ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ

2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 ROLA OPIEKUNA OSOBY CHORUJĄCEJ... 5 Nawiązanie współpracy pacjent-opiekun-lekarz prowadzący... 6 Praca opiekuna z osobą chorującą... 8 KOORDYNACJA LECZENIA I OPIEKI... 9 PODSTAWY PRAWNE WSPÓŁPRACY KOORDYNACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZDROWIA PSYCHICZNEGO REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Zasady rehabilitacji Formy rehabilitacji WSPARCIE OSOBY CHORUJĄCEJ NA RYNKU PRACY Wspierany system zatrudnienia

3 WPROWADZENIE W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek i co to jest poważne zaburzenie psychiczne? Na potrzeby tego opracowania zajmiemy się osobami w okresie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości, czyli w wieku lat. Jest to okres intensywnego rozwoju i znaczących przemian, jest to także czas szczególnego narażenia na wystąpienie kryzysów psychicznych. Wiele z kryzysów, o których mowa, jest naturalnie wpisanych w ten okres a nawet warunkuje prawidłowy rozwój. Z poważnymi zaburzeniami psychicznymi mamy do czynienia wówczas, kiedy kryzys psychiczny osiąga poziom dezorganizujący życie psychiczne i funkcjonowanie społeczne oraz powoduje ludzkie cierpienie. Poważne zaburzenia psychiczne rozumiane są zwykle jako choroby psychiczne. Poziom zaburzeń psychicznych jest tutaj na tyle głęboki, że w okresach ostrych epizodów chorobowych dochodzi do czasowego zniekształcenia oceny rzeczywistości i własnej osoby oraz znacznego ograniczenia zdolności kierowania własnym postępowaniem. Do poważnych zaburzeń psychicznych można zaliczyć niewątpliwie dwie ich grupy zawarte w Dziesiątej Edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych pierwsza to zaburzenia z grupy schizofrenii (rozdział F.2 wg ICD- 10), druga to zaburzenia afektywne czyli zaburzenia nastroju (F.3 wg ICD-10). Obie kategorie, charakterystyczne dla osób w młodym wieku, wyróżniają się głębokim i potencjalnie dysfunkcjonalnym charakterem, a ponadto tendencją do przewlekłego i nawracającego przebiegu. Choroby z kręgu schizofrenii przebiegają najczęściej, w okresie zaostrzeń, w postaci stanu zwanego psychozą. Charakterystyczne są tutaj dwa rodzaje objawów zwane wytwórczymi pierwszy to urojenia czyli fałszywe sądy, nie podlegające racjonalnym argumentom, którym towarzyszy najczęściej określony stan emocjonalny, drugi zwany omamami czyli halucynacjami, są zaburzeniami spostrzegania zmysłowego. Osoba podlegająca nim może na przykład słyszeć, bez rzeczywistego, zewnętrznego źródła dźwięku. W jednym i drugim przypadku to sam mózg, którego biochemia jest zaburzona, zniekształca lub produkuje niezwykłe treści myślenia lub zjawiska zmysłowe. W chorobach afektywnych objawy wytwórcze pojawiają się stosunkowo rzadko, natomiast patologicznie obniżony - depresyjny lub podwyższony - maniakalny nastrój, na tyle zniekształca myślenie i odczuwanie, że w znacznym stopniu wpływa na ocenę rzeczywistości oraz ogranicza kontrolę nad zachowaniem. Obie grupy zaburzeń, ze względu na swój uporczywy charakter, z występującymi pogorszeniami, nawet mimo systematycznego leczenia, stanowią stałe źródło rozczarowań i cierpienia, tak w wymiarze indywidualnym jak i rodzinnym czy ogólnospołecznym. Osoby dotknięte tego typu zaburzeniami wymagają najczęściej nie tylko specjalistycznego leczenia, ale także długotrwałej opieki. Obie grupy poważnych zaburzeń psychicznych łączy początek ich występowania -pojawiają się najczęściej w okresie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. Na pozór pojawiają się nagle i niespodziewanie. W rzeczywistości młoda osoba od dawna walczy z nieokreślonym lękiem, własną nieufnością, wahaniami nastroju od samoponiżenia do postawy wielkościowej, poczuciem braku zrozumienia, izolacji, osamotnienia. Walczy o harmonizację 3

4 wewnętrznego świata myśli, uczuć i zachowań oraz o dopasowanie się do świata zewnętrznego. Kiedy zmagania te osiągają poziom niemożliwy do zniesienia przychodzi kryzys psychotyczny, maniakalny albo depresja i rezygnacja z życia. Jak można sądzić poczucie dziwności i obcości świata połączone często z kryzysem tożsamości młodego człowieka, pogłębione przez osłabienie kontaktu z rzeczywistością związane z objawami choroby i koniecznością intensywnego leczenia, które buduje kolejne bariery w komunikacji, pozbawia zdolności do bycia we wspólnocie. Jak w takiej sytuacji pomóc choremu i wydostać go z pułapki? Proces umożliwienia pacjentom wyrażenia siebie i odzyskiwania własnej aktywności dokonuje się przez rozbudzenie ciekawości, przez zwiększenie kompetencji i budowanie poczucia przynależności do grupy, pisze Andrzej Cechnicki [1]. Zwraca także uwagę na potrzebę dynamicznej oceny choroby i procesu leczenia: Dobra diagnoza powinna, uwzględniając fazowość choroby, ocenić: co, komu, w jakim momencie i w jakiej formie leczenia przyniesie korzyść, a także włączenia w proces samego pacjenta: Należy uwzględnić jego oczekiwania i >>odtajemniczyć<< proces leczenia, gdyż leczenie dokonuje się z pacjentem, a nie dla pacjenta. Każda faza choroby ma swą specyfikę w postępowaniu terapeutycznym: - spokój, cisza, redukcja bodźców, stałość środowiska, indywidualny kontakt, dyrektywna postawa, proste komunikaty, możliwe do przewidzenia zachowania otoczenia, stabilność, ciągłość, pewność, zaufanie, skupianie uwagi na jednym problemie, nadawanie ważności myślom, uczuciom, spostrzeżeniom, tolerancja, zrozumienie charakterystyczne dla ostrej fazy choroby - wsparcie, zaangażowanie, dialog, wyjaśnianie, jasne odgraniczanie osób poprzez uznawanie różnic w opiniach, uczuciach i zachowaniach, racjonalność, jednoznaczność nakazów i zakazów kiedy ostre objawy ustępują i możliwa jest stopniowa aktywizacja, częsty w tym okresie jest spadek energii, sprawności intelektualnej oraz depresja - autonomia, odpowiedzialność, ruchliwość i elastyczność ról, zmienność warunków, intelektualna i emocjonalna stymulacja, otwartość oto zasady stosowane w fazie aktywnego włączania pacjenta we wspólne działania. Kluczową rolę w procesie włączania pacjenta w przestrzeń wspólną odgrywa osoba terapeuty. Jego umiejętnością powinno być z jednej strony towarzyszenie podopiecznemu w jego chorobie, akceptowanie i rozumienie go, próby nadania sensu przeżyciom chorego - porządkowanie w ten sposób jego wewnętrznego świata, z drugiej jednak strony powinien być wrażliwy na jego sytuację w świecie zewnętrznym samotność, bezdomność, bezrobocie, społeczne odrzucenie, słabe więzi rodzinne, zniszczone więzi społeczne, trudności w dotarciu do placówki medycznej, załatwieniu sprawy w urzędzie, niemożności powrotu do szkoły, na uczelnię, wszechobecnej komercjalizacji. Ważnym zadaniem terapeuty opiekuna osoby chorej psychicznie, będzie scalenie tych dwóch perspektyw słabego, opuszczonego człowieka i chaotycznej, nieco zepsutej rzeczywistości, w której musi funkcjonować. 4

5 ROLA OPIEKUNA OSOBY CHORUJĄCEJ Koncepcja roli- opiekun młodej osoby chorującej psychicznie- związana jest ze specyficzną sytuacją młodego człowieka, którego osobisty rozwój i funkcjonowanie w rolach społecznych zostaje powstrzymane przez pojawiający się kryzys psychiczny. Kryzys ten obejmuje szereg składowych: - objawy choroby wytwórcze, ubytkowe, depresyjne, zaburzenia funkcji poznawczych, - kryzys tożsamości i zaburzenia samooceny, - dezintegrację życia rodzinnego, - konsekwencje leczenia, w tym związane z hospitalizacją, - utrudnienia w komunikacji oraz izolację społeczną, - osłabienie zdolności do realizacji planów edukacyjnych i zawodowych. Koncepcja ta wiąże się także z modelem środowiskowej opieki psychiatrycznej, w którym poza oddziaływaniem na indywidualne (biologiczne i psychologiczne) funkcjonowanie pacjenta - istotna rolę odgrywa wzmocnienie jego zasobów środowiskowych i oparcia społecznego. W tym modelu asystent osoby chorującej psychicznie uczestniczy w procesie zdrowienia pacjenta w ramach wielospecjalistycznego zespołu, koordynuje jego dostęp do różnorodnych placówek oraz podejmuje interwencje w środowisku pacjenta, które mają na celu ułatwienie powrotu i podejmowania nowych zadań i ról społecznych. Zadaniem opiekuna młodej osoby chorującej psychicznie jest w szczególności: współudział w leczeniu osoby z zaburzeniami psychicznymi poprzez uczestnictwo w planowaniu i realizacji terapii w wymiarze indywidualnym i społecznym, prowadzenie stałej oceny jej postępów oraz wybór adekwatnych oddziaływań psychospołecznych, stała dostępność dla pacjenta, zapewniająca ciągłość i udostępnienie właściwych form opieki zdrowotnej i oparcia społecznego, integracja i koordynacja dostępności oddziaływań różnych placówek i specjalistów (nawet w przypadku bogatej oferty środowiskowej, brak koordynacji może spowodować nieuzyskanie pomocy zgodnej z potrzebami, np. z powodu niedostatecznej informacji lub współpracy między placówkami), edukowanie otoczenia pacjenta w sprawach dotyczących problemów wiązanych z chorobą, tworzenie i rozwijanie sieci oparcia społecznego, kontakt ze szkołą/uczelnią i pomoc w powrocie do placówki oświatowej oraz reintegracji z grupą rówieśniczą, ułatwienie kontaktu z systemem orzeczniczym bądź urzędem pracy, ułatwienie kontaktu z pracodawcą i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. 5

6 Nawiązanie współpracy pacjent-opiekun-lekarz prowadzący Podczas pobytu pacjenta w placówce leczniczej następuje spotkanie opiekuna z zespołem terapeutycznym w celu wyłonienia pacjentów wymagających indywidualnego procesu aktywizacji społecznej. I. Pobyt pacjenta w placówce leczniczej: 1. Spotkanie opiekuna z zespołem terapeutycznym w celu wyłonienia pacjentów wymagających indywidualnego procesu aktywizacji społecznej. 2. Spotkanie pacjent opiekun lekarz prowadzący: a. przedstawienie pacjentowi opiekuna i jego roli w procesie dalszego leczenia, wsparcia i aktywizacji, b. przedstawienie przez pacjenta własnych problemów związanych z chorobą i leczeniem oraz potrzeb i planów w zakresie leczenia, kontaktów społecznych, nauki czy pracy, c. zapewnienie pacjenta, przez zespół terapeutyczny, o gotowości do dalszej pomocy i przedstawienie planu postępowania w zakresie leczenia i aktywizacji po przeprowadzonych konsultacjach. 3. Konsultacja rodzinna (pacjent i jego rodzina) przeprowadzona przez zespół terapeutyczny z udziałem opiekuna. 4. Konsultacja opiekuna z zespołem terapeutycznym omawianie następujących kwestii: a. ograniczenia związane z chorobą: objawy choroby, objawy uboczne leczenia b. osobowość, mocne i słabe strony, c. deficyty poznawcze, d. zaplecze rodzinne, system wsparcia, e. wskazania do dalszego leczenia: - hospitalizacja w warunkach oddziału rehabilitacji psychiatrycznej (całodobowa) lub - hospitalizacja dzienna - oddział dzienny lub - leczenie w warunkach ambulatoryjnych - zespół leczenia środowiskowego lub poradnia zdrowia psychicznego (psychoterapia indywidualna, grupowa, grupa wsparcia), f. wskazania do rehabilitacji (ośrodek wsparcia, warsztat terapii zajęciowej, mieszkanie chronione, specjalistyczne usługi opiekuńcze) g. kontynuacja lub podjęcie nauki. h. podjęcie pracy: - kontakt z urzędem pracy, - rynek wspieranego zatrudnienia (zakład aktywności zawodowej, zakład pracy chronionej, firma społeczna itp.) lub - otwarty rynek pracy. 6

7 5. Spotkanie pacjent opiekun lekarz prowadzący omówienie procesu terapii i aktywizacji psychospołecznej. II. Coaching praca opiekuna z pacjentem - projektowanie i towarzyszenie pacjentowi na kolejnych etapach zdrowienia i aktywizacji: 1. Na każdym etapie leczenia i rehabilitacji aktywizacji społecznej i zawodowej weryfikowany jest przez opiekuna z udziałem pacjenta, lekarza prowadzącego i innych terapeutów oraz rodziny chorego, założony plan postępowania: a. podstawą procesu aktywizacji jest systematyczny udział pacjenta w procesie leczenia z udziałem psychofarmakoterapii kontakt z prowadzącym psychiatrą; w zależności od potrzeb leczenie psychiatryczne może odbywać się w ramach różnorodnych struktur terapeutycznych, jednak miejscem docelowym prowadzonego leczenia psychiatrycznego powinna być poradnia zdrowia psychicznego (indywidualne porady psychiatryczne plus ewentualnie psychologiczne plus ewentualnie grupa ambulatoryjna). b. pacjent będąc leczonym psychiatrycznie powinien być jednocześnie wspierany w ramach dostępnych form aktywizacji społecznej i zawodowej ułatwienie dostępu i koordynacja procesu leczenia, rehabilitacji i innych form aktywizacji społecznej (edukacja) jest zadaniem opiekuna młodej osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, c. na każdym etapie leczenia i aktywizacji społecznej, w tym edukacyjnej i zawodowej, opiekun młodej osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi szuka osób kluczowych dla pacjenta i współpracuje z nimi w celu osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów, d. pewne założone pierwotnie etapy aktywizacji mogą zostać pominięte: - pacjent z pominięciem etapu hospitalizacji na oddziale dziennym lub leczenia w zespole leczenia środowiskowego może trafić do poradni zdrowia psychicznego (wizyty u psychiatry oraz udział w grupie terapeutycznej), - bez konieczności pobytu w warsztacie terapii zajęciowej chory może trafić do zakładu aktywności zawodowej), e. założony czas poświęcony na pobyt w danej placówce leczniczej lub rehabilitacyjnej może zostać skrócony lub wydłużony (zaplanowany krótki etap pośredni np. warsztat terapii zajęciowej, ze względu na przebieg choroby i ujawniane deficyty, musi na długo stać się etapem docelowym), f. mimo prognozowanego szybkiego postępu w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej może wystąpić na tyle poważne pogorszenie i regres w społecznych kompetencjach, że pacjent z indywidualnej terapii ambulatoryjnej i pracy w zakładzie aktywności zawodowej, musi trafić do hospitalizacji dziennej i pod opiekę specjalistycznych usług opiekuńczych. 2. Miejscem gdzie odbywają się regularne spotkania pacjenta z opiekunem, w miarę potrzeb z udziałem terapeutów czy rodziny, w celu udzielenia wsparcia, bieżącego omawiania potrzeb i postępów oraz planowania dalszego procesu terapii i aktywizacji jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia (POW). 7

8 3. Dążeniem opiekuna jest stworzenie na terenie POW grupy terapeutycznej, złożonej z młodych osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, w ramach której, z udziałem opiekuna, omawiane byłyby trudności i sposoby radzenia sobie uczestników na poszczególnych etapach terapii i aktywizacji. Grupa taka miałaby różnorodne zadania: a. grupy wsparcia kontaktów społecznych w grupie rówieśniczej usprawniania komunikacji, b. grupy wsparcia samopomocy, c. grupy aktywizacji rozwijania zainteresowań, d. grupy edukacyjnej poznawanie i rozwijanie postaw prozdrowotnych. 4. Postuluje się, aby dla populacji liczącej 150 tys. mieszkańców tworzony był jeden specjalny ośrodek wsparcia przeznaczony dla młodych osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Praca opiekuna z osobą chorującą Praca opiekuna z pacjentem prowadzona jest metodami coachingowymi i polega na projektowaniu i towarzyszeniu młodej osobie chorującej na kolejnych etapach zdrowienia i aktywizacji. Na każdym etapie leczenia i rehabilitacji aktywizacji społecznej i zawodowej weryfikowany jest przez opiekuna z udziałem pacjenta, lekarza prowadzącego i innych terapeutów oraz rodziny chorego, założony plan postępowania: podstawą procesu aktywizacji jest systematyczny udział pacjenta w procesie leczenia z udziałem psychofarmakoterapii kontakt z prowadzącym psychiatrą; w zależności od potrzeb leczenie psychiatryczne może odbywać się w ramach różnorodnych struktur terapeutycznych, jednak miejscem docelowym prowadzonego leczenia psychiatrycznego powinna być poradnia zdrowia psychicznego (indywidualne porady psychiatryczne plus ewentualnie psychologiczne plus ewentualnie grupa ambulatoryjna). pacjent będąc leczonym psychiatrycznie powinien być jednocześnie wspierany w ramach dostępnych form aktywizacji społecznej i zawodowej ułatwienie dostępu i koordynacja procesu leczenia, rehabilitacji i innych form aktywizacji społecznej (edukacja) jest zadaniem opiekuna młodej osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, na każdym etapie leczenia i aktywizacji społecznej, w tym edukacyjnej i zawodowej, opiekun młodej osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi szuka osób kluczowych dla pacjenta i współpracuje z nimi w celu osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów. Pewne założone pierwotnie etapy aktywizacji mogą zostać pominięte: - pacjent z pominięciem etapu hospitalizacji na oddziale dziennym lub leczenia w zespole leczenia środowiskowego może trafić do poradni zdrowia psychicznego (wizyty u psychiatry oraz udział w grupie terapeutycznej) - bez konieczności pobytu w warsztacie terapii zajęciowej chory może trafić do zakładu aktywności zawodowej), założony czas poświęcony na pobyt w danej placówce leczniczej lub rehabilitacyjnej może zostać skrócony lub wydłużony (zaplanowany krótki etap pośredni np. warsztat terapii 8

9 zajęciowej, ze względu na przebieg choroby i ujawniane deficyty, musi na długo stać się etapem docelowym), mimo prognozowanego szybkiego postępu w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej może wystąpić na tyle poważne pogorszenie i regres w społecznych kompetencjach, że pacjent z indywidualnej terapii ambulatoryjnej i pracy w zakładzie aktywności zawodowej, musi trafić do hospitalizacji dziennej i pod opiekę specjalistycznych usług opiekuńczych. Miejscem gdzie odbywają się regularne spotkania pacjenta z opiekunem, w miarę potrzeb z udziałem terapeutów czy rodziny, w celu udzielenia wsparcia, bieżącego omawiania potrzeb i postępów oraz planowania dalszego procesu terapii i aktywizacji jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia (POW). Dążeniem opiekuna jest stworzenie na terenie POW grupy terapeutycznej, złożonej z młodych osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, w ramach której, z udziałem opiekuna, omawiane byłyby trudności i sposoby radzenia sobie uczestników na poszczególnych etapach terapii i aktywizacji. Grupa taka miałaby różnorodne zadania: grupy wsparcia kontaktów społecznych w grupie rówieśniczej usprawniania komunikacji, grupy wsparcia samopomocy, grupy aktywizacji rozwijania zainteresowań, grupy edukacyjnej poznawanie i rozwijanie postaw prozdrowotnych. KOORDYNACJA LECZENIA I OPIEKI Długa jest lista potencjalnych partnerów tworzących system leczenia i opieki dla osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Pod uwagę bierze się nie tylko placówki opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, ale także jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy czy wreszcie partnerów społecznych organizacje profesjonalistów, rodzin i pacjentów, które są często motorem pozytywnych przemian i spoiwem tworzących się systemów. Spośród ważnych dla sytemu opieki nad osobami chorującymi psychicznie ogniw w obrębie służby zdrowia warto wymienić: psychiatryczny oddział stacjonarny jest konieczną formą leczenia poważnych zaburzeń psychicznych szczególnie wówczas kiedy objawom o ciężkim nasileniu towarzyszą zaburzenia zachowania i tendencje samobójcze. psychiatryczny oddział dzienny powinien być alternatywą dla hospitalizacji całodobowej pacjent powinien korzystać z hospitalizacji dziennej w każdym przypadku znacznego pogorszenia stanu psychicznego, które nie stwarza istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjenta i innych osób a lokalizacja oddziału dziennego umożliwia codzienne docieranie na zajęcia. poradnię zdrowia psychicznego (PZP) korzystają z niej pacjenci z łagodniejszymi zaburzeniami psychicznymi i chorzy psychicznie, których przebieg choroby i stosunek do leczenia zapewnia wystarczającą współpracę w leczeniu. W ramach poradni zdrowia 9

10 psychicznego powinny funkcjonować grupy terapeutyczne zróżnicowane pod względem schorzenia (grupa terapeutyczna dla osób ze schizofrenią i chorobami pokrewnymi, grupa dla osób z chorobą afektywną dwubiegunową, grupa dla osób z zaburzeniami osobowości, nerwicowymi czy zaburzeniami odżywiania się) oraz wieku czy zajęcia (grupa terapeutyczna dla osób z pierwszym epizodem psychozy, grupa dla studentów, grupa terapeutyczna dla pracujących osób z chorobą psychiczną), zespół leczenia środowiskowego (ZLŚ) jest formą ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej, przeznaczoną szczególnie dla pacjentów, którzy z powodu ciężkiego przebiegu choroby, braku świadomości i potrzeby jej leczenia czy z powodu innego typu niepełnosprawności nie są w stanie zgłaszać się do poradni zdrowia psychicznego. Typowym pacjentem, który powinien być leczony w zespole leczenia środowiskowego jest osoba z częstymi pogorszeniami stanu psychicznego w przebiegu choroby psychicznej, która dodatkowo na zasadzie drzwi obrotowych regularnie trafia na oddział stacjonarny. Praca terapeutyczna odbywa się tutaj zespołowo poza psychiatrą pacjentem zajmuje się często psycholog, pielęgniarka albo terapeuta środowiskowy. W przypadku znacznego pogorszenia stanu zdrowia psychicznego, kiedy chcemy uchronić pacjenta przed hospitalizacja całodobową możliwa do przeprowadzenia jest hospitalizacja domowa czyli krótkoterminowa interwencja polegająca na codziennych wizytach domowych kogoś z zespołu terapeutycznego. Pacjent w takich przypadkach powinien mieć zapewnioną dodatkowo opiekę rodziny lub np. terapeuty ze specjalistycznych usług opiekuńczych. hostel terapeutyczny praktycznie nieistniejąca forma terapii i aktywizacji finansowana z NFZ, przeznaczona dla osób które potrzebują całodobowej opieki terapeutycznej oraz usprawniania w wykonywaniu czynności życia codziennego, ale nie wymagają pobytu w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym. Może być, podobnie jak psychiatryczny oddział dzienny, formą leczenia zamiast albo kontynuacją pobytu po psychiatrycznym oddziale całodobowym. Okres pobytu pacjenta wynosi do 6 miesięcy. zakład opiekuńczo leczniczy (ZOL) forma pobytu całodobowego, długoterminowego dla pacjentów, u których szczególnie trudne jest prowadzenie oddziaływań środowiskowych. placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jednostki pogotowia ratunkowego poradnie i oddziały pozapsychiatrycznej opieki specjalistycznej. W obszarze pomocy społecznej działają natomiast: sekcje pracy socjalnej działające w ramach gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej zatrudnieni tutaj pracownicy socjalni dokonują diagnozy problemów społecznych, tworzą indywidualne plany pomocy i niejednokrotnie koordynują także dostępność do różnorodnych form leczenia, opieki i wsparcia, powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) tworzą i finansują programy pomocy wynikające z zadań zawartych w Ustawie o pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, w tym środowiskowe domy samopomocy (śds) i kluby samopomocy są formą dziennej opieki, rehabilitacji i wsparcia dla osób z różnym typem zaburzeń psychicznych. Część z tych ośrodków jest przeznaczona dla osób chorujących psychicznie, 10

11 większość stanowią ośrodki dla osób z upośledzeniem umysłowym z niewielkim udziałem osób chorujących psychicznie. Ośrodki te w obecnej sytuacji spełniają ważną rolę w systemie oparcia społecznego i aktywizacji dla osób chorujących psychicznie. Od lat trwają jednocześnie dyskusje na temat potrzeby wyodrębnienia placówek, które w sposób szczególny byłyby przeznaczone dla osób chorujących psychicznie ze względu na ważne odrębności w procesie terapeutycznym. Wydaje się, że kolejną grupą, o szczególnych wymaganiach są młode osoby chorujące psychicznie, które potrzebują własnych ośrodków dziennego pobytu i aktywizacji społecznej, wyodrębnionych spośród ośrodków typu A przeznaczonych dla chorych psychicznie (A1?) mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi możliwe do zrealizowania w kilku wariantach. Jedną z form mieszkalnictwa chronionego jest dom grupowy miejsce czasowego, treningowego zakwaterowania, gdzie pacjenci uczą się codziennych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, funkcjonowania w społeczności i życia na własny rachunek. Mieszkania chronione są raczej formą długotrwałego, często bezterminowego zakwaterowania, dla osób nie potrzebujących co prawda opieki w samoobsłudze, ale takich które z różnych powodów nie potrafią się usamodzielnić. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi bardzo przydatna forma towarzyszenia pacjentowi na różnych etapach leczenia i rehabilitacji. Opiekun terapeuta w specjalistycznych usługach opiekuńczych usprawnia pacjenta w codziennym funkcjonowaniu oraz prowadzi do wszystkich miejsc gdzie odbywa się jego leczenie i rehabilitacja - na oddział dzienny czy do ośrodka wsparcia lub załatwianie spraw urzędowych. domy pomocy społecznej miejsce długotrwałej opieki dla osób, które nie wymagają hospitalizacji psychiatrycznej, ale potrzebują całodobowej opieki dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Przy dobrze zorganizowanym wszechstronnym i skoordynowanym systemie leczenia i opieki część z tych chorych mogłaby znaleźć swoje miejsce w systemie opieki pozainstytucjonalnej. ośrodki interwencji kryzysowej na co dzień zajmują się przede wszystkim ofiarami przemocy i zabezpieczają osoby w kryzysach psychospołecznych, ale niewątpliwie mogłyby stanowić ważne ogniwo (pierwszej) pomocy osobom chorującym psychicznie dla których dotarcie do typowych miejsc leczenia psychiatrycznego byłoby, z różnych powodów, znacznie utrudnione. Ważnym partnerem w systemie rehabilitacji osób chorujących psychicznie są instytucje i firmy funkcjonujące na rynku pracy. Należą tutaj: wojewódzkie, powiatowe i miejskie urzędy pracy odpowiednio przygotowane do przyjęcia tej grupy interesantów, warsztaty terapii zajęciowej pierwsze ogniwo w systemie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pozostające jednak dość daleko od doświadczenia pracy zawodowej. Ze względu na niedobór miejsc zatrudnienia, osoba niepełnosprawna przebywa w warsztatach zbyt długo. Trzeba zaznaczyć, że można je jednocześnie traktować jako kolejny etap aktywizacji społecznej po środowiskowym domu samopomocy, ponieważ na podstawie relacji samych chorych, pobyt w warsztatach ma tu bardziej charakter pracy. 11

12 zakłady aktywności zawodowej niewielka i w wielu miejscach niemożliwa do powiększenia liczba miejsc w zakładach aktywności zawodowej sprawia, że mimo wszystkich zalet jakie posiadają te miejsca rehabilitacji zawodowej, nie tylko w odniesieniu do osób niepełnosprawnych psychicznie, pozostaną tylko ofertą dla wybranych. zakłady pracy chronionej pozwalają na tworzenie przyjaznych miejsc pracy, jednak w odniesieniu do chorych psychicznie najczęściej tego potencjału nie realizują. centra i kluby integracji społecznej (CIS i KIS) w oparciu o Ustawę o zatrudnieniu socjalnym, są kolejną okazją do tworzenia treningowych miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie grupy wybitnie zagrożonej wykluczeniem społecznym. spółdzielnie socjalne coraz bardziej popularna forma przedsiębiorczości społecznej. Dla chorych psychicznie bezpieczniejszy do zrealizowania jest model spółdzielni złożonej z osób prawnych (jednostek samorządu terytorialnego, organizacji kościelnych lub pozarządowych) niż osób fizycznych, gdzie to osoba chora psychicznie musi się mierzyć z odpowiedzialnością bycia przedsiębiorcą. firmy społeczne funkcjonujące w innej niż spółdzielnie formule prawnej np. Sp. z o.o. misją firmy społecznej jest dawanie pracy i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a nie generowanie zysku. Firma taka musi z jednej strony funkcjonować w rynkowych warunkach, ale i uwzględniać jednocześnie ograniczenia osób, które zatrudnia. Istniejące w naszym kraju firmy społeczne pokazały jak przy udziale osób zdrowych rozwijają się predyspozycje do pracy u osób chorujących psychicznie. firmy otwartego rynku pracy z założenia funkcjonują na innych zasadach niż firmy społeczne. Tutaj to pracownik, choćby przeszedł kryzys psychiczny musi spełniać szereg ostrych wymagań. Dlatego otwarty rynek pracy stanowi perspektywę zatrudnienia dla niewielkiej tylko grupy chorych psychicznie. kursy i szkolenia zawodowe rzadko doprowadzają do podjęcia stałej pracy, ale prawie zawsze wzmacniają siły psychiczne i podnoszą samoocenę chorego psychicznie, stanowiąc często także mechanizm koła zamachowego na dalszej drodze aktywizacji zawodowej. Pozostałe ale jakże ważne elementy systemu leczenia, rehabilitacji, wsparcia, integracji społecznej, w tym edukacyjnej i zawodowej to: jednostki samorządu terytorialnego te odpowiedzialne za zdrowie i pomoc społeczną, ale także za oświatę czy gospodarkę mieszkaniową to one ponoszą największy ciężar odpowiedzialności za politykę zdrowotną i społeczną na danym terenie, organizacje pozarządowe (pacjentów, rodzin, profesjonalistów) kiedy powstawały od początku lat 90-tych pełniły przede wszystkim funkcje miejsc spotkań osób dotkniętych wspólnym problemem choroby psychicznej. Dzięki aktywnej roli profesjonalistów, w poczuciu misji i duchu wspólnej odpowiedzialności za los osób zagrożonych społeczną marginalizacją, część z tych organizacji ukształtowała się w podmioty, które nie tylko zmieniają stereotyp osoby chorej psychicznie, ale prowadzą placówki terapii i rehabilitacji psychiatrycznej, posiadając jednocześnie istotny wkład w tworzenie lokalnej i ogólnopaństwowej polityki w zakresie zdrowia psychicznego. 12

13 placówki oświatowe kuratoria, szkoły i wyższe uczelnie zajmują się osobą z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, w bardzo ważnym okresie ich życia. To pod koniec szkoły średniej i w czasie studiów dochodzi do zachorowania, a po leczeniu pierwszego i kolejnych epizodów choroby odbywa się trudny powrót do społeczności szkolnej i uczelnianej. O tym jak młody człowiek zostanie w tej społeczności przyjęty zależą w dużej mierze jego dalsze losy. Stąd być może postulat środowiska młodych pacjentów i ich rodzin aby na terenie placówek oświatowych funkcjonował rodzaj mediatora - rzecznika praw ucznia i studenta. poradnie psychologiczno-pedagogiczne z nauczycielami i pedagogami szkolnymi mogłyby stanowić pierwszy, bardzo istotny poziom reagowania w sytuacji zagrożenia kryzysem psychicznym. sądy i prokuratura często orzekają w ważnych sprawach dotyczących osób chorych psychicznie. W nowoczesnym systemie opieki psychiatrycznej mogłyby uczestniczyć także, z udziałem kuratorów sądowych, w diagnozie i wczesnej interwencji wobec osób w stanie kryzysu psychicznego. służby miejskie i porządkowe (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna) współdziałają w realizacji zapisów Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ale świadczą często, wspólnie z pomocą społeczną, pierwsza pomoc dla osób w stanie kryzysu psychicznego. orzecznictwo rentowe (ZUS, KRUS) i pozarentowe (Miejski/Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) chciałoby się aby uczestniczyło w procesie leczenia i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie. Konieczne jest podjęcie dialogu i wspólnych ustaleń czego ma się spodziewać osoba chora psychicznie, która podjęła właśnie zatrudnienie w ramach procesu rehabilitacji zawodowej. Czy konieczne jest przyjmowanie przez orzeczników ZUS stanowiska, że skoro taka osoba pracuje to znaczy że odzyskała zdolność do pracy. Może konieczna jest informacja, że praca zawodowa jest najważniejszą formą leczenia i umacniania w procesie walki o zdrowie i właściwy status społeczny dla wielu chorych psychicznie, ale że wraz z podjętą pracą nie znika problem zagrożenia nawrotem choroby. Nawrót ten jest wręcz pewny, kiedy nagle osoba taka odzyska wg orzecznika zdolność do pracy. Kościół duchowieństwo i organizacje kościelne bardzo często stanowią ważne źródło pomocy osobom chorującym psychicznie. Ważne, żeby robiło to w kooperacji z innymi służbami aby zabezpieczyć takim osobom pełen zakres potrzeb. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje ważną część procesu aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie. To dzięki tym funduszom wiele osób chorych psychicznie może kontynuować naukę, a pracodawcy mogą refundować koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i cały sektor terapii uzależnień osoby chore psychicznie coraz częściej zmagają się także z problemem substancji psychoaktywnych na poziomie szkodliwego używania lub uzależnienia. Wolontariat wnosi cenną energię i inicjatywę w działania wielu placówek terapii, wsparcia i aktywizacji osób chorych psychicznie. 13

MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ PRZYJAZNY ŚWIAT

MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ PRZYJAZNY ŚWIAT MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WPROWADZENIE W centrum naszego

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej Terapia środowiskowa- leczenie domowe w schizofrenii Pośrednie formy opieki psychiatrycznej Leczenie środowiskowe zespół leczenia środowiskowego Wspieranie zdrowienia po przebytym epizodzie schizofrenii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego współpraca jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Dorota Łuczyńska Dyrektor Departamentu Polityki

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy. Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy

Program pilotażowy. Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1608/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2008r. Program pilotażowy Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1 I. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

Projekt międzyresortowego systemu wsparcia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Projekt międzyresortowego systemu wsparcia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi POMORSKIE CENTRUM EDUKACYJNO- LECZNICZE Gdańsk, ul.srebrniki 5a? Projekt międzyresortowego systemu wsparcia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi REALIZATORZY: 1.FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r.

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Fundusze europejskie mogą wesprzeć rozwój wysokiej jakości rodzinnych i środowiskowych form

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med.

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med. Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony Dr n med. Sławomir Murawiec Jacek Wciórka: Perspektywy rozwoju opieki psychiatrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017 I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia 2017 9 kwietnia 2017 Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali dydaktycznej XI oddziału

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Włocławek dn r.

Włocławek dn r. ŚDS.0420.1.2013 Włocławek dn. 25.01.2013r. Informacja o działalności i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi za rok 2012 usytuowanego w strukturach Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2014 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017 I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia 2017 9 kwietnia 2017 Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali dydaktycznej XI oddziału

Bardziej szczegółowo

STATUT. Postanowienia ogólne

STATUT. Postanowienia ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY CHATKA Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy Chatka (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Standardy Grupy ds. Zdrowia Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Cel główny Cel główny: optymalny stan zdrowia osób bezdomnych (świadczeniobiorców) utrzymanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r.

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r. UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia 22.03.2012r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Świercze na lata 2012 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C w Gardnie Wielkiej na 2014 r. Smołdzino, listopad 2013 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI PACJENT NA RYNKU PRACY 43 lata, stan wolny, wykształcenie średnie Pierwsze objawy w wieku 29 lat. Średnio 1 rok mija od momentu pierwszych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Bliżej Ciebie - model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PROJEKT Bliżej Ciebie - model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi PROJEKT Bliżej Ciebie - model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi O projekcie Okres realizacji: 30 maja 30 września 2016 r. Finansowanie: Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Pomiar świadczeń zdrowotnych w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

Pomiar świadczeń zdrowotnych w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. mgr ElŜbieta Trutkowska mgr Marek Moszczak Pomiar świadczeń zdrowotnych w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Metoda pomiaru, wyniki badań. Konferencja Jakość 2010 Warszawa, dnia 7.10.2010r.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie

S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie Załącznik do Uchwały NrXXIV/144/2008 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 17 listopada 2008 r. S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Środowiskowy Dom

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka System opieki długoterminowej w Polsce Świadczenia w zakresie opieki długoterminowej zapewnia w Polsce ochrona zdrowia i pomoc społeczna cześć świadczeń (usług)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2015. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ASYSTENTURA RODZINY WSPARCIE I POMOC

ASYSTENTURA RODZINY WSPARCIE I POMOC ASYSTENTURA RODZINY WSPARCIE I POMOC Idea asystentury rodziny Asystentura polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem: mocnych stron członków

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt Rezultat nadrzędny Zapewnienie dostępu do niedrogich mieszkań na wynajem umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania dr Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński 1 Formy pomocy osobom chorującym psychicznie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sośnicowice na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2011 2015 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Departament Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Do DDOM mogą być przyjęci:

Do DDOM mogą być przyjęci: Informacja Ministra Zdrowia na temat deinstytucjonalizacji opieki. Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieka stacjonarną funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej. Na wstępie należy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata Załącznik do uchwały Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata 2012-2015. WPROWADZENIE. Czym jest zdrowie psychiczne?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Razem, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Narol na lata 2013 2015. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/551//12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIX/551//12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXIX/551//12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w Poznaniu. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 grudnia 2014 r.

z dnia 5 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 517/2014 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro Lędziny dnia 14.03.2013r. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

Katowice r.

Katowice r. Zmiany do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY COGITO NOSTER W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY COGITO NOSTER W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster w Rybniku zwany dalej Domem działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące założeń merytorycznych konkursu. Katowice 23 maja 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące założeń merytorycznych konkursu. Katowice 23 maja 2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące założeń merytorycznych konkursu Katowice 23 maja 2016 r. Działanie 9.1 Aktywna integracja Osoba/rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Diagnoza problemów,

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty chorób rzadkich. Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych

Społeczne aspekty chorób rzadkich. Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Społeczne aspekty chorób rzadkich Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Narodowe Plany w EU - zabezpieczenie społeczne Koordynacja pomiędzy sektorem ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego.

Bardziej szczegółowo

OBSZAR I - INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE

OBSZAR I - INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE OBSZAR I - INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE 1. Niewystarczająca liczba osiedlowych klubów seniora; 2. Niewystarczające zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym transportu do placówek dziennego pobytu;

Bardziej szczegółowo