1. List Prezesa Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Organizacja Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Działalność Fundacji...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. List Prezesa Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego.. 5. 2. Organizacja Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego.. 6. 3. Działalność Fundacji..."

Transkrypt

1 Raport z działalności 2011

2

3 3 Spis treści: 1. List Prezesa Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Organizacja Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Rada Programowa Zarząd Biuro Członkowie Fundacji Reprezentacja resortów Członkostwo banków fundacyjnych Członkostwo stowarzyszone Bankowo resortowe grupy robocze Skład grup roboczych Posiedzenia grup roboczych Fundacji Działalność Fundacji Realizacja celów statutowych Charakterystyka działalności Fundacji przedstawiona w ujęciu tematycznym Nowe regulacje w zakresie wymogów kapitałowych dla banków Klimat hipoteczny w Polsce Responsible Lending & Borrowing nowy kierunek konsultacji w UE Udział w pracach badawczych na poziomie europejskim Ustawa o kredycie konsumenckim zwiększenie stopnia ochrony konsumenta hipotecznego Kredyty walutowe Projekt LGD Refinansowanie portfela hipotecznego Monitorowanie statystyk Nowa Hipoteka Hipoteka odwrócona List zastawny Stanowiska zajęte przez Fundację w procesie społecznych konsultacji aktów prawnych Zmiana Ustawy Prawo bankowe i zmiana Ustawy o kredycie konsumenckim (w zakresie dot. spreadów walutowych) Zmiana Ustawy o kredycie konsumenckim (implementacja Dyrektywy o kredycie konsumenckim) Nowelizacja Rekomendacji S Komisji nadzoru Finansowego Zmiany w Programie Rodzina na Swoim Ustawa o kredycie konsumenckim Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego... 39

4 Ustawa o timeshare Dalsze kroki w zakresie hipoteki odwróconej Finansowanie i nabywanie mieszkań deweloperskich Orzecznictwo kluczowe dla finansowania hipotecznego Internetowa rewolucja w księgach wieczystych Zbieranie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji w zakresie finansowania hipotecznego Wydawnictwa i publikacje Fundacji Strona internetowa Fundacji Zbiory biblioteczne Nowy Członek Fundacji Działalność szkoleniowa Seminaria Obchody 20 lecia Fundacji dorobek i doświadczenie Fundacji wobec wyzwań bieżących Szkolenia i warsztaty w przygotowaniu Kurs Wycena dla celów kredytu hipotecznego XIV edycja Udział członków Fundacji w konferencjach i spotkaniach kalendarium Forum Europejskie Sprawozdania składane przez Fundację... 56

5 5 1. LIST PREZESA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO Rok 2011 był dla sektora finansowego czasem rewolucyjnych zmian w otoczeniu prawnym kluczowym dla prowadzenia biznesu hipotecznego. Istotnymi zagadnieniami, nad którymi pracowali także przedstawiciele Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego były: reforma Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, prace nad wdrożeniem Ustawy o kredycie konsumenckim, przygotowanie Ustawy deweloperskiej oraz kontynuacja prac na forum europejskim głównie w odniesieniu do nowelizacji Dyrektywy o wymogach kapitałowych oraz tzw. Dyrektywy hipotecznej. W CENTRUM UWAGI: OCHRONA KONSUMENTA W 2011 r. Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego kontynuowała intensywne prace nad wdrożeniem Ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie stosowanym dla kredytów hipotecznych. O ile w latach wcześniejszych nasze działania koncentrowały się na wypracowaniu wzorca Formularza Informacyjnego dla kredytu hipotecznego, to w 2011 r. główne wysiłki Fundacji skoncentrowano na wypracowaniu wspólnej dla sektora metodologii wypełnienia Formularza. Ponadto, eksperci Fundacji służyli swym instytucjom członkowskim asystą przy pracach nad interpretacją ustawy, co ostatecznie dało swój wyraz w publikacji Rekomendacji Wdrożeniowej dot. Ustawy o kredycie konsumenckim. Obok prac nad ustawą, Fundacja prowadziła także prace w zakresie wdrożenia w bankach znowelizowanej Rekomendacji S KNFu. Wobec zidentyfikowania przez ekspertów Fundacji niejasności w regulacji, wystąpiliśmy do KNF w celu doprecyzowania spornych kwestii. W rezultacie podjętych działań, Fundacja opracowała i przesłała bankom kolejną Rekomendację Wdrożeniową dot. zapewnienia spójności Rekomendacji S z innymi aktami. Jednocześnie Fundacja prowadziła intensywne prace dotyczące ochrony konsumenta hipotecznego, także na forum europejskim co było związane w opublikowaniem projektu Dyrektywy w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. Fundacja przygotowała stanowisko do przedmiotowego aktu, zaś dalsze prace nad tekstem projektu prowadzono dzięki aktywności w gremiach Europejskiej Federacji Hipotecznej. Ten kierunek działań będzie kontynuowany także w 2012 roku. KONTYNUACJA PRAC W ZAKRESIE REFORMY WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH Kluczowym dla sektora hipotecznego zagadnieniem jest kontynuowany wątek nowelizacji Dyrektywy o wymogach kapitałowych (CRD 4). Punktem zapalnym, intensywnie dyskutowanym podczas konsultacji, pozostaje kwestia skutków wprowadzenia do regulacji nowych wymogów płynnościowych, których realizacja byłaby dla polskiego sektora problematyczna. Nowym wątkiem w dyskusji w 2011 roku stała się natomiast propozycja uzależnienia stosowania przez sektor obniżonych wag ryzyka dla kredytów zabezpieczonych na nieruchomości pod warunkiem wykazania niskiego poziomu strat na tej części portfela kredytowego. Z satysfakcją odnotowaliśmy, że zgłoszone przez polską delegację uwagi i zastrzeżenia w tym zakresie stały się jednym z kluczowych punktów stanowiska EFH do dyrektywy, której procesowanie będzie trwało w 2012 roku. dr Agnieszka Tułodziecka Prezes Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego

6 6 2. ORGANIZACJA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego została założona w 1991 roku przez ówczesnego ministra finansów Leszka Balcerowicza w celu wspierania budowy sprawnego systemu kredytowania hipotecznego w Polsce. Członkami Fundacji są dziś przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Narodowego Banku Polskiego, oraz banków, które swoją działalnością obejmują ponad 80% rynku kredytowego. Realizując swoje cele statutowe Fundacja wypracowuje w powołanych przez nią bankowo resortowych grupach roboczych propozycje rozwiązań najważniejszych problemów, w szczególności związanych z szeroko pojętymi problemami finansowania hipotecznego i hipoteki jako instrumentu zabezpieczenia na nieruchomości, a w szczególności bankowości hipotecznej. Nasza działalność nakierowana jest również na rozwój rynku kapitałowego, papierów dłużnych, papierów opartych na kredytach hipotecznych listów zastawnych, obligacjach hipotecznych, rozwój rynku wtórnego, MBS (sekurytyzacja), finansowanie deweloperów, produkty ubezpieczeniowe wspierające rynek hipoteczny, właściwą wycenę nieruchomości dla celów kredytu hipotecznego. Fundacja organizuje seminaria poświęcone szeroko rozumianej problematyce bankowości hipotecznej oraz finansowania hipotecznego. Celem Fundacji jest wszechstronna działalność, w tym naukowa, badawcza, oświatowa, wydawnicza zmierzająca do wprowadzenia, udoskonalenia, usprawnienia funkcjonowania w systemie finansowobankowym i prawno instytucjonalnym długoterminowych kredytów i pożyczek w oparciu o wykorzystanie różnych form zabezpieczenia na nieruchomości oraz różnych sposobów refinansowania. Celem jest również przygotowanie i opiniowanie aktów prawnych w zakresie służącym osiągnięciu powyższych celów jak również popularyzowanie wiedzy o warunkach rozwoju i rozwiązaniach dotyczących powyższych instrumentów dla osiągnięcia ich szerokiego stosowania w gospodarce polskiej. Schemat organizacyjny Fundacji RADA PROGRAMOWA GRUPY ROBOCZE ZARZĄD BIURO

7 Rada Programowa Do kompetencji Rady Programowej należy: podejmowanie uchwał dotyczących ogólnego programu działań, zatwierdzanie rocznych sprawozdań zarządu z działalności fundacji oraz udzielanie absolutorium zarządowi, powoływanie i odwoływanie zarządu oraz podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w radzie, podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i likwidacji fundacji. W Radzie Programowej reprezentowane są właściwe dla problematyki kredytu Hipotecznego resorty oraz grupy podmiotów reprezentujące rynek: RESORTY Ministerstwo Finansów Ministerstwo Sprawiedliwości Narodowy Bank Polski KREDYTODAWCY HIPOTECZNI BANKI WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI INSTYTUCJE SEKTORA UBEZPIECZEŃ INSTYTUCJE ZAGRANICZNE Osobowy skład RADY PROGRAMOWEJ oraz instytucje delegujące: Marek Wąsowicz Piotr Cyburt Henryk Bąk Remigiusz Falkowski Michał Glinka Sven Torsten Kain Grażyna Kołodziejska Andreas Luckow Jacek Łaszek Łukasz Molenda Piotr Piłat Dorota Podgrocka Stępień Wojciech Sass Tadeusz Swat Jerzy Tofil Wojciech Widenka Narodowy Bank Polski (przewodniczący) BRE Bank Hipoteczny S.A. (wiceprzewodniczący) Członek Rady od 1991 r. Bank Pekao S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. Eurohypo AG Ministerstwo Sprawiedliwości Związek Niemieckich Banków Listu Zastawnego Narodowy Bank Polski Bank Zachodni WBK S.A. Ministerstwo Finansów BRE Bank S.A. Bank BGŻ S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Pekao Bank Hipoteczny S.A. ING Bank Śląski S.A. Obserwatorzy posiedzeń Rady Programowej: Irena Herbst Tadeusz Hołyński Robert Dębecki TU Europa S.A. PZU S.A.

8 8 Prezydium RADY PROGRAMOWEJ prof. Marek Wąsowicz Narodowy Bank Polski Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Piotr Cyburt BRE Bank Hipoteczny S.A. Wiceprzewodniczący Rady Programowej Fundacji Struktura głosów Rady Programowej 31% 69% Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski Członkowskie instytucje finansowe

9 9 Skład RADY PROGRAMOWEJ oraz instytucje delegujące cd. Henryk Bąk Członek Rady od 1991 r. Tadeusz Swat PKO BP S.A. Wojciech Sass Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Piotr Piłat Ministerstwo Finansów Sven Torsten Kain Eurohypo AG Andreas Luckow Związek Niemieckich Banków Listu Zastawnego

10 10 Jacek Łaszek Narodowy Bank Polski Łukasz Molenda Bank Zachodni WBK S.A. Michał Glinka Raiffeisen Bank Polska S.A. Wojciech Widenka ING Bank Śląski S.A. Jerzy Tofil Pekao Bank Hipoteczny S.A. Tadeusz Hołyński TU Europa S.A.

11 11 Rada Programowa Fundacji odbyła w 2011 r. 3 posiedzenia: 72 posiedzenie Rady Programowej było poświecone sprawom zamknięcia roku 2011 oraz wytyczeniu nowej perspektywy programowej oraz bieżącym zmianom reprezentacji z ramienia Fundacji w Brukseli. 73 posiedzenie Rady Programowej było poświecone następującym zagadnieniom: 1. Sprawy członkostwa w Europejskiej Federacji Hipotecznej. Reprezentacja Fundacji w Europejskiej Federacji Hipotecznej w kadencji (REASUMPCJA REPREZENTACJI PL rynku hipotecznego i listów zastawnych) 2. Projekt budżetu Fundacji na 2012 r. i perspektywa lat , w tym finansowanie składki za członkostwo PL w strukturach EFH/ ECBC 3. Bieżące negocjowane punkty regulacji europejskich mające wpływ na potencjał i ryzyko polskiego rynku hipotecznego/priorytety prac w biurze i grupach roboczych Fundacji Rekonstrukcja fundacyjnej grupy ekonomicznej zapewnienie zaplecza prac analitycznych dla realizacji postulowanych przez Fundację kwestii dot. negocjowanych przepisów europejskich w kontekście wpływu na polski biznes hipoteczny; w szczególności: preferencyjna waga ryzyka dla kredytu hipotecznego w CRD4 kwestia dostępności i pozyskiwania danych dot. strat na portfelu, potrzeba doprecyzowania zapisów Dyrektywy w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego podejścia do rynku polskiego wymogi płynnościowe w CRD4 potrzeba wykazania wpływu wymogów płynności krótko i długoterminowej na cenę produktu wymogi płynnościowe w CRD4 możliwości sprostania wymogom płynności zwłaszcza długoterminowej w ujęciu banków uniwersalnych i specjalistycznych podwyższenie wymogów kapitałowych w CRD4 potrzeba wykazania wpływu wymogów na cenę produktu prace nad nową Dyrektywą hipoteczną wpływ na dostępność i cenę produktu kwestia rozszerzonych wymogów informacyjnych, potrzeba edukacji pracowników, możliwe wydłużenie procedur kredytowych rynkowe implikacje Solvency II ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw inwestowania na rynku nieruchomości komercyjnych postępy w realizacji projektu LGD Grading

12 12 74 posiedzenie Rady Programowej było poświecone następującym zagadnieniom: 1. PRAWO UNIJNE nowości i symulacje bankowe efektu biznesowego wdrożeń w Polsce, finał polskiej prezydencji. 2. Biznes hipoteczny w Polsce najnowsze zmiany w otoczeniu regulacyjnym i ich implementacja podsumowanie Rekomendacji Wdrożeniowych Fundacji (bezpieczna dla banków implementacja najnowszych przepisów i obowiązków). 3. Projekt badawczy Fundacji/Hyprating pod skrótowa nazwą LGD Grading prezentacja I etapu wyników badania w oparciu o dane zebrane przez Fundację wśród banków członkowskich prezentacja: p. Reinera Luxa Dyrektora Generalnego Hyprating: 4. Sprawy bieżące: proces przygotowywania zgodnie z poleceniem nadzoru bankowego planów i strategii działań banków na 2012r. i lata kolejne Matryca i system oceny punktowej czynników wpływających na dynamikę portfela hipotecznego w odniesieniu do zmian otoczenia regulacyjnego. 5. FUNDING: Zapewnienie długoterminowych źródeł kapitału refinansowego dla kredytu hipotecznego podsumowanie i priorytety operacyjnych działań Fundacji dla realizacji postulatów systemowych (wnioski z prac gremiów Fundacji )

13 Zarząd Do kompetencji ZARZĄDU należy prowadzenie wszelkich spraw Fundacji, nie zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady Programowej. Zarząd odpowiedzialny jest przede wszystkim za wdrażanie zadań statutowych i programu działań uchwalonych przez Radę Programową. Zarząd reprezentuje Fundację oraz stanowiska wypracowane w grupach roboczych na zewnątrz. W skład ZARZĄDU Fundacji wchodzą: Agnieszka Tułodziecka Prezes Fundacji Izabela Heropolitańska Członek Zarządu Paweł Kuglarz Członek Zarządu

14 Biuro Agnieszka Nierodka Ekonomista Anna Klukowska Dyrektor administracyjny Joanna Kornas Prawnik Krzysztof Klukowski Sekretarz biura

15 Członkowie Fundacji REPREZENTACJA RESORTÓW Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/ Warszawa tel Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie Warszawa tel Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, Warszawa, tel CZŁONKOSTWO BANKÓW FUNDACYJNYCH Eurohypo AG Helfmann Park 5, Eschborn tel: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grzybowska 53/ Warszawa tel Związek Niemieckich Banków Listu Zastawnego Georgenstr Berlin tel BRE Bank Hipoteczny S.A. Al. Armii Ludowej Warszawa tel.: do 01 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ul. Puławska Warszawa, tel.: Pekao Bank Hipoteczny S.A. ul. Domaniewska 39A Warszawa tel Bank Zachodni WBK S.A. ul. Rynek 9/ Wrocław tel Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna Warszawa tel: ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska Katowice tel Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel BRE Bank S.A. ul. Senatorska Warszawa tel CZŁONKOWSTWO STOWARZYSZONE PZU S. A. al. Jana Pawła II Warszawa tel TU Europa S.A Wrocław, Ul. Powstańców Śląskich 2 4 tel

16 Bankowo resortowe grupy robocze GRUPY ROBOCZE powołane zostały przez Radę Programową Fundacji. W 2011 r. ich struktura dopasowana jest do bieżących potrzeb realizowania zadań programowych Fundacji. STRUKTURA grup w 2011 r. jest następująca: 1. Grupa robocza Ramy prawne dla kredytu hipotecznego. 2. Grupa robocza Ekonomiczne aspekty kredytu hipotecznego. 3. Grupa robocza Wycena nieruchomości dla celów bankowych. 4. Grupa robocza Banki hipoteczne. 5. Grupa robocza Ochrona konsumenta. 6. Grupa robocza Banki i Deweloperzy grupa ad hoc. 7. Grupa robocza Refinansowanie portfeli hipotecznych. 8. Komitet ds. Pulowania Wierzytelności Hipotecznych. 9. Grupa robocza (ad hoc) Ubezpieczenia w kontekście kredytów hipotecznych. Grupy robocze jest to rodzaj gremium dla danego tematu, na którym spotykają się eksperci z dziedzin dotyczących przedmiotów omawianych na grupach przykładowo prawnicy odpowiedzialni za zmiany procedur w związku z nowelizacją czy osoby wdrażające nowe wymogi rekomendacji. Zakres tematów najczęściej obejmuje problemy zgłaszane przez samych członków grup jako reprezentantów Instytucji Członkowskich Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego. Jeżeli istniej zagadnienie budzące wątpliwości i bank chciałby go przedyskutować zgłasza problem do Fundacji, która w zależności od możliwości udziela odpowiedzi lub też właśnie wnosi takie zagadnienie na obrady grupy. Grupy wypracowują rozwiązania lub też stwierdzają luki w obowiązującym prawie i formułują postulaty legislacyjne, prowadzą również badania rynku. Oprócz trybu posiedzenia grupy wiele kwestii konsultują w trybie roboczym za pomocą korespondencji e mail. Grupy spotykają się w zależności od bieżących potrzeb. Udział w grupie nie wiąże się oczywiście z żadnymi dodatkowymi opłatami ani obowiązkami. Jest natomiast cenną możliwością przedyskutowania problemów z innymi bankami oraz przedstawicielami resortów i daje możliwość ustalenia wspólnej, bezpiecznej praktyki postępowania. W zależności od tematu i decyzji na posiedzenie grupy zapraszani są przedstawiciele NBP, KNF, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów i inni eksperci. Rada Programowa Fundacji zaaprobowała zasadę w zakresie komunikacji elektronicznej, która będzie spełniała obowiązek informacyjny Fundacji względem członków Rady Programowej oraz członków grup roboczych, tj. przekazywania informacji członkom grup roboczych lub Radzie Programowej mailowo oraz poprzez zamieszczenie danego materiału na stronie internetowej Rada Programowa uznała zasadę milczącej zgody, a więc brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie oznacza potwierdzenie stanowiska będącego treścią danego wystąpienia konsultacyjnego Fundacji i przyjęcie, iż dane stanowisko jest wyrazem stanowiska instytucji członkowskiej Fundacji. W celu usprawnienia prac grup roboczych Fundacji Rada Programowa przyjęła zasady: podwójnej reprezentacji w grupach roboczych (z jednej instytucji członkowskiej; Fundacja może wykreślić ze składu grupy roboczej osobę, która była nieobecna na trzech z ostatnich pięciu posiedzeń danej grupy roboczej. Czynnikiem mobilizującym obecność w ustalonym gronie przedstawicieli jest sporządzanie notatek z posiedzeń grup z podaniem listy obecnych i każdorazowe przesyłanie ich do wiadomości członka Rady Programowej; dystrybucji i aktualizacji opracowań przygotowywanych przez Fundację w szczególności informacji dla konsumentów, przekazywanych przez banki członkowskie.

17 17 AKTYWNOŚĆ REPREZENTANTÓW POLSKIEGO BIZNESU HIPOTECZNEGO I FUNDACJI (VIA EUROPEJSKA FEDERACJA HIPOTECZNA/BRUKSELA ) BANKI I INSTYTUCJE CZŁON KOWSKIE EMF Delegacje DYREKTYWY Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Bank Pekao S.A. Bank Zachodni WBK S.A. Pekao Bank Hipoteczny S.A. BRE Bank Hipoteczny S.A. BRE Bank S.A. Eurohypo AG Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. Związek Niemieckich Banków Listu Zastawnego (Verband deutscher Pfandbriefbanken) ING Bank Śląski SA Reprezentacja resortów Narodowy Bank Polski Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Finansów Członkowie stowarzyszeni Agnieszka Tułodziecka Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego, Koordynator EMF Jacek Obłękowski PKO Bank Polski S.A. Wiceprezydent EMF Robert Pikuła BZ WBK S.A. National expert, Członek Executive Committee EMF Belgium Czech Republic France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Luxembourg Netherlands Poland Portugal Romania Spain Sweden United Kingdom Denmark Estonia, Latvia & Lithuania KE EBIC PE TU Europa S.A. PZU S.A. Izabela Makowska BRE Bank Hipoteczny S.A. Członek Komitetu Prawnego EMF ECBC Piotr Cyburt BRE Bank Hipoteczny S.A. Członek ECBC UCHWAŁY RADY PROGRAMOWEJ FUNDACJI POWOŁUJĄCE REPREZENTACJĘ PL W EMF /BRUKSELA PREZENTACJA POLSKIEGO RYNKU NA TLE UE

18 SKŁAD GRUP ROBOCZYCH Grupa Robocza Ramy prawne dla kredytu hipotecznego Przewodniczący: Izabela Makowska BRE Bank Hipoteczny S.A. Grupa Robocza Ekonomiczne aspekty kredytu hipotecznego Przewodniczący: brak Grupa Robocza Wycena nieruchomości dla celów bankowych Przewodniczący: brak Grupa Robocza Banki hipoteczne Przewodniczący: brak Grupa Robocza Ochrona konsumenta Przewodniczący: Bożena Jaźwińska Bank BGŻ S.A. Grupa Robocza Banki i Deweloperzy Przewodniczący: brak Grupa Robocza Refinansowanie portfeli hipotecznych Przewodniczący: Piotr Cyburt BRE Bank Hipoteczny S.A. Komitet ds. Pulowania kredytów hipotecznych Przewodniczący: Jerzy Tofil Pekao Bank Hipoteczny S.A POSIEDZENIA GRUP ROBOCZYCH FUNDACJI Posiedzenia grupy roboczej Ochrona konsumenta Posiedzenie 11 maja 2011 r. Posiedzenie 12 września 2011 r. Posiedzenie 7 grudnia 2011 r. Obszary działania: W 2011 roku główny nacisk w pracach Grupy Roboczej Ochrona konsumenta położony był na kwestię nowelizacji Ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie obejmującym kredyty hipoteczne. W pierwszej kolejności dyskutowano nad możliwym kształtem Formularza Informacyjnego dla kredytu hipotecznego w ramach współpracy z UOKiK Fundacja Hipoteczna była zaangażowana w jego opiniowanie. Po przyjęciu tekstu ustawy, członkowie Grupy koncentrowali się nad wypracowaniem wspólnej metodologii wypełniania Formularza Informacyjnego. Ponadto, delegaci do grupy roboczej Ochrona konsumenta opiniowali i współtworzyli stanowiska Fundacji zajmowane w odniesieniu do aktów mających znaczenie dla obszaru relacji banku z klientem w szczególności należy tu wspomnieć o pracach w zakresie Dyrektywy hipotecznej (będą kontynuowane w 2012 roku) oraz o stanowisku Fundacji wobec znowelizowanej Rekomendacji S KNF. Efekty prac: Realizując cel statutowy Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego, tj. współtworzenie i monitorowanie prawnej infrastruktury dla kredytu hipotecznego w Polsce, w ramach zapoczątkowanego na 69 posiedzeniu Rady Programowej Fundacji projektu Modelowe rozwiązania procedur wypełniających obowiązki banków, wynikające z przepisów nadzorczych i ustawowych, Fundacja przy udziale Grup Roboczych rozpoczęła w 2011 roku inicjatywę publikowania Rekomendacji Wdrożeniowych wskazówek praktycznych, przesądzających zgłoszone przez banki wątpliwości interpretacyjne.

19 19 Dzięki pracom Grupy Roboczej w 2011 r. Fundacja przygotowała 2 Rekomendacje Wdrożeniowe: Rekomendację Wdrożeniową dot. zapewnienia spójności znowelizowanej Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego z innymi regulacjami (SYGN _RWF/REKS2/AN) Rekomendację Wdrożeniową dot. wdrożenia Ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie przewidzianym dla kredytów zabezpieczonych hipoteką (SYGN _RWF/UKK/AN) Omawiane zagadnienia: a) W zakresie Rekomendacji Wdrożeniowej dot. Rekomendacji S KNF opracowane zalecenia udzielają odpowiedzi m.in. na następujące pytania: 1. Czy do procedur bankowych należy wprowadzić standard pobierania od kredytobiorcy hipotecznego deklaracji, iż zobowiązuje się nie obciążać bez zgody banku nieruchomości (zalecenie Rekomendacji S II) wobec określenia przepisami prawa hipotecznego, że takie zastrzeżenie jest niedopuszczalne? 2. Jaką strukturę organizacyjną odnośnie funkcji sprzedaży, pomiaru ryzyka i monitoringu ekspozycji: 2 czy 3 stopniową należy przyjąć w banku w związku z zaleceniem Rekomendacji SII? b) W zakresie Rekomendacji Wdrożeniowej dot. Ustawy konsumenckiej opracowane zalecenia udzielają odpowiedzi m.in. na następujące pytania: 1. Jaki jest optymalny moment przekazania Formularza Informacyjnego? 2. Szereg pytań dot. interpretacji wymogów Formularza Informacyjnego, m.in.: Tryb przekazywania i potwierdzenia przekazania Formularza; Przekazywanie informacji przedumownej w zakresie nieobjętym Formularzem Jak przedstawia się ujęcie kosztów kredytu w Formularzu Kredytowanie opłat i prowizji ujęcie w całkowitej kwocie kredytu W celu rozpowszechnienia standardów w całym sektorze hipotecznym, umożliwiające jednolity sposób wdrożenia regulacji instytucje członkowskie Fundacji wyraziły zgodę na udostępnienie wyników prac także bankom pozostającym poza strukturami Fundacji Rekomendacje Wdrożeniowe zostały rozesłane do całego sektora bankowego. Posiedzenia grupy roboczej Ramy prawne dla kredytu hipotecznego 37. posiedzenie, 25 stycznia 2011 r. 38. posiedzenie, 14 czerwca 2011 r. 39. posiedzenie, 7 września 2011 r. 40. posiedzenie, 29 listopada 2011r. Obszary działania: Działająca przy Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego grupa prawna, w roku 2011r. zajmowała się intensywnie zagadnieniami związanymi przede wszystkim z wdrożeniem i rozwiązywaniem pojawiających się sporów prawnych odnośnie nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która miała miejsce w lutym 2011r. Praktycznego zastosowania nowych instytucji, jak i związanego z nimi ryzyka. Na jednym z posiedzeń, członkowie grupy prawnej wraz z niemieckimi ekspertami i przedstawicielami Verband deutscher Pfandbriefbanken, starali się odpowiedzieć na pytania partnerów niemieckich do znowelizowanej ustawy. Dyskutowane były również sposoby efektywniejszego wdrożenia procedur i ustalenie właściwego postępowania w bankach. Grupa działała także w innych obszarach. M.in. przedstawiła postulaty dotyczące projektu założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, jak i pochyliła się dokładniej nad trudnym zagadnieniem upadłości konsumenta. Mając na względzie przyjrzenie się problemom praktyki notarialnej Fundacja zorganizowała spotkanie w tym temacie z przedstawicielami notariatu. W ostatnich miesiącach 2011 roku grupa zwróciła szczególną uwagę na wchodzącą w życie 29 kwietnia 2012 roku Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego w skrócie nazywaną Ustawą deweloperską. Aby odpowiedzieć na szereg pytań rodzących się już na długo przed wejściem w życie ustawy Fundacja pod koniec listopada zorganizowała w swojej siedzibie

20 20 spotkanie na które zaproszeni zostali zarówno teoretycy prawa, przedstawiciele banków hipotecznych jak i deweloperzy. Omawiane zagadnienia: Nowelizacja Ustawy o księgach wieczystych i hipotece analiza nowych przepisów, opracowanie procedur wdrożeniowych dla banków, identyfikacja ryzyk i potencjalnych wykorzystań, opracowanie wzorcowych wniosków o dokonywanie wpisów hipoteki do księgi wieczystej. Przeglądarka ksiąg wieczystych online zastosowanie w procedurach bankowych. Rola administratora hipoteki Opróżnione miejsce hipoteczne Hipoteka odwrócona Hipoteka w upadłości. Wzorce wdrożeniowe w zakresie regulacji konsumenckich. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego analiza nowych przepisów, opracowanie procedur wdrożeniowych dla banków, identyfikacja ryzyk i potencjalnych wykorzystań. Opracowanie wzorcowych, sporządzanych przez deweloperów arkuszy informacyjnych dla klientów Efekty prac: Dzięki pracom grupy roboczej, wspólnym dyskusjom i wymianie poglądów członkom grup roboczych Fundacji na rzecz kredytu hipotecznego udało się odpowiedzieć na szereg pytań i wątpliwości związanych ze znowelizowanymi ustawami. Dzięki zaangażowaniu ze strony wielu praktyków udało się wypracować najwłaściwsze sposoby interpretacji uchwalonych aktów prawnych. Banki członkowskie są na bieżące informowane o najnowszych planowanych zmianach w prawie oraz orzecznictwie i stanowiskach organów, co pozwala im szybko dostosować się do nowych ryzyk rynkowych. Rekomendacje wdrożeniowe Fundacji dotyczące: Zapewnienia prawidłowego zastosowania znowelizowanego prawa hipotecznego: cz. 1a. SYGN _RWF/HIP/JK/UZ Zapewnienia prawidłowego zastosowania znowelizowanego prawa hipotecznego: cz. 2. Nadzabezpieczenia hipoteczne SYGN _RWF/HIP/JK Zagadnienia z praktyki bankowej i sądowej na tle znowelizowanego prawa hipotecznego wnioski po X Ogólnopolskiej Konferencji Wieczystoksięgowej: cz. 3. SYGN _RWF/HIP/ZR Wdrożenie ustawy o kredycie konsumenckim z zakresie przewidzianym dla kredytów zabezpieczonych hipoteką SYGN _RWF/UKK/AN Zapewnienie spójnej praktyki bankowo notarialnej w zakresie kredytowania hipotecznego: SYGN _RWF/NOT/JK Posiedzenia grupy roboczej Banki hipoteczne Posiedzenie, 1 luty 2011 r. Posiedzenie, 15 listopad 2011 r. Obszary działania: Grupa robocza banków hipotecznych zajmuje się problemami z obszaru rynku kapitałowego, zarówno na poziomie europejskim, jak i polskim. Analizuje także skuteczność polskiej hipoteki jako instrumentu kluczowego z punktu widzenia zabezpieczania listów zastawnych oraz prowadzi analizy związane z ułatwieniem pulowania wierzytelności.

21 21 Efekty prac: Fundacja zorganizowała spotkanie polskich banków hipotecznych z niemieckimi ekspertami, dzięki swojej wieloletniej współpracy z Niemieckim Związkiem Banków Listu Zastawnego (Verband deutscher Pfandbriefbanken). Przeprowadzono szereg analiz, dotyczących m.in. spełniania przez polski list zastawny kryteriów obligacji zabezpieczonej w rozumieniu prawa europejskiego, skuteczności transakcji derywatowych na wypadek ogłoszenia upadłości emitenta listów zastawnych oraz optymalnego modelu prowadzenia postępowania upadłościowego w odniesieniu do banków hipotecznych (na bazie rozwiązań niemieckich). Omawiane zagadnienia: 1. Przegląd, podsumowanie i aktualizacje źródeł prawnych oraz finansowo statystycznych odnośnie do polskiego listu zastawnego (język polski, angielski, niemiecki i inne) tworzone i w dyspozycji Fundacji. 2. Zagadnienie płynności serwisowania listów zastawnych przed i po ogłoszeniu upadłości emitenta. 3. Problem instrumentów pochodnych w kontekście rejestru listów zastawnych i upadłości. 4. Transfery wierzytelności hipotecznych oraz perspektywa międzynarodowa rozwiązań.

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO dotyczy: ZAPEWNIENIE SPÓJNOŚCI ZNOWELIZOWANEJ REKOMENDACJI S KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Z INNYMI REGULACJAMI Akt, którego dotyczy Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa.

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa. SEMINARIUM UZGODNIENIOWE 13-14 kwietnia 2011 r. Warszawa Hotel Kyriad Prestige ul. Towarowa 2 PARTNER MERYTORYCZNY PATONAT MEDIIALNY Najlepsze praktyki wdrażania nowych wymogów regulacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO SYGN. 2011.12.12_RWF/NOT/JK REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO dotyczy: ZAPEWNIENIE SPÓJNEJ PRAKTYKI BANKOWO- -NOTARIALNEJ W ZAKRESIE KREDYTOWANIA HIPOTECZNEGO Akt, którego

Bardziej szczegółowo

W sprawie Ustawy o kredycie konsumenckim

W sprawie Ustawy o kredycie konsumenckim Informacja prasowa Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego W sprawie Ustawy o kredycie konsumenckim Warszawa, 19 grudnia 2011 lunch prasowy w siedzibie Fundacji dr Agnieszka Tułodziecka Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010.

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Data: 15-16 kwietnia 2010 Miejsce: Warszawa, Centrum Finansowe Puławska Najważniejsze zagadnienia konferencji: Perspektywy ożywienia akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

20 lat Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego

20 lat Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego 20 lat Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego Skąd wyszliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? dr Agnieszka Drewicz-Tułodziecka Prezes Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego 1989r. - Finansowanie mieszkalnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 20-21 października 2011 r. Hotel Courtyard by Marriott Warsaw

Bardziej szczegółowo

Emisja listów zastawnych w Polsce Raport z prac grupy roboczej

Emisja listów zastawnych w Polsce Raport z prac grupy roboczej Emisja listów zastawnych w Polsce Raport z prac grupy roboczej Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 20-21 października 2011 r. Hotel Courtyard by Marriott Warsaw

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF 11 marca 2015 Rozwiązanie wypracowane w ramach grupy roboczej: Związek Banków Polskich, przedstawiciele banków (BGŻ, BNP Paribas,

Bardziej szczegółowo

Vademecum nowych produktów hipotecznych

Vademecum nowych produktów hipotecznych 10 kwietnia 2008 r. Hotel Gromada Pl. Powstańców Warszawy 2 00-030 Warszawa Sala Malwa Złota Instytucja Wspierająca: Instytucje Wspierające: Patronat Medialny: Vademecum nowych produktów hipotecznych Główne

Bardziej szczegółowo

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. PROPOZYCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA INFORMACYJNEGO Dzień

Bardziej szczegółowo

OBCIĄŻENIE HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

OBCIĄŻENIE HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO dotyczy: OBCIĄŻENIE HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU (W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO Z

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi REKOMENDACJA Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi Klub Bankowca Warszawa 28 kwiecień 2009 Czym jest Bancassurance? Działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ hipoteka po 20.02.2011 praktyczne zastosowanie nowych instytucji (administrator hipoteki, opróŝnione miejsce hipoteczne)

Bardziej szczegółowo

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 13-14 grudnia 2012 r. Hotel Radisson Blu Sobieski Pl. Artura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2014 CUBE.ITG S.A. ul. Długosza 60, Wrocław Kwiecień 2015 roku SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.3 II. III. IV. SPRAWY WEWNĘTRZNE I

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe MINISTERSTWO GOSPODARKI Sekretariat Ministra Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe Warszawa Listopad 2010 r. 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie objętej nowelizacją

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY Termin: 4 października 2011 Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Sala Notowań) Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3 I. KREDYTY DLA

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 2/56/216 z dnia 15.12.2016. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/6/2016 z dnia 29.12.2016 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU Spis treści I.Postanowienia ogólne... 3 II. Zakres ogłaszanych informacji... 3 III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji... 6 IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku Pasłęk, styczeń 2015 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Informacje podlegające ogłaszaniu lub udostępnianiu...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Strykowie Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 32/15 z dnia 21.04.2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie Nr 133/2015 z dnia 21.04.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2016 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 23.02.2016 r. zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2016 z dnia 24.02.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA Kategoria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. Komitet Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach z dnia 9 lipca 2015r Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Rady Nadzorczej BS w Mikołajkach z dnia 24 lipca 2015r BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

- w ramach ogólnych informacji o oferowanych kredytach mieszkaniowych;

- w ramach ogólnych informacji o oferowanych kredytach mieszkaniowych; EUROPEJSKIE POROZUMIENIE W SPRAWIE DOBROWOLNEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE INFORMACJI UDZIELANYCH PRZED ZAWARCIEM UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO (ZWANE DALEJ POROZUMIENIEM ) Niniejsze porozumienie zostało

Bardziej szczegółowo

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 28 fax :+48 22 694 39 50 Warszawa, 23 października 2014 r. www.mf.gov.pl Deregulacja Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 16 grudnia 2015 r. Zatwierdzono: Uchwała nr 28/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji

Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji Kontekst Banki polskie są jednymi z najbezpieczniejszych kapitałowo w Europie, co przejawia się wysokim współczynnikiem wypłacalności w sektorze (średnio

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 8.12.2015r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 18.12.2015r Polityka Informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia r.

Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 13/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wisznicach z dnia 16.12.2016r. POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WISZNICACH Wisznice, 2016 Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Rewolucja w kredytach konsumenckich zmiany wprowadzone wdrożeniem Dyrektywy 2008/48/WE do prawa polskiego II edycja Warszawa, 8 listopada 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. WRZESIEŃ 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. WRZESIEŃ 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. WRZESIEŃ 2014 r. Białystok, 13 października 2014 r. 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013 Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Związek Banków Polskich Warszawa, 10.09.2013 r. 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, minister

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 18 marca 2015r. Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie - Koźlu

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. doc. dr Marek Grzybowski. październik Katedra Prawa Finansowego

Prawo bankowe. doc. dr Marek Grzybowski. październik Katedra Prawa Finansowego Prawo bankowe doc. dr Marek Grzybowski październik 2014 Katedra Prawa Finansowego Próba definicji całokształt norm prawnych regulujących funkcjonowanie systemu bankowego, a w tym strukturę, organizację

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki przedsiębiorstw finansowych

Dobre praktyki przedsiębiorstw finansowych Dobre praktyki przedsiębiorstw finansowych Przykład wdrażania i monitorowania Dr Krzysztof Grabowski Doradca ds. Ładu Korporacyjnego Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Warszawa, 21.01.2016

Bardziej szczegółowo

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rynek kredytów hipotecznych i instrumentów finansowania w Polsce na tle innych państw UE.

Rynek kredytów hipotecznych i instrumentów finansowania w Polsce na tle innych państw UE. Rynek kredytów hipotecznych i instrumentów finansowania w Polsce na tle innych państw UE. Propozycje poprawy prawno-finansowej infrastruktury dla utrzymania dynamiki i zarządzania portfelami hipotecznymi.

Bardziej szczegółowo

Praktyka inżynierii finansowej. Założenia projektu

Praktyka inżynierii finansowej. Założenia projektu Praktyka inżynierii finansowej Założenia projektu Cel projektu Celem projektu jest analiza czynników ryzyka stopy procentowej związanych z nowo oferowanym produktem finansowym Kredytem MiŚ. Zakres prac

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2011 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, podczas

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Listy zastawne: Welcoming introduction

Listy zastawne: Welcoming introduction I Spotkanie z Listem Zastawnym Organizowane we współpracy z Warszawa, 16 października 2014 r. Polskie Banki Hipoteczne: Listy zastawne: Welcoming introduction dr Agnieszka Tułodziecka Polish Mortgage Credit

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

PRZEZ EURO BANK S.A.

PRZEZ EURO BANK S.A. Uchwała Zarządu Euro Banku nr DC/101/2016 z dnia 30.03.2016 r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/04/2016 z dnia20.04.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ I INNYCH INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Analiza księgi wieczystej i refinansowanie hipoteczne

Analiza księgi wieczystej i refinansowanie hipoteczne SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Analiza księgi wieczystej i refinansowanie hipoteczne Warszawa, 16 kwietnia 2015 r. Hotel Mercure, ul. Złota 48/54, Sala Etiuda. Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

17 maj 2016r, Golden Floor, Warszawa Analiza i omówienie obowiązującego prawa dla Deweloperów

17 maj 2016r, Golden Floor, Warszawa Analiza i omówienie obowiązującego prawa dla Deweloperów 17 maj 2016r, Golden Floor, Warszawa Analiza i omówienie obowiązującego prawa dla Deweloperów Jak rzetelnie formułować regulaminy i wzorce umów w branży deweloperskiej Obowiązek informacyjny w praktyce

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Część I Światowe mechanizmy i instrumenty finansowania i refinansowania hipotecznego

Część I Światowe mechanizmy i instrumenty finansowania i refinansowania hipotecznego Tytuł: Współczesna bankowość hipoteczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: Współczesna bankowość hipoteczna to jedna z pierwszych pozycji na polskim rynku wydawniczym,

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016 ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 31/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/R/2016 POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE tekst ujednolicony Koronowo, marzec 2016 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Istotne elementy umowy kredytowej

Istotne elementy umowy kredytowej Załącznik Nr 2 do wniosku z dnia 22 maja 2014 roku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Istotne elementy umowy kredytowej 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela

Bardziej szczegółowo

Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe

Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe Krzysztof Pietraszkiewicz PrezesZwiązkuBankówPolskich Posiedzenie Wspólne Komisji

Bardziej szczegółowo

In mask, replace this form by your picture and put it backside

In mask, replace this form by your picture and put it backside In mask, replace this form by your picture and put it backside BIURO MAKLERSKIE WARSZAWA WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH W USŁUDZE DORADZTWA INWESTYCYJNEGO i portfeli modelowych w usłudze Doradztwa Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/45/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 11.12.2015. POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH grudzień, 2015r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 13-14 grudnia 2012 r. Hotel Radisson Blu Sobieski Pl. Artura

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Nowy ład na rynku kredytów hipotecznych

Nowy ład na rynku kredytów hipotecznych Nowy ład na rynku kredytów hipotecznych Warszawa, 12 marca 2015 Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych wg walut Dane w mld złotych złoty waluty obce 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku BPH S.A. nr 22/2017 Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Data obowiązywania: Data ostatniego przeglądu: Właściciel Regulacji: Jednostki

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2013 CUBE.ITG S.A. ul. Długosza 60, Wrocław Kwiecień 2014 roku SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE...2 II. III. IV. SPRAWY WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji na podaż kredytów w 2016 i 2017 roku.

Wpływ regulacji na podaż kredytów w 2016 i 2017 roku. Wpływ regulacji na podaż kredytów w 2016 i 2017 roku. Gdynia, Forum Przedsiębiorstw, 11 maja 2016 Artur Głembocki Dyrektor Zarządzający Ryzykiem Portfela Korporacyjnego Bank Zachodni WBK 1 Co dalej z warunkami

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Rutce -Tartak

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Rutce -Tartak Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak z dnia 16.06.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak z dnia 16.06.2015 r.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 1 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 90/2014 z dnia 17 lipca 2014r. Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 21lipca 2014 od dnia zawarcia umowy,

Bardziej szczegółowo

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r.

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r. CATALYST nowy rynek obligacji Łódź, 3 grudnia 2009 r. 1 Wartość emisji jako % PKB 180,00% Wartość emisji papierów dłużnych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe jako % PKB 160,00%

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej Załącznik do Uchwały Nr 1/062016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej z dnia 13.05.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 3/03/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo