5 marca 2015 r. Uzasadnienie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 marca 2015 r. Uzasadnienie"

Transkrypt

1 Uzasadnienie 5 marca 2015 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 334, z późn. zm.) stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). W wyniku wdrożenia e-oceniania w projekcie rozporządzenia przewiduje się zmianę polegającą na ustaleniu stawki wynagrodzenia dla egzaminatorów wykorzystujących narzędzia elektroniczne przy sprawdzaniu pojedynczych zadań egzaminacyjnych z egzaminu gimnazjalnego z części drugiej matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki. E-ocenianie, czyli sprawdzanie i ocenianie zadań egzaminacyjnych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych przez egzaminatora odbywa się za pomocą Internetu i przygotowanego do tego celu oprogramowania. Na proces elektronicznego oceniania składa się: skanowanie prac, wyodrębnianie obrazów rozwiązań każdego zadania egzaminacyjnego, indeksowanie obrazów tych rozwiązań (przypisywanie obrazów rozwiązań do poszczególnych zdających) i utworzenie bazy tych obrazów; pobieranie poprzez bezpieczne łącze internetowe obrazów rozwiązań przydzielonego zadania przez zalogowanego do systemu egzaminatora, na jego komputer; ocenianie pobranych rozwiązań przez egzaminatora na ekranie monitora zgodnie z obowiązującym ogólnopolskim schematem punktowania; odesłanie przez egzaminatorów rozwiązań wraz z oceną do bazy wyników znajdującej się w okręgowej komisji egzaminacyjnej. Po raz pierwszy narzędzia elektroniczne (system e-ocenianie) do sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych z zakresu matematyki z drugiej części egzaminu gimnazjalnego zostaną wykorzystane w 2015 r. System ten został opracowany w ramach projektu pn. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania (PO KL Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych). Strona 1 z 6

2 Obecnie egzaminator za sprawdzenie pracy egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego z części drugiej matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki jednego zdającego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 0,212% stawki minimalnej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określonej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Przepisy 3a określają warunki wynagrodzenia egzaminatora sprawdzającego zadania z egzaminu gimnazjalnego z części drugiej matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki, przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych. Wysokość wynagrodzenia za każde sprawdzone zadanie będzie uzależniona od stopnia trudności sprawdzania zadań (określonego w załączniku nr 3 do projektu rozporządzenia). W każdym roku dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będzie informował dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, jaki stopnień trudności sprawdzania należy przypisać do każdego zadania sprawdzanego przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych (systemu e-oceniania), które zostało zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, przy czym suma kwot wynagrodzenia za wszystkie sprawdzone zadania zawarte w danym arkuszu egzaminacyjnym nie może przekraczać kwoty wynagrodzenia za cały arkusz egzaminacyjny, czyli 0,212% stawki. Stopień trudności sprawdzania przedstawionego przez ucznia rozwiązania danego zadania będzie uzależniony od czasu, jaki egzaminator będzie musiał poświęcić na sprawdzenie rozwiązania oraz od złożoności zasad sprawdzania tego zadania. Poniższa tabela przedstawia kwoty wynagrodzenia dla egzaminatora sprawdzającego zadania przy zastosowaniu narzędzi elektronicznych. Lp. Stopień trudności sprawdzania zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym Kwota wynagrodzenia za sprawdzenie jednego zadania stopień trudności 0,066% stawki 2 2. stopień trudności 0,080% stawki Strona 2 z 6

3 Projekt rozporządzenia w 3a ust. 4 określa wynagrodzenie dla egzaminatora w przypadku gdy uczeń nie podjął się rozwiązania zadania. W tym przypadku wysokość wynagrodzenia wyniosłaby 5% kwoty przewidzianej jako wynagrodzenie przysługujące egzaminatorowi sprawdzającemu arkusz egzaminacyjny w tradycyjny sposób. E-ocenianie będzie wprowadzane stopniowo i w 2015 r. obejmie sprawdzenie części prac egzaminacyjnych z zakresu matematyki na egzaminie gimnazjalnym. Przy zastosowaniu narzędzi elektronicznych egzaminator będzie sprawdzał pojedyncze zadanie otwarte ze standardowego arkusza egzaminacyjnego. Wprowadzenie e-oceniania do polskiego systemu egzaminów zewnętrznych zwiększy rzetelność i porównywalność oceniania, poprzez lepszą kontrolę jakości pracy egzaminatorów. Monitorowanie jakości oceniania prac egzaminacyjnych przez poszczególnych egzaminatorów odbywa się na bieżąco poprzez system kontroli jakości, który zapewnia systematyczną informację o jakości pracy każdego egzaminatora. Nie oznacza to jednak braku porównywalności oceniania zadań sprawdzanych przy wykorzystaniu tego systemu oraz w sposób tradycyjny. Badania pilotażowe prowadzone w ramach projektu CKE-EFS Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania wykazały bardzo wysoką zgodność pomiędzy oceną przyznaną przez egzaminatorów oceniających prace egzaminacyjne z matematyki na egzaminie maturalnym i egzaminie gimnazjalnym w sposób tradycyjny oraz egzaminatorów oceniających te same prace z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. Oba sposoby oceniania nie prowadzą zatem do punktowania rozwiązań zadań w różny sposób. Podstawowa różnica pomiędzy ocenianiem w sposób tradycyjny, a e-ocenianiem leży w zwiększonej możliwości bieżącego monitorowania jakości oceniania przez poszczególnych egzaminatorów, dzięki czemu podnosi się rzetelność oceniania. Dla egzaminatora sprawdzanie i ocenianie prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych różni się od tradycyjnego sprawdzania i oceniania jedynie zastosowaną technologią, tj. sprawdzanie i ocenianie rozwiązań zadań wyświetlonych na ekranie monitora zamiast sprawdzania i oceniania rozwiązań zadań w wersji papierowej. Zarówno przy e- ocenianiu, jak i ocenianiu tradycyjnym (z zastosowaniem papierowej wersji arkusza egzaminacyjnego) egzaminator stosuje obowiązujący ogólnopolski schemat punktowania zadań egzaminacyjnych. W 3a ust. 2 nakłada się na dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej obowiązek przekazania do dnia 15 marca każdego roku dyrektorom okręgowych komisji Strona 3 z 6

4 egzaminacyjnych informacji o stopniu trudności sprawdzania zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Ponieważ niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie 20 marca 2015 r., konieczne jest dodanie przepisu przejściowego ( 3 projektowanego rozporządzenia), zgodnie z którym w roku szkolnym 2014/2015 dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekaże tę informację dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Ponadto, w 3 proponuje się zmianę ust. 5, w którym określa się wysokość wynagrodzenia dla egzaminatorów obserwujących i oceniających część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa. Wynagrodzenie będzie wynosiło jak dotychczas 5,809% stawki. Natomiast w dodawanym ust. 7 w 3 określono kwotę wynagrodzenia za sprawdzenie i ocenę jednej pracy egzaminacyjnej dla egzaminatora sprawdzającego i oceniającego prace egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeżeli jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania egzaminacyjnego jest dokumentacja. Wynagrodzenie dla egzaminatora sprawdzającego i oceniającego jedną pracę egzaminacyjną części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie to 0,968% stawki, czyli 1/6 wynagrodzenia, o którym mowa w projektowanym 3 ust. 5. Na potrzebę odrębnego uregulowania wysokości wynagrodzenia dla egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i wysokości wynagrodzenia dla egzaminatorów obserwujących i oceniających prace egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wskazywały okręgowe komisje egzaminacyjne. W projekcie rozporządzenia przewidziano również przepis przejściowy regulujący wynagradzanie egzaminatorów biorących udział w sprawdzaniu i ocenianiu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, którzy zawarli umowę z dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej określającą zakres ich obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Do tych umów będą stosowane przepisy dotychczasowe. Przepis jest konieczny, ponieważ egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się w ciągu całego roku. W 3 projektu rozporządzenia, w celu wyeliminowania wątpliwości, dodano również nowy ust. 6, w którym definiuje się co rozumie się przez określenie jedna zmiana egzaminu. W przepisie tym przyjęto, że przez zmianę egzaminu rozumie się odpowiednio etap praktyczny Strona 4 z 6

5 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzane w danym dniu o danej godzinie dla zdających egzamin w danej sali egzaminacyjnej. W projektowanym 4 ust. 1 pkt 4 proponuje się wprowadzenie przepisu dotyczącego wynagradzania egzaminatorów będących przewodniczącymi zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeżeli jedynym rezultatem wykonania zadania egzaminacyjnego jest dokumentacja. Regulacja ma charakter porządkujący w związku z wprowadzeniem podobnego jak w starym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla zawodów na poziomie technikum sposobu sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeżeli jedynym rezultatem wykonania zadania jest dokumentacja. Wynika to ze specyfiki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W niektórych kwalifikacjach jedynym rezultatem wykonania zadania egzaminacyjnego jest dokumentacja, podobnie jak w przypadku starego egzaminu zawodowego przeprowadzanego dla zawodów na poziomie technikum. Dobrze funkcjonujący dotychczas sposób sprawdzania prac egzaminacyjnych w starym egzaminie powinien być kontynuowany również podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych w nowym egzaminie. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 marca 2015 r. Proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniego czasu dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych na zawarcie umów z egzaminatorami na sprawdzanie prac z egzaminu gimnazjalnego z części drugiej przyrodniczo-matematycznej z zakresu matematyki w 2015 r., który będzie przeprowadzany w dniach kwietnia. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. Strona 5 z 6

6 Przedmiot rozporządzenia nie jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. Strona 6 z 6

Uzasadnienie. Strona 1 z 7

Uzasadnienie. Strona 1 z 7 Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych stanowi wykonanie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Bogdan Kruszakin CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA Materiały pomocnicze dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Rendered/PDF/The0Global0Fin0ion0around0the0world.pdf#page=3)

UZASADNIENIE. Rendered/PDF/The0Global0Fin0ion0around0the0world.pdf#page=3) UZASADNIENIE Podstawowym celem projektowanej ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności

Bardziej szczegółowo

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Materiały dla nauczycieli 1 Recenzent: mgr Joanna Wrona Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departament

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

Do projektu w wersji z dnia 14 stycznia 2013 r. UZASADNIENIE

Do projektu w wersji z dnia 14 stycznia 2013 r. UZASADNIENIE Do projektu w wersji z dnia 14 stycznia 2013 r. UZASADNIENIE Podstawowym celem proponowanych zmian jest wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących świadczeń odszkodowawczych przysługujących funkcjonariuszom

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu,

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu, UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dokonuje implementacji zapisów zawartych w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Obecny stan prawny

UZASADNIENIE. Obecny stan prawny UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim nowelizacja: art. 176 Kodeksu pracy w kierunku prawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/012 Wykorzystanie dotacji w niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

Nowa matura 2015. Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku.

Nowa matura 2015. Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku. Nowa matura 2015 Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku. PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

I. PROCES LEGISLACYJNY

I. PROCES LEGISLACYJNY I. PROCES LEGISLACYJNY 1.1. Inicjatywa ustawodawcza Jakub Bennewicz, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak 1.1.1. Prawo inicjatywy ustawodawczej 1.1.1.1. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1) Projekt z dnia 24 sierpnia 2010 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1) Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo