APOSTO TRZEèWOÂCI. Vademecum duszpasterstwa trzeêwoêci. ZESPÓ APOSTOLSTWA TRZEèWOÂCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APOSTO TRZEèWOÂCI. Vademecum duszpasterstwa trzeêwoêci. ZESPÓ APOSTOLSTWA TRZEèWOÂCI"

Transkrypt

1 APOSTO TRZEèWOÂCI Vademecum duszpasterstwa trzeêwoêci ZESPÓ APOSTOLSTWA TRZEèWOÂCI przy Konferencji Episkopatu Polski 2005

2 Opracowa Zespó : ks. Jan Gomó ka, ks. Zbigniew Kaniecki (red. odp.), O. Krzysztof KoÊcielecki OFM Cap., Aneta Krysiak, Danuta Paw owska, S awomir Podlaski, Barbara Sowiƒska, Wanda Âniegocka, ks. Jaros aw Tomaszewski, Ma gorzata Tomczak, Lena Wójcik, Regina Ziarko-Podlaska, Zofia Ziarko Adres do korespondencji: Ks. Zbigniew Kaniecki Ul. Krzywa P ock tel. (024) lub kom Projekt ok adki i plakatu na XXXVIII TMoTN 2005: Ma gorzata Tomczak Wydawca: P ocki Instytut Wydawniczy Pl. Narutowicza P ock tel. (0-24) Druk: APOSTOLICUM Wydawnictwo Ksi y Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla ul. Wilcza 8, Zàbki tel. (0-22) , 11; fax (0-22) ISBN

3 S owo Ks. Bpa Antoniego Dydycza Przewodniczàcego Zespo u Apostolstwa TrzeêwoÊci przy Konferencji Episkopatu Polski ZOSTA Z NAMI, PANIE! Jest wiele sytuacji w yciu ludzkim, które w jakiejê mierze przypominajà nam zachowanie si dwóch uczniów ewangelicznych, uchodzàcych z Jerozolimy z obawy przed przeêladowaniem. I niemal zawsze w tego rodzaju okolicznoêciach pojawia si Chrystus jako Dobry Pasterz, zatroskany o ka dà ludzkà osob. Nie wszyscy jednak sà w stanie odkryç obecnoêç Zbawiciela, wczeêniej kierujàc doƒ jak e prostà i serdecznà proêb : Zostaƒ z nami, Panie ( k 24, 29). Ale te nie powinniêmy si l kaç, nie nale y popadaç w panik. Nawet wtedy, kiedy strach da o sobie znaç, jest w nas i przy nas KtoÊ, kto nam pomo e! Nie zapominajmy o tym. Wypada, abyêmy o tym mocno pami tali. W sposób szczególny powinniêmy o tym mówiç wszystkim, którzy cierpià jakiekolwiek uzale nienie. Czy nie wià e si ono z takà lub innà dezercjà? Cz owiek ucieka od rodziny, od Êrodowiska, od pracy, wreszcie od siebie samego. I popada w niewol. Podczas tej ucieczki obawia si spotkania z kimkolwiek. I jak mu o tym mówiç, eby jednak otworzy oczy i spostrzeg Tego, który jest przy nim? Co zrobiç, aby go przekonaç, eby chcia si zatrzymaç przy Tym, który chce byç w nim? Jan Pawe II og aszajàc Rok Eucharystii pragnie nam wszystkim dopomóc w odczytywaniu obecnoêci Jezusa Chrystusa. Zach ca równie wszystkich, aby si Syna Bo ego nie l kali, eby Go prosili o pozostanie z nimi. Papie zna dobrze k opoty i zmagania wspó czesnego cz owieka. Dostrzega jego uzale nienia i szamotanin. W LiÊcie Apostolskim Zostaƒ z nami, Panie napisa : Na naszej drodze pe nej pytaƒ, nieraz tak e bolesnych rozczarowaƒ, Boski W drowiec nadal przy àcza si do nas i nam towarzyszy, prowadzàc nas przez wyjaênianie Pism do zrozumienia Bo ych tajemnic ( 2). 3

4 Nadchodzi kolejny rok naszej pracy nad sobà i razem z innymi ludêmi, aby jak najskuteczniej przyczyniç si do otrzeêwienia naszego Narodu, do otrzeêwienia cz owieka. Temu celowi ma s u yç nowy tom duszpasterskiego Vademecum Jego treêci wyp ywajà z tego, co mówi Papie. Jego pomoc ma zmierzaç ku temu, abyêmy byli w stanie nadal podà aç za sugestiami Nast pcy Êw. Piotra. Chodzi przecie o to, abyêmy doszli do celu. Niech nas prowadzi dalej Jan Pawe II: Kiedy spotkanie staje si pe ne, miejsce Êwiat a S owa zajmuje Êwiat o p ynàce z «Chleba ycia», przez które Chrystus wype nia w najdoskonalszy sposób swà obietnic, e «b dzie z nami przez wszystkie dni, a do skoƒczenia Êwiata» (por. Mt 28, 20). Pami tajmy o tym. Naprawd, dzi ki Eucharystii, nikt z nas nie jest sam! + A. P. Dydycz Biskup Drohiczyƒski Drohiczyn, 8. XII r., UroczystoÊç Niepokalanego Pocz cia NMP 4

5 Podstawowe za o enia duszpasterstwa trzeêwoêci Misja zbawcza KoÊcio a dotyczy tak wiecznoêci cz owieka, jak i pe ni jego rozwoju doczesnego. Nadu ywanie alkoholu uniemo liwia taki rozwój cz owieka na ziemi oraz ycie w mi oêci, prawdzie i wolnoêci. Z tego wzgl du staje si powa nà przeszkodà na drodze do zbawienia. W Polsce istnieje wiele dramatycznych problemów osobistych, rodzinnych i spo ecznych, b dàcych konsekwencjà nadu ywania alkoholu. KoÊció w Polsce, Êwiadom zagro eƒ wynikajàcych z nadu ywania napojów alkoholowych, podejmowa i podejmuje dzia ania duszpasterskie w celu rozwijania i ugruntowania cnoty trzeêwoêci w Narodzie oraz w celu niesienia pomocy tym, którzy sà zagro eni lub cierpià na skutek problemów alkoholowych. Ka dy cz owiek ma moralny wynikajàcy z prawa Bo ego i naturalnego obowiàzek ycia w trzeêwoêci. Istotà cnoty trzeêwoêci zawartej w kardynalnej cnocie umiarkowania jest odpowiedzialna postawa wobec napojów alkoholowych, wyra ajàca si w korzystaniu z nich zgodnie z rozumem i wiarà /zob. KKK 1804/. W odniesieniu do dzieci i m odzie y cnota trzeêwoêci oznacza ca kowità abstynencj. W odniesieniu do doros ych oznacza abstynencj lub spo ywanie alkoholu w niewielkich iloêciach. Przeciwne cnoty trzeêwoêci jest ka de nadu ycie alkoholu. Jego konsekwencjà staje si najcz Êciej alkoholizm, czyli chorobliwe uzale nienie od alkoholu. Zespó Apostolstwa TrzeêwoÊci przy Konferencji Episkopatu Polski 5

6 Leksykon KoÊcio a Katolickiego w Polsce o duszpasterstwie trzeêwoêci Duszpasterstwo ma dwa nurty: pomoc alkoholikom i propagowanie cnoty trzeêwoêci. Ruch trzeêwoêciowy zosta zapoczàtkowany w pierwszej po owie XIX w. W 1947 r. biskupi wydali list O pijaƒstwie, a w 1953 r. Prymas Stefan Wyszyƒski Zarzàdzeniem w sprawie walki o cnot trzeêwo- Êci rozpoczà konsekwentnà, zorganizowanà prac w skali ca ego kraju. Praca nad trzeêwoêcià odbywa si w parafiach. W Wielki Post i Adwent wierni sà zach cani do powstrzymania si od alkoholu, podejmowania wyrzeczeƒ za grzechy pijaƒstwa i modlitwy o trzeêwoêç. W sierpniu (Miesiàcu Abstynencji) w koêcio ach czytany jest list pasterski na temat trzeêwoêci, a od ostatniej niedzieli karnawa u do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu obchodzony jest Tydzieƒ Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu. Dzieci przyst pujàce do Pierwszej Komunii Êwi tej i bierzmowana m odzie sk adajà przyrzeczenia abstynenckie. W niektórych diecezjach organizuje si specjalne rekolekcje, misje, pielgrzymki i modlitewne czuwania poêwi cone trzeêwoêci. W Zakroczymiu odbywajà si szkolenia i rekolekcje dla osób zaanga owanych w apostolstwo. W trzecià niedziel czerwca ma miejsce ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa TrzeêwoÊci na Jasnà Gór. Osobami uzale nionymi zajmuje si kilkanaêcie oêrodków w Polsce, które wspó pracujà z grupami samopomocowymi (AA, Al-Anon, Al-Ateen). Najwi kszy z nich to kapucyƒski OÊrodek Apostolstwa TrzeêwoÊci im. o. Benignusa Sosnowskiego w Zakroczymiu. Najwi ksze spotkania, skupiajàce po kilkanaêcie tysi cy alkoholików, odbywajà si w czerwcu na Jasnej Górze i w lipcu w sanktuarium Matki Bo ej Bolesnej w Licheniu, a tamtejsze Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzale nionym udzieli o od 1991 r., ok. 22 tys. porad. Duszpasterstwo wydaje dwumiesi cznik Trzeêwymi bàdêcie i Vademecum duszpasterza trzeêwoêci - Aposto TrzeêwoÊci. [Leksykon KoÊcio a Katolickiego w Polsce. Warszawa s. 36.] 6

7 POMOCE LITURGICZNE I NIEDZIELA ADWENTU R. Czytania: Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44 Wprowadzenie do Mszy Êw. Nowy rok liturgiczny jest dla nas zach tà do rozpocz cia na nowo wysi ku prze amywania w sobie tego wszystkiego co pochodzi od starego cz owieka. To tak e okazja do podj cia w Adwencie na nowo zobowiàzaƒ abstynenckich. ProÊmy dobrego Boga abyêmy w czasie tej Mszy Êw. w aêciwie odczytali czym jest aska ca kowitej abstynencji. Modlitwa wiernych ProÊmy Chrystusa, który przyszed na ziemi, aby uwolniç nas z jarzma grzechu i szatana o wszystkie potrzebne aski. 1. Za KoÊció Êw. i jego pasterzy, aby wiernie stali na stra y depozytu wiary. 2. Za Ojca Êw., aby skutecznie przybli a Chrystusa wspó czesnemu Êwiatu. 3. Za tych, którzy podejmujà w tym czasie trud ycia w trzeêwoêci, aby cieszyli si zrozumieniem najbli szych. 4. Za wszystkich, którzy trwajà w zniewoleniu alkoholowym, aby w tym Êwi tym czasie wrócili na drog trzeêwoêci. 5. Za nas samych, by czas Adwentu by czasem trzeêwego przygotowania na spotkanie z Chrystusem. Bo e, który jesteê Panem czasu, przemiƒ nasze serca na mi e Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Propozycje og oszeƒ Zach camy wszystkich parafian, aby w tym czasie Adwentu zechcieli podjàç dobrowolnà ofiar wyrzekajàc si picia wszelkich napojów alkoholowych. B dzie to widomy znak naszego przygotowania na spotkanie z Chrystusem narodzonym w betlejemskiej stajence. 7

8 Propozycja wpisu do Parafialnej Ksi gi TrzeêwoÊci Tam, gdzie zawodzà wszelkie Êrodki medyczne, konieczne jest odwo anie si do abstynencji. Bp Antoni P. Dydycz Jako uczeƒ Chrystusa, majàc ÊwiadomoÊç moralnych i spo ecznych skutków picia alkoholu postanawiam podjàç dobrowolnie zobowiàzanie abstynencji od spo ywania napojów alkoholowych. Ponadto nie b d napojów alkoholowych kupowa, ani nikogo nimi cz stowa. Zobowiàzanie to podejmuj na okres Adwentu 2004 (tj. od do r.) w wiadomej sobie intencji i uzewn trzniam ni ej z o onym podpisem. 8 I NIEDZIELA STYCZNIA R. II Niedziela po Narodzeniu Paƒskim. Czytania: Syr 24, ; Ef, 1, ; J (J ) Wprowadzenie do Mszy Êw. Ka dy Nowy Rok przepe nia wielka nadzieja. Z ufnoêcià patrzymy na dni, które sà przed nami. U progu tego Nowego Roku pami tajmy tak- e o sprawach zwiàzanych z trzeêwoêcià. Niech w tym nadchodzàcym czasie Bóg zsy a swoje obfite dary na tych, którzy pracujà na tym polu. Modlitwa wiernych Bóg sta si Cz owiekiem, aby ka dy z nas móg nazywaç si dzieckiem Bo ym, dlatego z wiarà i ufnoêcià proêmy o wszelkie potrzebne nam i naszej parafii aski. 1. Módlmy si za Ojca Êw. i ca y KoÊció Êw., aby w tym roku móg cieszyç si z pozyskania wielu nowych wyznawców. 2. Módlmy si za nasze rodziny, aby panowa a w nich atmosfera mi oêci i wzajemnego zrozumienia 3. Módlmy si za tych, którzy sà dobrowolnymi i ca kowitymi abstynentami, aby ich przyk ad pociàga innych 4. Módlmy si za wszystkich, którzy w tym czasie organizujà wesela bezalkoholowe, aby swoim Êrodowisku znaleêli naêladowców. 5. Módlmy si za matki oczekujàce potomstwa, aby dla dobra dzieci wyrzek y si wszystkich szkodliwych u ywek i napojów. Ojcze, oto my, Twoje dzieci, wo amy do Ciebie u poczàtku Nowego Roku o potrzebne aski. Zechciej nas wys uchaç w swoim mi osierdziu. Przez Chrystusa pana naszego. Propozycje og oszeƒ W tym czasie wielu z nas udaje si na ró ne towarzyskie spotkania. Starajmy si zachowywaç godnie, nie spo ywajàc napojów alkoholowych. Niech b dzie to wymowne Êwiadectwo naszej wiary.

9 XXXVIII Tydzieƒ Modlitw o trzeêwoêç narodu 6 12 lutego 2005 Has o: EUCHARYSTIA èród EM YCIA W TRZEèWOÂCI Niedziela 6 lutego 2005 r. Dzieƒ modlitw za podejmujàcych decyzj rezygnacji z u ywania napojów alkoholowych, kupowania ich i cz stowania nimi. Poniedzia ek 7 lutego 2005 r. Dzieƒ modlitw za rodziny alkoholików i pijaków. Wtorek 8 lutego 2005 r. Dzieƒ modlitw za nale àcych do ruchów, stowarzyszeƒ i pracujàcych w organizacjach apostolstwa trzeêwoêci Âroda 9 lutego 2005 r. (Popielec) Dzieƒ modlitw za uczestników spotkaƒ w grupach samopomocowych (AA, Al Anon, Al Ateen, DDA). Czwartek 10 lutego 2005 r. Dzieƒ modlitw za pracowników lecznictwa odwykowego i instytucji pracujàcych nad trzeêwoêcià narodu. Piàtek 11 lutego 2005 r. Dzieƒ modlitw za nauczycieli i wychowawców. Sobota 12 lutego 2005 r. Dzieƒ modlitw kap anów i Êwieckich aposto ów trzeêwoêci. 9

10 10 INSTRUKCJA DUSZPASTERSKA NA TYDZIE MODLITW O TRZEèWOÂå NARODU 1. Alkoholizm nale y dzisiaj do najwi kszych zagro eƒ moralnych naszego spo eczeƒstwa. Ju od 38 lat prze ywajàc na poczàtku Wielkiego Postu Tydzieƒ Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu, uêwiadamiamy sobie naszà odpowiedzialnoêç za zbawienie sióstr i braci uzale nionych od alkoholu. 2. TM o TN jest realizowany w ramach duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego, które stawia sobie na celu: a) wyrobienie u wiernych odpowiedniej postawy wobec alkoholików, b) wychowanie do trzeêwoêci, c) kszta towanie nowych obyczajów, d) osobisty przyk ad abstynencji i modlitwy, 3. Duszpasterstwo trzeêwoêciowe prowadzi si m.in. przez g oszenie kazaƒ, katechezy, nabo eƒstwa. 4. TM o TN jest tygodniem refleksji nad trzeêwym a zarazem radosnym sposobem sp dzania wolnego czasu (od ostatniej niedzieli karnawa u do Êrody popielcowej). Jest tej czasem modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadu ywajà napojów alkoholowych. (od Êrody popielcowej do I niedzieli Wielkiego Postu). 5. Aby dobrze prze yç TM o TN nale y w niedziel 6 lutego 2005 r. przygotowaç w koêciele stó, na którym nale y wy o yç Parafialnà Ksi g TrzeêwoÊci. Niech przy tym stole trzeêwoêci dy ur pe ni osoba cieszàca si du ym autorytetem religijnym i moralnym w parafii. 7. W niedziel i wszystkie dni TM o TN korzystamy z pomocy liturgicznych zawierajàcych WPROWADZENIE do liturgii i MODLITW WIER- NYCH. 8. W niedziel proponujemy nast pujàce og oszenie: Dzisiejszà niedzielà rozpoczynamy dni Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu. Jest w naszej tradycji, e Wielki Post prze ywamy podejmujàc ró nego rodzaju umartwienia. Mi dzy innymi wielu z nas rezygnuje z picia alkoholu, czy palenia tytoniu. Prosimy Was, abyêcie uzewn trznili to zobowiàzanie sk adajàc podpis w Ksi dze TrzeêwoÊci. Ci, którzy pijà, e w imi Chrystusa ukrzy owanego walczà ze swojà s aboêcià. Niepijàcy dajà Êwiadectwo, e ycie bez alkoholu mo e byç radosne i pe ne. Dlatego zach camy do uzewn trznienia swojego stylu ycia bez alkoholu, nawet tych, którzy kiedyê takie zobowiàzanie sk adali na ca e ycie. Jest to wasze ponowienie tych przyrzeczeƒ, a dla parafii Êwiadectwo, e sà wêród nas ludzie niepijàcy, ludzie traktujàcy powa nie Wielki Post, KoÊció i jego Pasterzy.

11 Przez abstynencj wielu do trzeêwoêci wszystkich Jako uczeƒ Chrystusa, majàc ÊwiadomoÊç moralnych i spo ecznych skutków picia alkoholu postanawiam podjàç dobrowolnie zobowiàzanie abstynencji od spo ywania napojów alkoholowych. Ponadto nie b d napojów alkoholowych kupowa, ani nikogo nimi cz stowa. Zobowiàzanie to podejmuj na okres WIELKIEGO POSTU (tj. od 6 lutego do 26 marca 2005 r.) w wiadomej sobie intencji i uzewn trzniam ni ej z o onym podpisem. 11

12 12 V NIEDZIELA ZWYK A 6 LUTEGO 2005 R. Czytania: Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5, Dzieƒ modlitw za podejmujàcych decyzj rezygnacji z u ywania napojów alkoholowych, kupowania ich i cz stowania nimi. Wprowadzenie do Mszy Âw. Rozpoczynajàc Ofiar Eucharystycznà, stajemy wobec Chrystusa, który daje ró ne powo ania. On powo a Aposto ów i daje nam ró ne zadania do wykonania. Dzisiejszà niedzielà rozpoczynamy 38 Tydzieƒ Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu. Bolesnà spraw zniewolenia Polaków przez alkohol polecamy dobroci Boga, oczekujàc od Niego pomocy i wsparcia dla naszych wysi ków. Bóg ofiarujàc swà ask i moc pos uguje si ludêmi. Dlatego proêmy Go, aby wzbudzi spoêród nas aposto ów trzeêwoêci, a tym, którzy ju trudzà si nad otrzeêwieniem Narodu da si i moc, aby nie zra ali si trudnoêciami, trwali na obranej drodze i znajdowali naêladowców. Na poczàtku Mszy Êw. przeproêmy Boga za naszà oboj tnoêç w obliczu tego wielkiego problemu narodu, za oêmieszanie niepijàcych i aposto ów trzeêwoêci, za brak chrzeêcijaƒskiej kultury trzeêwoêci w prze ywaniu sakramentów I Komunii Âw. i Ma eƒstwa, w miejscach pracy i wypoczynku. Kazanie Mojà si à Chrystus Eucharystyczny. Wprowadzenie. Rozpoczynamy po raz kolejny Tydzieƒ TrzeêwoÊci. Ile ju razy go prze- ywaliêmy, s yszeliêmy o nim w koêciele. A jednak wcià na nowo o pijanych ludziach s yszymy i mo e sami skutków alkoholizmu doêwiadczamy. W tym tygodniu nie mo emy mówiç tylko o tych, którzy pijà i ich rodzinach. Na ten problem musimy patrzeç szerzej i widzieç tak e m ode pokolenie zagro one przez fal szerzàcego si alkoholizmu. JesteÊmy wi c wezwani wszyscy, aby w tym Tygodniu polecaç Bogu sprawy zwiàzane z trzeêwoêcià i abstynencjà. I. Potrzeba autorytetu. Widzimy jak wokó nas zmienia si Êwiat. Cz sto s yszymy opinie, e ten wspó czesny Êwiat zmienia si o wiele szybciej ni ten sprzed kilkunastu czy kilku lat. Zapewne na te przyêpieszone zmiany ma wp yw wysoko rozwini ta technika. Powoduje ona, e Êwiat si skurczy. Sta si jak niektórzy okre- Êlajà globalnà wioskà. Zmiany dokonujàce si we wspó czesnym Êwiecie

13 dotyczà nie tylko wymiaru zewn trznego, ale wdzierajà si g boko do naszego myêlenia i zachowania. Przyk adem mo e byç upadek autorytetów. Kiedy mówimy o autorytecie zazwyczaj mamy na myêli osoby, które w naszym osobistym yciu lub yciu ca ych spo eczeƒstw odegra y wa nà rol. Pokaza y one jednoczeênie co w yciu powinno si liczyç. Niestety dzisiaj takie autorytety si oêmiesza lub odrzuca. Czy u dzisiejszej m odzie y nie dostrzegamy zanegowania tego typu autorytetów. M odzie wie lepiej, co i jak. Nie chce s uchaç rodziców i nauczycieli. Mo na powiedzieç, e dawniejszy model autorytetu od m odzie y czegoê wymaga, do czegoê jà wzywa. Te wzory zanik y. Na ich miejsce wszed konsumpcyjny styl ycie, a wraz z nim cz owiek sukcesu tzn. ktoê, kto osiàgnà sukces niezale nie jakimi metodami. Z problemem autorytetu spotykamy si tak e, gdy mówimy o potrzebie abstynencji we wspó czesnym Êwiecie. Je eli adna wa na osoba w yciu m odzie y nie jest abstynentem, to nie ma ona kogo naêladowaç. W zamian widzi, e jej idole to ludzie uzale nieni od narkotyków, alkoholu i innych u ywek. Rodzi si wi c pokusa naêladowania ich. I nie wystarczà tu ró ne akcje i zakazy. Potrzeba dziê autorytetów abstynentów, których m odzie zapragnie naêladowaç. Abstynencja jest czymê wymagajàcym i dlatego potrzeba takich ludzi, którzy powiedzà o tym i swoim yciem poka à jak ta cnota jest wa na i nadaje sens. II. Czego szukacie? (J 1,38) Z tym pytaniem zwróci si Jezus do uczniów, którzy szli za nim. Nie pytali Go o nic. Poszli za Nim na polecenie Jana dotychczasowego swojego nauczyciela. Pewnie szukali autorytetu, który pomóg by im rozpoznaç powo anie, rozwiàzaç wiele yciowych problemów. I dziê m odzi mimo tej zewn trznej skorupy odrzucenia szukajà wzorów. Nie zawsze umiejà w aêciwie wybraç. Cz sto to ich poszukiwanie odbywa si na Êlepo. Tak e potencjalne autorytety nie starajà si dorastaç do stawianych im wymogów. Np. ktoê, kto zakazuje palenia, sam si ga za chwil po papierosa. Oczywi- Êcie wie, ze to szkodzi i tak naucza, ale ju nie wprowadza tego w ycie. W przypadku autorytetu g oszona nauka musi iêç w parze z yciowymi zasadami. Trzeba umieç pociàgnàç za sobà innych. Aktualne jest wi c has o koêcielnej dzia alnoêci trzeêwoêciowej przez abstynencj wielu do trzeêwo- Êci wszystkich. III. Chrystus-moja si a i autorytet. Rodzi si wiec pytanie gdzie nale y szukaç autorytetu, a wraz z nim i si- y, która pomo e odnaleêç si w dzisiejszym Êwiecie. Dla cz owieka wierzàcego tym êród em si y jest Jezus Chrystus utajony w NajÊwi tszym Sakra- 13

14 mencie. Cz sto niestety o tym zapominamy. Wystarczy jednak popatrzeç na przyk ady Êwi tych, by zobaczyç, jak wiele si y czerpali oni z obcowania z Chrystusem Eucharystycznym. Ale nie tylko oni. Wielu tych którzy borykali si z problemem alkoholowym twierdzi, e droga ku dobremu zacz a si przy kratkach konfesjona u i przyj ciu Komunii Êw. Tak e ci którzy yjà w rodzinach z problemem alkoholowym opowiadajà, e gdyby nie systematyczna modlitwa i ycie sakramentami ju dawno za amaliby si pod ci - arem bólu i upokorzeƒ jakich doêwiadczali. Czy bólem nie jest pijacy syn, ojciec, brat, mà? W dzisiejszych czasach coraz cz Êciej i kobieta, która si ga po alkohol. Alkohol jest przyczynà wielu grzechów i zatracenia godno- Êci cz owieka. Ju Êw. Augustyn mówi o tym, e alkohol jest êród em ludzkich nieszcz Êç. Ludzie w swoim nieszcz Êciu cz sto pytajà o pomoc i sà gotowi wiele po- Êwi ciç, by takà pomoc otrzymaç. A wystarczy tak niewiele: udaç si do najbli szego koêcio a i zatopiç si w modlitwie przed Chrystusem. Do takiej postawy zach ca nas obecny rok poêwi cony Eucharystii. Ona jest êród em godnego ycia w trzeêwoêci. Starajmy si o tym pami taç i jak najcz Êciej prosiç Chrystusa o potrzebne aski, zw aszcza o to, byêmy dorastali do wymagaƒ i byli autorytetami dla najbli szego otoczenia. o. Krzysztof KoÊcielecki OFM Cap. Modlitwa wiernych Bo e, Stwórco nieba i ziemi, który pochylasz si nad naszymi troskami i problemami, wys uchaj tego, o co proszà Ci Twoi wierni 1. Panie, Ty jesteê Mi oêcià ogarnij nià wszystkich, którzy idà za Tobà zjednoczeni w KoÊciele Âwi tym. Ciebie prosimy 2. Panie, Ty jesteê. MàdroÊcià obdarz nià m odzie, aby umia a odkryç g bokie idea y, które nadadzà sens ich yciu. Ciebie prosimy 3. Panie, Ty jesteê Mocà udziel jej szczególnie wszystkim, którzy podejmujà decyzj rezygnacji z u ywania napojów alkoholowych, kupowania ich i cz stowania nimi. Ciebie prosimy 4. Panie, Ty jesteê Dobrocià daj jej doêwiadczyç ludziom szczególnie doêwiadczonym przez ycie: matkom, onom, m om, dzieciom alkoholików. Ciebie prosimy 5. Panie, Ty jesteê WiecznoÊcià naznacz nià wszystkich zmar ych, aby mogli cieszyç si radoêcià spotkania z Tobà. Ciebie prosimy 6. Panie, Ty jesteê Pokorà naucz nas wszystkich, obecnych na dzisiejszej Eucharystii rozpoczynajàcej Tydzieƒ Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu 14

15 swojej pokory, abyêmy zawsze szukali Twojej woli i jà wype niali. Ciebie prosimy Niezmierzony Panie, wierzymy, e Ty wiesz, czego nam potrzeba, i spe nisz nasze proêby, szczególnie o dar trzeêwoêci dla Polaków. Bàdê pochwalony przez wszystkie wieki wieków. Na rozes anie Dzisiejszà niedzielà rozpoczynamy dni Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu. Te ostatnie dni karnawa u, gdy niektórzy nadu ywajà alkoholu i od Ârody Popielcowej Wielki Post, okres pokuty prze yjmy podejmujàc ró nego rodzaju umartwienia. Wielu z nas rezygnuje z picia alkoholu, czy palenia tytoniu. Prosimy Was, abyêcie uzewn trznili to zobowiàzanie sk adajàc podpis w Ksi dze TrzeêwoÊci. Ci, którzy pijà, e w imi Chrystusa ukrzy owanego walczà ze swojà s aboêcià. Niepijàcy dajà Êwiadectwo, e ycie bez alkoholu mo e byç radosne i pe ne. Dlatego zach camy do uzewn trznienia swojego stylu ycia bez alkoholu, nawet tych, którzy kiedyê takie zobowiàzanie sk adali na ca e ycie. Jest to wasze ponowienie tych przyrzeczeƒ, a dla parafii Êwiadectwo, e sà wêród nas ludzie niepijàcy, ludzie traktujàcy powa nie Wielki Post, KoÊció i jego Pasterzy. * * * PONIEDZIA EK 7 LUTEGO 2005 R. Czytania: Rdz ; Mk 6, Dzieƒ powszedni Dzieƒ modlitw za rodziny alkoholików i pijaków. Wprowadzenie do Mszy Êw. Bóg pragnie nam pomagaç. Nigdy nie jesteêmy zostawieni sami sobie. Dzisiaj w Tygodniu Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu powierzmy Bogu rodziny pijaków i alkoholików. ProÊmy Boga tak bardzo pragniemy zdrowia i leczenia dla bliskiej nam osoby. Chcemy wszystko uczyniç, aby znaleêç pomoc u specjalistów choroby alkoholizmu. Chcemy z cierpliwoêcià stworzyç warunki, które pozwolà na przyj cie leczenia cia a i duszy. Chcemy z mi o- Êci wymagaç tego, co potrzebne, oraz unikaç litoêci, która bardziej niszczy ni buduje. Daj nam szacunek wobec tych, którzy sà chorzy, ochroƒ nas od wszelkich wyrazów osàdzania i pot piania. PrzeproÊmy Boga za brak serca dla rodzin pijaków i alkoholików. 15

16 Rozwa anie S uga Bo y Mateusz Talbot ( ) alkoholik, abstynent, pokutnik Wspominamy dzisiaj s ug Bo ego Mateusza Talbota, alkoholika. Przez 16 lat nadu ywa alkoholu. Ojciec jego, te alkoholik czyni starania by syn nie poszed jego Êladem. Jego wysi ki okaza y si daremne. Syn z zarobków nic prawie nie dawa na utrzymanie domowe, tylko przepija z kolegami. W czasie pijaƒstwa do koêcio a chodzi z nawyku, ale przez 3 lata nie przyst powa do sakramentów Êwi tych. Mimo kryzysu religijnego pozosta wierny wierze katolickiej. Po 16 latach nadu ywania alkoholu nastàpi prze- om. Modlitwy matki zosta y wys uchane. Gdy boleênie prze y lekcewa enie ze strony kolegów, postanowi z o yç Êlubowanie abstynencji. W 1884 roku wyspowiada si, z o y Êlubowanie ca kowitego unikania alkoholu i przyjà komuni Êw. Dotrzymanie Êlubowania abstynencji by o trudne. Po- àdanie alkoholu dr czy o go, ale podejmujàc prac nad sobà wytrwa 41 lat przy swoim bohaterskim przyrzeczeniu. Po pewnym czasie od podj cia decyzji o rezygnacji z alkoholu postanowi zrezygnowaç z palenia. Poniewa by nami tnym palaczem, rezygnacja z palenia by a dla niego szczególnie trudna. Nie chcia jednak byç skr powany wi zami adnej s aboêci, znalaz wi c si, aby zerwaç i ten ostatni aƒcuch. Bardzo prze ywa zmarnowane 16 lat ycia i dlatego rozpoczà surowe ycie pokutnika. PoÊci cz sto, d ugo i surowo. W niedziel np. jad dopiero oko o drugiej po po udniu, po powrocie z koêcio a. Jako murarz, a pó niej jako robotnik budowlany i transportowy wykonywa codziennie 10-godzinnà ci kà fizycznà prac. Pozwala sobie tylko na trzy godziny snu, od 11 wieczorem do 2 rano. W swojej postawie by prosty, naturalny. Mia pogodne usposobienie i poczucie humoru. Ch tnie przys uchiwa si weso ym historiom, a z dobrego artu Êmia si serdecznie. By gotowy pe niç wol Boga. Gdy mia mo liwoêç o eniç si i za o- yç rodzin, rozpoczà nowenn, aby wyraênie poznaç wol Bo à. Na modlitwie nabra przekonania, e zgodnie z wolà Boga powinien samotnie przejêç przez ycie. Zrezygnowa z ma eƒstwa, aby ca kowicie ofiarowaç swoje ycie Chrystusowi. Mateusz wzorowo wykonywa swojà prac, swoje obowiàzki. Czu si odpowiedzialny za losy przedsi biorstwa w którym pracowa. Rozpoczynajàc o godz. 6 rano prac szed na godz. 5 do koêcio a na Msz Êw. Gdy w 1892 roku Msza Êw. zosta a przeniesiona na godz i nie móg ju braç udzia u w niej przed rozpocz ciem pracy, zdecydowanie zrezygnowa z dotychczasowego zawodu murarza i przeniós si do wielkiej firmy handlu 16

17 drzewem, gdzie rozpoczyna prac o godz. 8 i dzi ki temu móg przed pracà byç na Mszy Êw. Na swoje utrzymanie wydawa niewiele z tego co zarobi, natomiast ca- à reszt ci ko zarobionego wynagrodzenia wydawa na cele dobroczynne. Szczególnie hojny by dla misji w Chinach. By cz owiekiem modlitwy. W tamtych czasach udzia w codziennej Mszy Êw. i regularne przyst powanie do komunii Êw. by o czymê niezwyk ym. B dàc w kosciele, modlàc si zawsze kl cza wyprostowany, bez oparcia. Stale by Êwiadom obecnoêci Bo ej. By czcicielem Matki Bo ej. Codziennie odmawia ró aniec. Du o czyta. Poza Pismem Êw. w jego bibliotece znalaz o si 90 ksià ek religijnych. Dla robotnika, który w okresie szkolnym zdoby zaledwie podstawowe wiadomoêci, by a to du a liczba. W biblioteczce by o równie 30 yciorysów Êwi tych. Specjalnie bliscy byli mu Êwi ci, którzy podobnie jak on grzeszyli w m odoêci, np. Ma gorzata z Kortony, Maria z Egiptu. Jego ycie Êwiadczy jak wa nà jest zasada: na popraw nigdy nie jest za póêno. opr. ks. Zbigniew Kaniecki Modlitwa wiernych Do Boga Ojca, który jest naszà mocà i tarczà, módlmy si wspólnie w intencjach KoÊcio a, Êwiata i naszych osobistych: 1. Módlmy si za KoÊció Êwi ty, aby spe ni o si w nim nieustanne uzdrowienie ludzkiego ducha. Ciebie prosimy 2. Módlmy si za ludzi chorych, aby potrafili swoje cierpienia ofiarowaç Bogu w intencji odnowy moralnej w naszej Ojczyênie. 3. Módlmy si za matki i ony alkoholików i pijaków, aby otrzyma y potrzebnà pomoc i doczeka y si dnia, gdy ich bliscy odzyskajà dar trzeêwoêci. Ciebie prosimy 4. Módlmy si za dzieci pokrzywdzone pijaƒstwem w asnych rodziców, aby wêród nas znalaz y dobroç, yczliwoêç i pomoc, których zabrak o w domu rodzinnym. Ciebie prosimy 5. Módlmy si za ludzi niezaradnych yciowo, aby w modlitwie odnaleêli pokój i rozwiàzanie swoich nie atwych problemów. Ciebie prosimy 6. Módlmy si za nas, tutaj zebranych, abyêmy w obecnym czasie zbli ali si jeszcze bardziej do Boga i do naszych bliênich. Ciebie prosimy Bo e, który z mi oêcià patrzysz na zebranà wokó Ciebie rodzin, wys uchaj naszych modlitw i daj nam serca nowe. Przez Chrystusa, Pana naszego. 17

18 Na rozes anie ProÊmy cz sto Boga modlitwà o pogod ducha: Bo e, u ycz, mi pogody ducha, abym godzi si z tym czego me mog zmieniç. Odwagi, abym zmienia to co mog zmieniç i màdroêci, abym odró nia jedno od drugiego. Na trudy ycia niech nam Bóg b ogos awi. 18 * * * WTOREK 8 LUTEGO 2005 R. Wspomnienie Êw. Hieronima Emilianiego, zakonnika Czytania: Rdz a; Mk 7,1-13. Dzieƒ modlitw za nale àcych do ruchów, stowarzyszeƒ i pracujàcych w organizacjach apostolstwa trzeêwoêci Wprowadzenie do Mszy Êw. Jak e cz sto usprawiedliwiamy picie alkoholu tradycjà. Zw aszcza teraz, gdy koƒczy si karnawa, mo na us yszeç takie stwierdzenia: wszyscy dzisiaj pijà, musia em wypiç, nie wypada odmówiç, trzeba postawiç. Stajemy cz sto przed wyborem, albo prawo Bo e albo ludzkie tradycje. Pro- Êmy Boga, abyêmy nie dali si podporzàdkowaç tradycji ludzkiej, gdy jest z a, a mieli si i odwag zmieniaç oblicze tej ziemi, kszta tujàc nowy obyczaj, polegajàcy na mo liwoêci odmówienia picia alkoholu bez obawy obra- enia kogokolwiek: obyczaj nowej kultury, kultury trzeêwoêci. W sposób szczególny polecajmy tych, którzy w àczajà si do stowarzyszeƒ, bractw czy innych organizacji, aby czyniç dobro. Za to, e nie zawsze byliêmy wierni prawu Bo emu, za oêmieszanie niepijàcych a tak e nale àcych do wspólnot apostolstwa trzeêwoêci, przepro- Êmy teraz Boga. Rozwa anie Krzysztof Pep awski ( ) aposto trzeêwoêci Urodzi si na terenie parafii Sulerzy k. Ciechanowa w roku Szko Powszechnà ukoƒczy w rodzinnym Chotumiu. Póêniej ucz szcza do ciechanowskiego gimnazjum. Po wojnie by krótko nauczycielem w Chotumiu. Wielu jego kolegów, o nierzy AK, zgin o w czasie II wojny Êwiatowej. Pami ta o nich. Chcia, aby m ode pokolenie widzia o w ich yciu wzór dla siebie. Od lat m odoêci porusza si na wózku inwalidzkim naznaczony stygmatem cierpienia. Traktowa to jako swoje powo anie. Mimo to w kontak-

19 cie ze zmar ym wiele osób znajdowa o pociech i pokrzepienie, wychodzili ubogaceni. Potrafi on bowiem dostrzec dobro w ka dym cz owieku. Nigdy o nikim nie mówi êle. Gdy w jego obecnoêci próbowano mówiç êle o kimkolwiek, widaç by o na jego twarzy cierpienie. Umia zawsze znaleêç s owa usprawiedliwienia. By cz owiekiem ywej, g bokiej wiary, zatroskanym o KoÊció i Ojczyzn. Ubolewa nad z em, które w dzisiejszych czasach si dzieje. Jako misj swego ycia obra, odczyta dzia alnoêç zmierzajàcà do ograniczenia spo ycia alkoholu przez rodaków. Bra udzia w nabo eƒstwach w intencji trzeêwoêci Narodu, w pielgrzymkach do Niepokalanowa, by cz onkiem Krucjaty Wyzwolenia Cz owieka i Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzale nionym i ich Rodzinom Filadelfia. Nale a do wspólnoty Êw. Jana Chrzciciela przy swojej parafii. Swojà abstynencjà odpowiedzia na apel Episkopatu: Przez abstynencj wielu do trzeêwoêci wszystkich. Pisa : Jestem dobrowolnym abstynentem, a pragnieniem mego ycia jest przeciwdzia anie cierpieniu, przygniatajàcemu wi kszà cz Êç naszego spo eczeƒstwa, cierpieniu niezrozumia emu i chyba najbardziej okrutnemu, bo wywo ujàcemu wêród otoczenia zgorszenie i odraz, zamiast mi osiernego wspó czucia. Si czerpa z Eucharystii. Komunia Êw. by a dla niego codziennym pokarmem. Napisa wiele apeli, rozwa aƒ i modlitw, które by y odmawiane m.in. w ciechanowskiej farze, podczas nabo eƒstw do Matki Boskiej Nieustajàcej Pomocy UroczystoÊci pogrzebowe odby y si 5 paêdziernika 1998 r. w parafialnym koêciele pw. Mi osierdzia Bo ego w Ciechanowie. Po Mszy Êw. trumn przewieziono do rodzinnej parafii i spoczà na sulerzyskim cmentarzu obok swoich rodziców. Na temat duszpasterstwa i apostolstwa trzeêwoêci. Mówi : Skuteczne przeciwdzia anie nie mog o dotychczas zaistnieç, poniewa przyczyna zjawiska nie jest okreêlona, a mo e chroniona. GorliwoÊç o dom twój po era mnie (Ps 69,10) te s owa Pisma Êw. oddajà najlepiej ca e jego zaanga- owanie o dobro KoÊcio a i Ojczyzny. Pyta : Czy normalnym spo eczeƒstwem jest spo eczeƒstwo, w którym prawie 2 miliony ludzi cierpi na nieuleczalnà chorob? Czy uczciwym jest pomniejszanie tego zjawiska i nazywanie go marginesowym? Czy uczciwym jest, gdy tragedi uzale nienia nazywa si pokàtnie problemem z piciem alkoholu? Czy uczciwym jest ignorowanie, przemilczanie i ukrywanie wiedzy prawdy o alkoholu? Czy moralnie oboj tne jest spo ywanie umiarkowane alkoholu w rodzinie alkoholika trzeêwego, albo w towarzystwie czy Êrodowisku osób uzale nionych lub m odzie y? Czy rozkosze wszystkich szcz Êliwych konsumentów alkoholu mogà zrównowa yç tragedi jednego uzale nienia cz owieka, któremu alkohol zabra wszystkie wartoêci duchowe i materialne? Pisa te : Uczest- 19

20 ników samopomocowego ruchu «Anonimowych Alkoholików» uwa am za pozbawionych faryzeizmu, najbardziej wiarygodnych Êwiadków, mogàcych bez ob udy i obawy przed konsekwencjami oceniç sytuacj i si gnàç po skuteczne Êrodki. Ju sama akceptacja i praktykowanie abstynencji, czyli postawy jeszcze niepopularnej w naszym narodzie, Êwiadczy o prawdziwej odwadze i determinacji dajàcej gwarancj powodzenia. Taki by Krzysztof Pep awski. Aposto trzeêwoêci. Abstynent. Cz owiek, który swojà modlitwà i dobrym s owem pomóg wielu ludziom. Ufam, e u Ojca w niebie wspiera prace apostolstwa trzeêwoêci. Ks. Zbigniew Kaniecki Modlitwa wiernych Âwiadectwo naszej wierze dajemy codziennym yciem. ProÊmy Pana o ask ywej wiary, byêmy nie czcili Boga tylko wargami, lecz sercem swym byli blisko Niego. 1. Módlmy si za ca y KoÊció Bo y, by kierowany przez Ojca Êwi tego, umacnia w Êwiecie wiar chrzeêcijaƒskà i obyczaje zgodne z przykazaniami Bo ymi. Ciebie prosimy 2. Módlmy si za Ojca Âwi tego, biskupów i kap anów, za biskupa naszego., aby prowadzili wiernych drogà prawdy i mi oêci nie kierujàc si wzgl dami ludzkimi i otrzymali od Boga ask zdrowia i rado- Êci. Ciebie prosimy 3. Módlmy si za wspólnoty ró aƒcowe i ko a ywego ró aƒca, aby towarzyszy y swojà modlitwà tym, którzy prze ywajà problemy z nadu ywaniem alkoholu, ich rodzinom i wszystkim, którzy nie potrafià czy te nie chcà si modliç. Ciebie prosimy 4. Módlmy si za wszystkich dobrowolnych abstynentów, aby ich przyk ad pociàga innych do ycia bez alkoholu. Ciebie prosimy 5. Módlmy si za wszystkie ruchy, stowarzyszenia i organizacje apostolstwa trzeêwoêci, aby nale àcy do nich oddawali siebie na s u b Bogu w kszta towaniu cnoty trzeêwoêci potrzebnej do zbawienia i otrzymali od Boga moc i radoêç na tej drodze ycia. Ciebie prosimy 6. Módlmy si za siebie wzajemnie, abyêmy wprowadzajàc nowe obyczaje w àczali si w trosk KoÊcio a o trzeêwoêç w Polsce. Ciebie prosimy Bo e, z Twojej woli w onie Maryi Panny Twój Syn Jednorodzony sta si cz owiekiem, aby przez Krzy poprowadziç nas do chwa y zmartwychwstania, wspieraj nas ustawicznie swojà askà na drodze ycia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. 20

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III s. Agata Trzaska KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III TEMAT: Powołanie do życia konsekrowanego co to takiego? ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE 1. Cele katechetyczne wymagania ogólne Uczeń uświadamia sobie kim

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska Nawracać się 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu Modlitwa małżeńska Wspólnota Ruchu Światło - Życie On Jest (www.onjest.pl) marzec 2013 Opracowanie: Monika Mosior/ Jerzy Prokopiuk Modlitwa małżeńska

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r.

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Rozkład materiału dla kl. 2 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Kochamy Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW W PARAFII ŚW. JÓZEFA W TCZEWIE (2015/2016) KS. PRAŁAT ANTONI DUNAJSKI PROBOSZCZ dyżur: w piątek, dzień wolny: środa Kierowanie całością prac duszpasterskich i administracyjnych

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

================================================

================================================ Barbara Jańczuk Święta i uroczystości październikowe.1 Moja modlitwa różańcowa......2 Rok Eucharystii..3 Wydarzenia z życia świętych......5 Pośmiejmy się....6 ================================================

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY Prezydent Miasta Legionowo zamówił badania dotyczące postaw młodzieży legionowskiej wobec uzależnień. Koordynatorem tego projektu jest Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych. Badań dokonała Pracownia

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części:

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: ü Modlitwa (także z dziećmi i wstawiennicza), ü Formacja z dzieleniem, ü Agapa (na początku lub na końcu spotkania). Każda z tych części jest ważna, nie pomijajmy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły.

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2014/2015 TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. CELE EWALUACJI: 1. Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon Opiekunowie: mgr Aneta Wróbel/ mgr Joanna Baran I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Temat: Św. Bernadetta Soubirous.

Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Kazanie ze spotkania młodych 11 października 2014r. Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Wiara otwiera nam drogę do Bożej rodziny, tworząc duchową rodzinę. "Błogosławione łono które Cię nosiło". Pan Jezus

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia z Rybna

Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia z Rybna Siostry z Rybna, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Siostry Służebnice Bożego Miłosierdzia Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego jest katolickim zgromadzeniem zakonnym żeńskim, założonym

Bardziej szczegółowo

Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI

Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI I Wstęp Celem programu pt. Wychowanie do Ŝycia w rodzinie jest przedstawienie całościowego spojrzenia na seksualność człowieka. Obejmuje ono nie tylko

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Venusian Script Collection of Texts Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Zbiór tekstów Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIII/104/2015 z dnia 29.12.2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

I. Trwamy w nauce Jezusa i na modlitwie

I. Trwamy w nauce Jezusa i na modlitwie I. Trwamy w nauce i na modlitwie 2 3 4 5 6 Uczeń opowiada, kim chciałby zostać jako dorosły i wykonuje na ten temat rysunek Uczeń koloruje dzwon i mówi, do czego wzywa jego dźwięk w niedzielę Uczeń podpisuje

Bardziej szczegółowo

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE BIULETYN N S Z Z S O L I DA R N O Ś Ć K W B KO N I N Do użytku wewnętrznego Biuletyn Nr 77 SIERPIEŃ 2012 Data wydania 30.08.2012 R. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. /bł. Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Ocenia się wiedzę

Bardziej szczegółowo

Katechumenat rodzinny

Katechumenat rodzinny Katechumenat rodzinny W ramach realizowania tematu roku "Deuterokatechumenat" proponujemy do ewentualnego wykorzystania konspekty spotkań kręgu związane z katechumenatem rodzinnym. Pytania i sugestie z

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! स म गल भव młodej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 młodej parze Wszystkiego

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Susan Elliot-Wright Jak radzić sobie z przemocą emocjonalną Przetrwać i wyzdrowieć Tytuł oryginału: Overcoming emotional abuse Survive and heal First published in Great Britain in 2007 by Sheldon Press

Bardziej szczegółowo

WIECZÓR JANA PAWŁA II

WIECZÓR JANA PAWŁA II WIECZÓR JANA PAWŁA II Spotkanie w rodzinach i kościołach kwiecień 2011 70 GŁOS PAPIEŻA: (nagranie 1.mp3 Kalwaria Zebrzydowska 7.06.1979): Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Wiersze Pana JANA KUCHTY

Wiersze Pana JANA KUCHTY Słowo wstępne W lutym 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu wraz z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczęła cykl Spotkań z Poezją. Spotkania odbywają

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S T A W I E N I E

P R Z E D S T A W I E N I E P R Z E D S T A W I E N I E O TEMATYCE BOśONARODZENIOWEJ JA TAKśE PÓJDĘ DO TEJ STAJENKI opracowanie: Krystyna Kwiatkowska Występują: Narrator, Anioł, Dziecko, Pasterz, Król, Józef, Maryja, Jezus, Jacuś,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus nas zaprasza II. Drogowskazy do nieba 1. Posiada

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

III MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

III MODLITWA EUCHARYSTYCZNA 64 MSZA MDBO III MODLITWA EUCHARYSTYCZNA Kap an z roz onymi r kami mówi: GC Zaprawd, wi ty jeste, Bo e, * i s usznie Ci s awi wszelkie stworzenie, * bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Na podstawie: 1 art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym Dla pierwszych chrześcijan Duch Święty nie był abstrakcją ale Osobą, która obdarza nowym życiem, siłą, odwagą i entuzjazmem. I tak naprawdę nic się nie zmieniło. Bóg udziela nam dzisiaj obiecanego Ducha,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy pracownicy szkoły.

ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy pracownicy szkoły. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI Z UCZNIAMI PALĄCYMI PAPIEROSY POD HASŁEM PALĄCY - NIE MYŚLI, MYŚLĄCY - NIE PALI CEL: 1. Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły wobec uczniów sięgających

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo