1. List Prezesa Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Organizacja Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Działalność Fundacji...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. List Prezesa Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego.. 5. 2. Organizacja Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego.. 6. 3. Działalność Fundacji..."

Transkrypt

1 Raport z działalności 2011

2

3 3 Spis treści: 1. List Prezesa Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Organizacja Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Rada Programowa Zarząd Biuro Członkowie Fundacji Reprezentacja resortów Członkostwo banków fundacyjnych Członkostwo stowarzyszone Bankowo resortowe grupy robocze Skład grup roboczych Posiedzenia grup roboczych Fundacji Działalność Fundacji Realizacja celów statutowych Charakterystyka działalności Fundacji przedstawiona w ujęciu tematycznym Nowe regulacje w zakresie wymogów kapitałowych dla banków Klimat hipoteczny w Polsce Responsible Lending & Borrowing nowy kierunek konsultacji w UE Udział w pracach badawczych na poziomie europejskim Ustawa o kredycie konsumenckim zwiększenie stopnia ochrony konsumenta hipotecznego Kredyty walutowe Projekt LGD Refinansowanie portfela hipotecznego Monitorowanie statystyk Nowa Hipoteka Hipoteka odwrócona List zastawny Stanowiska zajęte przez Fundację w procesie społecznych konsultacji aktów prawnych Zmiana Ustawy Prawo bankowe i zmiana Ustawy o kredycie konsumenckim (w zakresie dot. spreadów walutowych) Zmiana Ustawy o kredycie konsumenckim (implementacja Dyrektywy o kredycie konsumenckim) Nowelizacja Rekomendacji S Komisji nadzoru Finansowego Zmiany w Programie Rodzina na Swoim Ustawa o kredycie konsumenckim Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego... 39

4 Ustawa o timeshare Dalsze kroki w zakresie hipoteki odwróconej Finansowanie i nabywanie mieszkań deweloperskich Orzecznictwo kluczowe dla finansowania hipotecznego Internetowa rewolucja w księgach wieczystych Zbieranie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji w zakresie finansowania hipotecznego Wydawnictwa i publikacje Fundacji Strona internetowa Fundacji Zbiory biblioteczne Nowy Członek Fundacji Działalność szkoleniowa Seminaria Obchody 20 lecia Fundacji dorobek i doświadczenie Fundacji wobec wyzwań bieżących Szkolenia i warsztaty w przygotowaniu Kurs Wycena dla celów kredytu hipotecznego XIV edycja Udział członków Fundacji w konferencjach i spotkaniach kalendarium Forum Europejskie Sprawozdania składane przez Fundację... 56

5 5 1. LIST PREZESA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO Rok 2011 był dla sektora finansowego czasem rewolucyjnych zmian w otoczeniu prawnym kluczowym dla prowadzenia biznesu hipotecznego. Istotnymi zagadnieniami, nad którymi pracowali także przedstawiciele Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego były: reforma Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, prace nad wdrożeniem Ustawy o kredycie konsumenckim, przygotowanie Ustawy deweloperskiej oraz kontynuacja prac na forum europejskim głównie w odniesieniu do nowelizacji Dyrektywy o wymogach kapitałowych oraz tzw. Dyrektywy hipotecznej. W CENTRUM UWAGI: OCHRONA KONSUMENTA W 2011 r. Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego kontynuowała intensywne prace nad wdrożeniem Ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie stosowanym dla kredytów hipotecznych. O ile w latach wcześniejszych nasze działania koncentrowały się na wypracowaniu wzorca Formularza Informacyjnego dla kredytu hipotecznego, to w 2011 r. główne wysiłki Fundacji skoncentrowano na wypracowaniu wspólnej dla sektora metodologii wypełnienia Formularza. Ponadto, eksperci Fundacji służyli swym instytucjom członkowskim asystą przy pracach nad interpretacją ustawy, co ostatecznie dało swój wyraz w publikacji Rekomendacji Wdrożeniowej dot. Ustawy o kredycie konsumenckim. Obok prac nad ustawą, Fundacja prowadziła także prace w zakresie wdrożenia w bankach znowelizowanej Rekomendacji S KNFu. Wobec zidentyfikowania przez ekspertów Fundacji niejasności w regulacji, wystąpiliśmy do KNF w celu doprecyzowania spornych kwestii. W rezultacie podjętych działań, Fundacja opracowała i przesłała bankom kolejną Rekomendację Wdrożeniową dot. zapewnienia spójności Rekomendacji S z innymi aktami. Jednocześnie Fundacja prowadziła intensywne prace dotyczące ochrony konsumenta hipotecznego, także na forum europejskim co było związane w opublikowaniem projektu Dyrektywy w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. Fundacja przygotowała stanowisko do przedmiotowego aktu, zaś dalsze prace nad tekstem projektu prowadzono dzięki aktywności w gremiach Europejskiej Federacji Hipotecznej. Ten kierunek działań będzie kontynuowany także w 2012 roku. KONTYNUACJA PRAC W ZAKRESIE REFORMY WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH Kluczowym dla sektora hipotecznego zagadnieniem jest kontynuowany wątek nowelizacji Dyrektywy o wymogach kapitałowych (CRD 4). Punktem zapalnym, intensywnie dyskutowanym podczas konsultacji, pozostaje kwestia skutków wprowadzenia do regulacji nowych wymogów płynnościowych, których realizacja byłaby dla polskiego sektora problematyczna. Nowym wątkiem w dyskusji w 2011 roku stała się natomiast propozycja uzależnienia stosowania przez sektor obniżonych wag ryzyka dla kredytów zabezpieczonych na nieruchomości pod warunkiem wykazania niskiego poziomu strat na tej części portfela kredytowego. Z satysfakcją odnotowaliśmy, że zgłoszone przez polską delegację uwagi i zastrzeżenia w tym zakresie stały się jednym z kluczowych punktów stanowiska EFH do dyrektywy, której procesowanie będzie trwało w 2012 roku. dr Agnieszka Tułodziecka Prezes Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego

6 6 2. ORGANIZACJA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego została założona w 1991 roku przez ówczesnego ministra finansów Leszka Balcerowicza w celu wspierania budowy sprawnego systemu kredytowania hipotecznego w Polsce. Członkami Fundacji są dziś przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Narodowego Banku Polskiego, oraz banków, które swoją działalnością obejmują ponad 80% rynku kredytowego. Realizując swoje cele statutowe Fundacja wypracowuje w powołanych przez nią bankowo resortowych grupach roboczych propozycje rozwiązań najważniejszych problemów, w szczególności związanych z szeroko pojętymi problemami finansowania hipotecznego i hipoteki jako instrumentu zabezpieczenia na nieruchomości, a w szczególności bankowości hipotecznej. Nasza działalność nakierowana jest również na rozwój rynku kapitałowego, papierów dłużnych, papierów opartych na kredytach hipotecznych listów zastawnych, obligacjach hipotecznych, rozwój rynku wtórnego, MBS (sekurytyzacja), finansowanie deweloperów, produkty ubezpieczeniowe wspierające rynek hipoteczny, właściwą wycenę nieruchomości dla celów kredytu hipotecznego. Fundacja organizuje seminaria poświęcone szeroko rozumianej problematyce bankowości hipotecznej oraz finansowania hipotecznego. Celem Fundacji jest wszechstronna działalność, w tym naukowa, badawcza, oświatowa, wydawnicza zmierzająca do wprowadzenia, udoskonalenia, usprawnienia funkcjonowania w systemie finansowobankowym i prawno instytucjonalnym długoterminowych kredytów i pożyczek w oparciu o wykorzystanie różnych form zabezpieczenia na nieruchomości oraz różnych sposobów refinansowania. Celem jest również przygotowanie i opiniowanie aktów prawnych w zakresie służącym osiągnięciu powyższych celów jak również popularyzowanie wiedzy o warunkach rozwoju i rozwiązaniach dotyczących powyższych instrumentów dla osiągnięcia ich szerokiego stosowania w gospodarce polskiej. Schemat organizacyjny Fundacji RADA PROGRAMOWA GRUPY ROBOCZE ZARZĄD BIURO

7 Rada Programowa Do kompetencji Rady Programowej należy: podejmowanie uchwał dotyczących ogólnego programu działań, zatwierdzanie rocznych sprawozdań zarządu z działalności fundacji oraz udzielanie absolutorium zarządowi, powoływanie i odwoływanie zarządu oraz podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w radzie, podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i likwidacji fundacji. W Radzie Programowej reprezentowane są właściwe dla problematyki kredytu Hipotecznego resorty oraz grupy podmiotów reprezentujące rynek: RESORTY Ministerstwo Finansów Ministerstwo Sprawiedliwości Narodowy Bank Polski KREDYTODAWCY HIPOTECZNI BANKI WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI INSTYTUCJE SEKTORA UBEZPIECZEŃ INSTYTUCJE ZAGRANICZNE Osobowy skład RADY PROGRAMOWEJ oraz instytucje delegujące: Marek Wąsowicz Piotr Cyburt Henryk Bąk Remigiusz Falkowski Michał Glinka Sven Torsten Kain Grażyna Kołodziejska Andreas Luckow Jacek Łaszek Łukasz Molenda Piotr Piłat Dorota Podgrocka Stępień Wojciech Sass Tadeusz Swat Jerzy Tofil Wojciech Widenka Narodowy Bank Polski (przewodniczący) BRE Bank Hipoteczny S.A. (wiceprzewodniczący) Członek Rady od 1991 r. Bank Pekao S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. Eurohypo AG Ministerstwo Sprawiedliwości Związek Niemieckich Banków Listu Zastawnego Narodowy Bank Polski Bank Zachodni WBK S.A. Ministerstwo Finansów BRE Bank S.A. Bank BGŻ S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Pekao Bank Hipoteczny S.A. ING Bank Śląski S.A. Obserwatorzy posiedzeń Rady Programowej: Irena Herbst Tadeusz Hołyński Robert Dębecki TU Europa S.A. PZU S.A.

8 8 Prezydium RADY PROGRAMOWEJ prof. Marek Wąsowicz Narodowy Bank Polski Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Piotr Cyburt BRE Bank Hipoteczny S.A. Wiceprzewodniczący Rady Programowej Fundacji Struktura głosów Rady Programowej 31% 69% Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski Członkowskie instytucje finansowe

9 9 Skład RADY PROGRAMOWEJ oraz instytucje delegujące cd. Henryk Bąk Członek Rady od 1991 r. Tadeusz Swat PKO BP S.A. Wojciech Sass Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Piotr Piłat Ministerstwo Finansów Sven Torsten Kain Eurohypo AG Andreas Luckow Związek Niemieckich Banków Listu Zastawnego

10 10 Jacek Łaszek Narodowy Bank Polski Łukasz Molenda Bank Zachodni WBK S.A. Michał Glinka Raiffeisen Bank Polska S.A. Wojciech Widenka ING Bank Śląski S.A. Jerzy Tofil Pekao Bank Hipoteczny S.A. Tadeusz Hołyński TU Europa S.A.

11 11 Rada Programowa Fundacji odbyła w 2011 r. 3 posiedzenia: 72 posiedzenie Rady Programowej było poświecone sprawom zamknięcia roku 2011 oraz wytyczeniu nowej perspektywy programowej oraz bieżącym zmianom reprezentacji z ramienia Fundacji w Brukseli. 73 posiedzenie Rady Programowej było poświecone następującym zagadnieniom: 1. Sprawy członkostwa w Europejskiej Federacji Hipotecznej. Reprezentacja Fundacji w Europejskiej Federacji Hipotecznej w kadencji (REASUMPCJA REPREZENTACJI PL rynku hipotecznego i listów zastawnych) 2. Projekt budżetu Fundacji na 2012 r. i perspektywa lat , w tym finansowanie składki za członkostwo PL w strukturach EFH/ ECBC 3. Bieżące negocjowane punkty regulacji europejskich mające wpływ na potencjał i ryzyko polskiego rynku hipotecznego/priorytety prac w biurze i grupach roboczych Fundacji Rekonstrukcja fundacyjnej grupy ekonomicznej zapewnienie zaplecza prac analitycznych dla realizacji postulowanych przez Fundację kwestii dot. negocjowanych przepisów europejskich w kontekście wpływu na polski biznes hipoteczny; w szczególności: preferencyjna waga ryzyka dla kredytu hipotecznego w CRD4 kwestia dostępności i pozyskiwania danych dot. strat na portfelu, potrzeba doprecyzowania zapisów Dyrektywy w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego podejścia do rynku polskiego wymogi płynnościowe w CRD4 potrzeba wykazania wpływu wymogów płynności krótko i długoterminowej na cenę produktu wymogi płynnościowe w CRD4 możliwości sprostania wymogom płynności zwłaszcza długoterminowej w ujęciu banków uniwersalnych i specjalistycznych podwyższenie wymogów kapitałowych w CRD4 potrzeba wykazania wpływu wymogów na cenę produktu prace nad nową Dyrektywą hipoteczną wpływ na dostępność i cenę produktu kwestia rozszerzonych wymogów informacyjnych, potrzeba edukacji pracowników, możliwe wydłużenie procedur kredytowych rynkowe implikacje Solvency II ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw inwestowania na rynku nieruchomości komercyjnych postępy w realizacji projektu LGD Grading

12 12 74 posiedzenie Rady Programowej było poświecone następującym zagadnieniom: 1. PRAWO UNIJNE nowości i symulacje bankowe efektu biznesowego wdrożeń w Polsce, finał polskiej prezydencji. 2. Biznes hipoteczny w Polsce najnowsze zmiany w otoczeniu regulacyjnym i ich implementacja podsumowanie Rekomendacji Wdrożeniowych Fundacji (bezpieczna dla banków implementacja najnowszych przepisów i obowiązków). 3. Projekt badawczy Fundacji/Hyprating pod skrótowa nazwą LGD Grading prezentacja I etapu wyników badania w oparciu o dane zebrane przez Fundację wśród banków członkowskich prezentacja: p. Reinera Luxa Dyrektora Generalnego Hyprating: 4. Sprawy bieżące: proces przygotowywania zgodnie z poleceniem nadzoru bankowego planów i strategii działań banków na 2012r. i lata kolejne Matryca i system oceny punktowej czynników wpływających na dynamikę portfela hipotecznego w odniesieniu do zmian otoczenia regulacyjnego. 5. FUNDING: Zapewnienie długoterminowych źródeł kapitału refinansowego dla kredytu hipotecznego podsumowanie i priorytety operacyjnych działań Fundacji dla realizacji postulatów systemowych (wnioski z prac gremiów Fundacji )

13 Zarząd Do kompetencji ZARZĄDU należy prowadzenie wszelkich spraw Fundacji, nie zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady Programowej. Zarząd odpowiedzialny jest przede wszystkim za wdrażanie zadań statutowych i programu działań uchwalonych przez Radę Programową. Zarząd reprezentuje Fundację oraz stanowiska wypracowane w grupach roboczych na zewnątrz. W skład ZARZĄDU Fundacji wchodzą: Agnieszka Tułodziecka Prezes Fundacji Izabela Heropolitańska Członek Zarządu Paweł Kuglarz Członek Zarządu

14 Biuro Agnieszka Nierodka Ekonomista Anna Klukowska Dyrektor administracyjny Joanna Kornas Prawnik Krzysztof Klukowski Sekretarz biura

15 Członkowie Fundacji REPREZENTACJA RESORTÓW Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/ Warszawa tel Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie Warszawa tel Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, Warszawa, tel CZŁONKOSTWO BANKÓW FUNDACYJNYCH Eurohypo AG Helfmann Park 5, Eschborn tel: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grzybowska 53/ Warszawa tel Związek Niemieckich Banków Listu Zastawnego Georgenstr Berlin tel BRE Bank Hipoteczny S.A. Al. Armii Ludowej Warszawa tel.: do 01 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ul. Puławska Warszawa, tel.: Pekao Bank Hipoteczny S.A. ul. Domaniewska 39A Warszawa tel Bank Zachodni WBK S.A. ul. Rynek 9/ Wrocław tel Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna Warszawa tel: ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska Katowice tel Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel BRE Bank S.A. ul. Senatorska Warszawa tel CZŁONKOWSTWO STOWARZYSZONE PZU S. A. al. Jana Pawła II Warszawa tel TU Europa S.A Wrocław, Ul. Powstańców Śląskich 2 4 tel

16 Bankowo resortowe grupy robocze GRUPY ROBOCZE powołane zostały przez Radę Programową Fundacji. W 2011 r. ich struktura dopasowana jest do bieżących potrzeb realizowania zadań programowych Fundacji. STRUKTURA grup w 2011 r. jest następująca: 1. Grupa robocza Ramy prawne dla kredytu hipotecznego. 2. Grupa robocza Ekonomiczne aspekty kredytu hipotecznego. 3. Grupa robocza Wycena nieruchomości dla celów bankowych. 4. Grupa robocza Banki hipoteczne. 5. Grupa robocza Ochrona konsumenta. 6. Grupa robocza Banki i Deweloperzy grupa ad hoc. 7. Grupa robocza Refinansowanie portfeli hipotecznych. 8. Komitet ds. Pulowania Wierzytelności Hipotecznych. 9. Grupa robocza (ad hoc) Ubezpieczenia w kontekście kredytów hipotecznych. Grupy robocze jest to rodzaj gremium dla danego tematu, na którym spotykają się eksperci z dziedzin dotyczących przedmiotów omawianych na grupach przykładowo prawnicy odpowiedzialni za zmiany procedur w związku z nowelizacją czy osoby wdrażające nowe wymogi rekomendacji. Zakres tematów najczęściej obejmuje problemy zgłaszane przez samych członków grup jako reprezentantów Instytucji Członkowskich Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego. Jeżeli istniej zagadnienie budzące wątpliwości i bank chciałby go przedyskutować zgłasza problem do Fundacji, która w zależności od możliwości udziela odpowiedzi lub też właśnie wnosi takie zagadnienie na obrady grupy. Grupy wypracowują rozwiązania lub też stwierdzają luki w obowiązującym prawie i formułują postulaty legislacyjne, prowadzą również badania rynku. Oprócz trybu posiedzenia grupy wiele kwestii konsultują w trybie roboczym za pomocą korespondencji e mail. Grupy spotykają się w zależności od bieżących potrzeb. Udział w grupie nie wiąże się oczywiście z żadnymi dodatkowymi opłatami ani obowiązkami. Jest natomiast cenną możliwością przedyskutowania problemów z innymi bankami oraz przedstawicielami resortów i daje możliwość ustalenia wspólnej, bezpiecznej praktyki postępowania. W zależności od tematu i decyzji na posiedzenie grupy zapraszani są przedstawiciele NBP, KNF, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów i inni eksperci. Rada Programowa Fundacji zaaprobowała zasadę w zakresie komunikacji elektronicznej, która będzie spełniała obowiązek informacyjny Fundacji względem członków Rady Programowej oraz członków grup roboczych, tj. przekazywania informacji członkom grup roboczych lub Radzie Programowej mailowo oraz poprzez zamieszczenie danego materiału na stronie internetowej Rada Programowa uznała zasadę milczącej zgody, a więc brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie oznacza potwierdzenie stanowiska będącego treścią danego wystąpienia konsultacyjnego Fundacji i przyjęcie, iż dane stanowisko jest wyrazem stanowiska instytucji członkowskiej Fundacji. W celu usprawnienia prac grup roboczych Fundacji Rada Programowa przyjęła zasady: podwójnej reprezentacji w grupach roboczych (z jednej instytucji członkowskiej; Fundacja może wykreślić ze składu grupy roboczej osobę, która była nieobecna na trzech z ostatnich pięciu posiedzeń danej grupy roboczej. Czynnikiem mobilizującym obecność w ustalonym gronie przedstawicieli jest sporządzanie notatek z posiedzeń grup z podaniem listy obecnych i każdorazowe przesyłanie ich do wiadomości członka Rady Programowej; dystrybucji i aktualizacji opracowań przygotowywanych przez Fundację w szczególności informacji dla konsumentów, przekazywanych przez banki członkowskie.

17 17 AKTYWNOŚĆ REPREZENTANTÓW POLSKIEGO BIZNESU HIPOTECZNEGO I FUNDACJI (VIA EUROPEJSKA FEDERACJA HIPOTECZNA/BRUKSELA ) BANKI I INSTYTUCJE CZŁON KOWSKIE EMF Delegacje DYREKTYWY Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Bank Pekao S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Pekao Bank Hipoteczny S.A. BRE Bank Hipoteczny S.A. BRE Bank S.A. Eurohypo AG Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. Związek Niemieckich Banków Listu Zastawnego (Verband deutscher Pfandbriefbanken) ING Bank Śląski SA Reprezentacja resortów Narodowy Bank Polski Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Finansów Członkowie stowarzyszeni Agnieszka Tułodziecka Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego, Koordynator EMF Jacek Obłękowski PKO Bank Polski S.A. Wiceprezydent EMF Robert Pikuła BZ WBK S.A. National expert, Członek Executive Committee EMF Belgium Czech Republic France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Luxembourg Netherlands Poland Portugal Romania Spain Sweden United Kingdom Denmark Estonia, Latvia & Lithuania KE EBIC PE TU Europa S.A. PZU S.A. Izabela Makowska BRE Bank Hipoteczny S.A. Członek Komitetu Prawnego EMF ECBC Piotr Cyburt BRE Bank Hipoteczny S.A. Członek ECBC UCHWAŁY RADY PROGRAMOWEJ FUNDACJI POWOŁUJĄCE REPREZENTACJĘ PL W EMF /BRUKSELA PREZENTACJA POLSKIEGO RYNKU NA TLE UE

18 SKŁAD GRUP ROBOCZYCH Grupa Robocza Ramy prawne dla kredytu hipotecznego Przewodniczący: Izabela Makowska BRE Bank Hipoteczny S.A. Grupa Robocza Ekonomiczne aspekty kredytu hipotecznego Przewodniczący: brak Grupa Robocza Wycena nieruchomości dla celów bankowych Przewodniczący: brak Grupa Robocza Banki hipoteczne Przewodniczący: brak Grupa Robocza Ochrona konsumenta Przewodniczący: Bożena Jaźwińska Bank BGŻ S.A. Grupa Robocza Banki i Deweloperzy Przewodniczący: brak Grupa Robocza Refinansowanie portfeli hipotecznych Przewodniczący: Piotr Cyburt BRE Bank Hipoteczny S.A. Komitet ds. Pulowania kredytów hipotecznych Przewodniczący: Jerzy Tofil Pekao Bank Hipoteczny S.A POSIEDZENIA GRUP ROBOCZYCH FUNDACJI Posiedzenia grupy roboczej Ochrona konsumenta Posiedzenie 11 maja 2011 r. Posiedzenie 12 września 2011 r. Posiedzenie 7 grudnia 2011 r. Obszary działania: W 2011 roku główny nacisk w pracach Grupy Roboczej Ochrona konsumenta położony był na kwestię nowelizacji Ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie obejmującym kredyty hipoteczne. W pierwszej kolejności dyskutowano nad możliwym kształtem Formularza Informacyjnego dla kredytu hipotecznego w ramach współpracy z UOKiK Fundacja Hipoteczna była zaangażowana w jego opiniowanie. Po przyjęciu tekstu ustawy, członkowie Grupy koncentrowali się nad wypracowaniem wspólnej metodologii wypełniania Formularza Informacyjnego. Ponadto, delegaci do grupy roboczej Ochrona konsumenta opiniowali i współtworzyli stanowiska Fundacji zajmowane w odniesieniu do aktów mających znaczenie dla obszaru relacji banku z klientem w szczególności należy tu wspomnieć o pracach w zakresie Dyrektywy hipotecznej (będą kontynuowane w 2012 roku) oraz o stanowisku Fundacji wobec znowelizowanej Rekomendacji S KNF. Efekty prac: Realizując cel statutowy Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego, tj. współtworzenie i monitorowanie prawnej infrastruktury dla kredytu hipotecznego w Polsce, w ramach zapoczątkowanego na 69 posiedzeniu Rady Programowej Fundacji projektu Modelowe rozwiązania procedur wypełniających obowiązki banków, wynikające z przepisów nadzorczych i ustawowych, Fundacja przy udziale Grup Roboczych rozpoczęła w 2011 roku inicjatywę publikowania Rekomendacji Wdrożeniowych wskazówek praktycznych, przesądzających zgłoszone przez banki wątpliwości interpretacyjne.

19 19 Dzięki pracom Grupy Roboczej w 2011 r. Fundacja przygotowała 2 Rekomendacje Wdrożeniowe: Rekomendację Wdrożeniową dot. zapewnienia spójności znowelizowanej Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego z innymi regulacjami (SYGN _RWF/REKS2/AN) Rekomendację Wdrożeniową dot. wdrożenia Ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie przewidzianym dla kredytów zabezpieczonych hipoteką (SYGN _RWF/UKK/AN) Omawiane zagadnienia: a) W zakresie Rekomendacji Wdrożeniowej dot. Rekomendacji S KNF opracowane zalecenia udzielają odpowiedzi m.in. na następujące pytania: 1. Czy do procedur bankowych należy wprowadzić standard pobierania od kredytobiorcy hipotecznego deklaracji, iż zobowiązuje się nie obciążać bez zgody banku nieruchomości (zalecenie Rekomendacji S II) wobec określenia przepisami prawa hipotecznego, że takie zastrzeżenie jest niedopuszczalne? 2. Jaką strukturę organizacyjną odnośnie funkcji sprzedaży, pomiaru ryzyka i monitoringu ekspozycji: 2 czy 3 stopniową należy przyjąć w banku w związku z zaleceniem Rekomendacji SII? b) W zakresie Rekomendacji Wdrożeniowej dot. Ustawy konsumenckiej opracowane zalecenia udzielają odpowiedzi m.in. na następujące pytania: 1. Jaki jest optymalny moment przekazania Formularza Informacyjnego? 2. Szereg pytań dot. interpretacji wymogów Formularza Informacyjnego, m.in.: Tryb przekazywania i potwierdzenia przekazania Formularza; Przekazywanie informacji przedumownej w zakresie nieobjętym Formularzem Jak przedstawia się ujęcie kosztów kredytu w Formularzu Kredytowanie opłat i prowizji ujęcie w całkowitej kwocie kredytu W celu rozpowszechnienia standardów w całym sektorze hipotecznym, umożliwiające jednolity sposób wdrożenia regulacji instytucje członkowskie Fundacji wyraziły zgodę na udostępnienie wyników prac także bankom pozostającym poza strukturami Fundacji Rekomendacje Wdrożeniowe zostały rozesłane do całego sektora bankowego. Posiedzenia grupy roboczej Ramy prawne dla kredytu hipotecznego 37. posiedzenie, 25 stycznia 2011 r. 38. posiedzenie, 14 czerwca 2011 r. 39. posiedzenie, 7 września 2011 r. 40. posiedzenie, 29 listopada 2011r. Obszary działania: Działająca przy Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego grupa prawna, w roku 2011r. zajmowała się intensywnie zagadnieniami związanymi przede wszystkim z wdrożeniem i rozwiązywaniem pojawiających się sporów prawnych odnośnie nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która miała miejsce w lutym 2011r. Praktycznego zastosowania nowych instytucji, jak i związanego z nimi ryzyka. Na jednym z posiedzeń, członkowie grupy prawnej wraz z niemieckimi ekspertami i przedstawicielami Verband deutscher Pfandbriefbanken, starali się odpowiedzieć na pytania partnerów niemieckich do znowelizowanej ustawy. Dyskutowane były również sposoby efektywniejszego wdrożenia procedur i ustalenie właściwego postępowania w bankach. Grupa działała także w innych obszarach. M.in. przedstawiła postulaty dotyczące projektu założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, jak i pochyliła się dokładniej nad trudnym zagadnieniem upadłości konsumenta. Mając na względzie przyjrzenie się problemom praktyki notarialnej Fundacja zorganizowała spotkanie w tym temacie z przedstawicielami notariatu. W ostatnich miesiącach 2011 roku grupa zwróciła szczególną uwagę na wchodzącą w życie 29 kwietnia 2012 roku Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego w skrócie nazywaną Ustawą deweloperską. Aby odpowiedzieć na szereg pytań rodzących się już na długo przed wejściem w życie ustawy Fundacja pod koniec listopada zorganizowała w swojej siedzibie

20 20 spotkanie na które zaproszeni zostali zarówno teoretycy prawa, przedstawiciele banków hipotecznych jak i deweloperzy. Omawiane zagadnienia: Nowelizacja Ustawy o księgach wieczystych i hipotece analiza nowych przepisów, opracowanie procedur wdrożeniowych dla banków, identyfikacja ryzyk i potencjalnych wykorzystań, opracowanie wzorcowych wniosków o dokonywanie wpisów hipoteki do księgi wieczystej. Przeglądarka ksiąg wieczystych online zastosowanie w procedurach bankowych. Rola administratora hipoteki Opróżnione miejsce hipoteczne Hipoteka odwrócona Hipoteka w upadłości. Wzorce wdrożeniowe w zakresie regulacji konsumenckich. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego analiza nowych przepisów, opracowanie procedur wdrożeniowych dla banków, identyfikacja ryzyk i potencjalnych wykorzystań. Opracowanie wzorcowych, sporządzanych przez deweloperów arkuszy informacyjnych dla klientów Efekty prac: Dzięki pracom grupy roboczej, wspólnym dyskusjom i wymianie poglądów członkom grup roboczych Fundacji na rzecz kredytu hipotecznego udało się odpowiedzieć na szereg pytań i wątpliwości związanych ze znowelizowanymi ustawami. Dzięki zaangażowaniu ze strony wielu praktyków udało się wypracować najwłaściwsze sposoby interpretacji uchwalonych aktów prawnych. Banki członkowskie są na bieżące informowane o najnowszych planowanych zmianach w prawie oraz orzecznictwie i stanowiskach organów, co pozwala im szybko dostosować się do nowych ryzyk rynkowych. Rekomendacje wdrożeniowe Fundacji dotyczące: Zapewnienia prawidłowego zastosowania znowelizowanego prawa hipotecznego: cz. 1a. SYGN _RWF/HIP/JK/UZ Zapewnienia prawidłowego zastosowania znowelizowanego prawa hipotecznego: cz. 2. Nadzabezpieczenia hipoteczne SYGN _RWF/HIP/JK Zagadnienia z praktyki bankowej i sądowej na tle znowelizowanego prawa hipotecznego wnioski po X Ogólnopolskiej Konferencji Wieczystoksięgowej: cz. 3. SYGN _RWF/HIP/ZR Wdrożenie ustawy o kredycie konsumenckim z zakresie przewidzianym dla kredytów zabezpieczonych hipoteką SYGN _RWF/UKK/AN Zapewnienie spójnej praktyki bankowo notarialnej w zakresie kredytowania hipotecznego: SYGN _RWF/NOT/JK Posiedzenia grupy roboczej Banki hipoteczne Posiedzenie, 1 luty 2011 r. Posiedzenie, 15 listopad 2011 r. Obszary działania: Grupa robocza banków hipotecznych zajmuje się problemami z obszaru rynku kapitałowego, zarówno na poziomie europejskim, jak i polskim. Analizuje także skuteczność polskiej hipoteki jako instrumentu kluczowego z punktu widzenia zabezpieczania listów zastawnych oraz prowadzi analizy związane z ułatwieniem pulowania wierzytelności.

21 21 Efekty prac: Fundacja zorganizowała spotkanie polskich banków hipotecznych z niemieckimi ekspertami, dzięki swojej wieloletniej współpracy z Niemieckim Związkiem Banków Listu Zastawnego (Verband deutscher Pfandbriefbanken). Przeprowadzono szereg analiz, dotyczących m.in. spełniania przez polski list zastawny kryteriów obligacji zabezpieczonej w rozumieniu prawa europejskiego, skuteczności transakcji derywatowych na wypadek ogłoszenia upadłości emitenta listów zastawnych oraz optymalnego modelu prowadzenia postępowania upadłościowego w odniesieniu do banków hipotecznych (na bazie rozwiązań niemieckich). Omawiane zagadnienia: 1. Przegląd, podsumowanie i aktualizacje źródeł prawnych oraz finansowo statystycznych odnośnie do polskiego listu zastawnego (język polski, angielski, niemiecki i inne) tworzone i w dyspozycji Fundacji. 2. Zagadnienie płynności serwisowania listów zastawnych przed i po ogłoszeniu upadłości emitenta. 3. Problem instrumentów pochodnych w kontekście rejestru listów zastawnych i upadłości. 4. Transfery wierzytelności hipotecznych oraz perspektywa międzynarodowa rozwiązań.

1. List Prezesa Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego.. 5. 2. Organizacja Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego.. 7

1. List Prezesa Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego.. 5. 2. Organizacja Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego.. 7 Raport z działalności 2014 3 Spis treści: 1. List Prezesa Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego.. 5 2. Organizacja Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego.. 7 2.1. Rada Programowa...8 2.2. Zarząd... 12

Bardziej szczegółowo

Rada Rozwoju Rynku Finansowego

Rada Rozwoju Rynku Finansowego Rada Rozwoju Rynku Finansowego IV posiedzenie 7 lutego 2008 r. Materiał Informacyjny Spis treści 1. Aktualny skład Rady Rozwoju Rynku Finansowego 2. Podsumowanie dotychczasowych prac Rady Rozwoju Rynku

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do trzech kluczowych obszarów:

Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do trzech kluczowych obszarów: [Wpisz tekst] Zarząd Związku Banków Polskich 15 stycznia 2010 roku przyjął Rekomendacje dotyczące działań niezbędnych dla poprawy sytuacji w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Ich realizacja ma dookreślić

Bardziej szczegółowo

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz Lech Kurkliński Warszawa, marzec 2012 Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A, 00-490

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE L 60/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2014 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2006 rok Warszawa, kwiecień 2007 r. Opracowanie: Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zesz y t nr 229. Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków. Michał Dzieliński

MATERIAŁY I STUDIA. Zesz y t nr 229. Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków. Michał Dzieliński MATERIAŁY I STUDIA Zesz y t nr 229 Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków Michał Dzieliński Warszawa, grudzień 2008 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 4/2005

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 4/2005 e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 4/2005 www.e-finanse.com dr Jan Szczepanik Katedra Finansów i Rachunkowości Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

Artykuły publikowane w Bezpiecznym Banku są recenzowane. Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk Dr Agnieszka Alińska

Artykuły publikowane w Bezpiecznym Banku są recenzowane. Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk Dr Agnieszka Alińska ISSN 1429-2939 jest czasopismem wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku. Misją czasopisma jest wspomaganie rozwoju badań i propagowanie wiedzy z zakresu gwarancji depozytów, bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Sytuacja w sektorze bankowym w latach 1989 1997 8 2.1. Zmiany w sektorze bankowym oraz funkcje nadzoru 8 2.1.1. Funkcja licencyjna 8 2.1.2. Funkcja regulacyjna 12 2.1.3. Funkcja

Bardziej szczegółowo

SEPA POLSKA Podsumowanie działalności w roku 2007. Szczegóły Wersja Autor Data Wersja wstępna 0.1 Dominika Duziak 14.12.2007 Wersja po konsultacjach

SEPA POLSKA Podsumowanie działalności w roku 2007. Szczegóły Wersja Autor Data Wersja wstępna 0.1 Dominika Duziak 14.12.2007 Wersja po konsultacjach v0.3 (07.01.2008) SEPA POLSKA Podsumowanie działalności w roku 2007 Historia dokumentu Szczegóły Wersja Autor Data Wersja wstępna 0.1 Dominika Duziak 14.12.2007 Wersja po konsultacjach 0.2 Dominika Duziak,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści Wykaz skrótów... 4 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań związanych z zapewnieniem stabilności sektora bankowego

Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań związanych z zapewnieniem stabilności sektora bankowego N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW KBF-410-20-00/2009 Nr ewid. 21/2010/P09026/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań związanych z zapewnieniem stabilności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12 UCHWAŁA Nr 183/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wydania Rekomendacji U dotyczacej dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Bieżące problemy polityki społecznej i gospodarczej państwa

Bieżące problemy polityki społecznej i gospodarczej państwa KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Bieżące problemy polityki społecznej i gospodarczej państwa zbiór prac analitycznych i studiów przypadku opracowanych przez Słuchaczy KSAP w oparciu o badania własne,

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku hipotecznego krajów Unii Europejskiej na koniec 2007 roku, mierzona zadłużeniem z tytułu kredytów hipotecznych wyniosła 6,1 biliona

Wartość rynku hipotecznego krajów Unii Europejskiej na koniec 2007 roku, mierzona zadłużeniem z tytułu kredytów hipotecznych wyniosła 6,1 biliona GŁÓWNE WNIOSKI z V Kongresu Finansowania Nieruchomości w Krajach Europy Środkowowschodniej, Warszawa, 4-5 Grudnia 2008r. Nie stać nas na tracenie czasu. Uczestnicy rynku, banki, deweloperzy, regulatorzy,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Nabywcy listów zastawnych i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Nabywcy listów zastawnych i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 LIST PREZESA DO UDZIAŁOWCÓW Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Nabywcy listów zastawnych i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W 2011 roku zysk netto Banku osiągnął

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 wydawany na zlecenie Związku Banków Polskich ISSN 2080-878X Warszawa, kwiecień 2012 r. WYDAWCA: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A,

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

B. Problemy i poglądy. C. Konsultacje dla banków. D. Kronika. E. Miscellanea

B. Problemy i poglądy. C. Konsultacje dla banków. D. Kronika. E. Miscellanea 3 (32) 2006 czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: prof. dr hab. Władysław Baka redaktor naczelny, Kazimierz Beca, dr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań.

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Kredyty we frankach Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Raport opracowany pod kierownictwem dra Bohdana Wyżnikiewicza Warszawa Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Przemówienie Prezesa NBP prof. Marka Belki w Sejmie RP - 26 lipca 2011r.

Przemówienie Prezesa NBP prof. Marka Belki w Sejmie RP - 26 lipca 2011r. Przemówienie Prezesa NBP prof. Marka Belki w Sejmie RP - 26 lipca 2011r. Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Jako prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej mam zaszczyt przedłożyć

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo