ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ

2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 ROLA OPIEKUNA OSOBY CHORUJĄCEJ... 5 Nawiązanie współpracy pacjent-opiekun-lekarz prowadzący... 6 Praca opiekuna z osobą chorującą... 8 KOORDYNACJA LECZENIA I OPIEKI... 9 PODSTAWY PRAWNE WSPÓŁPRACY KOORDYNACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZDROWIA PSYCHICZNEGO REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Zasady rehabilitacji Formy rehabilitacji WSPARCIE OSOBY CHORUJĄCEJ NA RYNKU PRACY Wspierany system zatrudnienia

3 WPROWADZENIE W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek i co to jest poważne zaburzenie psychiczne? Na potrzeby tego opracowania zajmiemy się osobami w okresie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości, czyli w wieku lat. Jest to okres intensywnego rozwoju i znaczących przemian, jest to także czas szczególnego narażenia na wystąpienie kryzysów psychicznych. Wiele z kryzysów, o których mowa, jest naturalnie wpisanych w ten okres a nawet warunkuje prawidłowy rozwój. Z poważnymi zaburzeniami psychicznymi mamy do czynienia wówczas, kiedy kryzys psychiczny osiąga poziom dezorganizujący życie psychiczne i funkcjonowanie społeczne oraz powoduje ludzkie cierpienie. Poważne zaburzenia psychiczne rozumiane są zwykle jako choroby psychiczne. Poziom zaburzeń psychicznych jest tutaj na tyle głęboki, że w okresach ostrych epizodów chorobowych dochodzi do czasowego zniekształcenia oceny rzeczywistości i własnej osoby oraz znacznego ograniczenia zdolności kierowania własnym postępowaniem. Do poważnych zaburzeń psychicznych można zaliczyć niewątpliwie dwie ich grupy zawarte w Dziesiątej Edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych pierwsza to zaburzenia z grupy schizofrenii (rozdział F.2 wg ICD- 10), druga to zaburzenia afektywne czyli zaburzenia nastroju (F.3 wg ICD-10). Obie kategorie, charakterystyczne dla osób w młodym wieku, wyróżniają się głębokim i potencjalnie dysfunkcjonalnym charakterem, a ponadto tendencją do przewlekłego i nawracającego przebiegu. Choroby z kręgu schizofrenii przebiegają najczęściej, w okresie zaostrzeń, w postaci stanu zwanego psychozą. Charakterystyczne są tutaj dwa rodzaje objawów zwane wytwórczymi pierwszy to urojenia czyli fałszywe sądy, nie podlegające racjonalnym argumentom, którym towarzyszy najczęściej określony stan emocjonalny, drugi zwany omamami czyli halucynacjami, są zaburzeniami spostrzegania zmysłowego. Osoba podlegająca nim może na przykład słyszeć, bez rzeczywistego, zewnętrznego źródła dźwięku. W jednym i drugim przypadku to sam mózg, którego biochemia jest zaburzona, zniekształca lub produkuje niezwykłe treści myślenia lub zjawiska zmysłowe. W chorobach afektywnych objawy wytwórcze pojawiają się stosunkowo rzadko, natomiast patologicznie obniżony - depresyjny lub podwyższony - maniakalny nastrój, na tyle zniekształca myślenie i odczuwanie, że w znacznym stopniu wpływa na ocenę rzeczywistości oraz ogranicza kontrolę nad zachowaniem. Obie grupy zaburzeń, ze względu na swój uporczywy charakter, z występującymi pogorszeniami, nawet mimo systematycznego leczenia, stanowią stałe źródło rozczarowań i cierpienia, tak w wymiarze indywidualnym jak i rodzinnym czy ogólnospołecznym. Osoby dotknięte tego typu zaburzeniami wymagają najczęściej nie tylko specjalistycznego leczenia, ale także długotrwałej opieki. Obie grupy poważnych zaburzeń psychicznych łączy początek ich występowania -pojawiają się najczęściej w okresie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. Na pozór pojawiają się nagle i niespodziewanie. W rzeczywistości młoda osoba od dawna walczy z nieokreślonym lękiem, własną nieufnością, wahaniami nastroju od samoponiżenia do postawy wielkościowej, poczuciem braku zrozumienia, izolacji, osamotnienia. Walczy o harmonizację 3

4 wewnętrznego świata myśli, uczuć i zachowań oraz o dopasowanie się do świata zewnętrznego. Kiedy zmagania te osiągają poziom niemożliwy do zniesienia przychodzi kryzys psychotyczny, maniakalny albo depresja i rezygnacja z życia. Jak można sądzić poczucie dziwności i obcości świata połączone często z kryzysem tożsamości młodego człowieka, pogłębione przez osłabienie kontaktu z rzeczywistością związane z objawami choroby i koniecznością intensywnego leczenia, które buduje kolejne bariery w komunikacji, pozbawia zdolności do bycia we wspólnocie. Jak w takiej sytuacji pomóc choremu i wydostać go z pułapki? Proces umożliwienia pacjentom wyrażenia siebie i odzyskiwania własnej aktywności dokonuje się przez rozbudzenie ciekawości, przez zwiększenie kompetencji i budowanie poczucia przynależności do grupy, pisze Andrzej Cechnicki [1]. Zwraca także uwagę na potrzebę dynamicznej oceny choroby i procesu leczenia: Dobra diagnoza powinna, uwzględniając fazowość choroby, ocenić: co, komu, w jakim momencie i w jakiej formie leczenia przyniesie korzyść, a także włączenia w proces samego pacjenta: Należy uwzględnić jego oczekiwania i >>odtajemniczyć<< proces leczenia, gdyż leczenie dokonuje się z pacjentem, a nie dla pacjenta. Każda faza choroby ma swą specyfikę w postępowaniu terapeutycznym: - spokój, cisza, redukcja bodźców, stałość środowiska, indywidualny kontakt, dyrektywna postawa, proste komunikaty, możliwe do przewidzenia zachowania otoczenia, stabilność, ciągłość, pewność, zaufanie, skupianie uwagi na jednym problemie, nadawanie ważności myślom, uczuciom, spostrzeżeniom, tolerancja, zrozumienie charakterystyczne dla ostrej fazy choroby - wsparcie, zaangażowanie, dialog, wyjaśnianie, jasne odgraniczanie osób poprzez uznawanie różnic w opiniach, uczuciach i zachowaniach, racjonalność, jednoznaczność nakazów i zakazów kiedy ostre objawy ustępują i możliwa jest stopniowa aktywizacja, częsty w tym okresie jest spadek energii, sprawności intelektualnej oraz depresja - autonomia, odpowiedzialność, ruchliwość i elastyczność ról, zmienność warunków, intelektualna i emocjonalna stymulacja, otwartość oto zasady stosowane w fazie aktywnego włączania pacjenta we wspólne działania. Kluczową rolę w procesie włączania pacjenta w przestrzeń wspólną odgrywa osoba terapeuty. Jego umiejętnością powinno być z jednej strony towarzyszenie podopiecznemu w jego chorobie, akceptowanie i rozumienie go, próby nadania sensu przeżyciom chorego - porządkowanie w ten sposób jego wewnętrznego świata, z drugiej jednak strony powinien być wrażliwy na jego sytuację w świecie zewnętrznym samotność, bezdomność, bezrobocie, społeczne odrzucenie, słabe więzi rodzinne, zniszczone więzi społeczne, trudności w dotarciu do placówki medycznej, załatwieniu sprawy w urzędzie, niemożności powrotu do szkoły, na uczelnię, wszechobecnej komercjalizacji. Ważnym zadaniem terapeuty opiekuna osoby chorej psychicznie, będzie scalenie tych dwóch perspektyw słabego, opuszczonego człowieka i chaotycznej, nieco zepsutej rzeczywistości, w której musi funkcjonować. 4

5 ROLA OPIEKUNA OSOBY CHORUJĄCEJ Koncepcja roli- opiekun młodej osoby chorującej psychicznie- związana jest ze specyficzną sytuacją młodego człowieka, którego osobisty rozwój i funkcjonowanie w rolach społecznych zostaje powstrzymane przez pojawiający się kryzys psychiczny. Kryzys ten obejmuje szereg składowych: - objawy choroby wytwórcze, ubytkowe, depresyjne, zaburzenia funkcji poznawczych, - kryzys tożsamości i zaburzenia samooceny, - dezintegrację życia rodzinnego, - konsekwencje leczenia, w tym związane z hospitalizacją, - utrudnienia w komunikacji oraz izolację społeczną, - osłabienie zdolności do realizacji planów edukacyjnych i zawodowych. Koncepcja ta wiąże się także z modelem środowiskowej opieki psychiatrycznej, w którym poza oddziaływaniem na indywidualne (biologiczne i psychologiczne) funkcjonowanie pacjenta - istotna rolę odgrywa wzmocnienie jego zasobów środowiskowych i oparcia społecznego. W tym modelu asystent osoby chorującej psychicznie uczestniczy w procesie zdrowienia pacjenta w ramach wielospecjalistycznego zespołu, koordynuje jego dostęp do różnorodnych placówek oraz podejmuje interwencje w środowisku pacjenta, które mają na celu ułatwienie powrotu i podejmowania nowych zadań i ról społecznych. Zadaniem opiekuna młodej osoby chorującej psychicznie jest w szczególności: współudział w leczeniu osoby z zaburzeniami psychicznymi poprzez uczestnictwo w planowaniu i realizacji terapii w wymiarze indywidualnym i społecznym, prowadzenie stałej oceny jej postępów oraz wybór adekwatnych oddziaływań psychospołecznych, stała dostępność dla pacjenta, zapewniająca ciągłość i udostępnienie właściwych form opieki zdrowotnej i oparcia społecznego, integracja i koordynacja dostępności oddziaływań różnych placówek i specjalistów (nawet w przypadku bogatej oferty środowiskowej, brak koordynacji może spowodować nieuzyskanie pomocy zgodnej z potrzebami, np. z powodu niedostatecznej informacji lub współpracy między placówkami), edukowanie otoczenia pacjenta w sprawach dotyczących problemów wiązanych z chorobą, tworzenie i rozwijanie sieci oparcia społecznego, kontakt ze szkołą/uczelnią i pomoc w powrocie do placówki oświatowej oraz reintegracji z grupą rówieśniczą, ułatwienie kontaktu z systemem orzeczniczym bądź urzędem pracy, ułatwienie kontaktu z pracodawcą i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. 5

6 Nawiązanie współpracy pacjent-opiekun-lekarz prowadzący Podczas pobytu pacjenta w placówce leczniczej następuje spotkanie opiekuna z zespołem terapeutycznym w celu wyłonienia pacjentów wymagających indywidualnego procesu aktywizacji społecznej. I. Pobyt pacjenta w placówce leczniczej: 1. Spotkanie opiekuna z zespołem terapeutycznym w celu wyłonienia pacjentów wymagających indywidualnego procesu aktywizacji społecznej. 2. Spotkanie pacjent opiekun lekarz prowadzący: a. przedstawienie pacjentowi opiekuna i jego roli w procesie dalszego leczenia, wsparcia i aktywizacji, b. przedstawienie przez pacjenta własnych problemów związanych z chorobą i leczeniem oraz potrzeb i planów w zakresie leczenia, kontaktów społecznych, nauki czy pracy, c. zapewnienie pacjenta, przez zespół terapeutyczny, o gotowości do dalszej pomocy i przedstawienie planu postępowania w zakresie leczenia i aktywizacji po przeprowadzonych konsultacjach. 3. Konsultacja rodzinna (pacjent i jego rodzina) przeprowadzona przez zespół terapeutyczny z udziałem opiekuna. 4. Konsultacja opiekuna z zespołem terapeutycznym omawianie następujących kwestii: a. ograniczenia związane z chorobą: objawy choroby, objawy uboczne leczenia b. osobowość, mocne i słabe strony, c. deficyty poznawcze, d. zaplecze rodzinne, system wsparcia, e. wskazania do dalszego leczenia: - hospitalizacja w warunkach oddziału rehabilitacji psychiatrycznej (całodobowa) lub - hospitalizacja dzienna - oddział dzienny lub - leczenie w warunkach ambulatoryjnych - zespół leczenia środowiskowego lub poradnia zdrowia psychicznego (psychoterapia indywidualna, grupowa, grupa wsparcia), f. wskazania do rehabilitacji (ośrodek wsparcia, warsztat terapii zajęciowej, mieszkanie chronione, specjalistyczne usługi opiekuńcze) g. kontynuacja lub podjęcie nauki. h. podjęcie pracy: - kontakt z urzędem pracy, - rynek wspieranego zatrudnienia (zakład aktywności zawodowej, zakład pracy chronionej, firma społeczna itp.) lub - otwarty rynek pracy. 6

7 5. Spotkanie pacjent opiekun lekarz prowadzący omówienie procesu terapii i aktywizacji psychospołecznej. II. Coaching praca opiekuna z pacjentem - projektowanie i towarzyszenie pacjentowi na kolejnych etapach zdrowienia i aktywizacji: 1. Na każdym etapie leczenia i rehabilitacji aktywizacji społecznej i zawodowej weryfikowany jest przez opiekuna z udziałem pacjenta, lekarza prowadzącego i innych terapeutów oraz rodziny chorego, założony plan postępowania: a. podstawą procesu aktywizacji jest systematyczny udział pacjenta w procesie leczenia z udziałem psychofarmakoterapii kontakt z prowadzącym psychiatrą; w zależności od potrzeb leczenie psychiatryczne może odbywać się w ramach różnorodnych struktur terapeutycznych, jednak miejscem docelowym prowadzonego leczenia psychiatrycznego powinna być poradnia zdrowia psychicznego (indywidualne porady psychiatryczne plus ewentualnie psychologiczne plus ewentualnie grupa ambulatoryjna). b. pacjent będąc leczonym psychiatrycznie powinien być jednocześnie wspierany w ramach dostępnych form aktywizacji społecznej i zawodowej ułatwienie dostępu i koordynacja procesu leczenia, rehabilitacji i innych form aktywizacji społecznej (edukacja) jest zadaniem opiekuna młodej osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, c. na każdym etapie leczenia i aktywizacji społecznej, w tym edukacyjnej i zawodowej, opiekun młodej osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi szuka osób kluczowych dla pacjenta i współpracuje z nimi w celu osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów, d. pewne założone pierwotnie etapy aktywizacji mogą zostać pominięte: - pacjent z pominięciem etapu hospitalizacji na oddziale dziennym lub leczenia w zespole leczenia środowiskowego może trafić do poradni zdrowia psychicznego (wizyty u psychiatry oraz udział w grupie terapeutycznej), - bez konieczności pobytu w warsztacie terapii zajęciowej chory może trafić do zakładu aktywności zawodowej), e. założony czas poświęcony na pobyt w danej placówce leczniczej lub rehabilitacyjnej może zostać skrócony lub wydłużony (zaplanowany krótki etap pośredni np. warsztat terapii zajęciowej, ze względu na przebieg choroby i ujawniane deficyty, musi na długo stać się etapem docelowym), f. mimo prognozowanego szybkiego postępu w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej może wystąpić na tyle poważne pogorszenie i regres w społecznych kompetencjach, że pacjent z indywidualnej terapii ambulatoryjnej i pracy w zakładzie aktywności zawodowej, musi trafić do hospitalizacji dziennej i pod opiekę specjalistycznych usług opiekuńczych. 2. Miejscem gdzie odbywają się regularne spotkania pacjenta z opiekunem, w miarę potrzeb z udziałem terapeutów czy rodziny, w celu udzielenia wsparcia, bieżącego omawiania potrzeb i postępów oraz planowania dalszego procesu terapii i aktywizacji jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia (POW). 7

8 3. Dążeniem opiekuna jest stworzenie na terenie POW grupy terapeutycznej, złożonej z młodych osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, w ramach której, z udziałem opiekuna, omawiane byłyby trudności i sposoby radzenia sobie uczestników na poszczególnych etapach terapii i aktywizacji. Grupa taka miałaby różnorodne zadania: a. grupy wsparcia kontaktów społecznych w grupie rówieśniczej usprawniania komunikacji, b. grupy wsparcia samopomocy, c. grupy aktywizacji rozwijania zainteresowań, d. grupy edukacyjnej poznawanie i rozwijanie postaw prozdrowotnych. 4. Postuluje się, aby dla populacji liczącej 150 tys. mieszkańców tworzony był jeden specjalny ośrodek wsparcia przeznaczony dla młodych osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Praca opiekuna z osobą chorującą Praca opiekuna z pacjentem prowadzona jest metodami coachingowymi i polega na projektowaniu i towarzyszeniu młodej osobie chorującej na kolejnych etapach zdrowienia i aktywizacji. Na każdym etapie leczenia i rehabilitacji aktywizacji społecznej i zawodowej weryfikowany jest przez opiekuna z udziałem pacjenta, lekarza prowadzącego i innych terapeutów oraz rodziny chorego, założony plan postępowania: podstawą procesu aktywizacji jest systematyczny udział pacjenta w procesie leczenia z udziałem psychofarmakoterapii kontakt z prowadzącym psychiatrą; w zależności od potrzeb leczenie psychiatryczne może odbywać się w ramach różnorodnych struktur terapeutycznych, jednak miejscem docelowym prowadzonego leczenia psychiatrycznego powinna być poradnia zdrowia psychicznego (indywidualne porady psychiatryczne plus ewentualnie psychologiczne plus ewentualnie grupa ambulatoryjna). pacjent będąc leczonym psychiatrycznie powinien być jednocześnie wspierany w ramach dostępnych form aktywizacji społecznej i zawodowej ułatwienie dostępu i koordynacja procesu leczenia, rehabilitacji i innych form aktywizacji społecznej (edukacja) jest zadaniem opiekuna młodej osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, na każdym etapie leczenia i aktywizacji społecznej, w tym edukacyjnej i zawodowej, opiekun młodej osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi szuka osób kluczowych dla pacjenta i współpracuje z nimi w celu osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów. Pewne założone pierwotnie etapy aktywizacji mogą zostać pominięte: - pacjent z pominięciem etapu hospitalizacji na oddziale dziennym lub leczenia w zespole leczenia środowiskowego może trafić do poradni zdrowia psychicznego (wizyty u psychiatry oraz udział w grupie terapeutycznej) - bez konieczności pobytu w warsztacie terapii zajęciowej chory może trafić do zakładu aktywności zawodowej), założony czas poświęcony na pobyt w danej placówce leczniczej lub rehabilitacyjnej może zostać skrócony lub wydłużony (zaplanowany krótki etap pośredni np. warsztat terapii 8

9 zajęciowej, ze względu na przebieg choroby i ujawniane deficyty, musi na długo stać się etapem docelowym), mimo prognozowanego szybkiego postępu w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej może wystąpić na tyle poważne pogorszenie i regres w społecznych kompetencjach, że pacjent z indywidualnej terapii ambulatoryjnej i pracy w zakładzie aktywności zawodowej, musi trafić do hospitalizacji dziennej i pod opiekę specjalistycznych usług opiekuńczych. Miejscem gdzie odbywają się regularne spotkania pacjenta z opiekunem, w miarę potrzeb z udziałem terapeutów czy rodziny, w celu udzielenia wsparcia, bieżącego omawiania potrzeb i postępów oraz planowania dalszego procesu terapii i aktywizacji jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia (POW). Dążeniem opiekuna jest stworzenie na terenie POW grupy terapeutycznej, złożonej z młodych osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, w ramach której, z udziałem opiekuna, omawiane byłyby trudności i sposoby radzenia sobie uczestników na poszczególnych etapach terapii i aktywizacji. Grupa taka miałaby różnorodne zadania: grupy wsparcia kontaktów społecznych w grupie rówieśniczej usprawniania komunikacji, grupy wsparcia samopomocy, grupy aktywizacji rozwijania zainteresowań, grupy edukacyjnej poznawanie i rozwijanie postaw prozdrowotnych. KOORDYNACJA LECZENIA I OPIEKI Długa jest lista potencjalnych partnerów tworzących system leczenia i opieki dla osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Pod uwagę bierze się nie tylko placówki opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, ale także jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy czy wreszcie partnerów społecznych organizacje profesjonalistów, rodzin i pacjentów, które są często motorem pozytywnych przemian i spoiwem tworzących się systemów. Spośród ważnych dla sytemu opieki nad osobami chorującymi psychicznie ogniw w obrębie służby zdrowia warto wymienić: psychiatryczny oddział stacjonarny jest konieczną formą leczenia poważnych zaburzeń psychicznych szczególnie wówczas kiedy objawom o ciężkim nasileniu towarzyszą zaburzenia zachowania i tendencje samobójcze. psychiatryczny oddział dzienny powinien być alternatywą dla hospitalizacji całodobowej pacjent powinien korzystać z hospitalizacji dziennej w każdym przypadku znacznego pogorszenia stanu psychicznego, które nie stwarza istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjenta i innych osób a lokalizacja oddziału dziennego umożliwia codzienne docieranie na zajęcia. poradnię zdrowia psychicznego (PZP) korzystają z niej pacjenci z łagodniejszymi zaburzeniami psychicznymi i chorzy psychicznie, których przebieg choroby i stosunek do leczenia zapewnia wystarczającą współpracę w leczeniu. W ramach poradni zdrowia 9

10 psychicznego powinny funkcjonować grupy terapeutyczne zróżnicowane pod względem schorzenia (grupa terapeutyczna dla osób ze schizofrenią i chorobami pokrewnymi, grupa dla osób z chorobą afektywną dwubiegunową, grupa dla osób z zaburzeniami osobowości, nerwicowymi czy zaburzeniami odżywiania się) oraz wieku czy zajęcia (grupa terapeutyczna dla osób z pierwszym epizodem psychozy, grupa dla studentów, grupa terapeutyczna dla pracujących osób z chorobą psychiczną), zespół leczenia środowiskowego (ZLŚ) jest formą ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej, przeznaczoną szczególnie dla pacjentów, którzy z powodu ciężkiego przebiegu choroby, braku świadomości i potrzeby jej leczenia czy z powodu innego typu niepełnosprawności nie są w stanie zgłaszać się do poradni zdrowia psychicznego. Typowym pacjentem, który powinien być leczony w zespole leczenia środowiskowego jest osoba z częstymi pogorszeniami stanu psychicznego w przebiegu choroby psychicznej, która dodatkowo na zasadzie drzwi obrotowych regularnie trafia na oddział stacjonarny. Praca terapeutyczna odbywa się tutaj zespołowo poza psychiatrą pacjentem zajmuje się często psycholog, pielęgniarka albo terapeuta środowiskowy. W przypadku znacznego pogorszenia stanu zdrowia psychicznego, kiedy chcemy uchronić pacjenta przed hospitalizacja całodobową możliwa do przeprowadzenia jest hospitalizacja domowa czyli krótkoterminowa interwencja polegająca na codziennych wizytach domowych kogoś z zespołu terapeutycznego. Pacjent w takich przypadkach powinien mieć zapewnioną dodatkowo opiekę rodziny lub np. terapeuty ze specjalistycznych usług opiekuńczych. hostel terapeutyczny praktycznie nieistniejąca forma terapii i aktywizacji finansowana z NFZ, przeznaczona dla osób które potrzebują całodobowej opieki terapeutycznej oraz usprawniania w wykonywaniu czynności życia codziennego, ale nie wymagają pobytu w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym. Może być, podobnie jak psychiatryczny oddział dzienny, formą leczenia zamiast albo kontynuacją pobytu po psychiatrycznym oddziale całodobowym. Okres pobytu pacjenta wynosi do 6 miesięcy. zakład opiekuńczo leczniczy (ZOL) forma pobytu całodobowego, długoterminowego dla pacjentów, u których szczególnie trudne jest prowadzenie oddziaływań środowiskowych. placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jednostki pogotowia ratunkowego poradnie i oddziały pozapsychiatrycznej opieki specjalistycznej. W obszarze pomocy społecznej działają natomiast: sekcje pracy socjalnej działające w ramach gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej zatrudnieni tutaj pracownicy socjalni dokonują diagnozy problemów społecznych, tworzą indywidualne plany pomocy i niejednokrotnie koordynują także dostępność do różnorodnych form leczenia, opieki i wsparcia, powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) tworzą i finansują programy pomocy wynikające z zadań zawartych w Ustawie o pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, w tym środowiskowe domy samopomocy (śds) i kluby samopomocy są formą dziennej opieki, rehabilitacji i wsparcia dla osób z różnym typem zaburzeń psychicznych. Część z tych ośrodków jest przeznaczona dla osób chorujących psychicznie, 10

11 większość stanowią ośrodki dla osób z upośledzeniem umysłowym z niewielkim udziałem osób chorujących psychicznie. Ośrodki te w obecnej sytuacji spełniają ważną rolę w systemie oparcia społecznego i aktywizacji dla osób chorujących psychicznie. Od lat trwają jednocześnie dyskusje na temat potrzeby wyodrębnienia placówek, które w sposób szczególny byłyby przeznaczone dla osób chorujących psychicznie ze względu na ważne odrębności w procesie terapeutycznym. Wydaje się, że kolejną grupą, o szczególnych wymaganiach są młode osoby chorujące psychicznie, które potrzebują własnych ośrodków dziennego pobytu i aktywizacji społecznej, wyodrębnionych spośród ośrodków typu A przeznaczonych dla chorych psychicznie (A1?) mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi możliwe do zrealizowania w kilku wariantach. Jedną z form mieszkalnictwa chronionego jest dom grupowy miejsce czasowego, treningowego zakwaterowania, gdzie pacjenci uczą się codziennych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, funkcjonowania w społeczności i życia na własny rachunek. Mieszkania chronione są raczej formą długotrwałego, często bezterminowego zakwaterowania, dla osób nie potrzebujących co prawda opieki w samoobsłudze, ale takich które z różnych powodów nie potrafią się usamodzielnić. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi bardzo przydatna forma towarzyszenia pacjentowi na różnych etapach leczenia i rehabilitacji. Opiekun terapeuta w specjalistycznych usługach opiekuńczych usprawnia pacjenta w codziennym funkcjonowaniu oraz prowadzi do wszystkich miejsc gdzie odbywa się jego leczenie i rehabilitacja - na oddział dzienny czy do ośrodka wsparcia lub załatwianie spraw urzędowych. domy pomocy społecznej miejsce długotrwałej opieki dla osób, które nie wymagają hospitalizacji psychiatrycznej, ale potrzebują całodobowej opieki dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Przy dobrze zorganizowanym wszechstronnym i skoordynowanym systemie leczenia i opieki część z tych chorych mogłaby znaleźć swoje miejsce w systemie opieki pozainstytucjonalnej. ośrodki interwencji kryzysowej na co dzień zajmują się przede wszystkim ofiarami przemocy i zabezpieczają osoby w kryzysach psychospołecznych, ale niewątpliwie mogłyby stanowić ważne ogniwo (pierwszej) pomocy osobom chorującym psychicznie dla których dotarcie do typowych miejsc leczenia psychiatrycznego byłoby, z różnych powodów, znacznie utrudnione. Ważnym partnerem w systemie rehabilitacji osób chorujących psychicznie są instytucje i firmy funkcjonujące na rynku pracy. Należą tutaj: wojewódzkie, powiatowe i miejskie urzędy pracy odpowiednio przygotowane do przyjęcia tej grupy interesantów, warsztaty terapii zajęciowej pierwsze ogniwo w systemie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pozostające jednak dość daleko od doświadczenia pracy zawodowej. Ze względu na niedobór miejsc zatrudnienia, osoba niepełnosprawna przebywa w warsztatach zbyt długo. Trzeba zaznaczyć, że można je jednocześnie traktować jako kolejny etap aktywizacji społecznej po środowiskowym domu samopomocy, ponieważ na podstawie relacji samych chorych, pobyt w warsztatach ma tu bardziej charakter pracy. 11

12 zakłady aktywności zawodowej niewielka i w wielu miejscach niemożliwa do powiększenia liczba miejsc w zakładach aktywności zawodowej sprawia, że mimo wszystkich zalet jakie posiadają te miejsca rehabilitacji zawodowej, nie tylko w odniesieniu do osób niepełnosprawnych psychicznie, pozostaną tylko ofertą dla wybranych. zakłady pracy chronionej pozwalają na tworzenie przyjaznych miejsc pracy, jednak w odniesieniu do chorych psychicznie najczęściej tego potencjału nie realizują. centra i kluby integracji społecznej (CIS i KIS) w oparciu o Ustawę o zatrudnieniu socjalnym, są kolejną okazją do tworzenia treningowych miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie grupy wybitnie zagrożonej wykluczeniem społecznym. spółdzielnie socjalne coraz bardziej popularna forma przedsiębiorczości społecznej. Dla chorych psychicznie bezpieczniejszy do zrealizowania jest model spółdzielni złożonej z osób prawnych (jednostek samorządu terytorialnego, organizacji kościelnych lub pozarządowych) niż osób fizycznych, gdzie to osoba chora psychicznie musi się mierzyć z odpowiedzialnością bycia przedsiębiorcą. firmy społeczne funkcjonujące w innej niż spółdzielnie formule prawnej np. Sp. z o.o. misją firmy społecznej jest dawanie pracy i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a nie generowanie zysku. Firma taka musi z jednej strony funkcjonować w rynkowych warunkach, ale i uwzględniać jednocześnie ograniczenia osób, które zatrudnia. Istniejące w naszym kraju firmy społeczne pokazały jak przy udziale osób zdrowych rozwijają się predyspozycje do pracy u osób chorujących psychicznie. firmy otwartego rynku pracy z założenia funkcjonują na innych zasadach niż firmy społeczne. Tutaj to pracownik, choćby przeszedł kryzys psychiczny musi spełniać szereg ostrych wymagań. Dlatego otwarty rynek pracy stanowi perspektywę zatrudnienia dla niewielkiej tylko grupy chorych psychicznie. kursy i szkolenia zawodowe rzadko doprowadzają do podjęcia stałej pracy, ale prawie zawsze wzmacniają siły psychiczne i podnoszą samoocenę chorego psychicznie, stanowiąc często także mechanizm koła zamachowego na dalszej drodze aktywizacji zawodowej. Pozostałe ale jakże ważne elementy systemu leczenia, rehabilitacji, wsparcia, integracji społecznej, w tym edukacyjnej i zawodowej to: jednostki samorządu terytorialnego te odpowiedzialne za zdrowie i pomoc społeczną, ale także za oświatę czy gospodarkę mieszkaniową to one ponoszą największy ciężar odpowiedzialności za politykę zdrowotną i społeczną na danym terenie, organizacje pozarządowe (pacjentów, rodzin, profesjonalistów) kiedy powstawały od początku lat 90-tych pełniły przede wszystkim funkcje miejsc spotkań osób dotkniętych wspólnym problemem choroby psychicznej. Dzięki aktywnej roli profesjonalistów, w poczuciu misji i duchu wspólnej odpowiedzialności za los osób zagrożonych społeczną marginalizacją, część z tych organizacji ukształtowała się w podmioty, które nie tylko zmieniają stereotyp osoby chorej psychicznie, ale prowadzą placówki terapii i rehabilitacji psychiatrycznej, posiadając jednocześnie istotny wkład w tworzenie lokalnej i ogólnopaństwowej polityki w zakresie zdrowia psychicznego. 12

13 placówki oświatowe kuratoria, szkoły i wyższe uczelnie zajmują się osobą z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, w bardzo ważnym okresie ich życia. To pod koniec szkoły średniej i w czasie studiów dochodzi do zachorowania, a po leczeniu pierwszego i kolejnych epizodów choroby odbywa się trudny powrót do społeczności szkolnej i uczelnianej. O tym jak młody człowiek zostanie w tej społeczności przyjęty zależą w dużej mierze jego dalsze losy. Stąd być może postulat środowiska młodych pacjentów i ich rodzin aby na terenie placówek oświatowych funkcjonował rodzaj mediatora - rzecznika praw ucznia i studenta. poradnie psychologiczno-pedagogiczne z nauczycielami i pedagogami szkolnymi mogłyby stanowić pierwszy, bardzo istotny poziom reagowania w sytuacji zagrożenia kryzysem psychicznym. sądy i prokuratura często orzekają w ważnych sprawach dotyczących osób chorych psychicznie. W nowoczesnym systemie opieki psychiatrycznej mogłyby uczestniczyć także, z udziałem kuratorów sądowych, w diagnozie i wczesnej interwencji wobec osób w stanie kryzysu psychicznego. służby miejskie i porządkowe (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna) współdziałają w realizacji zapisów Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ale świadczą często, wspólnie z pomocą społeczną, pierwsza pomoc dla osób w stanie kryzysu psychicznego. orzecznictwo rentowe (ZUS, KRUS) i pozarentowe (Miejski/Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) chciałoby się aby uczestniczyło w procesie leczenia i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie. Konieczne jest podjęcie dialogu i wspólnych ustaleń czego ma się spodziewać osoba chora psychicznie, która podjęła właśnie zatrudnienie w ramach procesu rehabilitacji zawodowej. Czy konieczne jest przyjmowanie przez orzeczników ZUS stanowiska, że skoro taka osoba pracuje to znaczy że odzyskała zdolność do pracy. Może konieczna jest informacja, że praca zawodowa jest najważniejszą formą leczenia i umacniania w procesie walki o zdrowie i właściwy status społeczny dla wielu chorych psychicznie, ale że wraz z podjętą pracą nie znika problem zagrożenia nawrotem choroby. Nawrót ten jest wręcz pewny, kiedy nagle osoba taka odzyska wg orzecznika zdolność do pracy. Kościół duchowieństwo i organizacje kościelne bardzo często stanowią ważne źródło pomocy osobom chorującym psychicznie. Ważne, żeby robiło to w kooperacji z innymi służbami aby zabezpieczyć takim osobom pełen zakres potrzeb. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje ważną część procesu aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie. To dzięki tym funduszom wiele osób chorych psychicznie może kontynuować naukę, a pracodawcy mogą refundować koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i cały sektor terapii uzależnień osoby chore psychicznie coraz częściej zmagają się także z problemem substancji psychoaktywnych na poziomie szkodliwego używania lub uzależnienia. Wolontariat wnosi cenną energię i inicjatywę w działania wielu placówek terapii, wsparcia i aktywizacji osób chorych psychicznie. 13

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA 208 Podręcznik Model GSWB 209 4 STANDARDY ZDROWIA 210 Podręcznik Model GSWB 211 Wprowadzenie i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Definiowane jest w kategoriach wartości pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Autorzy prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz dr n. med. mgr (ekon.) Dominik Golicki prof. dr hab. med. Janusz Heitzman prof. dr hab. med. Marek Jarema

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym DOBRE PRAKTYKI Materiały konferencyjne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok Informator O Dostępnych Formach Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej I Aktywizacji Zawodowej Dla Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi W Powiecie Kluczborskim Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu,

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, I. Dobre praktyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach NPOZP 2011-2015 realizowane przez organizacje pozarządowe Województwa Dolnośląskiego. 1. Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu Fundacja

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E. Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy

Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E. Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Autorki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Wołomin, styczeń 2013r. Spis treści I. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Hubert Kaszyński. Osoby chore psychicznie jako grupa beneficjentów organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy

Hubert Kaszyński. Osoby chore psychicznie jako grupa beneficjentów organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy Hubert Kaszyński Osoby chore psychicznie jako grupa beneficjentów organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy Hubert Kaszyński Osoby chore psychicznie jako grupa beneficjentów organizacji

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr VII /55/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 czerwca 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015 Hrubieszów 2011 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sieć wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Sieć wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin Sieć wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin problemy, potrzeby, koordynacja działań Spotkanie Inicjatywne, 14 grudnia 2010 rok Redakcja: Agnieszka Fetzka Opracowanie graficzne: Tomasz Żental

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396

Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego. Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396 Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego Zeszyt Nr 1(11) marzec 2014 Egzemplarz bezpłatny ISSN: 2083-5396 2 Spis treści Od redakcji...3 Opolskie szkice z teorii i praktyki pracy socjalnej Dorota

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Załącznik do uchwały Nr. Rady m.st. Warszawy z dnia.... PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM NA LATA 2013 2020 Wersja 1.3.3.KS_NGO 1 Spis Treści WSTĘP 4 I. TŁO PROGRAMU...5 I.1. Sytuacja demograficzna osób

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo