UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Pakiet R: Cz. II Strona 1 z 7

2 OBIEKTY Faktory (factors) Faktor jest specjalną strukturą, przechowującą oprócz danych informacje o powtórzeniach takich samych wartości oraz o zbiorze unikalnych wartości ciągu elementów. Faktor można utworzyć poprzez zdefiniowanie wektora z wartościami i następnie przekonwertowanie go do faktora za pomocą funkcji factor(): > settings = c("high", "Medium", "Low") > settings = factor(settings) > settings [1] High Medium Low Levels: High Low Medium Zestawienie ilości poszczególnych wartości możemy uzyskać przy użyciu funkcji table() np.: > table(settings) settings High Low Medium Funkcja cut pozwala pogrupować dane wektora w przedziały np.: > liczby = c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) > cut(liczby, c(0,3,6,10)) [1] (0,3] (0,3] (0,3] (3,6] (3,6] (3,6] (6,10] (6,10] (6,10] (6,10] Levels: (0,3] (3,6] (6,10] Macierze (matrices) / Tablice (arrays) Tablica jest wektorem, zawierającym dodatkowe dane określające uporządkowanie elementów. Najprostszą i najczęściej stosowaną formą jest tablica dwuwymiarowa (macierz), jednak istnieje możliwość stosowania dowolnej liczby wymiarów. Tablice są bardzo wygodnym narzędziem do przechowywania informacji, gdyż niezależnie od uporządkowania elementów w wiersze i kolumny, cała tabela jest dostępna pod postacią jednolitego wektora. Indeksowanie tablic odbywa się podobnie do wektorów; w nawiasie kwadratowym podajemy współrzędne indeksowanego elementu. W razie pominięcia współrzędnej wynikiem indeksowania jest cały rząd lub kolumna. Jeśli pomijamy współrzędną w indeksie, należy pamiętać o pozostawieniu przecinka. Strona 2 z 7

3 Tablice można stworzyć z istniejącego już wektora, poprzez przypisanie wymiarów do funkcji dim() wywołanej na wektorze. Innymi, bardziej naturalnymi funkcjami tworzącymi tablice są matrix() i array(). > tbl=1:20 > dim(tbl)=c(4,5) #wektor staje się tablicą o wymiarach 4,5 > tbl [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [1,] [2,] [3,] [4,] Istnieje możliwość zmiany wymiarów istniejącej już tablicy bez żadnych ograniczeń (z wyjątkiem wymogu, aby iloczyn wymiarów był równy ilości elementów). > dim(tbl) #wyświetlenie wymiarów [1] 4 5 > dim(tbl) = c(2,10) #zmiana wymiarów tablicy > tbl [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [1,] [2,] Jeśli parametrem w nawiasie kwadratowym (indeksem) jest tablica o dwóch kolumnach, rezultatem jest wektor zawierający dane z tabeli o współrzędnych zamieszczonych w poszczególnych wierszach indeksu (wiersz w pierwszym, kolumna w drugim). W ten sposób można się jednorazowo odnosić do całej serii elementów tabeli, niezależnie od ich układu. Funkcje cbind() i rbind() formują tablice z podanych wektorów, poprzez umieszczenie ich rzędami lub kolumnami w nowo tworzonej tabeli. W ten sposób można serie danych łatwo scalić w tabele. Odwrotnie, każdą tabelę można prosto przekształcić na wektor, stosując funkcję as.vector(). Listy (lists) Lista jest uporządkowanym zbiorem elementów różnego typu. Każdy z nich może posiadać również nazwę, przez którą można się do niego odwołać w dalszych operacjach. Do tworzenia list służy funkcja list(). Jeśli wywołamy ją z listą liczb, otrzymamy listę jednoelementowych wektorów: > s = list(1,2) Strona 3 z 7

4 > s [[1]] [1] 1 [[2]] [1] 2 Jeśli chcemy odwołać się do konkretnego elementu listy i znamy jego numer, to można listę indeksować, jednak indeks należy podać w podwójnych nawiasach kwadratowych. W powyższym przypadku s[[1]] to pierwszy element listy, czyli jednoelementowy wektor z jedynką. Jeśli elementem listy jest wektor wieloelementowy lub tablica, można oczywiście odwoływać się dalej, podając jeszcze jeden indeks, tym razem w pojedynczym nawiasie, np. s[[2]][1]. Każdy z elementów listy może mieć określoną nazwę i takie nazwane listy spotyka się w praktyce najczęściej. Wtedy też można się odnosić do konkretnych elementów poprzez sprzężenie nazwy listy z nazwą elementu znakiem dolara $. Nie musimy pamiętać, który z kolei element nas interesuje, wystarczy znać jego nazwę. Upraszcza to znacznie odwołania do poszczególnych zmiennych listy. > s = list(wekt=c(1,2,3),skal=2,tabl=array(data=1:4,dim=c(2,2))) > s $wekt [1] $skal [1] 2 $tabl [,1] [,2] [1,] 1 3 [2,] 2 4 Nazwy elementów listy można skracać do takiej długości, która wystarcza do jednoznacznej ich identyfikacji. Istnieje również możliwość łączenia list funkcją c(), np. lista3 = c(lista1,lista2). Ramki (data frames) Ramka to specyficzna struktura środowiska R. Najprościej można określić ją jako macierz, w której poszczególne kolumny mogą zawierać wartości różnego rodzaju. Do utworzenia takiej struktury służy funkcja data.frame(). Można również przekształcić inne struktury na ten typ funkcją as.data.frame(). Aby zaadresować wybraną kolumnę ramki używa się operatora $ z nazwą kolumny. > x = rep(3,4) > y = rep(5,4) Strona 4 z 7

5 > xy = data.frame(x,y) > xy x y #utworzenie nowego wektora q poprzez wybranie kolumny x z ramki xy > q = xy$x > q [1] Dodawanie kolumn lub wierszy uzyskuje się wykorzystując funkcje cbind() i rbind(). Pakiet R pozwala na łatwe ładowanie danych z zewnętrznych plików. Każdą tabelę zawartą w pliku tekstowym (utworzoną np. w Excelu poprzez opcję export) można załadować funkcją read.table(). Opcja header w funkcji read.table() oznacza, że plik tekstowy zawiera w pierwszym wierszu nazwy kolumn. Jedną z najważniejszych właściwości obiektów typu lista i ramka jest możliwość ich przyłączenia (attach). Jeśli mamy listę lub ramkę o nazwie lista, zawierającą elementy a i b, to po jej włączeniu, w środowisku zmienne te istnieją bezpośrednio i nie trzeba się odwoływać do nich za pośrednictwem ramki lub listy, aż do czasu jej odłączenia (detach). Sprawdzanie i zmiana typu danych W pakiecie R istnieje grupa funkcji is.typ, która umożliwia identyfikację typu i rodzaju danych. Z kolei grupa funkcji as.typ wykonuje zamianę istniejącego typu lub rodzaju danych na inny. Wynik konwersji należy przypisać do zmiennej, inaczej będzie on nietrwały. W przypadku nonsensownej zamiany danych, np. z typu tekstowego na liczbowy, program dokonuje konwersji do wartości NA (not available). Strona 5 z 7

6 Zad. 1. Katedra Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego ZADANIA Proszę utworzyć wektor o nazwie wek zawierający następujące wartości w podanej kolejności: 1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5. Do utworzenia obiektu należy wykorzystać funkcję seq() i rep(). Zad. 2. Proszę utworzyć wektor o nazwie z o następujących elementach: 1,2,3,4,12,31,2,51,23,1,23,2341,23,512,32,312,123,21,3, a następnie: a) posortować elementy rosnąco wykorzystując funkcję operującą na wektorach; b) wybrać elementy od 3-go do 7-go; c) zmienić wartość trzeciego elementu z 3 na 7 i wyświetlić cały wektor; d) podać długość wektora z (liczbę elementów); e) utworzyć wektor z100 zawierający tylko te elementy wektora z, których wartości są większe od 100. Zad. 3. Obliczyć dla wektorów: wek1 (o wartościach: 0,0.5,1,,4,4.5,5) i wek2 (o wartościach od -10 do 10 z krokiem równym 2): a) średnie, b) mediany, c) odchylenia standardowe, d) sumy, e) iloczyny elementów, f) wartości zwracane przez funkcje: - pmin, - pmax, - cummin, - cummax diff. Zad. 4. Proszę utworzyć stuelementowe wektory logiczne wl1 (co szósty element ma wartość TRUE, reszta FALSE) i wl2 (co 9-y element ma wartość TRUE, reszta FALSE). a) Ile elementów ma wartość TRUE? Strona 6 z 7

7 b) Podaj indeksy elementów o wartości TRUE dla połączonych wektorów? c) Jakie wartości będzie posiadał wektor wl3 stanowiący sumę wl1 i wl2? Podaj interpretację wyników. Zad. 5. Proszę utworzyć macierz o nazwie matrix zawierającą liczby od 1 do 7, w 3 kolumnach. Zad. 6. Proszę utworzyć listę o nazwie mylist zawierającą następujące elementy: - Liczbę 5; - Wektor w o elementach: 10, 9, 8, 7, 6, 5; - Tekst seven ; - Macierz mat o wymiarach: 2 x 2 zawierającą liczby całkowite: 2, 3, 1, 5 (w 2 wierszach i 2 kolumnach). Zad. 7. Proszę utworzyć ramkę o nazwie comparativegenomesize zawierającą 3 wektory: - wektor pierwszy o nazwie organizm z elementami: "Human", "Mouse", "Fruit Fly", "Roundworm", "Yeast"; - wektor drugi o nazwie genomesizebp z elementami: , , , , ; - wektor trzeci o nazwie estgenecount z elementami: 30000, 30000, 13061, 19099, Jako nazwy kolumn ramki należy zastosować nazwy wektorów. UWAGA! Całą sesję należy zapisać w pliku o nazwie identyfikującej użytkownika w swoim folderze. Utworzone powyżej obiekty będą wykorzystywane na następnych zajęciach! Lokalizację zapisywanych plików określamy poleceniem Change dir z menu Plik. Obraz przestrzeni roboczej zapisujemy komendą: > save.image(file= nazwa_użytkownika.rdata ) Strona 7 z 7

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka R. Opracowanie: Ewelina Bednarz

Wprowadzenie do języka R. Opracowanie: Ewelina Bednarz Wprowadzenie do języka R Opracowanie: Ewelina Bednarz Wstęp R-project jest pakietem matematycznym przeznaczonym do zaawansowanych obliczeń statystycznych. Objęty jest licencja GPL, a zatem jest programem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY 2013 1. Arkusze Praca z arkuszami w skoroszycie Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu. Kliknij na zakładce arkusza, przed którym chcesz wstawić nowy arkusz Z

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie do pakietu R

Krótkie wprowadzenie do pakietu R Krótkie wprowadzenie do pakietu R Statystyka matematyczna i ekonometria dr inż. Robert Kapłon ver. 0.9 (kompilacja: 26 września 2014) Spis treści Wstęp 3 1. Instalacja i konfiguracja 4 1.1. Tworzenie projektu.....................................

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1

Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1 Wpisywanie tekstu Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1 Domyślnie, Mathcad traktuje wpisywany tekst jako wyrażenia matematyczne. Do trybu tekstowego można przejść na dwa sposoby: Zaczynając wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania Ćwiczenie 2. Podstawowe operacje macierzowe. Opracował: dr inż. Sebastian Dudzik 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z tworzeniem

Bardziej szczegółowo

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju.

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju. PERL Internetowe Bazy Danych wykład 12 HISTORIA Perl (Pracitcal Extraction and Report Language) jest jednym z języków programowania. Z założenia zaprojektowany został jako uzupełnienie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz ROZDZIAŁ 11 RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz I Generator Raportów 11-1 Parametry raportu 11-3 Arkusz kalkulacyjny 11-9 Tworzenie raportu w formie arkusza 11-9 Projektant

Bardziej szczegółowo

pozwala na tworzenie i upowszechnianie pakietów implementujących nowe funkcjonalności. Obecnie dostępnych jest blisko 1000 pakietów do różnorodnych

pozwala na tworzenie i upowszechnianie pakietów implementujących nowe funkcjonalności. Obecnie dostępnych jest blisko 1000 pakietów do różnorodnych 0.1 O projekcie R R to nazwa języka programowania oraz nazwa platformy programistycznej wyposażonej w interpretator języka R. W platformie tej zaimplementowano wiele metod statystycznych, przez co często

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Relacyjne bazy danych Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Cechy dobrego interfejsu użytkownika 1. Przyjazny i funkcjonalny dla użytkownika pomaga użytkownikowi w realizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo