AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I NAUK O ZDROWIU. Renata Miszczuk PRZYCZYNY WCZESNEJ INICJACJI NARKOTYKOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I NAUK O ZDROWIU. Renata Miszczuk PRZYCZYNY WCZESNEJ INICJACJI NARKOTYKOWEJ"

Transkrypt

1 AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I NAUK O ZDROWIU Kierunek: Pedagogika Specjalność: Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna Renata Miszczuk PRZYCZYNY WCZESNEJ INICJACJI NARKOTYKOWEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Teresy Gizy KIELCE 2002

2 Wstęp 3 Cześć I Wybrane zagadnienia teoretyczne Rozdział 1. Wyjaśnienia podstawowych pojęć 6 Rozdział 2. Uwarunkowania narkomanii Przyczyny tkwiące w środowisku wychowawczym Zagrożenia ekologiczno - cywilizacyjne Zagrożenia w środowisku rod/innym l l 2. l.3. Zagrożenia w środowisku szkolnym l Zagrożenia w grupach rówieśniczych Przyczyny tkwiące w osobowości człowieka Patologiczne cechy osobowości Lękliwość i nieufność Utrata sensu życia 18 Rozdział 3. Profilaktyka narkomanii Charakterystyka profilaktyki Profilaktyka pierwszorzędowa Profilaktyka drugorzędowa Profilaktyka trzeciorzędowa 24 Cześć II Badania własne Rozdział 1. Metodologia badań diagnostycznych Przedmiot. cele i typ badań 27 Problem i hipotezy badawcze 28 Zmienne i ich wskaźniki 29 Metody. techniki, narzędzia badawcze Charakterystyka badanej grupy 33 Rozdział 2. Analiza i wnioski / badań indywidualnych Przypadków 33 Rozdział 3. Przyczyny wczesnej inicjacji narkotykowej wśród młodzieży szkól podstawowych wyniki z badań ankietowych znajomość podstawowych pojęć związanych z narkomanki 36

3 3.2. Związek miedzy sytuacją rodzinną a wczesną inicjacją narkotykowa, Związek miedzy sytuacją szkolną a wczesną inicjacją narkotykową Związek między grupą rówieśnic/ą a wczesną inicjacją narkotykową Związek między profilaktyką a wczesną inicjacją narkotykową Analiza i wnioski z badań ankietowych 43 Zakończenie 47 Bibliografia 49

4 Wstęp Do napisania pracy o narkomanii skłonił mnie fakt. iż jest jedną z największych współczesnych plag wysoko rozwiniętych społeczeństw. Mimo prób podjętych przez, specjalistów z wielu dziedzin. brakuje przekonujących uzasadnień przyczyn rozmiarów tej tragedii. Trudno znaleźć odpowiedź, dlaczego miliony ludzi, ludzi młodych, wpada w nałóg, z którego tak trudno się uwolnić'? Dlaczego liczba osób uzależnionych rośnie, chociaż \\ przeszłości narkotyki nie stanowiły aż tak wielkiego problemu, a były znane, dostępne i stosowane od tysiącleci? Narkomania to problem globalny. Od drugiej połowy lal 60 tych zjawisko stało się coraz bardziej powszechne, głównie w środowiskach młodzieży. W Polsce do niedawna nie mówiło się oficjalnie na ten lemat. Według władz naszego kraju u nas ten problem nie istniał byliśmy nim nie skażeni. Teraz ujawniane są liczby statystyczne obrazujące rozwój zjawiska. Dzisiaj narkomania nie jest już problemem dotyczącym wąskiej grupy osób. Każdy z nas dziś. jutro, pojutrze może spotkać osobę uzależnioną lub podejmującą pierwsze próby kontaktu z narkotykami. Obejmuje ona swoimi mackami" w ściśle przemyślany sposób swoje coraz młodsze ofiary. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z zagrożeń płynących z faktu zażywania środków odurzających, Ciekawi świata i pragnący nowych wrażeń wpadają w pułapkę narkotyków. Praca, którą przedstawiam podzielona jest na dwie części. W części pierwszej zajmuję się analiza wybranych problemów teoretycznych. Opisuję kolejno pojęcia związane z narkomanią i uwarunkowania narkomanii. Przedstawiam kolejno przyczyny tkwiące w środowisku wychowawczym człowieka (zagrożenia ekologiczno cywilizacyjne, zagrożenia w środowisku rodzinnym, w środowisku szkolnym oraz zagrożenia tkwiące w grupach rówieśniczych) oraz przyczyny tkwiące w jego osobowości (patologiczne cechy osobowości, lękliwość i nieufność oraz utrata sensu życia). Ostatnim zagadnieniem teoretycznym jest opis profilaktyki narkomanii. Część drugą zaczęłam od przedstawienia zagadnienia metodologii badań (problemów i hipotez, zmiennych oraz ich wskaźników, metod, technik i narzędzi badawczych oraz charakterystyki badanej grupy). Następnie zaprezentowałam wyniki badań własnych, które uzyskałam za pomocą kwestionariusza wywiadu i kwestionariusza ankiety. Praca zakończona jest wnioskami, które nasunęły mi się po przeprowadzonych badaniach, Załączyłam także

5 bibliografią. w której umieściłam literaturę, z której korzystałam przy pisaniu pracy. Wyrażam nadzieje, ze w takiej formie prezentowana praca pozwoli na zrealizowanie celów badawczych, które w niej przyjęłam.

6 CZĘŚĆ I WYBRANE ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

7 Rozdział 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć. Pojęcia związane z narkomanią. Punktem wyjścia do dalszych analiz teoretycznych i empirycznych będzie wyjaśnienie kilku podstawowych pojęć, które są podstawowe dla prowadzonych badań. Na wstępie chciałabym zaznaczyć, że terminy takie jak: narkotyk i środek odurzający mojej pracy były używane zamiennie, gdyż nie doszukałam się żadnej zasadniczej różnicy miedzy tymi pojęciami. Zgodnie z definicją zawartą w art. 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku..narkomania to stale lub okresowe przyjmowanie w celach niemedycznych środków odurzających lub psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich." Mianem środka odurzającego lub psychotropowego określa się każdą substancje pochodzenia naturalnego albo syntetycznego, działającą na ośrodkowy układ nerwowy. Środkiem zastępczym jest natomiast każda substancja, która może być stosowana zamiast lub w takich samych celach niemedycznych jak środki odurzające. Za Pienv.de Parcevaux przyjęłam, że narkotyk to substancja, która działa na poziomie mózgu i której wpływ jest odczuwalny przez podmiot w sposób przyjemny. Może to być substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego: wpływa na organizm podmiotu zmieniając jego odczucia i zachowanie. Zostaje użyta w sposób nie kontrolowany, w celu niemedycznym. Środek ten potrafi wywołać wrażenie dobrego samopoczucia." Środki odurzające powodujące uzależnienie mogą wywołać u pewnych osobników szczególny stan. w którym konieczne staje się ciągle lub okresowe ich stosowanie. Konieczność ta wynika z oczekiwania uzyskania przyjemnych elektów lub uniknięcia przykrych objawów w przypadku braku środka w organizmie. Powyższy stan nazywany jest zależnością psychiczną. Innym rodzajem zależności powodującej popadanie w nałóg jest zależność fizyczna. Jest to patologiczny stan wy wołany przez, podawanie niektórych leków i narkotyków, ujawniający się występowaniem swoistego zespołu objawów, zwanego zespołem abstynencji lub odstawienia. Dz, U. RP. nr 7 z dnia 14 lipcu 1997r. P, de Parcevaux. W obliczu narkomanii. Nowe spojrzenie. Kruków l995, s. 72.

8 Do rzadziej wymienianych w narkomanii należy zależność społeczna. Daje ona o sobie znać wówczas gdy jednostka znajdzie się w środowisku ludzi przyjmujących substancje odurzające. Działa wtedy silny motyw spoleczno-psychologiczny. a mianowicie chęć przynależenia do grupy, co pociąga za sobą, uzależnienie społeczne.' Charakterystyczna cecha przeważającej części środków odurzających jest uodpornienie się organizmu człowieka na ich działanie. Ta nabyta odporność nosi nazwę tolerancji. Powoduje ona konieczność przyjmowania coraz większych dawek dla uzyskania takich samych elektów. Rodzina jest to zbiorowość ludzi powiązanych ze sobą więzią małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa. Stanowi integralną cześć każdego społeczeństwa; stanowi jego najmniejszą, a zarazem podstawową komórkę. Jest ona naturalnym środowiskiem życia dzieci i młodzieży i jako takie oddziałuje na nie socjalizująco, stwarzając warunki sprzyjające rozwojowi lub hamujące go. Szkoła jest to instytucja kształcąca i wychowująca. Jest to obiekt dla określonej liczby uczniów i nauczycieli, realizujących ustalone cele przez przyswajanie swoistego zasobu treści programowych. przeważnie podanych uczniom i nauczycielom według z góry ustalonych programów, opartych na obowiązujących podręcznikach i uzupełniających materiałach dydaktycznych. Jest ona mikrosystemem, mającym pewną autonomie, właściwą dla swoistych potrzeb i możliwości rozwojowych środowiska. 5 Grupy rówieśnicze są t.o swoiste zbiorowości społeczne, czyli zbiorowości ludzi posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez zewnętrznego obserwatora, bez względu na to. czy uświadamiają sobie posiadanie danej cechy, czy też nie. Inicjacja typ rytuału i doświadczenia egzystencjalnego w zakresie odkrywania tajemnicy np. dojrzewania, oparty na głębokim przeżyciu ponownych narodzin i na doznaniu wtajemniczenia budzącego lek i stanowiącego wyzwanie dla wyobraźni, choć okupionego cierpieniem i wymagającego przesilenia i zerwania z wcześniejszą wiedzą podmiotu. Wczesna inicjacja odkrycie owej tajemnicy w bardzo wczesnym okresie rozwojowym jednostki. Pojecie wczesna inicjacja narkotykowa młodzieży" oznaczałoby zatem wczesne doświadczenia młodzieży związane z zażywaniem narkotyków, kiedy mimo ogólnej C. Cekiera. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Lublin l993. s W. Pomykało( red), Encyklopedia Pedagogiczna. Warszawa 1993, s l Tamże. s L. Witkowski. Edukacja a humanistyka, Warszawa s. 240.

9 wiedz.) o zagrożeniach uzależnienia - młody człowiek, kierując się różnymi motywami..zaczyna brać" Profilaktyka, zgodnie ze Słownikiem języku polskiego to..działanie i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom, stosowanie różnego rodzaju środków zapobiegających wypadkom, nie dopuszczających do uszkodzeń, katastrof"8. Hardziej ogólną definicje tego pojęcia zawiera Encyklopedia Powszechna. według niej jest to..zapobieganie niekorzystnym zjawiskom (wypadkom, przestępstwom, nałogom...)".

10 Rozdział 2. Uwarunkowania na r koma n ii 2.1. Przyczyny tkwiące w środowisku wychowawczym Zagrożenia ekologiczno - cywilizacyjne Zagrożenia naturalne płynące z geosfery, z wnętrza naszego globu i z atmosfery, z przestrzeni kosmicznej coraz bardziej odkrywane i poznawane nie napawają, optymizmem. Wręcz przeciwnie, nieodpowiedzialna ingerencja człowieka w równowagę tektoniczną skorupy ziemskiej poprzez próby atomowe, eksploatacje złóż węgłowych. pierwiastków promieniotwórczych, ropy naftowej czy gazu może wywołać samoistne tektoniczne katastrofy w niespotykanych dotychczas rozmiarach. Katastrofy takie już nieraz zbierały obfite żniwo ludzkich ofiar. Pomimo groźby unicestwienia człowiek jednak stale udoskonala sztukę niszczenia przyrody i zabijania ludzi środkami masowego rażenia czy zanieczyszczenia atmosfery.'" Pomimo wspaniałych odkryć medycyny do naturalnych zagrożeń należy również zaliczyć choroby zakaźne, wirusowe, nowotworowe, zawały, cholerę. AIDS itp. skażone wody pitne oraz żywność pozbawiona biopierwiastków wywołują u dzieci i młodzieży zaburzenia w rozwoju, patologie w stanach psychofizycznych, osłabienia, wyczerpanie, zmęczenie, apatie. Dysfunkcje organizmu ludzkiego, obniżenie naturalnych barier ochronnych prowadza, do większego ryzyka i podatności na wiele chorób dotychczas nie znanych, Geografia różnych epidemii wskazuje na wpływ środowiska na pojawienie się nowych chorób, wirusów i toksyn o bardzo wyjątkowej toksyczności. Niektóre z nich odporne są, na środki zapobiegawcze współczesnej medycyny. lak powszechne dziś skażenia i zatrucia nie mogą pozostawać bez. wpływu na rozwój dzieci i młodzieży. Chemia stała się główna dziedziną w wielu gałęziach przemysłu, zagrożenia chemiczne i toksyczne są tak powszechne dla życia ludzkiego, że praktycznie żadne dziecko czy dorosły nie mogą się od nich uwolnić. Rozwinięty obecnie przemysł hutniczy. komunikacja, produkcja broni nuklearnej, chemicznej, odpady gospodarcze, ścieki to tylko niektóre zagrożenia ekologiczne. Ich szkodliwość najbardziej odczuwają organizmy dzieci i młodzieży. Młode pokolenie staje wobec realnego zagrożenia biosferycznego C.Cekiera. Psychoprofilaktyka. s.25

11 w sytuacji drastycznego zachwiania bilansu tlenowego i innych pierwiastków dla życia i rozwoju człowieka. 11 Każdy człowiek od najwcześniejszych lat przebywa nie tylko w określonym, bardziej lub mniej dogodnym środowisku ekologicznym, lecz również rozwija się w konkretnych warunkach cywilizacyjnych, w mniej lub bardziej pozytywnych sytuacjach wychowawczych, w określonych kontaktach interpersonalnych. Już na poziomie rodziny, szkoły oraz różnych organizacji społecznych czy instytucji państwowych, z którymi się. styka w procesie rozwoju, nie zawsze młody człowiek ma możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb i realizowania własnego modelu życia. Przyjmowanie określonych wartości, norm i celów może być wyraźnie narzucane przez ideologie, systemy państwowe. W procesie rozwoju i zaspokajania różnych potrzeb dziecko napotyka różne ograniczenia i braki, czysto czuje się zagrożone, T o zagrożenie może mieć różne źródła płynące miedzy innymi z ujemnych przejawów współczesnej cywilizacji technokratycznej i zdehumanizowanej w stosunkach miedzy ludzkich. W obecnej cywilizacji można zaobserwować, że im bardziej człowiek podbija świat i opanowuje przyrodę, rozwija technikę, tym bardziej czuje się zagrożony ze strony samego człowieka i tego co sam wyprodukował. Obecne pokolenie żyje w ustawicznej obawie o życie zagrożone wynalazkami, żyje w strachu przed gwałtem, utratą wolności, zniewoleniem. Im bardziej dorabia się tego. zęby mieć" dużo i dobrze, tym bardziej przestaje być" - być człowiekiem ceniącym sobie wartości humanistyczne. Cywilizacja współczesna proponuje młodzieży bardzo bogaty wybór wartości materialnych, konsumpcyjnych, w rezultacie czego miody człowiek może zbyt szybko i łatwo dużo mieć przestaje jednak być człowiekiem uczciwym, sprawiedliwym, wrażliwym na dobro, piękno, prawdę, wartości społeczne. W efekcie szybkiego dorabiania się osiąga to. czego pragnął, ale czuje się znudzony, wyizolowany, bo stracił kontakt z ludźmi na rzecz dóbr materialnych, żyjąc w ciągłym strachu i zagrożeniu, człowiek współczesny nabawił się nerwicy, którą K. Horney nazwala..nerwicą cywilizacyjną" XX wieku, l jest to najbardziej niebezpieczne zagrożenie dla dzieci i młodzieży obecnego pokolenia. Obecnie obserwuje się także nowe niebezpieczeństwa i nowe zagrożenia wobec dzieci i młodzieży źle pojęta wolność, kierowanie się w życiu modą i zasadą przyjemności a nie powinności, postawy roszczeniowe, a nade wszystko postawy konsumpcyjne, pogoń za J. Aleksandrowicz. H. Duda. U progu medycyny jutra. Warszawa s. 77. C Ce k i era. Psychoprofilaktyka... s. 28. K)

12 modną aparaturą nagłośnieniową, antenami satelitarnymi, zanik motywacji do nauki i pracy, Znaczna cześć młodzieży stawia żądania, wymagania, nie dając z. siebie nic lub niewiele. Zmieniły się także reguły dotyczące seksu. Odmienny jest w tej dziedzinie system wartości dzisiejszych nastolatków. Mają one też większa wiedzę i łatwiejszy dostęp zarówno do środków antykoncepcyjnych, jak i do zabiegu aborcji. Większy jest też ich lęk przed chorobami przenoszonymi drogą seksualną, jak opryszczka czy AIDS. Choć seks jest dziś o wiele łatwiejsza, może też całkiem dosłownie zabić. 13 Dzisiejsza młodzież ma przed sobą szerszy i bardziej skomplikowany wachlarz, wyborów niż ich rodzice w ich wieku, Gdy przymierzają do siebie nowe zachowania i wartości, muszą podejmować decyzje na temat używania narkotyków - decyzje, które często mają poważne konsekwencje. Starsze pokolenie podejmowało je w szkole średniej, gdy miało po piętnaście szesnaście lat. a dzisiejsza młodzież musi stawić czoło takim problemom już w podstawówce, gdy są dziesięciolatkami. To tylko niektóre z wielu zagrożeń ekologiczno - cywilizacyjnych stanowiących niebezpieczeństwo dla dzisiejszej młodzieży Zagrożenia w środowisku rodzinnym Pośród głównych determinantów sprzyjających rozprzestrzenianiu się zjawiska narkomanii należy wyróżnić wpływ czynnika rodzinnego. Jednym ze skutków industrializacji i urbanizacji jest niestabilność rodziny, zanikanie wpływu rodziców na dzieci oraz brak skutecznych form kontroli nad nimi. Dawna rodzina typu patriarchalnego, w której dominującą rolę odgrywał ojciec, była rodziną trwałą, liczną, wielopokoleniową, o silnych więziach, z dużym autorytetem ojca, zabezpieczającym byt materialny rodziny i troszczący się o jej potrzeby duchowe kulturalne, patriotyczne, religijne. Była to rodzina niezależna materialnie, często z własnym domem lub mieszkaniem, stałym miejscem pracy lub zamieszkania na własnej ojcowiźnie lub w warsztacie pracy. Rolę wychowawczą spełniali oboje rodzice, matka najczęściej nie pracowała poza domem zawodowo. Była opiekunką i stróżem ogniska domowego. Jednoczyła wszystkich członków rodziny. Symbolem tej rodziny było wspólne mieszkanie. K. Maxwell. Dzieci. alkohol, narkotyki. Gdańsk s. 44. A. Markiewicz. Środki odurzające a młodzież. Warszawa 1997, s. 70. l l

13 jedno światło centralne, wspólne posiłki przy jednym stole, przy którym omawiało się wszystkie bieżące sprawy. Dziś tego typu rodziny są już rzadkością. l? Współczesna rodzina jest z reguły nietrwała, rozbita lub zagrożona rozbiciem. Jest materialnie zależna od państwa i wielu instytucji, często bez własnego mieszkania, czasem i coraz częściej bez pracy. Jeżeli jest praca to najczęściej oboje małżonkowie pracują, nie mają czasu dla siebie, dla dzieci. Dom rodzinny traktowany jest jako hotel, do którego członkowie rodziny wpadają aby się przespać. Rodzice zapracowani w swoich instytucjach i organizacjach tracą autorytet u dzieci. Dzieci izolują się od rodziców, wyprowadzają się lub uciekają od nich. Więzi rodzinne są bardzo luźne, coraz częściej jest to rodzina skłócona. Ojciec nie liczy się już jako autorytet, matka też go nie ma. Często nazywa się taka rodzinę partnerską demokratyczna, ale najczęściej to jednak rządzą w niej dzieci (w tych rodzinach ma miejsce pajdokracja). Symbolem takiej rodziny są oddzielne pokoje, boczne kinkietowe oświetlenie, kąciki odizolowane, zamykane przed rodzicami, różne godziny pracy, już rzadkością jest wspólny stół. bo są stołówki i kawiarnie. W tej samej rodzinie coraz częściej obserwuje się odmienność postaw. W najbliższej rodzinie zanikają więzi: odwiedziny, wspólne spotkania, dialogi. Rodzice często na własną rodzinę przenoszą problemy środowiska pracy, w formie monologów rzucają sobie wzajemnie rozkazy, pretensje, żale, żyją nie miłością lecz nerwami. Dziecko ma swoją szkolę i też swoje problemy - nie lubi zdenerwowanych, kłócących się rodziców, woli środowisko kolegów, gdzie jest bardziej akceptowane. Pod byle pozorem ucieka z domu do rówieśników. Zapracowani rodzice nie maja czasu dla dzieci, unikają ich kłopotliwych pytań, a utracony autorytet usiłują wyegzekwować podporządkowaniem sobie dziecka. Wytworzyła się sytuacja rodziny nietrwałej, zależnej, ubogiej duchem, bez, dachu nad głową rodziny nieprzytulnej. skłóconej, z której każdy chce jak najszybciej odejść. Rodzina przestała być oazą. przystanią, do której zawsze chętnie się wraca i tęskni, gdy jej brak. Rodzina polska jest osłabiona. Słaba jest więź między małżonkami, luźne więzi między rodzicami i dziećmi. Powierzchowność kontaktów, rozwody, życie dla przyjemności, brak czasu na pogłębione kontakty w rodzinie, skłócenie prowadzą do poważnych zagrożeń takich, jak: alkoholizm, narkomania, przemoc. Najczęstszym zagrożeniem dla młodzieży w środowisku rodzinnym niewątpliwie są:.alkoholizm i prymitywizm w środowisku rodzinnym. Upadek autorytetu rodziców.

14 Praca zawodowa matek. Rozwody. Brak dostatecznych świadczeń opiekuńczo - wychowawczych ze strony rodziny. co w konsekwencji powodować będzie zwiększenie lic/by sierot społecznych Zagrożenia w środowisku szkolnym Dzisiejsza szkoła nie spełnia podstawowych zadań wychowawczych i dydaktycznych. Dziecko nie chodzi do szkoły, by się w niej uczyć, lecz by przechodzić z klasy do klasy, by realizować państwowy program nauczania. Najczęstsza przyczyna,, sięgania po narkotyki szkolnego jest: przez, uczniów, ze strony środowiska anonimowość ucznia i poczucie alienacji wywołane ogromnością szkól, co utrudnia proces socjalizacji. dwu trzyzmianowość pracy spowodowana przepełnieniem szkół. nadmierna liczba klas. za niski poziom wiedzy psychologiczno pedagogicznej wśród nauczycieli i wychowawców. szablonowe ocenianie ucznia nie uwzględniające wartości i konieczności zróżnicowań intelektualnych, psychicznych i fizycznych. bruk opieki indywidualnej często wiążącej się z. niedostateczną empatią kadry nauczycielskiej, niepowodzeniu szkolne m.in. spowodowane trudnościami w przyswajaniu wiedzy przekazywanej w sposób niemetodyczny, nie inspirujący do refleksji i nie motywujący do zatrzymania jej w pamięci. mała sieć poradni wychowawczo - zawodowych, które umożliwiłyby wczesne określanie lub wykrywanie trudności dziecka i pomogły w działaniach profilaklyczno reedukacyjnych. Jakie zagrożenie może spotkać dziecko w środowisku szkolnym? Już pierwsze przekroczenie progu szkolnego może być dla niego stresowym wydarzeniem, mającym wpływ na dalszy przebieg nauki. Nowe środowisko, oderwanie się od rodziców.

15 agresywni rówieśnicy czy niepotrzebnie wygórowane obowiązki szkolne powodują konflikty, ucieczkę w chorobę bądź utratę równowagi psychofizycznej. Lata szkolne to czasy szczególnie gwałtownego rozwoju ciała i psychiki dziecka. Pojawia się poczucie chaosu, wewnętrznego nieuporządkowania, lek przed własnymi emocjami. Dojrzewające ciało wysyła nieznane dotąd sygnały. Budzą się potrzeby związane z kontaktem z płcią przeciwną, nasila się chwiejność psychiczna, brak zrozumienia samego siebie. Klaruje się bunt przeciwko normom starszego pokolenia." Życie nieustannie niesie swoje zwiększające się wymagania. Trzeba przystosować się do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, zrozumieć swoich rodziców i ich wymagania, Zrozumieć rodzeństwo, akceptować jego prawa, dzielić obowiązki. Poza tym szkoła jest istnym poligonem doświadczalnym dla młodego pokolenia. Z tego punktu widzenia kadra pedagogiczna to zespól osób z innego pokolenia, stojących po przeciwnej stronie. Taka postawa oznacza brak zaufania, niepodejmowanie prób szczerego kontaktu, a nawet niemożność jakiegokolwiek kontaktu. Wtedy mogą zaistnieć ucieczki ze szkoły, Uczeń ma poczucie ciągłego zagrożenia ze strony przeciwnej, zmniejsza się poczucie własnej wartości, często wchodzi on w jawny konflikt z nauczycielem. Nauczyciele to także cala gama ważnych kontaktów, które rozwijają i prowadzą dziecko do dorosłości. Nauczyciel jawi się jako osoba godna zaufania, sprawiedliwa, kompetentna, pomocna w każdej sytuacji, rozumiejąca i uważna, a także konsekwentna w swoich działaniach. Takie kontakty wzmacniają wiarę w siebie, we własne możliwości. Ułatwiają adaptację w środowisku szkolnym, dają poczucie bezpieczeństwa i zaspakajają potrzebą kontaktu. Ale jeden bolesny zawód w kontakcie z cenionym nauczycielem może naznaczyć psychikę ucznia na cale życie. Ponieważ w szkole miody człowiek spędza jedną trzecią doby, styka się z dużą ilością osób. jest to miejsce, w którym najczęściej dokonuje wyborów. Nikt nie rodzi się z umiejętnością dokonywania trafnych wyborów: zdobywa się ją i udoskonala w.ciągu całego życia. Im więcej wiedzy, samoświadomości, doświadczenia, im jaśniej i szerzej określony jest cel. tym wybór jest trafniejszy. W wieku szkolnym umiejętności wybierania są nikle, wybory bardzo ważne, a ich skutki dalekosiężne, nierzadko ważą one na całym życiu, Zestresowany. nie mający

16 odpowiedniej wiedzy, nie akceptowany, nic mający szans na sprawdzenie się uczeń może dokonać niewłaściwego wyboru. W szkole uczeń podlega lekom i licznym stresom, a te sprzyjają sięganiu po narkotyki Zagrożenia w grupach rówieśniczych Kluczem do zrozumienia. jak nastolatek widzi siebie, jest spostrzeżenie, ze ma on zawsze poczucie niedopasowania - do rówieśników, do dorosłych. a nawet do własnego ciała. Jedną nogą w świecie dorosłych, a drugą w świecie dzieciństwa nastolatek jest istotą niejednoznaczną, nie mającą własnego miejsca. Aby się dopasować, większości nastolatków bardzo zależy na akceptacji rówieśników. Silna potrzeba takiej akceptacji wynika /. tego. ze nie odnaleźli jeszcze samych siebie. Czują, że aby ją uzyskać mus/ą się upodobnić do swoich rówieśników. Grupy rówieśnicze niosą ze sobą ryzyko. Jednak są też istotną i niekwestionowana częścią życia nastolatków. Dzięki takiej grupie mogą oni znaleźć odpowiedzi na pytania:..kim jestem, jakiego rodzaju osobą?", Co mogą robić dzieci w moim wieku?",..na co mnie stać?", Grupa rówieśnicza stanowi dla nastolatka oparcie. Daje mu przekonanie, że jest w porządku. Pomaga czuć się rozumianym. Pozwala mu zrozumieć siebie, obdarza poczuciem przynależności i świadomością, że nie jest sam. Grupa rówieśnic/a ukierunkowuje i stwarza odniesienia do identyfikacji. Pomaga tez nastolatkowi zweryfikować jego widzenie świata. Wewnątrz grupy nastolatek może wypróbować nowe role - początkującego fizyka e/y wiecznego..mięśniaka", punka czy studenta. Może przybierać różne imiona, spróbować nowych sposobów ubierania się czy czesania. Wewnątrz grupy nastolatek może wypróbować nową rolę bez konieczności przyjmowania jej na stale, zarówno rówieśnicy, jak i rodzice widzą raczej próby odcinania się od zależności okresu dzieciństwa niż poważne zobowiązania na przyszłość, ale rodzice najczęściej nie traktują ich na serio w przeciwieństwie do rówieśników. Grupy rówieśników pomagają nastolatkowi w trudnym przejść do odpowiedzialnego świata dorosłych. Jednak one same mogą stanowić poważne źródło stresów i konfliktów. Próbując odnaleźć własną tożsamość poza rodziną, nastolatek ryzykuje odrzucenie przez grupę. A starając się uwolnić od więzów rodzinnych, naraża się na usidlenie przez inny rodzaj

17 norm kontrolujących zachowania. Nastolatek musi walczyć z naturalna tyranią grupy -,.Potrzebujesz nas" - a także z silą pochodzącą z wyśmiania lub odrzucenia. gdy nie przestrzega norm grupy. A pierwsza i podstawowa norma brzmi:..nie wolno sic różnić od innych". Grupa rówieśnicza może być albo silą konstruktywna, pomagającą dziecku w dojrzewaniu ku dorosłości, albo silą destruktywną, zdrowe grupy po/walają nastolatkowi wyra/nie rozwinąć poczucie społecznej tożsamości po/a granicami rodziny. Stają się kontekstem różnych rodzajów aktywności związanych ze szkolą i szerszą społecznością. Członkowie zdrowych grup uczą się funkcjonować zgodnie z regułami i normami społecznymi. Niestety, grupy niezdrowe przedłużają pozostałe z dzieciństwa zależności emocjonalne, które zaczynają się manifestować w kategorycznej odmowie przystosowania się i w nadużywaniu alkoholu i narkotyków. Niezdrowe grupy rówieśnicze zachęcają do zachowań dewiacyjnych i anormalnych. Ich członkowie nazywani przegranymi", maja skłonności do kłopotów w szkole i w społeczności oraz do konfliktów z prawem. Grupy takie, zamiast stanowić istotną cześć procesu dojrzewania do dorosłości, utrudniają emancypacje nastolatka Przyczyny tkwiące w osobowości człowieka Patologiczne cechy osobowości O bogactwie i skomplikowaniu struktury osobowości świadczy wzajemny wpływ i układ cech psychicznych i fizycznych, nasilenie oraz dynamika ich prawidłowego i patologicznego rozwoju. Badania wskazują, że niektóre z cech pogranicza normy i patologii mogą wprost lub pośrednio prowadzić do narkomanii. Jednym z takich znaczących sygnałów są objawy występujące już we wczesnym dzieciństwie (lek. poczucie krzywd i osamotnienia). Objawy te mogą się nasilić i kumulować w okresie dojrzewania. W rezultacie mogą sprawić, że odkrycie narkotyku stanie się sposobem pozwalającym redukować lek. Charakterystyczną cechą osobowości skłonnej do uzależnień jest znaczny brak zainteresowali społeczno kulturalnych i tendencja do postaw aspołecznych. Te negatywne postawy mogły ujawnić się już w dzieciństwie i pogłębić jeszcze bardziej w latach szkolnych.j.gawlik. W poszukiwaniu lepszego świata,,, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze" nr 2. 16

18 w postaci niechęci do nauczycieli. sokoły. Brak stabilności emocjonalnej, agresja, infantylność uczuć świadczą o ukształtowaniu się- negatywnych postaw w sferze uczuciowej, co w konsekwencji może wy tworzyć potrzebę ucieczki w świat narkotyków. l i narkomanów stwierdza się nasilony poziom konfliktów. Najbardziej newralgicznym obszarem okazała się kategoria obejmująca obraz, samego siebie. Większość uzależnionej młodzieży cechował negatywny stosunek do siebie już wtedy, gdy jeszcze nie miała kontaktu z narkotykami, Zaburzony wizerunek własnej osoby oraz. pesymistyczna postawa wobec przyszłości przyczyniają się w znacznym stopniu do zaburzeń w zachowaniu. Młodzież ta również odznacza się niskim poziomem wiary we własne możliwości. Osobom tym często towarzyszy lek wynikający z braku zaufania do siebie prostu życia, ludzi, siebie, przyszłości. i własnych uzdolnień. Oni boją się po Przekonanie o braku perspektyw w życiu to jedna z głównych właściwości osobowości determinująca narkomanie. Negatywne postawy wobec samego siebie pogłębiają sytuacje konfliktowe. co może ujawnić się w zaburzeniach w kontaktach interpersonalnych oraz w postrzeganiu.własnej osoby. Niski poczucie własnej wartości powoduje, ze młodzież łatwo rezygnuje z walki i w ten sposób pogłębia się jej niezadowolenie z siebie. Silne napięcie emocjonalne towarzyszące konfliktom młodzież próbuje rozładować za pomocą środków odurzających. Oczywiście narkotyki nie likwidują konfliktów lecz je jeszcze bardziej pogłębiają, dając jedynie chwilową ulgę Lękliwość i nieufność U bardzo wielu osób. które uzależniły się od narkotyków w wieku lat można stwierdzić bardzo wysoki poziom neurotyczności. Wyrażał się on między innymi w takich objawach, jak: nieufność, niepokój, niezrównoważenie emocjonalne, wysokie napięcie wewnętrzne. Narkotyk w tych wypadkach miał uwalniać od napięcia i frustracji. Osoby o tak zwanej osobowości skłonnej uzależnień charakteryzowała mała tolerancja na frustrację. Młodzież ta miała wysokie aspiracje, ale niestety mniejsza chęć do ich realizacji. Niezdolność do wysiłku i brak umiejętności rozwiązywania problemów powodują uciekanie w uzależnienie." Innym źródłem niepokoju narkomanów może być niezrównoważenie emocjonalne, przejawiające się niedojrzałością,, lękliwością, niecierpliwością i wrażliwą wyobraźnią. Brak

19 zainteresowania ze strony otoczenia. Przy potrzebie współczucia, uznania i akceptacji u dorastającej młodzieży powoduje stany napięcia ujawniające się drażliwością. Trzecim źródłem neurotycznego niepokoju jest nieufność. Osoby nieufne mają skłonność do trzymania się na uboczu, pragną być samowystarczalne, są nadmiernie krytyczne, niekiedy nawet agresywne. Przyczyn swojego własnego niepowodzenia w życiu szukają u innych ludzi. Silna potrzeba samorealizacji przy jednoczesnym braku podejmowania aktywności w celu zaspokojenia tej potrzeby sprawiają, ze młodzież postrzega własna rodzinę jako źródło wszelkich porażek. Z tego wynikają negatywne postawy wobec osób najbliższych. Do osobowościowych uwarunkowań zwiększających ryzyko uzależnienia można zaliczyć także ekscentryczność, niekonwencjonalność oraz przyjmowanie wszystkiego z rezerwą. Dorastająca młodzież jest w okresie tworzenia się i umacniania bardziej trwałych struktur osobowości. Stopień integracji osobowości wiąże się ze zdolnością do efektywnego zmniejszania napięcia psychicznego. Osobowość dobrze zintegrowana radzi sobie z wewnętrzny mi i zewnętrznymi czynnikami wywołującymi dyskomfort psychiczny, korzystając z mechanizmów obronnych oraz zachowań społecznie aprobowanych. Natomiast osobowość słabo zintegrowaną sytuacje trudne wyprowadzają ze stanu równowagi, której przywrócenie jest jednocześnie o wiele trudniejsze, Taka osobowość w skomplikowanych sytuacjach życiowych potrzebuje sztucznej ulgi. Potrzeba la jest tym silniejsza, im głębsza est dezorganizacja osobowości Utrata sensu życia Narkotyki usuwają przykry dla młodzieży stan napięcia emocjonalnego. Traktują je jako substytut, który rozwala odprężyć się i uzyskać dobry humor. Charakterystyczną cechą młodych ludzi sięgających po narkotyki jest wysoki stopień marzycielstwa oraz duża rozbieżność między tym. jakimi chcieliby być a jakimi są w rzeczywistości. Taki stan może powodować chęć ucieczki w świat narkotycznych wizji. 21 Chyba największym determinantom osobowościowym narkomanii u młodzieży jest brak poczucia sensu życia i brak sprecyzowanych wartości i celów w życiu. Wielu narkomanów cechuje pozytywna postawa wobec różnych wartości i celów, jednak bez woli 40.

20 ich realizowania. Największym pragnieniem osób uzależnionych jest mieć nieograniczoną swobodę. U młodzieży skłonnej do uzależnień można zaobserwować postawę rezygnacji wobec życia i przyszłości, apatię, poczucie pustki i zagubienia. Ocenianie życia jako bezcelowego staje się podstawą uznania swego życia za przegrane, szare bez szans znalezienia w nim sensu. Jedyną iluzoryczną nadzieją znalezienia w nim sensu stwarzają narkotyki. Poczucie sensu życia w dużej mierze zależy od przyjętej hierarchii wartości, Jeżeli młodzież za najważniejszą wartość uznaje zabawę, brak powinności i beztroskę, to w wielu przypadkach sprzyja to tworzeniu się klimatu uzależnienia lub wprost prowadziło do narkomanii. Pustka egzystencjonalna i zagubienie to bardzo ważny czynnik przyczyniający się do sięgania po narkotyki.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży Opracowała: mgr Małgorzata Pawlik

Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży Opracowała: mgr Małgorzata Pawlik Company Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży Opracowała: mgr Małgorzata Pawlik Plan szkolenia 1. Zabawy integrujące grupę, zapoznanie się uczestników, sprawy organizacyjne( czas trwania,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. EMILII PLATER W BIAŁEJ PODLASKIEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. EMILII PLATER W BIAŁEJ PODLASKIEJ I WSTĘP SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. EMILII PLATER W BIAŁEJ PODLASKIEJ Szkolny program profilaktyki zmierza do wspierania rozwoju uczniów, powstał w oparciu o wizję i misję

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze zawarte w szkolnym Programie Profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ... PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2015/2016 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŁASZYNIE Gołaszyn, 1 września 2015 r. SPIS TREŚCI Założenia programu... 3 Cele i zadania... 4 Zalecane metody pracy...

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka, to całokształt działań mających na celu zapobiec patologiom społecznym głównie przez opóźnienie inicjacji zachowań patologicznych.

Profilaktyka, to całokształt działań mających na celu zapobiec patologiom społecznym głównie przez opóźnienie inicjacji zachowań patologicznych. Bożena Piotrowska Maria Oskiera nauczycielki Gimnazjum Specjalnego przy SOSW w Żyrardowie Szkolny program profilaktyki Nowoczesna szkoła to taka, która zajmuje się dydaktyką, wychowaniem, ale także profilaktyką.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach PROGRAM PROFILAKTYKI Tarce 2010/2011 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W SZKOE Szkoła wspierając rozwój dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE 2013/14-2015/16

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE 2013/14-2015/16 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE 2013/14-2015/16 WPROWADZENIE Szkolny program profilaktyki III Liceum Ogólnokształcącego opiera się na rozumieniu profilaktyki jako

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania:

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania: PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Założenia teoretyczne Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018 PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017 2017/2018 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.); 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. 26 Pułku Artylerii Lekkiej W GODZIANOWIE 2013/14-2015/16

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. 26 Pułku Artylerii Lekkiej W GODZIANOWIE 2013/14-2015/16 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. 26 Pułku Artylerii Lekkiej W GODZIANOWIE 2013/14-2015/16 Opracowali: Bożena Prachnio i Zbigniew Dzik WPROWADZENIE Szkolny program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie Szkolny Program Profilaktyki Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń w Piasecznie 1. Założenia programu Program profilaktyki realizowany w naszej szkole jest oparty na strategii edukacyjnej. Strategia

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW WSPOMAGAJĄCYCH DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW WSPOMAGAJĄCYCH DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI: Profilaktyka WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW WSPOMAGAJĄCYCH DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI: 1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Malbork, ul. Kościuszki 54,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Szkolny Program Profilaktyki na lata: 2011-2016 Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ-SPORTOWEJ NR 15 Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ruda Śląska, sierpień 2015...wychowanie wymaga atmosfery moralnej, atmosfery wyzwalającej pozytywne reakcje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb.

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 W Piotrkowie Tryb. Cele PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Ogólnym celem podejmowanych działań profilaktycznowychowawczych jest ochrona ucznia przed różnymi

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Drodzy Rodzice, Szanowni Pedagodzy, Nauczyciele oraz Wychowawcy! Pozytywny rozwój jest elementem tzw. pozytywnej profilaktyki. Idea ta nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAJWIALNEJ 2014/2015 1 1.Wstęp Oto trzy obszary, w których będziemy pracować: I. Profilaktyka uzależnień II. Profilaktyka problemów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SOCJALNY UZALEŻNIENIOM. Realizatorzy: Anna Osiewicz Aleksandra Zaborska Joanna Krzemińska Alicja Kowalska Joanna Trytek

PROJEKT SOCJALNY UZALEŻNIENIOM. Realizatorzy: Anna Osiewicz Aleksandra Zaborska Joanna Krzemińska Alicja Kowalska Joanna Trytek PROJEKT SOCJALNY UZALEŻNIENIOM Realizatorzy: Anna Osiewicz Aleksandra Zaborska Joanna Krzemińska Alicja Kowalska Joanna Trytek 1. Opis problemu Rodzina winna zaspokajać potrzeby fizjologiczne jak i psychologiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM WSTĘP Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. S. KRASIŃSKIEGO w CHOTOMOWIE (na okres od września 2013 r. do 31 sierpnia 2016 r.) PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 07.01.2003 roku

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki dla uczniów klas I-IV technikum oraz I-III zawodowej

Program profilaktyki dla uczniów klas I-IV technikum oraz I-III zawodowej ZESPÓŁ SZKÓŁ im J. i W. ZAMOYSKICH W ROKIETNICY Program profilaktyki dla uczniów klas I-IV technikum oraz I-III zawodowej Umysł jest jak spadochron. Nie działa kiedy nie jest otwarty Frank Zappa Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Zakres i formy prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Dz.U.2015.1249 z dnia 2015.08.28

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY GIMNAZJUM NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja o Prawach

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Opracowanie Jolanta Malanowska Powiatowy Ośrodek Edukacji w Środzie Śląskiej BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANIA Sposób i rodzaj podejmowanych w szkole działań wychowawczych. Klimat

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2014-2016 Opracowanie : Agnieszka Nowakowska- pedagog szkolny Joanna Geraga Matusiak psycholog szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wulgarny język nie musi być oznaką agresji. Może wynikać ze strachu przed światem Psychoterapeuta Dr medycyny Cezary Żechowski Wstęp Dzieci, które nie odnoszą sukcesów w

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła Wstęp Powstanie dwóch bardzo ważnych dokumentów tj.: Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki sprawiły, że zaistniała potrzeba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁODZI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁODZI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁODZI Istnieją tylko dwie trwałe rzeczy, które mamy nadzieję dać naszym dzieciom. Jedna to korzenie, druga skrzydła. H.Carter 1 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki 1

Program profilaktyki 1 Program profilaktyki 1 I. Uwagi wstępne: Program profilaktyki powstał jako modyfikacja poprzedniego programu obowiązującego w placówce. W niektórych punktach przypomina on poprzedni, ale zawarte są w nim

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.01.2002r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2012-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2012-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2012-2015 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZŁEJWSI WIELKIEJ Szkolny Program Profilaktyki (SPP) to system działań profilaktycznych, skierowany do uczniów,

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w II półroczu roku szkolnego 2015/2016 Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w półroczu roku szkolnego 2015/2016 Podstawa prawna programu wychowawczego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI VI LO IM. T. REYTANA W WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI VI LO IM. T. REYTANA W WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI VI LO IM. T. REYTANA W WARSZAWIE Profilaktyka w szerszym rozumieniu, a więc wyprzedzająca problem a nie będąca jego konsekwencją, jest promocją zdrowego stylu życia oraz budowaniem

Bardziej szczegółowo

,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM

,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM ,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM UZALEŻNIENIE UZALEŻNIENIE TO NABYTA SILNA POTRZEBA WYKONYWANIA JAKIEJŚ CZYNNOŚCI LUB ZAŻYWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI. WSPÓŁCZESNA PSYCHOLOGIA TRAKTUJE POJĘCIE UZALEŻNIENIA

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Sikorzynie

Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Sikorzynie Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Sikorzynie Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski program został przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 19 września

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY OBEJMUJĄCY PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ ZAPOBIEGANIE AGRESJI I RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH

PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY OBEJMUJĄCY PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ ZAPOBIEGANIE AGRESJI I RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Lipinach Górnych PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY OBEJMUJĄCY PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ ZAPOBIEGANIE AGRESJI I RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH Autor:

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Wstęp pojęcie profilaktyki Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE! ZAPOBIEGAMY ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM WŚRÓD MŁODZIEŻY Autorzy: Renata Gibas, Barbara Suska ŻORY 2015 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W ZSS Nr 9 W ŁODZI NA ROK 2013

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W ZSS Nr 9 W ŁODZI NA ROK 2013 PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W ZSS Nr 9 W ŁODZI NA ROK 2013 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. Podstawy prawne III. Identyfikacja problemów IV. Założenia teoretyczne programu V. Diagnoza środowiska szkolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu

Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu LATA REALIZACJI: ROK SZKOLNY 2013/2014 2015/2016 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. Założenia programu III. Cele programu IV.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi szkoły. Powstał na podstawie diagnozy problemów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE NA LATA 2016-2019 1. Podstawa prawna. 2. Założenia teoretyczne. 3. Cele. 4. Zadania. 5. Struktura i sposób realizacji.

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako system więzi społecznych i emocjonalnych.

Rodzina jako system więzi społecznych i emocjonalnych. Rodzina jako system więzi społecznych i emocjonalnych. Rodzina jest interpersonalnym systemem stosunków wewnątrz grupowych lub systemem społecznym. Te stosunki tworzone są przez więzi społeczne i emocjonalne.

Bardziej szczegółowo

15. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji. 16. Rozpoznawanie emocji u innych ludzi.

15. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji. 16. Rozpoznawanie emocji u innych ludzi. Opracowanie szkolnego programu profilaktyki wynika z: - diagnozy stanu zagrożenia uczniów zjawiskami przestępczości, agresji i narkomanii, - realizacji Programu Wychowawczego Szkoły, - zadań określonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI INTERNATU W XI LO W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ. im. Powstańców Śląskich. w Katowicach

PROGRAM PROFILAKTYKI INTERNATU W XI LO W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ. im. Powstańców Śląskich. w Katowicach PROGRAM PROFILAKTYKI INTERNATU W XI LO W KATOWICKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ im. Powstańców Śląskich w Katowicach ROK SZKOLNY 2016/2017 Spis treści: I. WSTĘP 2 II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 3 III. CELE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU Wstęp Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu, nienawiści,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Wstęp pojęcie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI BURSY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓZKIEGO W ŁOWICZU WRZESIEŃ 2014 r. CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI: 1. Przygotowywanie młodego człowieka do dokonywania wyborów nieprzynoszących szkody ani

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZABOROWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZABOROWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZABOROWIE 1. Wstęp Podstawą szkolnego programu profilaktyki jest działalność edukacyjna, która zawiera zadania z zakresu profilaktyki uniwersalnej i

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach część I. mgr Jolanta Kamińska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach część I. mgr Jolanta Kamińska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach część I mgr Jolanta Kamińska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku Raport NIK Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/ /17

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/ /17 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/16 2016/17 ,, Personalistyczna koncepcja rozwoju młodego człowieka Wprowadzenie,Profilaktyka to proces wspomagania ucznia w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku 2013/2014 2014/2015 2015/2016. str. 1

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku 2013/2014 2014/2015 2015/2016. str. 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku 2013/2014 2014/2015 2015/2016 str. 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej im. Ewarysta

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce STAWIAM NA WOLNOŚĆ. Aktualizacja: październik 2012r.

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce STAWIAM NA WOLNOŚĆ. Aktualizacja: październik 2012r. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce STAWIAM NA WOLNOŚĆ Aktualizacja: październik 2012r. Opracowała: mgr Ewa Halina Sural Wychowanie dzieci jest zadaniem, któremu należy poświęcić wiele

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka a wychowanie A N N A B O R K O W S K A

Profilaktyka a wychowanie A N N A B O R K O W S K A Profilaktyka a wychowanie A N N A B O R K O W S K A O Ś R O D E K R O Z W O J U E D U K A C J I Wychowanie To proces wspomagania wychowanka w rozwoju, ukierunkowanym na osiąganie pełnej dojrzałości w czterech

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W MARIANCE,, Na drodze przemocy nie można dotrzeć do lepszej przyszłości Jan Paweł II Spis treści: Podstawa Prawna str. 3 I. Wprowadzenie... str. 4 1. Pojęcie profilaktyki...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH. w Częstochowie

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH. w Częstochowie PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Częstochowie Rok szkolny 2010/2011 Opracowanie szkolnego programu profilaktyki wynika z: - diagnozy stanu zagrożenia uczniów zjawiskami przestępczości,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 19 czerwca 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Główne założenia szkolnego programu profilaktyki: 1. Szkolny program profilaktyki ma za zadanie: a) wychowanie do wartości i podejmowania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM. Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM. Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska Wstęp Wychodząc na przeciw potrzebom wynikającym z obserwacji, rozmów i analizy

Bardziej szczegółowo