-Yu0. *-,1u. 9, Efekt zastosowania nowych standard6w rachunkowosci i zmian polityki rachunkowosci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-Yu0. *-,1u. 9, Efekt zastosowania nowych standard6w rachunkowosci i zmian polityki rachunkowosci"

Transkrypt

1 *-,1u -Yu0 \pruflordani. Jiaa6ow za olae! od lstyc.nia 2012 toku do 31 arulnia 2012 roku zrealizowdy lub rezersa rozwi4zan4 przyjmuj4c za podslaw? stawk podatkowe (i przepisv podaikowe) obowi4zujqce na dzicri bildsowy lub takic, k6rych w Przyszloscijcst Pe'ne nn dzien bilsnsowv Podatek dochodorvy dolycz4cy pozycji ujmowanych bezposrdnio w kapitale wlasnvm jest ujnowanv w kapitale wlastr)m' a nie w rachunku zysk6w i stfltt. Sp61ka kompensu.je ze sobq akryra z rlulu odroczorogo podathlr dochodowego z rezen'ami z tvlulu odroczoneso podalku dochodovego $ldy i rylko wledy, gdy posiada nozliwy do Nyegzekwowania b4ul pmwny do lrrcpfowadzenia konpensat nolczdogci z rezerwani z t),tulu bie2qcego Poda&u i odroc4ly Podatek dochodo$t ma zwiltk ryn samyn orgdcn podatkowym. 7 f''m \ahvn Podatnikien i 8.r. Przychody i koszty Pzychody ze sprzedazy obejmujq nierv4tpliwie nalezne lub uzyskdc kwoty netto ze sprzedazv tj pomniejszone o nalsunv podatek od towar6w i usltg (VAT) ujno\me w okesach, kt6rych dotycz4 Przychody ze sprzedazy to\rai6w s4 uznawane w momoncie dostarcze.ia lowaru, jezeli jednostka przekazala znaczqcc ryzyko i kopysci wynikajqce z pfw wlasnosc' do towd6\ lub w nomencie wlkonuia uslugi Sprzedaz Nvkazuje sie w wa'toicj netto, tj bez nwzeladnienia podartn od towarcrv i ushg od po urvzgladnieniu wszelkich udziclonvch rabaldw.. Pzychody ze sprzedazy uslug ujmujesie w okresie. w ktdrym Swiadczono ustugi. Koszry sqrozpohawane wg rasady nenotialu. ij. t! okesach k6rych dolycz4. niezaleznie od datv dokonania platnosci. Sp6lka sporz4dza rachurek zyskd$, i strat w ukladzie kalkulacyjn)'m..19. rransakcjew walutach obcych i r6t.ic kursowe Nie rzadziej d, na dzien bilansotrl wycenia sie syrazone w walu{ach obcvch:. skladniki akry$6w i pa!y] 6w po obowi4zui4cynr na len dzien sredniln ku sie usialonym dla danej walury przez Narodowy Bank Polski, Wyrazone w walutach obcych opmcje gospodarcze ujmuj sie w ksiegach nchunko$1ch na dzien ich przprowadzonia odpowiednio po knrsiel. kupna lub sprzedary walut stosowanym przez baik, z kt6reso lsllrg korzvsta jednostka - w pt-)padku operacji spzedazy lub kutna lvalut oru operacji zaplar/ naleznosci lub zobowiqzan,. Srcdnim uslalonyn dla ddej waluty ppez Naiodory Bdk Pokki na tm dzien, chyba ze w lub innym wiqzqcym jednostke dokumencie ustalony zo$a1 inny ku$ ' w przypadku pozostrlych opemcji 9, fekt zastosowania nowych standard6w rachunkowosci i zmian polityki rachunkowosci Sp6lka spoeqdzita pienvc sprawozdanie findsowo wediug Miedzyndodowych Slandard6w Spnwozdawczosci Finansolrej (MSSF), lj. zawienjqce bezsamkowc oswiadczenie o zsodnosci z MSSF. za rok obrotorvv zakonczorv 3l sienia 2007 rcku i za$ierajqce dane por6mywalne za lata zakonczone 3l sierpria 2006 i 3l sierynia 2005.o*n. Dniem pejscia Spdlki na MSSF byl wrzesnia 2004 roku. Uchwaia dotyczqca przejscia na MSR-y zostala podjeta 25 kwietnia 2008 rcku. Rodzaje korekt, kt6re musiala lprowadzio Sp6lk4 aby zastosowa{ 'v pelni MSSF po raz pierwszy, oraz ich wpbw na w}nik finansosy i kapitaly wlasne okes6w por6wn)valnych zoslaly przedstawione w historycrnych informacjach finansowych za lala zakoilczone 3l sierpnia2007,3l sierpnia 2006 i 3l sierynia 2005 roku Przyjete aady (polib/ka) rachunkowosci s4 sp6jne z zasadani stosowa'ymi w latach ubieglych z Diqlkiem za5tosorvania 22

2 hdgis S.A. Spldge.lakielinaBove za akr.s ot! tstr..hia 2Al2 roltu do i1 studnia 20t2 roku 10. nformacje dotyczqce segment6w dzialalnosci Dla celdw zdzqdczych dzialalnosd Sp6lki zostala podzielona w oparciu o $ykonyrvde produkry, Swiadczone uslugi omz dyslybuowde towdy n5 nastepuj4ce segmenty sprarvozdawcze:. scgmcnt map cytrowych.. sesmeni sy$em6w idomac.ii przestrzennei (Gs).. segment produkt6w nawisacyjnych. segment pozostalych lowat6rv i urzqdzen Koszty dzialdivr informatyki, administracji oraz markelingu obciqzaj4 koszry wyodrcbdonych segmenl6w Ponadto zostaly wyodrebnione drva sesmenty geograficae tj.r sprzedaz dokonywda m tcrenio Polski ora" sprzedaz s Sprzcdaz pozostala nie spelniaj4ca kqaeri6rv 'q,odrebnienia jako segment zostala $ykazana w pozycji,,pozostala Zazqd monhofuje oddzielnie wyniki opemcyjne segmenl6w w celu podejmo ania decyzji dolycz4cych dalszeso dzialania. Podsrarv4 ocony wlnik6w dzialalnosci jest zysk lub stlata na dzialalnosci oporacyjnj. rinansowanie Spdlki (lqchie z kosztdni przlclodani fidanowynri) oru podatek ddcnodory s4 Donitorowdc na poziortic Sp61ki i nie ma miejsca ich alokrcja do segnentow \ -r{ p 23 \,,(

3 nagit S.A. Sprc adanie l"a6ne a otres od lstlc.hia2012 roku do 3J gadhia 2012 toku Okrs od dnia stycznia 2012 roku do dnia 3l g.udnia2012 roku i na dzif 31 grudni.2012 rokn (w tvs. zl) Okres od dnia l stycznia 20ll roku do dria3l srudnis 2011rok ina dzien 3r gruddia 2011roku (w tys, zl) nfomacji Razcm SDzcda do kliends zemetunvclt Sozedaz mied^ scmonlami t l5l ll4 2li Pu\(hod! finmsovc Nrlo { l05l t 2 t ir 45{i zobowiadia nicdzfhane Zobowhzlnia i lopit8ly oe6len l r8 094 Pmllsle itrfornacie dotycz s Naldrdv na aklvm hmle t

4 Sptaeo..takia fnans'e tu oll.s o.1 1 sl,c2nia 20 t 2 toll 1o 31 etutlnia 20 t 2 t.ku Scs'nnty geograficzne okres od dnia stycznia 2012 roku do dnia 3l grudnin 2012 roku i na dzin 3r grudnia 2012 roku (w tvs zl) Polska Snrzedaz do klieni6w ze$nelrznych ',7 2r SDrzodaz miedzv sesmentami n29,00 t Kosztv niedvdisane Pr^chodv findsowe nerto , Akhlva i zobowiszania t v'7a7.oo Aktvwa niedrzvdisane Aktywa og6lern l t0.00 Zobo'viazania sesnentu l l8 766,00 Zobowiazania niedrzl1risane zol,owisz.nia i kaditatr oa6lefr Pozostale informacie dotvczace seementu Naklady na akt\rya tnalc , i 307,00 okr.s od dnia stycrnia20ll roku do dnia3r grudnia 2011roku i na dzien 31 srudnir 20r r roku (w tys. zl) Polska Polska Sorzdaz do klientow z&netrznych Sprzedtmidzy segmenrami Rszem Drzvchodv , KosztY niedrzydisane Pr^chodv fi nansowc netto Zysk netto Aktvwa i zobowiazania t ,00 Akiywa nieprzypisde n Zobowiazania sesmentu 10 r Zobowiaania trid.rydisane KaD;latv lvlasne Zobowiazania i kaoitalv oe6lem 10 t On Pozostale informacie dotvczace sesmntu Nakladv ra aktlwa nwale ,

5 nogis S.A. Sp/dvadahiel&NNa za obes od lstye"ia2012tuh d.31 qttulnia2a12 nltt ll. Kosztydzialalnosci Slruktura koszi6 wdlug rodzaju r 66093S,sO a) anonyzaoja 30'7264,',7',7 br zuzvcie materialow i enerqii t', ,09 - w r\nr kos/r q'aqn\ wll$orzenia produkrow i udug , ,24 dj Dodatki i oplaly 5091,70 l8 8q6, ,62 3 r56 700,43 fl ubczoicczenia sdoleczn i inne Sviadczenia , ,62 sl Dozostale koszly rodzaiose , Koszty wedlug rodzaju, razen , ,83 Koszty slrzedazy (wielkodi uiemna) 2 8',73 211, ,',71 Koszty og6lnego zarz4du (wielkosd ujemna) ,39 Koszt wvtworenia sprzedanych produkt6w 24674t4, ; Koszty wynagrodz'ii i riwiadczen pracowniczych Koszty wynasrodzeri Swiadczelj, zfful! rozwj4tanja Koszly wyrlat z tvtulu um6w zlecei i um6w o dzielo ,6q ,53 Koszry ubezpieczei spolecznych t94 416, Rezerly na Swiadczenia emed4alne-rentowe 518, t 390,51 823r,91 Pozostale Swiadczenia na rzecz Dracownik6w 3t 780, ,47 Razem ,98 J 5187{tJ, , Ano(Jzrcja Srodkdw tnatych i wrrtosci nimaterixlnych oraz odpisy aktutlizuj{ce ujfte w rrchunku zysk6w x r r.0r stosunku pracy n71 Pozycie triete r1 kosz.ie wlrsnym sprzedazy Amorlvzacia Srodk6w tlwalvch Amorlyzacia warlosci nimateriahych Trwala utrata waltosci l26 56, s,44 Pozycj uifte w koszfach sprzedaty Amodyzacio 3rodkow tr$ olych Amorr!zacia $ af tosci niemalerialnych ,00 Trwala utrala warlosci rr Pozycie uiete rv kosztach os6lneso zarzadt) Atrortvzacia drodk6w trwahch Adortvzacia warloici niematerialych? Trwala ut(ata wartosci , n AmortYzacia Sfodk6w trwalvch 68110,82 a8 086,85 Amortvzacia warlosci niemalerialnvch , ,95 T.wala utr.ta wartosci 13tJ7264,77 r ,80 Do.latkafle itfatnacje i abjalnienia do spru\ ozdanie Jina$oweeo stanow4jeso intesraln4 cz<lt

6 Sprtud.lanie fmnso*e.a obes a.1 lslrczniaz0l2 loks.1o il Atudnia 2012 rokt 12. Pozostale przychody operacyjne 13. Pozostlle l.oszry operacyjne 14. Przychodylinansowe Przychody finan8owo z tytulu o&otek Struktur! pozostalych przychodow oprscyjnych a) pozostale, w tl4n: , ,41 - odpisanie zobowiqzai 676, oddis z r\4uh.' likwidacii Lipitalu rezeruowee.o "0C - wlnaiem sprzqhl 0,00 0,0c - otr4nare odszkodowania 0,00 - rozwiazanie nierykorzystanych rezerw ,00 1l prowizja od Maplnfo 6311, ,0[ - roz" iazanie odpisow allua li,,ui 4cych naleznodcr 0,00 0,0c - r62nice inwentaiyzacyine 164.r sprzedaz skladnrkow matattor bpolkr 22t9,50 - refakturv koszt6w 6t 41',7,07 l wlnagrodzenie plahika ,00 - zwrot oplat sadol,q,ch 1695,t9 0,00 - nad*ry2ka - rozachunki z l4ulu leasingu 0,00 0,00 - sprzedai uslug reklamo$]ch r6 888, ,00 - oplaty za bezszkodowosd 0,0c 0,00 Pomstale przychody operacyine razem: , ,41 J.l. Srruktura po?osblych koszrd$ operac) jnych l.ol.20t2 - r t2 31,12,20t1 a) aktualizacja wartosci akq,w6\v niefinansowych: , odpis aknra ljzuiay nalezlo{ci 0, oddis aktuauzuiacv tadasv 4249 J5,00 b) ubvozone rezerwv 0, spisane naleznosci ltl )44261, ,82 t '7 8l t.00 koszty do refaktuowania 24000,00 1r'7194,',73 pozostale koszty operacyine 0, rdznice - rozmchunki z Mulu leasinsu sdisane kosztv udubliczlienia Pozosiale koszty operacyjne, rn,bm ,34 3s9696, , a) Dozostale odsetki 2068sr,l ,65 - od iednostek powiqzanych r'72284, ,47 - od pozostaboh iednostek 31601,t 85276,18 Przychody finansowe z tytulu odsetel! razem ,t ,65 Dodatkowe i,rtbrnacje i obja,hienia do sptu azdaniafrnansoweeo stanaw4jeco inteetube.zeit 27 Y xlo

7 Splfuo,.tanie f dh laeo.a okrcs.d tt.zhia 2A 2 n\tu do 3 etudtia 20 2 tok 14,2. Pozostale przychody linansowe r r a) dodatnie r6rnice kursowe 0, , ,01 0, ,42 b) pozostale przychody finansowe ,00 0,00 zvsk ze zbycia inwestycii c) dwidendy otrzlmane 7r 363,00 0,00 - dnvidendy od iednostek powiqzanych 7t 363, nne koszty linamowe, razem , , Koszty finansowe Pozostal koszty finansowe a ) uiemn r6znice 16. Podatek dochodowy Podatek dochodowy biez4cy Koszty finansowe ztytulu odstek 1.0t, a) Dozostale odsetki , ,80 Koszty linansowe z 6'tulu odseteb mzem 3833s5, , kumowe 0,00 51',/,46 0,00 tj6 795,76 0,00 0,00 0,0c Drowizia od zaanaazowania ,0c lnne koszty linrnsowe, razm ,22 0, , L Zvsk (sftata) brutto R62nice pomiedzy zyskiem (stratd brutto a podstawq opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tttuldw): a) Drzvchodv ksiesowe nie uz1awane za pzvchody poda&owe b) przychody podatkowe nieujqte w ksiegach okesu 0,00 0,00 c) k$zty nie uznawane za koszty uzyskada prychod6w , ,57 d)kosav Dodalkowe. nieuiete w ks;eaach okesj , ,25 3. Podstawa opodatkowania podatkien dochodowym , ,31 4. Odliczenia od Dodstawy ododatkowania: 0,00 0,00 5. Podstawa ooodatkowania Do odliczeniach ', Podatek dochodowy wedlus stawki 19% , Podatek dochodowy biezqcy ujery (wykazany) w deklaracji podatkowei okresu, w [1n: wykazany w mchuoku zysk6w i strat , \ D.dotkN. Lho' do,j?, objaihrphid do sptuwadaatulihan"oue,ta saaav4 i.co "ze;'

8 Sproeozddnie ftutsote 2a oh es od htlc.4ia 20 t 2 toku./o 3 atadhia 20t 2 rokd 16,2. Pod.tk dochodowy odroczony wykazywany w rachunku zyskow i strat znniejsznie (zwigkszenie) z ltulu powstania i od*r6cenia sie r6:znic oru i&iowvch \34,70 Podatek dochodow y odroczoflr! razem , ,70 17, D].widendy wyplacone i zadeklarowane Okrs Zysk retto iy zl Dywidenda w z Stopa dywidendy (dywidnda/zysk netto) , r , ,00 Trsk netto a okres ob!oto\? od grudnia 20l l roku do 3t gnrdnia 201 roku. w rwsokosci ,43 zl zgodni z uchwatq Zgromadzenia Akcjonarilszy z dnia 04 kwietnia 2012 roku zoslai \t calosci przemaczony na pod$r^zcnia kapilatu zapasoweso v. Zasady poliryki Zaizqdu co do lyplaly dlvidcndy w okesie najblizszych lat obrolo\rfchl Zar4d Sp6lki losidowit, ze w okresie najblizszych lat obrotosych zysk Sp6lki badzie przeaaczanv w 100 % na ztiekszerie 17.? Wartosc dywidendy na jedn{ akcjp 1.01,2012-3t liczba akcii na koniec roku dlwidenda na jedn4akcj (w zlotlch) 0, Zysk na jednq akcjt Zysk podstawowy przypadai4cy na jodn4 akcje oblicza sie poprrez podzielenie zystu nelto za okes, przypadaj4cego na akcj onariustt Sp6lki przez sredniq wu onq liczbe wydanych akcj i wystpujqcych w ci4gu ok esu. Zysk rozwodniony przypadajqcy na jcdnq akcj jest rowny zyskowi podsiawowemu, gdyz nie wystepujq porencjalnc akcje Wyliczeniezysku najednt akcjp izysku rozwodniongo na jdl4akcje l.ot.20t2-31.r2.2u , Zlsk netto ,21 2 r18 902,43 odstk; od umarzanycb akoji uprzywilcjowdych zamienianycn na Zysk Deito zastosowany do oblicrania rozwodnionego zysku na ,27 2 r78 902,43 Liczba akcii na koniec okresu to Srednia wazona liczba akcii t Zysk (stratr) na jedn{ akcje 0,2009 0,2746 srednia wazona rozwodniona liczba akcii Rozwodnionv zvsk (strata) na iedna rkc 0,2009 0,2186 DodatkDw. infathacj. i objaini.nia do vrcvo,daaia lindntaaeo stanow4jaco intaeraln4 czali 29

9 SDra,o.danie lha8ovc a ok"es od lst enia 2012 tolot do 3l gr1.lhia 20l2,aku 19. Wartosci niemsterialne Zmiany stanu wtrtosci nienatrialnych wedlugrup rodzaj oryych $ oherie stvcznia t g'udn ia 2012 Nabyte koncesje, Wirtoici nienaterialne a) warto$ brutlo warlosci niemalerialnych na poczatek okrsu r C t , ,59 0,00 76q t2, , ,02 7lt 49.1a d) wa]nosi brutto watusci diemtdiolnvch no okrs! tr 72l 494,02 0,0c 1t 12t 494.n2 e) skumulowan aino,tyzacja (umotzenie) 5949', ,02 6ll4 60J.2( 0 amonvzacia aokrcs (zmulu) 9t2 882,', , ?( ,00 2ls 15.] ,t ,02 711,1,49,t9 g) skunuloma anoftyzacja (umor4nie) h) odphy z t),tulu h.lvalej utruq \{Brtosci i) odpisy z tlulu tnralej utmry wartosci i) $Bno36 netto wartosci niernaterialnych , , , , Zmiany stanu wartofci nimaterislnych wedlug srup rodzajorvych w okrsi r stycznia grudnia WartoSci nien.terialn wedlug grup rodzrjowch Wartofti nienmtrialft a) wartosd brutto \riaaloici niematerialnvch na Doczatek okesu ',7260, , c c) znnieiszenia 0,00 0,0[ 0,0c d) lrartosc br!.to wanosci niemalerialnvch na koniec okresu ll , ,62 e) skun! osffa anonyzacja (unoenie) , , i,31 amortvzacia oke5 (z Mulu) ,3 6086, , , , ) ,0c g) skrnulowana morryzacja (umorzenie) h) odpisy z q,tutu tfwalej utmry wartosci i) odpisy z tlt!*u h\ralej uhary warto{ci j) wadoi6 Defto *anolci nicnddialnych s 949',725, , ,26 0,00 0, , ,36 a) nablte koncesje, patenty, licencje ipodobne wfftoici, w ,36 b) inne wartosci niematedalne i DotlotkNe ihforddcj, i obja{aieria do stdhoe4jpso intestu!h4czeit

10 haqis S.A. Spvvdddaie lha8owe za olres od stlc.nia 2012 rch d. 31 etu.lnia 2A 2 rol Struktura wlasnosciorri wartosci nimaterialnych , s't,36 b) u4'wane na podstawie umo\ry najmu, dzierzawy lub innej umowy. w Mr UmOWy leastngu 0,00 0,00 WartoSci niematerialne, razm , J6 19.s. Spcynkacj{ w{rtosci niematerialnych i prawnych w budowie t a) oprogramowanie nawigacyjne 0, ,00 b) odrop! amowanie ksigeowe 0,00 0, wartosci niemaferialne w budowie 0, ,00 Dadatkave infotnack i abjalnienia do sprcwodaniajindwoweso stanov4jeso i,kcnlk4czcit

11 {.,t fs F a ci + 6t 8^ "8-8 a 8 a a"a..1 (j a 1 F a a s $ a 8.+ ur' S G 6 p 8.-': e t.:.! s. j.! g t e G, t F a s T a * ; 6t.Rse,r: " 8 8 a a a a a. s a a H $= +te gt il 6 >! 5 3 x 5 F N R ti B s d $.9 6 a * d 5 i3 a a 6 3 a F x e 'd N 5 3 n N g _ F F. 'd R B t b,g 6 e l d '6 X g a = z a 6. g d x1 g f '9 g ::t o ii V : ; "o" q!, 3 :.s, ': $ s ạ s' { A.

12 *{pfl, e - ' ; 9 > t c i : --v = 5 :r '6' ; F ' aa$; N!,! * t ': g t s. t &" '1n" :! > N -- e R a {j 6 R e & d a s 6 6 i ' a :l N K 'd! 3 g in e a =! d s 9. 3 r F : 3es R.: ':,x g i

13 nagiss.a. sdran:do.r nnabo\p zo olje" od l.ne4ia 201) -ok do31 amtrain)a!)tukh w1) Rr?crow rktywr t.wal wedlug grop rodzxjowych a) (rodki kwale. w tym: 888r 7, budvnki, lokale i obiekty inzynierii ladowei wodnei 0, urzadzenia technicne i maszyny 78106, ,56 Srodki transbortu s ,99 inn 610dk;trwale 4666, b) srodki trwate u budowie 0, RzeczorYe aktywa trwal' razem 88817,67 t4a\89,47 20,4. Strtrktnrr whsn.{.iowa rzczosy.h rktyw6e trwrltch 3r.r , b) u2ywane na podstawie umowy najmu. dzierzawy lub innej umowy, w tvm umowv leasinsu. w tvm: 5 444, , i78.54 rodki trwale bilansowe - wartoii brutto - razem r48 r89,47 W okrsie od stycaia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oru w okesie poiomywalnym S!6lka nie $ahvorzyla Srodk6w tnalych na wlasro potzby. jak.d\yniez nie rozpoc4la budoqy Srodk6w trwalych!a widne potrzeby. Srodki t 'ale wvkazlwane pozabilansowo Na podstawie unovy najmu lokalu przy ul. c6rczewskiej Giedziba Sp6lki), z dnia 29 lipca 2010 rokn, lmasis S A. byla zobowiqzana od dnia 28 lut%o 2012.oku, do dokonlnmia co misiecznych plahosci czylszu w wysokosci z]. netto. Od dnia mdca 2012 roku oplata ta \Dnosj miesiacznie Udziaty w jdnostkach powiezanych t Smart lektronik SD. z o.o. a) warto56 udzial6w , ,00 bl udzial w kaditale zakladowvm SD6lki r00.00% % a) Mrtog6 udzial6w br udziat w kaditale zakladowvm Sp61ki 100,00% GPS Konsorciun SD. z o.o. a) wa(os6 udziat6w , ,40 br udziat w kaditale zakladowvm So61ki 100,00% 49,00% -Maoa SD. z o.o. a) wartoii udzial6w b) udzial w kaditale zaktadowvm SD6lki / Na podslawie Unosy z dnia 29.1A.2010 t. lmagij S.A. nabyla od Mcdia Scnice sp. z o.o. z siedzib4 w Dziekanowie Polskim, jedynego w6wczas udz'alowca Snait leklronik sp. z o.o., z udzialow w Snart lekbonik sp. z o.o. za kwote l zl. Na podstawie umowy z dnia 2l wrzesnia 20l l r. MAGS S.A. odkupila od Media Seryice sp. z o.o. L029 udzial6w za kwote Na podstawje umoly z dnia 21 wrzesnia 2011 r. MAGS S.A. nabyla od Calatmva Capilal S.A rdzialy \ Smart Blektronik sp. z o-o. za kwotg Wczesnicj Calatniva S.A. weszla rv posiadanie tych udzialow w drodze N--/ objwia nolyo ulworzonych udzialow w Smart lellronik sp. z o.o. W realtacie, MAGS S.A, weszla w posiadanje 100% \ udzial6w w Smart loldrolik sp. z o.o. / Dodatkove infomacje i objainienia do sptavozdaniajirunsowesa anav4jeso inteyaln4czeit 34 -{* \ro

14 ia 2012 nku da 31 smahia 2Al2 rohl NabycicpuezlmaeisS.A.l00%udzial6wwmapcosp-zo.o.nastqpilowdroddzakupieliaudzial6wodbvlvchwsp6lnik6w Sp61li na iro.lsiawic Umowy sprzcd&ty udzinl6s sp6lki z osrdniczon{ odpowiedzialm6ci4 z dnia 4 kwiet' ia 201 r w dniu 2l lislopada 2Ol2 roku magis S.A. dokonata zbvcia 'lszvstkich udziai6w sp6lki Mapco sp z oo za kwotq ,00 zt. Pierwsre nabycie przez imagis S.A. udzial6w w GPS Konsorcjum sp. z o o. nasl4pilo rv drodre przvstqpienia do Sp6lki i objecia 98 sposr6d 100 nowo Lrtworzorych udzialdw (akt noleialny rep A nr z dnia 27 wnesnia 201 r') W lyn samym dniu lj. 2? r. MAGS S.A. zlozyls odwiadczede o ob.jqciu ldzial6w W dniu l8 gmdnia 2012 nagis S,A dokonala zakupu pozostalych 5l% udzial6w sp6lki GPS Konsorcjum za kwote ,76 zt slajqc sie jedvnvm Nabycie pnez magis S.A. udzial6w wmapa sp. z o.o. nastqlilo w drodze zakupienia i objecia 182 sposr6d 192 ishiej4cvch udzial6w (Umowa Sprzedary Udzial6w z dnia l0 8rud.ia2012 r'). Udzialv zostalv zakuplone za kwote ,00 zl 21. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 2r.1. Zn iaha st.nu aktyw6w z tytulu odroczooego pod{tku dochodotego Stan akty*6w z tltulu odroczonego podatku dochodowcgo nt poczatek okresu' iy Sm: 84308, ,17 a) odniesionych na wynik finansowy (z t)'tud t] urworrcnvch rczerw na niewykorzystane urlodv uienne r62nice kursove 9760,16 1l utworzonych rezerw na odprawy emer)4alne 986, nie\ryplacone n',nagrodzenia oraz skladki ZUS l7 025,13 65 r,93 rezerwa - sdrzedaz onet 0,00 0,00 rczerwa na kosztu aud]'tu 140, opoiniona amodyzacia podaikowa 41254, ,92 odoisy aklualizuiac naleznosoi 7 47r Zwiekzenia , ,85 a) odniesione na \q,nik finansowy okesu w eiqzku z ujemnym' utworanvch rezerw na niewykozystane udopy r6znicami Drzejsciowfti (z naulu) t , ,05 uiemne r6znice ku$owe 27018, ,16 ut\roronych rzerw na odplaw emerylalne 98,42 0,0c niewdlacone $anasrodzenia i skladki ZUS 807, ,13 reze.wa - sdrzedaz onet 0.0c 0,00 rczerwa na koszty aud!4u oraz bonlrsow 58520,00 140,00 od6zniord dno.ryacia Dodatkowa naliczone odseiki od po2rycrek 2 526, odpisv aktualizui4ce naleznosci 0, ,51 3. Znnieiszenia $ 766,n ,98 a) odniesione na $rynik finansopy okresu w zwi4zku z ujemnymi r6znicami Drzeisciowvni (z Mulu) 43166, rezerwa na koszu audytu t 40, uiemne 162r ce kursowe 9160.t6 l3 37i,60 niewdlacone wvnasrodzenia oraz skladki ZUS 17025,t3 651,93 oddisv akrualizuiace naleznodci 87t odot.iona amo.tlacia Dodatkora ,2 utworzonvch reze na oddra$ry ememalne 0, utlvorzonych rczeb na niewrkorzystane urlopy 0, ,97 4, Stan aktyw6w z tytulu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: , ,04 \ w Datlalkoec iafomacj. i objaiaieaid do spnwazdaaia fnantoveo stanaw4jeco ihtzerdlh4.zela 35

15 Spneaaaaie f"ahstue 2a okres od l sye2hid 2012 tu\a do 3 eru14ia 2a 2 nku (v,l) 22. Z^pasy Str!ktura zopasdw 31.t , l r b) odlaty licencyine )35 642, c) zlliczki na dostawy 0, ,is d)$rydatki Doniesione na realiza.jq ustug , Zapasy, razm , ,99 W oksie objeryn Sprawozdanien finamolvym Sp6lka utworzyla odpis aktualizuj4cy zapasy na kwote zl. Wartose odpisu pomiejszyla w bilansie stan zapas6w. 23. NaletnoSci krdtkoterminowe z tytulu dostaw i uslug oraz pozostale naletnosci St.!ktu.a nalctnosci kr6tkoterminoryych t 2 3r.r a) od iednostek powiqzanych s ,7 3 - ztyrulu dostaw i usfup. o okresie splafy: , ,97 do 12 miesigcy ,9? z Wtutu udzielonych Dozyczek kr6tkoterminowych: , b) nale2nosci od Dozostatch iednostek , ',70 - z t\&tu dostaw i uslus. o okesie splary: , do 12 miesiecv 2 479:2!342! - z t)4ulu poda&6w, dotacji, cel, ubezpieczefi spolechych i z&owotnvch oraz innvch Swiadczefi Nsltnosci h.ttkoterminove netto, rszem , ,5949,43 ) oddisy aktuatizuiace wartos6 naleznosci 0, Naleznosci kr6tkorerminowe brutto, razem ,2 t ,43 Nalehosci z Btulu dostaw i uslug nie s4 oprocentowde i maj414,30lub 60-dniowy temin platnosci Skuktura naletno6ci kr6tkoterminowych od jdnostk powiqzanych r a) z tltulu dostaw i uslug, w tym: 50936',7, od iednostek zale2nych t5 718, ,97 oj r r},luh udzielon)ch po4czek ladtkorermino$ych: l Nalinoici kr6tkoterminowe od jednostek powiqzanych nelto, razem , ,73 cl odpisy aktlrdlizuiace $nost nalernoki odjdnoslel' powiqzanych 0,00 0,00 Nalernosci kr6tkolerminowe od jednostek powiazanych brutto, razem , , , Zmiana stanu odpis6w aktualizuj4cych nalcrnosci kr6tlotcrninow. Na dzicn 3 gudnia 2012 Sp6lka nje tworzyla odpis6w aktualiaj4cych naleznosci. Zmiany odpis6w aktualizujqcych naleznosci w ci4gu roku przedslaivione s4w ponizszej tabcli: D.datkave infotmacje i.bjaihienia do spnwozdani4 JinaLtowego stahaw4jpo ineqnln4.zeit 36 \ tt+).' W

16 nagh S.A. fna$aw,a otqes ad l 2012 rckn,1o j snt.lnia 2012 'aht \ '.\l Sian na Doczatek okresu 23202t,00 q6 502,00 a) zwieksznia (z Mulu) t 542q,00 utworzenie oddisu aktualizuiacego q9.00 b) zmnieiszenia (z t),tuiu) , ,00 - wykorzystanie odpisu aktualizujqcego 5802r, rozwiazanie odpis6w aktualizuiqcych ,00 0,00 - korekta udrzednio dokonaneao odpisu 0,00 0,00 Stan odpis6w aktualizujacych wartos{ naleznosci b6tkotermitrowych 0, t,OO Struktur. walutowa nnlznotci kr6tkotrminowych (w warfosci ntto) a) w waluci polskiei tl b) w salurach obc\ ch (wa walll i Do przelicleniu na 7l) 13 0t2, bl. wartos6 w walucie - UR bl. $ cftoai w PLN 99016, ,83 b2. wartos6 w walucie - USD 10000,00 34!?3jp9 b2. warto66 w PLN 30996, ,07 Naleinosci kr6tkoterminowe, razem ,28 t , Strukture wiekowa naletnosciu tytulu dostaw i uslug naleznosci z l\tulu dostaw i uslue we stodnia ich <0dni* dni dii >180 dni ll sullnia 2012 r C ( l9 516,70 6rt u7, e,ldnia 201 r l , , J Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty oraz inne aktj'wa linansowe Slrukfura Srodk6w pienietnych i ich ekwiwrlent6w oraz innych aktw6w finansonych t2 t a) $odkrpier'r)ne w las:e i rd m.hu,kach banl<ow). h ,14 56r [8,86 b) obligacje k6lkoleminowe t00 000,00 Srodki pieniezne i ich kwiwalenry, raren , ,86 Srodki nieniatne w hmku n;e sq oprocentosme. WartoSC godzi!,va Srodk6w pieniaznych i ich ekwirvalent6w wynosi ,14 z (31grudnia 2011 r.: ,86 zl). Saldo Srodk6rv pieniemych i ich ekwiwalent6s $ykude w mchunkeh prepryw6rv pienilaych za lara obrotowe zakoiczone 31 srudnia 2011 roku i 31 grudnia 2012 roku odpowiadalo sarto3ci bilesowej drodk6w pjcnjeznych i ich ekwiwalenlow na te dni bildsowe. Na dzien ll gudnia2012 roku sp6lka d)spo.osala niewykorzystmymi przyznanymi sfodkani pienie2nyni w ranach kedlt6w w wysokosci ,537-i (31 grudnia 20ll roku: ,71zl), wodniesieniu, do kbrych wszyslkie warunki zawieszajqce zostaly spelnione. W dniu 04 marca 20ll roku Sp61ka nabyla obligacje na ok^ziciela rvyemitowane przez Calatrava Capital o wartoici ,00 zl. Oprocentowanie obligacji $),nosi 12% w skali roku a piemotna data rylrpu ohligacji byl 15 wze(nia 2011 roku. Oshtccznie Calarava Capftal wykrlpila wszystkie obligacje w dniu 3l pazdziemika20l2 roku. \i\ Dodatkowe inlornocje i objainienia do spravozdanialinansaveso stanolt4jeso intesruln4 czqit 37 \ilfi

17 linahsawe za obes od tt.znia rctu,1o 3 cntdkia 2012 rokn Strukture lvalutowa Srodk6w pieni$znych iich ekwiwrlenty rx 3l.l2.2ttl1 a) w walucie Dolskiei ', b) w wal[tach obcych (ws walut i po przeliczeniu na z) ll bi. wartos6 w walucie - UR t2 wartosi w PLN 709, ,23 b2. wartosa w wahcie USD 58709,i ,56 181C76,71 95', Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty, razem , , Rozliczenia midzyokresowe struk;ur. rozliczen mitdzyokresowych 31, J r a) cz),nne rozliczenia midzyokesowe kost6w, w t]4n: 39'.7 995, odlacone koszty domen intemeto\rych 572,44 884,84 - ubezdieczenia maiatkowe 9 858,61 t0 t82,99 - oplacone prenumeraty 408,28 191,03 - koszty upublicmienia 2t7893, koszw Droiekt6w rozliczane w czasie 0"00 0,00 - oolatv marketinaowe fallurowane kosay przyszlych okres6w 29180,r4 0,00 - pozostale t 582,50 L 899,50 b) rezerwa na niezafakturowaie trzvchody okrcsu sorawozda\ryczeso 963',74, ,00 Krdtkolerminowe rozliczenia mif dzyokreson, mzem ,35 s33 887,70 W rozliczeriach midzyokreso*ach iykazane s4 naklady w wtsokosci ,34 zl, kt6re zwi4zme s4z pnygolowaninmi do planowango upublicznienia Sp6tki. W s)auacji, sdyby Sp6lka zezysnowala z emisji swoich akcji na 'lnku papier6w wartosciorvtch, naklady te obciqzq w przyszlych okesach sprawozdawczych pozostale koszty opemcyjne Sp6lki. W opinii Zauqdu efeky rych naklad6w zostm4wykorzystane w procesie planowanego na br. wejscia Sp6lki na Dnek Nowconnect (stosowne uchwaly zostalyjuz podjlte) i zwiazdej z tyn lublicaej omisji akcji przez Sp6lke. Dodatknwe infomacje i abjasnienia do stanowajeeo intesraln4czeia

18 ':a 1 ';; 6 e 1 1 't '6' t s 'a 't z6 e a,a : F g :2 s? d a * B. F a- o ^! 6 - 'a D : : o s <.t 3 : 'g s +9 '-_,!!' 'e l t &i ': q 6 d s : g t 't '6'! 6 F a q i c g ', s3 i 6? 5.9 : z = 3 i t - 5 n 5! a z 9 i.:,g! t N.i{ t! c 5 < i:.s F, n a t : 't 'F' g '6) i i 'a.! P^ f -g s *.s : 3. 't L '6. 't i - t ' : - : u s3 F i, '- t t 'a

19 za a/jes o.1lslc:nid 241: rcka do 3l t5.t- Strtrktrrr kntitnh' z^nrsowago 3t.t t1 a) z sprzedazy akcji powyzej ich wanosci nominalnej , ,00 b) utworzony zgodnie z umow4 ponad wrnagdqntarvowo (ninimalnq) a,a0 l ,11 Krpital zapasory. rrzm , , r 2?. Rezerwy zmians stanu pozostalych rezerw krdtkolernhottcn t1 a) stan na pocz4tek okresu 23s 661, ,12 - rezerwa na koszty biezacegokesu , ,12 0,00 0,00 b) zwiqkszenia (z b4utu) , ,32 - rezerwa na kosztv biezacegokesu , , ,00 c) wkozystanie (z t\tullr) 23566'/, ,r2 - rezerwa na koszty biezacego olsesu 23s 667, ,12 - rezerwa - royalty 0,00 0,00 d) rozwiazanie 0 0 e) slan na koniec okresu 308 ooo,oo ,32 - rezerwa na koszty bjezqcegokesu , , Zobofliqz nia zqtt lu Swiadczef pracowniczych Zmiana stanu dlusoterminowych zobowiqzan z btutu Srviadcrx't pracowniczych r.r2.20t1 a) stan na pocz4tek okesu 5 192,00 t5 625,00 - rezerwz! na oddrawv ememalne 5 r 92, ,00 b) ztliekszenia (z tytulu) 5r8,00 0,00 - rezerwa na oddrawv ememalne 518,00 0,00 c ) wkovstanie 0,00 0,00 d) rozwiazanie 0,00 l0 433,00 e) stan na koniec okesu 5?10, ,00 - rezerwa na odpra\4y emery.talne 5710, , Zmiln0 stan! kr6tkoternirowych abowiqzai ztytulu {wiadczen pracowniczych a) stsn na Pocz4tek okresu 33000, ,28 3l000, ,28 b) zwjekszenia (z ['tulx) 1390, s - rezerwa na urlopy 390,51 c) wvkorzvstanie 0,00 0,00 d) rczwiazanie 0, ,28 e) stan na koniec okresu 34390, ezerwa na urloov ]4 J90, ,25tv i \ N, Jr\- Dadatknve itfomacje i objarnienia do splat'ozdaniajinansoweso ltanovqjeso intesrulnq czqit 1,,

20 29. lna6ove za okles od lsrczhi.2012 roku da 3l Rezrwa z lytulu odroczongo podatku dochodowego Zniana stanu rezerw ztytulu odroczongo podatku dochodow.go 30. Zobowiezania finansowc Do zobowi4zali finansowych w okresie objatym Spmwozdan;cm finansowym nalez4 zobowi4zania z btulu zakup udziat6 w sp6lkch powiqzsych zawartych ud6w lesingu finansoweso , Stan rezerrryy z tytulu odroczonego podatku dochodowego na pocz4tek okresu. n tym: s0 764, ,04 al odniesionei na wvnik finansorv t2 6'.7,04 - naliczone odsetki 1817, oo6znionamortyzacia - leasing 0, ,11 - dodatnie r6znice kursowe - naleinosci q8 2'738,91 2. Zviekszenia 31346,21 s0 764,61 a) odniesione na uynik finansowy okresu z b4ulu dodatnich r6inic nr7i<ciowvch (z Mulu) 3r14SA 50' naliczone odsetki 30318,83 18r7,63 - oo6zniona amofivzacia - leasinq 0,00 0,00 - dodatnie r6znice kursowe - naleinoici 027,38 4q 946,98 3. Zmniejszenia -s0764,6r ,n4 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwiqzhl z dodalnimi r6zricami Drzeisciow.nni (zt!4ulu) , ,04 nalicmne odsetki -1817,63 0,00 - dodatnie r6znice kursowe - naleinosci , ,9r - oo6znionamortvzacia - leasinq q,.0q -9932,13 4. Strn rezenvy z tytulu odroczonego podatku dochodowgo na koniec okrcsu, l,zem 31346,21 s0164, Zobowiqzanis fin ansowe wg strukturx wieko$ej (pozostaly od dnia bilansorvegokres splaty) a)do iedneeo roklr s , ,63 - w tym zobowiazania z tytulu leasingu 39841, ,63 - $ tym Tobowi4zania z qtul! zakupu udzial6r , ,00 b) Dowlzei roku do 3 lat , ,95 - \4 tym zobowiazania z h.tulu leasingu ,95 - $ rym zobowiazania? Mulu /akupu udzialow ,OO : ,00 c) DolrYzei 3 do 5 lat r d) oowzei 5 lat 0, Zobowigzania fi nsnsowe, razem ?,0s s Zobowiqzania dlugoteminowe wykazywme w bilansie rv gl6\rnej mierze dotycz4 zakupu udzial6w w Sp6lkalh Slnan leklronik Sp. z o.o. onz mapa Sp. z o.o. Zobo\dqzania te nie sq dyskontowane poniewaz przy uslalaniu ceny za udzialy zostal uwzglqdniony temln sllaly. W zwiqzku z rym wanosc lych zobowiqzan jesl wanosciq biezqc4 uwzglpdniaj4cq yanusa Struktu ra walutowa zobowi4ai finrnsowych J1, a) w walucie polskjej ,58\ b) w walutach obcvch bolviazania fi nansowe. razem , Dodatkowe idornacje i objalkiekia do spravo lania likd6oweso staho' 4jeso itteglalnq.zp,ii {N {x

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l"

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l 19 grdt{r zocr, P Ir FOrlGtFu l8sgdot dic rof,&r SJ. r rl.ldbtu rr!&{a ott2 A tbryrt.ns.l" :d.quu$srjc Ir NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI SEDZIN S.A. SEDZIN SA-R 2006 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A. 1. Informacje ogólne Elektrocieplownia "Sedzin" SA Ul. Malobadzka 141,42-500 Sedzin Podstawowym przedmiotem dzialalnosci

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC Za. y'ar.znik 'y'r I Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 254) 02-521 'Warszawa, ul. Rakowiecka 4L lok. 28 @ tel. 22 848.60.42 o fax 22 848.61.90 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A Z PRZEGL'\DU ORAZ POLROCZNE SPRA WOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD I STYCZNIA 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 (zgodnie z 93 ust.2 i 94 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia. PREZYDENT MIASTA KONINA 62-00 Konin, plac Wolnosci 1, tel.{0-63) 240-11-11, fax (0-63) 242-99-20, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl Konin, dnia 23 kwietnia 201 roku BU.303. 206.201 Urz^d Miejski

Bardziej szczegółowo

Zaklady Miesne Duda S.A.

Zaklady Miesne Duda S.A. POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-12-02 16:25:26 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD RAPORT BIEZACY Nazwa podmiotu : Zaklady Miesne Duda S.A. Temat

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPOLEK

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPOLEK JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPOLEK ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 213 ROKU WPROWADZENIE INFORMACJE OGOLNE IIIVCJWIb

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo