-Yu0. *-,1u. 9, Efekt zastosowania nowych standard6w rachunkowosci i zmian polityki rachunkowosci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-Yu0. *-,1u. 9, Efekt zastosowania nowych standard6w rachunkowosci i zmian polityki rachunkowosci"

Transkrypt

1 *-,1u -Yu0 \pruflordani. Jiaa6ow za olae! od lstyc.nia 2012 toku do 31 arulnia 2012 roku zrealizowdy lub rezersa rozwi4zan4 przyjmuj4c za podslaw? stawk podatkowe (i przepisv podaikowe) obowi4zujqce na dzicri bildsowy lub takic, k6rych w Przyszloscijcst Pe'ne nn dzien bilsnsowv Podatek dochodorvy dolycz4cy pozycji ujmowanych bezposrdnio w kapitale wlasnvm jest ujnowanv w kapitale wlastr)m' a nie w rachunku zysk6w i stfltt. Sp61ka kompensu.je ze sobq akryra z rlulu odroczorogo podathlr dochodowego z rezen'ami z tvlulu odroczoneso podalku dochodovego $ldy i rylko wledy, gdy posiada nozliwy do Nyegzekwowania b4ul pmwny do lrrcpfowadzenia konpensat nolczdogci z rezerwani z t),tulu bie2qcego Poda&u i odroc4ly Podatek dochodo$t ma zwiltk ryn samyn orgdcn podatkowym. 7 f''m \ahvn Podatnikien i 8.r. Przychody i koszty Pzychody ze sprzedazy obejmujq nierv4tpliwie nalezne lub uzyskdc kwoty netto ze sprzedazv tj pomniejszone o nalsunv podatek od towar6w i usltg (VAT) ujno\me w okesach, kt6rych dotycz4 Przychody ze sprzedazy to\rai6w s4 uznawane w momoncie dostarcze.ia lowaru, jezeli jednostka przekazala znaczqcc ryzyko i kopysci wynikajqce z pfw wlasnosc' do towd6\ lub w nomencie wlkonuia uslugi Sprzedaz Nvkazuje sie w wa'toicj netto, tj bez nwzeladnienia podartn od towarcrv i ushg od po urvzgladnieniu wszelkich udziclonvch rabaldw.. Pzychody ze sprzedazy uslug ujmujesie w okresie. w ktdrym Swiadczono ustugi. Koszry sqrozpohawane wg rasady nenotialu. ij. t! okesach k6rych dolycz4. niezaleznie od datv dokonania platnosci. Sp6lka sporz4dza rachurek zyskd$, i strat w ukladzie kalkulacyjn)'m..19. rransakcjew walutach obcych i r6t.ic kursowe Nie rzadziej d, na dzien bilansotrl wycenia sie syrazone w walu{ach obcvch:. skladniki akry$6w i pa!y] 6w po obowi4zui4cynr na len dzien sredniln ku sie usialonym dla danej walury przez Narodowy Bank Polski, Wyrazone w walutach obcych opmcje gospodarcze ujmuj sie w ksiegach nchunko$1ch na dzien ich przprowadzonia odpowiednio po knrsiel. kupna lub sprzedary walut stosowanym przez baik, z kt6reso lsllrg korzvsta jednostka - w pt-)padku operacji spzedazy lub kutna lvalut oru operacji zaplar/ naleznosci lub zobowiqzan,. Srcdnim uslalonyn dla ddej waluty ppez Naiodory Bdk Pokki na tm dzien, chyba ze w lub innym wiqzqcym jednostke dokumencie ustalony zo$a1 inny ku$ ' w przypadku pozostrlych opemcji 9, fekt zastosowania nowych standard6w rachunkowosci i zmian polityki rachunkowosci Sp6lka spoeqdzita pienvc sprawozdanie findsowo wediug Miedzyndodowych Slandard6w Spnwozdawczosci Finansolrej (MSSF), lj. zawienjqce bezsamkowc oswiadczenie o zsodnosci z MSSF. za rok obrotorvv zakonczorv 3l sienia 2007 rcku i za$ierajqce dane por6mywalne za lata zakonczone 3l sierpria 2006 i 3l sierynia 2005.o*n. Dniem pejscia Spdlki na MSSF byl wrzesnia 2004 roku. Uchwaia dotyczqca przejscia na MSR-y zostala podjeta 25 kwietnia 2008 rcku. Rodzaje korekt, kt6re musiala lprowadzio Sp6lk4 aby zastosowa{ 'v pelni MSSF po raz pierwszy, oraz ich wpbw na w}nik finansosy i kapitaly wlasne okes6w por6wn)valnych zoslaly przedstawione w historycrnych informacjach finansowych za lala zakoilczone 3l sierpnia2007,3l sierpnia 2006 i 3l sierynia 2005 roku Przyjete aady (polib/ka) rachunkowosci s4 sp6jne z zasadani stosowa'ymi w latach ubieglych z Diqlkiem za5tosorvania 22

2 hdgis S.A. Spldge.lakielinaBove za akr.s ot! tstr..hia 2Al2 roltu do i1 studnia 20t2 roku 10. nformacje dotyczqce segment6w dzialalnosci Dla celdw zdzqdczych dzialalnosd Sp6lki zostala podzielona w oparciu o $ykonyrvde produkry, Swiadczone uslugi omz dyslybuowde towdy n5 nastepuj4ce segmenty sprarvozdawcze:. scgmcnt map cytrowych.. sesmeni sy$em6w idomac.ii przestrzennei (Gs).. segment produkt6w nawisacyjnych. segment pozostalych lowat6rv i urzqdzen Koszty dzialdivr informatyki, administracji oraz markelingu obciqzaj4 koszry wyodrcbdonych segmenl6w Ponadto zostaly wyodrebnione drva sesmenty geograficae tj.r sprzedaz dokonywda m tcrenio Polski ora" sprzedaz s Sprzcdaz pozostala nie spelniaj4ca kqaeri6rv 'q,odrebnienia jako segment zostala $ykazana w pozycji,,pozostala Zazqd monhofuje oddzielnie wyniki opemcyjne segmenl6w w celu podejmo ania decyzji dolycz4cych dalszeso dzialania. Podsrarv4 ocony wlnik6w dzialalnosci jest zysk lub stlata na dzialalnosci oporacyjnj. rinansowanie Spdlki (lqchie z kosztdni przlclodani fidanowynri) oru podatek ddcnodory s4 Donitorowdc na poziortic Sp61ki i nie ma miejsca ich alokrcja do segnentow \ -r{ p 23 \,,(

3 nagit S.A. Sprc adanie l"a6ne a otres od lstlc.hia2012 roku do 3J gadhia 2012 toku Okrs od dnia stycznia 2012 roku do dnia 3l g.udnia2012 roku i na dzif 31 grudni.2012 rokn (w tvs. zl) Okres od dnia l stycznia 20ll roku do dria3l srudnis 2011rok ina dzien 3r gruddia 2011roku (w tys, zl) nfomacji Razcm SDzcda do kliends zemetunvclt Sozedaz mied^ scmonlami t l5l ll4 2li Pu\(hod! finmsovc Nrlo { l05l t 2 t ir 45{i zobowiadia nicdzfhane Zobowhzlnia i lopit8ly oe6len l r8 094 Pmllsle itrfornacie dotycz s Naldrdv na aklvm hmle t

4 Sptaeo..takia fnans'e tu oll.s o.1 1 sl,c2nia 20 t 2 toll 1o 31 etutlnia 20 t 2 t.ku Scs'nnty geograficzne okres od dnia stycznia 2012 roku do dnia 3l grudnin 2012 roku i na dzin 3r grudnia 2012 roku (w tvs zl) Polska Snrzedaz do klieni6w ze$nelrznych ',7 2r SDrzodaz miedzv sesmentami n29,00 t Kosztv niedvdisane Pr^chodv findsowe nerto , Akhlva i zobowiszania t v'7a7.oo Aktvwa niedrzvdisane Aktywa og6lern l t0.00 Zobo'viazania sesnentu l l8 766,00 Zobowiazania niedrzl1risane zol,owisz.nia i kaditatr oa6lefr Pozostale informacie dotvczace seementu Naklady na akt\rya tnalc , i 307,00 okr.s od dnia stycrnia20ll roku do dnia3r grudnia 2011roku i na dzien 31 srudnir 20r r roku (w tys. zl) Polska Polska Sorzdaz do klientow z&netrznych Sprzedtmidzy segmenrami Rszem Drzvchodv , KosztY niedrzydisane Pr^chodv fi nansowc netto Zysk netto Aktvwa i zobowiazania t ,00 Akiywa nieprzypisde n Zobowiazania sesmentu 10 r Zobowiaania trid.rydisane KaD;latv lvlasne Zobowiazania i kaoitalv oe6lem 10 t On Pozostale informacie dotvczace sesmntu Nakladv ra aktlwa nwale ,

5 nogis S.A. Sp/dvadahiel&NNa za obes od lstye"ia2012tuh d.31 qttulnia2a12 nltt ll. Kosztydzialalnosci Slruktura koszi6 wdlug rodzaju r 66093S,sO a) anonyzaoja 30'7264,',7',7 br zuzvcie materialow i enerqii t', ,09 - w r\nr kos/r q'aqn\ wll$orzenia produkrow i udug , ,24 dj Dodatki i oplaly 5091,70 l8 8q6, ,62 3 r56 700,43 fl ubczoicczenia sdoleczn i inne Sviadczenia , ,62 sl Dozostale koszly rodzaiose , Koszty wedlug rodzaju, razen , ,83 Koszty slrzedazy (wielkodi uiemna) 2 8',73 211, ,',71 Koszty og6lnego zarz4du (wielkosd ujemna) ,39 Koszt wvtworenia sprzedanych produkt6w 24674t4, ; Koszty wynagrodz'ii i riwiadczen pracowniczych Koszty wynasrodzeri Swiadczelj, zfful! rozwj4tanja Koszly wyrlat z tvtulu um6w zlecei i um6w o dzielo ,6q ,53 Koszry ubezpieczei spolecznych t94 416, Rezerly na Swiadczenia emed4alne-rentowe 518, t 390,51 823r,91 Pozostale Swiadczenia na rzecz Dracownik6w 3t 780, ,47 Razem ,98 J 5187{tJ, , Ano(Jzrcja Srodkdw tnatych i wrrtosci nimaterixlnych oraz odpisy aktutlizuj{ce ujfte w rrchunku zysk6w x r r.0r stosunku pracy n71 Pozycie triete r1 kosz.ie wlrsnym sprzedazy Amorlvzacia Srodk6w tlwalvch Amorlyzacia warlosci nimateriahych Trwala utrata waltosci l26 56, s,44 Pozycj uifte w koszfach sprzedaty Amodyzacio 3rodkow tr$ olych Amorr!zacia $ af tosci niemalerialnych ,00 Trwala utrala warlosci rr Pozycie uiete rv kosztach os6lneso zarzadt) Atrortvzacia drodk6w trwahch Adortvzacia warloici niematerialych? Trwala ut(ata wartosci , n AmortYzacia Sfodk6w trwalvch 68110,82 a8 086,85 Amortvzacia warlosci niemalerialnvch , ,95 T.wala utr.ta wartosci 13tJ7264,77 r ,80 Do.latkafle itfatnacje i abjalnienia do spru\ ozdanie Jina$oweeo stanow4jeso intesraln4 cz<lt

6 Sprtud.lanie fmnso*e.a obes a.1 lslrczniaz0l2 loks.1o il Atudnia 2012 rokt 12. Pozostale przychody operacyjne 13. Pozostlle l.oszry operacyjne 14. Przychodylinansowe Przychody finan8owo z tytulu o&otek Struktur! pozostalych przychodow oprscyjnych a) pozostale, w tl4n: , ,41 - odpisanie zobowiqzai 676, oddis z r\4uh.' likwidacii Lipitalu rezeruowee.o "0C - wlnaiem sprzqhl 0,00 0,0c - otr4nare odszkodowania 0,00 - rozwiazanie nierykorzystanych rezerw ,00 1l prowizja od Maplnfo 6311, ,0[ - roz" iazanie odpisow allua li,,ui 4cych naleznodcr 0,00 0,0c - r62nice inwentaiyzacyine 164.r sprzedaz skladnrkow matattor bpolkr 22t9,50 - refakturv koszt6w 6t 41',7,07 l wlnagrodzenie plahika ,00 - zwrot oplat sadol,q,ch 1695,t9 0,00 - nad*ry2ka - rozachunki z l4ulu leasingu 0,00 0,00 - sprzedai uslug reklamo$]ch r6 888, ,00 - oplaty za bezszkodowosd 0,0c 0,00 Pomstale przychody operacyine razem: , ,41 J.l. Srruktura po?osblych koszrd$ operac) jnych l.ol.20t2 - r t2 31,12,20t1 a) aktualizacja wartosci akq,w6\v niefinansowych: , odpis aknra ljzuiay nalezlo{ci 0, oddis aktuauzuiacv tadasv 4249 J5,00 b) ubvozone rezerwv 0, spisane naleznosci ltl )44261, ,82 t '7 8l t.00 koszty do refaktuowania 24000,00 1r'7194,',73 pozostale koszty operacyine 0, rdznice - rozmchunki z Mulu leasinsu sdisane kosztv udubliczlienia Pozosiale koszty operacyjne, rn,bm ,34 3s9696, , a) Dozostale odsetki 2068sr,l ,65 - od iednostek powiqzanych r'72284, ,47 - od pozostaboh iednostek 31601,t 85276,18 Przychody finansowe z tytulu odsetel! razem ,t ,65 Dodatkowe i,rtbrnacje i obja,hienia do sptu azdaniafrnansoweeo stanaw4jeco inteetube.zeit 27 Y xlo

7 Splfuo,.tanie f dh laeo.a okrcs.d tt.zhia 2A 2 n\tu do 3 etudtia 20 2 tok 14,2. Pozostale przychody linansowe r r a) dodatnie r6rnice kursowe 0, , ,01 0, ,42 b) pozostale przychody finansowe ,00 0,00 zvsk ze zbycia inwestycii c) dwidendy otrzlmane 7r 363,00 0,00 - dnvidendy od iednostek powiqzanych 7t 363, nne koszty linamowe, razem , , Koszty finansowe Pozostal koszty finansowe a ) uiemn r6znice 16. Podatek dochodowy Podatek dochodowy biez4cy Koszty finansowe ztytulu odstek 1.0t, a) Dozostale odsetki , ,80 Koszty linansowe z 6'tulu odseteb mzem 3833s5, , kumowe 0,00 51',/,46 0,00 tj6 795,76 0,00 0,00 0,0c Drowizia od zaanaazowania ,0c lnne koszty linrnsowe, razm ,22 0, , L Zvsk (sftata) brutto R62nice pomiedzy zyskiem (stratd brutto a podstawq opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tttuldw): a) Drzvchodv ksiesowe nie uz1awane za pzvchody poda&owe b) przychody podatkowe nieujqte w ksiegach okesu 0,00 0,00 c) k$zty nie uznawane za koszty uzyskada prychod6w , ,57 d)kosav Dodalkowe. nieuiete w ks;eaach okesj , ,25 3. Podstawa opodatkowania podatkien dochodowym , ,31 4. Odliczenia od Dodstawy ododatkowania: 0,00 0,00 5. Podstawa ooodatkowania Do odliczeniach ', Podatek dochodowy wedlus stawki 19% , Podatek dochodowy biezqcy ujery (wykazany) w deklaracji podatkowei okresu, w [1n: wykazany w mchuoku zysk6w i strat , \ D.dotkN. Lho' do,j?, objaihrphid do sptuwadaatulihan"oue,ta saaav4 i.co "ze;'

8 Sproeozddnie ftutsote 2a oh es od htlc.4ia 20 t 2 toku./o 3 atadhia 20t 2 rokd 16,2. Pod.tk dochodowy odroczony wykazywany w rachunku zyskow i strat znniejsznie (zwigkszenie) z ltulu powstania i od*r6cenia sie r6:znic oru i&iowvch \34,70 Podatek dochodow y odroczoflr! razem , ,70 17, D].widendy wyplacone i zadeklarowane Okrs Zysk retto iy zl Dywidenda w z Stopa dywidendy (dywidnda/zysk netto) , r , ,00 Trsk netto a okres ob!oto\? od grudnia 20l l roku do 3t gnrdnia 201 roku. w rwsokosci ,43 zl zgodni z uchwatq Zgromadzenia Akcjonarilszy z dnia 04 kwietnia 2012 roku zoslai \t calosci przemaczony na pod$r^zcnia kapilatu zapasoweso v. Zasady poliryki Zaizqdu co do lyplaly dlvidcndy w okesie najblizszych lat obrolo\rfchl Zar4d Sp6lki losidowit, ze w okresie najblizszych lat obrotosych zysk Sp6lki badzie przeaaczanv w 100 % na ztiekszerie 17.? Wartosc dywidendy na jedn{ akcjp 1.01,2012-3t liczba akcii na koniec roku dlwidenda na jedn4akcj (w zlotlch) 0, Zysk na jednq akcjt Zysk podstawowy przypadai4cy na jodn4 akcje oblicza sie poprrez podzielenie zystu nelto za okes, przypadaj4cego na akcj onariustt Sp6lki przez sredniq wu onq liczbe wydanych akcj i wystpujqcych w ci4gu ok esu. Zysk rozwodniony przypadajqcy na jcdnq akcj jest rowny zyskowi podsiawowemu, gdyz nie wystepujq porencjalnc akcje Wyliczeniezysku najednt akcjp izysku rozwodniongo na jdl4akcje l.ot.20t2-31.r2.2u , Zlsk netto ,21 2 r18 902,43 odstk; od umarzanycb akoji uprzywilcjowdych zamienianycn na Zysk Deito zastosowany do oblicrania rozwodnionego zysku na ,27 2 r78 902,43 Liczba akcii na koniec okresu to Srednia wazona liczba akcii t Zysk (stratr) na jedn{ akcje 0,2009 0,2746 srednia wazona rozwodniona liczba akcii Rozwodnionv zvsk (strata) na iedna rkc 0,2009 0,2186 DodatkDw. infathacj. i objaini.nia do vrcvo,daaia lindntaaeo stanow4jaco intaeraln4 czali 29

9 SDra,o.danie lha8ovc a ok"es od lst enia 2012 tolot do 3l gr1.lhia 20l2,aku 19. Wartosci niemsterialne Zmiany stanu wtrtosci nienatrialnych wedlugrup rodzaj oryych $ oherie stvcznia t g'udn ia 2012 Nabyte koncesje, Wirtoici nienaterialne a) warto$ brutlo warlosci niemalerialnych na poczatek okrsu r C t , ,59 0,00 76q t2, , ,02 7lt 49.1a d) wa]nosi brutto watusci diemtdiolnvch no okrs! tr 72l 494,02 0,0c 1t 12t 494.n2 e) skumulowan aino,tyzacja (umotzenie) 5949', ,02 6ll4 60J.2( 0 amonvzacia aokrcs (zmulu) 9t2 882,', , ?( ,00 2ls 15.] ,t ,02 711,1,49,t9 g) skunuloma anoftyzacja (umor4nie) h) odphy z t),tulu h.lvalej utruq \{Brtosci i) odpisy z tlulu tnralej utmry wartosci i) $Bno36 netto wartosci niernaterialnych , , , , Zmiany stanu wartofci nimaterislnych wedlug srup rodzajorvych w okrsi r stycznia grudnia WartoSci nien.terialn wedlug grup rodzrjowch Wartofti nienmtrialft a) wartosd brutto \riaaloici niematerialnvch na Doczatek okesu ',7260, , c c) znnieiszenia 0,00 0,0[ 0,0c d) lrartosc br!.to wanosci niemalerialnvch na koniec okresu ll , ,62 e) skun! osffa anonyzacja (unoenie) , , i,31 amortvzacia oke5 (z Mulu) ,3 6086, , , , ) ,0c g) skrnulowana morryzacja (umorzenie) h) odpisy z q,tutu tfwalej utmry wartosci i) odpisy z tlt!*u h\ralej uhary warto{ci j) wadoi6 Defto *anolci nicnddialnych s 949',725, , ,26 0,00 0, , ,36 a) nablte koncesje, patenty, licencje ipodobne wfftoici, w ,36 b) inne wartosci niematedalne i DotlotkNe ihforddcj, i obja{aieria do stdhoe4jpso intestu!h4czeit

10 haqis S.A. Spvvdddaie lha8owe za olres od stlc.nia 2012 rch d. 31 etu.lnia 2A 2 rol Struktura wlasnosciorri wartosci nimaterialnych , s't,36 b) u4'wane na podstawie umo\ry najmu, dzierzawy lub innej umowy. w Mr UmOWy leastngu 0,00 0,00 WartoSci niematerialne, razm , J6 19.s. Spcynkacj{ w{rtosci niematerialnych i prawnych w budowie t a) oprogramowanie nawigacyjne 0, ,00 b) odrop! amowanie ksigeowe 0,00 0, wartosci niemaferialne w budowie 0, ,00 Dadatkave infotnack i abjalnienia do sprcwodaniajindwoweso stanov4jeso i,kcnlk4czcit

11 {.,t fs F a ci + 6t 8^ "8-8 a 8 a a"a..1 (j a 1 F a a s $ a 8.+ ur' S G 6 p 8.-': e t.:.! s. j.! g t e G, t F a s T a * ; 6t.Rse,r: " 8 8 a a a a a. s a a H $= +te gt il 6 >! 5 3 x 5 F N R ti B s d $.9 6 a * d 5 i3 a a 6 3 a F x e 'd N 5 3 n N g _ F F. 'd R B t b,g 6 e l d '6 X g a = z a 6. g d x1 g f '9 g ::t o ii V : ; "o" q!, 3 :.s, ': $ s ạ s' { A.

12 *{pfl, e - ' ; 9 > t c i : --v = 5 :r '6' ; F ' aa$; N!,! * t ': g t s. t &" '1n" :! > N -- e R a {j 6 R e & d a s 6 6 i ' a :l N K 'd! 3 g in e a =! d s 9. 3 r F : 3es R.: ':,x g i

13 nagiss.a. sdran:do.r nnabo\p zo olje" od l.ne4ia 201) -ok do31 amtrain)a!)tukh w1) Rr?crow rktywr t.wal wedlug grop rodzxjowych a) (rodki kwale. w tym: 888r 7, budvnki, lokale i obiekty inzynierii ladowei wodnei 0, urzadzenia technicne i maszyny 78106, ,56 Srodki transbortu s ,99 inn 610dk;trwale 4666, b) srodki trwate u budowie 0, RzeczorYe aktywa trwal' razem 88817,67 t4a\89,47 20,4. Strtrktnrr whsn.{.iowa rzczosy.h rktyw6e trwrltch 3r.r , b) u2ywane na podstawie umowy najmu. dzierzawy lub innej umowy, w tvm umowv leasinsu. w tvm: 5 444, , i78.54 rodki trwale bilansowe - wartoii brutto - razem r48 r89,47 W okrsie od stycaia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oru w okesie poiomywalnym S!6lka nie $ahvorzyla Srodk6w tnalych na wlasro potzby. jak.d\yniez nie rozpoc4la budoqy Srodk6w trwalych!a widne potrzeby. Srodki t 'ale wvkazlwane pozabilansowo Na podstawie unovy najmu lokalu przy ul. c6rczewskiej Giedziba Sp6lki), z dnia 29 lipca 2010 rokn, lmasis S A. byla zobowiqzana od dnia 28 lut%o 2012.oku, do dokonlnmia co misiecznych plahosci czylszu w wysokosci z]. netto. Od dnia mdca 2012 roku oplata ta \Dnosj miesiacznie Udziaty w jdnostkach powiezanych t Smart lektronik SD. z o.o. a) warto56 udzial6w , ,00 bl udzial w kaditale zakladowvm SD6lki r00.00% % a) Mrtog6 udzial6w br udziat w kaditale zakladowvm Sp61ki 100,00% GPS Konsorciun SD. z o.o. a) wa(os6 udziat6w , ,40 br udziat w kaditale zakladowvm So61ki 100,00% 49,00% -Maoa SD. z o.o. a) wartoii udzial6w b) udzial w kaditale zaktadowvm SD6lki / Na podslawie Unosy z dnia 29.1A.2010 t. lmagij S.A. nabyla od Mcdia Scnice sp. z o.o. z siedzib4 w Dziekanowie Polskim, jedynego w6wczas udz'alowca Snait leklronik sp. z o.o., z udzialow w Snart lekbonik sp. z o.o. za kwote l zl. Na podstawie umowy z dnia 2l wrzesnia 20l l r. MAGS S.A. odkupila od Media Seryice sp. z o.o. L029 udzial6w za kwote Na podstawje umoly z dnia 21 wrzesnia 2011 r. MAGS S.A. nabyla od Calatmva Capilal S.A rdzialy \ Smart Blektronik sp. z o-o. za kwotg Wczesnicj Calatniva S.A. weszla rv posiadanie tych udzialow w drodze N--/ objwia nolyo ulworzonych udzialow w Smart lellronik sp. z o.o. W realtacie, MAGS S.A, weszla w posiadanje 100% \ udzial6w w Smart loldrolik sp. z o.o. / Dodatkove infomacje i objainienia do sptavozdaniajirunsowesa anav4jeso inteyaln4czeit 34 -{* \ro

14 ia 2012 nku da 31 smahia 2Al2 rohl NabycicpuezlmaeisS.A.l00%udzial6wwmapcosp-zo.o.nastqpilowdroddzakupieliaudzial6wodbvlvchwsp6lnik6w Sp61li na iro.lsiawic Umowy sprzcd&ty udzinl6s sp6lki z osrdniczon{ odpowiedzialm6ci4 z dnia 4 kwiet' ia 201 r w dniu 2l lislopada 2Ol2 roku magis S.A. dokonata zbvcia 'lszvstkich udziai6w sp6lki Mapco sp z oo za kwotq ,00 zt. Pierwsre nabycie przez imagis S.A. udzial6w w GPS Konsorcjum sp. z o o. nasl4pilo rv drodre przvstqpienia do Sp6lki i objecia 98 sposr6d 100 nowo Lrtworzorych udzialdw (akt noleialny rep A nr z dnia 27 wnesnia 201 r') W lyn samym dniu lj. 2? r. MAGS S.A. zlozyls odwiadczede o ob.jqciu ldzial6w W dniu l8 gmdnia 2012 nagis S,A dokonala zakupu pozostalych 5l% udzial6w sp6lki GPS Konsorcjum za kwote ,76 zt slajqc sie jedvnvm Nabycie pnez magis S.A. udzial6w wmapa sp. z o.o. nastqlilo w drodze zakupienia i objecia 182 sposr6d 192 ishiej4cvch udzial6w (Umowa Sprzedary Udzial6w z dnia l0 8rud.ia2012 r'). Udzialv zostalv zakuplone za kwote ,00 zl 21. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 2r.1. Zn iaha st.nu aktyw6w z tytulu odroczooego pod{tku dochodotego Stan akty*6w z tltulu odroczonego podatku dochodowcgo nt poczatek okresu' iy Sm: 84308, ,17 a) odniesionych na wynik finansowy (z t)'tud t] urworrcnvch rczerw na niewykorzystane urlodv uienne r62nice kursove 9760,16 1l utworzonych rezerw na odprawy emer)4alne 986, nie\ryplacone n',nagrodzenia oraz skladki ZUS l7 025,13 65 r,93 rezerwa - sdrzedaz onet 0,00 0,00 rczerwa na kosztu aud]'tu 140, opoiniona amodyzacia podaikowa 41254, ,92 odoisy aklualizuiac naleznosoi 7 47r Zwiekzenia , ,85 a) odniesione na \q,nik finansowy okesu w eiqzku z ujemnym' utworanvch rezerw na niewykozystane udopy r6znicami Drzejsciowfti (z naulu) t , ,05 uiemne r6znice ku$owe 27018, ,16 ut\roronych rzerw na odplaw emerylalne 98,42 0,0c niewdlacone $anasrodzenia i skladki ZUS 807, ,13 reze.wa - sdrzedaz onet 0.0c 0,00 rczerwa na koszty aud!4u oraz bonlrsow 58520,00 140,00 od6zniord dno.ryacia Dodatkowa naliczone odseiki od po2rycrek 2 526, odpisv aktualizui4ce naleznosci 0, ,51 3. Znnieiszenia $ 766,n ,98 a) odniesione na $rynik finansopy okresu w zwi4zku z ujemnymi r6znicami Drzeisciowvni (z Mulu) 43166, rezerwa na koszu audytu t 40, uiemne 162r ce kursowe 9160.t6 l3 37i,60 niewdlacone wvnasrodzenia oraz skladki ZUS 17025,t3 651,93 oddisv akrualizuiace naleznodci 87t odot.iona amo.tlacia Dodatkora ,2 utworzonvch reze na oddra$ry ememalne 0, utlvorzonych rczeb na niewrkorzystane urlopy 0, ,97 4, Stan aktyw6w z tytulu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: , ,04 \ w Datlalkoec iafomacj. i objaiaieaid do spnwazdaaia fnantoveo stanaw4jeco ihtzerdlh4.zela 35

15 Spneaaaaie f"ahstue 2a okres od l sye2hid 2012 tu\a do 3 eru14ia 2a 2 nku (v,l) 22. Z^pasy Str!ktura zopasdw 31.t , l r b) odlaty licencyine )35 642, c) zlliczki na dostawy 0, ,is d)$rydatki Doniesione na realiza.jq ustug , Zapasy, razm , ,99 W oksie objeryn Sprawozdanien finamolvym Sp6lka utworzyla odpis aktualizuj4cy zapasy na kwote zl. Wartose odpisu pomiejszyla w bilansie stan zapas6w. 23. NaletnoSci krdtkoterminowe z tytulu dostaw i uslug oraz pozostale naletnosci St.!ktu.a nalctnosci kr6tkoterminoryych t 2 3r.r a) od iednostek powiqzanych s ,7 3 - ztyrulu dostaw i usfup. o okresie splafy: , ,97 do 12 miesigcy ,9? z Wtutu udzielonych Dozyczek kr6tkoterminowych: , b) nale2nosci od Dozostatch iednostek , ',70 - z t\&tu dostaw i uslus. o okesie splary: , do 12 miesiecv 2 479:2!342! - z t)4ulu poda&6w, dotacji, cel, ubezpieczefi spolechych i z&owotnvch oraz innvch Swiadczefi Nsltnosci h.ttkoterminove netto, rszem , ,5949,43 ) oddisy aktuatizuiace wartos6 naleznosci 0, Naleznosci kr6tkorerminowe brutto, razem ,2 t ,43 Nalehosci z Btulu dostaw i uslug nie s4 oprocentowde i maj414,30lub 60-dniowy temin platnosci Skuktura naletno6ci kr6tkoterminowych od jdnostk powiqzanych r a) z tltulu dostaw i uslug, w tym: 50936',7, od iednostek zale2nych t5 718, ,97 oj r r},luh udzielon)ch po4czek ladtkorermino$ych: l Nalinoici kr6tkoterminowe od jednostek powiqzanych nelto, razem , ,73 cl odpisy aktlrdlizuiace $nost nalernoki odjdnoslel' powiqzanych 0,00 0,00 Nalernosci kr6tkolerminowe od jednostek powiazanych brutto, razem , , , Zmiana stanu odpis6w aktualizuj4cych nalcrnosci kr6tlotcrninow. Na dzicn 3 gudnia 2012 Sp6lka nje tworzyla odpis6w aktualiaj4cych naleznosci. Zmiany odpis6w aktualizujqcych naleznosci w ci4gu roku przedslaivione s4w ponizszej tabcli: D.datkave infotmacje i.bjaihienia do spnwozdani4 JinaLtowego stahaw4jpo ineqnln4.zeit 36 \ tt+).' W

16 nagh S.A. fna$aw,a otqes ad l 2012 rckn,1o j snt.lnia 2012 'aht \ '.\l Sian na Doczatek okresu 23202t,00 q6 502,00 a) zwieksznia (z Mulu) t 542q,00 utworzenie oddisu aktualizuiacego q9.00 b) zmnieiszenia (z t),tuiu) , ,00 - wykorzystanie odpisu aktualizujqcego 5802r, rozwiazanie odpis6w aktualizuiqcych ,00 0,00 - korekta udrzednio dokonaneao odpisu 0,00 0,00 Stan odpis6w aktualizujacych wartos{ naleznosci b6tkotermitrowych 0, t,OO Struktur. walutowa nnlznotci kr6tkotrminowych (w warfosci ntto) a) w waluci polskiei tl b) w salurach obc\ ch (wa walll i Do przelicleniu na 7l) 13 0t2, bl. wartos6 w walucie - UR bl. $ cftoai w PLN 99016, ,83 b2. wartos6 w walucie - USD 10000,00 34!?3jp9 b2. warto66 w PLN 30996, ,07 Naleinosci kr6tkoterminowe, razem ,28 t , Strukture wiekowa naletnosciu tytulu dostaw i uslug naleznosci z l\tulu dostaw i uslue we stodnia ich <0dni* dni dii >180 dni ll sullnia 2012 r C ( l9 516,70 6rt u7, e,ldnia 201 r l , , J Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty oraz inne aktj'wa linansowe Slrukfura Srodk6w pienietnych i ich ekwiwrlent6w oraz innych aktw6w finansonych t2 t a) $odkrpier'r)ne w las:e i rd m.hu,kach banl<ow). h ,14 56r [8,86 b) obligacje k6lkoleminowe t00 000,00 Srodki pieniezne i ich kwiwalenry, raren , ,86 Srodki nieniatne w hmku n;e sq oprocentosme. WartoSC godzi!,va Srodk6w pieniaznych i ich ekwirvalent6w wynosi ,14 z (31grudnia 2011 r.: ,86 zl). Saldo Srodk6rv pieniemych i ich ekwiwalent6s $ykude w mchunkeh prepryw6rv pienilaych za lara obrotowe zakoiczone 31 srudnia 2011 roku i 31 grudnia 2012 roku odpowiadalo sarto3ci bilesowej drodk6w pjcnjeznych i ich ekwiwalenlow na te dni bildsowe. Na dzien ll gudnia2012 roku sp6lka d)spo.osala niewykorzystmymi przyznanymi sfodkani pienie2nyni w ranach kedlt6w w wysokosci ,537-i (31 grudnia 20ll roku: ,71zl), wodniesieniu, do kbrych wszyslkie warunki zawieszajqce zostaly spelnione. W dniu 04 marca 20ll roku Sp61ka nabyla obligacje na ok^ziciela rvyemitowane przez Calatrava Capital o wartoici ,00 zl. Oprocentowanie obligacji $),nosi 12% w skali roku a piemotna data rylrpu ohligacji byl 15 wze(nia 2011 roku. Oshtccznie Calarava Capftal wykrlpila wszystkie obligacje w dniu 3l pazdziemika20l2 roku. \i\ Dodatkowe inlornocje i objainienia do spravozdanialinansaveso stanolt4jeso intesruln4 czqit 37 \ilfi

17 linahsawe za obes od tt.znia rctu,1o 3 cntdkia 2012 rokn Strukture lvalutowa Srodk6w pieni$znych iich ekwiwrlenty rx 3l.l2.2ttl1 a) w walucie Dolskiei ', b) w wal[tach obcych (ws walut i po przeliczeniu na z) ll bi. wartos6 w walucie - UR t2 wartosi w PLN 709, ,23 b2. wartosa w wahcie USD 58709,i ,56 181C76,71 95', Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty, razem , , Rozliczenia midzyokresowe struk;ur. rozliczen mitdzyokresowych 31, J r a) cz),nne rozliczenia midzyokesowe kost6w, w t]4n: 39'.7 995, odlacone koszty domen intemeto\rych 572,44 884,84 - ubezdieczenia maiatkowe 9 858,61 t0 t82,99 - oplacone prenumeraty 408,28 191,03 - koszty upublicmienia 2t7893, koszw Droiekt6w rozliczane w czasie 0"00 0,00 - oolatv marketinaowe fallurowane kosay przyszlych okres6w 29180,r4 0,00 - pozostale t 582,50 L 899,50 b) rezerwa na niezafakturowaie trzvchody okrcsu sorawozda\ryczeso 963',74, ,00 Krdtkolerminowe rozliczenia mif dzyokreson, mzem ,35 s33 887,70 W rozliczeriach midzyokreso*ach iykazane s4 naklady w wtsokosci ,34 zl, kt6re zwi4zme s4z pnygolowaninmi do planowango upublicznienia Sp6tki. W s)auacji, sdyby Sp6lka zezysnowala z emisji swoich akcji na 'lnku papier6w wartosciorvtch, naklady te obciqzq w przyszlych okesach sprawozdawczych pozostale koszty opemcyjne Sp6lki. W opinii Zauqdu efeky rych naklad6w zostm4wykorzystane w procesie planowanego na br. wejscia Sp6lki na Dnek Nowconnect (stosowne uchwaly zostalyjuz podjlte) i zwiazdej z tyn lublicaej omisji akcji przez Sp6lke. Dodatknwe infomacje i abjasnienia do stanowajeeo intesraln4czeia

18 ':a 1 ';; 6 e 1 1 't '6' t s 'a 't z6 e a,a : F g :2 s? d a * B. F a- o ^! 6 - 'a D : : o s <.t 3 : 'g s +9 '-_,!!' 'e l t &i ': q 6 d s : g t 't '6'! 6 F a q i c g ', s3 i 6? 5.9 : z = 3 i t - 5 n 5! a z 9 i.:,g! t N.i{ t! c 5 < i:.s F, n a t : 't 'F' g '6) i i 'a.! P^ f -g s *.s : 3. 't L '6. 't i - t ' : - : u s3 F i, '- t t 'a

19 za a/jes o.1lslc:nid 241: rcka do 3l t5.t- Strtrktrrr kntitnh' z^nrsowago 3t.t t1 a) z sprzedazy akcji powyzej ich wanosci nominalnej , ,00 b) utworzony zgodnie z umow4 ponad wrnagdqntarvowo (ninimalnq) a,a0 l ,11 Krpital zapasory. rrzm , , r 2?. Rezerwy zmians stanu pozostalych rezerw krdtkolernhottcn t1 a) stan na pocz4tek okresu 23s 661, ,12 - rezerwa na koszty biezacegokesu , ,12 0,00 0,00 b) zwiqkszenia (z b4utu) , ,32 - rezerwa na kosztv biezacegokesu , , ,00 c) wkozystanie (z t\tullr) 23566'/, ,r2 - rezerwa na koszty biezacego olsesu 23s 667, ,12 - rezerwa - royalty 0,00 0,00 d) rozwiazanie 0 0 e) slan na koniec okresu 308 ooo,oo ,32 - rezerwa na koszty bjezqcegokesu , , Zobofliqz nia zqtt lu Swiadczef pracowniczych Zmiana stanu dlusoterminowych zobowiqzan z btutu Srviadcrx't pracowniczych r.r2.20t1 a) stan na pocz4tek okesu 5 192,00 t5 625,00 - rezerwz! na oddrawv ememalne 5 r 92, ,00 b) ztliekszenia (z tytulu) 5r8,00 0,00 - rezerwa na oddrawv ememalne 518,00 0,00 c ) wkovstanie 0,00 0,00 d) rozwiazanie 0,00 l0 433,00 e) stan na koniec okesu 5?10, ,00 - rezerwa na odpra\4y emery.talne 5710, , Zmiln0 stan! kr6tkoternirowych abowiqzai ztytulu {wiadczen pracowniczych a) stsn na Pocz4tek okresu 33000, ,28 3l000, ,28 b) zwjekszenia (z ['tulx) 1390, s - rezerwa na urlopy 390,51 c) wvkorzvstanie 0,00 0,00 d) rczwiazanie 0, ,28 e) stan na koniec okresu 34390, ezerwa na urloov ]4 J90, ,25tv i \ N, Jr\- Dadatknve itfomacje i objarnienia do splat'ozdaniajinansoweso ltanovqjeso intesrulnq czqit 1,,

20 29. lna6ove za okles od lsrczhi.2012 roku da 3l Rezrwa z lytulu odroczongo podatku dochodowego Zniana stanu rezerw ztytulu odroczongo podatku dochodow.go 30. Zobowiezania finansowc Do zobowi4zali finansowych w okresie objatym Spmwozdan;cm finansowym nalez4 zobowi4zania z btulu zakup udziat6 w sp6lkch powiqzsych zawartych ud6w lesingu finansoweso , Stan rezerrryy z tytulu odroczonego podatku dochodowego na pocz4tek okresu. n tym: s0 764, ,04 al odniesionei na wvnik finansorv t2 6'.7,04 - naliczone odsetki 1817, oo6znionamortyzacia - leasing 0, ,11 - dodatnie r6znice kursowe - naleinosci q8 2'738,91 2. Zviekszenia 31346,21 s0 764,61 a) odniesione na uynik finansowy okresu z b4ulu dodatnich r6inic nr7i<ciowvch (z Mulu) 3r14SA 50' naliczone odsetki 30318,83 18r7,63 - oo6zniona amofivzacia - leasinq 0,00 0,00 - dodatnie r6znice kursowe - naleinoici 027,38 4q 946,98 3. Zmniejszenia -s0764,6r ,n4 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwiqzhl z dodalnimi r6zricami Drzeisciow.nni (zt!4ulu) , ,04 nalicmne odsetki -1817,63 0,00 - dodatnie r6znice kursowe - naleinosci , ,9r - oo6znionamortvzacia - leasinq q,.0q -9932,13 4. Strn rezenvy z tytulu odroczonego podatku dochodowgo na koniec okrcsu, l,zem 31346,21 s0164, Zobowiqzanis fin ansowe wg strukturx wieko$ej (pozostaly od dnia bilansorvegokres splaty) a)do iedneeo roklr s , ,63 - w tym zobowiazania z tytulu leasingu 39841, ,63 - $ tym Tobowi4zania z qtul! zakupu udzial6r , ,00 b) Dowlzei roku do 3 lat , ,95 - \4 tym zobowiazania z h.tulu leasingu ,95 - $ rym zobowiazania? Mulu /akupu udzialow ,OO : ,00 c) DolrYzei 3 do 5 lat r d) oowzei 5 lat 0, Zobowigzania fi nsnsowe, razem ?,0s s Zobowiqzania dlugoteminowe wykazywme w bilansie rv gl6\rnej mierze dotycz4 zakupu udzial6w w Sp6lkalh Slnan leklronik Sp. z o.o. onz mapa Sp. z o.o. Zobo\dqzania te nie sq dyskontowane poniewaz przy uslalaniu ceny za udzialy zostal uwzglqdniony temln sllaly. W zwiqzku z rym wanosc lych zobowiqzan jesl wanosciq biezqc4 uwzglpdniaj4cq yanusa Struktu ra walutowa zobowi4ai finrnsowych J1, a) w walucie polskjej ,58\ b) w walutach obcvch bolviazania fi nansowe. razem , Dodatkowe idornacje i objalkiekia do spravo lania likd6oweso staho' 4jeso itteglalnq.zp,ii {N {x

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT KLUBU ilg,cr LRSKIEGO,, ORKAN, W MIELCU za OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Mielec 2009-03-16 II. Maj4tek firmy 1. Szczeg6lowy zakres wartosci grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. z dnia 18 czerwca 2013 r. BURMISTRZMIASTA Golubia-Dobrzynia woj.kujawsko-pomorskie ZARZADZENIE Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 kwietnia 2010 roku

Warszawa, 20 kwietnia 2010 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na 31 grudnia roku i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia roku Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. Warszawa, 20 kwietnia 2010 roku A. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku. $tub emisji dmnych papi r6w watugorych BILANS SPRAWOZDANIE FINANSOWE SCO-PAKSA Prosta 28, 0G838 Warszawa na dzief 3l 2014 roku l0l 448 834.02 102'11'1 68',1-14 842 625, 23 867 050.'15 23 025'765,3 16 716 591,11 78 969 436,4 4 738 4t4-6 $tub

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU ŚRODA WIELKOPOLSKA, 26 WRZEŚNIA 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P 1/2005 ( zgodnie

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

l@. F,l/ltu{u t 1. Uw,tcr.itv 2010 "!3-30 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG STANU NA DZIEN 3I.12.2009

l@. F,l/ltu{u t 1. Uw,tcr.itv 2010 !3-30 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG STANU NA DZIEN 3I.12.2009 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG STANU NA DZIEN 3I.12.2009 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A, Sprawozdanie finansowe dotyczy: Stowarzyszenie Os6b Z siedzib4 w :.Pogoda" 83-206

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartosciowe Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 7 007 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 232 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 2 135 Naleznosci

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Aktywa i pasywa, wpływy i wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 31 grudnia 2010 roku 31 grudnia 2009 roku Pożyczki udzielone pracownikom 0,00 0,00 Środki pieniężne (stan rachunku bankowego)

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo