Powolne rófnice zdań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powolne rófnice zdań"

Transkrypt

1 M e d e m. D ZIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K I M WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA'SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 8 gr. Rok VI. Środa, 31. marca 1937 r. Nr. 88. Paderewski wraca do zdrowia Bern, PAT. Stan zdrowia Paderewskiego jest zupełnie zadowalający. Onegdaj mistrz wyszedł na spacer po raz pierwszy od czasu swej niedyspozycji. Kradxiei radu Praga, PAT, W instytucie radowym na Bulowce, w Pradze, skradziono 10,55 miligramów radu w platynowym opakowaniu. Skradziony rad przedstawia wartość IG.985 koron. Powolne rófnice zdań między Walencja a Barcelony ip aryż, P A T. Z B arcelony donoszą, że p ow ażny k ry zys p o lityczny, spow odow any d y m isją rz ą du k atalo ń sk ieg o, n ie zo stał dotychczas ro z w iązan y m im o g o rączkow ych u siło w ań prez. C o m p an y sa, o dbyw ającego n ie u sta n n e k o n fe re n c je z p rzy w ó d cam i an arch istó w, genera ln e j k o n fe d e ra c ji p racy, p a rtii zjed n o czo n y ch m ark sistó w i in n y ch u g ru p o w ań s k r a j nie lew icow ych. K ryzys spow o d o w an y został co raz p o w ażn iejszy m i tru d n o śc ia m i aprow i- zacy jn y m i, a p rzed e w szy stk im b ra k ie m ch leba oraz co raz g w ałto w n iejszą p re s ją ze stro n y s k ra jn y c h elem entów lew icow ych, d o m ag ający ch się ro z p o c z ę c ia o fe n sy w y, s ta le d o ty c h c z a s o d k ła d a n e j p rz e z r z ą d k a - ta io ń s k i. M im o u siło w ań prez. C om panysa, m a ją c y c h na celu w ciągnięcie sk ra jn y c h lew icow ych organ izacy j z a n a rc h ista m i w łącz- Ponadpartyjność Kościoła Gdy Papież w ydał encyklikę przeciw k o m unizm ow i, niektórzy wrogowie Kościoła zaiarli ręce z zadowoleniem. Oto, myśleli sobie, będziem y mieli dowód, że Kościół w y stępuje w obronie kapitału. Jeśli jednak przeczytali encyklikę, musieli się rozczarować. Papież bow iem potępia ko m u n izm, ale bynajm niej nie staje w obronie dzisiejszego kapitalizmu. E ncyklika zawiera naw et w y rzuty pod adresem pracodawców, ze nie chcą uznać i przyjąć planu przebudow y ustroju liberał no-kapitalistycznego, nakreślonego przez Ojca św. przed sześciu laty, w encyklice Quadragesimo anno. Pracodawcy przeciwdziałają rozpowszechnieniu tej encykliki, dobrze rozumiejąc, że godzi ona w niepoham ow aną chciwość, w w y zy sk robotnika, w spekulację finansową. Na to stanowisko niektórych pracodawców w skazał Ojciec św. w swej now ej encyklice, pisząc: Cóż powiedzieć na to, że gdzieniegdzie katoliccy pracodawcy usiłowali naw et przeszkodzić w czytaniu encykliki Quadragesim o anno w swoich patronalnych kościołachi? Inne znow u pism a w ypow iadały pogląd, ie Stolica Apostolska przyłączyła się do wielkiej kam panii anty sowieckiej, organizowanej głównie przez N iem cy i W łochy. I ten pogląd okazał się naiw nym, bo zaraz po encyklice przeciw ko m u n izm o w i nastąpiła encyklika przeciw prześladowaniu religii w Niemczech. Ta encyklika była tak m o cn ym, tak stanow czym protestem przeciw gw ałtom hitleryzm u, że m ów iono naw et o możliw ości zerwania konkordatu przez Niem cy. Zdaje się jednak, że rząd niemiecki zawahał się, gdyż czując w zrost nastrojów opozycyjnych W kraju, nie chce jes.cze bardziej utrudniając swego położenia. Ojciec św. w ydał także orędzie w sprawie prześladowania religii w M eksyku. Jak z tego widać, Stolica Apostolska w zrokiem sw y m ogarnia cały świat. Zabiera głos w różnych sprawach, zachowując zawsze ponadpartyjność, nie stając nigdy po stronie ani jednej klasy, ani jednego państwa, ani jednej partii. Kościół potępia kom unizm, ale nie broni dzisiejszego ustroju liberalnokapitalistycznego. Zwalcza bezbożnictwo rosyjskie, ale piętnuje również nowoczesne pogaństwo niemieckie. Protestuje przeciw paleniu kościołów w Hiszpanii, ale ani myśli uznawać nowego kandydata na totalnego dyktatora, gen Franco, za reprezentanta Hiszpanii. Kościół 'jest ponadpartyjny.. TEN. nie, do rząd u, k ry zy s p o lity czn y o tyle się k o m p lik u je, że przed staw iciele ty ch o rg a n i zacyj d o m ag ają się ścisłego w y k o n an ia ich program ów społecznych, a m ianow icie d a l szej refo rm y ro ln ej w sensie s k a s o w a n ia n a w e t d ro b n y c h i in d y w id u a ln y c h g o s p o d a rs tw ro ln y c h i k o le k ty w iz a c ji, c a łk o w ite g o o d d a n ia p rz e m y s łu p o d k o n tr o lę k o m ite tó w r o b o tn ic z y c h, w re sz c ie ro z p o c z ę c ia n a ty c h m ia s to w e j o fe n sy w y p rz e c iw p o w s ta ń c o m. P rez. C om panysa, k tó ry do o sta tn ie j c h w i li sta ra ł się u c h ro n ić od całk o w itej zależności od s k ra jn e j lew icy, t. j. od k o m u n istó w i an arch istó w, czeka ciężkie zad an ie w obec coraz b ard ziej zdecydow anego stan o w isk a w sp o m n ian y ch p a rty j. * D o tru d n o śc i tycli dołącza się jeszcze i zag ad n ien ie sto su n k ó w z rząd em w W a le n cji. Ja k in fo rm u je J o u r, prez. C om panys ośw iadczyć m iał d ziennik arzo m barcelo ń - skim, że co k olw iekby się m iało stać, nie pozw oli, aby rząd w W a le n cji w trą c a ł się do sp raw K atalonii. N aprężenie stosunków m iędzy W ale n cją a B arceloną p o tw ierd zają poza tym o statn ie m a n ifestacje ludności B arcelony, p rz e c iw w y s y ła n iu m ilic ja n tó w k a ta lo ń s k ic h n a o d sie c z M a d ry tu. L udność B arcelony zm usiła m ilicjan tó w, zała d o w a nych ju ż n a sam o ch o d y ciężarow e do p o w ro tu do k o szar, w znosząc o k rzyki: N a f r o n t d o H u e sc a i T e r u e l, t. j. do dw óch n a jb a rd z ie j zag ro żo n y ch przez pow stańców p u n k tó w K atalo n ii. Walka o PozoManco Avilla, P A T Korespondent Havasa donosi, że od kilku dni prowadzona jest ożywiona działalność wojsk powstańczych w okolicy Pozoblanco. Pierścień linij powstańczych zacieśnia się wokół miasta z dnia na dzień- Lotnictwo powstańcze bez przerwy bombarduje tyły nieprzyjaciela, jak również i samo miasto, w którym skoncentrowane są liczne oddziały brygady międzynarodowej. Oddziały te zostały wysłane do Pozoblanco z Albacete i Kartageny. Usiłowania P o zgonie Karola Szymanowskiego Pogrzeb wielkiego kompozytora odbędzie się w Warszawie Warszawa, PAT. Wiadomość o śmierci Karola Szymanowskiego, mimo że stan jego zdrowia budził pewne obawy od dłuższego czasu, spadła na cały świat kulturalny polski niespodzianie, budząc wszędzie głęboki żal. Natychmiast po otrzymaniu żałobnej wieści ukonstytuował się w Warszawie komitet, który zajął się organizacją pogrzebu. Do komitetu tego weszli: profesorowie państw, konserwatorium muzycznego: K. Sikorski, Zb. Drzewiecki, Rutkowski, B. Woytowicz, śledziński, kompozytorowie: J. Maklakiewicz, Palester, M. Kondracki, dyr. muz. Polskiego Radia Rudnicki, dyr. Szymon Paljcwski, skrzypek Tadeusz Ochlewski, prof. Mayzner. Pogrzeb odbędzie się na koszt państwa. Zabalsamowane zwłoki wielkiego kompozytora przewiezione zostaną via Berlin Poznań do W arszawy i pochowane na Powązkach w kwaterze zasłużonych. Na granicy oczekiwać będzie na wagon żałobny specjalna delegacja muzyków polskich. Przewidziane są uroczystości żałobne podczas postoju pociągu na dworcu w Pozna wojsk rządowych wydostania się z mrasfa wskazują na to, że zapasy zarówno środków żywności, jak i amunicji są na wyczerpaniu i miasto będzie musiało się juł wkrótce poddać. W krain BasKów Bilbao, PAT. Radiostacja tutejsza ogłosiła o gotłzfnfe 1-szej w nocy oficjalny komunikat komitetu obrony kraju Basków: Na odcinku Eibar artyleria nasza o- strzeliwaia punkty koncentracji nieprzyjaciela, stację Elgoibar, zabudowania, w których mieści się sztab powstańczy oraz fabrykę materiału wojennego w Piancencia. Na odcinku El or i o do oddziałów naszych zgłosił się dezerter z oddziałów powstańczych. Na froncie Alava trwa pojedynek artyleryjski. Na froncie Burgos nie zaszło nic godnego uwagi. Sztab główny wojsk rządowych armii północnej komunikuje: Na froncie Asturii zgłosiło się do naszych szeregów: jeden kapral, 46 artylerzystów, 7 marynarzy, jeden falangista i jeden szeregowiec piechoty. W dniu wczorajszym zgłosiło się do oddziałów rządowych 117 ochotników, z których część była uzbrojona w sztucery myśliwskie, karabiny amerykańskie i broń myśliwską. Artyleria rządowa rozproszyła koncentrujące się oddziały nieprzyjacielskie pod Escamplero. Pod Oviedo zdobyto dwa karabiny maszynowe. Na odcinku Euzkadi artyleria nasza zadała ciężkie straty powstańcom, a szczególnie oddzia.- łom Requettes w okolicy stacji Elgoibar. Na odcinku Santander w gwałtownym ataku zdobyliśmy dwie wsie, posiadające duże znaczenie strategiczne. Lotnictwo skutecznie współdziałało we wszystkich operacjach. (o {powodowało wybuch w N ew London ł Waszyngton, PAT. Sekretarz stanu rolnictwa Wallace o- głosił rezultaty dochodzeń, prowadzonych w sprawie wybuchu w New London. niu, a następnie uroczyste przewiezienie Raport komisji śledczej stwierdza, że trumny z dworca głównego w Warszawie katastrofa została spowodowana przez do kościoła św. Krzyża, skąd po nabożeństwie żałobnym nastąpi eksportacja na Pocach budynku szkolnego. Wybuch bez wybuch gazów, które ulatniały się w piwniwązkipośrednio spowodowany został przez ś. p. K arol Szym anow ski. iskrę motoru elektrycznego. Likwidacja wywrotowej organizacji Łuck, Teł w\ Władze śledcze zlikwidowały szeroko rozgałęzioną ukraińską organizację wywrotową, która prowadziła szczególnie energiczną działalność na terenie powiatu horochowskicgo. Organizacja ta pod nazwą Ukraiński narodowy kozacki ruc.il, miała na celu przygotowanie zbrojnego powstania przeciwko państwu polskiemu, przy poparciu jednego z ościennych państw. Ze znalezionych papierów stwierdzono ścisłą współpracę powyższej organizacji z O. U. N. Na czele Ukraińskiego narodowego kozackiego ruchu zwanego w skrócie Unakor, stał Jan Wołoszyn, b. pułkownik wojsk ukraińskich hetmana Skoropadzkiego. Swego czasu Wołoszyn zajmował posadę w magistracie Ilorochowa, jako kierownik tamtejszej rzeźni miejskiej. Pod wpływem różnych czynników zagranicznych i w ścisłej łączności z ukraińskim ruchem iredenlyslycznym. Wołoszyn zaczął tworzyć swoją organizację, nadając jej charakter wybitnie wojskowy. na Wołaniu Wołoszyn nosił tytuł ułamana koszowego. Pomocnikiem jego był ataman okręgowy, niejaki Paweł Grzegorz Karasiewicz ze wsi Picczychwosty. Organizacja miała następującą strukturę: na czele jej stal ataman koszowy, którego sztab tworzyli atamanowie okręgowi. Atamanom okręgowym podlegały stanice składające się 7. kilkudziesięciu kozaków, a stanice z kolei składały się z chutorów. Ostatnio przeprowadzono reorganizację w kierunku przystosowania organizacji do mającego rzekomo wkrótce nastąpić wybuchu. W myśl zarządzeń alamana koszowego Karasiewicz uporządkował stanice, dzieląc członków na sotnie, dziesiątki i piątki. Oprócz dwóch wymienionych, czynny udział w pracach organizacji brali: inspektor stanic ł.ukian Ławrenowicz, skarbniczka okręgowa Maria Wołoszyn i kontrolerzy Stefan Borowik i Jefim Burak. Każda stanica tworzyła fundusz na wyzwolenie Ukrainy, który miał być zawiązkiem skarbu powstańczego. Przy likwidowaniu tej wywrotowej organizacji władze aresztowały 43 wybitniejszych jej kierowników. Na podstawie znalezionych papierów stwierdzono, że do organizacji, w samym powiecie horocliowskim, należało 70«Ukraińców. Jeden z oskarżonych niejaki Włodzimierz Ławrenko odpowiadać będzie ponadto za zabójstwo starszego posterunkowego Bolesława Polaka. Zbrodni swojej dokonał on w czasie obławy, przeprowadzonej przez policję. Przy wymianie strzałów zginął wtedy Stefan Borowik, wspólnik Ławrenki. Należy dodać, że w czasie rewizji u członków Unakoru znaleziono liczne zapasy broni i amunicji. Ujawnienie tej wywrotowej organizacji ukraińskiej wywarło na całym Wołyniu olbrzymie wrażenie. Potwierdza ona raz jeszcze, że postępująca, pod opieką miejscowych władz administracyjnych, ukrainizacja Wołynia stanowi istotne niebezpieczeństwo dla polskości tej dzielniej

2 SIEDEM GROSZY'" Nr Y Środa 31 m arca 1! 37 Dziś: B albiny J u tro : H ugona W schód słońca: g. 5 m. 38 Z achód sło ń ca: g D ługość d n ia: g. 12 m, 50 Redakcja i administracja: Katowice, ulica Sobieskiego 11, tel A TEA TR IM. ST. W YSPIAŃSKIEGO W KATOW ICACH: ŚRODA: g. 19,,Kto zabił?" (dla bezrobotnych). CZWARTECł g. 20 W ieczór Trzech K róli". SOROTA: g. 15,30 W ieczór Trzech K róli" (dla U łó l); g. a K to zabił?" NIEDZIELA: g. 11-ta Akademia, z okazji Tygodnia Propagandy Poi. Zw. Zach. g : Dama kam eliow a" dla Zakl. Hohenlohe, g. 19-ta: W ieczór trzech króli" dla kop. Gische. A TEA TR IM. ST. W YSPIAŃSKIEGO NA PR O W IN C JI: BYTOM: piątek, 2 kw ietnia, g. 20 W ieczór Trzech K róli". BIELSKO: poniedz., 5 kw ietnia, g. 19,30 W ieczór Trzech K róli". REPERTUAR KIN: KATOWICE. Capitol: ' Bogate "biedactwo. Casino: Madame Lenox (E skapada). Colosseum: B ohaterska brygada. R ialto: Rok Stylowy: O statni M ohikanin i Noc w operze. Union: Dla ciebie, Mario (Ave M aria). KATOWICE BOGUCICE, Atlantic: Król Brodwayu 1 B unt Zwierząt. CHORZÓW. Apollo: Eskadra 1 Robin Hood z El Dorado. Colosseum: Szarża lekkiej brygady i Zmiana w arty. D elta: W alc królew ski i Żółty skarb. Roxy: Ave Maria ł Shirley Tem pie Mały buntow nik. Rinllo: Panna Liii 1 Porw ana kobieta. SZOPIENICE. Colosseum: Dziś o godz popularne przedstaw ienie film u A nthony A dw erse" i W róg kobiet. Hel: Młody h rab ia i Ramona (film w kolorach naturalnych). Dziś popularne przedstaw ienie pilm u pt. >,Szept m iłości". MYSŁOWICE. Casino: Orzeł leci do Chin. Odeom Mój pan mąż. Helios: Czarny H rabia l Pat i Fatachon. TARN. GÓRY. Nowości: Ostatnie dni Pompei. SIEMIANOWICE. Kameralne: B arbara Radziwiłłówna. Apollo: A nthony Andverse. WODZISŁAW. Słońce: Noc w operze 1 D ziw ny wynalazek. RUDA ŚL. Piast: Zemsta Johna Ellm ana i Grzesznik Inimowoli. Apollo: Takie są dziewczęta i Mali Bohaterow ie. LUBLINIEC. Apollo: Noce egipskie. BIELSZOWICE. Śląskie: Skow ronek I Biały Tarzan. RYBNIK. Apollo: Ucieczka T arzana i Tajem nica starego zamku. Helios: Panna Piotruś i Królowa dżungli. PSZÓW. Apollo: Rapsodia Bałtyku. MIKOŁÓW. Adria: Skow ronek i Pieśń ptaszków. BIERTUŁTOWY. Helios: Dudek na froncie i W iedeń m iasto moich marzeń. RYDUŁTOWY. Apollo: nieczynne. Polonia: W blasku słońca i Mały m arynarz. KNURÓW. Casino: Rok 2000 i Mały lord. CHROPACZÓW. M etropol: Panna P iotruś i Świecznik królew ski. RADZIONKÓW. Casino: Przygody człowieka b ei nazwiska 1 nadprogram. CZERWIONKA, Apollo: Pieśń nocy i Piekielny wąwóz. NOWA WIEŚ. Słońce: Pieśń jej m atki I Łowca przygód. Sienkiewicz: Kom ediant i T ajna brygada. ŚWIĘTOCHŁOWICE. Colosseum: 1. Blond Carmen, ł. Shirley Tem pie. W aw el: 1. Stradivari. 2. Nie całuj W kinie. Apollo: 1. Biały anioł. 2. Łowca przygód. ORZEGÓW. Casino: Słowik W iednia i Rapsodia Bałt ku. RADIO ŚRODA, 31 MARCA 1937 R. Katowice. 6,00 Sygnał czasu i pieśń poranna. 6,03 Płyty. 6,33 Gim nastyka. 6,50 Płyty. 7,30 8,00 Płyty. 11,30 Sygnał czasu. 12,03 Mala O rkiestra P. R. 12,50 T yrania gościnności" pogadanka. 13,00 K oncert życzeń. 13,15 Płyty. 13,58 14,00 W iadom ości giełdowe. 15,00 W iadom ości gospodarcze. 15,40 Płyty. 16,10 Świąteczne odw iedziny" obrazek dla dzieci. 16,30 Płyty. 17,'15 K oncert solistów. 17,50 C haos i lad w ew nętrzny" - rozm owa z przyjacielem. 18,10 W iadom ości sportowe Płyty. 18,50 W iosenna pielęgnacja sadów " - pogadanka. 19,20 Ludw ik van Beethoven: Sonata Es-dur op. 31 n r ,40 L ud polski na Śląsku O polskim " pogadanka. 19,50 Zagłębie D ąbrow skie m a głos...". 21,00 Opowieść o Chopinie" wieczór XIII. 21,45 Słuchow isko D w ie M arie S tu a rt". 22,25-23,00 Mala O r k iestrą P. R- (Ii) ZEBRANIE L O PP. W KATOW ICACH. W środę 31 bm. o godz. 17-ej odbędzie się w gali rady miejskiej w Katowicach, ul. Pocztowa 2 zwyczajne walne zgromadzenie katowickiego LOPP. (K) M ŁODZIEŻ Z ŁODZI W KATOWICACH. W czwartek, 1 bm. przyjeżdża z Łodzi do K a towic na dwudniowy pobyt wycieczka młodzieży gimnazjalnej, złożona z 20 osób, uczniów jednego z gimnazjów łódzkich. Wycieczka zwiedzi Katowice, oraz niektóre ośrodki przemy- słówe. (Kj PRZEDSTAWIENIE W ZAŁĘŻU. Kat. Stow. Młodzieży Żeńskiej w Załężu, odegra w niedzielę, 4 kwietnia br. o godz. 19-tej na sali magistrackiej dramat w 4 aktach p. t. Popychadło. (K) KONCERT W W EŁN O W CU. Gminny Komitet Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Wełnowcu w celu zasilenia funduszów pomocy zimowej urządza w sobotę, 3 kwietnia br. wielki koncert rozrywkowy. Początek o godz. 20-lej. Ceuy miejsc: 1.5Q i 1 zł, MIESZKAŃCY PIOTROWIC SL sbsaarże* s i e im b s ic a n la lś c ć m i n g ( ) Z kół obywateli Piotrowic 81. piszą nam m. in., co następuje: W związku z tegorocznym planem rozbudowy ulic gminy zwrócić należy przede wszystkim uwagę na bardzo zaniedbany stan bocznych dróg i ulic gminnych, m. in. na stan ul Wodnej, która, nie posiadając chodnika, trudna jest do przebycia po roztopach i deszczach. Stan ten pociąga za sobą niezmiernie przykre skutki dla właścicieli przyległych domów. Liczba mieszkańców bowiem z miesiąca na miesiąc wzrasta, ale lokatorzy albo w ogóle nie wprowadzają się do domów, położonych przy zaniedbanych ulicach gminnych, albo tylko na krótki czas. Poza tym również należałoby dążyć do gruntownej naprawy mostk u, nad wodą, oraz do oczyszczenia wody z różnych odpadków itp., co z pewnością nie zaciąźyłt by poważnie na budżecie gminnym. Jest i inna bolączka, którą władze gminne winny jak najprędzej usunąć. Chodzi bowiem o oświetlenie jeżeli już nie wszystkich ulic, to przynajmniej, niektórych odcinków i skrzyżowań. Kwestia oświetlenia ulic w Piotrowicach, naszym zdaniem, jest pilniejsza przynajmniej w tej chwili, niż sprawa wybudowania np. ratusza. Wreszcie należy zaapelować do czynników gminnych, by postarały się o zawarcie korzystniejszej umowy o dostarczenie prądu dla obywateli, niż ostatnio zawarta. Spodziewać się należy, że zarząd gminy zainteresuje się tymi bolączkami i poczyni odpowiednie kroki, by w miarę posiadanych środków finansowych jeszcze w bież. roku posłarat się. choć o prowizoryczne uporządkowanie niektórych ulic. a zarazem, by przy zawarciu nowej umowy z elektrownią usunął dotychcza- sowe niekorzystne dla obywateli postanowienia. Gminy powiała KafowicKiego nic otrzymają subwencji z Fnniaszn Pracy ( ) W zw iązk u z ogłoszeniem 4-letniego p la n u gospodarczego p isało i m ów iło się d u że o z a k ro jo n y c h n a w ielk ą sk alę ro b o tach p u b liczn y ch w poszczególnych g m in ach, m. in. o ro z b u d o w ie u lic, k a n a liz a c ji i sie c i w o d o c ią g o w y c h. O becnie je d n a k, gdy w łaściw ie ju ż p o w inno się rozpocząć odpow iednie rońm y przygotow aw cze z szeregu gm in śląsk ich, a p rzed e w szystkim ró w n ie ż z w ic iu g m in p o w ia tu k a to w ic k ie g o in fo rm u ją n a s, że p a n u je ta m w ie lk ie p rz y g n ę b ie n ie i ro z g o ry c z e n ie, g d y ż F u n d u s z P r a c y g m in o m ty m n ic u d z ie lił w b ież. r o k u ż a d n y c h su b w c n c y j n a p rz e p ro w a d z e n ie r o b ó t p u b lic z n y c h, o b ję tych u c h w alo n y m i przez gm in y 4-letnim i p la n a m i gospodarczym i. W te n sposób b e z ro b o tn i w ty ch gm i- Oblał syna wrząca wodą Awantura w Rydułtowach (k) W mieszkaniu Teofila Kwiatonia w Rydułtowach doszło do niezwykłego zajścia. W godzinach wieczornych przybył do domu syn Kwiatonia, Józef w Stanie silnie podchmielonym. Pomiędzy ojcem, a synem powstała sprzeczka, a potem bijatyka, w czasie której syn rzucił (x) Jedna z órganizacyj robotniczych zw róciła się do K om isji P ujednaw czo-a rbitrażo w ej w C horzow ie z prośbą o w yznaczenie k o n feren cji, n a k tó re j m ian o b y om ów ić szczegóły co do zaw arcia um ow y zbiorow ej w spraw ie w aru n k ó w płacy w przem yśle sto larsk im na terenie C horzow a i pow. św ięlo- chłow lckiego. K om isja P ojednaw czo-a rbitrażo w a w yznaczyła k o n feren cję na dzień 9 się na swego ojca i powaliwszy go na ziemię, zadał mu kilka ciosów cegłą w głowę. Ojciec wydarłszy się z rąk syna oblał go wrzącą wodą, tak że w stanie bardzo poważnym odstawiono Józefa Kwiatonia do szpitala. Wskutek poparzenia zagraża mu utrata wzroku. O UMOWĘ ZBIOROW Ą w przemyśle stolarskim k w ietnia b r. W ezm ą w niej udział p rzed staw iciele stolarzy i zw iązków zaw odow ych. Ja k to ju ż sw ego czasu donosiliśm y, u m o w y zbiorow e w sto larstw ie zaw arto ju ż na teren ie o k ręgu katow ickiego, w najbliższych dniach odbędą się rów nież p e rtra k ta c je przed K om isją P ojednaw czo-a rbitrażow ą w K atow icach o zaw arcie podobnej um ow y dla sto larzy z o k ręgu rybnickiego. Strzelanina w Łagiewnikach Policja osaczyła przestępcą (x) W poniedziałek doszło w Łagiewnikach, w pow. świętochłowickim do strzelaniny, w czasie której jedna osoba została ranna. Miejscowa policja dowiedziała się wieczorem, że w jednej z restauracyj przebywa niejaki Franciszek Kocur, którego od dłuższego czasu poszukują władze sądowe. Kocur bowiem został skazany na kilka miesięcy więzienia, kary zaś Opłaty w uihtata katowickim Na ostatnim posiedzeniu Magistratu m. Katowic uchwalono obniżyć opłatę za koszta leczenia w szpitalu miejskim z dniem 1 kwietnia br. Opłaty te będą wynosiły dla prywatnych pacjentów miejscowych w kl. II I-ci ej 7 zł., w kl zł., w kl. I IG zł. Dla zamiejscowych w klasie III 9 zł., w ki. II 14 zł. i w ki. I 18 zł. W miejskim szpitalu dla dzieci opłaty wynoszą dla miejscowych 5 zł., dla zamiejscowych G zł., dziennie, plus koszta zużytych lekarstw. Inne opłaty pozostały bez zmian. (T) PR ZED STA W IEN IE W STRZYBNICY. Krąg Starszo harceski przy VII. drużynie harcerzy im. J. Poniatowskiego z Strzybnicy urządza dnia 4 kwietnia br. o godz. 19-tej w sali międzyzwiązkowej przedstawienie teatralne. Odegrana będzie komedia w 3-ch aktach p. t. Wujaszek z Gdyni. Po przedstawieniu zabawa taneczna. (KI NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻORACH. W środę, 31 bm. będzie urzędował w sali rady miejskiej w Żorach naczelnik z Urzędu Skarbowego z Rybnika. Zainteresowani mają możność przedstawić naczelnikowi swoje żądania od godz. 10-tej. (R) TARG W RT UNIKU. Następny targ na bydło i konie odbędzie się w Rybniku we wtorek, 6 kwietnia br nie chce odcierpieć. Policjanci ujęli wprawdzie przestępcę, gdy jednak chcieli odprowadzić go na komisariat, Kocur począł się szamotać i zbiegł. Ukrył się on w jednym z pobliskich domów, skąd począł obrzucać kamieniami policjantów. Ci poczęli strzelać w stronę Kocura, raniąc go ciężko. Kocura przewieziono do szpitala. Awanturniczy wiezie A (x) W Wielką Sobotę policja chorzowska przytrzymała niejakiego Wilhelma S kórkę, zamieszkałego w barakach w Maciejkowicach, gdyż był on podejrzany o dokonanie kilku kradzieży. Skórka, którego osadzono w areszcie policyjnym, zdemolował urządzenie celi i wybił okna. Pociął sobie przy tym ręce do tego stopnia, iż musiano go odwieźć, do lecznicy. Włamanie do skłepn Po uszkodzeniu żaluzji, włamano się do składu rzeźnika Pawła Kwiecienia w Brzęczkowicach obok Mysłowic, skąd skradziono znaczną ilość wędlin, oraz 630 zł. w banknotach i bilonie. Włamanie w Orzeszu (x) Nieznani osobnicy włamali się do biur Ekspedycji Towarowej w Orzeszu, w pow. pszczyńskim, gdzie przeszukali całe urządzenie. Szukali oni gotówki, a ponieważ znaleźli jedynie 60 zł., ze złości rozrzucili wszystkie akta i oddalili się w nieznanym kierunku. Postrzelenie przemytnika (x) W pobliżu zielonej granicy pod Rudą SI. strażnicy graniczni zauważyli jakiegoś osobnika, niosącego paczkę i usiłującego przedostać się do Niemiec. Wezwali oni do zatrzymania się, a gdy ten nie usłuchał i począł uciekać, strażnik w ystrzelił k ilk a k ro tn ie z k a rab in u, raniąc uciekającego w lewą nogę. Rannym jest 25-letni Jerzy Panipc z Bieiszowic, którego odw ieziono do lecznicy w B ielszow icach, nach na bieżący rok s tr a c ili o s ta tn ią n a d z ie ję u z y s k a n ia p r a c y, a gm iny darem nie tru dziły się o w ypracow anie planów robót p u blicznych. Czy nie m ożna było tego z góry przewidzieć, i darem nie nie łudzić gm in i bezrobotnych rozpoczęciem wielkich robót publicznych? OD ADM INISTRACJI Niniejszym podajemy do łaskawej wiadomości Szan. Czytelnikom m iejscow ości MSZANA, że p. Józef G rzonka z dniem 1-go kwietnia b. r. p rzestaje być naszym agentem. W związku z tym, prosimy Szan. Czytelników, którym p. Gryzonka doręczał gazety, aby dla uniknięcia przerw w dalszej dostawie tychże, zechcieli łaskawie podać swe adresy ag. p. L u d w ik o w i SITK O W I, zam. w Mszanie nr. 70. Strzelał do żołnierza (x) W B ykow inie, w pow. k ato w ick im, w czasie św iąt w ielk an o c n y ch je d e n z p o ru czn ik ó w g a rn iz o n u chorzo w sk ieg o sp o tk a ł n a ulicy szeregow ca, u b ra n e g o w długie sp o d n ie, co je st z akazane. O ficer z a trz y m a ł szeregow ca i w ezw ał go u d a n ia się tra m w a jem do C horzow a, gdzie zam ie rz a ł o d d ać go w ręce żan d a rm e rii. S zeregow iec w siad ł w p raw d zie do tr a m w aju, je d n a k w czasie biegu w yskoczył i począł uciekać. P o ru c z n ik ścigał u c ie k a ją cego i w y s trz e lił k ilk a r a z y za n im. S trzały ch y b iły i szeregow iec zbiegł. Wypadek na dworcu (x) N a dw o rcu k o lejow ym w C horzow ie w y d arzy ł się w czasie św iąt w ielkanocnych w ypadek, k tó ry w yw ołał dłuższą p rzerw ę ru c h u. W sk u tek nieostrożnego m an ew ro w a n ia w agonam i n a d w o rcu tow arow ym jeden z w agonów, n aład o w an y szynam i, w yskoczył z szyn. Ł ad u n ek sp ad ł z w agonu. P rzerw a w ru c h u trw ała p ó łto ry godziny. Niniejszym podajemy do łaskawej wiadomości Szan. C zytelnikom GARDA W IC, że p. Henryk G orzow ski z dniem 1-go kwietnia b. r. przesiał być naszym agentem. ADM INISTRACJA Za przekroczenia dewizowe (x) Przed Sądem Okręgowym w C horzow ie odbyło się we wtorek kilka rozpraw karnych o przekroczenia dewizowe. Sąd skazał 4 osoby na 10 miesięcy, 3 na 7 miesięcy i 300 zł grzywny I 6 na 6 miesięcy więzienia. 0 naprawę ul. Lasowickiej w Tarnowskich Górach (ta) Pięknie zabudowana willami, nowa ulica Lasowicka w Tarnowskich Górach podczał odwilży i deszczów jest niemożliwa do przebycia. Mieszkańcy tej ulicy skarżą się, że podczai deszczów nie mogą wejść do miasta, ponieważ błoto sięga powyżej kostek. W dzielnicy lej mieszkają przeważnie pracownicy kolejowi, między nimi konduktorzy pociągów osobowych, którzy w myśl obowiązujących przepisów powinni stawić się do służby w stanie czystym; muszą więc zabierać z sobą pastę i szczotki do obuwia. Mieszkańcy tej ulicy zwracali się już kilkakrotnie piśmiennie do magisralu tarnogórskiego z prośbą o naprawę ulicy; do dziś dnia nie odniosło to jednak żadnego skutku. Obywatele apelują tą drogą do magistratu, by nareszcie zajął się naprawą ulicy Lasowickiej. WypadeK na drodze (ta) Na szosie wojewódzkiej Żyglin O- slrożnica w pow. tarnogórskim motocyklista Stanisław C hw istecki z Jaworzna, najechał n a rowerzystę Chrystiana Mazura z Chorzowa III. Jak dotychczas stwierdzono winę wypadku ponosi rowerzysta- który podczas wymijania skręcił nagle pod motocykli. Mazur doznał ciężkich obrażeń w ew n ętrznych; w groźnym stanie odstawiono go do szpitala powiatowego w Piekarach Si. Piękny z Lublińca an obywa (Pg) W pierwszy dzień świąt Wiclkiejnocy znany działacz narodowy, właściciel hurtowni piwa w Lublińcu, p. Konrad Kluze, wydał z własnej inicjatywy w hotelu Śląskim sto o b ia dów dla rodzin bezrobotnych. Wszystkie rodziny bezrobotnych, które sk o rzystały z jego szlachetnego czynu, składają o- fiarodawcy na tej drodze staropolskie Bóg za płać!",,

3 N r. 88 >'3"f SIEDEM G R O S Z Y Str. 3 Z ca usiłowali morderstwo t e e d fa d e m Cfcręgon>ym n> Jiatowvicaefa (ag) Na lawie oskarżonych Sądu Okręgowego w Katowicach zasiadł bezrobotny Karol Zielosko z Roździenia-Szopienic, któremu akt oskarżenia zarzucał usiłowanie zamordowania żony Marii. Pożycie małżeńskie Zielosków było od samego początku złe z winy męża, który przepijał pieniądze i nie starał- się o rodzinę. W. końcu Zieloskowa opuściła męża. W lipcu ub. roku Zielosko przybył do swej żony i zwabił ją do lasu pod Mysłowicami. Tam zaprowadził ją na odludne miejsce, powalił ją na ziemię i począł ją bić cegłą po głowie. Gdy maltretowana straciła przytomność Zielosko zostawił ją i zbiegł. Na rozprawie oskarżony przyznał się do usiłowanego morderstwa i tłumaczył się tym, że żona go zdradzała, czego jednak świadkowie nie potwierdzili. Sąd skazał go na 2 lata więzienia bez zawieszenia wykonania kary. MERIDI0L za najlepszy uznany i przez miliony używany, jest prawdziwem dobrodziejstwem w każdym domu, przy pracy i sporcie. Pamiętaj zawsze o MERIDłOLU Nasz stały czytelnik p. Józef Spyra z Kończyc obchodzi w tych dniach 60-lecie swych urodzin, a jego małżonka, Franciszka 55-lecie urodzin. Nasi stali czytelnicy pp. A gata 1 i l t J M U Jan Tw ar- kow scy z Chorzowa obchodzili w tych dniach, żona 73-Iecie urodzin, a mąż 76-lecie urodzin. Wisielec o b o k to ru wyścigowego (x) W poniedziałek wieczorem przechodnie zauważyli w lesie obok toru wyścigowego w Katowicach - Brynowie wisielca, o czym zawiadomili policję. Stwierdzono, że samobójcą jest 20-letni Mieczysław Kaczmarek z Warszawy (Polna 1), który przybył w tych dniach na Śląsk i starał się o zatrudnienie w zarządzie Śląskiego Klubu Jeździeckiego, jako chłopak stajenny. Kiedy Kaczmarkowi odmówiono, z rozpaczy powiesił się. Zwłoki odwieziono do kostnicy szpitala miejskiego w Katowicach. Ulotki Z. Z. Z. skonfiskowane Policja skonfiskowała w Drukarni Ludowej w Katowicach (Teatralna 12) ponad ulotek wydanych przez posła Kapuścińskiego p,od firmą Okręgowej Rady Zawodowej ŻZZ. W ulotkach tych odwołuje się p. Kapuściński do robotników ZZZ-u na Śląsku o przeciwstawienie się przekabacaniu tej organizacji w brew jej dotychczasowym założeniom ideologicznym przez sfery Związku Powstańców Śląskich. Zmiana w rozkładzie jazdy Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowej w Katowicach komunikuje: Z dniem 1 kwietnia b. r. zmienia się rozkład jazdy następujących pociągów pasażerskich: N a linii K atow ice Dziedzice. Poc. n r. 214 odj. z Dziedzic o godz , odjeżdżać będzie o godz z przejazdem przez stację Goczałkowice-Zdrój. Poc. nr odjeżdżający z Dziedzic o godz , kursować będzie: Dziedzice odj , Goczalkowice-Zdrój odj , Pszczyna odj , Kobiór odj , Tychy przyjazd odj , Kostuchna odj , Murcki od i , Ochojec odj , Katowice- Ligota przyj , odj i dalej bez zmian. Poc. nr. i 720 (Dziedzice odj 14.12) kursować będzie: Dziedzice odj , Goczałkowice- Zdrój odj 14.12, Pszczyna odj , Piasek odj , Kobiór odj , Tychy przyj , odj i dalej bez zmian. Na linii L ubliniec T arn o w sk ie Góry Bytom: Poc. nr. 3531, (Lubliniec odj ), kursować będzie: Lubliniec odj , Rusinowice odj , dalej bez zmian. Poc. nr (Koszęcin odj ), kursować będzie Koszęcin odj , Rusinowice odj , przyj Poc. nr (Tarnowskie Góry odj ), kursować będzie Tarnowskie Góry odj , Miasteczko odj , Kalety odj , Koszęcin odj , Rusinowice odj , Lubliniec przyj Nasz stały czytelnik p. Franciszek Hajok z Chorzowa 11 obchodzi- 28 marca b. r. 80-lecie sw ych urodzin, J. E. ks. Juliusz Bieniek, now om ianow any biskup-sufragan śląski. Czystka w więzieniu Katowic Kim Przeniesienia strażników więziennych (ag) Jak przed kilku tygodniami informowaliśmy w administracji więzienia katowickiego nastąpiły zmiany. Zasłużony w walkach o niepodległość Górnego Śląska, przodownik straży więziennej W ranik został przeniesiony dq Złoczowa na równorzędne stanowisko. Przeciwko p. Wranikowi toczyły się dochodzenia dyscyplinarne; mimo że nie obciążyły go one, przewieziono go do Złoczowa. Jak się obecnie dowiadujemy, zupełnie niespodziewanie przeniesiono również przodownika straży więzienia katowickiego, Bidowańca, który już wyjechał z Katowic i objął równorzędne stanowisko w Złodzieje kolejowi w opałach Dokument osobisty zdradził fednego z nich (ag) W Wielki Piątek około godz. 18 aresztowano w pociągu osobowym Katowice Oświęcim Stefana Dulibę z Mostów, pod Lwowem, na gorącym uczynku kradzieży kieszonkowej. Duliba skradł Janowi Misce z Kosztów portfel z dokumentami i pieniędzmi. Dwaj wspólnicy Pobili sie w restauracji (x) W restauracji Adamca w Chorzowie (Legionów 38) doszło w nocy na wtorek do krwawej awantury, w czasie której został ciężko ranny Alfons Włodarczyk z Chorzowa (Kluczborska 4). Włodarczyk posprzeczał się z braćmi Adolfem i Pawłem Bronderami (Pierackiego 7), w następstwie tego wywiązała się bijatyka. W czasie zajścia Paweł Bronder rzucił szklanką w stronę Włodarczyka, trafiając go w głowę. Zalany krwią, W łodarczyk padł bez przytomności, poczem został odwieziony do lecznicy. Braci Bron- derów przytrzymała policja. Kursy katolickie na Matku Celem przygotowania pań do pracy kierowniczej w oddziałach Kat. Stow. Kobiet diecezji śląskiej urządzono 4-tygodniowe kursy społeczne: w Chełmie Wielkich w dniach od 18 do 22 lutego i od 4 do 8 marca w Cieszynie. W kurach wzięło udział 110 członkiń, stałych uczesl liczek delegatek 31 oddziałów. Program obej iował wykłady, konferencje i ćwiczenia prali tyczne. Na każdym z kursów wygłoszono 13 re feratów na tematy religijne, społeczne i wycho wawcze ze specjalnym uw zględnieniem zadań znanym więzieniu w Wronkach (Wielkopolska). Przeciwko p. Bidowańcowi toczyły się również dochodzenia dyscyplinarne w związku z aferą Kazonia i Fruchthaendlera, dyrektorów Centralnej Targowicy w Mysłowicach, którzy przebywając w więzieniu, wysyłali nielegalnie korespondencję, oraz urządzali w celi libację. P. Bido wra nieć został ukarany. Przeniesienie p. Bidowańca stoi w związku z doniesieniami, znanego aferzysty Nitschki. P. Bidowaniec był przez odbywających w więzieniu katowickim kary, wprost znienawidzony. Wszyscy żalili się na jego złe traktowanie więźniów. złodziejaszka zdołali mimo pościgu zbiec. Jeden z uciekających złodziejaszków zgubił dokument osobisty na nazwisko* Mariana Mołota z Krakowa. Duliba został osadzony w więzieniu, zaś za jego wspólnikami rozpisano listy gończe. kobiety. Rano i wieczorem odbyły się nabożeństwa wspólne oraz konferencje religijne. Ćwiczenia praktyczne uczyły wygłaszania pogadanek, prowadzenia zebrań i pracy organizacyjnej w oddziale. Ważne dla właścicieli domów Stwierdzono kilkakrotnie w niektórych nic ruchomościach, że do zbiorników na śmieci wrzuca się materiały, które niszczą zbiorniki i poważnie uszkadzają mechanizm wozów, przeznaczonych na wywóz śmieci. Wśród odpadków znajdują się często kamienie, gruz budowlane ziemia, nawóz i różne przedmioty niszczące zbiorniki. W myśl miejscowych przepisów o wywozie śmieci, wrzucanie tych materiałów du zbiorników jest wzbronione. W wielu wypadkach zbiorniki są tak przepełnione, że opróżnienie ich jest niemożliwością, gdyż mechanizm wozu wymaga zamkniętych zbiorników. W tych nieruchomościach, w których w przyszłości spotykane będą zbiorniki przepełnione i ubijane, stawiane będą na koszt właściciela dodatkowe zbiorniki, do których wrzuci się nadmiar odpadków z przepełnionych zbiorników. Winni niestosowania się do tych przepisów ulegną poza tym karom pieniężnym. Z wzedrtzej sgiidzielni w Chorzowie W Chorzowie odbyło się walne zebranie urzędniczej spółdzielni mieszkaniowej pod przewodnictwem dvr. Mycińskiego. Z złożonych sprawozdań wynika, że w ub. roku wybudowano nowy blok mieszkaniowy w Chorzowie kosztem zł., a w bieżącym roku spółdzielnia przystępuje do budowy bloku mieszkań w W. Hajdukach kosztem pół miliona złotych. Spółdzielnia posiada już 6 bloków mieszkaniowych, przyczyniając się w ten sposób do likwidacji głodu mieszkaniowego w Chorzowie. Po sprawozdaniach wybrano zarzad w dotychczasowym składzie. Pielgrzymka do Wilna Kat. Stow. Kobiet i Liga Katolicka w Katowicach organizują pielgrzymkę do Wilna, w czasie od 1 do 5 maja br. pod protektoratem.). E. ks. biskupa Adamskiego. Cena udziału wynosi 18 zł (przejazdy, zwiedzanie i bilety wstępu). Wyjazd z Katowic 1 maja, o godz. 18,45, powrót 5 maja rano. Zgłoszenia przyjmuje i udziela bliższych informacyj Katol. Stow. Kobiet Katowice, ul. Piłsudskiego 20, oraz Liga Katolicka Katowice, ul. Piłsudskiego 58. W programie złożenie hołdu Królowej Korony Polski, zwiedzenie Wilna, Trynopela, Werck. Termin zgłoszenia do 15-go kwietnia. B i b l i o t e k i T. C. L. w Katowicach Gęsta sieć bibliotek T. C. L. obejmuje cały szereg dobrze zorganizowanych i stale rozwijających się placówek. Statystyka za rok ubiegły wykazuje znaczne powiększenie księgozbiorów, a uzupełnienie ich idzie po linii doboru wartościowych książek podróżniczych i popularnonaukowych. Równocześnie ogromnie wzrosło czytelnictwo, które nie tylko rozwija się pod względem ilości, ale przede wszystkim pogłębia się jakościowo. W celu nadania czytelnictwu pewnego kierunku, skierowania czytelnika ku planowości i systematyczności T. C. L. przeprowadza propagandę książek na różne tematy. W roku 1936 zaznaczył się dalszy poważny wzrost książek, czytelników i czytelnictwa, co w cyfrach wyraża się następująco: Księgozbiory 11 bibliotek, istniejących na terenie miasta powiększono w ciągu roku o 1999 dzieł i w dniu 31 grudnia ub. r. było ogółem książek. Liczbo czytelników wzrosła o 884, z bibliotek korzystało 7969 czytelników, co stanowi około 1 % ogółu mieszkańców miasta Katowic. W tym okresie wypożyczono książek, t, zn więcej, niż w roku Wspomnieć też należy o rozwijającej się doskonale bibliotece i czytelni dziecięcej w Katowicach, gromadzącej codziennie setki dzieci. Tutaj również zaznacza się wzrost czytelnictwa; w ub. roku było 2712 czytelników i wypożyczeń. Skradł pieczątki urzędowe (k) Do biur urzędu gminnego w Pszowie włamał się w nocy na 28 b. tn. jakiś osobnik, który skradł cztery pieczątki, le-i żące na biurku oraz poduszkę do stempli. Policja wszczęła energiczne śledztwo i wkrótce ujęła złodzieja, Emanuela Szłapkę z Pszowa, któremu pieczątki odebrano. Nasz stały czytelnik p. Karol Lalus obchodzi 28 marca 70-lecie sw ych urodzin.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m y i m Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZVSTKIEM. l WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPO L e n d y ti, 28. 4. Teł. wf Noc z poniedziałku na wtorek król Fuad spędził zupełnie

Bardziej szczegółowo

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. WIADOMOŚCI ZESWłATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. gnam ROK VII. Czwartek, dnia 21 lipca 1938 r. Nr. 199 20 osób zginało od

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

Gen. Franco zdobył Geronę

Gen. Franco zdobył Geronę V IIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. w ia d o m o śc i z e Ś w iata -s e n s a c y jn e p o w ieści. W ythbh Ä Cena eazemnlarza 10 nr. KREDYT dla przemysłu polskiego Nowy Jork, 4. 2. TeL

Bardziej szczegółowo

Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu. TYLKO DZIŚ 3 0-0 0 MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do. 31 maja b. r.

Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu. TYLKO DZIŚ 3 0-0 0 MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do. 31 maja b. r. Jledem Wydanie 0 CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GPi D Z IE N N IK ILUSTROWANY DLA O WSZYSTKIEM WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA-SENSA g n a z u ROK V. SOBOTA, 30 MAJA 1936 NR. 148 Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu

Bardziej szczegółowo

Jledem. i.grom P I E M E PO REKORDOWO NISKICH CENACH 1 NADER DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI

Jledem. i.grom P I E M E PO REKORDOWO NISKICH CENACH 1 NADER DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI Jledem d z i e n n i k i l u s t r o w a n y d l a w s z y s t k ic h Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL.1 0 GROSZY i.grom O WSZVSTK! E M Wia d o m o ś c i z e ś w ia t a -se n sa c y jn e p o w ie śc

Bardziej szczegółowo

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu Medan DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIE Af. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. Wydanie L CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL 8 GROSZY r I A B i ROK V. WTOREK, 28 KWIETNIA 1936 NR. 116 KONTROLA

Bardziej szczegółowo

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg Dziś tabela V. _ DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W SZYSTK IM. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCL " -ŁLUiJ.k.l. ------------------------ -------------------- Rak VI. Niedziela, 9 maja 1937 r.

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

Papież błogosławi eskadrę włoską

Papież błogosławi eskadrę włoską wybwfe 'ßena pojedynczego egs groszy WTOREK 18 LIPIEC 1933 ROK II-NR. 194 WIADOMOŚCI z e SWIA7A-NAJCIEKAWSZE PROCESY f i Papież błogosławi eskadrę włoską W ielk i em tfuzfazm w e W łoszech = = = = = Rzym,

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA >STARY TEATR-

RESTAURACJA >STARY TEATR- ^ależ ytość pocztow a opłacona ryczałtem Nr. 205 Kraków, środa 10 wrześnta 1924 roku Rok W K i i r j i p W i e c z o r n y wychodzi codziennie popołudnia z wuj$(hfiem niedziel l Swiaf Naczelny redaktor:

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Blok PPS. i HSPP. zawarty. %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE.

Bardziej szczegółowo

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Tygodnik Lokalny 1 2 2-2 8 s ie r p n ia 2 0 0 7 ro k u n r 3 4 /8 3 0 r o k X V II, T T S Ó z ł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 h ttp ://w w w.c

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień MYSŁOWICE IMIELIN CHEŁM ŚLĄSKI Tygodnik Lokalny, 27 zł 9 - w rz e ś n ia 2 ro k u n r 6 / 9 7 9 ro k X X w t y m 7 % V A T nr in d e k s u 89 ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Próba szukania pieniędzy w kieszeniach

Bardziej szczegółowo