ARCHIWUM ETNOLINGWISTYCZNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ (LUBLIN, POLSKA)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHIWUM ETNOLINGWISTYCZNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ (LUBLIN, POLSKA)"

Transkrypt

1 ²Õ Êîíôåðåíö³ÿ Äîñë³äíèê³â Íàðîäíî Ìóçèêè åðâîíîðóñüêèõ (Ãàëèöüêî-Âîëîäèìèðñüêèõ) òà Ñóì³æíèõ Çåìåëü (Ëüâ³â, 2010) Jerzy Bartmiński, Beata Maksymiuk-Pacek, Anna Michalec (Jerzy Beata ARCHIWUM ETNOLINGWISTYCZNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ (LUBLIN, POLSKA) 1. Historia powstania archiwum Początki Archiwum Etnolingwistycznego UMCS sięgają 1960 roku, od czasu gdy przy ówczesnym Zakładzie Języka Polskiego, z inicjatywy kierownika Zakładu prof. Leona Kaczmarka rozpoczęto rejestrację gwar Lubelszczyzny. Pierwszy zespół danych z 71 wsi Lubelszczyzny (140 taśm) zgromadził Jerzy Bartmiński na potrzeby rozprawy doktorskiej O języku folkloru (1973). Rejestrował: 1) potoczne teksty gwarowe w całej różnorodności gatunkowej, opowiadania wierzeniowe, dialogi, wywiady, opowiadania wspomnieniowe, 2) artystyczną twórczość ustną, bajki, pieśni, przysłowia, zagadki, wiersze, 3) widowiska ludowe i formy parateatralne. W dalszych pracach zbierackich uczestniczyli pracownicy UMCS, a okazjonalnie też pracownicy Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Wsi Lubelskiej oraz od 1991 roku Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego. W lipcu 2008 zarządzeniem Rektora UMCS powołano do życia Pracownię Archiwum Etnolingwistyczne, której statut stanowi, że będzie ona wspierać prace nad Słownikiem stereotypów i symboli ludowych (nad którym prace wznowił Zespół Etnolingwistyczny UMCS PAN pod kierunkiem Jerzego Bartmińskiego 1 ) a także nad kolędami, nad historią mówioną. Będzie również współpracować z osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne. W gromadzeniu i opracowywaniu nagrań terenowych uczestniczą także studenci seminariów licencjackich i magisterskich prowadzonych przez Jerzego Bartmińskiego (76 prac) i Stanisławę Niebrzegowską-Bartmińską (32 prace) na polonistyce i bibliotekoznawstwie oraz studenci członkowie Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów uczestnicy 16 obozów naukowych (372 taśmy magnetofonowe). 2. Materiały zgromadzone w Pracowni Archiwum Etnolingwistyczne Przez 50 lat pracy zbierackiej w terenie nagrano w ponad 700 miejscowościach 1652 taśmy magnetofonowe (w tym 372 taśmy z 16 obozów naukowo-badawczych oraz 94 nagrania z historii mówionej) i 65 taśm VHS 2. Aktualnie rozpoczęto przenoszenie najstarszych nagrań z taśm magnetofonowych na nośnik cyfrowy. Pozyskano też kopie nagrań od następujących instytucji: z Instytutu Sztuki PAN (nagrania pieśni zarejestrowanych na Lubelszczyźnie w latach 50-tych 13 taśm magnetofonowych), z II Programu Polskiego Radia w Warszawie (kopie kolęd 8 taśm); od dawnego proboszcza w Krasnobrodzie ks. Wójtowicza (nagrania uroczystości związanych z adoracją Bożego Dzieciątka w Krasnobrodzie i dożynek parafialnych 11 taśm); z 1 Słownik stereotypów i symboli ludowych koncepcja całości i red. Jerzy Bartmiński, zastępca red. Stanisława Niebrzegowska, T. I cz. 1, Lublin 1996, T. I cz. II, Lublin Taśmy VHS gromadzone są od kilku lat i czekają dopiero na opracowanie. Są to głównie nagrania z przeglądów i widowisk folklorystycznych organizowanych m.in. przez ośrodki kultury w Janowie Lubelskim, Krasnobrodzie i Siedlcach. 1

2 Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie (nagrania z Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym z lat 1988, 1991, 1992, 1994, 1995, 2000, taśmy); z Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego (nagrania z przeglądów folklorystycznych z lat ). Obok taśmoteki i wideoteki w archiwum gromadzone są również różnego rodzaju materiały pisane uzyskane od informatorów, np. kopie ręcznie spisywanych zeszytów pieśni pogrzebowych czy pieśni "za obrazem", kopie lub oryginały śpiewników, opisy obrzędów czy scenariusze widowisk. Równolegle obok materiałów folklorowych nagrywano relacje potoczne wg Lubelskiego kwestionariusza etnolingwistycznego opracowanego zbiorowo pod red. Jerzego Bartmińskiego. Dużą, jednorodną tematycznie grupę tekstów stanowią nagrania sennika ludowego (z 68 miejscowości z różnych stron Polski) według kwestionariusza Stanisławy Niebrzegowskiej. Zasięg geograficzny zebranego materiału obejmuje przede wszystkim Lubelszczyznę i tereny południowo-wschodniej Polski. W Archiwum znajdują się także nagrania o szerszym, ogólnopolskim zasięgu (np. dokumentacja wspomnianego już sennika ludowego i kopie nagrań Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu) a nawet spoza Polski (np. nagrania zrealizowane przez Stanisławę Niebrzegowską wśród Polonii francuskiej, materiały zebrane przez studentów mieszkających na terenach Wileńszczyzny i Białorusi, studiujących w Instytucie Filologii Polskiej UMCS). W latach taśmoteka wzbogaciła się o nagrania z Ukrainy i Białorusi uzyskane podczas obozów naukowych zorganizowanych przy współpracy Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS z Uniwersytetami w Łucku i Brześciu. 3. Sposób opracowania nagrań terenowych Zebrany materiał gromadzi się na różnych nośnikach; są nimi: taśmy magnetofonowe (szpulowe, kasetowe), taśmy video oraz płyty CD. Identyfikatorem jednostki w archiwum jest symbol TN, co oznacza teksty nagrane, TN M taśmy magnetofonowe, TN V taśmy video, TN D kompakt dyski. Przykładowo: identyfikator w postaci: TN 89A/11; TN = tekst nagrany; 89 = numer taśmy w zbiorze; A = strona A taśmy; 11 = pozycja 11 na taśmie (na stronie A). Nagrane w terenie taśmy włączane są do archiwum chronologicznie, po uprzednim nadaniu im kolejnego numeru w zbiorze (numeracja ciągła TN-1, TN-2, TN-3 itd.). Do każdej taśmy jest zazwyczaj dołączony protokół sporządzony bezpośrednio w trakcie nagrania. Znajdują się w nim informacje o dacie i miejscu nagrania, informatorze, nagranym materiale, charakterystycznych cechach wykonawczych itp. Do każdej taśmy sporządzone są inwentarze, czyli spisy ich zawartości 3, zgodnie z opracowaną instrukcją L-3. Inwentarz zawiera tzw. metryczkę z następującymi danymi: numer i strona taśmy w zbiorze TN, miejscowość (lub miejscowości), z której pochodzi nagranie, data nagrania, nazwisko eksploratora, wielkość taśmy i prędkość przesuwu taśmy, nazwiska transkrybentów tekstów i melodii oraz spis informatorów (wykonawców) z datami i miejscami urodzenia oraz aktualnym miejscem zamieszkania. Po metryczce następuje spis zawartości nagrania numerowany cyframi arabskimi według kolejności występowania na taśmie (każda strona taśmy numerowana jest od jedynki). Każdy tekst pieśni, wiersza, przemowy stanowi odrębną jednostkę i otrzymuje kolejny numer w inwentarzu, do którego wpisywany jest pod swoim incipitem w brzmieniu fonetycznym ogólnopolskim (z zachowaniem cech gwarowych: morfologicznych, leksykalnych, składniowych). Po incipicie następuje tytuł, o ile tekst takowy posiada. 3 Funkcjonują one w dwóch postaciach: pierwszy roboczy, uproszczony, jest zapisywany na bieżąco w zeszycie, wraz z nadawaniem taśmie kolejnego numeru w zbiorze (tzw. płytki inwentarz); drugi w maszynopisie szczegółowy, wykonywany na podstawie nagrania, protokołu, pełnej transkrypcji tekstu, a w przypadku pieśni także nut. Karty z nutami są gromadzone osobno, jest ich około 12 tysięcy (o czym dalej, pt 4). 2

3 Przyśpiewki segmentowane są według kryteriów tekstowych, nie muzycznych. Głównym kryterium jest temat, adresat. Teksty prozatorskie segmentowane są według kryterium tematycznego i włączane do inwentarza pod odpowiednim dla tematu tytułem. Do każdego punktu inwentarzowego dołączona jest informacja o sposobie wykonania tekstu (tekst śpiewany lub mówiony) i inicjały wykonawcy oraz informacja o stanie opracowania. Znaczna część zbioru została już przetranskrybowana według zasad pisowni fonetycznej lub półfonetycznej. Przetranskrybowane teksty przechowywane są w teczkach uporządkowanych alfabetycznie według nazw miejscowości, z których pochodzą nagrania. 4. Duża kartoteka pieśni i baza FOLBAS Prace nad tworzeniem dużej tj. ogólnopolskiej kartoteki pieśni ludowych zaczęto w 1976 roku na potrzeby Słownika stereotypów i symboli ludowych. Rychło jednak stały się one samodzielnym zadaniem badawczym pt. Kartoteka polskich pieśni ludowych. Duża kartoteka zawiera ok. 54 tysiące kart z druków ogólnopolskich. Podjęto prace nad komputeryzacją największej, zasadniczej części kartoteki zawierającej m.in. teksty drukowane. Koncepcję komputeryzacji Zespół przedstawił na łamach Literatury Ludowej nr 4-6/ We współpracy z doc. Światomirem Ząbkiem z UMCS i prof. Jerzym Woronczakiem z Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowano program komputerowego fiszkowania tekstów pieśni na potrzeby SSiSL. Bazę oznakowaną jako FOLBAS oparto na centralnej części dużej kartoteki, mianowicie na wielotomowym wydawnictwie Dzieła wszystkie Oskara Kolberga, w liczbie ok. 25 tys. pieśni, tj. rekordów zawierających pełne teksty pieśni specjalnie przygotowane do przetwarzania automatycznego. Dla potrzeb słownika zbudowano komputerową bazę słowoform, z której wedle klucza leksykalnego w zależności od potrzeb komputer drukuje kontekst wąski lub szeroki. Zaletą bazy FOLBAS zaletą jest to, że zbędne staje się wstępne opracowanie hierarchicznego i statycznego układu, w którym każdy tekst miałby tylko jedno ustalone miejsce, zaś możliwe staje się grupowanie elastyczne, na zasadzie wielu krzyżujących się treściowo kryteriów, które w procesie wyszukiwania traktowane są równorzędnie, a nie hierarchicznie. Do komputeryzacji kartoteki pieśni został przygotowany specjalny program przez docenta Światomira Ząbka 4 z Zakładu Informatyki UMCS. Jerzy Bartmiński zaproponował zastosowanie zasad systematyki fasetowo-deskryptorowej. Cały system deskryptorów podzielono na cztery grupy: I. Deskryptory porządkowe stanowią tzw. metryczkę tekstu, obejmującą następujące pola: incipit, tytuł utworu, oznaczenie języka pieśni, informację o źródle, z dokładną lokalizacją tekstu w źródle, z podaniem nr stron na których znajduje się tekst i nuty, oraz numer pieśni, jeśli taki pieśń posiada, rok zapisu terenowego, jeśli jest znany, oraz rok wydania pieśni dla źródeł drukowanych, dane o miejscu zapisu tj. region, określenie okolicy, oraz miejsce zapisu (miejscowość w formie mianownikowej), dane o wykonawcy. II. Grupa deskryptorów pragmatycznych, obejmuje pola: kwalifikację gatunkową, jest to deskryptor niezwykle ważny dla całego systemu, a także dla kolęd, które są silnie zróżnicowane gatunkowo; sposób wykonania tekstu: śpiewem mową, recytacją, solo czy zespołowo, z towarzyszeniem instrumentów czy bez; sposób zapisu tekstu: w sytuacji naturalnej, w trybie wywiadu, czy z estrady; związek tekstu z sytuacją; funkcję tekstu w procesie komunikacji folklorystycznej. III. Deskryptory strukturalno-tekstowe obejmują następujące pola: temat tekstu, postacie występujące w tekście, formy podawcze, struktura metryczna tekstu, nadawca i odbiorca tekstu. Deskryptor ten został opracowany dla całego zbioru kolędowego. 4 Udział docenta Światomira Ząbka był długotrwały (od 1976 roku) i polegał zarówno na dyskutowaniu koncepcji kartoteki pieśniowej, jak też programowaniu rozwiązań komputerowych. 3

4 IV. Deskryptory strukturalno-muzyczne, obejmują: tonalność, formę, metrum, melodykę. 5. Mała kartoteka pieśni (lubelskich) Tzw. mała kartoteka obejmuje zbiory pochodzące z nagrań terenowych utrwalonych na taśmach magnetofonowych i kasetach VHS. Dla przetranskrybowanych pieśni założono karty obrzeżnie perforowane typu K 2 BPN 5 wedle zasady jedna pieśń = jedna karta (dłuższe teksty zajmują 2 i więcej kart). W górnej części karty umieszczono metryczkę pieśni z następującymi informacjami: incipit tekstu, gatunek wg zbieracza i wykonawcy, kto, gdzie i kiedy dokonał nagrania, kto transkrybował tekst i melodię, numer i stronę taśmy oraz numer tekstu na taśmie, sposób realizacji nagrania (z podsłuchu, z estrady), dane o wykonawcy, sposób wykonania (śpiew, recytacja, solowo bądź zespołowo, z towarzyszeniem instrumentów lub bez). Pod metryczką znajduje się transkrypcja muzyczna pieśni sporządzona wg zasad przyjętych przez muzykologów 6. Pod nutami umieszczona jest transkrypcja półfonetyczna tekstu. Na końcu karty jest miejsce na ewentualne uwagi pochodzące od transkrybenta (np. objaśnienie niejasnych słów, podkreślenie charakterystycznego sposobu wymowy itp.). Opracowano też na użytek małej kartoteki zestaw instrukcji, które regulują sposób wypełniania kart, są wśród nich m.in. instrukcje dotyczące: sposobu wypełniania kart dokumentacyjnych (perforowanych) dla Lubelskiego ; zasad transkrypcji półfonetycznej tekstów folkloru dla zbioru Lubelskie, instrukcja dotycząca charakterystyki gatunkowej tekstów. Pełna charakterystyka gatunków łącznie z metodologią ich indeksowania została oparta na koncepcji przedstawionej w książce J. Bartmińskiego Folklor język poetyka 7 (s ) i zakłada zapis gatunku w postaci sekwencji deskryptorów (sytuacyjnego, dotyczącego kodu somatycznego, muzycznego, fabuły itd.). Cząstkowe zastosowanie tej koncepcji można znaleźć w pracach magisterskich wykonanych w ramach seminariów magisterskich J. Bartmińskiego. 6. Kartoteka kolędowa wydzielona z dużej i małej kartoteki pieśni KarKol Z kartotek pieśniowych wyodrębniony został ich niewielki fragment obejmujący jeden gatunek, a mianowicie kolędy. Wybór na ten gatunek padł ze względu na zaawansowanie prac badawczych nad folklorem bożonarodzeniowym w środowisku lubelskich etnolingwistów. Oparto się w szczególności na zbiorach terenowych ( małej kartotece), stopniowo do zbioru dołączono też kolędy drukowane z różnych wydawnictw (m.in. z kantyczek Mioduszewskiego, Miłkowskiego, Kądzioły, Szycy oraz innych) obejmujących zarówno kolędy ludowe, jak też kościelne i ogólnonarodowe. Zasady organizacji tek kartoteki opracowali Bartmiński i Drozdowski Do roku 1999 włączono do kartoteki kolędy z 83 źródeł drukowanych. W kartotece znajduje się 5030 kolęd ze źródeł drukowanych oraz 1005 z nagrań terenowych (także z nagrań pochodzących z Polskiego Radia w Warszawie, ponad 200 tekstów). Łącznie kartoteka liczy 6035 utworów (rekordów); z tego jednak tylko 3167 zawiera pełne teksty. Melodii do bazy komputerowej nie wprowadzono. Teksty kolęd znajdujących się w kartotece, są indeksowane, tj. opisywane za pomocą przedstawionego wyżej systemu deskryptorów. 5 Ten typ kart wybrano jeszcze przed okresem powszechnej dostępności komputera. Miało to umożliwić po odpowiednim zakodowaniu, ręczną selekcję kart. 6 zob. J. i M. Sobiescy, Polska muzyka ludowa i jej problemy, Kraków 1973, s Jerzy Bartmiński, Folklor-język-poetyka, Wrocław J. Bartmiński, A. Drozdowski, Z prac nad katalogiem kolęd polskich. Kryteria opisu i systematyki kolęd, [w:] Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich, pod red. T. Budrewicza, S. Koziary, J. Okonia, Tarnów 1996, s

5 Na potrzeby indeksowania tekstów kolędowych został opracowany specjalny program komputerowy zarządzający bazą KarKol, którego autorem był mgr Artur Drozdowski. Do roku 1999 opracowano kilka indeksów, mianowicie: a) ekstrakt z bazy KarKol, b) indeks słów kluczowych, c) alfabetyczny indeks incipitów, d) indeks incipitów w układzie gatunkowym, e) indeks źródeł bazy KarKol, f) indeks autorów, g) indeks informatorów, h) indeks zbieraczy, i) indeks adresatów, j) indeks geograficzny. Dla części zbioru kolędowego opracowano: indeks tematów, indeks intencji, indeks postaci, indeks gatunkowy. Osoby zainteresowane kolędami mogą z bazy KarKol wydobywać/ uzyskiwać po wprowadzeniu odpowiednich zapytań wydruk komputerowy karty dokumentacyjnej z różnymi deskryptorami opisującymi kolędy oraz w odniesieniu do 3167 kolęd wydruk pełnego tekstu (jednak bez melodii). 7. Korzystanie ze zbiorów Archiwum Etnolingwistycznego UMCS Zbiory Archiwum Etnolingwistycznego stanowiły podstawę studiów, publikacji materiałowych, takich jak: Teksty gwarowe z Lubelszczyzny w opracowaniu Jerzego Bartmińskiego i Jana Mazura (1978), Kolędowanie na Lubelszczyźnie pod red. Jerzego Bartmińskiego i Czesława Hernasa (1986), Polski sennik ludowy Stanisławy Niebrzegowskiej (1996). Wykorzystywano je stale w rozprawach i materiałach drukowanych od 1988 roku na łamach "Etnolingwistyki". W przygotowaniu jest monografia pt. Lubelskie pieśni ludowe opracowywana zespołowo pod kierunkiem Jerzego Bartmińskiego jako lubelski tom "Nowego Kolberga" wydawanego pod red. Ludwika Bielawskiego. Obejmuje ona 4700 pieśni. Wedle ustaleń z 2008 roku Archiwum Etnolingwistyczne ma służyć przede wszystkim pracy badawczej nad SSiSL, którego pierwszy zeszyt I tomu pod red. Jerzego Bartmińskiego wydano w roku Archiwum jest cenną pomocą w pracy dydaktycznej. Dzieje się to w ramach zajęć dydaktycznych z polonistami i częściowo z bibliotekoznawcami UMCS. Do 2010 roku powstało ponad 108 prac magisterskich częściowo bazujących na zgromadzonych w archiwum zbiorach, a częściowo uzupełniających te zbiory własnymi nagraniami w terenie. Bibliografia opracowań o Pracowni Archiwum Etnolingwistyczne 1. Adamowski J., Bartmiński J., (1988), Z problemów systematyki polskiej pieśni ludowej, [w:] Z problemów badania kultury ludowej. Red. T. Kłak, Katowice, s Bartmiński J., (1999), Jak archiwizować materiały folklorystyczne?, Twórczość Ludowa, nr 3-4, s Bartmiński J., (1973), O języku folkloru, Wrocław. 4. Bartmiński J., (1979), Założenia deskryptorowej systematyki tekstów folkloru, Literatura Ludowa, r. 23, nr 4/6, s Bartmiński J., Drozdowski A., (1996), Z prac nad katalogiem kolęd polskich. Kryteria opisu i systematyki kolęd, [w:] Z Kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich. Red. T. Budrewicz, S. Koziara, J. Okoń, Kraków-Tarnów, s Bączkowska G., (1990), O zawartości i zasadach organizacji Archiwum Etnolingwistycznego UMCS w Lublinie, Twórczość Ludowa, nr 4/17, s Maksymiuk B., Michalec A., (1999), Aktualny stan zasobów Archiwum Etnolingwistycznego UMCS w Lublinie, Twórczość Ludowa, nr 3-4, s Ząbek Ś. (1979), Deskryptory tekstów folklorystycznych a komputerowe techniki wyszukiwania informacji, Literatura Ludowa, r. 23, nr 4/6, s

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela 1 ISSN 2353-8902 spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela 3 4 8 12 18 22 32 34 38 40 44 46 52 edytorial Zintegrowany System

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG DZIEŁA WSZYSTKIE

OSKAR KOLBERG DZIEŁA WSZYSTKIE I OSKAR KOLBERG DZIEŁA WSZYSTKIE II O S K A R K O L B E R G DZIEŁA WSZYSTKIE TOM 77/I POLSKIE TOWARZYSTWO LUDOZNAWCZE W r o c ł a w INSTYTUT im. OSKARA KOLBERGA P o z n a ń III O S K A R K O L B E R G

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Instytut Archeologii Instytut Dziennikarstwa Instytut Etnologii i Antropologii Instytut Filozofii Instytut Historyczny

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej

nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej Mariusz Widz nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 NOWOCZESNE BIBLIOTEKARSTWO SZKOLNE... 5 1. Zmiany w środowisku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ raport końcowy Warszawa 2014 SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ

Bardziej szczegółowo

ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ

ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej Warszawa 1997 2 I. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE A. Wybór tematu Wybór tematu zależy od osobistych zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.03

Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Hanna Całuń Dorota Wójcik Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO Praca zbiorowa pod redakcją Adama Przepiórkowskiego Mirosława Bańko Rafała L. Górskiego Barbary Lewandowskiej-Tomaszczyk NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO WYDAWNICTWO NAUKOWE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ. Numer 11 stycze 2012

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ. Numer 11 stycze 2012 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ Numer 11 stycze 2012 FDP Bogactwo kulturowe Polski identyfikacja dziedzictwa niematerialnego Spis treści Od redakcji... 7 Wstęp... 8 Rozdział I Materiały nadesłane przed

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34 ZRZĄDZENIE Nr 21 MINISTR DMINISTRCJI I CYFRYZCJI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI

Spis treści Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI 3 Spis treści Rozdział I Przepisy wstępne... 5 Podstawa prawna Instrukcji Archiwalnej... 6 Słownik użytych pojęć... 7 Rozdział II Cele i zadania Archiwum zakładowego... 9 Obowiązki pracowników Archiwum...

Bardziej szczegółowo

ARCHEOLOGICZNE ZDJĘCIE POLSKI

ARCHEOLOGICZNE ZDJĘCIE POLSKI ARCHEOLOGICZNE ZDJĘCIE POLSKI Instrukcja sporządzania dokumentacji badań powierzchniowych oraz wypełniania Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego Warszawa 2014 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne s. 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej.

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej za rok 2014 Opracowanie: Jolanta Stępniak Elżbieta Mroczek Marzec 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA NGO S DIAGNOZA STANU TRZECIEGO SEKTORA W POZNANIU

BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA NGO S DIAGNOZA STANU TRZECIEGO SEKTORA W POZNANIU DIAGNOZA STANU TRZECIEGO SEKTORA W POZNANIU BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA NGO S 1 2 DIAGNOZA STANU TRZECIEGO SEKTORA W POZNANIU BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA NGO S Jan Kosmowski, Sławomir Szymczak

Bardziej szczegółowo

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH ISSN 1426-3777 FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Nr 1/2 (26/27) 2008 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Kraków Redaguje: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Redaktor naczelny: ks. Jan Bednarczyk

Bardziej szczegółowo

Orszak weselny / Żałobny rapsod, spektakl Jacka Hałasa i Darka Błaszczyka fot. Marta Ankiersztejn IMiT

Orszak weselny / Żałobny rapsod, spektakl Jacka Hałasa i Darka Błaszczyka fot. Marta Ankiersztejn IMiT Raport Orszak weselny / Żałobny rapsod, spektakl Jacka Hałasa i Darka Błaszczyka fot. Marta Ankiersztejn IMiT 2014 Rok Oskara Kolberga Raport Prof. Małgorzata Omilanowska fot. MKiDN Rok Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DINNIK URĘDOWY MINISTR SPRW GRNICNYCH Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 R Ą D N I N R 2 0 M I N I S T R S P R W G R N I C N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 Kraków 2012 Opracowania publikacji Urząd Statystyczny w Krakowie Autorzy opracowania

Bardziej szczegółowo