APOSTO TRZEèWOÂCI. Vademecum duszpasterstwa trzeêwoêci. ZESPÓ APOSTOLSTWA TRZEèWOÂCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APOSTO TRZEèWOÂCI. Vademecum duszpasterstwa trzeêwoêci. ZESPÓ APOSTOLSTWA TRZEèWOÂCI"

Transkrypt

1 APOSTO TRZEèWOÂCI Vademecum duszpasterstwa trzeêwoêci ZESPÓ APOSTOLSTWA TRZEèWOÂCI przy Konferencji Episkopatu Polski 2005

2 Opracowa Zespó : ks. Jan Gomó ka, ks. Zbigniew Kaniecki (red. odp.), O. Krzysztof KoÊcielecki OFM Cap., Aneta Krysiak, Danuta Paw owska, S awomir Podlaski, Barbara Sowiƒska, Wanda Âniegocka, ks. Jaros aw Tomaszewski, Ma gorzata Tomczak, Lena Wójcik, Regina Ziarko-Podlaska, Zofia Ziarko Adres do korespondencji: Ks. Zbigniew Kaniecki Ul. Krzywa P ock tel. (024) lub kom Projekt ok adki i plakatu na XXXVIII TMoTN 2005: Ma gorzata Tomczak Wydawca: P ocki Instytut Wydawniczy Pl. Narutowicza P ock tel. (0-24) Druk: APOSTOLICUM Wydawnictwo Ksi y Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla ul. Wilcza 8, Zàbki tel. (0-22) , 11; fax (0-22) ISBN

3 S owo Ks. Bpa Antoniego Dydycza Przewodniczàcego Zespo u Apostolstwa TrzeêwoÊci przy Konferencji Episkopatu Polski ZOSTA Z NAMI, PANIE! Jest wiele sytuacji w yciu ludzkim, które w jakiejê mierze przypominajà nam zachowanie si dwóch uczniów ewangelicznych, uchodzàcych z Jerozolimy z obawy przed przeêladowaniem. I niemal zawsze w tego rodzaju okolicznoêciach pojawia si Chrystus jako Dobry Pasterz, zatroskany o ka dà ludzkà osob. Nie wszyscy jednak sà w stanie odkryç obecnoêç Zbawiciela, wczeêniej kierujàc doƒ jak e prostà i serdecznà proêb : Zostaƒ z nami, Panie ( k 24, 29). Ale te nie powinniêmy si l kaç, nie nale y popadaç w panik. Nawet wtedy, kiedy strach da o sobie znaç, jest w nas i przy nas KtoÊ, kto nam pomo e! Nie zapominajmy o tym. Wypada, abyêmy o tym mocno pami tali. W sposób szczególny powinniêmy o tym mówiç wszystkim, którzy cierpià jakiekolwiek uzale nienie. Czy nie wià e si ono z takà lub innà dezercjà? Cz owiek ucieka od rodziny, od Êrodowiska, od pracy, wreszcie od siebie samego. I popada w niewol. Podczas tej ucieczki obawia si spotkania z kimkolwiek. I jak mu o tym mówiç, eby jednak otworzy oczy i spostrzeg Tego, który jest przy nim? Co zrobiç, aby go przekonaç, eby chcia si zatrzymaç przy Tym, który chce byç w nim? Jan Pawe II og aszajàc Rok Eucharystii pragnie nam wszystkim dopomóc w odczytywaniu obecnoêci Jezusa Chrystusa. Zach ca równie wszystkich, aby si Syna Bo ego nie l kali, eby Go prosili o pozostanie z nimi. Papie zna dobrze k opoty i zmagania wspó czesnego cz owieka. Dostrzega jego uzale nienia i szamotanin. W LiÊcie Apostolskim Zostaƒ z nami, Panie napisa : Na naszej drodze pe nej pytaƒ, nieraz tak e bolesnych rozczarowaƒ, Boski W drowiec nadal przy àcza si do nas i nam towarzyszy, prowadzàc nas przez wyjaênianie Pism do zrozumienia Bo ych tajemnic ( 2). 3

4 Nadchodzi kolejny rok naszej pracy nad sobà i razem z innymi ludêmi, aby jak najskuteczniej przyczyniç si do otrzeêwienia naszego Narodu, do otrzeêwienia cz owieka. Temu celowi ma s u yç nowy tom duszpasterskiego Vademecum Jego treêci wyp ywajà z tego, co mówi Papie. Jego pomoc ma zmierzaç ku temu, abyêmy byli w stanie nadal podà aç za sugestiami Nast pcy Êw. Piotra. Chodzi przecie o to, abyêmy doszli do celu. Niech nas prowadzi dalej Jan Pawe II: Kiedy spotkanie staje si pe ne, miejsce Êwiat a S owa zajmuje Êwiat o p ynàce z «Chleba ycia», przez które Chrystus wype nia w najdoskonalszy sposób swà obietnic, e «b dzie z nami przez wszystkie dni, a do skoƒczenia Êwiata» (por. Mt 28, 20). Pami tajmy o tym. Naprawd, dzi ki Eucharystii, nikt z nas nie jest sam! + A. P. Dydycz Biskup Drohiczyƒski Drohiczyn, 8. XII r., UroczystoÊç Niepokalanego Pocz cia NMP 4

5 Podstawowe za o enia duszpasterstwa trzeêwoêci Misja zbawcza KoÊcio a dotyczy tak wiecznoêci cz owieka, jak i pe ni jego rozwoju doczesnego. Nadu ywanie alkoholu uniemo liwia taki rozwój cz owieka na ziemi oraz ycie w mi oêci, prawdzie i wolnoêci. Z tego wzgl du staje si powa nà przeszkodà na drodze do zbawienia. W Polsce istnieje wiele dramatycznych problemów osobistych, rodzinnych i spo ecznych, b dàcych konsekwencjà nadu ywania alkoholu. KoÊció w Polsce, Êwiadom zagro eƒ wynikajàcych z nadu ywania napojów alkoholowych, podejmowa i podejmuje dzia ania duszpasterskie w celu rozwijania i ugruntowania cnoty trzeêwoêci w Narodzie oraz w celu niesienia pomocy tym, którzy sà zagro eni lub cierpià na skutek problemów alkoholowych. Ka dy cz owiek ma moralny wynikajàcy z prawa Bo ego i naturalnego obowiàzek ycia w trzeêwoêci. Istotà cnoty trzeêwoêci zawartej w kardynalnej cnocie umiarkowania jest odpowiedzialna postawa wobec napojów alkoholowych, wyra ajàca si w korzystaniu z nich zgodnie z rozumem i wiarà /zob. KKK 1804/. W odniesieniu do dzieci i m odzie y cnota trzeêwoêci oznacza ca kowità abstynencj. W odniesieniu do doros ych oznacza abstynencj lub spo ywanie alkoholu w niewielkich iloêciach. Przeciwne cnoty trzeêwoêci jest ka de nadu ycie alkoholu. Jego konsekwencjà staje si najcz Êciej alkoholizm, czyli chorobliwe uzale nienie od alkoholu. Zespó Apostolstwa TrzeêwoÊci przy Konferencji Episkopatu Polski 5

6 Leksykon KoÊcio a Katolickiego w Polsce o duszpasterstwie trzeêwoêci Duszpasterstwo ma dwa nurty: pomoc alkoholikom i propagowanie cnoty trzeêwoêci. Ruch trzeêwoêciowy zosta zapoczàtkowany w pierwszej po owie XIX w. W 1947 r. biskupi wydali list O pijaƒstwie, a w 1953 r. Prymas Stefan Wyszyƒski Zarzàdzeniem w sprawie walki o cnot trzeêwo- Êci rozpoczà konsekwentnà, zorganizowanà prac w skali ca ego kraju. Praca nad trzeêwoêcià odbywa si w parafiach. W Wielki Post i Adwent wierni sà zach cani do powstrzymania si od alkoholu, podejmowania wyrzeczeƒ za grzechy pijaƒstwa i modlitwy o trzeêwoêç. W sierpniu (Miesiàcu Abstynencji) w koêcio ach czytany jest list pasterski na temat trzeêwoêci, a od ostatniej niedzieli karnawa u do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu obchodzony jest Tydzieƒ Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu. Dzieci przyst pujàce do Pierwszej Komunii Êwi tej i bierzmowana m odzie sk adajà przyrzeczenia abstynenckie. W niektórych diecezjach organizuje si specjalne rekolekcje, misje, pielgrzymki i modlitewne czuwania poêwi cone trzeêwoêci. W Zakroczymiu odbywajà si szkolenia i rekolekcje dla osób zaanga owanych w apostolstwo. W trzecià niedziel czerwca ma miejsce ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa TrzeêwoÊci na Jasnà Gór. Osobami uzale nionymi zajmuje si kilkanaêcie oêrodków w Polsce, które wspó pracujà z grupami samopomocowymi (AA, Al-Anon, Al-Ateen). Najwi kszy z nich to kapucyƒski OÊrodek Apostolstwa TrzeêwoÊci im. o. Benignusa Sosnowskiego w Zakroczymiu. Najwi ksze spotkania, skupiajàce po kilkanaêcie tysi cy alkoholików, odbywajà si w czerwcu na Jasnej Górze i w lipcu w sanktuarium Matki Bo ej Bolesnej w Licheniu, a tamtejsze Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzale nionym udzieli o od 1991 r., ok. 22 tys. porad. Duszpasterstwo wydaje dwumiesi cznik Trzeêwymi bàdêcie i Vademecum duszpasterza trzeêwoêci - Aposto TrzeêwoÊci. [Leksykon KoÊcio a Katolickiego w Polsce. Warszawa s. 36.] 6

7 POMOCE LITURGICZNE I NIEDZIELA ADWENTU R. Czytania: Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44 Wprowadzenie do Mszy Êw. Nowy rok liturgiczny jest dla nas zach tà do rozpocz cia na nowo wysi ku prze amywania w sobie tego wszystkiego co pochodzi od starego cz owieka. To tak e okazja do podj cia w Adwencie na nowo zobowiàzaƒ abstynenckich. ProÊmy dobrego Boga abyêmy w czasie tej Mszy Êw. w aêciwie odczytali czym jest aska ca kowitej abstynencji. Modlitwa wiernych ProÊmy Chrystusa, który przyszed na ziemi, aby uwolniç nas z jarzma grzechu i szatana o wszystkie potrzebne aski. 1. Za KoÊció Êw. i jego pasterzy, aby wiernie stali na stra y depozytu wiary. 2. Za Ojca Êw., aby skutecznie przybli a Chrystusa wspó czesnemu Êwiatu. 3. Za tych, którzy podejmujà w tym czasie trud ycia w trzeêwoêci, aby cieszyli si zrozumieniem najbli szych. 4. Za wszystkich, którzy trwajà w zniewoleniu alkoholowym, aby w tym Êwi tym czasie wrócili na drog trzeêwoêci. 5. Za nas samych, by czas Adwentu by czasem trzeêwego przygotowania na spotkanie z Chrystusem. Bo e, który jesteê Panem czasu, przemiƒ nasze serca na mi e Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Propozycje og oszeƒ Zach camy wszystkich parafian, aby w tym czasie Adwentu zechcieli podjàç dobrowolnà ofiar wyrzekajàc si picia wszelkich napojów alkoholowych. B dzie to widomy znak naszego przygotowania na spotkanie z Chrystusem narodzonym w betlejemskiej stajence. 7

8 Propozycja wpisu do Parafialnej Ksi gi TrzeêwoÊci Tam, gdzie zawodzà wszelkie Êrodki medyczne, konieczne jest odwo anie si do abstynencji. Bp Antoni P. Dydycz Jako uczeƒ Chrystusa, majàc ÊwiadomoÊç moralnych i spo ecznych skutków picia alkoholu postanawiam podjàç dobrowolnie zobowiàzanie abstynencji od spo ywania napojów alkoholowych. Ponadto nie b d napojów alkoholowych kupowa, ani nikogo nimi cz stowa. Zobowiàzanie to podejmuj na okres Adwentu 2004 (tj. od do r.) w wiadomej sobie intencji i uzewn trzniam ni ej z o onym podpisem. 8 I NIEDZIELA STYCZNIA R. II Niedziela po Narodzeniu Paƒskim. Czytania: Syr 24, ; Ef, 1, ; J (J ) Wprowadzenie do Mszy Êw. Ka dy Nowy Rok przepe nia wielka nadzieja. Z ufnoêcià patrzymy na dni, które sà przed nami. U progu tego Nowego Roku pami tajmy tak- e o sprawach zwiàzanych z trzeêwoêcià. Niech w tym nadchodzàcym czasie Bóg zsy a swoje obfite dary na tych, którzy pracujà na tym polu. Modlitwa wiernych Bóg sta si Cz owiekiem, aby ka dy z nas móg nazywaç si dzieckiem Bo ym, dlatego z wiarà i ufnoêcià proêmy o wszelkie potrzebne nam i naszej parafii aski. 1. Módlmy si za Ojca Êw. i ca y KoÊció Êw., aby w tym roku móg cieszyç si z pozyskania wielu nowych wyznawców. 2. Módlmy si za nasze rodziny, aby panowa a w nich atmosfera mi oêci i wzajemnego zrozumienia 3. Módlmy si za tych, którzy sà dobrowolnymi i ca kowitymi abstynentami, aby ich przyk ad pociàga innych 4. Módlmy si za wszystkich, którzy w tym czasie organizujà wesela bezalkoholowe, aby swoim Êrodowisku znaleêli naêladowców. 5. Módlmy si za matki oczekujàce potomstwa, aby dla dobra dzieci wyrzek y si wszystkich szkodliwych u ywek i napojów. Ojcze, oto my, Twoje dzieci, wo amy do Ciebie u poczàtku Nowego Roku o potrzebne aski. Zechciej nas wys uchaç w swoim mi osierdziu. Przez Chrystusa pana naszego. Propozycje og oszeƒ W tym czasie wielu z nas udaje si na ró ne towarzyskie spotkania. Starajmy si zachowywaç godnie, nie spo ywajàc napojów alkoholowych. Niech b dzie to wymowne Êwiadectwo naszej wiary.

9 XXXVIII Tydzieƒ Modlitw o trzeêwoêç narodu 6 12 lutego 2005 Has o: EUCHARYSTIA èród EM YCIA W TRZEèWOÂCI Niedziela 6 lutego 2005 r. Dzieƒ modlitw za podejmujàcych decyzj rezygnacji z u ywania napojów alkoholowych, kupowania ich i cz stowania nimi. Poniedzia ek 7 lutego 2005 r. Dzieƒ modlitw za rodziny alkoholików i pijaków. Wtorek 8 lutego 2005 r. Dzieƒ modlitw za nale àcych do ruchów, stowarzyszeƒ i pracujàcych w organizacjach apostolstwa trzeêwoêci Âroda 9 lutego 2005 r. (Popielec) Dzieƒ modlitw za uczestników spotkaƒ w grupach samopomocowych (AA, Al Anon, Al Ateen, DDA). Czwartek 10 lutego 2005 r. Dzieƒ modlitw za pracowników lecznictwa odwykowego i instytucji pracujàcych nad trzeêwoêcià narodu. Piàtek 11 lutego 2005 r. Dzieƒ modlitw za nauczycieli i wychowawców. Sobota 12 lutego 2005 r. Dzieƒ modlitw kap anów i Êwieckich aposto ów trzeêwoêci. 9

10 10 INSTRUKCJA DUSZPASTERSKA NA TYDZIE MODLITW O TRZEèWOÂå NARODU 1. Alkoholizm nale y dzisiaj do najwi kszych zagro eƒ moralnych naszego spo eczeƒstwa. Ju od 38 lat prze ywajàc na poczàtku Wielkiego Postu Tydzieƒ Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu, uêwiadamiamy sobie naszà odpowiedzialnoêç za zbawienie sióstr i braci uzale nionych od alkoholu. 2. TM o TN jest realizowany w ramach duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego, które stawia sobie na celu: a) wyrobienie u wiernych odpowiedniej postawy wobec alkoholików, b) wychowanie do trzeêwoêci, c) kszta towanie nowych obyczajów, d) osobisty przyk ad abstynencji i modlitwy, 3. Duszpasterstwo trzeêwoêciowe prowadzi si m.in. przez g oszenie kazaƒ, katechezy, nabo eƒstwa. 4. TM o TN jest tygodniem refleksji nad trzeêwym a zarazem radosnym sposobem sp dzania wolnego czasu (od ostatniej niedzieli karnawa u do Êrody popielcowej). Jest tej czasem modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadu ywajà napojów alkoholowych. (od Êrody popielcowej do I niedzieli Wielkiego Postu). 5. Aby dobrze prze yç TM o TN nale y w niedziel 6 lutego 2005 r. przygotowaç w koêciele stó, na którym nale y wy o yç Parafialnà Ksi g TrzeêwoÊci. Niech przy tym stole trzeêwoêci dy ur pe ni osoba cieszàca si du ym autorytetem religijnym i moralnym w parafii. 7. W niedziel i wszystkie dni TM o TN korzystamy z pomocy liturgicznych zawierajàcych WPROWADZENIE do liturgii i MODLITW WIER- NYCH. 8. W niedziel proponujemy nast pujàce og oszenie: Dzisiejszà niedzielà rozpoczynamy dni Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu. Jest w naszej tradycji, e Wielki Post prze ywamy podejmujàc ró nego rodzaju umartwienia. Mi dzy innymi wielu z nas rezygnuje z picia alkoholu, czy palenia tytoniu. Prosimy Was, abyêcie uzewn trznili to zobowiàzanie sk adajàc podpis w Ksi dze TrzeêwoÊci. Ci, którzy pijà, e w imi Chrystusa ukrzy owanego walczà ze swojà s aboêcià. Niepijàcy dajà Êwiadectwo, e ycie bez alkoholu mo e byç radosne i pe ne. Dlatego zach camy do uzewn trznienia swojego stylu ycia bez alkoholu, nawet tych, którzy kiedyê takie zobowiàzanie sk adali na ca e ycie. Jest to wasze ponowienie tych przyrzeczeƒ, a dla parafii Êwiadectwo, e sà wêród nas ludzie niepijàcy, ludzie traktujàcy powa nie Wielki Post, KoÊció i jego Pasterzy.

11 Przez abstynencj wielu do trzeêwoêci wszystkich Jako uczeƒ Chrystusa, majàc ÊwiadomoÊç moralnych i spo ecznych skutków picia alkoholu postanawiam podjàç dobrowolnie zobowiàzanie abstynencji od spo ywania napojów alkoholowych. Ponadto nie b d napojów alkoholowych kupowa, ani nikogo nimi cz stowa. Zobowiàzanie to podejmuj na okres WIELKIEGO POSTU (tj. od 6 lutego do 26 marca 2005 r.) w wiadomej sobie intencji i uzewn trzniam ni ej z o onym podpisem. 11

12 12 V NIEDZIELA ZWYK A 6 LUTEGO 2005 R. Czytania: Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5, Dzieƒ modlitw za podejmujàcych decyzj rezygnacji z u ywania napojów alkoholowych, kupowania ich i cz stowania nimi. Wprowadzenie do Mszy Âw. Rozpoczynajàc Ofiar Eucharystycznà, stajemy wobec Chrystusa, który daje ró ne powo ania. On powo a Aposto ów i daje nam ró ne zadania do wykonania. Dzisiejszà niedzielà rozpoczynamy 38 Tydzieƒ Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu. Bolesnà spraw zniewolenia Polaków przez alkohol polecamy dobroci Boga, oczekujàc od Niego pomocy i wsparcia dla naszych wysi ków. Bóg ofiarujàc swà ask i moc pos uguje si ludêmi. Dlatego proêmy Go, aby wzbudzi spoêród nas aposto ów trzeêwoêci, a tym, którzy ju trudzà si nad otrzeêwieniem Narodu da si i moc, aby nie zra ali si trudnoêciami, trwali na obranej drodze i znajdowali naêladowców. Na poczàtku Mszy Êw. przeproêmy Boga za naszà oboj tnoêç w obliczu tego wielkiego problemu narodu, za oêmieszanie niepijàcych i aposto ów trzeêwoêci, za brak chrzeêcijaƒskiej kultury trzeêwoêci w prze ywaniu sakramentów I Komunii Âw. i Ma eƒstwa, w miejscach pracy i wypoczynku. Kazanie Mojà si à Chrystus Eucharystyczny. Wprowadzenie. Rozpoczynamy po raz kolejny Tydzieƒ TrzeêwoÊci. Ile ju razy go prze- ywaliêmy, s yszeliêmy o nim w koêciele. A jednak wcià na nowo o pijanych ludziach s yszymy i mo e sami skutków alkoholizmu doêwiadczamy. W tym tygodniu nie mo emy mówiç tylko o tych, którzy pijà i ich rodzinach. Na ten problem musimy patrzeç szerzej i widzieç tak e m ode pokolenie zagro one przez fal szerzàcego si alkoholizmu. JesteÊmy wi c wezwani wszyscy, aby w tym Tygodniu polecaç Bogu sprawy zwiàzane z trzeêwoêcià i abstynencjà. I. Potrzeba autorytetu. Widzimy jak wokó nas zmienia si Êwiat. Cz sto s yszymy opinie, e ten wspó czesny Êwiat zmienia si o wiele szybciej ni ten sprzed kilkunastu czy kilku lat. Zapewne na te przyêpieszone zmiany ma wp yw wysoko rozwini ta technika. Powoduje ona, e Êwiat si skurczy. Sta si jak niektórzy okre- Êlajà globalnà wioskà. Zmiany dokonujàce si we wspó czesnym Êwiecie

13 dotyczà nie tylko wymiaru zewn trznego, ale wdzierajà si g boko do naszego myêlenia i zachowania. Przyk adem mo e byç upadek autorytetów. Kiedy mówimy o autorytecie zazwyczaj mamy na myêli osoby, które w naszym osobistym yciu lub yciu ca ych spo eczeƒstw odegra y wa nà rol. Pokaza y one jednoczeênie co w yciu powinno si liczyç. Niestety dzisiaj takie autorytety si oêmiesza lub odrzuca. Czy u dzisiejszej m odzie y nie dostrzegamy zanegowania tego typu autorytetów. M odzie wie lepiej, co i jak. Nie chce s uchaç rodziców i nauczycieli. Mo na powiedzieç, e dawniejszy model autorytetu od m odzie y czegoê wymaga, do czegoê jà wzywa. Te wzory zanik y. Na ich miejsce wszed konsumpcyjny styl ycie, a wraz z nim cz owiek sukcesu tzn. ktoê, kto osiàgnà sukces niezale nie jakimi metodami. Z problemem autorytetu spotykamy si tak e, gdy mówimy o potrzebie abstynencji we wspó czesnym Êwiecie. Je eli adna wa na osoba w yciu m odzie y nie jest abstynentem, to nie ma ona kogo naêladowaç. W zamian widzi, e jej idole to ludzie uzale nieni od narkotyków, alkoholu i innych u ywek. Rodzi si wi c pokusa naêladowania ich. I nie wystarczà tu ró ne akcje i zakazy. Potrzeba dziê autorytetów abstynentów, których m odzie zapragnie naêladowaç. Abstynencja jest czymê wymagajàcym i dlatego potrzeba takich ludzi, którzy powiedzà o tym i swoim yciem poka à jak ta cnota jest wa na i nadaje sens. II. Czego szukacie? (J 1,38) Z tym pytaniem zwróci si Jezus do uczniów, którzy szli za nim. Nie pytali Go o nic. Poszli za Nim na polecenie Jana dotychczasowego swojego nauczyciela. Pewnie szukali autorytetu, który pomóg by im rozpoznaç powo anie, rozwiàzaç wiele yciowych problemów. I dziê m odzi mimo tej zewn trznej skorupy odrzucenia szukajà wzorów. Nie zawsze umiejà w aêciwie wybraç. Cz sto to ich poszukiwanie odbywa si na Êlepo. Tak e potencjalne autorytety nie starajà si dorastaç do stawianych im wymogów. Np. ktoê, kto zakazuje palenia, sam si ga za chwil po papierosa. Oczywi- Êcie wie, ze to szkodzi i tak naucza, ale ju nie wprowadza tego w ycie. W przypadku autorytetu g oszona nauka musi iêç w parze z yciowymi zasadami. Trzeba umieç pociàgnàç za sobà innych. Aktualne jest wi c has o koêcielnej dzia alnoêci trzeêwoêciowej przez abstynencj wielu do trzeêwo- Êci wszystkich. III. Chrystus-moja si a i autorytet. Rodzi si wiec pytanie gdzie nale y szukaç autorytetu, a wraz z nim i si- y, która pomo e odnaleêç si w dzisiejszym Êwiecie. Dla cz owieka wierzàcego tym êród em si y jest Jezus Chrystus utajony w NajÊwi tszym Sakra- 13

14 mencie. Cz sto niestety o tym zapominamy. Wystarczy jednak popatrzeç na przyk ady Êwi tych, by zobaczyç, jak wiele si y czerpali oni z obcowania z Chrystusem Eucharystycznym. Ale nie tylko oni. Wielu tych którzy borykali si z problemem alkoholowym twierdzi, e droga ku dobremu zacz a si przy kratkach konfesjona u i przyj ciu Komunii Êw. Tak e ci którzy yjà w rodzinach z problemem alkoholowym opowiadajà, e gdyby nie systematyczna modlitwa i ycie sakramentami ju dawno za amaliby si pod ci - arem bólu i upokorzeƒ jakich doêwiadczali. Czy bólem nie jest pijacy syn, ojciec, brat, mà? W dzisiejszych czasach coraz cz Êciej i kobieta, która si ga po alkohol. Alkohol jest przyczynà wielu grzechów i zatracenia godno- Êci cz owieka. Ju Êw. Augustyn mówi o tym, e alkohol jest êród em ludzkich nieszcz Êç. Ludzie w swoim nieszcz Êciu cz sto pytajà o pomoc i sà gotowi wiele po- Êwi ciç, by takà pomoc otrzymaç. A wystarczy tak niewiele: udaç si do najbli szego koêcio a i zatopiç si w modlitwie przed Chrystusem. Do takiej postawy zach ca nas obecny rok poêwi cony Eucharystii. Ona jest êród em godnego ycia w trzeêwoêci. Starajmy si o tym pami taç i jak najcz Êciej prosiç Chrystusa o potrzebne aski, zw aszcza o to, byêmy dorastali do wymagaƒ i byli autorytetami dla najbli szego otoczenia. o. Krzysztof KoÊcielecki OFM Cap. Modlitwa wiernych Bo e, Stwórco nieba i ziemi, który pochylasz si nad naszymi troskami i problemami, wys uchaj tego, o co proszà Ci Twoi wierni 1. Panie, Ty jesteê Mi oêcià ogarnij nià wszystkich, którzy idà za Tobà zjednoczeni w KoÊciele Âwi tym. Ciebie prosimy 2. Panie, Ty jesteê. MàdroÊcià obdarz nià m odzie, aby umia a odkryç g bokie idea y, które nadadzà sens ich yciu. Ciebie prosimy 3. Panie, Ty jesteê Mocà udziel jej szczególnie wszystkim, którzy podejmujà decyzj rezygnacji z u ywania napojów alkoholowych, kupowania ich i cz stowania nimi. Ciebie prosimy 4. Panie, Ty jesteê Dobrocià daj jej doêwiadczyç ludziom szczególnie doêwiadczonym przez ycie: matkom, onom, m om, dzieciom alkoholików. Ciebie prosimy 5. Panie, Ty jesteê WiecznoÊcià naznacz nià wszystkich zmar ych, aby mogli cieszyç si radoêcià spotkania z Tobà. Ciebie prosimy 6. Panie, Ty jesteê Pokorà naucz nas wszystkich, obecnych na dzisiejszej Eucharystii rozpoczynajàcej Tydzieƒ Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu 14

15 swojej pokory, abyêmy zawsze szukali Twojej woli i jà wype niali. Ciebie prosimy Niezmierzony Panie, wierzymy, e Ty wiesz, czego nam potrzeba, i spe nisz nasze proêby, szczególnie o dar trzeêwoêci dla Polaków. Bàdê pochwalony przez wszystkie wieki wieków. Na rozes anie Dzisiejszà niedzielà rozpoczynamy dni Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu. Te ostatnie dni karnawa u, gdy niektórzy nadu ywajà alkoholu i od Ârody Popielcowej Wielki Post, okres pokuty prze yjmy podejmujàc ró nego rodzaju umartwienia. Wielu z nas rezygnuje z picia alkoholu, czy palenia tytoniu. Prosimy Was, abyêcie uzewn trznili to zobowiàzanie sk adajàc podpis w Ksi dze TrzeêwoÊci. Ci, którzy pijà, e w imi Chrystusa ukrzy owanego walczà ze swojà s aboêcià. Niepijàcy dajà Êwiadectwo, e ycie bez alkoholu mo e byç radosne i pe ne. Dlatego zach camy do uzewn trznienia swojego stylu ycia bez alkoholu, nawet tych, którzy kiedyê takie zobowiàzanie sk adali na ca e ycie. Jest to wasze ponowienie tych przyrzeczeƒ, a dla parafii Êwiadectwo, e sà wêród nas ludzie niepijàcy, ludzie traktujàcy powa nie Wielki Post, KoÊció i jego Pasterzy. * * * PONIEDZIA EK 7 LUTEGO 2005 R. Czytania: Rdz ; Mk 6, Dzieƒ powszedni Dzieƒ modlitw za rodziny alkoholików i pijaków. Wprowadzenie do Mszy Êw. Bóg pragnie nam pomagaç. Nigdy nie jesteêmy zostawieni sami sobie. Dzisiaj w Tygodniu Modlitw o TrzeêwoÊç Narodu powierzmy Bogu rodziny pijaków i alkoholików. ProÊmy Boga tak bardzo pragniemy zdrowia i leczenia dla bliskiej nam osoby. Chcemy wszystko uczyniç, aby znaleêç pomoc u specjalistów choroby alkoholizmu. Chcemy z cierpliwoêcià stworzyç warunki, które pozwolà na przyj cie leczenia cia a i duszy. Chcemy z mi o- Êci wymagaç tego, co potrzebne, oraz unikaç litoêci, która bardziej niszczy ni buduje. Daj nam szacunek wobec tych, którzy sà chorzy, ochroƒ nas od wszelkich wyrazów osàdzania i pot piania. PrzeproÊmy Boga za brak serca dla rodzin pijaków i alkoholików. 15

16 Rozwa anie S uga Bo y Mateusz Talbot ( ) alkoholik, abstynent, pokutnik Wspominamy dzisiaj s ug Bo ego Mateusza Talbota, alkoholika. Przez 16 lat nadu ywa alkoholu. Ojciec jego, te alkoholik czyni starania by syn nie poszed jego Êladem. Jego wysi ki okaza y si daremne. Syn z zarobków nic prawie nie dawa na utrzymanie domowe, tylko przepija z kolegami. W czasie pijaƒstwa do koêcio a chodzi z nawyku, ale przez 3 lata nie przyst powa do sakramentów Êwi tych. Mimo kryzysu religijnego pozosta wierny wierze katolickiej. Po 16 latach nadu ywania alkoholu nastàpi prze- om. Modlitwy matki zosta y wys uchane. Gdy boleênie prze y lekcewa enie ze strony kolegów, postanowi z o yç Êlubowanie abstynencji. W 1884 roku wyspowiada si, z o y Êlubowanie ca kowitego unikania alkoholu i przyjà komuni Êw. Dotrzymanie Êlubowania abstynencji by o trudne. Po- àdanie alkoholu dr czy o go, ale podejmujàc prac nad sobà wytrwa 41 lat przy swoim bohaterskim przyrzeczeniu. Po pewnym czasie od podj cia decyzji o rezygnacji z alkoholu postanowi zrezygnowaç z palenia. Poniewa by nami tnym palaczem, rezygnacja z palenia by a dla niego szczególnie trudna. Nie chcia jednak byç skr powany wi zami adnej s aboêci, znalaz wi c si, aby zerwaç i ten ostatni aƒcuch. Bardzo prze ywa zmarnowane 16 lat ycia i dlatego rozpoczà surowe ycie pokutnika. PoÊci cz sto, d ugo i surowo. W niedziel np. jad dopiero oko o drugiej po po udniu, po powrocie z koêcio a. Jako murarz, a pó niej jako robotnik budowlany i transportowy wykonywa codziennie 10-godzinnà ci kà fizycznà prac. Pozwala sobie tylko na trzy godziny snu, od 11 wieczorem do 2 rano. W swojej postawie by prosty, naturalny. Mia pogodne usposobienie i poczucie humoru. Ch tnie przys uchiwa si weso ym historiom, a z dobrego artu Êmia si serdecznie. By gotowy pe niç wol Boga. Gdy mia mo liwoêç o eniç si i za o- yç rodzin, rozpoczà nowenn, aby wyraênie poznaç wol Bo à. Na modlitwie nabra przekonania, e zgodnie z wolà Boga powinien samotnie przejêç przez ycie. Zrezygnowa z ma eƒstwa, aby ca kowicie ofiarowaç swoje ycie Chrystusowi. Mateusz wzorowo wykonywa swojà prac, swoje obowiàzki. Czu si odpowiedzialny za losy przedsi biorstwa w którym pracowa. Rozpoczynajàc o godz. 6 rano prac szed na godz. 5 do koêcio a na Msz Êw. Gdy w 1892 roku Msza Êw. zosta a przeniesiona na godz i nie móg ju braç udzia u w niej przed rozpocz ciem pracy, zdecydowanie zrezygnowa z dotychczasowego zawodu murarza i przeniós si do wielkiej firmy handlu 16

17 drzewem, gdzie rozpoczyna prac o godz. 8 i dzi ki temu móg przed pracà byç na Mszy Êw. Na swoje utrzymanie wydawa niewiele z tego co zarobi, natomiast ca- à reszt ci ko zarobionego wynagrodzenia wydawa na cele dobroczynne. Szczególnie hojny by dla misji w Chinach. By cz owiekiem modlitwy. W tamtych czasach udzia w codziennej Mszy Êw. i regularne przyst powanie do komunii Êw. by o czymê niezwyk ym. B dàc w kosciele, modlàc si zawsze kl cza wyprostowany, bez oparcia. Stale by Êwiadom obecnoêci Bo ej. By czcicielem Matki Bo ej. Codziennie odmawia ró aniec. Du o czyta. Poza Pismem Êw. w jego bibliotece znalaz o si 90 ksià ek religijnych. Dla robotnika, który w okresie szkolnym zdoby zaledwie podstawowe wiadomoêci, by a to du a liczba. W biblioteczce by o równie 30 yciorysów Êwi tych. Specjalnie bliscy byli mu Êwi ci, którzy podobnie jak on grzeszyli w m odoêci, np. Ma gorzata z Kortony, Maria z Egiptu. Jego ycie Êwiadczy jak wa nà jest zasada: na popraw nigdy nie jest za póêno. opr. ks. Zbigniew Kaniecki Modlitwa wiernych Do Boga Ojca, który jest naszà mocà i tarczà, módlmy si wspólnie w intencjach KoÊcio a, Êwiata i naszych osobistych: 1. Módlmy si za KoÊció Êwi ty, aby spe ni o si w nim nieustanne uzdrowienie ludzkiego ducha. Ciebie prosimy 2. Módlmy si za ludzi chorych, aby potrafili swoje cierpienia ofiarowaç Bogu w intencji odnowy moralnej w naszej Ojczyênie. 3. Módlmy si za matki i ony alkoholików i pijaków, aby otrzyma y potrzebnà pomoc i doczeka y si dnia, gdy ich bliscy odzyskajà dar trzeêwoêci. Ciebie prosimy 4. Módlmy si za dzieci pokrzywdzone pijaƒstwem w asnych rodziców, aby wêród nas znalaz y dobroç, yczliwoêç i pomoc, których zabrak o w domu rodzinnym. Ciebie prosimy 5. Módlmy si za ludzi niezaradnych yciowo, aby w modlitwie odnaleêli pokój i rozwiàzanie swoich nie atwych problemów. Ciebie prosimy 6. Módlmy si za nas, tutaj zebranych, abyêmy w obecnym czasie zbli ali si jeszcze bardziej do Boga i do naszych bliênich. Ciebie prosimy Bo e, który z mi oêcià patrzysz na zebranà wokó Ciebie rodzin, wys uchaj naszych modlitw i daj nam serca nowe. Przez Chrystusa, Pana naszego. 17

18 Na rozes anie ProÊmy cz sto Boga modlitwà o pogod ducha: Bo e, u ycz, mi pogody ducha, abym godzi si z tym czego me mog zmieniç. Odwagi, abym zmienia to co mog zmieniç i màdroêci, abym odró nia jedno od drugiego. Na trudy ycia niech nam Bóg b ogos awi. 18 * * * WTOREK 8 LUTEGO 2005 R. Wspomnienie Êw. Hieronima Emilianiego, zakonnika Czytania: Rdz a; Mk 7,1-13. Dzieƒ modlitw za nale àcych do ruchów, stowarzyszeƒ i pracujàcych w organizacjach apostolstwa trzeêwoêci Wprowadzenie do Mszy Êw. Jak e cz sto usprawiedliwiamy picie alkoholu tradycjà. Zw aszcza teraz, gdy koƒczy si karnawa, mo na us yszeç takie stwierdzenia: wszyscy dzisiaj pijà, musia em wypiç, nie wypada odmówiç, trzeba postawiç. Stajemy cz sto przed wyborem, albo prawo Bo e albo ludzkie tradycje. Pro- Êmy Boga, abyêmy nie dali si podporzàdkowaç tradycji ludzkiej, gdy jest z a, a mieli si i odwag zmieniaç oblicze tej ziemi, kszta tujàc nowy obyczaj, polegajàcy na mo liwoêci odmówienia picia alkoholu bez obawy obra- enia kogokolwiek: obyczaj nowej kultury, kultury trzeêwoêci. W sposób szczególny polecajmy tych, którzy w àczajà si do stowarzyszeƒ, bractw czy innych organizacji, aby czyniç dobro. Za to, e nie zawsze byliêmy wierni prawu Bo emu, za oêmieszanie niepijàcych a tak e nale àcych do wspólnot apostolstwa trzeêwoêci, przepro- Êmy teraz Boga. Rozwa anie Krzysztof Pep awski ( ) aposto trzeêwoêci Urodzi si na terenie parafii Sulerzy k. Ciechanowa w roku Szko Powszechnà ukoƒczy w rodzinnym Chotumiu. Póêniej ucz szcza do ciechanowskiego gimnazjum. Po wojnie by krótko nauczycielem w Chotumiu. Wielu jego kolegów, o nierzy AK, zgin o w czasie II wojny Êwiatowej. Pami ta o nich. Chcia, aby m ode pokolenie widzia o w ich yciu wzór dla siebie. Od lat m odoêci porusza si na wózku inwalidzkim naznaczony stygmatem cierpienia. Traktowa to jako swoje powo anie. Mimo to w kontak-

19 cie ze zmar ym wiele osób znajdowa o pociech i pokrzepienie, wychodzili ubogaceni. Potrafi on bowiem dostrzec dobro w ka dym cz owieku. Nigdy o nikim nie mówi êle. Gdy w jego obecnoêci próbowano mówiç êle o kimkolwiek, widaç by o na jego twarzy cierpienie. Umia zawsze znaleêç s owa usprawiedliwienia. By cz owiekiem ywej, g bokiej wiary, zatroskanym o KoÊció i Ojczyzn. Ubolewa nad z em, które w dzisiejszych czasach si dzieje. Jako misj swego ycia obra, odczyta dzia alnoêç zmierzajàcà do ograniczenia spo ycia alkoholu przez rodaków. Bra udzia w nabo eƒstwach w intencji trzeêwoêci Narodu, w pielgrzymkach do Niepokalanowa, by cz onkiem Krucjaty Wyzwolenia Cz owieka i Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzale nionym i ich Rodzinom Filadelfia. Nale a do wspólnoty Êw. Jana Chrzciciela przy swojej parafii. Swojà abstynencjà odpowiedzia na apel Episkopatu: Przez abstynencj wielu do trzeêwoêci wszystkich. Pisa : Jestem dobrowolnym abstynentem, a pragnieniem mego ycia jest przeciwdzia anie cierpieniu, przygniatajàcemu wi kszà cz Êç naszego spo eczeƒstwa, cierpieniu niezrozumia emu i chyba najbardziej okrutnemu, bo wywo ujàcemu wêród otoczenia zgorszenie i odraz, zamiast mi osiernego wspó czucia. Si czerpa z Eucharystii. Komunia Êw. by a dla niego codziennym pokarmem. Napisa wiele apeli, rozwa aƒ i modlitw, które by y odmawiane m.in. w ciechanowskiej farze, podczas nabo eƒstw do Matki Boskiej Nieustajàcej Pomocy UroczystoÊci pogrzebowe odby y si 5 paêdziernika 1998 r. w parafialnym koêciele pw. Mi osierdzia Bo ego w Ciechanowie. Po Mszy Êw. trumn przewieziono do rodzinnej parafii i spoczà na sulerzyskim cmentarzu obok swoich rodziców. Na temat duszpasterstwa i apostolstwa trzeêwoêci. Mówi : Skuteczne przeciwdzia anie nie mog o dotychczas zaistnieç, poniewa przyczyna zjawiska nie jest okreêlona, a mo e chroniona. GorliwoÊç o dom twój po era mnie (Ps 69,10) te s owa Pisma Êw. oddajà najlepiej ca e jego zaanga- owanie o dobro KoÊcio a i Ojczyzny. Pyta : Czy normalnym spo eczeƒstwem jest spo eczeƒstwo, w którym prawie 2 miliony ludzi cierpi na nieuleczalnà chorob? Czy uczciwym jest pomniejszanie tego zjawiska i nazywanie go marginesowym? Czy uczciwym jest, gdy tragedi uzale nienia nazywa si pokàtnie problemem z piciem alkoholu? Czy uczciwym jest ignorowanie, przemilczanie i ukrywanie wiedzy prawdy o alkoholu? Czy moralnie oboj tne jest spo ywanie umiarkowane alkoholu w rodzinie alkoholika trzeêwego, albo w towarzystwie czy Êrodowisku osób uzale nionych lub m odzie y? Czy rozkosze wszystkich szcz Êliwych konsumentów alkoholu mogà zrównowa yç tragedi jednego uzale nienia cz owieka, któremu alkohol zabra wszystkie wartoêci duchowe i materialne? Pisa te : Uczest- 19

20 ników samopomocowego ruchu «Anonimowych Alkoholików» uwa am za pozbawionych faryzeizmu, najbardziej wiarygodnych Êwiadków, mogàcych bez ob udy i obawy przed konsekwencjami oceniç sytuacj i si gnàç po skuteczne Êrodki. Ju sama akceptacja i praktykowanie abstynencji, czyli postawy jeszcze niepopularnej w naszym narodzie, Êwiadczy o prawdziwej odwadze i determinacji dajàcej gwarancj powodzenia. Taki by Krzysztof Pep awski. Aposto trzeêwoêci. Abstynent. Cz owiek, który swojà modlitwà i dobrym s owem pomóg wielu ludziom. Ufam, e u Ojca w niebie wspiera prace apostolstwa trzeêwoêci. Ks. Zbigniew Kaniecki Modlitwa wiernych Âwiadectwo naszej wierze dajemy codziennym yciem. ProÊmy Pana o ask ywej wiary, byêmy nie czcili Boga tylko wargami, lecz sercem swym byli blisko Niego. 1. Módlmy si za ca y KoÊció Bo y, by kierowany przez Ojca Êwi tego, umacnia w Êwiecie wiar chrzeêcijaƒskà i obyczaje zgodne z przykazaniami Bo ymi. Ciebie prosimy 2. Módlmy si za Ojca Âwi tego, biskupów i kap anów, za biskupa naszego., aby prowadzili wiernych drogà prawdy i mi oêci nie kierujàc si wzgl dami ludzkimi i otrzymali od Boga ask zdrowia i rado- Êci. Ciebie prosimy 3. Módlmy si za wspólnoty ró aƒcowe i ko a ywego ró aƒca, aby towarzyszy y swojà modlitwà tym, którzy prze ywajà problemy z nadu ywaniem alkoholu, ich rodzinom i wszystkim, którzy nie potrafià czy te nie chcà si modliç. Ciebie prosimy 4. Módlmy si za wszystkich dobrowolnych abstynentów, aby ich przyk ad pociàga innych do ycia bez alkoholu. Ciebie prosimy 5. Módlmy si za wszystkie ruchy, stowarzyszenia i organizacje apostolstwa trzeêwoêci, aby nale àcy do nich oddawali siebie na s u b Bogu w kszta towaniu cnoty trzeêwoêci potrzebnej do zbawienia i otrzymali od Boga moc i radoêç na tej drodze ycia. Ciebie prosimy 6. Módlmy si za siebie wzajemnie, abyêmy wprowadzajàc nowe obyczaje w àczali si w trosk KoÊcio a o trzeêwoêç w Polsce. Ciebie prosimy Bo e, z Twojej woli w onie Maryi Panny Twój Syn Jednorodzony sta si cz owiekiem, aby przez Krzy poprowadziç nas do chwa y zmartwychwstania, wspieraj nas ustawicznie swojà askà na drodze ycia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. 20

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800.

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. CZAS WALKI DUCHOWEJ Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. rocznicy urodzin b. Salomei. Jest

Bardziej szczegółowo

Księdza Biskupa dr Wojciecha Polaka

Księdza Biskupa dr Wojciecha Polaka Serdeczne gratulacje z okazji wyboru Księdza Biskupa dr Wojciecha Polaka na Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski z yczeniami Bo ego b ogos awieƒstwa i zapewnieniem o modlitwie dzi kujàc za dotychczasowà

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Męczeńskie Sanktuarium Narodu

Męczeńskie Sanktuarium Narodu Teologia Polityczna 3/2005 2006 Papie i polityka Pawe Kowal Jan O dakowski Męczeńskie Sanktuarium Narodu Powstanie Warszawskie w wypowiedziach Jana Pawła II Nie sposób zrozumieç tego miasta, Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho Zgromadzenie celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko Naj wi tsze Serce Jezusa - ród o wi to ci kap anów ks. Jan Socho 6CZERWIEC 20 / (752) / ROK LXV / CENA 4,50 Z / ISSN 1231-7543 CZERWIEC 20 TEMAT MIESI

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA 30 CZERWCA PONIEDZIA EK 2 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 123 (15673) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC ceg a klinkier dachówka p ytka elew. posadzka schody parapety Warszawa, ul. gi 1 (na ty ach TESCO) tel. 722 06 55; 664 31 55; fax 722 08 42 www.keramik.pl; e-mail: keramik@keramik.pl zaprawy kleje GABINET

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA AL-AHSA ISLAMIC CENTER Przekład: Monika Meziani ~ 0 ~ PRZEDMOWA Chrze cija stwo i islam to dwie wielkie religie na wiecie, ka da z nich ma ponad miliard

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark. Wi kszoêç ludzi naszej cywilizacji, tych, którzy uwa ajà siebie za Êwiat ych - nie odczuwa jednak potrzeby osobistego wnikania w cokolwiekowi Êwiatli ograniczajà si do sceptycznych uêmiechów - to jest

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Litwa ocala a, jednak ucierpia a

Litwa ocala a, jednak ucierpia a WTOREK 16 STYCZNIA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 10 (15560 ) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Skutki wichury odczuwalne w ca ej Europie Litwa ocala

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç?

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? Wirusowe zapalenie wàtroby fakty i mity o mo liwoêciach zaka enia Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? 6 18 10 8 20 Spis treâci ABC PACJENTA 4 Czym jest

Bardziej szczegółowo