Powolne rófnice zdań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powolne rófnice zdań"

Transkrypt

1 M e d e m. D ZIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K I M WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA'SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 8 gr. Rok VI. Środa, 31. marca 1937 r. Nr. 88. Paderewski wraca do zdrowia Bern, PAT. Stan zdrowia Paderewskiego jest zupełnie zadowalający. Onegdaj mistrz wyszedł na spacer po raz pierwszy od czasu swej niedyspozycji. Kradxiei radu Praga, PAT, W instytucie radowym na Bulowce, w Pradze, skradziono 10,55 miligramów radu w platynowym opakowaniu. Skradziony rad przedstawia wartość IG.985 koron. Powolne rófnice zdań między Walencja a Barcelony ip aryż, P A T. Z B arcelony donoszą, że p ow ażny k ry zys p o lityczny, spow odow any d y m isją rz ą du k atalo ń sk ieg o, n ie zo stał dotychczas ro z w iązan y m im o g o rączkow ych u siło w ań prez. C o m p an y sa, o dbyw ającego n ie u sta n n e k o n fe re n c je z p rzy w ó d cam i an arch istó w, genera ln e j k o n fe d e ra c ji p racy, p a rtii zjed n o czo n y ch m ark sistó w i in n y ch u g ru p o w ań s k r a j nie lew icow ych. K ryzys spow o d o w an y został co raz p o w ażn iejszy m i tru d n o śc ia m i aprow i- zacy jn y m i, a p rzed e w szy stk im b ra k ie m ch leba oraz co raz g w ałto w n iejszą p re s ją ze stro n y s k ra jn y c h elem entów lew icow ych, d o m ag ający ch się ro z p o c z ę c ia o fe n sy w y, s ta le d o ty c h c z a s o d k ła d a n e j p rz e z r z ą d k a - ta io ń s k i. M im o u siło w ań prez. C om panysa, m a ją c y c h na celu w ciągnięcie sk ra jn y c h lew icow ych organ izacy j z a n a rc h ista m i w łącz- Ponadpartyjność Kościoła Gdy Papież w ydał encyklikę przeciw k o m unizm ow i, niektórzy wrogowie Kościoła zaiarli ręce z zadowoleniem. Oto, myśleli sobie, będziem y mieli dowód, że Kościół w y stępuje w obronie kapitału. Jeśli jednak przeczytali encyklikę, musieli się rozczarować. Papież bow iem potępia ko m u n izm, ale bynajm niej nie staje w obronie dzisiejszego kapitalizmu. E ncyklika zawiera naw et w y rzuty pod adresem pracodawców, ze nie chcą uznać i przyjąć planu przebudow y ustroju liberał no-kapitalistycznego, nakreślonego przez Ojca św. przed sześciu laty, w encyklice Quadragesimo anno. Pracodawcy przeciwdziałają rozpowszechnieniu tej encykliki, dobrze rozumiejąc, że godzi ona w niepoham ow aną chciwość, w w y zy sk robotnika, w spekulację finansową. Na to stanowisko niektórych pracodawców w skazał Ojciec św. w swej now ej encyklice, pisząc: Cóż powiedzieć na to, że gdzieniegdzie katoliccy pracodawcy usiłowali naw et przeszkodzić w czytaniu encykliki Quadragesim o anno w swoich patronalnych kościołachi? Inne znow u pism a w ypow iadały pogląd, ie Stolica Apostolska przyłączyła się do wielkiej kam panii anty sowieckiej, organizowanej głównie przez N iem cy i W łochy. I ten pogląd okazał się naiw nym, bo zaraz po encyklice przeciw ko m u n izm o w i nastąpiła encyklika przeciw prześladowaniu religii w Niemczech. Ta encyklika była tak m o cn ym, tak stanow czym protestem przeciw gw ałtom hitleryzm u, że m ów iono naw et o możliw ości zerwania konkordatu przez Niem cy. Zdaje się jednak, że rząd niemiecki zawahał się, gdyż czując w zrost nastrojów opozycyjnych W kraju, nie chce jes.cze bardziej utrudniając swego położenia. Ojciec św. w ydał także orędzie w sprawie prześladowania religii w M eksyku. Jak z tego widać, Stolica Apostolska w zrokiem sw y m ogarnia cały świat. Zabiera głos w różnych sprawach, zachowując zawsze ponadpartyjność, nie stając nigdy po stronie ani jednej klasy, ani jednego państwa, ani jednej partii. Kościół potępia kom unizm, ale nie broni dzisiejszego ustroju liberalnokapitalistycznego. Zwalcza bezbożnictwo rosyjskie, ale piętnuje również nowoczesne pogaństwo niemieckie. Protestuje przeciw paleniu kościołów w Hiszpanii, ale ani myśli uznawać nowego kandydata na totalnego dyktatora, gen Franco, za reprezentanta Hiszpanii. Kościół 'jest ponadpartyjny.. TEN. nie, do rząd u, k ry zy s p o lity czn y o tyle się k o m p lik u je, że przed staw iciele ty ch o rg a n i zacyj d o m ag ają się ścisłego w y k o n an ia ich program ów społecznych, a m ianow icie d a l szej refo rm y ro ln ej w sensie s k a s o w a n ia n a w e t d ro b n y c h i in d y w id u a ln y c h g o s p o d a rs tw ro ln y c h i k o le k ty w iz a c ji, c a łk o w ite g o o d d a n ia p rz e m y s łu p o d k o n tr o lę k o m ite tó w r o b o tn ic z y c h, w re sz c ie ro z p o c z ę c ia n a ty c h m ia s to w e j o fe n sy w y p rz e c iw p o w s ta ń c o m. P rez. C om panysa, k tó ry do o sta tn ie j c h w i li sta ra ł się u c h ro n ić od całk o w itej zależności od s k ra jn e j lew icy, t. j. od k o m u n istó w i an arch istó w, czeka ciężkie zad an ie w obec coraz b ard ziej zdecydow anego stan o w isk a w sp o m n ian y ch p a rty j. * D o tru d n o śc i tycli dołącza się jeszcze i zag ad n ien ie sto su n k ó w z rząd em w W a le n cji. Ja k in fo rm u je J o u r, prez. C om panys ośw iadczyć m iał d ziennik arzo m barcelo ń - skim, że co k olw iekby się m iało stać, nie pozw oli, aby rząd w W a le n cji w trą c a ł się do sp raw K atalonii. N aprężenie stosunków m iędzy W ale n cją a B arceloną p o tw ierd zają poza tym o statn ie m a n ifestacje ludności B arcelony, p rz e c iw w y s y ła n iu m ilic ja n tó w k a ta lo ń s k ic h n a o d sie c z M a d ry tu. L udność B arcelony zm usiła m ilicjan tó w, zała d o w a nych ju ż n a sam o ch o d y ciężarow e do p o w ro tu do k o szar, w znosząc o k rzyki: N a f r o n t d o H u e sc a i T e r u e l, t. j. do dw óch n a jb a rd z ie j zag ro żo n y ch przez pow stańców p u n k tó w K atalo n ii. Walka o PozoManco Avilla, P A T Korespondent Havasa donosi, że od kilku dni prowadzona jest ożywiona działalność wojsk powstańczych w okolicy Pozoblanco. Pierścień linij powstańczych zacieśnia się wokół miasta z dnia na dzień- Lotnictwo powstańcze bez przerwy bombarduje tyły nieprzyjaciela, jak również i samo miasto, w którym skoncentrowane są liczne oddziały brygady międzynarodowej. Oddziały te zostały wysłane do Pozoblanco z Albacete i Kartageny. Usiłowania P o zgonie Karola Szymanowskiego Pogrzeb wielkiego kompozytora odbędzie się w Warszawie Warszawa, PAT. Wiadomość o śmierci Karola Szymanowskiego, mimo że stan jego zdrowia budził pewne obawy od dłuższego czasu, spadła na cały świat kulturalny polski niespodzianie, budząc wszędzie głęboki żal. Natychmiast po otrzymaniu żałobnej wieści ukonstytuował się w Warszawie komitet, który zajął się organizacją pogrzebu. Do komitetu tego weszli: profesorowie państw, konserwatorium muzycznego: K. Sikorski, Zb. Drzewiecki, Rutkowski, B. Woytowicz, śledziński, kompozytorowie: J. Maklakiewicz, Palester, M. Kondracki, dyr. muz. Polskiego Radia Rudnicki, dyr. Szymon Paljcwski, skrzypek Tadeusz Ochlewski, prof. Mayzner. Pogrzeb odbędzie się na koszt państwa. Zabalsamowane zwłoki wielkiego kompozytora przewiezione zostaną via Berlin Poznań do W arszawy i pochowane na Powązkach w kwaterze zasłużonych. Na granicy oczekiwać będzie na wagon żałobny specjalna delegacja muzyków polskich. Przewidziane są uroczystości żałobne podczas postoju pociągu na dworcu w Pozna wojsk rządowych wydostania się z mrasfa wskazują na to, że zapasy zarówno środków żywności, jak i amunicji są na wyczerpaniu i miasto będzie musiało się juł wkrótce poddać. W krain BasKów Bilbao, PAT. Radiostacja tutejsza ogłosiła o gotłzfnfe 1-szej w nocy oficjalny komunikat komitetu obrony kraju Basków: Na odcinku Eibar artyleria nasza o- strzeliwaia punkty koncentracji nieprzyjaciela, stację Elgoibar, zabudowania, w których mieści się sztab powstańczy oraz fabrykę materiału wojennego w Piancencia. Na odcinku El or i o do oddziałów naszych zgłosił się dezerter z oddziałów powstańczych. Na froncie Alava trwa pojedynek artyleryjski. Na froncie Burgos nie zaszło nic godnego uwagi. Sztab główny wojsk rządowych armii północnej komunikuje: Na froncie Asturii zgłosiło się do naszych szeregów: jeden kapral, 46 artylerzystów, 7 marynarzy, jeden falangista i jeden szeregowiec piechoty. W dniu wczorajszym zgłosiło się do oddziałów rządowych 117 ochotników, z których część była uzbrojona w sztucery myśliwskie, karabiny amerykańskie i broń myśliwską. Artyleria rządowa rozproszyła koncentrujące się oddziały nieprzyjacielskie pod Escamplero. Pod Oviedo zdobyto dwa karabiny maszynowe. Na odcinku Euzkadi artyleria nasza zadała ciężkie straty powstańcom, a szczególnie oddzia.- łom Requettes w okolicy stacji Elgoibar. Na odcinku Santander w gwałtownym ataku zdobyliśmy dwie wsie, posiadające duże znaczenie strategiczne. Lotnictwo skutecznie współdziałało we wszystkich operacjach. (o {powodowało wybuch w N ew London ł Waszyngton, PAT. Sekretarz stanu rolnictwa Wallace o- głosił rezultaty dochodzeń, prowadzonych w sprawie wybuchu w New London. niu, a następnie uroczyste przewiezienie Raport komisji śledczej stwierdza, że trumny z dworca głównego w Warszawie katastrofa została spowodowana przez do kościoła św. Krzyża, skąd po nabożeństwie żałobnym nastąpi eksportacja na Pocach budynku szkolnego. Wybuch bez wybuch gazów, które ulatniały się w piwniwązkipośrednio spowodowany został przez ś. p. K arol Szym anow ski. iskrę motoru elektrycznego. Likwidacja wywrotowej organizacji Łuck, Teł w\ Władze śledcze zlikwidowały szeroko rozgałęzioną ukraińską organizację wywrotową, która prowadziła szczególnie energiczną działalność na terenie powiatu horochowskicgo. Organizacja ta pod nazwą Ukraiński narodowy kozacki ruc.il, miała na celu przygotowanie zbrojnego powstania przeciwko państwu polskiemu, przy poparciu jednego z ościennych państw. Ze znalezionych papierów stwierdzono ścisłą współpracę powyższej organizacji z O. U. N. Na czele Ukraińskiego narodowego kozackiego ruchu zwanego w skrócie Unakor, stał Jan Wołoszyn, b. pułkownik wojsk ukraińskich hetmana Skoropadzkiego. Swego czasu Wołoszyn zajmował posadę w magistracie Ilorochowa, jako kierownik tamtejszej rzeźni miejskiej. Pod wpływem różnych czynników zagranicznych i w ścisłej łączności z ukraińskim ruchem iredenlyslycznym. Wołoszyn zaczął tworzyć swoją organizację, nadając jej charakter wybitnie wojskowy. na Wołaniu Wołoszyn nosił tytuł ułamana koszowego. Pomocnikiem jego był ataman okręgowy, niejaki Paweł Grzegorz Karasiewicz ze wsi Picczychwosty. Organizacja miała następującą strukturę: na czele jej stal ataman koszowy, którego sztab tworzyli atamanowie okręgowi. Atamanom okręgowym podlegały stanice składające się 7. kilkudziesięciu kozaków, a stanice z kolei składały się z chutorów. Ostatnio przeprowadzono reorganizację w kierunku przystosowania organizacji do mającego rzekomo wkrótce nastąpić wybuchu. W myśl zarządzeń alamana koszowego Karasiewicz uporządkował stanice, dzieląc członków na sotnie, dziesiątki i piątki. Oprócz dwóch wymienionych, czynny udział w pracach organizacji brali: inspektor stanic ł.ukian Ławrenowicz, skarbniczka okręgowa Maria Wołoszyn i kontrolerzy Stefan Borowik i Jefim Burak. Każda stanica tworzyła fundusz na wyzwolenie Ukrainy, który miał być zawiązkiem skarbu powstańczego. Przy likwidowaniu tej wywrotowej organizacji władze aresztowały 43 wybitniejszych jej kierowników. Na podstawie znalezionych papierów stwierdzono, że do organizacji, w samym powiecie horocliowskim, należało 70«Ukraińców. Jeden z oskarżonych niejaki Włodzimierz Ławrenko odpowiadać będzie ponadto za zabójstwo starszego posterunkowego Bolesława Polaka. Zbrodni swojej dokonał on w czasie obławy, przeprowadzonej przez policję. Przy wymianie strzałów zginął wtedy Stefan Borowik, wspólnik Ławrenki. Należy dodać, że w czasie rewizji u członków Unakoru znaleziono liczne zapasy broni i amunicji. Ujawnienie tej wywrotowej organizacji ukraińskiej wywarło na całym Wołyniu olbrzymie wrażenie. Potwierdza ona raz jeszcze, że postępująca, pod opieką miejscowych władz administracyjnych, ukrainizacja Wołynia stanowi istotne niebezpieczeństwo dla polskości tej dzielniej

2 SIEDEM GROSZY'" Nr Y Środa 31 m arca 1! 37 Dziś: B albiny J u tro : H ugona W schód słońca: g. 5 m. 38 Z achód sło ń ca: g D ługość d n ia: g. 12 m, 50 Redakcja i administracja: Katowice, ulica Sobieskiego 11, tel A TEA TR IM. ST. W YSPIAŃSKIEGO W KATOW ICACH: ŚRODA: g. 19,,Kto zabił?" (dla bezrobotnych). CZWARTECł g. 20 W ieczór Trzech K róli". SOROTA: g. 15,30 W ieczór Trzech K róli" (dla U łó l); g. a K to zabił?" NIEDZIELA: g. 11-ta Akademia, z okazji Tygodnia Propagandy Poi. Zw. Zach. g : Dama kam eliow a" dla Zakl. Hohenlohe, g. 19-ta: W ieczór trzech króli" dla kop. Gische. A TEA TR IM. ST. W YSPIAŃSKIEGO NA PR O W IN C JI: BYTOM: piątek, 2 kw ietnia, g. 20 W ieczór Trzech K róli". BIELSKO: poniedz., 5 kw ietnia, g. 19,30 W ieczór Trzech K róli". REPERTUAR KIN: KATOWICE. Capitol: ' Bogate "biedactwo. Casino: Madame Lenox (E skapada). Colosseum: B ohaterska brygada. R ialto: Rok Stylowy: O statni M ohikanin i Noc w operze. Union: Dla ciebie, Mario (Ave M aria). KATOWICE BOGUCICE, Atlantic: Król Brodwayu 1 B unt Zwierząt. CHORZÓW. Apollo: Eskadra 1 Robin Hood z El Dorado. Colosseum: Szarża lekkiej brygady i Zmiana w arty. D elta: W alc królew ski i Żółty skarb. Roxy: Ave Maria ł Shirley Tem pie Mały buntow nik. Rinllo: Panna Liii 1 Porw ana kobieta. SZOPIENICE. Colosseum: Dziś o godz popularne przedstaw ienie film u A nthony A dw erse" i W róg kobiet. Hel: Młody h rab ia i Ramona (film w kolorach naturalnych). Dziś popularne przedstaw ienie pilm u pt. >,Szept m iłości". MYSŁOWICE. Casino: Orzeł leci do Chin. Odeom Mój pan mąż. Helios: Czarny H rabia l Pat i Fatachon. TARN. GÓRY. Nowości: Ostatnie dni Pompei. SIEMIANOWICE. Kameralne: B arbara Radziwiłłówna. Apollo: A nthony Andverse. WODZISŁAW. Słońce: Noc w operze 1 D ziw ny wynalazek. RUDA ŚL. Piast: Zemsta Johna Ellm ana i Grzesznik Inimowoli. Apollo: Takie są dziewczęta i Mali Bohaterow ie. LUBLINIEC. Apollo: Noce egipskie. BIELSZOWICE. Śląskie: Skow ronek I Biały Tarzan. RYBNIK. Apollo: Ucieczka T arzana i Tajem nica starego zamku. Helios: Panna Piotruś i Królowa dżungli. PSZÓW. Apollo: Rapsodia Bałtyku. MIKOŁÓW. Adria: Skow ronek i Pieśń ptaszków. BIERTUŁTOWY. Helios: Dudek na froncie i W iedeń m iasto moich marzeń. RYDUŁTOWY. Apollo: nieczynne. Polonia: W blasku słońca i Mały m arynarz. KNURÓW. Casino: Rok 2000 i Mały lord. CHROPACZÓW. M etropol: Panna P iotruś i Świecznik królew ski. RADZIONKÓW. Casino: Przygody człowieka b ei nazwiska 1 nadprogram. CZERWIONKA, Apollo: Pieśń nocy i Piekielny wąwóz. NOWA WIEŚ. Słońce: Pieśń jej m atki I Łowca przygód. Sienkiewicz: Kom ediant i T ajna brygada. ŚWIĘTOCHŁOWICE. Colosseum: 1. Blond Carmen, ł. Shirley Tem pie. W aw el: 1. Stradivari. 2. Nie całuj W kinie. Apollo: 1. Biały anioł. 2. Łowca przygód. ORZEGÓW. Casino: Słowik W iednia i Rapsodia Bałt ku. RADIO ŚRODA, 31 MARCA 1937 R. Katowice. 6,00 Sygnał czasu i pieśń poranna. 6,03 Płyty. 6,33 Gim nastyka. 6,50 Płyty. 7,30 8,00 Płyty. 11,30 Sygnał czasu. 12,03 Mala O rkiestra P. R. 12,50 T yrania gościnności" pogadanka. 13,00 K oncert życzeń. 13,15 Płyty. 13,58 14,00 W iadom ości giełdowe. 15,00 W iadom ości gospodarcze. 15,40 Płyty. 16,10 Świąteczne odw iedziny" obrazek dla dzieci. 16,30 Płyty. 17,'15 K oncert solistów. 17,50 C haos i lad w ew nętrzny" - rozm owa z przyjacielem. 18,10 W iadom ości sportowe Płyty. 18,50 W iosenna pielęgnacja sadów " - pogadanka. 19,20 Ludw ik van Beethoven: Sonata Es-dur op. 31 n r ,40 L ud polski na Śląsku O polskim " pogadanka. 19,50 Zagłębie D ąbrow skie m a głos...". 21,00 Opowieść o Chopinie" wieczór XIII. 21,45 Słuchow isko D w ie M arie S tu a rt". 22,25-23,00 Mala O r k iestrą P. R- (Ii) ZEBRANIE L O PP. W KATOW ICACH. W środę 31 bm. o godz. 17-ej odbędzie się w gali rady miejskiej w Katowicach, ul. Pocztowa 2 zwyczajne walne zgromadzenie katowickiego LOPP. (K) M ŁODZIEŻ Z ŁODZI W KATOWICACH. W czwartek, 1 bm. przyjeżdża z Łodzi do K a towic na dwudniowy pobyt wycieczka młodzieży gimnazjalnej, złożona z 20 osób, uczniów jednego z gimnazjów łódzkich. Wycieczka zwiedzi Katowice, oraz niektóre ośrodki przemy- słówe. (Kj PRZEDSTAWIENIE W ZAŁĘŻU. Kat. Stow. Młodzieży Żeńskiej w Załężu, odegra w niedzielę, 4 kwietnia br. o godz. 19-tej na sali magistrackiej dramat w 4 aktach p. t. Popychadło. (K) KONCERT W W EŁN O W CU. Gminny Komitet Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Wełnowcu w celu zasilenia funduszów pomocy zimowej urządza w sobotę, 3 kwietnia br. wielki koncert rozrywkowy. Początek o godz. 20-lej. Ceuy miejsc: 1.5Q i 1 zł, MIESZKAŃCY PIOTROWIC SL sbsaarże* s i e im b s ic a n la lś c ć m i n g ( ) Z kół obywateli Piotrowic 81. piszą nam m. in., co następuje: W związku z tegorocznym planem rozbudowy ulic gminy zwrócić należy przede wszystkim uwagę na bardzo zaniedbany stan bocznych dróg i ulic gminnych, m. in. na stan ul Wodnej, która, nie posiadając chodnika, trudna jest do przebycia po roztopach i deszczach. Stan ten pociąga za sobą niezmiernie przykre skutki dla właścicieli przyległych domów. Liczba mieszkańców bowiem z miesiąca na miesiąc wzrasta, ale lokatorzy albo w ogóle nie wprowadzają się do domów, położonych przy zaniedbanych ulicach gminnych, albo tylko na krótki czas. Poza tym również należałoby dążyć do gruntownej naprawy mostk u, nad wodą, oraz do oczyszczenia wody z różnych odpadków itp., co z pewnością nie zaciąźyłt by poważnie na budżecie gminnym. Jest i inna bolączka, którą władze gminne winny jak najprędzej usunąć. Chodzi bowiem o oświetlenie jeżeli już nie wszystkich ulic, to przynajmniej, niektórych odcinków i skrzyżowań. Kwestia oświetlenia ulic w Piotrowicach, naszym zdaniem, jest pilniejsza przynajmniej w tej chwili, niż sprawa wybudowania np. ratusza. Wreszcie należy zaapelować do czynników gminnych, by postarały się o zawarcie korzystniejszej umowy o dostarczenie prądu dla obywateli, niż ostatnio zawarta. Spodziewać się należy, że zarząd gminy zainteresuje się tymi bolączkami i poczyni odpowiednie kroki, by w miarę posiadanych środków finansowych jeszcze w bież. roku posłarat się. choć o prowizoryczne uporządkowanie niektórych ulic. a zarazem, by przy zawarciu nowej umowy z elektrownią usunął dotychcza- sowe niekorzystne dla obywateli postanowienia. Gminy powiała KafowicKiego nic otrzymają subwencji z Fnniaszn Pracy ( ) W zw iązk u z ogłoszeniem 4-letniego p la n u gospodarczego p isało i m ów iło się d u że o z a k ro jo n y c h n a w ielk ą sk alę ro b o tach p u b liczn y ch w poszczególnych g m in ach, m. in. o ro z b u d o w ie u lic, k a n a liz a c ji i sie c i w o d o c ią g o w y c h. O becnie je d n a k, gdy w łaściw ie ju ż p o w inno się rozpocząć odpow iednie rońm y przygotow aw cze z szeregu gm in śląsk ich, a p rzed e w szystkim ró w n ie ż z w ic iu g m in p o w ia tu k a to w ic k ie g o in fo rm u ją n a s, że p a n u je ta m w ie lk ie p rz y g n ę b ie n ie i ro z g o ry c z e n ie, g d y ż F u n d u s z P r a c y g m in o m ty m n ic u d z ie lił w b ież. r o k u ż a d n y c h su b w c n c y j n a p rz e p ro w a d z e n ie r o b ó t p u b lic z n y c h, o b ję tych u c h w alo n y m i przez gm in y 4-letnim i p la n a m i gospodarczym i. W te n sposób b e z ro b o tn i w ty ch gm i- Oblał syna wrząca wodą Awantura w Rydułtowach (k) W mieszkaniu Teofila Kwiatonia w Rydułtowach doszło do niezwykłego zajścia. W godzinach wieczornych przybył do domu syn Kwiatonia, Józef w Stanie silnie podchmielonym. Pomiędzy ojcem, a synem powstała sprzeczka, a potem bijatyka, w czasie której syn rzucił (x) Jedna z órganizacyj robotniczych zw róciła się do K om isji P ujednaw czo-a rbitrażo w ej w C horzow ie z prośbą o w yznaczenie k o n feren cji, n a k tó re j m ian o b y om ów ić szczegóły co do zaw arcia um ow y zbiorow ej w spraw ie w aru n k ó w płacy w przem yśle sto larsk im na terenie C horzow a i pow. św ięlo- chłow lckiego. K om isja P ojednaw czo-a rbitrażo w a w yznaczyła k o n feren cję na dzień 9 się na swego ojca i powaliwszy go na ziemię, zadał mu kilka ciosów cegłą w głowę. Ojciec wydarłszy się z rąk syna oblał go wrzącą wodą, tak że w stanie bardzo poważnym odstawiono Józefa Kwiatonia do szpitala. Wskutek poparzenia zagraża mu utrata wzroku. O UMOWĘ ZBIOROW Ą w przemyśle stolarskim k w ietnia b r. W ezm ą w niej udział p rzed staw iciele stolarzy i zw iązków zaw odow ych. Ja k to ju ż sw ego czasu donosiliśm y, u m o w y zbiorow e w sto larstw ie zaw arto ju ż na teren ie o k ręgu katow ickiego, w najbliższych dniach odbędą się rów nież p e rtra k ta c je przed K om isją P ojednaw czo-a rbitrażow ą w K atow icach o zaw arcie podobnej um ow y dla sto larzy z o k ręgu rybnickiego. Strzelanina w Łagiewnikach Policja osaczyła przestępcą (x) W poniedziałek doszło w Łagiewnikach, w pow. świętochłowickim do strzelaniny, w czasie której jedna osoba została ranna. Miejscowa policja dowiedziała się wieczorem, że w jednej z restauracyj przebywa niejaki Franciszek Kocur, którego od dłuższego czasu poszukują władze sądowe. Kocur bowiem został skazany na kilka miesięcy więzienia, kary zaś Opłaty w uihtata katowickim Na ostatnim posiedzeniu Magistratu m. Katowic uchwalono obniżyć opłatę za koszta leczenia w szpitalu miejskim z dniem 1 kwietnia br. Opłaty te będą wynosiły dla prywatnych pacjentów miejscowych w kl. II I-ci ej 7 zł., w kl zł., w kl. I IG zł. Dla zamiejscowych w klasie III 9 zł., w ki. II 14 zł. i w ki. I 18 zł. W miejskim szpitalu dla dzieci opłaty wynoszą dla miejscowych 5 zł., dla zamiejscowych G zł., dziennie, plus koszta zużytych lekarstw. Inne opłaty pozostały bez zmian. (T) PR ZED STA W IEN IE W STRZYBNICY. Krąg Starszo harceski przy VII. drużynie harcerzy im. J. Poniatowskiego z Strzybnicy urządza dnia 4 kwietnia br. o godz. 19-tej w sali międzyzwiązkowej przedstawienie teatralne. Odegrana będzie komedia w 3-ch aktach p. t. Wujaszek z Gdyni. Po przedstawieniu zabawa taneczna. (KI NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻORACH. W środę, 31 bm. będzie urzędował w sali rady miejskiej w Żorach naczelnik z Urzędu Skarbowego z Rybnika. Zainteresowani mają możność przedstawić naczelnikowi swoje żądania od godz. 10-tej. (R) TARG W RT UNIKU. Następny targ na bydło i konie odbędzie się w Rybniku we wtorek, 6 kwietnia br nie chce odcierpieć. Policjanci ujęli wprawdzie przestępcę, gdy jednak chcieli odprowadzić go na komisariat, Kocur począł się szamotać i zbiegł. Ukrył się on w jednym z pobliskich domów, skąd począł obrzucać kamieniami policjantów. Ci poczęli strzelać w stronę Kocura, raniąc go ciężko. Kocura przewieziono do szpitala. Awanturniczy wiezie A (x) W Wielką Sobotę policja chorzowska przytrzymała niejakiego Wilhelma S kórkę, zamieszkałego w barakach w Maciejkowicach, gdyż był on podejrzany o dokonanie kilku kradzieży. Skórka, którego osadzono w areszcie policyjnym, zdemolował urządzenie celi i wybił okna. Pociął sobie przy tym ręce do tego stopnia, iż musiano go odwieźć, do lecznicy. Włamanie do skłepn Po uszkodzeniu żaluzji, włamano się do składu rzeźnika Pawła Kwiecienia w Brzęczkowicach obok Mysłowic, skąd skradziono znaczną ilość wędlin, oraz 630 zł. w banknotach i bilonie. Włamanie w Orzeszu (x) Nieznani osobnicy włamali się do biur Ekspedycji Towarowej w Orzeszu, w pow. pszczyńskim, gdzie przeszukali całe urządzenie. Szukali oni gotówki, a ponieważ znaleźli jedynie 60 zł., ze złości rozrzucili wszystkie akta i oddalili się w nieznanym kierunku. Postrzelenie przemytnika (x) W pobliżu zielonej granicy pod Rudą SI. strażnicy graniczni zauważyli jakiegoś osobnika, niosącego paczkę i usiłującego przedostać się do Niemiec. Wezwali oni do zatrzymania się, a gdy ten nie usłuchał i począł uciekać, strażnik w ystrzelił k ilk a k ro tn ie z k a rab in u, raniąc uciekającego w lewą nogę. Rannym jest 25-letni Jerzy Panipc z Bieiszowic, którego odw ieziono do lecznicy w B ielszow icach, nach na bieżący rok s tr a c ili o s ta tn ią n a d z ie ję u z y s k a n ia p r a c y, a gm iny darem nie tru dziły się o w ypracow anie planów robót p u blicznych. Czy nie m ożna było tego z góry przewidzieć, i darem nie nie łudzić gm in i bezrobotnych rozpoczęciem wielkich robót publicznych? OD ADM INISTRACJI Niniejszym podajemy do łaskawej wiadomości Szan. Czytelnikom m iejscow ości MSZANA, że p. Józef G rzonka z dniem 1-go kwietnia b. r. p rzestaje być naszym agentem. W związku z tym, prosimy Szan. Czytelników, którym p. Gryzonka doręczał gazety, aby dla uniknięcia przerw w dalszej dostawie tychże, zechcieli łaskawie podać swe adresy ag. p. L u d w ik o w i SITK O W I, zam. w Mszanie nr. 70. Strzelał do żołnierza (x) W B ykow inie, w pow. k ato w ick im, w czasie św iąt w ielk an o c n y ch je d e n z p o ru czn ik ó w g a rn iz o n u chorzo w sk ieg o sp o tk a ł n a ulicy szeregow ca, u b ra n e g o w długie sp o d n ie, co je st z akazane. O ficer z a trz y m a ł szeregow ca i w ezw ał go u d a n ia się tra m w a jem do C horzow a, gdzie zam ie rz a ł o d d ać go w ręce żan d a rm e rii. S zeregow iec w siad ł w p raw d zie do tr a m w aju, je d n a k w czasie biegu w yskoczył i począł uciekać. P o ru c z n ik ścigał u c ie k a ją cego i w y s trz e lił k ilk a r a z y za n im. S trzały ch y b iły i szeregow iec zbiegł. Wypadek na dworcu (x) N a dw o rcu k o lejow ym w C horzow ie w y d arzy ł się w czasie św iąt w ielkanocnych w ypadek, k tó ry w yw ołał dłuższą p rzerw ę ru c h u. W sk u tek nieostrożnego m an ew ro w a n ia w agonam i n a d w o rcu tow arow ym jeden z w agonów, n aład o w an y szynam i, w yskoczył z szyn. Ł ad u n ek sp ad ł z w agonu. P rzerw a w ru c h u trw ała p ó łto ry godziny. Niniejszym podajemy do łaskawej wiadomości Szan. C zytelnikom GARDA W IC, że p. Henryk G orzow ski z dniem 1-go kwietnia b. r. przesiał być naszym agentem. ADM INISTRACJA Za przekroczenia dewizowe (x) Przed Sądem Okręgowym w C horzow ie odbyło się we wtorek kilka rozpraw karnych o przekroczenia dewizowe. Sąd skazał 4 osoby na 10 miesięcy, 3 na 7 miesięcy i 300 zł grzywny I 6 na 6 miesięcy więzienia. 0 naprawę ul. Lasowickiej w Tarnowskich Górach (ta) Pięknie zabudowana willami, nowa ulica Lasowicka w Tarnowskich Górach podczał odwilży i deszczów jest niemożliwa do przebycia. Mieszkańcy tej ulicy skarżą się, że podczai deszczów nie mogą wejść do miasta, ponieważ błoto sięga powyżej kostek. W dzielnicy lej mieszkają przeważnie pracownicy kolejowi, między nimi konduktorzy pociągów osobowych, którzy w myśl obowiązujących przepisów powinni stawić się do służby w stanie czystym; muszą więc zabierać z sobą pastę i szczotki do obuwia. Mieszkańcy tej ulicy zwracali się już kilkakrotnie piśmiennie do magisralu tarnogórskiego z prośbą o naprawę ulicy; do dziś dnia nie odniosło to jednak żadnego skutku. Obywatele apelują tą drogą do magistratu, by nareszcie zajął się naprawą ulicy Lasowickiej. WypadeK na drodze (ta) Na szosie wojewódzkiej Żyglin O- slrożnica w pow. tarnogórskim motocyklista Stanisław C hw istecki z Jaworzna, najechał n a rowerzystę Chrystiana Mazura z Chorzowa III. Jak dotychczas stwierdzono winę wypadku ponosi rowerzysta- który podczas wymijania skręcił nagle pod motocykli. Mazur doznał ciężkich obrażeń w ew n ętrznych; w groźnym stanie odstawiono go do szpitala powiatowego w Piekarach Si. Piękny z Lublińca an obywa (Pg) W pierwszy dzień świąt Wiclkiejnocy znany działacz narodowy, właściciel hurtowni piwa w Lublińcu, p. Konrad Kluze, wydał z własnej inicjatywy w hotelu Śląskim sto o b ia dów dla rodzin bezrobotnych. Wszystkie rodziny bezrobotnych, które sk o rzystały z jego szlachetnego czynu, składają o- fiarodawcy na tej drodze staropolskie Bóg za płać!",,

3 N r. 88 >'3"f SIEDEM G R O S Z Y Str. 3 Z ca usiłowali morderstwo t e e d fa d e m Cfcręgon>ym n> Jiatowvicaefa (ag) Na lawie oskarżonych Sądu Okręgowego w Katowicach zasiadł bezrobotny Karol Zielosko z Roździenia-Szopienic, któremu akt oskarżenia zarzucał usiłowanie zamordowania żony Marii. Pożycie małżeńskie Zielosków było od samego początku złe z winy męża, który przepijał pieniądze i nie starał- się o rodzinę. W. końcu Zieloskowa opuściła męża. W lipcu ub. roku Zielosko przybył do swej żony i zwabił ją do lasu pod Mysłowicami. Tam zaprowadził ją na odludne miejsce, powalił ją na ziemię i począł ją bić cegłą po głowie. Gdy maltretowana straciła przytomność Zielosko zostawił ją i zbiegł. Na rozprawie oskarżony przyznał się do usiłowanego morderstwa i tłumaczył się tym, że żona go zdradzała, czego jednak świadkowie nie potwierdzili. Sąd skazał go na 2 lata więzienia bez zawieszenia wykonania kary. MERIDI0L za najlepszy uznany i przez miliony używany, jest prawdziwem dobrodziejstwem w każdym domu, przy pracy i sporcie. Pamiętaj zawsze o MERIDłOLU Nasz stały czytelnik p. Józef Spyra z Kończyc obchodzi w tych dniach 60-lecie swych urodzin, a jego małżonka, Franciszka 55-lecie urodzin. Nasi stali czytelnicy pp. A gata 1 i l t J M U Jan Tw ar- kow scy z Chorzowa obchodzili w tych dniach, żona 73-Iecie urodzin, a mąż 76-lecie urodzin. Wisielec o b o k to ru wyścigowego (x) W poniedziałek wieczorem przechodnie zauważyli w lesie obok toru wyścigowego w Katowicach - Brynowie wisielca, o czym zawiadomili policję. Stwierdzono, że samobójcą jest 20-letni Mieczysław Kaczmarek z Warszawy (Polna 1), który przybył w tych dniach na Śląsk i starał się o zatrudnienie w zarządzie Śląskiego Klubu Jeździeckiego, jako chłopak stajenny. Kiedy Kaczmarkowi odmówiono, z rozpaczy powiesił się. Zwłoki odwieziono do kostnicy szpitala miejskiego w Katowicach. Ulotki Z. Z. Z. skonfiskowane Policja skonfiskowała w Drukarni Ludowej w Katowicach (Teatralna 12) ponad ulotek wydanych przez posła Kapuścińskiego p,od firmą Okręgowej Rady Zawodowej ŻZZ. W ulotkach tych odwołuje się p. Kapuściński do robotników ZZZ-u na Śląsku o przeciwstawienie się przekabacaniu tej organizacji w brew jej dotychczasowym założeniom ideologicznym przez sfery Związku Powstańców Śląskich. Zmiana w rozkładzie jazdy Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowej w Katowicach komunikuje: Z dniem 1 kwietnia b. r. zmienia się rozkład jazdy następujących pociągów pasażerskich: N a linii K atow ice Dziedzice. Poc. n r. 214 odj. z Dziedzic o godz , odjeżdżać będzie o godz z przejazdem przez stację Goczałkowice-Zdrój. Poc. nr odjeżdżający z Dziedzic o godz , kursować będzie: Dziedzice odj , Goczalkowice-Zdrój odj , Pszczyna odj , Kobiór odj , Tychy przyjazd odj , Kostuchna odj , Murcki od i , Ochojec odj , Katowice- Ligota przyj , odj i dalej bez zmian. Poc. nr. i 720 (Dziedzice odj 14.12) kursować będzie: Dziedzice odj , Goczałkowice- Zdrój odj 14.12, Pszczyna odj , Piasek odj , Kobiór odj , Tychy przyj , odj i dalej bez zmian. Na linii L ubliniec T arn o w sk ie Góry Bytom: Poc. nr. 3531, (Lubliniec odj ), kursować będzie: Lubliniec odj , Rusinowice odj , dalej bez zmian. Poc. nr (Koszęcin odj ), kursować będzie Koszęcin odj , Rusinowice odj , przyj Poc. nr (Tarnowskie Góry odj ), kursować będzie Tarnowskie Góry odj , Miasteczko odj , Kalety odj , Koszęcin odj , Rusinowice odj , Lubliniec przyj Nasz stały czytelnik p. Franciszek Hajok z Chorzowa 11 obchodzi- 28 marca b. r. 80-lecie sw ych urodzin, J. E. ks. Juliusz Bieniek, now om ianow any biskup-sufragan śląski. Czystka w więzieniu Katowic Kim Przeniesienia strażników więziennych (ag) Jak przed kilku tygodniami informowaliśmy w administracji więzienia katowickiego nastąpiły zmiany. Zasłużony w walkach o niepodległość Górnego Śląska, przodownik straży więziennej W ranik został przeniesiony dq Złoczowa na równorzędne stanowisko. Przeciwko p. Wranikowi toczyły się dochodzenia dyscyplinarne; mimo że nie obciążyły go one, przewieziono go do Złoczowa. Jak się obecnie dowiadujemy, zupełnie niespodziewanie przeniesiono również przodownika straży więzienia katowickiego, Bidowańca, który już wyjechał z Katowic i objął równorzędne stanowisko w Złodzieje kolejowi w opałach Dokument osobisty zdradził fednego z nich (ag) W Wielki Piątek około godz. 18 aresztowano w pociągu osobowym Katowice Oświęcim Stefana Dulibę z Mostów, pod Lwowem, na gorącym uczynku kradzieży kieszonkowej. Duliba skradł Janowi Misce z Kosztów portfel z dokumentami i pieniędzmi. Dwaj wspólnicy Pobili sie w restauracji (x) W restauracji Adamca w Chorzowie (Legionów 38) doszło w nocy na wtorek do krwawej awantury, w czasie której został ciężko ranny Alfons Włodarczyk z Chorzowa (Kluczborska 4). Włodarczyk posprzeczał się z braćmi Adolfem i Pawłem Bronderami (Pierackiego 7), w następstwie tego wywiązała się bijatyka. W czasie zajścia Paweł Bronder rzucił szklanką w stronę Włodarczyka, trafiając go w głowę. Zalany krwią, W łodarczyk padł bez przytomności, poczem został odwieziony do lecznicy. Braci Bron- derów przytrzymała policja. Kursy katolickie na Matku Celem przygotowania pań do pracy kierowniczej w oddziałach Kat. Stow. Kobiet diecezji śląskiej urządzono 4-tygodniowe kursy społeczne: w Chełmie Wielkich w dniach od 18 do 22 lutego i od 4 do 8 marca w Cieszynie. W kurach wzięło udział 110 członkiń, stałych uczesl liczek delegatek 31 oddziałów. Program obej iował wykłady, konferencje i ćwiczenia prali tyczne. Na każdym z kursów wygłoszono 13 re feratów na tematy religijne, społeczne i wycho wawcze ze specjalnym uw zględnieniem zadań znanym więzieniu w Wronkach (Wielkopolska). Przeciwko p. Bidowańcowi toczyły się również dochodzenia dyscyplinarne w związku z aferą Kazonia i Fruchthaendlera, dyrektorów Centralnej Targowicy w Mysłowicach, którzy przebywając w więzieniu, wysyłali nielegalnie korespondencję, oraz urządzali w celi libację. P. Bido wra nieć został ukarany. Przeniesienie p. Bidowańca stoi w związku z doniesieniami, znanego aferzysty Nitschki. P. Bidowaniec był przez odbywających w więzieniu katowickim kary, wprost znienawidzony. Wszyscy żalili się na jego złe traktowanie więźniów. złodziejaszka zdołali mimo pościgu zbiec. Jeden z uciekających złodziejaszków zgubił dokument osobisty na nazwisko* Mariana Mołota z Krakowa. Duliba został osadzony w więzieniu, zaś za jego wspólnikami rozpisano listy gończe. kobiety. Rano i wieczorem odbyły się nabożeństwa wspólne oraz konferencje religijne. Ćwiczenia praktyczne uczyły wygłaszania pogadanek, prowadzenia zebrań i pracy organizacyjnej w oddziale. Ważne dla właścicieli domów Stwierdzono kilkakrotnie w niektórych nic ruchomościach, że do zbiorników na śmieci wrzuca się materiały, które niszczą zbiorniki i poważnie uszkadzają mechanizm wozów, przeznaczonych na wywóz śmieci. Wśród odpadków znajdują się często kamienie, gruz budowlane ziemia, nawóz i różne przedmioty niszczące zbiorniki. W myśl miejscowych przepisów o wywozie śmieci, wrzucanie tych materiałów du zbiorników jest wzbronione. W wielu wypadkach zbiorniki są tak przepełnione, że opróżnienie ich jest niemożliwością, gdyż mechanizm wozu wymaga zamkniętych zbiorników. W tych nieruchomościach, w których w przyszłości spotykane będą zbiorniki przepełnione i ubijane, stawiane będą na koszt właściciela dodatkowe zbiorniki, do których wrzuci się nadmiar odpadków z przepełnionych zbiorników. Winni niestosowania się do tych przepisów ulegną poza tym karom pieniężnym. Z wzedrtzej sgiidzielni w Chorzowie W Chorzowie odbyło się walne zebranie urzędniczej spółdzielni mieszkaniowej pod przewodnictwem dvr. Mycińskiego. Z złożonych sprawozdań wynika, że w ub. roku wybudowano nowy blok mieszkaniowy w Chorzowie kosztem zł., a w bieżącym roku spółdzielnia przystępuje do budowy bloku mieszkań w W. Hajdukach kosztem pół miliona złotych. Spółdzielnia posiada już 6 bloków mieszkaniowych, przyczyniając się w ten sposób do likwidacji głodu mieszkaniowego w Chorzowie. Po sprawozdaniach wybrano zarzad w dotychczasowym składzie. Pielgrzymka do Wilna Kat. Stow. Kobiet i Liga Katolicka w Katowicach organizują pielgrzymkę do Wilna, w czasie od 1 do 5 maja br. pod protektoratem.). E. ks. biskupa Adamskiego. Cena udziału wynosi 18 zł (przejazdy, zwiedzanie i bilety wstępu). Wyjazd z Katowic 1 maja, o godz. 18,45, powrót 5 maja rano. Zgłoszenia przyjmuje i udziela bliższych informacyj Katol. Stow. Kobiet Katowice, ul. Piłsudskiego 20, oraz Liga Katolicka Katowice, ul. Piłsudskiego 58. W programie złożenie hołdu Królowej Korony Polski, zwiedzenie Wilna, Trynopela, Werck. Termin zgłoszenia do 15-go kwietnia. B i b l i o t e k i T. C. L. w Katowicach Gęsta sieć bibliotek T. C. L. obejmuje cały szereg dobrze zorganizowanych i stale rozwijających się placówek. Statystyka za rok ubiegły wykazuje znaczne powiększenie księgozbiorów, a uzupełnienie ich idzie po linii doboru wartościowych książek podróżniczych i popularnonaukowych. Równocześnie ogromnie wzrosło czytelnictwo, które nie tylko rozwija się pod względem ilości, ale przede wszystkim pogłębia się jakościowo. W celu nadania czytelnictwu pewnego kierunku, skierowania czytelnika ku planowości i systematyczności T. C. L. przeprowadza propagandę książek na różne tematy. W roku 1936 zaznaczył się dalszy poważny wzrost książek, czytelników i czytelnictwa, co w cyfrach wyraża się następująco: Księgozbiory 11 bibliotek, istniejących na terenie miasta powiększono w ciągu roku o 1999 dzieł i w dniu 31 grudnia ub. r. było ogółem książek. Liczbo czytelników wzrosła o 884, z bibliotek korzystało 7969 czytelników, co stanowi około 1 % ogółu mieszkańców miasta Katowic. W tym okresie wypożyczono książek, t, zn więcej, niż w roku Wspomnieć też należy o rozwijającej się doskonale bibliotece i czytelni dziecięcej w Katowicach, gromadzącej codziennie setki dzieci. Tutaj również zaznacza się wzrost czytelnictwa; w ub. roku było 2712 czytelników i wypożyczeń. Skradł pieczątki urzędowe (k) Do biur urzędu gminnego w Pszowie włamał się w nocy na 28 b. tn. jakiś osobnik, który skradł cztery pieczątki, le-i żące na biurku oraz poduszkę do stempli. Policja wszczęła energiczne śledztwo i wkrótce ujęła złodzieja, Emanuela Szłapkę z Pszowa, któremu pieczątki odebrano. Nasz stały czytelnik p. Karol Lalus obchodzi 28 marca 70-lecie sw ych urodzin.

4 195) w a nie jest tak łatw a zaw ołała L u Nordheim i Jose leżeli na czatach była obok drugiej; w tedy pociąg zacja groził mi straszną zemstą, na małym pagórku i nie spuszczali trzym a się. ttreszczenie POCZĄTKU PO W IEŚCI. P ię k n a i m łoda h ra b ia n k a Ire n a H ohen- gdybym go opuściła, a w obec tego, że oka z budynku stacyjnego; w gmachu Biada panu, jeśliś skłam ał < le ln z N iem iec w yszła w brew w oli rodziców jest p oryw czy i silny, każdy go unika. nie było w idać nikogo, rzadko kiedy groził N ordheim dwóch moich la m ąż za A rtu ra N o rdhclm a, k tó ry ją w kró- N iech tylko napotka naf mnie, pokazyw ał się urzędnik, leniw ie przechadzając się po peronie. ze mną, ale szybko, gd yż czas nagli. chłopców pozostanie tu, inni zaś pójdą ie porzucił 1 w yjechał do A m eryki. W ypę- Szona z dom u p rzez ojca, Ire n a w raz z m a już ja się z nim załatw ię. ni dzieckiem w y jech ała do A m eryki, gdzie P rzecież nie p ozosta jesz w ob o M ężczyźni prędko w ybiegli z bu«[dnalazła A rtu ra, k tó ry p rzy b rał nazw isko zie odpow iedziała Lucja po krótkim nam yśle w ięc któż m nie w eź ciągnął zegarek. rym paliła się zielona latarnia, którą Mrok zapadł, gdy N ordheim w y dynku i pospieszyli do m asztu, na któ fould I ożenił się pow tórnie. Przegraw szy C a ją te k w k a rty. A rtu r zam o rd o w ał w cech rab u n k o w y ch sw ego teścia S m ith a 1, m ie w obronę? m usieli spuścić. D ziew iąta - rzekł po cichu. Iclgany przez policję, u k ry w a się. W Ame- N ie wiem, ale mnie się zdaje, Prędko; pospieszcie się! pa-* yce Iren a przeżyw a Istną gehennę, przeład o w an a p rzez sw ego m ęża zb ro d n iarza, Już czas! że pozostaniem y tym razem cokolwiek g lił N ordheim. P ociąg już nadchodzi! fo pew nym czasie w raca do sw ej dru g iej dłużej w campie zauw ażył Jose i Prędko zeszli z pagórka, zostaw iając jednego z cow -b oy ów przy k o Zdaleka zbliżały się św iatełka. ony M ary 1 p rz ek o n u je ją, że to Ire n a n a pocałow ał ją w usta, a ona nie p ozostała mu dłużną. niach i razem z innymi pięcioma Zapalono czerw one latarn ie; wj la ła zbro d n iarzy, k tórzy, zam o rd o w ali Sm i- lia. M ary uw ierzy ła. W tym czasie sta ry irab la H o h elstcln p rzybył do A m eryki 1, - D o k roćset! W ięc tu cię znajduję? rozległ się niski głos i Ben którym św ieciło się tylko jedno okno, najpier jedna, później druga. chłopcami zakradli się do dworca, w oka m gnieniu zostały podniesione, K ukając Iren y, p rzybył do M ary Sm ith w tooinencle, gdy ta sk o n stato w ała, źe N ord- stanął nagle przed nimi. w ychodzące z pokoju telegraficznego. R o zleg ł się przeciągły gw izd lokom otyw y; m aszynista zauw ażył czer 4*1 m u k ra d ł je j dolaró w 1 zbiegł. Ody fo rd h elm jech ał pociągiem ze zrab o w any- Bl pieniędzm i, n a pociąg n a p ad li cow boye, w on e św iatełka i zatrzym ał pociąg. itórzy u p ro w adzili z b ro d n ia rza 1 zab ra li m u Ziemia zadrżała i pociąg stanął ileniądze. W iy m m om encie jed en z człon- tuż przed stacją. tów b andy p o zn ał Jo se'g o, byłego członka W następnej chwili rozległ się dziki krzyk i m nóstw o ciem nych postaci Sm dy a obecnego w spólnika N ordhclm a. rzuciło się na w agon, na którym w i * C zy m oże mi pan określić stację, dniało godło Stan ów Z jednoczonych, znajdującą się pom iędzy M... S O bstaw ić lokom otyw ę! krzy i L ittle R ock? zapytał nagle. c z a ł Nordheim. O bezwładnić maszynistę! Cold W ell, ale to na nic, gdyż Kurier n ie zatrzym uje się na tej sta- G orączkow y ruch zapanow ał w zagrożonym jpji- w agon ie, w oknach poja Czy to daleko stąd? Cztery godziny dobrym galopem. w ili się żołnierze, k tórzy zaczęli strzelać z rewolwerów. C ow -boy e odpowiadali rów nież W yśm ienicie; poproszę pana, w ystrzałam i. "abyś mi dał eskortę, złożoną z pięciu N areszcie strzelanina cokolw iek lub sześciu odważnych chłopców <.leżeli na czołach na małym pagórku ustała i cow -boy e starali się dostać do zaw ołał Nordheim. - M ożesz być środka w agonu. pewnym, że zatrzym am p ociągi Jose zerwał się i stanął groźnie W obec tego, że pokój ten był na Część bohaterskich obrońców juz D am panu tylu ludzi, ile zechcesz przed sw oim ryw alem. parterze, w ięc Jose łatw o m ógł zaj padła, inni bronili się, jak lwy. odpow iedział zdziwiony D laczego odbijasz mi dziew rzeć do w nętrza. Jednym z pierw szych, k tórzy w e Read-Charley > - lecz nie rozum iem czynę? zapytał się cow-boy. Po kilku chwilach powrócił do szli do wagonu, był Nordheim, który pana. N ie gadaj głupstw, Benie. L u Nordheim a. poznał mundury dwóch przyjaciół N ie pytaj się pan, przerwał mu Nordheim. P ociąg zatrzym a się cja była m oją kochanką, zanim przybyłeś tutaj. Jest tylko dwóch urzędników, jeden pisze przy stole, drugi zaś siedzi H en ry'ego i Edw arda. Poddajcie się! w ołał Nordheim, ale w jaki sposób, to już moja rzecz; A le teraz należy do mnie i u- przy aparacie telegraficznym nacierając na nich. p ołóż się pan razem ze sw oim i podw przedzam, że skręcę kark każdemu, raportow ał m etys. K ogo w idzim y?! Kapitan von ładnym i na czatach tu ż około przy kto mi wejdzie w drogę! krzyczał Chodź ze mną rozkazał Rhoden jest rów nież bandytą? za stanku i zwracaj baczną uw agę na rozw ścieczon y kochanek. Nordheim w ycelujesz w piszącego, u w ażył H en ry i ciął szablą N ordheima,,wóz pieniężny. Ja się już zatroszczę, N ie kompromituj się i schowaj a drugiego ja w ezm ę na siebie. Inni który ledw o uniknął ciosu. aby nikt nam nie przeszkodził. rew olw er, tutaj idzie o daleko w a ż cow -boy e mają rów nież przybyć i Jeśli pan chce w ten sposób.., Jestem rzeczyw iście ciekawy, niejszą sprawę, niż o d ziew czyn ę! p rzygotow ać rzem ienie. zaw ołał i w ystrzelił z rewolweru wj jaki będzie w ynik naszej ekspedycji. Ben go nie słuchał, wym achiw ał W okam gnieniu spełniono ten rozkaz H enry'ego. Spodziew am się, że rezultat będzie dalej rew olw erem i z pew nością przypom i cicho jak duchy wkradli się do K ula trafiła Edw arda, k tóry rzu yślny. N iebyw ała to okazja, szłoby do krw aw ego porachunku, budynku. cił się, aby zasłonić sw eg o przyjaciela. aby się odrazu w zb o gacić; dla każdeg gd yb y N ordheim nie»zjawił się nagle. N ordheim o tw o rzy ł drzwi i skierow U god zon y padł na podłogę. o z nas w ypadnie po jednym m ilio nie, odezw ał się dowódca. O co tu idzie? Precz z bronią, bo... zaw ołał p otężnym głosem. ał rew olw er w stronę urzędników. Poddajcie się, zaw ołał g ło ś H en ry p rzeskoczył p rzez ciało leżącego i schw ycił N ordheim a za gardło. T o dla mnie nie w ystarczy < W spojrzeniu, które rzucił N ord no inaczej kula w łeb! fodparł Nordheim chłodno. T o jest heim na obu przeciwników, było coś Zanim urzędnicy m ogli się nam y N ikczem ny łotrze! - zaw ołał dopiero początek; chcę pow iększyć tajem niczego. W yciągnięte rew olw ery padły na ziem ię, Ben usunął się zali rzem ieniam i, trzym ając rew olw e śleć, cow -boy'e schw ycili ich i zw ią N ie jesteś w art uczciw ej walki. itę sum ę d ziesięciokrotnie. D ow ódca podziw iał tego człow ieka. a L.ucja um knęła pom ięd zy nam ioty. Jose chciał przyjść z pom ocą sw e ry w pogłow iu. mu panu, ale artylerzyści nie dopuścili do tego. W szystk o przez te kobiety Czego sobie panow ie życzycie? - Czy stacja jest blisko osady? rzekł N ordheim ponuro m am y daleko w ażniejsze spraw y do załatw ie drżącym głosem nie posiadam y tu H en ry chw ycił N ordheim a i nad zapytał urzędnik telegraficzny N ie! Jest oddalona od osady conajm niej o 5 6 mil, a na stacji nia, niż zbytkow ać z lekkom yślnym i żadnych pieniędzy, nie m am y tutaj naw et dolarow ego banknotu. Później obejrzał się. /W id ział, żej ludzką siłą rzucił go pod w agon. znajduje się najw yżej sześciu urzędników. dziew czętam i. \ Ledw ie w ym ieniłem ż nią kilka N ordheim nie zw rócił na to uw agi. w szystko jest już prawie stracone. T ym lepiej! ' rzekł N ordheim słów, gdy naraz zjawił się ten długi Poproszę cię, sir, abyś mi tylko Część artylerzystów poległa, inni zaś i podniósł się, aby w y jść z nam iotu. osioł tłum aczył się Jose. odpow iedział na moje pytania rzekł wyrzucali skrzynie z pieniędzm i przez T ym czasem Jose obejrzał się za Na przyszłość unikaj takich N ordheim spokojnie, ale stanowczo. okna w agonu. Lucją, którą odnalazł przy zdroju; spraw. Dzisiaj m am y bardzo ważną C zy zech cesz spełnić mój rozkaz? - Za m ną! rozkazał oficer. «w id oczn ie czekała tam na niego. i trudną sprawę do załatw ienia odparł N ordheim i zaczął rozm aw iać z lufę rew olw erow ą. W jednej chwili dotarli do lok o Tak, odpowiedział, zerkając na Prędko do p arow ozu! Z radosnym okrzykiem pobiegła naprzeciw niego i zaciągnęła go do m etysem o dzisiejszym napadzie. W yśm ienicie. W ięc proszę mi m otyw y i w yrzucili stam tąd cow - kryjówki, aby porozm awiać z nim na W obozie zawrzała gorączkowa powiedzieć, jak się nastawia sygnał, boy ów. osob ności. praca, g d y ż rozniosła się w ieść o bogatym łupie, który miał w paść w ich tylko proszę dać mi praw dziw ą odpo krzyknął H enry do m aszynisty, aby zatrzym ać w ieczorow y pociąg; P rędk o! Jedź pan pełną parą Co porabia w ysoki B en? - "zapytał, gd y już cokolw iek się uspokoiła. ręce. C zyszczono broń, siodła i uzdy w iedź, gd yż inaczej zastrzelę pana. k tóry bezradnie stał na lokom otyw ie. zostały doprowadzone do porządku, O piszę panu ten sygnał, ale N aprzód! Jest bardzo zazdrosny o mnie a koniom dano su ty obrok, składający się w yłączn ie z kukurydzy. ma. bardzo w ątpię, czy kurier się zatrzy i depcze mi w ciąż po piętach zaśmiała się dziew czyna ale dzisiaj W yskakujcie, chłopcy! w o P ociąg ruszył. ma dyżur na łąkach, nie będzie w ięc T ym czasem mała grupka jeźdźców T o pow iedz mi, jakbyś zrobił, łał Read-C harley, który zauw ażył niebezpieczeństw o. W yskakujcie, gdyż nam m ógł przeszkodzić. ruszyła po lesisty ch pagórkach i przybliżyła się prawie do stacji Cold- prędko, bo... gdybyś musiał zatrzym ać kurier, ale D laczego nie puszczasz go czyha na w as zguba! Kantem? P rzecież m ożesz zn aleźć dosyć W ell. - ' M usi pan naciągnąć sygnał Ze w szystkich stron pastuchy zawieka. adoratorów; nie zn oszę teg o czło ' Zsiadać "z k oni! - rozkazał alarm owy zawołał, w ystraszony. częli w yskakiw ać jak opętani. N an.id Nordheim i sam zeskoczył pierwszy. Na m aszcie sygnałow ym znajdują się piał się tylko po części. Gdybym mogła się go pozbyć, Jeźdźcy go usłuchali i ukryli swoje dwie czerw one latarnie, w ięc trzeba chętnie uczyniłabym to, ale tą spra konie w gęstych krzakach. je w ciągn ąć w ten sposób, aby jedna (C iąg dalszv nastąpi.'

5 Kr SIEDEM G R O S Z Y 1* Stf. 9 Przemyśl wojenny powstanie w Egipcie p r s v p o m o e v Anglii Kair, PAT. W myśl uchwały rady ministrów co do wskrzeszenia w Egipcie własnego przemysłu wojennego, komitet obrony narodowej nawiązał pertraktacje z przedstawicielami angielskiego przemysłu ciężkiego i chemicznego w celu założenia fabryk karabinów, pocisków, samolotów i masek gazowych. Na razie będą to raczej niewielkie warsztaty. Łączne koszta przewidywane są w wysokości funt. egipskich. O wiele poważniej przedstawia się projekt elektryfi Ja k się d o w iadujem y, p ro k u ra to ria gen e ra ln a w y stąpi w rozp o czynający m się w d n iu 6 k w ietn ia procesie k o ru p c y jn y m Polsko-B elgijskiego T o w arzystw a Im p reg n acji D rzew a z pow ództw em w w ysokości zł. Pow ództw o to zabezpieczone jest jeszcze p rzed trzem a la ty przez obłożenie aresztem nieru chom o ści firm y i m ajątk ó w p ry w atn y ch je j d y rekto ró w. W obec przew id y w ania p e rtra k ta c ji o n o w y tra k ta t polsko-czechosłow acki, rz ąd polski zaw arł porozum ienie p rolo ngu jące dotychczasow ą um ow ę k o n ty n g en to w ą do d n ia 31 g ru d n ia bież. ro k u. - M inister Poczt i T elegrafów K aliński wydal zarządzenie, na m ocy k tórego w szyscy p ra cow nicy pocztow i m ają p raw o do zak ład a n ia b ezp łatn ie in stala cji telefo n iczn y ch w sw ych m ieszkan iach do osobistego użytku. 1 Od d nia 1 k w ietn ia o b o w iązu ją now e p rzepisy o godzin ach w h a n d lu. O w ocarnie 1 sklepy z n a p o ja m i będą czynne do godziny 23, a nic ju k dotychczas do godz. 21. N a sk u tek zabiegów k u p ców tyto n io w y ch o d ro czy ł zap o w iadan ą reorg a n iza cję h u rto w n i Sprzedających w yroby m onopolow o o k w artał. A m basador sow iecki w W arszaw ie p. D aw iian w y jech ał n a k ilk u d n io w y pobyt do M oskwy w sp raw ach służbow ych. U bczpicczainie społeczno otrzym ały pouczenie w ładz nadzorczych, Iż są one obow iązane do u d zielan ia w jadzom sk arb o w y m in fo rm a- cy j o d ochodach ubezpieczonych dla celów podatkow ych. O głoszony został w ykaz p rzed siębio rstw u p ra w n io n y ch do z ałatw iania fo rm aln o ści celnych. K oncesje tak ie u zy sk ało 105 firm, w tym 20 w arszaw skich. Z ajm ow anie się sp raw am i celnym i dla osób trzecich bez zezw olenia Min isterstw a S k arb u będzie su ro w o k aran e, S tra jk urzędników w T ow arzystw ie Ubezpieczeniow ym E u ro p a trw a n adal. W środę m ija drugi tydzień okupow ania lok alu b iu ro wego. Ja k dotychczas, likw idatorzy T ow arzystw a nie w yrazili chęci załatw ienia sp o ru polubow nie. Hum oii BOHATER DNIA W Moskwie odbywa się uroczysta akademia ku czci Puszkina. Sala nabita do ostatniego miejsca. Nikogo już się nie wpuszcza. Jakiś młody człowiek, chce się dostać do środka. Perswaduje, prosi, wszystko na próżno I Wówczas ze świętym o- burzenicm woła: Co? Mnie nie chcecie wpuścić? Mnie, Aleksandra Puszkina?! ' Najmocniej przepraszam was, towarzyszu, ale dlaczego od razu nie powiedzieliście, że to na waszą cześć ta akademia? Proszę wejść! r o z t a r g n i e n i e Dyrektor firmy odprawia swą korespondentkę. Dlaczego? dziwi się przyjaciel Przecież byłeś z niej zadowolony? Tak, byłem, ale już nie jestemi Ona jest strasznie roztargniona. W yobraź sobie, wczoraj napisała dwa listy: jeden do swego narzeczonego, aplikanta sądowego, żeby przysłał jej pięć beczek śledzi, a drugi do firmy Polaczkicwirz i S-ka, żeby czekali na nią przed teatrem o ósmej wieczorem... kacji, oparty o tamę wodną w Assuanie, który łączy się ściśle z projektem stworzenia w Assuanie ośrodka produkcji nawozów sztucznych i środków wybuchowych, nów funtów. Jeden a banków angielskich Podobno projekt ten przewiduje założenie ma udzielić pożyczki w wysokości 3 do 4 towarzystwa akcyjnego z kapitałem 3 mil to- milionów funtów egipskich. r f f f l T B w r w i 1 11 im im i ii i m m m M Napai Afganów mu garnizon forotoisfoi m Jmdiacfk iipc) Kościoły znów przepełnione ie Dam przez zbirów G. P. U. Ryga, Tel. wł. Krążą tu uproczywe pogłoski, o tragicznym zgonie patriarchy moskiewskiego metropolity Piotra Krutickiego. Przed niedawnym czasem metropolita prawosławny w Kownie, który podlega patriarsze moskiewskiemu, otrzymał z początkiem roku bieżącego zawiadomienie że na miejsce metropolity Piotra Krutickiego mianowany został metropolita Siergiej, który z dniem 1 stycznia objął swe funkcje duchowne. Dopiero na skutek specjalnego zapytania metropolity prawosławnego w Kownie, kościelne władze sowieckie odpowiedziały, że metropolita Kruticki zmarł, nie podając żadnych szczegółów, kiedy i gdzie. 192 Ciągle jeszcze patrzyła na niego rozszerzonymi oczyma, zalanymi łzami: Dla dwóch osób?! powtórzyła m echanicznie jego ostatnie słowa. Uśmiechnął się swym samolubnym uśmiechem, który odsłaniał jego ostre, drobne zęby pod czarną szczoteczką przystrzyżonego wąsika. Tak, moje dziewczątko, na pół roku dla dwóch osób dla ciebie i dla mnie. Zdawało jej się, że ciągle jeszcze nie pojmuje. Dla niej, wychowanej w uczciwości, jego pomysł był katastrofą. Gdy nie odpowiadała przez czas długi, Eryk wzruszył niecierpliwie ramionami i nachyliwszy do niej twarz przez stół, wyszeptał n atarczyw ie:' Chciałbym, abyś ze mną pojechała. Odwiedzimy Paryż, Biarritz, Nizzę,,W enecję, Florencję... Czy nie pragniesz zobaczyć wszystkie te piękności przy moim boku? Milczała przez chwilę, oczarowana głęboko. Da* wne jej marzenia ocknęły się jakby1cudem i zalały jej serce przedziwną słodyczą spełniających się nadziei. W idziała się w złotej gondoli na cichej lagunie starożytnej W enecji, widziała samą siebie, jak karmi gołębic na placu św. Marka i zwiedza Pałac Dożów, słyszała szum cyprysów, pinii i fal morskich, liżących omszałe głazy na wybrzeżu. Całe to piękno, które znała dotychczas tylko z pocztówek lub z obrazków w czasopismach stanęło jej przed oczyma w całej wspaniałości. Zdawało jej się, że wystarczy tylko skinąć, a wszystko to, co dotychczas było tylko m a rzeniem, przybliży się na odległość ręki. Londyn, Tel. wł. Z Nowego Delhi donoszą o nowym napadzie, dokonanym przez tubylców prowincji Waziristan, leżącej w północnozachodnich Indiach, nad granicą aigańską. Około 400 do 500 tubylców zaatakowało obóz brytyjski straży granicznej, zabijając 2 oficerów brytyjskich, 2 oficerów hinduskich, oraz raniąc jednego brytyjskiego i jednego hinduskiego oficera. P o za tym 20 żołnierzy hinduskich zostało zabitych a 2 żołnierzy brytyjskich i 38 hinduskich odniosło rany. W walce z tubylcami oddział brytyjski został wzmocniony oddziałem artylerii i eskądrą lotniczą. Po całodziennej walce, tubylcy zostali rozpędzeni, jednakże pod wieczót znów podjęli atak na obóz brytyjski. sie religijne Warszawa, Tel. wł. Tegoroczne święta wielkanocne w stolicy ujawniły bardzo ciekawe zjawisko nawrotu społeczeństwa, a głównie inteligencji do religii. Kościoły podczas tegorocznych świąt były przepełnione. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę tłumy udały się na groby. Szczególnie wielki natłok panował w kościołach w śródmieściu W arszawy. Przed grobami stały długie szeregi pobożnych. Bardzo tłumnie zebrała się ludność na nabożeństwach rezurekcyjnych; na Żoliborzu w nabożeństwie rezurekcyjnym wzięło udział kilka tys. inteligencji* Również wielki udział inteligencji, znacznie większy niż w latach ubiegłych zauważono w innych kościołach stołecznych. Wiadomem jest, że patriarcha Kruticki od kilku lat przebywał na wygnaniu na Syberii i zamieszkiwał pod strażą GUP. w pobliżu ujścia rzeki Ob. Mimo to, że termin kary wygnania dawno upłynął, patriarcha Kruticki nie powrócił na swe stanowisko do Moskwy, ponieważ nie chciał się zgodzić na przedłożone przez władze sowieckie warunki. Dokoła tej tajemniczej sprawy krążą najfantastyczniejsze pogłoski. Według wiadomości, otrzymanych w Kownie, patriarcha Kruticki został podobno zamordowany. Sam oloty polskie dla Brazylii R io de J a n e iro, PAT. Do Brazylii przybyło na polskim transportowcu Wisła pięć samolotów typu R. W D. Znany lotnik-konstfuktor Stephans odbędzie po zmontowaniu aparatów szereg lotów pokazowych. Pokaz ten odbywać się będzie w obecności przedstawicieli władz wojskowych, brazylijskiego aeroklubu i zaproszonych gości. TU WYCIĄĆ! 9 ofiar lawiny Białogród, PAT. W Alpach słoweńskich w pobliżu Terzicz 28 narciarzy, biorących udział w zawodach, zostało zaskoczonych przez lawinę. Dziewięciu narciarzy stoczyło się w przepaść i poniosło śmierć, a w szyscy pozostali odnieśli cięższe i lżejsze obrażenia. Trzęsienie ziemi w Brazylii P o rto Alegre, PAT. Donoszą z Fortaleza, stolicy stanu Ceard, ze w miasteczku Cachoeira nastąpiło silne trzęsienie ziemi. Wskutek tego popękała ziemia w kilku miejscach i otwarły się szczeliny. Parę budynków zawaliło się. Poza paniką wśród bydła i zwierząt domowych, ludność nie ucierpiała z powodu trzęsienia ziemi. Z. N. P. nie wnosi kasacji Warszawa, Tel. wł. Jak się dowiadujemy, w głośnej sprawie sądowej, wytoczonej przez organizację nauczycielską Z. N. P. w związku ze sprawą tygodnika Płomyk, w której w dwóch instancjach zapadły wyroki uniewinniające redaktora I. K. C., nie będą poczynione żadne dalsze kroki prawne. Wyrok ten się uprawomocni, gdyż oskarżyciele prywatni nie wniosą skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego-. Zmiany w dyplomacji sow ieckiej Paryż, PAT. Petit Parisien donosi z Moskwy, że należy oczekiwać nominacji ambasadora sowieckiego w Paryżu, Włodzimierza Potiomkina, na stanowisko zastępcy komisarza spraw zagranicznych, na miejsce Krestinskiego. Pismo podaje, że nominacja ta nastąpić ma w najbliższym czasie. Potiomkin już od kilku dni przebywa w Moskwie. Andrzej Strug ciężko chory Warszawa, Tel. wł. W stanie zdrowia Andrzeja Struga, jednego z najwybitniejszych pisarzy współczesnej Polski, który od pewnego czasu jest chory, nastąpiło znaczne pogorszenie. Nota brytyjska do gen. Franco L o n d y n, Tel. wł. Dowódca brytyjskich sił zbrojnych na Morzu Śródziemnym wystosował do powstańczych władz morskich w Kadyksie energiczny p ro test przeciw zatrzym an iu trzech parow ców b ry ty j sk ich M eninrldge, S tan o h lin i Springw ear przez pow stańcze ok ręty w ojenne. Nota brytyjska podkreśla, że tego rodzaju postępowanie okrętów powstańczych jest sprzeczne z prawem międzynarodowym i nie będzie tolerowane przez władze brytyjskie, wydany bowiem przez rząd brytyjski zakaz p rzew ożenia m a te ria łu w ojennego n a sta tk a ch b ry ty jsk ich jest ściśle p rzestrzegany. Nota domaga się wreszcie, aby władze powstańcze udzieliły gwarancyj, że podobne wypadki nie będą miały miejsca. 189 jący wszystkie dźwięki, jakie można uchwycić u- chem. To piękne, prawda? Co? zapytała obojętnie. O tym m a rzysz? Nie, to prawda! odpowiedział z zachw y tem w oczach. Ameryka buduje nowe maszyny do nakręcania i reprodukowania film u dźwiękowego. Nowe cudo techniki.. Co na to powiesz? Nici rzekła wzruszając ramionkami, które się zaokrąglały i nabierały wdzięcznych form. Cóż z tego, Pawle? ły* Patrzył dokądś w róg altany, a oczy mu płonę Co z tego? powtarzał w zamyśleniu. Nowe źródło dochodów dla naszej fabryki, Helenko. Musimy się zabrać do tego w porę, dopóki nas nikt nie uprzedzi. Miał znowu pełną głowę tego, to też nie było można z nim w ogóle rozmawiać. Helenka próbowała go kilka razy namówić do zabawy, lecz odpierał jej ataki ze spokojem człowieka, którego nic nie zdoła wytrącić z równowagi. Odbiegła tedy, aby skusić innych członków rodziny, ale nigdzie nic miała powodzenia. Ludwik spał pod gruszką jak su set a Anusia zbyła ją niechętnie. Była w złym humorze a robak troski gryzł jej serce. Układała sobie w myśli zdania, którymi zasypie Eryka, by go nakłonić do szybkiej decyzji w sprawie ich przyszłości, to też obecność Helenki była dla niej ciężarem. Choć Anusia ułożyła sobie wszystko w główce tak pięknie, mimo to straciła odwagę, stanąwszy po południu twarzą w twarz z Erykiem. Był dzisiaj w niezwykle dobrym humorze, rozsiewał dowcip już

6 Str. 6, SIEDEM G R O S Z Y " T i w cztery oct v flieporozunttenta małietumte NASTRÓJ NIEŚWIĄTECZNY. Nie ma w małżeństwie nic gorszego, jak brak harmonii i zgodnego w spółżycia, co jest zazwyczaj skutkiem w zajemnego braku zaufania i wyrozum ienia, jak to ma miejsce w tym wypadku. Musi Pan przyznać, że skoro żona w i duje Pana czasami w towarzystwie innych nieznanych jej kobiet, albo jej o tym donoszą, skoro spędza Pan od czasu do czasu noce poza domem, to przecież żona ma pewne podstawy do posądzania Pana o brak wierności i t. d. Przecież ona nie wie o tym, że spędził Pan noc u przyjaciela na grze w kartach, a nawet gdy jej Pan sam o tym powie, to i tak jej Pan nie przekona, a zresztą przypuszczam, że nie będzie ona chodzić za Panem w nocy, aby Pana szpiegować. Tak więc właściwie Pan jest winien wszystkiem u. Pisze Pan, że żona jest zła, zgryźliwa i dokuczliwa, że urządza Panu przykre sceny i, że trudno jest Panu w domu wytrzymać. Jakżesz może być inna, skoro Pan tak postępuje? Pan przyjdzie z biura, zje obiad, podrzem ie trochę i idzie grać w karty, albo gdzie indziej na całą noc, a ona się męczy w domu z dziećmi, pracuje od wczesnego rana do późnego wieczora, a potem nie ma nawet do kogo ust otworzyć, nie ma się z kim podzielić swym i troskami, zapytać o radę, poskarżyć się i t. d. Daruje Pan, ale to każdą kobietę wyprowadzi z równowagi, bo kobieta jest kobietą i zawsze pragnie ciepłego słowa, pragnie pieszczoty. Drogi Panie! Niech Pan nie będzie uparty i zawzięty, niech się Pan uderzy w piersi i przyzna, że tylko z Pańskiej winy wytworzyła się taka sytuacja i Pańskim obowiązkiem jest naprawienie stosunków rodzinnych. Źle Pan zrobił, że nie spędził Pan świąt w domu, bo to tylko zaostrzyło sytuację, która jest 1 tak już mocno naprężona. Gdyby Pan został w domu to napewno przy w ielkanocnym jajku doszłoby do zgody i porozum ienia, ale trudno, stało się. Nie wiem czy Pan posłucha mojej rady, czy nie, ale niech mi Pan wierzy, że w interesie Pana i Jego rodziny leży, zatruwanie sobie życia może wreszcie aby się pogodzić z żoną i przywrócić doprowadzić do jakiejś tragedii, a Pan normalne stosunki, bo takie wzajemne chyba tego nie pragnie. Tlie uzasadnione za izu ty NIESZCZĘŚLIWA I OPUSZCZO NA O. Tak już jest na świecie, że na jednego dobrego i uczciwego człowieka przypadają tysiące złych i przewrotnych, widzących w oku bliźniego źdźbło, a nie widzących w swoim oku belki. Nic tedy dziwnego, że udziałem naszym są przeważnie tylko przykrości i utrapienia, że na ustach ludzi tak rzadko można dostrzec uśm iech radości i zadowolenia. Ale trudno. Tak jest i z tym się trzeba pogodzić. Droga Pani! W iem, że niesłuszne zarzuty, jakie czyni Pani człowiek, którego Pani kocha, bolą Panią bardzo, ale skoro jest on tak niewierny, skoro wciąż Panią obraża niesłusznym i posądzeniami, to niech Pani to wszystko zignoruje, zlekceważy i nie zwraca na niego uwagi. Uważam, że nie powinna Pani do niego pisać listu, lecz zostawić wszystko czasowi. Jeżeli Pani ma czyste sumienie, to może Pani śmiało patrzeć wszystkim w oczy i czekać aż się wszystko zmieni na lepsze. Ir ski Mn uwadze płalnimśw podatne wych Ważne orzeczenie IM. T. Niejeden z płatników podatkowych doświadczył na sobie głęboko zakorzenionej i rozpowszechnionej praktyki organów egzekucyjnych, polegającej na ściąganiu kosztów egzekucycjnych nawet wtedy, gdy były dowody, że zaległość podatkowa nie istniała. Miało to miejsce w tych nierzadkich przypadkach pomyłek w księgowaniu, w których organa wszczynały egzekucję bez podstawy prawnej, tj. w chwili, w której dłużnik mógł się wykazać posiadaniem pokwitowania na uiszczenie podatków. Jeszcze częściej objawiało się niezgodne ze stanem prawnym stanowisko władz w zakresie obciążania płatników kosztami egzekucyjnymi, w tych licznych wypadkach, w których przeciw podatnikowi wdrożono egzekucję, ponieważ płatnik zwlekał z zapłatą dlatego, że obciążono go nieprawnie obowiązkiem podatkowym i że przeciw wymiarowi wniósł odwołanie. Otóż mimo uchylenia wymiaru na skutek odwołania, władze nie umarzały kosztów egzekucycjnych. Dopatrywały się one uzasadnienia takiego stanowiska w zasadzie prawnej, przyjętej w naszym ustawodawstwie, mianowicie, że odwołanie nie wstrzymuje obowiązku uiszczenia podatku. Z tej zasady wysnuwały władze wniosek, że wymierzony w I instancji podatek, względnie związana z nim należność uboczna (egzekucyjna), staje się definitywną należnością i musi być przez płatnika bez względu na wynik postępowania odwoławczego uiszczony. Obecnie wyjaśnia tę sprawę definitywnie i to na korzyść tezy, bronionej przez płatników, wyrok Najwyższego Trybunału Administracyjnego z dnia r. (1. rej. 9858/34). Zasada prawna przez powyższy Sąd ogłoszona brzmi: U m orzenie należności podatkow ej z tytułu braku obow iązku po datkow ego obejm uje z samego prawa wszystkie należności uboczne, związane z tą należnością. Skoro zatem uchylenie wymiaru i zwolnienie płatnika od obowiązku podatkowego stwierdza, że płatnik ten nie jest w danym roku odnośnie danego podatku zobowiązanym, i że z tego tytułu Skarbowi od niego nie przypadała ani nie przypada żadna należność, ustaje tym samym prawo władzy egzekucyjnej do pobrania, wzgl. zatrzymania pobranych kosztów egzekucyjnych. Art. 125 Ordynacji Podatkowej stanowi, że sumy, nadmiernie lub nienależnie wpłacone w podatkach, dodatkach, odset- N r hHa i zdaceka FR ESK I Z XIV W IEK U P rzy odnow ieniu kościoła p arafialn ego w S ehocngrahcn w d olnej A ustrii n a tra fio n o n a w spaniale u trzy m an e freski z XIV w ieku. Odk rycie to jest tym cenniejsze, że z tego okresu w A ustrii jest b ardzo m ało dobrze zachow a nych m alow ideł ściennych. Kościół w Schoengrahen jest jednym z n ajstarszych w d o ln ej A ustrii, zabytków sztuki ro m ań sk ie j z X III w ieku. W e F lo ren cji, przy b u rzen iu starego dom u znaleziono pod lapetą jednego z pokojów p rzepiękne fresk i rów nież z XIV w ieku, p endzla jednego z w ielkich przedstaw icieli szkoły to s k ańsk iej. M ur, na k tó ry m n am alo w an e były freski, w yjęto i przeniesiono do w ydziału sztu k pięknych, gdzie specjaliści zajm ą się odśw ieżeniem w spaniałego m alow idła i u staleniem jego tw órcy. TEATR PAŃSTW OW Y W TOKIO W T okio odbyło się n iedaw no zgrom adzenie w ybitnych arty stó w d ram aty cznych, pisarzy 1 parlam entarzystó w, in teresu jących się sztu k ą, celem om ów ienia kw estii u tw o rzen ia w T okio tea tru państw ow ego. W toku d yskusji u sta lo no, że T ea tr państw ow y korzystałby z subw encji sk arb u p ań stw a, a d m in istracja tea tru jed nak w olną byłaby od w szelkiej ingerencji czynników państw ow ych o raz od zbędnej b lu ro k ra - tyzacji, k tó ra ja k to podkreślono w dyskusji pow ołując się na przy kład y innych k ra jów obniża poziom sztuki teatraln ej. IL E W YNIÓSŁ PODATEK W ID O W ISK O W Y W E FR A N C JI? Rok 1036 był bezw zględnie okresem kryzysow ym we F ra n c ji. Ilu stru je to d o k ład n ie sta ty sty k a sum, o siąganych przez rząd za p o d atek w idow iskow y. P o b rano w czasie dziew ięciu m iesięcy końcow ych rok u 1936 około 50 m ilionów franków, podczas gdy w tym sam ym ok resie 1035 r. zain k aso w ano o b lisko 10 m ilionów w ięcej. JAPOŃCZYCY W HOLLYW OOD M ary P ickfo rd, k tó ra p rzen o si się n a stale do E u ro p y, sp rzed ała sw oją sły n n ą w illę w Bev erloo-h ill, zn an ą pod nazw ą P ic k fair (sk ró t dw óch nazw isk: P ickfo rd 1 F a irb an k s). Cena sp rzed ażna willi w ynosiła n ieb y lejaką sum ę 7 i pół m iliona fran k ó w. N abyw cą willi został lite rat jap o ń sk i O kam oto, k tó ry w płacił od razu całą sum ę. O kam oto zam ierza urząd zić w b ajecznie pięknej willi in te rn a t dla film ow ych ak to ró w japoń skich, którzy baw ią w H ollyw ood. P ra sa am e ry k ań sk a przypuszcza, że O- kam oto jest tylko figurantem, k tó ry nie dyspon u je w łasnym i fu n d u szam i, a d ziała z ram ien ia jak iejś instytucji czy organizacji japońskiej. kach od zaległości, grzywnach i kosztach egzekucyjnych, powinny być zaliczone na poczet innych płatnych należności płatnika, a w ich braku zwrócone gotówką. Nadpłaty oprocentowuje się w stosunku 4 od sta rocznie. Ponieważ przepisy Ordynacji Podatkowej nie ograniczają w czasie prawa dochodzenia roszczeń o zwrot niesłusznie pobranych należności z tytułu niesłusznie pobranych kosztów egzekucji, przeto istnieje prawna możność upomnienia się w każdym czasie o zwrot gotówkowy lub o zaliczenie na poczet bieżących podatków kosztów egzekucyjnych nieprawnie pobranych. Pisemne wnioski o zwrot wolne są od opłaty stemplowej po myśli art ustawy stemplowej. 190 I humor, to też zdawało się jej, fe popełni grzech', jeżeli zepsuje w jakikolw iek sposób to jego beztroskie usposobienie. Czy mógłby w ogóle troszczyć się o rodzinę? pomyślała, widząc go w tak lekkim nastroju. Czy zdołałby pokochać dziecko I nosić je na ręku? Czy umiałby pracować, zarabiać pieniądze i uniezależnić się od bogactwa rodziców? W iedziała, że Eryk nic nie robi. Prowadzi bardzo wygodny tryb życia syna bogatej rodziny, którego nic nie zmusza do psucia sobie płuc w zakurzonej atm osferze pracy. Miał stale nadm iar pieniędzy, a ponieważ zdobywał je bez wysiłku, pogardzał ludźmi, którzy m usieli zdzierać siły za nędzną zapłatę. Człowiek pracy był w jego oczach głupcem, który sobie psuje życie dlatego, aby się inni m ieli dobrze. Imponowali mu więcej hochsztaplerzy, gdyż - jak twierdził spisywali się gracko. Anusi się to bardzo podobało i chętnie przyjm o wała jego zasady za własne w ostatnich tygodniach, jednak, jak gdyby dopiero teraz nabierając rozumu, zaczęła dostrzegać i inną stronę życia Eryka. W ich stosunku jego zależność od rodziców była kam ieniem obrazy. Anusia czuła, że jeżeli Eryk spotka się z prawdziwym oporem rodziców, nie będzie mógł go przełamać. Nie był w stanie zdobyć się na energię i odsunąć się od nich, aby wykazać im swoją samowystarczalność i niezależność od ich kaprysów bez nich był biednym rozbitkiem, zataczającym się nad przepaścią niedostatku. Ich bogactwo było jego siłą. Eryk widocznie nie zdawał sobie z tego sprawy, lub po prostu nie chciał o tym m yśleć, Nie tro- TU WYCIĄĆ! 191 śzczył się wcale o przyszłość, o czym świadczyło jego niezwykłe rozkapryszenie. Spędzili szczęśliwie popołudnie w jevańskich lasach i pili kawę na tarasie hotelu nad stawem, zalani bladymi promieniami zachodzącego słońca jesiennego. Powierzchnia stawu m ieniła się srebrnymi łuskami, a łódki, zakłócające wieczorny spokój jeziora, wyglądały jak skorupki orzechów. Pięknie tul rzekła Anusia. Ogromnie lubię zmierzch. I zapatrzyła się ciepłym wzrokiem na granatowe grzebienie lasów, okalających spokojnie i majestatycznie brzegi stawu. A ja nie lubię niedzielnych wieczorów, Anny! powiedział, patrząc na nią marząco. Dlaczego? zapytała go wzrokiem. Ponieważ muszę się z tobą rozstawać dziewuszko po pięknych popołudniach. Pragnąłbym, abyśmy mogli przebywać ze sobą przez czas nieograniczony, nie zwracając uwagi na wskazówki zegarka. Serce zaczęło jej bić gwałtownie. W pierwszej chwili myślała, że nadeszła wreszcie chwila ustalenia jej stosunku z Erykiem Zacharem, tymczasem jednak była to tylko nowa brzydka komplikacja. Anny, na początku października udaję się w podróż mówił spokojnie. W ymogłem to na ojcu; widzisz, chcę trochę poznać świat. Oczy Anusi rozszerzyły się w bolesnym przerażeniu. W yjadziesz...? Tak. Mam już podpisany czek, czen, Któryby jvystarcż.ył najzupełniej na pół roku dla dwóch osób. Humoi TAKIE SOBIE BAJECZKI Z w ierzęta zaw iązały L i gę i przysięgły sobie w zajem nie nie pro w adzić więcej w ojen m iędzy so bą. Pew nego d n ia do Ligi Z w ierząt p rzyszły owce, skarżąc się, że w ilk gw ałci um owę. Ależ, m oi panow ie < ośw iadczył w ilk tru d no nazw ać w ojną pożera n ie owiec! P rzecież one nie b ro n ią się w cale i JESZCZE N IE JE S T P E W IE N Na p rz y stan k u tra m w ajow ym stoi cierpliw ie jak iś gość w m eloniku. W pew nej chw ili spog ląda n a zeg arek i m ruczy: M ówiła, że będzie o czw artej. T eraz jest ju ż w pół do dziew iątej. Z a czynam przypuszczać, że ona już dziś nie p rz y j dzie. TO JA! Głów ną a tra k c ją b alu straży ogniow ej w G rajdołku była lo teria fan to wa. Sam p an naczelnik w y w ołuje w ygrane: N um er 179 p ro siak. To ja! w ola p a * B rzusiak,

7 N r. 88 ' SIEDEM GROSZY Str. T 5 Pod znakiem ostrej konkurencji Mistrzostwa zapaśnicze Polski w Katowicach XII mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów i w zapasach, rozpoczęły się jak wiadomo w dniu 21 bm. w Warszawie. Obecnie w liali MKWF, w Katowicach zaczęła się dalsza ich część i to wpodnoszeniu ciężarów w wadze śre d n iej 1 półciężkiej, oraz w zapasach półśrcdn iej i średniej. O ile obsada konkurencji podnoszenia ciężarów nie jest taka liczna, jak w zapasach, to trzeba jednak przyznać, że poziom jest wysoki. Na starcie brakło kilkakrotnego mistrza Polski, O dro w ąża-p ieniążka (SI.), oraz Dukleła i Szczepańskiego z Łodzi, którzy brali udział w mistrzostwach w Warszawie, przez co Ich wyniki zostały automatycznie wliczone do Odbywających się konkurencyj w Katowicach. Reprezentowani zaś są: Sadiowski i M erker z Warszawy, Suchy z Krakowa, oraz Stylec, Augustyn i K aszuba ze Śląska. Za rewelację tegorocznych mistrzostw Polski uważać należy Sadłow skicgo z Warszawy, który w wadze średniej uzyskał nowy rekord p olski 95 kg. w wyciskaniu (dawny rekord n a leżał do O d ro w ąża-p ieniążka 90 kg.), oraz Wyrównał rekord polski w rwaniu 95 kg. Kaszuby ze śląska. Nieźle się spisał Suchy z Krakowa, mając wszelkie dane na dobrego dźwigacza. Dzielnie się trzymał Kaszuba (Si.), uzyskując po raz d ru g i z rzęd u m istrzostw o P o l ski w w adze półciężkiej. Ostateczna klasyfikacja miejsc wygląda następująco: W wadze średniej mistrzem został Sadłow - sk i (W ) 302,5 kg., 2) Stylec (Śl.) 28(1 kg., 3) Suchy (Kraków) 277,5 kg. W w adze półciężkiej m istrzem Polski został K aszuba (Śląsk) 282,5 kg., przed Szczepan iak iem (Łódź) 272,5 kg. 1 A ugustynem (ŚI.) 270 kg. Do walk w zapasach zgłosiła rekordowa liczba zawodników, bo aż 17. Z poza Śląska sta rtu ją : Szajcw skl, Jłcjniak, K siążkicw icz I Red a z W arszaw y, llin e, H iokow ski, F ied ler i Kow alew ski z Ł odzi, C u p ry ń sk i i W ierciń sk i z Bydgoszczy, D rubonln i D zierkow ski z Wilna, oraz ze Śląska: S taniczek, Z ientek, K uligow ski I K ry sm alsk i I. Półfinały, rozegrane w godzinach popołudniowych miały przebieg następujący: W ierczyński p o k o n ał niespodziew anie Jaw o rsk iego z K rakow a, elim inując go tym sposobem z d alszych rozgryw ek. K uligow ski, (Śląsk) po ciekaw ej w alec w ygrał p u n k to w o n a d K siążkicw i- Czem z W arszaw y. H ineow i z Ł odzi sędziow ie p rzyzn ali niezasłuźenie pun kty w w alce z Staniczkiem. Okręgowe władze założyły protest przeciwko temu orzeczeniu, do tej pory nie rozpatrzo- Szftt*af«sTEa protestuje? Z okazji niesprawiedliwego rozdziału na grupy państw, zgłoszonych do mistrzostw świata, Szwajcarski Związek Piłki Nożnej zgłosił - protest do Międzynarodowej Federacji (FIFA), gdzie protestuje przeciw łączeniu go w jedną grupę z Portugalię. Znacznie gorsza, niż Szwajcarii jesf sytuacja Polski, którą złączono z Irlandią, Norwegią, a ostatnio i Hiszpanią, która będzie chciała rozegrać te mecze jak wynika z jej oświadczenia, że chce dotrzymać swoich zobowiązań, odnośnie meczów międzypaństwowych z Austrią i Węgrami. Jak wtedy będzie wyglądał program naszych meczów międzypaństwowych i jak z tym da się pogodzić terminarz Ligi, bez uszczerbku dla klubów ligowych to jest zagadką, której, zdaje się, nikt nie rozwiąże. Waics wrócił nu Ślęsk B yły piłkarz Ruchu, który wraz z Urbanem wyjechał na Śląsk Opolski, powrócił już do Polski, po swej niefortunnej wycieczce. Będzie on odpowiadał niewątpliwie za przekroczenie przepisów paszportowych. ny. Do finału zakwalifikowali się w wadze średniej: W ierczyński, H inc, K uligow ski, o raz S taniczek lub K siążkicw icz, zależnie od decyzji komisji sędziowskiej. Waga średnia: Śiizkow ski, Łódź po 2 m in u tach k raw atem zw yciężył nad K ow alew skim, Stanisław ów. Iiejnink, W arszaw a, pokonał w 8 m in. Źiętk a ze Śląska, przerzutem przez głowę. K rysm alski I, Śląsk, w 3 m in. nelsonem pokonał C11- p ryńskiego. Reda, W arszaw a, niespodziew anie przegrał do F iedlera z Łodzi na punkty. W finale wagi średniej sp o tk ają się więc: R cjniak, K rysm alski, Śiizkow ski 1 Reda. tow ych z N iem cam i, wobec takiego postępow a nia, jest pożądanym. W wadze półśredniej po 13 walkach został wyłoniony wreszcie mistrz polski. Został nim Illn c z Łodzi, k tóry p okonał w finałow ej w alce w 10 m in. K uligow ekiego (Śl.) W alk a ta nie była piękną, gdyż łodzianin sta ra ł się w szelkim i m etodam i pokonać Ślązaka, m ający jeszcze w kościach ciężkie sp o tk an ie z W iercińskim (Pom orze). W icem istrzem P olski został K uligow ski (Śl.) (jedną po rażk ą do H inca). Trzecie miejsce zajął W ierciń sk i (Pom orze). W wadze średniej w pierw szy walce fin ało w ej, zaw odnik Śiiskow ski (Łódź) w yp unk tow ał R ejn ik a (W arsz.), przez co zakw alifikow ał się do finałow ej w atki z K rysm alskim 1. Finał walki w wadze średniej wygrał Krysmalski I. (Śląsk) w 5 min. z Śllskowskim. Ten ostatni walczył bardzo dobrze i uzyskał sobie uznanie publiczności. Wicemistrzem został Śliskowski (Łódź), na trzecim miejscu uplasował się Rcjniak z Warszawy. W m istrzostw ach pow yższych sto sunkow o n ajlepszą ro lę odegrali Ślązacy, k tó rzy zdobyli jeden ty ln i m istrzow ski i w icem istrzow ski. Na sp ecjaln ą uw agę zasługuje zw ycięstw o K rysm alskiego z Sokola katow ickiego, k tó ry zdaje się stanie się godnym następcą 10 krotn ego m i eaea ŚB«bs ia ii K. S. ŚLĄSK KOŃCZYCE K. S. T. I. C. CHORZÓW I 5:5 (4:1) Na boisku w Kończycach rozegrany został w drugie święto Wielkiej Nocy mecz rewanżowy między powyższymi drużynami, który zakończył się powtórnym rćmisem. Z drużyny Tica wyróżnić należy prawego obrońcy i Urbańskiego. W ALNE ZGROMADZENIE K. K. S. POGOŃ KATOW ICE. 31 bm. o godz. 19-lej w sali P o d W ypoczynkiem Katowice, ul. św. Jana odbędzie się w alne zgrom adzenie K. K. S. Pogoń. Pierwszy polski klub sportowy n a G órnym Śląsku, który w lalach ub. podupadł z powodu nieudolnego kierownictwa, w ostatnim roku wykazał dużą żywotność i pom yślny rozw ój. Je st to zasługą przede w szystkim jej obecnego prezesa dr. O bierka, k tó ry w k ró tk im czasie u p o rał się z tru d n o ściam i i popro w adził P o goń do czołow ych zespołów sportowych w Polsce, Pogoń jest czołowym klubem sportowym strza Polski, G ałuszki, rów nież członka Sokola katow ickiego. P d zawodach odbyło się uroczyste wręczenie nagród poszczególnym mistrzom. Zainteresowanie mistrzostwami duże. Z apaśnicze zaw ody o m istrzostw o P o lsk i w K atow icach. F ra g m en t z w alki pom iędzy zaw odnikam i K rysm alskim (Śląsk) m istrzem P olski i Redą (W arszaw a). na Górnym Śląsku, posiadając stojące na wysokim poziomic sekcje: a) gier sportow ych (w i cem istrzostw o P o lsk i w szczy p lo rn iaku; b) hokejow ą (m istrzostw o Śląska); c) p iłk i nożnej; d) lekko atlety czn ą; e) pływ acką. NA JBLIŻSZE PRO JEK TY BOKSERÓW SLAVII RU D ZK IEJ Ruchliwe kierownictwo KS. Slavii przygotowuje w bieżącym sezonie jeszcze szereg niespodzianek dla swoich sympatyków bokserskich. Ósemka bokserska Slavii gości u siebie w dniu 31 bm. w Rudzic silną ósem kę BKS. no w oby tom skiego, w którego barwach startować będzie szereg doskonałych zawodników, jak: b racia K raw czykow ie, M aciaszek i inni. 15 kwietnia odbędzie się w Rudzie dawno oczekiwany mecz z P olicyjnym KS. K atow ice, przy czym dojdzie najprawdopodobniej do ciekawego pojedynku w wadze ciężkiej pomiędzy P iłatem i.1»sinikiem. 4 i 5 czerwca w R udzic gościć będzie rep rezentacja P o m o rza, k tó ra w pierw szym d n iu w alczy z reprezen tacją Śląska, a 5-tcgo z ósem ką Slavii. O statnie im prezy narciarzy ZcsKdc CSWIP»1T } mislrzem Podhala W okresie świątecznym 4-ty okręg podhalański urządził zawody narciarskie w kombinacji alpejskiej o mistrzostwo okręgu. Do zawodów tych stanęło kilkudziesięciu zawodników. W sobotę przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i dobrych śniegowych odbył się bieg zjazdowy z pośredniego Goryczkowego do szałasów na hali Goryczkowej, długości ok m. Bieg ukończyło 28 seniorów, w następującej kolejności: 1) Zając Karol (Snplt) 2 min. 20 sek. 2) Bielalowicz Jerzy (Wisła) 2,28. 3) Marusarz Stanisław (Snptt) 2,29. 4) Lipowski Jan (Wisła) 2,52. W biegu pań: 1) Marusarzówna Helena (Snptt) 2,10 przed Beckerówną Heleną (Wisła) 3,10. Bieg juniorów ukończyło 36 zawodników i odbywał się na lej samej trasie znacznie skróconej, gdyż odpadł najtrudniejszy odcinek górnej partii biegu zjazdowego. 1) Holy Stanisław (Wisła) 1,20. 2) Łoas Karol (Wisła) 1,28. % Pa- TOWE Kto jodzie do Wiednia I W n ajb liższą niedzielę, Jak Już podaliśm y, Śląska rep re z en tac ja p iłk a rsk a w yjeżdża n a dw a sp otk an ia do A ustrii, gdzie w dniu 4 kw ietn ia ro zeg ra m ecz z re p re z en tacją m iasta L lnzu, a we w torek, 6 k w ietn ia sp o tk a się z ligow ym zespołem F lo risd o rfe r AC. W d n iu w czorajszym u sta lo a o skład śląsk iej dru żyny, k tóry o p a rty będzie n a 8 g raczach m istrzow skiego zespołu R uchu, 4-AKS chorzow skiego I 3 N aprzodu z Ł lpln. Są to p iłk arze T atuś, Giem za, W lllm ow ski, P eterek, W odarz, Dziwisz, P iątek, W ostal, M rugała, K uchta, b racia Piecow ie 1 M ichalski. K ierow nikiem dru żyny śląsk iej będzie p. Chm iel, tre n e r p. R inger 1 k a p ita n zw iązkow y p. L u bina. Z ram ien ia naszego w ydaw nictw a wyjeżdża do A ustrii p. red. K araś. liga państwowa startuje! W niedzielę, dn. 4 kwietnia rozpocznie się sezon zawodów o mistrzostwo Ligi Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na pierwszy ogień p ó j dą nast. mecze: w Krakowie Wisła W arszaw ian k a, sędziuje p. Wardęszkiewicz, względnie Rettig z Łodzi. (Poprzedni mecz wygrała W arszawianka w K ra kowie 8:0). we Lwowie: Pogoń Garbarnia, sędzia p. Gryc, względnie p. Rychter ze Śląska. w Łodzi: Ł. K. S. Cracovia, sędzia p. Frank z Warszawy. Początek meczów k ażd o razowo o godz. 16,15. Naprzód ItpSny zwycięża w Częstochowie NAPRZÓD (LIPINA) BRYGADA (CZĘSTO CHOWA) 4:2 (4:1) Na inaugurację sezonu piłkarskiego w Częstochowie Brygada sprowadziła czołową drużynę Ligi śląskiej. Gra stała przez cały czas pod znakiem zdecydowanej przewagi Ślązaków. Bramki dla Naprzodu zdobył: Książę K. (2), Bchonia i Stanowski (po 1), zaś dla Brygady Ciszewski i Ilejne II. Sędzia p. Śliwczyński. 11 ek Bolesław (Wisła) 1,33. 4) Tapek Franciszek (Wisła) 1,35. 5) Uznański (Wisła) W poniedziałek, jako dalszy ciąg zawodów o mistrzostwo Podhala, odbył się w Suchym Żlebie na Kalatówkach slalom, który ukończyło 18 seniorów, trzy panie i 20 juniorów. W biegu seniorów: 1) Lipowski Jan (Wisła) ) Zając Karol 2,25. 3) Orlewicz Marian ) Bielalowicz 2,31,5. 5) Chrobak (Wisła) 2,87,25. 6) Marusarz Stanisław 2,37,5. Slalom pań wygrała Marusarzówna Helena 2,43.5 przed Beckerówną 3,41, Slalom juniorów: 1) Kula Stanisław (Snptt) ) Panek (Wisła) 2,09,5. 3) Tapek (Wisła) 2,09,5. 4) Majchrowicz (Strzelec) 2,13. 5) Kozik (Wisła) 2,14. W wyniku ogólnych obliczeń biegu z jazdo wego i slalomu tytuł Mistrza Okręgu Podhalań skiego w kombinacji alpejskiej w grupie seniorów zdobył Zajonc Karol (Snptt) z notą ) Bielalowicz nota ) M arusarz Stanisław nota ) Lipowski nota ) O rlew icz nota 264. Mistrzostwo pań zdobyła Marusarzówna z notą 275 przed Beckerówną 287. * N a skoczni w L nngebruck pod Z urychem odbył się w czasie świąt międzynarodowy konkurs skoków narciarskich przy udziale czołowych zawodników europejskich. Na sta rt spóźnił się B irg rr R uud i m usiał ograniczyć się wskutek tego do roli w idza. Zw y ciężył w konkursie Szwajcar B iibler 333,8 pkl. (skoki 58 i 62 m ir) przed sw oim ro dakiem M arcel Reyniond. Pod Ileisingforsein odbył się w drugi dzień św iąt bieg n a rciarsk i na 50 kim. w konkurencji międzynarodowej. Zwyciężył Niemi (Fłnl) 3:15:04, godz. przed Szwedem E ngländern 3:16:09 godz., 3) M atsbe (Szw ecja), 4) Ja lk an e n (F), 5) W ikslroem (S), 5) K arp p ln en (F), 7) H cikkineu (FX Co mówią kierownicy o meczu Polska-Ulygry? Po m eczu Polska W ęgry odbył się b a n pińskiego. D ecyzja w w adze ciężkiej słuszna. pisano, że początkow o zrezygnow ała ze sta rtu. kiet na cześć gości. Podczas bankietu dok onano w ym iany upom inków. M. in. usłyszeliśm y wlez, k tóry na pew no popraw i się jeszcze i bę trzech sędziów p u nktow ych. Po m istrzostw ach Z d ru żyny p olskiej najlepszym był W oźniakle- Sędziow anie odbyw ać się będzie system em szereg zdań o m eczu, któro podajem y: dzie praw dziw ą sław ą. Mu on po tem u doskonali) w arun ki. ry k i i w alczy 25 m aja w C hicago, a 1 czerw ca rep rezen tacja E uropy jcdzic 11 m aja do Ame P. K ankow szky (W ęgry): W ygrała d ru żyna nieco lepsza. W ynik jed n a k pow inien być P rzy o k azji pyinniy p. K ankow szklcgo o w K ansas City. W ram ach m istrzostw w M ediolanie odbędzie się k o ngres F ederacji, podcza* m niejszy. R aczej 9:7 dla Polski. Przecież F lickes w ygrał w yraźnie z Sobkow iakicm, a Szlgc- M istrzostw a zap o w iadają się w spaniale którego zapadnie decyzja o p rzyznaniu m i szczegóły m istrzostw św iata w M ediolanie. ti był co n a jm n iej rów ny C hm ielew skiem u. J e m ów i p. K ankow szky. S ta rtu je w nich 10 strzostw E uro py na rok K andydują lu śli idzie o Polaków, to pokrzyw dzono nieco Si państw, a 111. in. także na pew no A nglia, choć tuj: P olska, N iem cy, D ania 1 Irlan d ia. N ajw iększe szanse m ają Polacy 1 D uńczycy, k tó rzy o rg a n iz u ją w 1939 r. 25-lccle istn ienia sw e go Zw iązku. P. H ybarczyk (Polsko): W y n ik uw ażam za słuszny, choć m ogło być naw et 11:5. D ecyzje sędziow skie pokrzyw dziły rów nom iernie P olaków i W ęgrów, przy czyni ty lk o w czterech w alk ach w yniki były spraw iedliw e. W d ru żynie polskiej na czele staw iam W oźniakicw icza, n a stępnie d eb iu tan ta K oziołka, potem Szym urę, k tó ry zresztą m iał n ajsłabszego z W ęgrów przeciw ko sobie. D obrze w alczył rów nież Sipiński, k tó ry stanow czo był lepszym od M audiego i gdyby nie sędzia ringow y, p. Vizy, Sipiński byłby zw ycięzcą. Sobkow lak i C hm ielew ski m ają b rak i w treningu. W drużyn ie w i g ierskiej n ajlepsi: Frigyes, Szigeti 1 H aran g y ł, choć naw et z jego olim pijską io rm ą nie m ógłby on dziś pokonać W oźniakicw icza. A jak się przedstaw ia sp raw a z w yjazdem do M ediolanu? pytam y p. R ybarczyka. Jedziem y pełną ósem ką n a m istrzostw a E u ro p y m ówi p. R ybarczyk przy czym skład będzie ju ż u stalo n y w ty ch dniach. P * m istrzostw ach E uro py w alczyć będziem y z rep re ze n ta c ją n aro d o w ą W łoch, a nie z ja k ą ś re gio n aln ą d ru żyną k tó regoś w łoskich okręgów, ja k to w jednym piśm ie czylałem. Mecz odb ę dzie się w P arm ie, przy czym odpow iedzi spodziew am się za k ilk a dni. P o pow rocie z W łoch ro zeg rany zostanie jeszcze m ecz z F in lan d ią w W arszaw ie. R ównież w W arszaw ie ro zeg rane zostan ą k w ietn ia fin ały b o k sersk ie# m istrzostw Polski, k tó ry ch o rg anizacji się okręg śląski. zrzekł Jak się dowiadujemy, Śląski OZPN. wysiał w ubiegły piątek pismo do wszystkich okręgów w sprawie zawieszenia klubu ligowego Dębu Śl. OZPN., bowiem w dalszym ciągu stoi na stanowisku niesłusznego i niezgodnego ze statutem wykluczenia Dębu z Ligi i zamierza w drodze referendum, «zyskać ostateczne i autorytatywne załatwienie sprawy. Jednocześnie OZPN. przeprowadzać będzie w dniu 3 kwietnia dochodzenia i śledztwo w sprawie zawieszonych działaczy Dębu I Śląska. Wszyscy zamieszani w tę aferę działacze zostaną przesłuchani. Szerm iercze m istrzostw a św iata rozegra1 no zostaną w Paryżu w dniach czerw ca br. E lim in acje m ają być rozegrane w 6 gru# pach.

8 / 5tr. 8 S I E D E M G R O S Z Y i A bon. nr L ip in y. Zasadniczo płaci się podatek wojskowy tylko do gminy, a nie do Urzędu Skarbowego. Jeśli atoli ktoś z podatkiem wojskowym zalega, wtedy gminy przekazują takie zaległości urzędom skarbowym do ściągnięcia. Skoro pan podatek w gminie zapłacił, to gmina Lipiny powinna cofnąć zlecenie, ściągnięcia zaległości przez Urząd Skarbowy. Podatek kościelny wynosi w Lipinach 8 proc. od podatku, dochodowego. 1 Abon. nr Skoro pan płaci regularnie czynsz, to mimo, iż pan mieszka w domu kopalnianym broni pana ustawa o ochronie lokatorów. W yroku eksmisyjnego nie uzyska dyrekcja kopalni. Panu nie potrzeba żadnego adwokata do obrony, bo szkoda kosztów, lecz na rozprawę musi się pan stawić, bo zapadłby wyrok zaoczny, Omen, B iała. Wiersz do niczego, nie zamieścimy, t A bon. n r Piekary. Agentki Sanitasu są istną plagą egipską dla naszych kobiet górnośląskich. Pan towaru nie zamawiał, zamówienia nie podpisywał, a żona bez zezwolenia męża, nie dysponując własnym m a jątkiem, nie może zamawiać towarów niekoniecznie potrzebnych do codziennego użytku. Ponieważ pan opaskę odesłał firmie z powrotem, więc jej pan płacić nie potrzebuje. Gdyby Sanitas zaskarżył pana, niech się pan zgłosi do redakcji, a jakaś rada się znajdzie. Abon. n r Chorzów II. Prawnie nie można pożyczkobiorcy zmusić do dopłaty, ale wobec sumienia jest sąsiad zobowiązany uszczerbek poniesiony na wartości waluty wynagrodzić mk. niem., pożyczane w roku 1918 przedstawiały wedle rozporządzenia waloryzacyjnego z 14 maja 1924 r. taką wartość: 1.20 mk. = 1 zł., uczyni zł., a mk., wrócone w sierpniu 1923 r. nie miały w ogóle żadnej wartości, bo mk. równały się 1 zł. Ponieważ pieniądze były pożyczone na kupno domu, więc objekt wartościowy, należałoby traktować jako pożyczkę hipoteczną dotąd nie spłaconą, a wtedy po uwartościowieniu sumy zwaloryzowanej zł. na 15 proc. wypadłoby, jako odszkodowanie 250 zł. Abon. nr Niech pan w takie bery i bojki nie wierzy. W żadnym razie nie zawiniły papużki, że dziecku się puściła krew z noska. Abon. n r Bezspornie należy się panu inne zaopatrzenie, aniżeli te, jakie parni przyznano. Lecz niech pan nie zapomina, że żyjemy w takich warunkach, że wszelkie starania o sprawiedliwszy wymiar zaopatrzenia za kalectwo trwałe (ujechanie nogi, odniesione w służbie będą na razie bezskuteczne. Abon. n r Z pytaniami o radę, jak postąpić, by procesy wygrać, niech się pan zwróci_ do adwokata Redakcja gazety ludowej, jaką jest Siedem Groszy może czytelników nakłaniać tylko do zgody, zwłaszcza że wszystkie pretensje pana są mocno wątpliwe i przecholowane. Jakże można opierać się na świadkach, którzy przy kieliszku wszystko wiedzą, a na terminie niczego sobie nie przypominają? W tym wypadku lepsza chuda zgoda, niż tłusty proces. O. J. Czciwionka. 1) Pisownia nazwiska rodowego Oślislok jest lak samo polska, jak Oślislok. Przecież i wasz pan starosta rybnicki pisze się, jak pan słusznie zaznacza, Wygłenda, co jest równie polskie, jak Wyględa. Gdyby okręg urzędowy nałożył na pana karę grzywny, to niech się pan odwoła do Sądu Grodzkiego. 2) Opłaty na Fundusz Gospodarczy Śląski pobiera się od wartości całego obejścia, a więc i od wycugów. 3) Kopalnia odpowiada za szkody na domach, wystawionych na terenach objętych planem gminnym, powstałe wskutek podebrania gruntu. Z bieracz stary ch m onet, L ubliniec. Przypuszczam, że ta moneta, którą pan znalazł, ma li tylko wartość numizmatyczną, (muzealną) a walutowej wartości żadnej. Radzę ją podarować Muzeum Śl. przy Województwie w Katowicach. Abon. n r , C horzów I. Z Funduszu na Rolnicze Spłaty Rodzinne nie ma celu ubiegać się o pożyczkę, celem dokupienia 8 mórg roli. Natomiast może pan stawić wniosek o pożyczkę długoterminową do Sl. Funduszu spodarczego. Go N r " F ry g m ent z m eczu p iłk arsk iego L iga państw o wa L iga Śląska 3:2. M om ent przed b ra m k ą Ligi Śląskiej. Ag. Fot. Polonii i 7 Gr. Fot. Cz. D atka. C g l o s z e n i a j TANIO wypożyczam czyste kostiumy teatralne, smokinki, fraki, cylindry. Katowice, Stawowa 16 mieszkanie MASZYNY do pisania okazyjne, nowe, na spłaty. Wypożyczalnia. Nauka maszynopisom. Maszynopis, Rybnik, Korfantego 4a WAPNO budowlane w bryłach pierwszego gatunku, tłuste o dużej wydajności. Wapienniki Brynica, Czeladź, telefon ROWERY! w największym wyborze, najprzed niejsze wyroby, najdogodniejsze warunki zapłaty, poleca znana z solidności firma A. Kukulski, Katowice, 3 Maja 20. Przyjmujemy wszelkie pożyczki państw ZAGINĘŁA legitymacja bezrobocia Nr Zygmunt Tercki, Sosnowiec, Limanowskiego DZIEWCZĘ do posyłek może się zgłosić w fm. Baron & Flieger, Katowice-Ligota, ul. Kłodnicka SKŁAD do wynajęcia. Michalkowice, Kościelna BUDOWISKO około 5 mórg do sprzedania. Cena zł. Chwała Maria, Stara Kuźnia UŻYWANY elektryczny motor kupię obrotów, 380 volt. Stanisław Mendrys, Panewnik, Tartak ŁADNE ubikacje handlowe, Sokolska 10, do wynajęcia. Informacje: Wili tek, Zabrska SZOFER-kawaler, abstynent poszukuje posady. Oferty Siedem Groszy pod Szofer" SINGERMASZYNA 50 zł, nowe maszyny i rowery na raty sprzeda. Kornek, Katowice, Jagiellońska RESTAURACJĘ do wynajęcia poszukuję. Pośrednicy mogą się zgłosić. Oferty 7 Groszy Chorzów pod Restauracja" D. K. W. motocykl mało używany tanio sprzedam. Zgłoszenia od godz. 16-ej. Fr. Banach, Chorzów III, Węzłowiec FRYZJERKA dobra siła oraz uczenica mogą się zgłosić. Andrys, Chorzów III, Pierackiego DOBRZE zaprowadzony sklep branży elektroi radio technicznej w Katowicach do sprzedania. Oferty do 7 Groszy" pod 1406 d W DNIU 25 marca b. r. na linii Kopanina Orzesze zgubiłem książeczkę zawierającą, 69 marek kontrolnych firmy Singer od nr wartości 345 zł, które niniejszym unieważniam. Łaskawy znalazca proszony jest o zwrot za wynagrodzeniem. Jakób Binkowski, Chorzów, ul. Wolności 42 w firmie Singer UCZ się stenografii, koncentrycznego maszynopisom i korespondencji w obu językach, a znajdziesz posadę. Katowice, Plebiscytowa 4, m MAJĄTEK Kopeiowice, stacja kolejowa Nowy Bieruń z powodu likwidacji ma do sprzedania inwentarz żywy (8 krów, 5 koni, 15 owiec), inwentarz martwy (młocarnia, motor elektryczny, przyrząd do czyszczenia i sortowania zboża Gnom, żniwiarki, siewniki, pługi, brony, wozy i inne) oraz zapasy (buraki pastewne i ziemniaki). Bliższych informacyj udziela Kierownictwo majątku Zawody piłkarskie w W. Hajdukach pomiędzy drużynam i K. S. Ruch (W. Hajduki) i Nemzeti B udapeszt 5:3. Na zdjęciu drużyna Nemzeti. ' _ Ag. Fot. Polonii i 7 Gr. Fot. Cz. D atka. MASZYNY Singera od 60 zł. Nowe maszyny od 175 zł. Gabinetowe od 200 zł. Maszyny krawieckie i szewskie tanio sprzedaje, Katowice, Zabrska 9, parter prawo, przy konsulacie niemieckim OGŁASZAJCIE SIE W SIEDM IU GROSZACH Przygody Bezrobotnego Froncka P a n n a zm yka ja k saren k a, F ro n c e k za n ią ostro sadzi, Boby T ek la śm iać się m ogła Że je j oblać nie p o rad z i. O ło rzeczk a. Ju ż przez k ład k ę P a n n a T ek la z śm iechem śmiga, W ia tr je j ro zw iał jasn e w łosy, A zap ask a ty lk o m iga. IECZNY ABONAMENT J G R O SZ Y "Z DOSTAWĄ J PRZEZ AGENTÓW LUB PRZEZ POCZTĘ. W KRAJU 31 rprzy ZAMÓWIENIU W URZEDZIE POCZT. ZŁ.241 REDAKCJA KATOWIC SOBI $ KICG011 TCLfff ON P. K K iedy F ro n c e k w padł n a kład k ę, Szust! poślizgnął się n a desce. 1 z konew k ą w padł do w ody ; Zdążył tylko krzy k n ąć jeszcze. CENNI J a k w idzicie, dość fa ta ln y K res F ro n chow ej był przygody, Bo m iast T ekli śin ierg u s zrobić, N asz b o h a te r w padł do w ody. N W.SIEDMIU GROSZACH'* 1 POLE O WYMIARZE 55M K X 67M M.Z L O P O L E NA PIERWSZEJ STRONĘ O WYMIARZE 35MM.X67MM.LUg JEG O MIEJSCE Z Ł OGŁOSZENIADRQBNE-20GR.Z A StOWO DLA POSZUKUJĄCYCH PRACY 10GR. NAJMNIEJSZE PISMO JAKIEGO UŻYWAMY PBZY OGŁOSZENIACH JE S T PETIT»CENNIK NALEŻY ROZUMIEĆ Z A t WIERSZ MM.LUB JEGO MIEJSCE Drukiem i nakładem Zakładów Graficznych i W ydawniczych Polonią S. A. w Katowicach, Redaktor, odpowiedzialny Stanisław. N o g a j.

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE tr m d d ^..., dnia (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE b urm is trza rza się p e ^- b u rm istrza, se k retarza gm iny, sk a rb n ik a g m in y ^-kierownika jed n o stk i o rgan izacyjn ej gm in y, osob

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu Kto ty jesteś Polak mały Miejsca Pamięci Narodowej w okolicach Warlubia WARLUBIE- CMENTARZ PARAFIALNY mogiła żołnierzy W mogile pochowano 37 nieznanych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 20 października 2014 r. USTAWA z d n ia...2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. 1912. STATUT STOW. OGNISKO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE" w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Lp. Stacje Pogotowia Ratunkowego BIELSKIE POGOTOWIE pow. bielski pow. bielski WYKAZ STACJI POGOTOWIA GO Jednostka organizacyjna Adres Telefon Adres internetowy (e-mail) BIELSKO - BIAŁA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIAT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ Z RADCĄ PRAWNYM LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DNI I GODZINY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH W DANYM PUNKCIE Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Lp. przedszkole adres telefon gmina / powiat. ul. św. Marcina 740 34-381 Radziechowy

Lp. przedszkole adres telefon gmina / powiat. ul. św. Marcina 740 34-381 Radziechowy Komunikat Zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Edukacja regionalna w szkole Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu... - Jan Paweł II, podaję listę szkół i przeszkoli zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 1. Podczas pobytu w Anglii rozbolał Cię ząb. Rozmawiasz z osobą pracującą w rejestracji przychodni. Podaj powód swojej wizyty. Dowiedz się, kiedy może przyjąć Cię dentysta. Zapytaj o cenę wizyty. Spędziłeś/aś

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Pan Toti i urodzinowa wycieczka

Pan Toti i urodzinowa wycieczka Aneta Hyla Pan Toti i urodzinowa wycieczka Biblioteka szkolna 2014/15 Aneta Hyla Pan Toti i urodzinowa wycieczka Biblioteka szkolna 2014/15 P ewnego dnia, gdy Pan Toti wszedł do swojego domku, wydarzyła

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

Letni kurs języka polskiego i kultury polskiej dla Cudzoziemców

Letni kurs języka polskiego i kultury polskiej dla Cudzoziemców Letni kurs języka polskiego i kultury polskiej dla Cudzoziemców Nie możemy się doczekać, aby powitać Was w Łodzi i sprawić, aby ten pobyt był tak komfortowy, jak to jest tylko możliwe. Kurs 3 - tygodniowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Palestra 4/2(26), 47-50

Palestra 4/2(26), 47-50 Stanisław Cichosz I. Zniesienie współwłasności, dział spadku i ustanowienie odrębnej własności lokali, gdy współwłaścicielem nieruchomości jest cudzoziemiec lub cudzoziemiec dewizowy ; II. Stosowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-157/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Pewien człowiek miał siedmiu synów, lecz ciągle nie miał córeczki, choć

Pewien człowiek miał siedmiu synów, lecz ciągle nie miał córeczki, choć troszeczkę, z każdego kubeczka wypiła łyczek, do ostatniego kubeczka rzuciła zaś obrączkę, którą zabrała ze sobą. Nagle usłyszała trzepot piór i poczuła podmuch powietrza. Karzełek powiedział: Panowie

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES

WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES PONIEDZIAŁEK, 13.05 Wczesnym porankiem nasz grupa składająca się z czterech uczniów klasy trzeciej i dwóch opiekunów udała się na lotnisko w Balicach,

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 216 ROKU 2 W czerwcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 143 wypadki drogowe (o 74 więcej niż w czerwcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIAT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ Z RADCĄ PRAWNYM LOKAL, W KTÓRYM JEST USYTUOWANY PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DNI I GODZINY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH W DANYM PUNKCIE Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz TEKST NR 1 Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna Imię i Nazwisko Panny Młodej chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony Imię i Nazwisko Pana Młodego powiedział sobie: "Chcę

Bardziej szczegółowo

O ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH W OKRESIE 3 IX X 2017

O ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH W OKRESIE 3 IX X 2017 INFORMACJA O ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH W OKRESIE 3 IX 2017 14 X 2017 STAN NA DZIEŃ: 25.08.2017 W związku z kolejnymi etapami prac remontowo-modernizacyjnych, zarządca infrastruktury PKP

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Dowód osobisty. Dowód osobisty mówi, kim jesteś, jakie masz imię i nazwisko, gdzie mieszkasz. Dowód osobisty mówi, że jesteś obywatelem Polski.

Dowód osobisty. Dowód osobisty mówi, kim jesteś, jakie masz imię i nazwisko, gdzie mieszkasz. Dowód osobisty mówi, że jesteś obywatelem Polski. Dowód osobisty Dowód osobisty mówi, kim jesteś, jakie masz imię i nazwisko, gdzie mieszkasz. Dowód osobisty mówi, że jesteś obywatelem Polski. Dowód osobisty musi posiadać każdy, kto ma 18 lat. Dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129239,policjanci-odzyskali-skradzione-samochody-i-naczepy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 stycznia 2017, 10:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 216 ROKU 2 W lipcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 46 więcej niż w lipcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

O ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH W OKRESIE 11 XII III 2017

O ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH W OKRESIE 11 XII III 2017 INFORMACJA O ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH W OKRESIE 11 XII 2016 11 III 2017 STAN NA DZIEŃ: 02.12.2016 W związku z wprowadzeniem nowego rocznego rozkładu jazdy 2016/2017 oraz kolejnymi etapami

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop Biblia dla Dzieci przedstawia Noe i Potop Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo