Protokol. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku w skladzie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokol. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku w skladzie:"

Transkrypt

1 Protokol z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 24 i 27 marca 2015 roku \ sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjt^ zadah w zakresie przeciwdziatania uzaleznieniom i patologiom spolecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwigzywania Problemow Alkoholowych na rok Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku w skladzie: 1. Katarzyna Sudzius - Bobrek - inspektor w Zespole do Spraw Spolecznych i Ochrony Ludnosci Urz^du Miejskiego w Opocznie - przewodnicz^ca. 2. Jolanta Milczarek - Stanik - inspektor w Wydziale Promocji. Kultury i Sportu Urzt^du Miejskiego w Opocznie - czlonek. 2. Przedmiot zamowienia: /. Rochaj i finansowych realizacji. Zadanie I Z\ri{'kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabuitacyjnej dla osob uzaleznionych od alkoholu. 1. Wspieranie dzialalnosci Punktu Konsultacyjnego w zakresie udzielania informacji i pomocy rodzinom zagrozon>m i dotknietvm problcmami aikoholizmu. narkomanii i przcmocy domowej z terenu miasta i obszarow wiejskich gminy Opoczno. Planowana kwota na rok 2015 wynosi 1 l.ooozt i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 4 transzach do koiica 2015 roku. W 2014 roku na wykonanie tego przeznaczono kwot^ w wysokosci 11.OOOzK 2. Prowadzenie zaj^c wykraczaj^cych poza zakres podstawowego programu terapeutycznego lub zaj^c w programie after care - prowadzenie dodatkowych zaji^c z grupami dalszego zdrowienia po programie podstawowym dla osob uzaleznion>eh. Planowana kwota na rok 2015 wynosi 2.500zl i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. W 2014 roku na w>'konanie tego przeznaczono kwot^ w wysokosci 2.500z}. 3. Wspolpraca z placowkami sluzby zdrowia dla osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych od napojow alkoholowych \e udzielania porad indywidualnych i prowadzenia zaj^c terapeutycznych lecznictwa odwykowego vvykraczaj^cych poza zakres kontraktow z Narodow>"m Funduszem Zdrowia. Zadanie bedzie realizowane poprzez nast^puj^ce dzialania; A) Prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osob uzaleznionych. Planowana kwota na rok 2015 wynosi 6.000zt i zostanie przekazana na konto oterenta po podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. W 2014 roku na wykonanie tego przeznaczono kwot? w wysokosci 6.000zl. B) Terapia grupowa dla wspoluzaleznionych.

2 Planowana kwota na rok 2015 wynosi 1.5()0z} i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy do koiica 2015 roku. W 2014 roku na wykonanie tego przeznaczono kwot? w wysokosci 1.500zl. C) Maraton zapobiegania nawrotom picia. Planowana kwota na rok 2015 wynosi 1.500zl i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy do kohca 2015 roku. W 2015 roku na wykonanie tego przeznaczono kwot? w wysokosci 1.500zl. Zadanie II Udzielanie rodzinom. w ktorych wysf^pujq prohlemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocq w rodzinie. 1. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla: A) Ofiar przemocy domowej. Planowana kwota na rok 2015 wynosi 2.700zt i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. W 2014 roku na wykonanie tego przeznaczono kwot^ w wysokosci 2.700zt. B) Sprawcow przemocy domowej. Planowana kwota na rok 2015 wynosi 1.500z! i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy do kohca 2015 roku. W 2014 roku na wykonanie tego przeznaczono kwot^ w wysokosci 1.500z}. 2. Wspieranie biez^cej dzialalnosci swietlic opiekuiiczo - wychowawczych, socjoterapeutycznych i srodowiskowych ziokalizowanych: A) w rejonie Paratli Podwyzszenia Krzyza Sw. w Opocznie. Planowana na rok 2015 kwota wynosi S.OOOzt i zostanie przekazana na konto po podpi.saniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. W roku 2014 na w\konanie tego przeznaczono kwot^ S.OOOzl. 3. Swiadczenie nieodplatnych uslug dla mieszkahcow gminy Opoczno z zakresu porad psychologicznych i prawnych. pomocy terapeutycznej i socjalnej oraz przeciwdzialanie przemocy w rodzinie. Planowana na rok 2015 kwota wynosi 6.000zl i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. W roku 2014 na wykonanie tego przeznaczono kwot^ w wysokosci 6.000z}. 4. Realizacja dzialan o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodzicow. Planowana na rok 2015 kwota wynosi 2.000zl i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy do kohca 2015 roku. W roku 2014 na realizacja tego przekazano kwot? w wysokosci 2.000zJ. 5. Wspieranie bicz^cej dzialalnosci Placowek Wsparcia Dziennego prowadzonych w formie opiekuhczej. kol zainteresowah. swietlic, klubow i ognisk wychowawczych. ziokalizowanych: A) w rejonie placu Kiliriskiego w Opocznie.

3 Planowana kwota na 2015 rok wynosi zl. i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 4 transzach do kohca 2015 roku. W roku 2014 na realizacja tego przekazano kwot^ w wysokosci zl. B) w rejonie Zespolu Szkol Samorzadowych Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie. Planowana kwota na 2015 rok wynosi zl. i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 4 transzach do kohca 2015 roku. W roku 2014 na realizacja tego przekazano kwot? w wysokosci zl. 6. Organizacja obozu terapeutycznego dla osob uzaleznionych od alkoholu, osob wspoluzaleznionych oraz ich rodzin, tzw. psychoterapia wyjazdowa. Planowana kwota na 2015 rok wynosi 5.000zl. i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. W roku 2014 zadanie nie byio realizowane. Zadanie III Prowadzenie profdaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiqzywania prohlemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii. a w szczegolnosci dla dzieci i mlodziety, prowadzenie pozalekcy/nych zaj^c sportowych. a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekuhczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. 1. Organizacja zaj^c sportowych i plastycznych o charakterze profilaktycznym. promujgcych trzezwy i bezpieczny sposob sp^dzania wolnego czasu. skierowany do dzieci i mlodziezy realizujijcej obowiqzek szkolny. Planowana na rok 2015 kwota wynosi lo.ooozl. i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. W 2014 roku na wykonanie tego przeznaczono kwot^ w wysokosci lo.ooozf 2, Prowadzenie w okresie wakacyjnym zajt^c profiiaktycznych w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom poprzez organizacja zaj?c sportowych uzupelnianych warsztatami prowadzonymi przez psychologow oraz terapcutow dla dzieci i mlodziezy z terenu gminy Opoczno. Planowana na rok 2015 kwota wynosi 6.000zl. i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 2 transzach do kohca 2015 roku. W roku 2014 zadanie nie bylo realizowane. Zadanie IV Wspomaganie dzialalnosci instytucji stowarzyszeh i osoh fizycznych..sluzqcej rozwiqzywaniu problemow alkoholowych. 1. Realizacja programu reintegracji spolecznej osob uzaleznionych od alkoholu prowadzomch w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy AA z Jej odgalt^zieniami. tj. Al-Anon. Al - Ateen oraz DDA. Planowana na rok 2015 kwota wynosi zl i zostanie przekazana na konto po podpisaniu umowy w 5 transzach do kohca 2015 roku. W roku 2014 na wykonanie tego przeznaczono kwot? w wysokosci zl. 3

4 //. Zasady przymawania chlacji. 1. W otwartym konkursie ofert mog^ uczestniczyc organizacje pozarz^dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 roku poz ze zm.). 2. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wylonioncmu w drodze wyboru najkorzystniejszych ofert przez Komisjt? Konkursow^ i podj^ciu decyzji przez Burmistrza Opoczna. 3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami w/w ustawy po podpisaniu umow z wylonionymi mi. 4. Zlecenie zadah nastgpi w formie wspierania wykonania zadah. wraz z udzieleniem dotacji na dotlnansowanie ich realizacji. 5. Skladaj^cy oferty powinien zapewnic min. 10% fmansowych na realizacji^. 6. Rozpatrywane bt?d^ w>'t^cznie oferty kompletne i prawidlowe. tj. sporz^dzone z zachowaniem zasad i warunkow okreslonych w niniejszym ogloszeniu. 7. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert i ogloszeniu wynikow^ konkursu zostanie zawarta umowa. na podstawie ktorej zlecone zostanie wykonanie publicznego. ///. Termin i warunki realizacji zadah. Zadanie I: 1. Zadania 1. 2 i 3 b^dg realizowane od dnia umowy do 31 grudnia 2015 roku. 2. Zadania bt^d^ realizowane dla doroslych mieszkahcow gminy Opoczno, osob uzaleznionych od alkoholu oraz osob wspoluzaleznionych. 3. Zadania bt^d^ realizowane przez osoby posiadaj^ce kwalifikacje do realizacji programow rehabilitacyjnych z zakresu wspierania zdrowienia osob uzaleznionych od alkoholu i inlerwencyjno - motywacyjncgo dla osob z problemem alkoholowym. 4. Zadania b^dq obejmowac realizacja programow wspierajacych proces zdrowienia osob uzaleznionych od alkoholu. Zadanie II: 1. Zadania I i 6 bt^d^ realizowane od dnia umowy do 31 grudnia 2015 roku. 2. Zadania i 6 b^dg realizowane dla doroslych mieszkahcow gminy Opoczno. tj. osob uzaleznionych od alkoholu. wspoluzaleznionych oraz ich rodzin. 3. Zadania 2 i 5 b^d^ realizowane dla dzieci i mlodziezy wywodz^cej si^ z rodzin dysfunkcyjnych. patologicznych. niewydolnych wychowawczo. z problemem alkoholowym. z terenu gminy Opoczno. 4. W ramach Zadania 2 dzieci bt^d^ mialy zapewnionij pomoc w odrabianiu lekcji, organizacj<; czasu wolnego i rozwoj zainteresowah oraz posilek dostosowany do pory dnia i czasu pobytu w swietlicy. 5. W ramach Zadania 5 dzieci b?dt mialy zapewnion^ opiek? i wychowanie. organizacja czasu wolnego. zabaw i zaj(^'c sportowych. warunki do rozwoju zainteresowah oraz posilek dostosowany do por\a i czasu przebywania w placowce. 6. Programy wymagajqce udzialu spccjalistow b^d^ realizowane przez osoby posiadajqce kwalifikacje do ich realizacji zgodnie z zakresem merytorycznym.. Zadanie III: 1. Zadania 1 i 2 b^d^ realizowane od dnia umowy do 31 grudnia 2015 roku. 4

5 2. Zadania 1 i 2 b^d^ realizowane dla dzieci i mlodziezy szkolnej z terenu gminy Opoczno. 3. Programy wymagaj^ce udzialu specjalistow b<^d4 realizowane przez osoby posiadaj^ce kwalifikacje do ich realizacji zgodnie z zakresem merytorycznym. Zadanie IV: 1. Zadanie 1 bt^dzie realizowane od dnia umowy do 31 grudnia 2015 roku. 2. Zadanie 1 bedzie realizowane dla dorostych mieszkahcow gminy Opoczno uzaleznionych od alkoholu. osob wspoluzaleznionych jak rowniez dla dzieci i mlodziezy dotkni^tych tym problemem. 3. W ramach Zadania 1 b^d^ prowadzone takie dzialania jak: terapia grupowa oraz indywidualna dla osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych. wyjazdy na mityngi i spotkania trzezwosciowe. organizacja forum trzezwosciowego oraz roznego rodzaju imprez okolicznosciowych. a przede wszystkim propagowanie idei trzez\\osci oraz zdrowego stylu zycia w spolecznosci lokalnej. 4. Programy wymagaj^ce udzialu specjalistow b^d^ realizowane przez osoby posiadaj^ce kwalifikacje do ich realizacji zgodnie z zakresem merytorycznym. IV. Termin i warunki skladania ofert. 1. Warunkiem przyst^pienia do konkursu jest zlozenie oferty. 2. Oferta powinna bye zlozona na wzorze oferty okreslonym Rozporz^dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz^cych realizacji publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz. 25) w zamknii^tej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert -..Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na rok 2015". Ponadto do oferty nalezy dolqczyc: a) kopi? odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego z potwierdzeniem jej zgodnosci z oryginalem lub odpowiednio wyciqg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzajqce status prawny i umocowanie osob go reprezentujacych (wazne do 3 micsi^cy od daty wystawienia). b) sprawozdanie merytorycznc z dzialalnosci za rok ubiegly. c) sprawozdanie finansowe (bilans. rachunek wynikow lub rachunek zyskow i strat. informacja dodatkowa), a organizacji nie majt^cych obowiijzku prowadzenia ksiqg rachunkowych - inne dokumenty poswiadczajqce sytuacj^ majqlkowq i finansowq za ostatni rok. d) oswiadczenie o nie ubieganiu si^ o srodki finansowe z innych zrodel gminnych na to samo zadanie, e) oswiadczenie o nie osiqganiu zysku przy realizacji. t) dla podmiotow prowadzcjcych dzialalnosc odplatnq - oswiadczenie. ze prowadzona dzialalnosc odplatna nie stala si^ dzialalnosci^ gospodarczq (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie). g) umow^ partnersk^ lub oswiadczenie partnera w przypadku zlozenia oferty wspolnej. 3. Oferty nalezy skladac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2015 roku do godz.ll:00 w sekretariacie Urz^du Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska Opoczno. 4. Szczegolowe informacje dotyczqce konkursu wraz z formularzem ofert\j dost^pne sq w Biuletynie Informacji Publicznej. na stronie internetowej Urzedu

6 Miejskiego w Opocznie vvww.opoczno.pl oraz w Zespole do Spraw Spolecznych i Ochrony Ludnosci. 5. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 24 marca 2015 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zespolu do Spraw Spolecznych i Ochrony Ludnosci Urzedu Miejskiego. mieszczqcego si? w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. ul. Bicrnackiego 4. V. Tryh i kryteria stosowane przy wyborze ofert. \ Oferty b^dq oceniane w dwoch etapach obejmujacych ocen? formalnq i mernlorycznq. 2. Ocena formalna i merytor>czna ofert zostanie dokonana przez komisj? konkursowq powolanq ZarzE^dzeniem Burmistrza Opoczna. Ostateczn^ decyzj? o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podcjmuje Burmistrz Opoczna. Decyzja Burmistrza Opoczna jest ostateczna i nie przysluguje od niej odwolanie. 3. Otwarcie ofert i ich formalna zostanie przeprowadzona w dniu 24 marca 2015 roku w oparciu o nast?pujqce kryteria: a) terminowosci zlozenia oferty, b) czy podmiot skladajqcy ofert? jest uprawniony do jej zlozenia na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o pozytku publiczn\ i wolontariacie. c) kompletnosc i poprawnosc sporzqdzenia oferty, d) czy cele statutowe podmiotu sq zbiezne z zadaniem okreslonym w niniejszym ogloszeniu. 4. Ocena formalna jest jawna dla oferentow. 5. Do udzialu w^ konkursie i oceny mer>1orycznej zostanq dopuszczone oferty kompletne pod wzgl?dem formalnym. Oferty zlozone po terminie. nieopisane w sposob okreslony, nie spelniaji^ce innych wymogow formalnych nie b?dq rozpatrywane. Nie przewiduje si? mozliwosci uzupelniania zlozonych ofert. Oferty. ktore w wyniku oceny merytorycznej uzyskajcj mniej niz 65 punktow zostanq odrzucone. 6. Ocena mer>toryczna zostanie przeprowadzona w okresie 5 dni od terminu dokonania oceny formalnej w oparciu o nast?puj4ce kryteria: a) mozliwosci realizacji, i zaplecze, kwalifikacje - 20 pkt, b) - 20 pkt, c) wspotpracy - 20 pkt. d) przcdstawionej realizacji pkt. e) wykazanych przez realizacj? - 20 pkt. 7. Zastrzega si? prawo odwolania konkursu bez podania przyczyny jego odwolania. 3. Otwarcie ofert i formalna. W celu dokonania wyboru ofert na realizacj? w/w zadah Komisja Konkursowa spotkala si? w dniu 24 marca 2015 roku. o godzinie 10:00 w siedzibie Zespolu do Spraw Spolecznych i Ochrony Ludnosci Urz?du Miejskiego w Opocznie. mieszczqcego si? w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. ul. Bicrnackiego 4. Na realizacj? zadah wplyn?lo 16 ofert. Przed otwarciem ofert Komisja Konkursowa sprawdzila Stan ich zabezpieczenia - zlozone oferty byly w stanie nienaruszonym. Komisja odczytala nazwy oferentow. daty zlozenia. calkowity koszt. wnioskowanq wielkosc dotacji oraz termin wykonania. 5. 6

7 Nr oferty Zadanie Nazwa Oferenta Data zlozenia 1. Zadanie II pkt 5 A Polski Komitet Pomocy Spolecznej Zarzad Miejsko - Gminn> w Opocznie oferty Calkowity koszt Wnioskowana wielkosc dotacji Termin wykonania r. ll2.500zl zl Od dnia umowy do 3I.I2.2bl5r. 2. Zadanie I pkt 2 J- Zadanie I pkt 3 B 4. Zadanie III pkt 2 5. Zadanie 1 pkt3c 6. Zadanie IV pkt 1 7. Zadanie II pkt 6 8. Zadanie II pkt 1 B 9. Zadanie 11 pkt Zadanie II pkt Zadanie II pkt 1 A 12. Zadanie I pkt 3 A 13. Zadanie 1 pkt 1 Abstynenckie StowarzAszenie Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA" u Opocznie Abstynenckie Sto\\arz\szenie Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA"' w Opocznie Abstynenckie Stowar/Aszenie Klubu Wzajemnej P(>moc\..OPOKA" w Opocznie Absl>nenekie Stouarz>szcnic Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA" w Opocznie Absl\nenekic StowarzAszcnic Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA" w Opocznie AbsKnenckie Slouarz\e Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA" u Opocznie Abst\nenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA" w Opocznie Abst\nenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomoc\..OPOKA" u Opocznie Absl>nenckie StowarzAszenie Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA" w Opocznie Abstxnenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA"" w Opocznie Abstynenckie Stowarzvszenie Klubu Wzajemnej Pomocy..OPOKA" w Opocznie Absl\ncnckie StowarzNszenie Ktubu Wzajemnej Pomoc>'..OPOKA" w Opocznie r zl 2.500zl Od dnia urnowa' do r r zl l.500zl Od dnia umowy do 3 I.I r r zl 6.000zl Od dnia umow\o 3!.l2.20l5r r. l.650zl 1.500zl Od dnia umowa' do 31.l2.2015r r zl zl Od dnia umo\v\o 31.l2.20l5r l5r zl 5.000zl Od dnia umowy do r r zl l.soozl Od dnia umowy do 3l.l2.20l5r l5r zl 6.000zl Od dnia umowa' do 3l.l2.20l5r r zl 2.000zl Od dnia umowa do 3l.l2.2()l5r r zl 2.700zl Od dnia umowy do 3l,12.2bl5r r zl 6.000zl Od dnia umow\o 3l.l2.2'015r r. I2.l00zl 11.OOOzl Od dnia umow_\o 31.l2,2bl5r.

8 14. Zadanie II pkt 5 B 15. Zadanie III pkt Zadanie III pkt 2 Opoc/yiiski Oddzial Icrcnouy lo\varz>st\\ Ko/wijania Akl\i Dzieci..S/ANSA" u Opoc/nie /uiazek llarccrslua Ptilskicgo Komciida Hul'ca im. Oskara Kolbcrga \c lowarzjslwo Przyjaciol D/icci Zarzad Oddzialu Powiatowego \ Opocznie l5r zl zl Od dnia Liniow)' do 3l.l2.2'()15r r. 11.OOOzl lo.ooozl Od dnia umou\o.i.l2.2(ll5r r zl 6.750zl od r. do l5r Na zadanie II pkt 2 A nie wplyn^ia zadna oferta. natomiast ofeila nr 16 dotyczy realizacji. ktore nie bylo przedmiotcm ogloszonego otwartego konkursu otcrt. Pozostale oferty pod wzglt;dcm tbrmaln\ b\ly kompletne oraz zlozone \e i miejscu okreslonym, w zwiqzku z powyzszym Komisja dopuscila te oferty do oceny mer\torycznej. 4. Ocena merjtoryczna. W dniu 27 marca 2015 roku o godzinie 9:00 Komisja Konkursowa dokonala oceny merytorycznej. stosuji^c nast?puj jce kryteria: - ocen? mozliwosci realizacji. i zaplecze. kwalifikacje - 20 pkt pkt. - ocen? wspolpracy - 20 pkt. - ocene przcdstawionej realizacji. zakresu rzeczowego - 20 pkt. - wykazanych przez realizacj? - 20 pkt. 8

9 Karta Oceny do oferty nr 1 Zadanie II Udzielanie rodzinom. w ktorych wyst^pujq prohlemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej. a w szczegolnosci ochrony przed przemocq w rodzinie. 5, Wspieranie biez^cej dzialalnosci Placowek Wsparcia Dziennego prowadzonych w formie opiekunczej, w t\'m kol zainteresowah, swietlic, klubow i ognisk wychowawczych, ziokalizowanych: A) w rejonie placu Kihiiskiego w Opocznie. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 68.OOOzl. Nr ofertv 1 Data i miejsce r. - Sekretariat Urzedu Miejskiego w Opocznie, zlozenia oferty Opoczno, ul. Staromiejska 6 Nazwa Polski Komitet Pomocy Spolecznej Zarzad Miejsko - Gminny, Opoczno, PI. Kihhskicgo 7 mozliwosci realizacji, i zaplecze, kwalifikacje ( Ocena punktowa wspolpracy przcdstawionej realizacji. wykazanxch przez realizacje Uw'ugi: 100 Placowka ukierunkowana jest na prac? z dziecmi pochodzacymi z rodzin dssfunkcyjnych i niezaradnych zyciowo. Placowka funkcjonuje od poniedziaiku do piatku w godzinach od 10:00 do 18:00 a w okresie ferii i wakacji od 8:00 do 16:00. Dzieci uczeszczajace do placowki to glownie uczniowie szkol podstawowych i gimnazjow jak rowniez miodziez szkol srednich. Dominujac\ problemem tej grupy s^ braki w wychowaniu oraz wyuczona bezradnosc. Celem dzialalnosci placowki jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i mlodziez\o samodzielnego zycia. ksztattowania wlasciwych postaw spolecznych poprzez objecie ich w czasie wolnym od zaj^c szkolnych opiekg oraz zaj^ciami edukacyjnymi i profllakt\cznymi. Poprzez roznorodne formy dzialania placowka sprzyja rozwojowi dzieci oraz zaspakaja ich potrzeby. Zaj^cia stwarzaja mozmwosc wykazania sie jak z najlepszej strony wychowankowi w roznych dziedzinach zdobycia wiedzy, poszerzenia umiejetnosci. czy tez rozwijania swoich zainteresowah. zaspakajaja rowniez potrzeby sukcesu oraz samorealizacji rozpoczynajgc od preferowanej metody zabawowej poprzez uczestnictwo w wielu roznych przedsi^wzieciach. Oferent posiada wieloietnie. odpowiednia baz? Iokalowa oraz kadre do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna

10 Karta Oceny do oferty nr 2 Zadanie I Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych od alkoholu. 2. Prowadzenie zaj?c wykraczajacvch poza zakres podstawowego programu terapeutycznego lub zaj?c w programie after care - prowadzenie dodatkowych zaj^c z grupami dalszego zdrowienia po programie podstawowym dla osob uzaleznionych. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 2.500zl. Nr oferty 2 Data i miejsce zlozenia oferty Nazwa mozliwosci realizacji, i zaplecze. kwaiitlkacje r. - Sekretariat Urzedu Miejskiego w Opocznie, Opoczno, ul. Staromiejska 6 Abstjnenckie Stowarzvszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, ul. Rolna 5 Ocena punktowa wspotpracy przcdstawionej realizacji, wykazanych przez realizacje Adresatami tego sa osoby, ktore odbyly podstawowy program leczenia odwykowego i chca utrzymac trzezwosc. Glownym celem jest budowanie motywacji do zachowania abstynencji w oparciu o swiadomosc strat spowodowanych przez alkohol oraz odkrvvvanie pozytywnych aspektow utrzymywania calkowitej abstynencji alkoholowej. Stala wspolpraca z grup^ wsparcia po programie podstawowym ma wiele pozytywnych cech. min. umocnienie podjetych decyzji, wiara we wlasne mozliwosci, ch^c wspotdzialania w grupie. Miejscem realizacji bedzie siedziba ASKWP,.OPOKA". Zajecia odbywac s\(^ bt^d^ 2 x w miesiacu. po 3 godz. Bed^ to wyklady. dyskusje. cwiczenia oraz terapia indywidualna i grupowa. Oferent posiada wieloletnie, odpowiednio baze Iokalowa oraz kadr^ do realizacji powyzszego. Decyzja komisji; pozytywna 10

11 Karta Oceny do oferty nr 3 Zadanie I Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych od alkoholu. 3. Wspolpraca z placowkami sluzby zdrowia dla osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych od napojow alkoholowych w zakresie udzielania porad indywidualnych i prowadzenia zaj?c terapeutycznych lecznictwa odwykowego wykraczaj^cych poza zakres kontraktow z Narodowym Funduszem Zdrowia. B) Terapia grupowa dla wspoluzaleznionych. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 1.500zl. Nr oferty 3 Data i miejsce r. - Sekretariat Urzedu Miejskiego w Opocznie, ztozenia oferty Opoczno, ul. Staromiejska 6 Nazwa Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, uk Rolna 5 mozliwosci realizacji, 1 zaplecze, kwaiitlkacje Ocena punktowa wspolpracy przcdstawionej realizacji. w\kazan\ch przez publiczn\ch realizacje Zadanie skierowane jest do osob z rodzin borykajacych sie z problemem alkoholow\m, takze dla cztonkow rodzin osob uzaleznionych zglaszajacych si^ do grupy AA oraz osob kierovvan\ch z Punktu Konsultacyjnego, Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomoc\e w Opocznie. Cele jakie oferent zamierza osiagnac przy realizacji to pomoc osobom wspoluzaleznionym, zwi?kszenie ich samoswiadomosci. rozbrojenie mechanizmow wspoluzaieznienia oraz nauka radzenia sobie z objawami wspoluzaieziiienia. Miejscem realizacji bedzie siedziba ASKWP..OPOKA"". Spotkania odbywac si? beda 2 razy w miesiacu. w poniedzialki. w godzinach 17:00-19:00 i b^d^ miec form? wykladow, cwiczeii, dyskusji. Oferent posiada wieloletnie, odpowiednia baze Iokalowa oraz kadre do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna 11

12 Karta Oceny do oferty nr 4 Zadanie 111 Prcm-adzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiqzyn'anla problemow alkoholomjch i przeciwdzialania narkomanii, a w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy. prowadzenie pozalekcyjnych zaj^'c sportowych. a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekuiiczo - wychowawczych i socjolerapeulycznych- 2. Prowadzenie w okresie wakacyjnym zaj^c profiiaktycznych w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom poprzez organizacj9 zaj^c sportowych uzupelnianych warsztatami prowadzonymi przez psychologow oraz terapeutow dla dzieci i mlodziez> z terenu gminy Opoczno. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 6.000zt. Nr oferty 4 Data i miejsce zlozenia oferty Nazwa mozliwosci realizacji. i zaplecze. kwalifikacje r. - Sekretariat I'rz^du Miejskiego w Opocznie, Opoczno, uk Staromiejska 6 Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, uk Rolna 5 i Ocena punktowa wspotpracy przcdstawionej realizacji. wykazanych przez realizacje Adresatami sa dzieci z Gmin\o urodzone w iatach z naciskiem na dzieci pochodzace z patologicznych rodzin. w ktorych panuje ubostwo. przemoc. naduzywanie alkoholu i substancji psychoaktnwnych. Cele jakie oferent zamierza osiagnac przy realizacji to popularyzacja i upowszechnianie aktywnego trybu zycia. ksztahowanie i rozbudzanie w miodych ludziach zamilowania do sportu i historii. nauka i doskonalenie gr\ pilke nozna. nabycie przez uczestnikow wiedzy na temat szkodliwosci dzialania alkoholu i innych. odurzajacych i zagrozeii towarzyszacych ich uzywaniu. zmniejszenie liczby dzialaii ryzykownych podejmowanych przez mlodziez zwiazanych z alkoholem i narkotykami. promowanie zdrowego stylu zycia, wyrownywanie szans u dzieci pochodz^cych z rodzin patologicznych oraz zwiekszenie ich swiadomosci przynaleznosci do wspolnoty lokalnej. Zadanie realizowane bedzie w okresie wakacyjny, tj. od polowy czerwca do kohca sierpnia br. Treningi pilkarskie odbywac sie beda na boisku orlik w Opocznie I raz w tygodniu a warsztaty z psychologiem I raz w miesiacu. Oferent posiada wieloletnie oraz kadr? do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna 12

13 Karta Oceny do oferty nr 5 Zadanie I Zwiekszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osoh uzaleznionych od alkoholu. 3. Wspolpraca z placowkami sluzby zdrowia dla osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych od napojow alkoholowych w zakresie udzielania porad indynidualnych i prowadzenia zaj^c terapeutycznych lecznictwa odwykowego wykraczaj^cych poza zakres kontraktow z Narodowym Funduszem Zdrowia. C) Maraton zapobiegania nawrotom picia. Planowana kwota dotacji na2015r. wynosi 1.500zl. Nr oferty 5 Data i miejsce r. - Sekretariat Urzedu Miejskiego w Opocznie, zlozenia oferty Opoczno, ul. Staromiejska 6 Nazwa Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, ul. Rolna 5 mozliwosci realizacji, i zaplecze. kwalifikacje i Ocena punktowa wspolpracy przcdstawionej realizacji. wykazanych przez realizacje Maraton Zapobiegania Nawrotom Picia przeznaczony jest dla osob uzaleznionych od alkoholu. ktore majg ponad rok abstynencji. Ma on na celu przede wszystkim umocnienie w/w osob w wytrwaniu, tj. utrzymaniu abstynencji. Zajecia beda mialy forme maratonu. tzn. grupa osob zakwalifikowanych do maratonu. rozpocznie cykl warsztatow pracy nad soba. Czas realizacji maratonu wyniesie ok. 30 godzin ci^giem. Miejscem realizacji bedzie siedziba ASKWP.,Opoka\. Rolna 5. Oferent posiada wieloletnie. odpowiednig baze Iokalowa oraz kadre do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna

14 Karta Oceny do oferty nr 6 Zadanie IV Wspomaganie dzialalnosci instytucji stowarzyszeh i osob fizycznych, sluzqcej rozwiqzywaniu problemow alkoholowych. 1. Realizacja programu reintegracji spolecznej osob uzaleznionych prowadzonych w klubach abstynenckich. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 25.OOOzl. Nr oferty 6 Data i miejsce zlozenia oferty Nazwa mozliwosci realizacji. u t\'m i zaplecze. kwalifikacje l5r. - Sekretariat I'rz^du Miejskiego w Opocznie, Opoczno, ul. Staromiejska 6 Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, ul. Rolna 5 i Ocena punktowa wspolpracy przedstawionej realizacji, wykazanych przez realizacj? Adresatami sa osoby z terenu gmin\. skierowane z Punktu Konsultacyjnego. Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. Komendy Powiatowej Policji. Sadu Rejonowego. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. jak rowniez wszvstkie inne osoby chcace skorzystac z porad. terapii, czy wziac udzial w imprezach okolicznosciowych organizowanych przez Stowarzyszenie. W ramach oferent przewiduje prowadzenie terapii dla osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych. propagowanie idei zdrowego st\u zycia w spolecznosci lokalnej. wyjazdy na mitingi i spotkania trzezwosciowe. organizacje forum trzezwosciowego oraz roznego rodziiju imprez okolicznosciowych. Cele jakie oferent pragnie osiagnac przy realizacji to przede wszystkim propagowanie idei trzezwego oraz zdrowego stylu zycia w spolecznosci lokalnej oraz motywowanie uczestnikow do wprowadzenia zmian w swoim zyciu. zwiekszenie ich poczucia pewnosci siebie oraz rozwini?cie umiejetnosci rozwiazywania biezgcych problemow bez si?gania po alkohol. Miejscem realizacji b?dzie siedziba ASKWP OPOKA". Oferent posiada wieloletnie, odpowiednia baz? Iokalowa oraz kadr? do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna 14

15 Karta Oceny do oferty nr 7 Zadanie II Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^pujq prohlemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej. a w szczegolnosci ochrony przed przemocq vi' rodzinie. 6. Organizacja obozu terapeutycznego dla osob uzaleznionych od alkoholu, osob wspoluzaleznionych oraz ich rodzin, tz^v. psychoterapia wyjazdowa. Planowana kwota dotacji na 2015r. wynosi 5.OOOzl. Nr oferty 7 Data i miejsce zlozenia ofertv Nazwa mozliwosci realizacji, i zaplecze. kwalifikacje r. - Sekretariat Urzedu Miejskiego w Opocznie, Opoczno, ul. Staromiejska 6 Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy OPOKA, Opoczno, ul. Rolna 5 i Ocena punktowa wspotpracy przedstawionej realizacji. wykazanych przez realizacje Zadanie skierowane jest do osob uzaleznionych od alkoholu. ucz^szczajacych na mityngi grupy AA, posiadajgcych rozne okresy abstynencji. Jego glownym celem jest wzmocnienie w/w osob w podjetej decyzji zycia w trzezwosci i utrzymywaniu calkowitej abstynencji. Psychoterapia bedzie miala forme warsztatow. terapii grupowej oraz indywidualnej. Oferent posiada wieloletnie oraz kadr? do realizacji powyzszego. Decyzja komisji: pozytywna 15

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~...

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... r...:\),. ~... \.-W".;'~..,,~~'.\'.c'.' v..p'. ~\a,\o~ ~\. UCH\VALA Nr V.H.l.~~./2007 RADY GMINY W LIPNIKU..", - z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... w sprawie Strategii Rozwiazywania lata 2007-2015 Problemów Spolecznych

Bardziej szczegółowo

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego PRIORYTET 2. DOSTOSOWYWANIE KWALIFIKACJI KADR DO ZMIENIAJA.CYCH SIE. POTRZEB RYNKU PRACY Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego Cel operacyjny 2.1. Zadanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy 87300 Brodnica, ul. Ustronie 2 b, tel./fax (056) 49 827 42, 49 849 33, email: sekretariat@mops.brodnica.pl SPIS TRESCI SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ Załącznik do Uchwały Nr II/15/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2014 r. LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ I. Wprowadzenie I PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

~J 1~Ll.Q;-r s roill u. BOP-lO OFERTA. OFERTA/OFERT,". WSPÓT,N A l-1

~J 1~Ll.Q;-r s roill u. BOP-lO OFERTA. OFERTA/OFERT,. WSPÓT,N A l-1 ~J 1~Ll.Q;-r s roill u LT 0 L~-5\'1lU( l] Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +48 91 4245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl GKS HUTNIK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 SPIS TREŚCI Rozdział I 1. Wprowadzenie...2 2. Instytucje działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Organizacji pozarządowej(-ych) / podmiotu (-ów), o którym (-ych)

Bardziej szczegółowo