SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o., ul Poniatowskiego Siedlce tel fax w oparciu o artykuł 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o Działalności Leczniczej ( Dziennik Ustaw 2011, nr 112, pozycja 654 ) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz z późn. zm.), ogłasza konkurs na wykonywanie usług transportu sanitarnego na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. PRZEDMIOT USŁUGI TRANSPORTOWEJ OBEJMUJE: Całodobową usługę transportu sanitarnego we wszystkie dni tygodnia wykonywaną ambulansem specjalistycznym przez: zad. I - kierowcę- ratownika ( pozostałą część załogi stanowić będą osoby działające na polecenie\zlecenie Udzielającego zamówienia); zad. II - kierowcę i ratownika. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji usługi: 1. Pojazdy do świadczenia usług zapewnia Wykonawca. 2. Do świadczenia przedmiotowej usługi Wykonawca zobowiązany jest posiadać specjalistyczny środek transportu sanitarnego spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane: PN-EN A1: Pojazdy medyczne ich wyposażenie Ambulanse drogowe. ambulans typu:,,b - wyposażenie pojazdu zgodne z Polską Normą PN-EN1865, 3. Wykonawca zobowiązany jest dysponować taką ilością środków transportu sanitarnego, aby zapewnić Zamawiającemu ciągłość wykonywania usługi. 4. Każdy kierujący powinien posiadać środek łączności w samochodzie umożliwiający kontakt ze Zleceniodawcą. 5. Każdy z kierujących pojazdami jest zobowiązany posiadać stosowne uprawnienia do kierowania takim pojazdem oraz uprawnienia ratownika medycznego oraz zobowiązana jest do świadczenia pomocy Pacjentom przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, 6. Ratownik/kierowca musi być wyposażony w odzież ochronną wg. wzoru obowiązującego w ratownictwie medycznym - umożliwiającą identyfikację jego jako pracownika transportu sanitarnego, 7. Usługa realizowana będzie na trasie wskazanej w zleceniu transportu sanitarnego lub służbowego. 8. Usługa liczona będzie od momentu wyjazdu zespołu z bazy Zamawiającego do czasu jej powrotu do bazy Zamawiającego.

2 9. Usługa realizowana będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. 10. Wykonawca będzie ponosił przez cały okres obowiązywania umowy wszystkie koszty niezbędne do utrzymania samochodów w stanie przydatnym do użytku, w tym w szczególności koszty paliwa, badań technicznych, serwisu, bieżących napraw, ubezpieczenia OC, NW, szkolenia kierowców, itp. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji usług objętych umową, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu, ubezpieczenia NW kierowcy i pasażerów. 11. Podstawienie samochodu do dyspozycji Zamawiającego winno nastąpić w czasie do 1 godziny od momentu zgłoszenia transportu do Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie miał możliwości podstawienia swojego transportu, zobowiązany jest do podstawienia transportu innego uprawnionego podmiotu, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. Rozliczenie za taki transport nastąpi zgodnie ze stawkami wynikającymi z umowy, a ewentualna różnica pozostaje do zapłaty po stronie Wykonawcy. Brak podjęcia realizacji zlecenia objętego umową upoważnia Zamawiającego do zlecenia przewozu innemu uprawnionemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy różnicą kosztu zamówionego transportu. 12. Wymagany termin płatności za usługę nie krótszy niż 30 dni. 13. Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych, po zakończeniu miesiąca. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie wykonanych zleceń z podaniem dla każdego transportu czasu trwania usługi i ilości przejechanych kilometrów oraz jednostki zlecającej i nazwiska lekarza zlecającego lub kopi zlecenia z odnotowanymi na nim danymi koniecznymi do rozliczenia zrealizowanej usługi. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDÓW ORAZ ICH WYPOSAŻENIA W ZAKRESIE: Świadczenie usługi transportowej w zakresie transportu sanitarnego dla Szpitala: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi transportu sanitarnego: - Pacjentów, - Pracowników i innych osób, -Materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, ambulansem wyposażonym jak dla zespołu specjalistycznego, w skład którego wchodzić będzie kierowca o uprawnieniach ratownika medycznego ( pozostałą część załogi stanowić będą osoby działające na polecenie\zlecenie Udzielającego zamówienia) lub kierowcę i ratownika. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewozów transportem sanitarnym całodobowo we wszystkie dni tygodnia, także w niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. 3. Usługi realizowane będą środkami transportu sanitarnego stanowiącymi własność Wykonawcy, posiadającymi niezbędne wyposażenie oraz odpowiadającymi wszelkim wymaganiom, w tym technicznym i higienicznym, określonym w przepisach prawa polskiego i UE. 4. Pojazdy muszą posiadać zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na poruszanie się w ruchu drogowym jako pojazdy uprzywilejowane, 5. Zmiana załogi następować powinna w godzinach 7-8 i 19-20

3 6. Szacunkowe łączne zapotrzebowanie na powyższe usługi w skali roku: gotowość całodobowa, przebieg około km/rocznie. WYMAGANIA: WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY Opis sposobu przygotowania ofert. 1.Oferta winna być opatrzona numerem REGON. 2. Oferta winna być sporządzana w języku polskim. 3. Oferta winna być napisana na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem i winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Oferenta, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. 4. Wszystkie stronice oferty, załączniki, a także miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 5. Do oferty muszą być załączone wszelkie dokumenty stanowiące załączniki nr 1-9, wymagane postanowieniami punktu 2 niniejszej specyfikacji konkursowej i przepisami umowy. 6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym i poświadczone przez osobę podpisującą ofertę. 7. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające rodzaj czynności do których upoważniona jest dana osoba. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby)udzielające pełnomocnictwa. 8. Oferent winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie oznakowana w następujący sposób : nazwa firmy, adres Oferenta oraz napis: Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. 9. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 10. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Udzielający zamówienia otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 11. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert. 2. Wymagane dokumenty: 1) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy według wzoru zamawiającego. 2) Załącznik nr 2 - kserokopia aktualnych badań technicznych samochodów ( w przypadku utraty ważności badań technicznych samochodu w trakcie realizacji zamówienia, usługodawca zobowiązany jest złożyć kserokopię badań aktualnych w komórce Zamówień). 3) Załącznik nr 3 - zaświadczenie lub oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne, lub że Oferent uzyskał zwolnienie na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (data ważności do 3 m-cy przed terminem konkursu). 4) Załącznik nr 4 - zaświadczenie lub oświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami, lub że Oferent uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (data ważności do 3 m-cy przed terminem konkursu. 5) Załącznik nr 5 - aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego, w zakresie objętym usługami (wyciąg z odpowiedniego rejestru sądowego lub wpisu ewidencji działalności gospodarczej).

4 6) Załącznik nr 6 - Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat odpowiadających charakterem i wartością w granicach 300 tys. zł.. 7) Załącznik nr 7 - kserokopia ubezpieczenia OC ( w przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie realizacji zamówienia, usługodawca zobowiązany jest złożyć kserokopię nowego ubezpieczenia w komórce Zamówień). 8) Załącznik nr 8 kserokopia dokumentu potwierdzającego zgodę na pojazdy uprzywilejowane. 9) Załącznik nr 9 - zaakceptowany wzór Umowy. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji zamówienia: Do r. 2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczenia Od r. WARUNKI WYBORU OFERTY 1. Kryteria wyboru ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: Cena 100% 2. Opis sposobu obliczania ceny: Zad. I obsada dwuosobowa. zł/km netto-brutto (słownie:..) Zad. II obsada jednoosobowa... zł/km netto-brutto ( słownie:...) Łączna wartość oferty: (cena zad I x cena zad II x 2 000) x 17 m-cy = zł/brutto słownie brutto:. 1) Oferent winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną. 2) Cena oferty i składające się na nią ceny jednostkowe winny być określone w walucie polskiej. 3) Oferent określi ceny jednostkowe netto i brutto, stawkę VAT, cenę netto i brutto ogółem. UWAGA: błędy rachunkowe w obliczeniu ceny skutkować będą odrzuceniem oferty. 3. Miejsce i termin składania ofert. 1)Ofertę należy złożyć w Kancelarii Szpitala do dnia r. do godz Termin uważa się za dochowany tylko i wyłącznie w przypadku dostarczenia oferty do godziny i miejsca wskazanego powyżej, bez względu na sposób, czas i miejsce nadania. Wszystkie oferty otrzymane po terminie Udzielający zamówienie zwróci Oferentom 2) Nie przewiduje się spotkania z Oferentami. 3) Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. 4. Miejsce i termin otwarcia oferty. 1) Zamawiający komisyjnie otworzy koperty z ofertami dnia r. o godz w Biurze Obsługi Zarządu. 2) Oferenci mają prawo być obecni przy otwieraniu ofert. 3) Zamawiający powiadomi pisemnie o wyniku konkursu wszystkich Oferentów. 4) Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienie pisemnie o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5 5) Wszelkie zapytania, oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą fax uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 6) Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są: Andrzej Dzierżanowski tel , Jolanta Morżkowska tel ) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w części lub całości bez podawania przyczyn. 5. Protesty i odwołania. Oferentom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Siedlce, dnia r. ZATWIERDZAM

6 Załącznik Nr 1 O f e r t a Oznaczenie Oferenta Imię i nazwisko/ Nazwa... Adres zamieszkania... Tel. /fax... NIP Udzielający zamówienia Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcacho Spółka z. o.o. ul. Poniatowskiego Siedlce Oferuję wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego na warunkach określonych w Materiałach szczegółowych opracowanych dla potrzeb niniejszego konkursu za cenę: Zad. I obsada dwuosobowa. zł/km netto- brutto (słownie:..) Zad. II obsada jednoosobowa... zł/km netto-brutto ( słownie:...) Łączna wartość oferty: (cena zad I x cena zad II x 2 000) x 17 m-cy = zł/brutto Słownie brutto: Cena podana w ofercie jest rozumiana jako stawka za 1 km faktycznie przebytej trasy na zlecenie Udzielającego zamówienia. Oświadczam, że: 1. zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia o konkursie, Materiałami Szczegółowymi, Regulaminem Konkursu Ofert, akceptuję je w pełnym zakresie i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 2. spełniam określone w nich wymagania, tj. dysponuję środkami transportu sanitarnego odpowiadającego przepisom prawa oraz Polskim Normom obowiązującym w tym zakresie 3. osoby, które będą uczestniczyły w realizacji usługi posiadają kwalifikacje odpowiadające właściwym przepisom prawa. 4. posiadam aktualne, opłacone polisy OC i NW dla pojazdów, którymi będzie realizowana usługa. Termin związania ofertą 21 dni. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnej ze wzorem przedstawionym w Materiałach szczegółowych. Do oferty dołączam następujące dokumenty: miejscowość, data ( podpis Oferenta

7 WZÓR - UMOWA EE /14 NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie transportu sanitarnego Załącznik Nr 9 zawarta w dniu.. w Siedlcach, pomiędzy: Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach Spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach przy ul. Poniatowskiego 26, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON , NIP , zwanym dalej Udzielającym zamówienia, reprezentowanym przez:... a.., KRS -..., REGON -..., NIP:..., reprezentowaną przez: zwanym dalej Przyjmującym zamówienie wybrany w trybie konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o Regulamin Konkursu Ofert obowiązujący u Udzielającego zamówienia Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego wykonywanego ambulansem specjalistycznym przez kierowcę- ratownika ( pozostałą część załogi stanowić będą osoby działające na polecenie\zlecenie Udzielającego zamówienia) lub kierowcę i ratownika. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usługi całodobowo, w okresie od do r. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków Publicznych. 2 1.Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych, po zakończeniu miesiąca. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie wykonanych zleceń z podaniem dla każdego transportu ilości przejechanych kilometrów(z podziałem na rodzaj transportu: jednoosobowy, dwuosobowy) oraz jednostki zlecającej i nazwiska lekarza zlecającego lub kopii zlecenia z odnotowanymi na nim danymi koniecznymi do rozliczenia zrealizowanej usługi. 2.Do rozliczeń, strony umowy jako obowiązującą uznają stawkę zgodną z Ofertą stanowiącą załącznik do umowy. 3.Płatność za wykonana usługę nastąpi przelewem po wykonaniu usługi, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 4.Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Udzielającego zamówienia.

8 5.W przypadku niedotrzymania terminu płatności Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu odsetki ustawowe, zgodnie z obowiązującym prawem, za każdy dzień zwłoki. 3 1.Strony umowy obowiązują stałe ceny zgodne z ofertą. 2.Dopuszcza się możliwość zmiany ceny w przypadku: - obniżenia ceny; - zmiany stawki podatku VAT. 3.Ceny ulegają zmianie stosownie do wprowadzonych zmian i obowiązują z chwilą wejścia w życie zmienionych przepisów. 4 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usługi zgodnie z wymaganiami w tym do: 1. świadczenia usługi przy wykorzystaniu ambulansu ratunkowego typ,,b spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-EN A1/2011 z wyposażeniem zgodnym z Polską Normą PN-EN1865 i spełniającego wymagania Ustawy o działalności leczniczej w zakresie transportu sanitarnego, 2. utrzymywania dla pojazdów aktualnych zgód na uprzywilejowane w ruchu drogowym, badań technicznych oraz Polis OC i NW, 3. przestrzegania wykonywania usługi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do kierowania takim pojazdem oraz uprawnienia ratownika medycznego, wyposażone w odzież ochronną, właściwą dla pracowników transportu sanitarnego umożliwiającą identyfikację, 4. zachowania dopuszczalnego czasu oczekiwania na ambulans 1 godz. 5. możliwości wykorzystania pojazdu do: o transportu osób towarzyszących / sprawujących opiekę medyczną nad przewożonym pacjentem lub osób trzecich, o przewozu materiałów biologicznych i odbioru wyników zgodnie z poleceniem Zlecającego transport. 5 Przyjmujący zamówienie nie może, bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia, przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 6 Przyjmujący zamówienie nie może prowadzić w obiektach Udzielającego zamówienia działalności wykraczającej poza zakres umowy lub konkurencyjnej wobec działalności statutowej prowadzonej przez Udzielającego zamówienia 7 Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do współpracy z pracownikami i innymi podmiotami działającymi na rzecz i zlecenie Udzielającego zamówienia, wykonującymi obsługę administracyjną i gospodarczą, w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 8 III. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową. IV. Przyjmujący zamówienie ponosi wobec Udzielającego zamówienia odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową z przyczyn leżących po jego stronie, wynikające w szczególności z niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia. V. Należności z tytułu strat poniesionych przez Udzielającego zamówienia mogą

9 być potrącane z należności wynikających z realizacji niniejszej umowy. 9 Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły wiadomość przy realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zmianami ) oraz podlegają ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami ). 10 W trakcie trwania niniejszej umowy Udzielający zamówienia ma prawo udzielić Przyjmującemu zamówienie dodatkowego zamówienia w nieprzewidzianych sytuacjach lub w celu zabezpieczenia właściwego funkcjonowania Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. w zakresie i na czas niezbędny dla tego zabezpieczenia. Podstawą rozliczeń dla dodatkowego zamówienia będą ceny jednostkowe wskazane w niniejszej umowie. 11 Umowa ulega rozwiązaniu: 1. z upływem czasu, na jaki została zawarta, 2. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - Udzielający zamówienia może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 12 1.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku 3 krotnej, potwierdzonej pisemnymi protokołami niewłaściwej, niezgodnej z zapisami realizacji umowy i obciążenia Przyjmującego zamówienie karą równą 10% wartości niezrealizowanej części umowy. 2.Zastrzeżenie kar umownych nie wyklucza odpowiedzialności Wykonawcy za szkodę na zasadach ogólnych Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w tracie wykonywania Umowy, w tym danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. 2.Strony odpowiadają za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby zaangażowane przy wykonywaniu Umowy. 3.Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie. 4.Wykonawca zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 14 W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie m.in. przepisy: ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, ze zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz ze zmianami ), Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa obowiązujące w obszarze objętym niniejszą umow

10 15 Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Udzielającego zamówienia. 16 Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 17 Przyjmujący zamówienie nie może dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej bez zgody Udzielającego. 18 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Udzielającego zamówienia i jeden dla Przyjmującego. Przyjmujący zamówienie Udzielający zamówienia

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni ZATWIERDZAM (data, podpis) ZAMAWIAJĄCY: Inspektorat Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni ul. Korzeniowskiego 8/10 81-301 Gdynia tel. (58) 626 32 79; fax (58) 626 30 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BDK/01/2013 NA WYKONYWANIE BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych) DOA.340/Z/23/12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 42-217 Częstochowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotycząca postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo