Blogi i RSS dla bibliotekarzy i bibliotek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Blogi i RSS dla bibliotekarzy i bibliotek"

Transkrypt

1 Lidia Derfert-Wlf Bibliteka Głwna Uniwersytet Technlgiczn-Przyrdniczy Blgi i RSS dla biblitekarzy i biblitek Blgi są dla biblitekarzy czymś naturalnym. Paula J. Hane [1] Przedstawienie w EBIB-ie narzędzi Web 2.0 przez Grzegrza Gmiterka (2007) był inspiracją d pgłębienia tematyki wykrzystania blgów raz RSS przez biblitekarzy i bibliteki. Ogrmny ich rzwój juŝ spwdwał zaintereswanie naszeg śrdwiska zarówn publikwaniem własnych blgów, jak i wdraŝaniem tej technlgii d twrzenia witryn biblitecznych. C t są blgi? Blg (ang. blg, weblg) jest witryną internetwą, na której zamieszczane są datwane wpisy (psty) i wyświetlane w prządku chrnlgicznym, pczynając d najnwszeg. Blg jest twrzny przez jedneg autra lub wspólnie przez grupę uprawninych sób. MŜe być "pamiętnikiem" sbistym, utrzymywanym prywatnie alb ficjalnym - rganizacji, gazety i wielu innych. Ze względu na łatwść twrzenia blgów, zapisywania treści i częstą aktualizację, kaŝdy mŝe publikwać w sieci, "blgując". Charakter i tematyka blgów są zróŝnicwane - d spraw bardz sbistych d pwaŝnych pinii i kmentarzy prblemów publicznych, d trywialnych pprzez wskazania interesujących strn aŝ d praktycznych prad czy bszernych tekstów. Najczęściej dtyczą jedneg tematu lub dziedziny. Zapisy mgą zawierać newsy, artykuły (niekiedy wyskiej jakści, z cytwaniami), ftgrafie, krótkie kmentarze z linkami d pstów z innych blgów czy witryn dtyczących tematu. Blgi zakłada się przy pmcy specjalnych prgramów, które na gół dają następujące mŝliwści: stwrzenie szablnu blga z wielu dstępnych wzrców, które mŝna mdyfikwać; twrzenie wpisów w prstym edytrze, nie wymagającym znajmści html; kaŝdy pst zawiera nagłówek (jak stały link) i ddatkw na kńcu wpisu ten sam link (zazwyczaj wydrębniny jak Permalink), słuŝący innym internautm d cytwania treści daneg pstu; d tekstu mŝna bez prblemu kpiwać linki d innych strn; autmatyczne archiwizwanie wpisów wg dni/miesięcy/lat; funkcja przydatna dla czytelników d przeglądania i dla wyszukiwarek d indekswania zawartści blgów; indekswanie zapisów przy pmcy słów kluczwych (tagów), dzięki czemu psty mgą być grupwane w kategriach tematycznych i wyświetlane zazwyczaj w bcznej klumnie; wyszukiwanie według słów z treści pstów raz tagów; twrzenie wykazu linków d ulubinych blgów autra (tzw. blgrll); twrzenie wykazu linków d innych strn WWW (mgą być wyświetlane wg kategrii); pcja umŝliwiająca kmentwanie wpisów przez czytelników - autr mŝe ją zablkwać; funkcja ping - autmatyczne pwiadamianie wyszukiwarek blgów nwym zapisie; funkcja tracback - śledzenie linków d daneg pstu w innych blgach; bsługa RSS (Really Simple Syndicatin) - przesyłanie nagłówków (i ewentualnie krótkich streszczeń) pstów d gólndstępnych agregatrów blgów - na ten temat będzie więcej w dalszej części artykułu. Twrzenie blga jest bardz prste. MŜna się p prstu bezpłatnie zarejestrwać w jedynym z serwisów WWW (bardz częst taką usługę ferują wyszukiwarki i prtale, np. Onet.pl, Gazeta.pl, Ggle, Yah!), załŝyć blg i utrzymywać g na serwerze teg serwisu. Drugim spsbem jest

2 instalacja prgramwania (zazwyczaj darmweg) i utrzymywanie blga na własnym serwerze WWW. Obszerną listę serwisów i prgramów twrzy Peter Sctt w Weblgs Cmpendium (http://www.feedbus.cm/weblgs/). Najbardziej znane dstępne są w plskiej wersji językwej, np. Blgger (https://www.blgger.cm/) czy LiveJurnal (http://www.livejurnal.cm/). C t jest RSS? RSS Really Simple Syndicatin jest spsbem rzpwszechniania treści publikwanych w częst zmieniających się serwisach internetwych, głównie blgach, serwisach aktualnści, gazetach, audycjach radiwych i telewizyjnych, ale równieŝ biblitekach cyfrwych, repzytriach, katalgach strn itp. Funkcję RSS ferują np. EBIB, wszystkie plskie bibliteki cyfrwe uŝywające prgramu dlibra, biblitekarskie repzytrium E-LIS, prtale księgarskie np.: KsiąŜka: i wiele innych. Z punktu widzenia uŝytkwnika sieci RSS eliminuje kniecznść cdzienneg przeglądania wielkiej liczby witryn i szukania infrmacji, zwłaszcza aktualnści lub pstów w ulubinych blgach, a więc bardz szczędza czas. Jak t działa? Warunkiem jest funkcjnwanie RSS w danym serwisie. T wystarczy, Ŝeby aktualnści twórcy (np. autra blga), zwykle w frmie nagłówków, były autmatycznie dstarczane wszystkim psiadającym specjalny czytnik i zaintereswanym śledzeniem knkretnych wiadmści, np. z New Yrk Timesa. Czytniki kanałów RSS t prgramy grmadzące wiadmści z wielu źródeł i prezentujące je dbircy. Prgramy te są dstępne bezpłatnie w sieci i wymagają instalwania na swim kmputerze, np. w Onecie bądź krzystania z mechanizmów bsługujących RSS w przeglądarkach (np. Mzilla Firefx). Wtedy jednak mŝemy czytać wiadmści tylk z teg daneg kmputera. DuŜ wygdniejsze jest skrzystanie z jedneg z sieciwych agregatrów RSS, np. Blglines (http://www.blglines.cm/), z których mŝna krzystać z jakiegklwiek kmputera z dstępem d sieci. Wystarczy załŝyć bezpłatnie knt, ddawać sukcesywnie kanały ulubinych serwisów i czytać "wszystk w jednym". Skąd brać te kanały? Na strnie blga czy innej witryny naleŝy szukać iknek, np. czy, kliknąć i skpiwać adres URL. Jeśli jesteśmy juŝ zarejestrwani w Blglines, dpwiedni kanał autmatycznie zstaje dpisany d naszeg katalgu. P ddaniu przydatnych kanałów d swjej listy mŝna je p prstu przeglądać, bserwując wykaz p lewej strnie ekranu (rys. 1). Gdy pjawi się nwa wiadmść w jakimklwiek z serwisów, system nas tym infrmuje. W prawej części ekranu czytamy nagłówki wiadmści i krótkie streszczenia. P kliknięciu w wybrany nagłówek zstajemy skierwani d pełnej treści wiadmści. Rys. 1. Czytnik RSS Blglines - interfejs uŝytkwnika.

3 Znając zasady funkcjnwania RSS. mŝna sbie łatw wybrazić ich przydatnść dla biblitekarzy i biblitek. Cdzienne wertwanie ptrzebnych serwisów zajmuje bardz duŝ czasu i nie zawsze kńczy się pwdzeniem, b nie we wszystkich (np. w blgach, biblitekach cyfrwych) jest cś nweg kaŝdeg dnia. Krzystanie z agregatrów wiadmści skraca ten czas. Pza tym biblitekarze mgą teŝ rzpwszechniać wiadmści przy pmcy RSS, np. w pstaci wykazów nabytków czy baz d testwania alb p prstu "Aktualnści" zamieszczanych niemal na kaŝdej witrynie biblitecznej. Niektórzy zamieszczają na swjej witrynie nagłówki z innych interesujących kanałów RSS, jak np. Pwiatwa i Miejska Bibliteka Publiczna w Wejherwie Przydatnść blgów dla biblitek i biblitekarzy Rzpatrując znaczenie i wykrzystanie blgów w biblitekarstwie, naleŝy je traktwać jak nwą frmę ferwania dtychczaswych usług i prezentwania wizerunku zarówn bibliteki i biblitekarza, jak równieŝ jak źródł infrmacji. Oczywiście te ujęcia mają wiele wspólneg, w tym autrów, b czy mamy d czynienia z prywatnym blgiem digitalizacji, czy blgiem bibliteki X - jeden i drugi twrzy biblitekarz. A misją biblitekarza zawsze był zdbywanie infrmacji i infrmwanie. Specjaliści infrmacji spędzają szczególnie duŝ czasu na wyszukiwaniu róŝnych źródeł. Teraz tę pracę mgą wykrzystać szerzej, dzieląc się natychmiast wiedzą ciekawych witrynach, wydarzeniach, publikacjach z klegami czy śrdwiskiem, które bsługują. Wśród spsbów krzystania z blgów przez bibliteki i biblitekarzy najczęściej sptyka się: twrzenie przez biblitekarzy sbistych blgów na róŝne tematy; krzystanie z blgów w celu bsługi uŝytkwników i rzwju zawdweg; twrzenie blgów w biblitece - dstępnych publicznie, na temat bibliteki i jej usług raz wewnętrznych, przeznacznych dla pracwników. Praktyczne wykrzystanie blgów w biblitekarstwie zstanie dalej mówine w trzech grupach: blgi biblitekarzy, blgi biblitek i blgi jak źródł infrmacji. Blgi biblitekarzy Biblitekarze, jak przedstawiciele niemal wszystkich śrdwisk, równieŝ twrzą swje blgi. ZróŜnicwanie ich jest grmne, pczynając d bardz wartściwych witryn na tematy związane wyłącznie ze sprawami zawdwymi, pprzez mieszaninę dniesień ze świata biblitek i z Ŝycia prywatneg, aŝ d wyłącznie sbistych. Wśród blgów na tematy zawdwe mŝna wyróŝnić gólne i dziedzinwe, np. dtyczące katalgwania, digitalizacji. Blgi zakładane są indywidualnie lub w zespłach (niekiedy międzynardwych) i utrzymywane na serwerach niezaleŝnych bądź w biblitekach. D blgów biblitekarzy mŝna zaliczyć równieŝ te, które pracwują stwarzyszenia zawdwe. Przesłanki blgwania są przeróŝne, ale najczęściej jest t chęć dzielenia się piniami i utrzymywania kntaktów, pdąŝanie za trendami w publikwaniu w sieci raz twrzenie własneg wizerunku. G. Schwartz (2005) pdaje sześć pwdów, dla których biblitekarze pwinni twrzyć blgi: jesteś stale na bieŝąc w swjej dziedzinie - pisząc blga, musisz pznać temat zanim zabierzesz głs; blg mŝe być rędwnikiem zmian w śrdwisku, ale równieŝ pwdwać zmiany w pstrzeganiu biblitek przez innych czytelników, spza grna biblitekarzy; blgi twrzą wspólntę - mŝesz wirtualnie pznać innych i dłączyć d grna pstępwej grupy biblitekarzy; jesteś niepwtarzalny i balasz steretypy na temat biblitekarzy; pisz równieŝ dla siebie, dla "czyszczenia duchweg". pisanie blga jest łatwe i nie ma usprawiedliwienia.

4 Autrzy blgów na pewn ptwierdzą słusznść tych stwierdzeń, a czytelnicy juŝ t rbią, pisząc np. KaŜdy naukwiec, dziennikarz i pisarz wie, Ŝe dbry biblitekarz jest na wagę złta. Dlateg byłem zaintrygwany, gdy pdczas szukania czegś w Technrati trafiłem na tytuł "Techngeekery fr librarians". I dalej autr pstu cytuje wypwiedź biblitekarza na temat Ggle Schlar. Brak dkładnych danych liczbie blgujących biblitekarzy, ale mamy kilka dbrych katalgów i wyszukiwarek (równieŝ blgów biblitecznych) z całeg świata, np.: Blgging Libraries Wiki Library Weblgs Open Directry Prject katalg Ggle wyszukiwarka LISZEN (pnad 700 blgów) wersja beta wyszukiwarki w "bibliblgsferze" - LIBWORM W serwisie Frappr zamieszczn ciekawą mapę świata z zaznacznymi punktami blgujących biblitekarzy. P kliknęciu w kreślny punkt mapy trzymujemy wizytówkę ze zdjęciem autra i URL blga. Ddanie swich danych d serwisu t zaledwie minuta. Niestety, mapa Plski jest pusta, chć mamy juŝ trchę blgów. Ot kilka przykładów mawianych w tej części blgów: LISNews.cm - aktualnści z wielu źródeł dla specjalistów infrmacji, grmadzne i pracwywane przez duŝy międzynardwy zespół biblitekarzy, Shifted Librarian, J. Levine - - biblitekach i źródłach infrmacji, Librarian.net, J. West - - biblitekach i źródłach infrmacji, Library Stuff, S. M. Chen - róŝne zagadnienia dla biblitekarzy, Library Marketing, J. Stper - marketing w biblitece, Infrmatin Literacy Weblg, S. Webber - kształcenie uŝytkwników infrmacji, Digital Reference, S. Franceur - wirtualne usługi infrmacyjne, Catalablg, D. Bigwd - katalgwanie, ACRLg - blg amerykańskieg stwarzyszenia biblitek naukwych, Większść plskich blgów, a wśród nich są indywidualne raz zespłwy Bibliteka 2.0, wymienia Marcin Malinwski w swim blgu Blgi biblitek Blgi bibliteczne mgą mieć rzmaite przeznaczenie i frmy. Na gół wykrzystywane są jak tablica głszeń, frma pszerzenia usług bibliteki lub spsób pwiadamiania uŝytkwników interesujących zasbach sieciwych. Są bibliteki utrzymujące prsty blg typu "Aktualnści". Są teŝ takie, które pracwują d kilku d kilkunastu blgów, z pdziałem na tematy lub grupy dbirców. Inne wykrzystują tę technlgię d utwrzenia całej witryny. Zazwyczaj wszystkie blgi udstępniają archiwum pstów, wyszukiwarkę i RSS. Częst sptykane są wykazy ciekawych linków według kategrii i dnśniki d innych blgów. Większść biblitek umŝliwia uŝytkwnikm zamieszczanie kmentarzy. Najczęściej sptykane raz prpnwane na przyszłść frmy i tematy blgów biblitecznych t:

5 aktualnści biblitece, wydarzeniach, usługach i nwych źródłach, wykaz nabytków z mŝliwścią recenzwania tytułów i sugerwania zakupów przez uŝytkwników, infrmacje zasbach elektrnicznych w biblitece wraz z instrukcjami krzystania, infrmacje przydatnych zasbach sieciwych - gólne lub z pdziałem na dziedziny (blgi tematyczne), infrmacje lkalnych wydarzeniach w śrdwisku, kraju i/lub nwści dtyczące ksiąŝek i biblitek, infrmacje przeznaczne dla kreślnych grup uŝytkwników, np. w biblitekach publicznych specjalne blgi dla rdziców, dzieci i młdzieŝy. Blgi jak narzędzie usług infrmacyjnych słuŝące d zadawania pytań i udzielania dpwiedzi przez człnków kreślnej blgsfery raz twrzenia bazy wiedzy - taką frmę blgu, twrzneg przy pmcy prgramu Lyceum zaprpnwali J. Pmerantz i F. Stutzman (2006); blgi na ptrzeby zajęć dydaktycznych - infrmacje dla studentów prjektach, testach, źródłach, terminarzach raz kmunikacja ze studentami; blgi wewnętrzne przeznaczne dla wszystkich pracwników bibliteki jak narzędzie skuteczniejszeg zarządzania, przepływu infrmacji i dzielenia się wiedzą lub przeznaczne dla kreślnej grupy pracwników, np. specjalistów infrmacji. Oczywiście pwyŝsza lista nie wyczerpuje wszystkich mŝliwści. ZaleŜą ne d ptrzeb uŝytkwników, biblitekarzy i inwencji twórców blgów. Pza tym w praktyce blgi bibliteczne są mieszanką wymieninych przykładów, np. jeden wspólny blg, w którym pszczególne zapisy, w zaleŝnści, d tematyki są grupwane w kategrie (rys. 2) alb kilka niezaleŝnych blgów (rys. 3). Rys. 2. Blg McMaster University Libraries

6 Rys. 3. Blgi bibliteki uniwersyteckiej w Binghamtn RóŜnrdnść blgów biblitecznych mŝna prześledzić, wertując wymienine wcześniej katalgi i specjalistyczne wyszukiwarki. Ot wybrane przykłady: Gergia State University Library - bardz rzbudwany serwis blgów: aktualnści biblitece i 21 niezaleŝnych blgów tematycznych pracwywanych przez 8 biblitekarzy dziedzinwych; bgate mŝliwści wyszukiwania, Drexel University Libraries - bgata ferta blgów na tematy związane z kierunkami kształcenia, Wendt Library Blg - infrmacje z zakresu nauk technicznych, infrmatyki, statystyki i ceanlgii raz i aktualnści zbirach i usługach bibliteki; linki d strn bibliteki, "wizytówki" w MySpace i zdjęć we Flickr, Blg dyrektra bibliteki Rllins Cllege na Flrydzie - infrmacje biblitece (np. plan strategiczny), aktualnści zbirach, dniesienia ze świata biblitek, np. sprawzdania z knferencji, University f Victria w Kanadzie - blg biblitekarza dziedzinweg dla studentów histrii, St. Jseph Cunty Public Library - na strnie bibliteki, w centralnym miejscu, najnwsze psty z blga gólneg i iknki czytników RSS; linki d blga na temat budwy nweg gmachu bibliteki i blga dla młdzieŝy, Bibliteka publiczna w Nenagh w Irlandii - blgi w kilku wersjach językwych, m.in. w języku plskim! Lansing Public Library - cała witryna w technlgii blga; ddatkw blg dla drsłych, dla dzieci i dla młdzieŝy i wiele innych narzędzi Web 2.0 w praktyce: RSS-y, zdjęcia z imprez biblitecznych we Flickr, audycje dźwiękwe ( pdcast), czat, University f Hustn Library Instructin - wszystk szkleniach biblitecznych i aktualnści biblitece, Medical Library Grup f Suthern Califrnia & Arizna - blg przeznaczny dla kursu na temat "Narzędzia Web 2.0 i bibliteki"; bardz bgaty zestaw linków, ćwiczenia praktyczne dla studentów,

7 Barnard Cllege Library - blg wewnętrzny, w którym specjaliści infrmacji rzwiązują bieŝące prblemy; dstępny dla uŝytkwników tylk d przeglądania, Kilka plskich przykładów - we wszystkich pniŝszych biblitekach technlgia blga psłuŝyła d utwrzenia witryny biblitecznej: Bibliteka Pani Kasi, Miejska Szkła Pdstawwa nr 6 w Knurwie Bibliteka Gimnazjum w Białśliwiu Bibliteka Publiczneg Gimnazjum nr 5 w Białymstku Bibliteka Zespłu Szkół Budwlanych w Kninie Bibliteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach Miejska Bibliteka Publiczna we Włdawie Dlaczeg wart zakładać blgi w biblitekach? Z techniczneg punktu widzenia t idealne rzwiązanie - prgramwanie jest bezpłatne i nie wymaga znajmści html. Niewątpliwą krzyścią jest skuteczniejsza prmcja bibliteki i pprawa wizerunku. Dzięki mŝliwścim kmunikacyjnym blga integrujemy najbliŝsze śrdwisk, a być mŝe przyciągniemy nwych uŝytkwników? Infrmacje biblitece rzpwszechnimy szerzej i łatwiej dzięki RSS. Pza tym blgi pzwalają równieŝ realizwać funkcję edukacyjną bibliteki pprzez pisywanie spsbów krzystania z plecanych źrdeł infrmacji. Planując stwrzenie blga bibliteczneg, dbrze jest wypracwać własną strategię marketingwą i rzstrzygnąć kilka kluczwych prblemów, które szczegółw pisuje D. Fichter (2003). Najpierw czywiście cel - tylk infrmwanie czy wzajemna kmunikacja - raz wybór tematyki. P kreśleniu grupy/grup dbirców zdecydujemy, czy twrzymy jeden wspólny blg, czy dla kaŝdej grupy drębny, zawierający treści innym charakterze. Następnym krkiem jest wybór dpwiednieg prgramwania lub skrzystanie z darmwych serwisów. Wart zarejestrwać się w kilku z nich, prównać przydatnść ferwanych funkcji dla naszych ptrzeb i zdecydwać, z któreg i w jaki spsób będziemy krzystać. Czy będziemy archiwizwać treści miesięcznie, czy wystarczy rczne i czy knieczna będzie wyszukiwarka archiwum? Czy będziemy systematyzwać psty według kategrii, ferwać wykazy przydatnych linków i innych blgów? I bardz waŝne - czy dajemy mŝliwść publiczneg kmentwania treści, czy blkujemy tę pcję? Klejną sprawą jest zaplanwanie prmcji całeg przedsięwzięcia i zadbanie t, aby kmunikaty bibliteki dcierały d kreślnych grup dbirców. Zanim przystąpimy d pracwywania treści blga, zwłaszcza w grupie pracwników, pwinniśmy ustalić pewne zasady edytrskie i przede wszystkim utrzymywać blg na stałym, dbrym pzimie, dbając częstą aktualizację treści. Blgi i wiadmści RSS jak źródł infrmacji W wielkiej liczbie pwstających blgów i kanałów RSS tkwią zapewne infrmacje warte plecania uŝytkwnikm biblitek i dlateg nie pwinniśmy ignrwać teg nweg źródła infrmacji. D wyszukania i selekcji najbardziej wartściwych tekstów ptrzeba na pewn duŝ więcej czasu i umiejętnści. Z drugiej strny pwstaje craz wiecej blgów naukwców, dziennikarzy, rganizacji zawdwych, prestiŝwych czaspism i te są gdne naszeg zaintereswania. D wyszukiwania infrmacji w blgach i RSS mamy juŝ kilka dbrych źródeł, które dają zdecydwanie lepsze rezultaty niŝ krzystanie ze standardwych wyszukiwarek. Szukając blgów na dany temat wart zajrzeć d kilku katalgów tematycznych, np. SciencePORT Blgaramy czy pszperać w Open Directry - jest tam spr blgów w kreślnych kategriach tematycznych. Wyszukiwanie w tytułach i treści blgów raz RSS ferują Ggle Blg Search Syndic8 Technrati i plski Blgfrg Inny serwis - Fagan Finder - grupuje bardz duŝ wyszukiwarek i katalgów. Pwstają teŝ specjalistyczne narzędzia, np. Medwrm ferujący przesukiwanie pnad 4 tys. kanałów RSS dtyczących medycyny. Wart równieŝ pamiętać wykrzystaniu blgów, które w

8 swym załŝeniu słuŝą specjalistm infrmacji, np. Internet Scut Weblg ResurceShelf i wiele dziedzinwych blgów biblitek. Przy wyszukiwaniu infrmacji w blgach i wiadmściach RSS naptykamy na niezwykle waŝny prblem ceny jakści tych źródeł, tak jak wszystkich innych sieciwych. T zagadnienie pwinniśmy równieŝ pruszać, ucząc uŝytkwników wyszukiwania infrmacji w Internecie. Klejny aspekt traktwania blgów jak źródła infrmacji t włączanie ich pisów d katalgów biblitecznych i wykazów witryn internetwych. Prces grmadzenia i ceny tych zasbów będzie bardz skmplikwany ze względu na zróŝnicwany pzim. Jednak z uwagi na frmę publikwania i wartściwe treści wybranych blgów, pwinniśmy brać ten prblem pd uwagę. Pdsumwanie Fenmen łatweg i niekntrlwaneg publikwania w sieci za pmcą blgów i rzpwszechniania ich treści pprzez RSS ma isttny wpływ na bibliteki i duŝe dla nich znaczenie. Blgi będą się rzwijać i niezaleŝnie d ich pzimu biblitekarze muszą się tym zjawiskiem zaintereswać jak źródłem infrmacji. Natmiast zalety wykrzystania blgów jak narzędzi prmcji bibliteki, wzajemnej kmunikacji, szkleń itp. są niezaprzeczalne. Trzeci pwód zaintereswania blgami - publikwanie własnych zapisków - przyniesie duŝ satysfakcji autrwi i pŝytku innym biblitekarzm i uŝytkwnikm. Przypis [1] Hane, P.J. Blgs are a Natural fr Librarians. In Infrmatin Tday [n-line]. 2001, NewsLink Issue 24/Octber [dstęp 18 lipca 2007] Dstępny w Wrld Wide Web: Bibligrafia 1. FICHTER, D. Why and hw t use blgs t prmte yur library's services. In Marketing Library Services [n-line]. 2003, 16(6) [dstęp 18 lipca 2007]. Dstępny w Wrld Wide Web: 2. GMITEREK, G. Library 2.0. MŜliwści zastswania Web 2.0 w biblitekach plskich. In Biuletyn EBIB [n-line]. 2007, nr 4 (85) [dstęp 18 lipca 2007]. Dstępny w Wrld Wide Web: 3. HERZOG, S. BlgBib: An anntated bibligraphy n weblgs and blgging, with a fcus n library/librarian blgs... [n-line] [dstęp 18 lipca 2007]. Dstępny w Wrld Wide Web: 4. MANESS, J.M. Library 2.0 Thery: Web 2.0 and Its Implicatins fr Libraries In Weblgy [n-line]. 2006, vl. 3, nr 2 [dstęp 18 lipca 2007]. Dstępny w Wrld Wide Web: 5. SCHWARTZ G. Blgs fr libraries [n-line]. WebJunctin, 2005 [dstęp 18 lipca 2007]. Dstępny w Wrld Wide Web: 6. SKINNER, G. Filters and rgue librarians: weblgs in the library wrld [n-line] [dstęp 18 lipca 2007]. Dstępny w Wrld Wide Web: 7. POMERANTZ J., STUTZMAN F.Cllabrative reference wrk in the blgsphere. Reference Services Review, 2006, 34(2), s REICHARDT R., HARDER G. Weblgs: their use and applicatin in science and technlgy libraries In Science & Technlgy Libraries [n-line]. 2005, Vl. 25(3) [dstęp 18 lipca 2007]. Dstępny w Wrld Wide Web: 9. WINSHIP I. Weblgs and RSS in infrmatin wrk. In Update Magazine [n-line]. CILIP, 2004 [dstęp 18 lipca 2007]. Dstępny w Wrld Wide Web:

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ Danuta Sebastjan, Lucyna Kurwska-Trudzik, Dlnśląska Bibliteka Pedaggiczna

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz.

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz. III. Sieci kmputerwe 1 Spis treści 1. Pdstawwe elementy sieci [Clark, rzdz. 8, 9] 2. Tplgia sieci LAN [Niedzielska, rzdz. 3.3] 3. Łączenie sieci 4. Internet, intranet, ekstranet 5. ZagrŜenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Idzie lat zajrzyj : http://kartki.wp.pl/kat,67,kid,2261,main,65,title,uwaga-naraka,nwakartka.html

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 1. Kmunikwanie spłeczne definicja, cechy Kmunikacja definiwana jest jak ruch plegający na utrzymaniu łącznści pmiędzy dległymi d siebie miejscami przumiewanie się, przekazywanie myśli,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Kmunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) pniedziałek, 19 lipca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

adresy IP komputerów osiągalnych poprzez usługi działające na zidentyfikowanych komputerach,

adresy IP komputerów osiągalnych poprzez usługi działające na zidentyfikowanych komputerach, Metdy i techniki reknesansu Jak już pwiedzian, pierwszym krkiem realizwanym przez ewentualneg napastnika jest zbieranie infrmacji celu przyszłeg ataku. Fazę tę mżna nazwad reknesansem. Pzwala na agresrm

Bardziej szczegółowo