PROGRAM NAUCZANIA. TECHNlK FARMACEUTYCZNY 322[10]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA. TECHNlK FARMACEUTYCZNY 322[10]"

Transkrypt

1 MlNlSTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNlK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji NarodowAi Sportu Warszawa 2005 A~ine Eadziwitt

2 Autorzy: mgr Aleksandra Kessler mgr Ewa LoS mgr Barbara Trzewik rngr Sylwia WoSko Recenzenci: dr n. farm. Przemystaw Doroiyliski dr n. farm. Anna Gumieniczek Opracowanie redakcyjne: mgr Kaz~m~era Tarfowska

3 Spis tresci I. Plany nauczania II. Programy nauczania przedmiotow zawodowych 1. Podstawy prawa i ekonomiki 2. Podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii 3. Psychologia 4. Zdrowie publiczne 5. Farmakognozja 6, Technologia postaci leku 7. Farmakologia z elementami chemii lekow 8. Analiza lek6w 9. Zajecia praktyczne 10. Praktyka zawodowa

4 I. PLAN NAUCZANIA PLAN NAUCZANIA Szkola policealna Zawtrd: technik farmaceutyczny 322[10] Podbudowa programowa: szkola dajqca wyksztalcenie Srednie LP. Przedmioty nauczania Semestly I - IV Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim

5 11. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTOW ZAWODOWYCH PODSTAWY PRAWA I EKONOMlKl Szczegotowe ceie ksztabenia W wyniku procesu ksztatcenia uczeri powinien umiet: - scharakteryzowat system organizacji ochrony zdrowia w Polsce, - wskazac instytucje wptywajqce na politykp zdrowotnq paristwa, - okreslit ir6dta i sposoby finansowania Swiadczeri zdrowotnych, - wyjasnic zasady reglamentowania dostepu do niektorych ustug i dobr, - wskazat dostawcow i odbiorc6w uslug medycznych, - wyjasnic proces przeplywu Srodk6w finansujqcych swiadczenia zdrowotne i role pahstwa w regulacji przeptywu, - wyjasnic istote i zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeri zdrowotnych w Polsce, - wyjasnic specyfike rynku swiadczeti zdrowotnych, - wskazac czynniki wptywajqce na popyt i podaz Swiadczeri zdrowotnych, - wyjasnit mechanizmy regulowanej konkurencji miedzy producentami uslug medycznych, wskazat rolp paristwa i ptatnika na rynku ustug medycznych, - scharakteryzowat system zapewnienia jakosci w opiece zdrowotnej, - uzasadnit znaczenie profesjonalizmu i zaufania do personelu medycznego w swiadczeniu ustug zdrowotnych, - wskazat podmioty uprawnione do realizacji swiadczeri zdrowotnych, - wskazac regulacje prawne dotyczqce personelu medycznego a w szczeg6lnobci technika farmaceutycznego, - rozr6tnit rodzaje kontrakt6w na ustugi medyczne, - okreslic zasady zawierania kontrakt6w na Bwiadczone uslugi medyczne, - scharakteryzowat koszty wytworzenia Bwiadczeh zdrowotnych, - wskazat podstawy prawne funkcjonowania zaktad6w opieki zdrowotnej i ptatnika, - zastosowac przepisy prawa dotyczqce dziatalnosci gospodarczej, - zastosowac przepisy prawa dotyczqce dziatalnosci zawodowej technika farmaceutycznego.

6 Materiai nauczania 1. Finansowanie Swiadczen zdrowotnych lstota polityki zdrowotnej. Struktura systemu organizacyjnego opieki zdrowotnej w Polsce. Rodzaje instytucji wptywajqcych na politykg zdrowotnq i ich rola. hdta i sposoby finansowania Swiadczeh zdrowotnych. Rodzaje dostawc6w ustug medycznych. Rodzaje odbiorcow ustug medycznych. lstota ptatnika. Charakterystyka przeptywu Srodkow finansujqcych Swiadczenia zdrowotne. Rola patistwa w regulowaniu przeplywu Srodkow. 2. System ubezpieczeh zdrowotnych w Polsce lstota ubezpieczenia zdrowotnego. Rodzaje ubezpieczeh zdrowotnych. Funkcje powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Funkcje piatnika w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zakres Swiadczeh w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zasady korzystania ze Swiadczeti zdrowotnych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Reglamentacja dostepu do niektorych ustug medycznych - istota, przyczyny, sposoby reglamentacji. Znaczenie dobrowolnych ubezpieczeti zdrowotnych. 3. Rynek Swiadczeh zdrowotnych Cechy rynku ustug medycznych. Usiuga medyczna jako dobro indywidualne, pubiiczne, konsumpcyjne, inwestycyjne i profesjonalne. Ograniczona suwerennosc pacjenta jako konsumenta usiug medycznych. Akceptacja platnika jako frodta finansowania Swiadczeh zdrowotnych. Efekty zewnetrzne ustug rnedycznych. Czynniki wptywajqce na podat Swiadczeh zdrowotnych. Czynniki ksztaltujqce popyt na Swiadczenia zdrowotne. Skutki,,niekontrolowanejU konkurencji na rynku Swiadczeh zdrowotnych. Rola pahstwa i ptatnika na rynku ustug rnedycznych. Zapewnienie jakosci w opiece zdrowotnej. Znaczenie profesjonalizmu i zaufania do personelu medycznego w Swiadczeniu ustug medycznych. 4. Podstawy prawne funkcjonowania zaktadow opieki zdrowotnej i ptatnika Podstawowe obszary funkcjonowania zaktadow opieki zdrowotnej. Regulacje prawne dotyczqce funkcjonowania zaktadow opieki zdrowotnej i ptatnika. Regulacje prawne dotyczqce personelu rnedycznego w tyrn technika farmaceutycznego. Rodzaje kontrakt6w na usiugi rnedyczne. Zasady zawierania kontraktow na ustugi medyczne.

7 5. Koszty w zaktadach opieki zdrowotnej Rodzaje kosztow. Skladniki kosztow wytworzenia Swiadczeh zdrowotnych. Koszty bezposrednie i posrednie. Regulacje prawne w zakresie nadzoru nad kosztami w zakladach opieki zdrowotnej. 6.Przepisy prawa dotyczqce dziatalnosci zawodowej i gospodarczej Przedmiot i ir6dla prawa w ochronie zdrowia. Rodzaje stosunkow pracy i umow o pracg w ochronie zdrowia. Rozwiqzywanie umow o pracg. Prawa i obowiqzki zakladu pracy i pracownika. Wynagrodzenie za pracg i jego ochrona prawna. Czas pracy w ochronie zdrowia i urlopy pracownicze. Swiadectwa pracy. Rozwiqzywanie umowy o pracg. Rodzaje odpowiedzialnosci pracowniczej w ochronie zdrowia. Rodzaje umow cywilnoprawnych. Formy wlasnosci zakladow opieki zdrowotnej. Formy organizacyjnoprawne zakladow opieki zdrowotnej. Mozliwosci podejmowania dzialalnosci gospodarczej w ochronie zdrowia. Prawo farmaceutyczne. Cwiczenia: ldentyfikowanie irodel prawa. lnterpretowanie przepisow prawa farmaceutycznego. ~rodki dydaktyczne Foliogramy. Aktualne ustawy i przepisy z zakresu opieki zdrowotnej, prawa farmaceutycznego, prawa cywilnego, prawa pracy oraz prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. Prasa zawierajqca informacje ekonomiczne i prawne. Baza informacji prawnej (piyty CD-ROM i Internet; System LEX, semis prawo i zdrowie). Opisy przypadkow z prasy zawodowej lub lnternetu. Uwagi o realizacji Program nauczania przedmiotu Podstawy prawa i ekonomiki obejmuje zintegrowane tresci z zakresu ekonomii, ekonomiki, finansow i prawa. W czasie realizacji programu nauczyciel powinien nawiqzywac do wiedzy z zakresu przedsiebiorczosci nabytej przez uczniow w szkole sredniej. Program Podstawy prawa i ekonomiki sklada sie z szesciu dzialow tematycznych. Na jego realizacje przeznaczono 50 godzin w semestrze IiI i IV.

8 Proponuje sig nastgpujqcy podzial godzin na realizacjg poszczegolnych dzialow tematycznych: Lp. / Dzialy tematyczne Liczba godzin 1. / Finansowanie Swiadczen zdrowotnych 8 2. /S~stem ubezwieczeri zdrowotnvch / 8 1 zawodowej Razem 50 Podane w tabeli liczby godzin na realizacjg poszczegolnych dziatow majq charakter orientacyjny. Nauczyciel mote wprowadzic pewne zmiany, majqce na celu dostosowanie programu do specyfiki szkoly. W celu uzyskania zadawalajqcych wynikow ksztalcenia zajgcia powinny odbywac sig w pracowni przedmiotowej wyposazonej w nowoczesne Brodki dydaktyczne. Nauczyciel realizujqcy program nauczania przedmiotu powinien miec do dyspozycji podrgcznq bibiioteczkq wyposaionq w pozycje literatury z zakresu prawa i ekonomii, akty prawne, specjalistycznqprasg. Proponuje sig prowadzenie zajqc w formie pracy zespotowej, grupowej i indywidualnej. cwiczenia przedmiotowe umotliwiajq indywidualizacjg procesu ksztalcenia, efektywne wykorzystywanie pomocy dydaktycznych oraz zastosowanie nabytych umiejqtnosci w nowych sytuacjach. Osiagnigcie zaloionych celow ksztatcenia umozliwia stosowanie efektywnych metod nauczania, takich jak: - wyklad informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, pogadanka dydaktyczna, metoda przypadk6w, metoda sytuacyjna, metoda projektow, - Cwiczenia przedmiotowe. Poszczeg6lne dziaiy programowe zawierajq tresci ksztalcenia niezbgdne do zrozumienia funkcjonowania ochrony zdrowia w wymiarze organizacyjnym i ekonomicznym. Dziat pierwszy dotyczy struktury systemu organizacyjnego ochrony zdrowia. Szczeg6lnq uwagg nalezy zwrocic na finansowanie swiadczen zdrowotnych. Powszechne ubezpieczenia zdrowotne, o kt6rych mowa w dziaie drugim stanowiq w Polsce gl6wne irodto finansowania

9 Swiadczen zdrowotnych. Wskazane jest usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie. Po zreaiizowaniu dzialu trzeciego uczniowie powinni okreslit specyficzne cechy rynku oraz mechanizmy ekonomiczne i kryteria zapewnienia jakosci uslug medycznych. W dziale czwartym, piqtym i szostym szczegolny nacisk naleiy poloiyk na regulacje prawne dotyczqce funkcjonowania zakladow opieki zdrowotnej i ptatnika oraz dziatalnosci zawodowej technika farmaceutycznego. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgniq6 edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiqgnigk uczniow naleiy przeprowadzat systematycznie na podstawie kryteriow uwzglqdniajqcych zaplanowane ceie ksztalcenia, a w szczegolnosci: - okreslanie ir6det i sposob6w finansowania Swiadczeli zdrowotnych, - okreslanie czynnikow wptywajqcych na popyt i podaz Swiadczen zdrowotnych, - charakteryzowanie roli patistwa i piatnika na rynku uslug medycznych, - interpretowanie regulacji prawnych obowiqzujqcych w zawodzie technik farmaceutyczny. Proces oceniania powinien obejmowak: - diagnozg wiadomosci i umiejqtnosci ucznia przed przystapieniem do realizacji programu, - sprawdzenie postgpow ucznia w toku realizacji programu oraz rozpoznawanie trudnosci w osiqganiu celow ksztalcenia, - sprawdzenie wiadomosci i umiejqtnosci po zrealizowaniu programu nauczania. Osiqgnigcia uczniow motna oceniat na podstawie: odpowiedzi ustnych, prac pisemnych, - testow osi~nigc szkolnych. W ocenie koncowej nalezy uwzgigdnit wyniki wszystkich metod sprawdzania osi~nigt ucznia stosowanych przez nauczyciela.

10 Literatura Baza informacji prawnej w lnternecie - system LEX, serwis prawo i zdrowie Boratyriski J., Dudek B., Morkis G.: Obsluga klienta. Prawo pracy. Higiena pracy. WSiP, Warszawa 2003 Chwierut S., Kuiis M., W6jcik D.: Elementy zarzqdzania finansowego w ochronie zdrowia. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne,,Vesalius", Krak6w 2000 Getzen T.: Ekonomika zdrowia. PWN, Warszawa 2000 Mierzejewska-Majcherek J.: Podstawy ekonomii. Centrum Doradztwa i informacji Difin, Warszawa 2003 Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. W sprawie szczeg6lnych zasad rachunku koszf6w w publicznych zakladach opieki zdrowofnej (DZ. U. Nr. 164, poz ) Sobiecki R., red.: Podstawy przedsiebiorczosci w pytaniach i odpowiedziach. Centrum Doradztwa i lnformacji Difin, Warszawa 2003 Trocki M., red.: Nowoczesne zarzqdzanie w opiece zdrowotnej. lnstytut PrzedsiebiorczoSci i SamorzqdnoSci, Warszawa 2002 Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks sp6lek handlowych Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r, ze zmianami Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. 0 powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (DZ. U. Nr. 45, poz. 391) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r, ze zmianami Kodeks pracy Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 ze zmianami Prawo farmaceutyczne (DZ. U. Nr. 126, poz 1381 z p6tniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. 0 zakladach opieki zdrowofnej Wykaz liferafuty nalety akfualizowac w miare ukazywania siq nowych pozycji wydawniczych.

11 PODSTAWY ANATOMII, FlZJOLOLOGll I PATOFlZJOLOGll Szczegotowe cele ksztalcenia W wyniku procesu ksztatcenia uczeti powinien umiec: - posluiyt sie podstawowymi pojeciami z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, scharakteryzowac budowe i czynnosci iyciowe komorek, - scharakteryzowat rodzaje i funkcje tkanek, scharakteryzowat rozw6j prenatalny czlowieka, - scharakteryzowat poszczegolne okresy 2ycia czlowieka po urodzeniu, - okreslit roinice zwiqzane z wiekiem, ptciq oraz roznice konstytucjonalne, okreslii pototenie poszczeg6lnych ukladow i narzqdow, - scharakteryzowat budowe i czynnosci ukladu narzqd6w ruchu, - scharakteryzowat budowe i czynnokci ukladu newowego, - scharakteryzowat budowe i czynnosci ukladu krqienia, - przedstawit sklad i rolg kwi, - przedstawit budowe i role ukladu chtonnego, - scharakteryzowat budowe i czynnobci ukladu oddechowego, - scharakteryzowat budowe i czynnosci ukladu trawiennego, - wyjasnit istote procesbw metabolicznych zachodzqcych w ustroju czlowieka, - scharakteryzowat budowe i czynnosci ukladu moczowego, - przedstawii budowe i role ukladu pbiowego, - scharakteryzowat budowe i czynnosd wydzielniczq gruczotbw dokrewnych, - przedstawit budowg i znaczenie skory oraz narzqd6w zmystow, - wyjasnic pojecia zdrowie, choroba, proces patologiczny, etiologia, patogeneza, - przedstawii klasyfikacje chorob, - scharakteryzowat przebieg i objawy choroby, - okreslit przyczyny i mechanizmy zaburzeri pojawiajqcych sie w chorobie, - scharakteryzowat choroby poszczegolnych ukladow i narzqdow, - przedstawit ogolne zasady leczenia chorob, - udzielit pierwszej pomocy w stanach zagrotenia iycia i zdrowia.

12 Materiat nauczania 1. Wiadomosci wstqpne Podstawowe pojgcia. Miejsce anatomii i fizjologii wsrod nauk przyrodniczych. Podzial anatomii. Budowa i czynnosc kom6rki. Podzial tkanek. Tkanka nabtonkowa. Tkanki lqczne. Rozwoj osobniczy cztowieka. PostaC cztowieka jako caiosc. Plan budowy ciata ludzkiego. Pojgcie zdrowia i choroby. Czynniki chorobotw6rcze. Klasyfikacja chor6b. Przebieg i objawy chor6b. Etiologia i patogeneza. 2. Uktad narzqdow ruchu Funkcje szkieletu. Tkanka lqczna szkieletowa. WiaSciwosci fizyczne i sklad chemiczny kosci. Ksztatt kosci. Potqczenia kosci. Podziat koscca. Kosci krggosiupa i klatki piersiowej. KoBci czaszki. KoSci kohczyny g6rnej. Kosci kohczyny dolnej. Tkanka migsniowa - rodzaje tkanki migsniowej. Budowa makroskopowa i mikroskopowa migsni szkieletowych. Mechanika migsni. Grupy migsniowe w poszczegolnych okolicach ciala - migsnie gtowy i szyi, migsnie grzbietu, migsnie klatki piersiowej, migsnie brzucha, migsnie konczyny gornej i dolnej. CzynnoSC poszczeg6lnych grup migsniowych. Choroby uktadu narzqdow ruchu wrodzone i nabyte. Cwiczenia: Analizowanie budowy, potoienia i potqczen kosci na modeiu szkieletu czlowieka. Analizowanie polozenia poszczegoinych miqsni na modelu muskulatury cztowieka. 3. Uktad nerwowy Rola uktadu nerwowego. Tkanka nerwowa. Podzial uktadu nerwowego. Podstawowe pojgcia: osrodek nerwowy, splot, zwoj, wmkno nerwowe, new. Synapsy - budowa, neuromediatory. Receptory. Odruchy - podziai, luk odruchowy. Centrainy ukiad nerwowy. Budowa i czynnosk m6zgowia i rdzenia krggowego. Opony mbzgowo - rdzeniowe. Krqtenie ptynu mozgowo - rdzeniowego. Budowa i czynnosc obwodowego ukladu nerwowego. Budowa i czynnosc ukladu nerwowego autonomicznego wspbtczulnego i przywspotczulnego. Budowa i czynnosc uktadu nenvowego somatycznego. Zaburzenia czynnosci ruchowych. Zaburzenia czucia. Zaburzenia wyiszych czynnosci nerwowych. Choroby naczyniowe m6zgu. Choroby zwyrodnieniowe - choroba Parkinsona, choroba Alzheimera. Choroby demielinizacyjne - stwardnienie rozsiane. Padaczka. Urazy m6zgu. Nowotwory mbzgu. Zaburzenia psychiczne.

13 Cwiczenia: Analizowanie budowy m6zgowia i rdzenia krqgowego z wykorzystaniem modelu, tablic i atlas6w anatomicznych, program6w komputerowych. Analizowanie budowy uktadu nerwowego obwodowego z wykorzystaniem modelu, tablic i atlas6w anatomicznych. Analizowanie istoty i przebiegu chor6b ukladu nerwowego na podstawie opisu przypadk6w. 4. Uktad krqienia Funkcje ukladu krqzenia. Narzqdy tworzqce ukiad krqzenia, topografia. Budowa serca. Fizjologia pracy serca. Rodzaje naczyt' krwionosnych. Budowa naczyt' krwionosnych. Zadania krwioobiegu duiego i matego. Przebieg naczyri krwioobiegu duzego i malego. Uktad zyty wrotnej. Krqienie plodowe. Mechanizmy regulujqce krqzenie krwi. CiSnienie krwi. Tgtno. Zaburzenia w krqzeniu - krwotok, przekrwienie, niedokrwienie, zawai, obrzqki. NiewydolnoSC krqienia. Wstrzqs. Choroba niedokrwienna i zawal miqsnia sercowego. Zaburzenia rytmu, Wady serca. Miazdzyca. NadciSnienie tqtnicze. Schorzenia naczyti lylnych. Cwiczenia: Analizowanie budowy serca na modelu. Analizowanie przebiegu naczyt' knvionosnych z wykorzystaniem tablic, atlas6w anatomicznych, program6w komputerowych. Dokonywanie pomiaru tqtna.. Dokonywanie pomiaru cisnienia krwi. Analizowanie istoty i przebiegu chor6b ukladu krqienia na podstawie opisu przypadk6w. 5. Krew Funkcje krwi. Narzqdy krwiotw6rcze. Skiad krwi. Elementy morfotyczne krwi. Osocze krwi. Krzepniqcie krwi. Grupy krwi i czynnik Rh. Mechanizmy obronne krwi. Skazy krwotoczne. Zakrzepica. Zator. Niedokrwistosci. Biataczki. 6. Uktad chlonny Funkcje uktadu chtonnego. Narzqdy tworzqce uklad chtonny. Budowa i przebieg naczyti limfatycznych. Sklad chtonki. Krqienie chlonki. Budowa i funkcje wqzt6w chtonnych. Budowa i czynnosc Sledziony. OdpornoSC. OdczynowoSc ustroju. Chtoniaki ziosliwe. Ziarnica zlo8liwa. AIDS.

14 7. Uktad oddechowy Rola uktadu oddechowego. Narzqdy wchodzqce w sktad uktadu oddechowego, topografia. Budowa i czynnosc dr6g oddechowych. Budowa i czynnosc pluc. Fizjologia oddychania. Mechanizmy regulujqce oddychanie. DusznoSC. Zaburzenia rytmu oddechowego. Sinica. Kaszel. NiewydolnosC oddechowa. Dychawica oddechowa. Obrzek ptuc. Zapalenie ptuc. Nowotwory uktadu oddechowego. Cwiczenia: Analizowanie budowy ukiadu oddechowego z wykorzystaniem modelu, tablic, atlasow anatomicznych, programow komputerowych. Analizowanie istoty i przebiegu chor6b ukladu oddechowego na podstawie opisu przypadk6w. 8. Uklad trawienny Funkcje ukladu trawiennego. Narzqdy tworzqce ukiad trawienny, topografia. Budowa i czynnosc jamy ustnej, gardta i przelyku. Budowa i czynnosc zolqdka. Budowa i czynnost dwunastnicy. Wqtroba, trzustka, budowa, udzial w procesach trawiennych. Budowa i czynnosc jelita cienkiego i grubego. Procesy trawienne zachodzqce w poszczeg6lnych odcinkach przewodu pokarmowego. Zaburzenia iaknienia. Choroba wrzodowa. Nowotwory przewodu pokarmowego. Zaburzenia czynnosci jelit. Zapalenie wqtroby. MarskoSC wqtroby. Ostre zapalenie trzustki. Cwiczenia: Analizowanie budowy uktadu trawiennego z wykorzystaniem modelu, tablic, atlas6w anatomicznych, program6w komputerowych. Analizowanie istoty i przebiegu chor6b uktadu trawiennego na podstawie opisu przypadkow. 9. Metabolizm Przemiana materii. Przemiana biatek. Przemiana wf+glowodan6w. Przemiana ttuszczow. Przemiana wody i soli mineralnych. Mikroelementy. Witaminy. Przemiana energii. Pomiary przemiany energii. Bilans cieplny. Regulacja temperatury ciata. Zaburzenia przemiany biaiek, wqglowodan6w, ttuszcz6w. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, mineralnej i kwasowo-zasadowej. Gl6d. Niedobory witaminowe. Cukrzyca. 10. Ukfad moczowy Rola uktadu moczowego. Narzqdy tworzqce uklad moczowy, topografia. Budowa makroskopowa i mikroskopowa nerek. Powstawanie moczu. Sktad moczu. Mechanizmy regulujqce powstawanie moczu.

15 Czynnosc wydzielnicza nerek. Budowa i czynnosc drog moczowych. Oddawanie moczu. Zmiany ilosciowe i jakosciowe moczu. NiewydolnoSC nerek. Mocznica. Stany zapalne ukladu moczowego. Kamica moczowa.. Cwiczenia: Analizowanie budowy ukladu moczowego z wykorzystaniem modelu, tablic, atlasow anatomicznych, programow komputerowych. Analizowanie istoty i przebiegu chor6b ukladu moczowego na podstawie opisu przypadkow. 11. Uklad ptciowy Rola ukladu plciowego. Narzqdy tworzqce uklad ptciowy tenski, topografia, budowa. Cykl jajnikowy. Cykl miesiqczkowy. Zaptodnienie. Ciqza. Porod. Nadzerki i nowotwory szyjki macicy i jajnikow. Stany zapalne przydatkow. Zaburzenia hormonalne. Narzqdy tworzqce uklad plciowy meski, topografia, budowa, funkcje. Przerost i rak gruczolu krokowego. Cwiczenia: Analizowanie budowy ukladu plciowego z wykorzystaniem modelu, tablic, atlasow anatomicznych, programow komputerowych. Analizowanie istoty i przebiegu chorob uktadu plciowego na podstawie opisu przypadkow. 12. Gruczoty dokrewne Funkcje hormonow. Rodzaje hormonow. Gruczoly dokrewne, budowa, topografia. CzynnoSC wydzielnicza poszczeg6lnych gruczomw dokrewnych. Wplyw hormonow na funkcjonowanie organizmu. Sprzezenie zwrotne w regulacji wydzielania hormon6w. Zaburzenia wydzielnicze przysadki mozgowej, tarczycy, gruczot6w przytarczycznych, trzustki, nadnerczy. 13. Uktad narzqdow zmystow. Powtoka wspolna. Rola narzqddw zmyslow. Budowa i czynnosc narzqd6w czucia powierzchownego, narzqdu smaku, powonienia, sluchu i rownowagi, wzroku. Funkcje sk6ry. Budowa sk6ry. Gruczoly skbry. Wlosy. Paznokcie. Patologia sutka. Wybrane schorzenia skory, narzqdu wzroku i sluchu. 14. Ratownictwo Zadania medycyny ratunkowej. lahcuch ratunkowy. Ocena stanu poszkodowanego. Utrata przytomnosci. Rany. Kiwotoki. Urazy narzqd6w ruchu. Urazy termiczne. Ciata obce w oku, uchu, nosie, tchawicy.

16 Napady drgawek. Zatrucia. Poratenie prqdem elektrycznym. Nagle zatrzymanie krqtenia i oddychania. Apteczka pierwszej pomocy. Cwiczenia: Ocenianie stanu poszkodowanego. Nakladanie opatrunku na rang w obrgbie glowy, konczyny gornej, konczyny dolnej.. Tamowanie krwotok6w z rany i z nosa. Unieruchamianie zfamari w obrgbie koriczyny gornej i koriczyny dolnej. Udzielanie pierwszej pomocy w urazach krggoslupa. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku omdlenia. Uktadanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Udraznianie dr6g oddechowych. Wykonywanie na fantomie sztucznego oddychania i posredniego masatu serca u dorosfego i u dziecka. Kompletowanie apteczki pierwszej pomocy. ~rodki dydaktyczne Fantom czlowieka do Cwiczeri z zakresu anatomii i udzielania pierwszej pomocy. Modele i plansze anatomiczne. Foliogramy, programy komputerowe z zakresu anatomii. Atlasy anatomiczne, albumy. Filmy dydaktyczne. Materialy, sprzgt do udzielania pierwszej pomocy. Uwagi o realizacji Program nauczania anatomii, fizjologii i fizjopatologii obejmuje tresci z zakresu budowy i czynnosci organizmu czlowieka oraz zaburzeh w ich funkcjonowaniu. Celem realizacji programu jest wyposazenie ucznia w wiedzg niezbgdnq do rozumienia funkcjonowania organizmu cztowieka, ukazanie wzajemnych powiqzari i zaleinosci migdzy poszczegolnymi uktadami i narzqdami oraz przedstawienie zaburzen w ich pracy. Nabyte przez ucznia umiejgtnosci z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu w zdrowiu i chorobie, pozwalajq dostrzegak organizm jako jedno~~ psychosomatycznq. TreSci programu przedmiotu powinny byc skorelowane z farmakologiq i chemiq lekbw. Stanowiq one podstawg teoretycznq do uczenia sig zagadnieh z zakresu farmakoterapii.

17 Ze wzglgdu na charakter pracy technika farmaceutycznego, szczegolnq uwage naleiy zwrocic na realizacje celow zwiqzanych z fizjologiq i patofizjologiq w aspekcie oddzialywania leku na organizm czlowieka. TreSci programu dotyczqce anatomii proponuje siq ograniczyt do najwainiejszych zagadnieh z zakresu topografii i og6lnej budowy narzqdow. W celu uzyskania zadowalajqcych wynik6w zajecia powinny odbywac sig w pracowni przedmiotowej wyposaionej w nowoczesne Srodki dydaktyczne. Zajecia edukacyjne powinny by6 prowadzone w formie pracy zespotowej, grupowej i indywidualnej. Zaproponowane w programie Cwiczenia utatwiq uczniom zrozumienie realizowanych tresci, indywiduaiizacje procesu ksztalcenia i efektywniejsze wykorzystanie pomocy dydaktycznych. Cwiczenia powinny byc prowadzone w grupach liczqcych od os6b. Tematy najwainiejsze dla wlasciwego zrozumienia zaburzeri chorobowych i zasad farmakoterapii, a zarazem najtrudniejsze do opanowania przez ucznia dotyczq zagadnieri z zakresu budowy i czynnosci ukladu nerwowego, ukladu krqienia, ukladu moczowego, trawienia, metabolizmu oraz ukladu endokrynologicznego. Na realizacje tej czgsci programu przewidziano lqcznie 49 godzin zajec edukacyjnych (zajecia teoretyczne i Cwiczenia). Czas ten pozwoli na usystematyzowanie wiedzy uczni6w niezbednej do zrozumienia procesow iyciowych zachodzqcych za posrednictwem wymienionych ukfadow. W trakcie realizacji programu, szczegdnq uwage naleiy zwr6cic na ksztattowanie umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy. Niejednokrotnie od przypadkowych Swiadktrw zdarzenia zaleiy szansa na przetrwanie naglego zagroienia iycia lub zdrowia. lstnieje zatem koniecznosc ksztattowania umiejetnosci z zakresu udzielania pierwszej pomocy u coraz wiekszej iiczby ludzi, w tym szczegoinie pracownikow ochrony zdrowia. Szczeg6lnq uwage naleiy zwrocic na ocene stanu poszkodowanego, prowadzenie sztucznego oddychania i posredniego masaiu serca oraz na przestrzeganie obowiqzujqcych procedur przy wykonywaniu dziatari z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W celu uzyskania zadawalajqcych wynikow, zajecia powinny odbywac sic w pracowni ratownictwa wyposaionej w nowoczesne Srodki dydaktyczne. W trakcie reaiizacji programu naleiy ksztattowae u ucznia nastgpujqce postawy: - odpowiedzialnosci za zdrowie i iycie czfowieka, - wrailiwosci wobec ludzi potrzebujqcych pomocy,

18 - systematycznosci w dqzeniu do podnoszenia kwaiifikacji i aktualizacji wiedzy. W celu umoiliwienia uczniowi osiqgnigcia zatozonych celbw ksztatcenia, rozwijania zdolnosci poznawczych i wyzwalania aktywnosci proponuje sie stosowanie nastgpujqcych metod nauczania: - wyktad informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, - dyskusja dydaktyczna, - metoda przypadkbw, metoda sytuacyjna, - pokaz z objasnieniem, - cwiczenia. Proponuje sig nastepujqcy podziat godzin na reaiizacje poszczeg6lnych dziatbw tematycznych:

19 Podane w tabeli liczby godzin na realizacje poszczeg6lnych dziatow majq charakter orientacyjny. Nauczyciel moze wprowadzic pewne zmiany, majqce na celu dostosowanie programu do specyfiki szkoly. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgniqc edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiqniec uczni6w nalety przeprowadza6 systematycznie przez caty czas realizacji programu nauczania przedmiotu, na podstawie kryteriow przedstawionych na poczqtku zajec. Systematyczna ocena dostarczy nauczycielowi informacji o osiqnigciach uczniow, umotliwi skuteczne kierowanie przebiegiem uczenia sie, dostarczy uczniowi informacji o wyniku uczenia sie. Osiqnigcia uczni6w mozna oceniac na podstawie: - odpowiedzi ustnych, - prac pisemnych, - testow dydaktycznych, - ukierunkowanej obserwacji czynnosci uczniow w czasie cwiczeh. Dokonujqc oceny nauczyciel powinien stosowac kryteria wynikajqce z zaplanowanych cel6w ksztaicenia, a w szczegolnosci: - stosowanie podstawowych pojgc z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii, - charakteryzowanie budowy i czynnosci ukiadow i narzqdow, - charakteryzowanie chorob poszczeg6lnych ukiadow i narzqdow, - udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrotenia zdrowia i iycia. W ocenie kolicowej naleiy uwzglgdnit wyniki wszystkich metod sprawdzania osiqnigc ucznia stosowanych przez nauczyciela.

20 Literatura Aleksandrowicz R.: Maty atlas anatomiczny. PZWL, Warszawa 2004 Buchfelder M., Buchfelder A.: Podrecznik pierwszej pomocy. PZWL, Warszawa 2003 Golqb B., Traczyk W.: Anatomia i fizjologia czlowieka. PZWL, Warszawa 1997 Kamiriski B., Dziak A,: Postepowanie w stanach zagrotenia tycia. PZWL, Warszawa 1999 KruS S.: Patologia. Podrecznik dla licencjackich studibw medycznych. PZWL, Warszawa 2004 Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia czlowieka. Podrecznik dla Srednich szk6t medycznych. PZWL, Warszawa 1998 Michajlik A,, Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia cztowieka. PZWL, Warszawa 2004 Pgdich W., red.: Choroby wewngtrzne. PZWL, Warszawa 1994 Sokotowska - Pituchowa J.: Anatomia czlowieka. PZWL, Warszawa 2000 Sylwanowicz W.: Maty atlas anatomiczny. PZWL, Warszawa 1990 Traczyk W.: Fizjologia czlowieka w zarysie. PZWL. Warszawa 2004 Wr6blewski T., Miechowiecka N.: Patologia. Podrgcznik dla Srednich szk61 medycznych. PZWL, Warszawa 1993 Wykaz literatuly nalety aktualizowac w miarg ukazywania siq nowych pozycji wydawniczych.

21 PSYCHOLOGIA Szczegotowe cele ksztatcenia W wyniku procesu ksztalcenia uczeil powinien umiec: - okreslic zadania i kierunki psychologii, - scharakteryzowa6 procesy poznawcze cztowieka, - procesy emocjonalne i motywacyjne czlowieka, - scharakteryzowa6 strukture osobowosci cztowieka i czynniki majqce wplyw na jej rozwoj, - scharakteryzowa6 rozwoj psychiczny cztowieka, - scharakteryzowa6 sytuacje trudne oraz ich wpfyw na stan psychiczny cztowieka, - nawiqzac i utrzymac kontakt z pacjentem (klientem) oraz wspotpracownikami, - wyjasnic wptyw stanu psychicznego (sfery psychicznej) na zdrowie cztowieka, wyjasnit wptyw choroby na stan psychiczny cztowieka, wskazat pozytywne postawy wobec zdrowia i choroby, upowszechnit zachowania siutqce zdrowiu psychicznemu, - rozwiqza6 problemy zawodowe zgodnie z kompetencjami technika farmaceutycznego, - postapi6 zgodn~e z zasadami etyki zawodowej Materiak nauczania 1. Wprowadzenie do przedmiotu Psychologia jako nauka - przedmiot psychologii, dziaty psychologii, kierunki rozwoju. Umiejgtnosci psychologiczne przydatne w zawodzie technika farmaceutycznego. 2. Charakterystyka procesow poznawczych Spostrzeganie. Pamiqd. Uczenie sig jako zapamigtywanie zorganizowane. Myslenie i jego rodzaje. lnteligencja jako ztozona sprawnos6 umystowa. Uwaga jako ukierunkowanie czynnosci poznawczych. 3. Procesy emocjonalno-motywacyjne Cechy i rodzaje emocji. Fizjoiogiczne przejawy emocji. Motywacyjna funkcja emocji. Rodzaje potrzeb.

22 4. Osobowos6 Pojgcie osobowosci. Koncepcje osobowosci. OsobowoSt jako centralny system integracji i regulacji czynnosci. Skiadniki osobowosci - temperament, poglqdy, przekonania, postawy, potrzeby, charakter. Rozwoj osobowosci. 5. Rozwoj psychiczny Charakterystyka rozwoju psychicznego cziowieka. Czynniki ksztaltujqce rozwoj psychiczny cziowieka. Okresy rozwoju psychicznego. 6. Sytuacje trudne oraz ich wplyw na stan psychiczny Pojgcie sytuacji trudnej. Rodzaje sytuacji trudnych - konflikt, frustracja, kryzys. Stres psychologiczny. BezpoSrednie i odlegle nastgpstwa sytuacji trudnych. Mechanizmy obronne osobowosci. Choroba jako sytuacja trudna. Wptyw choroby na stan psychiczny pacjenta. Reakcje emocjonalne spowodowane chorobq. Sposoby radzenia sobie z sytuacjq w czasie choroby. OdpornoSC psychiczna. Cwiczenia: OkreSlanie wplywu choroby na stan psychiczny pacjenta na podstawie analizy opisu przypadkbw. Wczuwanie sig i rozpoznawanie stanow emocjonalnych innych os6b. 7. Psychologiczne uwarunkowania kontaktu z pacjentem I klientem Struktura procesu komunikowania sig. Komunikat jako podstawa skutecznego porozumiewania sig. Warunki skutecznoqci komunikowania sig - wiarygodnosc nadawcy, wysyianie zrozumialych przekazow, zapewnienie doplywu informacji zwrotnych. Style komunikowania sig. Komunikowanie slg siowne i bezslowne. Problemy i blgdy w komunikowaniu sig. B$dy jatrogenne - rodzaje, przyczyny, nastgpstwa. AsertywnosC. Wspoidzialanie w grupie. Rozwiqzywanie konfliktow, negocjacje. Kodeks Etyki Aptekarza RP. Cwiczenia: Pantomimiczne wyraianie uczuc, takich jak: strach, gniew, wstyd, radosc, smutek. Odczytywanie sygnaiow niewerbalnych. BezpoSrednie wyrazanie prosb i oczekiwali. Przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnych.. Stosowanie komunikatow JA. Porozumiewanie siq z innymi - sluchanie innych.

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51. MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ

PROGRAM NAUCZANIA. w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51. MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ MlNISTERSTWO ZDROWIA I OPLEKI SPOEECZNEJ PROGRAM NAUCZANIA w zawodzie terapeuty zajeciowego 322 [I51 Dla medycznej szkdy policealnej na podbudowie programowej: liceum og6lnoksztalcaceg0, liceum technicmego

Bardziej szczegółowo

1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1

1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1 Ministerstwo Edukacji Narodowej 1 341 [02]1 MEN 12008.05.20 1 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] z Zatwierdzam PODSEKRETHR TANU Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 724 [02] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2005 Autorzy: mgr inz. Jan Bogdan mgr ini. Jan Palka mgr ini. Janusz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061. Warszawa 2009

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061. Warszawa 2009 . ir + MINISTERSTWO EDUKACJI, NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061 Zatwierdzam Warszawa 2009 "Projekt wsp64ilnansowany re Srodk6w Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KUCHARZ 512 1021 Minister Edukacji Narodowej I Sportu Autorzy: rngr inz Kamila Jachowicz rngr ini Wanda Nowak rngr ink Teresa Wasilewska mgr ini

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20]

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Warszawa 2006 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmieliriski rngr inz. Zdzistaw Sawaniewicz rngr inz. Andrzej Zych Recenzenci: rngr inz.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ZLOTNIK-JUBILER 731[06]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ZLOTNIK-JUBILER 731[06] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu ~ ~ ~ ~ Z ~ Z / M E N ~ ~ S / PROGRAM NAUCZANIA ZLOTNIK-JUBILER 731[06] =awf#%@+"a - PODYP~;~~"~~^)IZ S1.ANU Minister Edukacji Narodowej i Sportu Tadet,sr S/o,uecki

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis. Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui

Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis. Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui Autorzy: mgr Maria Pec mgr lwona Michniewicz mgr Barbara Steblik-Wlailak mgr Anna Sancewicz-Klis Recenzenci: dr Wiodzimierz Banasik mgr Andrzej Mui Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska Spis tresci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Ustawa o o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 20r., (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK BUDOWNICWA 311[04] Zatwierdzam J.. Minister Edukacjl Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr ini. Krystyna Dmitrzak inz. Alicja Kulczycka mgr inz.

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK GEODETA 31 1[10] - Zatwierdzam Zbigniew-Wiiodkwski Minister Edukacji Narodowej T Warszawa 2008 Autorzy: mgr ini. Wanda Brzescihska dr ini. Stanislaw

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Autor:. Rzeszów

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Joanna Dylewska-Grzelakowska mgr Joanna Gręda inż. Elżbieta Tuszyńska. Recenzenci: Urszula Dudzińska Małgorzata Polkowska

Autorzy: Joanna Dylewska-Grzelakowska mgr Joanna Gręda inż. Elżbieta Tuszyńska. Recenzenci: Urszula Dudzińska Małgorzata Polkowska Autorzy: Joanna Dylewska-Grzelakowska mgr Joanna Gręda inż. Elżbieta Tuszyńska Recenzenci: Urszula Dudzińska Małgorzata Polkowska Opracowanie redakcyjne: mgr Bożena Stadnicka-Graboś 2 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 514[02]/T-4,SP-2, SP-1/ MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.06.05 15:48:42 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Anatomia z fizjologią Rok studiów: 1 Semestr:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] ~inister Edukacji Narodowej i Sportu Wanzawa 2004 r. AUTORZY: Ryszard $wiekatowski Wlodzimierz Arciszewski RECENZENCI:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo