Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, Zakopane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, 34-500 Zakopane"

Transkrypt

1 Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, Zakopane Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem

2 I. Informacje wprowadzające 1. Działając w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. Nr 19 poz. 177) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zamawiający zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia powyżej euro. 2. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego w Zakopanem w zakresie określonym w punkcie II SIWZ. 3. Zamawiający: NIP: REGON: Tel.: (018) Fax.: (018) Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, Zakopane WWW 4. Znak postępowania ZP/6/07 II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie opisanym w programie ubezpieczeniowym będącym załącznikiem A niniejszej Specyfikacji i stanowiącym jej integralną część. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Ubezpieczenie będzie obejmować następujący zakres: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie AC, OC, NNW Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 6. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. Nr 19 poz. 177). 9. Zamawiający nie dopuszcza powierzania żadnej części zamówienia podwykonawcom. 10. Zamawiający nie wymaga wniesienia Wadium 11. Zamówienie zawierane jest przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Cyrul Dom Brokerski Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 27/5. III. Termin i miejsce wykonania zamówienia 12 miesięczny licząc od do IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

3 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 2. Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w punkcie V SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia" (z zastrzeżeniem zawartym w art. 26, ust. 3 i 4 Ustawy - Pzp (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.). V. Oświadczenie i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie 4 1. Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w punkcie IV SIWZ: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z rejestru handlowego. - Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w działach objętych niniejszą SIWZ lub w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zezwolenia właściwego organu nadzoru na sprzedaż ubezpieczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określonych w art. 22 p.z.p. oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 p.z.p. Załącznik nr 7 do SIWZ 2. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do podpisania oferty VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany w SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: W sprawach formalnych: Imię i nazwisko Stanowisko Maciej Frączek Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Numer telefonu (018) W sprawach merytorycznych: Imię i nazwisko Stanowisko Michał Michnowicz Broker Ubezpieczeniowy Numer telefonu (012) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych. 5. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, zamawiający udzieli wyjaśnień i odpowiedzi w przypadku, gdy zapytanie lub prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do zamawiającego na nie mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia kopert. 6. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres Zamawiającego. VII. Wadium 1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium przez Wykonawców.

4 VIII. Termin związania z ofertą 1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 30 dni licząc od terminu składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. IX. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką. Wszystkie kartki powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawione. Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty 5. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosowanego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na wyłączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 7. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: Numer sprawy ZP/6/07 Oferta na przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Nie otwierać przed godzina 10:30 8. Na ofertę składają się następujące dokumenty: - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Uniwersyteckiego Szpitala Ortpedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem - Załącznik nr 2 Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - Załącznik nr 3 Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - Załącznik nr 4 Informacje dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie AC, OC, NNW - Załącznik nr 5 Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - Załącznik nr 6 - Oświadczenie oferenta - Dokumenty, o których mowa w pkt. V ust. 1. potwierdzające spełnienie warunków określonych w punkcie IV SIWZ 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. 10. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt IX.7 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. X. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera15, Zakopane 2. Termin składania ofert upływa w dniu o godzinie 10: Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone do Wykonawców bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godzinie 10:45 w siedzibie Zamawiającego w Zakopanem, ul. Balzera 15 w sekretariacie Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych w kolejności ich złożenia. 5. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

5 XI. Opis kryterium wyboru ofert 1. Oferty oceniane będą pod względem - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w niniejszej Specyfikacji - merytorycznym zgodnie z podanymi niżej kryteriami 2. W niniejszym przetargu nieograniczonym oferty nie odrzucone z powodów proceduralnych oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 1. Kryterium I cena brutto wykonania zamówienia 60% 2. Kryterium II zakres ochrony ubezpieczeniowej 25% 3. Kryterium III wysokość franszyz i/lub udziałów własnych 15% XII. Sposób oceny kryteriów wyboru oferty I. Kryterium I Cena Oferty będą oceniane według następującego wzoru: Cena najtańszej oferty x 60% x 100 Cena rozważanej oferty Cena oferty obliczana jest jako suma składek za ubezpieczenie ryzyk. II. Kryterium II Zakres i warunki ubezpieczenia 1. Ocenie podlega zakres każdego ubezpieczenia z niniejszej SIWZ. Przez zakres ubezpieczenia rozumie się rodzaje ryzyk objętych ubezpieczeniem, rodzaje ryzyk wyłączonych z ochrony, podlimity wprowadzone do poszczególnych ryzyk, klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej. 2. W celu zastosowania tego kryterium oferta musi zawierać precyzyjnie określony zakres ubezpieczenia w formie listy ryzyk pokrytych ofertą, listy ryzyk wyłączonych z pokrycia przez ofertę oraz innych zapisów i warunków mających wpływ na zakres i jakość ochrony ubezpieczeniowej zamawiającego (np. limity kwotowe na wybrane ryzyka). 3. W przypadku powoływania się na zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia dot. zakresu ochrony i wyłączeń, należy dołączyć do oferty egzemplarz cytowanych o.w.u. Oferty nie posiadające precyzyjnie i jednoznacznie określonego zakresu ochrony nie będą mogły być oceniane przez kryterium II i będą odrzucone. 4. Zakres ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk będzie oceniany w przedziale punktów, zwanych punktami eliminacyjnymi. Suma punktów eliminacyjnych z poszczególnych ryzyk uzyskana przez każdego z oferentów zostanie następnie wstawiona do wzoru na kryterium II w celu zastosowania współczynnika wagowego dla tego kryterium 5. Oferty będą oceniane według następującego wzoru: Ilość punktów z oferty ocenianej x 25% x 100 Ilość punktów z oferty o najwyższej liczbie punktów III.Kryterium III Franszyzy 1. Ocenie będą podlegać wszystkie udziały własne i franszyze w rozważanej ofercie. 2. Ocena będzie dokonana na podstawie wypełnionych przez Wykonawcę załączników 2, 3, 4, 5 niniejszej SIWZ. 3. Oferty będą oceniane według następującego wzoru: Najniższa suma franszyz z rozważanych ofert x 15% x 100 Suma franszyz z oferty ocenianej 4. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę udziałów własnych i/lub franszyz w ujęciu procentowym ich wartość kwotowa dla celów kryterium III zostanie wyliczona jako iloczyn wartości odpowiedniej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) i wartości udziału własnego i/lub franszyzy wyrażonej w procentach. 5. W przypadku, gdy suma franszyz ocenianej oferty wyniesie 0, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 15.

6 XIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.). XIV. XV. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wzór umowy Wzór umowy stanowi załącznik nr 7. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę 2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza w oparciu o kryteria określone w SIWZ. 3. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą, zgodnie z art. 94 p.z.p. XVII. Inne 1. W odniesieniu do całego zakresu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, oraz przepisy kodeksu cywilnego. 2. Wyklucza się składanie ofert alternatywnych w związku z tym zaleca się, aby wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje do sporządzenia jednej prawidłowej. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. XVIII. Załączniki 1. Załącznik A - Program ochrony ubezpieczeniowej 2. Załącznik B zestawienie pojazdów należących do Szpitala 3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 4. Załącznik nr 2 Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 5. Załącznik nr 3 Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 6. Załącznik nr 4 Informacje dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie AC, OC, NNW 7. Załącznik nr 5 Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 8. Załącznik nr 6 - Oświadczenie oferenta 9. Załącznik nr 7 Wzór umowy

7 Załącznik A Program Ochrony Ubezpieczeniowej Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy, od do Płatność składki: Składka za roczne polisy płatna będzie w sześciu równych ratach, co 2 miesiące, z końcem miesiąca na który przypada płatność. Charakterystyka Ubezpieczającego: Lokalizacja: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem obejmuje kompleks budynków przy ul. Balzera 15 w Zakopanem. Zakres działalności obejmuje: lecznictwo zamknięte, badania i porady lekarskie, rehabilitacja, badania diagnostyczne, fizykoterapia, badania profilaktyczne, transport chorych, konsultacje, działalność profilaktyczna i edukacja zdrowotna, W skład szpitala wchodzą następujące oddziały: rehabilitacja medyczna, ortopedia i traumatologia, anestezjologia i intensywna terapia oraz poradnie przyszpitalne: poradnia leczenia bólu Liczba zatrudnionych osób: Ogółem: 240 (+7 osób na urlopach wychowawczych + 3 osoby na urlopie bezpłatnym) Lekarzy z I stopniem Specjalizacji: 2 Lekarzy z II stopniem Specjalizacji: 14 Średniego personelu medycznego: 107 Pracowników administracyjnych: 28 Liczba łóżek w lecznictwie szpitalnym: 184 Liczba pacjentów przyjętych w ostatnim roku: Ogółem: W lecznictwie otwartym: 0 W lecznictwie zamkniętym: W poradniach przyszpitalnych lub trybie ambulatoryjnym: Przewidywana liczba pacjentów w roku bieżącym: Ogółem: W lecznictwie otwartym: 0 W lecznictwie zamkniętym: W poradniach przyszpitalnych lub trybie ambulatoryjnym: Lekarze: Alergologia Specjalizacja Specjalizacja Anestezjologia i intensywna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Neurologia dziecięca 5 5 Genetyka kliniczna Okulistyka terapia Angiologia Geriatria Onkologia kliniczna Audiologia i foniatria Hematologia Onkologia i hematologia dziecięca Chirurgia dziecięca Immunologia kliniczna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Chirurgia klatki piersiowej Kardiochirurgia Otorynolaryngologia Chirurgia naczyniowa Kardiologia Patomorfologia Chirurgia ogólna Kardiologia dziecięca Położnictwo i ginekologia Chirurgia onkologiczna Medycyna nuklearna Pediatria Chirurgia plastyczna Medycyna paliatywna Psychiatria Chirurgia szczękowo-twarzowa Medycyna pracy Psychiatria dzieci i młodzieży

8 Choroby płuc Medycyna ratunkowa Radioterapia onkologiczna Choroby wewnętrzne Medycyna rodzinna Rehabilitacja medyczna Choroby zakaźne Medycyna sądowa Reumatologia Dermatologia i wenerologia Medycyna sportowa Seksuologia Diabetologia Medycyna transportu Toksykologia kliniczna Diagnostyka laboratoryjna Mikrobiologia lekarska Transfuzjologia kliniczna Endokrynologia Nefrologia Transplantologia kliniczna Epidemiologia Neonatologia Urologia Farmakologia kliniczna Neurochirurgia Zdrowie publiczne Neurologia Inna (jaka)...radiologia Szpital korzysta z usług podwykonawców w poniższym zakresie: Lp. Nazwa jednostki Przedmiot umowy 1 Katedra Patomorfologii CMUJ Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej 2 SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Badania histopatologiczne Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny 3 ZOZ Centrum medyczne Nowa Huta Sp. z o.o. Rezonans magnetyczny OIOM (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej): Szpital posiada OIOM. Na oddziale IMO znajduje się 9 łóżek. Oddział ginekologiczno-położniczy Szpital nie posiada oddziału ginekologiczno-położniczego. Zabiegi chirurgiczne: Apteka Liczba zabiegów chirurgicznych: - Zabiegi chirurgiczne: Na terenie Szpitala nie są przeprowadzane zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej zarówno w celach medycznych, jak i estetycznych. Szpital posiada aptekę szpitalną. W aptece są wykonywane leki recepturowe na zlecenia szpitala. Eksperymentalne metody leczenia i rehabilitacji, testy kliniczne Szpital nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, jak również nie prowadzi testów klinicznych Substancje niebezpieczne: Rodzaj:olej opałowy, ilość: 8000 litrów, które wystarczają na 48H pracy kotłowni. Jest to rezerwa. Inne informacje: Szpital współpracuje z innymi jednostkami w Polsce i zagranicą w zakresie konsultacji, sympozjów, kongresów i wzajemnych stażów pracowników m.in. z: - Texas Institiute for Rehabilitation and Research (USA) - Group ternational Cotrel Bubousset (Francja) - Mayo Clinic (USA) - Instytut Ortopedii i Traumatologii w Kurganiu - Sick Children Hospital (Toronto, Kanada) - Deutsches Scoliosezntrum (Niemcy) - Scoliosis Research Society (USA) - Spine Society od Europe - Minnesota Spine Center (USA) - ASAMI (Towarzystwo Badań i Stosowania Metody Ilizarowa) - SICOT Szpital posiada akredytację MZOiS do prowadzenia specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Pracownicy Szpitala są autorami książek, rozpraw habilitacyjnych oraz doktoratów - Rankingi: W ostatnim rankingu tygodnika WPROST, Szpital zajął pierwsze miejsce w kategorii ortopedii-chirurgii kręgosłupa. Charakterystyka zabezpieczeń:

9 Przed szkodami z polisy OC Szpital posiada potwierdzony pisemnie i wdrożony Program Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, który uwzględnia: - Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu zakażeń oraz działanie interwencyjne w sytuacji wzrostu ich rejestracji, - Działalność szkoleniowa dla personelu medycznego upowszechniająca współczesna wiedze z zakresu problematyki zakażeń szpitalnych, - Bieżące i okresowe analizy zakażeń szpitalnych, Nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno - epidemiologicznego szpitalu we wszystkich działach i pomieszczeniach szpitalnych, a w szczególności w pomieszczeniach związanych z pobytem pacjenta. - Ponadto obejmuje koordynowanie wypracowania standardów organizacyjnych dotyczących systemu pracy w szpitalu, a szczególnie: o o sposobów zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów, procesów dezynfekcji i sterylizacji, o o procesów dezynsekcji i deratyzacji, procedury higieniczne - Nadzorowanie sposobu przechowywania sterylnego sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej, - Uczestnictwo w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym, oraz systemie izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażeń dla innych, - Określenie czynników ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu, - Współpraca z lekarzem zakładowym (badania okresowe, szczepienia ochronne personelu W.Z.W.), - Współpraca z inspektorem BHP z zakresu przestrzegania w szpitalu pracy przepisów BHP Szpital posiada stale działający Zespół d.s. monitorowania i kontroli zakażeń szpitalnych nadzorujący przestrzeganie Programu Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych Szpital posiada regulamin działania oraz procedurę bezpiecznego usuwania odpadów. Szpital prowadzi rejestrację zakażeń szpitalnych uwzględniającą określenie źródeł zakażenia, dróg przenoszenia infekcji wewnątrzszpitalnych, profil flory bakteryjnej, postać kliniczną zakażenia. Wyniki badań służą do wprowadzania zmian w metodach pracy personelu, stosowaniu dodatkowych środków zapobiegania zakażeniom. Szpital posiada własną pracownię mikrobiologiczną i zatrudnia mikrobiologa Szpital posiada Centralną Sterylizację i samodzielnie wykonuje sterylizację metodą parową. W ostatnich latach nie stwierdzono zakażeń wirusem HCV, HBV, HAV, HIV, gronkowcem złocistym opornym na metycyklinę, które byłyby przypisywane szpitalowi Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych spełniają określone wymagania zdrowotne. Świadczenia zdrowotne wykonywane są wyłączenie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Przeprowadzono szkolenie personelu białego w zakresie Ryzyko i Odpowiedzialność w medycynie. Szkolenie to obejmowało wprowadzenie do problematyki analizy i oceny ryzyka szpitalnego oraz obszerną prezentację i dyskusję zagadnień prawnych związanych z działalnością medyczną. Inne metody przeciwdziałanie zakażeniom: Wprowadzono nową procedurę dostarczania bielizny brudnej z oddziałów do pralni, aby przerwać drogę przenoszenia infekcji. W celu zmniejszenia zakażeń dróg moczowych pacjentów cewnikowanych zastosowano sterylne 7-dniowe worki na mocz ze specjalnym portem do pobierania moczu i z zastawką zapobiegającą cofaniu się moczu z worka do pęcherza. Polityka personalna: Pod względem formalnym kandydat do pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem jest oceniany przez dział kadr. Ocenę merytoryczną dokonuje Dyrektor Szpitala lekarz. Kandydaci na stanowisko lekarza musza mieć dyplom ukończenia studiów wyższych, prawo wykonywania zawodu lekarza, ewentualnie posiadane specjalizacje oraz aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia. Dyrekcja dotychczas nie kierowała żadnych roszczeń do lekarzy. Procedury stosowane przez Szpital związane z przyjęciem pacjentów do szpitala i przebadaniem pacjenta po jego przyjęciu (w kontekście ryzyka nieuzasadnionej odmowy przyjęcia i skutków niezbadania pacjenta po przyjęciu): 1. Szpital przeprowadza jedynie planowe zabiegi. Pacjent jest wzywany na leczenie planowe lub przyjmowany jest z innych placówek po konsultacji. Nagłe przypadki obsługiwane są przez Szpital Miejski. W związku z powyższym w Szpitalu nie występuje odmowa przyjęcia pacjenta. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia pacjent jest przyjmowany natychmiast i są to zwykle przypadki przekazywane z innych szpitali (wypadki). 2. Każdy pacjent jest przyjęty w poradni ortopedycznej, ale konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się. 3. Szpital nie realizuje brudnego leczenie urazowego. 4. Badanie chorego przez lekarzy specjalistów na oddziale, zlecenia niezbędnych badań i konsultacji 5. Przedstawienie pacjenta, jego stanu zdrowia i planowanego leczenia na zebraniu ogólnolekarskim Stosowane przez Szpital procedury dotyczące kontaktu pacjent-personel: 1. Wszelkich wyjaśnień medycznych o stanie zdrowia pacjenta udziela tylko lekarz prowadzący lub ordynator oddziału 2. Zgoda pacjenta jest niezbędna na wdrożenie procedury terapeutycznej

10 Opis stosowanych przez ZOZ procedur związanych ze składaniem przez pacjentów skarg w trakcie leczenia lub po zakończeniu leczenia: 1. Rozpatrywane są przez Dyrektora Szpitala 2. W przypadkach koniecznych schorzeń rozpatrywane jest w oparciu o współpracę z Kancelarią Adwokacką, obsługującą Szpital Stosowane przez Szpital procedury dotyczące spełnienia obowiązku aseptyki oraz minimalizacji zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi stosowane metody, ich częstotliwość: 1. Sprzęt jednorazowego użytku na każdym etapie, 2. Laboratorium przed i po oparciu w zakresie wirusologii 3. Nadzór i współpraca ich przez potrzebny zespół ds. w zakresie rozpatrywania zakażeń Charakterystyka źródeł występujących zagrożeń: 1. Nosicielstwo chorób zakaźnych i bakteryjnych przez pacjenta 2. Spadki odporności pacjenta Rozpoczęcie procedury negocjacyjnej z Krakowskim Instytutem Jakości Sp. z o.o. w sprawie uzyskania certyfikatów: ISO 9001:2000; 14001:2004; OHSAS 1801; HACCP. Współpraca z firmą Dalkia-Polska w sprawie założenia i działań wykonywanych w ramach zwalczania bakterii legionella pneumophila w instalacji ciepłej wody użytkowej obejmuje: Działania: Cel: ograniczenie rozmnażania się pałeczki bakterii legionelle w produkcji i dystrybucji ciepłej wody użytkowej. 1. Badania wody na obecność w/w bakterii 2. Opracowania procedury dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej, 3. realizacji procedury w praktyce, dotyczyła ograniczenia do minimum zakażenia bakterią. Uwaga: Szpital przeprowadził termiczną dezynfekcją instalacji ciepłej wody użytkowej, przegrzewając wodę powyżej 75 st. C, czyszcząc mechanicznie wymienniki ciepła wody użytkowej. Realizacja procesu odbyła się r. oraz w okresie comiesięcznym woda jest przegrzewana tzn. woda jest w temperaturze około 65 st. C oraz ustawiono nastawy C.W.U. w temperaturze 57 st. C. Opis sal operacyjnych: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem wybudował trzy sale operacyjne wraz z niezbędnym zapleczem (sterylizacja, winda czysta, winda brudna, oddzielna winda dla pacjentów), komunikacja czysta i brudna nie krzyżują się. Sale operacyjne wykonane są ze stali nierdzewnej, posiadają wentylację i klimatyzację, niezbędne służy i zabezpieczenia epidemiologiczne spełniają wymagania pod względem fachowym i sanitarnym określone przez Ministerstwo Zdrowia i służby sanitarno-epidemiologicznych. Zakupiono również system kolumn anestezjologicznych, stół operacyjny, aparat do znieczulenia oraz drobny sprzęt medyczny jako uzupełnienia podnoszące bezpośrednio proces leczenia. Charakterystyka zabezpieczeń: Przed szkodami z polisy ogniowej, kradzieżowej: Obiekty Szpitala są dozorowane przez jednego pracownika (portier), w razie potrzeby wzywana jest agencja ochrony Kuguar, z którą Szpital współpracuje. Cześć budynków jest wyposażona w alarmy z powiadomieniem lokalnym. Teren Szpitala jest ogrodzony. Wjazd jedynie przez główną bramę, która połączona jest z portiernią. Szkodowość (ostatnie 5 lat) Szkody z polis majątkowych: Brak wypłaconych odszkodowań

11 Roszczenia z polisy OC: Rok wniesienia roszczenia Rok powstania szkody Błąd w sztuce lekarskiej Przyczyna szkody Wysokość roszczenia Rok i wysokość wypłaconego odszkodowania przez Ubezpieczającego lub ubezpieczyciela i stan sprawy (zakończona/w toku/oddalenie roszczenia) Rok wypłacenia Odszkodowania lub stan sprawy Powództwo oddalone, kasacja odrzucona Kwota wypłaconego odszkodowania 1992 Błąd w sztuce lekarskiej Opinia KIZMS w Łodzi uzasadniająca oddalenie powództwa, obecnie nowa opinia psychiatryczna Opinia ŚAM uzasadniająca oddalenie powództwa Błąd w sztuce Błąd w sztuce lekarskiej Razem za rok renta Powództwo oddalone, apelacja oddalona 2000 Błąd w sztuce lekarskiej renta Powództwo oddalone, apelacja uwzględniająca nową prywatną opinię Kuydowicza i obecnie w Sądzie okręgowym w Nowym Sączu Sprawa w toku / /2001 Błąd w sztuce Błąd w sztuce Razem za rok zł + renta 370 Sprawa w toku Błąd w sztuce Błąd w sztuce Razem za rok Sprawa w toku wyrok zł zł renty 2005 Błąd w sztuce 2006 Błąd w sztuce Błąd w sztuce Razem za rok 2005 Jeszcze nieznana Jeszcze nieznana Razem za rok 2006 Sprawa w toku Postępowanie przedsądowe Postępowanie przedsądowe

12 Ryzyka ubezpieczeniowe i zakres ochrony: Część I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: Suma Gwarancyjna Podlimit choroby zakaźne Podlimit świadczenia zdrowotne zł/ zł zł zł Przez podlimity rozumie się: - Podlimit chroby zakaźne - w ramach sumy gwarancyjnej wszystkie zdarzenia na szkody wynikające z przeniesienia choroby zakaźnej, w tym: HIV, HBV, HCV oraz gronkowiec (lub inne bakterie), - Podlimit świadczenia zdrowotne - w ramach sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia na szkody wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach chirurgii, ortopedii, anestezjologii. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową ubezpieczającego za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego związanego z prowadzoną działalnością w zakresie usług medycznych, posiadaniem i użytkowaniem mienia oraz odpowiedzialność cywilną kontraktową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w szczególności: - Za szkody wynikające z przeniesienia choroby zakaźnej, w tym: HIV, HBV, HCV oraz gronkowiec (lub inne bakterie). - Za szkody wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach chirurgii, ortopedii, anestezjologii. - Za szkody wynikające z zatruć pokarmowych, - Za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby udzielające świadczeń w jego imieniu na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, - Za szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego funkcji o charakterze organizacyjno-administracyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia. Ponadto zakres ochrony musi zawierać ryzyka dodatkowe: - Za szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Ubezpieczającego, ani osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności wolontariusze, studenci i uczniowie odbywający praktyki zawodowe. Podlimit PLN/ PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia), - Za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz, niezależnie od podstawy zatrudnienia, w tym zatrudnionym na podstawie umowy innej niż umowa o pracę oraz wolontariuszom, studentom i uczniom odbywającym staże i praktyki. Podlimit zł / zł (na jedno i wszystkie zdarzenia), - Za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy oddanych przez pacjentów na przechowanie, podczas wykonywania przez Ubezpieczającego czynności medycznych. Podlimit PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia), - Za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia pracowniczego. Podlimit PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia), - Za szkody w mieniu, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania lub innej podobnej formy np. leasingu. Podlimit PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia), - Za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Podlimit PLN ( na jedno i wszystkie zdarzenia) Ochroną z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mają być objęte szkody powstałe ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia. Poszkodowany może zgłaszać roszczenie do Zamawiającego lub bezpośrednio do Ubezpieczyciela w ustawowo określonych terminach przedawnień. Włączenie klauzul dodatkowych: - Klauzula prolongaty składki - Klauzula stempla bankowego - Klauzula miejsca ubezpieczenia - Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc - Klauzula rozliczenia składek - Klauzula ratalna

13 Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Przedmiot ubezpieczenia: L.p. Przedmiot Suma ubezpieczenia 1 Budynki i budowle ,95 zł 2 Zespół prądotwórczy gr ,00 zł 3 Sprzęt komputerowy gr ,34 zł 4 Inne urządzenia i wyposażenie gr ,62 zł 5 Maszyny (kotły, dźwigi) gr ,37 zł 6 Aparatura i wyposażenie medyczne gr ,11 zł 7 Niskowartościowe środki trwałe ,52 zł 8 Środki obrotowe ,00 zł 9 Gotówka ,00 zł Razem ,39 zł System ubezpieczenia: sumy stałe Rodzaj wartości: Pozycje 1-7: wartość księgowa brutto Pozycja 8: wartość zakupu brutto (wartość maksymalna) Pozycja 9: wartość nominalna Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenie pokrywa następujące ryzyka: - Ryzyka podstawowe (FLEXA) - ogień, uderzenie pioruna, ekplozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie (w tym ogrodzenie), - Ryzyka dodatkowe: huragan, deszcz nawalny, grad, dym, huk ponaddzwiękowego, trzęsienie ziemi, śnieg, powódź, zalanie przez wydostanie się wody lub innej cieczy lub pary z urządzeń c.o., wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, szkody powstałe w skutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami - Szkody w wyniku przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi: Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie polisy rozszerzona zostaje na szkody powstałe wskutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze powstałe w ubezpieczonym mieniu. Podlimit zł na jedno wszystkie zdarzenia (Klauzula szkody w wyniku przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi). Włączenie klauzul dodatkowych: - Klauzula reprezentantów - Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia - Klauzula dewastacja podlimit zł - Klauzula prolongaty - Klauzula stempla bankowego - Klauzula niedoubezpieczenia - Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych - Klauzula drobnych robót budowlano-montażowych - Klauzula miejsca ubezpieczenia - Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc - Klauzula rozliczenia składek - Klauzula ratalna

14 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu Przedmiot ubezpieczenia: - Aparatura medyczna - Urządzenia elektroniczne - Urządzenia i wyposażenie - Gotówka w lokalu - Mienie osób trzecich - Środki obrotowe - Maszyny Suma ubezpieczenia: PLN Podlimit: PLN na ubezpieczenie gotówki w lokalu System ubezpieczenia: Pierwsze ryzyko Zakres ubezpieczenia: Kradzież z włamaniem i rabunek. Zakres rozszerzony o dewastacja (wandalizm) Włączenie klauzul dodatkowych: - Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia - Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc - Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - Klauzula prolongaty - Klauzula stempla bankowego - Klauzula miejsca ubezpieczenia - Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc - Klauzula rozliczenia składek - Klauzula ratalna Ubezpieczenie komunikacyjne Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy wg załącznika B Zakres ubezpieczenia: OC, AutoCasco, Kradzież, NW (suma ubezpieczenia NNW: zł) Wykupiony udział własny, zniesiona amortyzacja części. Suma ubezpieczenia w wartości brutto. Włączenie klauzul dodatkowych: - Klauzula prolongaty - Klauzula stempla bankowego - Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pojeździe - Klauzula ratalna - Klauzula rozliczenia składki - Klauzula zwrotu składki - Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia

15 Treść klauzul Klauzula reprezentantów załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi on odpowiedzialność z wyjątkiem osób Kierownictwa Szpitala, do których zalicza się Dyrektora, jego Zastępców i Pełnomocników. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel obejmuje automatycznie ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, każde nowo nabyte środki trwałe lub środki trwałe, których wartość wzrosła w skutek modernizacji, inwestycji. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się automatycznie od dnia przyjęcia środków trwałych do ewidencji, ukończenia modernizacji, bądź inwestycji lub od dnia przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków, w zależności, która z tych sytuacji zajdzie wcześniej. Ochrona, o której mowa wyżej obejmuje nowe mienie o wartości do 20% wartości środków trwałych. Ubezpieczony zobowiązany jest do zgłoszenia aktualnej wartości środków trwałych w terminie 30 dni od daty zakończenia okresu ubezpieczenia. W terminie 30 dni od daty zgłoszenia nastąpi rozliczenie składki. Klauzula szkody w wyniku przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie polisy rozszerzona zostaje na szkody powstałe wskutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze powstałe w ubezpieczonym mieniu. Klauzula prolongaty załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, iż brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej płatności nie może być podstawą do odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy ani skutkować brakiem, bądź wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku wpłaty raty w ustalonym terminie Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do natychmiastowego uregulowania płatności i ustali kolejny termin płatności składki lub jej raty, nie krótszy niż 7-dniowy i powiadomi o tym Ubezpieczającego na piśmie. Odstąpienie (rozwiązanie) jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki lub jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. W przypadku dokonania wpłaty zaległej raty składki w ustalonym wyżej terminie ciągłość ochrony zostaje zachowana bez żadnych przerw. Klauzula stempla bankowego załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę znajdującą się na przelewie bankowym Ubezpieczającego, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki pieniężne do zrealizowania przelewu. Klauzula dewastacji załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że ochroną ubezpieczeniową objęte są lokale, budynki i budowle oraz znajdujące się w nim mienie (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji pod warunkiem, że są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące w miejscu ubezpieczenia za wystarczające. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pojeździe

16 załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe ubezpieczanych pojazdów za wystarczające. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące w miejscu ubezpieczenia za wystarczające. Klauzula niedoubezpieczenia załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że w przypadku szkody zasada proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120 % sumy ubezpieczenia tego mienia określonej w polisie i wynikającej z dokumentów ewidencyjnych Ubezpieczającego. Klauzula drobnych robót budowlano-montażowych. załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel pokrywa szkody w budynkach, budowlach w stadium budowy, maszynach, urządzeniach w czasie budowy, montażu, renowacji naprawy, o ile: 1. Prowadzone prace nie wymagają zgody odpowiednich organów władzy w rozumieniu Prawa Budowlanego. 2. Nie powstały na wskutek jednego z poniżej wymienionych zdarzeń - Katastrofy budowlanej, przeprowadzaniem prac budowlano montażowych niezgodnie z planami architektonicznymi i/lub sztuką budowlaną, - zastosowaniem złych lub wadliwych materiałów, niewłaściwym wykorzystaniem lub złym lub wadliwym wykonaniem instalacji, - Niewłaściwego montażu, rozruchu przeprowadzonego wbrew instrukcji producenta i/lub dostawcy, błędów montażowych, awarii urządzeń, - Niewłaściwego zabezpieczenia mienia otaczającego przed skutkami prowadzonych prac, które z racji niewłaściwego wykonania miały bezpośredni wpływ na zniszczenie lub uszkodzenie mienia otaczającego (budynku). Łączny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciel na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł Klauzula miejsca ubezpieczenia załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że miejscem ubezpieczenia są wszystkie lokalizacje, które będą użytkowane i administrowane przez Ubezpieczającego na terenie RP. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że automatyczną ochroną ubezpieczeniową będą objęte wszystkie nowe placówki, powstałe w wyniku prowadzonej działalności przez Ubezpieczonego. Klauzula rozliczenia składek załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że wszelkie rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula ratalna załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że w przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie

17 potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych dotychczas rat składki, które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia. Klauzula zwrotu składki załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia będzie wypłacany bez potrącenia kosztów manipulacyjnych. Rozliczenie składki dokonywane będzie proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, który liczy się w dniach poczynając od dnia następnego po wygaśnięciu odpowiedzialności, nawet w przypadku gdy w okresie ubezpieczenia AC i NNW wystąpiło zdarzenie w związku, z którym Ubezpieczyciel wypłacił lub jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że wszystkie polisy dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego będą miały okres ubezpieczenia ważny do , natomiast w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, umowy których roczny okres ubezpieczenia będzie wykraczał poza datę zostaną z dniem rozwiązane. Składka będzie naliczana za faktyczny okres udzielonej przez Ubezpieczyciela ochrony w systemie pro rata temporis za każdy dzień ochrony.

18 Załącznik B Wykaz pojazdów należących do Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem L.p. Marka Model Numer rejestracyjny Typ Pojemność Rok produkcji Zabezpieczenia Wartość Zakres 1. Volksvagen Transporter 1,9 D KTT H561 sanitarka Immobiliser ,00 zł AC, NW, OC 2. Volksvagen T-4 1,9 TD NAJ 2190 osobowy Immobiliser ręczna blokada skrzyni biegów ,00 zł AC, NW, OC Załącznik nr 1... Pieczęć wykonawcy Formularz Ofertowy 1. Działając w imieniu w/w Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem na następujących warunkach: Lp. Rodzaj ryzyka Składka 1 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 2 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem 4 Ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie AC, OC, NW 5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna zł/ zł Składka razem 2. Okres ubezpieczenia: Składka będzie płatna w 6 (słownie: szczęściu równych ratach, płatnych co 2 (dwa) miesiące, z końcem miesiąca, na który przypada płatność. 4. W przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) stawki składek będą nie wyższe niż zastosowane w pierwotnie zawartych umowach ubezpieczenia. 5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert. 6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w SIWZ 7. Załączniki do oferty: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 3 Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Załącznik nr 4 Informacje dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie AC, OC, NNW Załącznik nr 5 Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 6 - Oświadczenie oferenta Pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. V ust. 1. potwierdzające spełnienie warunków określonych w punkcie IV SIWZ... Data i podpis Wykonawcy

19 Załącznik 2 Pieczęć Wykonawcy Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Oferujemy ubezpieczenie Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem określone w SIWZ w następującym zakresie obejmującym szkody powstałe w wyniku: Ryzyka Ryzyka podstawowe (FLEXA) - ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie (w tym ogrodzenie), Ryzyka dodatkowe: huragan, deszcz nawalny, grad, dym, huk ponaddzwiękowego, trzęsienie ziemi, śnieg, powódź, zalanie przez wydostanie się wody lub innej cieczy lub pary z urządzeń c.o., wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, szkody powstałe w skutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami Szkody w wyniku przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi: Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie polisy rozszerzona zostaje na szkody powstałe wskutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze powstałe w ubezpieczonym mieniu. Podlimit zł na jedno wszystkie zdarzenia. Składka za 12-miesięczny okres ubezpieczenia wynosi:...zł Franszyza i udział własny: Franszyza redukcyjna: Nie/Tak...Zł Udział własny: Nie/Tak...Zł Franszyza integralna: Nie/Tak...Zł... (podpis i pieczątki Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela)

20 Załącznik 3 Pieczęć Wykonawcy Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji Oferujemy ubezpieczenie Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem, w następującym zakresie obejmującym szkody powstałe w wyniku: określone w SIWZ Ryzyka Kradzież z włamaniem i rabunek Dewastacja (wandalizm) rozumiane jako celowe zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu dostania się do lokalu) Składka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia wynosi:...zł Franszyza i udział własny: Franszyza redukcyjna: Nie/Tak...Zł Udział własny: Nie/Tak...Zł Franszyza integralna: Nie/Tak...Zł... (podpis i pieczątki Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela)

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej 1 1. Do umów dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza zastosowanie mają ogólne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Ustroń: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSW w

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ 4 SZT. ZADANIE NR 2 DEFIBRYLATOR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 194426-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Adres: Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń Miejscowość i data: Ustroń, dnia 21 stycznia 2015 r. Numer sprawy: EDO / 02 / 2015 OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Polska-Zakopane: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Zakopane: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71882-2014:text:pl:html Polska-Zakopane: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 043-071882 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl 1 z 6 2016-03-15 12:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Brodnica: Ubezpieczenie mienia, OC oraz pojazdów Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zamawiającego

Charakterystyka Zamawiającego Charakterystyka Zamawiającego 1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie ul. W. K. Roentgena 5, 02-781Warszawa 2. Lokalizacje: Centrum Onkologii stanowią dwa kompleksy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 158904-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFERTY

SIWZ FORMULARZ OFERTY Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Lublin: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Szpital Neuropsychiatryczny im. M. Kaczyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH SIWZ Nr 6/14/03/13N/Katowice 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Grójec: Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo