Protokol. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku w skladzie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokol. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku w skladzie:"

Transkrypt

1 Protokol z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 24 i 27 marca 2015 roku \ sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjt^ zadah w zakresie przeciwdziatania uzaleznieniom i patologiom spolecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwigzywania Problemow Alkoholowych na rok Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku w skladzie: 1. Katarzyna Sudzius - Bobrek - inspektor w Zespole do Spraw Spolecznych i Ochrony Ludnosci Urz^du Miejskiego w Opocznie - przewodnicz^ca. 2. Jolanta Milczarek - Stanik - inspektor w Wydziale Promocji. Kultury i Sportu Urzt^du Miejskiego w Opocznie - czlonek. 2. Przedmiot zamowienia: /. Rochaj i finansowych realizacji. Zadanie I Z\ri{'kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabuitacyjnej dla osob uzaleznionych od alkoholu. 1. Wspieranie dzialalnosci Punktu Konsultacyjnego w zakresie udzielania informacji i pomocy rodzinom zagrozon>m i dotknietvm problcmami aikoholizmu. narkomanii i przcmocy domowej z terenu miasta i obszarow wiejskich gminy Opoczno. Planowana kwota na rok 2015 wynosi 1 l.ooozt i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 4 transzach do koiica 2015 roku. W 2014 roku na wykonanie tego przeznaczono kwot^ w wysokosci 11.OOOzK 2. Prowadzenie zaj^c wykraczaj^cych poza zakres podstawowego programu terapeutycznego lub zaj^c w programie after care - prowadzenie dodatkowych zaji^c z grupami dalszego zdrowienia po programie podstawowym dla osob uzaleznion>eh. Planowana kwota na rok 2015 wynosi 2.500zl i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. W 2014 roku na w>'konanie tego przeznaczono kwot^ w wysokosci 2.500z}. 3. Wspolpraca z placowkami sluzby zdrowia dla osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych od napojow alkoholowych \e udzielania porad indywidualnych i prowadzenia zaj^c terapeutycznych lecznictwa odwykowego vvykraczaj^cych poza zakres kontraktow z Narodow>"m Funduszem Zdrowia. Zadanie bedzie realizowane poprzez nast^puj^ce dzialania; A) Prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osob uzaleznionych. Planowana kwota na rok 2015 wynosi 6.000zt i zostanie przekazana na konto oterenta po podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. W 2014 roku na wykonanie tego przeznaczono kwot? w wysokosci 6.000zl. B) Terapia grupowa dla wspoluzaleznionych.

2 Planowana kwota na rok 2015 wynosi 1.5()0z} i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy do koiica 2015 roku. W 2014 roku na wykonanie tego przeznaczono kwot? w wysokosci 1.500zl. C) Maraton zapobiegania nawrotom picia. Planowana kwota na rok 2015 wynosi 1.500zl i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy do kohca 2015 roku. W 2015 roku na wykonanie tego przeznaczono kwot? w wysokosci 1.500zl. Zadanie II Udzielanie rodzinom. w ktorych wysf^pujq prohlemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocq w rodzinie. 1. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla: A) Ofiar przemocy domowej. Planowana kwota na rok 2015 wynosi 2.700zt i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. W 2014 roku na wykonanie tego przeznaczono kwot^ w wysokosci 2.700zt. B) Sprawcow przemocy domowej. Planowana kwota na rok 2015 wynosi 1.500z! i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy do kohca 2015 roku. W 2014 roku na wykonanie tego przeznaczono kwot^ w wysokosci 1.500z}. 2. Wspieranie biez^cej dzialalnosci swietlic opiekuiiczo - wychowawczych, socjoterapeutycznych i srodowiskowych ziokalizowanych: A) w rejonie Paratli Podwyzszenia Krzyza Sw. w Opocznie. Planowana na rok 2015 kwota wynosi S.OOOzt i zostanie przekazana na konto po podpi.saniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. W roku 2014 na w\konanie tego przeznaczono kwot^ S.OOOzl. 3. Swiadczenie nieodplatnych uslug dla mieszkahcow gminy Opoczno z zakresu porad psychologicznych i prawnych. pomocy terapeutycznej i socjalnej oraz przeciwdzialanie przemocy w rodzinie. Planowana na rok 2015 kwota wynosi 6.000zl i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. W roku 2014 na wykonanie tego przeznaczono kwot^ w wysokosci 6.000z}. 4. Realizacja dzialan o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodzicow. Planowana na rok 2015 kwota wynosi 2.000zl i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy do kohca 2015 roku. W roku 2014 na realizacja tego przekazano kwot? w wysokosci 2.000zJ. 5. Wspieranie bicz^cej dzialalnosci Placowek Wsparcia Dziennego prowadzonych w formie opiekuhczej. kol zainteresowah. swietlic, klubow i ognisk wychowawczych. ziokalizowanych: A) w rejonie placu Kiliriskiego w Opocznie.

3 Planowana kwota na 2015 rok wynosi zl. i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 4 transzach do kohca 2015 roku. W roku 2014 na realizacja tego przekazano kwot^ w wysokosci zl. B) w rejonie Zespolu Szkol Samorzadowych Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie. Planowana kwota na 2015 rok wynosi zl. i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 4 transzach do kohca 2015 roku. W roku 2014 na realizacja tego przekazano kwot? w wysokosci zl. 6. Organizacja obozu terapeutycznego dla osob uzaleznionych od alkoholu, osob wspoluzaleznionych oraz ich rodzin, tzw. psychoterapia wyjazdowa. Planowana kwota na 2015 rok wynosi 5.000zl. i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. W roku 2014 zadanie nie byio realizowane. Zadanie III Prowadzenie profdaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiqzywania prohlemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii. a w szczegolnosci dla dzieci i mlodziety, prowadzenie pozalekcy/nych zaj^c sportowych. a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekuhczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. 1. Organizacja zaj^c sportowych i plastycznych o charakterze profilaktycznym. promujgcych trzezwy i bezpieczny sposob sp^dzania wolnego czasu. skierowany do dzieci i mlodziezy realizujijcej obowiqzek szkolny. Planowana na rok 2015 kwota wynosi lo.ooozl. i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. W 2014 roku na wykonanie tego przeznaczono kwot^ w wysokosci lo.ooozf 2, Prowadzenie w okresie wakacyjnym zajt^c profiiaktycznych w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom poprzez organizacja zaj?c sportowych uzupelnianych warsztatami prowadzonymi przez psychologow oraz terapcutow dla dzieci i mlodziezy z terenu gminy Opoczno. Planowana na rok 2015 kwota wynosi 6.000zl. i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. W roku 2014 zadanie nie bylo realizowane. Zadanie IV Wspomaganie dzialalnosci instytucji stowarzyszeh i osoh fizycznych..sluzqcej rozwiqzywaniu problemow alkoholowych. 1. Realizacja programu reintegracji spolecznej osob uzaleznionych od alkoholu prowadzomch w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy AA z Jej odgalt^zieniami. tj. Al-Anon. Al - Ateen oraz DDA. Planowana na rok 2015 kwota wynosi zl i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 5 transzach do kohca 2015 roku. W roku 2014 na wykonanie tego przeznaczono kwot? w wysokosci zl. 3

4 //. Zasady przymawania chlacji. 1. W otwartym konkursie ofert mog^ uczestniczyc organizacje pozarz^dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 roku poz ze zm.). 2. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wylonioncmu w drodze wyboru najkorzystniejszych ofert przez Komisjt? Konkursow^ i podj^ciu decyzji przez Burmistrza Opoczna. 3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami w/w ustawy po podpisaniu umow z wylonionymi mi. 4. Zlecenie zadah nastgpi w formie wspierania wykonania zadah. wraz z udzieleniem dotacji na dotlnansowanie ich realizacji. 5. Skladaj^cy oferty powinien zapewnic min. 10% fmansowych na realizacji^. 6. Rozpatrywane bt?d^ w>'t^cznie oferty kompletne i prawidlowe. tj. sporz^dzone z zachowaniem zasad i warunkow okreslonych w niniejszym ogloszeniu. 7. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert i ogloszeniu wynikow^ konkursu zostanie zawarta umowa. na podstawie ktorej zlecone zostanie wykonanie publicznego. ///. Termin i warunki realizacji zadah. Zadanie I: 1. Zadania 1. 2 i 3 b^dg realizowane od dnia umowy do 31 grudnia 2015 roku. 2. Zadania bt^d^ realizowane dla doroslych mieszkahcow gminy Opoczno, osob uzaleznionych od alkoholu oraz osob wspoluzaleznionych. 3. Zadania bt^d^ realizowane przez osoby posiadaj^ce kwalifikacje do realizacji programow rehabilitacyjnych z zakresu wspierania zdrowienia osob uzaleznionych od alkoholu i inlerwencyjno - motywacyjncgo dla osob z problemem alkoholowym. 4. Zadania b^dq obejmowac realizacja programow wspierajacych proces zdrowienia osob uzaleznionych od alkoholu. Zadanie II: 1. Zadania I i 6 bt^d^ realizowane od dnia umowy do 31 grudnia 2015 roku. 2. Zadania i 6 b^dg realizowane dla doroslych mieszkahcow gminy Opoczno. tj. osob uzaleznionych od alkoholu. wspoluzaleznionych oraz ich rodzin. 3. Zadania 2 i 5 b^d^ realizowane dla dzieci i mlodziezy wywodz^cej si^ z rodzin dysfunkcyjnych. patologicznych. niewydolnych wychowawczo. z problemem alkoholowym. z terenu gminy Opoczno. 4. W ramach Zadania 2 dzieci bt^d^ mialy zapewnionij pomoc w odrabianiu lekcji, organizacj<; czasu wolnego i rozwoj zainteresowah oraz posilek dostosowany do pory dnia i czasu pobytu w swietlicy. 5. W ramach Zadania 5 dzieci b?dt mialy zapewnion^ opiek? i wychowanie. organizacja czasu wolnego. zabaw i zaj(^'c sportowych. warunki do rozwoju zainteresowah oraz posilek dostosowany do por\a i czasu przebywania w placowce. 6. Programy wymagajqce udzialu spccjalistow b^d^ realizowane przez osoby posiadajqce kwalifikacje do ich realizacji zgodnie z zakresem merytorycznym.. Zadanie III: 1. Zadania 1 i 2 b^d^ realizowane od dnia umowy do 31 grudnia 2015 roku. 4

5 2. Zadania 1 i 2 b^d^ realizowane dla dzieci i mlodziezy szkolnej z terenu gminy Opoczno. 3. Programy wymagaj^ce udzialu specjalistow b<^d4 realizowane przez osoby posiadaj^ce kwalifikacje do ich realizacji zgodnie z zakresem merytorycznym. Zadanie IV: 1. Zadanie 1 bt^dzie realizowane od dnia umowy do 31 grudnia 2015 roku. 2. Zadanie 1 bedzie realizowane dla dorostych mieszkahcow gminy Opoczno uzaleznionych od alkoholu. osob wspoluzaleznionych jak rowniez dla dzieci i mlodziezy dotkni^tych tym problemem. 3. W ramach Zadania 1 b^d^ prowadzone takie dzialania jak: terapia grupowa oraz indywidualna dla osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych. wyjazdy na mityngi i spotkania trzezwosciowe. organizacja forum trzezwosciowego oraz roznego rodzaju imprez okolicznosciowych. a przede wszystkim propagowanie idei trzez\\osci oraz zdrowego stylu zycia w spolecznosci lokalnej. 4. Programy wymagaj^ce udzialu specjalistow b^d^ realizowane przez osoby posiadaj^ce kwalifikacje do ich realizacji zgodnie z zakresem merytorycznym. IV. Termin i warunki skladania ofert. 1. Warunkiem przyst^pienia do konkursu jest zlozenie oferty. 2. Oferta powinna bye zlozona na wzorze oferty okreslonym Rozporz^dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz^cych realizacji publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz. 25) w zamknii^tej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert -..Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na rok 2015". Ponadto do oferty nalezy dolqczyc: a) kopi? odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego z potwierdzeniem jej zgodnosci z oryginalem lub odpowiednio wyciqg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzajqce status prawny i umocowanie osob go reprezentujacych (wazne do 3 micsi^cy od daty wystawienia). b) sprawozdanie merytorycznc z dzialalnosci za rok ubiegly. c) sprawozdanie finansowe (bilans. rachunek wynikow lub rachunek zyskow i strat. informacja dodatkowa), a organizacji nie majt^cych obowiijzku prowadzenia ksiqg rachunkowych - inne dokumenty poswiadczajqce sytuacj^ majqlkowq i finansowq za ostatni rok. d) oswiadczenie o nie ubieganiu si^ o srodki finansowe z innych zrodel gminnych na to samo zadanie, e) oswiadczenie o nie osiqganiu zysku przy realizacji. t) dla podmiotow prowadzcjcych dzialalnosc odplatnq - oswiadczenie. ze prowadzona dzialalnosc odplatna nie stala si^ dzialalnosci^ gospodarczq (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie). g) umow^ partnersk^ lub oswiadczenie partnera w przypadku zlozenia oferty wspolnej. 3. Oferty nalezy skladac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2015 roku do godz.ll:00 w sekretariacie Urz^du Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska Opoczno. 4. Szczegolowe informacje dotyczqce konkursu wraz z formularzem ofert\j dost^pne sq w Biuletynie Informacji Publicznej. na stronie internetowej Urzedu

6 Miejskiego w Opocznie vvww.opoczno.pl oraz w Zespole do Spraw Spolecznych i Ochrony Ludnosci. 5. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 24 marca 2015 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zespolu do Spraw Spolecznych i Ochrony Ludnosci Urzedu Miejskiego. mieszczqcego si? w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. ul. Bicrnackiego 4. V. Tryh i kryteria stosowane przy wyborze ofert. \ Oferty b^dq oceniane w dwoch etapach obejmujacych ocen? formalnq i mernlorycznq. 2. Ocena formalna i merytor>czna ofert zostanie dokonana przez komisj? konkursowq powolanq ZarzE^dzeniem Burmistrza Opoczna. Ostateczn^ decyzj? o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podcjmuje Burmistrz Opoczna. Decyzja Burmistrza Opoczna jest ostateczna i nie przysluguje od niej odwolanie. 3. Otwarcie ofert i ich formalna zostanie przeprowadzona w dniu 24 marca 2015 roku w oparciu o nast?pujqce kryteria: a) terminowosci zlozenia oferty, b) czy podmiot skladajqcy ofert? jest uprawniony do jej zlozenia na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o pozytku publiczn\ i wolontariacie. c) kompletnosc i poprawnosc sporzqdzenia oferty, d) czy cele statutowe podmiotu sq zbiezne z zadaniem okreslonym w niniejszym ogloszeniu. 4. Ocena formalna jest jawna dla oferentow. 5. Do udzialu w^ konkursie i oceny mer>1orycznej zostanq dopuszczone oferty kompletne pod wzgl?dem formalnym. Oferty zlozone po terminie. nieopisane w sposob okreslony, nie spelniaji^ce innych wymogow formalnych nie b?dq rozpatrywane. Nie przewiduje si? mozliwosci uzupelniania zlozonych ofert. Oferty. ktore w wyniku oceny merytorycznej uzyskajcj mniej niz 65 punktow zostanq odrzucone. 6. Ocena mer>toryczna zostanie przeprowadzona w okresie 5 dni od terminu dokonania oceny formalnej w oparciu o nast?puj4ce kryteria: a) mozliwosci realizacji, i zaplecze, kwalifikacje - 20 pkt, b) - 20 pkt, c) wspotpracy - 20 pkt. d) przcdstawionej realizacji pkt. e) wykazanych przez realizacj? - 20 pkt. 7. Zastrzega si? prawo odwolania konkursu bez podania przyczyny jego odwolania. 3. Otwarcie ofert i formalna. W celu dokonania wyboru ofert na realizacj? w/w zadah Komisja Konkursowa spotkala si? w dniu 24 marca 2015 roku. o godzinie 10:00 w siedzibie Zespolu do Spraw Spolecznych i Ochrony Ludnosci Urz?du Miejskiego w Opocznie. mieszczqcego si? w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. ul. Bicrnackiego 4. Na realizacj? zadah wplyn?lo 16 ofert. Przed otwarciem ofert Komisja Konkursowa sprawdzila Stan ich zabezpieczenia - zlozone oferty byly w stanie nienaruszonym. Komisja odczytala nazwy oferentow. daty zlozenia. calkowity koszt. wnioskowanq wielkosc dotacji oraz termin wykonania. 5. 6

7 Nr oferty Zadanie Nazwa Oferenta Data zlozenia 1. Zadanie II pkt 5 A Polski Komitet Pomocy Spolecznej Zarzad Miejsko - Gminn> w Opocznie oferty Calkowity koszt Wnioskowana wielkosc dotacji Termin wykonania r. ll2.500zl zl Od dnia umowy do 3I.I2.2bl5r. 2. Zadanie I pkt 2 J- Zadanie I pkt 3 B 4. Zadanie III pkt 2 5. Zadanie 1 pkt3c 6. Zadanie IV pkt 1 7. Zadanie II pkt 6 8. Zadanie II pkt 1 B 9. Zadanie 11 pkt Zadanie II pkt Zadanie II pkt 1 A 12. Zadanie I pkt 3 A 13. Zadanie 1 pkt 1 Abstynenckie StowarzAszenie Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA" u Opocznie Abstynenckie Sto\\arz\szenie Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA"' w Opocznie Abstynenckie Stowar/Aszenie Klubu Wzajemnej P(>moc\..OPOKA" w Opocznie Absl>nenekie Stouarz>szcnic Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA" w Opocznie Absl\nenekic StowarzAszcnic Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA" w Opocznie AbsKnenckie Slouarz\e Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA" u Opocznie Abst\nenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA" w Opocznie Abst\nenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomoc\..OPOKA" u Opocznie Absl>nenckie StowarzAszenie Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA" w Opocznie Abstxnenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA"" w Opocznie Abstynenckie Stowarzvszenie Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA" w Opocznie Absl\ncnckie StowarzNszenie Ktubu Wzajemnej Pomoc>'..OPOKA" w Opocznie r zl 2.500zl Od dnia urnowa' do r r zl l.500zl Od dnia umowy do 3 I.I r r zl 6.000zl Od dnia umow\o 3!.l2.20l5r r. l.650zl 1.500zl Od dnia umowa' do 31.l2.2015r r zl zl Od dnia umo\v\o 31.l2.20l5r l5r zl 5.000zl Od dnia umowy do r r zl l.soozl Od dnia umowy do 3l.l2.20l5r l5r zl 6.000zl Od dnia umowa' do 3l.l2.20l5r r zl 2.000zl Od dnia umowa do 3l.l2.2()l5r r zl 2.700zl Od dnia umowy do 3l,12.2bl5r r zl 6.000zl Od dnia umow\o 3l.l2.2'015r r. I2.l00zl 11.OOOzl Od dnia umow_\o 31.l2,2bl5r.

8 14. Zadanie II pkt 5 B 15. Zadanie III pkt Zadanie III pkt 2 Opoc/yiiski Oddzial Icrcnouy lo\varz>st\\ Ko/wijania Akl\i Dzieci..S/ANSA" u Opoc/nie /uiazek llarccrslua Ptilskicgo Komciida Hul'ca im. Oskara Kolbcrga \c lowarzjslwo Przyjaciol D/icci Zarzad Oddzialu Powiatowego \ Opocznie l5r zl zl Od dnia Liniow)' do 3l.l2.2'()15r r. 11.OOOzl lo.ooozl Od dnia umou\o.i.l2.2(ll5r r zl 6.750zl od r. do l5r Na zadanie II pkt 2 A nie wplyn^ia zadna oferta. natomiast ofeila nr 16 dotyczy realizacji. ktore nie bylo przedmiotcm ogloszonego otwartego konkursu otcrt. Pozostale oferty pod wzglt;dcm tbrmaln\ b\ly kompletne oraz zlozone \e i miejscu okreslonym, w zwiqzku z powyzszym Komisja dopuscila te oferty do oceny mer\torycznej. 4. Ocena merjtoryczna. W dniu 27 marca 2015 roku o godzinie 9:00 Komisja Konkursowa dokonala oceny merytorycznej. stosuji^c nast?puj jce kryteria: - ocen? mozliwosci realizacji. i zaplecze. kwalifikacje - 20 pkt pkt. - ocen? wspolpracy - 20 pkt. - ocene przcdstawionej realizacji. zakresu rzeczowego - 20 pkt. - wykazanych przez realizacj? - 20 pkt. 8

9 Karta Oceny do oferty nr 1 Zadanie II Udzielanie rodzinom. w ktorych wyst^pujq prohlemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej. a w szczegolnosci ochrony przed przemocq w rodzinie. 5, Wspieranie biez^cej dzialalnosci Placowek Wsparcia Dziennego prowadzonych w formie opiekunczej, w t\'m kol zainteresowah, swietlic, klubow i ognisk wychowawczych, ziokalizowanych: A) w rejonie placu Kihiiskiego w Opocznie. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 68.OOOzl. Nr ofertv 1 Data i miejsce r. - Sekretariat Urzedu Miejskiego w Opocznie, zlozenia oferty Opoczno, ul. Staromiejska 6 Nazwa Polski Komitet Pomocy Spolecznej Zarzad Miejsko - Gminny, Opoczno, PI. Kihhskicgo 7 mozliwosci realizacji, i zaplecze, kwalifikacje ( Ocena punktowa wspolpracy przcdstawionej realizacji. wykazanxch przez realizacje Uw'ugi: 100 Placowka ukierunkowana jest na prac? z dziecmi pochodzacymi z rodzin dssfunkcyjnych i niezaradnych zyciowo. Placowka funkcjonuje od poniedziaiku do piatku w godzinach od 10:00 do 18:00 a w okresie ferii i wakacji od 8:00 do 16:00. Dzieci uczeszczajace do placowki to glownie uczniowie szkol podstawowych i gimnazjow jak rowniez miodziez szkol srednich. Dominujac\ problemem tej grupy s^ braki w wychowaniu oraz wyuczona bezradnosc. Celem dzialalnosci placowki jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i mlodziez\o samodzielnego zycia. ksztattowania wlasciwych postaw spolecznych poprzez objecie ich w czasie wolnym od zaj^c szkolnych opiekg oraz zaj^ciami edukacyjnymi i profllakt\cznymi. Poprzez roznorodne formy dzialania placowka sprzyja rozwojowi dzieci oraz zaspakaja ich potrzeby. Zaj^cia stwarzaja mozmwosc wykazania sie jak z najlepszej strony wychowankowi w roznych dziedzinach zdobycia wiedzy, poszerzenia umiejetnosci. czy tez rozwijania swoich zainteresowah. zaspakajaja rowniez potrzeby sukcesu oraz samorealizacji rozpoczynajgc od preferowanej metody zabawowej poprzez uczestnictwo w wielu roznych przedsi^wzieciach. Oferent posiada wieloietnie. odpowiednia baz? Iokalowa oraz kadre do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna

10 Karta Oceny do oferty nr 2 Zadanie I Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych od alkoholu. 2. Prowadzenie zaj?c wykraczajacvch poza zakres podstawowego programu terapeutycznego lub zaj?c w programie after care - prowadzenie dodatkowych zaj^c z grupami dalszego zdrowienia po programie podstawowym dla osob uzaleznionych. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 2.500zl. Nr oferty 2 Data i miejsce zlozenia oferty Nazwa mozliwosci realizacji, i zaplecze. kwaiitlkacje r. - Sekretariat Urzedu Miejskiego w Opocznie, Opoczno, ul. Staromiejska 6 Abstjnenckie Stowarzvszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, ul. Rolna 5 Ocena punktowa wspotpracy przcdstawionej realizacji, wykazanych przez realizacje Adresatami tego sa osoby, ktore odbyly podstawowy program leczenia odwykowego i chca utrzymac trzezwosc. Glownym celem jest budowanie motywacji do zachowania abstynencji w oparciu o swiadomosc strat spowodowanych przez alkohol oraz odkrvvvanie pozytywnych aspektow utrzymywania calkowitej abstynencji alkoholowej. Stala wspolpraca z grup^ wsparcia po programie podstawowym ma wiele pozytywnych cech. min. umocnienie podjetych decyzji, wiara we wlasne mozliwosci, ch^c wspotdzialania w grupie. Miejscem realizacji bedzie siedziba ASKWP,.OPOKA". Zajecia odbywac s\(^ bt^d^ 2 x w miesiacu. po 3 godz. Bed^ to wyklady. dyskusje. cwiczenia oraz terapia indywidualna i grupowa. Oferent posiada wieloletnie, odpowiednio baze Iokalowa oraz kadr^ do realizacji powyzszego. Decyzja komisji; pozytywna 10

11 Karta Oceny do oferty nr 3 Zadanie I Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych od alkoholu. 3. Wspolpraca z placowkami sluzby zdrowia dla osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych od napojow alkoholowych w zakresie udzielania porad indywidualnych i prowadzenia zaj?c terapeutycznych lecznictwa odwykowego wykraczaj^cych poza zakres kontraktow z Narodowym Funduszem Zdrowia. B) Terapia grupowa dla wspoluzaleznionych. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 1.500zl. Nr oferty 3 Data i miejsce r. - Sekretariat Urzedu Miejskiego w Opocznie, ztozenia oferty Opoczno, ul. Staromiejska 6 Nazwa Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, uk Rolna 5 mozliwosci realizacji, 1 zaplecze, kwaiitlkacje Ocena punktowa wspolpracy przcdstawionej realizacji. w\kazan\ch przez publiczn\ch realizacje Zadanie skierowane jest do osob z rodzin borykajacych sie z problemem alkoholow\m, takze dla cztonkow rodzin osob uzaleznionych zglaszajacych si^ do grupy AA oraz osob kierovvan\ch z Punktu Konsultacyjnego, Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomoc\e w Opocznie. Cele jakie oferent zamierza osiagnac przy realizacji to pomoc osobom wspoluzaleznionym, zwi?kszenie ich samoswiadomosci. rozbrojenie mechanizmow wspoluzaieznienia oraz nauka radzenia sobie z objawami wspoluzaieziiienia. Miejscem realizacji bedzie siedziba ASKWP..OPOKA"". Spotkania odbywac si? beda 2 razy w miesiacu. w poniedzialki. w godzinach 17:00-19:00 i b^d^ miec form? wykladow, cwiczeii, dyskusji. Oferent posiada wieloletnie, odpowiednia baze Iokalowa oraz kadre do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna 11

12 Karta Oceny do oferty nr 4 Zadanie 111 Prcm-adzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiqzyn'anla problemow alkoholomjch i przeciwdzialania narkomanii, a w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy. prowadzenie pozalekcyjnych zaj^'c sportowych. a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekuiiczo - wychowawczych i socjolerapeulycznych- 2. Prowadzenie w okresie wakacyjnym zaj^c profiiaktycznych w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom poprzez organizacj9 zaj^c sportowych uzupelnianych warsztatami prowadzonymi przez psychologow oraz terapeutow dla dzieci i mlodziez> z terenu gminy Opoczno. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 6.000zt. Nr oferty 4 Data i miejsce zlozenia oferty Nazwa mozliwosci realizacji. i zaplecze. kwalifikacje r. - Sekretariat I'rz^du Miejskiego w Opocznie, Opoczno, uk Staromiejska 6 Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, uk Rolna 5 i Ocena punktowa wspotpracy przcdstawionej realizacji. wykazanych przez realizacje Adresatami sa dzieci z Gmin\o urodzone w iatach z naciskiem na dzieci pochodzace z patologicznych rodzin. w ktorych panuje ubostwo. przemoc. naduzywanie alkoholu i substancji psychoaktnwnych. Cele jakie oferent zamierza osiagnac przy realizacji to popularyzacja i upowszechnianie aktywnego trybu zycia. ksztahowanie i rozbudzanie w miodych ludziach zamilowania do sportu i historii. nauka i doskonalenie gr\ pilke nozna. nabycie przez uczestnikow wiedzy na temat szkodliwosci dzialania alkoholu i innych. odurzajacych i zagrozeii towarzyszacych ich uzywaniu. zmniejszenie liczby dzialaii ryzykownych podejmowanych przez mlodziez zwiazanych z alkoholem i narkotykami. promowanie zdrowego stylu zycia, wyrownywanie szans u dzieci pochodz^cych z rodzin patologicznych oraz zwiekszenie ich swiadomosci przynaleznosci do wspolnoty lokalnej. Zadanie realizowane bedzie w okresie wakacyjny, tj. od polowy czerwca do kohca sierpnia br. Treningi pilkarskie odbywac sie beda na boisku orlik w Opocznie I raz w tygodniu a warsztaty z psychologiem I raz w miesiacu. Oferent posiada wieloletnie oraz kadr? do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna 12

13 Karta Oceny do oferty nr 5 Zadanie I Zwiekszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osoh uzaleznionych od alkoholu. 3. Wspolpraca z placowkami sluzby zdrowia dla osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych od napojow alkoholowych w zakresie udzielania porad indynidualnych i prowadzenia zaj^c terapeutycznych lecznictwa odwykowego wykraczaj^cych poza zakres kontraktow z Narodowym Funduszem Zdrowia. C) Maraton zapobiegania nawrotom picia. Planowana kwota dotacji na2015r. wynosi 1.500zl. Nr oferty 5 Data i miejsce r. - Sekretariat Urzedu Miejskiego w Opocznie, zlozenia oferty Opoczno, ul. Staromiejska 6 Nazwa Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, ul. Rolna 5 mozliwosci realizacji, i zaplecze. kwalifikacje i Ocena punktowa wspolpracy przcdstawionej realizacji. wykazanych przez realizacje Maraton Zapobiegania Nawrotom Picia przeznaczony jest dla osob uzaleznionych od alkoholu. ktore majg ponad rok abstynencji. Ma on na celu przede wszystkim umocnienie w/w osob w wytrwaniu, tj. utrzymaniu abstynencji. Zajecia beda mialy forme maratonu. tzn. grupa osob zakwalifikowanych do maratonu. rozpocznie cykl warsztatow pracy nad soba. Czas realizacji maratonu wyniesie ok. 30 godzin ci^giem. Miejscem realizacji bedzie siedziba ASKWP.,Opoka\. Rolna 5. Oferent posiada wieloletnie. odpowiednig baze Iokalowa oraz kadre do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna

14 Karta Oceny do oferty nr 6 Zadanie IV Wspomaganie dzialalnosci instytucji stowarzyszeh i osob fizycznych, sluzqcej rozwiqzywaniu problemow alkoholowych. 1. Realizacja programu reintegracji spolecznej osob uzaleznionych prowadzonych w klubach abstynenckich. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 25.OOOzl. Nr oferty 6 Data i miejsce zlozenia oferty Nazwa mozliwosci realizacji. u t\'m i zaplecze. kwalifikacje l5r. - Sekretariat I'rz^du Miejskiego w Opocznie, Opoczno, ul. Staromiejska 6 Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, ul. Rolna 5 i Ocena punktowa wspolpracy przedstawionej realizacji, wykazanych przez realizacj? Adresatami sa osoby z terenu gmin\. skierowane z Punktu Konsultacyjnego. Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. Komendy Powiatowej Policji. Sadu Rejonowego. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. jak rowniez wszvstkie inne osoby chcace skorzystac z porad. terapii, czy wziac udzial w imprezach okolicznosciowych organizowanych przez Stowarzyszenie. W ramach oferent przewiduje prowadzenie terapii dla osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych. propagowanie idei zdrowego st\u zycia w spolecznosci lokalnej. wyjazdy na mitingi i spotkania trzezwosciowe. organizacje forum trzezwosciowego oraz roznego rodziiju imprez okolicznosciowych. Cele jakie oferent pragnie osiagnac przy realizacji to przede wszystkim propagowanie idei trzezwego oraz zdrowego stylu zycia w spolecznosci lokalnej oraz motywowanie uczestnikow do wprowadzenia zmian w swoim zyciu. zwiekszenie ich poczucia pewnosci siebie oraz rozwini?cie umiejetnosci rozwiazywania biezgcych problemow bez si?gania po alkohol. Miejscem realizacji b?dzie siedziba ASKWP OPOKA". Oferent posiada wieloletnie, odpowiednia baz? Iokalowa oraz kadr? do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna 14

15 Karta Oceny do oferty nr 7 Zadanie II Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^pujq prohlemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej. a w szczegolnosci ochrony przed przemocq vi' rodzinie. 6. Organizacja obozu terapeutycznego dla osob uzaleznionych od alkoholu, osob wspoluzaleznionych oraz ich rodzin, tz^v. psychoterapia wyjazdowa. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 5.OOOzl. Nr oferty 7 Data i miejsce zlozenia ofertv Nazwa mozliwosci realizacji, i zaplecze. kwalifikacje r. - Sekretariat Urzedu Miejskiego w Opocznie, Opoczno, ul. Staromiejska 6 Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, ul. Rolna 5 i Ocena punktowa wspotpracy przedstawionej realizacji. wykazanych przez realizacje Zadanie skierowane jest do osob uzaleznionych od alkoholu. ucz^szczajacych na mityngi grupy AA, posiadajgcych rozne okresy abstynencji. Jego glownym celem jest wzmocnienie w/w osob w podjetej decyzji zycia w trzezwosci i utrzymywaniu calkowitej abstynencji. Psychoterapia bedzie miala forme warsztatow. terapii grupowej oraz indywidualnej. Oferent posiada wieloletnie oraz kadr? do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna 15

16 Karta Oceny do oferty nr 8 Zadanie II Udzielanie rodzinom. w ktorych wysl^pujq prohlemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej. a w.szczegolnosci ochrony przed przemocq w rodzinie. 1. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla: B) Sprawcow przemocy domowej. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi l.soozl. Nr oferty 8 Data i miejsce 23,03.20l5r. - Sekretariat Urzedu Miejskiego w Opocznie, zlozenia oferty Opoczno, ul. Staromiejska 6 Nazwa Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, ul. Rolna 5 mozliwosci realizacji. w t> m i zaplecze. kwalifikacje i Ocena punktowa wspolpracy przedstawionej realizacji. wy kazany ch przez realizacj? Adresatami sa osoby stosujace przemoc domowa. skierowane z takich placowek jak Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Miejska Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. Komenda Powiatowa Policji. Zespol Kuratorskiej Sluzby Sgdowej Sadu Rejonowego. Punkt Konsultacyjny w Opocznie. Dzialania jakie oferent zamierza podjac maj^ na celu przede wszystkim zatrzymanie przemocy poprzez koncentracje na koniecznosci pracy sprawcy nad sob^, swoimi wzorcami zachowan oraz podjecie i zaangazowanie w edukacje majaca na celu zdobycie konkretnych umiejetnosci radzenia sobie ze stresem. negatywnymi eniocjami, agrcsja. Miejscem realizacji bedzie siedziba ASKWP..Opoka'. ul. Rolna 5. Spotkania beda sie odbywac raz w miesiacu w godzinach 16:00-19:00 i beda mialy forme rozmow indywidualnych. Oferent posiada wieloietnie, odpowiednia baz? lokalowg oraz kadr? do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna 16

17 Karta Oceny do oferty nr 9 Zadanie 11 Udzielanie rodzinom, w ktorych wystepufq prohlemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocq w rodzinie. 3. Swiadczenie nieodplatnych uslug dla mieszkancow gminy Opoczno z zakresu porad psychologicznych i prawnych, pomocy terapeutycznej i socjalnej oraz przeciwdzialanie przemocy w rodzinie. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 6.OOOzl. Nr oferty 9 Data i miejsce r. - Sekretariat Urzedu Miejskiego w Opocznie, zlozenia oferty Opoczno, ul. Staromiejska 6 Nazwa Absty nenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, ul. Rolna 5 mozliwosci realizacji. i zaplecze, kwalifikacje Ocena punktowa wspotpracy przedstawionej realizacji. wykazanych przez realizacje W ramach oferent przewiduje udzielanie nieodptatnych swiadczeii dla mieszkahcow gminy Opoczno z zakresu porad prawnych. terapii indywidualnej. konsultacji psychologicznych oraz otoczenie opieka psychospoieczna dzieci pochodz^cych z rodzin dolknietych przemoca. Adresatami sa wszystkie osoby chcace skorzystac z oferowanej pomocy oraz osoby skierowane z innych placowek z terenu gminy Opoczno, tj. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Osrodek Pomocy Spolecznej. Komenda Powiatowa Policji. Zespol Kuratorskiej Sluzby Sadowej Sadu Rejonowego. Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. W ramach oferent zamierza zrealizowac takie cele jak: wlasciwe rozpoznanie problemu i opracowanie strategii pomocy. zmotywowanie osob do wprowadzenia zmian w swoim zyciu. pomoc w rozwiazywaniu problemow biezacych. zwiekszenie poczucia sprav\czosci oraz powstrzymanie przemocy domowej. Miejscem realizacji bedzie siedziba ASKWP..OPOKA". Oferent posiada wieloletnie, odpowiednia baze Iokalowa oraz kadr? do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna 17

18 Karta Oceny do ofert\r 10 Zadanie II Udzielanie rodzinom, w ktorych wystt^pujq prohlemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej. a w szczegolnosci ochrony przed przemocq w rodzinie. 4. Realizacja dzialan o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodzicow. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 2.OOOzl. Nr oferty 10 Data i miejsce zlozenia oferty Nazwa mozliwosci realizacji. i zaplecze, kwaiitlkacje r. - Sekretariat IJrz^du Miejskiego w Opocznie, Opoczno, ul. Staromiejska 6 Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, ul. Rolna 5 uarunkow realizacji { Ocena punktowa wspolpracy przedstawionej realizacji, wykazanych przez realizacje Oferent pianuje zorganizowac cykl spotkah warsztatowych pn...szkola DLA RODZICOW". ktore bedg odbywaly sie raz w tygodniu po 4 godziny. Adresatami sa rodzice skierowani przez pedagogow szkolnych. ktorzy borykaja sie z trudnosciami wychowawczymi. Glownym celem jest pomoc rodzicom w opanowaniu praktycznych umiejetnosci budowania prawidtowych relacji z dziecmi w oparciu o rozumienie potrzeb dziecka i umiejetnosci komunikacji. uswiadomienie rodzicom potrzeby autoretleksji nad wtasnymi dzialaniami. co ulatwia zakwestionowanie niektorych mitow i stereotypow odnosnie wvchowania oraz poprawa relacji w rodzinie. lepsze zrozumienie i wspolpraca mi?dzy jej czlonkami oraz poprawa funkcjonowania spolecznego w grupach rowiesniczych. Miejscem realizacji bedzie Zespol Szkol Samorzadowych Nr I w Opocznie. Oferent posiada wieloletnie oraz kadre do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna 18

19 Karta Oceny do oferty nr 11 Zadanie II Udzielanie rodzinom. w ktorych wyst^puj^ prohlemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocq w rodzinie. 1. Prowadzenie poradnictwa indyividualnego lub grup terapeutycznych dla: A) Ofiar przemocy domowej. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 2.700zl. Nr oferty 11 Data i miejsce r. - Sekretariat Urzedu Miejskiego w Opocznie, zlozenia ofertv Opoczno, ul. Staromiejska 6 Nazwa Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, uk Rolna 5 mozliwosci realizacji. w t\ i zaplecze. kwalifikacje spetnienie Ocena punktowa wspolpracy przedstawionej realizacji. wykazanych przez realizacje ^/ v Adresatami powyzszego sa osoby doznajace przemocy domowej (psychicznej. fizycznej. seksualnej), osoby chcace skorzystac z pomocy terapeutycznej oraz osoby kierowane z innych placowek, tj. Komenda Powiatowa Policji w Opocznie. Zespol Kuratorskiej Sluzby Sadowej Sadu Rejonowego w Opocznie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opocznie oraz Miejska Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w Opocznie. Glownym celem jest dokonanie diagnozy. czyli dokladnego rozpoznania sytuacji rodziny. zapewnienie pomocy i wsparcia osobom dotknietym przemocq domowa jak rowniez czlonkom ich rodzin poprzez rozmowy indywidualne b^dz terapie grupowa. wplyw na zmiane zachowaii uleglych, odbudowanie zdolnosci do prawidlowego pelnienia rol spolecznych i reagowania na zaburzenia funkcji rodziny oraz poglebianie kompetencji interpersonalnych. Dyzury dla ot1ar przemocy domowej beda pchiione dwa razy w miesiacu w godz. 16:00-19:00. Beda mialy form? rozmow indywidualnych badz terapii grupowej. Miejscem realizacji bedzie siedziba ASKWP,.OPOKA". Oferent posiada wieloletnie, odpowiednia baz? Iokalowa oraz kadre do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna 19

20 Karta Oceny do ofert> nr 12 Zadanie I Z\\%'kszeme dosti^'pnosci pomocy terapeutycznej i rehahiutacyjnej dla osoh uzaleznionych od alkoholu, 3. Wspolpraca z placowkami sluzby zdrowia dla osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych od napojow alkoholowych w zakresie udzielania porad indywidualnych i prowadzenia zaj^c terapeutycznych lecznictwa odwykowego wykraczaj^cych poza zakres kontraktow z Narodowym Funduszem Zdrowia. 1. Prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osob uzaleznionych. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 6.OOOzl. Nr oferty 12 Data i miejsce r. - Sekretariat I'rz^du Miejskiego w Opocznie, zlozenia oferty Opoczno, ul. Staromiejska 6 Nazwa Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, ul. Rolna 5 mozliwosci realizacji. i zaplecze, kwalifikacje { Ocena punktowa wspolpracy przedstawionej realizacji, wykazanych przez. realizacje Adresatami tego sa osoby skierowane z Punktu Konsultacyjnego. Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zespolu Kuratorskiej Sluzby Sadowej Sadu Rejonowego oraz Komendy Powiatowej Policji. Glownym celem tego jest zwiekszenie dostepnosci oferty i pomocy terapeutycznej w poznych godzinach popoludniowych i dni wolne od pracy dla osob dotknietych problemem aikoholizmu. narkomanii, przemocy domowej oraz zmotywowanie ich do podjecia leczenia. Miejscem realizacji bedzie siedziba ASKWP..OPOKA". Dyzury beda pelnione we wtorki i piatki w godzinach wieczomych. tj. 17:00 20:00, b?da to rozmowy terapeutyczne i molywujace oraz terapie indywidualne. Oferent posiada wieloletnie, odpowiednig baz? lokalow^ oraz kadr? do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna 20

PROTOKOL. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistr/a Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku >v skladzic:

PROTOKOL. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistr/a Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku >v skladzic: PROTOKOL z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 23 i 24 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje z zakresu dzialaii na rzecz osob niepeinosprawnych. a w szczegolnosci

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. I. Wprowadzenie. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 okresla lokalnq strategic w zakresie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok RADA GlVaiNV OPOROW 99-322 Oporow UCHWALA Nr IV/12/2011 ^ RADY GMINY OPOROW zdnia281utego2011 pow. Kutno, woi. odzkie W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok

Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok \ Zalacznik do Uchwaly Nr XI/60/20 11 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok Narkomanii W polskiej tradycji alkoholizm i narkomania traktowane sa jako

Bardziej szczegółowo

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sposob realizacji

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sposob realizacji Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok Zadania Lp. Sposob realizacji Realizatorzy Czas realizacji I. Tworzenie warunkbw motywujqcych ograniczenie spozywania napoj6w

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r.

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Wojciechowice na lata 2009-2010. Dzialajac na

Bardziej szczegółowo

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii"

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii RADA GMINY OPOR6W ISlzkie UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii" Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM. PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 r.

GMINNY PROGRAM. PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 r. Zalacznik do Uchwaly nr XIX/119/04 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 01 marca 2004 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 r. 1. Podstawa opracowania a) Ustawa o wychowaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2009 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2009 rok - Zalacznik do uchwaly Nr XX/9112008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008 GMNNY PROGRAM PRZECWDZALANA NARKOMAN na 2009 rok Sypniewo 2009r. Wstep Narkomania, czyli uzaleznienie od narkotyków (srodków

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok. Zai^cznik nr 1 do Uchwaty Nr XXXV/200/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok. Prowadzenie dziaian

Bardziej szczegółowo

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok Zadania Up. Sposob realizacji Realizatorzy Czas realizacji Tworzenie warunkdw motywujqcych ograniczenie spozywania napojdw

Bardziej szczegółowo

U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r.

U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r. RADA U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyje_cia,,gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii"

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii RAPA GMINY OPOROW 99 322 Oporow UCHWAtA Mr XXXIV/144/2013 umo, woj. todzkie GMJN y QPOROW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OPOCZNA. /. Rodzaj zadania, termin i warunki realizacji zadania oraz wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na realizacji zadania.

BURMISTRZ OPOCZNA. /. Rodzaj zadania, termin i warunki realizacji zadania oraz wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na realizacji zadania. BURMISTRZ OPOCZNA ul. Staromiejska 6,26-300 Opoczno tel. 44/736 3 \. ^ax 736 31 11 Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatainosci pozytku publicznego i 0 wolontarlacie (tj.dz.u.2010.234.1536),

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. 1. Komisja Konkursowa zostaia powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku >v skladzie:

PROTOKOL. 1. Komisja Konkursowa zostaia powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku >v skladzie: PROTOKOL z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 18 i 22 maja 2014 roku w sprawie ogloszenia II otwartego konkursu ofert na realizacji zadania z zakresu dzialan na rzecz osob niepelnosprawnych. a w szczegolnosci

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku zdnia 29 grudnia 2011r.

Uchwala Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku zdnia 29 grudnia 2011r. RAD A MIEJSKA Uchwala Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku zdnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr

Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alko1101owych w Gminie Niebylec na 20JOr. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie

wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie Zatqcznik do Zarz^dzenia Nr 5 /2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 24 st^cznia 2014r. OGLOSZENIE Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku

Bardziej szczegółowo

POTRAFIĘ SIĘ BAWIĆ BEZ UŻYWEK

POTRAFIĘ SIĘ BAWIĆ BEZ UŻYWEK Ogłoszenie Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w zakresie Przeciwdziałania patologiom społecznym Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE Projekt z dnia 22 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia.{ife.-^.^vi.v^.. 2014 roku

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia.{ife.-^.^vi.v^.. 2014 roku UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.{ife.-^.^vi.v^.. 2014 roku w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2015 roku realizacji zadah publicznych Wojewodztwa Lubuskiego w obszarze

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków: 42.000, 1.Realizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r. RADA QMINY w Daszynle UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjtjicia,,gminnego Programu Profilaktylci i PvOzwiajzywania Problemow AlkoMowych oraz Przeciwdzialania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 stycznia 200Br

z dnia 29 stycznia 200Br Uchwala Nr XVI/91/0B Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 200Br w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec na 200Br. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/SXVI/83/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015 r. PRELIMINARZ WYDATKÓW PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 1. CEL GLOWNY I CELE SZCZEGOt.OWE PROGRAMU

PROJEKT. 1. CEL GLOWNY I CELE SZCZEGOt.OWE PROGRAMU PROJEKT Zalqcznik do uchwaly Nr Rady Gminy S lupin 7. dnia PROGRAM WSPOLPRACY GMINY SLUPIA Z ORGANIZACJAMI POZARZAJDOWYMf ORAZ PODMIOTAMI WYMTENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZTALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku

^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku ^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profdaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrXXVII/191/2013 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016"

UCHWALA NrXXVII/191/2013 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 UCHWALA NrXXVII/191/2013 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016" Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXIII 1 126/2008 RADY GMINY ELBLAG z dnia 30 grudnia 2008 r.

UCHWALA NR XXIII 1 126/2008 RADY GMINY ELBLAG z dnia 30 grudnia 2008 r. UCHWALA NR XXIII 1 126/2008 RADY GMINY ELBLAG z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXIX/30S/2013. Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania na rok 2013

Uchwala Nr XXXIX/30S/2013. Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania na rok 2013 RADA GMINY Fredropol Uchwala Nr XXXIX/30S/2013 Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania na rok 2013 Narkomanii Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. I. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy

SPRAWOZDANIE. I. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy DA. 0321-10/14 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY za 2013 rok zgodnie z art.179 USTAWY z dnia 9 CZERWCA 2011r. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Realizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

. prowadzenie zajec sportowych w pilce noznej druzyn juniorów i seniorów w liczbie nie mniej niz 40

. prowadzenie zajec sportowych w pilce noznej druzyn juniorów i seniorów w liczbie nie mniej niz 40 Dzialajac na podstawie art. 11ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 ra. Nr 96, poz. 873 z póznozm.) Burmistrz Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny ~.tj.

Sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny ~.tj. Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spoleczn j 77-430 KRAJENKA, ul Ks. Oomansklego 22.::.!t:L 672639086, tel/fax 6726380 81 Ht.:gon 004611479 * NIP 767-14-49-009 Sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu wspierania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012

UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 RAiJA GMINV OPOROVV Oporow UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMIJ PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwata Nr//2015 Rady Gminy Tarnowo Podgorne z dnia ^^. grudnia 2015r.

Uchwata Nr//2015 Rady Gminy Tarnowo Podgorne z dnia ^^. grudnia 2015r. Projekt Nr.^../5 Uchwata Nr//5 Rady Gminy Tarnowo Podgorne z dnia ^^. grudnia 5r. w sprawie: zmianv uchwatv Nr XV/94/5 Radv Gminv Tarnowo Podqorne z dnia 6 sierpnia 5r. w sprawie uchwalenia Gminneqo Proqramu

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok RADA GMINY OPOROW pow.tuml wojjbdzkie UCHWALA Nr IV/11/2011 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok

Bardziej szczegółowo

RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014

RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014 RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014 woj. kujawsko-pomorskip RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przyj?cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY ŁASIN NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY ŁASIN NA ROK 2017 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/164/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY ŁASIN NA ROK 2017 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PASYM NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PASYM NA ROK 2010 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/190/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2009 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Załącznik do Uchwały Nr XIX/110/2009 z dnia 26 marca 2009r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Podstawowym celem programu jest: 1. 1. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015

PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015 PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015 A. Wprowadzenie 1. Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku BURMISTRZ MIASTA MARKI 05.270 MARKI AI. J. Piisudsldego 95 Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ w 2014

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/253/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 stycznia 2009r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA 2009 r. RYN 2009 r. WSTĘP Przeciwdziałanie narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r.

Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r. Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie przyj^cia lokalnego programu pomocy spolecznej Powiatu Mogilenskiego na rok 2015 r. Na podstawie art. 112 ust. 13 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku Zarzadzenie nr 0050.133.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie ogloszenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarzadowymi oraz podmiotami,

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011 r. P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwtazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii Miasta Marki na rok 2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwtazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii Miasta Marki na rok 2011 RADA MIAST A MARKI AI. J. Pit ud"'kiego 95 05-270 MARK I tel. (0-22) 781-10 03 Fax 781-13-78 mojo Mazouiieckte Uchwala Nr IV/23/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2011roku w sprawie uchwalenia Gminnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata

Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata Załącznik do Uchwały nr XXXIX/431/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2015 WSTĘP Rodzina jest pierwszym, najważniejszym

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DRZEWICA

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DRZEWICA Zalacznik do uchwaly Nr XXVIII I74i2009 Rudy Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 25.02.2009 r. GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DRZEWICA Zgodnie Z definicja zawarta w usrawie 0

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony zdrowia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAtANr 111/11/14. RADY GMINY StUPIA. z dnia 29 grudnia 2014 roku

UCHWAtANr 111/11/14. RADY GMINY StUPIA. z dnia 29 grudnia 2014 roku UCHWAtANr 111/11/14 RADY GMINY StUPIA z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art- 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo