezydenta Miasta Białegostoku. 2) przepisach prawa pracy rozumie się przez to przepisy Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela oraz przepisy wydane na ich podstawie, 3) zakładowej organizacji związkowej rozumie się przez to Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białymstoku, Komisję Zakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Region Białystok, 4) pracownikach- rozumie się przez to nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkole. Rozdział II Obowiązki pracodawcy Artykuł 7 Do obowiązków pracodawcy naleŝy w szczególności: 1/ zaznajomienie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami, 2/ organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak równieŝ osiągnięcie przez pracowników przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji naleŝytej jakości pracy, 3/ zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, 4/ zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznie szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przeprowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie bhp, 5/ przydzielenie pracownikom odzieŝy ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej według norm określonych przepisami prawa załącznik nr 1 i 2, 6/ terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia przelewem na bankowe konto osobiste pracowników lub bezpośrednio w kasie szkolnej. 7/ ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 8/ stwarzanie pracownikom podejmującym pracę po raz pierwszy warunków sprzyjających przystosowaniu się do naleŝytego wykonywania pracy, 9/ zaspakajanie, w miarę posiadanych środków, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracownikówdysponując Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z odrębnym regulaminem, 10/ stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy, 11/ zabezpieczenie warunków ochrony przeciwpoŝarowej w zakresie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz zaznajomienie pracowników z przepisami p. poŝ, m.in. w formie szkoleń w tym zakresie. 12/ informowanie pracowników o ryzyku zawodowym wiąŝącym się z wykonywaną pracą 13/ zaznajomienie pracownika z przepisami dotyczącymi zachowania tajemnicy słuŝbowej, zawodowej i państwowej. 14/ ścisła współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w Szkole. 15/szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.

4 16/ przydzielenie pracownikom odpowiednio zabezpieczonych miejsc na przechowywanie narzędzi pracy, odzieŝy wierzchniej, roboczej,ochronnej i sprzętu osobistego. Rozdział III Obowiązki pracownika Artykuł 8 1.Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumienie i staranie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełoŝonych, które dotyczą pracy. 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 1/ rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę, 2/ przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 3/ naleŝycie wykonywać polecenia przełoŝonych dotyczące pracy, 4/ przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a takŝe przepisów przeciwpoŝarowych, a w szczególności pracownik jest obowiązany: a/ znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktaŝu z tego zakresu, b/ wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełoŝonych, c/ dbać o ład i porządek w miejscu pracy oraz naleŝyty stan sprzętu i urządzeń, d/ stosować środki ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem, e/ poddawać się badaniom lekarskim wstępnym/ przy podejmowaniu zatrudnienia/ oraz okresowym, kontrolnym i profilaktycznym, f/ niezwłocznie zawiadomić przełoŝonego o zauwaŝonym wypadku w pracy lub zagroŝeniu Ŝycia ludzkiego lub zdrowia, g/ znać i przestrzegać obowiązujące na danym stanowisku pracy zasady bezpieczeństwa poŝarowego oraz znać lokalizację podręcznego sprzętu gaśniczego, a takŝe posiadać umiejętność posługiwania się nim, h/ współdziałać z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 5/ przejawiać koleŝeński stosunek do współpracowników, okazywać pomoc pracownikom nowozatrudnionym, 6/ dbać o mienie zakładu pracy, w tym równieŝ o przydzieloną odzieŝ ochronną, 7/ podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez pracodawcę, jak równieŝ poprzez samokształcenie i doskonalenie zawodowe, 8/ przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w zakładzie pracy. 3. W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownicy są zobowiązani: 1/ zwrócić pracodawcy pobrane narzędzia i pomoce naukowe, odzieŝ ochronną, sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŝ roboczą, jeŝeli nie minął termin jej uŝywalności, 2/ rozliczyć się z pracodawcą z pobranych zaliczek i poŝyczek, 3/ załatwić formalności związane z kartą obiegową zwolnienia, 4. Pracowników obowiązuje zakaz wykorzystywania w celach prywatnych łączności, kserokopiarki, komputerów, drukarki, wyposaŝenia pomieszczeń szkolnych lub innego mienia szkoły.

5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą pracodawcy moŝliwe jest odstąpienie od ustaleń zawartych powyŝej. 5. Pracownicy zobowiązani są godnie reprezentować Szkołę i dbać o jej dobre imię oraz zachowywać tajemnice słuŝbową. Rozdział IV Czas pracy Porządek Pracy Artykuł 9 1.Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. 2.Czas pracy winien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. Artykuł 10 1.Czas pracy pracowników nie będących nauczycielami nie moŝe przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.nie dotyczy to pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu. 2. Czas pracy wszystkich pracowników administracji i obsługi wynosi 8 godzin na dobę. Nie dotyczy to pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu. 3.Czas pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu wynosi 8 godzin na dobę. Dobowy wymiar czasu pracy tych pracowników moŝe być podwyŝszony do 12 godzin na dobę. 4.Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie moŝe przekraczać 40 godzin na tydzień. 5.W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować: 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami, 2) inne czynności wynikające z rocznego planu pracy szkoły, Statutu Szkoły i indywidualnego przydziału obowiązków, 3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 6.Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu ustalają indywidualne umowy o pracę oraz zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. Artykuł 11 Pracownicy administracyjno-obsługowi potwierdzają przybycie do pracy przez osobiste podpisanie listy obecności. Nauczyciele potwierdzają to składaniem podpisów w dziennikach lekcyjnych. Lista obecności pracowników obsługi i administracji znajduje się w portierni szkolnej.

6 Artykuł 12 W zakładzie pracy prowadzona jest ewidencja czasu pracy pracowników zgodna z wymogami Kodeksu Pracy. Artykuł 13 1.Rozkład czasu pracy nauczycieli jest uregulowany szczegółowo w obowiązującym planie zajęć lekcyjnych a takŝe wynika z zadań, które nauczyciel ma do wykonania w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy. 2. Rozkład czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami ustala się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy stanowi on załącznik nr 4 regulaminu dla pracowników zatrudnionych w budynku przy ulicy Konopnickiej 3 i nr 5 dla pracowników zatrudnionych w budynku przy ulicy Słowackiego 4. 3.Tygodniowy harmonogram czasu pracy poszczególnych pracowników ustala pracodawca w oparciu o zasady określone w ust.2 4. Pracodawca moŝe w uzasadnionych przypadkach dokonać niezbędnych odstępstw od rozkładu czasu pracy określonego w art.13 dla poszczególnych pracowników, albo ustalić indywidualny dla nich rozkład czasu pracy. 5. W czasie nieobecności pracownika spowodowanej zwolnieniem lekarskim, urlopem, korzystaniem z dnia wolnego od pracy lub innymi przyczynami pracodawca moŝe zatrudnić innego pracownika na zastępstwo. 1) jeŝeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca moŝe w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

7 Artykuł 14 1.Pora nocna obejmuje 8 godzin i trwa od godziny do godziny Za kaŝdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o wynagrodzeniu./ tj.20%/ 3.Niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uwaŝa się pracę wykonywaną pomiędzy godzina 6.00 w tym dniu, a 6.00 następnego dnia. Artykuł 15 Poza godzinami pracy określonymi w art.13 na terenie szkoły moŝe przebywać pracownik jedynie w przypadkach uzasadnionych, za zgodą pracodawcy. Artykuł 16 W czasie pracy pracownicy zatrudnieni w co najmniej w 6-cio godzinnym wymiarze czasu pracy na dobę mają prawo do 15-minutowej przerwy,która jest wliczana do normalnego czasu pracy. Przerwy trwają dla I zmiany godz do 12.00, dla II zmiany godz Artykuł 17 KaŜdy pracownik zobowiązany jest znajdować się przez cały czas pracy na swoim stanowisku pracy. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy przed końcem czasu pracy w danym dniu jest zabronione. Artykuł 18 Wyjście w czasie pracy poza teren zakładu moŝe nastąpić za zgodą pracodawcy bądź osoby upowaŝnionej po wpisaniu się do ksiąŝki wyjść pracowników.

8 Rozdział V Naruszenie regulaminu środki dyscyplinujące Artykuł Za cięŝkie naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy oraz podstawowych obowiązków pracowniczych mogące stanowić przyczynę uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika uznaje się: 1) niewykonywanie pracy lub niedbałe wykonanie pracy, która jest określona zakresem obowiązków pracownika lub została polecona do wykonania przez pracodawcę. 2) kradzieŝ, bezprawne uŝycie, umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia szkoły lub popełnienie innego rodzaju przestępstwa przeciwko mieniu szkoły, 3) naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy słuŝbowej, 4) spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie przed upływem czasu pracy, 5) niewykonywanie poleceń przełoŝonych dotyczących zakresu obowiązków i odpowiedzialności oraz zadań wynikających ze statutu szkoły i planu pracy szkoły, 6) zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy lub takie zachowanie wobec przełoŝonych, innych pracowników, uczniów, rodziców lub interesantów, które jest raŝąco sprzeczne z powszechnie uznawanymi normami współŝycia społecznego, 7) fałszowanie dokumentów związanych z wykonywaną pracą, 8) stawienie się do pracy po spoŝyciu alkoholu lub spoŝywanie alkoholu w czasie lub w miejscu pracy, 9) raŝące naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpoŝarowych. Artykuł 20 1.W przypadku cięŝkiego naruszenia ustalonego porządku i dyscypliny pracy oraz podstawowych obowiązków pracowniczych w sposób, o którym mowa w art.19 i wystąpienie okoliczności łagodzących lub w przypadku popełnienia przez pracownika uchybień mniejszej wagi stosuje się wobec pracownika następujące kary: 1) upomnienie, 2) naganę, 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub p. poŝ oraz opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spoŝywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca moŝe równieŝ stosować karę pienięŝną.

9 3. Kara pienięŝna za jedno przekroczenie, jak i za kaŝdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności nie moŝe być wyŝsza od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pienięŝne nie mogą przewyŝszać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek pienięŝnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych. 1) wpływy z kar pienięŝnych przeznacza się na poprawę warunków bhp. 4. Kara nie moŝe być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. 5. Kara moŝe być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 6.O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia związki zawodowe i pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. 7. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych oraz dotychczasowy stosunek pracownika do obowiązków słuŝbowych. 8.Kary dyscyplinarne dla nauczycieli wymierza komisja dyscyplinarna. Artykuł 21 Pracownik moŝe w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o karze, wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego, którego pracownik jest członkiem.nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. 1) pracownik, który wniósł sprzeciw moŝe w terminie 14 dni od daty odrzucenia sprzeciwu odwołać się do właściwego Sądu Pracy. Artykuł 22 Wpisy o zastosowaniu środków dyscyplinujących usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Wcześniejsze usunięcie tych danych moŝe nastąpić na wniosek pracownika, którego dotyczy. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca.

10 Rozdział VI Dyscyplina pracy-usprawiedliwienia Artykuł 23 Przestrzeganie dyscypliny pracy jest podstawowym obowiązkiem kaŝdego pracownika. Artykuł 24 Wszyscy bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy zobowiązani są do punktualnego rozpoczęcia pracy i nie opuszczenia swego miejsca pracy w godzinach pracy. KaŜdorazowe późniejsze rozpoczęcia względnie wcześniejsze zakończenie pracy wymaga uprzedniego uzgodnienia z bezpośrednim przełoŝonym. Artykuł 25 Za dyscyplinę pracy oraz prawidłową kontrolę stanu obecności i spóźnień łącznie ze stosowaniem kary regulaminowej odpowiada pracodawca. Artykuł 26 Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o niemoŝliwości stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej. Obowiązek ten uznaje się za spełniony, jeŝeli pracownik zawiadomi o niemoŝliwości stawienia się do pracy bezpośrednio przełoŝonemu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień nieobecności. Artykuł 27 1.W razie niestawienia się do pracy z innych przyczyn niŝ z góry wiadomych, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidzianym czasie jej trwania pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak niŝ w dniu następnym. Zawiadomić moŝna osobiście, przez inną osobę, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub faksu. 2.Niedotrzymanie terminu o którym mowa w pkt.1 uwaŝa się za usprawiedliwione, jeŝeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności w pracy. 3.Pracownik obowiązany jest niezwłocznie usprawiedliwić spóźnienie do pracy u bezpośredniego przełoŝonego. 4.W razie nieobecności w pracy w związku z : a) niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej, b) chorobą członka rodziny pracownika wymagającej osobistej opieki pracownika, pracownik jest obowiązany najpóźniej w ciągu 7 dni dostarczyć Pracodawcy zwolnienie lekarskie. Artykuł 28 Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: 1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy, 2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami

11 o zwalczaniu chorób zakaźnych, w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami, 3) oświadczenie pracownika w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola/ŝłobka/ lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, 4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się,wystawione przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji państwowej lub samorząd terytorialny, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowania o wykroczenia w charakterze świadka lub strony w postępowaniu przed tymi organami, zawierające adnotacje potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie, 5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróŝy słuŝbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, Ŝe do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, jeŝeli warunki odbywania podróŝy uniemoŝliwiły odpoczynek nocny. 6) Imienne wezwanie osoby funkcyjnej na zebranie związkowe. Artykuł 29 1.Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nie usprawiedliwioną naleŝy do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upowaŝnione. Rozdział VII Urlopy i zwolnienia od pracy Artykuł 30 1.Urlopy wypoczynkowe nauczycieli 1) nauczycielom pracującym w placówkach feryjnych przysługuje urlop zgodnie z art.64 Karty Nauczyciela odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. 2) W ramach ustalonego wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego. 3) Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym ma prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niŝ 10 miesięcy w szkole ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. 4) Nauczyciel zatrudniony w szkole uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów w kaŝdym następnym roku kalendarzowym. 2. Pracownikom nie będącym nauczycielami przysługuje urlop na zasadach określonych w Kodeksie Pracy. Urlopy wypoczynkowe pracowników administracji i obsługi udzielane są zgodnie z planem urlopów. 1) plan urlopów ustala dyrektor szkoły uwzględniając wnioski pracowników oraz potrzeby szkoły, przynajmniej na miesiąc przed planowanym terminem urlopów. Z uwagi na specyficzny charakter zakładu pracy jakim jest szkoła urlopy wypoczynkowe mają być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych / tj. ferie letnie i zimowe/.

12 2) pracownik moŝe wykorzystać 4 dni z przysługującego mu w danym roku urlopu w terminie przez siebie wskazanym, którego nie musi wcześniej uzgadniać z pracodawcą. Takiego urlopu nie obejmuje się planem urlopów. 3.W przypadku rozwiązania umowy o pracę pracodawca moŝe wysłać pracownika bez jego zgody, w okresie wypowiedzenia, na przysługujący mu urlop wypoczynkowy. Artykuł Na wniosek pracownika umotywowany waŝnymi przyczynami pracodawca moŝe udzielić urlopu bezpłatnego, jeŝeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy w placówce: a/okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zaleŝą uprawnienia pracownicze, b/ przy udzielaniu urlopu dłuŝszego niŝ 3 miesiące strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z waŝnych przyczyn. 3. Urlopy bezpłatne i szkoleniowe dla nauczycieli udzielane są na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela i w odrębnych przepisach. Artykuł 32 Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi: 1) w celu sprawowania osobistej opieki nad swoimi dziećmi /urlop wychowawczy/, 2) dla umoŝliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora, 3) skierowania do pracy za granicą na okres skierowania, 4) podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych bez skierowania pracodawcy, 5) na czas pełnienie z wyboru funkcji związkowych poza zakładem pracy, jeŝeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania funkcji w charakterze pracownika, 6) na czas powołania do wykonywania pracy na stanowiskach w administracji państwowej, światowej nadzorze pedagogicznym i samorządzie terytorialnym. Artykuł 33 W trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy: 1) w celu wykonywania zadań lub czynności: a) ławnika w sądzie, b) funkcji z wyboru w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, c) członka komisji pojednawczej, d) obowiązku świadczeń osobistych, 2) w celu: 3) a) wykonywania powszechnego obowiązku obrony b) stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, prokuratury, sądu, policji, sądu pracy, NIK. c) wykonywania doraźnych czynności wynikających z funkcji w związkach zawodowych, jeŝeli czynność ta nie moŝe być wykonywana w czasie wolnym od pracy. d) oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich. e) przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych,

13 o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy, jeŝeli nie jest moŝliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy. 4) w celu występowania w charakterze biegłego w postępowaniu administracyjnym sądowym, karnym, przygotowawczym lub kolegium ds. wykroczeń. Artykuł Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. Załatwianie spraw osobistych, nie związanych z pracą powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy. 2. Dyrektor moŝe zwolnić pracownika na czas niezbędny dla załatwienia waŝnych spraw osobistych lub rodzinnych, które nie mogą być załatwione poza godzinami pracy. 5. Za czas zwolnienia, o którym mowa w ust.2 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Artykuł 35 Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w razie: a) ślubu pracownika 2 dni, b) urodzenia się dziecka 2 dni, c) zgonu małŝonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy 2 dni d) ślubu dziecka 1 dzień, e) zgonu teścia, teściowej, siostry,brata, babki, dziadka i innego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu lub pod opieką 1 dzień. Artykuł 36 1.Pracownicy wychowującej dziecko do lat 14 przysługuje w ciągu roku kalendarzowego dwa dni zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 2.Uprawnienie to przysługuje równieŝ pracownikowi, po złoŝeniu stosownych oświadczeń w zakładzie pracy, dotyczących wykorzystania zwolnienia z pracy do opieki nad dzieckiem do lat Dni te mogą być rozdzielone równieŝ między pracujących małŝonków. Artykuł Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw na karmienie dziecka wliczonych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niŝ jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut kaŝda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niŝ 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują JeŜeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

14 Rozdział VIII Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpoŝarowa Artykuł Pracodawca i pracownicy obowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpoŝarowej. 2. Pracodawca jest obowiązany chronić Ŝycie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Artykuł KaŜdy nowo przyjęty pracownik przechodzi wstępne przeszkolenie z zakresu bhp obejmujące instruktaŝ ogólny, instruktaŝ stanowiskowy i szkolenie podstawowe oraz przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej. 2. Odbycie instruktaŝu pracownik potwierdza na piśmie. 3. Przystąpienie do pracy bez znajomości przepisów i zasad bhp ogólnych oraz dotyczących zajmowanego stanowiska jest zabronione. 4. Pracownicy biurowi i nauczyciele podlegają szkoleniom okresowym bhp i p. poŝ co 5 lat, natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych co 3 lata. Artykuł 40 Pracodawca jest obowiązany: 1) zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpoŝarowej, 2) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, 3) wydawać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy, odzieŝ i obuwie ochronne oraz środki ochrony osobistej, 4) wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieŝy i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych narzędzi pracy i pomocy naukowych. Artykuł 41 1.Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzieŝ i obuwie robocze oraz środki ochrony /osobistej/ indywidualnej zabezpieczające przed działaniami niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników w środowisku pracy i na zasadach określonych w tabeli norm przydziału / załącznik nr 1 do regulaminu/. 2.Pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieŝy roboczej./ załącznik nr 2 do regulaminu/ 3.W przypadku dopuszczenia do uŝywania własnej odzieŝy i obuwia roboczego pracownikowi przysługuje ekwiwalent pienięŝny. Wysokość ekwiwalentu pienięŝnego określa pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

15 4. Pracownik nie moŝe być dopuszczony do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieŝy i obuwia roboczego przewidzianych na danym stanowisku pracy. 5. Pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposaŝonych w monitory ekranowe,profilaktyczną opiekę zdrowotną, w szczególności badania okulistyczne. Pracodawca winien zapewnić pracownikom łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi pracami nie obciąŝającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Ponadto pracodawca jest zobowiązany przyznać pracownikom pracującym przy monitorach ekranowych co najmniej 5 minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po kaŝdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 6.JeŜeli w rezultacie obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych okaŝe się, Ŝe dany pracownik powinien uŝywać okularów korygujących wzrok, na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikowi przedmiotowych okularów. Konieczność uŝywania przez danego pracownika okularów musi wynikać z zalecenia lekarza, który po przeanalizowaniu wyników badań okulistycznych, stwierdzi, Ŝe dla tego pracownika pracującego przy obsłudze monitora ekranowego okulary są niezbędne. 7.Koszt okularów pokrywa pracodawca./ Zarządzenie Dyrektora załącznik nr 3/ Ochrona pracy kobiet Rozdział IX Artykuł 42 1.Nie wolno zatrudniać kobiet: a) przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu: - powyŝej 12 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest na stałe, - powyŝej 20 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest dorywczo, b) przy ręcznym przenoszeniu pod górę / schody, pochylnia /: - powyŝej 8 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest na stałe, - powyŝej 15 kg na osobę, gdy praca wykonywana jest dorywczo. 2.Kobiety w ciąŝy do 6 m-ca nie wolno zatrudniać przy pracach związanych z dźwiganiem cięŝarów powyŝej 5 kg na osobę, 3. Kobiety w ciąŝy powyŝej 6 miesiąca nie wolno zatrudniać przy jakimkolwiek przenoszeniu lub przesuwaniu cięŝarów. 4.Kobietom w ciąŝy zabrania się : - wykonywania prac w warunkach naraŝenia na promieniowanie jonizujące - prac przy obsłudze monitorów ekranowych powyŝej 4 godzin na dobę 5.Kobietom w okresie karmienia zabrania się prac przy otwartych źródłach promieniowania jonizującego. Artykuł 43 Przy ręcznym przenoszeniu cięŝarów, jeŝeli jest to konieczne, naleŝy stosować sprzęt pomocniczy. CięŜar ładunku wraz ze sprzętem pomocniczym nie moŝe przekroczyć norm określonych w art.42. Artykuł 44 1.Kobiet w ciąŝy nie wolno zatrudniać w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych.

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy Kętrzyn oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr -0121-5/2009 ektora z dnia 16 stycznia 2009 roku EGULAMIN PACY UNIWESYTETU EKNMICZNEG W KAKWIE I. Postanowienia ogólne 1 egulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Niniejszy regulamin pracy jest aktem normatywnym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik. Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik. Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY mpwik Wodoc Miejskie Pn~ $ i biorst'wo iąg ów I Kana zacji Spółka z o. o. Sp, ZO.O. JAWORZNO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Szkoła Podstawowa. im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach

REGULAMIN PRACY. Szkoła Podstawowa. im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach Załącznik nr 11 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej. Jadwigi w Jerzmanowicach REGULAMIN PRACY Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach Podstawa prawna: art. 104

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy w Rzeczenicy

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy w Rzeczenicy Rozdział I Postanowienia ogólne. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rzeczenicy Urząd Gminy zwany dalej Urzędem realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w

Bardziej szczegółowo

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer Samokształcenie kierowane w zakresie szkolenia okresowego BHP Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer ROK 2014 Kurs zorganizowany przez Walor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

TERMINY W PRAWIE PRACY

TERMINY W PRAWIE PRACY TERMINY W PRAWIE PRACY Niezwłocznie 1. Niezwłocznie w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. 2. Niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie dla grupy pracowników: ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH oraz INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Forma szkolenia: SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE Wstęp Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA wpisany do Rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w dniu 4 maja 1995r. pod numerem:

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWA. Inspektor ds. BHP Inspektor ds. p.poŝ. Magdalena Dudek

BEZPIECZEŃSTWA. Inspektor ds. BHP Inspektor ds. p.poŝ. Magdalena Dudek SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Inspektor ds. BHP Inspektor ds. p.poŝ. Magdalena Dudek w krajach UE: co 3,5 minuty ktoś umiera w związku z pracą w Polsce: 9 osób ginie kaŝdego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 stycznia 2006 r. Nr 8 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 223 - Nr XXXIX/240/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta:

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta: Spis treści Prawa i obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy... 3 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne... 3 Przed zawarciem umowy o pracę... 5 Postępowanie kwalifikacyjne... 7 Wstępne badania lekarskie...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku Białej ul. Konopnickiej 6 opracowany w oparciu o niżej wymienione akty prawne: 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo