Sprawozdanie z dzialalnosci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z dzialalnosci"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z dzialalnosci za okres rok., 30 marzec 2009 rok.

2 I. Dane o stowarzyszeniu: 1. Nazwa: Zwiazek Harcerstwa Polskiego, Choragiew Krakowska ZHP Choragiew Krakowska dzialala od 1918 do 2007 roku w strukturach ZHP jako jedna osoba prawna. Na podstawie postanowien uchwaly XXXIII Zjazdu ZHP wprowadzajacej zmiany do Statutu ZHP, który zostal zarejestrowany przez Sad oraz uchwaly Glównej Kwatery ZHP nr 6/2006 z 14 lutego 2006 roku w zakresie nabycia osobowosci prawnej przez Choragwie, z uwzglednieniem nastepujacych aktów prawnych: 1) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 79 poz. 855 z pózniejszymi zmianami), 2) ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 76 poz. 694 z pózniejszymi zmianami), 3) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 8 poz. 60 z pózniejszymi zmianami), 4) ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 54 poz. 654 z pózniejszymi zmianami), 5) Statut Zwiazku Harcerstwa Polskiego, z dniem 04 lutego 2007 roku, zakonczyl swa dzialalnosc podmiot o nazwie: Zwiazek Harcerstwa Polskiego Komenda Choragwi Krakowskiej KRS : z dnia roku REGON : NIP : W mysl postanowien z art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy o rachunkowosci, ksiegi rachunkowe zamknieto na dzien 04 lutego 2007 roku, poprzedzajacy dzien podzialu jednostek. W wyniku podzialu powstala nowa jednostka wpisania do KRS pod nazwa : Choragiew Krakowska Zwiazku Harcerstwa Polskiego. KRS : z dnia REGON : NIP : Zgodnie z zapisem statutowym ZHP Choragiew Krakowska nadal realizuje te same cele i zadania oraz stosuje te same metody i formy pracy, jak przed uzyskaniem osobowosci prawnej i jest jednostka organizacyjna Zwiazku Harcerstwa Polskiego. Na podstawie w/w przepisów prawa, ZHP Choragiew Krakowska wstapila we wszelkie prawa i obowiazki podmiotu podzielonego. Dnia 03 wrzesnia 2007 roku Sad Rejonowy dla Krakowa Sródmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego na wniosek w/w dokonal zmiany nazwy podmiotu na: Zwiazek Harcerstwa Polskiego Choragiew Krakowska i wpisal hufce jako terenowe jednostki organizacyjne ZHP Choragwi Krakowskiej. Od dnia 03 wrzesnia 2007 roku ZHP Choragiew Krakowska na mocy postanowienia w/w Sadu uzyskala status organizacji pozytku publicznego. ZHP Choragiew Krakowska obejmuje swoim dzialaniem obszar nastepujacych Hufców: Hufiec Andrychów, Hufiec Bochnia, Hufiec Brzesko, Hufiec Gorczanski, Hufiec Gorlice, Hufiec Jordanów, Hufiec Kety, Hufiec -Krowodrza, Hufiec -Nowa Huta, Hufiec -Pogórze, Hufiec -Sródmiescie, Hufiec Krzeszowice, Hufiec Myslenice, Hufiec Nowy Sacz, Hufiec Olkusz, Hufiec Oswiecim, Hufiec Podkrakowski, Hufiec Tarnów, Hufiec Trzebinia, Hufiec Ziemi Wadowickiej, Hufiec Wieliczka. W roku 2008 dzialalnosc statutowa ZHP Choragwi Krakowskiej realizowalo 21 jednostek terenowych ( w/w Hufce ZHP) oraz Komenda ZHP Choragwi Krakowskiej, jednostka centralna Polsko - Niemieckiej Wspólpracy Mlodziezy, Sztab Polska Francja. 2

3 Dzialalnosc gospodarcza: Osrodki Ksztalcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Korzkwi, Piaskach Druzkowie, Kosarzyskach, Krakowie, Domu Harcerza w Nowym Saczu. Jednostki ZHP Choragwi Krakowskiej realizuja zadania wynikajace ze Strategii Rozwoju Choragwi na lata przyjetego przez XVII Zjazd Choragwi 03 czerwca 2006 roku, oraz wlasne zadania okreslone w programach rozwoju Hufców, uchwalonych podczas Zjazdów Hufców w roku 2007 oraz w rocznych planach pracy Hufca. ZHP Choragiew Krakowska w okresie sprawozdawczym skupiala wedlug spisu harcerskiego z marca 2008 roku, 6944 zuchów, harcerzy, wedrowników, instruktorów i seniorów, a wedlug spisu z marca 2009 roku, 6114 zuchów, harcerzy, wedrowników, instruktorów i seniorów. W listopadzie i grudniu 2008 roku, rozwiazaniu uleglo 7 Hufców, to jest : Dabrowa Tarnowska, Chelmek, Libiaz, Rabka, Wolbrom, Zator, Ziemi Suskiej. 2. Siedziba i adres: ul. Karmelicka Data wpisu i numer KRS: rok, pod numerem KRS: Sad Rejonowy dla Krakowa-Sródmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/1072/07/ rok data uzyskania statusu organizacji pozytku publicznego. 4. REGON: Sad Rejonowy dla Krakowa-Sródmiescia w Krakowie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/15681/07/ Dane dotyczace czlonków zarzadu stowarzyszenia (Komendy Choragwi): W sklad Komendy ZHP Choragwi Krakowskiej wchodzi 6 osób - Andrzej Zugaj Komendant Choragwi - Pawel Grabka Skarbnik Choragwi - Pawel Milobedzki Zastepca Komendanta Choragwi - Emanuel Merz Zastepca Komendanta Choragwi - Agnieszka Olszewska Czlonek Komendy Choragwi - Wiktor Maj Czlonek Komendy Choragwi 6. Cele statutowe organizacji: - stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, spolecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju czlowieka; - nieskrepowane ksztaltowanie osobowosci czlowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolnosci i godnosci, w tym wolnosci od wszelkich nalogów; - upowszechnianie i umacnianie w spoleczenstwie przywiazania do wartosci: wolnosci, prawdy, sprawiedliwosci, demokracji, samorzadnosci, równouprawnienia, tolerancji i przyjazni; - stwarzanie warunków do nawiazywania i utrwalania silnych wiezi miedzyludzkich ponad podzialami rasowymi, narodowosciowymi i wyznaniowymi; - upowszechnianie wiedzy o swiecie przyrody, przeciwstawianie sie jego niszczeniu przez cywilizacje, ksztaltowanie potrzeby kontaktu z nieskazona przyroda. 3

4 7. Dzialalnosc pozytku publicznego Przedmiotem dzialalnosci statutowej ZHP Choragwi Krakowskiej jako organizacji pozytku publicznego jest nieodplatna dzialalnosc statutowa: - prowadzenie wsród czlonków stowarzyszenia calorocznej dzialalnosci oswiatowo-wychowawczej dzieki formom pracy charakterystycznym dla ZHP; - upowszechnianie tradycji dziedzictwa narodowego, ksztaltowanie postaw patriotycznych; - dzialalnosc na rzecz obrony narodowej i bezpieczenstwa powszechnego; - podejmowanie zadan w zakresie pomocy spolecznej, w tym poprzez prowadzenie dzialalnosci charytatywnej; - prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepelnosprawnych, a takze resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych; - promowanie zdrowego trybu zycia; - promowanie idei i organizowanie wolontariatu dla celów statutowych stowarzyszenia; - upowszechnianie zasad wolnosci i praw czlowieka oraz swobód obywatelskich a takze prowadzenie dzialalnosci wspomagajacej rozwój demokracji; - inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych oraz przeciwdzialajacych uzaleznieniu dzieci i mlodziezy. odplatna dzialalnosc statutowa: - organizowanie przedsiewziec zwiazanych z ochrona srodowiska naturalnego, rozwojem zainteresowan i specjalnosci; - organizowanie przedsiewziec zwiazanych z dzialalnoscia w zakresie kultury fizycznej i sportu; - organizowanie przedsiewziec zwiazanych z dzialalnoscia w zakresie kultury; - ksztalcenie kadry instruktorskiej ZHP; - organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i miejscu zamieszkania dla czlonków stowarzyszenia i osób niezrzeszonych; - prowadzenie dzialalnosci przygotowujacej czlonków organizacji do aktywnosci na rynku pracy; - dzialalnosc na rzecz integracji europejskiej. II. Sfera zadan publicznych zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 6 poz.873 z 2003 r. z pózn. zm.) zgodnie z art. 4 wymienionej_ustawy w zakresie: Nigdy nie jest tak, zeby czlowiek, czyniac dobrze drugiemu, sam byl tylko darczynca jest równiez obdarowywany, obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miloscia Jan Pawel II Plock r. Hufiec Andrychów Lp Sfera dzialan publicznych 1 Dzialalnosc charytatywna 2 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci Hufiec Andrychów Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. - zorganizowanie wspólnie z parafia sw. Macieja Leskowiec 10 osób w Andrychowie zbiórki pienieznej na stypendia dla uzdolnionej mlodziezy Dzien Papieski na Groniu Jana Pawla II - 12 pazdziernika 2008r. 10 harcerzy - propagowanie akcji PAJACYK caly rok Andrychów 20 osób - paczki dla dzieci uchodzców z Czrewonego Boru marzec osób - udzial w uroczystosciach panstwowych: 3 maja, 1 wrzesnia, 17 wrzesnia, 11 listopada uczestnictwo we Mszy Swietej za Ojczyzne, warty przy pomnikach 3.05, 1.09, 17.09, 11.11, Andrychów Andrychów 30 osób 4

5 oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej 4 Ochrony i promocji zdrowia 5 Dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji i tablicach pamiatkowych skladanie kwiatów, udzial w okolicznosciowych akademiach pomnik Grunwaldzki w Andrychowie Miejski Dom Kultury 30 harcerzy; - warty przy Grobie Nieznanego Zolnierza Cmentarz Komunalny w Andrychowie 42 osoby - wspólpraca z Towarzystwem Milosników Andrychowa, udzial w kwescie na rzecz zabytkowych nagrobków na cmentarzu 1 listopada 2008r. Cmentarz Komunalny w Andrychowie 26 osób, - udzial we Mszy Swietej w rocznice smierci Jana Pawla II Gron Jana Pawla II - Kwiecien 17 osób, - przekazywanie Swiatelka Betlejemskiego instytucjom i organizacjom dzialajacym w miescie Andrychów grudzien 2008r. 20 osób. - udzial harcerzy hufca Andrychów w kursie BORM organizowanym przez hufiec Jordanów - organizacja rajdów promujacych czynny wypoczynek - zbiórki w druzynach poswiecone tematyce higieny, wlasciwego odzywiania sie, pracy sluzby zdrowia na przestrzeni calego roku ok. 80 osób. - pomoc w organizacji i przeprowadzeniu corocznej akcji Otwórzcie drzwi i serca chorym na schizofrenie wspóldzialanie z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie Plac Mickiewicza, Andrychów wrzesien 2008r. 15 osób. - trzydniowe warsztaty dla zastepowych i przybocznych przeprowadzone przez instruktorów hufca Andrychów - akcja Cala Polska czyta dzieciom w ciagu calego roku raz w tygodniu harcerze czytaja przedszkolakom, Zespól Szkolno Przedszkolny w Rzykach 12 osób. - rajd turystyczny na Trzonke - Jambore na szlaku - Leskowiec - wedrówka na Potrójna - akcja letnia - wspólorganizacja i udzial w akcji Muzeobranie, projekcie realizowanym przez Malopolski Instytut Kultury, który pozwala poznac na nowo karty historii i kulture Malopolski, propagowanie nowej formuly zwiedzania Izba Regionalna w Andrychowie -poznawanie dawnych tradycji, obrzedów i narzedzi zwiazanych z dawnymi zawodami ( garncarstwo, tkactwo, ozdoby ludowe) -ubieranie pokoleniowej choinki Izba Regionalna grudzien 2008r. - pomoc w obsludze imprez kulturalnych miasta w Miejskim Domu Kultury: Piostur Gorol Song kwiecien grudzien Czerwiec, maj, kwiecien Andrychów Jordanów Leskowiec. Trzonka, Potrójna 42 osoby 26 osób 17 osób 20 osób 4 osoby 170 osób Wrzesien Andrychów 15 osób Maj Andrychów 15 osób Czerwiec Maj Kwiecien Lipiecsierpien Wrzesienpazdziernik 2008 Grudzien Listopad Trzonka Leskowiec Potrójna Mrzezyno- Rogowo Andrychów Izba Reg. Andrychów Andrychów 12 osób 90 osób 85 osób 30 osób 150 osób 50 osób 45 osób 28 osób 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu - biegi na orientacje okolice Andrychowa - bieg po Panskiej Górze w poszukiwaniu Grala - autorelax nauka cwiczen relaksacyjnych grudzien Andrychów i okolice Panska Góra Andrychów Andrychów 50 osób 50 osób 60 osób 5

6 10 Ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - udzial w obchodach Dnia Ziemi oraz wspólorganizowanie tego dnia wspólpraca z Centrum Kultury i Wypoczynku - zbiórki w druzynach na temat koniecznosci segregowania odpadów oraz urzeczywistnianie zdobytej wiedzy segregacja smieci w domach, w harcówce, - caloroczne zbiórki makulatury lub pojedyncze akcje, zbiórki baterii, plastików i puszek aluminiowych do przygotowanych pojemników, -wspólpraca z lesnikami, przejscie ekologiczno dydaktycznej sciezki w Zagórniku - poznanie roslin chronionych podczas wyprawy na Panska Góre - zwiad po Mrzezynie nt. Ochrony srodowiska, oczyszczanie plazy i lasu wokól terenu obozu - porzadkowanie najblizszego srodowiska udzial w akcji sprzatanie swiata Kwiecien Caly rok Maj Czerwiec Lipiecsierpien wrzesien Andrychów Andrychów Andrychów Zagórnik Andrychów Mrzezyno- Rogowo Andrychów i okolica 20 osób 17 osób 14 osób 100 osób 150 osób 80 osób 11 Porzadku i bezpieczenstwa publicznego 12 Upowszechnienia wiedzy i umiejetnosci na rzecz obronnosci panstwa 13 Upowszechnienia i ochrony wolosci i praw czlowieka oraz swobód obywatelskich, a takze dzialan wspomagajacych rozwój demokracji 14 Dzialania na rzecz integracji europejskiej tematyka zbiórek Caly rok Andrychów zbiórki w terenie z elementami maskowania, budowy szalasów i ochrony przeciwchemicznej, - wdrazanie do demokracji w czasie zbiórek - realizacja programu profilaktycznego na temat praw czlowieka - ognisko integracyjne z kolonia polonijna z Wiednia, rejs statkiem - udzial w inauguracji roku harcerskiego Wiosna, jesien Andrychów Okolo 70 osób Caly rok Akcja letnia Mrzezyno 150 osób Lipiec Wrzesien Mrzezyno Tarnów 100 osób okolo 50 osób Hufiec Bochnia Hufiec Bochnia Lp Sfera dzialan publicznych Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy Rajd Harcerski dla dzieci i mlodziezy z powiatu bochenskiego r. Gorce Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu 1. Harcerskie Zawody Plywackie 2. Harcerski turniej DART r r. Bochnia Mikluszowice Porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciw. patologiom spolecznym Turniej Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego (wspólnie z KPP Bochnia) r. Bochnia 60 6

7 12 Upowszechnienia wiedzy i umiejetnosci na rzecz obronnosci panstwa 15 Promocji i organizacji wolontariatu IX Manewry Techniczno Obronne r. Pogwizdów 200 Sztab WOSP r. Bochnia 30 Hufiec Brzesko Lp Sfera dzialan publicznych 1 Dzialalnosc charytatywna 2 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej 4 Ochrony i promocji zdrowia Hufiec Brzesko Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. -Zbiórka publiczna pieniedzy z okazji Dnia Mysli Powiat 36 harcerzy Braterskiej. Cel: 50% Brzeskie Piecioraczki, Brzesko zbieralo do 50% dofinansowanie malych form wypoczynku puszek, 17 i szkolenia funkcyjnych druzyn harcerskich. osób kadry Efekty: zl. instruktor. - Akcja,,Uczniowski Plecak - zbiórka plecaków Wrzesien Srodowiska Zuchy, z pelnym wyposazeniem dla dzieci Choragwi dzialan harcerze, Opolskiej dotknietych huraganem. Efekty: instruktorzy 16 plecaków o wartosci ok. 150zl kazdy. - Uczestnictwo w obchodach swiat panstwowych: 3 maja, 11 listopada - uczestnictwo w obchodach rocznic srodowisk: rocznica bombardowania pociagów ewakuacyjnych i dworca kolejowego w Brzesku w 1939 roku -Msza Sw. Harcerski Apel Poleglych, warty, - Hufcowy konkurs Strofy o Ojczyznie (tematyka dot. Ojczyzny i bohatera Hufca) - Odznaka Choragwiana Harcerska Rzeka Pokolen Wedlug regulaminu. -Zlot Startowy Choragwi w Tarnowie - BSP w Krakowie - wigilijne spotkanie harcerzy Hufca wraz z pobraniem BSP - organizowanie obietnic zuchowych i przyrzeczenia harcerskiego - hufcowy konkurs tenisa stolowego w 4 grupach wiekowych; - Rajd Wiosenny Piaski-Druzków - Promowanie zdobywania sprawnosci dotyczacych zdrowia podczas HAL, biwaków i rajdów; 3.05; Czerwiec Wg. regulami nu Wrzesien Czerwiec Czerwiec Wg. term. zadan Brzesko, Jadowniki, Szczurowa, Czchów Brzesko Piaski Druzków Srodowiska Tarnów, Brzesko Brzesko, Czchów, Piaski Druzków Piaski- Druzków Piaski- Druzków Piaski- Druzków Po ok. 100 osób lacznie 80 wraz z kadra instruktor- -ska 18 zuchów i harcerzy 18 zuchów, 32 harcerzy, 32 harcerzy starszych 40 zuchów, harcerzy i instruktorów 47 harc.inst. 45 harcerzy 12 instr. 24 zuchów, 52 harcerzy 34 zuchów harcerzy instruktorów 84 zuchów, harcerzy, instruktorów 7

8 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania - strofy o Ojczyznie jak w pkt. 2 - Turniej pt. M. Kopernik naszym bohaterem - Harcerska Akademia/szkolenie funkcyjnych druzyn harcerskich i starszo harcerskich - Jesienny Turniej zuchów i harcerzy - Konkurs na plakat Moja miejscowosc zima - Konkurs fotograficzny Rzezba w sniegu - Zawody latawców luty, marzec, final czerwiec wg. programu 4 spotkania, w tym biwak Luty marzec Luty marzec Srodowiska Piaski Druzków Brzesko Brzesko Brzesko Brzesko Brzesko 2 gr., 5 druz harc., 2 sth., final 21 osób 36 uczestników 60 zuchów, harcerzy i instruktorów 45 plakatów 12 fotografii 7 reprez. gromad zuchowych druzyn harcerskich 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku - Rajd wiosenny - biwaki i rajdy druzyn Jak w pkt. 4 Jak wczesniej 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji - Konkursy, praca z bohaterem Hufca i Choragwi, opisane wczesniej 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sport - Konkursy i turnieje opisane wczesniej 10 Ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - Biwaki druzyn i szkól podstawowych Gminy Czchów o tematyce ekologii i ochrony srodowiska, w tym. M.in. konkurs na plakat, wedrówki sciezkami ptaków i zwierzat oraz rzadkich drzew i roslin (zorganizowane ze srodków Gminy Czchów) Maj, czerwiec Piaski Druzków 324 uczestników, 23 osoby kadry instruktorskiej i pedago- -gicznej 11 Porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdzialania patologiom spolecznym - wspólpraca KH z Komenda Powiatowa Policji: opieka podczas zbiórek publicznych - wizyty patroli Policji w Osrodku w Piaskach - wspólpraca KH ze Straza Pozarna w Brzesku: pomoc w przygotowaniu Osrodka w Piaskach D. - wykorzystanie materialów propagandowych przez druzyny i uczestników biwaków w Osrodku w tym dot. bezp. na drodze, wodzie, w czasie wycieczek - promowanie zdrowego stylu zycia podczas zbiórek zuchów i harcerzy oraz imprez hufcowych Caly rok Caly rok Caly rok Razem 205 zuchów, harcerzy 15 Promocji i organizacji wolontariatu - udzial reprezentacji Szczepu Boh. Wrzesnia z PSP nr 2 w Brzesku w obozie na Wegrzech (w ramach wspólpracy miast) - kazde zadanie spoleczne podejmowane przez Hufiec realizowane jest w ramach wolontariatu - okolicznosciowe dyplomy podziekowania srodowiskom za organizacje i udzial w realizacji zadan, wspólpracujacym dyrekcjom szkól itp. - wykorzystywanie strony internetowej Choragwi do prezentacji dzialan Hufca - wykorzystywanie lokalnych gazet BIM, Czas Czchowa do promocji dzialan Hufca 10 dni, lipiec Caly rok Kilka razy w roku Nad Balatonem 20 harcerzy, 2 instruktorów 8

9 Hufiec Gorczanski Hufiec Gorczanski Lp Sfera dzialan publicznych Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. 1 Dzialalnosc charytatywna Wspóludzial w WOPS Mszana Dolna 25 4 Ochrony i promocji zdrowia Konkurs rysunkowy dla zuchów i harcerzy Hufca 5 Dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu 10 Ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 11 Porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdzialania patologiom spolecznym 14 Dzialania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy miedzy spoleczenstwami Kwiecien Teren hufca 160 Miting na rzecz niepelnosprawnych Maj Mszana Dolna 30 Organizacja wypoczynku nad morzem Lipiec Pobierowo 300 Konkurs pisanek Wielkanocnych Konkurs Piosenki regionalnej i harcerskiej Wspólnie z PTTK organizacja wykapki Coroczny udzial w porzadkowaniu Narodowego Parku Gorczanskiego Konkurs na rymowanki i rysunki z tematyki 10 pkt Prawa Harcerskiego Udzial harcerzy w wymianach w tych szkolach z terenu Hufca gdzie ta wspólpraca istnieje. Marzec Maj Czerwiec wrzesien Mszana Dolna Okolice Mszany Dolnej 40 Czerwiec Poreba Wielka 25 Lipiec/ Sierpien Maj czerwiec Pobierowo- Mszana Dolna Anglia, Hiszpania, Wlochy Hufiec Gorlice Lp Sfera dzialan publicznych Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. 2 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej warty harcerzy przy grobie Pana Jezusa w kosciolach miejsc. dzialania druzyn przemarsz druzyn harcerskich na gorlicka Golgote, oraz wspóludzial w prowadzeniu Drogi Krzyzowej w tym pochodzie uczestnictwo pocztu sztandarowego i warty podczas uroczystosci 1 i 3 maja udzial pocztu sztandarowego Czas przed swietami Wielkanoc Wielki Piatek 1 i 3 maja 22 maja Miejsce Dzial. druz Gorlicka Golgota Gorlice Gorlice Ok. 100 harcerzy ok. 36 harcerzy 21 harcerzy w uroczystosci Zeslania Ducha sw. 5 harcerzy udzial pocztu sztandarowego 15 VIII Gorlice w uroczystosci Wniebowzieci NMP (5 os.) 5 harcerzy udzial pocztu sztandarowego, warty honorowej, oraz harcerzy w obchodach wrzesien Gorlice 9

10 udzial warty honorowej w uroczystosciach 17 wrzesnia udzial wart honorowych przy grobach zolnierzy AK, poleglych w walce o wolnosc udzial pocztu sztandarowego i warty w obchodach 11 listopada. Zlozenie kwiatów delegacji Komendy Hufca Gorlice przy pomniku poleglych zolnierzy 17 wrzesien 1 listopad 11 listopad Gorlice Gorlicki cmentarz Gorlice 17 harcerzy 6 harcerzy 4 druzyny po 10 osób 16 harcerzy 3 Dzialalnosc na rzecz mniejszosci narodowej pomoc w organizacji zaplecza noclegowego na Watrze Lemkowskiej- rozkladanie i skladanie bazy namiotowej, rozlokowanie gosci i uczestników Watry w namiotach, dbanie o porzadek w miejscu noclegowym 4 Ochrony i promocji zdrowia caloroczna propozycja Hufca Szlak majaca na celu zachecenie wszystkich harcerzy do wedrówek szlakiem Beskidu Niskiego. Idea opiera sie na jednej wedrówce w danej porze roku, tak aby poznac uroki gór w kazdej szacie. Podczas wedrówki druzyny rozwiazuja jeden problem z przedstawionych propozycji. organizacja cyklicznej imprezy W poszukiwaniu wiosny, uczestnicy biora udzial w grze terenowej, gdzie celem jest odnalezienie wiosny - forma w kazdym roku inna. 5 Dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu 10 Ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 11 Porzadku i bezpieczenstwa publicznego czlonkami druzyn harcerskich sa tez osoby niepelnosprawne fizycznie, dla których zajecia przygotowywane sa w taki sposób aby nie czuly one sie inne, ale by w pelni mogly realizowac program calej druzyny, rozwijajac swoje umiejetnosci równie efektywnie. kazda dzialalnosc druzyn jest prowadzona w zakresie wychowania, edukacji i nauki. Harcerze na kazdej zbiórce ucza sie jak pracowac w zespolach, zdobywaja nowe umiejetnosci, ksztaltuja swoja osobowosc? organizacja Pikniku Harcerskiego Gorlicki Harcerski Rajd Turystyczny udzial harcerzy w koncertach Walentynkowy, Zaduszkowy, czesc harcerzy jest czlonkami zespolów muzycznych, tanecznych, wokalnych prowadzonych przez MDK. organizacja wyjsc na basen otwarty, oraz na plywalnie w czasie trwania wakacji, sródroczna dzialalnosc druzyn rozpropagowanie akcji segregacji smieci. Zakupiono kontenery, w których rozpoczeto segregacje smieci przy Komendzie Hufca ZHP Gorlice.? obsluga parkingu na Watrze Lemkowskiejudroznienie dróg, ulatwienie przejazdów lipca Zdynia 30 harcerzy Caly rok 21 marzec Caly rok harcerski Caly rok harcerski 30 V-1 VI 5-7 wrzesien 14 luty, 5 listopad Okres wakacji Rok harcerski Rok harcerski Beskid Niski Uscie Gorlickie Druzyna gorlicka Druzyny powiatu gorlickiego Park Gorl. Beskid Niski Gorlice Powiat gorlicki Powiat gorlicki Lacznie ok. 120 harcerzy Ok. 80 harcerzy 2 harcerki Ok. 200 Osób 89 harcerzy 79 harcerzy 8 harcerzy Ok. 100 harcerzy Druzyny Hufca Gorlice lipiec Zdynia 25 harcerzy 10

11 13 Upowszechnienia i ochrony wolosci i praw czlowieka Dzialania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy miedzy spoleczenstwami 15 Promocji i organizacji wolontariatu zbiórki harcerskie prowadzone w czasie trwania roku harcerskiego udzial Hufca Gorlice w Miedzynarodowych Spotkaniach Mlodziezy w Niemczech rozpoczecie przygotowan do Miedzynarodowego Spotkania Mlodziezy w Polsce. Organizatorem i gospodarzem spotkan ma byc K. H. ZHP Gorlice. organizacja szkolen i warsztatów dl a liderów mlodziezowych grup prowadzenie kursów dla liderów malych grup (zastep), oraz dla przybocznych przygotowanie mlodych osób do prowadzenia druzyn Rok harcerski lipiec Od pazdziernika Caly rok Grudzien Caly rok Teren dzial. Huf. Niemcy Hufiec Gorlice Teren dzialania Hufca Druz. Hufca Gorlice 16 os.+ 3 os. Kadry Komenda Hufca- 5 os. Ok. 20 os. Ok.25 os. Ok.15 os. Hufiec Jordanów Sfera dzialan Lp publicznych 1 Dzialalnosc charytatywna 2 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej 4 Ochrony i promocji zdrowia 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy Hufiec Jordanów Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce 1.Realizacja I etapu Odznaki Choragwianej dla druzyn starszoharcerskich Sluzba dla innych 2.Pozyskanie srodków finansowych dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji finansowej: - na wyjazd na obóz, - na rajd Hufca Kamyk, - zakup paczek mikolajkowych 1.Udzial w uroczystosciach wybuchu II wojny swiatowej, 2.Honorowe warty przy grobach Nieznanego Zolnierza, 3.Udzial w uroczystosciach miejskich obchodów Swieta Niepodleglosci 11 Listopada, 4.Realizacja I etapu Odznaki Choragwianej dla gromad zuchowych Jestesmy zuchami czyli pamietamy o hist. naszej okolicy, mojej rodziny. 5.Realizacja I etapu Odznaki Choragwianej dla druzyn harcerskich Wczoraj. poznajmy historie mojej okolicy i nasze korzenie 1.Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Brazowa Odznaka Ratownictwa Medycznego 1. Dzien Mysli Braterskiej Nasze druzyny.. 2.Warsztaty dla zastepowych, 3.Warsztaty dla przybocznych, 4.Kurs druzynowych 1.Wedrówka Szlakiem Papieskim spotkanie z kardynalem St. Dziwiszem Harcerska Polana 2.Wedrówka Szlakiem Papieskim wspólne ognisko 3.Biwak z Piosenka Harcerska XII 2007 VIII 2008 VII 2008 X 2008 XII IX XI XI 2008 XII 2007 VIII 2008 XII 2007 VIII 2008 XI XII II II II. 08 I - II IV V V,2008 Jordanów Sidzina Bystra Letownia Rogowo Jordanów Jordanów Wysoka Wysoka - Jordanów Letownia, Jordanów Bystra, Jordanów Jordanów Jordanów Bystra Jordanów LO Jordanów Jordanów Jordanów Jordanów Jordanów Sidzina Liczba uczest

12 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sport 10 Ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 14 Dzialania na rzecz integracji europejskiej 4. Obóz wypoczynkowy, 5.Rajd Hufca Kamyk, 6.Inauguracja Roku Harcerskiego, 7.Udzial w przekazaniu Betlejemskiego Swiatla Pokoju. 1.Przygotowanie wystawy poswieconej bohaterowi Hufca A. Kaminskiemu Kamykowe Slady i wspólczesnej dzialalnosci Hufca, 2.Wieczornica Jaki jestes Kamyku, 3. Wieczornica Akcja pod Arsenalem 4.Wieczornica Bede patriota! 5.Przeglad Piosenki Harcerskiej, 6. Mikolajkowy Konkurs Recytatorski 1. Wycieczka piesza na Hale Krupowa, 2. Wycieczka piesza na Wysoka 1.Realizacja I etapu Odznaki Choragwianej dla druzyn starszoharcerskich Poszanowanie naszej Planety, 2.Udzial w sprzataniu szlaku papieskiego 1.Wycieczka do Wiednia; - udzial w uroczystym przekazaniu BSP, - spotkanie z delegacjami skautów z krajów eropejsk. 18 VII 5 VIII X IX XII XII III - 15 V III X V V XII V X 2008 XII 2007 VIII 2008 V XII 2008 Rogowo Jordanów -Wysoka Tarnów Wieden Jordanów Jordanów Jordanów Sidzina Sidzina Jordanów Sidzina Wysoka Jordanów Letownia Bystra, Jordanów Wieden 30 Hufiec Kety Hufiec Kety Lp Sfera dzialan publicznych Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. 1 Dzialalnosc charytatywna -Organizacja licytacji z okazji DMB, dochód zostal przekazany na rzecz Domu Dziecka w Oswiecimiu. -Organizacja Obiadu Wielkanocnego dla najbiedniejszych mieszkanców Ket r r. -ok. 50 -ok Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji -Organizacja Mikolajek dla Domu Dziecka w Oswiecimiu. -Organizacja Biegu Pod Arsenalem dla Harcerzy z Hufca -Uczestnictwo w obchodach Majowych -Organizacja wystawy dotyczacej Harcerstwa w Ketach - Organizacja obozu nad morzem Mrzezyno r r. -1, r r -Salka przy Parafii Sw. Malgorzaty i Katarzyny w Ketach -Salka przy Parafii Najswietszego Serca Pana Jezusa w Ketach -Dom Dziecka w Oswiecimiu -Kety -Kety -Dom Kultury w Ketach -ok. 20 -ok. 60 -ok r -Mrzezyno -36 -Organizacja Festiwalu Piosenki Harcerskiej r. - Dom Kultury w Ketach -ok Ekologii i ochrony zwierzat - Organizacja akcji Smieciobranie r. -Kety -ok Promocji i organizacji wolontariatu -Wzieci udzialu w WOSP r. -Kety

13 Hufiec -Krowodrza Lp Sfera dzialan publicznych Hufiec - Krowodrza Dzialanie prowadzone przez Hufiec Termin Miejsce Liczba uczest 2 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej 4 Ochrony i promocji zdrowia 5 Dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu Betlejemskie Swiatlo Pokoju (przejecie i przekazania w parafiach/osiedlach) Udzial reprezentacji Szczepów w Uroczystosciach odzyskania Niepodleglosci Warty przy grobach osób zasluzonych na cmentarzu Rakowickim Udzial harcerskich pocztów sztandarowych w PARADZIE SZTANDARÓW z ok. 90 rocznicy odzyskania niepodleglosci przez "Plomienie na Szerokiej" coroczny apel na miejscu martyrologii Polaków w 2WS Ogólnopolska Harcerska Pielgrzymka na Jasna Góre Szczep "Sloneczne Drogi" uczestniczyl w organizacji Swieta Dzielnicy IV. Coroczny Apel kadry Hufca na Glinniku na miejscu martyrologii Polaków w 2WS Udzial reprezentacji (z pocztem sztandarowym Krakowskiej 19 Lotniczej) w uroczystosciach pogrzebowych O. Adama Studzinskiego OP, generala brygady, kapelana harcerskiego, harcmistrza Udzial w krakowskim finale WOSP pazdziernika 2008, w Zielonkach, odbyla sie szósta juz edycja Integracyjnej Imprezy Sportowo-Artystycznej Zachariaszada. Bawilo sie i sprawdzalo w sportowych zmaganiach ponad pól tysiaca podopiecznych Srodowiskowych Domów Samopomocy z calej Malopolski. Udzial instruktorów i wedrowników w organizacji imprezy r. - oplatki druzyn/gromad r. - oplatek "Plomieni" oraz XIX KiiS r. - Na Zdrowej, grono bylych i obecnych "zóltych chust" spotkalo sie w bratnim kregu (Dzien Mysli Braterskiej) r. - "Puckowisko" - rajd turystyczny kadry hufca (Durbaszka, Male Pieniny) Wrzesien - Rajd harcerek do Debna obóz wedrowny "Szlakiem Orlich Gniazd" r.- kolonia zuchowa Lubogoszcz-2008" Czerwiec - Rajd harcerzy starszych do Ojcowskiego Parku Narodowego Styczen - Rajd harcerzy do Rabki Zdrój XLVIII Zawody Latajacych Modeli Kartonowych r. - Harcerski Sejmik Lotniczy ZHP Blonia - "Swieto latawca", coroczne zawody lataw. Podczas 17. Mistrzostw Swiata Modeli Kosmicznych rozegranych w dniach sierpnia 2008 r. na terenach obok miejscowosci Lleida (Hiszpania-Katalonia), Przewodniczacy HKMLiK phm. Krzysztof Przybytek HO zdobyl 5 medali Zielonki Ponad

14 V Malopolski Piknik Lotniczy (-Czyzyny). Udzial reprezentacji HKB/19 KLGW "Plomienie", wraz z 2 balonami (plus 3 zaprzyjaznione) Zorganizowalismy ogólnopolski kurs harcerskiej kadry lotniczej (uczestnicy z Krakowa, Gdanska i Lublina) czerwca (wspólorganizacja): III PUCHAR UNII EUROPEJSKIEJ BALONÓW NA OGRZANE POWIETRZE "NIEBO OTWARTEJ EUROPY", a w nim: - pokazy i zawody balonów n.o.p. - zawody modeli balonów n.o.p. dla dzieci i mlodziezy "Mlodzi baloniarze na start" - konkurs rysunkowy "Balony nad Starym Krakowem" - gry, zabawy dla dzieci - koncerty wokalistów oraz zespolów muzycznych - kiermasz "Biesiada na Bloniach" - prezentacje dzieci i mlodziezy z krakowskich domów kultury r. - wspólorganizacja zawodów modelarskich Gminy Zielonki r. (wspólorganizacja) Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze - -Blonia hm. Czeslaw Przybytek HR Hufiec -Nowa Huta Hufiec Nowa Huta Lp Sfera dzialan publicznych Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest 1 Dzialalnosc charytatywna XVI Final WOSP Przekazanie Betlejemskiego Swiatla Pokoju do domu dziecka w Sieborowicach i udzial w Wigilii Zakup 8 odkurzaczy dla Domu Dziecka w Nieborowicach r r. Grudzien 2008r. Sieborowice Sieborowice Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej Udzial reprezentacji Hufca w obchodach Swieta Niepodleglosci Wycieczka do Wilna podczas obozu letniego Szczepów ZHP Halny i Orogen w Suchej Rzeczce Rajd KOSA (organizator: szczep Teczowy ) 4 Ochrony i promocji zdrowia Obstawa ratowników medycznych na 4 koncertach Nowa Huta Dlaczego Nie Porozumienia Dzielnic Nowohuckich oraz na 1 pokazie filmu w Arce Pana Zajecia szkoleniowe prowadzone przez hufcowy zespól ratowniczy dla harcerzy w ramach zbiórki 307 KDH Azymut im. gen. M. Zaruskiego 5 Dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania 4 harcerzy pelnilo funkcje strazników ognia na 50-leciu Nieprzetartego Szlaku. Kurs zastepowych szczepu Unia Kurs zastepowych szczepu Halny Kurs zastepowych szczepu Teczowy r r Kwiecien 2008r. 2008r r r. Pazdziernikgrudzien Pazdziernikgrudzien 08 Wilno Raclawice x6 36 Korzkiew 4 / Rozdziele

15 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu 10 Ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 11 Porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdzialania patologiom spolecznym 15 Promocji i organizacji wolontariatu I Warsztaty dla kadry druzyn szczepu Bartoszowcy Udzial reprezentantów Hufca w Kursie Kadry Ksztalcacej Udzial komendantów i kwatermistrzów obozów w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych II Warsztaty dla kadry druzyn szczepu Bartoszowcy Obóz letni szczepu Bartoszowcy Kolonia zuchowa szczepu Bartoszowcy Obóz letni szczepów Halny i Orogen Obóz letni szczepu Teczowy Obóz letni szczepu Unia Zimowisko szczepu Bartoszowcy Festiwal piosenki GALA (szczep Teczowy ) Gra miejska zwiazana z M. Zaruskim; spotkanie z ratownikami TOPR (szczep Bartoszowcy ) Pomoc organizacyjna podczas 4 koncertów Nowa Huta Dlaczego Nie Porozumienia Dzielnic Nowohuckich Harcmiting Hufca (organizator: szczep Halny ) Harcmiting Hufca dla harcerzy starszych i wedrowników (organizator: szczep Halny ) Rajd Tylko dla Orlów namiestnictwa harcerskiego Orla Perc Zajecia i warsztaty z dziedziny profilaktyki antynikotynowej i antyalkoholowej, organizowane na obozach letnich wszystkich szczepów r 2008r r r r r r r r r Marzec 08r r 2008r r r r Lipiecsierpien 2008r. / Korzkiew Korzkiew Golkowice Golkowice Sucha Rzeczka Jabluszek Duzy Rybno Rozdziele Zakopane x ok. 15 osób Kudlacze 82 Patrz: punkt 7 Kadra wolontariacka obozów letnich i zimowisk 2008r. Patrz: pkt Lp Hufiec-Podgórze Sfera dzialan publicznych Hufiec Podgórze Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. 1 Dzialalnosc charytatywna -organiz. sztabu Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy, w tym kwesty wolontariuszy w dniu finalu, -koncert przedfinalowy WOSP w Osiedlowym Klubie Kultury Wola Duchacka ul. Czarnogórska 10 -sztab WOSP organizowany przez Cinema City oraz 12 szczep Preria OKK Wola Duchacka 120 osób 50 osób 41 osób 15

16 2 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej 4 Ochrony i promocji zdrowia 5 Dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu -Cracovia Maraton -Cracovia Interrun -Akcja Mikolajkowa z UMK w hali Wisly udzial harcerzy ze szczepu Preria -Wiosenny Przeglad Hufca Andrzej i Olga Malkowscy -90-lecie wyzwolenia Krakowa spod wladzy Zaborców -Inauguracja Roku Harcerskiego polaczona z odslonieciem pomnika A. Malkowskiego -Pokaz polaczony ze szkoleniem z zakresu ratownictwa medycznego -Praca ustawiczna w ramach zbiórek druzyn, tzw. zajecia z Samarytanki -Zabawa Andrzejkowa dla dzieci z Zespolu Szkól Specjalnych nr 6 ul Ptaszyckiego 9 -Wspólpraca ze Stowarzyszeniem Badzcie znami XI Wystawa i Aukcja Prac Plastycznych Dzieci i Mlodziezy Niepelnosprawnej BADZCIE Z NAMI -XV Jubileuszowe widowisko artystyczne Badzcie z nami w swiecie basni i piosenki w teatrze Bagatela -XXX Festyn integracyjny w Korzkwi -IV Mikolaj w hotelu Novotel w Bronowicach -Praca ustawiczna w ramach zbiórek druzyn, gromad zuchowych (w ramach planów pracy), -Kurs DruSynowych wspólorganizowany przez 12 Szczep Preria z ZKK Choragwi Krakowskiej -Kurs Zastepowych -Zimowisko szczepu Dzieci Pioruna -Akcja letnia szczep Dzieci Pioruna -Obóz hufca -Podgórze -Zimowisko szczepu Preria -Obóz szczepu Preria -Kolonia zuchowa Szczepu Preria -Nieobozowa Akcja Letnia z udzialem szczepu Preria -Obóz Szczepu Swarozyca -Obóz wedrowny szczepu Preria -Biwaki i Rajdy druzyn, szczepów marzec 2008 caly rok caly rok Pazdziernikgrudzien caly rok Tarnów ZSOI nr 7 Hotel Novotel Teatr Bagatela- Korzkiew Koninki, Korzkiew Bukowina Ostrowo Ostrowo Koninki Miedzy- -wodzie Korzkiew Stare Wierzchowo Komancza Cisna Ustrzyki G. 30 osób 20 osób 14 osób 200 osób 20 osób 120 osób 10 osób 65 dzieci + 6 org. 7 osób 1 osoba 10 osób 7 osób 24 osoby 30 osób 17 osób 120 osób 150 osób 111 osób 154 osób 25 osób 18 osób 80 osób 60 osób -Dzialalnosc Poczty Harcerskiej Swarozek Caly rok 5 osób -XVII Rajd Podwawelskiego Smoka obrzedowosc: Azja -IV Rajd Nierozwiazanych Tajemnic -XLIX Jesienny Zlaz Hufca -Dzialalnosc Retmanatu Hufca, Stanica Hufca nad Zalewem Bagry do dyspozycji 3 lódki, 2 kajaki, lódz wioslowa -Hufcowy Turniej Pilki Noznej -Hufcowe Zawody Siatkarskie -Hufcowe Zawody w Strzelaniu caly rok Rzaska 200 osób 50 osób 300 osób 50 osób 40 osób 40 osób 16

17 11 Porzadku i bezp. publicznego oraz przeciwdzialania patologiom spolecznym 14 Dzialania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy miedzy spoleczenstwami 15 Promocji i organizacji wolontariatu -Nieobozowa Akcja Zimowa (manewry, gokarty, itp.) -wspólorganizacja biegu konnego na orientacje, Pielgrzymka konna do Kalwarii Zebrzydowskiej - Bezpieczny Dzien Dziecka - festyn pod patronatem Pary Prezydenckiej. -Program profilaktyczny caloroczny Azymut trzezwosci w szczepie Preria -Rejs statkiem Zawisza Czarnym z udzialem harcerzy 12 szczepu Preria -Obóz we Wloszech z udzialem harcerzy z 12 szczepu Preria -Wyjazd do Francji na trasie: Lazurowe Wybrzeze, Prowansja, Lyon, Paryz z udzialem harcerzy z 12 szczepu Preria -Betlejemskie Swiatelko Pokoju Wieden Dzialalnosc Zespolu ds. internetu biezaca aktualizacja oraz prowadzenie strony internetowej hufca oraz innych jednostek hufca caly rok Caly rok Kalwaria Zebrzyd. Warszawa Gdynia- Kopenhaga Bornholm- Gdynia Wlochy Francja Wieden 60 osób 20 osób 25 osób 6 osób 25 osób 6 osób 61 osób 17 osób 7 osób Hufiec -Sródmiescie Hufiec Sródmiescie Lp Sfera dzialan publicznych Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. 1 Dzialalnosc charytatywna 14 KDH, 4 KDH: Wolontariat podczas Cracovia Maraton 4 KDH: Wolontariat podczas WOSP r r Podtrzymywanie tradycji narodowej, 96 KDH Parasol : Udzial w obc hodach 11 listopada r. Warszawa 10 3 Dzialalnosc na rzecz mniejszosci narodowej 96 KDH Parasol : Zapoznanie z kultura arabska 4 Ochrony i promocji zdrowia 96 KDH Parasol : Przeprowadzenie kampanii antynalogowej na terenie osiedla (Olsza II) 14 KDH: Kurs Pierwszej Pomocy HSR 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy 96 KDH Parasol : Kurs jezyka angielskiego, prowadzony równoczesnie ze zbiórkami 16 KDH, 14 KDH: Kurs Druzynowych 14 KDH: Kurs zastepowych 96 KDH Parasol : Andrzejki Szczepu Bialy Szczep: Obóz Letni Bialy Szczep: Biwak Szczep Wigry: Obóz Letni Szczep Niger: Obóz Letni listopad wrzesien 2008r r r r. lipiec 2008r r. lipiec 2008r r. 07/ r r., Olsza II, Nowa Huta Jezioro Mlynskie Wola Kalinowska Jez. Mlynskie Kluczwoda Jezioro Trzmielewo Jezioro Dolgie

18 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu 10 Ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 11 Porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdzialania patologiom spolecznym 14 Dzialania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy miedzy spoleczenstwami 4 KDH: Wspólorganizacja Rajdu Juniora PTTK 4 KDH: Wycieczka w góry 4 KDH: Wycieczka w góry 16 KDH: Festiwal Piosenki Harcerskiej Spiewograniec 16 KDH: Trening z Bractwem Rycerskim 14 KDH: Biwak w górach 14 KDH: Zbiórka w ogrodzie botanicznym Biwak Szczepu Wigry 57 KDH: Sprzatanie Ziemi (Dzien Ziemi) Hufiec: Sluzba porzadkowa Betlejemskie Swiatlo Pokoju 18 KDH: Sluzba porzadkowa Cracovia maraton 16 KDH: Opieka nad Grobem litewskiego poety J. A. Herbaciauskas 03/ r r r. Dolinki Podkrakowskie Tatry Beskid Niski luty 2008r. Tarnobrzeg r r. maj 2008r. maj 2008r r r r. Lubon Wielki Dolinki podkrakowskie r., cmentarz Rakowice Hufiec Krzeszowice Lp Sfera dzialan publicznych 1 Dzialalnosc charytatywna 2 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej 4 Ochrony i promocji zdrowia Hufiec Krzeszowice Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest Udzial w WOSP 11 stycznia Krzeszowice 40 Pomoc w organizacji koncertu charytatywnego na rzecz 15 listopad Krzeszowice 300 Domu Dziecka w Miekini 1 wrzesnia, 3 maja, 11 listopada harcerze i instruktorzy naszego hufca uczestniczyli w uroczystosciach organizowanych przez Gmine Krzeszowice REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Gminie Krzeszowice w 2008 r. Spotkanie pokolen wieczór wspomnien z czasów powstawania i rodzenia sie ruchu harcerskiego na terenach Krzeszowic. Przyblizenie postaci Olgi Drahonowskiej Malkowskiej, krzeszowiczanki, wspólzalozycielki harcerstwa na ziemiach polskich, pokaz slajdów obrazujacych historie harcerstwa w Krzeszowicach od najdawniejszych lat do 2008 roku. Promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia w Gminie Krzeszowice w 2008 r. Pierwsza Pomoc bo zycie to najcenniejszy dar; Warsztaty z prezentacja z RKO Obstawa ratownicza Ekstremalnego Rajdu Orla Konkurs z zakresu pierwszej pomocy Warsztaty medyczne w publicznym gimnazjum w Krzeszowicach 1 wrzesien 3 maj 15 sierpien 11 listopad 6 grudnia 8 lipca 14 wrzesnia 15 wrzesnia 27 wrzesnia Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Nawojowa Góra Krzeszowice Gimnazjum A. Mickiewicza Pogorzelica Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice

19 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu 10 Ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 11 Porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdzialania patologiom spolecznym Wycieczki biwaki, rajdy a w tym w szczególnosci: Biwak w Dolinie Kobylanskiej, obóz staly w Pogorzelicy kwietnia 17 maja czerwca 1-14 lipca Beskid Niski Nawojowa Góra Dolina kobylanska Pogorzelica 73 Realizacja zadania publicznego: Spotkanie pokolen 6 grudnia Krzeszowice 48 Upowszechnianie wspólzawodnictwa i szkolenia sportowego w Gminie Krzeszowice w 2008 r.. Marzec treningi: szkolenie z czytania mapy ( specjal. oznaczenia na mapach) orientacja IOF, analiza przebiegu tras, rzezba terenu 2. Kwiecien trening w Nawojowej Górze praktyczne zajecia w terenie tzn. orientacja mapy, porównanie mapy z terenem, przejscie wzorcowej trasy, zasady umieszczania punktów kontrolnych. 3. Maj Calodniowy bieg na orientacje organizowany przez Sekcje Biegów na Orientacje dla mieszkanców gminy Czerwiec - Dzien Dziecka zabawa z kompasem skierowana do dzieci ze szkól podstawowych i gimnazjum zawody na orientacje w Parku Potockich 5. Lipiec Doskonalenie orientacji w terenie poprzez przeprowadzenie dwóch form na orientacje : scorelauf i gry szwajcarskiej 6. Wrzesien Jesienne zawody na orientacje dla mieszkanców Gminy Krzeszowice 7. Pazdziernik Bieg na orientacje po Parku Potockich 8. Listopad - Zimowe zawody na orientacje Ekologia i ochrona srodowiska w Gminie Krzeszowice w 2008 r. Druk lnianych toreb na zakupy z informacja dotyczaca segregacji odpadów. Rozdawanie lnianych toreb przez harcerzy Hufca Krzeszowice mieszkancom Gminy Ekologia i ochrona srodowiska w Gminie Krzeszowice w 2008 r. Dbajmy o srodowisko na co dzien Sprzatanie swiata smieci obranie Warsztaty ekologiczne Konkurs wiedzy ekologicznej: Kluby Mlodziezowe dotyczy realizacji umowy o wspólpracy PU/08 zawartej w Krzeszowicach w dniu 1 kwietnia 2008 r. pomiedzy Gmina Krzeszowice, reprezentowana przez mgr. Czeslawa Bartla Burmistrza Gminy Krzeszowice a ZHP Choragwia Krakowska - Hufiec Krzeszowice. Celem szerzenia profilaktyki spolecznej i propagowanie zdrowego trybu zycia zajecia z Decoupage u Pionierka Pierwsze dni na biwaku zajecia z pierwszej pomocy pod okiem instruktora z odznaka ratownika uczestnicy zajec poznali zasady: dzialania lancucha ratowniczego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zapewnienia bezpieczenstwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pomocy. Dwudniowa wycieczka w Beskid Niski Sladami Jana Pawla II - na Laskowiec Bieg na orientacje po Sztolni- calodniowa impreza ze szkoleniem dla poczatkujacych i zaawansowanych biegaczy Gra miejska 1 marzec 26 kwiecien 17 maj 1 Czerwiec 7 lipiec 18 1pazdziernik 16 listopad Listopad i grudzien pazdziernik 27 wrzesnia 22 listopad 5 kwietnia 5 kwietnia 5 kwietnia kwietnia 26 kwietnia 10 maja Nawojowa Góra Sztolnia Krzeszowice Krzeszowice Pogorzelica Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Tenczynek Nawojowa Góra Beskid Niski Sztolnia Krzeszowice Tenczynek

20 Gra terenowa kropka kreska Warsztaty muzyczne Bieg na orientacje: start w Nawojowej Górze - zgloszony do ogólnopolskiej akcji Polska Biega 2008 Festiwal piosenki- zorganizowany w Palacu Vauxhall Puchar w pilce noznej 30 uczestników Turniej siatkówki dla dziewczat Rajd rowerowy trasa: Krzeszowice Dubie Czatkowice wjazd na teren Kopalnii Wapienia w Czatkowicach Szereg zabaw i konkursów dla dzieci Miejski Bieg na orientacje Wyscigi Kaczuszek rzeka Krzeszówka Warsztaty fotograficzne Dwudniowy biwak w Dolinie Kobylanskiej Ogniobranie wieczór poezji przy swietle pochodni pod Palacem Potockich 10 maja 10 maja 17 maja 17 maja 18 maja 18 maja 18 maja 1 czerwiec 1 czerwiec 1 czerwiec 17 czerwca czerwca 20 czerwca Nawojowa Góra Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice Dolina kobylanska Krzeszowice HufiecMyslenice Hufiec Myslenice Lp Sfera dzialan publicznych Dzialanie prowadzone przez hufiec Termin Miejsce Liczba uczest. 1 Dzialalnosc charytatywna Wolontariat w czasie WOSP r. Myslenice, Dobczyce, Pcim, Jawornik, Glogoczów 30 2 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej Gra wojenna Powstanie warszawskie Quiz na temat wiedzy z literatury, sztuki i muzyki polskiej. Udzial w XVIII Malopolskim Zlocie Szlakami Walk Partyzanckich r r r. Szklana Huta Myslenice Sucha Polana 4 Ochrony i promocji zdrowia Zajecia pt. Higiena jamy ustnej r. Trzemesnia 30 6 Nauki, edukacji, oswiaty i wychowania 7 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy 8 Kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji 9 Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu Zajecia biblioteczne Akcja Historia hufca Inauguracja roku harcerskiego Hufca Myslenice w schronisku PTTK na Kudlaczach Noc Bollywood Andrzejki Zajecia na basenie Wedrówka górska na Lubon r r Myslenice r Kudlacze r r. Myslenice Myslenice r. Myslenice Ekologii i ochrony zwierzat Akcja Czysta Raba r Myslenice Upowszechnienia wiedzy i umiejetnosci na rzecz obronnosci panstwa 13 Upowszechnienia i ochrony wolosci i praw czlowieka oraz swobód obywatelskich. Zajecia ze strzelania z wiatrówki i luku Gra wojenna Sad harcerski nad koniecznoscia wybuchu powstania warszawskiego r r. Kudlacze Szklana Huta r. Szklana Huta 25 20

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.200 31.12.200 r. Warszawa, marzec 2008 I. DANE STOWARZYSZENIA 1. 1. Nazwa: Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r.

Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. 1 I. Dane o stowarzyszeniu: 1. Nazwa: Związek

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33

AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33 AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33 NIP 774-291-55-14, Regon 140473939 SPRA WOZDANIE Z DZIALALNOSCI FUNDACJA AKTYWNI RAZEM (pelna nazwa jednostki) ZA ROK 2012 I. Nazwa fundacji,

Bardziej szczegółowo

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego2))

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego2)) l] Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1.70-456 Szczecin tel. +43 91 4245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl Fundacja "Fv:rum GRYF" ul. Niemierzynska 27 B/19

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OTWOCK W 2011 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny ZNAKI SŁUŻB PROŚCIEJ. Opracowanie pwd. Radosław Nowak HO

Poradnik metodyczny ZNAKI SŁUŻB PROŚCIEJ. Opracowanie pwd. Radosław Nowak HO Poradnik metodyczny ZNAKI SŁUŻB PROŚCIEJ Opracowanie pwd. Radosław Nowak HO Opracowanie to powstało na potrzeby szerzenie idei znaków służb na terenie Hufca Chorągwi Stołecznej ZHP w Nowym Dworze Maz.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z REALIZACJI

SPRAWOZDANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z REALIZACJI Załącznik do Uchwały 386 / 14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI

Bardziej szczegółowo

miasteczko otwartych serc - to właśnie my

miasteczko otwartych serc - to właśnie my K u r i e r I n t e g r a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne czerwiec 2009 r. miasteczko otwartych serc - to właśnie my PRezentacja organizacji pozarządowych Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Majowy koncert nocny INFORMATOR RYGLICKI. ROK 7 NR 3 (42) Maj -Czerwiec 2002r. Cena 3,00zl ISSN 1508-0056

Majowy koncert nocny INFORMATOR RYGLICKI. ROK 7 NR 3 (42) Maj -Czerwiec 2002r. Cena 3,00zl ISSN 1508-0056 INFORMATOR RYGLICKI ROK 7 NR 3 (42) Maj -Czerwiec 2002r. Cena 3,00zl ISSN 1508-0056 Majowy koncert nocny Odurzony zapachem majowego wieczoru - nie zasne Pójde lepiej nad stavvy Ksiezyc juz wschodzi - jest

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: Kwota w roku 2006 r.: 96.790,00 zł.

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: Kwota w roku 2006 r.: 96.790,00 zł. SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2006 I. Dotacje na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r.

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. I WSTĘP Sprawozdanie z działalności programowo-organizacyjnej Polskiego

Bardziej szczegółowo

Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009

Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009 Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009 Spis treści Od wydawców... 5 XV Edycja Bursztynowego Mieczyka...

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

AKCEPTUJĘ. Sekretarz Stanu w MON Czesław MROCZEK

AKCEPTUJĘ. Sekretarz Stanu w MON Czesław MROCZEK AKCEPTUJĘ Sekretarz Stanu w MON Czesław MROCZEK PLAN WSPÓŁPRACY DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA 2013 ROK

Bardziej szczegółowo

I. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w Małopolsce poprzez rozwój instytucji dialogu

I. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w Małopolsce poprzez rozwój instytucji dialogu Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego w 2009 roku. Działania prowadzone w roku 2009. Cel nadrzędny programu: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Oferty złożone do 18.12.2006 roku. Zadanie: Wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej

Oferty złożone do 18.12.2006 roku. Zadanie: Wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji narodowej Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO TILIA ZA 2011 ROK str. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1. Typy jednostek specjalnych:... 5 2. Rekrutacja... 6 3. Dane wg arkuszy organizacji... 7 2. Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie... 9 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności MGOKSIR w roku 2011. Gniewkowo, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z działalności MGOKSIR w roku 2011. Gniewkowo, marzec 2012 r. Sprawozdanie z działalności MGOKSIR w roku 2011 Gniewkowo, marzec 2012 r. Sprawozdanie z działalności w zakresie kultury i rekreacji Informacje wstępne MGOKSIR jest samorządową instytucją kultury, w której

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 49 lat 1 2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO SPIS TREŚCI:

PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO SPIS TREŚCI: PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 2. PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO 3. STOPNIE I SPRAWNOŚCI HARCERSKIE W NASTĘPNEJ KOLEJNOŚCI UKAŻĄ SIĘ: - GRA PROGRAMOWA - ZNAKI SŁUŻB - STARSZOHARCERSKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 Ul. 8 Marca 16 77 400 Złotów Tel/fax: 0 67-265-00-88, Tel: 0 67-263-50-08 e-mail: sekretsp2@poczta.onet.pl www.sp2zlotow.pl NIP 767-16-15-318;Regon:000701429 Złotów, dn. 06.września

Bardziej szczegółowo