Zalacznik do Uchwaly Nr XXXI/212/06 Rady Gminy Krzeszów z dnia 16 marca 2006 r. STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOLECZNYCH W GMINIE KRZESZÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalacznik do Uchwaly Nr XXXI/212/06 Rady Gminy Krzeszów z dnia 16 marca 2006 r. STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOLECZNYCH W GMINIE KRZESZÓW"

Transkrypt

1 Zalacznik do Uchwaly Nr XXXI/212/06 Rady Gminy Krzeszów z dnia 16 marca 2006 r. STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOLECZNYCH W GMINIE KRZESZÓW KRZESZÓW

2 SPIS TRESCI WSTEP I. PROCEDURA TWORZENIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOLECZNYCH Podstawa opracowania i metodyka pracy nad strategia Podstawa prawna systemu pomocy spolecznej w Polsce Konstytucja Ustawa o pomocy spolecznej Ustawy regulujace system pomocy spolecznej Podstawy prawne w zakresie planowania polityki spolecznej w Unii Europejskiej Dokumenty programowe II. CHARAKTERYSTYKA GMINY KRZESZÓW Polozenie geograficzne i powierzchnia Ludnosc Srodowisko przyrodnicze Turystyka Infrastruktura techniczna Sytuacja gospodarcza Strefa spoleczna III. DIAGNOZA PROBLEMÓW POMOCY SPOLECZNEJ Ubóstwo Bezdomnosc Bezrobocie Niepelnosprawnosc Dlugotrwala choroba Przemoc w rodzinie Potrzeba ochrony macierzynstwa lub wielodzietnosci oraz bezradnosc w sprawach opiekunczo-wychowawczych Alkoholizm i narkomania Przestepczosc Osoby starsze

3 IV. IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW SPOLECZNYCH NA TERENIE GMINY KRZESZÓW V. ANALIZA SWOT VI. ZASOBY UMOZLIWIAJACE ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW SPOLECZNYCH VII. MISJA I WIZJA VIII. CELE GLÓWNE I OPERACYJNE GMINNEJ STRATEGII ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOLECZNYCH IX. CELE STRATEGICZNE, PRIORYTETY I DZIALANIA X. ZASADY REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOLECZNYCH XI. MONITORING I WSKAZNIKI EFEKTYWNOSCI XII. UWAGI KONCOWE

4 SPIS TABEL Tabela 1 Struktura ludnosci na terenie Gminy Krzeszów Tabela 2 Ludnosc Gminy Krzeszów w podziale na solectwa Tabela 3 Gestosc zaludnienia terenu powiatu i Gminy w latach Tabela 4 Typy rodzin na terenie Gminy Krzeszów Tabela 5 Struktura wyksztalcenia ludnosci w wieku 13 lat i wiecej wedlug poziomu wyksztalcenia, plci i grup wieku Tabela 6 Podstawowe wskazniki rynku pracy w zaleznosci od wyksztalcenia Tabela 7 Liczba przedsiebiorstw w Gminie Krzeszów w latach Tabela Zestawienia ludnosci w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym z terenu województwa, powiatu i gminy Tabela 9 Ruch naturalny ludnosci w gminie Krzeszów w latach Tabela 10 Powierzchnia Gminy i udzial glównych uzytków Tabela 11 Struktura uzytków rolnych w gminie Krzeszów Tabela 12 Niektóre mierniki w zakresie warunków mieszkaniowych ludnosci rok Tabela 13 Liczba uczniów w poszczególnych szkolach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Krzeszów Tabela 14 Srodki wydatkowane na pomoc spoleczna w latach Tabela 15 Liczba rodzin i osób objetych pomoca spoleczna w stosunku do ogólu rodzin i mieszkanców gminy w latach Tabela 16 Typy rodzin objete pomoca w latach Tabela 17 Powody przyznania pomocy w latach Tabela 18 Formy udzielonej przez OPS pomocy w latach Tabela 19 Liczba rodzin korzystajacych z pomocy OPS z powodu ubóstwa w latach Tabela 20 Warunki mieszkaniowe w rodzinach osób, którym przyznano decyzja swiadczenia z pomocy spolecznej Tabela 21 Wyposazenie mieszkan Tabela 22 Ilosc pomieszczen Tabela 23 Stopa bezrobocia rejestrowanego Polski, Województwa Podkarpackiego, Powiatu Nizanskiego Tabela 24 Zestawienie liczby bezrobotnych z terenu Gminy Krzeszów zarejestrowanych w PUP w Nisku w latach Tabela 25 Bezrobotni wg miejscowosci z terenu gminy Krzeszów

5 Tabela 26 Struktura wiekowa bezrobotnych na terenie gminy Krzeszów w roku Tabela 27 Liczba osób bezrobotnych niepelnosprawnych na terenie Gminy Krzeszów w latach zarejestrowanych w PUP Tabela 28 Liczba rodzin korzystajacych z pomocy spolecznej na tle wszystkich rodzin objetych pomoca w latach Tabela 29 Zjawisko bezrobocia w rodzinach osób bezrobotnych korzystajacych z pomocy spolecznej Tabela 30 Okresy pozostawania osób bezrobotnych bez prawa do zasilku dla bezrobotnych Tabela 31 Osoby niepelnosprawne wedlug ekonomicznych grup wieku, poziomu wyksztalcenia oraz aktywnosci ekonomicznej w Gminie Krzeszów Tabela 32 Liczba rodzin objetych pomoca z powodu niepelnosprawnosci na tle wszystkich rodzin korzystajacych z pomocy w latach Tabela 33 Liczba rodzin korzystajacych z pomocy OPS z powodu dlugotrwalej choroby w latach Tabela 34 Liczba osób korzystajacych z pomocy w formie uslug opiekunczych w latach Tabela 35 Rodziny objete pomoca z powodu wielodzietnosci i ochrona macierzynstwa na tle wszystkich rodzin korzystajacych z pomocy w latach Tabela 36 Liczba rodzin korzystajacych z pomocy OPS Krzeszów z powodu bezradnosci w sprawach opiekunczo wychowawczych Tabela 37 Rodziny objete pomoca z powodu naduzywania alkoholu na tle wszystkich rodzin korzystajacych z pomocy spolecznej w latach Tabela 38 Wielkosc srodków przeznaczonych na profilaktyke i rozwiazywanie problemów alkoholowych w gminie w latach Tabela 39 Przestepczosc na terenie gminy w latach

6 SPIS WYKRESÓW Wykres 1 Rodziny z dziecmi na utrzymaniu do lat 24 w Gminie Krzeszów Wykres 2 Struktura i liczebnosc poszczególnych grup wiekowych w Gminie Krzeszów Wykres 3 Udzial kazdego z sektorów w gospodarce Gminy Wykres 4 Wysokosc wydatków na swiadczenia z pomocy spolecznej w zlotych w latach Wykres 5 Liczba rodzin korzystajacych z pomocy spolecznej w stosunku do ogólnej liczby rodzin na terenie gminy w latach Wykres 6 Osoby w rodzinach korzystajacych z pomocy spolecznej w 2004 r. na tle spolecznosci Gminy Krzeszów Wykres 7 Liczba rodzin korzystajacych z pomocy OPS w latach wedlug najczestszej przyczyny przyznania pomocy Wykres 8 Formy udzielonej przez OPS pomocy w l Wykres 9 Liczba rodzin objetych pomoca w latach z powodu ubóstwa Wykres 10 Stopa bezrobocia- kraj, województwo, powiat Wykres 11 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z prawem i bez prawa do zasilku w latach na terenie Gminy Krzeszów Wykres 12 Bezrobotni wedlug wieku Wykres 13 Bezdomni niepelnosprawni Wykres 14 Liczba rodzin korzystajacych z pomocy spolecznej z powodu bezrobocia na tle wszystkich rodzin korzystajacych z pomocy spolecznej w latach Wykres 15 Struktura rodzin objetych pomoca finansowa z powodu bezrobocia na tle wszystkich rodzin objetych pomoca w 2005 roku Wykres 16 Osoby niepelnosprawne w gminie Krzeszów rok Wykres 17 Liczba rodzina objetych pomoca z tytulu niepelnosprawnosci na tle ogólnej liczby rodzin korzystajacych z pomocy spolecznej w latach Wykres 18 Liczba rodzin korzystajacych z pomocy OPS z powodu dlugotrwalej choroby na tle wszystkich rodzin objetych pomoca w latach Wykres 19 Liczba osób korzystajacych z pomocy w latach w formie uslug opiekunczych Wykres 20 Rodziny objete pomoca z tytulu ochrony macierzynstwa i 6

7 wielodzietnosci na tle wszystkich rodzin korzystajacych z pomocy spolecznej w latach Wykres 21 Liczba rodzin korzystajacych z pomocy spolecznej z powodu bezradnosci w sprawach opiekunczo-wychowawczych Wykres 22 Rodziny objete pomoca z powodu naduzywania alkoholu na tle wszystkich rodzin korzystajacych z pomocy w latach Wykres 23 Przestepczosc na terenie gminy rok Wykres 24 Osoby starsze na tle populacji Krzeszowa

8 WSTEP W pracach nad Gminna Strategia Rozwiazywania Problemów Spolecznych zalozono, ze powinna ona okreslac zadania gminy w zakresie rozwiazywania problemów spolecznych i byc kompatybilna ze Strategia Rozwoju Gminy Krzeszów, jak równiez uwzgledniac nowe zadania z zakresu polityki spolecznej, wynikajace z polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ma ona stanowic podstawe do realizacji wzglednie trwalych wzorców interwencji spolecznych podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk wystepujacych w obrebie danej spolecznosci), które oceniane sa negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególnosci dzialania publicznych i prywatnych instytucji rozwiazujacych kwestie spoleczne podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez poszczególne kategorie osób i rodzin. W strategii rozwiazywania problemów spolecznych chodzi przede wszystkim o stworzenie takiego kompleksowego systemu dzialan instytucji pomocowych i spolecznosci lokalnej, aby doprowadzic do porozumienia i wspóldzialania w rozwiazywaniu trudnych problemów i powstrzymac pojawianie sie nowych obszarów problemowych oraz by kazdy mieszkaniec, który znajdzie sie w trudnej sytuacji zyciowej mial szanse trafic w takie miejsce, gdzie udzielona zostanie mu wszechstronna pomoc, a systemowe podejscie da mu szanse na reintegracje spoleczna czy zawodowa. Zintegrowane podejscie do problemów spolecznych zaprezentowane w przedmiotowej Strategii, pozwala na przyjecie nowych rozwiazan w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk. Realizacja zadan postawionych przed pomoca spoleczna (zarówno na poziomie spolecznosci lokalnej,jak i na poziomie rodziny i jednostki) a takze koniecznosc wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga profesjonalnego i systemowego diagnozowania problemów spolecznych w skali gminy. Rozwiazania przyjete w strategii wymagaja przede wszystkim wspólpracy z róznymi instytucjami i organizacjami pozarzadowymi zajmujacymi sie pomoca spoleczna oraz instytucjami dzialajacymi w szerszym obszarze polityki spolecznej takimi jak: oswiata sluzba zdrowia, sadownictwo, rozbudowy infrastruktury w zakresie likwidacji barier architektonicznych oraz zwiekszenia kadry specjalistów i doskonalenia pracy socjalnej, gdyz sukces dzialan pomocy spolecznej zalezy glównie od profesjonalizmu osób realizujacych te zadania. W ujeciu strategicznym pomoc spoleczna,nie koncentruje sie wylacznie na udzielaniu wsparcia materialnego potrzebujacym. W ramach wypracowanej 8

9 strategii przyjeto nowoczesne podejscie do tak waznej sfery jaka jest problematyka spoleczna nastawiona na: wzmocnienie postaw aktywnych, wdrozenie modelu pomocy zintegrowanej, scisle powiazanie instytucji i organizacji spolecznych W modelu strategicznym pomocy spolecznej istotna role odgrywa system wsparcia psychologicznego, umocnienie postaw aktywnych w kazdej sferze obszaru spolecznego i problemów indywidualnych, poradnictwo prawne, pedagogiczne i wyspecjalizowanej pracy socjalnej polaczonej ze stymulowaniem postaw progospodarczych wsród spolecznosci lokalnej. Problemy spoleczne nie sa cecha pojedynczych osób, ale calych srodowisk, grup spolecznych i takie postrzeganie zjawisk, pozwala na strategiczne rozwiazania spoleczne na poziomie lokalnym. Systemowe podejscie daje szanse na rozwiazania strukturalne i skuteczne wylaczenie osób z systemu pomocy spolecznej w wyniku ich reintegracji spolecznej i zawodowej. Strategia jest dokumentem otwartym, podlegajacym ewaluacji i monitoringowi. Dokument ten stanowi informacje dla decydentów naszej gminy o wystepujacych problemach spolecznych oraz deficytach w tym zakresie. Winien umozliwic wybór priorytetów i wlasciwy podzial srodków budzetowych na realizacje zadan z zakresu polityki spolecznej. Integralna czesc strategii stanowi program profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzialaniu narkomani na rok 2006 w gminie Krzeszów, który corocznie bedzie opracowywany a nastepnie uchwalany przez Rade Gminy. 9

10 I. PROCEDURA TWORZENIA GMINEJ STRATEGII ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOLECZNYCH 1.1. Podstawa opracowania i metodyka pracy nad strategia Koniecznosc opracowania Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Spolecznych wynika wprost z art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy spolecznej. Do zadan wlasnych gminy o charakterze obowiazkowym nalezy: 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiazywania problemów spolecznych ze szczególnym uwzglednieniem programów pomocy spolecznej, profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin grup szczególnego ryzyka Prace nad Strategia prowadzone byly przez Zespól powolany do opracowania Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Spolecznych Zarzadzeniem Nr 131/04 Wójta Gminy w Krzeszów z dnia 28 grudnia 2004r. W ramach zespolu dzialaly trzy grupy: 1/ do spraw osób starszych i niepelnosprawnych w skladzie: Przewodniczaca Kola Emerytów, Rencistów i Inwalidów Irena Gloc, Pielegniarka srodowiskowa GP ZOZ w Krzeszowie Barbara Harasiuk Pielegniarka srodowiskowa GP ZOZ Krzeszów - Iwona Ciryt Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej Maria Szewczyk 2/ do spraw osób i rodzin z problemem alkoholowym i innym oraz dzieci i mlodziezy w skladzie: Pracownik Urzedu Gminy Krzeszów Mieczyslawa Koszalka Pracownik Urzedu Gminy Krzeszów Tomasz Wróbel Higienistka Szkolna GP ZOZ Krzeszów Anna Fusiarz Pedagog Szkolny Agnieszka Fusiarz Dyrektor GOK Elzbieta Sawicka, Pracownik socjalny OPS Krzeszów Urszula Golec, 3/ do spraw osób i rodzin bezrobotnych Czlonek Komisji ZOsK i KF Rady Gminy Krzeszów Marian Grab Pracownik Urzedu Gminy Tomasz Wróbel Soltys Irena Serafin Pracownik socjalny OPS Krzeszów Halina Krupa. 10

11 Diagnoza problemów spolecznych wystepujacych na terenie Gminy Krzeszów zostala sporzadzona w oparciu o dane bedace w posiadaniu Osrodka Pomocy Spolecznej uzyskane w wyniku biezacej jego dzialalnosci, dane uzyskane z Wojewódzkiego Urzedu Statystycznego, Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci i Mieszkanców z 2002r, Powiatowego Urzedu Pracy, Komendy Policji w Krzeszowie, Urzedu Gminy i innych instytucji wspólpracujacych z OPS. W opracowaniu Strategii wykorzystano równiez informacje pochodzace z badan wlasnych, przeprowadzonych przez pracowników socjalnych w formie anonimowych indywidualnych ankiet Na podstawie diagnozy sytuacji spolecznej okreslona zostala lista problemów a nastepnie zespól programowy wylonil obszary problemowe. Do najistotniejszych zaliczono ubóstwo i bezrobocie W oparciu o diagnoze sytuacji spolecznej opracowana zostala wersja robocza Strategii. która nastepnie zostala poddana konsultacjom. Przygotowany dokument okresla racjonalizacje lokalnej polityki spolecznej oraz wskazuje obszary, które w najblizszym czasie powinny stac sie przedmiotem troski ze strony wladz lokalnych. 11

12 1.2. Podstawa prawna systemu pomocy spolecznej w Polsce Konstytucja- /Dz.U.Nr 78 poz.483 z 1997 r./ Art.67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi obywatel ma prawo do zabezpieczenia spolecznego w razie niezdolnosci do pracy ze wzgledu na chorobe lub inwalidztwo oraz po osiagnieciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia okresla ustawa. Obywatel pozostajacy bez pracy nie z wlasnej woli ma prawo do zabezpieczenia spolecznego,którego zakres i formy okresla ustawa. Konstytucja RP naklada równiez na wladze publiczne obowiazek szczególnej troski o rodzine i dziecko( art.18,71,72). Art.18 Konstytucji zawiera zasade ochrony rodziny, macierzynstwa i rodzicielstwa.art.71 ust.1 stanowi iz panstwo w swojej polityce spolecznej i gospodarczej uwzglednia dobro rodziny.rodziny znajdujace sie w trudnej sytuacji materialnej i spolecznej, zwlaszcza wielodzietne i niepelne, maja prawo do szczególnej pomocy wladz publicznych. Natomiast art.72 zawiera zasade ochrony praw dziecka, w tym prawo dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej do opieki i pomocy wladz publicznych Ustawa o pomocy spolecznej /Dz. U. Nr 64 poz.593 z 2004r/ Ustawa ta reguluje polski system pomocy spolecznej. Pomoc spoleczna jest instytucja polityki spolecznej panstwa i ingeruje wtedy, gdy rodzina lub osoba nie jest wstanie wlasnymi silami przezwyciezyc swoich trudnych sytuacji zyciowych. Misja pomocy spolecznej jest usamodzielnienie osób i rodzin, a w szczególnosci umozliwienie im przezwyciezenia trudnych sytuacji zyciowych, czego-wykorzystujac wlasne srodki mozliwosci i uprawnienia nie sa w stanie sami dokonac. Pomoc spoleczna organizuja organy administracji rzadowej i samorzadowej, wspólpracuja w tym zakresie organizacjami spolecznymi, kosciolami, fundacjami i stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Celem pomocy spolecznej jest: 1. Zaspokajanie niezbednych potrzeb zyciowych osób i rodzin tzn. umozliwienie im bytowania w warunkach odpowiadajacych godnosci czlowieka. 2. Integracja ze srodowiskiem. 3. Zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji zyciowych. 12

13 Cele te realizowane sa przez udzielania pomocy materialnej w róznej formie oraz swiadczenie pracy socjalnej. Z pomocy niematerialnej moze korzystac kazda osoba, która zglosi sie do OPS. Z pomocy materialnej moga skorzystac natomiast osoby, które posiadaja dochody nie przekraczajace okreslonego progu i jednoczesnie znajduja sie w trudnej sytuacjo zyciowej wymienionej w ustawie. Od 1 maja 2004 r weszla w zycie nowa ustawa o pomocy spolecznej zastepujac ustawe o pomocy spolecznej z dnia 29 listopada 1990 r. Czesc swiadczen,które do konca kwietnia 2004 r wyplacane byly na mocy starej ustawy, nie znalazlo sie juz w nowej regulacji. Nie oznacza to,ze te formy pomocy zostaly zlikwidowane. Od 1 maja 2004r sa one przyznawane na mocy ustawy o swiadczeniach rodzinnych. W wielu gminach w Polsce wyplata i przyznawaniem swiadczen rodzinnych zajmuja sie Osrodki Pomocy Spolecznej. Zmieniaja sie wiec zasady i kryteria udzielania wsparcia, ale czesc swiadczeniobiorców zwraca sie o pomoc w to samo miejsce co w poprzednim okresie Ustawy regulujace system zabezpieczenia spolecznego Ustawa o swiadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2003 r Nr 228 poz. 225 z pózn.zm. / Ustawa wprowadza nowy system poza ubezpieczeniowych swiadczen spolecznych, który oddziela swiadczenia dla rodziny od swiadczen z pomocy spolecznej. Wszystkie one finansowane sa z budzetu panstwa i maja charakter obligatoryjny. Zamiast dotychczasowego katalogu swiadczen dla rodziny ustanowiono jeden zasilek rodzinny wraz z dodatkami, które zastepuja dotychczasowe zasilki wychowawcze, rodzinne i pielegnacyjne oraz wyplacane ze srodków pomocy spolecznej jednorazowe zasilki macierzynskie, gwarantowane zasilki okresowe, zasilki stale. Adresatami tej ustawy sa rodziny, w których miesieczny dochód na osobe w rodzinie nie przekracza 504,00 zl i podobnie jak ustawa o pomocy spolecznej stanowi narzedzie przeciwdzialania ubóstwu. Ustawa o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 / Ustawa wprowadza kompleksowe rozwiazania dotyczace podstawowych dziedzin dzialalnosci organizacji pozarzadowych w Polsce. Wprowadza nowy model wspólpracy organizacji pozarzadowych z organami administracji publicznej, który polega m. innymi na nalozeniu obowiazku na 13

14 jednostki samorzadu terytorialnego wspóldzialania z organizacjami pozarzadowymi. Okresla ona : - zasady prowadzenia dzialalnosci pozytku publicznego odplatnej i nieodplatnej - warunki uzyskania przez organizacje pozarzadowe statusu organizacji pozytku publicznego oraz skutki z tym zwiazane - nadzór nad prowadzeniem dzialalnosci pozytku publicznego - wolontariat Ustawa o zatrudnieniu socjalnym -/Dz. U. z 2003r Nr 122 poz z pózn.zm./ Ustawa o zatrudnieniu socjalnym ma zastosowanie przede wszystkim do osób zagrozonych wykluczeniem spolecznym,korzystajacych dlugotrwale ze swiadczen pomocy spolecznej, osób które mimo podejmowanych wysilków nie sa wstanie przezwyciezyc trudnych sytuacji zyciowych,znalezc zatrudnienia i usamodzielnic sie. Sa to grupy szczególnego ryzyka tj. uchodzcy z problemami z integracja,alkoholicy i narkomani poddajacy sie procesowi leczenia, osoby chore psychicznie, bezdomni byli wiezniowie, mlodziez wychowujaca sie w placówkach opiekunczo wychowawczych i rodzinach zastepczych, osoby dlugotrwale bezrobotne które utracily prawo do zasilku dla bezrobotnych. Ustawa stwarza szanse na powrót do spoleczenstwa w/w grupom osób, które z róznych przyczyn znalazly sie na marginesie zycia spolecznego. Wychodzi naprzeciw postulatom organizacji pozarzadowych, które oczekuja od panstwa wiekszego zaangazowania w aktywizacje i edukacje srodowisk dotknietych dlugotrwalym bezrobociem. Tworzy nowa jakosc organizacji spoleczenstwa obywatelskiego, poniewaz zrównuje instytucje publiczne i organizacje pozarzadowe w tworzeniu nowej formuly zatrudnienia. Ustawa kladzie nacisk na edukacje i aktywizacje srodowisk marginalnych zawodowo i spolecznie, a takze wspieranie zatrudnienia dla tych grup. Tym osobom ustawa oferuje zatrudnienie socjalne,rozumiane jako uczestnictwo w inkubatorach spolecznych - Centrach Integracji Spolecznej - lub jako wspierane zatrudnienie socjalne u przedsiebiorców, w Centrach Integracji Spolecznej, Klubach, badz w ramach wlasnej dzialalnosci gospodarczej w formie spóldzielni. Uczestnicy zajec w Centrum moga w nich przebywac do 1,5 roku i otrzymywac wynagrodzenie za wykonywana prace w wysokosci zasilku dla bezrobotnych z PUP. Zadaniem centrów i klubów jest równiez ksztalcenie umiejetnosci zawodowych, przyuczenie do pelnienia ról spolecznych, nauka 14

15 planowania zycia i samodzielnosci zyciowej, racjonalnego gospodarowania finansami. Ustawa przewiduje tez wsparcie zatrudniania osób które ulegly wykluczeniu spolecznemu poprzez kierowanie danej osoby przez Powiatowy Urzad Pracy do przedsiebiorców. Pracodawca ma obowiazek zatrudnienia danej osoby przez okres do 18 miesiecy, zas PUP do refundowania ze srodków Funduszu Pracy czesci wynagrodzenia przez pierwsze 12 miesiecy. Konsekwencja tych dzialan ma byc przygotowanie sie tych osób do wejscia na rynek pracy, pozyskiwania zatrudnienia, a w innych przypadkach powrót do czynnego zycia zawodowego i spolecznego. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. z 2004 r Nr 99 poz.101 / Przyczyna powstanie i uchwalenia ustawy, która weszla w zycie od 1 czerwca 2004 r i zastapila ustawe o przeciwdzialaniu bezrobociu byla duza liczba bezrobotnych oraz pobierajacych zasilki i swiadczenia przedemerytalne, jak równiez duzy wysilek finansowy panstwa, przy niskiej efektywnosci wykorzystania srodków spowodowal sytuacje wymagajaca uelastycznienia wydatków budzetowych i zwiekszenia bezpieczenstwa socjalnego. Rola gmin ze wzgledu na bliskosc do obywatela oraz istniejacy i funkcjonujacy system pomocy spolecznej sa nastepujace zadania: - wzmocnienie uslug prozatrudnieniowych w ramach systemu pomocy spolecznej, - aktywizacja zawodowa osób zagrozonych wykluczeniem spolecznym - zapewnienie dostepu do informacji o mozliwosci podjecia zatrudnienia - zapewnienie informacji obywatelskiej o uslugach sluzb spolecznych. Aktywizacja zawodowa osób zagrozonych wykluczeniem spolecznym moze byc realizowana w ramach pracy socjalnej poprzez: - zatrudnienie socjalne- uregulowane ustawa o zatrudnieniu socjalnym - umozliwienie osrodkom pomocy spolecznej w wiekszym niz dotychczas stopniu wykorzystania instrumentu robót publicznych, jako elementu zatrudnienia socjalnego, które beda zapewniac krótkookresowe (do 3 miesiecy ) prace aktywizujace osoby w najtrudniejszej sytuacji. Istotnym problemem jest doprowadzenie do zintegrowania dzialan róznych sluzb spolecznych na tym samym szczeblu samorzadowym, jak równiez skoordynowanie dzialan pomiedzy poszczególnymi szczeblami samorzadu 15

16 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego -/Dz. U. z 1994r Nr 111 poz.535 z pózn. zm./ Wedlug ustawy ochrone zdrowia psychicznego zapewniaja organy administracji rzadowej i samorzadowej oraz instytucje do tego powolane. Ustawa przewiduje, ze w dzialaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego moga uczestniczyc stowarzyszenia i inne organizacje spoleczne, fundacje, samorzady zawodowe, Koscioly i inne zwiazki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a takze osoby fizyczne i prawne. W swietle ustawy ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególnosci na: Promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, Zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnej dostepnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbednych do zycia w srodowisku rodzinnym i spolecznym, Ksztaltowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, wlasciwych postaw spolecznych, a zwlaszcza zrozumienia, tolerancji zyczliwosci, a takze przeciwdzialaniu ich dyskryminacji. Ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 1982 r Nr 35 poz.230 z pózn.zm./ Rozwiazywanie problemów alkoholowych zaklada iz wiekszosc kompetencji i srodków finansowych jest zlokalizowana na poziomie samorzadów gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi uzyskaly kompetencje do rozwiazywania problemów alkoholowych w spolecznosciach lokalnych. Art.4 ust.1 ustawy stanowi: prowadzenie dzialan zwiazanych z profilaktyka i rozwiazywaniem problemów alkoholowych oraz integracja osób uzaleznionych od alkoholu nalezy do zadan gminy. Jak z tego wynika organy jednostek samorzadu gminnego sa obowiazane do podejmowania dzialan zmierzajacych do ograniczenia spozycia alkoholu, oraz zmiany struktury spozycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsiewziec majacych na celu zmiane obyczajów w zakresie sposobu spozywania tych napojów, dzialania na rzecz trzezwosci w miejscu pracy, przeciwdzialania powstawaniu i usuwaniu nastepstw naduzywania alkoholu, a takze wspierania dzialalnosci w tym zakresie organizacji spolecznych oraz zakladów pracy. 16

17 Ustawa o samorzadzie gminnym -/Dz. U. z 1990r. Nr 142 poz z pózn. zm./ Ustawa naklada na samorzady obowiazek zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. 1. Zadania wlasne gminy w tym zakresie obejmuja sprawy: 1/ ladu przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony srodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2/ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3/ wodociagów i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania scieków komunalnych,utrzymania czystosci i porzadku oraz urzadzen sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczna i cieplna oraz gaz, 4/ lokalnego transportu zbiorowego, 5/ ochrony zdrowia, 6/ pomocy spolecznej, w tym osrodków i zakladów opiekunczych, 7/ gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8/ edukacji publicznej, 9/ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 10/ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzadzen sportowych, 11/ targowisk i hal targowych, 12/ zieleni gminnej i zadrzewien, 13/ cmentarzy gminnych, 14/ porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli oraz ochrony przeciwpozarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposazenia 15/ utrzymania gminnych obiektów i urzadzen uzytecznosci publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16/ polityki parorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciazy opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17/ wspierania i upowszechniania idei samorzadowej, 18/ promocji gminy, 19/ wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi, 20/ wspólpracy ze spolecznosciami lokalnymi i regionalnymi innych panstw, 2. Ustawy okreslaja które zadania gminy maja charakter obowiazkowy. 3. Przekazanie gminie w drodze ustawy, nowych zadan wlasnych wymaga zapewnienia koniecznych srodków finansowych na ich realizacje w postaci zwiekszonych dochodów wlasnych gminy lub subwencji. Oprócz w/w aktów prawnych przy realizacji strategii moze zachodzic potrzeba odwolania sie równiez do ustaw i aktów wykonawczych z zakresu ochrony zdrowia,oswiaty i edukacji publicznej,budownictwa socjalnego.

18 1.3 Podstawy prawne w zakresie planowania polityki spolecznej w Unii Europejskiej W zakresie polityki strukturalnej i Europejskiego Funduszu Spolecznego istnieja regulacje podejmowane przez Rade, Parlament i Komisje Europejska oraz polityki spolecznej i wsparcia spolecznego. 1. Rozporzadzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999r wprowadzajace ogólne przepisy dotyczace Funduszy Strukturalnych(1260/99 WE) 2. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 czerwca 1999r w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1783/99 WE) 3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999r w sprawie Europejskiego Funduszu Spolecznego (1784/99 WE) 4. Rozporzadzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999r dotyczace koordynacji pomocy w ramach strategii przed akcesyjnej dla krajów ubiegajacych sie o czlonkostwo w Unii Europejskiej oraz zmieniajace rozporzadzenie 3906/89 EWG( 1266/99) 5. Rozporzadzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999r ustanawiajace Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (1267/1999 WE/ 18

19 1.4. Dokumenty programowe. Cele polityki integracji spolecznej w Polsce wynikaja przede wszystkim z priorytetów okreslonych w przyjetej w czerwcu 2004 r. Narodowej Strategii Integracji Spolecznej. Cele polityki integracji spolecznej w Polsce wynikaja równiez z celów w zakresie zwalczania ubóstwa i wykluczenia spolecznego przyjetych w grudniu 2000 r. przez Rade Europejska w Nicei. Polska w pelni zaakceptowala ich zasadnosc, co zostalo oficjalnie potwierdzone przez przyjecie w grudniu Wspólnego Memorandum Polski i Unii Europejskiej o Integracji Spolecznej. Zarówno Krajowy Plan Dzialania na rzecz Integracji Spolecznej, jak i Wspólne Memorandum sa elementami realizacji Strategii Lizbonskiej, która zostala przyjeta przez pietnascie krajów czlonkowskich w marcu 2000 roku. Polskie priorytety wpisuja sie takze w podstawowe zalozenia Zrewidowanej Strategii Spójnosci Rady Europy, której inauguracja odbyla sie w lipcu 2004 r. w Warszawie. Jednym z tych zalozen jest budowanie integracji i spójnosci spolecznej w oparciu o prawa czlowieka, a zwlaszcza te prawa, które zostaly zawarte w Zrewidowanej Europejskiej Karcie Spolecznej. Priorytety Narodowej Strategii Integracji Spolecznej stworzone zostaly z perspektywa ich realizacji do 2010 r. Priorytety zawarte w NSIS sa nastepujace: W zakresie prawa do edukacji : wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, poprawa jakosci ksztalcenia na poziomie gimnazjalnym i srednim, upowszechnienie ksztalcenia na poziomie wyzszym i jego lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnosciowego dzieci. W zakresie prawa do zabezpieczenia socjalnego: radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego,którego poziom jest obecnie nieakceptowany i wymaga podjecia zdecydowanych dzialan, ograniczenie tendencji wzrostowych rozwarstwienia dochodów aby róznice te nie odbiegaly od przecietego poziomu w krajach UE. 19

20 W zakresie rynku pracy: Jedna z przyczyn ubóstwa i wykluczenia spolecznego w Polsce jest bezrobocie. Dlatego w Narodowej Strategii Integracji Spolecznej cztery z dwudziestu priorytetów odnosza sie do tej sfery dzialan dotyczacych realizacji prawa do pracy: ograniczenie bezrobocia dlugookresowego, zmniejszenie bezrobocia mlodziezy, zwiekszenie poziomu zatrudnienia wsród niepelnosprawnych, zwiekszenie liczby uczestników aktywnej polityki rynku pracy, upowszechnienie ksztalcenia ustawicznego. W zakresie realizacji prawa do ochrony zdrowia: wydluzenie przecietego dalszego trwania zycia w sprawnosci, upowszechnienie dostepu do swiadczen opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych, zwiekszenie zakresu objecia kobiet i dzieci programami zdrowia publicznego. W zakresie realizacji innych praw spolecznych: zwiekszenie dostepu do lokali (mieszkan) dla grup najbardziej zagrozonych bezdomnoscia, zapewnienie lepszego dostepu do pracowników socjalnych, rozwiniecie pomocy srodowiskowej w zakresie zwiekszenia liczby osób objetej jej uslugami, zwiekszenie zaangazowania obywateli w zakresie dzialalnosci spolecznej, realizacja Narodowej Strategii Integracji Spolecznej przez samorzady terytorialne, zwiekszenie dostepu do integracji obywatelskiej w zakresie poradnictwa. Krajowy Plan Dzialania na rzecz Integracji Spolecznej to dokument uwzgledniajacy najpilniejsze priorytety których realizacja ma nastapic w latach Glówne kierunki dzialania i priorytety okreslone w Krajowym Planie dzialania to: budowa sieci bezpieczenstwa socjalnego i przeciwdzialanie ubóstwu i wykluczeniu spolecznemu dzialania edukacyjne, socjalne i zdrowotne zapobiegajace wykluczeniu oraz wspierajace grupy zagrozone w dzialaniach umozliwiajacych równy strat dzieci i mlodziezy, realizacje prawa do pracy dla kazdego,w tym szczególnie dla grup podwyzszonego ryzyka na rynku pracy poprzez odpowiednia polityke makroekonomiczna i polityke zatrudnienia, rozwój systemu instytucjonalnego z jasnym podzialem odpowiedzialnosci instytucji rzadowych i samorzadowych,otwierajacego jednoczesnie 20

Sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny ~.tj.

Sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny ~.tj. Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spoleczn j 77-430 KRAJENKA, ul Ks. Oomansklego 22.::.!t:L 672639086, tel/fax 6726380 81 Ht.:gon 004611479 * NIP 767-14-49-009 Sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu wspierania

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku Zarzadzenie nr 0050.133.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie ogloszenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarzadowymi oraz podmiotami,

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r.

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Wojciechowice na lata 2009-2010. Dzialajac na

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU w OLAWIE

RADA POWIATU w OLAWIE RADA POWIATU w OLAWIE Uchwala Nr XL VII/282/2006 Rady Powiatu w Olawie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzedowi Pracy w Olawie. Dzialajac na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i,

Bardziej szczegółowo

Spoleczne aspekty rewitalizacji w kontekscie Europejskiego Funduszu Spolecznego 2014-2020. Kraków, 5 czerwca 2014 r.

Spoleczne aspekty rewitalizacji w kontekscie Europejskiego Funduszu Spolecznego 2014-2020. Kraków, 5 czerwca 2014 r. Spoleczne aspekty rewitalizacji w kontekscie Europejskiego Funduszu Spolecznego 2014-2020 Kraków, 5 czerwca 2014 r. 1 rewitalizacja Wymiar spoleczny Wymiar gospodarczy Wymiar infrastrukturalny Oddzialywanie

Bardziej szczegółowo

1\' V\ ~!.\,~ \, \ Or.IX /10. Pani Malgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku

1\' V\ ~!.\,~ \, \ Or.IX /10. Pani Malgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku Klobuck, dnia 2 lipca 201 Or. Or.X.0047-8/10 l Pani Malgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku v W zalaczeniu przedkladam uchwale: 1. Nr 274/XXXV/2010 Rady Powiatu w Klobucku z dnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

u c h wal a s i e, co nastepuje :

u c h wal a s i e, co nastepuje : . Uchwala Nr... Rady Gminy Cewice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: nadania statutu Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Cewicach. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXVIII/321/06 RADY POWIATU W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM. z dnia 08 czerwca 2006r.

UCHWALA NR XXXVIII/321/06 RADY POWIATU W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM. z dnia 08 czerwca 2006r. UCHWALA NR XXXVIII/321/06 RADY POWIATU W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM z dnia 08 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Ostrowcu Swietokrzyskim Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2009 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2009 rok - Zalacznik do uchwaly Nr XX/9112008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008 GMNNY PROGRAM PRZECWDZALANA NARKOMAN na 2009 rok Sypniewo 2009r. Wstep Narkomania, czyli uzaleznienie od narkotyków (srodków

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok

Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok \ Zalacznik do Uchwaly Nr XI/60/20 11 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Przeciwdzialania na 2012 rok Narkomanii W polskiej tradycji alkoholizm i narkomania traktowane sa jako

Bardziej szczegółowo

z dnia 4 lipca 2006 roku

z dnia 4 lipca 2006 roku "o UCHWALA Nr LX/563/06 Rady Miejskiej w Sochaczewie.;" z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Sochaczewie,.r ~. ""'-./ Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice. z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r.

Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice. z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r. Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

02. UWARUNKOWANIA TERENOWE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

02. UWARUNKOWANIA TERENOWE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA W-416.III.02 1/9 02. UWARUNKOWANIA TERENOWE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Spis tresci: 4.1 Tereny rozwojowe...2 4.2 Tereny rozwojowe o znaczeniu ponad lokalnych oraz glówne tereny rozwojowe gmin...4 4.3 Obszary

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXIX/30S/2013. Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania na rok 2013

Uchwala Nr XXXIX/30S/2013. Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania na rok 2013 RADA GMINY Fredropol Uchwala Nr XXXIX/30S/2013 Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania na rok 2013 Narkomanii Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 1

Objasnienia do tabeli Nr 1 Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów

Układ wykonawczy dochodów Strona 1 RAZEM ZESTAWIENIE 55 653 404,00 Wydział Finansowy 55 144 264,00 020 Leśnictwo 200,00 02001 Gospodarka leśna 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 200,00 600 Transport i łączność 105

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 CZĘŚĆ I - podstawy prawne opracowania strategii, dokumenty prawne i programowe Rady Europy i Unii Europejskiej, krajowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 15 lutego 2011 r.

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 15 lutego 2011 r. RADA GMINY Fredropol UCHWALA Nr IV/24/2011 Rady Gminy w Fredropolu z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Fredropol

Bardziej szczegółowo

. Potrzeby i specyfika srodowiska lokalnego w oparciu o diagnoze stanu problemów zwiazanych

. Potrzeby i specyfika srodowiska lokalnego w oparciu o diagnoze stanu problemów zwiazanych Zalacznik do Uchwaly Nr IX/79/20 11 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 czerwca 2011 r. Program Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii w Brodnicy na rok 2011. ProgramuRozwiazywaniaProblemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/196/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 24 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/96/04 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 4 lutego 04 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 04-06 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XVIII/I03/04 Rady Gminy Regnów z dnia 30 grudnia 2004 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie

Uchwala Nr XVIII/I03/04 Rady Gminy Regnów z dnia 30 grudnia 2004 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Uchwala Nr XVIII/I03/04 Rady Gminy Regnów z dnia 30 grudnia 2004 roku W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Malopolski

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Malopolski STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Malopolski Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwa ChrzescijanskaSluzba Charytatywna Oddzial Malopolskizwana dalej Fundacja, ustanowiona

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

u C H W A L A Nr IV)18)92 Rady Gminy Mlynarze z dnia 2 maja 1992 roku. w sprawie utworzenia Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Mlynarzach.

u C H W A L A Nr IV)18)92 Rady Gminy Mlynarze z dnia 2 maja 1992 roku. w sprawie utworzenia Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Mlynarzach. u C H W A L A Nr IV)18)92 Rady Gminy Mlynarze z dnia 2 maja 1992 roku. w sprawie utworzenia Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Mlynarzach. Na podst. art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI 2011-03-03 10:04:10 Strona 1 Razem: 010 01030 020 02001 400 40002 600 60004 131 974 835,00 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Leśnictwo 11 160,00 Gospodarka leśna 11

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 66/2014. Wójta Gminy Szelków. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 66/2014. Wójta Gminy Szelków. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZADZENIE Nr 66/2014 Wójta Gminy Szelków z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom oplat za ksztalcenie pobierane przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI 2016-01-07 11:47:08 Strona 1 Razem: 010 01030 01095 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 60095 630 63003 700 70005 100 200 000,00 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr

Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alko1101owych w Gminie Niebylec na 20JOr. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY I ORGANIZACJI PRACY

ELASTYCZNE FORMY I ORGANIZACJI PRACY ípise CIOPÍA] PIB ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA I ORGANIZACJI PRACY A AKTYWNOSC ZAWODOWA OSÓB STARSZYCH RedAkcjA NAIjkoWA ElzbÍETA KRyNsliA WAHSZAWA 2015 SPIS TRESCI CZÇSCI WPROWADZENIE, Elzbieta Krynska

Bardziej szczegółowo

Informacja o planie dochodów. iwydatków budzetowych

Informacja o planie dochodów. iwydatków budzetowych Informacja o planie dochodów iwydatków budzetowych l Plan dochodów i wydatków budzetowych Miasta Zlotoryja opracowano w oparciu o aktualnie obowiazujacy stan prawny ij. Ustawe z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XLlII/297/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 kwietnia 2010r

Uchwala Nr XLlII/297/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 kwietnia 2010r Uchwala Nr XLlII/297/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 kwietnia 2010r w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXIX/308/2013 Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku

Uchwala Nr XXXIX/308/2013 Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku RADA GMINY Fredropol Uchwala Nr XXXIX/308/2013 Rady Gminy w Fredropolu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku ~ Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku URZAD GMlWY ~~'I1.~.~r~ ~~l. : B8rt1~ki1RU r B Przekazano...., w sprawie wydania opinii

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Nowe wyzwania w polityce społecznej Wspólnota działania - Polskie i amerykańskie modele pracy na rzecz rodziny doświadczającej problemów

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 111/12/10 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWALA NR 111/12/10 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWALA NR 111/12/10 RADY GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo