CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA"

Transkrypt

1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA NARKOMANIA Wybór literatury i filmów za lata OPRACOWAŁA : BARBARA RUTKOWSKA S U W A Ł K I

2 SPIS TREŚCI 1. Metoda opracowania bibliografii 2 2. Wykaz skrótów Wykaz czasopism i skróty ich tytułów Schemat układu bibliografii 8 5. Zrąb główny 9 6. Indeks alfabetyczny autorów, recenzentów, tłumaczy i reżyserów..69

3 2 TEMAT NARKOMANII W LITERATURZE I FILMACH ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Metoda opracowania bibliografii Opracowana bibliografia należy do grupy bibliografii specjalnych, treściowych typu zagadnieniowego, o zakresie ograniczonym do problematyki narkomanii. Jest ona adresowana do szerokiego grona odbiorców : nauczycieli, pedagogów, katechetów, bibliotekarzy szkolnych, studentów, uczniów, rodziców i wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką, którzy pragną skutecznie zapobiegać patologiom społecznym i pomagać osobom z kręgu uzależnienia narkotycznego. Jest to bibliografia retrospektywna, dotyczy jednak okresu współczesnego (lata ). Zastosowano w niej selekcję dokumentów, uwzględniając materiał najbardziej wartościowy z punktu widzenia użytkownika. Wybierając dłuższy okres czasu autorka spisu kierowała się tym, by nie pominąć ważnych pozycji, które nie straciły na wartości, a zawierają cenne rady i wskazówki w zwalczaniu narkomanii. Podstawą do sporządzenia bibliografii był Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, z których od roku 1995 wykorzystany został nośnik elektroniczny, co bardzo ułatwiło wyszukiwania. Przydatna okazała się też bibliografia zawarta w wydawnictwach zwartych i ciągłych, m. in. Katalog filmów, Nowe Książki. Zasięg językowy i terytorialny, ze względu na zakładanego adresata bibliografii jest ograniczony do języka polskiego (w tym także tłumaczenia

4 3 z innych języków) i terenu Polski. Zasięg formalno-wydawniczy jest nieograniczony - rejestruje ona zarówno publikacje samoistne wydawniczo, jak również artykuły z czasopism i fragmenty. Zasięg formalno-piśmienniczy ograniczony został do piśmiennictwa naukowego i publicystycznego. Zasięg autorski jest nieograniczony przez typy dokumentów, obejmuje dokumenty piśmiennicze oraz audiowizualne (np. filmy video). Bibliografia zawiera ogółem 577 opisów. Metoda opracowania bibliografii jest prymarno-pochodna, przy przewadze opisów pochodnych. Część opisów opracowanych z autopsji zawiera adnotacje treściowe ponieważ bibliografia ma pełnić funkcję swoistego przewodnika tematycznego po problematyce narkomanii. Kompozycja bibliografii została sporządzona na podstawie normy PN- 76/N Kompozycja wydawnicza i topograficzna bibliografii specjalnych w układzie działowym lub systematycznym. Składa się na nią : wstęp, wykaz skrótów w opisie bibliograficznym, wykaz tytułów czasopism i ich skrótów, wykaz publikacji dotyczących narkomanii. Wstęp informuje o zakresie, zasięgach i kompozycji bibliografii. Wykaz skrótów sporządzony został w oparciu o normę PN-85/ Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym. Wykaz tytułów czasopism i ich skrótów zrobiono na podstawie normy PN-N : 1994 Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych. Zrąb główny składający się z 577 pozycji posiada układ formalny i dzieli materiał bibliograficzny na działy : Materiały kompozycyjne, sympozja ; Literatura naukowa i popularnonaukowa (Książki. Artykuły z czasopism) ; Programy profilaktyczne ; Literatura piękna ; Materiały audiowizualne filmy video (filmy dokumentalne, filmy fabularne). Wszystkie części posiadają jednolitą numeracje. W obrębie każdego działu zastosowano szeregowanie alfabetyczne wg haseł autorskich zgodnie z normą PN-80/N , a w przypadku braku autora wg haseł tytułowych.

5 4 Opis bibliograficzny książki sporządzony został w drugim stopniu szczegółowości w oparciu o normę PN-82/N Opis bibliograficzny książki. Opis bibliograficzny artykułu sporządzono zgodnie z normą PN-N : 1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe. Dopełnienie bibliografii stanowi indeks alfabetyczny autorów, recenzentów, tłumaczy i reżyserów. Konstrukcja bibliografii umożliwia adresatom dotarcie do poszukiwanych materiałów różnymi drogami : poprzez nazwiska autorów lub innych współautorów przy wykorzystaniu indeksów, albo poprzez penetrację wybranych działów zrębu głównego. Można wyrazić nadzieję, że tak obszerna bibliografia pozwoli zainteresowanym odnaleźć piśmiennictwo ukazujące metody badania i określania stopnia zagrożenia narkomanią, sposoby zapobiegania jej, programy profilaktyczne i naprawcze.

6 5 2. Wykaz skrótów w opisie bibliograficznym ang. angielski art. artykuł b.m. bez miejsca b.r. bez roku cz. część d. dnia fot. fotografia il. ilustracja jęz. - język nr numer oprac. opracowanie pol. polski popr. poprawione przem. przemówienie rec. - recenzja red. redaktor rys. - rysunki s. strona tabl. tabela uzup. uzupełnione wyd. wydanie wykr. wykres zm. zmienione

7 6 3. Wykaz czasopism i skróty ich tytułów Alkohol i Narkomania - Alkoh. i Narkom. Ateneum Kapłańskie Auxlil. Soc. Brulion Charaktery Chemia w Szkole - Chemia w Szk. Chowanna Dyrektor Szkoły - Dyr. Szk. Edukacja Edukacja i Dialog Kultura i Edukacja - Kult. i Eduk. Kwartalnik Edukacyjny Lider Lubelski Rocznik Pedagogiczny - Lub. Rocz. Pedag. Nauka i Przyszłość - Nauka i Przyszł. Nowa Szkoła - Nowa Szk. Nowe Książki Nowe Państwo - Nowe Państ. Nowiny Psychologiczne - Now. Psychol. Opieka. Wychowanie. Terapia. - Opiek. Wychow. Ter. Pedagogika Społeczna - Pedag. Społ. Polityka Społeczna - Polit. Społ. Poradnik Językowy - Por. Jęz. Prawo i Życie Prawo Nauk Pedagogicznych - Pr. Nauk Pedag. Problemy Alkoholowe - Probl. Alkoh. Problemy Narkomanii - Problemy Narkom. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze - Probl. Opiek.-Wychow.

8 7 Problemy Poradni Psychologicznej - Probl. Porad. Psychol. Problemy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Probl. Porad. Psychol - Pedag. Problemy Rodziny - Probl. Rodz. Przegląd Przegląd Psychologiczny - Przegl. Psychol. Psychologia Wychowawcza - Psychol. Wychow. Przegląd Techniczny - Prz. Tech. Przegląd Tygodniowy - Prz. Tyg. Rejent Remedium Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych Szkoła Specjalna - Szk. Spec. Szkoła Zawodowa - Szk. Zawod. Świat Problemów Tygodnik Powszechny - Tyg. Powsz. Tygodnik Solidarności - Tyg. Soli. Unia. Gedan. W Drodze Wiadomości Kulturalne - Wiad. Kult. Wieści Oświatowe Wprost Wszechświat Wychowanie Fizyczne i Higiena - Wych. Fiz. i Hig. Wychowanie Fizyczne. Zdrowie. - Wych. Fiz. Zdr. Wychowanie na Co Dzień - Wych. Fiz. Zdr. Wychowawca Wyrazy Z Zagadnień Nauk Sądowych - Z Zag. Nauk Sąd. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Fizyczne - Zagad. Wychow. A Zdr. Psych. Zdrowie Psychiczne Zdrowie Publiczne - Zdr. Publ. Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - Zesz. Nauk. AWF w Krakowie

9 8 4. Schemat układu bibliografii. 1. Materiały konferencyjne, sympozja 2. Literatura naukowa i popularnonaukowa 2.1. Książki 2.2. Artykuły z czasopism 3. Programy profilaktyczne 4. Literatura piękna 5. Materiały audiowizualne filmy video 5.1. Filmy dokumentalne 5.2 Filmy fabularne

10 9 5. Zrąb główny 1. Materiały konferencyjne, sympozja 1. Bieniowski Henryk.: Rodzina a narkomania - główne problemy // w: Materiały z I Krajowego Sympozjum. Warszawa: TR i PDz + Powrót z U S Cekiera Czesław: Młodzież i narkomania. Korespondencja z St. Petersburga : 18 Międzynarodowa Konferencja Światowej Federacji Wspólnot Terapeutycznych, ST. Petersburg, Rosja // Probl. Alkoh. 1996, nr 10, s Cekiera Mieczysław: Nowe wymiary zapobiegania narkomanii // Probl. Alkoh. 1999, nr 2 s (Światowa Konferencja Organizacji Pozarządowych w Bangkoku) 4. Farmakoterapia w stanach uzależnień : (materiały z sympozjum) [Radziejowice 9-10 grudnia 1985 roku] / pod red. Marka Stanaszaka. Warszawa: Spółdzielcza Agencja Reklamowa, s. 5. Górska Danuta.: Integrowanie terapii dzieci z problemem narkomanii i terapii ich rodziców na podstawie doświadczeń w Poradni Leczenia Uzależnień w Słupsku. Niepublikowany referat z Ogólnopolskiej Konferencji Profilaktyka i Terapia w Narkomanii Łódź Krajowa grudnia Lewandowska-Kidoń Teresa: Szkolny program profilaktyki po roku doświadczeń II Konferencja w Warszawie r. zorganizowana przez Mini 6. Lewandowska-Kidoń Teresa: Szkolny program profilaktyki po roku doświadczeń II Krajowa Konferencja w Warszawie r. zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przy współpracy z ETOH, Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych // Problemy Opiek.- Wychow., 2003 nr 10 s Kamińska-Buśko Bożenna, Szymańska Joanna: Seminarium Rozpoznawanie kontaktów ucznia ze środkami psychoaktywnymi i diagnozowanie problemów ucznia zagrożonego uzależnieniem : , Konstancin // Probl. Porad. Psychol. 1998, nr 1 s Kotański Marek: MONAR jako system resocjalizacji narkomanów i Ruch Czystych Serc jako system profilaktyki uzależnień wśród młodzieży. Niepublikowany referat konferencyjny Kooyman M.: Zaangażowanie rodziny w terapię osoby uzależnionej. Niepublikowany referat konferencyjny Martens J.: Kwestia kobiet w leczeniu uzależnienia od narkotyków ogólne schematy i specyficzne metody terapii. Niepublikowany referat konferencyjny. 11. Miejsce rodziny w profilaktyce uzależnień. Świętokrzyskie Dni Profilaktyki Kielce Ogólnopolska Konferencja maja 2003 roku / praca zbiorowa pod red. Ta

11 10 deusza Sakowicza i Anny Kieszkowskiej ; Akademia Świętokrzyska; Zakład Profilak tyki Społecznej i Resocjalizacji. Kielce: Jedność, s. 12. Młodzież z grup ryzyka : Perspektywy profilaktyki / pod red Miry Prejsner. War szawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. (Narkomania-zapobieganie i zwalczanie-materiały konferencyjne) 13. VIII Europejska Konferencja dotycząca rehabilitacji i polityki przeciwdziałania narkomanii Warszawa 5 8 września 2001 r. // Problemy Narkomanii. 2001, nr 2 s Porzak Robert: Profilaktyka uzależnień na uczelniach świata wybrane przykłady : (streszczenie wykładu na konferencji inaugurującej program Uczelnie wolne od narkotyków 11 listopada 2001 w Warszawie // Problemy Narkomanii. 2004, nr 1 s Profilaktyka uzależnień drogą wolności człowieka : Materiały konferencji nt. Profilaktyka uzależnień fundamentem zdrowia w trzecim dziesięcioleciu. Lublin, V 1999 r. / red. Czesław Cekiera i Iwona Niewiadomska. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 16. Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości i przeciwdziałania : mate riały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogik i Społecznej Wyższej Szkoły pedagogicznej w Częstochowie, X 1999 r. / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka. Kraków: Impuls, s. 17. Rola ambulatoryjnych usług zdrowotnych w systemie rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków. Konferencja w Mądralinie zorganizowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w porozumieniu z Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, V 2001 // Problemy Narkomanii. 2001, nr 2 s Streszczenia referatów z III Międzynarodowej Konferencji : Leczenie substycyjne rehabilitacja narkomanii Katowice, 29 IX 02 X 2004 // Alkoholizm i Narkomania , nr 1/2, s Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież : Konferencja (materiały pokonferencyjne) / [zred. zespół w składzie Tadeusz Cielecki red. nacz. i in.]. Kielce: KWP, s.

12 11 2. Literatura naukowa i popularnonaukowa Książki 20. Andrzejewska Ewa: O narkomanii wśród młodzieży. - Wyd Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 21. Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży : Dylematy profilaktyki. -Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. Cz. 1. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach na temat używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych / oprac. Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński Cz. 2. Dylematy i wyzwania profilaktyki problemowej / oprac. Mira Prajsner. 22. Anthony Mitchel T.: Dlaczego? : Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania / przeł. A. Karpowicz. Warszawa: Vocatio s. (Uzależnienia narkomania) 23. Bibliografia Edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz innych, wybranych publikacji przydatnych dla osób pracujących w tych dziedzinach teorii i praktyki w Polsce w latach / pod red. Barbary Woynarowskiej. Warszawa: Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania UW, BOWI, s. 24. Bielawiec Aleksander, Krężel Mirosław: Narkomania i alkoholizowanie się młodzieży. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, s. 25. Bołoz Wojciech, CSsR: Życie w ludzkich rękach : podstawowe zagadnienia bioetyczne. Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej: Adam, (Narkomania. Uzależnienia) 26. Bołaz Wojciech, CSsR: Życie w ludzkich rękach : podstawowe zagadnienia bioetyczne. - Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, Adam, (Uzależnienia - narkomania) 27. Brać albo być : magazyn Monar 85 / [zespół red. Krzysztof Czabański i in.]. Warszawa: Agencja Omnipress - Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy, s. 28. Bruliński Adam: Narkomania : (materiały programowe). - Słupsk : Wydaw. SP, s. 29. Bruliński Adam: Narkomania : problemy prawne i praktyczne. - Słupsk Niebieski s.

13 Cekiera Czesław: Dzieci i młodzież zagrożone narkomanią // W: 50 tajemnic o na szych dzieciach. - Warszawa: Instyt. Wydaw. Związków Zawodowych, S 31. Cekiera Czesław: Toksykomania, narkomania, lekomania, alkoholizm, nikotynizm. Warszawa: Państ. Wydaw. Nauk., s. 32. Cekiera Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody i zakłady, wspólnoty. Wyd Lublin : TN KUL, s. (Autor przekazuje w tym opracowaniu różnorodne metody, programy i systemy profilaktyki i resocjalizacji osób uzależnionych. Odbiorcami tej książki mogą być lekarze, terapeuci, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, duchowni, jak i studenci tych specjalizacji a także wszyscy, którzy pragną nieść pomoc w wyzwoleniu się z nałogów osobom uzależnionym) 33. Cekiera Czesław: Rozwój ku wyższym wartościom profilaktyką uzależnień. Zakro czym: Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości, s. (Psychologia. Uzależnienia narkomania) 34. Cekiera Czesław: Ryzyko uzależnień. Lublin: Wydaw. Towarzystwa KUL, s. (Książka ta stanowi kompendium wiedzy z zakresu najnowszej psychologii uzależnień. Prezentuje różne rodzaje uzależnień nie tylko od narkotyków, alkoholu, tytoniu, leków ale także od grup podkultury młodzieżowej : chuliganów, gitowców, punków, skinów itp. Jak być wolnym, jak mądrze żyć aby się nie uzależnić, a uzależnionym uwolnić się od zniewolenia odpowiedzi właśnie na te pytania czytelnik znajdzie w tej książce ) 35. Chruściel Tadeusz Lesław, Preiss-Mysłowska Marta: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii : komentarz. - Warszawa: C.H. Beck, s. 36. Częstochowski Ryszard: Czas klęski? : problemy narkomanii wśród młodzieży szkol nej. Bydgoszcz: Naprzeciw, s. 37. Czy rodzice są bezsilni? : czy można ustrzec dzieci przed pokusą brania środków uzależniających i uzależnieniem / [tł. z niem. Urszula Żok-Jaroszewska]. - Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, s. 38. Dimoff Timothy, Carper Steve: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki? / [tł. Z ang. Jan Piotrowski i Łukasz Roniker]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa: Elma Books, s. (Jest to rzeczowy i rzetelny poradnik dla rodziców. Przedstawia on aktualne realia związane z alkoholizmem i innymi narkotykami. Uczy identyfikować oznaki świad czące o obecności narkotyków w życiu dziecka. Zwraca uwagę rodziców na cztery kolejne fazy konsumpcji narkotyków wraz z następstwami ich użycia ; główne kategorie narkotyków, wygląd poszczególnych narkotyków, nazwy potoczne, oznaki użycia; powody dla których dzieci sięgają po narkotyki. Spora część książki zajmują

14 13 porady praktyczne dotyczące m.in. waszej interwencji i jak stworzyć dom wolny od narkotyków 39. Doktór Tadeusz: Pomiędzy medycyna a religią : ruchy religijne i parafialne w prak tyce i terapii uzależnień. - Warszawa: Pusty Obłok, s. 40. Dorastanie : zagrożenia i psychologiczne wsparcie / pod red. Adama Dąbka. Zielona Góra: Pełnomocnik Wojewody Zielonogórskiego ds. Zapobiegania Narkomanii. Urząd Wojewódzki. Wydział Zdrowia, s. 41. Duszpasterskie wyzwanie wobec narkomanii i AIDS / pod red. Arkadiusza Nowaka. Szczecin: Ottonianum, s. 42. Dymek-Balcerek Krystyna: Patologie zachowań społecznych rzeczywistość przełomu XX i XXI : narkomania, alkoholizm, samobójstwa, grupy subkulturowe, sekty. Wyd. 3 zmien.. Radom: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, s. 43. Dziewiecki Marek: Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce: Jedność, 2000, s. 44. Elliot Julian, Maurice Place: Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik dla psychologów / tł. z ang. Małgorzata Babiuch. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedag., s. (Literatura Pedagogiczna) 45. Falewicz Jan K.: Alkoholizm i narkomania. Warszawa: Polskie Tow. Psychologiczne s. 46. Fieske Kazimierz, Sobiech Robert: Narkomania : interpretacje problemu społecznego.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, s. 47. Gaś Zbigniew Bronisław: Profilaktyka uzależnień. -Warszawa : Wydawnictwa Szk. I Pedag., s (W książce zostały poddane szczegółowej analizie współczesne trendy w profilaktyce uzależnień na świecie, aby polskim profesjonalistom umożliwić podejmowanie bardziej skutecznych działań w zakresie przeciwstawiania się temu wszystkiemu, co ułatwia młodym ludziom wikłanie się w pęta uzależnień. W poszczególnych rozdziałach omówienie zostały m.in.: ogólna koncepcja profilaktyki uzależnień; modele programów profilaktycznych; oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców; badanie skuteczności programów profilaktycznych) 48. Gaś Zbigniew Bronisław, Marki-Struga: Rodzina wobec uzależnień.- Warszawa: Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. 49. Gdzie szukać pomocy : informator / Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii; oprac. Pracownicy Biura Zarządu Głównego TZN. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Warszawa: TZN, s.

15 Goldstein Arnold P. i in.: Umiejętności chroniące (odmawiania) : zapobieganie narkomanii wśród młodzieży / tł. Włodzimierz Czajer. - Warszawa: Katolicka Funda cja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom Caran, s. 51. Gomółka Jan: Abstynencja dzieci i młodzieży nadzieją trzeźwości dorosłych : szkice katechez dla dzieci i młodzieży przygotowujące do złożenia i przedłużenia przyrze czeń abstynenckich oraz inne pomoce duszpasterstwa trzeźwości. - Wyd. 2 popr. I uzup. Warszawa: Wydaw. Sióstr Loretanek, s. (Narkomania-zapobieganie-zwalczanie) 52. Goodyer Paula: Dzieciaki + narkotyki : poradnik dla rodziców / tł. Beata Paluchow ska, Paweł Wiechno. - Warszawa: Mada, 1999 (W publikacji tej nie ma rozdziału zatytułowanego Jak zapobiegać sięganiu po narkotyki przez nastolatki, bo nie jest to możliwe. Jeśli nastolatek zdecyduje się spróbować narkotyków, rodzice mogą niewiele zrobić, aby temu zapobiec. W tej monografii są natomiast informacje, które zapewnią solidną wiedzę o narkotykach i alkoholu. Omówione zostały bowiem tu wszystkie rodzaje narkotyków, ich działanie oraz sposoby jak zmniejszyć ryzyko związane z ich przyjmowaniem) 53. Gorska Grażyna: Narkomania w świetle nauczania Jana Pawła II : aspekt moralny. Wrocław, s. 54. Górecka Halina, Schubert Elżbieta: Patologie społeczne objęte ingerencją sądu rodzinnego i ich uregulowania prawne. Olsztyn: WSP, (W skrypcie tym zaprezentowano najważniejsze zagadnienia dotyczące okoliczności i mechanizmów regulujących społeczne zachowania dzieci i młodzieży z ukierunko waniem na zachowania społecznie patologiczne. Pod względem przedmiotowym rozważaniami objęto także kategorie patologii społecznej, jak : dezorganizacja rodzi ny, przestępczość nieletnich oraz alkoholizm i narkomania. Całość dopełnia omówie nie przepisów prawnych m.in. odnoszących się do tak uporczywych i dolegliwych programów społecznych, jakimi są właśnie alkoholizm i narkomania) 55. Górski Stanisław: Uwaga rodzice narkomania! Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, s. (Książka zawiera opis polskiej narkomanii, który najdokładniej i najwierniej odzwier ciedla naszą rodzima specyfikę zjawiska. Przedstawia przyczyny powstawania nałogu, jak dochodzi do uzależnienia narkotycznego i da czego to prowadzi) 56. Grudzińska Zofia: Uzależnienia : tak się zaczyna destrukcja charakteru i organizmu : sposoby wyjścia / współaut. Jacek Doliński. Warszawa: Oficyna Wydawnicza S.A. PER, [b.r.]. 156 s. (Uzależnienia narkotyki. Świadectwa) 57. Gwynne Peter: Kto używa narkotyków. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Profi, s. (Ser. : Encyklopedia Wiedzy o Uzależnieniach)

16 Haak Henryk: Prawo wobec narkomanów. Warszawa; Poznań: Polski Dom Rekolekcyjny ŁAWICA, s. 59. Haak Henryk: Przymusowe leczenie narkomanów. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, s. 60. Hostetler Jeptha R.: Dopóki nie jest za późno : poradnik dla rodziców/ przekł. z ang. Zenon Miernicki. Warszawa: Edytor, s. 61. Ilinicki Stanisław: Młodzieżowa narkomania / Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego ; Centralna Komisja Wychowania Zdrowotnego. Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej, s. 62. Jak nie zostać narkomanem / Stowarzyszenie Karan. Warszawa: Karan, s. (Karan Biblioteka Profilaktyki ; 2) 63. Jakubowska Barbara i in.: Zanim spróbujesz. Warszawa: Stowarzyszenie OPTA Jakubowska Hanna: Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum. Warszawa; Łódź: Wydawnictwo Szkolne PWN, (Przeciwdziałania uzależnieniom, zdrowy sposób odżywiania się zdrowa psychika i postępowanie asertywne, radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz umiejętność świadomego dokonywania wyboru, to tylko niektóre ze scenariuszy lekcji, jakie zna lazły się w opracowaniu. Program promocji zdrowia można realizować w całości lub w części we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum. Scenariusze lekcji wraz z materiałami teoretycznymi pomogą nauczycielowi lub pedagogowi szkolnemu ciekawie przeprowadzić lekcję wychowawczą i zarazem lepiej poznać i zrozumieć potrzeby swoich uczniów) 65. Jampolski Lee: Leczenie uzależnionego umysłu / przekł. z ang. Alicja Bartosiewicz, Agata Szewczyk, Katarzyna Wilczek Warszawa: Jacek Santorski i CO. Ag. Wydaw nicza, s. (Książka mówi o poszukiwania szczęścia poza sobą, strukturze systemu myślenia uzależnionego. Autorem książki jest psycholog, konsultant różnorodnych programów leczenia uzależnień chemicznych. Prowadził na kilku uniwersytetach w Stanach zaję cia poświęcone uzależnieniom i rozwiązywaniu konfliktów. Tragedią narkomanów i alkoholików jest to, że znaleźli się oni w niewoli substancji szczególne destrukcyjnych dla ich zdrowia i społecznego funkcjonowania. Jeżeli wziąć pod uwagę mechanizm uzależnienia, a nie jego przedmiot, to mało kto z nas jest prawdziwie wolny oto teza tej książki. Dlatego może być ona pomocna nie tylko dla osób wychodzących z uzależnienia od leków, narkotyków i alkoholu) 66. Jarosz Maria: Samozniszczenie, samobójstwo, alkoholizm, narkomania. Wrocław: Ossolineum, s.

17 Jędrzejko Mariusz, Piórkowska Krystyna: Leksykon narkomanii / współ. aut. Wiesław Bożejewicz ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Pułtusk: WSH, s. Jak nie zostać narkomanem / Stowarzyszenie Karan. Warszawa: Karan, s. 68. Johnson Vernin E. : Interwencja : Jak pomóc komuś, kto nie chce pomocy / tł. Barbara Mroziak. Warszawa: Komisja Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i innych Uzależnieniach, s. (Psychologia uzależnień) 69. Juczyński Zygfryd: Narkomania dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, s. 70. Kamińska-Buśko Bożena: Profilaktyka uzależnień w systemie oświaty // W: Psycholo gia praktyczna w systemie oświaty / pod red. Krystyny Ostrowskiej. Warszawa: Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, s (Publikacja prezentuje istotne informacje dotyczące podejmowania działań profilak tycznych przez polskie władze oświatowe, mające skuteczniej zapobiegać narastają cym zjawiskom głównie narkomanii i pijaństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Czytelnik znajdzie tutaj między innymi wiadomości na temat rozwoju form i placówek profilaktyczno-wychowawczych niosących pomoc uczniom uzależnionym bądź zagrożonych uzależnieniem oraz wykaz młodzieżowych ośrodków socjoterapii w Pol Polsce. Ciekawe też są tu zestawienia dotyczące motywów odurzania się uczniów. Skutecznemu zapobieganiu chorobie złej adaptacji z pewnością służyć ma przygotowany Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii) 71. Karpowicz Paweł: Narkotyki : jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? : duchowe aspekty leczenia uzależnienia. Wyd.2. Białystok: Kreator, s. (Jest to książka z ser. Dusza Współczesnego Człowieka. Ukazanie się tej książki to ważne wydarzenie w literaturze fachowej, precyzyjne uporządkowanie wiedzy. Taka pozycja jest niezwykle cenna nie tylko dla środowisk profesjonalistów, ale dla przed stawicieli wszystkich grup zawodowych, najmujących się młodzieżą w różnych kontekstach. Autor zadał sobie zapewne wiele trudu, by dotrzeć do szerokiego kręg profesjonalistów, penetrował archiwa prasowe, podróżował, przeprowadzał wywiady, nagrywał. Niezaprzeczalny walor stanowi język jakim napisana jest ta pozycja język praktyka, nie zaś suche, teoretyczne, paranaukowe dywagacje. Autor stwierdził, że prezentowana lektura ma szansę stać się jednym z ważniejszych podręczników w za kresie przeciwdziałania narkomanii w naszym kraju. Marek Kotańsli, doskonały znawca tego tematu potwierdził te słowa, bardzo pozytywnie ustosunkował się do wydanej książki) 72. Korpetta Ewa, Szmeredt-Siesicka Ewa: Narkotyki w Polsce : mity i rzeczywistość. - Warszawa: Prószyński i S-ka s. 73. Kotański Marek: Aby nasze dzieci nie musiały wybierać innej drogi. Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 74. Kotański Marek Co to jest Monar? - Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekar

18 17 skich, s. 75. Kotański Marek: Na narkomanię nie ma mocnych. - Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 76. Kotański Marek: Strzykawka może być schowana na regale. - Warszawa: Państ. Za kład Wydawnictw Lekarskich, s. 77. Kotański Marek: Ty zaraziłeś ich narkomanią. - Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich. 61 s. 78. Koczurowska J.: Co robić, aby nasze dzieci nie sięgały po narkotyki. Rady i propozycje dla rodziców i wychowawców. - Gdańsk: Towarzystwo Mrowisko, Korpetta E., Szmerdt-Sisicka E. : Narkotyki w Polsce. Mity i rzeczywistość. Warszawa: Prószyński i S-ka, Kozioł A.: Wąchacze, sportowcy i ćpuny. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Krajewski Krzysztof: Sens i bezsens prohibicji : prawo karne wobec narkotyków i narkomanii. - Kraków: Zakamycze, Krzyszowski Tadeusz J. : Autentyczny postęp czy zacofane uzależnienie : Przewodnik abstynenta i działacza trzeźwości. Wyd. 2 popr. I rozsz. Zakroczym : Dom Rekolekcyjny Duszpasterstwa Trzeźwości, s. + Drogowskaz katolicki abstynenta. (Uzależnienia zagadnienia skrypt) 83. Kulik Teresa Bernadetta: Edukacja zdrowotna w rodzinie i szkole. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, s. abstynenta i działacza trzeźwości. Wyd. 2 popr. I rozsz. - Zakroczym : Dom Rekolekcyjny Duszpasterstwa Trzeźwości, s. + Drogowskaz katolicki abstynenta. (Uzależnienia zagadnienia skrypt) 84. Leksykon terminów : alkohol i narkotyki / tł. z ang. Andrzej Bidziński. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, s. 85. Lester L. Amann, Arnold P. Golsdstein, Kenneth W. Regles: Umiejętności chroniące. Zapobieganie wśród młodzieży. Warszawa: Wyd. Fundacja KARAN, s. 86. Łuczak Elżbieta: Narkomania a środowisko : Diagnoza, profilaktyka, percepcja. Olsztyn: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, s. 87. Majer Ryszard: Nasze dziecko a uzależnienia : poradnik dla rodziców i wychowawców. Częstochowa: Communio in Christo, s. 88. Maisto S.A., Galizio M., Connors G.J.: Narkotyki : Zażywanie i nadużywanie. Warszawa: Fundacja : Karan, 2000.

19 Markiewicz Aleksander: Materiały pomocnicze do tematu narkomania. Warszawa: TZN, s. 90. Markiewicz Aleksander: Narkotykowe dylematy. Kielce ; Kajetanów: PPHU W daw. BOG&ART., s. (Ser. : Z Nami Bezpiecznie) 91. Markiewicz Aleksander: Środki odurzające a młodzież. Wyd. 2 popr. Warszawa: TZN Zakład Wydawniczo-Handlowy Materiałów Szkolno-Oświatowych Wiem Wszystko, Martin Jo, Clendenon Kelly: Encyklopedia wiedzy o uzależnieniach. Narkotyki i rodzina. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PROFI, s. 93. Materiały pomocnicze do tematu narkomania / oprac. Aleksander Markiewicz. Koszalin: Biuro Wydawnictw i Reklamy ZT TZN, (Opracowanie to stanowi zbiór materiałów dla wykładowców pragnących podjąć się przekazania wiedzy dotyczącej tak trudnego zjawiska, jakim jest narkomania. Zawiera ono m.in. plany konspekty do przeprowadzania zajęć z wybranych problemów tej patologii społecznej) 94. Matuszewicz Tadeusz: Narkomania : Materiały informacyjne dla rodziców i nauczy cieli. Olsztyn: JKN ODN, (W każdej, a zwłaszcza w tak ciężkiej chorobie, jaka jest narkomania, sprawą najważniejszą jest jej zapobieganie (profilaktyka). By skutecznie zapobiegać, trzeba nie tylko wiedzieć jak to robić, ale przede wszystkim czego te działania mają dotyczyć i czemu służyć. Pisząc ten tekst autor postawił sobie zadanie dotarcia do szerokich kręgów rodziców, nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych, którym poza apelem do ich sumień i umysłów pragnie przekazać podstawowe informacje o narkomanii, tej strasznej i często śmiertelnej chorobie, której można i trzeba zapobiegać) 95. Maxwell Ruth: Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców : wszystko co rzeba wiedzieć aby zapobiec uzależnieniu lub pomóc gdy do niego doszło / przeł. z ang. Jadwiga Węgrodzka. Wyd. 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. (Jest to książka dla zrozpaczonych i zagubionych rodziców, która pomoże odpowiedzieć na wiele pytań. Np. jak rozpoznać, że dziecko używa narkotyków? W jaki sposób pokierować leczeniem uzależnionego dziecka? Jak mu pomóc w trakcie terapii, a także później, kiedy wraca do zdrowia. Słowem publikacja zawiera wszystko, co trzeba wiedzieć, aby zapewnić uzależnionemu lub pomóc gdy do niego już doszło. Przy czym należy mieć świadomość, że to się może zdarzyć każdemu dziecku i w każdej rodzinie) 96. Mejer-Zahorowski Olaf: Narkomani. Warszawa: CRSS, s. 97. Mejer-Zahorowski Olaf: Problemy narkomanii : materiały pomocnicze dla dowódców i wychowawców. - Warszawa; Pruszków : Ulmark, s.

20 Między wolnością a nałogiem / [Jolanta Kwaśniewska i in.]. Kielce: Jedność, s. 99. Między życiem a śmiercią : Uzależnienie, eutanazja, sytuacje graniczne. Warszawa: UKSW, s Miller A.: Mury milczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Miłość bez marginesu : grupa ojca Ryszarda w służbie uzależnionym / rozmowy i oprac. Ewa Babuchowska. Wyd. 2. popr. Katowice: Księgarnia Św. Jacka, s. (Miłość. Narkomania zapobieganie i zwalczanie) 102. Misiewicz Halina: Struktura samooceny w procesie resocjalizacji osób uzależnio - nych od środków odurzających. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjal - nej im. Marii Grzegorzewskiej, 1999, s. (Narkomania jest problemem współczesnej cywilizacji. W wielu państwach nasila się zjawisko nadużywania przez młodzież środków odurzających. Często sytuacja życiowa dzieci i młodzieży jest tak trudna, że nie potrafią jej sprostać. Szukają różnych sposobów uporania się z trudnościami, a niekiedy po prostu uciekają od nich. Jedną z form ucieczki są właśnie narkotyki. W książce tej zaprezentowanie są badania, które były prowadzone przez pięć lat na oddziale narkomanów w Sanato rium Neuropsychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Garwolinie. Badano w nich przede wszystkim osobowość narkomanów tutaj leczących się i następnie poddanych pro cesowi resocjalizacji Moczuk Eugeniusz: Używanie środków odurzających przez młodzież szkolną : młodzież końca wieku : podręcznik dla gmin. Rzeszów: Eugeniusz Moczuk, s Moneta-Malewska Maria: Narkotyki w szkole i w domu. Zagrożenia. - Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2001 (Jest to książka o narkomanii napisana przez lekarza medycyny, psychoterapeutę w bardzo przystępny i wyważony sposób. Zawarta w niej została prawda o narkotykach lat 90. Tak rodzic, jak i nauczyciel mogą się dowiedzieć jak poznać, czy dziecko bierze i jak z tym dzieckiem postępować. Profilaktyka i uświadomienie uczniom groźnych skutków zażywania nawet miękkich narkotyków powinny stać się tak samo naturalne jak tłumaczenie funkcji czy zasad analizy wiersza) 105. Mój wybór : przewodnik do życia wolnego od uzależnień : sakwa dla rodziców / pod red. Artura Dolińskiego i Elżbiety Rewińskiej. Zielona Góra: Komenda Chorągwi Ziemi Lubelskiej ZHP, s Narkomania : wybrane zagadnienia / pod red. Zbigniewa Gasia. Lublin: Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, s Narkotyki : rozpoznawanie i podstawy psychoprofilaktyki / pod red. Mariusza

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Narkotyki i narkomania Wydawnictwa zwarte: Akoliński Stanisław: Dla ciebie... Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989. Arterburn Stephen, Burns Jim: Gdy miłość nie wystarcza. Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych Skłodowskiej Curie 4 tel.341-30-74, fax./tel./341-19-84 www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Zainteresowanych czytelników zapraszamy do skorzystania z tematycznego zestawienia bibliograficznego. Opracowania zostały dodatkowo wzbogacone o sygnatury. 1. ABC

Bardziej szczegółowo

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Skawina, 2015 "Sztuka wychowania polega na znajomości środków, przy pomocy których można nadać ciału większą siłę i krzepkość,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Małgorzata Lachowska Uwarunkowania rodzinne i społeczno- środowiskowe osób uzależnionych od narkotyków przebywających w ośrodkach rehabilitacyjno- readaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej...

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... Wprowadzenie... 3 Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... 12 Co to znaczy kompetentny profilaktyk w szkole?... 15 Instytucje rządowe

Bardziej szczegółowo

ISSN 2353-9569. Edu-wsparcie. czasopismo elektroniczne Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie

ISSN 2353-9569. Edu-wsparcie. czasopismo elektroniczne Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie ISSN 2353-9569 Edu-wsparcie czasopismo elektroniczne Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Nr 2/2014 Ciechanów 2014 Redakcja: Grażyna Brzezińska Bożena Lewandowska Monika Biedrzycka-Gładka e-mail: biuletyn.bpciechanow@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Redaktorzy prowadzący i redakcja merytoryczna: Piotr Jabłoński Bogusława Bukowska Jan Czesław Czabała

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia i patologie społeczne

Uzależnienia i patologie społeczne Uzależnienia i patologie społeczne Stan na listopad 2013 Zestawienie zawiera pozycje wydane po 2005 r. Alkoholizm 1. "Jak żyć z ludźmi" : (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego ul. Foksal 16, II p. 00-372 Warszawa redakcja@krytykapolityczna.pl, narkopolityka@krytykapolityczna.

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego ul. Foksal 16, II p. 00-372 Warszawa redakcja@krytykapolityczna.pl, narkopolityka@krytykapolityczna. Autorzy: Marcin Chałupka, Justyna Drath Współpraca merytoryczna: Magdalena Dąbkowska, Aleksandra Denst-Sadura, Karolina Karwowska, Agnieszka Sieniawska Redakcja: Marta Konarzewska Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Adam Rybarz Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr Beaty

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2 PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ Wyd. 2 Wrocław, 2011 W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została opracowana nowa forma wspierania nauczycieli w procesach nauczania i wychowania: tematyczne

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y W oje wó d z k a B ib l io t e k a Public z n a i Ce n t r um A ni m ac j i Ku l tu r y w P o z n a n i u P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y K w a r t a l n i k P o z n ań

Bardziej szczegółowo

Korekta: Zespół. Projekt okładki i skład: Marcin Szala e-mail: marcinszala@gmail.com

Korekta: Zespół. Projekt okładki i skład: Marcin Szala e-mail: marcinszala@gmail.com Tytuł: Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej Redakcja: Marta Kondracka, Alina Łysak Recenzja: dr hab. Mirosława Wawrzak - Chodaczek, prof. w UWr Korekta: Zespół Projekt okładki i skład:

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało drugą edycję kampanii Narkotyki? Na co mi to, tym razem przebiegającą pod hasłem Odleć z nami, nie z narkotykami!.

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

AD REM I/2008. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187

AD REM I/2008. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 AD REM I/2008 Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 14 1 AD REM I/2008 ISSN 1733-4187 Wydawca: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej

Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej CZASOPISMO POŚWIĘCONE TEORII I PRAKTYCE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZKOLNICTWIE ARTYSTYCZNYM Zeszyt nr 1 Wybrane zagadnienia z zakresu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l

N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l N r 4 ( 1 4 8 ) k w i e c i e ń 2 0 0 8 I S S N 1 4 2 7-3 6 0 8 w w w. o h p. p l Fot. Halina Chomiak VI Lubuskie Targi Edukacyjne Absolwent w Zielonej Górze. Czyt. str. 17 W numerze: Na audiencji u Metropolity

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK LUBUSKI TOM XXIX, CZ. I, 2003

ROCZNIK LUBUSKI TOM XXIX, CZ. I, 2003 ROCZNIK LUBUSKI TOM XXIX, CZ. I, 2003 Marta Ratajczak POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII JAKO ORGANIZACJA POZARZĄDOWA NA LOKALNEJ SCENIE Organizacje pozarządowe stanowią ważny element systemu

Bardziej szczegółowo