IZBA CELNA W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IZBA CELNA W POZNANIU"

Transkrypt

1 Uczestnicy postępowania IZBA CELNA W POZNANIU ul. Krańcowa 28, Poznań tel. (0-61) , fax: Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data LG /07/ZP r. dotyczy: postępowanie przetargowe na ubezpieczanie majątkowe, komunikacyjne i OC Izby Celnej w Poznaniu. W związku z otrzymanymi od uczestników postępowania prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Izba Celna w Poznaniu udziela następujących odpowiedzi: I. Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia: 1. Pytanie: w związku ze sprzecznością w zapisach akapitu rozpoczynającego się od słów: Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje..., prosimy o wyjaśnienie, czy mienie ma być ubezpieczone podczas przemieszczania (transportu) pomiędzy jednostkami, czy też nie pkt. 2 (założenia wspólne), Ubezpieczenie nie obejmuje mienia transportowanego. 2. Pytanie: - prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie treści zapisu rozpoczynającego się od słów: Wybrany ubezpieczyciel Zamawiającego... następującą treścią naszej klauzuli warunków i taryf: W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w określonych w umowie ubezpieczenia lokalizacjach i w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej pkt. 4 (założenia wspólne). 3. Pytanie: - prosimy o rezygnację z zastosowania klauzuli likwidacyjnej nr 1 w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku pkt. 3.2., 4. Pytanie: - prosimy o wyrażenie zgody na rozszerzenie klauzuli miejsca ubezpieczenia o zapis uzależniający stosowanie przedmiotowej klauzuli pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych pkt 5, Klauzule dodatkowe; Stosowanie Klauzuli miejsca ubezpieczenia uzależnione jest od spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 1

2 5. Pytanie: - w odniesieniu do klauzuli definicja przepięcia prosimy o wyrażenie zgody na następującą treść klauzuli: Ubezpieczyciel pokrywa szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w urządzeniach przeciwprzepięciowych, przeciwprzetężeniowych. Limit odpowiedzialności: ,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. 6. Pytanie: - prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie klauzuli prac budowlanych następującą klauzulą drobnych prac remontowych: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: 1. W związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych Ubezpieczyciel potwierdza objęcie ochroną ubezpieczeniową: 1) mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, rozumianych jako wartość materiałów i kosztów robocizny, do kwoty ,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 2) mienia ubezpieczonego od ognia i innych zdarzeń losowych zgodnie z umową ubezpieczenia do limitu odpowiedzialności w wysokości ,- PLN 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie miała miejsce pod warunkiem, że: 1) łączna wartość mienia wymienionego w ust. 1 pkt. 1) nie przekroczy w okresie ubezpieczenia ,- PLN, 2) realizacja drobnych robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, 3) drobne roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji. 3. W przypadku, gdy łączna wartość drobnych robót budowlano-montażowych w okresie ubezpieczenia przekracza limit podany w klauzuli, Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić ten fakt Ubezpieczycielowi przed rozpoczęciem takich robót, a Ubezpieczyciel może: 1) odpowiednio podwyższyć składkę, lub 2) odstąpić od umowy ubezpieczenia. 4. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Ubezpieczyciel może: 1) Odmówić odszkodowania w części lub całości, lub 2) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 7. Pytanie: - jednocześnie prosimy o dostarczenie informacji o planowanych przez Ubezpieczającego drobnych robotach budowlano-montażowych w okresie ubezpieczenia (harmonogram robót, plan inwestycyjny itp.), Zamawiający nie dysponuje żądaną przez uczestnika postępowania dokumentacją 8. Pytanie: w odniesieniu do klauzuli stempla pocztowego prosimy o wyrażenie zgody na następującą treść klauzuli : Jeżeli zapłata należnej Zakładowi Ubezpieczeniowemu składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę obciążenia rachunku bankowego Ubezpieczonego pod warunkiem że na rachunku dostępna była konieczna ilość środków płatniczych. Dotyczy wszystkich ryzyk. 2

3 II. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: 9. Pytanie: - prosimy o informację, czy w miejscach przewidzianych do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zastosowano zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z odpowiednimi przepisami, Tak, w miejscach przewidzianych do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zastosowano zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z odpowiednimi przepisami. 10. Pytanie: - prosimy o wyrażenie zgody na ubezpieczenie gotówki od ognia i innych zdarzeń losowych w systemie sum stałych, gdzie suma ubezpieczenia powinna odpowiadać najwyższej dziennej wartości nominalnej przewidzianej w okresie ubezpieczenia, przy czym dla obcych środków płatniczych jest to równowartość z PLN przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia ubezpieczenia pkt. 6, 11. Pytanie: - prosimy o informację o szkodowości za ostatnie 3 lata (kwotowo), każdy rok oddzielnie z podaniem ewentualnych przyczyn szkód III. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji: 12. Pytanie: - prosimy o informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych zastosowanych w miejscach przewidzianych do ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji - informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych zastosowanych w miejscach przewidzianych do ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji zawiera załącznik nr Pytanie: - prosimy o określenie rodzajów schowków, w których przechowywane są gotówka i znaki akcyzy pkt. 4, Gotówka i znaki akcyzy przechowywane są w sejfach. 14. Pytanie: - prosimy o wyrażenie zgody na dodanie w definicji dewastacji słów : z wyłączeniem graffiti 15. Pytanie: - prosimy o informację o szkodowości za ostatnie 3 lata (kwotowo), każdy rok oddzielnie z podaniem ewentualnych przyczyn szkód 3

4 IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 16. Pytanie: - prosimy o wyrażenie zgody na rozszerzenie klauzuli miejsca ubezpieczenia o zapis uzależniający stosowanie przedmiotowej klauzuli od spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, Stosowanie Klauzuli miejsca ubezpieczenia uzależnione jest od spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 17. Pytanie: - prosimy o informację, czy w miejscach przewidzianych do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zastosowano zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z odpowiednimi przepisami, Tak. 18. Pytanie: - prosimy o dostarczenie szczegółowego wykazu zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wraz z danymi: typ, model, nr identyfikacyjny, rok produkcji, suma ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, - wykaz znajduje się w załączniku do siwz. 19. Pytanie: - prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela będzie suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego przedmiotu ubezpieczenia i że uwzględnia ona koszty transportu, demontażu i ponownego montażu oraz opłat celnych i pozostałych (wnioskowanych przez Państwa kosztów), Tak, górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego przedmiotu ubezpieczenia i uwzględnia ona koszty transportu, demontażu i ponownego montażu oraz opłat celnych i pozostałych (wnioskowanych przez Zamawiającego) kosztów. 20. Pytanie: - prosimy o wyrażenie zgody aby Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym odnosiła się wyłącznie do sprzętu, którego wiek nie przekracza 5 lat, 21. Pytanie: - prosimy o informację o szkodowości za ostatnie 3 lata (kwotowo), każdy rok oddzielnie z podaniem ewentualnych przyczyn szkód V. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej: 22. Pytanie: - prosimy o wprowadzenie zapisu zdarzenie/wypadek ubezpieczeniowy wszędzie tam, gdzie występuje słowo zdarzenie Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów siwz i zastępuje słowo zdarzenie zapisem zdarzenie/wypadek ubezpieczeniowy skutkiem czego dopuszcza stosowanie zamiennie tych dwóch pojęć. 4

5 23. Pytanie: - prosimy o rozwinięcie zapisu dotyczącego odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu wykonywanych zadań - prosimy o przedstawienie zakresu zadań Zakres zadań Zamawiającego określają Zarządzenie nr 8 Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz.U. nr 72, poz. 802 z późn. zm) oraz Regulamin Organizacyjny Izby Celnej w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do Decyzji nr 30/2004 Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dn r. 24. Pytanie: - prosimy o rozwinięcie zapisu dotyczącego odpowiedzialności cywilnej deliktowej odnoszącego się do OC za mienie będące w pieczy lub pod dozorem Ubezpieczającego, stanowiące przedmiot postępowania celnego, szczególnie do postępowania celnego za jakie szkody miałby odpowiadać Ubezpieczyciel w związku z tymi czynnościami Ubezpieczyciel odpowiadać będzie za wszelkie szkody w mieniu zabezpieczonym przez organy celne w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym i/lub karnym skarbowym. 25. Pytanie: - prosimy o informacje odnośnie psów: jakich są ras oraz czy są to psy ras obronnych, Wykaz psów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma. 26. Pytanie: - prosimy o informację czy oc najemcy ma obejmować odpowiedzialność za szkody w rzeczach ruchomych czy w nieruchomościach (jeśli oba przypadki prosimy o podanie sum ubezpieczenia) OC najemcy ma obejmować odpowiedzialność za szkody w rzeczach ruchomych i nieruchomościach do wysokości sumy podstawowej (bez sublimitu). 27. Pytanie: - prosimy o informację o szkodowości za ostatnie 3 lata (kwotowo), każdy rok oddzielnie z podaniem ewentualnych przyczyn szkód VI. ubezpieczenie psów 28. Pytanie: - prosimy o podanie rasy psów, wieku, Wykaz psów z podaniem rasy i wieku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma. 29. Pytanie: - prosimy o informację czy psy biorą udział w zawodach sportowe jeśli tak, to ile jest zaplanowanych zawodów w trakcie trwania umowy, co one obejmują (opis), miejsce (kraj lub zagranica) - Psy biorą udział w zawodach sportowych. Zamawiający nie ma danych nt. zaplanowanych zawodów w trakcie trwania umowy, opisu zawodów ani miejsca (kraj lub zagranica) 29. Pytanie: - prosimy o informację o szkodowości za ostatnie 3 lata (kwotowo), każdy rok oddzielnie z podaniem ewentualnych przyczyn szkód 5

6 VII. ubezpieczenia komunikacyjne 30. Pytanie: - prosimy o informację o szkodowości za ostatnie 3 lata (kwotowo) z rozbiciem na ryzyka OC i AC (kwotowo), każdy rok oddzielnie z podaniem ewentualnych przyczyn szkód 31. Pytanie: Proszę o podanie informacji dotyczących poziomu szkodowości z poszczególnych rodzajów ubezpieczeń z 3 ostatnich rocznych okresów ubezpieczenia: 2004/ / /2007 a. ubezpieczenia komunikacyjne OC/ZK zł/szt zł/szt zł/szt - AC zł/szt zł/szt zł/szt - NW kom zł/szt zł/szt zł/szt b. ubezpieczenie od ognia zł/szt zł/szt zł/szt c. ubezpieczenie od kradzieży zł/szt zł/szt zł/szt d. ubezpieczenie od OC zł/szt zł/szt zł/szt e. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zł/szt zł/szt zł/szt f. ubezpieczenie psów zł/szt zł/szt zł/szt dodatkowo proszę o podanie informacji o utworzonych przez ubezpieczyciela wielkości rezerw na szkody zgłoszone i niewypłacone lub o wielkość szacunków na niewypłacone szkody. Zamawiający nie posiada informacji nt. utworzonych przez ubezpieczyciela wielkości rezerw na szkody zgłoszone i niewypłacone lub o wielkość szacunków na niewypłacone szkody 32. Pytanie: Proszę określić PML lub podać najwyższą wartość mienia zgromadzoną pod jednym adresem. Najwyższa wartość mienia zgromadzona pod jednym adresem to ok zł. Zamawiający zastrzega, iż podana kwota ma charakter orientacyjny i nie stanowi limitu lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 33. Pytanie: Czy w magazynach IC stosuje się wysokie składowanie? W magazynach IC nie stosuje się wysokiego składowania. 34. Pytanie: Proszę o opisanie zabezpieczeń p/poż i p/kradzież w poszczególnych adresach ze szczególnym uwzględnieniu magazynów wg lokalizacji. Opis zabezpieczeń p/poż i p/kradzież w poszczególnych adresach zawiera załącznik nr Pytanie: Czy zgromadzony majątek jest narażony w podanych lokalizacjach na powódź (bliska odległość od rzeki, jeziora ) lub deszcz nawalny (depresyjne położenie budynków w stosunku do najbliższej lokalizacji, użytkowanie piwnic, suteren). W opinii Zamawiającego zgromadzony majątek nie jest narażony w podanych lokalizacjach na powódź lub deszcz nawalny. 36. Pytanie: 6

7 Czy sumy ubezpieczenia pojazdów (wartości rynkowe)w ryzyku AC podane są w wartościach brutto,czy netto? Sumy ubezpieczenia pojazdów (wartości rynkowe)w ryzyku AC podane są w wartościach brutto. 37. Pytanie: Czy wartość wyposażenia dodatkowego i specjalistycznego została uwzględniona w wartościach poszczególnych pojazdów określonych w załączniku nr 3? Wartość wyposażenia dodatkowego i specjalistycznego nie została uwzględniona w wartościach poszczególnych pojazdów określonych w załączniku nr Pytanie: Proszę o przesłanie specyfikacji wyposażenia dodatkowego i specjalistycznego z określeniem wartości na poszczególne pojazdy. Zamawiający nie posiada specyfikacji wyposażenia dodatkowego i specjalistycznego z określeniem wartości na poszczególne pojazdy. 39. Pytanie: Proszę o wyjaśnienie użytego wyrażenia: Część B p.1 SIWZ Założenia wspólne wszystkie obiekty Zamawiającego są chronione Na czym polega ta ochrona? Informacje nt. ochrony zawiera załącznik nr Pytanie: Czy w magazynach o pow m2 (jeżeli jest stosowane) wysokiego składowania są zamontowane urządzenia tryskaczowe? W magazynach IC nie stosuje się wysokiego składowanie. 41.Pytanie: W jakich lokalizacjach wartość zgromadzonego majątku przekracza 10,9 mln EURO? W żadnej z lokalizacji wartość zgromadzonego majątku nie przekracza 10,9 mln EURO. 7

8 Załącznik nr 1. Informacje nt. szkodowości. Data szkody Grupa ubezpieczeniowa Numer rejestracyjny Wysokość odszkodowania AC PZK 450 R 1509, AC PO 1996 K 906, Szkoda majątkowa 4460, Szkoda pożarowa 16076, AC PZK 450 R 858, AC HCO A , AC PO , AC HCO A003 PO 1426B 1996, NW kierowcy i pasażerów HCOA , NW kierowcy i pasażerów HCOA , NW kierowcy i pasażerów PZK450R 100, E5 Cztery Łapy 742, E5 Cztery Łapy 270,00 8

9 Załącznik nr 2 Wykaz zabezpieczenia p.poż i p. kradzieży. Rodzaje zabezpieczeń p.kradzieży. Nazwa jednostki i adres Izba Celna w Poznaniu Poznań ul. Krańcowa 28 Izba Celna w Poznaniu Poznań ul. Leśna 10 Urząd Celny w Poznaniu Poznań ul. Warszawska 183/185 Urząd Celny w Poznaniu Poznań ul.wichrowa 4 Oddział Celny w Poznaniu Poznań ul. Wichrowa 4 Oddział Celny MTP Poznań ul. Głogowska 14 Oddział Celny Port Lotniczy Poznań ul. Bukowska 285 Oddział Celny w Gądkach Gądki ul. Poznańska 71 Miejsce Uznane Poczta Polska Poznań ul. Głogowska 23 SNP Gniezno Gniezno ul. Kolejowa 2 Urząd Celny w Kaliszu Kalisz ul. Powstańców Wlkp. 1-3 Oddział Celny w Kaliszu Kalisz ul. Powstańców Wlkp. 1-5 SNP Kalisz Kalisz ul. Częstochowska 144 Oddział Celny w Koninie Modła Królewska ul. Skandynawska 5 Urząd Celny w Pile Piła ul. Przemysłowa 23 Rodzaj zabezpieczenia sygnalizacja alarmowa włamania i napadu, kraty w oknach kasy, całodobowa ochrona samego obiektu IC Agencja Ochrony (AO), sygnalizacja alarmowa włamania i napadu, kraty w oknach przyziemia, całodobowa ochrona samego obiektu IC -Agencja Ochrony (AO), monitoring całodobowy- system powiadamiania AO z wykorzystaniem patroli interwencyjnych, kraty w oknach na parterze, całodobowa ochrona samego obiektu UC-Agencja Ochrony (AO), zajmowanego przez UC Agencja Ochrony (AO), zajmowanego przez OC Agencja Ochrony (AO), sygnalizacja alarmowa włamania pomieszczenia kasowe całodobowa ochrona całego obiektu w tym budynku zajmowanego przez OC Straż Targowa, pomieszczenia na piętrze, całodobowa ochrona obiektu w tym części zajmowanej przez OC - Agencja Ochrony (AO), pomieszczenia na piętrze, zajmowanego przez OC, pomieszczenia na parterze, w części okien kraty, zajmowanego przez OC, pomieszczenia na parterze, w oknach kraty, całodobowa ochrona obiektu sygnalizacja alarmowa włamania i napadu obiektu oraz oddzielnie kasy, całodobowa ochrona samego obiektu Agencja Ochrony (AO), sygnalizacja alarmowa włamania i napadu w kasie, zajmowanego przez OC, monitiring- zewnętrzne kamery, system powiadamiania AO, sygnalizacja alarmowa włamania, monitoring całodobowysystem powiadamiania AO z wykorzystaniem patroli interwencyjnych, sygnalizacja alarmowa włamania, monitoring całodobowyssstem powiadamiania AO z wykorzystaniem patroli interwencyjnych, zajmowanego przez OC 9

10 Oddział Celny w Pile Piła ul. Przemysłowa 23 Urząd Celny w Lesznie Leszno ul. Dekana 3 Oddział Celny w Lesznie Leszno ul. Dekana 3 Oddział Celny Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl ul. Celna 1 Archiwum Zakładowe Poznań ul. Wichrowa 4 Referat Znaków Akcyzowych Poznań ul. Chłapowskiego 17/18 sygnalizacja alarmowa włamania, całodobowa ochrona całego obiektu w tym części budynku zajmowanego przez OC monitoring całodobowy- system powiadamiania AO z wykorzystaniem patroli interwencyjnych, sygnalizacja alarmowa włamania, całodobowa ochrona całego obiektu w tym części budynku zajmowanego przez OC monitoring całodobowy- system powiadamiania AO z wykorzystaniem patroli interwencyjnych, sygnalizacja alarmowa włamania poszczególnych stref budynku, całodobowa ochrona całego obiektu w tym części budynku zajmowanego przez OC, monitoring całodobowysystem powiadamiania AO z wykorzystaniem patroli interwencyjnych, zajmowanego przez OC zajmowanego przez UC Agencja Ochrony (AO), sygnalizacja alarmowa włamania, całodobowa ochrona (AO) całego obiektu w tym części budynku zajmowanego przez Ref. monitoring zewnetrzny kamery, monitoring całodobowysystem powiadamiania AO z wykorzystaniem patroli interwencyjnych, W podanych lokalizacjach znajdują się również magazyny. Zabezpieczenia p.pożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 1 0

11 Załącznik nr 3 Informacje nt. wieku i rasy psów służbowych: lp Rasa Data urodzenia 1 Labrador - retriever Labrador - retriever Labrador - retriever Labrador - retriever Labrador - retriever

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r.

Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r. Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/ 370/68/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na GLOBALNE UBEZPIECZENIE ZAKŁADU

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie DOA-IV. 272.74.2011 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 45-082 OPOLE ul. Piastowska 14 Opole,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Sosnowiec 18.08.2014r. CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony na wybór ubezpieczyciela mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 40/ 2013

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 40/ 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011 Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo