I. Wprowadzenie.. s. 3. II. Diagnoza obszaru objętego Programem oraz zasoby.. s. 6. III. Priorytety promocji zdrowia psychicznego... s.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wprowadzenie.. s. 3. II. Diagnoza obszaru objętego Programem oraz zasoby.. s. 6. III. Priorytety promocji zdrowia psychicznego... s."

Transkrypt

1 Program Ochrony Zdrowiia Psychiicznego na llata dlla Gmiiny Miiasto Włłocłławek

2 Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata dla Gminy Miasto Włocławek I. Wprowadzenie.. s. 3 II. Diagnoza obszaru objętego Programem oraz zasoby.. s. 6 III. Priorytety promocji zdrowia psychicznego.... s. 20 IV. Cele Programu... s. 20 V. Sposoby realizacji Programu zadania.. s. 21 VI. Finansowanie Programu.. s. 29 VII. Promocja Programu, ewaluacja, monitoring i sprawozdawczość. s. 29 strona 2/30

3 I. WPROWADZENIE W dniu 28 grudnia 2010 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r Nr 24 poz. 128), który określa strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Dokument ten obliguje jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia i realizacji programów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, uwzględniających powyższe działania na rzecz społeczności lokalnych. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie psychiczne jest stanem dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, radzi sobie ze stresem w codziennym życiu, wydajnie pracuje oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty. Zdrowie psychiczne można ujmować w dwóch wymiarach: - pozytywne zdrowie psychiczne to dobrostan jednostki i takie zasoby, które umożliwiają radzenie sobie z przeciwnościami i unikanie załamania stanu zdrowia (wysoka samoocena, twórcze radzenie sobie z trudnościami, optymizm, poczucie panowania nad sytuacją i inne), - negatywne zdrowie psychiczne wiąże się z objawami negatywnymi, określanymi jako psychologiczny dystres i występowaniem zaburzeń psychicznych. Pozytywne zdrowie psychiczne oznacza np. rozwijanie swoich mocnych stron, czyli takich kompetencji, które umożliwiają konfrontację i harmonijne przechodzenie przez negatywne lub stresujące wydarzenia życiowe. Jest nieodłączną częścią ogólnego zdrowia jednostki, odzwierciedla również równowagę miedzy jednostką a środowiskiem 1. Raport z 2001 r. Światowej Organizacji Zdrowia pt. Zdrowie psychiczne, nowe rozumienie, nowa nadzieja, wśród zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wymienia jako najczęściej występujące: depresję, schizofrenię, zaburzenia zachowania, zaburzenia związane ze spożywaniem alkoholu i narkotyków oraz samookaleczenia. Według tego raportu większość zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowań powodują interakcje pomiędzy czynnikami biologicznymi, psychologicznymi oraz socjalnymi. Raport WHO zwraca szczególną uwagę na rolę czynników socjalnych w uwarunkowaniu powstawania zaburzeń psychicznych 2. Z perspektywy socjologicznej, polska lista potencjalnych i realnych zagrożeń dla zdrowia psychicznego obejmuje takie problemy, jak: bezrobocie, warunki pracy i życia w połączeniu z biedą, emigrację zarobkową, deficyt wsparcia psychospołecznego i solidarności, proces starzenia się społeczeństwa polskiego z jednoczesnym niżem demograficznym. W sondażu CBOS z czerwca 2008 r. przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie dorosłej ludności Polski, respondenci deklarowali znaczny stopień poczucia zagrożenia zdrowia psychicznego (31% czasami niepokoi się o swoje zdrowie psychiczne) i bardzo częste (72% wskazań) przekonanie, że obecne 1 Priorytety promocji zdrowia psychicznego w ochronie zdrowia, Ministerstwo Zdrowia 2011 r. 2 Źródło jw. strona 3/30

4 warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego, co wiązali z wieloma czynnikami społecznymi i cywilizacyjnymi (najczęściej z bezrobociem 62%, kryzysem rodziny 53%, biedą 41%, nadużywaniem alkoholu i narkotyków 46%). Około jedna trzecia (36%) ankietowanych przyznała, że ich wiedza o zdrowiu psychicznym jest niewystarczająca i zadeklarowała, że chciałoby bardziej zgłębić tę problematykę. Podobna grupa (33%) była zadowolona ze stanu swojego poinformowania. Prawie jedna czwarta ankietowanych (24%) zadeklarowała, że nie interesuje się tymi sprawami 3. Dla pojedynczego człowieka zaburzenia psychiczne oznaczają najczęściej utratę pracy, obniżenie statusu ekonomicznego oraz wykluczenie społeczne chorego i często osób z jego rodziny. Zwiększają też ryzyko wystąpienia m.in. przemocy w rodzinie, zaniedbywania dzieci, bezdomności lub samobójstwa. W wymiarze globalnym prowadzą do obniżenia dobrostanu i jakości życia społeczeństwa, stanowią też obciążenie dla gospodarki i finansów publicznych. Dostępne badania CBOS obrazują również postrzeganie osób chorych w społeczeństwie. Wynika z nich między innymi to, że niedostateczna wiedza w tej dziedzinie często współwystępuje z niechętnymi stereotypami, z tendencją do nieżyczliwego społecznego naznaczania i piętnowania osób chorych psychicznie oraz dystansowania się wobec nich. Wyobrażenia badanych o osobach chorych psychicznie najczęściej sprowadzały się do stwierdzenia, że prawie zawsze zachowują się one niezrozumiale (38%), mówią od rzeczy (38%) oraz przejawiają niepokój (36%), ponadto prawie zawsze zaniedbują swój wygląd lub higienę (34%) i bez powodu się boją (31%). Badający zwrócili uwagę, że akcentowanie odmienności zachowania osób chorych w stosunku do tzw. normalnej części populacji stanowi ważny element procesu społecznego napiętnowania (stygmatyzacji) chorych psychicznie, który w konsekwencji może prowadzić do wytwarzania dystansu wobec nich i do nierównego, dyskryminującego ich traktowania. W raporcie z badań podkreślono, że w naszym społeczeństwie dominuje przekonanie, że choroby psychiczne przynoszą wstyd chorującym oraz ich najbliższym i w związku z tym zazwyczaj są ukrywane przed innymi ludźmi. Niejednoznaczny jest obraz deklarowanego stosunku Polaków do osób chorych psychicznie. Większość ankietowanych pozytywnie oceniało swoje odnoszenie się do nich, choć w latach odnotowano spadek życzliwości (do 66%) i wzrost obojętności (do 26%). Osoby chore psychicznie postrzegane są jako grupa strukturalnie dyskryminowana w wielu dziedzinach życia społecznego. Respondenci w swoich opiniach położyli nacisk zwłaszcza na gorsze ich traktowanie w zakresie prawa do zatrudnienia, poszanowania godności, edukacji, ochrony majątku i sprawiedliwego sądu. Ankietowani wyrażali opinię, że chorzy psychicznie są w Polsce traktowani gorzej niż inni, przede wszystkim gdy chodzi o prawo do pracy, zatrudnienia (83%), poszanowania godności osobistej (67%), ochrony majątku (61%) oraz w mniejszym stopniu sprawiedliwego sądu (48%). Podzielone były zdania na temat prawa osób psychicznie chorych do opieki społecznej (42% uważało, że są traktowane jak inne, a 40%, że są dyskryminowane) 4. Według ustawy o ochronie zdrowia psychicznego opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ustawa przewiduje, że w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. W świetle ustawy, ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na: 1) promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, 2) zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, 3) kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. 3 Komunikat z badań CBOS pt. Polacy o niepokojach, zagrożeniach i oczekiwaniach dotyczących zdrowia psychicznego, lipiec 2008 r. 4 Komunikat z badań CBOS pt. Osoby chore psychicznie w społeczeństwie, sierpień 2008 r. strona 4/30

5 W zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz profilaktyki chorób i zaburzeń psychicznych grupę docelową programu stanowić będą wszyscy mieszkańcy Włocławka dzieci i młodzież szkolna, osoby w tzw. wieku produkcyjnym oraz seniorzy. Natomiast adresatami działań opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych będą osoby z zaburzeniami psychicznymi w myśl ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoby chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne), upośledzone umysłowo, wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych (w przypadku, gdy osoba wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym) 5. Program został opracowany przez Zespół koordynujący realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasta Włocławek, powołany Zarządzeniem Nr 141/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lipca 2011 r., w składzie: 1) Magdalena Fejdowska Przewodnicząca Zespołu, przedstawiciel Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek; 2) Joanna Kowalewska Wiceprzewodnicząca Zespołu, przedstawiciel Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek; 3) Agnieszka Szlendak-Sobolewska przedstawiciel Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miasta Włocławek; 4) Wiesław Turowski przedstawiciel NZOZ Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku; 5) Jolanta Czajkowska przedstawiciel NZOZ Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku; 6) Agnieszka Jończyk przedstawiciel SP Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku; 7) Elżbieta Wieczorek przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku /Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego/; 8) Elżbieta Rutkowska przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku /Środowiskowy Dom Samopomocy/; 9) Krystyna Szymańska przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku /Klub Integracji Społecznej/; 10) Grażyna Nowak-Kraszewska przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku / Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych /; 11) Aneta Sokołowska przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku; 12) Aleksandra Lechowicz przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku; 13) Anna Turowska przedstawiciel Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności; 14) Łucja Andrzejczyk przedstawiciel Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku; 15) Halina Orzelska przedstawiciel Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włocławku; 16) Iwona Kotuła przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną Oligo we Włocławku; 17) Bożena El-Maaytah przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek; 18) Piotr Bielicki sekretarz Zespołu, przedstawiciel Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek. 5 art. 3, ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm). strona 5/30

6 II. DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO PROGRAMEM ORAZ ZASOBY INSTYTUCJONALNE DANE STATYSTYCZNE Według zapisów ujętych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego 6 podstawowym wskaźnikiem stanu zdrowia psychicznego Polaków jest rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, rejestrowanych w placówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym także związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych alkoholu, narkotyków i leków. Z analizy zawartej w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego wynika np., że w Polsce: w okresie od roku 1990 do 2007, wskaźnik rejestrowanego rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wzrósł o 119% (z 1629 do 3571 na 100 tys. ludności) w opiece ambulatoryjnej i o 50% (z 362 do 542 na 100 tys. ludności) w opiece stacjonarnej; do 2005 r. wskaźniki zaburzeń psychicznych rosły bardzo szybko bez względu na płeć, miejsce zamieszkania i wiek. Między rokiem 2005 i 2007 w opiece ambulatoryjnej wskaźnik leczonych mieszkańców miast pozostał na bardzo podobnym poziomie, a mieszkańców wsi zmniejszył się o 8%; płeć różnicuje to zjawisko w niewielkim stopniu wskaźnik w populacji mężczyzn spadł o 2%, a w populacji kobiet o 3% ( ); wiek ma istotny wpływ na występowanie zaburzeń psychicznych spadek wskaźnika wystąpił jedynie we frakcji wieku lat, wzrósł natomiast o 7% w najmłodszej grupie wiekowej 0-29 lat i o 3% w najstarszej 65 lat i więcej ( ); w opisywanym okresie ( ) wskaźnik zaburzeń psychicznych w opiece stacjonarnej w populacji mieszkańców miast spadł o 3% i jednocześnie wzrósł w populacji wiejskiej o 5%. Tab. 1 Przebywający rok i dłużej w psychiatrycznych zakładach pełnodobowych w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach województwo kujawsko-pomorskie Polska Wyszczególnienie 2006 r r r r r r r r. liczby bezwzględne wskaźniki na 10 tys. ludn ,3 1,2 1,3 1,3 1,7 1,7 1,8 1,9 Źródło: Instytut Psychiatrii i i Neurologii: roczniki statystyczne za lata Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej [ Biuletyn statystyczny. Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 roku ] 6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z dnia 3 lutego 2011 r., Nr 24, poz. 128). strona 6/30

7 Z danych zawartych w Biuletynie statystycznym Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 roku i w 2010 roku wynika, że w województwie kujawsko-pomorskim: w roku 2010 opieką poradni zdrowia psychicznego objęte były osoby o 2,4% mniej niż w 2009 r. i o 0,7% więcej niż w 2008 r.; podobnie jak w latach poprzednich, w 2010 r. najwięcej leczonych osób z zaburzeniami psychicznymi było z powodu 26,9% pacjentów zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i zaburzeniami somatoformicznymi, 13,2% pacjentów organiczne zaburzenia psychotyczne, 10,7% pacjentów schizofrenia, 9,6% pacjentów epizody afektywne 9,6% pacjentów depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe; przeciętnie na 10 tys. mieszkańców województwa w 2010 r. z pomocy poradni zdrowia psychicznego skorzystało 385 osób, w tym 372 osoby z zaburzeniami psychicznymi; w poradniach terapii uzależnień od alkoholu w 2010 r. leczyło się osób, z czego osób to pacjenci z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem, 586 osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych, a 847 osób z innymi zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień); w poradniach terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych w 2010 r. leczyły się 1252 osoby; w roku 2009 w placówkach psychiatrycznych pełnodobowych w województwie kujawsko- pomorskim leczyło się osób, w tym (41,4%) to leczeni po raz pierwszy; wskaźnik leczonych osób (ogółem) w placówkach psychiatrycznych pełnodobowych w 2009 r. wyniósł 42,1 na 10 tys. i był niższy niż w roku 2008 (44,2); natomiast wskaźnik leczonych po raz pierwszy w roku 2009 wyniósł 17,4 na 10 tys. i był niższy od wskaźnika w roku 2008 (18,2). Tab. 2 Leczeni (osoby) ogółem i po raz pierwszy według rozpoznania w psychiatrycznych zakładach pełnodobowych w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach Leczeni ogółem (osoby) Województwo Wyszczególnienie Polska Kujawsko-Pomorskie 2006 r r r r r r. Liczby bezwzględne Wskaźnik na 10 tys. ludności Organiczne zaburzenia psychiczne z zespołami objawowymi Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych Schizofrenia Zaburzenia schizotypowe i urojeniowe Zaburzenia nastroju/afektywne ,9 44,4 44,2 55,6 55,0 55,1 6,4 6,3 6,1 7,9 7,7 7,8 13,5 14,1 14,1 18,8 19,6 20,2 3,1 2,7 3,1 3,4 3,2 3,1 7,9 7,5 8,2 8,1 7,9 8,7 2,5 2,5 2,0 3,6 3,4 2,8 6,5 5,7 5,1 5,4 5,0 4,7 strona 7/30

8 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych Upośledzenie umysłowe Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nieustalone i niepsychiczne 3,6 2,9 2,7 4,5 4,2 3,9 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,8 06 0,7 1,0 1,0 1,0 0,6 04 0,3 0,8 0,7 0,8 Źródło: Instytut Psychiatrii i i Neurologii: roczniki statystyczne za lata Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej [ Biuletyn statystyczny. Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 roku ] Tab. 3 Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego, poradniach terapii uzależnień od alkoholu i w poradniach terapii uzależnień od środków psychoaktywnych wg rejonów województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku. leczeni ogółem Wyszczególnienie rejon bydgoski rejon toruński rejon włocławski liczby wsk. Liczby wsk. Liczby wsk. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi, z tego , , ,5 w poradniach zdrowia psychicznego , , ,3 w poradniach terapii uzależnień od alkoholu , , ,2 w poradniach terapii uzależnień od środków psychoaktywnych 706 7, ,3 - - wsk. = wskaźnik na 10 tys. ludności. Źródło: Biuletyn statystyczny. Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku strona 8/30

9 Psychiatryczna opieka ambulatoryjna i stacjonarna udzielana na terenie Włocławka Informacje zawarte w niniejszym Programie dotyczą pomocy w zakresie opieki psychiatrycznej i terapeutycznej udzielanej na terenie Miasta Włocławek przez zakłady opieki zdrowotnej na podstawie kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia ambulatoryjne we Włocławku udzielane są w dziesięciu wyspecjalizowanych placówkach (poradniach, przychodniach) szczegółowy wykaz został podany w dalszej części: zasoby instytucjonalne we Włocławku. Liczby pacjentów przyjmowanych przez te placówki oraz liczby udzielanych porad w latach zostały zaprezentowane w poniższych zestawieniach tabelarycznych 7. Liczba pacjentów Oddziału Dziennego Psychiatrycznego SP Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku w latach (Tab.4) utrzymuje się na zbliżonym poziome i waha się od 241 do 253 osób w jednym roku. W związku z tym, również liczba osobodni charakteryzuje się nieznacznym zróżnicowaniem w trzech wyżej wymienionych latach i wynosi od do osobodni. Tab. 4 ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (ul. Wyszyńskiego 25) SP Zespół Przychodni Specjalistycznych liczba pacjentów (osób) 2008 r r r. dorośli dzieci i młodzież (do 18 r.ż.) Razem osobodni Źródło: wg informacji udostępnionych przez placówki opieki zdrowotnej. Liczba dorosłych pacjentów poradni i przychodni zdrowia psychicznego (cztery placówki we Włocławku Tab. 5) w okresie od 2008 r. do 2010 r. zmalała w przypadku świadczeń udzielanych przez poradnię przy ul. Lunewil 15. W przypadku poradni przy ul. Reja 13 i poradni przy ul. Kaliskiej 104a, liczba pacjentów ulega wahaniom, ale utrzymuje się na zbliżonych poziomach w analizowanym okresie. Tendencja spadkowa dotyczy liczby udzielonych porad przez poradnię przy ul. Wyszyńskiego 27. Natomiast liczba dzieci i młodzieży korzystających z pomocy oferowanej przez poradnie i przychodnie zdrowia psychicznego (trzy placówki we Włocławku udzielające świadczeń dla dzieci i młodzieży Tab. 6) jest bardzo zróżnicowana, zwłaszcza w zakresie liczby porad udzielonych przez poradnię przy ul. Łady 10 i waha się od 1055 do 2375 porad. 7 W związku z wykorzystywaniem przez placówki różnych systemów gromadzenia danych, to w przypadku Poradni i Przychodni SP Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku (z wyłączeniem Oddziału Dziennego przy ul. Wyszyńskiego 25) podawane są liczby udzielonych porad. W przypadku innych podmiotów, w zestawieniach tabelarycznych podawane są liczby pacjentów. strona 9/30

10 Tab. 5 Osoby dorosłe liczba pacjentów / liczba porad w poradniach i przychodniach zdrowia psychicznego 2008 r r r. PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO liczba (ul. Reja 13) N ZOZ MEDYK pacjentów PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO liczba (ul. Lunewil 15) SP ZOZ Stacja Pogotowia pacjentów Ratunkowego PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO liczba (ul. Kaliska 104 a) MZOZ Włocławek pacjentów PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO (ul. Wyszyńskiego 27) SP Zespół Przychodni Specjalistycznych Źródło: wg informacji udostępnionych przez placówki opieki zdrowotnej. razem liczba porad Tab. 6 Dzieci i młodzież do 18 r.ż. liczba pacjentów / liczba porad w poradniach i przychodniach zdrowia psychicznego PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO (ul. Kaliska 104 a) MZOZ Włocławek PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO (ul. Wyszyńskiego 27) SP Zespół Przychodni Specjalistycznych PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (ul. Łady 10) SP Zespół Przychodni Specjalistycznych Źródło: wg informacji udostępnionych przez placówki opieki zdrowotnej. liczba pacjentów liczba porad liczba porad 2008 r r r We Włocławku dwie poradnie psychologiczne (Tab. 7) udzielają świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Włocławka i regionu. W latach liczba udzielonych porad w poradni przy ul. Wyszyńskiego 27 ulegała wahaniom, ale utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Natomiast liczba pacjentów w poradni przy ul. Lunewil 15 ulegała systematycznemu zmniejszaniu. Tab. 7 Osoby dorosłe liczba pacjentów / liczba porad w poradniach psychologicznych PORADNIA PSYCHOLOGICZNA (ul. Wyszyńskiego 27) SP Zespół Przychodni Specjalistycznych PORADNIA PSYCHOLOGICZNA (ul. Lunewil 15) SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego Źródło: wg informacji udostępnionych przez placówki opieki zdrowotnej. liczba porad liczba pacjentów 2008 r r r strona 10/30

11 W latach 2009 i 2010 w stosunku do roku 2008 spadła liczba dorosłych osób leczonych w poradniach terapii uzależnień oraz liczba udzielonych porad (Tab. 8). Podobny trend dotyczy dzieci i młodzieży leczonych w placówkach terapii uzależnień (Tab. 9). Tab. 8 Osoby dorosłe liczba pacjentów / liczba porad w poradniach i przychodniach terapii uzależnień PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ (ul. Kaliska 104 a) MZOZ Włocławek PRZYCHODNIA TERAPII UZALAŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA (ul. Stodólna 70) SP Zespół Przychodni Specjalistycznych Źródło: wg informacji udostępnionych przez placówki opieki zdrowotnej. liczba pacjentów liczba porad 2008 r r r Tab. 9 Dzieci i młodzież do 18 r.ż. liczba pacjentów / liczba porad w poradniach i przychodniach terapii uzależnień PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ (ul. Kaliska 104 a) MZOZ Włocławek PRZYCHODNIA TERAPII UZALAŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA (ul. Stodólna 70) SP Zespół Przych. Specjalistyczn. Źródło: wg informacji udostępnionych przez placówki opieki zdrowotnej. liczba pacjentów Liczba porad Poza opieką ambulatoryjną na terenie Miasta, mieszkańcy Włocławka mogą korzystać również ze świadczeń udzielanych w ambulatoriach na terenie całego Kraju. Mieszkańcy Włocławka mogą też korzystać z pomocy udzielanej przez psychiatryczne zakładały pełnodobowe (opieka stacjonarna całodobowa) w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, która jest udzielana przez placówki na terenie całej Polski w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego udzielane są w oddziałach psychiatrycznych (ogólnych) w placówkach wymienionych na stronie 13 niniejszego programu 8 : Sytuacja demograficzna Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. ludność miasta Włocławek wynosiła osób, w tym kobiet i mężczyzn. Największy odsetek mieszkańców 64,5% stanowiły osoby w wieku produkcyjnym (wieku zdolności do pracy: lat dla kobiet i lat dla mężczyzn). Osoby w wieku przedprodukcyjnym 8 Wykaz placówek wg danych NFZ. strona 11/30

12 (17 lat i mniej) stanowiły 16,6% ogółu populacji. Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym w 2011 r. stanowili 18,9% ogółu populacji. W ogólnej liczbie mieszkańców Włocławka w porównaniu do 2007 r. zmniejszył się udział dzieci i młodzieży w wieku 0 17 lat (o 1,1%) oraz osób w wieku produkcyjnym o 2%, natomiast zwiększył się o 3,1% udział ludzi starszych - kobiet w wieku 60 lat i powyżej oraz mężczyzn w wieku 65 lat i powyżej. Rezultatem przemian demograficznych zachodzących w Polsce jest gwałtowne zmniejszanie się liczby dzieci i młodzieży (0-17 lat). W końcu 2009 r. ich udział w ogólnej liczbie ludności wyniósł ok. 19% (w 2000 r. 24,4%, w 1990 r. 29%). Jednocześnie występuje proces demograficznego starzenia się społeczeństwa. Udział osób w wieku emerytalnym w ogólnej populacji na koniec 2009 r. wynosił 16,5% (w 2000 r. prawie 15%, a w 1999 r. niespełna 13%). Tab. 1 Stan i prognoza ludności wg wieku w wybranych latach (w odsetkach) we Włocławku i w Polsce Wyszczególnienie Włocławek Polska 2007 r r r r r r r r r r. Ludność ogółem W wieku: przedprodukcyjnym (0-17 lat) produkcyjnym (kobiety od 18 do 59 lat, mężczyźni od 18 do 64 lat) poprodukcyjnym (kobiety 60 lat i więcej, mężczyźni 65 lat i więcej) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 17,7 17,1 16,6 14,8 12,2 19,6 19,0 bd. 16,7 14,9 66,5 65,8 64,5 62,6 55,7 64,4 64,5 bd. 63,4 58,2 15,8 17,1 18,9 22,5 32,1 16,0 16,5 bd. 19,9 26,9 Źródło: wg danych Wydziału Spraw Obywatelskich UM Włocławek i Głównego Urzędu Statystycznego. Od początku lat 90-tych obserwowana jest wydłużanie się przeciętnego trwania życia Polaków. W 2009 r. przeciętne trwanie życia dla mężczyzn wynosiło 71,5 lat, a dla kobiet 80,1 lat. W porównaniu do początku lat 90- tych trwanie życia wydłużyło się o 5,3 lat dla mężczyzn oraz o 4,9 lat dla kobiet. Powyższe zjawiska, wg prognoz demograficznych będą się nasilać i powodować m.in. zwiększenie obciążenia systemu ochrony zdrowia kosztami opieki nad tą grupą ludności, potrzebę stworzenia odpowiednich warunków dla funkcjonowania ludzi starszych, w tym pomocy w organizacji życia i zaspokajaniu potrzeb osób, których samodzielność jest ograniczona 9. 9 Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym informacje i opracowanie statystyczne wg stanu na dzień r. Głównego Urzędu Statystycznego. strona 12/30

13 ZASOBY INSTYTUCJONALNE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Głównymi elementami specjalistycznej opieki zdrowotnej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi są dwie formy, tj. opieka ambulatoryjna i stacjonarna, obok których funkcjonują także pośrednie formy, do których zalicza się zespoły leczenia środowiskowego, oddziały dzienne i hostele. System opieki psychiatrycznej uzupełniany jest przez podstawową opiekę zdrowotną oraz instytucje i organizacje pozarządowe, których działalność wiąże się np. z opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i chorymi psychicznie oraz ich rodzinami 10. Placówki ochrony zdrowia Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (wg kontraktów NFZ) 11 Placówki ochrony zdrowia sprawujące opiekę psychiatryczną i psychologiczną oraz zajmujące się terapią uzależnień, udzielają świadczeń indywidualnych w zakresie psychiatrii i psychologii oraz świadczeń środowiskowych pacjentom i ich rodzinom. Do ich zadań należy np.: diagnostyka, leczenie, wczesna rehabilitacja, poradnictwo, psychoterapia, psychoedukacja. Usługi zdrowotne świadczone przez te podmioty udzielane są na podstawie kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia. ODDZIAŁY DZIENNE PSYCHIATRYCZNE (OGÓLNE) Oddział Dzienny Psychiatryczny, ul. Wyszyńskiego 25 SP Zespół Przychodni Specjalistycznych; PORADNIE I PRZYCHODNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Reja 13/49-50 NZOZ Medyk ; Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Lunewil 15 SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego; Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Kaliska 104 a NZOZ Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. Z o.o. (Przychodnia nr 6); Przychodnia Zdrowia Psychicznego, ul. Wyszyńskiego 27 SP Zespół Przychodni Specjalistycznych; PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Łady 10 SP Zespół Przychodni Specjalistycznych; PORADNIE PSYCHOLOGICZNE Poradnia Psychologiczna, ul. Wyszyńskiego 27 SP Zespół Przychodni Specjalistycznych; Poradnia Psychologiczna, ul. Lunewil 15 SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego; PORADNIE LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ Poradnia Terapii Uzależnień, ul. Kaliska 104 a NZOZ Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. Z o.o. (Przychodnia nr 6); Przychodnia Terapii Uzależnienia do Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Stodólna 70 SP Zespół Przychodni Specjalistycznych; 10 Priorytety promocji zdrowia psychicznego w ochronie zdrowia, Ministerstwo Zdrowia Wykaz placówek wg danych NFZ. strona 13/30

14 PLACÓWKI CAŁODOBOWEJ OPIEKI STACJONARNEJ udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim; NZOZ Szpital Lipno utworzony przez Szpital Lipno Sp. Z o.o.; Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu Szpital Uniwersytecki Nr 1 w Bydgoszczy SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy Sp. Z o.o. w Bydgoszczy. Instytucje pomocy społecznej 12 Istotnym elementem pomocy społecznej jest infrastruktura instytucjonalna wspomagająca zabezpieczenie potrzeb osób wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu, w celu eliminowania osamotnienia, nieporadności i izolacji społecznej w sferze życia codziennego, nauki i pracy tzn. obszarów mających wpływ na stan zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MOPR Włocławek (ul. Okrzei 61) Celem Klubu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych bezrobociem. Do zadań klubu należy głównie ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego, minimalizacja skutków długotrwałego bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowo-psychologicznego, wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu przez nich możliwie pełnej aktywności życiowej. Uczestnikami zajęć w Klubie mogą być osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym, w szczególności bezdomni, uzależnieni od alkoholu i narkotyków, chorzy psychicznie, bezrobotni, zwalniani z zakładów karnych oraz uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji. SEKCJA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO MOPR Włocławek (ul. Żytnia 58) Celem działalności Sekcji Interwencji Kryzysowej jest udzielanie wieloaspektowej pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy w rodzinie, bądź znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej oraz rodzinom niewydolnym wychowawczo, ubogim oraz zagrożonym ubóstwem poprzez udzielanie świadczeń z zakresu poradnictwa specjalistycznego i zapewnienie schronienia. W realizacji zadań placówka wspierana jest przez pracowników socjalnych Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej MOPR, policję, sąd, różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI MOPR Włocławek (ul. Zapiecek 10) Priorytetowym celem działalności placówki jest przeciwdziałanie marginalizacji, stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu osób chorych psychiczne. Cel ten osiągany jest poprzez przywracanie, podtrzymywanie oraz rozwijanie i uczenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w rodzinie i lokalnej społeczności. Z racji bardzo zindywidualizowanych potrzeb uczestników w placówce prowadzona jest szeroko rozumiana rehabilitacja psychiatryczna i społeczna. Specjalistyczna rehabilitacja oraz terapia, jakiej są poddawani uczestnicy przynosi pozytywne i wymierne efekty w postaci lepszego przystosowania tych osób do funkcjonowania w codziennym życiu, zmniejsza ich lęki i napięcia, podnosi samoocenę, przywraca wiarę we własne możliwości. Stopniowo zwiększa społeczną akceptację dla tej grupy chorych oraz zmniejsza częstotliwość nawrotów choroby i związanej z tym liczby hospitalizacji. 12 Zakres i formy opisywanych działań wg informacji uzyskanych od wymienionych podmiotów. strona 14/30

15 Strategia rehabilitacji psychiatrycznej opiera się na wspieraniu chorego w trudnym dla niego okresie powrotu do aktywnego życia, wsparciu go w kolejnych kryzysach emocjonalnych i interpersonalnych. Leczenie farmakologiczne, psychoterapia, rehabilitacja psychiatryczna i wsparcie emocjonalne tworzą wzajemnie uzupełniający się program odpowiadający na potrzeby chorego, a także co bardzo ważne jego rodziny. Formy terapii realizowane w Domu Samopomocy to psychoterapia indywidualna, psychoedukacja, treningi umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, terapia ruchowa, biblioterapia oraz socjoterapia. Dodatkową formą pomocy jest Klub Wsparcia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc realizujący program z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci wparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego przez wykwalifikowaną do tej pracy kadrę przede wszystkim przez pielęgniarki psychiatryczne. OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU (ul. Brzeska 15) Ośrodek obejmuje opieką osoby, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest w szczególności utrzymanie osób w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji. Z usług świadczonych przez Ośrodek korzystają osoby skierowane na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Placówka działa 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie. Ośrodek współpracuje z MOPR we Włocławku, ośrodkami kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami opieki zdrowotnej. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DPS przy ul. Dobrzyńskiej 102 oraz DPS przy ul. Nowomiejskiej 19. Domy Pomocy Społecznej m.in.: zapewniają całodobową opiekę osobom, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności fizycznej nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomagają w nawiązywaniu i utrzymaniu kontaktów z rodziną, umożliwiają udział w terapii zajęciowej, organizują imprezy okazjonalne, umożliwiają korzystanie z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, udzielają niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, udzielają pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Działalność Domów ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój mieszkańców poprzez: podtrzymywanie zdobytych wcześniej umiejętności, rozwój zainteresowań, maksymalne usprawnianie pod względem psychofizycznym, stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi osobowości, integrowanie ze środowiskiem lokalnym, przełamywanie barier utrudniających życie osób starszych, aż do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Instytucje i podmioty wspomagające 13 Działania realizowane przez placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej wspomagane są i uzupełniane również przez instytucje administracji rządowej i samorządowej, które realizują m.in. zadania związane z orzecznictwem, poradnictwem zawodowym, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (ul. Ogniowa 8/10) Wiodącymi zadaniami zespołu są: wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień 13 Zakres i formy opisywanych działań wg informacji uzyskanych od wymienionych podmiotów. strona 15/30

16 niepełnosprawności. Zadania Zespołu obejmują m.in. prowadzenie spraw dot. zaburzeń psychicznych, które są związane z naruszeniem sprawności organizmu spowodowanym przez upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, w tym zaburzenia psychotyczne oraz całościowe zaburzenia rozwojowe. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA (ul. Ogniowa 8/10) Poradnia udziela bezpośredniej pomocy specjalistycznej dzieciom i młodzieży (formy pomocy grupowej). Pracownicy Poradni udzielają specjalistycznej pomocy osobom dorosłym, tj. rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom (treningi, warsztaty dla dorosłych, terapia rodzin, prelekcje, wykłady i inne). Zadania realizowane przez Poradnię: - prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi oraz napotykających na trudności edukacyjne, - diagnoza sytuacji rodzinnej, - doraźna interwencja i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wychowawczych, - terapia rodzin, - ustalanie potrzeb i zakresu pomocy ze strony innych instytucji i organizacji wspierających rodzinę, - popularyzacja wiedzy z zakresu wychowania wśród rodzin poprzez poradnictwo otwarte, treningi umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia dla rodziców, - prowadzenie socjoterapii, - opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością i jego rodziną od momentu urodzenia, - pomoc w zakresie współpracy z nauczycielami pracującymi z dzieckiem niepełnosprawnym, - współpraca z nauczycielami w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, - prowadzenie działalności edukacyjnej i wspierającej dla rodziców i nauczycieli, - kształtowanie umiejętności efektywnego uczenia się, - prowadzenie zajęć warsztatowych kształtujących umiejętności interpersonalne, w tym zajęć adaptacyjno-integracyjnych, interwencyjnych i innych w zależności od potrzeb, - działalność edukacyjna i warsztatowa z zakresu uzależnień i wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, - pomoc indywidualna dla młodzieży uzależnionej i praca z ich rodzinami, - współpraca z nauczycielami w zakresie rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych, - współpraca ze szkołami w zakresie realizacji programów wychowawczych. POWIATOWY URZĄD PRACY (ul. Kapitulna 24) Urząd Pracy w ramach realizowanych zadań obejmuje pomocą zarejestrowane osoby niepełnosprawne. Korzystają one z poradnictwa zawodowego, staży, szkoleń i dostępnych ofert pracy. Działania Urzędu Pracy nie wyróżniają w szczególny sposób osób z zaburzeniami psychicznymi. W zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym doradcy zawodowi kierują osoby zarejestrowane w PUP do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku (Bulwary J. Piłsudskiego 5b). Instytucja ta współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku i przeprowadza zajęcia grupowe, podczas których psycholog prowadzi warsztaty związane z radzeniem sobie w trudnej sytuacji pozostawania bez pracy. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ (ul. Wiejska 14) Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) dla osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w szczególności z upośledzeniem umysłowym prowadzi Zarząd Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku. WTZ realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. Realizacja tych celów przez warsztaty odbywa się poprzez: ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej, rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, strona 16/30

17 rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego. Placówki systemu oświaty Szkoły publiczne: podstawowe 16, gimnazja 14, ponadgimnazjalne 12. Placówki oświatowe realizują szkolne programy profilaktyki, które uwzględniają m.in. zagadnienia dotyczące zapobiegania sięgania przez dzieci i młodzież po środki psychoaktywne oraz przeciwdziałania przemocy i agresji. Prowadzą profilaktyczną działalność informacyjno-edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców oraz rodziców i opiekunów. Udzielają wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i przemocą oraz ich rodzicom, a także dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Szczególną rolę w zakresie wsparcia uczniów z zaburzeniami psychicznymi pełnią dwie placówki szkolne, tj. Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Nowomiejskiej 21 oraz Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 przy ul. Wienieckiej 46. Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Nowomiejskiej 21 obejmuje wszechstronną opieką dzieci i młodzież posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim. Każdy z uczniów ma przygotowany indywidualny program nauczania opracowany na podstawie aktualnej podstawy programowej, zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz szczegółowej diagnozy ucznia. Placówka realizuje różnorodne formy udziału uczniów w zajęciach, w tym nauczanie w systemie klasowym, nauczanie indywidualne na terenie szkoły, nauczanie indywidualne na terenie domu, nauczanie w zespołach, nauczanie na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. W skład Zespołu wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca do pracy. Zespół Szkól Integracyjnych Nr 1 przy ul. Wienieckej 46 to placówka, w której funkcjonuje 35 oddziałów, w tym 28 integracyjnych. Na każdym poziomie edukacyjnym są klasy integracyjne, w których zajęcia prowadzi dwoje nauczycieli. Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym 3-5 uczniów to uczniowie niepełnosprawni. W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 5 i Gimnazjum Nr 5. Organizacje pozarządowe 14 Zadania realizowane przez administrację rządową i samorządową uzupełniane są przez działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. We Włocławku działania statutowe na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i chorych psychicznie prowadzą następujące stowarzyszenia 15 : 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy we Włocławku (TPD). 2. Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe we Włocławku (PZN). 3. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Włocławku (PCK). 4. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy we Włocławku (PKPS). 5. Caritas Diecezji Włocławskiej (Caritas). 6. Stowarzyszenie Sportowe Niepełnosprawnych Eurointegracja. 7. Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina. 8. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO. 9. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży o Zaburzonym Rozwoju Ty i Ja. 10. Stowarzyszenie Wspomagania Rodzin Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju Popatrz na mnie. 14 Zakres i formy opisywanych działań wg informacji uzyskanych od wymienionych stowarzyszeń i organizacji. 15 Wg informacji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku. strona 17/30

18 11. Włocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Promień. 12. Włocławskie Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Abstynenta U Przyjaciół. Najważniejszymi formami działalności prowadzonymi przez te stowarzyszenia są: 1. Wczesna profilaktyka i ochrona zdrowia psychicznego PCK, Zdrowa Rodzina, Klub Promień, OLIGO, Ty i Ja, Popatrz na mnie. 2. Specjalistyczna pomoc rodzinom osób chorych psychicznie PCK, Klub Promień, U Przyjaciół, Eurointegracja, Ty i Ja, Popatrz na mnie. 3. Psychospołeczna rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi Eurointegracja, PZN, TPD, OLIGO, Ty i Ja, Popatrz na mnie. 4. Interwencja kryzysowa Zdrowa Rodzina, Ty i Ja. 5. Profilaktyka uzależnień PCK, Zdrowa Rodzina, OLIGO, Eurointegracja, Ty i Ja. 6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania PKPS. 7. Pomoc rzeczowa PKPS, PCK, TPD, Caritas. Stowarzyszenia realizują swoje działania w następujący sposób: 1. Prowadzenie psychoterapii: PZN (w ramach WTZ), Zdrowa Rodzina, Eurointegracja, Klub Promień, Ty i Ja, Popatrz na mnie, OLIGO. 2. Prowadzenie rehabilitacji i terapii Ty i Ja, Eurointegracja, OLIGO, Popatrz na mnie. 3. Spotkania samopomocowe, mające na celu wspieranie, wymianę doświadczeń: Popatrz na mnie, Ty i Ja, Klub Promień, Klub U Przyjaciół, Eurointegracja, Zdrowa Rodzina, OLIGO, PCK. 4. Grupy wsparcia: Zdrowa Rodzina, Eurointegracja, Klub Promień, Klub U Przyjaciół, Ty i Ja, Popatrz na mnie. 5. Spotkania seminaryjno-warsztatowe: Popatrz na mnie, OLIGO, Ty i Ja, Klub Promień, Klub U Przyjaciół Eurointegracja, Zdrowa Rodzina. 6. Warsztaty edukacyjne dla rodzin i opiekunów osób chorych psychicznie: PCK, Zdrowa Rodzina, OLIGO, Ty i Ja, Popatrz na mnie. 7. Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży (socjoterapia) Klub U Przyjaciół, Promień, Eurointegracja, OLIGO, Zdrowa Rodzina. 8. Warsztaty terapii zajęciowej: TPD, PZN. 9. Działalność informacyjno-reklamowa, wydawnicza: TPD, PCK, Popatrz na mnie, OLIGO. 10. Wyjazdy integracyjne: Popatrz na mnie, Ty i Ja, Klub Promień, Klub U Przyjaciół, Eurointegracja, OLIGO, TPD. 11. Imprezy integracyjne (kulturalne, integracyjne, sportowe): TPD, PCK, PKPS, PZN (WTZ), Zdrowa Rodzina, Eurointegracja, Klub Promień, Klub U Przyjaciół Ty i Ja, OLIGO W N I O S K I Biorąc pod uwagę diagnozę zawartą w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz dane statystyczne dot. województwa kujawsko-pomorskiego i Włocławka, a także zasoby instytucjonalne w ochronie zdrowia psychicznego oraz wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi we Włocławku i zakres ich działania, można stwierdzić, że należy: 1. Rozwijać działania zmierzające do poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich. 2. Poprawiać dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy i wsparcia w środowisku lokalnym. 3. Podejmować działania na rzecz kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji i wykluczeniu. 4. Rozwijać działania w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów strona 18/30

19 życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 5. Realizować programy zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym z uwzględnieniem istniejących regulacji prawnych. 6. Podejmować działania na rzecz zwiększania integracji społecznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 7. Rozwijać system poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego oraz promować usługi lokalnych podmiotów oferujących poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu. 8. Inicjować i wdrażać działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji osób pracujących w sferze promocji i ochrony zdrowia psychicznego poprzez organizację różnorodnych form doskonalenia zawodowego. 9. Zapewnić dostępność do zróżnicowanych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 10. Poszerzać ofertę w zakresie pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 11. Podejmować działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi, m.in. poprzez rozwój zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, promocję zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi wśród pracodawców, w tym poza otwartym rynkiem pracy. 12. Zwiększać dostępność do rehabilitacji zawodowej oraz poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. strona 19/30

20 III. PRIORYTETY PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO Priorytetami w zakresie promocji zdrowia psychicznego w ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata dla Gminy Miasto Włocławek będą: 1. Poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich. 2. Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i innych form pomocy i wsparcia w środowisku lokalnym. 3. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji i wykluczeniu. IV. CELE PROGRAMU Cele Programu są zgodne z zaleceniami ujętymi w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz z wyżej wymienionymi priorytetami. Cel główny 1 Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cele szczegółowe: 1.1. Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu Zapobieganie zaburzeniom psychicznym Zwiększanie integracji społecznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi Rozwijanie systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w sferze promocji i ochrony zdrowia psychicznego. Cel główny 2 Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Cele szczegółowe: 2.1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy. strona 20/30

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Program Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄBRZEŹNA NA LATA 2011 2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄBRZEŹNA NA LATA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr. /11 Rady Miasta Wąbrzeźna z dnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Miasta Wąbrzeźna na lata 2011-2015 PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Wołomin, styczeń 2013r. Spis treści I. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12.06.2012 r. Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Starogard Gdański 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Proces powstawania dokumentu... 4 1.1. Zespół Zadaniowy...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT MARZEC 2013 Spis treści: Wprowadzenie strona 3 Diagnoza strona 10 Opis strona

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo