Prawo do bycia zapomnianym wzmocnienie autonomii informacyjnej, czy wprowadzenie cenzury w Internecie? Joanna Smętek, Zuzanna Warso

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.europapraw.org Prawo do bycia zapomnianym wzmocnienie autonomii informacyjnej, czy wprowadzenie cenzury w Internecie? Joanna Smętek, Zuzanna Warso"

Transkrypt

1 Prawo do bycia zapomnianym wzmocnienie autonomii informacyjnej, czy wprowadzenie cenzury w Internecie? Joanna Smętek, Zuzanna Warso Jakimi możliwościami kontroli danych dysponuje osoba, która wpisując swoje imię i nazwisko w wyszukiwarce Google znalazła link do ogłoszenia, dotyczącego licytacji nieruchomości w związku z niezapłaceniem przez nią ubezpieczenia społecznego? Co z kolei może zrobić użytkownik, którego imię i nazwisko zostało zamieszczone we wpisie na blogu lub w serwisie społecznościowym, dodatkowo opatrzonym jego zdjęciem? Pierwsza z opisanych powyżej sytuacji miała miejsce w Hiszpanii, gdzie Urząd Ochrony Danych Osobowych ( AEPD ) przyjął skargę od poszkodowanego i zażądał od wyszukiwarki Google wycofania danych skarżącego z jej indeksów. Urząd uznał jednocześnie, że dostępne na stronie internetowej gazety informacje o licytacji należy pozostawić ze względu na ich legalny charakter. Hiszpański sąd Audiencia Nacional miał wątpliwości co do słuszności nakazu usunięcia danych z indeksów wyszukiwarki i skierował sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ( TS UE, Trybunał ) 1. Sąd podkreślił, że skarga dotyczy zobowiązań jakie ciążą na obsługujących wyszukiwarki internetowe w zakresie ochrony danych osób, które nie życzą sobie, aby określone informacje, publikowane na stronach internetowych podmiotów trzecich, były umieszczane, indeksowane i udostępniane internautom. Z problemem opisanym w drugim przypadku co dzień borykają się dziesiątki internautów, na co zwraca uwagę między innymi Generalny Inspektor Danych Osobowych 2. 1C- 131/12. 2Por. GIODO ostrzega przed Facebookiem : odo_ostrzega_przed_facebookiem.html Analiza, którą prezentujemy, ma za zadanie naświetlić kwestie związane z możliwościami usuwania danych osobowych i prawem do bycia zapomnianym, oraz odpowiedzieć na pytanie, jak wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych wpłynie na sytuację użytkowników Internetu. Obecny stan prawny możliwości usuwania danych 1. Pierwszym z aktów, które trzeba wziąć pod uwagę, jest dyrektywa unijna w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych z 1995 r. Przewiduje ona możliwość sprostowania, usunięcia lub zablokowania danych, których przetwarzanie jest niezgodne z przepisami dyrektywy. Dyrektywa została implementowana do polskiego porządku prawnego w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( UODO ). Ustawa przyznaje osobom, których dane dotyczą szereg praw, w tym prawo "żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia". W zawartym w dyrektywie i w UODO prawie żądania usunięcia danych osobowych można doszukiwać się podwalin proponowanego w nowym rozporządzeniu UE prawa do bycia

2 zapomnianym. Zgodnie z obowiązującą obecnie polską ustawą: a) Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym usunięcia danych, które jej dotyczą 3. b) UODO przewiduje, że z żądaniem usunięcia danych (lub innymi żądaniami) można wystąpić, gdy dane są "niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane" (art. 32 ust. 1 pkt. 6). Dane będą zebrane z naruszeniem ustawy jeśli nastąpi to bez odpowiedniej podstawy prawnej, czyli np. bez zgody użytkownika 4. W tym kontekście uzasadnione jest pytanie, czy można domagać się usunięcia danych w sytuacji zaistnienia każdej z okoliczności, czy tylko w najpoważniejszych przypadkach, tzn. gdy zbieranie danych odbyło się z naruszeniem ustawy albo gdy dane są zbędne do realizacji założonego celu 5. c) Obowiązek wykazania, że dane są niekompletne, nieprawdziwe, nieaktualne, zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane spoczywa na uprawnionym 3 Zgodnie z literalnym brzemieniem art. 32 UODO, prawo do kontroli danych jest ograniczone do danych znajdujących się w zbiorach danych. Od istnienia zbioru zależy zatem istnienie prawa po stronie podmiotu danych. Jednak w tej sytuacji zakres przedmiotowy prawa żądania usunięcia danych nie pokrywa się z zakresem przedmiotowym ustawy, która odnosi się także do danych, które niekoniecznie są przechowywane w usystematyzowanych zbiorach danych. Jednocześnie, ograniczenia prawa żądania usunięcia danych ze względu na sposób przetwarzania danych poza zbiorem nie odnajdujemy w dyrektywie, którą polska ustawa implementuje (por. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Komentarz do artykułu 32 ustawy o ochronie danych osobowych [pkt 19]. Stan prawny , System Informacji Prawnej Lex) 4 Mamy zatem do czynienia z zamkniętym katalogiem sytuacji, w których zainteresowany może z tego prawa skorzystać. Jeżeli dane nie przejawiają żadnej z wymienionych "wadliwości", nie można domagać się ich usunięcia. Co więcej, nie jest jasne, czy uprawnionemu przysługuje pełna swoboda w zakresie wyboru roszczenia, czy zależy ono od rodzaju "wadliwości". 5por. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Komentarz do artykułu 32 ustawy o ochronie danych osobowych [pkt 19]. Stan prawny , System Informacji Prawnej Lex (art. 35 UODO). Dopiero w razie wykazania wadliwości, administrator jest obowiązany zachować się w określony w ustawie sposób, czyli na przykład usunąć dane. Jednak i w tym wypadku mogą powstać wątpliwości odnośnie znaczenia terminu "wykazanie" oraz tego, kto ma oceniać, czy wykazanie nastąpiło 6. Podsumowując, uprawniony podmiot, którego dane są przetwarzane może obecnie zwrócić się z odpowiednim żądaniem do administratora danych wykazując zaistnienie jednej z wymienionych w ustawie okoliczności. Jeśli administrator żądania nie spełni, uprawnionemu pozostaje zwrócenie się do Głównego Inspektora Danych Osobowych ( GIODO ) z wnioskiem o nakazanie dopełnienia tego obowiązku, a potem ewentualnie do sądu. Gdyby omawiana wyżej sprawa Google'a miała miejsce w Polsce, podmiot danych powinien zwrócić się do zarządzającej wyszukiwarką spółki z roszczeniem o usunięcie danych, wykazując jednocześnie wadliwość danych. W praktyce może to rodzić szereg problemów. Po pierwsze należy ustalić, czy polskie przepisy będą miały zastosowanie do firmy, która ma swoją siedzibę poza naszym krajem. Wykazanie wadliwości w przypadku przywołanego kazusu także nie wydaje się łatwe, zważywszy na uznanie przez AEPD treści za legalne. Uznanie spółki Google za administratora danych, do którego można się z takim żądaniem zwrócić, także nie jest oczywiste. Do tego stopnia, że będzie ono przedmiotem orzeczenia TS UE, o które w trybie prejudycjalnym zwróciła się Audiecia Nacional. Trybunał wypowie się między innymi, czy na gruncie obecnej dyrektywy, którą implementuje polska UODO, działalność wyszukwarki Google można uznać za przetwarzanie danych. W przypadku wpisu na blogu lub na serwisie społecznościowym użytkownik powinien zwrócić się o usunięcie danych do twórców danego serwisu 7. Zgodnie z zaleceniami GIODO w pierwszej kolejności należy jednak poprosić o to użytkownika, który jest autorem danego wpisu. 6Tamże. 7 Por. GIODO ostrzega przed Facebookiem : odo_ostrzega_przed_facebookiem.html

3 2. Drugą istotną przedmiotowo dyrektywą jest dyrektywa z dnia 8 czerwca 2000 r. dotycząca niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym. Jej przepisy w Polsce implementowano ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( UŚUDE ). Art. 14 UŚUDE przewiduje tzw. procedurą notice and takedown, która umożliwia uwolnienie się od odpowiedzialności za przechowywane dane usługodawcom, którzy udostępniąją zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę. Przepis ten dotyczy zatem głównie podmiotów świadczących usługi hostingowe (np. cyber lockers takich jak Rapidshare, chomikuj.pl, YouTube czy portale blogowe) 8, ale może być także wykorzystany jako narzędzie służące ochronie danych osobowych. Na podstawie art. 14 można żądać od usługodawcy uniemożliwienia dostępu do danych w przypadku bezprawnego charakteru danych lub związanej z nimi działalności. Usługodawca, który nie wie o bezprawnym charakterze danych lub działalności, a otrzyma urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawności powinien niezwłocznie uniemożliwić dostęp do danych. Wykasowanie danych zwalnia od odpowiedzialności za przechowywane dane. Zasadniczą przesłanką uzyskania zablokowania dostępu do danych w przypadku UŚUDE jest bezprawność. Należy taką bezprawność zgłosić usługodawcy w urzędowym zawiadomieniu lub wiarygodnej wiadomości. Bezprawność może wynikać z naruszenia różnych przepisów prawnych, niekoniecznie samej UŚUDE 9. Kluczową rolę odgrywa reakcja usługodawcy, który może zdecydować, że treści nie usunie i będzie gotowy w ich obronie wejść na drogę sądową. W przypadku wspomnianej sprawy Google, uznanie przez organ ochrony danych 8 Świerczyński M., Komentarz do art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Stan prawny na System Informacji Prawnej Lex 9Tamże. osobowych treści dostępnych na źródłowej stronie internetowej za legalne utrudniłoby skorzystanie z UŚUDE, jako że przesłanką usunięcia jest bezprawność. Można by jednak argumentować, że o ile gazeta na której stronie pierwotnie zamieszczono ogłoszenie ma prawo przetwarzać dane użytkownika, takiego prawa pozbawiona jest firma Google. W drugim z opisanych przypadków, w którym mamy do czynienia z publikacją imienia i nazwiska wraz ze zdjęciem na blogu czy serwisie społecznościowym, UŚUDE może okazać się skutecznym narzędziem skorzystanie z przepisów ustawy wymagałoby od użytkownika zwrócenia się do usługodawcy, czyli portalu umożliwiającego prowadzenie bloga lub do serwisu społecznościowego, z wiarygodną wiadomością o bezprawności przetwarzania danych, czyli w praktyce o fakcie przetwarzania danych bez wymaganej zgody osoby, której dane dotyczą. 3. Ostatnią możliwością z jakiej może obecnie skorzystać osoba w celu ochrony swoich danych są roszczenie z tytułu ochrony dóbr osobistych. Art. 23 Kodeksu cywilnego zawiera otwarty katalog dóbr osobistych, do którego doktryna dodaje między innymi sferę życia prywatnego 10. Jako pochodną sfery życia prywatnego niektórzy rekonstruują dobro osobiste w postaci prawa decydowania o dopuszczalności gromadzenia i udostępniania danych osobowych dotyczących osoby fizycznej (prawo do dysponowania swoimi danymi osobowymi) 11. Na mocy art. 24 [t]en czyje dobro zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Gdy już dojdzie do naruszenia podmiotowi danych dostępne są roszczenia o dopełnienie czynności w celu usunięcia skutków naruszenia, o zadośćuczynienie pieniężne lub zapłatę odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny, oraz naprawienia zaistniałej szkody majątkowej na zasadach ogólnych. Procesy takie bywają jednak długotrwałe i kosztowne. Podmioty danych poszukujące ochrony prawnej mają zatem do dyspozycji kilka rodzajów roszczeń. W prawie żądania 10 Pazdan M., [w:] Pietrzykowski K. (red.), KC. Komentarz, art. 23 Nb 9, Warszawa 2005, s Tamże, s. 106.

4 usunięcia danych lub żądania uniemożliwienia dostępu do danych można upatrywać zalążków prawa do bycia zapomnianym. Co zatem się zmieni po wejściu w życie nowego rozporządzenia UE? Co zyska użytkownik wraz z wprowadzeniem do porządku prawnego prawa do bycie zapomnianym? Proponowane zmiany prawo do bycia zapomnianym Różnorodność krajowych systemów ochrony danych osobowych przy jednoczesnym rozwoju zdigitalizowanego społeczeństwa i gospodarki wymusiły konieczność podjęcia dalszych działań legislacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych. Odpowiedzią na zapotrzebowanie jest projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 12. Na mocy art. 17 ust. 1 rozporządzenia podmiot danych ma prawo do uzyskania od administratora usunięcia danych osobowych odnoszących się do niego oraz zaprzestania dalszego rozpowszechniania tych danych. W szczególności prawo to dotyczy danych osobowych, które podmiot danych udostępnił jako dziecko. Art. 17 ust. 8 potwierdza zaś, że w przypadku usunięcia danych, administrator nie przetwarza w inny sposób tych danych osobowych. Jest to tzw. prawo do bycia zapomnianym. Zgodnie z nowym projektem, usunięcie i zaprzestanie rozpowszechniania może mieć miejsce, gdy zaistnieje jedna z przesłanek: dane nie są już potrzebne do celów, do których były zebrane; podmiot danych odwołuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie lub minął okres przechowywania, na który wyrażono zgodę oraz jeśli nie ma już podstawy prawnej przetwarzania danych; podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych; przetwarzanie danych nie jest zgodne z rozporządzeniem. 12 COM (2012) 11 wersja ostateczna. W stosunku do obecnych uregulowań polskiej UODO, jest to zdecydowane ułatwienie dla podmiotów danych. Przede wszystkim nowe rozporządzenie uwalnia podmiot danych od obowiązku wykazania wadliwości danych. W przeciwieństwie do obecnych uregulowań ciężar dowodu, że przetwarzanie można kontynuować, spoczywa bowiem na adminitstratorze. Obowiązki administratora w ramach prawa do bycia zapomnianym nie kończą się na usunięciu i zaprzestaniu rozpowszechniania danych. Zgodnie z art. 17 ust. 2 na administratorze ciąży także obowiązek informacyjny, który polega na tym, że jeśli administrator podał dane do wiadomości publicznej 13, to jest zobowiązany podjąć wszelkie uzasadnione kroki aby poinformować osoby trzecie przetwarzające takie dane, iż podmiot danych wnioskuje o ich usunięcie. Wydaje się, że administrator nie będzie odpowiadał za upublicznienie danych dokonane przez użytkowników, ponieważ w tej sytuacji to nie on podał dane do wiadomości publicznej. Nowe rozporządzenie zapewnia większą ochronę prawną podmiotowi danych, w tym wprowadza możliwość nałożenia przez organ nadzorczy sankcji administracyjnych między innymi za nierespektowania prawa do bycia zapomnianym i do usunięcia danych. Wprowadzenie możliwości nakładania sankcji jest elementem, ktόry powinien przyczynić się do nadania prawu do bycia zapomnianym realnego charakteru i zmotywować opieszałych administratorów do rzetelnego przestrzegania praw użytkowników Zgodnie z art. 17 ust. 2 projektu rozporządzenia także [j]eśli administrator upoważnił osobę trzecią do publikacji danych osobowych, uważa się go za odpowiedzialnego za tę publikację. 14 Art. 79 ust. 5 lit. c mówi o tym, że [o]rgan nadzorczy nakłada grzywnę do wysokości EUR lub w przypadku przedsiębiorstwa do 1 % jego rocznego światowego obrotu, na każdy podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie: [...] nie respektuje prawa do bycia zapomnianym i do usunięcia danych lub nie wprowadza mechanizmów, aby zapewnić, że terminy są przestrzegane lub nie podejmuje wszelkich właściwych kroków, aby poinformować osoby trzecie, że podmioty danych zażądały wszystkich usunięcia [sic!] linków do danych, lub kopii lub replikacji danych osobowych na podstawie art. 17.

5 Wątpliwości wokół proponowanej regulacji prawa do bycia zapomnianym W założeniu nowe przepisy ochrony danych osobowych mają rozwiewać niejasności wynikające z niedostosowania obecnych regulacji do szybkiego postępu technologicznego i tym samym doprowadzić do wzmocnienia ochrony jednostki. Przepisy budzą jednak szereg wątpliwości, których egzemplifikacją mogą być kontrowersje związane z samą koncepcją prawa do bycia zapomnianym. Zakres prawa do bycia zapomnianym Zakres prawa do bycia zapomnianym, a szczególnie będący jego częścią obowiązek informacyjny spoczywający na administratorach danych, o którym mowa w art. 17 ust. 2, jest przedmiotem ożywionej dyskusji. Według krytyków proponowany obowiązek został sformułowany zbyt szeroko i może spowodować nieproporcjonalne obciążenie administratorów danych. Taką możliwość widzi Europejski Inspektor Danych Osobowych (EDPS), który, pozytywnie oceniając propozycję wprowadzenia prawa do bycia zapomnianym, jednocześnie zauważa konieczność sprecyzowania jego zakresu 15. Obowiązek informacyjny z art. 17 rozporządzenia dotyczy sytuacji ograniczonej kilkoma przesłankami. Po pierwsze, chodzi o sytuacje, gdy to administrator podał dane osobowe do publicznej wiadomości. A contrario, jeśli to nie on je podał do publicznej wiadomości, wtedy obowiązek taki na nim nie ciąży, chyba że upoważnił osoby trzecie do publikacji tych danych. Po drugie, administrator podejmuje wszelkie uzasadnione kroki. Wreszcie, administrator informuje tylko osoby, ktόre przetwarzają dane. EDPS przyznaje, że art. 17 zawiera bardziej 15 Opinion of the European Data Protection Supervisor on the data protection reform package, , s Dostępna na: te/mysite/shared/documents/consultation/opinio ns/2012/ _EDPS_Reform_package_EN.pdf realistyczne zobowiązanie starannego działania, a nie zobowiązanie rezultatu. Ponadto, artykuł ten zdaniem EDPS uwzględnia postanowienia art. 13 projektu rozporządzenia, który mówi o tym, że administrator informuje o wszelkich operacjach poprawienia lub usunięcia dokonanych zgodnie z art. 16 i art. 17 każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. W artykule podkreślono zatem, że od administratorów nie będzie się żądać niemożliwego. Należy jednak zauważyć, że pojęcie wszelkie uzasadnione kroki jest nieostre i będzie podlegało dalszej interpretacji, ktόra może de facto określić zakres obowiązku informacyjnego i prawa do bycia zapomnianym. Nie stanowi wielkiego ułatwienia motyw 54 rozporządzenia, zgodnie z którym administrator powinien podjąć wszelkie racjonalne kroki. Podobnie dalszej wykładni będzie podlegać rόwnie niejasny termin niewspółmiernie duży wysiłek. W dobie Internetu, gdy dostęp do danych jest coraz łatwiejszy, a kontrola nad ich rozprzestrzenianiem znacznie trudniejsza, pojęcia te nabierają szczególnego znaczenia. Według EDPS, w celu zapewnienia efektywności prawa do bycia zapomnianym, projekt rozporządzenia potrzebuje konkretyzacji. Być może przydatne byłoby także stworzenie swego rodzaju katalogu dobrych praktyk dla administratorów danych w odniesieniu do wykonywania przez nich obowiązku informacyjnego. Grupa Robocza Art. 29, w której skład wchodzą krajowi Inspektorzy Danych Osobowych, również ostrzega, że w projekcie proponowanym przez Komisję Europejską prawo do bycia zapomnianym może nie być w pełni efektywne 16. Zobowiązanie do działania na żądanie podmiotu danych i informowania o nim podmiotów trzecich nałożono bowiem jedynie na administratorów. Grupa wskazuje, że poinformowane osoby trzecie nie mają obowiązku działania na żądanie podmiotu danych, w tym dalszego informowania, chyba 16Opinion 01/2012 on the data protection reform proposals, , s Dostępna na: protection/article- 29/documentation/opinion- recommendation/files/2012/wp191_en.pdf

6 że także są administratorami danych. Wydaje się zatem, że pozycja podmiotów trzecich powinna zostać dokładniej zdefiniowana w projekcie rozporządzenia. Ponadto, jak wskazuje Grupa, nie pozostawiono podmiotom danych możliwości wykonywania prawa do bycia zapomnianym w sytuacjach, gdy administrator przestał istnieć, nie ma z nim kontaktu lub nie sposób go zlokalizować. Zdaniem EDPS i członków Grupy Roboczej Art. 29, wskazane powyżej wątpliwości powinny zostać rozstrzygnięte, jeśli prawo do bycia zapomnianym ma mieć szansę stać się rzeczywistym instrumentem kontroli własnych danych przez jednostki, a jednocześnie nie stanowić nadmiernego ciężaru dla administratorów danych. Akty delegowane Komisji Europejskiej W nowym rozporządzeniu przewidziano liczne upoważnienia ustawowe dla Komisji Europejskiej do uchwalenia tzw. aktów delegowanych. Wprowadzone Traktatem lizbońskim akty delegowane są, zgodnie z art. 290 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( TFUE ), aktami o charakterze nieprawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu prawodawczego. W kontekście prawa do bycia zapomnianym, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów w celu doprecyzowania: kryteriów i wymogów stosowania ust. 1 w poszczególnych sektorach oraz w szczególnych sytuacjach przetwarzania danych; warunków usuwania linków do danych, kopii lub replikacji danych osobowych z publicznie dostępnych usług łączności, o których mowa w ust. 2; kryteriów i warunków ograniczania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 4. Warto zadać pytanie, czy powyższe kwestie są elementami innymi niż istotne. Ustęp pierwszy art. 17 rozporządzenia dotyczy okoliczności, w których prawo do bycia zapomnianym może w ogóle zaistnieć po stronie podmiotu danych, zaś ustęp drugi obowiązku informacyjnego. Jednym z głównych zarzutów formułowanych pod adresem nowej propozycji legislacyjnej jest niewystarczająca precyzyjność przepisów rozporządzenia. Pozostawienie Komisji dużego zakresu spraw do uregulowania w aktach delegowanych jest przedmiotem krytyki Grupy Roboczej Art. 29. Zdaniem Grupy istotne elementy regulacji powinny znaleźć się w treści rozporządzenia. Przedstawiciel Komisji Europejskiej, Viviane Reding, zauważyła jednak, że nowe środowisko regulacyjne musi być przygotowane na przyszłość i technologicznie neutralne 17. Ogólne przepisy rozporządzenia mają być uszczegółowione w aktach delegowanych KE. Z jednej strony takie rozwiązanie wydaje się słuszne, ze względu na konieczność dostosowania prawa do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Z drugiej, pamiętając o ryzyku zbyt nadgorliwego stosowaniem prawa do bycia zapomnianym w kontekście cyfrowym, należy rozważyć, czy szerokie kompetencje KE w tym zakresie nie powinny budzić zaniepokojenia. Charakter działalności wyszukiwarek internetowych Szereg wątpliwości z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do bycia zapomnianym, na co wskazał przywołany hiszpański kazus, dotyczy charakteru działania wyszukiwarek internetowych. Pierwszym kontrowersyjnym aspektem działania wyszukiwarek jest zbieranie danych o użytkownikach oraz polityka prywatności. W tej sprawie na przykład do firmy Google zgłosił się w marcu bieżącego roku francuski urząd ochrony danych osobowych. Urząd chce wiedzieć, jak długo Google będzie przechowywał dane o aktywności użytkowników oraz czy będą one powiązane z rzeczywistą tożsamością danej osoby 18. Wątpliwości budzi także podstawowa funkcja wyszukiwarki, tj. dostarczanie treści w postaci listy wyników wyszukiwania, która stanowi istotny element debaty na temat prawa do bycia zapomnianym. Nieodzownym elementem 17 Reding V., Speech/12/26, erence=speech/12/ and- events/news/article/googles- new- privacy- policy- cnil- sends- a- detailed- questionnaire- to- google/

7 tworzenia listy wyników wyszukiwania jest indeksowanie stron internetowych, czyli kopiowanie ich zawartości przez specjalne aplikacje zwane robotami sieciowymi, w celu ułatwienia użytkownikom znalezienia określonych treści w sieci. W kontekście dyskusji na temat praktycznych konsekwencji obowiązywania prawa do bycia zapomnianym, nasuwa się pytanie czy można żądać usunięcia z wyników wyszukiwania, które pokazują się po wpisaniu imienia i nazwiska, odnośników do niepochlebnych czy też nieaktualnych informacji. We wspomnianej powyżej sprawie Google a, hiszpański sąd Audiencia Nacional (AN) zgłosił podobne wątpliwości. Pierwsza z nich dotyczy zakresu terytorialnego dyrektywy 95/46/WE, a co za tym idzie, zakresu przepisów hiszpańskich dotyczących ochrony danych osobowych. Sędziowie pytają, czy przepisy wspólnotowe i krajowe w zakresie ochrony danych osobowych mogą zostać zastosowane w tym przypadku, albo czy, tak jak utrzymuje Google, poszkodowani powinni zwracać się do sądów amerykańskiego stanu Kalifornia, gdzie znajduje się siedziba spółki matki grupy. Druga grupa pytań dotyczy działalności wyszukiwarek, jako dostawców treści w stosunku do dyrektywy 95/46/WE. Sąd hiszpański interesuje, czy wyszukiwarki, gdy indeksują informacje, dokonują przetwarzania danych osobowych, a także czy są odpowiedzialne za przetwarzanie i powinny z tego względu przestrzegać prawa do usunięcia danych, mimo że informacja zostaje zachowana w źródłach oryginalnych, ponieważ została uznana za legalną. Trzecia kategoria wątpliwości dotyczy zakresu prawa do usunięcia danych lub sprzeciwu w stosunku do prawa do bycia zapomnianym. Sędziowie pytają, czy należy uznać, że prawa do usunięcia lub zablokowania danych oraz sprzeciwu oznaczają, że zainteresowany może zwracać się do wyszukiwarek w celu uniemożliwienia indeksowania informacji odnoszącej się do jego osoby, opublikowanej na stronach internetowych podmiotów trzecich, powołując się na swoją wolę, aby ta informacja nie była znana internautom, gdy uznaje, że mogłaby ona mu szkodzić lub życzy sobie, by została zapomniana, nawet jeśli dotyczy to informacji opublikowanej legalnie przez podmioty trzecie. Jeśli chodzi o terytorialny zakres obowiązywania przepisów, nowe rozporządzenie rozwiewa wątpliwości Audiencia Nacional, stanowiąc w art. 3, że rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych podmiotów danych mających miejsce zamieszkania w Unii przez administratora niemającego siedziby w UE, gdy przetwarzanie wiąże się z oferowaniem towarów lub usług takim podmiotom danych w UE lub monitorowaniem ich zachowania. W zakresie pozostałych pytań należy oczekiwać rozstrzygnięcia TS UE, które pomoże zdefiniować zakres prawa do bycia zapomnianym i ochrony danych osobowych w nowym środowisku regulacyjnym. Warto jednak przywołać opinię nr 1/2008 dotyczącą zagadnień ochrony danych związanych z wyszukiwarkami, opracowaną przez Grupę Roboczą Art. 29. W opinii podkreślono możliwości jakimi dysponują operatorzy wyszukiwarek. Wyszukiwarki pozyskując i porządkując rozproszone informacje dotyczące jednej osoby, są w stanie stworzyć profil danej osoby. W opinii Grupy stanowi to znacznie większe zagrożenie dla podmiotu danych, niż w przypadku, gdyby każdy element danych publikowanych w internecie pozostawał odrębny - zdolność wyszukiwarek do prezentacji i komasacji danych może mieć istotny wpływ na osoby fizyczne, zarówno w kontekście ich życia osobistego, jak i w kontekście społecznym, szczególnie w przypadkach, gdy dane osobowe udostępniane w wynikach wyszukiwania są niepoprawne, niepełne lub zbyt obszerne. W związku z tym, Grupa nie ma wątpliwości, że w pewnych sytuacjach operatorów wyszukiwarek należy uznać za administratorów danych, z czego wynikają konkretne obowiązki względem podmiotόw danych. Zaliczenie operatorów wyszukiwarek do kategorii administratorów danych osobowych nie daje jednak odpowiedzi na pytanie czy podmiot danych w każdej sytuacji powinien mieć prawo żądać modyfikowania list wyszukiwania wedle jego uznania, oraz usunięcia odnośników do informacji, którymi nie życzy się dzielić z innymi internautami. Operatorzy wyszukiwarek, a także część ekspertów, sprzeciwia się takim próbom. W ich opinii, modyfikacja list wyszukiwania

8 ogranicza dostęp do informacji oraz swobodę wypowiedzi. W ekstremalnych przypadkach, biorąc pod uwagę znaczenie, jakie popularne wyszukiwarki internetowe odgrywają dziś w zakresie dostępu do wiedzy, usuwanie wyników z list wyszukiwania może prowadzić do zacierania prawdy historycznej i cenzury. Prawo do bycia zapomnianym jako prawo podstawowe Proponowane unijne regulacje ochrony danych osobowych, w tym dotyczące prawa do bycia zapomnianym, są próbą pełniejszej ochrony praw podstawowych, na których opiera się UE. W kontekście nowej regulacji prawa te, to zebrane w Traktacie o funkcjonowaniu UE, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ( EKPCz ) i Karcie Praw Podstawowych ( KPP ) prawa do ochrony danych osobowych oraz poszanowania życia rodzinnego i prywatnego. W myśl TFUE każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych, które jej dotyczą 19. Zgodnie z EKPCz każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, mieszkania i swojej korespondencji 20. Postanowienia KPP odwzorowują w zasadzie regulacje konwencyjne dotyczące poszanowania prywatności oraz postanowienia TFUE, precyzując warunki przetwarzania danych. Zgodnie z KPP przetwarzanie musi być dokonywane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. KPP mówi również o tym, że każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania 21. Prawo do bycia zapomnianym konkretyzuje wymienione wyżej wartości. Jest to najsilniejszy instrument, w który można wyposażyć podmiot danych - prawo do bycia zapomnianym ma najbardziej radykalny charakter na tle innych dostępnych instytucji, gdyż w założeniu umożliwia całkowitą eliminację informacji o użytkowniku z Internetu. 19 Art. 16 ust Art Art. 8 ust. 2 Niektórzy krytycy prawa do bycia zapomnianym argumentują, że może ono prowadzić do prób cenzurowania treści lub ingerencji w historię. Na tę ostatnią możliwość wskazywał także polski GIODO odwołując się do usunięcia przez niemiecką Wikipedię danych zabójców aktora Waltera Sedlmayra 22. W tym kontekście warto zauważyć, że prawo do bycia zapomnianym może być rozumiane jako przeniesienie na grunt nowych technologii dużo starszej konstrukcji zatarcia skazania znanej prawu karnemu i poszerzenie jej zastosowania na inne informacje dotyczące podmiotu danych 23. Można je także interpretować jako rozszerzenie, wcześniej wyartykułowanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, obowiązku usuwania z archiwów gazet treści uznanych przez sąd za zniesławiające (sprawa Times v. UK) 24. Głosy krytyczne wobec prawa do bycia zapomnianym są zrozumiałe. W świetle orzeczenia TS UE, prawo do ochrony danych osobowych, którego pochodną jest omawiane prawo, nie stanowi prerogatywy o charakterze absolutnym 25. Jak stwierdza Trybunał, musi ono być rozpatrywane w odniesieniu do roli jaką spełnia w społeczeństwie. Nowe rozporządzenie stara się w jak najpełniejszym wymiarze zapewnić realizację zarówno prawa do prywatności, jak i prawa do informacji i wolności słowa. W tym celu w art. 17 ust. 3 przewidziane są wyłączenia obowiązku usunięcia danych osobowych w następujących przypadkach: wykonywania prawa wolności wypowiedzi; realizacji interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; dokumentacji, statystyki i badań naukowych; 22 Rzeczpospolita z dnia , 23 Jeffrey Rosen, The right to be forgotten, Stanford Law Review, - paradox/right- to- be- forgotten. 24 Times Newspaper Limited przeciwko UK, wyrok ETPCz z dnia 10 marca 2009 r., Skarga nr 3002/03 i 23676/03. 25Trybunał Sprawiedliwości UE, wyrok z dnia r., sprawy połączone C- 92/09 i C- 93/09 Volker und Markus Schecke oraz Eifert.

9 wypełnienia obowiązku administratora wynikającego z przepisów prawa UE lub krajowego i innych. Ograniczenia prawa do bycia zapomnianym dopuszcza także art. 21 rozporządzenia, który mówi o tym, że UE lub państwo członkowskie może w drodze środka ustawodawczego, ograniczyć zakres obowiązków i praw przewidzianych w art. 5 lit. a)- e), art i art. 32, gdy takie ograniczenie stanowi konieczny i proporcjonalny środek w demokratycznym społeczeństwie służący osiągnięciu wymienionych w artykule celów. Ponadto, na mocy art. 80 rozporządzenia państwa członkowskie stanowią przepisy przewidujące wyłączenia i odstępstwa miedzy innymi od przepisów rozdziału III dotyczącego praw podmiotów danych, w przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach dziennikarskich lub w celu uzyskania wyrazu artystycznego lub literackiego, aby pogodzić prawo do ochrony danych osobowych z przepisami o wolności wypowiedzi. Podsumowanie co dobrego przyniesie nowa regulacja, jakie zagrożenia, rekomendacje Dyrektywa 95/46/WE, jako instrument harmonizacji pośredniej, podlegała implementacji do porządkόw krajowych i pozwoliła na utrzymanie pluralizmu państwowych systemόw ochrony danych, również w odniesieniu do prawa do bycia zapomnianym. Celem przyświecającym obecnym reformom jest chęć ujednolicenia przepisόw o ochronie danych osobowych. Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu, ktόre po wejściu w życie będzie bezpośrednio skuteczne, jest krokiem w dobrym kierunku. Umieszczenie w projekcie rozporządzenia regulacji dotyczącej prawa do bycia zapomnianym jest kolejnym krokiem w stronę zapewnienia podmiotom danych skuteczniejszej ochrony prywatności oraz autonomii informacyjnej. Wśrόd pozytywnych zmian uwzględnić należy także możliwość całkowitego usunięcia danych, nałożenia przez organ ochrony danych sankcji na podmioty niestosujące się do zapisόw rozporządzenia, czy też wyjaśnienie kwestii zakresu terytorialnego obowiązywania przepisόw o ochronie danych osobowych, a przede wszystkim rozciągnięcie ich stosowania na administratorów nie mających siedziby w UE. Wobec przywoływanych powyżej wątpliwości dotyczących regulacji prawa do bycia zapomnianym należy jednak podkreślić zasadność wprowadzenia szeregu rozwiązań prawnych, technicznych oraz społecznych, w tym: dokładniejszego określenia w rozporządzeniu zakresu prawa do bycia zapomnianym, w szczególności obowiązkόw osόb trzecich informowanych przez administratorόw o żądaniu usunięcia danych; uwzględnienia przepisów pozwalających podmiotom danych egzekwować ich prawo, np. bezpośrednio u osόb trzecich, w sytuacji niemożności zidentyfikowania administratora; ułatwienie administratorom wykonywania obowiązku informacyjnego w ramach prawa do bycia zapomnianym poprzez wyjaśnienie nieostrych pojęć, np. wszelkie uzasadnione kroki i niewspόłmiernie duży wysiłek ; wypracowanie katalogu dobrych praktyk stanowiącego wyznacznik odpowiedniego zachowania administratorów, którym przyszło funkcjonować w warunkach ciągłego postępu technologicznego i nieustającego rozprzestrzeniania informacji (np. poprzez obowiązek umieszczania przez administatora terminu wygaśnięcia danych (expiry date for information) dostosowanego do celόw, dla których dane są przetwarzane, czy też wprowadzenie możliwości domagania się przez podmioty danych umieszczenia znaczników NoIndex/NoArchive przez redaktorów na konkretnych stronach internetowych zawierających dane o żądającym). Wobec ograniczonej skuteczności rozwiązań prawnych i technicznych chroniących prawo do prywatności danych, należy podkreślić konieczność prowadzenia działań edukacyjnych i uświadamiających wśród społeczeństwa w zakresie zarządzania danymi osobowymi 26. Wprowadzane przez państwa 26Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

10 rozwiązania prawne i techniczne nie będą w stanie odpowiednio zabezpieczyć podmiotu danych, ponieważ zawsze pozostają w tyle za rozwojem technologii. W wielu przypadkach to jednostka ma największy wpływ na bezpieczeństwo swoich danych, podejmując na podstawie dostępnych informacji decyzje o ich ujawnieniu. Państwo, poprzez regulacje, powinno przede wszystkim zapewnić dostęp do informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o ich upublicznieniu oraz chronić podmioty w sytuacjach, gdy ich dane zostały ujawnione bez ich zgody. Joanna Smętek i Zuzanna Warso są prawniczkami w programie Europa Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Projekt jest finansowany ze środków Open Society Institute. Społecznego z w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komietetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, 2011/C248/21, pkt. 3.4.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Cz. 3. mec. Agnieszka Goźlińska mec. dr Justyna Kurek

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Cz. 3. mec. Agnieszka Goźlińska mec. dr Justyna Kurek OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Cz. 3 mec. Agnieszka Goźlińska mec. dr Justyna Kurek Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS /10

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS /10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS 035 1419/10 Pan Jerzy Miller Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów 15 Wstęp 19 1 Podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych 37 11 Wprowadzenie 37 12 Dane osobowe 39 121 Geneza definicji danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki ADO. Zasady przetwarzania danych osobowych. Jarosław Żabówka IV Internetowe Spotkanie ABI

Obowiązki ADO. Zasady przetwarzania danych osobowych. Jarosław Żabówka IV Internetowe Spotkanie ABI Obowiązki ADO Zasady przetwarzania danych osobowych Jarosław Żabówka 6.10.2011 IV Internetowe Spotkanie ABI proinfosec@odoradca.pl Zawartość prezentacji 6.10.2011 IV Internetowe Spotkanie ABI 2 Art. 26.

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWOWE ZASADY. Szkolenie dla sekcji sądownictwa międzynarodowego Kliniki Prawa UW 14 XI 2009 r.

PRAWO DO PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWOWE ZASADY. Szkolenie dla sekcji sądownictwa międzynarodowego Kliniki Prawa UW 14 XI 2009 r. PRAWO DO PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWOWE ZASADY Szkolenie dla sekcji sądownictwa międzynarodowego Kliniki Prawa UW 14 XI 2009 r. Część I PRAWO DO PRYWATNOŚCI WPROWADZENIE Prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17

Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17 Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17 2 Chiny są obecnie jednym z niewielu krajów w tej części globu nie posiadających kompleksowego ustawodawstwa regulującego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 684/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa T. B.

Bardziej szczegółowo

PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE

PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA DANYCH INDYWIDUALNYCH W CELU EWALUACJI POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSCE Warsztat Międzynarodowe doświadczenia w zakresie wykorzystania i ochrony administracyjnych danych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Akty prawne z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 01 października 2012 r. r. DOLiS/DEC-933/12/59061, 59062 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych osobowych w usługach w chmurze zagadnienia prawne. Warszawa, dnia 1 marca 2016 r. Maria Markiewicz radca prawny

Bezpieczeństwo danych osobowych w usługach w chmurze zagadnienia prawne. Warszawa, dnia 1 marca 2016 r. Maria Markiewicz radca prawny Bezpieczeństwo danych osobowych w usługach w chmurze zagadnienia prawne Warszawa, dnia 1 marca 2016 r. Maria Markiewicz radca prawny Podstawowe akty prawne Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie danych studentów nielegalnie udostępniających filmy w sieci

Ujawnienie danych studentów nielegalnie udostępniających filmy w sieci Ujawnienie danych studentów nielegalnie udostępniających filmy w sieci W dobie cyfryzacji coraz częściej dochodzi do kolizji przepisów gwarantujących ochronę danych osobowych z przepisami z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w 2014/2015 Jak przygotować się na nowe przepisy?

Ochrona danych osobowych w 2014/2015 Jak przygotować się na nowe przepisy? Ochrona danych osobowych w 2014/2015 Jak przygotować się na nowe przepisy? Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r. Maria Markiewicz radca prawny Jakie trwają prace legislacyjne? Wniosek w sprawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przetwarzania danych osobowych

Przetwarzania danych osobowych Załącznik #1 do dokumentu Strategii programu email marketingowego Wymogi polskiego prawa dotyczące Przetwarzania danych osobowych Kompendium zasad komunikacji drogą elektroniczną 1 Postępowanie wg. ściśle

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 21.11.2013 2013/0165(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Obyś żył w ciekawych czasach

Obyś żył w ciekawych czasach Obyś żył w ciekawych czasach Polska i europejska ochrona danych osobowych remont czy przebudowa? Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl 26 stycznia 2012 VII Internetowe Spotkanie ABI Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności w zakresie Rekrutacji Volvo on-line

Polityka prywatności w zakresie Rekrutacji Volvo on-line Polityka prywatności w zakresie Rekrutacji Volvo on-line Mając na uwadze fakt, iż Grupa Volvo w pełni respektuje wszelkie zasady i warunki przewidziane przez właściwe regulacje prawne dotyczące ochrony

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI POLSKIEGO DOSTAWCY USŁUGI HOSTINGOWEJ W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH UE. Oskar Szumski

PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI POLSKIEGO DOSTAWCY USŁUGI HOSTINGOWEJ W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH UE. Oskar Szumski PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI POLSKIEGO DOSTAWCY USŁUGI HOSTINGOWEJ W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH UE Oskar Szumski Wprowadzenie Wraz z rozwojem e-commerce odpowiedzialność dostawcy usługi hostingowej względem

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty ochrony danych osobowych Ilu Kowalskich żyje na świecie?

Wybrane aspekty ochrony danych osobowych Ilu Kowalskich żyje na świecie? Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, za dane te uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Najważniejszym aktem normatywnym, który

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw W przypadku cyberprzemocydostępne są dwie drogi ochrony prawnej: karna i cywilna. Należy pamiętać, że: w przypadku cyberprzemocy w stosunku

Bardziej szczegółowo

Agenda. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO. Jakie działania należy podjąć, aby dostosować firmę do wymagań rozporządzenia GDPR/RODO?

Agenda. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO. Jakie działania należy podjąć, aby dostosować firmę do wymagań rozporządzenia GDPR/RODO? Jakie działania należy podjąć, aby dostosować firmę do wymagań rozporządzenia GDPR/RODO? Maciej Byczkowski European Network Security Institute Agenda Nowy system przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Ochrona wrażliwych danych osobowych

Ochrona wrażliwych danych osobowych Pełnosprawny Student II Kraków, 26-27 listopada 2008 r. Ochrona wrażliwych danych osobowych Daniel Wieszczycki Datasec Consulting Podstawowe akty prawne Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marca 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA / Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak

Warszawa, marca 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA / Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak Pan ZSRI5 OO/4/20 14/MM Marek Michalak Kwestię uregulowania treści wokandy sądowej określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania salą, w

Bardziej szczegółowo

Adw. Kalina Kluza Cygan. Kraków 2010

Adw. Kalina Kluza Cygan. Kraków 2010 Adw. Kalina Kluza Cygan Kraków 2010 Wizerunek jako dobro osobiste Kategoria tzw. dobrego imienia Nazwisko, które staje się renomą Art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Art. 30, 47 Konstytucji RP

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art TFUE)

Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art TFUE) Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art. 258-260 TFUE) Postępowanie Komisji przeciwko państwu członkowskiemu art. 258 TFUE Postępowanie państwa członkowskiego przeciwko

Bardziej szczegółowo

Monika Krasińska Przetwarzanie danych osobowych w celach naukowych warunki udostępniania i pozyskiwania

Monika Krasińska Przetwarzanie danych osobowych w celach naukowych warunki udostępniania i pozyskiwania Monika Krasińska Przetwarzanie danych osobowych w celach naukowych warunki udostępniania i pozyskiwania Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 2, 245-249 2010 Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

Bardziej szczegółowo

Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS

Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS Michał Sztąberek isecuresp. z o.o. Dwa słowa o osobowych Administrator (ADO) Procesor organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 15.3.2013 2012/0192(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 r. DOLiS/DEC-502/13 dot. [...] DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 1 w związku z art. 105 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Warszawa, 2 / /, 2 0 /ć f RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz 1.501.14.2014.KMŁ Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Zaniepokoiły mnie pojawiające się sygnały o szerokiej dostępności danych 0

Bardziej szczegółowo

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0027(COD) 2.9.2013 PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Matyjek przeciwko Polsce - komunikat prasowy

Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Matyjek przeciwko Polsce - komunikat prasowy Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Matyjek przeciwko Polsce - komunikat prasowy Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił dzisiaj wyrok w sprawie Matyjek przeciwko Polsce (skarga nr 38184/03). Trybunał

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 13 maja 2016 r. DOLiS 033 148/16 Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

listopad 2015 adw. Bolesław Matuszewski

listopad 2015 adw. Bolesław Matuszewski Analiza transpozycji do krajowego porządku prawnego Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1)

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Konieczność podjęcia działań o charakterze legislacyjnym w zakresie nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Title of the presentation Date #

Title of the presentation Date # Quo vadis ochrona danych osobowych? Wniosek w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.11.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0824/2008, którą złożył Krum Krumov (Bułgaria) z 16 podpisami, wzywająca do deregulacji cen i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. DOLiS/DEC-673/13 Dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Unit 3-03/09.11.2016 Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Fragmenty z podręcznika: Zasady działania UE: pkt 73-74 Zasada przyznania kompetencji (kompetencje wyłączne i dzielone; kompetencje wyraźnie i

Bardziej szczegółowo

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Czym są systemy DRM? Systemy DRM są technologią służącą do: - kontrolowania

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Konkursu. Lotostory

Polityka Prywatności Konkursu. Lotostory Polityka Prywatności Konkursu Lotostory Pragniemy Państwa zapewnić, iż Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku (zwana również LOTOS lub Administratorem) szanuje Internautów (zwanych łącznie Uczestnikami),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 19 października 2016 Agnieszka Szydlik, adwokat, Wardyński & Wspólnicy Sylwia Paszek, radca prawny, Wardyński & Wspólnicy

Warszawa, 19 października 2016 Agnieszka Szydlik, adwokat, Wardyński & Wspólnicy Sylwia Paszek, radca prawny, Wardyński & Wspólnicy Nowa regulacja ochrony danych osobowych ewolucja czy rewolucja? Warszawa, 19 października 2016 Agnieszka Szydlik, adwokat, Wardyński & Wspólnicy Sylwia Paszek, radca prawny, Wardyński & Wspólnicy Reforma

Bardziej szczegółowo

ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ADMISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA Nowe regulacje dot. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI): o kompetencje; o status w hierarchii Administratora danych;

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. zadania: przepisami; Nowe kompetencje GIODO: Administratora danych; Przekazywanie danych do państw trzecich:

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. zadania: przepisami; Nowe kompetencje GIODO: Administratora danych; Przekazywanie danych do państw trzecich: ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA Nowe regulacje dot. Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI): o kompetencje; o status w hierarchii Administratora danych;

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa DOLiS/DEC-834/15/92221,92224 dot. [ ] Warszawa, dnia 10 października 2015 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2010r w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia usługi dostępu do systemu kolejkowego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 Spis treści Wykaz skrótów str. 11 Od autorów str. 19 CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP A. Wprowadzenie str. 23 B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 I. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Artykuł 47 Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Artykuł 51 Nikt nie może być

Bardziej szczegółowo

w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça i C. Lycourgos, sędziowie,

w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça i C. Lycourgos, sędziowie, POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 3 grudnia 2014 r.(*) Dyrektywa 92/83/EWG Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych Artykuł 27 ust. 1 lit. f) Zwolnienie od

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie prasowe. Wydane przez GRUPĘ ROBOCZĄ ARTYKUŁU 29 DS. OCHRONY DANYCH

Oświadczenie prasowe. Wydane przez GRUPĘ ROBOCZĄ ARTYKUŁU 29 DS. OCHRONY DANYCH Oświadczenie prasowe Bruksela, 25 lipca 2014 r. Wydane przez GRUPĘ ROBOCZĄ ARTYKUŁU 29 DS. OCHRONY DANYCH Europejskie organy ochrony danych odbyły spotkanie poświęcone prawu do bycia zapomnianym z operatorami

Bardziej szczegółowo

TWOJE DANE TWOJA SPRAWA. Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych

TWOJE DANE TWOJA SPRAWA. Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych TWOJE DANE TWOJA SPRAWA Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Artykuł 47 Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia stycznia 2007 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU BIURO KARIER UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU BIURO KARIER UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU BIURO KARIER UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO dostępnego pod adresem: www.biurokarier.ukw.edu.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń opartych na prawie UE przed sądami krajowymi autonomia proceduralna

Dochodzenie roszczeń opartych na prawie UE przed sądami krajowymi autonomia proceduralna prof. dr hab. Anna Wyrozumska Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego UŁ Jean Monnet Chair of European Constitutional Law Dochodzenie roszczeń opartych na prawie UE przed sądami krajowymi autonomia

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488)

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) ę ł ę ę ę Ó ę ś ę Ż ł ą Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) z 1 stycznia 2015 r. informacje wstępne:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) z 1 stycznia 2015 r. informacje wstępne: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA W jakich aktach prawnych można znaleźć odpowiedzi na pytania związane z ochroną? źródła prawa; Nowelizacja przepisów z zakresu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) z 1 stycznia 2015 r. informacje wstępne:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI. Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) z 1 stycznia 2015 r. informacje wstępne: Kancelaria Lex Artist Ul. Oświatowa 14/8 01-366 Warszawa Tel. +48 22 253 28 18 e-mail: kancelaria@lex-artist.pl OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI ZAKRES DZIAŁAŃ SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA W jakich aktach

Bardziej szczegółowo

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE 1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE Prawo podatkowe UE próba definicji Prawo podatkowe UE jest przede wszystkim zbiorem przepisów będących instrumentem realizacji celów Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Problem niezgodności art KPC z prawem Unii Europejskiej

Problem niezgodności art KPC z prawem Unii Europejskiej Problem niezgodności art. 1135 5 KPC z prawem Unii Europejskiej mgr Jadwiga Urban-Kozłowska doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Rzeszów, 21.02.2013 r. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Art. 8 EKPC 1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. 2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nowe unijne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych. 8 czerwca 2016

Nowe unijne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych. 8 czerwca 2016 Nowe unijne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych 8 czerwca 2016 Allen & Overy 2016 Prace nad nowym rozporządzeniem Terminarz prac nad rozporządzeniem Styczeń 2012 Maj 2012 Marzec 2013 II połowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot.

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. DOLiS-[ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS/DEC-508/13/27520,27521 dot.: Warszawa, dnia 6 maja 2013 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych regulacji prawnych na dopuszczalność outsourcingu procesów biznesowych.

Wpływ nowych regulacji prawnych na dopuszczalność outsourcingu procesów biznesowych. Wpływ nowych regulacji prawnych na dopuszczalność outsourcingu procesów biznesowych. r. pr. Paweł Gruszecki Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji. Kraków, 25.01.2017r. NIS Data opublikowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. utrzymuję w mocy zaskarżoną decyzję. Uzasadnienie

DECYZJA. utrzymuję w mocy zaskarżoną decyzję. Uzasadnienie GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 3/1 października 2008 r. DOLiS/DECdot. DOLiS-440-46/08 DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 16.6.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW (53/2011) Przedmiot: Uzasadniona opinia włoskiej Izby Deputowanych, dotycząca wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 54/14 Luksemburg, 8 kwietnia 2014 r. Kontakty z Mediami i Informacja Wyrok w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, dn. 12.11.2013 r. Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Szanowny Panie Ministrze, W związku ze skierowaniem do konsultacji społecznych Projektu ustawy o ułatwieniu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR

ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR Laurent Pech Middlesex University London (L.Pech@mdx.ac.uk) PLAN 1. KRÓTKIE OMÓWIENIE WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg. I. Stan faktyczny i prawny

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg. I. Stan faktyczny i prawny Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg I. Stan faktyczny i prawny W dniu 6 października 2009 r. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał wyrok

Bardziej szczegółowo

Dokument nr 2. Wnioskodawca: imię i nazwisko, adres;

Dokument nr 2. Wnioskodawca: imię i nazwisko, adres; Dokument nr 2 Wzór dokumentu w sprawie ochrony danych osobowych przekraczających granicę Miejscowość, data Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Wnioskodawca: imię

Bardziej szczegółowo

Administrator Bezpieczeństwa informacji

Administrator Bezpieczeństwa informacji Administrator Bezpieczeństwa informacji - teraźniejszość i przyszłość Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl 15 grudzień 2011 VI Internetowe Spotkanie ABI Plan prezentacji Dyrektywa i ustawa Praktyka

Bardziej szczegółowo

DBMS Kim jesteśmy? www.edbms.pl

DBMS Kim jesteśmy? www.edbms.pl GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH czyli co możemy, a czego nam nie wolno w kwestii wykorzystywania naszych kontaktów biznesowych. 25.08.2015 DBMS Kim jesteśmy? DBMS to Zasoby

Bardziej szczegółowo

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych dr hab. Paweł Fajgielski Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JPII Nowelizacja ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku. Uzasadnienie GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki DOLiS/DEC- 461/08 Dot. DOLiS 440-252/08 Warszawa, dnia 31 lipca 2008 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia ogólne 1. Stosownie do treści art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO Rozdział I 2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO Jakie obowiązki spoczywają na doradcach podatkowych w związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych? Jak powinna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 27.5.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0194/2013, którą złożył D. G. (Niemcy), w sprawie niejednorodności szkoleń dla koordynatorów ds. bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA OGRANICZEŃ JAWNOŚCI W ZINTEGROWANYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM - ZAGADNIENIA WYBRANE

PROBLEMATYKA OGRANICZEŃ JAWNOŚCI W ZINTEGROWANYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM - ZAGADNIENIA WYBRANE PROBLEMATYKA OGRANICZEŃ JAWNOŚCI W ZINTEGROWANYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM - ZAGADNIENIA WYBRANE dr Martyna Wilbrandt-Gotowicz Katedra Postępowania Administracyjnego WPiA UKSW 1 ZINTEGROWANE POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 28.2.2015 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 1032/2010, którą złożył Manuel Altemir Mergelina (Hiszpania), w sprawie dyskryminacji uczniów szkół europejskich

Bardziej szczegółowo

Kara porządkowa - Kodeks pracy

Kara porządkowa - Kodeks pracy Kara porządkowa - Kodeks pracy Opracowanie: Maria Węglowska - Wojt Pracownik czyli kto? Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo