ARCHIWUM HISTORII WIZUALNEJ. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHIWUM HISTORII WIZUALNEJ. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 ARCHIWUM HISTORII WIZUALNEJ Podręcznik użytkownika

2 WSTĘP Katalogowanie / Indeksowanie / Digitalizacja Logowanie Wyszukiwanie / Search WSTĘP Katalogowanie / Indeksowanie / Digitalizacja Archiwum Wizualne Fundacji Shoah, została założona przez Stevena Spielberg w 1994 roku. Zbiór zawiera relacje video świadków ocalałych z Holokaustu. Do tej pory Fundacja zarejestrowała i zachowała niemal opowieści w 56 krajach i w 32 językach. Archiwum Fundacji Shoah jest jedynym w swoim rodzaju źródłem informacji zarówno pod względem zasięgu geograficznego jak i treści. Może byd przedmiotem badao dla badaczy i uczonych w wielu dyscyplinach, pedagogów ze szkół i uczelni, muzeów i instytucji, dokumentalistów z wielu krajów na całym świat. Dziś misją Fundacji Shoah jest rozpowszechnianie relacji naocznych świadków i poprzez wykorzystanie materiałów w celach edukacyjnych walka z uprzedzeniami, nietolerancją i fanatyzmem. W tym celu Fundacja troszczy się o przechowywanie i zabezpieczenie zbioru oraz zapewnia szeroki dostęp do archiwum, tworzy i wspiera programy edukacyjne oparte na relacjach wideo. Archiwum Fundacji Shoah zawiera świadectwa osób ocalałych z Holocaustu z podziałem na dziewięd grup. Ogromną większośd wywiadów przeprowadzono z ocalałymi Żydami, dlatego grupa ta znalazła się na liście jako pierwsza, pozostałe grupy uporządkowane są w kolejności alfabetycznej. O c a l e n i Ż y d z i Badani, którzy byli prześladowani w ramach polityki wymierzonej przeciw narodowi żydowskiemu. O c a l e n i h o m o s e k s u a l i ś c i Badani, którzy byli prześladowani z powodu homoseksualizm lub podejrzewania o homoseksualizm. O c a l e n i Ś w i a d k o w i e J e h o w y Badani, którzy byli prześladowani w zależności od ich przekonao religijnych i oraz działalności będącej wyrazem tych przekonao, jak Świadkowie Jehowy. W y z w o l i c i e l e i ś w i a d k o w i e w y z w o l e n i a Badani, którzy brali udział w wyzwoleniu obozów koncentracyjnych i/lub ci, którzy zostali zwolnieni z obozów koncentracyjnych zaraz po wyzwoleniu. O c a l e n i w i ę ź n i o w i e p o l i t y c z n i Badani, którzy byli prześladowani z powodu swoich przekonao politycznych.

3 W y z w o l i c i e l e i u d z i e l a j ą c y m i p o m o c y Badani ratujący osoby prześladowane z różnych powodów oraz ci, którzy byli zaangażowani w planowanie i wdrażanie programów pomocowych w trakcie i po wojnie. O c a l e n i R o m o w i e i C y g a n i e Badani, którzy byli prześladowani w ramach polityki skierowanej przeciw Romom i Sinti ("Cyganie"). O c a l o n e o f i a r y e u g e n i k i Badani, którzy byli prześladowani w ramach polityk i/lub praw eugeniki. Ś w i a d k o w i e p r o c e s ó w z b r o d n i a r z y w o j e n n y c h Badani, którzy byli zaangażowani w procesy nad zbrodniami i zbrodniarzami wojennych po 1945 roku. Cyfrowe Archiwum Historii Wizualnej (VHA) to narzędzie, które pozwala na wyszukiwanie danych i dostęp do relacji wideo Fundacji Shoah. VHA umożliwia oglądanie całych relacji osób, jak również wyszukiwanie poszczególnych segmentów w relacjach, które odnoszą się do wybranych obszarów tematycznych. Obecnie VHA zapewnia dostęp do danych i wideo dla ponad nagrao. Większośd świadectw w archiwum została skatalogowana i zindeksowane. W VHA, użytkownicy mają możliwośd dostępu do informacji zawartych w świadectwach na kilku poziomach. Pewne świadectwa są udostępnione w całości, podczas gdy inne tylko częściowo. Poniżej znajduje się krótki opis poszczególnych etapów działao które obejmują każdą relację, zanim zostanie ona umieszczona w cyfrowym archiwum. Katalogowanie Katalogowanie odnosi się do procesu zbierania i wprowadzeniu podstawowych danych w biograficzny profili świadka, które później umożliwiają wyszukiwanie. Informacje biograficzne zawierają: miasto i kraj urodzenia, wyznanie, miejsca uwięzienia, np. w obozach i gettach, nazwy członków rodziny i ich losy itd. Wiele z tych informacji zostało pozyskane z kwestionariuszy które bohaterowie relacji wypełniali przed nagraniem (był to tak zwany Pre-wywiad kwestionariuszowy PIQ ). Pewne informacje jak nazwiska i fakty pochodzące z bezpośrednich doświadczeo były aktualizowane i potwierdzone na podstawie wywiadów a następnie opracowywane także w procesie indeksowania. Chod nie wszystkie relacje posiadają szczegółowy opis treści, zdecydowana większośd jest opatrzona notką biograficzną. Indeksowanie Indeksowanie odnosi się do procesu kojarzenia słów kluczowych z segmentami nagrao, zapewniając użytkownikom dostęp do szukanych fragmentów wideo bez konieczności oglądania całej relacji. System indeksowanie przyjęty w Fundacji Shoah jest podobny do indeksowania w książkach, jednak zamiast stron używane są cyfrowe kody, które służą do identyfikowania i lokalizowania określonych momentów (segmentów) w filmowanym świadectwie. Każda relacja jest analizowana od początku do kooca i dzielona na segmenty. Każdemu segmentowi są przyporządkowane nazwiska i pojęcia, którym z kolei przyporządkowano określone kody czasowe. Indeksowaniu podlegają tylko te terminy, które w relacji są omówione wystarczająco szczegółowo, nie zaś tylko wspomniane. Dla przykładu, jeśli w relacji rozmówca wymienia nazwę obozu Auschwitz II-Birkenau, jednak nie skupia się na tym pojęciu i nie wprowadza dodatkowych informacji na ten temat, pojecie to nie będzie indeksowane. Terminy dopasowywane do relacji są wybierane spośród słów-kluczy wchodzących w zakres tezaurusa, który liczy obecnie pojęd. Spis ten obejmuje: nazwy miast, wiosek i innych lokalizacjach geograficznych, takich jak "Oświęcim (Polska) "; nazwy miejscowości, takie jak" Auschwitz II-Birkenau (Polska: Obóz koncentracyjny) "; oraz indeks rzeczowy który opisuje przeżycia empiryczne, takie jak np. "poczucie czasu w obozach". Obecnie spośród relacji, około zostały zindeksowane w 26 językach. Digitalizacja Digitalizacja oznacza proces przenoszenia rozmów z oryginalnych taśm na format cyfrowy, który może byd oglądany w programie Archiwum Historii Wizualnej.Każde świadectwo musi byd zdigitalizowane zanim będzie udostępnione do oglądania. Prawie wszystkie archiwalne zeznania zostały zdigitalizowane.

4 Obecny stan zbiorów: Skatalogowano: +/- 51,000 Zindeksowano: +/- 49,000 Zdygitalizowano: +/- 51,000 Logowanie Kiedy znajdziesz się na stronie Archiwum Historii Wizualnej, zostaniesz przekierowany do ekranu logowania, (patrz ilustracja poniżej). Na ekranie logowania podaj swój login/nazwę użytkownika oraz hasło i kliknij przycisk ZALOGUJ. Jeśli nie masz jeszcze nazwy użytkownika i hasła, konieczna jest rejestracja. Aby utworzyd własną nazwę użytkownika i hasło, kliknij opcję CLICK HERE TO REGISTER / KLIKNIJ TUTAJ ABY SIĘ ZAREJESTROWAD i wypełnij formularz odpowiednimi informacjami. Należy wybrad nazwę użytkownika i hasło, które łatwo zapamiętasz. Dzięki rejestracji możliwe jest wielokrotne odwiedzanie swojego profilu i dostęp do zapisanych wyników wcześniejszych wyszukiwao w późniejszym czasie.

5 Wyszukiwanie / Search Po pomyślnym zalogowaniu na ekranie głównym, zostaniesz przeniesiony do sekcji WYSZUKIWANIE, możesz wybrad jeden z czterech rodzajów wyszukiwao: - Szybkie wyszukiwanie / Quick search - Wyszukiwanie osób / People Search - Wyszukiwanie biograficzne grup o wspólnych doświadczeniach / Biographical Search by Experience Group - Wyszukiwanie poprzez terminy indeksu / Global Keywords Search Szybkie wyszukiwanie / Quick search

6 Pozwala na przeszukiwanie Archiwum Fundacji Shoah przez wprowadzenie jednego lub więcej pojęd zainteresowania w wolnym polu tekstowym. System ten działa podobnie do wyszukiwarki internetowej. Prawidłowe warunki wyszukiwania mogą obejmowad: nazwy osobowe, warunki indeksowania (i ich synonimy), numery reprezentujące kody wywiadu. Rezultat informuje o odnalezionych relacjach na poszukiwany temat oraz wskazuje segmenty filmów z około wywiadów. Wyszukiwanie osób / People Serach Pozwala na odszukanie konkretnych osób wśród wszystkich nazwisk jakie pojawiają się w Archiwum Fundacji Shoah. Archiwum zawiera nazwiska osób, które zostały nagrane i wypełniły kwestionariusze przednagraniowe ale także nazwiska osób, które pojawiły się w relacjach świadków jako bohaterowie opowieści. Możliwe jest zatem odnajdywanie świadectw osób nagranych oraz świadectw które w jakiś sposób odnoszą się do interesujących nas nazwisk. Wyszukiwanie osób obejmuje około wywiady. Wyszukiwanie biograficzne grup o wspólnych doświadczeniach / Biographical Search by Experience Group Umożliwia wyszukiwanie podstawowych informacji biograficznych spośród dziewięciu grup świadków (wedle kategorii) poprzez miasto i kraj urodzenia, tożsamośd religijną, miejsce uwięzienia np. obozy i getta, itp. Wyniki poszukiwania obejmują niemal wszystkie wywiady. Wyszukiwanie poprzez terminy indeksu / Global Keywords Serach Pozwala na wyszukiwanie segmentów nagrao omawiających szczegółowe zagadnienia, wykorzystując przy tym więcej niż terminów geograficznych i rzeczowych. Chociaż większośd słów kluczowych odnosi się do lokalizacji geograficznych, istnieje także bogaty zbiór pojęd rzeczowych które zostały przypisane podczas indeksowania w celu identyfikacji ważnych doświadczeo lub aspektów życia wspólnych dla dużej liczby rozmówców. Indeks rzeczowy zawierad słowa kluczowe, takie jak "warunki życia w obozach", "kontakt z bliskimi, odnowienia relacji", miłośd w okresie okupacji i tysiące innych. Global Search Keywords obejmuje wyszukiwanie segmentów relacji spośród ponad nagrao. Przykład wyszukiwania w opcji : SZYBKIE WYSZUKIWANIE

7 SZYBKIE WYSZUKIWANIE / QUICK SEARCH Z głównego panelu (po zalogowaniu) przejdź do wybranej wyszukiwarki (SEARCH QUICK SEARCH) i wpisz interesujący cię termin/terminy. Lepsze rezultaty może dad wpisanie większej ilości pojęd które mogę charakteryzowad dane doświadczenie. REZULTATY WYSZUKIWANIA / SEARCH RESULTS Ekran wyników wyszukiwania, który wyświetla się jako następny, jak pokazano poniżej, pokazuje pierwszych 5 wyników spośród 46 wyników. Każdy z wyników wyświetla małe zdjęcie rozmówcy, nazwisko rozmówcy, język wywiad, stan Dostępności Video, katalog któremu przypisany jest świadek, oraz linijkę tekstu który zawiera pierwszy wyszukiwany termin wedle sposobu indeksowania który pasuje do terminu którego poszukiwano Uwaga: Jeżeli szukanym terminom zostanie dopasowany synonim spośród terminów indeksowania będzie on nadal wyświetlany jako tekst, a nie synonim.

8 DOSTĘPNOŚĆ VIDEO / VIDEO AVAILABILITY DOSTĘPNOŚĆ VIDEO / Video Availability Status Relacje wideo z Archiwum Historii Wizualnej są dostępne w Domu Spotkao z Historią za pośrednictwem lokalnej pamięci podręcznej. Świadectwa, które znajdują się na lokalnej pamięci podręcznej mogą byd wyświetlane natychmiast. Liczba tych relacji jest jednak ograniczona. Mimo iż nie wszystkie wideo są dostępne natychmiast, baza oferuje natychmiastowy dostęp do pełnych danych jakimi opatrzona jest każda relacja ( relacji zdygitalizowanych i zindeksowanych) Zatem odnośnik Dostępnośd wideo znajdujący się na ekranie Wyniki wyszukiwania każdej relacji przypisze odpowiedni dla niej jeden z trzech możliwych statutów:

9 Dostępny natychmiast / VieVable Now Oznacza, że cyfrowe wideo jest dostępne w lokalnej pamięci podręcznej i jest gotowy do natychmiastowy podgląd. Aby zobaczyd świadectwo, kliknij na ikonę zdjęcie lub nazwę pożądanego rozmówcy. Stan Widoczny w / i 48 godz. / Viewable w/i 48 Hrs. Możliwy dostęp w przeciągu ok. 48 godzin Oznacza to, że relacja została zdigitalizowana, ale film nie jest załadowany na Twój lokalny dysk. Można zażądad, aby świadectwo zostało załadowane z centralnego dysku Fundacji do lokalnej pamięci podręcznej na Twoim ekranie podglądu. Proces ten może potrwad do 48 godzin. Aby przejśd do ekranu podglądu, kliknij na ikonę zdjęcie lub nazwę pożądanego rozmówcy. Tymczasowy brak dostępu / Not Yet Viewable Stan ten oznacza, że świadectwo nie zostało zdigitalizowane i że film nie jest jeszcze dostępne do wglądu. Nie zobaczysz tego statusu często, bo prawie wszystkie zeznania były digitalizacji. Niektóre świadectwa, które nie miały postaci cyfrowej wymagają specjalnych zabiegów. Jeśli trafisz na tego typu video możesz skontaktowad się z pracownikiem Instytutu USC Fundacji Shoah ( z prośbą o dygitylizację świadectwa. Musisz liczyd się z tym ze spełnienie prośby może trwad do kilku tygodni. Aby przejśd do ekranu podglądu, kliknij na ikonę zdjęcie lub nazwę pożądanego rozmówcy. Uwaga: Nawet jeżeli świadectwo nie jest dostępne do natychmiastowego podglądu, nadal można wyświetlad skojarzone katalogowanie i indeksowanie oraz danych jakimi opatrzona jest relacja. ZAMAWIANIE WIDEO KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA DYSKU LOKALNYM / Requesting to Cache or Digitize Testimonies / Jeśli cyfrowe świadectwo nie jest dostępne na lokalnym buforze, zostanie wyświetlony komunikat ( jak pokazano obok) który informuje w jaki sposób złożyd żądanie o przesłanie video Aby pobrad świadectwo do swojej lokalnej pamięci podręcznej, kliknij Prośba o Video / Request Video. Po kliknięciu przycisku Poproś Video, zostanie wyświetlony komunikat, że Twoje świadectwo zostało zamówione i powinno byd dostępne w ciągu najbliższych 48 godzin. Kliknij przycisk Wstecz aby powrócid do głównego ekranu podczas oglądania. O dostępie do relacj dowiesz się automatycznie przy kolejnym logowaniu i sprawdzeniu panelu osoby której relację zamówiłeś (po upływie 48 godzin). Film jest wyświetlany automatycznie po wejściu do panelu.

10 Jeśli minęło więcej niż 48 godzin, a wideo przez ciebie zamówione nie dostępne, wyślij na adres: w celu uzyskania pomocy. Jeżeli okaże się że świadectwo nie zostało zdigitalizowane, Na ekranie pojawi się komunikat, jak (pokazany po prawej) który wyjaśnia jak złożyd wniosek do digitalizację. Aby zamówid digitalizacji świadectwa, kliknij łącze click here i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. ZAPISYWANIE REZULTATÓW WYSZUKIWANIA / Saving Results to a Project Na ekranie Wyniki wyszukiwania / Search Results można zapisad wyniki wyszukiwania dzięki czemu można wrócid do zapisanych danych przy kolejnych logowaniach. Aby zapisad wyniki jako efekt poszukiwao do danego projektu, kliknij przycisk Zapisz projekt / Save to project. Po kliknięciu przycisku zapisad do projektu, zostaniesz przeniesiony do ekranu, (jak pokazano poniżej), gdzie możesz zapisad znalezione Wyniki w istniejącym już projekcie lub w nowym projekcie (pod nową wybraną przez Ciebie nazwą). Po zapisaniu relacji lub segmentu wybranej relacji do istniejącego już Projekt, jest ona dołączana do istniejącego pliku (nie zastąpi go). Przy każdym kolejnym logowaniu, w zakładce Projects / Projekty masz dostęp do wszystkich zapisanych przez siebie wynikach poszukiwao w odpowiadających im folderach: POWRÓT DO ZAPISANYCH PROJEKTÓW / WYNIKÓW POPRZEDNICH WYSZUKIWAO

11 Ekran Wyświetlania / The Viewing Screen Aby obejrzed nagranie które jest już dostępne, kliknąd na ikonę zdjęcie lub nazwisko świadka w wynikach wyszukiwania. Zostaniesz automatycznie przeniesiony do głównego ekranu podglądu, jak pokazano poniżej.

12 Ekran główny wygląda tak samo i ma taką samą funkcjonalnośd dla wszystkich trybów wyszukiwania. Główne funkcje dostępne na ekran przeglądania są omówione poniżej. W tym przykładzie, ponieważ świadectwo znajduje się już na lokalnym serwerze / w lokalnej pamięci podręcznej, wideo jest odtwarzane automatycznie w ciemnym obszarze na środku ekranu. Po lewej stronie ekranu widoczne a są wskazówki, które służą zmianie rozmiaru wideo oraz regulacji głośności dźwięku. Głośnośd można regulowad za pomocą suwaka obok (symbol głośnika w szarym polu na dole ekranu podglądu) Poniżej ekranu widoczne jest pole tekstowe na którym dane dotyczące katalogowania i indeksowania skojarzone są z nagraniem. Aby zmienid wyświetlane informacje kliknij na linki po lewej stronie pola tekstowego (jak pokazano poniżej)

13 Profil Biograficzny / Biographical Profile Profil biograficzny jest wyświetlany w każdej opcji wyszukiwania (szybkie, osób, katalogowe). Profil zawiera podstawowe informacje biograficzne o rozmówcy ( w większości uzyskane od świadka w Prewywiadzie Kwestionariuszowym przed każdym nagraniem) i uzupełnione informacjami z wywiadu. Listę wyświetlanych danych można przewijad za pomocą wskaźnika w górę i w dół na pasku przewijania po prawej stronie pola tekstowego. * Uwaga: Każdy wywiad posiada unikalny kod wywiadu, pokazany na górze w profil biograficznym, aby pomóc identyfikowad konkretne nagrania, w ten sposób, jeśli więcej niż jeden respondent ma to samo imię i nazwisko kod wywiad pomaga odróżnid relacje. Wszystkie osoby w relacji / All People in this Testimony / Po wejściu w zakładkę Wszystkie osoby w relacji (link po lewej stronie pola tekstowego na ekranie) pojawią się nazwiska wszystkich osób o których była mowa w relacji, oraz ich stosunek do rozmówcy/rodzaj relacji. Nazwiska zostały zaczerpnięte z Pre- Kwestionariusza wywiadu lub bezpośrednio z wywiadu. Znak "*" po nazwisku wskazuje na fonetyczny zapis. Wszyscy ludzie w tym segmencie / All People in this Segment / Po kliknięciu w zakładkę Wszyscy ludzie w tym Segmencie z lewej strony pola tekstowego pod ekranem, zostaną wyświetlone numery segmentów relacji wraz z nazwiskami osób, które pojawiają się w tych segmentach. Jeśli w danym segmencie nie były omawiane żadne osoby, segment będzie pusty. Aby obejrzed fragment filmu, w którym jest mowa o danej osobie, kliknij na numer segmentu, który zawiera nazwisko osoby. Na przykład (jak przedstawiony po prawej

14 stronie) klikając na segment # 9 zostaniesz przeniesiony do fragmentu w wywiadzie, gdzie rozmówca mówi swojej siostrze i bracie Wszystkie słowa kluczowe w tym segmencie / All Keywords in this Segment / Po kliknięciu w zakładkę Wszystkich słowa kluczowych w tym segmencie po lewej stronie pola tekstowego pod ekranem, zostaną wyświetlone numery segmentu wraz z słowami-kluczowe związanymi z tymi segmentami. Niektóre segmenty nie mają przypisanych słów-kluczy, Ponieważ dany temat nie zostały omówione w sposób wystarczająco szczegółowy. Czasem, kiedy dyskusja dotycząca danego tematu obejmuje kilka segmentów, odpowiednie słowa kluczowe były stosowane tylko raz. Aby obejrzed fragment filmu, w którym dany temat jest omawiany, kliknij numer segmentu, który zawiera odpowiednie słowo kluczowe. Na przykład, klikając na segment # 113 zostaniesz przeniesiony do fragmentu w wywiadzie, gdzie rozmówca omawia wydarzenia dotyczące obozu (patrz rysunek obok). Maksymalizacja / Minimalizacja danych Pole tekstowe, w którym znajduje się zawartośd zakładek: Profil Biograficzny, Wszystkie osoby w relacji, Wszyscy ludzie w tym Segmencie, Wszystkich słowa kluczowych w tym segmencie zwykle jest niewielka. Aby zobaczyd więcej danych w jednym oknie możesz rozszerzyd pole tekstowe,, klikając na przycisk Maksymalizuj / Minimalizuj który pojawia się po prawej stronie pola tekstowego. * Uwaga: Jeśli zmaksymalizujesz pole tekstowe podczas odtwarzania wideo, odtwarzanie wideo zostanie automatycznie wstrzymane. Wideo i pokaz slajdów / Video and Slide Show Po prawej stronie panelu znajdują się linki podglądu ekranu które pozwalają przełączad się między wyświetlaniem wideo i oglądanie pokazu slajdów ze zdjęd z wywiadu. Jeśli plik wideo lub link Pokaz slajdów są nieaktywne, nie ma do nich dostępu. Często pod koniec wywiadu, respondenci prezentują fotografie rodzinne, dokumenty i artefakty z okresu przedwojennego, czasów wojennych i powojennych. Elementy te są także prezentowane w pokazie slajdów. Aby obejrzed pokaz slajdów, kliknij na link Pokaz slajdów (jeśli jest dostępny). Aby powrócid do odtwarzania wideo, kliknij na link z filmem (jeśli jest dostępny).

15 Wideo Nawigacja / Video Navigation Aby przejśd do przodu lub do tyłu w wywiadzie, użyj suwaka na szarym polu na dole ekranu. Funkcja ta działa jeśli wideo znajduje się na Twoim dysku lokalnym (zostało załadowane). Funkcja to nie działa na ekranie podglądu (oraz podczas pierwszego oglądania video kiedy jest ona ładowane na dysk),zawsze natomiast są sprawne przyciski: pauza, stop, i przyciski play. W wywiadzie można też poruszad się z wykorzystaniem taśmy nawigacji, która znajduje się po prawej stronie ekranu podglądu. Nagrania wideo często były filmowane na taśmach 30-minutowym. Średnia długośd wywiad w archiwum to około 2,5 godziny, co wymagało 5 taśm. Wywiadu są dygitalizowane i udostępnione są w całości ale możliwe jest także oglądanie video w częściach w których zostały oryginalnie nagrane. Umożliwia to poruszanie się po poszczególnych częściach nagrania, poprzez przejście do początku innej taśmie. Aby przejśd do np. taśmy 3 kliknij strzałkę po prawej stronie listy nawigacji i wybierz żądany numer z taśmą.

Z Małej Szkoły w Wielki Świat

Z Małej Szkoły w Wielki Świat Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat Spis treści Witryna edukacyjna projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat...2 Pierwsze logowanie... 3 Uzupełnienie profilu użytkownika...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści Spis treści 1.Logowanie do systemu e-learningowego... 3 2.Jak wybrać kurs w systemie e-learningowym?... 5 3.Omówienie typów testów... 8 4. Omówienie testów końcowych... 10 5.Jak korzystać z czatu?... 11

Bardziej szczegółowo

Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo

Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo Serwis zintegrowanego wyszukiwania, który umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu zasobów informacyjnych, m.in. czasopism i książek

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa MWSLiT

Platforma e-learningowa MWSLiT Platforma e-learningowa MWSLiT Instrukcja dla prowadzących 1. Informacje ogólne Aby korzystać z platformy e-learningowej, należy posiadać indywidualne konto, które tworzy administrator. Wszystkie niezbędne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w Katalogu Bibliotek PW za pomocą multiwyszukiwarki Primo

Wyszukiwanie w Katalogu Bibliotek PW za pomocą multiwyszukiwarki Primo Wyszukiwanie w Katalogu Bibliotek PW za pomocą multiwyszukiwarki Primo Aby znaleźć potrzebne książki i czasopisma, skorzystaj ze wspólnego katalogu Biblioteki Głównej, jej filii oraz większości bibliotek

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM ON-LINE

ZAMAWIANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM ON-LINE ZAMAWIANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM ON-LINE W odpowiedzi na zgłaszane przez Czytelników postulaty wprowadzono zmianę w sposobie przeszukiwania katalogu biblioteki. Przeszukiwanie katalogu Po zalogowaniu się

Bardziej szczegółowo

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do 14000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

OPPassessment Przewodnik Praktyka

OPPassessment Przewodnik Praktyka OPPassessment Przewodnik Praktyka Logowanie i zamawianie kwestionariuszy Kiedy otrzymasz email z Twoim loginem i hasłem, przejdź do strony https://www.oppassessment.com Korzystając z informacji przesłanych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia strony internetowej w serwisie twojobiekt.pl

Instrukcja tworzenia strony internetowej w serwisie twojobiekt.pl Instrukcja tworzenia strony internetowej w serwisie twojobiekt.pl 1. Wejdź na stronę www.twojobiekt.pl, następnie zaloguj się do Panelu klienta używając loginu i hasła które otrzymałeś/aś od nas przy zakupie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

KSS Patron Zawody Instrukcja instalacji i obsługi programu do rejestracji na zawodach sportowych stowarzyszenia KSS Patron.

KSS Patron Zawody Instrukcja instalacji i obsługi programu do rejestracji na zawodach sportowych stowarzyszenia KSS Patron. KSS Patron Zawody Instrukcja instalacji i obsługi programu do rejestracji na zawodach sportowych stowarzyszenia KSS Patron. 1. Wprowadzenie Program KSS Patron Zawody został stworzony celem ułatwienia rejestracji

Bardziej szczegółowo

Online Workbook. Przewodnik dla uczniów. Dostęp do konta ucznia Online Workbook. Macmillan Education 2016 1

Online Workbook. Przewodnik dla uczniów. Dostęp do konta ucznia Online Workbook. Macmillan Education 2016 1 Online Workbook Przewodnik dla uczniów Online Workbook zawiera ćwiczenia uzupełniające podręcznik, z którego korzystasz. Możesz wykonywać je samodzielnie lub dołączyć do klasy, którą utworzył Twój nauczyciel.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Rodzica aplikacji Twoje zadania

Dokumentacja Rodzica aplikacji Twoje zadania Dokumentacja Rodzica aplikacji Twoje zadania Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj a - pakiet rozwiązań informatycznych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Użytkownik niezalogowany

Podręcznik użytkownika. Użytkownik niezalogowany Podręcznik użytkownika Użytkownik niezalogowany 2011 1 2 Zawartość 1. Kategorie... 5 1.1. Wstęp... 5 2. Artykuły... 6 2.1. Widok artykułu... 6 3. Zamówienia publiczne... 9 3.1. Przeglądanie zamówieo publicznych...

Bardziej szczegółowo

KODY NTS I KODY LOKALIZACJI:

KODY NTS I KODY LOKALIZACJI: SPRAWOZDAWCZOŚĆ Informacje podstawowe ( przygotowujące program do poprawnego sporządzenia sprawozdań ze świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej) Przed przystąpieniem do sporządzenia w/w sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator. Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl

Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator. Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl Ta instrukcja przeprowadzi Cię przez wszystkie najważniejsze funkcjonalności platformy www.artaktywator.pl i pomoże rozwiać wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przygotowania się do Rozmowy Oceniającej Logowanie 1. Link do portalu: https://e-talent.umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Poradnik odtwarzania i zgrywania nagrao. Odtwarzanie nagrao

Poradnik odtwarzania i zgrywania nagrao. Odtwarzanie nagrao Poradnik odtwarzania i zgrywania nagrao Odtwarzanie nagrao 1. Jeśli mamy już zainstalowany program EVE-TECH CMS, możemy przystąpid do odtworzenia materiału z systemu monitoring. Aby odtworzyd bądź zgrad

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Nr 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Spis treści 1. Zakres dokumentu... 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu.

Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu. Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu. (Jest to inny dokument w porównaniu z umową, którą widziałeś

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera. IPLA HELP Spis treści 1. Instalacja programu...1 2. Wymagania techniczne...2 3. Okno logowania...2 4. Opcje IPLA...4 5. Zakładka Media...6 6. Zakładka RSS...8 7. Zakładka Kontakty...9 8. Zakładka Pokoje...

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Federacji Inicjatyw Oświatowych

Federacji Inicjatyw Oświatowych Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej Federacji Inicjatyw Oświatowych Spis treści Platforma edukacyjna Federacji Inicjatyw Oświatowych...2 Pierwsze logowanie...2 Uzupełnienie profilu użytkownika...3 Wejście

Bardziej szczegółowo

OvidSP - Skrócony opis wyszukiwania - Wyszukiwanie proste i złożone,

OvidSP - Skrócony opis wyszukiwania - Wyszukiwanie proste i złożone, OvidSP - Skrócony opis wyszukiwania - Wyszukiwanie proste i złożone, zapisywanie wyników wyszukiwania w bibliotece referencji, tworzenie alertów i powiadomień. Operatory do tworzenia wyszukiwania zaawansowanego:

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK CZYTELNIKA

PODRĘCZNIK CZYTELNIKA PODRĘCZNIK CZYTELNIKA Logowanie Aby móc zalogować się do wypożyczalni systemu Academica, trzeba mieć numer własnej karty bibliotecznej, czyli być zarejestrowanym użytkownikiem Biblioteki Głównej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program Partnerski Junkers Platforma

Program Partnerski Junkers Platforma Program Partnerski Junkers Platforma www.junkers-program.pl Jedna z nagród - jazda Lamborghini Gallardo 1. Rejestruj zainstalowane urządzenia 2. Zbieraj punkty 3. Wybieraj nagrody Skok ze spadochronem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie i dostęp do platformy e-learningowej projektu... 3 1.1. Rejestracja nowego użytkownika...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA ZLECEŃ ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ TellVet

INSTRUKCJA SKŁADANIA ZLECEŃ ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ TellVet INSTRUKCJA SKŁADANIA ZLECEŃ ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ TellVet 1. W celu zalogowania się do aplikacji użytkownik odnajduje ją na ekranie swojego telefonu po czym klika w nią. 2. Po wejściu w aplikację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników

Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników Przewodnik został opracowany w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w ramach projektu PI Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS?

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Instrukcja dla nauczycieli akademickich Wersja skrócona Dostęp W celu uzupełnienia swoich sylabusów należy zalogować się do systemu USOSweb, na stronie

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco:

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco: Podręcznik użytkownika Spis treści: 1. E-rejestracja o Rejestracja w systemie o Zapisywanie się na wizytę o Sprawdzanie czasu oczekiwania 2. E-Recepty E-Rejestracja 1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie. Agenda spotkania: o sobie wstęp podstawy korzystania z portalu YouTube. Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj od razu.

Spotkanie. Agenda spotkania: o sobie wstęp podstawy korzystania z portalu YouTube. Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj od razu. ABC YouTube Spotkanie Agenda spotkania: o sobie wstęp podstawy korzystania z portalu YouTube Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj od razu. YouTube YouTube (czyt. Jutiub) to strona internetowa umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj o aktywacji swojego konta poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który otrzymałeś na wprowadzonego maila.

Pamiętaj o aktywacji swojego konta poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który otrzymałeś na wprowadzonego maila. 1. Strona główna serwisu Telewizja Powszechna Polaków. Zarejestruj się na www.telewizjapowszechnapolaków.pl (zaznaczone na niebiesko) 2. Wypełnij wszystkie pola na stronie rejestracji i wprowadź kod znajdujący

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz WebParts

Mercedes-Benz WebParts Mercedes-Benz WebParts Informator dla Klientów Mercedes-Benz WebParts, został gruntownie przebudowany, ten materiał zawiera krótki przegląd podstawowych funkcjonalności dla wersji 4.0 Ekran startowy Po

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien.

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien. ApSIC Xbench jest darmowym i niezwykle przydatnym programem w pracy tłumacza pisemnego korzystającego z narzędzi CAT. Otóż pozwala on przeszukiwać posiadane pamięci tłumaczeniowe (TM) można szukać pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

WWW.KLUBYSPORTOWE.LUBLIN.EU - instrukcja obsługi programu

WWW.KLUBYSPORTOWE.LUBLIN.EU - instrukcja obsługi programu WWW.KLUBYSPORTOWE.LUBLIN.EU - instrukcja obsługi programu Portal klubysportowe został stworzony zarówno dla instytucji jakimi są kluby sportowe, jak i dla odwiedzających pragnących zaczerpnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Podręcznik użytkownika Spis treści 1.Logowanie do systemu oraz role w ORPD... 3 1.1.Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU wersja 1.0 Uwagi ogólne: Aplikacja była testowana i działa poprawnie na przeglądarkach: Chrome Desktop 16+ Firefox Desktop 15+ Safari Desktop 5+ Opera Desktop 10+ Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Grundfos Extranet. Instrukcja użytkownika

Grundfos Extranet. Instrukcja użytkownika Grundfos Extranet Instrukcja użytkownika Wprowadzenie do sieci Grundfos Extranet Kilka słów na temat 2 Niniejsza instrukcja stanowi wprowadzenie do sieci Grundfos Extranet. Grundfos Extranet jest ciągle

Bardziej szczegółowo

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor Spis treści 1. Ekran powitalny, logowanie 2. Rejestracja 3. Utworzenie nowego projektu 4. Zgłoszenie projektu 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu

Instrukcja obsługi portalu Instrukcja obsługi portalu Eko-faktura instrukcja obsługi Spis treści Spis ilustracji... 1 1. Wstęp strona startowa... 2 2. Rejestracja w systemie wyrażenie zgody na otrzymywanie eko-faktur... 4 3. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki www.dbp.wroc.pl/aleph Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony jest na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców W tym dokumencie dowiesz się jak Wyszukiwać Odbiorców, korzystać z niemal nieorganicznych możliwości zaawansowanej segmentacji oraz segmentów, aby zwiększyć efektywność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll W odpowiedzi na oczekiwania pracowników udostępniona została specjalna strona internetowa. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO

Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO Projekt egreen JOBS nr. 2013-1-PL1-LEO05-37623 Projekt egreen JOBS nr. 2013-1-PL1-LEO05-37623 Spis treści Flexilab 3 Wstęp 5 Wyjście z systemu 5 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo