ARCHIWUM HISTORII WIZUALNEJ. Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHIWUM HISTORII WIZUALNEJ. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 ARCHIWUM HISTORII WIZUALNEJ Podręcznik użytkownika

2 WSTĘP Katalogowanie / Indeksowanie / Digitalizacja Logowanie Wyszukiwanie / Search WSTĘP Katalogowanie / Indeksowanie / Digitalizacja Archiwum Wizualne Fundacji Shoah, została założona przez Stevena Spielberg w 1994 roku. Zbiór zawiera relacje video świadków ocalałych z Holokaustu. Do tej pory Fundacja zarejestrowała i zachowała niemal opowieści w 56 krajach i w 32 językach. Archiwum Fundacji Shoah jest jedynym w swoim rodzaju źródłem informacji zarówno pod względem zasięgu geograficznego jak i treści. Może byd przedmiotem badao dla badaczy i uczonych w wielu dyscyplinach, pedagogów ze szkół i uczelni, muzeów i instytucji, dokumentalistów z wielu krajów na całym świat. Dziś misją Fundacji Shoah jest rozpowszechnianie relacji naocznych świadków i poprzez wykorzystanie materiałów w celach edukacyjnych walka z uprzedzeniami, nietolerancją i fanatyzmem. W tym celu Fundacja troszczy się o przechowywanie i zabezpieczenie zbioru oraz zapewnia szeroki dostęp do archiwum, tworzy i wspiera programy edukacyjne oparte na relacjach wideo. Archiwum Fundacji Shoah zawiera świadectwa osób ocalałych z Holocaustu z podziałem na dziewięd grup. Ogromną większośd wywiadów przeprowadzono z ocalałymi Żydami, dlatego grupa ta znalazła się na liście jako pierwsza, pozostałe grupy uporządkowane są w kolejności alfabetycznej. O c a l e n i Ż y d z i Badani, którzy byli prześladowani w ramach polityki wymierzonej przeciw narodowi żydowskiemu. O c a l e n i h o m o s e k s u a l i ś c i Badani, którzy byli prześladowani z powodu homoseksualizm lub podejrzewania o homoseksualizm. O c a l e n i Ś w i a d k o w i e J e h o w y Badani, którzy byli prześladowani w zależności od ich przekonao religijnych i oraz działalności będącej wyrazem tych przekonao, jak Świadkowie Jehowy. W y z w o l i c i e l e i ś w i a d k o w i e w y z w o l e n i a Badani, którzy brali udział w wyzwoleniu obozów koncentracyjnych i/lub ci, którzy zostali zwolnieni z obozów koncentracyjnych zaraz po wyzwoleniu. O c a l e n i w i ę ź n i o w i e p o l i t y c z n i Badani, którzy byli prześladowani z powodu swoich przekonao politycznych.

3 W y z w o l i c i e l e i u d z i e l a j ą c y m i p o m o c y Badani ratujący osoby prześladowane z różnych powodów oraz ci, którzy byli zaangażowani w planowanie i wdrażanie programów pomocowych w trakcie i po wojnie. O c a l e n i R o m o w i e i C y g a n i e Badani, którzy byli prześladowani w ramach polityki skierowanej przeciw Romom i Sinti ("Cyganie"). O c a l o n e o f i a r y e u g e n i k i Badani, którzy byli prześladowani w ramach polityk i/lub praw eugeniki. Ś w i a d k o w i e p r o c e s ó w z b r o d n i a r z y w o j e n n y c h Badani, którzy byli zaangażowani w procesy nad zbrodniami i zbrodniarzami wojennych po 1945 roku. Cyfrowe Archiwum Historii Wizualnej (VHA) to narzędzie, które pozwala na wyszukiwanie danych i dostęp do relacji wideo Fundacji Shoah. VHA umożliwia oglądanie całych relacji osób, jak również wyszukiwanie poszczególnych segmentów w relacjach, które odnoszą się do wybranych obszarów tematycznych. Obecnie VHA zapewnia dostęp do danych i wideo dla ponad nagrao. Większośd świadectw w archiwum została skatalogowana i zindeksowane. W VHA, użytkownicy mają możliwośd dostępu do informacji zawartych w świadectwach na kilku poziomach. Pewne świadectwa są udostępnione w całości, podczas gdy inne tylko częściowo. Poniżej znajduje się krótki opis poszczególnych etapów działao które obejmują każdą relację, zanim zostanie ona umieszczona w cyfrowym archiwum. Katalogowanie Katalogowanie odnosi się do procesu zbierania i wprowadzeniu podstawowych danych w biograficzny profili świadka, które później umożliwiają wyszukiwanie. Informacje biograficzne zawierają: miasto i kraj urodzenia, wyznanie, miejsca uwięzienia, np. w obozach i gettach, nazwy członków rodziny i ich losy itd. Wiele z tych informacji zostało pozyskane z kwestionariuszy które bohaterowie relacji wypełniali przed nagraniem (był to tak zwany Pre-wywiad kwestionariuszowy PIQ ). Pewne informacje jak nazwiska i fakty pochodzące z bezpośrednich doświadczeo były aktualizowane i potwierdzone na podstawie wywiadów a następnie opracowywane także w procesie indeksowania. Chod nie wszystkie relacje posiadają szczegółowy opis treści, zdecydowana większośd jest opatrzona notką biograficzną. Indeksowanie Indeksowanie odnosi się do procesu kojarzenia słów kluczowych z segmentami nagrao, zapewniając użytkownikom dostęp do szukanych fragmentów wideo bez konieczności oglądania całej relacji. System indeksowanie przyjęty w Fundacji Shoah jest podobny do indeksowania w książkach, jednak zamiast stron używane są cyfrowe kody, które służą do identyfikowania i lokalizowania określonych momentów (segmentów) w filmowanym świadectwie. Każda relacja jest analizowana od początku do kooca i dzielona na segmenty. Każdemu segmentowi są przyporządkowane nazwiska i pojęcia, którym z kolei przyporządkowano określone kody czasowe. Indeksowaniu podlegają tylko te terminy, które w relacji są omówione wystarczająco szczegółowo, nie zaś tylko wspomniane. Dla przykładu, jeśli w relacji rozmówca wymienia nazwę obozu Auschwitz II-Birkenau, jednak nie skupia się na tym pojęciu i nie wprowadza dodatkowych informacji na ten temat, pojecie to nie będzie indeksowane. Terminy dopasowywane do relacji są wybierane spośród słów-kluczy wchodzących w zakres tezaurusa, który liczy obecnie pojęd. Spis ten obejmuje: nazwy miast, wiosek i innych lokalizacjach geograficznych, takich jak "Oświęcim (Polska) "; nazwy miejscowości, takie jak" Auschwitz II-Birkenau (Polska: Obóz koncentracyjny) "; oraz indeks rzeczowy który opisuje przeżycia empiryczne, takie jak np. "poczucie czasu w obozach". Obecnie spośród relacji, około zostały zindeksowane w 26 językach. Digitalizacja Digitalizacja oznacza proces przenoszenia rozmów z oryginalnych taśm na format cyfrowy, który może byd oglądany w programie Archiwum Historii Wizualnej.Każde świadectwo musi byd zdigitalizowane zanim będzie udostępnione do oglądania. Prawie wszystkie archiwalne zeznania zostały zdigitalizowane.

4 Obecny stan zbiorów: Skatalogowano: +/- 51,000 Zindeksowano: +/- 49,000 Zdygitalizowano: +/- 51,000 Logowanie Kiedy znajdziesz się na stronie Archiwum Historii Wizualnej, zostaniesz przekierowany do ekranu logowania, (patrz ilustracja poniżej). Na ekranie logowania podaj swój login/nazwę użytkownika oraz hasło i kliknij przycisk ZALOGUJ. Jeśli nie masz jeszcze nazwy użytkownika i hasła, konieczna jest rejestracja. Aby utworzyd własną nazwę użytkownika i hasło, kliknij opcję CLICK HERE TO REGISTER / KLIKNIJ TUTAJ ABY SIĘ ZAREJESTROWAD i wypełnij formularz odpowiednimi informacjami. Należy wybrad nazwę użytkownika i hasło, które łatwo zapamiętasz. Dzięki rejestracji możliwe jest wielokrotne odwiedzanie swojego profilu i dostęp do zapisanych wyników wcześniejszych wyszukiwao w późniejszym czasie.

5 Wyszukiwanie / Search Po pomyślnym zalogowaniu na ekranie głównym, zostaniesz przeniesiony do sekcji WYSZUKIWANIE, możesz wybrad jeden z czterech rodzajów wyszukiwao: - Szybkie wyszukiwanie / Quick search - Wyszukiwanie osób / People Search - Wyszukiwanie biograficzne grup o wspólnych doświadczeniach / Biographical Search by Experience Group - Wyszukiwanie poprzez terminy indeksu / Global Keywords Search Szybkie wyszukiwanie / Quick search

6 Pozwala na przeszukiwanie Archiwum Fundacji Shoah przez wprowadzenie jednego lub więcej pojęd zainteresowania w wolnym polu tekstowym. System ten działa podobnie do wyszukiwarki internetowej. Prawidłowe warunki wyszukiwania mogą obejmowad: nazwy osobowe, warunki indeksowania (i ich synonimy), numery reprezentujące kody wywiadu. Rezultat informuje o odnalezionych relacjach na poszukiwany temat oraz wskazuje segmenty filmów z około wywiadów. Wyszukiwanie osób / People Serach Pozwala na odszukanie konkretnych osób wśród wszystkich nazwisk jakie pojawiają się w Archiwum Fundacji Shoah. Archiwum zawiera nazwiska osób, które zostały nagrane i wypełniły kwestionariusze przednagraniowe ale także nazwiska osób, które pojawiły się w relacjach świadków jako bohaterowie opowieści. Możliwe jest zatem odnajdywanie świadectw osób nagranych oraz świadectw które w jakiś sposób odnoszą się do interesujących nas nazwisk. Wyszukiwanie osób obejmuje około wywiady. Wyszukiwanie biograficzne grup o wspólnych doświadczeniach / Biographical Search by Experience Group Umożliwia wyszukiwanie podstawowych informacji biograficznych spośród dziewięciu grup świadków (wedle kategorii) poprzez miasto i kraj urodzenia, tożsamośd religijną, miejsce uwięzienia np. obozy i getta, itp. Wyniki poszukiwania obejmują niemal wszystkie wywiady. Wyszukiwanie poprzez terminy indeksu / Global Keywords Serach Pozwala na wyszukiwanie segmentów nagrao omawiających szczegółowe zagadnienia, wykorzystując przy tym więcej niż terminów geograficznych i rzeczowych. Chociaż większośd słów kluczowych odnosi się do lokalizacji geograficznych, istnieje także bogaty zbiór pojęd rzeczowych które zostały przypisane podczas indeksowania w celu identyfikacji ważnych doświadczeo lub aspektów życia wspólnych dla dużej liczby rozmówców. Indeks rzeczowy zawierad słowa kluczowe, takie jak "warunki życia w obozach", "kontakt z bliskimi, odnowienia relacji", miłośd w okresie okupacji i tysiące innych. Global Search Keywords obejmuje wyszukiwanie segmentów relacji spośród ponad nagrao. Przykład wyszukiwania w opcji : SZYBKIE WYSZUKIWANIE

7 SZYBKIE WYSZUKIWANIE / QUICK SEARCH Z głównego panelu (po zalogowaniu) przejdź do wybranej wyszukiwarki (SEARCH QUICK SEARCH) i wpisz interesujący cię termin/terminy. Lepsze rezultaty może dad wpisanie większej ilości pojęd które mogę charakteryzowad dane doświadczenie. REZULTATY WYSZUKIWANIA / SEARCH RESULTS Ekran wyników wyszukiwania, który wyświetla się jako następny, jak pokazano poniżej, pokazuje pierwszych 5 wyników spośród 46 wyników. Każdy z wyników wyświetla małe zdjęcie rozmówcy, nazwisko rozmówcy, język wywiad, stan Dostępności Video, katalog któremu przypisany jest świadek, oraz linijkę tekstu który zawiera pierwszy wyszukiwany termin wedle sposobu indeksowania który pasuje do terminu którego poszukiwano Uwaga: Jeżeli szukanym terminom zostanie dopasowany synonim spośród terminów indeksowania będzie on nadal wyświetlany jako tekst, a nie synonim.

8 DOSTĘPNOŚĆ VIDEO / VIDEO AVAILABILITY DOSTĘPNOŚĆ VIDEO / Video Availability Status Relacje wideo z Archiwum Historii Wizualnej są dostępne w Domu Spotkao z Historią za pośrednictwem lokalnej pamięci podręcznej. Świadectwa, które znajdują się na lokalnej pamięci podręcznej mogą byd wyświetlane natychmiast. Liczba tych relacji jest jednak ograniczona. Mimo iż nie wszystkie wideo są dostępne natychmiast, baza oferuje natychmiastowy dostęp do pełnych danych jakimi opatrzona jest każda relacja ( relacji zdygitalizowanych i zindeksowanych) Zatem odnośnik Dostępnośd wideo znajdujący się na ekranie Wyniki wyszukiwania każdej relacji przypisze odpowiedni dla niej jeden z trzech możliwych statutów:

9 Dostępny natychmiast / VieVable Now Oznacza, że cyfrowe wideo jest dostępne w lokalnej pamięci podręcznej i jest gotowy do natychmiastowy podgląd. Aby zobaczyd świadectwo, kliknij na ikonę zdjęcie lub nazwę pożądanego rozmówcy. Stan Widoczny w / i 48 godz. / Viewable w/i 48 Hrs. Możliwy dostęp w przeciągu ok. 48 godzin Oznacza to, że relacja została zdigitalizowana, ale film nie jest załadowany na Twój lokalny dysk. Można zażądad, aby świadectwo zostało załadowane z centralnego dysku Fundacji do lokalnej pamięci podręcznej na Twoim ekranie podglądu. Proces ten może potrwad do 48 godzin. Aby przejśd do ekranu podglądu, kliknij na ikonę zdjęcie lub nazwę pożądanego rozmówcy. Tymczasowy brak dostępu / Not Yet Viewable Stan ten oznacza, że świadectwo nie zostało zdigitalizowane i że film nie jest jeszcze dostępne do wglądu. Nie zobaczysz tego statusu często, bo prawie wszystkie zeznania były digitalizacji. Niektóre świadectwa, które nie miały postaci cyfrowej wymagają specjalnych zabiegów. Jeśli trafisz na tego typu video możesz skontaktowad się z pracownikiem Instytutu USC Fundacji Shoah ( z prośbą o dygitylizację świadectwa. Musisz liczyd się z tym ze spełnienie prośby może trwad do kilku tygodni. Aby przejśd do ekranu podglądu, kliknij na ikonę zdjęcie lub nazwę pożądanego rozmówcy. Uwaga: Nawet jeżeli świadectwo nie jest dostępne do natychmiastowego podglądu, nadal można wyświetlad skojarzone katalogowanie i indeksowanie oraz danych jakimi opatrzona jest relacja. ZAMAWIANIE WIDEO KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA DYSKU LOKALNYM / Requesting to Cache or Digitize Testimonies / Jeśli cyfrowe świadectwo nie jest dostępne na lokalnym buforze, zostanie wyświetlony komunikat ( jak pokazano obok) który informuje w jaki sposób złożyd żądanie o przesłanie video Aby pobrad świadectwo do swojej lokalnej pamięci podręcznej, kliknij Prośba o Video / Request Video. Po kliknięciu przycisku Poproś Video, zostanie wyświetlony komunikat, że Twoje świadectwo zostało zamówione i powinno byd dostępne w ciągu najbliższych 48 godzin. Kliknij przycisk Wstecz aby powrócid do głównego ekranu podczas oglądania. O dostępie do relacj dowiesz się automatycznie przy kolejnym logowaniu i sprawdzeniu panelu osoby której relację zamówiłeś (po upływie 48 godzin). Film jest wyświetlany automatycznie po wejściu do panelu.

10 Jeśli minęło więcej niż 48 godzin, a wideo przez ciebie zamówione nie dostępne, wyślij na adres: w celu uzyskania pomocy. Jeżeli okaże się że świadectwo nie zostało zdigitalizowane, Na ekranie pojawi się komunikat, jak (pokazany po prawej) który wyjaśnia jak złożyd wniosek do digitalizację. Aby zamówid digitalizacji świadectwa, kliknij łącze click here i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. ZAPISYWANIE REZULTATÓW WYSZUKIWANIA / Saving Results to a Project Na ekranie Wyniki wyszukiwania / Search Results można zapisad wyniki wyszukiwania dzięki czemu można wrócid do zapisanych danych przy kolejnych logowaniach. Aby zapisad wyniki jako efekt poszukiwao do danego projektu, kliknij przycisk Zapisz projekt / Save to project. Po kliknięciu przycisku zapisad do projektu, zostaniesz przeniesiony do ekranu, (jak pokazano poniżej), gdzie możesz zapisad znalezione Wyniki w istniejącym już projekcie lub w nowym projekcie (pod nową wybraną przez Ciebie nazwą). Po zapisaniu relacji lub segmentu wybranej relacji do istniejącego już Projekt, jest ona dołączana do istniejącego pliku (nie zastąpi go). Przy każdym kolejnym logowaniu, w zakładce Projects / Projekty masz dostęp do wszystkich zapisanych przez siebie wynikach poszukiwao w odpowiadających im folderach: POWRÓT DO ZAPISANYCH PROJEKTÓW / WYNIKÓW POPRZEDNICH WYSZUKIWAO

11 Ekran Wyświetlania / The Viewing Screen Aby obejrzed nagranie które jest już dostępne, kliknąd na ikonę zdjęcie lub nazwisko świadka w wynikach wyszukiwania. Zostaniesz automatycznie przeniesiony do głównego ekranu podglądu, jak pokazano poniżej.

12 Ekran główny wygląda tak samo i ma taką samą funkcjonalnośd dla wszystkich trybów wyszukiwania. Główne funkcje dostępne na ekran przeglądania są omówione poniżej. W tym przykładzie, ponieważ świadectwo znajduje się już na lokalnym serwerze / w lokalnej pamięci podręcznej, wideo jest odtwarzane automatycznie w ciemnym obszarze na środku ekranu. Po lewej stronie ekranu widoczne a są wskazówki, które służą zmianie rozmiaru wideo oraz regulacji głośności dźwięku. Głośnośd można regulowad za pomocą suwaka obok (symbol głośnika w szarym polu na dole ekranu podglądu) Poniżej ekranu widoczne jest pole tekstowe na którym dane dotyczące katalogowania i indeksowania skojarzone są z nagraniem. Aby zmienid wyświetlane informacje kliknij na linki po lewej stronie pola tekstowego (jak pokazano poniżej)

13 Profil Biograficzny / Biographical Profile Profil biograficzny jest wyświetlany w każdej opcji wyszukiwania (szybkie, osób, katalogowe). Profil zawiera podstawowe informacje biograficzne o rozmówcy ( w większości uzyskane od świadka w Prewywiadzie Kwestionariuszowym przed każdym nagraniem) i uzupełnione informacjami z wywiadu. Listę wyświetlanych danych można przewijad za pomocą wskaźnika w górę i w dół na pasku przewijania po prawej stronie pola tekstowego. * Uwaga: Każdy wywiad posiada unikalny kod wywiadu, pokazany na górze w profil biograficznym, aby pomóc identyfikowad konkretne nagrania, w ten sposób, jeśli więcej niż jeden respondent ma to samo imię i nazwisko kod wywiad pomaga odróżnid relacje. Wszystkie osoby w relacji / All People in this Testimony / Po wejściu w zakładkę Wszystkie osoby w relacji (link po lewej stronie pola tekstowego na ekranie) pojawią się nazwiska wszystkich osób o których była mowa w relacji, oraz ich stosunek do rozmówcy/rodzaj relacji. Nazwiska zostały zaczerpnięte z Pre- Kwestionariusza wywiadu lub bezpośrednio z wywiadu. Znak "*" po nazwisku wskazuje na fonetyczny zapis. Wszyscy ludzie w tym segmencie / All People in this Segment / Po kliknięciu w zakładkę Wszyscy ludzie w tym Segmencie z lewej strony pola tekstowego pod ekranem, zostaną wyświetlone numery segmentów relacji wraz z nazwiskami osób, które pojawiają się w tych segmentach. Jeśli w danym segmencie nie były omawiane żadne osoby, segment będzie pusty. Aby obejrzed fragment filmu, w którym jest mowa o danej osobie, kliknij na numer segmentu, który zawiera nazwisko osoby. Na przykład (jak przedstawiony po prawej

14 stronie) klikając na segment # 9 zostaniesz przeniesiony do fragmentu w wywiadzie, gdzie rozmówca mówi swojej siostrze i bracie Wszystkie słowa kluczowe w tym segmencie / All Keywords in this Segment / Po kliknięciu w zakładkę Wszystkich słowa kluczowych w tym segmencie po lewej stronie pola tekstowego pod ekranem, zostaną wyświetlone numery segmentu wraz z słowami-kluczowe związanymi z tymi segmentami. Niektóre segmenty nie mają przypisanych słów-kluczy, Ponieważ dany temat nie zostały omówione w sposób wystarczająco szczegółowy. Czasem, kiedy dyskusja dotycząca danego tematu obejmuje kilka segmentów, odpowiednie słowa kluczowe były stosowane tylko raz. Aby obejrzed fragment filmu, w którym dany temat jest omawiany, kliknij numer segmentu, który zawiera odpowiednie słowo kluczowe. Na przykład, klikając na segment # 113 zostaniesz przeniesiony do fragmentu w wywiadzie, gdzie rozmówca omawia wydarzenia dotyczące obozu (patrz rysunek obok). Maksymalizacja / Minimalizacja danych Pole tekstowe, w którym znajduje się zawartośd zakładek: Profil Biograficzny, Wszystkie osoby w relacji, Wszyscy ludzie w tym Segmencie, Wszystkich słowa kluczowych w tym segmencie zwykle jest niewielka. Aby zobaczyd więcej danych w jednym oknie możesz rozszerzyd pole tekstowe,, klikając na przycisk Maksymalizuj / Minimalizuj który pojawia się po prawej stronie pola tekstowego. * Uwaga: Jeśli zmaksymalizujesz pole tekstowe podczas odtwarzania wideo, odtwarzanie wideo zostanie automatycznie wstrzymane. Wideo i pokaz slajdów / Video and Slide Show Po prawej stronie panelu znajdują się linki podglądu ekranu które pozwalają przełączad się między wyświetlaniem wideo i oglądanie pokazu slajdów ze zdjęd z wywiadu. Jeśli plik wideo lub link Pokaz slajdów są nieaktywne, nie ma do nich dostępu. Często pod koniec wywiadu, respondenci prezentują fotografie rodzinne, dokumenty i artefakty z okresu przedwojennego, czasów wojennych i powojennych. Elementy te są także prezentowane w pokazie slajdów. Aby obejrzed pokaz slajdów, kliknij na link Pokaz slajdów (jeśli jest dostępny). Aby powrócid do odtwarzania wideo, kliknij na link z filmem (jeśli jest dostępny).

15 Wideo Nawigacja / Video Navigation Aby przejśd do przodu lub do tyłu w wywiadzie, użyj suwaka na szarym polu na dole ekranu. Funkcja ta działa jeśli wideo znajduje się na Twoim dysku lokalnym (zostało załadowane). Funkcja to nie działa na ekranie podglądu (oraz podczas pierwszego oglądania video kiedy jest ona ładowane na dysk),zawsze natomiast są sprawne przyciski: pauza, stop, i przyciski play. W wywiadzie można też poruszad się z wykorzystaniem taśmy nawigacji, która znajduje się po prawej stronie ekranu podglądu. Nagrania wideo często były filmowane na taśmach 30-minutowym. Średnia długośd wywiad w archiwum to około 2,5 godziny, co wymagało 5 taśm. Wywiadu są dygitalizowane i udostępnione są w całości ale możliwe jest także oglądanie video w częściach w których zostały oryginalnie nagrane. Umożliwia to poruszanie się po poszczególnych częściach nagrania, poprzez przejście do początku innej taśmie. Aby przejśd do np. taśmy 3 kliknij strzałkę po prawej stronie listy nawigacji i wybierz żądany numer z taśmą.

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku Redakcja merytoryczna Monika Regulska Korekta Weronika Walasek, Agnieszka Pawłowiec

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po.tel

Twój przewodnik po.tel Twój przewodnik po.tel Maj 2009 SPIS TREŚCI KONCEPCJA 3 CO MOGĘ ZROBIĆ Z.TEL? 4 CZEGO NALEŻY UNIKAĆ PODCZAS KORZYSTANIA Z.TEL? 6 SKONFIGURUJ SWOJĄ STRONĘ.TEL 7 Ustawienia konta 7 Ustawienia e-mail 8 PANEL

Bardziej szczegółowo

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika 1 WPROWADZENIE DO MODUŁU CRM... 6 2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika W Windows Itelix ischool 2 System ischool jest zaawansowanym systemem obsługi firm zajmujących się prowadzeniem kursów i szeroko pojętą działalnością szkoleniową. Pozwala centralnie

Bardziej szczegółowo

Praca z narzędziami Google AdWords i Google Analytics

Praca z narzędziami Google AdWords i Google Analytics Praca z narzędziami Google AdWords i Google Analytics SŁOWNIK PRZYDATNYCH POJĘĆ I WSKAZÓWEK 1. Interfejs Google AdWords Zarządzanie kampanią AdWords może odbywad się z poziomu interfejsu AdWords dostępnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej

Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej (wersja. 5.1) www.naviexpert.pl NaviExpert Instrukcja obsługi Gratulujemy wyboru systemu nawigacji NaviExpert. NaviExpert jest dostawcą pełnowartościowej

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów Dokumentacja Użytkownika i Administratora aplikacji Biblioteka zasobów aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 57 Spis Treści Wstęp... 6 Minimalne wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Telewizja Cyfrowa UPC

Instrukcja Użytkownika. Telewizja Cyfrowa UPC Instrukcja Użytkownika Telewizja Cyfrowa UPC Spis treści 1. Wstęp 7 Jakie korzyści oferuje telewizja cyfrowa i UPC Mediabox? 7 O instrukcji 8 Karta klucz 9 Schemat panelu tylnego dekodera UPC Mediabox

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 1 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms Wstęp Masz przed sobą instrukcję obsługi emocni.pl.cms. System ten pozwoli Tobie na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika administracji FastCentrik. wersja 2.0

Instrukcja użytkownika administracji FastCentrik. wersja 2.0 Instrukcja użytkownika administracji FastCentrik wersja 2.0 Obowiązuje od 16. 08. 2010 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Słownik... 5 1.2. Logowanie... 6 1.3. Wylogowanie... 7 1.4. Zamówienia modułów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

asc EduPage / SPE - Pomoc online asc EduPage / SPE - Pomoc online

asc EduPage / SPE - Pomoc online asc EduPage / SPE - Pomoc online Table of Contents EduPage... 1 1 1 1 Podstawowe pytania... 1 1.1 Witamy!... 1 1.2 Dlaczego EduPage?... 1 1.3 Czy EduPage jest darmowe?... 1 2 2 2 Pierwsze kroki... 1 2.1 Stwórz swoją stronę EduPage...

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

profil organizacji np.: com oznacza firmę; edu placówkę oświatową; gov instytucję rządową; org organizację itp. www.wmbp.edu.pl

profil organizacji np.: com oznacza firmę; edu placówkę oświatową; gov instytucję rządową; org organizację itp. www.wmbp.edu.pl Pierwsze kroki w świecie Internetu Cz. 1. Budowa i najważniejsze funkcje przeglądarki Internet to globalna sieć, łącząca miliony komputerów na całym świecie. Umożliwia, m.in.: korzystanie ze zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

MAŁY PRZEWODNIK PO TWORZENIU KURSÓW SUPERMEMO. Bezpłatna publikacja przygotowana w ramach projektu Uczeń online. www.supermemo.net

MAŁY PRZEWODNIK PO TWORZENIU KURSÓW SUPERMEMO. Bezpłatna publikacja przygotowana w ramach projektu Uczeń online. www.supermemo.net MAŁY PRZEWODNIK PO TWORZENIU KURSÓW SUPERMEMO Bezpłatna publikacja przygotowana w ramach projektu Uczeń online www.supermemo.net ZANIM ROZPOCZNIESZ TWORZENIE KURSU, PRZYPOMIJ SOBIE KILKA ZASAD, KTÓRYMI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo