ARCHIWUM ETNOLINGWISTYCZNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ (LUBLIN, POLSKA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHIWUM ETNOLINGWISTYCZNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ (LUBLIN, POLSKA)"

Transkrypt

1 ²Õ Êîíôåðåíö³ÿ Äîñë³äíèê³â Íàðîäíî Ìóçèêè åðâîíîðóñüêèõ (Ãàëèöüêî-Âîëîäèìèðñüêèõ) òà Ñóì³æíèõ Çåìåëü (Ëüâ³â, 2010) Jerzy Bartmiński, Beata Maksymiuk-Pacek, Anna Michalec (Jerzy Beata ARCHIWUM ETNOLINGWISTYCZNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ (LUBLIN, POLSKA) 1. Historia powstania archiwum Początki Archiwum Etnolingwistycznego UMCS sięgają 1960 roku, od czasu gdy przy ówczesnym Zakładzie Języka Polskiego, z inicjatywy kierownika Zakładu prof. Leona Kaczmarka rozpoczęto rejestrację gwar Lubelszczyzny. Pierwszy zespół danych z 71 wsi Lubelszczyzny (140 taśm) zgromadził Jerzy Bartmiński na potrzeby rozprawy doktorskiej O języku folkloru (1973). Rejestrował: 1) potoczne teksty gwarowe w całej różnorodności gatunkowej, opowiadania wierzeniowe, dialogi, wywiady, opowiadania wspomnieniowe, 2) artystyczną twórczość ustną, bajki, pieśni, przysłowia, zagadki, wiersze, 3) widowiska ludowe i formy parateatralne. W dalszych pracach zbierackich uczestniczyli pracownicy UMCS, a okazjonalnie też pracownicy Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Wsi Lubelskiej oraz od 1991 roku Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego. W lipcu 2008 zarządzeniem Rektora UMCS powołano do życia Pracownię Archiwum Etnolingwistyczne, której statut stanowi, że będzie ona wspierać prace nad Słownikiem stereotypów i symboli ludowych (nad którym prace wznowił Zespół Etnolingwistyczny UMCS PAN pod kierunkiem Jerzego Bartmińskiego 1 ) a także nad kolędami, nad historią mówioną. Będzie również współpracować z osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne. W gromadzeniu i opracowywaniu nagrań terenowych uczestniczą także studenci seminariów licencjackich i magisterskich prowadzonych przez Jerzego Bartmińskiego (76 prac) i Stanisławę Niebrzegowską-Bartmińską (32 prace) na polonistyce i bibliotekoznawstwie oraz studenci członkowie Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów uczestnicy 16 obozów naukowych (372 taśmy magnetofonowe). 2. Materiały zgromadzone w Pracowni Archiwum Etnolingwistyczne Przez 50 lat pracy zbierackiej w terenie nagrano w ponad 700 miejscowościach 1652 taśmy magnetofonowe (w tym 372 taśmy z 16 obozów naukowo-badawczych oraz 94 nagrania z historii mówionej) i 65 taśm VHS 2. Aktualnie rozpoczęto przenoszenie najstarszych nagrań z taśm magnetofonowych na nośnik cyfrowy. Pozyskano też kopie nagrań od następujących instytucji: z Instytutu Sztuki PAN (nagrania pieśni zarejestrowanych na Lubelszczyźnie w latach 50-tych 13 taśm magnetofonowych), z II Programu Polskiego Radia w Warszawie (kopie kolęd 8 taśm); od dawnego proboszcza w Krasnobrodzie ks. Wójtowicza (nagrania uroczystości związanych z adoracją Bożego Dzieciątka w Krasnobrodzie i dożynek parafialnych 11 taśm); z 1 Słownik stereotypów i symboli ludowych koncepcja całości i red. Jerzy Bartmiński, zastępca red. Stanisława Niebrzegowska, T. I cz. 1, Lublin 1996, T. I cz. II, Lublin Taśmy VHS gromadzone są od kilku lat i czekają dopiero na opracowanie. Są to głównie nagrania z przeglądów i widowisk folklorystycznych organizowanych m.in. przez ośrodki kultury w Janowie Lubelskim, Krasnobrodzie i Siedlcach. 1

2 Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie (nagrania z Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym z lat 1988, 1991, 1992, 1994, 1995, 2000, taśmy); z Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego (nagrania z przeglądów folklorystycznych z lat ). Obok taśmoteki i wideoteki w archiwum gromadzone są również różnego rodzaju materiały pisane uzyskane od informatorów, np. kopie ręcznie spisywanych zeszytów pieśni pogrzebowych czy pieśni "za obrazem", kopie lub oryginały śpiewników, opisy obrzędów czy scenariusze widowisk. Równolegle obok materiałów folklorowych nagrywano relacje potoczne wg Lubelskiego kwestionariusza etnolingwistycznego opracowanego zbiorowo pod red. Jerzego Bartmińskiego. Dużą, jednorodną tematycznie grupę tekstów stanowią nagrania sennika ludowego (z 68 miejscowości z różnych stron Polski) według kwestionariusza Stanisławy Niebrzegowskiej. Zasięg geograficzny zebranego materiału obejmuje przede wszystkim Lubelszczyznę i tereny południowo-wschodniej Polski. W Archiwum znajdują się także nagrania o szerszym, ogólnopolskim zasięgu (np. dokumentacja wspomnianego już sennika ludowego i kopie nagrań Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu) a nawet spoza Polski (np. nagrania zrealizowane przez Stanisławę Niebrzegowską wśród Polonii francuskiej, materiały zebrane przez studentów mieszkających na terenach Wileńszczyzny i Białorusi, studiujących w Instytucie Filologii Polskiej UMCS). W latach taśmoteka wzbogaciła się o nagrania z Ukrainy i Białorusi uzyskane podczas obozów naukowych zorganizowanych przy współpracy Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS z Uniwersytetami w Łucku i Brześciu. 3. Sposób opracowania nagrań terenowych Zebrany materiał gromadzi się na różnych nośnikach; są nimi: taśmy magnetofonowe (szpulowe, kasetowe), taśmy video oraz płyty CD. Identyfikatorem jednostki w archiwum jest symbol TN, co oznacza teksty nagrane, TN M taśmy magnetofonowe, TN V taśmy video, TN D kompakt dyski. Przykładowo: identyfikator w postaci: TN 89A/11; TN = tekst nagrany; 89 = numer taśmy w zbiorze; A = strona A taśmy; 11 = pozycja 11 na taśmie (na stronie A). Nagrane w terenie taśmy włączane są do archiwum chronologicznie, po uprzednim nadaniu im kolejnego numeru w zbiorze (numeracja ciągła TN-1, TN-2, TN-3 itd.). Do każdej taśmy jest zazwyczaj dołączony protokół sporządzony bezpośrednio w trakcie nagrania. Znajdują się w nim informacje o dacie i miejscu nagrania, informatorze, nagranym materiale, charakterystycznych cechach wykonawczych itp. Do każdej taśmy sporządzone są inwentarze, czyli spisy ich zawartości 3, zgodnie z opracowaną instrukcją L-3. Inwentarz zawiera tzw. metryczkę z następującymi danymi: numer i strona taśmy w zbiorze TN, miejscowość (lub miejscowości), z której pochodzi nagranie, data nagrania, nazwisko eksploratora, wielkość taśmy i prędkość przesuwu taśmy, nazwiska transkrybentów tekstów i melodii oraz spis informatorów (wykonawców) z datami i miejscami urodzenia oraz aktualnym miejscem zamieszkania. Po metryczce następuje spis zawartości nagrania numerowany cyframi arabskimi według kolejności występowania na taśmie (każda strona taśmy numerowana jest od jedynki). Każdy tekst pieśni, wiersza, przemowy stanowi odrębną jednostkę i otrzymuje kolejny numer w inwentarzu, do którego wpisywany jest pod swoim incipitem w brzmieniu fonetycznym ogólnopolskim (z zachowaniem cech gwarowych: morfologicznych, leksykalnych, składniowych). Po incipicie następuje tytuł, o ile tekst takowy posiada. 3 Funkcjonują one w dwóch postaciach: pierwszy roboczy, uproszczony, jest zapisywany na bieżąco w zeszycie, wraz z nadawaniem taśmie kolejnego numeru w zbiorze (tzw. płytki inwentarz); drugi w maszynopisie szczegółowy, wykonywany na podstawie nagrania, protokołu, pełnej transkrypcji tekstu, a w przypadku pieśni także nut. Karty z nutami są gromadzone osobno, jest ich około 12 tysięcy (o czym dalej, pt 4). 2

3 Przyśpiewki segmentowane są według kryteriów tekstowych, nie muzycznych. Głównym kryterium jest temat, adresat. Teksty prozatorskie segmentowane są według kryterium tematycznego i włączane do inwentarza pod odpowiednim dla tematu tytułem. Do każdego punktu inwentarzowego dołączona jest informacja o sposobie wykonania tekstu (tekst śpiewany lub mówiony) i inicjały wykonawcy oraz informacja o stanie opracowania. Znaczna część zbioru została już przetranskrybowana według zasad pisowni fonetycznej lub półfonetycznej. Przetranskrybowane teksty przechowywane są w teczkach uporządkowanych alfabetycznie według nazw miejscowości, z których pochodzą nagrania. 4. Duża kartoteka pieśni i baza FOLBAS Prace nad tworzeniem dużej tj. ogólnopolskiej kartoteki pieśni ludowych zaczęto w 1976 roku na potrzeby Słownika stereotypów i symboli ludowych. Rychło jednak stały się one samodzielnym zadaniem badawczym pt. Kartoteka polskich pieśni ludowych. Duża kartoteka zawiera ok. 54 tysiące kart z druków ogólnopolskich. Podjęto prace nad komputeryzacją największej, zasadniczej części kartoteki zawierającej m.in. teksty drukowane. Koncepcję komputeryzacji Zespół przedstawił na łamach Literatury Ludowej nr 4-6/ We współpracy z doc. Światomirem Ząbkiem z UMCS i prof. Jerzym Woronczakiem z Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowano program komputerowego fiszkowania tekstów pieśni na potrzeby SSiSL. Bazę oznakowaną jako FOLBAS oparto na centralnej części dużej kartoteki, mianowicie na wielotomowym wydawnictwie Dzieła wszystkie Oskara Kolberga, w liczbie ok. 25 tys. pieśni, tj. rekordów zawierających pełne teksty pieśni specjalnie przygotowane do przetwarzania automatycznego. Dla potrzeb słownika zbudowano komputerową bazę słowoform, z której wedle klucza leksykalnego w zależności od potrzeb komputer drukuje kontekst wąski lub szeroki. Zaletą bazy FOLBAS zaletą jest to, że zbędne staje się wstępne opracowanie hierarchicznego i statycznego układu, w którym każdy tekst miałby tylko jedno ustalone miejsce, zaś możliwe staje się grupowanie elastyczne, na zasadzie wielu krzyżujących się treściowo kryteriów, które w procesie wyszukiwania traktowane są równorzędnie, a nie hierarchicznie. Do komputeryzacji kartoteki pieśni został przygotowany specjalny program przez docenta Światomira Ząbka 4 z Zakładu Informatyki UMCS. Jerzy Bartmiński zaproponował zastosowanie zasad systematyki fasetowo-deskryptorowej. Cały system deskryptorów podzielono na cztery grupy: I. Deskryptory porządkowe stanowią tzw. metryczkę tekstu, obejmującą następujące pola: incipit, tytuł utworu, oznaczenie języka pieśni, informację o źródle, z dokładną lokalizacją tekstu w źródle, z podaniem nr stron na których znajduje się tekst i nuty, oraz numer pieśni, jeśli taki pieśń posiada, rok zapisu terenowego, jeśli jest znany, oraz rok wydania pieśni dla źródeł drukowanych, dane o miejscu zapisu tj. region, określenie okolicy, oraz miejsce zapisu (miejscowość w formie mianownikowej), dane o wykonawcy. II. Grupa deskryptorów pragmatycznych, obejmuje pola: kwalifikację gatunkową, jest to deskryptor niezwykle ważny dla całego systemu, a także dla kolęd, które są silnie zróżnicowane gatunkowo; sposób wykonania tekstu: śpiewem mową, recytacją, solo czy zespołowo, z towarzyszeniem instrumentów czy bez; sposób zapisu tekstu: w sytuacji naturalnej, w trybie wywiadu, czy z estrady; związek tekstu z sytuacją; funkcję tekstu w procesie komunikacji folklorystycznej. III. Deskryptory strukturalno-tekstowe obejmują następujące pola: temat tekstu, postacie występujące w tekście, formy podawcze, struktura metryczna tekstu, nadawca i odbiorca tekstu. Deskryptor ten został opracowany dla całego zbioru kolędowego. 4 Udział docenta Światomira Ząbka był długotrwały (od 1976 roku) i polegał zarówno na dyskutowaniu koncepcji kartoteki pieśniowej, jak też programowaniu rozwiązań komputerowych. 3

4 IV. Deskryptory strukturalno-muzyczne, obejmują: tonalność, formę, metrum, melodykę. 5. Mała kartoteka pieśni (lubelskich) Tzw. mała kartoteka obejmuje zbiory pochodzące z nagrań terenowych utrwalonych na taśmach magnetofonowych i kasetach VHS. Dla przetranskrybowanych pieśni założono karty obrzeżnie perforowane typu K 2 BPN 5 wedle zasady jedna pieśń = jedna karta (dłuższe teksty zajmują 2 i więcej kart). W górnej części karty umieszczono metryczkę pieśni z następującymi informacjami: incipit tekstu, gatunek wg zbieracza i wykonawcy, kto, gdzie i kiedy dokonał nagrania, kto transkrybował tekst i melodię, numer i stronę taśmy oraz numer tekstu na taśmie, sposób realizacji nagrania (z podsłuchu, z estrady), dane o wykonawcy, sposób wykonania (śpiew, recytacja, solowo bądź zespołowo, z towarzyszeniem instrumentów lub bez). Pod metryczką znajduje się transkrypcja muzyczna pieśni sporządzona wg zasad przyjętych przez muzykologów 6. Pod nutami umieszczona jest transkrypcja półfonetyczna tekstu. Na końcu karty jest miejsce na ewentualne uwagi pochodzące od transkrybenta (np. objaśnienie niejasnych słów, podkreślenie charakterystycznego sposobu wymowy itp.). Opracowano też na użytek małej kartoteki zestaw instrukcji, które regulują sposób wypełniania kart, są wśród nich m.in. instrukcje dotyczące: sposobu wypełniania kart dokumentacyjnych (perforowanych) dla Lubelskiego ; zasad transkrypcji półfonetycznej tekstów folkloru dla zbioru Lubelskie, instrukcja dotycząca charakterystyki gatunkowej tekstów. Pełna charakterystyka gatunków łącznie z metodologią ich indeksowania została oparta na koncepcji przedstawionej w książce J. Bartmińskiego Folklor język poetyka 7 (s ) i zakłada zapis gatunku w postaci sekwencji deskryptorów (sytuacyjnego, dotyczącego kodu somatycznego, muzycznego, fabuły itd.). Cząstkowe zastosowanie tej koncepcji można znaleźć w pracach magisterskich wykonanych w ramach seminariów magisterskich J. Bartmińskiego. 6. Kartoteka kolędowa wydzielona z dużej i małej kartoteki pieśni KarKol Z kartotek pieśniowych wyodrębniony został ich niewielki fragment obejmujący jeden gatunek, a mianowicie kolędy. Wybór na ten gatunek padł ze względu na zaawansowanie prac badawczych nad folklorem bożonarodzeniowym w środowisku lubelskich etnolingwistów. Oparto się w szczególności na zbiorach terenowych ( małej kartotece), stopniowo do zbioru dołączono też kolędy drukowane z różnych wydawnictw (m.in. z kantyczek Mioduszewskiego, Miłkowskiego, Kądzioły, Szycy oraz innych) obejmujących zarówno kolędy ludowe, jak też kościelne i ogólnonarodowe. Zasady organizacji tek kartoteki opracowali Bartmiński i Drozdowski Do roku 1999 włączono do kartoteki kolędy z 83 źródeł drukowanych. W kartotece znajduje się 5030 kolęd ze źródeł drukowanych oraz 1005 z nagrań terenowych (także z nagrań pochodzących z Polskiego Radia w Warszawie, ponad 200 tekstów). Łącznie kartoteka liczy 6035 utworów (rekordów); z tego jednak tylko 3167 zawiera pełne teksty. Melodii do bazy komputerowej nie wprowadzono. Teksty kolęd znajdujących się w kartotece, są indeksowane, tj. opisywane za pomocą przedstawionego wyżej systemu deskryptorów. 5 Ten typ kart wybrano jeszcze przed okresem powszechnej dostępności komputera. Miało to umożliwić po odpowiednim zakodowaniu, ręczną selekcję kart. 6 zob. J. i M. Sobiescy, Polska muzyka ludowa i jej problemy, Kraków 1973, s Jerzy Bartmiński, Folklor-język-poetyka, Wrocław J. Bartmiński, A. Drozdowski, Z prac nad katalogiem kolęd polskich. Kryteria opisu i systematyki kolęd, [w:] Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich, pod red. T. Budrewicza, S. Koziary, J. Okonia, Tarnów 1996, s

5 Na potrzeby indeksowania tekstów kolędowych został opracowany specjalny program komputerowy zarządzający bazą KarKol, którego autorem był mgr Artur Drozdowski. Do roku 1999 opracowano kilka indeksów, mianowicie: a) ekstrakt z bazy KarKol, b) indeks słów kluczowych, c) alfabetyczny indeks incipitów, d) indeks incipitów w układzie gatunkowym, e) indeks źródeł bazy KarKol, f) indeks autorów, g) indeks informatorów, h) indeks zbieraczy, i) indeks adresatów, j) indeks geograficzny. Dla części zbioru kolędowego opracowano: indeks tematów, indeks intencji, indeks postaci, indeks gatunkowy. Osoby zainteresowane kolędami mogą z bazy KarKol wydobywać/ uzyskiwać po wprowadzeniu odpowiednich zapytań wydruk komputerowy karty dokumentacyjnej z różnymi deskryptorami opisującymi kolędy oraz w odniesieniu do 3167 kolęd wydruk pełnego tekstu (jednak bez melodii). 7. Korzystanie ze zbiorów Archiwum Etnolingwistycznego UMCS Zbiory Archiwum Etnolingwistycznego stanowiły podstawę studiów, publikacji materiałowych, takich jak: Teksty gwarowe z Lubelszczyzny w opracowaniu Jerzego Bartmińskiego i Jana Mazura (1978), Kolędowanie na Lubelszczyźnie pod red. Jerzego Bartmińskiego i Czesława Hernasa (1986), Polski sennik ludowy Stanisławy Niebrzegowskiej (1996). Wykorzystywano je stale w rozprawach i materiałach drukowanych od 1988 roku na łamach "Etnolingwistyki". W przygotowaniu jest monografia pt. Lubelskie pieśni ludowe opracowywana zespołowo pod kierunkiem Jerzego Bartmińskiego jako lubelski tom "Nowego Kolberga" wydawanego pod red. Ludwika Bielawskiego. Obejmuje ona 4700 pieśni. Wedle ustaleń z 2008 roku Archiwum Etnolingwistyczne ma służyć przede wszystkim pracy badawczej nad SSiSL, którego pierwszy zeszyt I tomu pod red. Jerzego Bartmińskiego wydano w roku Archiwum jest cenną pomocą w pracy dydaktycznej. Dzieje się to w ramach zajęć dydaktycznych z polonistami i częściowo z bibliotekoznawcami UMCS. Do 2010 roku powstało ponad 108 prac magisterskich częściowo bazujących na zgromadzonych w archiwum zbiorach, a częściowo uzupełniających te zbiory własnymi nagraniami w terenie. Bibliografia opracowań o Pracowni Archiwum Etnolingwistyczne 1. Adamowski J., Bartmiński J., (1988), Z problemów systematyki polskiej pieśni ludowej, [w:] Z problemów badania kultury ludowej. Red. T. Kłak, Katowice, s Bartmiński J., (1999), Jak archiwizować materiały folklorystyczne?, Twórczość Ludowa, nr 3-4, s Bartmiński J., (1973), O języku folkloru, Wrocław. 4. Bartmiński J., (1979), Założenia deskryptorowej systematyki tekstów folkloru, Literatura Ludowa, r. 23, nr 4/6, s Bartmiński J., Drozdowski A., (1996), Z prac nad katalogiem kolęd polskich. Kryteria opisu i systematyki kolęd, [w:] Z Kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich. Red. T. Budrewicz, S. Koziara, J. Okoń, Kraków-Tarnów, s Bączkowska G., (1990), O zawartości i zasadach organizacji Archiwum Etnolingwistycznego UMCS w Lublinie, Twórczość Ludowa, nr 4/17, s Maksymiuk B., Michalec A., (1999), Aktualny stan zasobów Archiwum Etnolingwistycznego UMCS w Lublinie, Twórczość Ludowa, nr 3-4, s Ząbek Ś. (1979), Deskryptory tekstów folklorystycznych a komputerowe techniki wyszukiwania informacji, Literatura Ludowa, r. 23, nr 4/6, s

BIBLIOGRAFIA. mgr Sebastian Wasiuta e-mail: sebastian.wasiuta@umcs.edu.pl. (ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2015)

BIBLIOGRAFIA. mgr Sebastian Wasiuta e-mail: sebastian.wasiuta@umcs.edu.pl. (ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2015) BIBLIOGRAFIA mgr Sebastian Wasiuta e-mail: sebastian.wasiuta@umcs.edu.pl (ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2015) Bibliografia obejmuje wszystkie rodzaje publikacji w układzie działowym. Wykaz zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Sebastian Wasiuta

Bibliografia. Sebastian Wasiuta Bibliografia Sebastian Wasiuta SPIS TREŚCI 1 Dysertacje 1 2 Artykuły 2 3 Prace pod redakcją 2 4 Opracowania edytorskie 3 5 Recenzje, omówienia, noty o książkach 3 6 Wstępy do prac pod redakcją, indeksy,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Folklorystyka 14.74/P,1,IV. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Folklorystyka 14.74/P,1,IV. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Folklorystyka 14.74/P,1,IV Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTOTEKA PIEŚNI LUDOWYCH Z LUBELSKIEGO NA KARTACH OBRZEŻNIE PERFOROWANYCH

KARTOTEKA PIEŚNI LUDOWYCH Z LUBELSKIEGO NA KARTACH OBRZEŻNIE PERFOROWANYCH Witold Waryszak KARTOTEKA PIEŚNI LUDOWYCH Z LUBELSKIEGO NA KARTACH OBRZEŻNIE PERFOROWANYCH Opracowywana w Zakładzie Języka Polskiego UMCS Kartoteka Polskich Pieśni i Wierszy Ludowych liczy około 100 000

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Literatura i kultura Podtatrza

SYLLABUS. Literatura i kultura Podtatrza SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Literatura i kultura Podtatrza Obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-1-51-s kierunek:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Ewa Lang Marzena Marcinek

Ewa Lang Marzena Marcinek Ewa Lang Marzena Marcinek Biblioteka Seminarium Politechniki Łódzkiej, Krakowskiej i Lwowskiej, Łódź, 27-28.03.2012 r. Bibliografia Publikacji Pracowników to dziedzinowa bibliograficzna baza danych obejmująca

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA NARODOWA I BIBLIOGRAFIE SPECJALNE

BIBLIOGRAFIA NARODOWA I BIBLIOGRAFIE SPECJALNE BIBLIOTEKA NARODOWA W WARSZAWIE WWW.BN.ORG.PL BAZY DANYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm BIBLIOGRAFIA NARODOWA I BIBLIOGRAFIE SPECJALNE BIBLIOGRAFIE KSIĄŻEK POLSKICH KSIĄŻKI POLSKIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek Informacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL ORGANIZOWANY JEST POD PATRONATEM KOMITETU HONOROWEGO, KTÓREMU PRZEWODNICZY PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJ DUDA

FESTIWAL ORGANIZOWANY JEST POD PATRONATEM KOMITETU HONOROWEGO, KTÓREMU PRZEWODNICZY PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJ DUDA FESTIWAL ORGANIZOWANY JEST POD PATRONATEM KOMITETU HONOROWEGO, KTÓREMU PRZEWODNICZY PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJ DUDA ORGANIZATOR FESTIWALU Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie WSPÓŁORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO- 0130/45/2006

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO- 0130/45/2006 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO- 0130/45/2006 Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 czerwca 2006 roku w sprawie: elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich Mając

Bardziej szczegółowo

historia powstania i realizacja pokoleniowa

historia powstania i realizacja pokoleniowa historia powstania i realizacja pokoleniowa Dzieło Karola Estreichera Seniora Pierwsze założenie - bibliografia = listą dostępnych druków zwartych od 1800 roku. Materiały zbierane od 1840 r. Pierwszy tom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II Wymagania edukacyjne z artystycznych () klasy II Ocena z przedmiotu zajęcia artystyczne uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagań, które dostosowane

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Proseminarium pisemnej pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Mikołaj Rykowski Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM W MASŁOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM W MASŁOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM W MASŁOWIE Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Program nauczania muzyki: Teresa Wójcik.

Bardziej szczegółowo

średnią arytmetyczną wylicza się do dwóch miejsc po przecinku

średnią arytmetyczną wylicza się do dwóch miejsc po przecinku Zał. nr 9 z dnia 07.01.016r. do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 0.11.014r. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Plan wystąpienia Główny Instytut Górnictwa i Biblioteka Naukowa historia i teraźniejszość Historyczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Temat : Redagowanie bibliografii załącznikowej Czas trwania zajęć : 3 godziny dydaktyczne CELE OGÓLNE : rozwijanie umiejętności opisania źródła,

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 136/13-14 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 136/13-14 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 136/13-14 Rektora im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie kryteriów oceny działalności naukowej, artystycznej i sportowej studenta uprawniających do ubiegania się o

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

Dialektologia polska z elementami etnolingwistyki - opis przedmiotu

Dialektologia polska z elementami etnolingwistyki - opis przedmiotu Dialektologia polska z elementami etnolingwistyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dialektologia polska z elementami etnolingwistyki Kod przedmiotu 09.3-WH-FP-DIA-1-L-S14_pNadGenKQRQ2

Bardziej szczegółowo

Baza danych zbiorów Instytutu Sztuki PAN dostępna jest na stronie JAK KORZYSTAĆ?

Baza danych zbiorów Instytutu Sztuki PAN dostępna jest na stronie  JAK KORZYSTAĆ? Baza danych zbiorów Instytutu Sztuki PAN dostępna jest na stronie http://cadis.ispan.pl JAK KORZYSTAĆ? WYSZUKIWANIE PROSTE REJESTRACJA WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE KRYTERIA WYSZUKIWANIA JAK SZUKAĆ? UTWÓR

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI.

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI. Załącznik nr 7 do Regulaminu praktyk pedagogicznych stosowanego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS NOWY

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG ( )

OSKAR KOLBERG ( ) OSKAR KOLBERG (1814-1890) BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA Pieśni ludu polskiego / Oskar Kolberg. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. - LVI, XI, 448 s. Dzieła wszystkie

Bardziej szczegółowo

szkolenie obowiązkowe 2015/2016

szkolenie obowiązkowe 2015/2016 szkolenie obowiązkowe 2015/2016 Przysposobienie mediateczne 1. MEDIATEKA to podstawowy warsztat pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej dla osób zajmujących się sztukami plastycznymi i muzycznymi. 2.

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Informator.

Biblioteka Informator. Biblioteka Informator Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest ogólnie dostępną biblioteką naukową. Celem jej działania jest zapewnienie dostępu czytelników do najnowszej wiedzy z zakresu sztuki,

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 5. Autor scenariusza: Danuta Bezczyńska. Blok tematyczny: Czas karnawału

Scenariusz nr 5. Autor scenariusza: Danuta Bezczyńska. Blok tematyczny: Czas karnawału Autor scenariusza: Danuta Bezczyńska Blok tematyczny: Czas karnawału Scenariusz nr 5 I. Tytuł scenariusza: Ludowe tańce polskie. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące): polonistyczna,

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie dokumentalnych nagrań dźwiękowych zarejestrowanych w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego ( )

Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie dokumentalnych nagrań dźwiękowych zarejestrowanych w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego ( ) Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Zbiory Fonograficzne Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie dokumentalnych nagrań dźwiękowych zarejestrowanych w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (1950-1954)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących

Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci pierwszych lat różnych kierunków Cele ogólne: - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Senatu nr /XLVIII/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.

Załącznik do uchwały Senatu nr /XLVIII/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. Załącznik do uchwały Senatu nr /XLVIII/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. Zasady tworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników,

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG. Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte

OSKAR KOLBERG. Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte OSKAR KOLBERG Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte Pieśni ludu polskiego / Oskar Kolberg. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. - LVI, XI,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW WYCHOWAWCZYCH: a) czynne uczestniczenie w zajęciach, b) wykazywanie pozytywnej motywacji wobec

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA UTWORÓW ON-LINE

REJESTRACJA UTWORÓW ON-LINE REJESTRACJA UTWORÓW ON-LINE Co powinieneś wiedzieć przed zarejestrowaniem swego utworu on-line 1 / 9 Jesteś twórcą i masz konto na ZAiKS on-line Aby móc korzystać z serwisu Twórcy i Spadkobiercy a następnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI mgr Marcin Cyzowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI Zadaniem nauczyciela jest angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i uwzględniania ich indywidualnych możliwości. Każdy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Materiał pomocniczy do kursu e-learningowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu CZĘŚĆ 3 Kurs dostępny na: www.wbp.poznan.ekursy.eu

Bardziej szczegółowo

Co to jest BIBLIOGRAFIA???

Co to jest BIBLIOGRAFIA??? Co to jest BIBLIOGRAFIA??? 2010 Joanna Marlicka Krzysztof Dzierbicki Bibliografia to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów (opisów bibliograficznych) spełniający zadania informacyjne.

Bardziej szczegółowo

We wniosku wskazuje: - proponowany temat rozprawy doktorskiej; - propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski;

We wniosku wskazuje: - proponowany temat rozprawy doktorskiej; - propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski; Załącznik do Uchwały nr 99 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii z dnia 3 lipca 2012 r. z późn. zmianami Procedura przy postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Cele operacyjne: Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Na poziomie wiadomości uczeń jest przygotowany do korzystania z różnego rodzaju bibliografii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania

Bardziej szczegółowo

Średnią arytmetyczną wylicza się do trzech miejsc po przecinku

Średnią arytmetyczną wylicza się do trzech miejsc po przecinku Zał. nr 9 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni z dnia.0.01 r. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Leksykologia i leksykografia Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FP-1-45-s

Bardziej szczegółowo

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA B I B L I O T E K A G Ł Ó W N A Akademii Medycznej w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 1 tel. +48 58 349 10 40 fax +48 58 349 11 42 e-mail: biblsekr@amg.gda.pl www.biblioteka.amg.gda.pl Anna Grygorowicz

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 2-V/2015 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

XI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej

XI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej XI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 27-29 maja 2016 r. REGULAMIN FESTIWALU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizator: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE V

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE V Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: -aktywność ucznia na lekcji -postawa wobec

Bardziej szczegółowo

APD. Archiwum Prac Dyplomowych w USOS. Mariusz.Czerniak@umk.pl

APD. Archiwum Prac Dyplomowych w USOS. Mariusz.Czerniak@umk.pl APD Archiwum Prac Dyplomowych w USOS Mariusz.Czerniak@umk.pl Plan prezentacji Wprowadzenie do aplikacji Zastosowania i scenariusze działań Plany na najbliższą przyszłość Geneza i przeznaczenie APD należy

Bardziej szczegółowo

Informacja dla maturzystów BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Informacja dla maturzystów BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Informacja dla maturzystów BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA LITERATURA PODMIOTU Teksty kultury ( utwory literackie, filmy, reklamy, reprodukcje, materiał językowy ), wybrane do analizy i omówienia podczas prezentacji

Bardziej szczegółowo

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zawartość Adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE Instytut Badań Literackich PAN Pracownia Bibliografii Bieżącej w Poznaniu dr Zyta Szymańska, Beata Domosławska, Maciej Matysiak (Advis) POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE PLAN WYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS KRS-W22 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS W20 C O R S Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Bardziej szczegółowo

22 Statutu Szkoły zmieniono i otrzymuje on następujące brzmienie 22 PROCEDURY WYSTAWIANIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASACH IV VI

22 Statutu Szkoły zmieniono i otrzymuje on następujące brzmienie 22 PROCEDURY WYSTAWIANIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASACH IV VI Statutu Szkoły zmieniono i otrzymuje on następujące brzmienie PROCEDURY WYSTAWIANIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASACH IV VI. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel przedstawia uczniom oraz rodzicom wymogi

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

Koła zainteresowań. Administrator J, W Ustrzyckim Domu Kultury działają koła zainteresowań:

Koła zainteresowań. Administrator J, W Ustrzyckim Domu Kultury działają koła zainteresowań: Koła zainteresowań Administrator J, 28.01.2017 W Ustrzyckim Domu Kultury działają koła zainteresowań: sekcja plastyczna (rysunek, malarstwo) sekcja taneczna (taniec nowoczesny) grupy "NEMESIS", "SALOME"

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń:

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń: MUZYKA - KLASA IV Szczegółowe wymagania na następujące stopnie ocena celująca Uczeń: Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką Orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie (konkursy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM I. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH II. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA DRUGIM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH Organizowanego przez Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Dzieci Fatimskich, Szkołę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Politycznych Nr 1/2006/2007 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie standaryzacji prac dyplomowych

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Politycznych Nr 1/2006/2007 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie standaryzacji prac dyplomowych Pułtusk, 2006.12.14. Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Politycznych Nr 1/2006/2007 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie standaryzacji prac dyplomowych I. W kwestii standaryzacji pracy licencjackiej zarządzam,

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek-piątek w soboty i niedziele - nieczynna II piętro Gmachu Głównego, pok. 310

Poniedziałek-piątek w soboty i niedziele - nieczynna II piętro Gmachu Głównego, pok. 310 Poniedziałek-piątek 9.00-14.45 w soboty i niedziele - nieczynna II piętro Gmachu Głównego, pok. 310 Jak korzystać z baz danych i katalogów*? Osobiście w Pracowni Komputerowej lub Czytelni Ogólnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały

Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały Tekst prawny jest zbudowany na bazie tzw. jednostek podstawowych, charakterystycznych dla poszczególnych przepisów prawa, przyjmujących postać normy prawnej.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Hasłem opisu bibliograficznego jest wyrażenie o sformalizowanej postaci, służące do porządkowania zbiorów informacji o dokumentach. 1 Hasłem opisu bibliograficznego powinno

Bardziej szczegółowo

Katalogi i bazy danych innych bibliotek

Katalogi i bazy danych innych bibliotek Katalogi i bazy danych innych bibliotek Biblioteka udostępnia linki do stron wszystkich bibliotek akademii wychowania fizycznego oraz wielu innych, których zbiory mogą być interesujące dla naszych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 4095 UCHWAŁA NR XLII/465/2013 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej

Bardziej szczegółowo

Praktyki i staże. System do rejestrowania praktyk I staży studenckich. 4 rodzaje użytkowników: admin (superadministrator) koordynator opiekun student

Praktyki i staże. System do rejestrowania praktyk I staży studenckich. 4 rodzaje użytkowników: admin (superadministrator) koordynator opiekun student Praktyki i staże System do rejestrowania praktyk I staży studenckich. 4 rodzaje użytkowników: admin (superadministrator) koordynator opiekun student STUDENT Rejestracja Imię Nazwisko Data urodzenia Rok

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 I. Założenia metodologiczne i porządkujące pracę.... 15 1. Uwagi wstępne... 15 2. Problemy, hipotezy, źródła wiedzy... 17 2.1. Problem podstawowy... 17 2.2. Problemy szczegółowe...

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W uzgodnieniu: Załącznik do uchwały Nr 443/08 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządu Województwa Małopolskiego Bogdan Zdrojewski z dnia 29 maja 2008 roku STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU

Bardziej szczegółowo

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85 WZÓR SKRÓCONEGO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Przyjęty w LO nr IV WAŻNE INFORMACJE: dane do opisu bibliograficznego spisujemy zawsze z karty tytułowej a nie z okładki książki, tytuły dzieł zapisuje się kursywą,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK POJĘĆ BIBLIOTECZNYCH

SŁOWNICZEK POJĘĆ BIBLIOTECZNYCH SŁOWNICZEK POJĘĆ BIBLIOTECZNYCH bibliografia - uporządkowany spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów, którego celem jest pełnienie funkcji informacyjnych. beletrystyka - utwory literatury

Bardziej szczegółowo

III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD

III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD Biblioteka Narodowa publikuje cyklicznie skrócone wydania tablic UKD 1 dla potrzeb narodowej bibliografii bieżącej oraz bibliotek

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie I. Informacje o bibliotece Biblioteka szkolna zajmuje jedno duże pomieszczenie, w którym znajduje się wypożyczalnia, czytelnia,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo