Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna?"

Transkrypt

1 kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 1 Komisja Europejska Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise Raport przygotowany dla Komisji Europejskiej przez Grupę Ekspercką ENWISE: Kobiety w nauce w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w państwach bałtyckich. Marina Blagojević, Maija Bundule, Anke Burkhardt, Marina Calloni, Ene Ergma, Judith Glover, Dóra Groó, Hana Havelková, Dunja Mladenič, Elżbieta H. Oleksy, Nikolina Sretenova, Mioara Florica Tripsa Daniela Velichová, Alina Zvinkliene. Komitet redakcyjny: Marina Blagojević, Hana Havelková, Nikolina Sretenova, Mioara Florica Tripsa* i Daniela Velichová. * Profesor Mioara Florica Tripsa odesza 4 padziernika Dyrektoriat Generalny ds. Badań Naukowych Nauka i społeczeństwo Kobiety w nauce EUR PL

2 kg601168_001 29/03/06 9:00 Page 2 Serwis Europe Direct pomaga odpowiedzieć na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Nowy, bezpłatny numer telefonu: Zastrzeżenie prawne Ani Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji, nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki mogą zostać użyte zawarte poniżej treści Poglądy przedstawione w niniejszej publikacji stanowią wyłączną odpowiedzialność autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Komisji Europejskiej. Dodatkowe informacje na temat Unii Europejskiej znaleźć można w Internecie. Są one dostępne poprzez serwer Europa (http://europa.eu.int). Katalogizáló adatokat a kiadvány végén talál. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2003 ISBN Wspólnoty Europejskie, 2004 Zezwala się na powielanie tekstów zawartych w niniejszym Raporcie pod warunkiem, że podana jest informacja bibliograficzna. Zabrania się powielania materiałów artystycznych w nim zawartych. Ilustracje na okładce oraz na stronach 16, 38, 66, 96, 124, 132: Sonia Delaunay, by SIAE 2004 Wydrukowano w Belgii Wydrukowano na białym, niechlorowanym papierze Design Studio Cerri & Associati, Milan Na język polski tłumaczyła Joanna Kazik. Opieka naukowa: prof. Elżbiety H. Oleksy.

3 kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 3 Spis treści Lista rysunków i tabel 5 Podsumowanie i zalecenia grupy eksperckiej 6 Słowo wstępne, Philippe Busquin, Komisarz ds. Badań Naukowych 9 Przedmowa, Ene Ergma, Przewodnicząca Grupy Eksperckiej Enwise 10 Wstęp Od narodowej bohaterki do superwoman 16 Płeć kulturowa i zmiany społeczne od okresu poprzedzającego komunizm do czasów po upadku komunizmu 2. Fundusze bez wolności, wolność bez funduszy 38 Sektory szkolnictwa wyższego, badań i rozwoju w krajach Enwise 3. Pszczoły i miód 66 Kobiety i nauka w krajach Enwise 4. Jak daleko jest cel? 96 Ocena udziału kobiet-naukowców z krajów Enwise w Ramowych Programach Badawczych Warsztaty Enwise: Młode adeptki nauki Dyskusja o kwestiach bioetycznych z kobietami-naukowcami z krajów Enwise Debata z kobietami-naukowcami z regionu bałkańskiego 5. Talenty i wiedza kobiet-naukowców z krajów Enwise 124 Zalecenia Epilog: Niedobór czy nadmiar? 132 Płeć a doskonałość w nauce w krajach Enwise Aneksy Mapy Europy i krajów Enwise 2. Ośrodki badań nad problematyką płci kulturowej w krajach Enwise 3. Hierarchiczna struktura systemu stopni i tytułów naukowych w szkolnictwie wyższym 4. Przekształcenia w sektorze B + R w państwach bałtyckich 5. Ustawodawstwo dotyczące szkolnictwa wyższego w krajach Enwise (okres przejściowy i reformy w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej) 6. Pracownicy nauki w krajach Enwise w sektorze B+R 7. Pracownicy nauki w krajach Enwise wg płci i liczby osób w 2001r. 8. Stopnie naukowe pracowników akademickich w krajach Enwise 9. Kobiety w krajowych akademiach nauk w krajach Enwise 10. Grupa Helsińska: Kobiety i Nauka członkinie z krajów Enwise 11. Podgrupa Helsińska ds. Statystyki członkinie z krajów Enwise Skróty 158 Bibliografia 160 Podziękowania 168 Skład Osobowy Grupy Eksperckiej Enwise 170

4 kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 4

5 kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 5 Lista rysunków i tabel Rysunki Rysunek 3.1: Kobiety w nauce w krajach Enwise w 2001 r. (w procentach) Rysunek 3.2: Badaczki w krajach Enwise oraz trzech państwach członkowskich w 2001 r. (liczba osób) Rysunek 3.3: Wskaźnik postępu płci w szkolnictwie wyższym w krajach Enwise w 2001 r. Rysunek 3.4: Wydatki na badania B+R, w euro na rok, na pojedynczego badacza w sektorach w 2001 r. Rysunek 3.5: Wartości wskaźnika Plaster miodu wg głównej dziedziny nauki oraz wg sektora B+R w 2001 r. Rysunek 3.6: Zależność pomiędzy wartościami Plaster miodu wg sektora B+R oraz wydatkami brutto w sektorze B+R (GERD) na pojedynczego badacza w 2001 r. Rysunek 3.7: Pracownicy akademiccy obu płci posiadający stopień A w 2000 r. (procenty) Rysunek 3.8: Kobiety w grupie pracowników akademickich oraz pracowników posiadających Stopień A w 2000 r. (w procentach) Rysunek 4.1: Obserwatorki i ekspertki z krajów Enwise w Komitetach Programowych 5PR Rysunek 4.2: Kobiety w Krajowych Punktach Kontaktowych 5PR w krajach Enwise Rysunek 4.3: Obserwatorki i ekspertki z krajów Enwise w komitetach programowych w 6PR Rysunek 4.4: Kobiety w Krajowych Punktach Kontaktowych w krajach Enwise w 6PR Tabele Tabela 2.1: Względny udział publikacji i cytowań naukowców z różnych krajów (1989) Tabela 2.2: Publiczne i prywatne uczelnie w krajach Enwise (2002) Tabela 2.3: Udział kobiet wśród pracowników uczelni jako procent ogólnej liczby pracowników w 9 krajach Enwise (1999) Tabela 2.4: Udział kobiet z krajów Enwise zatrudnionych w szkolnictwie wyższym pod koniec okresu przejściowego (1999) Tabela 2.5: Płeć a stanowisko rektora w krajach Enwise Tabela 2.6: Wydatki na B+R jako odsetek PKB, wybrane lata pomiędzy 1992 r. i 2001 r. Tabela 3.1: Rozmieszczenie badaczek z krajów Enwise w obrębie sektora B+R w 2001 r. (liczba osób i procenty) Tabela 3.2: Odsetek kobiet z krajów Enwise w grupie Specjalistów, Badaczy, oraz Zatrudnienie w roku 2002 (w procentach) Tabela 3.3: Absolwenci szkolnictwa wyższego i osoby uzyskujące stopień doktora w krajach Enwise w 2001 r. Tabela 3.4: Stosunek szans płci w szkolnictwie wyższym w 2000 r. i 2001 r. Tabela 3.5: Liczba badaczy (i % kobiet ) wg głównych dziedzin nauki HES + GOV w krajach Enwise w 2000 r. Tabela 3.6: Wydatki na badania według sektora w tysiącach euro (oraz procent rozłożenia wydatków na badania w sektorach) w 2000 r. Tabela 3.7: Wydatki na badania, w euro na rok, na pojedynczego badacza (kobiet i mężczyzn razem) oraz wg dziedziny nauki w sektorach HES i GOV w 2000 r. Tabela 3.8: Miesięczne zarobki brutto w nauce na Litwie w 2001 r. Tabela 3.9: Komputery dostępne studentom i pracownikom w placówkach szkolnictwa wyższego na Łotwie ( ) Tabela 3.10: Dostęp do Internetu w placówkach szkolnictwa wyższego na Łotwie ( ) Tabela 3.11: Wskaźnik rozbieżności personelu badawczego w różnych zawodach w 2000 r. (1) (procenty) Tabela 3.12: Kobiety w grupie pracowników akademickich w Słowackiej Akademii Nauk wg stopnia starszeństwa, kwalifikacji i dziedziny nauki w 2002 r. (procent) Tabel 4.1: Ekspertki z krajów Enwise zarejestrowane w Exsis (w grudniu 2002 r.) oraz działające jako ewaluatorki ( ) Tabela 4.2: Udział kobiet w przyjętych projektach 5PR na Łotwie Tabela 4.3: Ekspertki z krajów Enwise zarejestrowane w bazie danych EMM (październik 2003 r.) 5

6 kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 6 Podsumowanie i zalecenia grupy eksperckiej Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych zlecił opracowanie raportu, którego celem miała być ocena pozycji i sytuacji kobiet w nauce w Europie Środkowej i Wschodniej oraz państwach bałtyckich. Raport pomyślany został jako kontynuacja raportu ETAN Promowanie doskonałości poprzez wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn (Promoting Excellence through Mainstreaming Gender Equality), przedstawiającego sytuację kobiet w nauce w państwach członkowskich Unii Europejskiej, i był opracowany w ramach Planu Działania Nauki i Społeczeństwa (Science and Society Action Plan), którego głównym założeniem jest promowanie równości płci w nauce w poszerzonej Europie. W skład Grupy Eksperckiej (Enlarge Women In Science to East Zwiększenie Udziału Kobiet w Nauce na Wschodzie), której przewodniczyła prof. Ene Ergma, weszły kobiety, zajmujące wysokie rangą stanowiska i reprezentujące różne dyscypliny naukowe, akademie nauk, uniwersytety i instytuty badawcze oraz administrację i środowisko biznesu. Niniejszy raport podaje zarys historyczny sytuacji kobiet w państwach Enwise oraz analizuje ich obecną sytuację 1. Zawiera też rekomendacje dla zainteresowanych stron: Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, krajów grupy Enwise, państw członkowskich, a także instytucji, które kształcą i zatrudniają naukowców oraz finansują działalność naukowo-badawczą Kierunek rozwoju sytuacji kobiet w krajach grupy Enwise w okresie poprzedzającym nastanie rządów komunistycznych podobny był do procesów transformacji, zachodzących w Europie Zachodniej. Wydarzenia polityczne przyspieszyły jednak proces zmian i w konsekwencji znacznie wcześniej, niż to miało miejsce w krajach Europy Zachodniej, doprowadziły do przyznania kobietom prawa do głosowania, umożliwiły podjęcie pracy w administracji publicznej oraz wprowadzenie równego dostępu do edukacji. Raport podkreśla skutki oficjalnej polityki równouprawnienia płci, wdrażanej w krajach grupy Enwise w okresie komunizmu, zakładającej równe prawo i obowiązek zatrudnienia oraz równy dostęp do edukacji niezależnie od płci. Państwo zapewniało również dostęp do instytucji opieki nad dziećmi i gwarantowało pracującym matkom pomoc socjalną. Jednak równość ta, głoszona przez propagandę polityczną, była pozorna. W rzeczywistości tłumiono wszelkie przejawy oficjalnej aktywności kobiet, a wolność słowa nie istniała. Co więcej, system podtrzymywał poziomą i pionową dyskryminację we wszystkich dziedzinach życia i zatrudnienia, w tym w szkolnictwie wyższym i w nauce. Raport pokazuje również pozytywne efekty komunistycznej polityki równouprawnienia, chociażby fakt, że powszechny dostęp do edukacji doprowadził mimo wszystko do powstania dużej grupy wysoko wykwalifikowanych kobiet, aktywnych w życiu publicznym, szczególnie w nauce. 1. Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Republika Czech, Republika Słowacji, Rumunia, Słowenia oraz Węgry. 6

7 kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 7 Okres transformacji ustrojowej przyniósł zmiany w systemie badań w krajach Enwise. Gwałtowne zmniejszenie funduszy na finansowanie badań i, tym samym, zmniejszenie liczby pracowników naukowych oraz spadek znaczenia przemysłu zbrojeniowego i gałęzi z nim związanych, to najbardziej widoczne skutki wspomnianych przekształceń. Choć zmiany dotknęły w tym samym stopniu ludzi nauki obu płci, ich skutki postawiły kobiety-naukowców w dużo trudniejszej sytuacji. Perspektywy, jakie mają przed sobą kobiety w nauce w krajach Enwise, są raczej ponure, głównie z uwagi na brak dostępu do środków finansowych, skostniałe zasady promowania, awansowania oraz doceniania postępów i uznawania osiągnięć w pracach badawczych, ale również z uwagi na brak odpowiedniej polityki socjalnej. Wszystkie te czynniki stanowią potencjalną przyczynę zjawiska ucieczki talentów, potocznie nazywanego drenażem mózgów. W krajach Enwise pracuje więcej kobiet-naukowców niż w państwach członkowskich, jednak wnikliwa analiza sytuacji ekonomicznej pokazuje, że reprezentacja kobiet w środowiskach akademicko-badawczych jest lepsza w krajach, gdzie liczba naukowców jest najmniejsza. Od dawna stanowią one także większość wysoko wykwalifikowanych pracowników, tak więc najprawdopodobniej to one zatrudniane będą w sektorach wymagających specjalistycznej wiedzy. Zaistniałej sytuacji nie można jednak tłumaczyć tylko i wyłącznie danymi demograficznymi. Raport pokazuje, że nawet w krajach, gdzie liczba naukowców obu płci jest wyrównana, występują różnice w ich zaangażowaniu w poszczególne dziedziny nauki i obszary badań. Kobiety są wykluczane z konkurencyjnych sektorów B+R, na które przeznaczane są znaczne nakłady finansowe, częściej zaś pracują w niedoinwestowanych, słabszych sektorach, stanowiąc swego rodzaju zapasowe zasoby ludzkie. Raport również pokazuje, jak wygląda codzienna praca kobiet-naukowców w krajach Enwise. Są one wciąż w niewystarczającym stopniu reprezentowane na wysokich stanowiskach na uczelniach wyższych i w akademiach nauk. Choć to one stanowią większość nauczycieli akademickich (54%), to zazwyczaj pracują na niższych stanowiskach. Mimo, że poziom reprezentacji kobiet wśród kadry naukowo-dydaktycznej uniwersytetów jest zbliżony do poziomu w sektorze badań naukowych, mężczyźni mają trzykrotnie większe szanse niż kobiety na objęcie wyższych stanowisk uwarunkowanych osiągniętą pozycją naukową. W Programach Ramowych Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych przedstawiciele krajów Enwise uczestniczą od początku lat dziewięćdziesiątych. Zarówno w 5., jak i w 6. Programie Ramowym kraje te traktowane są jako równorzędni partnerzy państw Piętnastki. Jednak mimo dużego zainteresowania tymi programami wśród kobiet-naukowców, ich umiejętności wykorzystywane są głównie w działaniach pomocniczych, nie zaś w takich obszarach, jak monitorowanie Programów Ramowych i praca doradcza. 7

8 kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 8 Nieodpowiednie zasoby finansowe, słaba infrastruktura oraz przestarzały sprzęt zwłaszcza w dziedzinach naukowych najbardziej niedoinwestowanych to czynniki utrudniające rozwój jednostek naukowo-badawczych w krajach Enwise. Z uwagi na to, że tam właśnie zatrudniona jest znaczna część kobietnaukowców, nie mogą one w satysfakcjonujący sposób wykorzystać swojego potencjału naukowego. Dlatego niezbędne jest ułatwienie im dostępu do lepszej infrastruktury i rzetelnej informacji. Brak spójnych danych na temat udziału kobiet i mężczyzn w sektorze naukowym na wszystkich szczeblach hierarchii oraz brak badań naukowych dotyczących kobiet w nauce stanowi kluczowe wyzwanie dla polityki wyrównywania szans obu płci. Promowanie równości płci we wszystkich państwowych i prywatnych instytucjach badawczych w krajach Enwise wymaga usystematyzowania danych, propagowania ich i udostępniania na forum publicznym oraz monitorowania dalszych zmian i pozycji kobiet w nauce. Istnieje wreszcie potrzeba porozumienia w sprawie dalszych działań, zmierzających w kierunku promowania udziału kobiet w nauce w krajach Enwise. Działania te wymagają zaangażowania Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego zwłaszcza po poszerzeniu Unii Europejskiej o nowych członków Rady UE, a także polityków i instytucji z krajów Enwise. Konieczna jest również współpraca z obecnymi państwami członkowskimi. Jeśli kobiety-naukowcy z krajów Enwise mają odegrać ważną rolę w tworzeniu Europejskiego Obszaru Badawczego, muszą uczestniczyć we wszystkich działaniach zmierzających do tego celu. 8

9 kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 9 Słowo wstępne Niniejszy raport pozwala spojrzeć na zagadnienie kobiet i nauki z nowego punktu widzenia, z perspektywy poszerzonej Europy. W przededniu najbardziej znaczącego poszerzenia Unii w historii integracji europejskiej wypowiadają się badaczki z krajów Enwise 1, chcąc wnieść pełny wkład w Europejski Obszar Badawczy. W dniu 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej wejdą nowe kraje. Ważne jest w tej sytuacji, aby podjąć działania wzmacniające dalsze przemiany wartości i postaw, tak w obecnych, jak i w nowych państwach członkowskich. Fakt, że polityka badań naukowych rozszerzyła swoje programy i działania na nowe kraje już na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku z całą pewnością przyczyni się do płynnego przebiegu zmian. Niniejszy raport stanowi ważny wkład do tego procesu. Jak raport pokazuje, znaczny procent wysoce wykształconych kobiet-naukowców pracuje obecnie w instytucjach badawczych w krajach ENWISE w fatalnych warunkach. Jest to prawdziwe marnotrawstwo talentów zarówno dla środowisk naukowych w krajach, które reprezentują, jak i dla Europejskiego Obszaru Badawczego. Jeśli sytuacja nie poprawi się, istnieje dodatkowe zagrożenie, że owe umiejętności, nie w pełni wykorzystane, będą mieć negatywny wpływ na młodsze pokolenia, zniechęcając je do pracy naukowej. Na to zaś Europa nie może sobie pozwolić Zagadnienie równości płci jest skomplikowane. Niniejszy raport pomaga nam zrozumieć, jak równość płci kształtowała się w krajach Enwise. Udowadnia, że choć oficjalne akty prawne są absolutnie niezbędne, nie wystarczą one, aby zapewnić równość. Raport wzywa również do wprowadzania zmian w myśleniu oraz do modyfikacji warunków pracy poprzez kwestionowanie norm, ustalanie nowych standardów, monitorowanie postępu, tak żeby kobietynaukowcy mogły w pełni skorzystać z Europejskiego Obszaru Badawczego oraz odegrać w nim swoją rolę. Chciałbym pogratulować grupie eksperckiej Enwise, zwłaszcza Ene Ergmie, niniejszego raportu oraz podziękować za niego. Będę zachęcać do otwartej dyskusji na jego temat oraz wnikliwie zapoznam się z proponowanymi w nim zaleceniami. Równość pomiędzy płciami będzie można zrealizować jednak tylko wówczas, jeśli po debatach nastąpią działania. Pragnąłbym zachęcić wszystkich czytelników do refleksji nad tym, co można zrobić w tym względzie a następnie jak te rozważania wprowadzić w czyn! 1. Kraje Enwise obejmują Bułgarię, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Republikę Czeską, Republikę Słowacką, Rumunię, Słowenię i Węgry. Philippe Busquin Komisarz ds. Badań Naukowych 9

10 kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 10 Przedmowa W roku 1998 Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych powołał pierwszą ekspercką grupę do spraw kobiet i nauki. Sporządzony przez nią znakomity raport ETAN, Science policies in the European Union Promoting excellence through mainstreaming gender equality w jasny sposób pokazał, że Unia Europejska powinna stworzyć sytuację, w której kobiety-naukowcy będą mieć równe prawa do korzystania z udogodnień stwarzanych przez karierę naukową oraz do udziału w procesie podejmowania decyzji w zakresie priorytetów badawczych. W dniu 1. maja 2004 roku osiem krajów Enwise stanie się państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Bułgaria i Rumunia mają do niej dołączyć w 2007 roku. Czy jesteśmy gotowi, aby stać się członkami Unii Europejskiej? Uzasadniona jest odpowiedź twierdząca, gdyż spełnione zostały wszystkie wymagania postawione przez Unię. Ale czy obywatele z krajów postkomunistycznych gotowi są przyjąć i poprzeć politykę narodową, promującą równość płci, oraz działania zmierzające do wyrównania szans kobiet i mężczyzn? W czasach komunistycznych myślałyśmy, że jesteśmy równe, ponieważ kobietom i mężczyznom formalnie przysługiwały te same prawa. Czy jednak było tak naprawdę? Wielu naukowców w naszych krajach, w tym i ja, nigdy nie zastanawiało się nad zagadnieniami płci kulturowej w kategoriach problemu. Wygląda na to, że zepchnęliśmy tę kwestię głęboko w podświadomość. Szczegółowa analiza kwestii pozwala jednak zauważyć, że problemy, z którymi borykamy się w naszych krajach, podobne są do trudności, którymi są nękane obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej: mężczyźni dominują na wyższych stanowiskach naukowych i badawczych. Ale ze względu na naszą specyficzną historię dostrzegalna jest co najmniej jedna różnica: o ile oficjalnie równość pomiędzy płciami została wyrażona na poziomie prawnym tak, aby dostosować się do wymogów Unii, o tyle, pomimo drobnych rozbieżności pomiędzy indywidualnymi krajami, nadal wiele pozostaje do zrobienia zanim zostanie ona zrealizowana w wymiarze praktycznym. Zmiany legislacyjne na rzecz równości płci wciąż napotykają w naszych krajach na niezwykły opór. W parlamentach poszczególnych krajów, zdominowanych przez mężczyzn, nadal silny jest sprzeciw wobec równości płci. Równość płci jest nawet czasem postrzegana jako dyskryminacja mężczyzn! Zalecenia zawarte w niniejszym raporcie skierowane są do kilku grup: Unii Europejskiej i jej instytucji, parlamentów i twórców polityki w krajach Enwise, uniwersytetów i instytucji badawczych w owych krajach, ich mediów oraz społeczności obywatelskich jako takich, a także naukowców obu płci. 10

11 kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 11 Mamy nadzieję, że raport ETAN oraz raport Enwise, wraz z towarzyszącymi im działaniami podejmowanymi przez Grupę Helsińską do spraw Kobiet i Nauki, zainspirują wszystkie zainteresowane strony, w szczególności Komisję Europejską, Radę oraz Parlament Europejski, do poszukiwań odpowiednich form wsparcia dla naszego wspólnego celu, jakim jest zwiększenie liczby kobiet w nauce, ich promocja oraz poparcie dla nich na wszystkich poziomach w obecnych i nowych państwach członkowskich. Aby stworzyć szerszy, efektywniejszy i sprawniejszy Europejski Obszar Badawczy oraz aby mieć pewność, że do roku 2010 Unia Europejska stanie się najbardziej konkurencyjnym społeczeństwem wiedzy, potrzebny nam będzie wkład wszystkich naukowców, tak mężczyzn, jak i kobiet, oraz zaangażowanie w jego realizację. Ene Ergma, Przewodnicząca Grupy Eksperckiej Enwise Chciałybyśmy w szczególny sposób podziękować Pani Brigitte Degen z Dyrektoriatu Generalnego ds. Badań Naukowych za pomoc w pracy nad przygotowaniem niniejszego raportu. Pani B. Degen poświęciła wiele czasu Grupie Eksperckiej, co zdecydowanie wykraczało poza jej obowiązki. Grupa Ekspercka pozostaje jej niezwykle wdzięczna. 11

12 kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 12

13 kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 13 Wstęp Trzeba przyznać, że jeśli istnieje dziś w krajach Enwise świadomość, iż zagadnienie kobiet i nauki jest kwestią polityczną, to w dużej mierze uzyskano ją dzięki katalizatorowi, który funkcjonuje na szczeblu Unii Europejskiej (UE). Gdyby nie konsolidujący efekt działania różnorodnych sieci, wszelkie inicjatywy dotyczące spraw kobiet i nauki w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (KEŚW) wciąż podejmowane byłyby w odosobnieniu. Umożliwienie krajom kandydującym uczestnictwa w programach badawczych UE 1 było jednym z pierwszych kroków w procesie przygotowań do rozszerzenia. Nałożyło się ono w czasie z podjętą przez Komisję inicjatywą, której celem była mobilizacja kobiet-naukowców do działań wzbogacających badania europejskie (Komisja Europejska, 1999). Przybrała ona formę planów działania, które przede wszystkim dążyły do utworzenia klimatu politycznego na poziomie europejskim. W listopadzie 1999 roku utworzono Grupę Helsińską ds. Kobiet i Nauki, obejmującą od początku wszystkie KEŚW oraz państwa bałtyckie jako pełnoprawnych partnerów państw członkowskich UE, a także inne kraje stowarzyszone z 5 Programem Ramowym. Jednym z pierwszych zadań wyznaczonych każdej delegatce Grupy Helsińskiej było opracowanie do końca 2000 roku raportów, opisujących krajową politykę jeśli takowa istniała promowania kobiet w nauce. W oparciu o bogate dane dostarczone przez delegatki krajowe opublikowano raport europejski Krajowa polityka w sprawie kobiet i nauki w Europie (Komisja Europejska, 2002). Raporty krajowe dostarczone przez niektóre KEŚW jasno pokazały, że dane i zalecenia zamieszczone w raporcie Polityka naukowa w Unii Europejskiej promowanie doskonałości poprzez wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn (Osborn, 2000), przygotowanym przez Grupę Ekspercką ETAN, którą Komisja ustanowiła w 1998 roku, w niewystarczającym stopniu odzwierciedlały sytuację, przed jaką stoją kobiety-naukowcy w tych krajach, i w związku z tym nie mogły być w pełni przydatne w tworzeniu polityki. Rzeczywiście, komunistyczna przeszłość, przejście do gospodarki rynkowej oraz kontrowersyjne procesy demokratyzacji stworzyły szczególną sytuację, która pod wieloma względami różniła się od sytuacji w Unii Europejskiej i innych krajach kandydujących. 1. Zob. Rozdział 4 13

14 kg601168_001 28/02/06 15:36 Page Women, education and science in communist time W 2001 roku, w szerszym kontekście przygotowań do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w której zdecydowanie podkreślono rolę i pozycję kobiet-naukowców, Komisja przyjęła Plan działania nauki i społeczeństwa. W jednym z działań, Promowanie równych szans kobiet i mężczyzn w nauce w poszerzonej Europie, podkreślono konieczność analizy specyficznej sytuacji kobiet-naukowców w KEŚW i państwach bałtyckich. Aby wdrożyć te działania, we wrześniu 2002 roku Komisja stworzyła grupę niezależnych ekspertek, istniejącą pod nazwą Grupa Ekspercka Enwise (Enlarge Women In Science to East Powiększenie Liczby Kobiet w Nauce na Wschodzie), której członkinie są doświadczonymi naukowcami w różnych dyscyplinach, reprezentującymi akademie nauk, uczelnie wyższe, instytuty badawcze i administrację oraz środowisko biznesu. Misją grupy było przygotowanie raportu o sytuacji, w której znalazły się kobiety-naukowcy w następujących krajach 2 : Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Republika Czeska, Republika Słowacka, Rumunia, Słowenia, Węgry; analiza doświadczenia nowych, wschodnich landów w Niemczech oraz opracowanie spojrzenia na region Bałkanów. Końcowym celem Grupy było przedstawienie zaleceń dotyczących tego, jak podnieść świadomość potrzeby równości płci w badaniach naukowych w krajach Enwise oraz jak wzmocnić pozycję i rolę kobiet-naukowców w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a także jak zwiększyć ich udział w Programie Ramowym. W oparciu o materiały dostarczone przez ekspertki z 10 krajów Enwise oraz dwie ekspertki z nowych landów niemieckich i regionu Bałkanów, powstał końcowy raport Enwise. Przedstawiając wspólną perspektywę członkiń Grupy Eksperckiej, raport jest rezultatem zbiorowej próby nakreślenia wspólnego obrazu sytuacji, który zachowuje różnorodne niuanse, wynikające z odmiennych kontekstów historycznych i geopolitycznych tych krajów. Nad tym dającym poczucie siły zadaniem wspólnie pracowały osoby reprezentujące różne specjalizacje, tła kulturowe i umiejętności zawodowe. Tytuł raportu: Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna?, podkreśla zakorzeniony w krajach Enwise pogląd, utrwalony w mentalności społeczeństwa i tolerowany przez jego ogół, że aby pracować jako naukowiec, kobieta musi zaakceptować niedofinansowane stanowisko w społeczności naukowej, podwójny ciężar związany z zachowaniem zdrowej równowagi między karierą i życiem osobistym oraz milczące oczekiwania, że wszystkie te utrudnienia stanowią część sfery prywatnej, która nie wymaga publicznego uznania lub remedium. Brak zrozumienia roli jaką odgrywają rzesze wysoce wykwalifikowane kobiety-naukowcy w krajach Enwise oraz nieodpowiednia polityka płci i słabe wsparcie publiczne doprowadzają do niedopuszczalnego zaprzepaszczania potencjału intelektualnego i marnotrawstwa talentów. 2. Zwanych krajami Enwise 14

15 kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 15 Struktura raportu Enwise pozwala ukazać zagadnienie kobiet i nauki z dwóch perspektyw: z perspektywy równouprawnienia płci i z perspektywy badań naukowych. Pierwszy rozdział omawia główne czynniki strukturalne, które ukształtowały kierunek rozwoju równouprawnienia płci w krajach Enwise od czasów przed nastaniem komunizmu, poprzez okres rządów komunistycznych aż do przejścia do gospodarki rynkowej. Drugi rozdział koncentruje się na opisie poszczególnych systemów B+R oraz ich ewolucję od czasów komunistycznych do okresu przejściowego. Trzeci rozdział, dzięki bogatej gamie dostępnych danych jakościowych i ilościowych na poziomie krajowym, omawia obecną sytuację, w której znalazły się kobiety-naukowcy zajmujące się sektorem B+R w krajach Enwise. Czwarty rozdział, w oparciu o statystki zgromadzone dla 5 Programu Ramowego i niektóre wyniki pierwszego roku wdrażania 6 Programu Ramowego, analizuje udział kobiet z krajów Enwise w działaniach, które uważane są za strategiczne czynniki, pozwalające na stałe wpisać równość pomiędzy płciami w Europejską Przestrzeń Badawczą. W rozdziale piątym Grupa Ekspercka przedstawia zalecenia w sprawie środków i działań, które odpowiednie organa i instytucje powinny zastosować lub podjąć: Parlament Europejski, Komisja Europejska, Państwa Członkowskie UE, parlamenty oraz twórcy polityki w indywidualnych krajach Enwise, uczelnie wyższe i środowisko naukowo-badawcze, media i społeczeństwo, kobiety-naukowcy oraz stowarzyszenia kobiece, a także międzynarodowe sieci współpracy naukowej. Promowanie kobiet w nauce wymaga zmiany naszego podejścia do tego tematu. Owa zmiana wiąże się z głębokim zaangażowaniem i wyobraźnią. Aby dać wyraz temu połączeniu utopii i pragmatyzmu, postanowiłyśmy włączyć do raportu pracę artystki. Litery Alfabetu Sonii Delaunay stanowią przewijający się motyw w raporcie. Dzięki temu niniejszy raport jest raportem o sztuce nauki, uzupełnionym nauką sztuki, pozwalając czytelnikowi znaleźć w nim inspirację i wytchnienie. Sonia Delaunay (Rosja, 1885 Francja, 1979), ur. jako Sarah Sophie Stern Terk, była kosmopolityczną intelektualistką, która pragnęła połączyć tradycje Europy Wschodniej z duchem zachodniej awangardy. Jej działalność artystyczna była autonomiczna, nowatorska, o niezwykłym rozmachu i złożoności, pozwalając artystce stworzyć nowe trendy w sztuce. W twórczy sposób łączyła proste wzory i kolory, kreując wizje i realizacje różnego rodzaju przedmiotów. Jej praca była po części związana z tradycyjnym wówczas światem kobiet (patchwork, kolaże, sukienki, ceramika, tkaniny, dodatki, szaliki), ale u Delaunay nabierały one artystycznego i awangardowego znaczenia. Reprezentuje więc ona most pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią, łącząc duch twórczy i doskonałość kobiet poprzez pokolenia. Z tej przyczyny jedno z dzieł Delaunay Alfabet (1969 rok) wybrano jako motyw przewodni w raporcie Enwise, zaś litery symbolizują możliwość wyrażenia nowych myśli na piśmie: W, O, M, E, I, S zaczerpnięte z nazwy Women in Science (kobiety w nauce) oraz T zaczerpnięte ze słowa Talenty stanowią ilustracje raportu. Litera E na okładce odnosi się do angielskich słów opisujących pojęcia Europa, Enlargement (poszerzenie UE), Enwise, a także Excellence (doskonałość) i Empowerment (uzyskanie siły); pozostałe litery pojawiają się pomiędzy rozdziałami w związku z ich tytułami czy treścią. 15

16 kg601168_016 28/02/06 15:37 Page 16

17 kg601168_016 28/02/06 15:37 Page Od narodowej bohaterki do superwoman Płeć kulturowa a przemiany społeczne od okresu poprzedzającego komunizm do czasów po upadku komunizmu

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Komisja Europejska EURYDICE Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Niniejsze opracowanie zostało

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA KOBIET. Andrzej Dominiczak WSTĘP

EDUKACJA KOBIET. Andrzej Dominiczak WSTĘP 2. EDUKACJA KOBIET Andrzej Dominiczak WSTĘP Prowadzenie systematycznej obserwacji ubóstwa wśród kobiet, zwłaszcza samotnie wychowujących dzieci, starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz ze środowisk

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE)

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) OPEN SOCIETY INSTITUTE PROGRAM MONITORINGU AKCESJI DO UE WSPÓLNY PROGRAM NETWORK WOMEN S PROGRAM ORAZ OPEN SOCIETY FOUNDATION RUMUNIA Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) Równoœæ szans

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA Ewa Kula Marzena Pękowska PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA Przewodnik programowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wraz z bibliografią Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Prof. dr hab. Janina Sawicka jest tytularnym profesorem nauk ekonomicznych. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model D O K U M E N T R E F E R E N C Y J N Y R U R W O M B A C K PROJEKT Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0 8 6 6

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w służbach publicznych

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w służbach publicznych Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w służbach publicznych Raport przygotowany dla Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Publicznych ( EPSU ) przez Departament Badań Pracy Listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Gerald Musger i Agnieszka Haider Streszczenie Niniejsza broszura podsumowuje główne wyniki projektu Stosunki Przemysłowe dla europejskiej

Bardziej szczegółowo

OD SŁÓW DO CZYNÓW. Pekińska Platforma Działania, a prawa kobiet w Polsce w przededniu konferencji Pekin + 20,

OD SŁÓW DO CZYNÓW. Pekińska Platforma Działania, a prawa kobiet w Polsce w przededniu konferencji Pekin + 20, OD SŁÓW DO CZYNÓW 1995 2015 20 lat Pekińskiej Platformy Działania Przegląd działań Unii Europejskiej opracowany przez Europejskie Lobby Kobiet Tekst został przygotowany jako materiał uzupełniający warsztaty

Bardziej szczegółowo

CONTEXT. Niezawodowe Chapter A: kształcenie dorosłych w Europie

CONTEXT. Niezawodowe Chapter A: kształcenie dorosłych w Europie EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Niezawodowe Chapter A: kształcenie dorosłych w Europie CONTEXT Analiza porównawcza na podstawie raportów krajowych opublikowanych w bazie danych Eurybase

Bardziej szczegółowo

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Standardy edukacji seksualnej w Europie Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem Biuro Regionalne Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka 1 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 364-16-00, fax (41) 364-16-66 strona internetowa: www.wup.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS

PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS Publikacja została przygotowana w ramach projektu Gender Index przy udziale środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pekińskiej Platformy Działania

Pekińskiej Platformy Działania Pekińskiej Platformy Działania Traktat Amsterdamski 1997 mówi, że: Art. 2 Zadaniem Wspólnoty jest ( ) popieranie równości mężczyzn i kobiet. Art. 3 We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie

Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie Polskie Biuro Eurydice Fundacja RSE ul. Mokotowska 43 Warszawa Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce PRZESTRZEGANIE PRAW CUDZOZIEMCÓW w Polsce Warszawa 2012 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2012, nr 11 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 7 Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce

Bardziej szczegółowo

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji Kultury i Sektora Audiowizualnego Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie Komisja Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI I European Agency for Development in Special Needs Education KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Wyzwania i szanse TE I KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo