Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, Zakopane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, 34-500 Zakopane"

Transkrypt

1 Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, Zakopane Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem

2 I. Informacje wprowadzające 1. Działając w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. Nr 19 poz. 177) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zamawiający zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia powyżej euro. 2. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego w Zakopanem w zakresie określonym w punkcie II SIWZ. 3. Zamawiający: NIP: REGON: Tel.: (018) Fax.: (018) Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, Zakopane WWW 4. Znak postępowania ZP/6/07 II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie opisanym w programie ubezpieczeniowym będącym załącznikiem A niniejszej Specyfikacji i stanowiącym jej integralną część. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Ubezpieczenie będzie obejmować następujący zakres: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie AC, OC, NNW Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 6. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. Nr 19 poz. 177). 9. Zamawiający nie dopuszcza powierzania żadnej części zamówienia podwykonawcom. 10. Zamawiający nie wymaga wniesienia Wadium 11. Zamówienie zawierane jest przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Cyrul Dom Brokerski Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 27/5. III. Termin i miejsce wykonania zamówienia 12 miesięczny licząc od do IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

3 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 2. Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w punkcie V SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia" (z zastrzeżeniem zawartym w art. 26, ust. 3 i 4 Ustawy - Pzp (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.). V. Oświadczenie i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie 4 1. Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w punkcie IV SIWZ: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z rejestru handlowego. - Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w działach objętych niniejszą SIWZ lub w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zezwolenia właściwego organu nadzoru na sprzedaż ubezpieczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określonych w art. 22 p.z.p. oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 p.z.p. Załącznik nr 7 do SIWZ 2. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnione do podpisania oferty VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany w SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: W sprawach formalnych: Imię i nazwisko Stanowisko Maciej Frączek Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Numer telefonu (018) W sprawach merytorycznych: Imię i nazwisko Stanowisko Michał Michnowicz Broker Ubezpieczeniowy Numer telefonu (012) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych. 5. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, zamawiający udzieli wyjaśnień i odpowiedzi w przypadku, gdy zapytanie lub prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do zamawiającego na nie mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia kopert. 6. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres Zamawiającego. VII. Wadium 1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium przez Wykonawców.

4 VIII. Termin związania z ofertą 1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 30 dni licząc od terminu składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. IX. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką. Wszystkie kartki powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawione. Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty 5. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosowanego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na wyłączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 7. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: Numer sprawy ZP/6/07 Oferta na przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Nie otwierać przed godzina 10:30 8. Na ofertę składają się następujące dokumenty: - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Uniwersyteckiego Szpitala Ortpedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem - Załącznik nr 2 Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - Załącznik nr 3 Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - Załącznik nr 4 Informacje dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie AC, OC, NNW - Załącznik nr 5 Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - Załącznik nr 6 - Oświadczenie oferenta - Dokumenty, o których mowa w pkt. V ust. 1. potwierdzające spełnienie warunków określonych w punkcie IV SIWZ 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. 10. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt IX.7 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. X. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera15, Zakopane 2. Termin składania ofert upływa w dniu o godzinie 10: Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone do Wykonawców bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godzinie 10:45 w siedzibie Zamawiającego w Zakopanem, ul. Balzera 15 w sekretariacie Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych w kolejności ich złożenia. 5. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

5 XI. Opis kryterium wyboru ofert 1. Oferty oceniane będą pod względem - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w niniejszej Specyfikacji - merytorycznym zgodnie z podanymi niżej kryteriami 2. W niniejszym przetargu nieograniczonym oferty nie odrzucone z powodów proceduralnych oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 1. Kryterium I cena brutto wykonania zamówienia 60% 2. Kryterium II zakres ochrony ubezpieczeniowej 25% 3. Kryterium III wysokość franszyz i/lub udziałów własnych 15% XII. Sposób oceny kryteriów wyboru oferty I. Kryterium I Cena Oferty będą oceniane według następującego wzoru: Cena najtańszej oferty x 60% x 100 Cena rozważanej oferty Cena oferty obliczana jest jako suma składek za ubezpieczenie ryzyk. II. Kryterium II Zakres i warunki ubezpieczenia 1. Ocenie podlega zakres każdego ubezpieczenia z niniejszej SIWZ. Przez zakres ubezpieczenia rozumie się rodzaje ryzyk objętych ubezpieczeniem, rodzaje ryzyk wyłączonych z ochrony, podlimity wprowadzone do poszczególnych ryzyk, klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej. 2. W celu zastosowania tego kryterium oferta musi zawierać precyzyjnie określony zakres ubezpieczenia w formie listy ryzyk pokrytych ofertą, listy ryzyk wyłączonych z pokrycia przez ofertę oraz innych zapisów i warunków mających wpływ na zakres i jakość ochrony ubezpieczeniowej zamawiającego (np. limity kwotowe na wybrane ryzyka). 3. W przypadku powoływania się na zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia dot. zakresu ochrony i wyłączeń, należy dołączyć do oferty egzemplarz cytowanych o.w.u. Oferty nie posiadające precyzyjnie i jednoznacznie określonego zakresu ochrony nie będą mogły być oceniane przez kryterium II i będą odrzucone. 4. Zakres ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk będzie oceniany w przedziale punktów, zwanych punktami eliminacyjnymi. Suma punktów eliminacyjnych z poszczególnych ryzyk uzyskana przez każdego z oferentów zostanie następnie wstawiona do wzoru na kryterium II w celu zastosowania współczynnika wagowego dla tego kryterium 5. Oferty będą oceniane według następującego wzoru: Ilość punktów z oferty ocenianej x 25% x 100 Ilość punktów z oferty o najwyższej liczbie punktów III.Kryterium III Franszyzy 1. Ocenie będą podlegać wszystkie udziały własne i franszyze w rozważanej ofercie. 2. Ocena będzie dokonana na podstawie wypełnionych przez Wykonawcę załączników 2, 3, 4, 5 niniejszej SIWZ. 3. Oferty będą oceniane według następującego wzoru: Najniższa suma franszyz z rozważanych ofert x 15% x 100 Suma franszyz z oferty ocenianej 4. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę udziałów własnych i/lub franszyz w ujęciu procentowym ich wartość kwotowa dla celów kryterium III zostanie wyliczona jako iloczyn wartości odpowiedniej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) i wartości udziału własnego i/lub franszyzy wyrażonej w procentach. 5. W przypadku, gdy suma franszyz ocenianej oferty wyniesie 0, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 15.

6 XIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.). XIV. XV. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wzór umowy Wzór umowy stanowi załącznik nr 7. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę 2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza w oparciu o kryteria określone w SIWZ. 3. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą, zgodnie z art. 94 p.z.p. XVII. Inne 1. W odniesieniu do całego zakresu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, oraz przepisy kodeksu cywilnego. 2. Wyklucza się składanie ofert alternatywnych w związku z tym zaleca się, aby wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje do sporządzenia jednej prawidłowej. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. XVIII. Załączniki 1. Załącznik A - Program ochrony ubezpieczeniowej 2. Załącznik B zestawienie pojazdów należących do Szpitala 3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 4. Załącznik nr 2 Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 5. Załącznik nr 3 Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 6. Załącznik nr 4 Informacje dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie AC, OC, NNW 7. Załącznik nr 5 Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 8. Załącznik nr 6 - Oświadczenie oferenta 9. Załącznik nr 7 Wzór umowy

7 Załącznik A Program Ochrony Ubezpieczeniowej Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy, od do Płatność składki: Składka za roczne polisy płatna będzie w sześciu równych ratach, co 2 miesiące, z końcem miesiąca na który przypada płatność. Charakterystyka Ubezpieczającego: Lokalizacja: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem obejmuje kompleks budynków przy ul. Balzera 15 w Zakopanem. Zakres działalności obejmuje: lecznictwo zamknięte, badania i porady lekarskie, rehabilitacja, badania diagnostyczne, fizykoterapia, badania profilaktyczne, transport chorych, konsultacje, działalność profilaktyczna i edukacja zdrowotna, W skład szpitala wchodzą następujące oddziały: rehabilitacja medyczna, ortopedia i traumatologia, anestezjologia i intensywna terapia oraz poradnie przyszpitalne: poradnia leczenia bólu Liczba zatrudnionych osób: Ogółem: 240 (+7 osób na urlopach wychowawczych + 3 osoby na urlopie bezpłatnym) Lekarzy z I stopniem Specjalizacji: 2 Lekarzy z II stopniem Specjalizacji: 14 Średniego personelu medycznego: 107 Pracowników administracyjnych: 28 Liczba łóżek w lecznictwie szpitalnym: 184 Liczba pacjentów przyjętych w ostatnim roku: Ogółem: W lecznictwie otwartym: 0 W lecznictwie zamkniętym: W poradniach przyszpitalnych lub trybie ambulatoryjnym: Przewidywana liczba pacjentów w roku bieżącym: Ogółem: W lecznictwie otwartym: 0 W lecznictwie zamkniętym: W poradniach przyszpitalnych lub trybie ambulatoryjnym: Lekarze: Alergologia Specjalizacja Specjalizacja Anestezjologia i intensywna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Neurologia dziecięca 5 5 Genetyka kliniczna Okulistyka terapia Angiologia Geriatria Onkologia kliniczna Audiologia i foniatria Hematologia Onkologia i hematologia dziecięca Chirurgia dziecięca Immunologia kliniczna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Chirurgia klatki piersiowej Kardiochirurgia Otorynolaryngologia Chirurgia naczyniowa Kardiologia Patomorfologia Chirurgia ogólna Kardiologia dziecięca Położnictwo i ginekologia Chirurgia onkologiczna Medycyna nuklearna Pediatria Chirurgia plastyczna Medycyna paliatywna Psychiatria Chirurgia szczękowo-twarzowa Medycyna pracy Psychiatria dzieci i młodzieży

8 Choroby płuc Medycyna ratunkowa Radioterapia onkologiczna Choroby wewnętrzne Medycyna rodzinna Rehabilitacja medyczna Choroby zakaźne Medycyna sądowa Reumatologia Dermatologia i wenerologia Medycyna sportowa Seksuologia Diabetologia Medycyna transportu Toksykologia kliniczna Diagnostyka laboratoryjna Mikrobiologia lekarska Transfuzjologia kliniczna Endokrynologia Nefrologia Transplantologia kliniczna Epidemiologia Neonatologia Urologia Farmakologia kliniczna Neurochirurgia Zdrowie publiczne Neurologia Inna (jaka)...radiologia Szpital korzysta z usług podwykonawców w poniższym zakresie: Lp. Nazwa jednostki Przedmiot umowy 1 Katedra Patomorfologii CMUJ Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej 2 SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Badania histopatologiczne Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny 3 ZOZ Centrum medyczne Nowa Huta Sp. z o.o. Rezonans magnetyczny OIOM (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej): Szpital posiada OIOM. Na oddziale IMO znajduje się 9 łóżek. Oddział ginekologiczno-położniczy Szpital nie posiada oddziału ginekologiczno-położniczego. Zabiegi chirurgiczne: Apteka Liczba zabiegów chirurgicznych: - Zabiegi chirurgiczne: Na terenie Szpitala nie są przeprowadzane zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej zarówno w celach medycznych, jak i estetycznych. Szpital posiada aptekę szpitalną. W aptece są wykonywane leki recepturowe na zlecenia szpitala. Eksperymentalne metody leczenia i rehabilitacji, testy kliniczne Szpital nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, jak również nie prowadzi testów klinicznych Substancje niebezpieczne: Rodzaj:olej opałowy, ilość: 8000 litrów, które wystarczają na 48H pracy kotłowni. Jest to rezerwa. Inne informacje: Szpital współpracuje z innymi jednostkami w Polsce i zagranicą w zakresie konsultacji, sympozjów, kongresów i wzajemnych stażów pracowników m.in. z: - Texas Institiute for Rehabilitation and Research (USA) - Group ternational Cotrel Bubousset (Francja) - Mayo Clinic (USA) - Instytut Ortopedii i Traumatologii w Kurganiu - Sick Children Hospital (Toronto, Kanada) - Deutsches Scoliosezntrum (Niemcy) - Scoliosis Research Society (USA) - Spine Society od Europe - Minnesota Spine Center (USA) - ASAMI (Towarzystwo Badań i Stosowania Metody Ilizarowa) - SICOT Szpital posiada akredytację MZOiS do prowadzenia specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Pracownicy Szpitala są autorami książek, rozpraw habilitacyjnych oraz doktoratów - Rankingi: W ostatnim rankingu tygodnika WPROST, Szpital zajął pierwsze miejsce w kategorii ortopedii-chirurgii kręgosłupa. Charakterystyka zabezpieczeń:

9 Przed szkodami z polisy OC Szpital posiada potwierdzony pisemnie i wdrożony Program Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, który uwzględnia: - Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu zakażeń oraz działanie interwencyjne w sytuacji wzrostu ich rejestracji, - Działalność szkoleniowa dla personelu medycznego upowszechniająca współczesna wiedze z zakresu problematyki zakażeń szpitalnych, - Bieżące i okresowe analizy zakażeń szpitalnych, Nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno - epidemiologicznego szpitalu we wszystkich działach i pomieszczeniach szpitalnych, a w szczególności w pomieszczeniach związanych z pobytem pacjenta. - Ponadto obejmuje koordynowanie wypracowania standardów organizacyjnych dotyczących systemu pracy w szpitalu, a szczególnie: o o sposobów zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów, procesów dezynfekcji i sterylizacji, o o procesów dezynsekcji i deratyzacji, procedury higieniczne - Nadzorowanie sposobu przechowywania sterylnego sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej, - Uczestnictwo w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym, oraz systemie izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażeń dla innych, - Określenie czynników ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu, - Współpraca z lekarzem zakładowym (badania okresowe, szczepienia ochronne personelu W.Z.W.), - Współpraca z inspektorem BHP z zakresu przestrzegania w szpitalu pracy przepisów BHP Szpital posiada stale działający Zespół d.s. monitorowania i kontroli zakażeń szpitalnych nadzorujący przestrzeganie Programu Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych Szpital posiada regulamin działania oraz procedurę bezpiecznego usuwania odpadów. Szpital prowadzi rejestrację zakażeń szpitalnych uwzględniającą określenie źródeł zakażenia, dróg przenoszenia infekcji wewnątrzszpitalnych, profil flory bakteryjnej, postać kliniczną zakażenia. Wyniki badań służą do wprowadzania zmian w metodach pracy personelu, stosowaniu dodatkowych środków zapobiegania zakażeniom. Szpital posiada własną pracownię mikrobiologiczną i zatrudnia mikrobiologa Szpital posiada Centralną Sterylizację i samodzielnie wykonuje sterylizację metodą parową. W ostatnich latach nie stwierdzono zakażeń wirusem HCV, HBV, HAV, HIV, gronkowcem złocistym opornym na metycyklinę, które byłyby przypisywane szpitalowi Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych spełniają określone wymagania zdrowotne. Świadczenia zdrowotne wykonywane są wyłączenie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Przeprowadzono szkolenie personelu białego w zakresie Ryzyko i Odpowiedzialność w medycynie. Szkolenie to obejmowało wprowadzenie do problematyki analizy i oceny ryzyka szpitalnego oraz obszerną prezentację i dyskusję zagadnień prawnych związanych z działalnością medyczną. Inne metody przeciwdziałanie zakażeniom: Wprowadzono nową procedurę dostarczania bielizny brudnej z oddziałów do pralni, aby przerwać drogę przenoszenia infekcji. W celu zmniejszenia zakażeń dróg moczowych pacjentów cewnikowanych zastosowano sterylne 7-dniowe worki na mocz ze specjalnym portem do pobierania moczu i z zastawką zapobiegającą cofaniu się moczu z worka do pęcherza. Polityka personalna: Pod względem formalnym kandydat do pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem jest oceniany przez dział kadr. Ocenę merytoryczną dokonuje Dyrektor Szpitala lekarz. Kandydaci na stanowisko lekarza musza mieć dyplom ukończenia studiów wyższych, prawo wykonywania zawodu lekarza, ewentualnie posiadane specjalizacje oraz aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia. Dyrekcja dotychczas nie kierowała żadnych roszczeń do lekarzy. Procedury stosowane przez Szpital związane z przyjęciem pacjentów do szpitala i przebadaniem pacjenta po jego przyjęciu (w kontekście ryzyka nieuzasadnionej odmowy przyjęcia i skutków niezbadania pacjenta po przyjęciu): 1. Szpital przeprowadza jedynie planowe zabiegi. Pacjent jest wzywany na leczenie planowe lub przyjmowany jest z innych placówek po konsultacji. Nagłe przypadki obsługiwane są przez Szpital Miejski. W związku z powyższym w Szpitalu nie występuje odmowa przyjęcia pacjenta. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia pacjent jest przyjmowany natychmiast i są to zwykle przypadki przekazywane z innych szpitali (wypadki). 2. Każdy pacjent jest przyjęty w poradni ortopedycznej, ale konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się. 3. Szpital nie realizuje brudnego leczenie urazowego. 4. Badanie chorego przez lekarzy specjalistów na oddziale, zlecenia niezbędnych badań i konsultacji 5. Przedstawienie pacjenta, jego stanu zdrowia i planowanego leczenia na zebraniu ogólnolekarskim Stosowane przez Szpital procedury dotyczące kontaktu pacjent-personel: 1. Wszelkich wyjaśnień medycznych o stanie zdrowia pacjenta udziela tylko lekarz prowadzący lub ordynator oddziału 2. Zgoda pacjenta jest niezbędna na wdrożenie procedury terapeutycznej

10 Opis stosowanych przez ZOZ procedur związanych ze składaniem przez pacjentów skarg w trakcie leczenia lub po zakończeniu leczenia: 1. Rozpatrywane są przez Dyrektora Szpitala 2. W przypadkach koniecznych schorzeń rozpatrywane jest w oparciu o współpracę z Kancelarią Adwokacką, obsługującą Szpital Stosowane przez Szpital procedury dotyczące spełnienia obowiązku aseptyki oraz minimalizacji zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi stosowane metody, ich częstotliwość: 1. Sprzęt jednorazowego użytku na każdym etapie, 2. Laboratorium przed i po oparciu w zakresie wirusologii 3. Nadzór i współpraca ich przez potrzebny zespół ds. w zakresie rozpatrywania zakażeń Charakterystyka źródeł występujących zagrożeń: 1. Nosicielstwo chorób zakaźnych i bakteryjnych przez pacjenta 2. Spadki odporności pacjenta Rozpoczęcie procedury negocjacyjnej z Krakowskim Instytutem Jakości Sp. z o.o. w sprawie uzyskania certyfikatów: ISO 9001:2000; 14001:2004; OHSAS 1801; HACCP. Współpraca z firmą Dalkia-Polska w sprawie założenia i działań wykonywanych w ramach zwalczania bakterii legionella pneumophila w instalacji ciepłej wody użytkowej obejmuje: Działania: Cel: ograniczenie rozmnażania się pałeczki bakterii legionelle w produkcji i dystrybucji ciepłej wody użytkowej. 1. Badania wody na obecność w/w bakterii 2. Opracowania procedury dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej, 3. realizacji procedury w praktyce, dotyczyła ograniczenia do minimum zakażenia bakterią. Uwaga: Szpital przeprowadził termiczną dezynfekcją instalacji ciepłej wody użytkowej, przegrzewając wodę powyżej 75 st. C, czyszcząc mechanicznie wymienniki ciepła wody użytkowej. Realizacja procesu odbyła się r. oraz w okresie comiesięcznym woda jest przegrzewana tzn. woda jest w temperaturze około 65 st. C oraz ustawiono nastawy C.W.U. w temperaturze 57 st. C. Opis sal operacyjnych: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem wybudował trzy sale operacyjne wraz z niezbędnym zapleczem (sterylizacja, winda czysta, winda brudna, oddzielna winda dla pacjentów), komunikacja czysta i brudna nie krzyżują się. Sale operacyjne wykonane są ze stali nierdzewnej, posiadają wentylację i klimatyzację, niezbędne służy i zabezpieczenia epidemiologiczne spełniają wymagania pod względem fachowym i sanitarnym określone przez Ministerstwo Zdrowia i służby sanitarno-epidemiologicznych. Zakupiono również system kolumn anestezjologicznych, stół operacyjny, aparat do znieczulenia oraz drobny sprzęt medyczny jako uzupełnienia podnoszące bezpośrednio proces leczenia. Charakterystyka zabezpieczeń: Przed szkodami z polisy ogniowej, kradzieżowej: Obiekty Szpitala są dozorowane przez jednego pracownika (portier), w razie potrzeby wzywana jest agencja ochrony Kuguar, z którą Szpital współpracuje. Cześć budynków jest wyposażona w alarmy z powiadomieniem lokalnym. Teren Szpitala jest ogrodzony. Wjazd jedynie przez główną bramę, która połączona jest z portiernią. Szkodowość (ostatnie 5 lat) Szkody z polis majątkowych: Brak wypłaconych odszkodowań

11 Roszczenia z polisy OC: Rok wniesienia roszczenia Rok powstania szkody Błąd w sztuce lekarskiej Przyczyna szkody Wysokość roszczenia Rok i wysokość wypłaconego odszkodowania przez Ubezpieczającego lub ubezpieczyciela i stan sprawy (zakończona/w toku/oddalenie roszczenia) Rok wypłacenia Odszkodowania lub stan sprawy Powództwo oddalone, kasacja odrzucona Kwota wypłaconego odszkodowania 1992 Błąd w sztuce lekarskiej Opinia KIZMS w Łodzi uzasadniająca oddalenie powództwa, obecnie nowa opinia psychiatryczna Opinia ŚAM uzasadniająca oddalenie powództwa Błąd w sztuce Błąd w sztuce lekarskiej Razem za rok renta Powództwo oddalone, apelacja oddalona 2000 Błąd w sztuce lekarskiej renta Powództwo oddalone, apelacja uwzględniająca nową prywatną opinię Kuydowicza i obecnie w Sądzie okręgowym w Nowym Sączu Sprawa w toku / /2001 Błąd w sztuce Błąd w sztuce Razem za rok zł + renta 370 Sprawa w toku Błąd w sztuce Błąd w sztuce Razem za rok Sprawa w toku wyrok zł zł renty 2005 Błąd w sztuce 2006 Błąd w sztuce Błąd w sztuce Razem za rok 2005 Jeszcze nieznana Jeszcze nieznana Razem za rok 2006 Sprawa w toku Postępowanie przedsądowe Postępowanie przedsądowe

12 Ryzyka ubezpieczeniowe i zakres ochrony: Część I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: Suma Gwarancyjna Podlimit choroby zakaźne Podlimit świadczenia zdrowotne zł/ zł zł zł Przez podlimity rozumie się: - Podlimit chroby zakaźne - w ramach sumy gwarancyjnej wszystkie zdarzenia na szkody wynikające z przeniesienia choroby zakaźnej, w tym: HIV, HBV, HCV oraz gronkowiec (lub inne bakterie), - Podlimit świadczenia zdrowotne - w ramach sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia na szkody wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach chirurgii, ortopedii, anestezjologii. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową ubezpieczającego za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego związanego z prowadzoną działalnością w zakresie usług medycznych, posiadaniem i użytkowaniem mienia oraz odpowiedzialność cywilną kontraktową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w szczególności: - Za szkody wynikające z przeniesienia choroby zakaźnej, w tym: HIV, HBV, HCV oraz gronkowiec (lub inne bakterie). - Za szkody wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach chirurgii, ortopedii, anestezjologii. - Za szkody wynikające z zatruć pokarmowych, - Za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby udzielające świadczeń w jego imieniu na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, - Za szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego funkcji o charakterze organizacyjno-administracyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia. Ponadto zakres ochrony musi zawierać ryzyka dodatkowe: - Za szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Ubezpieczającego, ani osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności wolontariusze, studenci i uczniowie odbywający praktyki zawodowe. Podlimit PLN/ PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia), - Za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz, niezależnie od podstawy zatrudnienia, w tym zatrudnionym na podstawie umowy innej niż umowa o pracę oraz wolontariuszom, studentom i uczniom odbywającym staże i praktyki. Podlimit zł / zł (na jedno i wszystkie zdarzenia), - Za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy oddanych przez pacjentów na przechowanie, podczas wykonywania przez Ubezpieczającego czynności medycznych. Podlimit PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia), - Za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia pracowniczego. Podlimit PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia), - Za szkody w mieniu, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania lub innej podobnej formy np. leasingu. Podlimit PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia), - Za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Podlimit PLN ( na jedno i wszystkie zdarzenia) Ochroną z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mają być objęte szkody powstałe ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia. Poszkodowany może zgłaszać roszczenie do Zamawiającego lub bezpośrednio do Ubezpieczyciela w ustawowo określonych terminach przedawnień. Włączenie klauzul dodatkowych: - Klauzula prolongaty składki - Klauzula stempla bankowego - Klauzula miejsca ubezpieczenia - Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc - Klauzula rozliczenia składek - Klauzula ratalna

13 Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Przedmiot ubezpieczenia: L.p. Przedmiot Suma ubezpieczenia 1 Budynki i budowle ,95 zł 2 Zespół prądotwórczy gr ,00 zł 3 Sprzęt komputerowy gr ,34 zł 4 Inne urządzenia i wyposażenie gr ,62 zł 5 Maszyny (kotły, dźwigi) gr ,37 zł 6 Aparatura i wyposażenie medyczne gr ,11 zł 7 Niskowartościowe środki trwałe ,52 zł 8 Środki obrotowe ,00 zł 9 Gotówka ,00 zł Razem ,39 zł System ubezpieczenia: sumy stałe Rodzaj wartości: Pozycje 1-7: wartość księgowa brutto Pozycja 8: wartość zakupu brutto (wartość maksymalna) Pozycja 9: wartość nominalna Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenie pokrywa następujące ryzyka: - Ryzyka podstawowe (FLEXA) - ogień, uderzenie pioruna, ekplozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie (w tym ogrodzenie), - Ryzyka dodatkowe: huragan, deszcz nawalny, grad, dym, huk ponaddzwiękowego, trzęsienie ziemi, śnieg, powódź, zalanie przez wydostanie się wody lub innej cieczy lub pary z urządzeń c.o., wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, szkody powstałe w skutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami - Szkody w wyniku przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi: Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie polisy rozszerzona zostaje na szkody powstałe wskutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze powstałe w ubezpieczonym mieniu. Podlimit zł na jedno wszystkie zdarzenia (Klauzula szkody w wyniku przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi). Włączenie klauzul dodatkowych: - Klauzula reprezentantów - Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia - Klauzula dewastacja podlimit zł - Klauzula prolongaty - Klauzula stempla bankowego - Klauzula niedoubezpieczenia - Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych - Klauzula drobnych robót budowlano-montażowych - Klauzula miejsca ubezpieczenia - Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc - Klauzula rozliczenia składek - Klauzula ratalna

14 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu Przedmiot ubezpieczenia: - Aparatura medyczna - Urządzenia elektroniczne - Urządzenia i wyposażenie - Gotówka w lokalu - Mienie osób trzecich - Środki obrotowe - Maszyny Suma ubezpieczenia: PLN Podlimit: PLN na ubezpieczenie gotówki w lokalu System ubezpieczenia: Pierwsze ryzyko Zakres ubezpieczenia: Kradzież z włamaniem i rabunek. Zakres rozszerzony o dewastacja (wandalizm) Włączenie klauzul dodatkowych: - Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia - Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc - Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - Klauzula prolongaty - Klauzula stempla bankowego - Klauzula miejsca ubezpieczenia - Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc - Klauzula rozliczenia składek - Klauzula ratalna Ubezpieczenie komunikacyjne Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy wg załącznika B Zakres ubezpieczenia: OC, AutoCasco, Kradzież, NW (suma ubezpieczenia NNW: zł) Wykupiony udział własny, zniesiona amortyzacja części. Suma ubezpieczenia w wartości brutto. Włączenie klauzul dodatkowych: - Klauzula prolongaty - Klauzula stempla bankowego - Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pojeździe - Klauzula ratalna - Klauzula rozliczenia składki - Klauzula zwrotu składki - Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia

15 Treść klauzul Klauzula reprezentantów załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi on odpowiedzialność z wyjątkiem osób Kierownictwa Szpitala, do których zalicza się Dyrektora, jego Zastępców i Pełnomocników. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel obejmuje automatycznie ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, każde nowo nabyte środki trwałe lub środki trwałe, których wartość wzrosła w skutek modernizacji, inwestycji. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się automatycznie od dnia przyjęcia środków trwałych do ewidencji, ukończenia modernizacji, bądź inwestycji lub od dnia przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków, w zależności, która z tych sytuacji zajdzie wcześniej. Ochrona, o której mowa wyżej obejmuje nowe mienie o wartości do 20% wartości środków trwałych. Ubezpieczony zobowiązany jest do zgłoszenia aktualnej wartości środków trwałych w terminie 30 dni od daty zakończenia okresu ubezpieczenia. W terminie 30 dni od daty zgłoszenia nastąpi rozliczenie składki. Klauzula szkody w wyniku przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie polisy rozszerzona zostaje na szkody powstałe wskutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze powstałe w ubezpieczonym mieniu. Klauzula prolongaty załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, iż brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej płatności nie może być podstawą do odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy ani skutkować brakiem, bądź wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku wpłaty raty w ustalonym terminie Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do natychmiastowego uregulowania płatności i ustali kolejny termin płatności składki lub jej raty, nie krótszy niż 7-dniowy i powiadomi o tym Ubezpieczającego na piśmie. Odstąpienie (rozwiązanie) jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki lub jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. W przypadku dokonania wpłaty zaległej raty składki w ustalonym wyżej terminie ciągłość ochrony zostaje zachowana bez żadnych przerw. Klauzula stempla bankowego załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę znajdującą się na przelewie bankowym Ubezpieczającego, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki pieniężne do zrealizowania przelewu. Klauzula dewastacji załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że ochroną ubezpieczeniową objęte są lokale, budynki i budowle oraz znajdujące się w nim mienie (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji pod warunkiem, że są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące w miejscu ubezpieczenia za wystarczające. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pojeździe

16 załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe ubezpieczanych pojazdów za wystarczające. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące w miejscu ubezpieczenia za wystarczające. Klauzula niedoubezpieczenia załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że w przypadku szkody zasada proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120 % sumy ubezpieczenia tego mienia określonej w polisie i wynikającej z dokumentów ewidencyjnych Ubezpieczającego. Klauzula drobnych robót budowlano-montażowych. załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel pokrywa szkody w budynkach, budowlach w stadium budowy, maszynach, urządzeniach w czasie budowy, montażu, renowacji naprawy, o ile: 1. Prowadzone prace nie wymagają zgody odpowiednich organów władzy w rozumieniu Prawa Budowlanego. 2. Nie powstały na wskutek jednego z poniżej wymienionych zdarzeń - Katastrofy budowlanej, przeprowadzaniem prac budowlano montażowych niezgodnie z planami architektonicznymi i/lub sztuką budowlaną, - zastosowaniem złych lub wadliwych materiałów, niewłaściwym wykorzystaniem lub złym lub wadliwym wykonaniem instalacji, - Niewłaściwego montażu, rozruchu przeprowadzonego wbrew instrukcji producenta i/lub dostawcy, błędów montażowych, awarii urządzeń, - Niewłaściwego zabezpieczenia mienia otaczającego przed skutkami prowadzonych prac, które z racji niewłaściwego wykonania miały bezpośredni wpływ na zniszczenie lub uszkodzenie mienia otaczającego (budynku). Łączny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciel na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł Klauzula miejsca ubezpieczenia załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że miejscem ubezpieczenia są wszystkie lokalizacje, które będą użytkowane i administrowane przez Ubezpieczającego na terenie RP. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że automatyczną ochroną ubezpieczeniową będą objęte wszystkie nowe placówki, powstałe w wyniku prowadzonej działalności przez Ubezpieczonego. Klauzula rozliczenia składek załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że wszelkie rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula ratalna załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że w przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie

17 potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych dotychczas rat składki, które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia. Klauzula zwrotu składki załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia będzie wypłacany bez potrącenia kosztów manipulacyjnych. Rozliczenie składki dokonywane będzie proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, który liczy się w dniach poczynając od dnia następnego po wygaśnięciu odpowiedzialności, nawet w przypadku gdy w okresie ubezpieczenia AC i NNW wystąpiło zdarzenie w związku, z którym Ubezpieczyciel wypłacił lub jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że wszystkie polisy dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego będą miały okres ubezpieczenia ważny do , natomiast w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, umowy których roczny okres ubezpieczenia będzie wykraczał poza datę zostaną z dniem rozwiązane. Składka będzie naliczana za faktyczny okres udzielonej przez Ubezpieczyciela ochrony w systemie pro rata temporis za każdy dzień ochrony.

18 Załącznik B Wykaz pojazdów należących do Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem L.p. Marka Model Numer rejestracyjny Typ Pojemność Rok produkcji Zabezpieczenia Wartość Zakres 1. Volksvagen Transporter 1,9 D KTT H561 sanitarka Immobiliser ,00 zł AC, NW, OC 2. Volksvagen T-4 1,9 TD NAJ 2190 osobowy Immobiliser ręczna blokada skrzyni biegów ,00 zł AC, NW, OC Załącznik nr 1... Pieczęć wykonawcy Formularz Ofertowy 1. Działając w imieniu w/w Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem na następujących warunkach: Lp. Rodzaj ryzyka Składka 1 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 2 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem 4 Ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie AC, OC, NW 5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna zł/ zł Składka razem 2. Okres ubezpieczenia: Składka będzie płatna w 6 (słownie: szczęściu równych ratach, płatnych co 2 (dwa) miesiące, z końcem miesiąca, na który przypada płatność. 4. W przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) stawki składek będą nie wyższe niż zastosowane w pierwotnie zawartych umowach ubezpieczenia. 5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert. 6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w SIWZ 7. Załączniki do oferty: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 3 Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Załącznik nr 4 Informacje dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie AC, OC, NNW Załącznik nr 5 Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 6 - Oświadczenie oferenta Pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. V ust. 1. potwierdzające spełnienie warunków określonych w punkcie IV SIWZ... Data i podpis Wykonawcy

19 Załącznik 2 Pieczęć Wykonawcy Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Oferujemy ubezpieczenie Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem określone w SIWZ w następującym zakresie obejmującym szkody powstałe w wyniku: Ryzyka Ryzyka podstawowe (FLEXA) - ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie (w tym ogrodzenie), Ryzyka dodatkowe: huragan, deszcz nawalny, grad, dym, huk ponaddzwiękowego, trzęsienie ziemi, śnieg, powódź, zalanie przez wydostanie się wody lub innej cieczy lub pary z urządzeń c.o., wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, szkody powstałe w skutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami Szkody w wyniku przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi: Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie polisy rozszerzona zostaje na szkody powstałe wskutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze powstałe w ubezpieczonym mieniu. Podlimit zł na jedno wszystkie zdarzenia. Składka za 12-miesięczny okres ubezpieczenia wynosi:...zł Franszyza i udział własny: Franszyza redukcyjna: Nie/Tak...Zł Udział własny: Nie/Tak...Zł Franszyza integralna: Nie/Tak...Zł... (podpis i pieczątki Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela)

20 Załącznik 3 Pieczęć Wykonawcy Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji Oferujemy ubezpieczenie Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem, w następującym zakresie obejmującym szkody powstałe w wyniku: określone w SIWZ Ryzyka Kradzież z włamaniem i rabunek Dewastacja (wandalizm) rozumiane jako celowe zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu dostania się do lokalu) Składka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia wynosi:...zł Franszyza i udział własny: Franszyza redukcyjna: Nie/Tak...Zł Udział własny: Nie/Tak...Zł Franszyza integralna: Nie/Tak...Zł... (podpis i pieczątki Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ) na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zamawiającego

Charakterystyka Zamawiającego Lokalizacja: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, znak sprawy: PN-02/USOR_ZAKOP/2014 Charakterystyka Zamawiającego Załącznik nr 1 do SIWZ Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 01/06/U/2012

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 1 I. Informacje o Zamawiającym. Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Adres: 86-200 Chełmno, ul. Plac Rydygiera 1 NIP: 875-135-04-14 Regon: 000310025 Faks: (0 56) 677 26 07 Tel.: (0 56) 677 27 10

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. Morawica, 10.06.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP.271.33.2014.MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony na wybór ubezpieczyciela mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o.

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. A. Struga 45 tel. 42 715-12-95 fax. 42 715-27-61 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątkowe, OC

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo